R I RO C A CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VI T NAM- V N ð ð T RA CHO H TH NG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

TS. Nguy n Kim Anh và nhóm nghiên c u ñ tài Nhánh 3 thu c ñ tài c p Nhà nư c mã s KX.01.19/06-10 D n nh p K t cu i nh ng năm 90 nhi u mô hình nghiên c u v “căng th ng tài chính” ñã ñư c xây d ng nh m thu t l i các ñ ng thái n i ti p nhau d n t i kh ng ho ng t i các nư c m i n i. Các mô hình này k t h p tính năng ñ ng c a các lu ng luân chuy n v n qu c t v i th c tr ng qu n tr r i ro c a các trung gian tài chính trong nư c. Xét trên góc ñ th c nghi m, các mô hình này có tính chính xác cao ñ i v i trư ng h p c a các n n kinh t m i n i ñang có t c ñ tăng trư ng kinh t cao và ñang t ng bư c h i nh p vào n n tài chính qu c t . Trong lo i mô hình này, tình tr ng r i ro t i các trung gian tài chính tăng cao b t ngu n t hi n tư ng các ngu n v n tăng t c ñ vào h th ng tài chính trong nư c v n ñã có nhi u b t c p v m t thông tin và kh năng qu n tr r i ro. Trong giai ño n ñ u, ngay c khi cho phép c ng c ñà tăng trư ng, các ngu n v n nư c ngoài v n là m t trong nh ng y u t gây ra tình tr ng m t cân ñ i cho b ng t ng k t tài s n c a các trung gian tài chính. ði u này ñ c bi t ñúng v i các h th ng ngân hàng mà ñó s ti p c n d dàng v i các ngu n v n nư c ngoài ñã t o ñi u ki n cho vay n b ng ngo i t nh m tài tr cho các kho n tín d ng b ng n i t (do lãi su t ñi vay b ng ngo i t th p hơn so v i lãi su t cho vay b ng ñ ng n i t ). Trong giai ño n ñ u này, tăng trư ng ñi kèm v i tình tr ng m t cân ñ i v tài chính và th trư ng ch nhìn nh n ñư c m t cách h t s c phi n di n trư c tác ñ ng c a không khí “hưng ph n” nói chung. Trong giai ño n th hai, ngư c l i ñó l i là tr ng thái “tr m u t”. Trong m t b u không khí ngày càng m t lòng tin khi n các nhà ñ u tư và ñ c bi t là các ngân hàng nư c ngoài gi m d n th i gian ñáo h n c a các các kho n cho vay, tình tr ng m t cân ñ i c a b ng t ng k t tài s n b ng ngo i t (tài s n có b ng ñ ng b n t ñư c tài tr b i các tài s n n b ng ngo i t ) s ñi li n v i tình tr ng m t cân ñ i v kỳ h n (tài s n có, v i ch y u là các kho n cho vay thì mang tính dài h n trong khi các kho n ñi vay l i có th i h n ñáo n ngày càng b rút ng n). Tình tr ng ngày càng căng th ng ñ i v i tính thanh kho n c a h th ng tài chính cũng chính là tình tr ng n nư c ngoài ng n h n m c r t cao (h s n nư c ngoài ng n h n trên d tr ngo i h i tăng). Thanh kho n ngân hàng như v y n m v trí trung tâm trong các bư c trình t do lo i mô hình này miêu t . Như v y, kh ng ho ng s x y ra khi có m t “cú s c ngo i sinh” ho c do s “c n ki t n i sinh”. V i “cú s c ngo i sinh”, mô hình này nh n m nh t i tác ñ ng c a kỳ v ng. ð i v i các ch n qu c t , do tình hình b ng t ng k t tài s n ngày m t x u ñi, ch c n m t s ki n tương ñ i nh là ñ ñ làm thay ñ i ñ t ng t v d báo ñ i v i tính b n v ng c a vi c huy ñ ng tài chính ph c v n n kinh t . M t cú s c như v y có th làm kh ng ho ng x y ra nhanh hơn. Các ngân hàng trong nư c không còn kh năng ñáo n b ng ngo i t d dàng như trư c ñây, ñi u này d n t i vi c các lu ng v n thu n nư c ngoài b rút khi th i h n tr n ñ n. Tình tr ng căng th ng v thanh kho n ngo i t làm s t gi m t giá h i ñoái và y u t này ñ n lư t mình, l i làm cho các ngân hàng m t kh năng thanh toán do hi n tư ng m t cân x ng ti n t . Thu nh p t tài s n có b ng ñ ng n i t không còn ñ ñ chi tr cho các kho n n b ng ñ ng ngo i t ñã ñ n kỳ thanh toán khi t giá h i ñoái s t gi m gây m t giá ñ i v i ñ ng b n t . Tình tr ng m t kh năng thanh toán càng nghiêm tr ng hơn khi kh ng

Nghiên c u c a chúng tôi s t p trung gi i quy t các n i dung sau: (1) Th c tr ng ho t ñ ng c a các trung gian tài chính Vi t Nam. Vì v y. Có th chia làm ba giai ño n: Giai ño n 1. làm gi m sút ch t lư ng c a tài s n ngân hàng do tình tr ng n x u tăng và do s s t gi m c a giá ch ng khoán và b t ñ ng s n. các lu ng v n ñ u vào s ñ t ng t gi m và kéo theo tình tr ng m t kh năng thanh kho n c a h th ng ngân hàng và ti p sau là các trung gian tài chính khác (các công ty ch ng khoán. tín d ng tăng trư ng c ng v i hi n tư ng v n nư c ngoài t ñ vào d n d n s d n t i tình tr ng kh năng sinh l i c a ñ ng v n gi m d n (tăng tích tr v n s làm gi m năng su t biên). Tình tr ng kinh t tăng trư ng ch m l i s làm tăng áp l c n . Ch t lư ng tài s n ngân hàng b suy gi m (t l n x u tăng). giá ch ng khoán tăng m nh. bi n ñ ng lu ng v n ñ u tư. chính trong giai ño n tăng trư ng này tình hình có nguy cơ d n d n x u ñi. tình tr ng này ñã b che d u khi thanh kho n còn dư th a: Tình tr ng tăng c a h s n /thu nh p ñã b t ñ u xu t hi n trong giai ño n trư c s ngày càng gia tăng và h s n /v n t có cũng tăng theo do giá gi m trên th trư ng tài chính. năng l c n i t i trong qu n tr r i ro c a các trung gian tài chính. ñi u này làm công tác ñánh giá ñúng r