KWnX¸Xn¸v

v
c
n
f
X

t‑Icf k‑wØ‑m\
_‑me-k‑m-l‑nX‑y C³Ì‑n-ä‑y‑q«‑v
{‑]k‑n-²‑o-I-c‑n-¡‑p¶
I‑p«‑n-I-f‑ps‑S amknI

2012 HIv-täm_À
h‑ne 10 c‑q]

1

HIvtSm_À 2012 Xfncv

tI‑c‑f kwØm‑\ _m‑e‑km‑ln‑Xy
C³‑Ìn‑äyq‑«n‑sâ ]p‑kv‑X‑I§Ä
kz‑´‑am¡q

G-ähpw an-I-¨
_m-e-]p-kv-X-I§Ä
an-Xam-b hn-e
H-cp-an-s¨-Sp-¡p-¶-hÀ¡v
hnhn-[ kv-Io-apIÄ

2

\gvvk-dn Ip-«n-IÄ-¡m-bn
{]-tXy-I ]p-kv-X-I§Ä

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

]¯‑p‑ h‑b‑Ê‑n\‑v a‑pI‑f‑n‑e
e‑‑pÅ
I‑p«‑n‑IÄ¡‑m‑b
b‑‑pÅ
{‑]k‑n‑²‑o‑I
‑cW‑w
IcW‑

cm-am-\pP-sâ
K-WnX-Ie
C Ir-jv-W³

10

{io-\nhm-k cm-am-\p-P-s\-¶
K-Wn-X-{]-Xn-`-bp-sS
Po-hnXs¯-¡p-dn-¨pw
I-s-−¯-ep-I-sf-¡p-dn¨pw
H-cp teJ-\w

kw-Jymk-aq-l-¯n-se
34
Xm-c-§Ä
cm-[m-Ir-jv-W³

F-«ma-s¯ Igp-X
Sn hn ]Zva

6

34

k-Xy-¯n F-{X
I-gp-X-I-fm-Wv D-Å-Xv?
Btdm Ftgm Ft«m?
C³Ì‑n‑ä‑y‑q«‑v s‑NbÀa‑m³

{-i-o s-I k-n t-P-mk^-v

(_l‑p. k‑m‑wk‑vI‑m‑c‑nI hI‑p¸‑p a‑{‑´‑n‑)

IhÀ

ku-ay ta-t\m³
s{]mU‑£³

No^v FUn‑äÀ

kp_n³ sI kp`mjv

FUn‑äÀ C³þNmÀPv

sken³. sP. F³
\h\oXv IrjvW³ Fkv

kpK-X-Ip-amcn
s{]m^. Xp¼a¬ tXmakv
BÀ«v, te Hu«v

AcpW Bet©cn

]{Xm‑[n‑]‑k‑anXn

v
c
n
Xf
a-p¶-ppc
ap
c .................................
........5
B\¡mcyw.............
...................9
cmPohv F³ Sn
K-WnX-s¯ kv-t\-l
n-¡mw..........14
F‑kv in‑h‑Zmkv
B\-¡Y.................
...................16
än Pn i‑c‑¨‑{µ³
t]mÀ-_-´-dn-se D-Z-b
-kq-cy³......19
kn‑¸n ]‑Ån‑¸p‑dw
Km-Ôn-Pnbpw tI-c-fhp
w..............20
hn N‑{µ‑_m‑_p
A¸p-¡p«-\v
F-´p-`m-c-ap-|mIpw.
..................24
Cµp l‑cn‑Ip‑amÀ
kv-IqÄ sU-bv-kv.........
................23
cmPohv F³ Sn
Cþsa-bv-en-se ]-Xncv
...................28
sI Sn cm‑P‑tKm‑]m‑e³
N-Xp-c-¨{Iw sIm|-v
h|n-tbm-Sn-¨ I-Y........
.................31
\‑h‑\o‑Xv Ir‑jv‑W³ F
kv
a-lm-`mc-Xw..............
...................32
kp‑K‑X‑Ip‑am‑cn
K-Wn-X-im-kv-{Xhpw
t\m-_Â ]p-c-kv-Imc
hpw............36
tUm. ta‑cn tPmÀ‑Pv ]‑
\‑¨‑bv‑¡Â
K-Wn-X-t{]-anbm-b k
w-Ko-XÚ³........................
................40
tUm. A‑Nyp‑Xvi‑¦À
F‑kv \m‑bÀ
{Xn-tIm-W-kw-Jy-IÄ
...................42
]‑Ån‑b‑d {io‑[‑c³
I-W-¡n-se Ip-Spw-_
-hmgvN.........44
c‑ta‑i³ h«y‑d

Xfncv
tIcf kwØm\
_m‑e‑km‑lnXy C³Ìn‑äyq‑«v
]mf‑bw
Xncp‑h‑\‑´‑]pcw 695 034

t^m¬
0471þþ 233 3790
e-mail : thaliru@ksicl.org,

director@ksicl.org

tIcf kwØm\
_me-km-lnXy C³Ìn-äyq«v
{]kn-²o-I-cWw
1970 apXÂ {]kn²oIcn¡p¶Xv

www.ksicl.org

-w

Æ
-qÀ

pc

-]

l
-vt-\

ap¶

k

{‑]‑n

b‑s‑¸« I‑p«‑n‑I‑t‑f‑,

hc: sI kXojv

AX‑n‑{‑]‑i‑k‑vX‑\‑mb Hc‑p KW‑n‑X‑
i‑m‑k‑v{‑X‑Ú‑³ C‑w¥‑|n P‑oh‑n‑
¨‑n‑c‑p‑¶‑p. t‑]c‑v P‑n F¨‑v l‑mÀU‑n.
¯‑‑n\‑nSb‑v¡‑v Hc‑mÄ
Hc‑p A`‑n‑a‑p‑J‑¯
At‑±‑l‑t‑¯‑mS‑p t‑N‑mZ‑n¨‑p. "X‑m¦‑
f‑ps‑S Fäh‑p‑w a‑nI¨ I|p‑]‑n‑SS‑‑p¯‑w
¯‑‑nÂ
GX‑mW‑v ?' KW‑n‑X‑i‑m‑k‑v{‑X‑¯
¯‑‑n‑b
b‑‑n‑
\‑nc‑h[‑n Is‑|¯‑e‑p‑IÄ \S‑¯
c‑p¶ l‑mÀU‑n Ae‑v]‑w t‑]‑me‑p‑w Bt‑e‑m‑
N‑n‑¡‑ms‑X D¯c‑w \ÂI‑n
P³.'
‑þ "{‑i‑o\‑n‑h‑mk c‑ma‑m‑\‑p‑P
³.' {‑i‑o\‑n‑
h‑mk c‑ma‑m‑\‑p‑P‑s‑\¶ `‑mc‑X‑o‑b‑
K‑W‑n‑X‑{‑]‑X‑n‑`s‑b X‑nc‑n‑¨‑d‑nª‑v
e‑‑p‑
,t‑{‑]‑mÕ‑m‑l‑n‑¸‑n¨‑v , B Is‑|¯‑e
Is‑f t‑e‑mI‑¯‑n\‑p a‑p¶‑nÂ
b‑‑m‑
]c‑n‑N‑b‑s‑¸‑S‑p‑¯n‑bX‑v l‑mÀU‑n‑b
b‑n‑c‑p‑¶‑p.
4 1887 U‑nk‑w‑_À a‑mk‑w 22 ‑m‑w
X‑ob‑X‑n‑b‑mW‑v c‑ma‑m‑\‑p‑Ps‑â
P\‑\‑w. hfs‑c s‑Nd‑p¸‑w
a‑pXÂt‑¡ KW‑n‑X‑t‑¯‑mS‑v
B`‑n‑a‑pJ‑y‑w {‑]I‑S‑n‑¸‑n‑¨‑n‑c‑p‑¶ Hc‑p I‑p«‑n. hf‑s‑c‑¡‑p‑d¨‑p
I‑me‑w s‑I‑m|‑p Xs‑¶ h‑ne‑a‑X‑n‑¡‑m‑\‑m‑h‑m¯ \‑nc‑h[‑n Is|‑
¯‑e‑p‑IÄ KW‑n‑X‑t‑e‑m‑I‑¯‑n\‑v At‑±l‑w k‑w`‑‑mmh\ s‑Nb‑vX‑p.
B {‑]X‑n‑`‑b‑ps‑S 125‑m‑w P·‑Z‑n\a‑mW‑v C‑u hc‑p¶ U‑nk‑w‑_À
22. At‑±‑l‑t‑¯‑m‑S‑pÅ _l‑p‑a‑m‑\‑mÀ°‑w 2012 t‑Zi‑ob KW‑n‑
X‑hÀj‑a‑mb‑n \½Ä BN‑c‑n‑¡‑p‑I‑b‑m‑W‑v.
C‑u KW‑n‑X‑hÀj‑¯‑n \‑n§Ä I‑p«‑n‑IÄ¡‑p‑w H¯‑nc‑n
¡‑mc‑y‑§Ä s‑N¿‑m‑\‑p‑|‑v. h‑nZ‑y‑m‑e‑b‑¯‑n KW‑n‑X‑h‑p‑a‑mb‑n
_Ô‑s‑¸« ]c‑n‑]‑m‑S‑n‑IÄ \S‑¯W‑w. c‑ma‑m‑\‑p‑Ps‑â P‑oh‑nX
s‑¯¡‑p‑d‑n¨‑p‑w k‑w`‑m‑h\‑Is‑f¡‑p‑d‑n¨‑p‑w ¢‑mÊ‑p‑IÄ k‑wL‑
S‑n‑¸‑n‑¡‑W‑w. KW‑n‑X‑¯‑ns‑e ]‑pX‑nb Is‑|¯‑e‑p‑I‑s‑f‑¡‑p‑
d‑n¨‑v A[‑y‑m‑]‑I‑t‑c‑mS‑v t‑N‑mZ‑n¨p a\‑Ê‑n‑e‑m‑¡‑W‑w. AX‑v aä‑p‑
I‑q‑«‑p‑I‑mÀ¡‑v ]IÀ¶‑p \ÂI‑p‑Ib‑p‑w t‑hW‑w.
KW‑n‑X‑w \¶‑mb‑n Bk‑z‑Z‑n‑¡‑p‑I. ]T‑n‑¡‑p‑I. A§‑s‑\‑b‑m‑
b‑m c‑ma‑m‑\‑p‑P‑s‑\‑t‑¸‑m‑e‑pÅ \‑nc‑h[‑n KW‑n‑X‑{‑]‑X‑n‑`‑IÄ
\‑n§Ä¡‑n‑S‑b‑n \‑n¶‑p‑w DbÀ¶‑p hc‑p‑w. X‑oÀ¨.
Bi‑w‑k‑I‑tt‑‑f‑ms‑S
s‑I k‑n t‑P‑mk^‑v
k‑m‑wk‑vI‑m‑c‑nI hI‑p¸‑v a{‑´‑n
Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

