G

e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
6
:
5
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
2
0
8
3
7
0
3
3
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES
II. a Cosmoíogíe de saínt Thomas.
íí

I. MATI RE ET A ORME.
.
Th se III. Crcatura vero corporaíís est quoad ípsam es-
sentíam composíta poteníía et actu quae potentía et
actus ordínísessentíae materíae et formae nomíníbus
desígnantur.
a cr ature corporeííe est, quant í essence eííe-
m me, compos e de puíssance et d acte cette puís-
sance et cet acte dans í ordre de í essence sont d sí-
gn s par íes noms de matí re et de forme .
Apr s avoír sígnaí í appíícatíon des premíers príncípes de
í ontoíogíe ía cr ature spírítueííe, on descend au probí me
fondamentaí de ía cosmoíogíe, reíatíf ía composítíon des
corps. Dans ía cr ature spírítueííe, í essence est símpíe, ía com-
posítíon ne s entend que par rapport í e ístence et au accí-
dents, formes secondaíres quí víennent couronner ía substance
dans ía cr ature corporeííe, ía puíssance et í acte sont dans
í ordre de í essence eííe-m me : ceííe-cí est compos e d un prín-
cípe passíf et ímparfaít, que nous appeíons matí re premí re,
et d un príncípe actueí quí d termíne, conf re ía perfectíon
sp cífíque et quí est appeí forme substantíeííe.
Icí encore, íe poínt de d part sont í e p ríence et íe sens
commun, quí constatent dans íes corps un duaíísme et des an-
tínomíes. es corps nous apparaíssent passífs et ínertes, et
1. oír Revue Thomíste, avríí- uín 19:10.
2. Ceíte doctríne revíent constamment dans tous íes ouvrages do saínt
Thomas. u íí suffíse de cíter ící De Spírítuaííbas creaíurís, a. í.
RE UE T OíííSTE. 2 A E 3O
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3O2 II UE T OMISTE.
cependant íís d píoíent ces nergíes et ceííe actívít quí font ía
f condít de ía nature et ía beaut de í unívers. Soumís ía
muítípíícít et ía dívísíon, íís conservent, d autre part, une
merveíííeuse unít , que íe fíeuve des ph nom nes et des chan-
gements ne r ussít pas d truíre. Iís ont un í ment g n rí-
que, commun tous íes corps, et un í ment sp cífíque ou
typíque, quí cíasse chacun d eu dans une hí rarchíe d ter-
mín e un í ment quí demeure sous toutes íes successíons des
ph nom nes et un í ment quí díspara t ou se renouveííe ín-
cessamment. C est ce que nous atteste ía íoí de ía conservatíon
de ía matí re et de í nergíe, dont ía quantít reste ínvaríabíe.
Apr s íe m íange ou ía combínaíson, íe poíds n est pas modí-
fí ía quantít du mouvement, quí sembíe se perdre, se re-
trouve quívaícmment sous ía forme de ía chaíeur. De í ces
a íomes de ía scíence moderne : quívaíent m caníque de ía
chaíeur , et : ríen ne se cr e, ríen ne se perd1 . Et cepen-
dant ía Chímíe constate des varíatíons dans íes combínaísons,
comme ía íoíogíe dans íes díverses phases de í voíutíon ví-
taíe.
oíí íe duaíísme que procíame í e p ríence quotídíenne.
a raíson, pour í e pííquer, est amen e spontan ment con-
cíure : íí doít y avoír dans íes corps deu príncípes essentíeííe-
ment dístíncts : í íe príncípe de passívít , d ínertíe, de muítí-
píícít , de dívísíon, commun, g n ríque, permanent sous íe
fíeuve des modífícatíons índ fíníes a íe príncípe d actívít ,
d unít , quí dístíngue, caract ríse chaque corps, íuí donne son
type et son esp ce. e premíer, parce qu íí est passíf et d ter-
mínabíe, est potentíeí et mat ríeí íe second, parce qu íí est
actíf et sp cífíque, est dynamíque et formeí. Tout íe probí me
de ía constítutíon dos corps se ram ne e pííquer íe r ´íe de
ces deu í ments. Sí í on d fend e cíusívement íe premíer, on
tombe dans íes e c s de aíomísme ía consíd ratíon trop
troíte du second conduít au e ag ratíons du dynamísme : ía
doctríne d Arísíote et de saínt Thomas, que ía S. Congr gatíon
í. a Chímíe moderne compí te eí pr císe ce príncípe, en nous mon-
trant que ía níasse d truíte est tou ours aíe ía masse cr e. P. Duhem,
e Mí te, p. ao5.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
I,ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 3 3
nous propose comme norme s re de dírectíon, sauvegarde íes
deu í ments, non pas en íes mettant sur íe m me píed d ga-
íít , maís en tabííssant entre eu íes rapports fondamentau
de ía puíssance et de í acte. oíí íe syst me scoíastíque de
hyí morphísme, c est- -díre de ía matí re premí re et de ía
-
forme subsíantíeííe.
On peut íe r sumer en troís poínts : í íí y a dans íes corps
un príncípe substantíeí mat ríeí et un príncípe substantíeí for-
meí 2 í un et í autre est une substance íncompí te 3 íe prín-
cípe mat ríeí est par rapport au príncípe formeí ce qu est ía
puíssance par rapport í acte auqueí eííe est essentíeííement
ordonn e. De í d rívent des cons quences ín íuctabíes : íes
corps ne sont pas des agr gats de píusíeurs substances com-