i ro tr nên ph c t p. Công tác th c hi n ngân sách s g p khó khăn do tình tr ng n công tăng cao vì Nhà nư c ph i tái c p v n cho các ngân hàng và do t giá h i ñoái b m t giá. N n kinh t s lâm vào kh ng ho ng tài chính vĩ mô. s bi n ñ ng c a kinh t vĩ mô và kh năng qu n lý vĩ mô c a Nhà nư c. Trư c ñây. Các doanh nghi p s thu n l i hơn khi huy ñ ng v n. ði u này ñư c gi i thích b ng vi c song song v i vi c kh c ph c h n ch v thanh kho n và tăng ñ u tư v kh i lư ng. các lý thuy t ñ u ch ra m i quan h ch t ch gi a lu ng v n ñ u tư. th i ph ng giá tr th trư ng v n t có c a doanh nghi p d n t i tình tr ng chênh l ch gi a khu v c tài chính và khu v c th c (h s n /v n t có có xu hư ng gi m trong khi ñó h s n /thu nh p l i tăng). hi u ng c a vi c ñ u tư quá m c b t ñ u có tác ñ ng rõ r t trong m t s lĩnh v c (b t ñ ng s n. m t cu c kh ng ho ng ngo i h i s d n t i tình tr ng m t kh năng thanh toán c a h th ng ngân hàng. xây d ng) và tăng trư ng GDP b ch m l i. Giai ño n 3. Mishkin ñã xây d ng lý thuy t hoàn ch nh v tình hình căng th ng tài chính x y ra trong m t n n kinh t m i n i năng ñ ng và có s c h p d n cao trong m t các nhà ñ u tư nư c ngoài. Song song v i ñó. . (2) th c tr ng qu n tr r i ro c a các trung gian tài chính. Tuy nhiên. s gây s c ép ñ i v i thanh kho n b ng ngo i t . Giai ño n này tương ng v i tình tr ng “hưng ph n” trên th trư ng. Ti p ñó. Tuy nhiên. Trong b t c trư ng h p nào (cú s c ngo i sinh hay c n ki t n i sinh). ch s c phi u và tín d ng ngân hàng tăng nhanh hơn c giá tr gia tăng song giá tr gia tăng v n ti p t c có xu hư ng tăng ñ u. chính sách ti n t s ñư c th t ch t nh m thi t l p l i tình tr ng cân b ng v i bên ngoài và ki m ch l m phát. Giai ño n 2. (3) nh ng kh năng x y ra kh ng ho ng b t ngu n t bi n ñ ng kinh t vĩ mô. công ty b o hi m…). làm gi m giá ch ng khoán và s t t giá. bùng n n chính ph và ñ c bi t là GDP gi m). V i mô hình “c n ki t n i sinh”. ðây chính là giai ño n t t d c trư c s c ép c a tình tr ng n c a n n kinh t th c. tình tr ng nghi ng gia tăng c a các nhà ñ u tư. l m phát tăng cao. Cu c kh ng ho ng này cũng gây ra m t cân ñ i kinh t vĩ mô m c ñ nghiêm tr ng (t giá s t gi m.ho ng lan sang các lĩnh v c c a n n kinh t th c. ñ c bi t là nhà ñ u tư nư c ngoài. N i dung mô hình này có th tóm t t như sau: GDP tăng m nh trong m t th i gian dài s thu hút m t lư ng ñáng k v n nư c ngoài và ñi u này ñ y giá ch ng khoán lên cao. qu ñ u tư. Như v y. kh năng tăng trư ng có th ch u tác ñ ng tiêu c c t ki u kh ng ho ng này. Nh ng v n ñ trên ñã di n ra như th nào trong giai ño n t 2006 ñ n nay t i th trư ng Vi t Nam. Căng th ng v thanh kho n s gây căng th ng v kh năng thanh toán và tình hình này s gây khan hi m thanh kho n theo cơ ch “chu trình tương tác”. tình tr ng m t lòng tin ngày càng lan r ng gây ra tình tr ng rút v n thu n. Tình hình trên có th ñư c ñánh giá là m t cu c kh ng ho ng kép.

H th ng TCTD Vi t Nam H th ng t ch c tín d ng TCTD là ngân hàng 5 NHTM Nhà nư c * 1 NHPT. H th ng ngân hàng Vi t Nam ñã ñư c c i cách liên t c theo hư ng ngày càng ña d ng hơn và m c a v i c ng ñ ng tài chính qu c t ..1. các ngân hàng có v n ñ u tư nư c ngoài (ngân hàng liên doanh. (ii) TCTD phi ngân hàng: Các công ty tài chính. nư c ngoài và có th chia thành 2 nhóm chính: (i) TCTD là ngân hàng bao g m các NHTM nhà nư c.1. các ho t ñ ng huy ñ ng và s d ng v n cũng di n ra v i quy mô ngày càng tăng. ngoài ra còn 02 ngân hàng mang tính chính sách: Ngân hàng Phát tri n và Ngân hàng Chính sách Xã h i. ra ñ i các mô hình TCTD phi ngân hàng. song nhà nư c v n chi m c ph n chi ph i nên nhóm nghiên c u v n x p 2 ngân hàng này vào nhóm NHTM Nhà nư c. công ty cho thuê tài chính. V cơ b n.1 NHCSXH 37 NHTM C ph n TCTD phi NH 17 Công ty tài chính 13 Công ty cho thuê tài chính 48 chi nhánh NH nư c ngoài 5 NH 100% v n nư c ngoài 1 Qu TDND TW 1037 Qu TDND cơ s T ch c tài chính quy mô nh (ðang xem xét c p phép) 5 Ngân hàng liên doanh Chú gi i: *Vietinbank và Vietcombank ñã c ph n hoá. NHTM c ph n.1. NHNN ñang chu n b c p phép cho ra ñ i m t s t ch c tài chính quy mô nh ). V quy mô tài s n c a các TCTD . chi nhánh ngân hàng nư c ngoài. h th ng TCTD Vi t Nam ñã có s tham gia c a m i ch th kinh t t nhà nư c. 1. ngân hàng 100% v n nư c ngoài). phát tri n h th ng qu tín d ng nhân dân (TDND). M t khác. h th ng Qu TDND và các t ch c tài chính quy mô nh (ñã có khuôn kh pháp lý.1. Ho t ñ ng c a các t ch c tín d ng Trong g n hai th p k tr l i ñây. tư nhân. th hi n dư i nhi u hình th c s n ph m d ch v m i. Sơ ñ 1. T ng quan v ho t ñ ng c a các trung gian tài chính Vi t Nam 1. h th ng các t ch c tín d ng (TCTD) ho t ñ ng theo Lu t các TCTD ñã phát tri n r t nhanh c v lư ng và ch t: Các ngân hàng thương m i (NHTM) c ph n tăng lên r t nhanh cùng v i s ra ñ i c a các chi nhánh ngân hàng nư c ngoài và ngân hàng 100% v n nư c ngoài..