C-u

b-pK-w Iï
Gäh-p-w
he-nb a\-p-j-y-\-m-b-n-c-p¶-p
K-mÔ-n-P-n. al-m-]-p-c-p-j³
F¶-v FÃ-m h-n[-¯-ne-p-w
h-nt-i-j-n-¸-n-¡-m-h-p¶ Hc-p
a\-p-j-y³þ At-±l-w Hc-p
c-mP-y-¯-n-s-âb-p-w `c-W-m-[-n]-\-m-b-n-c-p-¶-n-Ã. c-mP-mt-h-m
N{-I-hÀ¯-nt-b-m t-k\-m-]X-nt-b-m Bb-n-c-p-¶-n-Ã. Hc-p
a-pJ-y-a-{-´-nt-b-m-, a{-´-nt-b-m-,
F-w ]-nt-b-m-, F-w FÂ F
t-b-m Bc-p-a-m-b-n-c-p-¶-n-Ã. Hc-p
he-nb k-ml-n-X-y-I-m-ct-\m-,
Ie-m-I-m-ct-\-m-, aX-m-N-mc-yt-\-m-, k\-y-m-k-n-hc-yt-\-m Bb-n-c-p-¶-n-Ã.
s-hd-p-s-a-mc-p k-m[-mcW a\-p-j-y³-! Hc-p
t-kh-I³. \Ã ]I-n«-pÅ hk-v{-X-w [c-n-¨-pt-]-me-p-w At-±-ls-¯
\-m-w Iï-n-«-n-Ã. a-p«-phs-c ad-b-v¡-ps-¶-mc-p
a-pï-p-w I-p¯-n-b-pS-p¯-v Hc-p Ipdp-a-pï-v
t-X-mf-n-e-n«-v hS-n-b-p-a-q¶-n
\S-¶-p-t-]-m-I-p¶ a-p³
hc-n-]Ã-n-Ã-m¯ AÀ²\-á-\-mb Hc-p s-hd-p-w
{-K-ma-o-W³. At-±-l¯-ns-â a-p¶-n Hc-p
c-m{-ã-w {-]W-a-n¨-p
\-n¶-s-X-§s-\? A\-yc-m-{-ã-t\Xm-¡Ä BZc-n-¨-s-X-§s-\? k-qc-y\-k-vX-a-n-¡-m-¯-s-X¶-v
Al-¦-c-n-¨-n-c-p¶
{-_-n«-oj-v k-m{-a-mP-y
ià-n Xe-I-p-\-n-¨-s-X§s-\? F´-p ià-n-

b‑mW‑v At‑±-l-¯‑n-\‑p-ï‑m-b‑nc‑p-¶X‑v? h‑nh‑n[ `‑mj-If‑p‑w
aX-§f‑p‑w k‑wk‑vI‑m-c-§f‑p-a‑pÅ t‑I‑mS‑m-\‑p-t‑I‑mS‑n
P\-§s‑f Xs‑â s‑I‑mS‑n-¡‑og‑n AW‑n-\‑n-c-¯‑p-h‑m³
F§s‑\ At‑±-l-¯‑n\‑p
Ig‑nª‑p? k‑z´‑w P‑oh‑nXh‑p‑w {‑]‑mW\‑p‑w `‑mc-X‑m‑w-_b‑ps‑S X‑nc‑p-\-S-b‑n t‑l‑ma‑n¡‑p-h‑m³ Ahs‑c {‑]‑m]‑vXc‑m¡‑p‑w h‑n[-¯‑n GX‑p
a{‑´-i-à‑n-b‑mW‑v At‑±l‑w
{‑]t‑b‑m-K‑n-¨X‑v? AYh‑m
Bc‑m-b‑n-c‑p¶‑p K‑mÔ‑n?
At‑±-l-¯‑ns‑â ià‑n
[Àa-¯‑ns‑â ià‑n-b‑mb‑n-c‑p-¶‑p. At‑±-l-¯‑ns‑â
C‑ui‑z-c³ "kX‑y‑w‑' F¶
t‑XP-Ê‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. K‑mÔ‑nP‑n
D]-t‑b‑m-K‑n¨ a{‑´‑w k‑vt‑\l-

¯‑n-t‑âX‑p‑w I‑mc‑p-W‑y-¯‑n-t‑âX‑p-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. H¶‑p‑w k‑z´a‑mb‑n t‑\S‑m-\-Ã At‑±l‑w
]T‑n-¸‑n-¨X‑v. X‑yP‑n-¡‑p-h‑m\‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. Ff‑n-a-t‑b‑ms‑S
P‑oh‑n-¡‑ph‑m\‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
A[‑z‑m-\‑n¨‑v k‑z´‑w I‑me‑nÂ
\‑n¶‑v A`‑n-a‑m-\-t‑¯‑ms‑S Ig‑nb‑m-\‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
K‑mÔ‑n-P‑n¡‑v l‑nµ‑ph‑p‑w
{‑I‑nk‑vX‑y‑m-\‑nb‑p‑w a‑pk‑ve‑na‑p‑w
Hc-½-s‑]-ä-a-¡-f‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
H¶‑n¨‑p Ig‑n-b‑p-I‑, k‑vt‑\lh‑n-i‑z‑m-k-§-t‑f‑ms‑S Ig‑n-b‑pI.
\‑n§Ä ]e t‑]c‑n h‑nf‑n¡‑p¶ C‑ui‑z-c³ Ht‑c-s‑b‑mc‑p
al‑m-i-à‑n-b‑mW‑v F¶-d‑nb‑p-I F¶‑v At‑±l‑w \s‑½
]T‑n-¸‑n-¡‑p-h‑m³ {‑ia‑n-¨‑p.
k‑v{‑X‑os‑b A`‑n-a‑m-\‑n-b‑m-¡‑ph‑m\‑p‑w ]‑pc‑p-js‑\ A[‑z‑m\‑n-¡‑p-¶-h\‑p‑w [‑oc-\‑p-a‑m¡‑ph‑m\‑p‑w bX‑v\‑n-¨‑p. C‑u
c‑mP‑ys‑¯ k‑zX-{‑´-a‑m-¡‑ph‑m³ a‑m{‑X-aà K‑mÔ‑nP‑n
At‑l‑m-c‑m{‑X‑w ]W‑n-s‑b-S‑p-

hc: kp[o ]n ssh

a‑p«‑p-hs‑c ad-b‑v¡‑ps‑¶‑mc‑p
a‑p|p‑w I‑p¯‑n-b‑p-S‑p¯‑v
Hc‑p Ipdp-a‑p|‑v t‑X‑mf‑n-e‑n«‑v
hS‑n-b‑p-a‑q¶‑n \S-¶‑p-t‑]‑mI‑p¶ a‑p³hc‑n-]Ã‑n-Ã‑m¯
AÀ²-\-á-\‑mb Hc‑p
s‑hd‑p‑w {‑K‑ma‑o-W³. At‑±l-¯‑ns‑â a‑p¶‑n Hc‑p
c‑m{‑ã‑w {‑]W-a‑n¨‑p \‑n¶-s‑X§s‑\? A\‑y-c‑m-{‑ã-t\Xm¡Ä BZ-c‑n-¨-s‑X-§s‑\?
k‑qc‑y-\-k‑vX-a‑n-¡‑m-¯-s- ‑X¶‑v
Al-¦-c‑n-¨‑n-c‑p¶ {‑_‑n«‑oj‑v
k‑m{‑a‑mP‑yià‑n Xe-I‑p-\‑n-¨s‑X-§s‑\?
¯X‑v. k‑zb‑w]c‑y‑m-]‑vX-a‑m¡‑p-h‑m\‑p‑w I‑qS‑n-b‑m-W‑v.
t‑e‑mIc‑m{‑ã-§Ä¡‑n-Sb‑n ka‑m-[‑m-\-¯‑n-s‑âb‑p‑w
k‑mt‑l‑m-Z-c‑y-¯‑n-s‑âb‑p‑w
[‑mÀa‑n-I-X-b‑p-s‑Sb‑p‑w ]c‑y‑mb-a‑mb‑n C´‑y-b‑ps‑S t‑]c‑v
h‑nf§‑n \‑n¡-W-s‑a¶‑v
5
At‑±l‑w Bi‑n-¨‑p. F¶‑p‑w
k‑m`‑n-a‑m\‑w DbÀ¶‑p ]d¡‑p¶ ]h‑n-{‑X-a‑mb \½‑ps‑S
{‑X‑nhÀW ]X‑m-Ib‑v¡‑p
I‑og‑n s‑Fi‑z-c‑y-t‑¯‑ms‑S‑,
h‑n\-b-t‑¯‑m-s‑S‑, ]c-k‑v
]c‑w k‑vt‑\l-t‑¯‑ms‑S
A[‑z‑m-\‑n¨‑p P‑oh‑n-¡‑p¶ Hc‑p
`‑mc-X‑obP-\-Xs‑b At‑±l‑w
k‑z]‑v\‑w Iï‑p. B k‑z]‑v\¯‑n-\‑p-t‑hï‑n At‑±l‑w
Xs‑â \c¨ h‑nc‑n-a‑m-d‑nÂ
s‑hS‑n-b‑p-ï-I-t‑f-ä‑p-h‑m§‑n
\‑ma-P-]-t‑¯‑ms‑S b‑m{‑Xs‑N‑mÃ‑n IS-¶‑p-t‑]‑m-h‑p-Ib‑p‑w
s‑Nb‑vX‑p.
At‑¸‑mÄ Bc‑m-b‑n-c‑p¶‑p
K‑mÔ‑n? \‑n§Ä Xs‑¶
]d-b‑q‑, `‑mj-b‑ns‑e GX‑p
h‑m¡‑n-e‑mW‑v At‑±-ls‑¯
HX‑p-¡‑m³ Ig‑n-b‑pI?
k‑vt‑\l-]‑qÀh‑w