pí t s, maís chaque compos de matí re et de forme ouít de
son unít substantíeííe íes corps díff rent entre eu substan-
tíeííement, comme une esp ce díff re d une autre íí y a dans
ía nature des changements substantíeís, c est- -díre des corrup-
tíons et des g n ratíons quí produísent des substances nou-
veííes dans í unívers.
Ií n est pas possíbíe d entrer ící dans í e amen d taííí des
syst mes, ce quí demanderaít un voíume1 arr tons-nous
queíques consíd ratíons pour ustífíer íe syst me thomíste,
pr f r par í gííse, et quí est, en d fínítíve, ía soíutíon du
sens commun.
Tout d abord, í e p ríence et íe raísonnement d couvrent
dans tous íes corps un príncípe substantíeí mat ríeí. actívít
des corps s accompíít dans í espace, se r pand et se propage
par í espace de m me que nous voyons íes corps agír íes uns
sur íes autres par íeur contact, dans ía mesure de íeur contact,
au poínt que íouíe íeur actíon s arr te, s íís cessent de se íou-
cher de queíque maní re, ou ímm díatement ou m díatement.
t)r í espace suppose í e tensíon, et pareíííement íe contact cor-
poreí requíert une surface tendue. Ií faut donc concíure
í e ístence d un príncípe quí est ía racíne de í tendue, et par-
í. On peut, pour cet e amen, consuíícr sp cíaíement M r A.. arges.
ífaíí re et orme, et M. ys, Cosmoíogíe.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
h UE T OMISTE.
tant mat ríeí, puísque matí re et tendue sont des concepts
íns parabíes. Ce príncípe est permanent, comme íe prouve ía
íoí des poíds : queí que soít íe changement íntervenu, íe poíds
est demeur íe m me, ce quí suppose un príncípe aussí ím-
muabíe apr s qu avant ía mutatíon. Et, comme ía s ríe des
accídents, ph nom nes, changements, mouvements, actívít s,
ne peut pas reposer sur íe víde, íí faut.díre encore que cet í -
ment est substantíeí, pour tre íe premíer support de ce fíu
íncessant.
Maís íí ne suffít pas tout seuí : í e p ríence et íe raísonne-
ment r cíament un autre príncípe substantíeí, formeí et dyna-
míque, pour e pííquer í unít , ía fí ít , í actívít des vívants.
Est-íí possíbíe de ne pas reconna tre dans í anímaí une force
ínterne, quí maíntíent í tre tout entíer, quí díríge toutes ses
nergíes vers une fín uníque, pour sa conservatíon et sa per-
fectíon, et quí, maígr ía muítípíícít et ía composítíon de
í í ment mat ríeí, produít íes ph nom nes d une sensatíon
símpíe et índívísíbíe, comme ía vísíon, í app títíon, en un mot
toute ía víe psychoíogíque de í anímaí
ue remarquons-nous .aussí dans ía píante Une tendance
ínt ríeure quí r gít íes díverses partíes, íes coordonne, íes faít
contríbuer au bíen de tout í organísme. e terme de cette actí-
vít demeure dans ía píante m me c est ía píante quí b n -
fícíe de son travaíí en agíssant, eííe voíue, se parfaít, et íe
derníer terme de ceíte voíutíon devíent sa parure et sa cou-
ronne. a matí re, quí change constamment et quí au bout de
queíque temps est renouveí e tout entí re dans íe m me ví-
vant, n e pííque pas cette fí ít et cette unít sp cífíque. A
moíns de níer ía r aíít de ía víe ou ía dístínctíon r eííe entre
íes corps vívants et íes corps ínaním s, íí faut admettre un
príncípe substantíeí et sp cífíque, source de cette actívít et de
ceíte unít , et que nous appeííerons ía forme substantíeííe.
Pour íes corps ínorganíques, í vídence est moíns compí te.
Toutefoís, certaíns ph nom nes constat s, surtout dans íes crís-
tau , sembíent confírmer ía th se thomíste. e crístaí est r gí
par une force myst ríeuse quí groupe .et ordonne íes díverses
moí cuíes seíon un type sp cífíque et ínvaríabíe, de teííe sorte
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 3o5
que, sí íes angíes du crístaí víennent tre í s s ou brís s, íís
sont r par s ínfaííííbíement seíon íe m me type constant. Cette
nergíe ínterne ne seraít-eííe pas íe príncípe substantíeí et for-
meí d Arístote et de saínt Thomas Des savants de grande en-
vergure n ont pas craínt de í affírmer. Aínsí, ía crístaííogra-
phíe, crívaít í íííustre de apparení, donneraít raíson í opíníon
phííosophíque e prím e d s íe treízí me sí cíe par íe puíssant
g níe de saínt Thomas d Aquín1.
D une maní re uníverseííe et pour tous íes corps, íes pro-
prí t s írr ductíbíes nous font concíure deu príncípes írr -
ductíbíes : íes unes se rattachent ía quantít et r v íent í e ís-
tence du príncípe substantíeí mat ríeí íes autres se rattachent
ía quaíít et r v íent í e ístence du príncípe substantíeí for-
meí. Icí encore, ía scíence peut pr ter ía maín ía scoíasííque.
ous voící donc obííg s de recevoír en notre Physíque autre
chose que íes í ments purement quantítatífs dont traíte íe
g om tre, d admettre que ía matí re a des quaíít s au rísque
de nous entendre reprocher íe retour au vertus occuítes, nous
sommes contraínts de regarder comme une quaíít premí re
et írr ductíbíe ce par quoí un corps est chaud, ou cíaír , ou
íectrís , ou aímant en un mot, renon ant au tentatíves
sans cesse renouveí es depuís Descartes, íí nous faut rattacher
nos th oríes au notíons íes píus essentíeííes de ía Physíque p rí-
pat tícíenne .
Pr sent e sous cette forme g n raíe que ía Sacr e Congr -
gatíon faít síenne, et sans descendre au appíícatíons quí ne
sont pas í essence du syst me, ía doctríne thomíste peut tre
appeí e certaíne, comme une concíusíon du sens commun.
es donn es essentíeííes sont d fínítívement acquíses- et ín -
braníabíes : í íí faut dans íes corps, outre ía matí re, ía quan-
tít , íe mouvement, reconna tre un príncípe formeí et dyna-
míque et des quaíít s permanentes 2 ía matí re est índestruc-
tíbíe : ríen ne se perd 3 ía forme n est-pas tír e du n ant,
maís du su et potentíeí quí ía contenaít et quí ía re oít : ríen
ne se cr e.
í. A. de apparení, Cours de mín raíogíe, p. 68.
a. P. Duhem, voíutíon de ía m caníque, pp. 197-198.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3o6 RE UE T OMISTE.
a Sacr e Congr gatíon ne paríe pas des mutatíons substan-
tíeííes maís ía doctríne est índíscutabíe au moíns pour íe
compos humaín et pour íes anímau , car tout íe monde cons-
tate une dífT rence essentíeííe entre un vívant et un cadavre.
On peut aussí í appeíer certaíne par rapport au monde v g -
taí : íes ph nom nes quí font na tre et mourír ía píante, quí
produísent íe ch ne gígantesque et íe r duísent un our en
poussí re sont bíen des changements quí atteígnent ía subs-
tance m me. Partout o íí y a passage de víe mort, comme
de mort víe, íí y a mutatíon substantíeííe.
a preuve n est pas sí d císíve pour íes corps ínorganíques
maís íes proprí t s írr ductíbíes que ía scíence constate dans
íe nouveau compos nous autorísent concíure qu ící encore
un changement substantíeí est íntervenu.
e syst me arístot íícíen et thomíste est ía meíííeure e píí-
catíon de nos dogmes cathoííques sur í uníon de í me avec
íe corps, ía nature humaíne du Chríst, ía pr sence r eííe dans
í Eucharístíe et ía transsubstantíatíon car tout ceía suppose
matí re, forme, uníon substantíeííe et changement substantíeí.
ous aurons rappeíer píus íoín certaíns documents eccí -
síastíques propos de í me humaíne maís nous vouíons
cíter ící un nouveau t moígnage du savant P. Duhem : Peu
peu cependant, et par íe faít m me de ce d veíoppement,
íes hypoth ses m canístes se heurtent de toutes parts des
obstacíes de píus en píus nombreu , de píus en píus díffícííes
surmonter. Aíors ía faveur des physícíens se d tache des
syst mes atomístíques, cart síens ou newtoníens, pour revenír
des m thodes anaíogues ceííes que pr ´naít Arísíote. a
Physíque actueííe tend reprendre une forme p rípat tí-
cíenne .
í. C est pour e pííquer ía r aíít et í unít de ía nature humaíne dans
íe Chríst que íe concííe de íenne Cí n) d fínít que í me ínteííectueííe est
v rítabíement, par eííc-me me, et essentíeííement, ía forme du corps hu-
maín. e íís de Díeu a prís íes deu fíartíes de noíre nature uníes ensembíe,
de teííe sorte que, restant vraí Díeu, íí est devenu vraí homníc. Cf. Denzírí-
ger, 48o, 481.
a. P. Duhem, í.e M rír, p. CM . Pour une tude píus compí te, voír
ys, Cosmoíogíe arnes, Matí re eí orme, etc., cí notre Cursíu í Iíííos.
Thomíst., t. II, Tract. .
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 3c 7
Th se I . Earum partíum neutra per se esse habeí, nec
per se producítur veí .corrumpítur, nec ponítur ín
praedícamento nísí reductíve ut príncípíum substan-
tíaíe.
Aucune de ces partíes n a í tre par soí, n est pro-
duíte par soí, n est corrompue par soí, et ne sauraít
tre míse dans un pr dícament que par r ductíon, en
tant que príncípe substantíeí .
e ístence de ía matí re et de ía forme une foís affírm e et
bíen tabííe, íí s agít de pr císer ía nature et íe r ´íe de chacun
des deu í ments. Tous íes deu sont essentíeííement íncom-
píets, aucun d eu ne peut se suffíre, et c est uníquement dans
íeur uníon mutueííe qu íís r aíísent íeur vaíeur. a matí re
a í tre, assur ment, maís non pas en eííe-m me ní par eííe-
m me, uníquement dans íe compos ía forme a í tre, et c est
par ía forme que ía matí re re oít í tre maís, ce quí esí, pro-
prement paríer, c est íe compos ou íe tout d fínítíf. Donc,
quoíque chacune des deu partíes aít í tre, aucune n a í tre
par soí, puísqu aucune n est íe tout quí e íste et quí agít. De
m me dans ía g n ratíon ou ía corruptíon, ce quí est engendr
ou ce quí se corrompt par soí c est íe compos . Dans ía pre-
mí re productíon des choses, ce quí fut cr par soí c est íe
tout subsístant, ía matí re et ía forme furent concr es dans
íe tout d sormaís ía matí re est índestructíbíe, ía forme est
engendr e avec íe compos , et eííe est d truíte avec íuí, comme
ce n est pas une me quí na t ou quí meurt, maís un homme
quí na t ou quí meurt. Pareíííement, ce quí esí cíass dans
une cat goríe, c est íe compos : aínsí ce quí est mís dírecte-
ment dans íe pr dícament ou genre substance, c est íe corps
íuí-m me ía matí re et ía forme n y rentrent que par r duc-
tíon, ía maní re dont íes partíes se ram nent et se rattachent
au pr dícament ou ía cat goríe du tout .
Ces e píícatíons aíderont comprendre íe te te c í bre
í. Saínt Thomas enseígne ceíte doctríne dans uaest. dUput., De Poíent.,
q. m, a. 5, ad 3, et Summ. Theoí., 1. P., q. . t5, a. .
a. Cf. Arístot., II Metaphys., et S. Thom., ín h. I., dít. Cathaía, ígí ´.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3o8
RE UE T OMISTE.
d Arístote : Matería príma non est quíd, nec quaíe, nec quantum,
nec aííquíd eorum quíbus ens deterrnínatur eííe n est poínt
quíd, c est- -díre ía substance sp cífíque, appeí e quíddítas
parce que ceííe-cí est tout compíet, tandís que ía matí re
est í í ment partíeí, potentíeí, índ termín , quí n e íste que
par ía forme et dans íe compos . Eííe n est pas quaíe, íe su et
orn de ses quaíít s, puísque ía quaíít requíert une substance
qu eííe víent compí ter. Eííe n est pas quantum, íe su et dou
de quantít , vu que ía quantít est un accídent quí suppose
et ía matí re et ía substance mat ríeííe. a quantít suít ía
matí re et ía quaíít suít ía forme toutefoís eííes n e ístent
í une et í autre que dans íe compos . Enfín ía matí re n est
aucune des d termínatíons de í tre, c est- -díre aucune des
cat goríes d accídents quí modífíent ía substance d constí-
tu e et ía mettent en rapport avec íe deííors, comme ía reía-
tíon, í actíon et ía passíon. Eííe est pourtant une r aíít fon-
cí re, ía partíe íntríns que d une substance r eííe.
Maís, parce qu eííe est par eííe-m me potentíeííe et índ ter-
mín e, eííe ne pourra amaís, m me par míracíe, e íster s pa-
r ment de ía forme. Ce seraít, dít saínt Thomas, une v rítabíe
contradíctíon car tout ce quí e íste a d une essence d ter-
mín e, se ram ne un degr sp cífíque, íequeí pr cís ment
víent de ía forme substantíeííe.
Ceííe-cí est ía r aíít quí constítue í tre dans son esp ce et
íe cíasse dans une hí rarchíe propre. Comme í acte est destín
compí ter ía puíssance, íe r ´íe de ía forme est de d termí-
ner ía matí re et de ía faíre e íster et c est de íeur uníon
íntíme que r suíte íe corps physíque. Pour nous, tout corps
est un compos de matí re et de forme. ous venons de mon-
trer que ía matí re e ístant sans ía forme seraít une contradíc-
tíon faut-íí en díre autant de ía forme e ístant sans ía matí re
ous ne paríons pas de ía forme spírítueííe, teííe í tne
humaíne, quí, n ayant pas re u son tre de ía matí re, peut
í. A ístot., I Phys. cf. S. Thom., ín h. 1.
a. uod aííquíd sít cí non sít, a Dco fíerí non poíest, neque aííquíd
ínvoívens contradíctíonem, cí hu usmodí est maíeríam esse síne forma.
S. Thom., uodííb., 111, art. í.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I OT- UAT E T SES T OMISTES. 3or)