000.000 800.85 10.230. NHNNg CtyTC.13 Năm 2008 1.424. k ti p ñó là Vietinbank.563. Gi m 2009 so 2008 20.813.28 254.34 201. CTyCTTC H th ng QTDND Ngu n: NHNN và tác gi t ng h p t báo cáo c a các TCTD ð n cu i năm 2009.91 2.071. NHNNg CtyTC.83 565.381.286.23 22. tương ng t m c 912.66 3.783. Giá tr tài s n có c a toàn h th ng NH Vi t Nam vào th i ñi m 31/12/2009 là 2.81 61.72 % Tăng.43 25.149.078.651. Agribank có giá tr t ng tài s n và t c ñ tăng trư ng t ng tài s n qua các năm là l n nh t. tài s n có c a h th ng các TCTD ñ t tăng trư ng khá h u h t các kh i TCTD.538.214. Gi m 2008 so 2007 25.155.000 400. Quy mô tài s n có ðơn v : T ñ ng TÀI S N CÓ T CH C TÍN D NG Năm 2007 912.214 t ñ ng năm 2007 tăng lên m c 1.381.68 68.768.059.472.000 1.79 % Tăng.15 23.49 313. V i th ph n tín d ng l n ñư c hình thành t trư c và t c ñ tăng trư ng tương ñ i cao.92 20.94 25.400.067 t ñ ng vào ngày 31/12/2009.508.37 36. Tài s n có c a kh i NH liên doanh.059.032.000 1.200.161.32 27. Kh i NHTMCP ph n tuy nh hơn v giá tr nhưng l i có t c ñ tăng cao hơn nhi u.000 200. Trong kh i NHTMNN. tăng 58% so v i th i ñi m 31/12/2007.55% (năm 2008 là 51.39 NHTM nhà nư c NHTM c ph n NHLD.B ng 1.067.94 720.143.53 20.75 1.65 82. Kh i NHTMNN giá tr tài s n có tăng 42%.39% so v i cu i năm 2008.50 29. Kh i NHTM Nhà nư c có tài s n có chi m t tr ng l n nh t trong toàn h th ng 45.000 600. CTyCTTC H th ng Qũi TDND Toàn h th ng Ngu n: NHNN và tác gi t ng h p t báo cáo c a các TCTD Bi u ñ 1.223.000 0 2007 2008 2009 NHTMNN NHTMCP NHLD.31 28.60 1.00 Năm 2009 1.243. Giá tr tài s n có h th ng TCTD Vi t Nam 1.39 78. NH nư c ngoài cũng tăng lên nh do s cho phép m r ng ho t ñ ng c a kh i này khi Vi t Nam th c hi n các cam k t WTO.53 147. t ng tài s n c a kh i NHTMNN v n chi m m t t tr ng l n trong .48%).248 t ñ ng. tăng 36.

năm 2009 có t l an toàn v n th p hơn r t nhi u so v i t l an toàn v n t i thi u theo quy t ñ nh 457/2005/Qð-NHNN là 8%.21 % Tăng.0 17. 1.32% t ng tài s n.79 282.440. ñ i v i m t s TCTD thì ngu n v n này là chưa ñ . V n huy ñ ng t n n kinh t .000 t ñ ng. Gi m 2009 so 2008 37. tăng 37.1. Trong năm 2009.98 13.929.611.176.50 1.635.492.000 t ñ ng. NHNNg CtyTC.40 55.15% so v i cu i năm 2008 và tăng 9.81 38.2. Ngu n l i nhu n v ng ch c ti p t c là m t ngu n v n quan tr ng giúp các ngân hàng Vi t Nam tăng v n ch s h u. Trong kh i NHTMCP.631. B ng 2.3 69. V n ñi u l : V n ñi u l c a các TCTD tăng 35.17 37. tăng ch y u kh i TCTD c ph n và NHLDNN.36 29. ñ c bi t là ngân hàng l n nh t Vi t Nam.74 35.534.230.77 Ngu n: NHNN và tác gi t ng h p t báo cáo c a các TCTD. T l v n ch s h u trên t ng tài s n có gi m t 10.5 71.43 Năm 2009 NHTMNN NHTMCP NHLD. Vietcombank.77 t ñ ng.149.998. trong ñó có 09 TCTD có v n ñi u l m c 1.43 20.25% (cu i năm 2008) xu ng 9.1 157.23 38.784.29 96. ñ n cu i năm 2009 v n còn 20 TCTD c ph n có v n ñi u l dư i 2.80 30. Vietinbank ñã có nh ng bư c phát tri n m nh trong nh ng năm g n ñây nhưng v n ch s h u và m c ñ d phòng t n th t m i ch con s v a ñ .43% so v i cu i năm 2008.70 3.85 22. Tương t .0 1. Gi m 2008 so 2007 19.21 54. Tuy nhiên.31 34.69% so v i quý III/2009.92 205. CTyCTTC H th ng QTDND Toàn h th ng 60.72 55.11 30. V n Ch s h u ðơn v : T ñ ng V N CH S T CH C TÍN D NG Năm 2007 Năm 2008 H U % Tăng. các TCTD ñã ti n hành các th t c tăng v n ñi u l theo quy ñ nh. B n ngân hàng này còn ph thu c vào vi c b sung v n ñi u l . tuy nhiên. các ngân hàng thương m i c ph n khác cũng ph i ch u áp l c t vi c tăng v n ch s h u nhưng t l an toàn v n t i thi u v n ñư c duy trì m c h p lý và cao hơn b n ngân hàng thương m i nhà nư c.066.53 98. Nh ng NH này chi m ñư c th ph n tương ñ i trên th trư ng NH và tr thành nh ng ñ i th c nh tranh v i các NHTMNN do t c ñ tăng trư ng hàng năm cao hơn nhi u so v i t c ñ tăng trư ng c a kh i NHTMNN.284.t ng tài s n c a toàn b h th ng NH m c dù kh i NHTMCP ñã phát tri n r t m nh trong nh ng năm g n ñây.Agribank. chi m 9.611. B n NHTMNN g m BIDV.32% (cu i năm 2009). ACB có giá tr t ng tài s n l n nh t và luôn tăng m nh qua các năm.686. ngoài ra không th không nh c ñ n s phát tri n m nh m c a Techcombank và Sacombank. Agribank.971.677.9 9. V ngu n v n V n ch s h u T ng ngu n v n ch s h u ñ t 282.54 125.081.

