@ @‹çb @áîy‹Ûa@‡jÇ@Z‹í‹znÛa@‹í‡ß

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢Farakannews@yahoo.com 
‫א‬

@R@Ö‹yë@òöbß@X@ÝnÓ
@‡í‹“më@ÞŒbäß@ÑÛc
@åß@áÜ1ß@ÑÛc@RU
@ @æb×aŠc@Þb5@@À@‡í‡u

@

@ @‹í‹znÛa@îöŠë@ñaŠ†⁄a@ܪ@îöŠ

@ @‡¼c@ïÜÇ@ãìí@‡à«@ŠìnׇÛa 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬

@ò÷îÜß@åÐ;ë@lŠaìÓ@VS
@å톋“¾a@µ÷uýÛbi
‹èäÛa@Á;ë@À@ìÐİm

@ @

@ïߊìjÛa@åßþa@paìÓ
@æìãbÓ@⇃n1m
µàÜ1¾a@áÜÄÛ@ïöŠaìİÛa

bߊìi@À@paìä;@QP@ñ‡¾@µàÜ1¾a@åß@‡í‡ÈÛa@µv1nÛ@áبa
@

ëc@Úë‹ßë@ðbibäîß@òäí‡ß@À@ÞìvnÛa@óÜÇ@‹Ä¨a@R‹Ï
@
@æëbÈnÛa@òàÄä¾@âbÈÛa@µßþa
@ïÛaìy@Ýy‹m@”í†ýÌäi
@kÌ“Ûa@ÞbàÇdi@†‡äí
@‡n“më@ïväçëŠ@øuü@QTP
@À@@µàÜ1¾a@‡š@‡í‡§a
@bç†ë‡y@Þì @óÜÇ@bèn;a‹y
@ @bߊìi@l‹Ë
@bߊìi@Éß

@‡îÇ@æbu‹èß@æìÜÐn±@ü@òà–bÈÛa@À@æìàÜ1¾a @ @
æb׊c@À@áèãaì‚g@Éß@bäßb›m@âbÈÛa@a‰ç@À@ózšþa@@ @@

R 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬

@ @‡îyìÛa@ݨa@ïç@ÊbχÛaë@òßëbÔ¾a@NNNNNbîväçë‹Ûa@kÈ“Ûa@òî›Ó 
!"#‫א‬$!%&'()*+,-،.‫א‬/01234‫א‬56(7‫א‬،389:(‫א‬,;‫(א‬KKK 
KJL?( ،١٩٦٢&=9 $?‫א‬GHIJF<?@‫א‬A%& !?‫א‬BC<3DE ،<97 7=9 3:>‫א‬ 
،P?‫א‬H&>‫א‬3‫א‬,#*3(H3FO)9&H7>‫א‬.‫א‬1 M‫א‬9J‫א‬NO6!F،<39<3+)3+ 
1T;9M‫<(א‬UV#M‫!א‬+I‫א‬VL)3+KW#X(،Q)3+IRS!,;‫=אא‬:1‫(א‬BCC(&,#( 
^_(G`aF‫(א‬PI‫א‬E]*M‫א‬E!"#‫)א‬3],?D‫א‬%‫ (א‬،٢٠١٢&T[\M‫א(א‬H&>‫א‬PY7‫א‬23Z 
K<3JJ>‫<(א‬3I@‫א‬b'9M‫(א‬.‫א‬$(21<3JM‫'א@?<א?!<א‬JKc!;‫(א‬5I‫(א‬CM‫(א‬b3#‫א‬ 
^I@‫ א‬23Z L (k b‫א‬97 =9 TO G_ L <M‫< א‬3i‫ א‬j=: h g! !C L E3#‫ א‬dO ef F( 
mE3:>‫א‬E!"#‫)א‬#?D‫א‬%‫א‬Y‫א‬4‫<א‬3J![3S‫<(א‬3Y+S‫א‬b‫א‬9I‫א‬PY7(l& JJ>‫ א‬.‫א‬:;]،<3JJ>‫א‬ 
,#D$E(EJ>‫א‬jNPI!EEJ>‫א‬23*!n3).‫א‬5(،mM‫א‬3J!)-=9389:(‫ א‬M‫א‬ 
KoI]L!‫א‬ 
)9?(:)*m‫"! (א‬#‫א‬rL)!s qCH‫א‬E(p;3‫<א‬3mSM‫א‬%_<3M‫<א‬3JJ>‫א‬b'9M‫א‬23ZB(_( 
389:(6y!FhJz?u3<(v3Yw!`D :>‫"! א‬#JJOH(7I‫א‬nM‫א‬,#t"1‫];א‬ 
PI‫א‬1 !"#‫א‬bI#~23Z-( ،?{UdO|7O( qCH‫א‬b3}1)J?7OO:3_‫א‬P@‫(א‬،‫א‬ 
h737 €Ic E dO239;‫א ]) א‬7‫ א‬%& u3 <( v3Y 7 Uw!`D )+!c G`aF‫(א;! (א‬ 
%‫א‬Y‫א‬4‫א‬L&<3M‫<א‬3JJ>‫א‬b'9M‫!א‬ID( bf`D‚9:"( KE<!F(L M‫<א‬3S`<V3#‫א‬ 
W M‫א‬9J‫א‬NO€ƒE3:>‫א‬E!"#‫)א‬,?D! 
E.‫א‬1)*mHmDb3i‫א‬V389:(‫א‬,;‫א‬FWTWM‫ א<…א‬qCH‫א‬E(p;3‫<א‬3mSM‫א‬ 
L;<3#‫א‬b*‫ א‬Ez٢٠١٢L٠٨L٠١‡!D1?<3?!i‫†א‬D((v!‫א‬E3:? <'9K)D‫ א‬WvD((v!‫ א‬3: 
EO ? <'9M‫ א‬K( ،H#‫ א‬- BŠ N‫ א‬3O 1 3893:(‫ &^ א‬L M‫ ƒ€ א‬BI&‫ (א‬G`a‫ (א‬P b3& 
<J!‫‹א‬#D، 393N‫אא‬PV5Nb3&P#L3893:(‫|א‬g!%‫א‬b8|‫א‬29MPND.<3?@‫א‬b‫א‬I‫א‬ 
L<M‫<א‬3i‫!<א‬s%]<3#‫א‬Li‫א‬b‫א‬KISN?W†D((v!‫א‬L3:%]37Œ!،[‫אŒא‬B(?<!"#‫א‬ 
%&BB&%&K+)J<?@‫[&א‬D(،393:(‫א‬m<3&ZbFI&‫<(א‬S39&<sK9-U،‚#‫)א‬+ 
".<?@‫&!<א‬Kc[33‫*)(א‬mF‫אא‬7‫Ž')א‬DE‫!<א‬F(%]TNi‫_אא‬i‫א‬L?،b)J‫(א‬ 
’Q <!"b&Z(<3#‫ א‬b*‫? א‬Ez٢٠١٢،٠٧،٢١‡!D1 <3(‫א‬S‫'<א‬9K)D‫?א‬W<3(‫א‬S‫'<א‬9 
Ga<3_‫ א‬N‫!<א‬F(1<M‫א‬93:(‫<א‬3m <3S‫א‬bFI&F‫ (א‬G`aF‫(א‬PI‫א‬P;D&)*DB& 
K?H#‫א‬ 
<M‫@א‬389:(‫א‬A<3EL ٢٠١٢L٠٢L١٩W‡!D1<3Ua>‫_(@א‬H/#~A<'9b=_ W(_H/#~<'9 
n9‫א‬n<389#‫<א@?<א‬#*،P3V|€#!.n9&(2<@g•D†!H892(@‫א‬%&†3D–‫א‬ 
<3 m <389#‫ א‬b*‫ א‬P# L <S39& 2 <s 9: E | !ID 1 <3Ua>‫'< א‬9M‫ א‬KWm(( K)!s( ‫]—א‬ 
K@389:(‫א‬A 
( P‫ א‬E3*! F )Ji <&8 )9 L!!‫ א‬gD dO <]m> Li‫ א‬b‫< א‬3;_( E)C‫) !א‬J dO T; 
K.b‫<˜&א‬#*M‫א‬