vívre et op rer sans eííe nous entendons ía forme mat ríeííe,
quí est sortíe des nergíes de ía matí re, comme ía forme de
ía píante ou í me de í anímaí. hypoth se n est pas absurde :
ía forme est un acte, que Díeu peuí maíntenír par sa vertu,
et, sí eííe a besoín de ía matí re comme de son support natu-
reí, ía puíssance dívíne peut íuí pr ter son appuí sup ríeur.
De m me donc que Díeu soutíent, dans í Eucharístíe, des accí-
d nís sans ía substance1, íí pourraít, par míracíe, conserver
une forme corruptíbíe en dehors de ía matí re.
Maís í ordre natureí est que ía forme corruptíbíe n e íste
qu avec ía matí re et dans íe compos , puísque ce quí a í tre
par soí, c est íe tout et non íes partíes.
Et teííe est encore ía v rít de sens commun que traduít ía
th se de ía Sacr e Congr gatíon.
II. A UA TIT , E PRI CIPE o í DI IDUATIO ET E IEU.
Th se . P Eísí corpoream naturam e tensío ín partes ínt -
graíes consequítur, non íarnen ídem est corporí esse
substantíam et esse quantum. Substantía quíppo ra-
ííone suí índívísíbííís est, non quídem ad modum
punctí, sed ad modum e us quod est e tra ordínem
dímensíonís quantítas vero, quae c tensíonem subs-
, tantíae tríbuít, a subsíantía reaííter díí ert, et est verí
nomínís accídens.
íen que. í e tensíon en partíes ínt graíes suíve ía
nature corporeííe, ce n est poínt cependant ía m me
chose pour íe corps d tre substance et d tre tendue.
a substance par eííe-m me est índívísíbíe, non pas
ía maní re d un poínt, maís ía maní re de ce quí
est en dehors de í ordre de ía dímensíon ía quantít ,
quí donne í tendue ía substance, díff re de ía subs-
tance r eííement et eííe est un accídent v rítabíe .
e probí me des príncípes essentíeís des corps d r soíu,
et une foís admís que ía substance corporeííe est un compos
í. oír notre íívre a saínte Eucharístíe, p. 160, ss.
í. Parmí íes nombreu passages o saínt Thomas enseígne ceííe propo-
sítíon, nous cíterons : I Sent., díst. 7, q. 2, a. í, ad 3 II Sení., díst. 3o
q. a, a. í Cont. Cent., ííb. I , c. 65.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3íO RE UE T OMISTE.
de matí re et de forme, íí reste consíd rer íes proprí t s quí
accompagnent n cessaírement ceíte substance. Or íe premíer
accídent quí d ríve de ía matí re, quí est re u ímm díatement
dans ía substance et quí porte íes autres ph nom nes, c est ía
quantít ou í tendue. Troís th ses e posent íe r ´íe de ía quan-
tít et íes questíons quí s y rattachent, comme íe príncípe d ín-
dívíduatíon et ía pr sence des corps dans íe ííeu.
a th se actueííe rappeííe tout d abord que ía quantít ou
tendue suít n cessaírement ía substance corporeííe.
ous constatons que íes corps e t ríeurs agíssent sur notre
organísme et provoquent en nous des ph nom nes de sensatíon.
me, en effet, n en est pas ía cause uníque, puísqu eííe íes
subít souvent maígr eííe et ne peut pas íes faíre surgír son
gr . Ií faut donc íes rapporter une cause e t ríeure, dont
í op ratíon d pend de í espace, requíert íe contact r eí et accuse
une surface tendue. actívít íncessante de ía nature atteste
ía r aíít de í tendue comme une proprí t de ía substance
corporeííe. C est d aíííeurs ía cons quence de ía th se d ta-
bííe : í e p ríence et íe sens commun, avons-nous dít, d cou-
vrent dans íes corps un príncípe substantíeí et potentíeí, quí
est ía racíne de ía quantít et de í tendue, et un prícípe subs-
tantíeí dynamíque et formeí, quí est ía source de ía quaíít et
des accídents quí raccompagnent.
Toutefoís, a oute íe document, ía quantít n est pas ía subs-
tance. Arísíoíe avaít d faít ceíte remarque : a íongueur,
ía íargeur, ía profondeur, sont des quantít s, maís ne sont pas
ía substance1.
a foí a oute ící de merveíííeuses pr císíons, que íe Stagyríte
ne pouvaít pr voír. Eííe nous garantít que ía substance du paín
mat ríeí dísparaít et que íes aceídenís ou esp ces demeurent
apr s ía transsubstantíatíon1. Maís íe premíer des accídents est
1. Arístot., II Mettíí hys. cf. S. Thom., ín h. 1. Edít Caíhaía, chez Ma
ríettí, 1916.
2. I.c concííe de Constance dít : íes nccídents . pour índíquer íe rap-
port avec íe su et íe concííe de Trente dít : íes esp ces , pour marquer
ía reíatíon avec ía perceptíon des sens. Cf. notre íívre a Saínte Eucharístíe,
p. í46, ss.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 3 I I
ía quantít , soutíen natureí des quaíít s et des ph nom nes
sensíbíes. oíí aínsí affírm e ía dístínctíon r eííe entre ía
quantít et ía substance.
a raíson sugg r e dans notre th se se ram ne cecí : ía
quantít ne donne qu un tre secondaíre, c est- -díre qu eííe
tend íe su et en partíes ínt graíes eííe suppose donc íe.su et
constítu en íuí-m me, dans son tre premíer et fondamentaí,
et íí doít y avoír entre eííe et ía substance ía díff rence radí-
caíe quí s pare ía forme secondaíre d avec íe fond premíer quí
supporte tout í dífíce des accídents.
D eííe-m me ía substance est índívísíbíe, ía quantít í tend
en partíes et íuí conf re í e tensíon. Saínt Thomas s est pro-
nonc sur cette questíon avec une cíart parfaíte. a matí re
n est dívísíbíe en partíes que parce qu eííe est compríse sous ía
quantít : ceííe-cí eníev e, ía substance demeure índívísíbíe1.
e sens commun nous aíde ící encore, en nous rappeíant
que notre quantít peut augmenter ou dímínuer, tandís que
notre substance demeure ínvaríabíe.
índívísíbííít que nous attríbuons ía substance n est pas
ceííe du poínt, maís d un ordre sup ríeur, e cíuant ía dímen-
síon. Pour comprendre cette doctríne, on devra se rappeíer que
íes scoíastíques dístínguent díverses partíes : íes partíes essen-
tíeííes, comme ía matí re et ía forme íes partíes m taphysíques,
comme í essence et í e ístence íes partíes íogíques, comme íe
genre et ía díff rence íes partíes dynamíques, comme í ínteííí-
gence et ía voíont sont des partíes ou des puíssances de í rne
íes partíes ínt graíes, quí font que íe compos est dívísíbíe, a
des dímensíons, est soumís un ííeu d termín .
e r ´íe de ía quantít est pr cís ment de donner ía subs-
tance, quí est índívísíbíe par eííe-m me, ces partíes ínt graíes,
ceíte e tensíon et ces dímensíons. D s íors, íe concept essentíeí
de ía quantít comporte qu eííe aít des partíes dístínctes, c est-
-díre qu une partíe ne soít pas í autre partíe et soít en dehors
í. Maíeríam dívídí ín partes non contíngít nísí sorundum quod ínteííí-
gííur s b quantítaío, qna remoía, suíísíantín esí índívísíbííís. I. P., q. 5o.
a. a. uod remoía qnantííate homínís subsíaníía est índívísíkííís. I Cont.
Gení., c. 65.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3í2
RE UE T OMISTE.
de í autre partíe. Du moment qu une partíe est dístíncte de
í autre et en dehors de í autre, eííe e íge natureííement d tre
hors du ííeu de í autre et eííe e cíut í autre du m me ííeu, c est
ímp n trabííít . 11 suít de í aussí que íes partíes peuvent se
d tacher et se s parer, c est ía dívísíbííít et qu eííes peuvent
tre mesur es.
oíí comment de cette notíon d rívent toutes íes proprí t s
de ía quantít : í e tensíon des partíes dans íe ííeu í ímp n -
trabííít , ía dívísíbííít , í ordre des dímensíons soumíses ía
mesure.
a th se de ía Sacr e Congr gatíon, tout en vítant íes subtí-
íít s des questíons díscuí es dans í coíe1, r sume parfaítement
toute ía phííosophíe de ía quantít : c est un accídent dístínct
de ía substance, puísqu eííe íuí a oute des partíes et qu eííe
peut varíer, tandís que ía substance demeure ímmuabíe et ín-
dívísíbíe en eííe-m me accídent tr s r eí, car c est gr ce ía
quantít , í tendue, ía masse, que s accompííssent tous
íes ph nom nes sensíbíes, de gravítatíon, d attractíon, de nu-
trítíon, de víe, et que se r aííse par í m me, í harmoníe des
mondes.
Th se I. uantítatc sígnaía ma te rí a príncípíum est índí-
víduatíonís, íd est numeríc dístínctíonís (qu ín
purís spírítíbus esse .non potest) uníus índívíduí ab
aíío ín eadem natura specítíca.
a matí re marqu e par ía quantít est íe prín-
cípe de í índívíduatíon, c est- -díre de ía dístínctíon
num ríque (ímpossíbíe dans íes purs espríts), par
íaqueííe un índívídu se dístíngue de í autre dans ía
m ´me nature sp cífíque .
ous constatons, dans toute ía nature vísíbíe et dans notre
ínonde humaín, í unít dans í esp ce et ía dístínctíon dans íes
í. Cf. notre Cars. Phííos. Thomísí., t. Ií, Tract. Ií, q. m yss, Cosmoío-
gíe Míeíí , de Substanííae corporaíís ví et rntíone arges, Id e de contínu.
í. Ceíte doctríne csí affírm e par saínt Thomas sp cíaíement Coní.
Gení., c. 92, 93, cí Sum. Theoí., 1. 1 ., q. 5o, a. 4 ín oeí. de Tríaít., q. 4,
a. 2 de Ente et Essentía, c. 11.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3í 4 UE UE T OMISTE.
substantíeííe. Maís ía forme donne íe degr sp cífíque, quí est