ph n ánh ng x c a dân chúng và doanh nghi p trư c xu th m t giá c a VND so v i USD. Tuy nhiên.15 347.279. các doanh nghi p xu t kh u thu ñư c ngo i t v g i vào ngân hàng và không bán ngo i t cho ngân hàng. ði u này ñã d n ñ n n n kinh t b thi u ngo i t nghiêm tr ng.0 360.98 50.6%) và tăng m nh nh t kh i NHTMCP (tăng 46. Gi m 2008 so 2007 18.52% so v i cu i năm 2008. ð n cu i tháng 12/2009. NHNNg CtyTC.6 23.174 t ñ ng.44 Ngu n: NHNN và tác gi t ng h p t báo cáo c a các TCTD.204.0 65.961.68 842. t tr ng ngo i t có chi u hư ng gia tăng ti n g i ngo i t .06 148.86 12.99 % Tăng.23 19.2 46.687.8 82.433. ñ c bi t là nh ng công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính làm ăn y u kém.87 28. tăng 30.0 T12/09 184.81 943. xu hư ng huy ñ ng b ng USD kho ng 5 năm g n ñây ñã gi m còn kho ng 25%.2 T12/08 535.0 Có kỳ h n T12/09 601. Trong ñó. VND chi m kho ng t 70.52 NHTMNN NHTMCP NHLD.481.345.0 (+.857.693.0 109.75 112.0 24.0 72.0 (+.0 864.434.0 1.-) so T12/2008 12. V n huy ñ ng theo kỳ h n ðơn v : T ñ ng Không kỳ h n Kh i NH NHTMNN NHTMCP NHLD&NN CTTC&QTD Toàn qu c T12/08 163.7 -49.534 t ñ ng.-) so T12/2008 12.794. V cơ c u huy ñ ng.577.0 63.2 30. T 2002.22 8. tăng 28. Có m t s TCTD có ngu n v n huy ñ ng gi m so v i cu i năm 2008.0 60.534. Cơ c u ngu n v n:Huy ñ ng có kỳ h n th trư ng I ñ t 1.2010. Trong ñó.171.904.9%).0 970.80 1.336. th ph n c a kh i này ñang có xu hư ng thu h p do s c nh tranh m nh m t kh i NHTM c ph n và kh i NHLDNN.21 1.0 12. T c ñ tăng c a ngu n ti n g i có kỳ h n nhanh hơn ngu n ti n g i không kỳ h n.64 62.174.29 21. tăng 23.787.415.7%). t quý II/2009.195.198. T ñ u tháng 5/2009.09 16.405.39 22.0 509.6 -92.195.194. Th trư ng ngo i t b căng th ng gi t o.839. V n huy ñ ng ðơn v : t ñ ng V N HUY ð NG T CH C TÍN D NG Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 % Tăng. Tuy nhiên. nhu c u v n có khuynh hư ng tăng và các NHTM ñ u r t tích c c huy ñ ng v n.143.94 37. tăng m nh nh t là kh i NHTM c ph n.416.054.9 13.32 462.0 346.64 34.56 1.576.680.678.B ng 3.890.909.81 33. .296.803.112.624.712. Gi m 2009 so 2008 11.91 122.11 23.971.2 Ngu n: NHNN và tác gi t ng h p t báo cáo c a các TCTD.7 26.0 67.44 t ñ ng. n x u cao. CTyCTTC H th ng QTDND Toàn h th ng 709. Trong ñó.55% toàn h th ng).904. kinh t tăng trư ng.194.0 276. t ng ngu n v n huy ñ ng t n n kinh t c a toàn h th ng các TCTD ñ t 1. B ng 4. ti n g i có kỳ h n tăng h u h t các kh i và gi m duy nh t kh i công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (gi m 49.2% so v i cu i năm 2008.613.217.41 32.81 21. Kh i NHTM nhà nư c hi n v n ñang chi m th ph n chi ph i trên các m ng ho t ñ ng chính và huy ñ ng ñư c nhi u v n nh t (chi m 49.80%. Huy ñ ng không kỳ h n ñ t 360.2% so v i cu i năm 2008.94 60.0 51.96 741. tăng m nh nh t là kh i NHTMCP (82.

11 740.42 25. Các ngân hàng này cũng ñóng góp t i 2/3 giá tr các kho n cho vay h tr lãi su t và qua ñó.259.564. T c ñ ti n t hoá n n kinh t (M2) cũng tăng nóng tương ng: hi n t i M2/GDP ư c vư t trên 100% trong khi con s này vào năm 1990 ch kho ng 20%.97% so v i cu i năm 2008.755. C hai ngân hàng này ñ u tăng trư ng m nh m sau khi ñã tăng trư ng ch m trong th i kỳ lãi su t cao ñi kèm l m phát cao năm 2008.1.93 24. tương ng là 78% và 62% (Bi u ñ 3b).26 949.73 45. tăng trư ng tín d ng l i tăng khá m nh. Gi m 2009 so 2008 28. ñ t m c trung bình trên 30%.66 17.000. Th ph n tín d ng c a hai ngân hàng này tính t i cu i tháng 9/2009 ñ t 7%. Năm 2000. Mư i năm g n ñây.63 560.970.3.78% so v i cu i năm 2008.149. tăng 26.85 54.00 61. T c ñ tăng c a ngu n ti n g i ti t ki m có xu hư ng ch m l i trong các tháng cu i năm 2009.85 38.42 22.037. Ngư c l i. B ng 5. t c ñ tăng trư ng tín d ng c a các ngân hàng này là tuơng ñương v i toàn h th ng ngân hàng.01 Ngu n: NHNN và tác gi t ng h p t báo cáo c a các TCTD.29 1.44 95.87 NHTMNN NHTMCP NHLD. các NHTM Vi t Nam ñã tăng trư ng r t m nh v tín d ng (so v i ñ u năm 2000 và so v i năm 1990). Ho t ñ ng tín d ng ðơn v : t ñ ng T NG DƯ N T CH C TÍN D NG Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 % Tăng.06 15. Tuy nhiên. Cu i năm 2009.74 16.025.563.386. NHNNg CtyTC. ư c t l tín d ng cho n n kinh t ñ t kho ng 40% GDP.26 286. Ti n g i ti t ki m c a dân cư v n luôn chi m t tr ng tương ñ i l n so v i v n huy ñ ng t n n kinh t .35 37.Cu i năm 2009.225.52%).63 337. ti n g i ti t ki m c a dân cư có s dư 788. Ho t ñ ng tín d ng ð n cu i tháng 12/2009. cung c p 51% dư n tín d ng toàn h th ng tính t i cu i năm 2009 (năm 2008 là 52% và năm 2007 là 54%). Kh i NHLD và chi nhánh NH nư c ngoài có v n huy ñ ng b ng ngo i t trong t ng v n huy ñ ng l n nh t (chi m 51. trong ñó.273.651.725. Các NHTM nhà nư c v n ti p t c n m gi th ph n ch y u trong h th ng ngân hàng Vi t Nam.27 66. v n huy ñ ng b ng ngo i t và vàng ñ t 394. Gi m 2008 so 2007 22.813.98 1. ñ n ñ u năm 2010 con s này ñ t trên dư i 100% GDP.564.67 161.7 t ñ ng.87% so v i cu i năm 2008. 1. CTyCTTC H th ng QTDND Toàn h th ng 603.755.459.69% t ng v n huy ñ ng.057. tăng so v i t tr ng 5% năm 2008 và 3% năm 2005. tăng nhanh nh t kh i TCTD c ph n và kh i công ty tài chính. công ty cho thuê tài chính. tăng 37.01 14.225 t ñ ng. cho th y các kho n c p tín d ng m i b gi m ñi m t ph n do các kho n vay trư c ñây ñ n h n tr n và các kho n vay ñư c tái tài tr .355.98 139. cá .49 19. t ng dư n ñ i v i n n kinh t ñ t 1.38 t ñ ng. hai NHTM c ph n ngoài qu c doanh l n nh t là ACB và SCB có m c tăng trư ng tín d ng cao hơn r t nhi u. tăng 21.065.71 57.091. duy trì th ph n c a mình so v i các ñ i th c nh tranh.569. chi m 20. Cơ c u dư n S phát tri n quy mô c a khu v c trung gian tài chính Vi t Nam trong giai ño n t 2006 ñ n nay là r t ñáng chú ý.05 1.290.20 % Tăng.83 32.

chi lu k T CH C TÍN D NG 12 tháng năm 2008 7. các năm sau ñó thì t c ñ tăng trư ng có s gi m d n (năm 2005 t c ñ ñ t 19.18 -0.13 1.284. . tăng trư ng tín d ng giai ño n này di n ra khi dòng v n nư c ngoài chuy n vào khá nhi u (kho ng 20 t USD năm 2007).43 Ngu n: NHNN và tác gi t ng h p t báo cáo c a các TCTD. dư n cho vay ñ u tư kinh doanh ch ng khoán tăng 2 kh i TCTD: Kh i TCTD c ph n tăng 143%.92 206.62 10.1. Các TCTD duy trì dư n cho vay ñ u tư kinh doanh ch ng khoán ñúng qui ñ nh.34% so v i huy ñ ng có kỳ h n th trư ng I. dài h n ñ t 757.7% t ng dư n tín d ng.6 t ñ ng. B ng 6. Dư n tín d ng b ng ngo i t ñ t 310. năm 2007 ñ t 6. So v i cu i năm 2008.23 t ñ ng. chi m 56. ði u ñáng chú ý là. TP.90 3. tăng 36.40 10. Trong ñó. Dư n cho vay ñ u tư kinh doanh ch ng khoán: ð n cu i tháng 12/2009 có 53 TCTD có dư n cho vay.94 11.88 0.580. kinh doanh ch ng khoán v i t ng dư n là hơn 12 nghìn t ñ ng.839.23 (+. K t qu kinh doanh Kh năng sinh l i là ñi u ki n ñ ñánh giá hi u qu kinh doanh c a ngân hàng. th trư ng b t ñ ng s n tăng r t m nh và th trư ng ch ng khoán bùng n . ROE các TCTD năm 2009 ðơn v : T ñ ng Thu. tăng 21.85 t ñ ng.43 12.49 33. kh i CTTC.4%) trong t ng dư n cho vay b t ñ ng s n.76 258.58% v n ñi u l và chi m 0.bi t năm 2007 tăng trư ng tín d ng lên t i trên 50%.18% t ng dư n và chi m 63. Dư n này chi m 8.30 3.04 -336.36 22. H Chí Minh chi m t tr ng l n nh t (48.-)T12/09 so T12/08 ROA ROE NHTM nhà nư c NHTM c ph n NH liên doanh.359.82% v n huy ñ ng b ng ngo i t .4.94 40.27 -582.78% so v i cu i năm 2008. tăng 79. th i kì này có m t s NHTMCP cho vay b t ñ ng s n t i 70% t ng dư n .369. năm 2008 ñ t 9. Tuy nhiên.01 25.300.28 1.68 -2. năm 2006 ñ t 13%. t ng dư n cho vay ñ i v i lĩnh v c b t ñ ng s n có s dư là hơn 220 nghìn t ñ ng.99 246. chi m 16.84 8. Trong th i kỳ này.78 10.3%). m c v n hóa lên t i 45% GDP và VN Index ñ t 1.80 12 tháng năm 2009 11.11% so v i cu i năm 2008.140.300 ñi m.88% so v i cu i năm 2008. 1. Kh năng sinh l i ñư c th hi n qua các ch s ROE và ROA.82% t ng dư n .470.NN CTY tài chính. tăng 32% so v i cu i năm 2008. dư n tín d ng trung.811. cho thuê tài chính tăng 22%.546.31% t ng dư n và chi m 78. Dư n cho vay c a các công ty CTTC có t c ñ tăng trư ng khá cao trong các năm 2003 và 2004 (năm 2003 t c ñ tăng trư ng dư n cho vay ñ t t i trên 33% và năm 2004 t l này ñ t t i 43. Theo nhi u tài li u.40 0.6%). sau ñó là ñ a bàn Hà N i. dư i m c 20% so v i v n ñi u l .10 4. Xét theo ñ a bàn cho vay.5%). chi m 43.698.9%. v i cơ c u dư n : Dư n tín d ng ng n h n ñ t 997.97 66. tăng 39. chi t kh u gi y t có giá ñ ñ u tư. Cho vay ñ i v i lĩnh v c b t ñ ng s n: ð n cu i tháng 12/2009. B ng 5 cho th y rõ tình hình hình dư n c a kh i các TCTD trong th i gian g n ñây. ROA.95 29.3%.cho thuê TC QTDND Toàn h th ng 43. tăng m nh nh t là kh i NHTMCP (8.95% so v i cu i năm 2008.1% và năm 2009 ñ t 7.47 14.

Kh i lư ng và giá tr giao d ch c a th trư ng gi m m nh t ñ u năm 2008 ñ n gi a năm 2008.0. KLS ñ t 126 t ñ ng.85% thì các NHTM Vi t Nam ñ t trên 1%. dòng v n ñ u tư qu c t suy gi m do kh ng ho ng tài chính th gi i. Nh ng b t n trên TTCK trong giai ño n này liên quan t i kh ng ho ng tài chính th gi i và các y u t vĩ mô trong nư c như tình tr ng tăng trư ng tín d ng quá nóng trong nh ng năm trư c là m t trong nh ng nguyên nhân gây ra l m phát. b o lãnh phát hành ch ng khoán. có 24 công ty ñư c c p phép trong năm 2008 và 03 công ty ñư c c p phép năm 2009.30 BVSC 1.170.2.770. Ho t ñ ng các công ty ch ng khoán.4 11. l i nhu n sau thu c a các công ty ch ng khoán (CTCK) ñ u tăng m nh.Như v y. Trong các nghi p v cơ b n c a m t CTCK (t doanh.. các CTCK ch u nh hư ng l n do nh ng bi n ñ ng c a th trư ng tài chính th gi i và trong nư c. NHNN th c hi n chính sách ti n t th t ch t.6 12.2.5%). Quy mô giao d ch trên th trư ng không n ñ nh. Trong giai ño n t cu i 2007 ñ n nay.1. nh t là kh i NHTMNN. Theo th ng kê c a UBCKNN cho th y h t năm 2006 và quí I năm 2007.5 ñ n 0.4 65. lưu ký ch ng khoán. tính ñ n 31/12/2009 s lư ng CTCK là 105 công ty.2 126.6 4. m c dù năm 2009 là năm có nhi u khó khăn nhưng nhìn chung ho t ñ ng c a các TCTD v n ñ m b o m c sinh l i khá. Ph i k ñ n 5 CTCK hàng ñ u trên th trư ng Vi t Nam ñ u ñ t ñư c l i nhu n l n như: L i nhu n sau thu c a SSI ñ t 864 t ñ ng. . ACBS ñ t 332 t ñ ng. V h s ROA (t l l i nhu n ròng sau thu so v i t ng tài s n): Trong khi h s này c a NHTM các nư c trong khu v c ðông Nam Á là dao ñ ng t 0. tư v n tài chính và ñ u tư ch ng khoán.) thì t doanh là ho t ñ ng mang l i ngu n l i l n nh t trong giai ño n này khi TTCK tăng m nh.53 HPC 570 2.79 14. h s ROE (t l l i nhu n ròng sau thu so v i v n ch s h u) cũng ñ t con s n tư ng.1 604 214. tâm lý ho ng lo n c a các nhà ñ u tư khi cho r ng các t ch c tài chính qu c t s rút ti n v nư c… N a sau năm 2008. Tuy nhiên bên c nh ñó có m t s NHTM cũng b l . Ho t ñ ng c a các ñ nh ch tài chính trên th trư ng ch ng khoán 1.92 Ngu n: HSX và HNX.43 KLS 1.5 854. K t qu ho t ñ ng c a m t s CTCK niêm y t năm 2007 ðơn v : T ñ ng Tên công ty T ng tài s n V n ch s h u L i nhu n sau thu ROA (%) ROE (%) SSI 9.2 846.056. BVSC ñ t 214 t ñ ng. ði u ñáng lưu ý là h th ng các công ty tài chính và ñ c bi t công ty cho thuê tài chính ph bi n trong tình tr ng l . Các ho t ñ ng còn l i ch chi m t tr ng nh trong doanh thu và l i nhu n c a các CTCK.12 35. M t trong nh ng ngu n thu l n khác c a các CTCK ñ n t m ng môi gi i. B ng 7. Năm 2008. Tương t .361. m c dù m c l không quá n ng n .2.2 10. 1.2 9. môi gi i. giá tr giao d ch toàn th trư ng c i thi n cho ñ n ñ u năm 2009..4% t ng giá tr giao d ch c a các nhà ñ u tư (cá bi t có công ty thu ñ n 0. V s lư ng và quy mô giao d ch.48 27. s m t cân ñ i vĩ mô như tình tr ng nh p siêu cao. có nh ng công ty s l lũy k lên ñ n hơn ngàn t ñ ng.23 21. v i m c phí giao d ch tính m c 0. ñ c bi t kh i NHTMNN ñ t t i trên 4%.

428 519.813. tin n i gián gây xáo tr n th trư ng. ngành v n t i kho bãi. Kh i lư ng giao d ch và giá tr giao d ch ñã tăng lên ñ t bi n. và l i gi m xu ng 434. ñi n hình là phiên 23/10/2009 ñã có hơn 204. gi m trên 30% so v i giá tr ñ nh h i tháng 10. s lư ng CTCK kho ng 78 công ty. cũng như cho khách hàng vay. Khi ñó. ngành xây d ng. theo s li u t ng h p t HOSE và HASTC cho th y giao d ch c phi u toàn th trư ng .000 ñi m… Năm 2009.5 ñi m trong năm 2009 r i l i tăng m nh lên 624. Năm 2007.934 338 4 596 102 43 8 38 531. Ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán.. công nghi p ch bi n.962 2009 669 438 4 670 105 46 8 35 730. ñ c bi t là ch s Dow Jones c a M tác ñ ng tích c c t i tâm lý NðT khi l n lư t chinh ph c và vư t qua các m c 8.406 250 3 505 78 25 8 13 312. ð c bi t là nh ng tháng cu i năm. 9. iá tr giao d ch trung bình 1 CTCK là 3. giá tr chuy n như ng trên 9. ch s các ngành trung bình cũng gi m trên 40%. Chính ph ñã tung ra gói kích thích kinh t th nh t nh m ph c h i n n kinh t .725 t ñ ng.149 2008 225.62 ñi m cu i năm 2008 gi m xu ng m c th p nh t 235. Toàn c nh TTCK Vi t Nam năm 2007.TTCK 2009 ñánh d u m t năm ñ y th thách và thành công v i nhi u bi n ñ ng m nh trên th trư ng.258 t ñ ng.000 t ñ ng. B ng 8. năm 2006. M t s ti n không nh ñã ñư c ñưa vào n n kinh t thông qua vi c h tr cho vay ñ u tư c a các doanh nghi p trên sàn.000 716. c th là gói h tr lãi su t cho vay ng n h n áp d ng ñ i v i các doanh nghi p v a và nh . quay vòng v n nhanh. 1:5. ðây cũng là th i ñi m tín d ng tăng nhanh vư t qua gi i h n m c tiêu ñ ra… Vì th . khi d n t ng bư c thoát kh i suy thoái và có d u hi u ph c h i. Ch s th trư ng gi m m nh trong vòng hơn m t tháng.605 t ñ ng... Do h u h t các CTCK ñư c c p gi y phép ho t ñ ng vào tháng 12 nên tính chung c năm có kho ng 14 CTCK th c s ho t ñ ng. (iii) Th trư ng ch u nh hư ng nhi u b i các tin ñ n.000 ñi m. (ii) ðòn b y tài chính cũng làm cho th trư ng ch ng khoán sôi ñ ng hơn. ñánh d u là năm thành công trong s phát tri n c a TTCK Vi t Nam.443 Ngu n: UBCKNN. nhi u tin ñ n th t thi t liên quan ñ n vi c tăng lãi su t cơ b n.87 ñi m th i ñi m cu i năm.139 303. khi các CTCK cho khách hàng VIP bán ch ng khoán trư c ngày T+4. in ti n m nh giá l n… gây tâm lý hoang mang c a gi i ñ u tư và nh hư ng tiêu c c t i th trư ng.Tài kho n NðTNN 2007 504. phát tri n tr l i.. Tính thanh kho n tăng lên.557 13. th y s n.55 t ñ ng. Nguyên nhân d n t i s bi n ñ ng này là: (i) N l c không ng ng nh m v c d y n n kinh t Vi t Nam thông qua gói kích thích kinh t ñã giúp n n kinh t Vi t Nam thoát ra ñư c kh i suy thoái. NHNN bu c các NHTM ki m ch cho vay v i m c ñích phi s n xu t t o ra s c ép gi i ch p lên gi i ñ u tư. Ch s ch ng khoán VN Index t 315. nh hư ng c a ñòn b y tài chính th c s rõ nét vào nh ng tháng cu i năm. Năm 2008. t p trung t i các ngành nông lâm nghi p.29 tri u c phi u ñư c chuy n như ng. Ngoài nh ng nguyên nhân chính trên còn có th k t i m t s nguyên nhân h tr khác như: S ph c h i c a các ch s l n trên th gi i. ð i v i ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán.2009 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Các ch s Giá tr v n hoá (t ñ ng) S lư ng c phi u niêm y t S lư ng ch ng ch qu niêm y t S lư ng trái phi u niêm y t S lư ng CTCK S lư ng công ty qu n lý qu S lư ng NH lưu ký S lư ng công ty ki m toán ñư c ch p thu n S lư ng tài kho n c a NðT Trong ñó: -Tài kho n NðT trong nư c . giá tr giao d ch trung bình cho 1 CTCK vào kho ng 2. giá tr giao d ch toàn th trư ng là 281. tăng t l d tr b t bu c lên 50% v n ñi u l .466 11.1 ñi m. nh m hi n th c hóa l i nhu n. c m c v i t l cao như 1:2.000 ñi m và 10. t o ra lư ng ti n o l n giao d ch trên th trư ng. t ng giá tr giao d ch toàn th trư ng là 39.990 8.389.