S 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬ 

{ƒ ٢٠١٠ & 1 j;J !ID 1 EJ>‫^ א‬I@ );M‫ א‬M‫[ א‬M‫=א א‬: "W EJ>‫^א‬I@ $9!>‫[ א‬M‫א‬ 
E<!F(1389:‫<ƒ€א‬3JJ>‫א‬mY‫א‬4‫א‬L,?DD!W<Wm‫€(א‬YU((PYF9:E?‚3S
K?B; 
^I@ T);M‫(]< (א‬M‫ א‬b'9M‫' א‬M T[CM‫! א‬I‫ א‬: j=:( 
E‫ אא‬KIJ‫ א‬b'9M‫ א‬j=: !ID %& /9( ،.‫ א‬1 EJ>‫א‬ 
B(T&dO‫א‬.‫א‬PND(، (dO33J(JO( dO 
<)<]i‫א‬PY#I‫א‬/&ALVBI&‫(™א‬37ŒT(<]i‫א‬ 
$š( ،#‫ א‬1 <S3m <3& m ( <3i‫ א‬m TO m G_ 
n(($J.99?(،<3(‫<א‬3Y94‫א›?<א‬1)k 
( ، 1E389:(‫א‬EM‫א‬hm!$=‫&א‬4‫א‬PI‫(א‬T[œ‫א‬n .‫א‬b‫(א‬b'9M‫א‬j=:P#L I3I_ 
:‫א‬VT8‫`(א‬F‫<א‬W`KW#X(،>>|<3FM‫א‬/Ei،B)\,# X( 7E‫א‬:‫א‬J 
K>>.‫א‬T5<3JJ>‫<א‬W`M‫א‬L 
? 389:(‫ א‬E‫ א‬c‫ ? א‬7 <3Z L!?D ™  <3+ P@ H7>‫ א‬E(‫'< א‬9 )C L ^H*J‫(א‬ 
<Ji‫א‬I1<‫א‬389:(‫א‬b'9M‫א‬23Z<;˜QpI٢٠١١&1T-#H7>‫א‬E(‫'<א‬9<!& 
1 M‫א‬mn9‫א‬B&b9&(،<38&!L!‫א‬23L!‫(א‬KN‫(א‬،<!‫א‬،TŸ<‫א‬ 
'J bSF( <3+I‫ א‬j=: P@ ‫ (א‬H7>‫ א‬E(‫'< א‬9K#،٢٠١٢ ،mM‫א‬3J! )- L !C L 
H7>‫א‬L+‫<א‬dO<3+I‫א‬2]/+&i‫א‬B(<3C4‫א‬/‫א‬A(‹C‫א‬1‫א‬Xz]،<39M‫<א‬3+I‫א‬j=:dO.‫א‬ 
dO <3+I‫א‬j=:2] <'9<‫< א‬XN<94L!?D™<?M‫˜?<א‬H7>‫א‬L+‫((]€א <א‬،<?M‫˜?<א‬ 
P7( ،i‫=אא‬:1‫א‬#‫)א‬CB=a(E_OL!‫א‬POK<'9‫ א‬i‫ (א‬،TWM‫<…א‬3‫<א‬34‫א‬ 
2<3SD‫א‬I&™،1 'M‫)א‬J‫א‬NO,JŸ6‫<א‬3S3(€YI@‫`א‬IE‫א‬3OdO‫(]א‬ 
…‫ א‬i‫א‬2†J(، E3O1L!+M‫ א‬M‫א‬dO<3JJ>‫א‬b‫&א‬M‫א‬B`!>E‫א‬1|,?wS 
LVPVQ–‫א‬H7>‫א‬E(‫'<א‬9<#*P:šEEL?(،<3‫<א‬34‫א‬dO<3+I‫א‬2]TWM‫א‬ 
K?<3+2=ƒP?BIT-#a<?H7>‫א‬.‫_=א‬P،.‫א‬13١{٦ 
,;‫א‬b#a2<ISa)J<)<3#‫]‚א@?<א‬,#1|,?w]LE‫א‬%_<'9M‫א‬L?D.( 
/‫(א‬E373‫א@?<(א‬EE(!E373‫א‬E›‫א‬L?(، )3]?E(‫?א‬,?w]mb‫א‬:'M‫א‬CNL!=‫א‬$"#‫א‬ 
!`‫(א‬3737T_‫(< "!< (א‬%&,‫א‬E‫א‬%_3١{٦( <<(٥٨23*!.(Kb‫א‬:'M‫א‬j=:P 
B`!O<3JJ>‫א!<(א‬b7pM‫‚א‬B(cK‫א‬A(K(_(،<&œbM‫(א;!(א‬PI‫א‬L M‫)א‬JNO"IJ> 
K<!(+‫)א‬DC3_‫א‬dO<#9=DF)9?(،)3O<3JJ>‫א‬b‫&א‬M‫א‬
@ @Zòî›ÔÛa@ê‰ç@ݨ@‡îyìÛaë@ôìÓþa@Õí‹İÛa@ìçbß@æˆg 
j=:<!@TWM‫א‬i‫(א‬.‫[א‬8& ‫&]א‬e‫(א‬PN‫אא‬L <3+I‫א‬j=) WM‫א‬TN>‫א‬LV?‫א‬¢z!
@ @ 