de íuí-m me communícabíe, et par cons quent eííe ne peut pas
tre íe príncípe d íncommunícabííít .
a tb se approuv e par ía Sacr e Congr gatíon requíert ía
foís ía matí re et ía quantít . a matí re toute seuíe ne suffít
poínt, parce qu eííe est índ termín e et índíff rente se com-
muníquer au dívers índívídus, tandís que íe príncípe d írídí-
víduaííon doít conf rer í íncommunícabííít ía quantít toute
seuíe ne suff t poínt, parce qu eííe est un accídent des corps,
tandís que íe príncípe d índívíduaííon est substantíeí.
Aussí bíen ía formuíe thomíste est-eííe : maíería sígnaía qurín-
tííqíe, ía matí re marqu e et comme sceíí e par ía quantít , de
m me que ía r aíít marqu e d un sceau est íncommunícabíe
et ínaíí nabíe.
Ce quí donne í índívíduaííon au su et, c est í ordre essentíeí
et trancendentaí teííe quantít .
Dans cette th oríe se v rífíent toutes íes condítíons d índí-
qu es. C est un príncípe substantíeí, car ía matí re est subs-
tantíeííe par eííe-m me et eííe ne cesse pas de í tre du faít
qu eííe dít ordre teííe quantít , vu que cet ordre est essentíeí.
a capacít de ía matí re í gard de teííe quantít n est pas
une proprí t adventíce dístíncte de ía matí re : eííe s íden-
tífíe, au contraíre, avec eííe en d autres termes, eííe est ía
matí re eííe-m me affect e par nous d une reíatíon avec une
r aíít venír .
C est ía foís íe príncípe d íncommunícabííít et de dístínc-
tíon. Rappeíons-nous bíen íu nature de ía quantít , teííe que.
nous í avons e pos e dans ía th se pr c dente. essence m me
de ía quantít c est d avoír des partíes dístínctes, c est- -díre
qu une partíe ne soít pas í autre partíe et soít en dehors de
í autre partíe : par cons quent deu partíes de quantít sont
dístínctes eííes-m mes et en vertu de íeur essence, et pareíííe-
ment deu quantít s sont dístínctes par eííes-m mes. D s íors,
ía matí re quí dít ordre ía quantít , par e empíe, devra se
dístínguer de ía matí re quí dít ordre ía quantít A ía forme
í. ys, Cosmoíogíe, n. aí4-
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3.5
re ue dans ía matí re quí regarde ía quantít sera dístíncte
de ía forme re ue dans ía matí re quí regarde ía quantít A ía
forme aínsí dístíngu e et rendue íncommunícabíe donnera
í índívíduatíon tout íe compos .
Aínsí, íe probí me arríve se símpíífíer et trouve une soíu-
tíon raísonnabíe : ía matí re tíre son índívíduatíon de ce
qu eííe dít ordre teííe quantít , dístíncte par son essence de
teííe autre quantít ía forme tíre son índívíduatíon de ce qu eííe
est re ue dans ía matí re aínsí marqu e et dístíngu e íe com-
pos enfín re oít í índívíduatíon de ía forme aínsí índívídu e.
a soíutíon vaut gaíement pour íes hommes : on peut
díre de nous ce quí est dít des autres esp ces. Dans- íes cír-
constances ordínaíres, chaque esp ce de corps a desvdímensíons
natureííes quí íe dístínguent des autres, et c est ustement ce
voíume normaí dont íes varíatíons sont compríses entre deu
e tr mes assez rapproch s, quí est ící en questíon1. ordre
teííes dímensíons ou teííe quantít donne í índívíduatíon
au corps í me re oít son índívíduatíon de ce qu eííe dít ordre
teí corps, qu eííe fera síen, et de í me d ríve ímm díatement
í índívíduatíon de tout íe compos humaín.
Comme cet ordre de í me son corps est transccndentaí et
ímmuabíe, íí accompagne í me m me dans í tat de s para-
tíon : ía díssoíutíon du corps ne sauraít porter pr udíce
í índívíduatíon de í me, et, íorsque íes deu í ments se r u-
níront ía r surrectíon, íís retrouveront du coup íeur tre índí-
vídueí, íeur víe índívídueííe, quí sera dans íes ustes í índ fec-
tíbíe f íícít .
otre th se faít remarquer que ía muítípíícatíon num ríque
est ímpossíbíe dans íes substances purement spírítueííes. a
concíusíon est rígoureuse dans íe syst me de saínt Thomas:
íes anges, entí rement affranchís de quantít , de matí re, de
corps, n ont aucun de ces í ments quí permettent de muítí-
pííer íes índívídus sans muítípííer í esp ce .
í. ys, Cosmoíogíe, n. aí5.
a. oír Ca etan, Comment, ín opusc. De Ente eí sseníía Satínant., t. I. De
príncípío índíoíduat., et notre Curs. Phííos. Tíwmísí., t. Ií, tract. a,q. . í.
3. Cf. S. Thom., I P., q. 5o, a, 4, et íes commentateurs ín h. 1.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
3í6
D aíííeurs, ía muítípíícatíon des índívídus tant destín e
conserver et perp tuer í esp ce n a píus sa raíson d tre í o
I sp ce est íncorruptíbíe.
D o íí suít que chez íes anges íí y a autant d esp ces que
d índívídus. De í cette merveíííeuse varí t du mond ínví-
síbíe, quí ravíssaít í me de ossuet : Comptez, sí vous pou-
vez, ou íe sabíe de ía mer ou íes toííes du cíeí, tant ceííes que
í on voít que ceííes que í on ne voít pas, et croyez que vous
n avez pas atteínt íe nombre des anges. Ií ne co te ríen Díeu
de muítípííer íes choses e ceííentes et ce qu íí y a de píus
beau, c est, pour aínsí díre, ce qu íí prodígue íe píus1.
Th se II. Eadem efíícítur quantítate 111 corpus círcum-
scríptíve sít ín íoco, eí ín uno íantum íoco de qua-
ctímque potentía per íuínc modum esse possít.
effet de ía m me quantít est de círconscríre íe
corps dans íe ííeu, de teííe sorte que par ce mode de
pr sence círconscríptíve un corps ne peut tre, de queí-
que puíssance que ce soít, que dans un seuí ííeu ía
foís .
essence de ía quantít r cíamant des partíes dístínctes, dont
í une est en dehors de í autre, íí suít de í qu une partíe e cíut
í autre du m me ííeu, que íes corps son natureííement ímp n -
trabíes, que deu corps ne sauraíent tre dans íe m me ííeu ía
foís. Maís ce n est pas í une proprí t essentíeííe, que ía puís-
sance dívíne ne puísse suspendre : í effet premíer c est qu une
partíe soít en dehors de í autre refíet secondaíre c est qu une
partíe soít en dehors du ííeu de í autre partíe. Díeu, quí ne
suppríme pas ce quí est essentíeí, peut cependant par míracíe
arr ter un effet secondaíre, comme íí suspendít dans íe feu de ía
fournaíse de abyíone ía proprí t de br íer íes eunes breu .
Ií peut donc faíre que deu corps soíent dans íe m me ííeu .
Et ía doctríne cathoííque nous atteste que íe míracíe s est r a-
íís íorsque íe corps de oíre-Seígneur sortít du seín de Maríe
1. ossuet, í vatíons sur íes myst res, tt semaíne, 1 í vatíon.
2. On trouvera cette doctríne aííírm e dans ía Somme, III P., q. 75
I Sent., íííst. 10, a. 3, et uodííb., III.
S. CS. S. Thoín., uodí. 1, a. aa.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES.
3í7
sans víoíer en ríen ía vírgínít de sa M re, et du tombeau sans
bríser ía píerre s puícraíe.
Maís ce que Díeu ne peut pas faíre, m me de sa puíssance
absoíue, c est que íe m me corps soít dans deu ííeu ía foís
par íe mode de pr sence círconscrípíívc. a th se approuv e
par ía Sacr e Congr gatíon est tr s cat goríque tous íes tho-
místes paríent dans íe m me sens, quoíque í opíníon contraíre
soít soutenue par Scot, Suarez, eííarmín, ranzeíín, Pesch, etc.
.Pr císons bíen íe sens de notre proposítíon. a pr sence dans
íe ííeu peut s entendre ou ía maní re des corps, ou ía ma-
ní re de ía substance, ou d une maní re mí te. e premíer
mode e íge que í tre aít des dímensíons corporeííes et qu íí
s appííque dans íe ííeu par ses dímensíons, que tout íe su et
íocaíís corresponde tout son ííeu et chacune de ses partíes
chaque partíe du ííeu, comme í eau est dans íe vase et í p e
dans íe fourreau. e second mode est índívísíbíe et pour aínsí
díre spírítueí, íe propre de ía substance tant d tre tout entí re
dans íe tout et tout entí re dans chaque partíe. Sí Díeu donne
un corps ce mode d e íster, comme c est íe cas du corps de
otre-Seígneur dans í Eucharístíe , íe corps pourra tre dans
píusíeurs endroíts ía foís, comme íe corps du Sauveur est
pr sent sous toutes íes hostíes consacr es. a pr sence mí te
consíste en ce que íe corps est dans un ííeu seíon son mode
natureí et dans un autre ííen ía maní re de ía substance,
comme íe corps du Chríst est au cíeí par ía pr sence círcon-
scrípíívc et sur í auteí par ía pr sence sacramenteííe. Ií n y a
pas contradíctíon, dít íe Concííe de Trente, entre ces deu faíts,
que notre Sauveur contínue tou ours d tre au cíeí, assís ía
droíte du P re, seíon sa maní re natureííe, et que n anmoíns
íí nous soít pr sent en píusíeurs antres ííeu par sa substance
et d une maní re sacramenteííe. C est í un mode d tre que
nous pouvons peíne e prímer par des paroíes maís qu íí
soít possíbíe Díeu, ía raíson cíaír e par ía foí nous íe faít
comprendre, et nous devons íe croíre tr s fermement .
Maís ce quí seraít une contradíctíon, dans ía doctríne tho-
í. Conc. Trídent., sess. Míí. c. í.
II U T OMISí , 30 A E
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
6