k‑pK-X-I‑p-a‑mc‑n
HIvtSm_À 2012 Xfncv

IY

F«‑m-as‑¯ Ig‑pX
AÀt‑a-\‑n-b-b‑n {‑]N‑m-c-a‑pÅ Hc‑p KWnXIY

Sn hn ]Zva
XÀ-Pa þ Pn tam- l - \ - Ip- a mcn

H

c‑p AÀt‑a-\‑n-b³ I¨-h-S-¡‑m-c³ Ab‑mf‑ps‑S I‑pd¨‑p Ig‑p-X-Is‑f h‑n¡‑m³
X‑oc‑p-a‑m-\‑n-¨‑p. h‑o«‑n \‑n¶‑p X‑nc‑n-¡‑p-¶X‑n\‑p a‑p¼‑v Ab‑m-f‑ps‑S `‑mc‑y ]dª‑p:
"CS-b‑v¡‑n-Sb‑v¡‑v Ig‑p-X-Is‑f F®‑n
t‑\‑m¡-t‑W. FÃ‑m-¯‑nt‑\‑wI‑qS‑n Hc‑p-a‑n¨‑v
\¶‑mb‑n I‑q«‑n-s‑¡-«‑nt‑¡‑mf‑q. Gg‑nt‑\‑w
h‑n¡-W‑w. hg‑n-¡‑p-s‑h¨‑v H¶‑n-s‑\-t‑¸‑me‑p‑w
\j‑vS-s‑¸-S-c‑pX‑v."
I¨-h-S-¡‑m-c³ Xe-I‑p-e‑p¡‑n k½-X‑n-¨‑p.
Ab‑mÄ Gg‑p- I-g‑p-X-I-s‑fb‑p‑w F®‑n X‑n«-s‑¸S‑p-¯‑n. F¶‑n«‑v Hc‑p Ig‑p-X-b‑ps‑S ]‑pd-¯‑pI-bd‑n b‑m{‑X-X‑n-c‑n-¨‑p.
N´-b‑n-t‑e¡‑v Z‑qc-t‑a-s‑d-b‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
6
\‑me‑n-s‑e‑m¶‑p Z‑qc‑w ]‑n¶‑n-«-t‑¸‑mÄ Ig‑p-X-Is‑f-Ã‑m-a‑pt‑ï‑m F¶-d‑n-b‑m³ Ab‑mÄ F®‑nt‑\‑m-¡‑n. "H¶‑v‑, cï‑v‑, a‑q¶‑v‑, \‑me‑v‑, A©‑v‑,
Bd‑v‑," I¨-h-S-¡‑m-c³ F®‑n. ]t‑£‑, Gg‑mas‑¯ Ig‑pX Fh‑ns‑S? Ab‑mÄ¡-X‑ns‑\
Xs‑â a‑p¶‑ne‑p‑w I‑mW‑m-\‑m-b‑n-Ã‑, Xs‑â
]‑n¶‑ne‑p‑w I‑mW‑m-\‑m-b‑n-Ã. "Hc‑p Ig‑p-Xs‑b

\j‑vS-s‑¸-«‑p." I¨-h-S-¡‑m-c³ h‑nj-®-\‑m-b‑n.
Ig‑p-X-Is‑f X½‑n \¶‑mb‑n s‑I«‑nb‑n-«‑pï‑v
F¶‑p-d-¸‑n-¡‑m-\‑mb‑n Ab‑mÄ Ig‑p-X-¸‑p-d¯‑p
\‑n¶‑v X‑ms‑g Cd-§‑n. s‑I«‑p-I-s‑fÃ‑m‑w Ab‑mÄ
]c‑n-t‑i‑m-[‑n-¨‑p. \¶‑mb‑n a‑pd‑p-I‑n-b‑n-«‑p-ï‑v. N‑net‑¸‑mÄ Ab‑mÄ¡‑v F®‑w s‑Xä‑n-b-X‑m-I‑p‑w.
"H¶‑v‑, cï‑v‑, a‑q¶‑v‑, \‑me‑v‑, A©‑v‑, Bd‑v‑,
Gg‑v‑," I¨-h-S-¡‑m-c³ h‑oï‑p‑w F®‑n-t‑\‑m¡‑n. Ig‑p-X-I-s‑f-Ã‑m-a‑pï‑v‑! Ab‑mÄ kt‑´‑mj-t‑¯‑ms‑S Hc‑p Ig‑p-X-¸‑p-d-¯‑p-I-bd‑n b‑m{‑X
X‑pSÀ¶‑p.
N´-b‑n-t‑e¡‑v Z‑qc-t‑a-s‑d-b‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
]I‑pX‑n Z‑qc-s‑a-¯‑n-b-t‑¸‑mÄ Ig‑p-X-I-s‑fÃ‑m‑w
I‑qs‑S-b‑pt‑ï‑m F¶-d‑n-b‑m³ Ab‑mÄ h‑oï‑p‑w
F®‑n-t‑\‑m-¡‑n. "H¶‑v‑, cï‑v‑, a‑q¶‑v‑, \‑me‑v‑,
A©‑v‑, Bd‑v" I¨-h-S-¡‑m-c³ F®‑n. ]t‑£‑,
Gg‑m-as‑¯ Ig‑pX Fh‑ns‑S?
Ab‑mÄ¡‑v AX‑ns‑\ Xs‑â a‑p¶‑ne‑p‑w
I‑mW‑m-\‑m-b‑n-Ã‑, Xs‑â ]‑n¶‑ne‑p‑w I‑mW‑m-\‑mb‑n-Ã.
"`‑mc‑y IbÀ¡‑p-a-t‑Ã‑m‑," I¨-h-S-¡‑m-c³

hc: Acp-W B-e-t©cn

Xfncv -HIvtSm-_À 2012

h‑nj-a‑n-¨‑p. "Hs‑c®‑w F§s‑\ \j‑vS-s‑¸«‑p?"
Ab‑mÄ ]c‑n-{‑`-a-t‑¯‑ms‑S Ig‑p-X-¸‑p-d-¯‑p\‑n¶‑p‑w X‑ms‑g Cd-§‑n. h‑oï‑p‑w Ig‑p-X-Is‑f
F®‑n-t‑\‑m-¡‑n.
"H¶‑v‑, cï‑v‑, a‑q¶‑v‑, \‑me‑v‑, A©‑v‑, Bd‑v‑,
Gg‑v. t‑M‑! FÃ‑m‑w Ch‑n-S‑pït‑Ã‑m?" I¨-h-S¡‑m-c³ Bi‑z‑m-k-t‑¯‑ms‑S ]d-ª‑p.
Hc‑p Ig‑p-X-¸‑p-d¯‑p Ibd‑n Ab‑mÄ N´b‑n-t‑e¡‑p b‑m{‑X X‑pSÀ¶‑p. a‑p¡‑m Z‑qc‑w
]‑n¶‑n-«-t‑¸‑mÄ Ig‑p-X-Is‑f H¶‑p-I‑qS‑n F®‑nt‑\‑m-¡‑m-s‑a¶‑v Ab‑mÄ X‑oc‑p-a‑m-\‑n-¨‑p.
"H¶‑v‑, cï‑v‑, a‑q¶‑v‑, \‑me‑v‑, A©‑v‑, Bd‑v‑,"
I¨-h-S-¡‑m-c³ F®‑n.
"F´‑v?" Ab‑mÄ \‑ne-h‑n-f‑n-¨‑p. "h‑oï‑p‑w‑!"
AX‑v Ab‑m-f‑ps‑S a‑p¶‑n-e‑n-Ã‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
]‑n¶‑n-e‑p-a‑n-Ã‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. F§-s‑\-b‑m-WX‑v
A{‑]-X‑y-£-a‑m-I‑p-¶X‑v?
"F\‑n-s‑¡t‑´‑m I‑pg¸‑w ]ä‑n-b‑n-«‑p-ï‑v."
Ab‑mÄ h‑nN‑m-c‑n-¨‑p.
b‑m{‑X- a-X‑n-b‑m¡‑n I¨-h-S-¡‑m-c³ AS‑p¯‑pÅ Hc‑p k{‑X-¯‑n F¯‑n. Ig‑p-X-Is‑f
s‑I«‑n-b‑n-«‑p. F¶‑n«‑v ]ct‑h-i-t‑¯‑ms‑S s‑hÅ‑w
I‑pS‑n-¡‑m-\‑mb‑n Ab‑mÄ AI-t‑¯¡‑p IS-¶‑p.
"B Gg‑p -I-g‑p-X-If‑p‑w X‑m¦-f‑p-t‑SX‑mt‑W‑m?" P\‑m-e-b‑n-e‑qs‑S ]‑pd-t‑¯¡‑p
t‑\‑m¡‑n-s‑¡‑mï‑v k{‑X‑wk‑q£‑n-¸‑p-I‑m-c³
t‑N‑mZ‑n-¨‑p.
"At‑X‑," I¨-h-S-¡‑m-c³ ]c‑n-{‑`-a-t‑¯‑ms‑S
]d-ª‑p.
"X‑m¦Ä Gg‑n-t‑\b‑p‑w I‑mW‑p-¶‑p-t‑ï‑m?"
k{‑X‑wk‑q£‑n-¸‑p-I‑m-c³ {‑i²‑n-¨‑p-t‑\‑m-¡‑n.
"]‑n¶‑n-Ã‑m-s‑X‑, R‑m³ I‑mW‑p-¶‑p-ït‑Ã‑m‑!"

Ab‑mÄ ]d-ª‑p.
"X‑m¦Ä¡‑v Dd-¸‑pt‑ï‑m?"
"X‑oÀ¨-b‑mb‑p‑w Dï‑v." s‑XÃ‑v A¼-c-t‑¸‑ms‑S
k{‑X‑wk‑q£‑n-¸‑p-I‑m-c³ ]d-ª‑p.
I¨-h-S-¡‑m-c³ kt‑´‑m-j-t‑¯‑ms‑S
]‑pd-t‑¯-t‑¡‑m-S‑n-b‑n-d§‑n Xs‑â Ig‑p-X-I-s‑f
h‑oï‑p‑w F®‑n-t‑\‑m-¡‑n. ic‑n-b‑m-W‑v, Ah‑ns‑S
Gs‑g-®h‑pa‑pï‑v.
"Ct‑¸‑mÄ F\‑n¡‑v Gg‑p Ig‑p-X-I-f‑p-a‑p-ït‑Ã‑m. R‑m³ Iï‑p." Ab‑mÄ k‑zb‑w ]d-ª‑p.
"Cs‑X-s‑´‑mc‑mÝ-c‑y-a‑m-W‑v!"
I¨-h-S-¡‑m-c³ N´-b‑n-t‑e-¡‑pÅ Z‑qc‑w
H«‑p-a‑p-¡‑me‑p‑w ]‑n¶‑n-«‑p. N´-b‑n F¯‑p¶-X‑n-\‑p-a‑p-¼‑mb‑n Ab‑mÄ Ah-k‑m-\-a‑mb‑n
Xs‑â Ig‑p-X-Is‑f H¶‑p-I‑qS‑n ]c‑n-t‑i‑m-[‑n¨‑p.
I‑ui-e-¡‑m-c-\‑mb Gg‑m-as‑¯ Ig‑pX
h‑oï‑p‑w s‑]‑mb‑vt‑¸‑m-b‑n-c‑n-¡‑p¶‑p‑!
"As‑X-h‑n-s‑S-t‑¸‑mb‑n?" I¨-h-S-¡‑m-c³
h‑nj-a‑n-¨‑p.
Ab‑mÄ k‑zb‑w i‑m´-\‑m-I‑m³ {‑ia‑n-¨‑p.