<3JM‫? א‬I_ T&>( ?3+ P@ 3_‫ ? ؟*!€ א‬IJ E 23*J $= E"O W TO G_ L <M‫< א‬3i‫א‬ 
T&O( :"IJO L?¤ 389:(‫ א‬M‫ א‬Ez <IU P? P 3zD P? B E 23*7 j=: |‫א‬p7 %& ‫< ؟ (א‬377i‫א‬ 
Kt"%&BVN #]<3+(K?‹]‫(<(א‬IM‫?_<א‬:(F،oI]_‫`<*!€(א‬M‫)א‬I_

T 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬

bߊìi@À@µàÜ1¾a@‡š@ñ‹àn1ß@òÈîä’@pbàvç

@ @æb×aŠc@Þb5@À@‡í‡u@åß@áÜ1ß@ÑÛc@RU@‡í‹“më@ÞŒbäß@ÑÛc@R@Ö‹yë@òöbß@X@ÝnÓ

K٢٠١٢،،٢٥،A3JE 
<J31 M‫א‬m<39;‫א&|א‬X‫"! (א‬#‫א‬E{3_،1 M‫א‬mn9‫א‬B&b7‫א‬WEP7‫א‬ 
3S!( ،_#X ٢٠١٢، ٢٢ ‡!DL JEE 3O <X&F $37 <9! BŠ – $#93( ] (( ( 
%&^S!bS*§M‫א‬b3S‫(&א‬،!<UHUBHN<Y٨LV)3]%I‫¦&א‬hJz€~9M‫א‬j=:L937‫א‬
K!I‫=אא‬:<%_،b3n٢LV^‫_א‬O™(،<Y٥LV%&![!hJL!ISM‫(&א‬،<Y
K !"#‫א‬P#L<39;‫א‬b8|‫אא‬7‫א‬,#!A‫א‬1%I‫&א‬Ez€~9M‫א‬j=:L937‫א‬3S!( 
1$93<9!1 M‫א‬5%&‫א‬Z: !"#‫א‬E#:‫א‬T3I ]*M‫"! א‬#‫א‬Ez?W€~9M‫א‬L97‫א‬MI](( 
b;J‫(א‬،†34‫(א‬Li‫א‬b‫א‬$‫(א‬21<!I‫א‬TXk٢٢‡!D1_#Xn`J(T-‫_אא&<א‬
K!;‫(א‬CM‫(א‬b3#‫(_^א‬G`aF‫(א‬PI‫א‬%&P;D((S3(((<9!1)D8: 
E‫א‬9‫א‬KI~Li‫א‬b‫א‬E¨]<(IMEM‫א‬9&،B&i‫א‬j=:P/‫])(א‬#‫א‬Li‫א‬b‫(א‬dO<#9 
<XN،CM‫(א‬BA9M‫"! @^א‬#‫(א‬B(y#([D#‫א‬Li‫א‬b‫א‬EzE3&:‫א‬-(!IDJ9&( M‫א‬%&
K 9:(<!(@‫א‬Li‫א‬b‫א;~<(א‬b‫א‬ 
L#D–$93 <9!1%I‫(&א‬، M‫א‬BA9nLV^‫_א‬O™hJz ›‫א‬E?I](W$93<9! 
LD #‫ א‬H&>‫ א‬PY7(( ،%_4 !‫ א‬,3X( ، <Y ٨ dO ¦#!  JFŠ y3 ٢٥ $37 <9! 
Li‫א‬b‫א‬T&˜ M‫א‬m N‫<א‬3&LE!"b`&)9-%‫א‬b8|‫א‬Ez;.‫א‬dO<q~Nb
K)3] K3$C!F(،<9!M‫א‬j=:1BA9M‫א‬23Z^‫_א‬O™hJz<I*9M‫א‬L©3;‫_א‬iI]((K#‫א‬
K٢٠١٢،٢٣‡!D1<9!M‫א‬j=:1F[9٥٠LV^‫_א‬O™W((<9! 
/+&‚<I]‫<˜א‬I*9M‫א(אא‬A JE<!F(/‫א‬A( J ¦J(‫(!א‬$;DD!Ez<9!M‫א‬j=:L97‫א‬J3S!( 
E(fL!=‫ א‬M‫א‬%&E‫א‬9‫^א‬H~> Li‫א‬b‫א‬b‫ (א‬١٢W<#3LE!I‫א‬LF‫א‬b‫א‬F 9:b‫א‬ 
Kb3S‫(א‬/9‫א‬g‫!<&א‬s( !"#‫א‬b#`&<(I 
،(S3<9!1٢٠١٢،‫ א‬٢٣‡!D1 M‫<א‬Z)˜ N‫<א‬3&LE3Ya‫א‬W(S3<9! 
bHsL<!@‫(א‬Li‫] א‬DF#‫א‬Li‫א‬b‫א‬E،#?‫א‬8M‫((אא‬BA9M‫א‬L!‫(_אא‬ 
K !"#‫א‬ 
)D3 y( <9!M‫א‬TM &M‫ (א‬K‫*] _ א‬M‫"! א‬#‫ (א‬#‫ א‬Li‫ א‬b‫ א‬E¨] <IU `M I](( 
hJ¨]3‫א‬t" M‫א‬L _C!E¨] M‫(אא‬:( K٢٠١٢،L ٢٥‡!D1$373}dO/8(