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES
(Suíte.)
III. a íoíogíe et ía Psychoíogíe de saínt Thomas.
I. k príncípe de ía víe organíque et de ía víe sensítíve.
Th se III. Corpora dívíduntnr bífaríam : quaedam ením
suní víveníía, quaedam e pertía vítae. In víventíbns,
í ut ín eoden sub ccío pars movens et pars moía per
se habeaníur, forma subsíantíaíís, anímae nomíne
desígnaía, requírítorganícam dísposíííonem, seu par-
íes heterogeneas.
es corps se dívísent en deu cat goríes : íes uns
sont vívants, íes autres manquent de víe. Dans íes ví-
vants, pour qu íí y aít dans íe m me su et une partíe
quí meut et une partíe quí est mue par soí, ía forme
substantíeííe, d sígn e du nom d me, requíert une
dísposítíon organíque, c est- -díre des partíes h t ro-
g nes 1 .
a th oríe fondamentaíe de ía matí re et de ía forme est
appííqu e au probí me de ía víe, et ící ía forme substantíeííe
est í me. On tudíe tout d abord ía víe dans íes corps, dans íe
monde des píantes et íe monde anímaí c est ía bíoíogíe dans
ses grandes íígnes et ses príncípes essentíeís. Puís on passe au
monde humaín, on consíd re í me raísonnabíe dans sa nature
et sa destín e et comme forme du corps, et de í on aborde ía
dívísíon de í me et des facuít s, et í on s arr te sp cíaíement
au puíssances spírítueííes, í ínteííígence et ía voíont , et au
í. oír Revue Thomíste, 1920, p. 116, ss., 3oí, ss.
3. Saínt Thomas enseígne ceííe ríocíríneen maínts passages de sesonívres
voír, entre autres: Meíaphys., íect. í4 díí. Cathaía, chez Maríettí, 1915
1 ( .ont. Cent., c. 97 .S um. Tííeoí.. I P., q. 18, aa. 1 et a, q. 75, a. 1 De
Aníma, passím.,et sp cíaíement 1. 11, c. 1.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES IISCT- UAT E T SES T OMISTES. 277
probí mes quí concernent ía connaíssance humaíne et íe ííbre
arbítre c est ía psychoíogíe proprement díte.
a th se actueííe affírme tout d abord ía díff rence radícaíe
entre íes corps vívants et íes corps sans víe, et eííe marque ía
víe par ce traít essentíeí, que íe vívant se meut par soí ce quí
requíert un organísme compíe e et des partíes h t rog nes.
Une erreur tr s ancíenne, íe monísme antíque, renouveí e
notre poque sous díverses formes et sp cíaíement sous ceííe de
tkyí zo sme ( -r,, matí re urr,, víe), pr tend que toute ma-
tí re est vívante, qu íí y a dans íe monde un príncípe uníque,
quí est í me de í unívers et dans íequeí tout se confond, tout
est tout et tout est Díeu. e Ih osophísme contemporaín ía pro-
pose d une maní re encore píus accentu e : u ous dísons que
í tínceííe dívíne dans í homme est une et ídentíque en essence
avec í Esprít uníverseí... d apr s nos enseígnements, í Esprít et
ía Matí re sont íííenííf/ues í Esprít contíent ía Matí re í tat
íatent, et ía Matí re n est que í Esprít crístaííís , comme ía gíace
est de ía vapeur soíídífí e1 .
otre th se, en termes tr s sobres et se fondant sur íe sens
commun, carte toutes ces aberratíons. e sens commun et
í e p ríence, en effet, nous ont d d montr que tout n est
pas tout. Des proprí t s írr ductíbíes d ment observ es nous
permettent d tabíír avec certítude que íes corps símpíes díff -
rent essentíeííement des corps compos s, qu íí y a dans íes
c orps símpíes eu -m mes des esp ces írr ductíbíes et dans íes
corps compos s une díff rence entre íes vívants et íes non-ví-
vants. uí besoín de rappeíer ící íes í ments de ía physíoíogíe
et de ía bíoíogíe, de comparer ía ceííuíe avec ía moí cuíe mín -
raíe, et de mettre en contraste íes dívers ph nom nes de ía víe
dans ía ceííuíe, quí na t, se d veíoppe, se muítípííe et meurt,
avec íes ph nom nes tout oppos s du corps ínorganíque .
í. Cf. íavaísky, a Cíef de ía Th osophíe, traduít de í angíaís par M de
euvíííe, pp. 4. 43, 88, 90, etc. ous avons rappeí , dans ía Revue Tho-
míste, an. 1919, p. 383. ía condamnatíon port e par íe Saínt-Ofííce, íe 16 uíí-
íet 1919, contre ía th osophíe.
a. On peut ííre ce su et, Cí. ernard, e ons sur íes ph nom nes de ía víe
communs au anímau et au v g tau .
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
278 RE UE T OMISTE.
Ií suff t de se maíntenír sur íes donn es í mentaíres du sens
commun que rappeííe ía pr sente th se d apr s saínt Thomas.
a víe, dít íe Docteur Ang ííque, est píus apparente dam
í anímaí. Or, ce que nous remarquons tout d abord en íuí, c est
qu íí se meut de íuí-m me, et nous dísons qu íí vít, aussí íong-
temps que nous constatons en íuí ce mouvement. D s que
í anímaí cesse de se mouvoír de íuí-m me, nous dísons qu íí
est mort, par manque de víe1 .
Teí est íe poínt de d part de ía psychoíogíe. Ce sígne de ía
víe est teííement manífeste que íes enfants appeííent vívant
tout ce quí se meut. e phííosophe respecte ces donn es, s ap-
puíe sur eííes et íes compí te, pour construíre í dífíce de ía
scíence. e propre de ía víe c est donc de se mouvoír par soí,
par un mouvement actíf, dont íe vívant est ía foís íe príncípe
et íe terme, parce que í op ratíon sort du vívant et demeure en
íuí. Dans íes corps ínorganíques íe mouvement n est que passíf:
bíen que ía moí cuíe mat ríeííe d píoíe une certaíne actívít
ínterne, ce n est pa-s eííe cependant quí en profííe, car, me-
sure qu eííe agít, eííe subít une d perdítíon de forces, et ses
nergíes s en vont avec son op ratíon. a píante, au contraíre,
b n fícíe eííe-m me de son travaíí en agíssant, eííe se parfaít,
et íe derníer terme de cette voíutíon est sa parure et sa cou-
ronne, sa ííeur ou son fruít. Dans í anímaí íe mouvement est
encore píus íntríns que c est ía m me puíssance ou ía m me
facuít quí est íe príncípe et íe terme de ía sensatíon, de ía
vísíon, de í motíon. Dans ía víe ínteííectueííe, píus d unít
encore, puísqu un seuí acte de í esprít embrasse ía foís tout
ce que nous avons pu recueíííír par íes íongs proc d s et íe
muítípíe travaíí des sens e ternes et des sens ínternes.
oíí comment ía phííosophíe arístot íícíenne et thomíste
con oít ía víe : vívre, c est se mouvoír de soí-m me, par une
op ratíon quí est partíe du su et et demeure en íuí, íe d ve-
íoppe, íe parfaít, í ach ve, ou, du moíns, íe maíntíent dans ía
perfectíon. a díff rence essentíeííe entre íes vívants et íes non-
vívants ressort aínsí avec vídence de íeur mouvement ou de
í. S. Thom., I í ., q. 18, a. í.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES II GT- UAT E T SES T OMISTES. 279
íeur actíon ía víe n est pas íe mouvement passíf, quí puíse íe
su et, comme dans í horíoge, qu íí faut tou ours remonter, ou
dans ía pííe, qu íí faut tou ours charger maís íe mouvement
actíf, quí entretíent, nourrít et perfectíonne. e vívant forme
íuí-m me son organísme, s assímííe íes í ments emprunt s
au dehors, se reproduít dans un sembíabíe et reste ídení ue
íuí-m me íe corps brut n offre aucun de ces caract res, aínsí
que des mat ríaíístes d cíar s ont t forc s de íe reconna tre.
Dans íe vívant avec íes d brís des moí cuíes d truítes, et en
m me temps qu eííes se d truísent, íí se reconstítue une quan-
tít píus consíd rabíe de moí cuíes íííentíques. Au contraíre,
chez tous íes corps bruts, n ímporte queííe r actíon chímíque
d truít íes moí cuíes pr e ístantes et íes rempíace par des mo-
í cuíes díff rentes .
otre proposítíon índíque ensuíte que íe príncípe de ía víe
est ía forme substantíeííe, d sígn e sous íe nom d rne. Ií faut,
en effet, reconna tre dans íe vívant un príncípe stabíe et per-
manent, quí maíntíent í tre dans í unít , maígr íe fíu ínces-
sant des ph nom nes quí commencent et fíníssent, et maígr
íes changements perp tueís que subíssent íes moí cuíes. oíí
deu faíts ou deu íoís constat s par í e p ríence commune
aussí bíen que par ía scíence moderne : í unít du vívant et
í ínstabííít de ía matí re. Chacun de nous, saít bíen, crívaít
P. anet, qu íí demeure íuí-m me chacun des ínstants de ía
dur e quí composent son e ístence. Pens e, m moíre, respon-
sabííít , teís sont íes t moígnages cíatants de notre ídentít .
D autre part, ía bíoíogíe actueííe a confírm et mís en píeíne
íumí re í aphorísme de Guvíer : Aucune moí cuíe ne reste en
píace toutes entrent et sortent successívement . Comment donc
sauvegarder í ídentít du vívant sans ce príncípe permanent et
sp cífíque que nous appeíons ía forme substantíeííe Sí í me
n taít pas une substance, maís un ph nom ne, eííe s va-
í. e Uaníec, es íímítes du connaíssabíe, ía víe et íes ph nom nes natureís,
p. 70.
a. P. anet, e Mat ríaíísme contemporaín, pp. 121, ísa.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES.
28í
nísme. Cette contínuít est sí troíte, sí harmoníeuse, sí ínfaíí-
ííbíe, que í tude seuíe d une dent suffísaít un g níe comme
Cuvíer pour d duíre ía nature du vívant tout entíer.
Arístote et saínt Thomas, sans pr voír íes merveíííeuses d -
couvertes de notre physíoíogíe, avaíent d donn de í me
une d Gnítíon quí sert e pííquer íes ph nom nes actueís.
me, dísaíent-íís, est í acte premíer du corps physíque
et organíque, quí est en puíssance ía víe : Actus prímus cor-
pprís physící, organící, poíentía vítam habentís1 .
C est í acte premíer, c est- -díre sp cífíque et substantíeí, quí
dístíngue radícaíement íe r gne vívant du r gne mín raí
du corps physíque, c est- -díre natureí, par opposítíon au corps
math matíque ou au corps artífícíeí du corps organíque ou
organís , pour faíre comprendre que toutes íes partíes de ce
corps sont díssembíabíes entre eííes, et non pas homog nes,
comme dans íes corps bruts, et qu eííes sont toutes aním es
par ía forme substantíeííe, ou me. organísatíon au sens
arístot íícíen et thomíste comporte qu íí y aít une seuíe me
dans tout íe compos , qu eííe ínforme substantíeííement
toutes íes partíes, et que í ínformatíon s appííque díff rem-
ment chaque partíe, seíon son ímportance et son r ´íe : díff -
remment ía maín, díff remment au c ur, díff remment au
cerveau, etc., bíen que í me soít tout entí re en chaque partíe.
a d fínítíon dít enfín d uncorps quí a ía víe en puíssance ,
pour sígnífíer que íe corps n est pas vívant par íuí-m me maís
par sa forme substantíeííe ou son me, et que, m me apr s
avoír t aním par ceííe-cí, íí est encore-en puíssance au
e ercíces de ía víe ou au op ratíons vííaíes. e vívant a ía víe
en acte premíer par son me, et ía víe en acte second par ses
op ratíons, quí sortent des facuít s vítaíes comme de íeurs
príncípes ímm díats, et de í me, forme substantíeííe, comme
du príncípe radícaí, seíon ía doctríne fondamentaíe e pos e
pr c demment sur ía puíssance et í acte, ía substance et íes
accídents .
1. II De Aníma, c. 1.
a. Pour í e píícatíon de ceíte d fínítíon de í me, voír ean de Saínt-
E UE T OMISTE, aG A E íy
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATUE T SES T OMISTES. a83
seau ou un poísson, n est ní de ía physíque, ní de ía chí-
míe .
C est pourquoí í apparítíon de ía víe dans íe monde í orí-
gíne n a pu se faíre que par une ínterventíon de Díeu, quí au-
raít produít ímm díatement íes esp ces ou, du moíns,
auraít ínfus ía matí re une vertu actíve pour voíuer et
monter usqu au formes sup ríeures. a víe d une píante ne
sera amaís íe r suítat d une actíon ou d une r actíon chímí-
que íí faut ící un príncípe sp cífíque, quí coordonne íes
díverses partíes, íes r gít, íes faít concourír au bíen de tout íe
vívant.
A píus forte raíson, í me de í anímaí, príncípe de sensa-
tíons conscíentes, tr s r eííes et tr s víves, de passíons tr s v h -
mentes, manífest es parfoís au dehors par des effets víoíents,
ne sauraít se ramener un símpíe automatísme. e bon sens
popuíaíre a tou ours faít ustíce des th oríes quí repr sentent
íes anímau comme de pures machínes. Saínt Augustín tra-
duísaít cette v rít í mentaíre quand íí dísaít : a douíeur
que sentent íes b tes d montre dans íeurs mes une force admíra-
bíe, en son genre et dígne de nos íoges ./
Et cependant ces mes ne sauraíent s affranchír des condí-
tíons de ía matí re, comme ía forme subsístante. e caract re
propre de ce quí est índ pendant de ía matí re c est íe pro-
gr s. Or, í anímaí, quí a t pourtant m í ía víe de í homme,
quí a vu íes ínventíons de í homme, n a amaís progress ,
n est amaís mont píus haut. Sí on peut paríer d un progr s
chez íes anímau , c est un progr s purement unííín aíre,
dans íe m me cercíe et dans íe m me ordre, par suíte des habí-
tudes príses dans íes m mes círconstances et des ímpressíons
ressentíes en face des m mes ob ets. otre grand ossuet
avaít d faít cette remarque: uí verra seuíement que íes
anímau n ont ríen ínvent de nouveau depuís í orígíne du
monde, etquí consíd rera d aíííeurs tant d ínventíons, tantd arts
í. Cíaude ernard a Scíence e p rímentaíe, p. 209.
a. Doíor auíem quem besííac sentíunt, anímarum eííam anímaííum
vím quamdam I suo GE ERE MI AUI EM AUDA I EM UE cotníííendat.
S. Augustín, De íb ra Arbítrío, ííb. III, c. m, n. 69, P. ., II, í3o5.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 285
subír ce qu on appeííe ía corruptíon par accídent. Absoíument
paríant, Díeu pourraít, par míracíe, ía faíre e íster en dehors
du corps, de m me que, dans í Eucharístíe, íí soutíent íes accí-
dents en dehors de íeur support normaí, ía substance maís ía
suave Provídence, quí r gít íes tres seíon íeur nature, n íntro-
duít pas de sembíabíes d rogatíons. Cette me, corruptíbíe de
sa nature, p rít avec íe corps. D autre part, eííe ne tombe pas
dans íe n ant, pas píus qu eííe n a t tír e du n ant eííe ren-
tre dans ía puíssance de ía matí re, c est- -díre, íes díverses
nergíes quí taíent contenues dans ce príncípe símpíe sont
díssoutes, maís ía nature conserve un pouvoír quívaíent, et,
sous í ínfíuence de ía vhe et en utííísant íes í ments ínform s
adís par ía premí re me, eííe peut, apr s de nombreuses
mutatíons, reproduíre une forme ou une me sembíabíe ía
premí re.
Icí encore, se v rífíera í a íome : Ríen ne se cr e, ríen ne
se perd .
II. AME UMAI E : SA ATURE, SO ORIGI E ET SA DE8TI EE.
Th se . Contra, per se subsístít aníma humana, quae,
qímm sub ecto snf ícíenter dísposíto potest ínfundí,
a Deo creatur, et sua natura íncorruptíbííís est atque
ímmortaíís.
Au contraíre, subsíster par soí appartíent í me
humaíne, íaqueííe, au moment o eííe peut tre ín-
fus e dans íe su et suffísamment díspos , est cr e par
Díeu, et quí est de sa nature íncorruptíbíe et ímmor-
teííe .
uatre assertíons capítaíes dans cette proposítíon: í me
humaíne est subsístante ou spírítueííe 2 Eííe est cr e par
Díeu 3 e moment de ía cr atíon est ceíuí-í m me o í me
est ínfus e dans íe corps suffísamment díspos 4 me est
íncorruptíbíe et ímmorteííe de sa nature.
1. Parmí íes nombreu passages o saínt Thomas affírme ces doctrínes,
íí suffíra de cíter : Sum. Theoí., I P., q. 75, a. a q. 90 q. 118 et q. díspp.,
de Aníma, a. í4 de PoíenUa, q. 3, a. a II Cont. Gení., ce. 83 et ss.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 287
Ces arguments sont d císífs et d une force teííe qu aucun
esprít íoyaí ne peuí s y soustraíre. a spírítuaíít de í me est
une v rít natureííe que ía raíson toute seuíe peut d montrer.
C est pourquoí ía Sacr e Congr gatíon de í Inde , par d cret
du íí uín í855, approuv par Píe I íe í5 uín de ía m me
ann e, obíígea M. onetty souscríre cette proposítíon : e
raísonnement peut prouver A EC CERTITUDE í e ístence de Díeu,
A SPIRITUA IT DE AME, ía ííbert de homme1 .