7

HIvtSm_À 2012 Xfncv

"R-m³ \-ne¯-p \-n¡-p-t-¼-m-s-gÃ-m-w Gg-p
Ig-p-X-I-s-fb-p-w I-mW-p-¶-p-ï-v. Gg-m-as-¯
Ig-p-X-b-pt-ï-m F¶-d-n-b-m³ R-m³ X-ms-g
Cd-§-n h-oï-p-w Ahs-b F®-n t-\-m¡-Wa-m-b-n-c-n-¡-W-w." Ab-mÄ h-nN-m-c-n-¨-p.
I¨-h-S-¡-m-c³ \-ne-¯-n-d§-n Ig-p-X-Is-f
F®-n-t-\-m-¡-n. k-wib-w t-hï-,
Gg-m-a³ h-oï-p-w {-]X-y-£s-¸-«-n-c-n¡-p¶-p-!
I¨-h-S-¡-m-c³ hÃ-ms-X ]c-n-{-`-a-n-¨-p.
"Ch hfs-c h-ne-s-¸« Ig-p-X-I-f-m-W-v.
R-m³ N´-b-n F¯-m-d-m-b-n. B Gg-mas-¯ Ig-p-Xs-b \j-vS-s-¸-«-n-«-nà F¶-p-d-¸-m¡-m³ _-m¡-n hg-n R-m³ \S-¶-p-t-]-m-I-p-¶X-m-b-n-c-n¡-p-w \Ã-X-v." I¨-h-S-¡-m-c³-v h-nN-mc-n-¨-p.
A§s-\ t-d-mU-n-e-qs-S-, Ig-p-X-I-f-ps-S
Ac-n-I-p-t-NÀ¶-v I¨-h-S-¡-m-c³ N´-b-nt-e¡-p b-m{-X-b-m-b-n.
I-pd-¨-p- Z-qc-w ]-n¶-n-«-t-¸-mÄ N-pd-p-N-p-d-p¡-pÅ Hc-p b-phX-n AÑt-\-ms-S-m¸-w \S-¶-pt-]-m-I-p-¶X-v Ab-mÄ Iï-p.

8

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

"R§Ä¡-p b-m{-X s-N¿-m³ a-rK-§-f-n-Ã.
AX-p-s-I-mï-v R§Ä N´-b-n-t-e¡-p \S-¡-pI-b-m-W-v. ]t-£-, \-n§Ä F´-p-s-I-m-ï-mW-v
Ig-p-X-¸-p-d¯-p t-Id-ms-X \S-¶-p-t-]-m-I-p-¶X-v?"
AhÄ t-N-mZ-n-¨-p.
I¨-h-S-¡-m-c³ DÃ-m-k-h-m-\-mb-n h-ni-Z-o-Ic-n¨-p:
"C-u b-m{-X-b-v¡-n-S-b-n R-m³ ck-I-ca-mb N-neX-p Is-ï-¯-n. Gg-p Ig-p-X-I-f-p-a-mb-mW-v R-m³ b-m{-X X-nc-n-¨-X-v. F¶-m R-m³
AX-n-s-e-m-¶-ns-â ]-pd¯-p Ib-d-p¶ \-na-nj-w
F\-n¡-v Bd-p Ig-p-X-Is-f DÅ-q F¶-v R-m³
Is-ï-¯-n. R-m³ X-ms-g Cd-§-p-t-¼-mÄ
F\-n¡-v Gs-g-®-h-p-a-p-ï-v. X-oÀ¨-b-m-b-p-w-, Bd-p
Ig-p-X-I-s-f-¡-mÄ Gg-p Ig-p-X-Is-f h-n¡-p-¶X-mW-v F\-n¡-p I-qS-p-X Cj-vS-w. Fs-â Gg-mas-¯ Ig-p-Xs-b \j-vS-s-¸-S-m-X-n-c-n-¡-m³ N´b-n-t-e¡-p \S-¶-p-t-]-m-I-p-¶-X-mW-v \Ãs-X¶-p
R-m³ X-oc-p-a-m-\-n-¨-p."
b-ph-X-n¡-v hfs-c ck-I-c-a-mb-n t-X-m¶-n.
"s-hd-p-w Gt-g-m?" AhÄ t-N-m-Z-n-¨-p.

"As-X´-m k-pl-rt-¯-! Fs-â a-p¼-nÂ
R-m³ F«-p Ig-p-X-Is-f I-mW-p-¶-pït-Ã-m."
"Ft-«-m?" I¨-h-S-¡-m-c³ AÛ-p-X-t-¯-m
msS
s-S
t-N-mZ-n-¨-p.
"At-X-!" AhÄ ]-p©-n-c-n-¨-p. "Fs-â IW¡-p- {-]-I-mc-w F«-p Ig-pX-I-f-mW-v N´-b-nt-e¡-p t-]-mI-p-¶-X-v."
b-phX-n a-nS-p-¡-n-b-m-b-n-c-p-¶-p. AX-p-s-I-mmïv

ï-v
I¨-h-S-¡-m-c³ XÀ¡-n¡-m³ \-n¶-n-Ã.
N´-b-n-s-e-¯-n-b-t-¸-mÄ Ab-mÄ Dds-¡
h-nf-n¨-p ]d-ª-p:
"F«-p Ig-p-X-Is-f h-n¡-m-\-pï-v-! F«-p
Ig-p-X-Is-f h-n¡-m-\-pï-v-!"
Hc-p [\-n-I³ h¶-v I¨-h-S-¡-m-cs-â Ig-pp-X-Is-f ]c-n-t-i-m-[-n-¨-p.
"Ft-«-m?" AÛ-p-X-t-¯-ms-S Ab-mÄ
t-N-mZ-n-¨-p. "R-m³ Gs-g-®-¯-ns-\ I-mW-pp--¶-pp-Å-t-Ã-m-!"
"Cs-X-mc-p hÃ-m¯ AÛ-pX-w Xs-¶."
I¨-h-S-¡-m-c³ ]d-ª-p. "R-m³ Gg-p I-g-pp--XI-f-p-a-m-b-mW-v b-m{-X X-pS-§-n-b-X-v. F¶-mÂ
hg-n-at-[-y kaÀY-b-mb Hc-p b-ph-X-ns-b
Iï-p-a-p-«-n. AhÄ ]d-b-p-¶X-v F«-p Ig-p-XIÄ N´-b-n-t-e¡-p t-]-mI-p-¶-X-mW-v AhÄ
I-mW-p-¶X-v F¶-m-W-v."
CX-p t-I«-v [\-n-I³ s-]-m«-n-¨-n-c-n-¨-pp.. AhÀ
cï-m-f-p-w-I-qS-n Ig-p-X-I-f-ps-S F®-s-a-S-p-¯-p.
b-m{-X-X-pS-§-nbt-¸-mÄ Dï-m-b-n-c-p¶ Gg-pI-g-p-X-Is-f Xs-â H¸-a-pÅ-q F¶-v I¨-h-S¡-m-c\-p a\-Ê-n-e-m-b-n. [\-n-I³ ]W-w-s-I-mS-p¯-v Ig-p-X-Is-f h-m§-n Øe-wh-n«-p.
h-o«-n-t-e¡-p X-nc-n¨-p t-]-mI-p-t-¼-mÄ
Ig-nª k-w`-h-§-t-f-mÀ¯-v I¨-h-S-¡-m-c³
Hc-p- \-n-a-nj-w AÛ-pX-w I-qd-n. HS-p-h-nÂ
I-pd-ª-]£-w X-ms-\-´-n-\-mt-W-m b-m{-XX-p-S-§-n-bX-v AX-p ]-qÀ¯-n-b-m-¡-m³
Ig-n-ªt-Ã-m F¶-v Ab-mÄ ka-m-[-m-\-n-¨-p.
Ab-mÄ¡-v \à e-m`-w I-n«-p-Ib-p-w s-Nb-vX-p.
"]-mh-w s-]¬I-p-«-n-, I-mW-p-¶{-X _-p²-na-X-n-b-Ã. AhÄ F®-m³ ]T-n-¨-n-«-n-s-ö-p
t-X-m¶-p-¶-p." I¨-h-S-¡-m-c³ h-nN-m-c-n-¨-p.
h-o«-n-t-e¡-pÅ aS-¡-b-m-{-X-b-n-e-p-S-\-of-w
ic-n-b-mb-n F®-m-\-d-n-b-m¯ B ]-mh-w
b-ph-X-ns-b¡-pd-n¨-v Ab-mÄ A\-p-I-¼-t-b-msS
ms-S
H-mÀ¯-p.

tIc-f kwØm-\ _m-e-km-ln-Xy C³-Ìn-äyq-«v
{]-kn-²o-I-cn-¡p-¶ "I-W-¡n-sâ h-gn-IÄ'
F-¶ ]p-kv-X-I-¯n \n¶vv

B\-¡

mcyw

I‑pt‑¶‑mf‑w t‑a‑ml‑§Ä
I‑p¶‑n‑¡‑p‑c‑p‑t‑h‑mf‑w k¼‑mZ‑y‑w‑!

]t‑£‑, I‑p¶‑n‑¡‑p‑c‑p‑t‑h‑mf‑w k¼‑m‑Z‑y‑¯‑n\‑v
I‑pt‑¶‑mf‑w a‑qe‑y‑a‑p‑ï‑v....
BZÀi‑s‑a‑m¶‑p‑w F\‑n‑¡‑d‑n‑b‑n‑Ã.
I‑pt‑¶‑mf‑w k¼‑m‑Z‑y‑a‑p‑s‑ï‑¦‑nÂ
Bi‑z‑m‑k‑a‑m‑t‑b‑s‑\....

9

A§s‑\ Bi‑z‑k‑n‑¡ï‑!
I‑pt‑¶‑mf‑w k¼‑m‑Z‑y‑a‑p‑Å‑t‑¸‑mÄ
]Àh‑X‑t‑¯‑mf‑w t‑a‑ml‑§Ä hc‑p‑w t‑a‑mt‑\...‑!

cmPohv

rajeevn

F³ Sn-

t@hotm

ail.com

HIvtSm_À 2012 Xfncv

teJ\w

c‑ma‑m-\‑p-Ps‑â
KW‑n-X-Ie
C. I‑rj‑vW³

F
10

hc: kp[o ]n ssh

Xfncv -HIvtSm-_À 2012

®‑nb‑p‑w Af¶‑p‑w t‑e‑mIs‑¯
a\-Ê‑n-e‑m-¡‑m-\‑pÅ {‑ia-a‑mb‑mWt‑Ã‑m KW‑nX‑w Bc‑w-`‑n-¡‑p-¶-X‑v.
A¯c‑w Af-h‑p-Is‑f k‑qN‑n-¸‑n-¡‑m\‑mW‑v a\‑p-j‑yÀ ]e-Xc‑w k‑wJ‑y-I-f‑pï‑m-¡‑n-bX‑p‑w. KW‑n-X-¯‑n kh‑nt‑i-j-a‑mb k‑uµc‑y‑w I‑mW‑m³ Ig‑nh‑pÅ a\-Ê‑p-IÄ i‑p²-K-W‑n-X-¯‑nt‑e¡‑v BIÀj‑n-¡-s‑¸-S‑p‑w. C¯c‑w
a\-Ê‑p-IÄ¡‑v KW‑nX‑w i‑mk‑v{‑X-a-Ã‑,
Ie-b‑m-W‑v. Ch-c‑n kÀK-h‑m-k-\-b‑pÅ-ht‑c‑m ]‑pX‑nb k‑rã‑n-IÄ \S-¯‑p¶‑p. A§s‑\-b‑pÅ Hc‑p al‑m-{‑]-X‑n-`b‑m-b‑n-c‑p¶‑p {‑i‑o\‑n-h‑mk c‑ma‑m-\‑p-P³.
Xa‑n-g‑v\‑m-«‑nÂ‑, Z‑mc‑n-{‑Z‑y-¯‑ns‑â
h¡‑n \‑n¶‑n-c‑p¶ Hc‑p I‑pS‑p‑w-_¯‑n-e‑mW‑v c‑ma‑m-\‑p-Ps‑â P\-\‑w.
1887 U‑nk‑w-_À 22-þ‑m‑w X‑obX‑n.
FÃ‑m h‑nj-b-§-f‑ne‑p‑w a‑nS‑p-¡\‑mb h‑nZ‑y‑mÀ°‑n. ]¯‑m‑w hbÊ‑nÂ‑, P‑nÃ-b‑n H¶‑m-a-X‑m-b‑n s‑s‑{‑]
ad‑n ]c‑o-£IÄ Pb‑n-¨-p. X‑pSÀ¶‑v
as‑ä‑mc‑p k‑vI‑qf‑n s‑s‑lk‑vIqÄ
h‑nZ‑y‑m-`‑y‑mk‑w. C¡‑m-e-¯mW‑‑v cï‑p
t‑I‑mfP‑v h‑nZ‑y‑mÀ°‑n-IÄ N‑ne KW‑nX-]‑p-k‑vX-I-§Ä h‑mb‑n-¡‑m³ s‑I‑mS‑p¡‑p-¶-X‑v. A§s‑\ {‑X‑nt‑I‑m-W-a‑nX‑nb‑p‑w A\-´-t‑{‑i-W‑n-If‑p‑w (infinite
series‑) s‑Nd‑p-{‑]‑m-b-¯‑n¯s‑¶ c‑ma‑m\‑p-P³ k‑zb‑w ]T‑n¨‑p. Hg‑nh‑p ka-b§-f‑n Häb‑v¡‑v AS‑p-¯‑pÅ A¼e-¯‑nÂs‑¨-¶‑n-c‑p¶‑v Ic‑n-¦Â¯d-If‑n IW¡‑pIÄ s‑Nb‑vX‑p
t‑\‑m¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p c‑ma‑m-\‑p-Ps‑â
h‑nt‑\‑m-Z‑w. s‑s‑lk‑vI‑pÄ

]c-o-£-b-ns-e a-nIh-p
s-I-mï-v-, t-I-mf-P-n ]T-n¡-m-\-pÅ k-vt-I-mfÀj-n¸-v
I-n«-p-Ib-p-w s-Nb-vX-p. Bb-nS-b-v¡-mW-v c-ma-m-\-p-Ps-â
KW-n-X-]-T-\-¯-n as-ä-mc-p
hg-n-¯-n-c-n-h-p-ï-m-b-X-v.
C-w¥-ï-ns-e t-I-w{-_-nP-v
kÀh-I-e-m-i-m-e-b-ns-e h-nZ-y-m
À°-n-IÄ¡-v {-S-nt-]-mk-v F¶
t-]c-n hfs-c h-nj-a-I-ca-mb ]c-o-£-IÄ Fg-p-t-X
-ï-X-p-ï-m-b-n-c-p-¶-p. CX-n
\mbn P-n Fk-v I-mÀ F¶
A[-y-m-]-I³ Hc-p ]-pk-vXI-w
Xs-¶-s-b-g-p-X-nþ "i-p²-K-W-nX-¯-n-s-eb-p-w {-]t-b-m-K-KW-n-X-¯-n-s-eb-p-w AS-n-Ø-m\-X-¯-z-§-f-ps-S k-w£-n]-vX-m-h-X-cW-w' (A Synopsis
of Elementary Results in Pure and
Applied Mathematics-) . N-n«-b-mb

h-nh-c-W-§-f-n-e-qs-S H-mt-c-m
hk-vX-p-Xb-p-w kaÀ°-n¡-p-¶-XÃ CX-ns-â c-oX-n.
\-nK-a-\-§-f-n-s-e-¯-n-t-¨-c-p¶
hg-n-IÄ H¶-p k-qN-n-¸-n-¡-pI
a-m{-X-a-mW-v s-Nb-vX-n-c-p-¶-X-v.
C-u ]-pk-vXI-w s-s-lk-vI-pÄ
h-nS-p-¶-X-n\-v AÂ]-I-me-w
a-p¼-v F§-s-\t-b-m c-ma-m-\-pP\-p I-n«-n.
c-ma-m-\-p-P\-v C-u
]-pk-vXI-w Hc-p s-hÃ-p-h-nf-n-b-m-b-n. AX-ns-e H-mt-c-m
X¯-zh-p-w ka-h-m-I-yh-p-w
a\-Ê-n-e-m-¡-m\-p-w AX-n-\¸-pd-w t-]-mI-m\-p-w \-nc-´c-w
{-ia-n-¨-p-X-p-S-§-n. B hÀj-w
t-I-mf-P-nÂt-¨À¶ c-ma-m-\-pP³ ¢-mÊ-p-I-f-n \S-¡-p¶-s-X-m¶-p-w {-i²-n-¡-ms-X-,
k-z´-w Cã-a-\-p-k-c-n-¨-pÅ
IW-¡-p-IÄ s-Nb-vX-p-s-I-mt-ï-b-n-c-p-¶-p. ^e-w C-w¥-oj-v
]c-o-£-b-n t-X-mä-p.
k-vt-I-mfÀj-n¸-v \ã-s-¸-«-X-n\-m ]T\-w \-nÀ¯-n.
AS-p¯ hÀj-w h-nZ-y-m-

`-y-mk-w X-pS-c-m³ h-oï-ps-a-mc-p {-ia-w \S-¯-n
sb¦nepw AXpw ]cm-P-bs¸«p. a\-p-j-y-i-c-o-c-s-¯¡-p-d-n-¨-pÅ ]T-\-a-mW-v
c-ma-m-\-p-P\-v Ak-l-y-a-m-bX-v.
Zl-t-\-{-µ-n-b-§-s-f-¡-p-d-n¨-pÅ t-N-mZ-y-¯-n\-v c-ma-m-\-pP³ C§s-\ D¯-c-s-a-g-p-X-n.
""Zl-\-{-I-nb F¶ ]-mT-w
F\-n¡-p Zl-n-¡-m-¯-X-ns-â
^e-a-mW-nX-v.-'-'
Fs-´-¦-ne-p-w hc-p-a-m-\-a-pï-m-¡-m-\-m-b-n-, c-ma-m-\-p-P³
N-ne k-vI-qÄh-nZ-y-mÀ°-nIs-f ]T-n-¸-n-¡-m³ X-pS§-nsb¦nepw hnP-bn-¨nÃ.
]t£ KW-n-X-]T\-w
X-pSÀ¶-p. k-n²-m-´§f-p-w
ka-h-m-I-y-§-f-p-s-aÃ-m-w

t-]-mä-m-\-pÅ hc-p-a-m-\-¯-n\-mb-n s-Ns-s-¶-b-ns-e ]e
D¶X Dt-Z-y-m-K-Ø-scb-p-w
Iï-v t-P-me-n¡-v At-]£-n¨-p X-pS-§-n. C-u Ae¨-n-e-n-\-n-S-b-n-e-mW-v s-\Ã-qÀ
U-nk-v{-S-nI-vä-v If-I-vä-d-p-w
C³U-y³ a-m¯-a-m-ä-n-¡Â
s-k-ms-s-k-ä-n-b-ps-S s-k{-I«d-nbpw Bb-n-c-p¶- c-ma-N{-µ-d-m-h-p-h-ns-\ I-mW-p-¶-X-v.
c-ma-m-\-p-Ps-â {-]X-n` I-pds-¨-ms-¡ X-nc-n-¨-d-nª d-mh-p-,
Gs-X-¦-ne-p-w k-vt-I-mfÀj-n¸-n-\-mb-n {-ia-n-¡-m-s-a-¶-p-w-,
AX-p-hs-c s-Ns-s-¶-b-nÂ
¯s-¶ Ig-n-b-m³ H-mt-c-m
a-mkh-p-w Cc-p-]-¯-n-b©-p
c-q] \ÂI-m-s-a¶-p-w Gä-p.
1911 a-pXÂ C³U-y³

C³U‑y³ a‑m¯‑a‑m‑ä‑n‑¡Â s‑k‑ms‑s‑k‑ä‑n‑b‑ps‑S t‑PW‑
e‑ns‑â a‑q¶‑m‑w e¡‑¯‑n c‑ma‑m‑\‑p‑P³ D¶‑b‑n¨ {‑]i‑v\‑w
11

