1/22/2009

• โรคของกระดูกและขอ
้ เอ็น
• กระดูกหัก ขอเคลื

่ น แพลง

โดย สุ ชีวา วิชยั กุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ

ข้อเคลื่อน ( Dislocation ) หมายถึงกระดูกเคลื่อนที่ออก
จากที่ที่เคยอยูป่ กติ ทําให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยือ่ รอบๆ
กระดูกหักที่พบบ่อยในเด็ก
• Fracture of Clavicle ไหปลาราหก
ไหปลาร้าหัก จะพบว่
จะพบวาเดกจะ
าเด็กจะ
ขยับแขนข้างนั้นน้อย อาจคลําได้เสี ยงกรอบแกรบ ปวด
เมื่อสัมผัสโดน ผูป้ ่ วยเอียงคอไปด้านที่เจ็บ
•การรักษา ให้เด็กนอนควํ่าตลอดเวลา 10-15 วันใน
เด็กเล็ก ยึดแขนกับตัว หรื อพัน Figure of eight

Supracondylar Fracture of Humerus
เกิดขึ้นในบริ เวณข้อศอก เกิดได้เมื่อเด็กหกล้มแล้ว
เอามือยันพื้น
อาการบวมบริ เวณข้อศอก กดส่ วนปลายของ
Humerus จะเจ็บมาก เศษกระดูกที่หกั อาจมีผลต่อ
Brachial Artery ได้

กระดูกหัก ราว ( Fracture) หมายถึงสวนประกอบของ
กระดูกแยกออกจากกัน อาจแยกกันโดยสิ้นเชิง หรือมี
บางสวนแยกออกจากกัน ในเด็กพบมากในสวนของ
Epiphyseal Palate

Fracture of Humerus
อาการ ไหล่เด็กเคลื่อนไหวไม่ได้ คลําพบรอยหัก
ชัดเจน มีอาการบวมผิดรู ป
• การรักษา Adhesive Plaster Strap พันยึดติดกับลําตัวไว้
•เด็กโตใช้ Lateral Skin Traction หรื อ Overhead Skeletal
Traction
•Skin Care
•ดูเรื่ องอาหาร

Colle’s Fracture
หมายถึง Epiphyseal fracture of the distal end of the
Forearm อาจพบทั้ง Ulna และ Radius หัก
การรักษา Short arm cast 3-4 wks
Montaggiag Fracture
หมายถึง fracture of Forearm มีการหักของ Ulna และ
Anterior dislocation ของ Radius
การรักษา Manual reduction ใส่
P t i S li t

1

1/22/2009

Fracture of Femer
ผูป้ ่ วยอาจ Shock จากการเสี ยเลือดได้ อาการ ขา
บวม ปวด

Bryant’s traction

การรักษา
• เด็ก็ เล็ก็ ใใส่่ single hipspica 3-4 wks
• ถ้าหักซ้อนเกยกันของกระดูกในเด็กแรกเกิด-3 ปี ทํา
Bryant’s traction 3-4 wks
•ในเด็กโตอาจทํา Russell’s Traction หรื อ Buck’s traction

ในเด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไปทํา Skeletal Traction นาน 4-6 wks

Dislocation ในเด็กที่พบบ่อย

• Dislocation of shoulder joint
•congenital Dislocation of hip

การพยาบาล

การพยาบาลผูท้ ี่ใส่ เฝื อก

การพยาบาลผูท้ ี่ใส่ Splint ควรดูเรื่ อง Position

• Position ท่านอนและการพลิกตัว

•Skin

• 24 ชม.แรก

•อาหาร
อาหาร

•Pain
Pi

•สังเกตเนื้อตาย

•Puffiness or swelling
•Pallor ซีด

2

1/22/2009

ด้านจิตใจ

• Parathesis

อธิบายให้เด็กและผูป้ กครองเข้าใจ เพื่อลดความวิตกกังวล

• Pulseless

การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ On Traction

•Palaryse
•ไมให้
ไ ่ใ เ้ ฝื อกเปีปี ยกนํ้ าํ ห้า้ มแคะแกะเกา

•Position ตามแนวแรง

•สังเกต สี discharge กลิ่น ไข้ คัน เฝื อกร้าว

•นํ้าหนักถ่วง

•Skin Care

•อาหาร/ ป้ องกันแผลกดทับ /Hygiene care/

• อาหาร High Protein Calsium Phosphate

•ออกกําลังกาย

Talipes
เป็ นความพิการของเท้า พบบ่อยในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง
มี 4 ชนิดคือ

บางครั้งพบร่ วมกันหลายอย่าง เช่น Talipes equino
varus พบบ่อย
การรักษา/พยาบาล

•Talipes
p varus

เท้าบิดกลับเข้าด้านใน

• อธบายครอบครว
อธิบายครอบครัว

•Talipes Vagus

เท้าบิดกลับเข้าด้านนอก

• เฝื อก ดัดขา

•Talipes equino ปลายเท้าปักพื้นยกส้นเท้า

•ใส่ รองเท้า Dennis Brown Splint ดัดขา

•Talipes calcaneus ปลายเท้าพ้นพื้น เดินด้วยส้นเท้า

•Orthopedic Shoes รองเท้าเสริ มส้น ดัดเท้าเด็กถึง 3 ปี

ผ่าตัด
Tendo-Achilles Lenghtening โดยทําให้เอ็นร้อย
หวายยาวขึ้นแล้วเข้าเฝื อกแก้รูป
Capsulotomy ของเท้า้ แล้ว้ เข้า้ เฝืฝื อกแก้ร้ ู ป

3