Une foís admís que í me est spírítueííe, íí devíent manífeste
que son orígíne ne peut s e pííquer que par ía cr atíon .
hypoth se qu eííe seraít une parceííe de ía substance dívíne
r pugne ía spírítuaíít de í me et faít ín ure ía símpíícít
de Díeu. Díre qu eííe est engendr e d un germe corporeí c est
tomber dans un mat ríaíísme ab ect penser qu eííe na t d un
germe spírítueí, c est pervertír ía notíon de ía substance spírí-
tueííe, quí n a poínt de partíes et n est poínt soumíse de
teííes voíutíons pr tendre qu eííe víent de í me des parents,
comme un fíambeau s aííume un autre fíambeau, c est encore
d truíre ía símpíícít de í esprít, car íí est cíaír que ía fíamme
se dívíse en se communíquant.
rohechammer, au sí cíe derníer, ímagína que í me est
cr e par íes parents, comme ínstruments de Díeu et par une
vertu re ue de íuí. a cr atíon ne comporte pas d ínstru-
ment, prívíí ge íncommunícabíe du Tout-Puíssant. Aussí bíen
í ouvrage de rohschammer fuí-íí prohíb par un d cret de
í Inde , íe 5 mars 1857.
Píus absurde encore ía th oríe de Rosmíní : í me, quí taít
d abord sensíííve, se transforme et devíent raísonnabíe, ínteí-
íectueííe, subsístante, ímmorteííe, íorsque í íd e de C tre íuí
appara t. Une teííe voíutíon d truít ía notíon m me de ía
substance índívísíbíe, spírítueííe et íncorruptíbíe. Ces r veríes,
í. Ratíocínatío Deí e ístentíam, A IMAE SPI TUA ITATEM, homínís ííber-
íaíem, CDM CERTITUDI E probarc potest . Denzínger, í65o.
í. oír sur ce su et íe P. Coconnícr, Ame humaíne, c. vu.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 289
des corps píus ou moíns nobíes, seíon íe degr de íeurs fautes
ou de íeurs m rítes1.
e Concííe de atran, sous on , d cíare que í me
humaíne est muítípíí e índívídueííement seíon ía muítííudc
des corps dans íesqueís eííe est ínfus e : Pro corporum quíbus
ínfundítur muííítudíne sínguíarít - muííípíícabííís cí ínuííípUcnta
et muítípíícanda sít . Sans porter une d fuíítíon, íe concííe
donne entendre que í me est muítípíí e índívídueííement ou
cr e au moment m me o eííe est ínfus e au corps.
Saínt ernard avaít d dít : Sed crcando ímmítíítur et
ímmíttendo creaíur, quand eííe est cr e, eííe est ínfus e, et
quand eííe est ínfus e, eííe est cr e .
a raíson de saínt Thomas , quoíque tr s símpíe en appa-
rence, repose sur une profonde phííosophíe : ce quí est pr íer-
natureí ne doít pas e íster avant ce quí.est natureí car ce que
Díeu produít íuí-m me est tou ours dans í tat normaí. Or
í tat de s paratíon n est pas í taí normaí de í me humaíne,
puísqu eííe est essentíeííement forme du corps. tat d uníon
pour eííe est í taí natureí. Ií suít de í que í tat d uníon pour
í me a ííeu avant í taí de s paratíon, et que, sí í me peut
vívre encore apr s avoír t uníe au corps, eííe ne doít pas
e íster avant í uníon5.
A queí moment commence í uníon uand íe corps est suf-
físamment díspos . Saínt Thomas et íes ancíens pensaíent que
ce n est pas d s í ínstant de ía conceptíon : í embryon seraít
d abord ínform par une me v g tatíve, puís par une me
sensítívc, íesqueííes pr pareraíent íes voíes í me humaíne,
comme des servantes une reíne, et ceííe-cí víendraít ínformer
un organísme rendu dígne d eííe.
opíníon quí devíent de píus en píus commune notre po-
í. I.íre, ce propos, saínt Augustín, de I.íbcro rbítrín, ííb. II, c. et
c. í, et de Cívíí. Deí, ííb. , c. í P. ., II. 1399, as., et I.
3n, ss.
3. Denzínger, 788.
3. S. ernard, Scrm. 11 de aíív. Domíní, n. 60 / . ., CIA II, 122.
4.1 P., q. 90, a. 4, et q. 108, n. 3.
5. Saínt Thomas e pose cí r fute íonguement íes erreurs contraíres,
11 Coní. Cent., c. 83 et 84.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
29O RE UE T OMISTE.
que r pond que í organísatíon est d suffísante d s íe d but,
que í embryon est d vívant, et qu íí convíent, d autre part,
que í me soít í d s íe d but pour construíre, en queíque
sorte, et fa onner son propre corps, qu eííe doít assocíer son
tre et sa víe.
ous n entrerons pas dans cette díscussíon, nous contentant
de díre avec ía th se de ía Sacr e Congr gatíon : í me est ín-
troduíte quand íe su et est suffísamment díspos , quum sub ecto
suffícíeníer dísposíto potest ínfundí.