U 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬ 

K!;‫א‬,!=PI!(PI!(G+!
W٢٠١٢،٢٥ !"#‫א‬TXk1 M‫א‬5 
Li‫א‬b‫א‬T&˜ E]*M‫ א‬E!"#‫ א‬X_ (S3( ،3]( ،$#93( ، (( <9! L M‫< א‬3S`D 
LV2C‫(א‬،9|‫!†(א‬H9(ƒ(9<9!(_GI¦J37<9!(¦J37‫<א‬9!1 M‫א‬5#‫א‬ 
!"#‫ א‬LV2C‫א‬WE3&:‫א‬-‚#I](( KP3‫א‬1P‫(א‬#3)D!( !"#‫א‬1w$" ١٠٠٠ 
Li‫ א‬b‫ (א‬،€~9M‫ א‬j=: $ !"#‫ א‬T! 1 C9‫ אא~ (א? (א‬L <S‫< א‬W7i W :>‫א‬ 
<'9 $ 3_ CD F( «*‫ א‬EJ EH&¨ K3#‫ א‬L e(‫ א‬%& Li‫ א‬b‫ א‬wD F( ،B(y# :([D 
<3*(€YI@‫א‬%`I €~9M‫א‬j=:dOBNH&>‫א‬PY7wDF<?@‫א‬E،EM‫א‬j=:1<3JJO(<3I_ 
K)9<I3I@‫א‬#Ni‫א‬

@‹èã@Á;ë@À@ìÐİm@å톋“¾a@µ÷uýÛbi@ò÷îÜß@åÐ;ë@lŠaìÓ@VS

æŁa@óny@‡yc@áèjãb¡@ÑÔí@oë@L@âbíc@ñ‡Ç@‰äß@‹èäÛa@Á;ë@À@æìÐİí@bߊìi@åß@æ놋“¾a@æìàÜ1¾a 

K٢٠١٢،،٢٦،A3JE‫א‬ 
LS‫א‬j=:(،٢٠١٢، ٢٤‡!DL 6J)Jo7(13_‫א‬S*DG‫(א‬LS7 ٦٣LVW(@‫א‬L¬NP7‫א‬ 
#‫א‬Li‫א‬b‫א‬P#L|A9)D3^‫_א‬O™E‫(א‬S3،$93،((ELL!;M‫ א‬qCH<3q 
dO/8$37<9!g1B([9‫א‬E(f(،bH@‫א‬/9‫(א‬23m‫(א‬%_4‫ (א‬9M‫)א‬3]˜، ]*M‫א‬L!"#‫(א‬ 
97‫]א‬5N<3_JL(،)9‫א‬dO)D~()3]B([9|wD.#‫א‬Li‫א‬b‫א‬L?(،)3] qCH‫א‬3} 
E!"#‫א‬E#:‫(א‬Li‫א‬b‫א‬E‫א‬:[)®(،P3‫א‬1LS‫א‬j=:%&8)E(!:O$"<Y٤LV9:Ez
K<S‫<א‬W7i)D!(:1 
/9‫א‬L ٢٠٠٠dO:&¦#!( ،G3<9!gdOB[9(S3<9!LL!S‫ א‬M‫א‬B(_( 
2‫א‬a(E3:>‫א‬E!"#‫)א‬3&5&‫(א‬،)3]B([9|wD.<I*9M‫א‬B(pL?(، 9M‫©(א‬3;‫(א‬BS~i‫(א‬ 
K)9‫א‬%&S*D)VC(،^<YLVb(،L)3]L(G‫א‬ 
<]4‫<א‬3Y‫אא=א‬M‫(א‬/‫(א(א‬/M‫א‬L<3Y‫א=א‬bJM‫‚א‬B`!>‫)_(א‬J?WG3<9!L©3;‫_א‬iI](( 
!3I]((K?t=‫א‬I!EOG+‫(א‬BI&F::(t"L)9<I*9M‫א‬B(p(Li‫א‬b‫א‬L?(،)3O 
W#‫א‬L)D&9&B9¯3NGI)9‫א‬1S*DLS7(G‫א‬٣٤‫)(א_א‬Jz?W E&٤٦F;!H#‫א‬3`‫_א‬ 
K?BS~i‫(א‬/9‫(א‬%_4‫א©א‬X‫א‬°(،°i‫א‬3X 


V 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬ 

(p‹:(،٢٠١٢،،٢٦‡!D1G3<9!1B([9 G‫<א‬± EM‫ א‬B(_!I‫=אא‬:<%_( 
. G3 <I*9 (p 29 ,# L?( ،l‫=א א‬: 2° $37 <9! L)9‫ א‬²~- dO <3JJ>‫ א‬b'9M‫א‬ 
L†!H9gdOB([9‫‚א‬#‫א‬B(_ K)3]‫אא‬A(،<3JUT)9‫א‬o7(dO‫ (&(א‬،)3]B([9‫א‬L‫א‬9?! 
L)9<3;!H9#‫!<(א@(!<א‬W#‫א‬Li‫א‬b‫א‬L?(،/٢٠١٢،،٢٦‡!D169?3D(n!!]j-<*IJ 
v3( K)3OBN‫א‬EqCH‫א‬/Fp:23*!F%_(@‫א‬1)7‫ _א‬b-‫)א‬J،)9‫א‬o7(dO)](t" 
K¬‫א‬j`9PC([&³‫א‬:`9!FW#‫א‬o7(1^‫(א‬bM‫א‬FO3N$E‫)א‬ 


µàÜ1¾a@áÜÄÛ@ïöŠbİÛa@æìãbÓ@⇃n1m@ïߊìjÛa@åßþa@paìÓ
K٢٠١٢،١٩،A3JE‫א‬ 
E#?D!)J {3_،E3O1 M‫א‬mY*‫א‬EJ§D#‫א‬LF‫א‬b‫]אא;~< (א‬WA3JE‫א‬ 
=9E3O1 M‫א‬Lb?M‫(א‬B‫א‬i‫א‬,)J( M‫א‬/JG`a‫(א‬B‫א‬i‫א‬A‫(א[א‬،BI&F‫(א‬PI‫א‬LY‫א‬4‫א‬ 
K٢٠١٢،3J!) ]*M‫"! א‬#‫< א‬I] #‫ א‬Li‫ א‬b‫ א‬E¨] ¦J37‫¦ (א‬J37( (9 <I*9 L ©3;‫ (א‬M‫ א‬/&[ I](( 
K M‫א‬mY‫א‬4‫א‹א‬JP,?DD 
<~;‫¦ ! א‬J ;D! T3I <~;‫ א‬b‫ ‚ ]א א‬b[‫א‬ 
1 (9 <I*9 1 M‫ א‬G#;‫ ‚ א‬L b3 E3 <9!M 
‫א‬J )J _ 1 )3& ‚#I‫ א‬/IO ٢٠١٢،‫ א‬١٩ ‡!D 
<)<9!˜<&‫א‬eGIE?1‚2)+EUW! 
KY*‫א‬EJ<S} 
L B‫א‬i‫[ א‬#D <~;‫ ]א א‬Ez (9 <9! L ’ B( 
3J!)-LE<!F(1KJ‫א‬%‫א‬,;‫א‬B&=9 M‫א‬ 
<I*9M‫א‬L M‫א‬/&A_BI!(K,;‫א‬B&1´‫)<א‬ 
bq 9! L?( ،_‫ (א‬E? 1 ¬§- <µ L V ‹CF L?¤ F E <!F( BŠ 1 «*‫ א‬EJ €](( ? W 
EJv3(،t"L)9Q.<?@‫א‬L?(،E‫!<א‬F(1 M‫א‬mb‫א‬:'M‫א‬CN !"#‫א‬E#:‫"! (א‬#‫א‬
K?oI] :uO(،|«*‫א‬ 
<&‫_אא‬1 ٢٠١٢، ٢٠‡!D1(9<9!˜ M‫‚א‬LE3n`JLV†34‫(א[‚]אא‬ 
b[‫† א‬34‫ א‬b‫ א‬L?( ،e‫< א[(א‬S_ 1 w= I#‫ א‬/‫ א^ ;א‬dO E#:=! ‫א‬J )J _ 1 _#X ;& <!@‫א‬ 
_kL³‫א‬,kI]%_¶lM‫א‬G+‫א‬mD(،Ja#F<!€!~1)3&‚#I‫א‬/IO)9B‫א‬i‫א‬
KK3#‫א‬1)CH&!(K†34‫א‬b‫א‬T<!I‫א‬P:j·(،&‫א‬ 
٢٠١٢،٢٠‡!D1(9<9!˜(3EU<3&<!IPI@‫א‬L-‫א‬M‫&[(א‬M‫ א‬3#4‫"! א‬#‫א‬L<&\K#)J 
2]<~;‫א‬b‫א‬3}dOj3BFL€!XkJF[&M‫א‬,_X,:"9&h9?(،‫)א‬r;&<3JV‫_אא‬1 
<AFb‫א‬/‫א‬COLi‫א‬b‫§=א‬D.(،<~;‫[א‬LT‫א‬9&€!*‫א‬/9U1‫!א‬-m:+]،)3O<3+I‫א‬ 
<&‫ _אא‬1 ٢٠ ‡!D1 7(a <! L89:( ١٠7J b‫ א‬KI&‫ (א‬K)D8: L h!@
KT-Li‫א‬b‫א‬P#LG*M‫¦א‬#M‫א‬2]%&)DE‫א‬%_)_‫א‬7€*!.(،_#Xn`J(;&<!@‫א‬

