PERMOHONAN PEPERIKSAAN SUBJEK UMUM JABATAN PERDANA MENTERI

Arahan : Lengkapkan borang dengan betul. Maklumat yang lengkap sahaja akan diproses. Permohonan baru yang dihantar akan membatalkan permohonan yang terdahulu.

BUTIR PERIBADI
1 Nama Pemohon

: : :

2 No. Kad Pengenalan 3 No. Tel. Rumah/Bimbit

BUTIRAN PERKHIDMATAN
4 Skim Perkhidmatan 5 Jawatan 6 Gred Jawatan 7 Tarikh Lantikan 8 Gelaran Ketua Pejabat 9 Alamat Pejabat : : : : : :

11 Poskod 12 Negeri 13 Bandar 14 No. Tel. Pejabat 15 No. Faks Pejabat 16 Emel 17 Emel Ketua Jabatan / Bahagian

: : : : : : :

Tarikh : (Tandatangan Pemohon) PERAKUAN KETUA JABATAN (* Tandakan ( / ) atau potong yang mana berkenaan) 22 Tahap Keperluan Penguasaan (TKP) Ditentukan oleh Ketua Perkhidmatan* 23 Disokong / Tidak disokong * : Asas Pertengahan Lanjutan 24 Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan yang diberikan adalah benar Tarikh Nama Jawatan : : : Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan : PANDUAN PERMOHONAN : 1 2 3 4 5 6 Permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan kepada Urus setia Peperiksaan Jabatan Perdana Menteri.pajpm.BUTIRAN PEPERIKSAAN (* Tandakan ( / ) yang mana berkenaan) : 18 Tarikh Peperiksaan (Rujuk Jadual yang disediakan oleh JPA) 19 Siri 20 Kod Peperiksaan 21 Bahagian * : : : Bahagian I Bahagian II PENGAKUAN PEMOHON Saya akui segala keterangan yang diberikan adalah benar.p : Urus setia Peperiksaan JPM) No. Saya mengakui bahawa permohonan ini telah mendapat kebenaran Ketua Jabatan saya. Telefon : 03-8872 1880 / 1882 / 1885 / 1886 No. Permohonan selepas tarikh tutup akan ditolak.gov. Calon-calon hendaklah mengisi NAMA DAN ALAMAT PEJABAT DENGAN LENGKAP semasa mengisi borang.8888 3869 .my Calon-calon DIWAJIBKAN BERPAKAIAN PEJABAT semasa menghadiri peperiksaan. Borang Permohonan Peperiksaan boleh dimuat turun di laman web pajpm di : www. Kompleks JPM Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya (u. Mengikut Skim Perkhidmatan. Faks : 03 . saya layak memasuki peperiksaan yang dipohon. keputusan peperiksaan saya adalah dengan sendirinya terbatal. jika permohonan saya ini tidak benar atau tidak layak tetapi masih memasuki peperiksaan ini. Saya sedar. Borang Permohonan Peperiksaan hendaklah dialamatkan kepada : Bahagian Inovasi dan Pengurusan Sumber Manusia Seksyen Pembangunan Sumber Manusia (Latihan) Aras 3 Blok B8. Calon-calon digalakkan memohon seawal yang mungkin sebelum tarikh tutup permohonan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful