You are on page 1of 7

MATEMATIK

GURU-GURU YANG MENGAJAR :
6 SEROJA EN. SHAHREN MOHD REZA B ANUAR 6 KENANGA PN. PUTERI NILAM PURI BT MEGAT YUSOFF

6 MELATI EN. MOHD AZAINI B MOHD ZAON

FORMAT PEPERIKSAAN UPSR UNTUK MATEMATIK
KERTAS ISI KANDUNGAN
SEMUA TOPIK DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR MELIBATKAN TAHAP YANG LEBIH TINGGI DARIPADA KEMAHIRAN ASAS TAHAP MINIMA KEMAHIRAN ASAS DALAM SUKATAN PELAJARAN JENIS SOALAN

BILANGAN SOALAN

MASA

1

OBJEKTIF/ ANEKA PILIHAN

1 JAM 40

2

SUBJEKTIF 20

40 MINIT

KERTAS 1
- MURID MESTI MENJAWAB SEMUA SOALAN (40 SOALAN) DI DALAM MASA 1 JAM. - SETIAP SOALAN DIIKUTI OLEH EMPAT PILIHAN JAWAPAN A, B, C DAN D.

KERTAS 2
MURID DIKEHENDAKI MENJAWAB KESEMUA 20 SOALAN DI DALAM 40 MINIT. - JAWAPAN PERLU DITULIS DI RUANG YANG DISEDIAKAN DI KERTAS SOALAN. - MARKAH DIBERIKAN BERDASARKAN JALAN KERJA YANG DITULIS.
-

CONTOH SOALAN KERTAS 1
1. 278 520, x, 280 520, 281 520, 282 520 What is the value of x ?

Apakah nilai x ?
A 279 520 B 275 920 2.

C 275 290 D 272 590

Nine hundred forty thousand = A 94 007 B 94 070

Sembilan ratus empat puluh ribu =
C 940 000 D 940 007

CONTOH SOALAN KERTAS 2
This question paper consists of 20 questions. Answer all the questions.

Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.

1.

Eight hundred ninety-seven thousand five hundred and three in numerals is

Lapan ratus sembilan puluh ribulima ratus tiga ditulis dalam bentuk angka ialah
(1 mark)

2.

Place value for 35 647

Nyatakan nilai tempat bagi 35 647
(1 mark)

BAHASA YANG DIGUNAKAN
KERTAS MATEMATIK MENGGUNAKAN SOALAN DWI BAHASA. SOALAN BAHASA INGGERIS DITULIS DAHULU DAN DIIKUTI OLEH BAHASA MALAYSIA DALAM HURUF CONDONG DI BAHAGIAN BAWAH.

SEKIAN.

TERIMA KASIH