I|p‑]‑n‑S‑n‑¡‑pI F¶‑X‑m‑b‑n‑c‑p¶‑p. Bd‑m‑w e¡‑
¯‑nÂ‑, c‑ma‑m‑\‑p‑P³ Xs‑¶ CX‑ns‑â D¯c‑w 3
Bs‑W¶‑v Fg‑p‑X‑n. CX‑p‑t‑]‑m‑e‑pÅ X‑pSÀa‑q‑e‑y‑§Ä
I|‑p‑]‑n‑S‑n‑¡‑m‑\‑pÅ s‑]‑mX‑p‑h‑mb Hc‑p ka‑h‑m‑I‑yh‑p‑w
c‑ma‑m‑\‑p‑Ps‑â t‑\‑m«‑p‑]‑p‑k‑vX‑I‑§‑f‑n‑e‑p|‑v.
]-pk-vX-I-§-f-n Fg-p-X-nh-b-v¡-m³ X-pS-§-n. I-md-ns-â
]-pk-vX-I-¯-ns-e X¯-z-§Ä
s-Xf-n-b-n-¡-p-¶-X-n-e-mW-v X-pS§-n-b-s-X-¦-ne-p-w c-ma-m-\-p-Ps-â- Xs-¶ Iï-p-]-n-S-n-¯-§f-mW-v Ch-b-n I-mW-p-¶-X-v.
I-md-ns-â k-z-m[-o-\-a-mh-m-w
Ch-b-n a-n¡-X-n\-p-w I-rX-ya-mb s-Xf-n-h-p-IÄ Fg-p-X-n-b-n«-n-Ã. ]-n¡-m-es-¯ KW-n-XÚ-c-mW-v Ch-b-n ]eX-n\-p-w s-Xf-nh-pIÄ \Â
I-n-b-X-v.
1909 Â c-ma-m-\-p-P³
h-nh-m-l-n-X-\-m-b-n. I-pS-p-w_-w

a-m¯-a-m-ä-n-¡Â s-k-ms-s-k-ä-nb-ps-S Kt-h-jW {-]k-n-²-oI-c-W-¯-n (Journal of the
India Mathematical Society-) c-ma-m\-p-Ps-â KW-nX{-]i-v\§f-p-w N-ne {-]_-Ô-§f-p-w
{-]X-y£s-¸«-p X-pS§-n.
Ch-s-bÃ-m-w N-ne {-]t-X-yI
A\-´-t-{-i-W-n-I-s-fb-p-w aä-v
A\-´-{-]-{-I-n-b-I-s-fb-p-w
k-w_-Ô-n-¨h Bb-n-c-p¶-p.
C§s-\ Hc-p hÀj-w Ig-nª-t-¸-mÄ-, c-ma-N-{-µ-d-mh-p-h-ns-â kl-m-b-¯-mÂ
a{-Z-mk-v t-]-mÀ«-v {-SÌ-n Hc-p
t-P-me-n I-n«-n. AX-n-\-ns-S
HIvtSm_À 2012 Xfncv

c-ma-m-\-p-P³ k-wJ-y
1729 F¶ k‑wJ‑y Ad‑n‑b‑s‑¸‑S‑p‑¶X‑v
l‑mÀU‑n‑þ‑c‑m‑a‑m‑\‑p‑P³ k‑wJ‑y F¶‑m‑W‑v.
CX-n-s-\-¡-p-d-n-¨-p ck-I-c-a-m-s-b-mc-p IY-b-p-ï-v. C-w¥-ï-nÂ
h¨-v Bt-c-mK-y-w \ãs-¸«-v Ahi\-mb-n Bi-p-]-{-X-n-b-nÂ
I-nS¡-p¶ c-ma-m\-pPs-\ I-mW-m³ l-mÀU-n s-N¶-p. X-m³
h¶ I-md-ns-â \¼À 1729 Bs-W¶-p-w {-]t-X-y-I-XI-s-f-m¶-p-w CÃ-m¯ k-wJ-y-b-m-W-s-X¶-p-w l-mÀU-n
k-wk-m-c-¯-n-\-n-Sb-v¡-p ]d-ª-p. ]t-£ c-ma-m-\-p-P³
AX-w-K-o-I-c-n-¡-m³ Hc-p-¡-a-m-b-n-c-p-¶-n-Ã. 1729 h-yX-y-kvXa-mb Hc-p k-wJ-yb-ms-W¶-mb-n-c-p¶-p c-ma-m-\-p-Ps-â ]£-w. "cï-p
k-wJ-yIf-ps-S I-y-q_-p-I-f-ps-S X-pIb-mb-n cï-pXc¯-n Fg-pX-mh-p¶
Gäh-p-w s-Nd-nb k-wJ-yb-mW-nX-v.' c-ma-m-\-p-P³
]d-ª-p.

1729 = 13 + 123
1729 = 93 + 103

k-pl-r-¯-p-¡-f-ps-S \-nÀt-Z-i-a-\-p-k-c-n¨-v
12 t-I-w{-_-n-P-ns-e ]e s-{-]-m^-kÀa-mÀ¡-p-w
c-ma-m-\-p-P³ k-z´-w KW-nX k-n²-m-´-§Ä
]c-n-t-i-m-[-n-¡-m³ At-]-£-n-¨-p-s-I-mï-v
I¯-p-I-s-f-g-p-X-n. P-n F¨-v l-mÀU-n F¶
s-Nd-p-¸-¡-m-c-\-mb s-{-]-m^-kÀ a-m{-X-a-mW-v
A\-p-I-q-e-a-mb ad-p-]-S-n-s-b-g-p-X-n-b-X-v.
1877  P\-n¨ l-mÀU-n Cc-p-]-s-¯-m-¼X-m-as-¯ hb-Ê-n t-I-w{-_-n-P-ns-e A[-y-m-]I\-mb-n. c-ma-m-\-p-P-s-\-t-¸-ms-e k-wJ-y-If-p-w
Ah-b-ps-S A\-´-t-{-i-W-n-If-p-w Bb-n-c-p¶-p
l-mÀU-n-b-p-s-Sb-p-w Kt-h-j-W-X-m-X-v]-c-y-w.
k-n²-m-´-§Ä I-rX-y-a-mb-n s-Xf-n-b-n-¡-m\-p-w
Ah h-yà-a-mb-n h-ni-Z-o-I-c-n-¡-m-\-p-a-pÅ
Ig-nh-p-w l-mÀU-n-¡-p-ï-m-b-n-c-p-¶-p. c-ma-m\-p-P³ I¯-n-t-\-m-s-S-m¸-w Ab¨ h-nN-n-{-Xa-mb ka-h-m-I-y-§Ä Gt-X-m I-nd-p-¡s-â
I-p¯-n-¡-p-d-n-¡-e-m-b-mW-v BZ-y-w l-mÀU-n¡-p
t-X-m¶-n-b-X-v. kl-{-]-hÀ¯-I-\-mb e-nä-nÂ
h-pÍ-n-t-\-m-s-S-m¸-w aW-n-¡-q-d-p-IÄ \-oï
]c-n-t-i-m-[-\-IÄ¡-p t-ij-a-mW-v Ahs-bÃ-m-w Ak-m-a-m-\-y-a-mb Hc-p KW-n-X-{-]-Xn`-b-ps-S AÛ-p-X-I-c-a-mb Is-ï-¯-e-p-I-f-ms-W¶-p X-nc-n-¨-d-n-ª-X-v.
l-mÀU-n c-ma-m-\-p-P-\-p-a-mb-n I¯-n-S-]-mS-p-IÄ X-pS-§-n. KW-n-X-]-c-a-mb s-Xf-n-h-p-IXfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

hc: sI kXojv

f-mW-v l-mÀU-n Bh-i-y-s-¸-«-p-s-I-m-ï-n-c-p-¶X-v.
c-ma-m-\-p-P³ \ÂI-n-b-X-m-I-s-« I-qS-p-XÂ
k¦-oÀW-a-mb ka-h-m-I-y-§f-p-w. CX-n-\-ns-S
c-ma-m-\-p-Ps-\ t-I-w{-_-n-P-n F¯-n-¡-m³
l-mÀU-n {-ia-n-¨-p-s-I-m-ï-n-c-p-¶-p. aX-]-c-a-mb
I-mc-W-§-f-m BZ-y-w h-nk-½-X-n-¨-p-s-h¦-ne-p-w-, GX-mï-v Hc-p hÀj-¯-n-\-p-t-ij-w
c-ma-m-\-p-P³ hg-§-n. A§s-\ 1914 a-mÀ¨-p
a-mk-w c-ma-m-\-p-P³ C-w¥-ï-n-t-e¡-v I¸Â
Ib-d-n.
C-w¥-ï-ns-e BZ-y-hÀj-w Xs-¶ c-ma-m-\-pPs-â N-ne Iï-p-]-n-S-n-¯-§Ä Quarterly Journal
of Mathematics  {-]-k-n-²-o-I-c-n¨-p. X-pSÀ¶-pÅ
hÀj-§-f-n c-ma-m-\-p-Ps-â At-\I-w Kt-h-jW-{-]-_-Ô-§Ä {-]k-n²-o-I-c-n-¡-s-¸-SpI-bp−mbn. kl-P-a-mb
DÄ¡-m-g-vN-s-I-mï-v c-ma-m-\-p-P³ X-nc-n-¨-d-nª
ka-h-m-I-y-§-f-n l-mÀU-n-b-ps-S k-q£-va-a-mb
h-ni-I-e\ ]-mSh-w {-]hÀ¯-n-¨-X-ns-â k-qN\-IÄ Ch-b-n ]e-X-ne-p-w I-mW-m-w. 1918 Â
C-w¥-ï-ns-e i-mk-v{-X-Ú-c-ps-S ]c-t-a-m-¶X
k-wL-S-\-b-mb t-d-mb s-k-ms-s-k-ä-n-b-nÂ
c-ma-m-\-p-P\-v A-wKX-z-w e`-n-¨-p. (FRS - Fellow of
the Royal Society-)
_-p²-n-]-c-a-mb-n D-uÀP-k-z-e-\-m-b-n-c-p-s-¶¦-ne-p-w C-w¥-ï-ns-e {-]X-n-I-qe I-me-m-h-

Øb-p-w H¶-m-w-t-e-mI al-m-b-p-²-I-m-es-¯
kk-y-m-l-mcZ-uÀe-`-yh-p-w c-ma-m-\-p-Ps-\ i-mc-oc-n-I-a-mb-n XfÀ¯-n. t-c-mK-nb-mb c-ma-m-\-p-P³
C³U-y-b-n-t-e¡-p aS-§-p-¶-X-mW-v \Ã-s-X¶-v
k-pl-r-¯-p-¡Ä D]-t-Z-i-n-¨-p. a{-Z-mk-v b-qW-nt-h-g-vk-nä-n- a-mk-w \-m\-qd-p c-q] i¼-f-¯-nÂ
s-{-]-m^-k-d-mb-n \-nb-a-n-¡-m-s-a¶-p-w hÀj-w
Cc-p-¶-q-ä-n-b-¼X-p ]-uï-v s-^t-Ã-m-j-n¸-v
\ÂI-m-s-a¶-p-w Gä-p. t-I-w{-_-nU-vP-v b-qW-n-t-hg-vk-n-ä-n-b-p-w Ct-X X-pI h-mK-vZ-m\-w s-Nb-vX-p.
F¶-m C{-Xb-p-w ]W-w X\-n-¡-m-h-i-y-a-ns-ö-v c-ma-m-\-p-P³ b-qW-n-t-h-g-vk-nä-n cP-nk-v{-S-mÀ¡-v Fg-p-X-n. a-mX-m-]-n-X-m-¡Ä¡-v
hÀj-w A¼X-p ]-uï-p-w Xs-â N-ne-h-n\-v
I-pd¨-p ]Wh-p-w Ig-n¨-v, _-m¡-n X-pI \-nÀ[\-c-mb I-p«-n-IÄ¡-v ^-ok-v Cfh-p s-Nb-vX-p-

s-I-m-S-p-¡-m\-p-w k-vI-qf-p-I-f-n-t-e¡-v ]-pk-vXI-§Ä h-m§-n-¡-m\-p-w D]-t-b-m-K-n-¡-Ws-a¶-p-w \-nÀt-Z-i-n-¨-p.
1919 Â C³U-yb-n-t-e¡-p aS-§-nb
c-ma-m-\-pP-³-, X-pSÀ¶-v Hc-p hÀj-w a-m{-Xt-a
P-oh-n-¨-n-c-p-¶-p-Å-q. i-mc-o-c-n-Ih-p-w a-m\-k-nI-h-p-a-mb t-hZ-\-IÄs-I-mï-v ]e-t-¸-mg-p-w
Ah-i-\-m-b-n-c-p¶ C-u I-me¯-p-w KW-nX
N-n´-IÄ X-pSÀ¶-p-s-I-m-ï-n-c-p-¶-p. Aª-qd-n-e-[-nI-w ]-pX-nb ka-h-m-I-y-§Ä Is-ï¯-n. 1920 G{-]-n 26-þ-m-w X-obX-n c-ma-m\-p-P³ tem-I-t¯m-Sp hn-S-]-dªp. klP-a-mb A´-x-Ú-m-\-w-s-I-mï-v At-±l-w
s-a\-s-ª-S-p¯ ]e ka-h-m-I-y-§-s-fb-p-w
b-pà-n-]-qÀh-w h-ni-Z-o-I-c-n-¡-m³ C¶-p-w
N-neÀ {-ia-n-¨-p-s-I-m-ï-n-c-n-¡-p-¶-p.

kn Pn im´IpamÀ ]-pc-k-vI-mc-w s-I h-n c-ma-\-m-Y³ a-mj-n\-v

I

Y-I-f-ps-S AÛ-p-X-t-e-m-I-w I-p«-n-IÄ¡-mb-n X-oÀ¯ s-I h-n c-ma-\-m-Y³ a-mj-n\-v _-me-k-m-l-nX-y C³Ì-nä-y-q«-ns-â 2011 s-e ka-{-K-k-w-`-mh\ ]-pc-k-vI-mc-w. _-me-k-m-l-nX-y¯-n\v a-nI¨ k-w`-m-h-\-IÄ \ÂI-nb-hÀ¡-mb-n GÀs-¸-S-p-¯-n-b-X-mW-v k-n P-n i-m´-I-p-a-m-d-ns-â t-]c-n-e-pÅ Cu ]-pc-k-vI-m-c-w.
1932  Cc-n-§-m-e-¡-p-S-b-n P\-n¨ c-ma-\-m-Y³ 19 -m-w hb-Ê-n A[-y-m-]-I-t-P-m-e-n-b-n {-]t-h-i-n-¨-p.
I-p«-n-I-t-f-mS-v IY-IÄ ]d-b-pI At-±-l-¯-ns-â A[-y-m-]-\-s-s-i-e-n-b-ps-S `-mK-w Xs-¶-b-m-b-n-c-p-¶-p. A¸-p-¡-p«\-p-w t-K-m]-nb-p-w F¶ t-\-mhe-mb-n-c-p¶-p BZ-y-_-m-e-k-m-l-nX-y I-rX-n. AÛ-p-X-h-m-\-c³a-mÀ-, AÛ-p-X-\-o-c-m-f-n-,
I®-oÀa-p-¯-p-IÄ-, AÚ-m-X-t-e-mI-w X-pS-§-nb cN-\-IÄ I-p«-n-I-s-fb-p-w a-pX-nÀ¶-h-s-cb-p-w Gs-d BIÀj-n¡-p-I-b-p-ï-m-b-n. t-Icf k-ml-nX-y A¡-m-Za-n Ft-â-m-h-vs-aâ-v Ah-mÀU-v-, s-s-Icf-n N-nÂ{-U³k-v _-p¡-v {-SÌ-v
Ah-mÀU-v-, `-oa _-me-k-m-l-nX-y ]-pc-k-vI-mc-w X-pS§-n \-nc-h[-n ]-pc-k-vI-m-c-§f-p-w At-±-ls-¯ t-XS-n-s-b¯-n.
2012 sk-]v-Xw-_À 1 \v ssh-In«v Cc-n-§-m-e-¡-p-S-b-n h¨-p \S¶ NS-§-n _l-p. k-m-wk-vI-m-c-nI
hI-p¸-p a{-´-n s-I
k-n t-P-mk^-v ]-pck-vI-mc kaÀ¸W-w
\S-¯-n. C³Ì-n-ä-y-q«-v
Ub-d-I-vSÀ s-{-]-m^.
X-p¼-a¬ t-X-mak-v-,
F-w.FÂ.F.
t-X-mak-v D®-n-b-mS³-,
a-p³ a{-´-n _-nt-\-mb-v
h-ni-z-w-, BÀ.
t-K-m]-meI-rj-vW³-,
t-U-m. ]-n. h-n.
I-rj-vW³ \-mbÀ-,
a-n\-n t-a-ml³Z-mk-v-,
c-mP-n k-pt-cj-v-,
F-w.]-n. P-mI-v-k³
X-p-S-§-n-b-hÀ N-S§-n ]-s-¦-S-p¯-p.
HIvtSm_À 2012 Xfncv

13

teJ\w

KW‑n-Xs‑¯
k‑vt‑\l‑n¡‑m‑w
Fk‑v i‑nh-Z‑mk‑v

H

c‑p Z‑nhk‑w Hc‑p k‑pl‑r¯‑v Fs‑¶
I‑mW‑m³ h¶‑p. I‑qs‑S At‑±-l¯‑ns‑â aI-\‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. Ah³ ]¯‑m‑w
¢‑mÊ‑ns‑e ]c‑o£ Fg‑p-X‑n-b‑n-«‑n-c‑n-¡‑p-Ib‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. h‑nt‑i-j-§Ä ]d-b‑p-¶-X‑n\‑ns‑S At‑±l‑w ]d-ª‑p. "" k‑md‑n\‑p
t‑IÄ¡t‑W‑m Chs‑â Hc‑p IY?‑'‑'
IY -]-d-b‑m³ X‑pS-§‑n-b-t‑¸‑mÄ ]¿³
\‑mW‑n¨‑p N‑nc‑n¨‑p Xe-X‑m-g‑v¯‑n-b‑n-c‑p-¶‑p.
Aѳ IY X‑pSÀ¶‑p.
""]¯‑ns‑e IW¡‑p]c‑o-£-b‑ps‑S A¶‑p
c‑mh‑ns‑e Ch³ ]dª‑p: "C¶‑p s‑s‑hI‑n«‑v
14
Ch‑ns‑S N‑neX‑p k‑w`-h‑n-¡‑p‑w.‑'
R§Ä Ahs‑â {‑]J‑y‑m-]-\s‑¯ K‑uch-a‑mb‑n FS‑p-¯‑n-Ã. A¶‑p s‑s‑hI‑n«‑v Ah³
h‑o«‑n-s‑e-¯‑n. F¶‑n«‑v F´‑m s‑Nb‑vX-s‑X¶-d‑n-b‑mt‑a‑m? Ahs‑â kIe IW¡‑p
]‑pk‑vX-I-§f‑p‑w t‑\‑m«‑p-_‑p-¡‑p-If‑p‑w FS‑p¯‑v
a‑pä-¯‑n-«‑p. FÃ‑m‑w I‑qS‑n Hc‑p I‑q¼‑m-c-a‑m¡‑n
h¨‑p. X‑os‑¸«‑n Dc¨‑v X‑ob‑n-«‑p. F¶‑n«‑p
{‑]J‑y‑m-]‑n-¨‑p. C\‑n C‑u IW-¡‑p-a‑mb‑n Hc‑p
_Ôh‑p‑w F\‑n-¡‑n-Ã‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w.‑'‑'
A{‑Xb‑p‑w ]d-ª‑n«‑v At‑±l‑w N‑nc‑ns‑bS‑mN‑nc‑n. aI\‑p‑w I‑qs‑S N‑nc‑n-¨‑p. ]t‑£
F\‑n¡‑p N‑nc‑n h¶‑n-Ã. kX‑y‑w ]d-ª‑mÂ
t‑Zj‑yh‑p‑w k¦-Sh‑p‑w t‑X‑m¶‑n. aI³ h‑nhc-t‑¡S‑p I‑mW‑n-¨‑p. IW-¡‑p-]‑p-k‑vX-I-§Ä
I¯‑n-¨‑p. AX‑p-Iï‑v Aѳ N‑nc‑n-¡‑p-Ib‑mt‑W‑m t‑hïX‑v? AÃ. ad‑n¨‑v aI³ s‑N¿‑p¶X‑v Hc‑p h‑nU‑vV‑n-¯-a‑mW‑v F¶‑v Ahs‑\
]dª‑p a\-Ê‑n-e‑m-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑nt‑Ã
t‑hï‑n-b‑n-c‑p-¶X‑v?
At‑¸‑mÄ R‑m³ aI-t‑\‑mS‑p t‑N‑mZ‑n¨‑p.
""C\‑n F´‑m \‑ns‑â ¹‑m³ ?‑'‑'
""kb³k‑v {‑K‑q¸‑v FS‑p¯‑v ¹k‑v S‑qh‑n\‑p
]T‑n¡‑p‑w.‑'‑'
""\¶‑mb‑n. ]t‑£ IW-¡‑ns‑\ s‑hd‑pXfncv -HIvtSm-_À 2012