W 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬ 

:‫;א‬I](،٢٠١٢، ٢٠‡!D1(9<9!˜N¦J(<!1-E(@‫א‬b‫א‬F7Jb‫א‬P( 
<!¸‚‫א‬S‫_(אא‬9&(،٧W<!?&<#3?<‫!)א‬1 C‫א‬J M‫א‬G#;‫א‬L<UHUEE3& 
TlIM‫א‬15I‫א‬P:h9](،E?M‫א‬1‫]א‬L!‫ א‬L3?@‫א‬#&b(،)3&E‫א‬9‫א‬Li‫א‬b‫א‬KI~z]Li‫א‬b‫א‬
KLi‫א‬b‫א‬T 
٢٠‡!D1)3OhCD<)D$E( M‫א‬G#;‫א‬L<&\١٠W<#3L7Jb‫א‬KI&‫א‬3‫א‬vSJ1( 
#&W: IM‫(א‬K)!LGI€!*‫א‬%& C‫א‬J93،(9<9!˜N¦J(<!L٢٠١٢، 
³‫א^א‬-OLs‫’א‬3O،:~Ls#،3?@‫א‬#&L³‫א‬k،3?@‫א‬#&L[![‫א‬#&،³‫א‬#&L3@‫א‬ 
 K)Y°6(aL!N‫א‬L:a( 
^‫א‬dOG:=L!9(،K3#‫א‬PN‫א‬1 7#k9W#XE‫א‬L0?Wh°‫"א‬E( M‫א‬/&A_BI!( 
Ya‫(א‬Li‫א‬b‫א‬P#L!;‫א‬,!=‫¶(א‬lM‫א‬G+gJ(،/‫א(א‬L<!(+‫א‬b[M‫<(א‬3Y‫אא=א‬M‫א‬/‫;א‬ 
K? !"#‫א‬ 
BI&H CM‫< א‬Y( T&‫ (א‬WM‫ א‬G#; <Y KJ J(@‫ א‬b‫ א‬J7J b‫ א‬Ez <IU `M I](( 
LE(S!L!=‫א‬%&E‫א‬9‫(!*€א‬،BI&F:!))9B‫א‬i‫[א‬#D(,;‫א‬B&1)~D<)<YI‫א‬,_ 
Kb3S‫(א‬/9‫א‬%&E(!(،S‫א‬BI&F‫א‬L]N<!I‫א‬ 
j=:(،٢٠١٢،9!! ١٠‡!D1B8‫א‬%&gS‫(א‬3J! ٩‡!D1E<!F(1«‫א*א‬EJ 7 U<?_K9& 
b‫א‬dO M‫א‬P‚!S:uO(،g‫`|=אא‬I!FhJ(n9‫א‬B&nL?D.n‫א‬M‫אא(א‬ 
b‫<א‬XN#‫א‬Li‫א‬b‫א‬EzPN‫א‬1<‫<א‬3I@‫א‬b'9M‫א‬3SD(، ]*M‫"! א‬#‫<א‬I]#‫א‬Li‫א‬ 
K M‫א‬%&8))mc( ]*M‫"! א‬#‫!א‬pD7Jb‫ (א‬9:(<~;‫א‬ 
<!F(1E;3!(،.‫א‬1)*mHmDb3i‫א‬V)JzTWM‫א‬i‫)א‬S`D1389:(‫א‬,;‫א‬Ez& 
b‫א‬P#LTOG_()*mF‫א'(א‬Em!(،¢~‫)א‬6yDF<3#‫(א@?<א‬،E(=9E
Kb‫א‬97=9 ]*M‫"! א‬#‫(א‬#‫א‬Li‫א‬

bߊìi@À@paìä;@QP@ñ‡¾@µàÜ1¾a@åß@‡í‡ÈÛa@µv1nÛ@áبa
K٢٠١٢،٢١،A3JE‫א‬ 
b‫א‬97T;&TM 389:(‫ א‬M‫א‬L!‫ א‬8¦J37<9!1<X‫א›?<א‬K?_ WE،¦J37P7‫א‬ 
)SJL&‹]<X]$)W9E(٢٠١٢، ٢٠‡!D1
€]K<?›‫א‬1 
Li‫ א‬b‫ א‬P# L )3& ‚#I‫ א‬EI ?›‫ א‬/98‫ א‬/Fp:(
KE‫!<א‬F<S}€~9Ln9‫א‬B&BHN#‫א‬ 
‫ א‬J 9:( (@‫ א‬b‫ –א;~< (א‬#‫ א‬Li‫ א‬b‫ א‬KI 
L :( n9‫ א‬B& BHN oI] 389:‫ א‬M‫ א‬L #?‫א‬ 
,!=،¦J37L87dO|7O™(،E3¨EM‫א‬n} 
BI&F‫ א‬#‫ א‬Li‫ א‬b‫) א‬D[8_‫ (א‬،¶lM‫ א‬G+‫א;! (א‬ 
P3 ‫ !< א‬GI 7J b‫ [ א;~< (?א‬1 ,!=‫(א‬ 
,# M‫א‬L!‫א‬b(،<!;‫א‬,!=‫¶(א‬lM‫א‬G+‫א‬mD(G‫א‬87F‫א‬L![<)(9<9!˜

X 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬ 

KE3_i‫א‬LV1)3:dO<V4‫א‬D.(،E‫א‬9‫^א‬H~¨(,!=‫א'(א‬ 
١٢1(،:m<37bI3Ic$E(b‫א‬97٢٠dO١٠L)938E3_i‫‚א‬1/98‫‚א‬%&?ft"2( 
'( ، M‫ א‬%& <W <XN <!" <3SD <?k P# L b‫א‬97 ١٠ TM 9387 ١٥ %& 8D ™ 
V?‫א‬C!hJz?h°‫;א‬J&´;(3EU<3&<!L©3;‫_א‬BI!( K(9T#¦J(<!L ?›‫א‬ 
2K?Li‫א‬b‫א‬P#L!P,!=‫'(א‬Em!(،<k$E(¦J37L871 &#I M‫א‬L 
<3S‫א‬bFI&‫<א‬sLmmM‫א‬3J!)-=9E‫א‬%_6FŒ١٠LVKI&‫א‬#‫א‬Li‫א‬b‫א‬E‫א‬ 
E8‫א‬j=:T!A<3JJ>‫א‬b'9w!F(<k$E(E871)#_™(،E<!F({1 M‫א‬m 
K)3] 7#›‫ (א‬IM‫א‬B‫_א‬IS
@ @