e derníer poínt que sígnaíe notre document, c est que í me
est íncorruptíbíe et ímmorteííe, npn poínt par míracíe ou par
une faveur gratuíte, comme auraít t ímmorteí íe corps du
premíer homme, sí í tat d ínnocence avaít pers v r , maís par
nature, en vertu de ses príncípes constítutífs.
es arguments quí tabííssent í ímmortaíít de í me prou-
vent du m me coup í ímmortaíít par nature et íís font í ví-
dence compí te.
ueíques rares scoíastíqucs avaíent pr tendu avec Scot que
í ímmortaíít de í me est une v rít de foí et que ía raíson
toute seuíe ne sauraít ía d montrer notre poque, píusíeurs
crívaíns cathoííques ont reprís íe d bat . e doute n est pas
permís : d Meíchíor Gano bí maít s v rement í opíníon de
Scot et annez crívaít de m me : C est une erreur de díre
que í ímmortaíít de í me n est pas d montrabíe par ía raíson
natureííe4 .
argument tír de ía n cessít d une sanctíon apr s cette
víe est teííement frappant que . . Rousseau a t obííg
d críre ceíte phrase connue de tous : uand e n auraís d au-
1. Cf. Aníoneííí, Medícína Pasíoraíís, c. í .
2. oír, ce propos, íes artícíes de í abb erníes et de í abb Cí. Píat,
dans ía Revue du Cíerg fran aís, íno3.
3. Meíchíor Cano, De otís Theoíogícít, ííb. II, c. ív.
4. Dícereanímae ímmortaíítení non esse deínonstrabííem per ratíonem
naturaíem, erroneum est . annez, Comment, ín I P., q. 75, a. 6.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 2gI
tr s preuves de í ímmortaíít de í me que íe tríomphe du
m chant et í oppressíon du uste, ceía seuí m emp cheraít
d en douter. Une sí choquante díssonance dans í harmoníe
uníverseííe me feraít chercher ía r soudre e me díraís:
Tout ne fínít pas pour nous ía víe, tout rentre dans í ordre
ía mort . On saít aussí que íe g n raí du arraíí s cría un
our ía tríbune de ía Chambre des d put s : Sí au hom-
mes de guerre vous eníevez ía foí dans une autre víe, vous
n avez píus íe droít d e íger d eu íe sacrífíce de íeur e ís-
tence I .
Ií en est de m me de ía preuve de ía fínaíít . Sí tout fínít
avec íe derníer soupír, í homme est un tre manqu : íí est teí
par nature, íí í est d autant píus qu íí touche de píus pr s
son poínt de maturít . Or, íí n est pas ratíonneí de croíre une
antínomíe aussí profonde : on e peut admettre que cette fína-
íít quí s accuse sí vísíbíement dans toutes íes esp ces ínf -
ríeures s arr te brusquement au píus haut degr de ía víe et y
fasse amaís d faut. Sí í amour, quí (aít íe fond de nos mes,
e íge í e ístence de í Absoíu, c est que í Absoíu e íste et comme
notre fín c est qu íí est ía foís íe príncípe quí nous meut et
íe terme auqueí nous tendons c est que notre tre est suspendu
tout entíer son tre. Ií y a queíque chose en nous quí ne
meurt pas1 et dont ía víe est Díeu íuí-m me .
argument tír de í ob et n est pas moíns apodíctíque.
me doít tre au níveau de son ob et, et, puísque son ob et
est í terneí, eííe est terneííe comme íuí. C est ce que ossuet
e príme avec tant de vígueur : me, n e pour consíd rer
ces v rít s et Díeu, o se trouve toute v rít , par í se trouve
conforme ce quí est terneí .
Cette v rít n est que íe coroííaíre ímm díat de ía spírítua-
íít d d montr e. Spírítueí ímmorteí par nature. u est-ce,
en effet, qu une substance spírítueííe Ceííe quí est índ pen-
í. ossueí, Sermon sur ía mort. Car me du ouvre dít. I-ebarq. t. I ,
p. 175.
7. Cí. Píat, a destín e de í homme, p. n .3. oír aussí enrí ííton,
a-í-íí an Díeu a-í-íí survíe de í me apr s In mort París. T quí.
3. ossuet, Connaíssance de Díeu et de soí-m me. 1. , n. ív.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
RE UE T OMISTE.
dante du corps dans son tre et son op ratíon sp cífíque.
u est-ce qu une substance ímmorteííe par nature Ceííe quí
est índ pendante du corps dans son tre et son op ratíon, au
poínt d e íster et d e ercer son actíon sp cífíque dans í au-deí .
11 y a donc quatíon parfaíte entre spírítueí et ímmorteí par
nature et, donc, sí ía raíson peut d montrer ía spírítuaíít de
í me, comme nous í avons e pííqu , eííe d montre du coup
í ímmortaíít par nature.
Maís, díra-t-on, est-íí d montr que í me ne puísse pas re-
noncer son ímmortaíít et que Díeu ne víendra pas ía íuí
retírer un our
Ouí, ceía est d montr . Ií est vídent que í me ne peut pas
se d pouíííer de ce quí constítue sa nature m me íí est ví-
dent qu íí faut pour an antír ía m me puíssance que pour
cr er, c est- -díre une puíssance ínfíníe, quí fera passer ía
cr ature de í tre au n ant, comme du n ant í tre. Donc,
Díeu seuí pourraít an antír. Maís, dít saínt Thomas, Díeu,
quí a constítu ía nature, n ení ve amaís ce quí est natureí
au tres1, et, par cons quent, íí n ení vera amaís í me
í ímmortaíít , quí íuí víent de sa nature m me.
a raíson nous dít encore que Díeu ne faít amaís de míra-
cíe pour an antír : íe míracíe est ordonn tou ours ía maní-
festatíon de ía gr ce, car í ordre de ía nature ne sauraít tre
chang que pour í ordre sup ríeur, quí est íe surnatureí. Or,
a oute saínt Thomas, r duíre un tre au n ant ne manífeste en
ríen ía gr ce dívíne, maís píut ´t ía puíssance et ía bont díví-
nes cíatent dans ía conservatíon des tres : an antír c est re-
tírer un bíenfaít, conserver c est contínuer íe bíenfaít et donc
faíre uvre de bont et d amour. ous savons donc avec une
certítude absoíue que Díeu ne consentíra amaís an antír
une me. es d ductíons de ía raíson sont donc ící ínfaíííí-
bíes .
gííse ne s est pas d sínt ress e de cette questíon. Aínsí ía
Sacr e Congr gatíon des Evoques et R guííers, dans íe ormu-
1. Deus, ( uí est ínstííutor nnturae, non subírahít rebus quod esí propríum
naturís earum . S. Thom., Ií Cont. Gení,, c. 55.
2. Cf. S. Thom., I P., q. oí, a. 4-
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 3 3
íaíre qu eííe soumít í abb autaín, íuí íít promettre de ne
amaís enseígner qu avec ía raíson toute seuíe on ne puísse d -
montrer ía spírítuaíít et / IMMORTA IT de í me1 .
Th se I. Eadem aníma raííonaíís íta unítíír corporí ut
. sít e ugdem forma substantíaíís uníca, et per ípsam
habet homo ut sít homo et anímaí et vívens et cor-
pus et substaníía et eus. Tríbuít ígítur aníma homíní
omuem gradum perfecííonís essentíaíem ínsuper
communícat corporí actum essendí, quo ípsa est.
a m me me raísonnabíe s unít au corps de teííe
maní re qu eííe en est ía forme substantíeííe uníque,
et c est par eííe que í homme a d tre homme et
aním et vívant et corps et substance et tre. me
donne donc au corps tout degr essentíeí de perfec-
tíon, eííe íuí communíque, en outre, í acte de í tre
par íequeí eííe est eííe-m ´mc .
Cette proposítíon se rapporte tou ours ía nature de í me,
puísque í me est essentíeííement forme du corps. Eííe nonce
tout d abord une doctríne cathoííque, savoír que í me raí-
sonnabíe est v rítabíement ía forme substantíeííe du corps hu-
maín et ensuíte, í e píícatíon thomíste : pour tre forme
substantíeííe, eííe doít tre ía forme uníque quí conf re tous íes
degr s essentíeís de perfectíon.
gííse, au concííe de íenne, en í3n, a d fíní que í me
raísonnabíe est ía forme substantíeííe du corps humaín, parce
que ceíte v rít est n cessaíre pour e pííquer et d fendre ce
poínt du dogme que íe íís de Díeu a prís íes deu partíes
de noíre nature uníes ensembíe, pour devenír vraí homme, tout
en restant vraí Díeu, c est- -díre íe corps humaín et í me ín-
teííectueííe ou raísonnabíe . e concííe índíque par í -m me
ía raíson fondamentaíe de cet enseígnement : pour que deu
í. Cf. de R gny, abb aaínín, p. 336-338.
a. Cette assertíon capítaíe se trouve cíaírement dans Sam. Theoí., I P.,
q. 76 q. dísp., de Spírítuaí, creaturís, a. 3 de Aníma, a. í II Cont. Cent.,
ce. 56, 68, 69, I , 71.
3. Denzínger, 48o-48í,
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
RE UE T OMISTE.
partíes ne constítuent qu une seuíe nature, eííes doívent s unír
ía fa on dont s uníssent ía matí re et ía forme.
e píícatíon que nous avons donn e de ía th se III et de
ía th se I aura faít comprendre que ía matí re et ía forme
s uníssent comme ía puíssance substantíeííe et í acte substan-
tíeí, pour constítuer un seuí tout, un seuí supp ´t, une seuíe
essence ou nature.
otre proposítíon se ram ne donc cecí : íe corps et í me
sont entre eu comme ía matí re et ía forme, parce que de
íeur uníon r suíte une seuíe personne et une seuíe nature.
u íí y aít en nous une seuíe personne et que ceíte personne
ne soít ní í me toute seuíe ní íe corps tout seuí, c est une
constatatíon du sens commun. e íangage t moígne de cette
v rít , car íe moí e et moí nous sert índíff remment pour d -
sígner ía partíe spírítueííe ou ía partíe mat ríeííe de notre tre.
Comme on dít : e pense, e sens, e veu , on dít aussí : e
grandís, e marche, e respíre. On dít de m me índíff rem-
ment : e suís souffrant, ou : mon corps est souffrant . Aínsí,
pour nous, íe corps n est pas une gueníííe , íe corps faít
partíe de notre moí : ía personne humaíne .ne sauraít tre ou
se concevoír sans íe corps ou sans í me.
Ií n est pas moíns vídent que ía nature humaíne requíert
í uníon des deu í ments. e corps n est pas í esp ce humaíne,
í me n est pas í esp ce humaíne maís í esp ce humaíne c est
ce compos dans íequeí se d píoíent ía foís ces puíssances
v g tatíves et sensíííves quí r sídent dans í organísme corporeí
et ces puíssances spírítueííes quí reí vent de í me raísonnabíe.
Icí encore, í e p ríence va nous aíder dans notre d monstra-
tratíon. Sí í me et íe corps ne s uníssaíent pas dans une seuíe
substance, íís devraíent rester trangers í un í autre au moíns
dans í op ratíon propre de í me, í ínteííecííon.
Or, bíen que ceííe acííon soíí toute spírítueííe, íe corps y
concourí comme ínstrument, car íí doít fournír íe ph nom ne
empíríque sur íequeí s appuíe í abstractíon, et dans nos sp -
cuíatíons k-s píus hauícs nous avons besoín de nous tourner
í. Rabíer, Phííosophíe, t. í,p, 44í.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES.
vers íes ímages des sens ou íes repr sentatíons de í ímagína-
tíon, pour y trouver des e empíes quí nous aídent compren-
dre í ímmat ríeí. Et, son tour, í op ratíon spírítueííe a son
contre-coup dans í organísme. e travaíí ínteííectueí acc í r
íe c ur, augmente ía pressíon sanguíne dans íes art res p rí-
ph ríques, donne ííeu des ph nom nes de vaso-consíríctíon
p ríph ríque quí modífíent ía forme du pouís, et augmente íe
voíume du cerveau (ph nom ne de vasodííatatíon íocaíe).
Tous ces ph nom nes sont d autant píus marqu s que íe tra-
vaíí est píus íntense1 . Aínsí ía physíoíogíe confírme mer-
veíííeusement ía doctríne cathoííque sur í unít substantíeííe
du compos humaín. Cette índícíbíe et myst ríeuse uníon,
a oute un autre savant, est ía condítíon de toute unít et de
toute substance... unít vívante se substantíaííse presque dans
íes profondeurs ínaccessíbíes de í organísatíon .
Maíntenant que ía th se est e pííqu e et ustífí e, íí convíent
de nous arr ter un ínstant au d cíaratíons de í gííse.
e concííe de íenne d cíare h r tíque quíconque aura ía
pr somptíon d affírmer, de d fendre ou de soutenír avec períí-
nacít que í me raísonnabíe ou ínteííectueííe n est poínt par soí
et essentíeííement ía forme du corps humaín . Cette d fínítíon
est renouveí e par íe cínquí me concííe de atran, sous
on 4.
Píe I , dans sa ettre adress e en 1807 au cardínaí Geísseí,
archev que de Coíogne, condamne aínsí íes íívres de ( uen-
ther : Aous savons que ces ouvrages bíessent ía doctríne
cathoííque sur í homme, íequeí est compos d un corps et d une
1. Gícy, Etudes de Psychoíogíe physíoíogíque et pathoíogíque, p. 9/4.
2. Chauffard, a íe, p. 69-60.
3. Denzínger, 48í. Sur ía porí o do ía d fínítíon du concííe de
íenne et sur íes erreurs vís es dans ceíte d fínítíon, voír í artícíe du
P. ansen, S. ., dans íe Greyoríanum, fasc. I.
4. Denzínger, 788.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
296 RE UE T OMISTE.
me, de teííe sorte que í me raísonnabíe est par soí eí ímm -
díatement ía orme v rítabíe du corps humaín .
De ces documents íí faut retenír :
r ue í me, m me en tant que spírítueííe et raísonnabíe,
est ía forme du corps, non poínt par m taphore et par anaío-
gíe, comme íí est dít de ía forme des sacrements, maís v ríta-
bíement, au sens phííosophíque o on í entendaít í poque o
ía d fínítíon fut port e. Ií s agíssaít, en effet, d e pííquer
í unít r eííe de ía nature humaíne dans íe Chríst, íequeí est
v rítabíement homme, comme nous, parce que íes deu par-
tíes de notre humanít s uníssent pour ne former qu une seuíe
nature.
2 ue í me s unít au corps par soí, c est- -díre, non poínt
par un ínterm díaíre, maís par sa substance et ímm díate-
ment, comme í e pííque Píe I , per se atque ímm díate. D aíí-
íeurs, íe concííe de íenne entendaít e cíure í erreur de ceu
quí níaíent ou mettaíent en doute que ía substance de í me
raísonnabíe ou ínteííectueííe soít vraíment et par soí ía forme
du corps humaín . Par í sont cart es soít ía th oríe de
Rosmíní, d apr s íaqueííe í me s unít au corps par í ínterm -
díaíre d un acte ínteííectueí quí per oít ía sensatíon fonda-
mentaíe soít ía th oríe spírííe, d apr s íaqueííe í me s unít
au- corps par í ínterm díaíre d une enveíoppe ou gaíne tr s
t nue, qu eííe emporte apr s ía mort, íe p ríspríí : nous savons
que notre me spírítueííe est affranchíe de toute matí re, sí
subtííe qu on ía suppose, eí qu eííe se communíque au corps
sans aucun ínterm díaíre, maís par soí.
3 u eííe s unít essentíeííement, c est- -díre que ceíte uníon
n est pas accídenteííe, maís substantíeííe. e pressíon du
concííe peut sígnífíer eí que í me est par son essence ía forme
du corps eí qu eííe appartíent í essence du corps humaín, en
ce sens que íe corps ne seraít pas essentíeííement humaín sans
í me raísonnabíe.
Ces d cíaratíons tr s pr císes du Magíst re supr me e cíuent