k t qu kinh doanh c a nhi u CTCK ñã c i thi n m nh m . doanh thu môi gi i c a các CTCK kho ng trên dư i 500 tri u ñ ng/ tháng. con s này ñã có s thay ñ i ñáng k : D n ñ u v th ph n là SSI (14. VCBS (5. ð n năm 2008.1%).7%).. qu n tr . t p 10 CTCK l n chi m 57% t ng th ph n môi gi i giao d ch ch ng ch qu và c phi u.9%). do ñó t ng giá tr giao d ch c phi u c a h th ng các CTCK là 31. Trong ñó. 4. th ph n môi gi i c a 10 công ty ñ ng ñ u chi m 51. ACBS (6. TSC (CTCK Thăng Long.25%. BVSC. Vi c thành l p m i hàng lo t CTCK trong năm 2009 ñã t o ra s c nh tranh gi a các công ty môi gi i và s “soán ngôi” th ph n môi gi i gi a các công ty này ñang di n ra âm th m nhưng ñ y quy t li t. cùng v i vi c các CTCK th c hi n nhi u d ch v h tr . Năm 2009. th m chí có công ty còn cho s d ng ñòn b y v i t l 1:3.5%). còn l i là các CTCK khác. Cu c c nh tranh c a các CTCK trên TTCK ngày càng kh c li t. SBS (4.400 t ñ ng. tính trung bình 1 CTCK có giao d ch bình quân 1 tháng là kho ng 317 t ñ ng. Trung bình 1 tháng. ho t ñ ng này ñã b y ban ch ng khoán c m t ngày 01/12/2009). HSC (CTCK TP. M t s CTCK cho khách hàng VIP bán ch ng khoán khi chưa ñ ngày T+4 giúp vi c quay vòng v n c a nhà ñ u tư tăng nhanh ñáng k (tuy nhiên. Nh s tăng trư ng m nh c a TTCK và m c ñ thanh kho n tăng nhanh. Các CTCK tăng cư ng h tr công c ñòn b y tài chính cho khách hàng. ð n cu i năm 2008.7%).t ñ u năm 2008 ñ n h t tháng 10/2008 kho ng g n 157. tài chính ñ duy trì và phát tri n. ACBS chi m t i hơn 65% th ph n (VCBS chi m 25% th ph n. 1:5. Năm 2007. cho th y s c c nh tranh ngày càng kh c li t ñ i v i các CTCK m i. SSI. SSI chi m 15%. B ng 9. nhân s . CTCK th c hi n c 2 nghi p v mua và bán ch ng khoán. BVSC (7.700 t ñ ng. còn l i 88 CTCK ñang ho t ñ ng ch chi m 43%. các CTCK như VCBS. 4. BSC.HCM. s lư ng các CTCK ñư c c p phép ho t ñ ng chính th c trên th trư ng là 101 công ty. BSC chi m 10%.000 t ñ ng. S c nh tranh m nh m gi a các CTCK ñã giúp nhà ñ u tư có thêm nhi u l a ch n hơn và cũng là s c ép ñ các công ty ñ y m nh ñ i m i công ngh . BVSC chi m 15%. ð n quý IV/2008.8%). giao d ch toàn th trư ng kho ng 15..4%). K t qu kinh doanh c a các CTCK ñã niêm y t năm 2009 ðơn v tính: t ñ ng Ngu n: t ng h p t HOSE và HNX . ACBS chi m 11% th ph n môi gi i).

m c ñ l i nhu n biên gia tăng m nh khi doanh thu tăng cao nhưng chi phí thư ng không tăng ñ t bi n m t cách tương ng. khi g p các bi n ñ ng th trư ng. AGR có th ch u ph i r i ro l n. Qu VFF cũng rút lui kh i Vi t Nam sau 10 năm ho t ñ ng. khi th trư ng tăng m nh.1%) so v i các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh thông thư ng. Nhìn chung. (iv) H s EPS ñ t m c ñ v a ph i. các qu ñ u tư vào các công ty chưa niêm y t thu c khu v c tư nhân và các DNNN c ph n hóa. Nguyên nhân là do các công ty không s d ng ñòn b y tài chính quá l n. Trong n a ñ u nh ng năm 1990. nhưng n u so v i nhóm ngành b t ñ ng s n thì t l này là khá th p. Ho t ñ ng c a các công ty qu n lý qu Các qu ñ u tư ñ u tiên xu t hi n t i Vi t Nam vào kho ng ñ u nh ng năm 1990. Sau năm 1997.2. (iii) H s ROE và ROA ñ t th p. cho th y các công ty s d ng v n khá an toàn. có 8 qu ñ u tư ti n hành ho t ñ ng t i Vi t Nam v i t ng lư ng v n huy ñ ng kho ng 700 tri u USD. N u ch t lư ng và tính thanh kho n c a các kho n ñ u tư dài h n không t t. liên quan ñ n các ho t ñ ng t doanh. Nh ng khó khăn trong n l c tìm ki m cơ h i ñ u tư cùng nh hư ng c a kh ng ho ng tài chính. h u h t các CTCK ñ u t p trung vào ñ u tư ng n h n. Cơ c u v n c a m t s CTCK năm 2009 Ngu n: t ng h p t HOSE và HNX. B ng 10.88%. Cho t i khi TTCK Vi t Nam tr nên h p d n hơn thì qu VFF m i quay tr l i vào năm 2005 v i quy mô v n ch là 15 tri u USD.ti n t ðông Nam Á năm 1997 ñã khi n nhi u qu rút lui. Các qu ñ i m t v i nhi u rào c n như s b t . 1. (ii) L i nhu n ròng/doanh thu ñ t 45. trên th trư ng Vi t Nam còn l i hai qu là Vietnam Enterprise Investment Fund do công ty Dragon Capital qu n lý và Vietnam Frontier Fund (VFF) thu c t p ñoàn Finasa.B ng 9 cho th y k t qu kinh doanh c a m t s CTCK ñã niêm y t trên 2 sàn giao d ch ch ng khoán HOSE và HNX: (i) T l l i nhu n g p/doanh thu trung bình ñ t r t cao (66. Ngo i tr trư ng h p AGR s d ng c v n ng n h n cho ho t ñ ng ñ u tư dài h n. cũng là m t t l khá cao. Th c t . ñây chính là ñ c thù c a ho t ñ ng kinh doanh ch ng khoán. các CTCK ñ u có các kho n ñ u tư dài h n ít hơn so v i ngu n v n dài h n (v n vay dài h n và v n ch s h u).2. Trong giai ño n ñ u khi chưa hình thành TTCK.