@@òàÜ1ß@ñc‹ßa@ÝnÔm@ïߊìjÛa@åßþa@paìÓ
K٢٠١٢،٢٤،A3JE‫א‬ 
nD: A)C Ps <) )9‫ א‬BI&‫ א‬L )(I 9& < T‫ א‬#‫ א‬Li‫ א‬b‫ א‬K W<(‫ א‬E‫ א‬،(J 
K٢٠١٢،٢٢‡!D1;!H9 
E& ٥٠FEDN<93_T3‫א‬:(<3W+‫א‬%&6‫(™א‬ 
٥ W <#3 Kc ‫א א‬I3- ‫ !< א‬L e‫א‬7 <C(A 
K(9B; 
#‫ א@( א‬b‫ א‬L <&\ K#:" E3& :‫ ;א‬I](( 
‡!D1‫)א‬r;&<!@‫_אא&<א‬1٥W<#3L 
kJ)9‫א‬BI&F<3W+‫א‬B[9dO ٢٠١٢، ٢٢ 
$ %& ‫(א‬V! . )9?( -H9 nD: A)C Ps <) 
K((،h9B‫א‬i‫א‬A‫[א‬F|I&‫א‬E(ft"2،A)C 
،)9‫א‬BI&‫א‬L7Jb‫(< א‬I EDN<93_T3‫א‬ 
K@‫א‬E?1S‫א‬%&b]،<3(9#)7%&‫א‬+] 
dO7J‫<‚]א‬I](‫¦א‬J¦JKJ9S‫א‬P3J7J[!,:"٢٠١٢،٢٣1،‫א‬3‫א‬1 
L&:#N>†4‫[א‬dO9#:"?h°‫;´&"א‬/&[‫_א‬B(،<!I‫א‬TlI1<V4‫א‬L](<3W+‫א‬K3 
K?9D3dO‹CJ(،:m‫א‬$‫!§=(א‬.)9?(Li‫א‬b‫א‬Y‫א‬C 
!;‫א‬G+‫(א‬BI&F)!)/!i‫ א‬M‫א‬LB‫א‬i‫[א‬#DLi‫א‬b‫א‬Ez<I*9M‫א‬L<7M‫א‬7_B( 
b‫א‬P#LG*M‫¦א‬#M‫א‬2]%&I!FLP!;‫א‬,!=‫¶(א‬lM‫א‬G+g!(¦J37L87dO|7O( 
€ƒ<3JJ>‫א‬mY‫א‬4‫א‬,?DD#‫א‬Li‫א‬b‫א‬Ez)D<3I@‫א‬b'9M‫א‬E‫א‬2KN _L#‫א‬Li‫א‬ 
KBŠ،E<!F(1389:(‫א‬ 
E&٥٥FSC:( I3I-٥W<#3?#<!(@‫א‬Li‫א‬b‫א‬KI&‫א‬H3T-‫_אא&<א‬13‫א‬vSJ1( 
G+‫א‬mD(،,;‫א‬B&1)~D<)(9<9!B;<!I‫א‬5_OLLs‫א‬2!L khI3I-( 
K)H~OPIb3E3٢{٥2])_‫א‬7^H~O™(،)¶lM‫א‬

Y 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬

âbÈÛa@a‰ç@À@ózšþa@‡îÇ@æbu‹èß@æìÜÐn±@ü@æìîߊìjÛa@æìàÜ1¾a 
٢٠١٢،٢٤،A3JE‫א‬ 
|S_‫ &א‬٢٠١٢، ٢٣‡!D1 ، E·3 EBMAF 3#‫ א‬M‫א*<א‬K9& W،E·!P7‫א‬ 
!"#‫ (א‬#‫ א‬Li‫ א‬b‫ א‬P# L TO G_ Em! L!=‫' א‬M‫) א‬J‫א‬NO 2 9+D ‫=א א‬: %Wmi‫ א‬3 
KmM‫א‬3J!)-=9،E‫!<א‬F(1 ]*M‫א‬ 
1 EM‫ א‬L0 ? W <*‫ אא‬7 WM‫ א‬E·! L 8‫ _ א‬BI!( 
C8_‫=אאא‬:1%Wmi‫א‬3& EC) BS_‫א‬%& ‫א‬I‫ א‬J=NE·! 
،E<!F(1TOG_(,!=‫(א‬PI‫א‬L9D‫א‬N(9J‫א‬NOh J!M 
PS0Ft=(، !"#‫א‬b8:L<!@‫(א‬Li‫]|א‬DF<?@‫(א‬ 
K?<9‫א‬j=:13‫א‬EC) 
E·3 <3H7O b'9 vµ K7 ? W h°‫ " א‬E( HY n3+!( 
9J‫א‬N> <?‫ א@!< א‬#* <(‫ א‬v3Y dO <_S <y; <7 
K?<?@‫א‬LE‫א‬%_$€J.99?(،E<!F(19D‫א‬N( 
3'9 3#‫ א‬M‫ א‬L 6FŒ ٥ L V B(_ 5N <3_J L( 
<?@‫א‬L?(،E<!F(1389:(‫ א‬M‫א‬%& !"#‫א‬b8:m،٢٠١٢،٢٣‡!D1E·!1T:' 
K389:(‫א‬2L+‫)א‬r>E">‫א‬%&B`@‫א‬E(f(،t"%&|wD.<3#‫א‬ 
‫=אא‬:1_mi‫א‬0(%Wmi‫א‬3&EC)BS_‫אא‬9& E<!F(L389:(‫ א‬M‫'א‬E 
K_mi‫א‬w"%&´+‫(א‬3I‫א‬g],#
@ @

ëc@Úë‹ßë@ðbibäîß@òäí‡ß@À@ÞìvnÛa@óÜÇ@‹Ä¨a@R‹Ï
K٢٠١٢،٢٤،A3JE‫א‬ 
<!F(1(($93T18S‫א‬%_/M‫א‬LB8‫א‬%&'@‫<א‬3#‫א*<א‬K9&W E‫א‬،$#93P7‫א‬ 
K٢٠١٢،٢١‡!D=9EM‫=א‬:1!CL M‫א‬mn9‫א‬B&E‫א‬ 
<9!1 ]*M‫"! א‬#‫(א‬#‫א‬Li‫א‬b‫א‬P#L M‫א‬m!CLn9‫א‬B&bEEH&>‫=אא‬:/C( 
™(BA9n٢LV^_( M‫א‬bqPdOb¹TK‫א‬A(٢٠١٢،٢١‡!D1$#93((( 
<&‫א‬LE٢٢F 9U>‫א‬/L€#*!EJI‫=אא‬:EzEH&>‫א‬1/C(KEM‫א‬j=:L٢٥LVi!;‫א‬ 
2mM‫ א‬3J! ١٠1«‫_<א*א‬+!<3#‫א@?<א‬K9& €7K( 1(،‫א‬8]<‫א&<א‬%_/<‫א‬
KE‫!<א‬F(1<M‫<א‬3i‫א‬mn9‫א‬B&GI&1b‫א‬2D1B8‫א‬%&'@‫א‬g] 
gcLi‫א‬b‫א‬L?(،!‫א‬,3X(<Y٨LVP(BA9n٢LGI!K_ 3›‫א‬E?I](( 
7_BI!(، !"#‫א‬b#`&bHsL<!@‫(א‬Li‫]|א‬DEB M‫א‬%&8) 3:>‫"! א‬#‫א‬ 
،t=‫א‬I!.)9?(،<&7n`JE+a1<)7P?2m‫א‬%&T*3‫א‬Li‫א‬b‫א‬23*D(?W<I*9M‫א‬L<7M‫א‬ 
1 )*mH mD b3i‫ א‬V L 389:(‫ א‬,;‫ א‬lD TWM‫ א‬i‫ א‬E ‫ א‬2 K?^*9‫ א‬eN 2m‫ א‬w#X( 
K†!H9<(L 3&-a/HN)J(l! !"#‫('א‬،E¢~‫)א‬6yDF<3#‫(א@?<א‬،.‫א‬

@ @

QP 

٢٠١٢،٢٦–١٩،E٢٢F‫א‬

@ @†ë‡¨a@Þì @óÜÇ@bèn;a‹y@‡n“më@ïväçëŠ@øuü@QTP@åß@‹r×c@Ýy‹m@”í†ýÌäi 
٢٠١٢،،٢٦،A3JE‫א‬ 
´IJL)3&‚#I‫א‬/IO٢٠١٢،)-189:(²CF١٤٠LV†!H9<(b~W69?3DP7‫א‬ 
dO)D9& $7¦9?!J(3((69?3D<9!˜ <S}<!(_ 
)SJ<!@1 :>‫"! א‬#‫א‬b8:L(:†!H9 
:(_B~%&)7‫_א‬b-‫)א‬J،)YJg‫(&א‬:¤O( 
L 389:(‫ א‬M‫ א‬bq !;D L& b (((  2 
KE<!F)3m‫א‬ 
(@‫ א‬b‫ ! [ א‬JE[‫€ א‬N P3J KJ9S‫ א‬B( 
K<!(@‫א‬Li‫א‬b‫א‬Ez?W 3SW` J١٧W69?3D<9!˜ 
<S} ´IJ L )3& ‚#I‫ א‬/IO u3 dO ٢٠١٢ ، )- <!‫ א‬L 89:( qCF ١٤٠ ‫ _א‬P3_y 
K?<3JJ>‫א‬bJ‫|‚א‬9(،†!H9dO)D9&3J(Aa($7¦9?!J((lD(69?3D<9!˜ 
23*! F %_ 2 :(_ B~ %& )7‫; _א‬D †!H9 Ez 69?3D( ‫א‬A# <I*9 ! L& 
K†!H9gdOBN‫א‬E389:(‫א‬EqCH‫א‬ 
L0?W‫א‬A#<I*9(pL!‫<א‬I]<!(@‫~€א‬9M‫א‬T!A SW`–<I*9M‫ –!א‬i‫(¶א‬B( 
K?93m‫א‬1B([9‫א‬L 89:(‫ א‬qCH‫(<א‬IMD‫א‬7‫א‬1 
،٢٣=9(†!H9 6J)Jo7(1S*DL!8)M‫ א‬qCH<3qLS7(G‫א‬٦٣‫_א‬Ez‫א‬2 
F<3#‫א@?<א‬L?(،|A9()D3^‫_א‬O)3m‫א‬L#‫א‬Li‫א‬b‫א‬P#L:8)D™٢٠١٢ 
،)9‫א‬o7(1‫אא‬A)]،/8)mdOBN‫|א‬wD F+!†!H9Eg1B([9‫|א‬wD 
K6FŒ٤dO¦#!:&¦#!(

@ @
@ @bߊìi@l‹Ë@À@@µàÜ1¾a@‡š@‡í‡§a@kÌ“Ûa@ÞbàÇdi@†‡äí@æëbÈnÛa@òàÄä¾@âbÈÛa@µßþa 
K٢٠١٢،٢٤،A3JE‫א‬ 
T 1 KJ‫ א– א‬,;‫ א‬B&z ،a( E_O L!‫ א‬P ،H7>‫ א‬E(‫'< א‬9M ‫ א‬i‫ א‬J W¬N P7‫א‬ 
KB[9٢٠٠٠LV(T#(:(%%bq´I7L&bS7(،u3Ga1? N‫!<?א‬F?$93? 
23Z "º‫ א‬%& u3 <?_ ،٢٠١٢ ، ٢٤ €]‫א‬M‫ א‬/i‫ ! א‬1 <'9M‫ א‬hDX E3 1 ،a( E_O {_( 
K3>‫א‬dO/(|‫א‬T&>(389:(‫<א‬3€_1b`‫])‚א‬yID–‫א‬n9‫א‬B&i_2m<AH‫אאא‬ 
1J‫א‬3M‫א‬2m‫א‬SD&Em%&u3<?_{_dO(‫א‬2œ‫א‬،H7>‫א‬E(‫'<א‬9M‫ א‬i‫(&א‬ 
K*§/!i‫ א‬3JM‫א‬T3_‚!D&( N‫!<א‬F( 
K?<394‫א‬1)I_t"1˜،389:(‫;(&< א‬M‫^א‬I@‫א‬T&Ou3b*7%&,®?WhJ6m( 
/HCOb3&(6F‫[(¶א‬J(%I‫ א‬bq´I7KS¼N( ٢٠١٢3J!1KJ‫א»א…_אא– א‬7‫א‬v‫_א‬lD(
K]‫א‬W`M‫א‬KE3#‫א‬,ƒ،5I‫(א‬b3#‫א‬:(G`aF‫)א‬9mL(/9‫א‬mn9&B&($