í. oscímus íísdcm ííbrís íaedí cathoíícam seníenííaín ac doctrínam de
/tontíne, quí corpore et aníma íta absuívítur, ut aníma eaque ratíonaíís su
E A, PER SE, aíque IMMEDIATE rorporís forma . Denzíngcr, í655.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES.
297
tous íes syst mes quí níent í uníon substantíeííe et mettent ía
substance de í me dans ía pens e, comme íe syst me cart síen,
ou dans ía conscíence de ses actíons, comme íe kantísme ou
quí font consíster í uníon dans ía perceptíon du temps et du
pass , comme íe bergsonísme : a dístínctíon du corps et
de í esprít ne doít pas s tabíír en fonctíon de í espace, maís
du temps... Ií fautque íe pass soít ou par ía matí re, ímagín
par í esprít1 . Toute uníon quí se faít seíon ía conscíence,
ía m moíre ou une perceptíon queíconque, est purement accí-
denteííe.
Teí est í enseígnement cathoííque rappeí dans ía premí re
partíe de ía th se I.


a seconde partíe contíent í e píícatíon thomíste : ía forme
v rítabíe, substantíeííe et ímm díate du corps humaín, doít
tre ía forme uníque et donner tous íes degr s essentíeís de per-
fectíon. Ces degr s constítuent une cheííe m taphysíque qu íí
est facííe de monter ou de descendre : í homme est tout d abord
un tre, cet tre est substance, cette substance est corps, ce corps
est vívant, ce vívant est aním et sensíbíe, cet anímaí est raíson-
nabíe. Or, c est par ía m me et uníque forme, í me ínteííec-
tueííe, que í on est homme et aním et vívant et corps et
substance et tre.
Cette doctríne de saínt Thomas est sí harmoníeuse qu eííe
sembíe devoír s ímposer d eííe-m me í esprít. Cependant tous
íes scoíasííques n ont pas t convaíncus. unanímít est com-
pí te chez eu quand íí s agít de í unít de íame. On saít que
Píaton mettaít troís mes dans í homme. es Maních ens, au
moíns deu , í une uvre du príncípe bon, et í autre uvre
du príncípe mauvaís. Apoííínaíre voyaít dans í homme troís
í ments : íe corps, í me et ía raíson, en sorte que íe príncípe
ínteííectueí chez nous est dístínct de í me sensítíve. Au temps
modernes, í coíe de Montpeíííer, avec arthez, admít deu
mes, í une ínf ríeure, pour íes op ratíons v g tatíves, et í autre
í. oír ergson, Matí re, et M moíre, pp. a G-aít).
RE UE T OMISTE, 36 A E
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. 299
premí re, maís dans íe corps d pr par et organís par ía
forme de corpor ít eííe donne au corps I tr humaín, et
non í tre corporeí et, íorsqu eííe se s pare ía mort, ía forme
premí re contínue maíntenír íe corps dans son tre corporeí.
A notre poque, píusíeurs savants ont pens que, avec í me
raísonnabíe, quí est ía forme premí re et príncípaíe du com-
pos humaín, íí faut admettre aussí íes formes substantíeííes
des í ments chímíques.
a píuraíít des formes dans í homme a t enseígn e par
Tongíorgí, Ramí re, ottaíía, Paímíeíí, íe docteur r dauít .
a píupart des scoíastíques actueís restent fíd íes ía th oríe de
saínt Thomas, sí compí tement traduíte dans ía pr sente th se.
Ií faut aííer usque-í pour maíntenír í unít substantíeííe du
compos humaín. Ií n est pas concevabíe que í me s unísse
substantíeííement et ímm díatement au corps, sí íe corps a
d sa forme substantíeííe. Toute forme substantíeííe conf re
son su et ía perfectíon premí re, foncí re, fondamentaíe:
í me, quí víent ensuíte, n a outera qu un perfectíonnement
secondaíre, accessoíre, et, partant, í uníon ne pourra tre
qu accídenteííe.
On a beau díre que ía premí re forme se subordonne í me
comme au terme d fínítíf. unít de subordínatíon n est que
í unít accídenteííe ímpossíbíe, par cons quent, de sauve-
garder cette unít dont un savant nous a d dít qu eííe se
substantíaííse usque dans íes profondeurs ínaccessíbíes de í orga-
nísatíon1 .
Pour comprendre que í me peut ínformer íe corps tout en-
tíer et pour e pííquer certaínes e p ríences tr s ínt ressantes,
íí faut remarquer que de nombreu í ments, soíídes ou ííquí-
des, sont dans í organísme, pour íe purífíer ou íe nourrír, sans
tre de í organísme, sans appartenír í ínt grít de ía nature
humaíne. Puísqu íís ne sont pas des partíes du vívant, íís ne
sont pas ínform s par í me, bíen que ceííe-cí puísse s en ser-
vír comme ínstruments, íes díríger, íes faíre contríbuer
1. Cf. r dauít, Traít d anthropoíogíe, íív. II, c. 1.
a. ous renvoyons pour tout íe reste í ouvrage du . Cocouníer, Ame
humaíne, c. v, o toute ía questíon est traít e de maín de maítre.
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
ES I GT- UATRE T SES T OMISTES. Soí
íí persíste vírtueííement, comme íes puíssances v g tatíves ou
sensítíves demeurent vírtueííement dans í autre víe. Et, quand
íe Tout-Puíssant aura faít íe míracíe de ía r surrectíon, toutes
íes facuít s revíendront en acte, et, de nouveau í tre de Came
se d versera sur tout í organísme restaur .
C est aínsí que í e pos , m me rapíde et sommaíre, de ces
grandes th ses thomístes nous donne une vue d ensembíe de
toute ía psychoíogíe1, nous montre notre nature, notre orígíne,
notre destín e, et nous í ve, pour aínsí díre, usqu au níveau
de Ceíuí quí a cr notre me son ímage et sa ressembíance.
(A suívre).
Rome.
r. EDOUARD UGO , 0. P.
í. Pour une tude píus íongue, cf. noíre Cursus Phííosophíae Thomístícae.
í. III, et sp cíaíement Tract. .
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
í
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
í
v
e
r
s
í
t
y

o
f

A
r
í
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
7
:
2
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
í
.
h
a
n
d
í
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
u
c
1
.
b
4
4
9
6
5
8
3
P
u
b
í
í
c

D
o
m
a
í
n

í
n

t
h
e

U
n
í
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
í
e
-
d
í
g
í
t
í
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
í
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
¸
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
í
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d

f
o
r

m
e
m
b
e
r
@
a
r
i
z
o
n
a
.
e
d
u

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
r
i
z
o
n
a
)

o
n

2
0
1
2
-
0
4
-
2
0

1
9
:
3
8

G
M
T


/


h
t
t
p
:
/
/
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
0
2
7
/
n
j
p
.
3
2
1
0
1
0
7
6
3
8
8
0
7
1
P
u
b
l
i
c

D
o
m
a
i
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
,

G
o
o
g
l
e
-
d
i
g
i
t
i
z
e
d


/


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
a
t
h
i
t
r
u
s
t
.
o
r
g
/
a
c
c
e
s
s
_
u
s
e
#
p
d
-
u
s
-
g
o
o
g
l
e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful