LAMPIRAN

LEMBARAN KERJA BERKUMPULAN
NAMA :________________________________________ KUMPULAN :____________

a. Bina piktograf berdasarkan data yang diberi.

Kelas
4 Cemerlang
4 Maju
4 Jaya
4 Usaha

Bilangan murid
40
35
30
35

Tajuk :___________________________________________
Kelas

Bilangan Murid

Mewakili ________________________________