Công ty b o hi m nhân th B o Minh. s lư ng ñ i lý b o hi m nhân th trên TTBH Vi t Nam là 72. Công ty b o hi m Vi t.4. Doanh nghi p b o hi m 100% v n ñ u tư nư c ngoài: Tính ñ n 31/12/2008. t i Vi t Nam h u như ngân hàng nào cũng thành l p công ty . h n ch trong chuy n ñ i ti n t . Nhìn chung có th th y r ng NAV c a các qu ñ u th hi n m i quan h gi a r i ro và t su t sinh l i. 1. trong ñó có 10 doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th và 7 doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th . Công ty b o hi m Liên hi p (UIC). Th c tr ng ho t ñ ng các ñ nh ch tài chính trên th trư ng b o hi m 1. có khá nhi u NHTM b v n thành l p doanh nghi p b o hi m ho c có c ph n chi ph i. TTBH Vi t Nam tính ñ n 31/12/2009 ñã có 10 doanh nghi p môi gi i b o hi m. Công ty b o hi m Châu Á. Ho t ñ ng c a các trung gian b o hi m Môi gi i b o hi m: Hi n nay. TTBH Vi t Nam ñã có 17 doanh nghi p b o hi m 100% v n ñ u tư nư c ngoài. Doanh nghi p tái b o hi m: ð tránh vi c chi ngo i t và m t ph n phí b o hi m ch y ra nư c ngoài. Tính ñ n cu i năm 2008. ð u tiên có th k ñ n xu th ho t ñ ng ña năng c a các NHTM.079 ngư i. 1. hi n nay nư c ta ch có m t doanh nghi p tái b o hi m là T ng Công ty c ph n tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam (VINARE). ch nh ng doanh nghi p môi gi i b o hi m m i ñư c phép ho t ñ ng t i Vi t Nam. nh ng qu ñ u tư th n tr ng trong ñi u ki n th trư ng x u thì h u như không ñư c hư ng l i khi TTCK bùng phát tr l i. và Công ty b o hi m SamsungVina.2. ho c ngân hàng có các th a thu n h p tác trong vi c ph i h p phân ph i các s n ph m b o hi m. theo Lu t Kinh doanh b o hi m Vi t Nam.Vietinbank hay Công ty b o hi m BIDV.QBE). Ho t ñ ng c a các t ch c. ñ a v pháp lý c a t ch c b o hi m tương h ñã ñư c th a nh n nhưng cho t i nay TTBH Vi t Nam v n chưa có t ch c b o hi m tương h nào ra ñ i và ho t ñ ng.CMG. trong ñó có 15 công ty kinh doanh b o hi m phi nhân th . th trư ng tài chính Vi t Nam ch ng ki n ngày càng nhi u s xu t hi n c a các t p ñoàn tài chính. tư cách pháp lý ñư c th a nh n c a ñ i lý b o hi m có th là m t t ch c ho c cá nhân. th t c hành chính… ði u này làm cho giá tr tài s n ròng c a các qu niêm y t trên th trư ng nư c ngoài b gi m sút. T ch c b o hi m tương h : Vi t Nam. như b t bu c các doanh nghi p b o hi m trong nư c ph i s d ng h t các kh năng ñ ng b o hi m và tái b o hi m s n có trong nư c trư c khi tái b o hi m ra nư c ngoài. ñã có 16 CTCP b o hi m. r i ro t giá.c p c a h th ng pháp lý.3. Doanh nghi p b o hi m liên doanh: Tính ñ n cu i năm 2008. ñ i lý b o hi m phi nhân th là 35. TTBH Vi t Nam ch còn 3 doanh nghi p b o hi m liên doanh kinh doanh b o hi m phi nhân th là: Công ty b o hi m qu c t Vi t Nam (VIA). Tuy nhiên.Úc (BIVD. Ngư c l i. theo s li u c a Hi p h i b o hi m Vi t Nam. Nhà nư c ñã có nh ng h n ch nh t ñ nh ñ i v i ho t ñ ng tái b o hi m. trong ñó. ð i lý b o hi m: Vi t Nam.155 ngư i. Nh ng qu có kh năng ñ t m c tăng NAV cao trong ñi u ki n th trư ng tăng ñi m l i có xu hư ng gi m m nh khi th trư ng gi m ñi m. Hơn th . có 6 CTCP và 4 doanh nghi p 100% v n ñ u tư nư c ngoài. 1.1. Tính ñ n cu i năm 2008. Công ty b o hi m Ngân hàng ð u tư và Phát tri n Vi t Nam (BIC) và Công ty b o hi m Vietinbank (B o Ngân). S phát tri n c a mô hình t p ñoàn tài chính Trong giai ño n t 2005 ñ n nay. Có th k ñ n m t s tên tu i như công ty B o hi m châu Á. T i th trư ng Vi t Nam.3.3.NH Công thương (IAI) ñã chuy n thành Công ty b o hi m nhân th Dai-ichi. Doanh nghi p b o hi m Nhà nư c và CTCP b o hi m: CTCP b o hi m thông thư ng là hình th c pháp lý ph bi n trên th trư ng b o hi m (TTBH) Vi t Nam hi n nay.QBE. doanh nghi p b o hi m.

ch ng khoán và ngân hàng. M t làn sóng th hai là vi c các công ty b o hi m cũng b v n thành l p các NHTM và công ty ch ng khoán cũng như qu ñ u tư. trong ñó.ch ng khoán. ði n hình có th k ñ n g m: NHTMCP B o Vi t (BVB) v i v n ñi u l là 1. Công ty Qu n lý Qu ñ u tư Prudential Vi t Nam. (Còn n a) . t l v n góp c a t p ñoàn B o Vi t là 52%.500 t ñ ng. và khá nhi u công ty ch ng khoán c a là công ty con c a các NHTM n m trong top 10 công ty ch ng khoán l n nh t Vi t Nam. t i Vi t Nam ñã xu t hi n các t p ñoàn tài chính g n li n ho t ñ ng ngân hàng. Nh ng t p ñoàn này xu t hi n cũng s d n t i xu hư ng t t y u là s liên thông gi a th trư ng b o hi m. CTCP Ch ng khoán B o Minh (BMSC)… Như v y. Công ty Qu n lý Qu B o Vi t (BVF). trong ñó ñ c bi t ñáng chú ý là s liên thông v dòng v n và nh ng r i ro có tính h th ng. ch ng khoán và b o hi m. CTCP Ch ng khoán B o Vi t (BVSC) v i c ñông sáng l p là T ng Công ty B o hi m Vi t Nam (B o Vi t).