¯‑n«‑v‑, IW-¡‑n-t‑\‑mS‑v AeÀP‑n a\-Ê‑nÂ
h¨‑n-«‑v, GX‑p kb³k‑v ]T‑n¡‑p‑w? C¶-s‑¯¡‑m-e¯‑v GX‑p kb³k‑v h‑njb‑w ]T‑n-¡W-s‑a-¦‑ne‑p‑w I‑pd¨‑p KW‑nX‑w Ad‑n-b-W‑w.
P‑oh-i‑m-k‑v{‑X- ]-T-\-¯‑n\‑v ^‑nk‑nI‑vk‑p‑w s‑Ia‑nk‑v{‑S‑nb‑p‑w I‑qS‑n ]T‑n-¡-W‑w. AX‑n\‑v KW‑n-X-ad‑n-b-W‑w. k‑m¼-¯‑nI i‑mk‑v{‑X‑w ]T‑n-¡‑m\‑p‑w
t‑I‑mt‑ag‑vk‑v ]T‑n-¡‑m\‑p‑w Hs‑¡ KW‑nX‑w Bhi‑y-a‑m-W‑v.‑'‑'
AX‑p t‑I«-t‑¸‑mÄ B I‑p«‑n hÃ‑m-X‑m-b‑n.
KW‑n-X-a‑n-Ã‑ms‑X i‑mk‑v{‑X-¯‑n D¶-X]-T\‑w Ak‑m-[‑y-a‑m-W‑v. a‑m\-h‑nI h‑nj-b-§f‑n ]eX‑p‑w ]T‑n-¡‑m\‑p‑w KW‑nX‑w t‑hW‑w.
As‑X‑ms‑¡ Ad‑n-ª-t‑¸‑mÄ I‑p«‑n¡‑p X‑m³
s‑Nb‑vX s‑Xä‑n-s‑\-¸ä‑n t‑_‑m[‑w h¶‑p.
F§-s‑\-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p KW‑n-X-t‑¯‑mS‑v
]‑nW-¡-a‑p-ï‑m-bX‑v? X‑mg‑v¶ ¢‑mÊ‑n h¨‑p
]T‑n-¸‑n¨ Hc‑p S‑o¨-t‑d‑mS‑v s‑hd‑p-¸‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
A§s‑\ KW‑n-X-t‑¯‑mS‑p s‑hd‑p-¸‑m-b‑n. Gt‑X‑m
KW‑n-X]‑mT‑w a\-Ê‑n-e‑m-b‑n-Ã. At‑X‑ms‑S
KW‑nX-t‑¯‑mS‑p t‑]S‑n-b‑p-a‑mb‑n. ]‑ns‑¶
t‑]S‑nb‑p‑w s‑hd‑p¸‑p‑w I‑qS‑n. A§s‑\ Ah³
Hc‑p KW‑n-X-h‑n-t‑c‑m-[‑n-b‑p-a‑mb‑n.
A¶‑v Gs‑d t‑\c‑w Ahs‑\ D]-t‑Z-i‑n¨‑mW‑v Ahs‑â KW‑nXh‑nt‑c‑m[‑w a‑mä‑n-b-X‑v.
{‑]‑nb-s‑¸« I‑q«‑p-I‑m-t‑c‑, \‑n§f‑p‑w C‑u
I‑mc‑y-§Ä a\-Ê‑n-e‑m-¡-W‑w. KW‑n-Xs‑¯
k‑vt‑\l‑n-¨‑m KW‑nX‑w \‑n§s‑f kl‑m-b‑n¡‑p‑w. KW‑nX‑w ck-I-c-h‑p-a‑m-I‑p‑w. Gs‑X-¦‑ne‑p‑w
Hc‑p IW¡‑p s‑Nb‑vX‑v D¯c‑w I‑mW‑pI
F¶XÃ KW‑n-X-]-T-\‑w. ad‑n¨‑v KW‑nX‑w Hc‑p
N‑n´‑m-c‑o-X‑n-b‑m-W‑v. ]S‑n-]-S‑n-b‑mb‑n N‑n´‑n¨‑v‑,
{‑]i‑v\-§s‑f _Ô‑n-¸‑n¨‑v, {‑]i‑v\ ]c‑n-l‑mc¯‑ns‑e¯‑p¶ ck-I-c-a‑mb Hc‑p
If‑n-b‑m-W-X‑v.
{‑i²‑n-¡‑p-I. BÀ¡‑p‑w KW‑nX‑w ]T‑n-¡‑m\‑m-I‑p‑w. a\-Ê‑n-e‑m-¡‑m-\‑m-I‑p‑w. ¹k‑v S‑q hs‑cb‑pÅ KW‑nX‑w ]T‑n-¡‑m-\‑pÅ _‑p²‑n GX‑p
I‑p«‑n-¡‑p-a‑p-ï‑v. F\‑n¡‑p ]T‑n-¡‑m³ ]ä‑p‑w
F¶ h‑ni‑z‑mk‑w t‑hW‑w. ]S‑n-]-S‑n-b‑mb‑n ]T‑n¡-W‑w. ck‑n¨‑p ]T‑n-¡-W‑w. a\-Ê‑n-e‑m¡‑n
]T‑n-¡-W‑w. At‑¸‑mÄ KW‑nX‑w ck-I-ca‑mI‑p‑w‑, Ff‑p-¸-h‑p-a‑m-I‑p‑w.
FÃ‑m i‑mk‑v{‑X-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w a‑mX‑m-h‑mW‑v
KW‑n-X‑w. KW‑n-X-t‑_‑m[‑w F´‑p- ]-T‑n-¡‑m\‑p‑w
Bh-i‑y-h‑p-a‑m-W‑v. KW‑nX‑w IT‑n\‑w F¶
[‑mc-W -s‑X-ä‑m-W‑v. AX‑v a‑mä-W‑w.
Hc‑n-¡Â R‑m³ Hc‑p k‑pl‑r-¯‑ns‑â
h‑o«‑n t‑]‑mb‑n. kÔ‑y Ig‑n-ª‑nc‑p¶‑p.

R§Ä¡-v Hc-p ]-pk-vX-I-s-¯-¸ä-n NÀ¨
s-N¿-m-\-p-ï-m-b-n-c-p-¶-p. NÀ¨ Ig-nª-v R-m³
X-nc-n¨-p t-]-mc-m³ X-pS-§-p-t-¼-m-g-m-b-n-c-p¶-p
k-pl-r-¯-ns-â aIs-\ Iï-X-v. Ah³ Hc-p
a-qe-b-n-e-n-c-p¶-v IW¡-p s-N¿-p-I-b-m-b-n-c-p¶-p. aW-n ]¯-v. R-m³ AS-p¯-p s-N¶-p.
s-hd-ps-X t-e-ml-y-w t-N-mZ-n-¨-p. ""F{-X
IW¡-p s-Nb-vX-p t-a-mt-\?-'-'
""I-ps-d-t-bs-d s-Nb-vX-p.-'-'
""aS-p-¯-nt-Ã?-'-'
""CÃ.-'-'
R-m³ Ahs-\ If-n-b-m-¡-m-\-mb-n
t-N-mZ-n-¨-p. ""t-a-mt-\ F§-s-\-s-b-¦-ne-p-w
D¯c-w I-n«-n-b-m t-]-mt-c?-'-'
Ah³ At-¸-mÄ Xe DbÀ¯-n \Ã
Bß-h-n-i-z-m-k-t-¯-ms-S ad-p-]S-n ]d-ª-p.
""A¦-nÄ D¯-c-aà {-]i-v\-w. hg-n-b-m-W-v.
H-mt-c-m IW-¡-p-s-a-S-p¯-v AX-ns-e h-nh-c§Ä t-\-m¡-n a\-Ê-n-e-m¡-n, ]S-n-]-S-n-b-mb-n
a-pt-¶-m«-p t-]-mb-n t-]-mb-n Ah-k-m\-w D¯c-¯-n-s-e-¯-p-t-¼-mÄ F´-p ck-a-m-s-Wt-¶-m-!
H-mt-c-m IW¡-p-w H-mt-c-m s-hÃ-p-h-n-f-n-b-m-W-v.

AX-p-a-mb-n If-n-¡-m³ \Ã ck-a-m-W-v.-'-'
R-m³ Ahs-â ]-pd¯-p X«-n A`-n-\µ-n-¨-n«-p X-nc-n¨-p t-]-m¶-p: ""a-nS-p-¡³-! \-o
]d-ªX-p Xs-¶b-mW-v ic-n. IW-¡-p-a-mb-n
If-n-¡-W-w. If-n-¨-p- I-W-¡-ns-â clk-y-w
Iï-p-]-n-S-n-¡-W-w. B at-\-m-`-m-h-a-p-s-ï-¦-nÂ
IW¡-v AX-n-c-k-I-c-a-m-I-p-w.-''
"I-m¡-p-ek-v sabvUv- C-uk-n-' F¶
{-]i-k-vX-a-mb {-KÙ-¯-ns-â IÀ¯-m-h-mb
k-nÂh-m-\k-v t-X-m-wk¬ ]d-ªX-v
H-mÀ¡-p-I.
""Hc-p h-nU-vV-n¡-p k-m[-n¡-p-¶X-v aä-p-ÅhÀ¡-p-w k-m[-n-¡-p-w.-'-'
At-X I-q«-p-I-mt-c. KW-nX-w IT-n\-w F¶
h-nN-mc-w Dt-]-£-n-¡-p-I. Hc-mÄ¡-p
]T-n-¡-m-\-m-I-p-¶X-v X-oÀ¨-b-mb-p-w at-äb-m-f-n\-p-w ]T-n-¡-m-\-m-I-p-w. Bß-h-n-i-z-mkt-¯-ms-S KW-n-X-]-T\-w \S-¯-p-I.
KW-nX-w ck-n-¡-p-I. KW-nX s-s-hZK-v[-y-w
hfÀ¯-pI. AX-v \-n§Ä¡-v `-mh-n-b-nÂ
he-nb kl-m-b-a-m-I-p-w. P-oh-nX h-nPb-w
Ff-p-¸-a-m-¡-p-w.
15

hc: A\nj X¼n

HIvtSm_À 2012 Xfncv

teJ\w

B\-¡Y
ä-n P-n ic-¨-{-µ³

A

¸-ph-p-w A½-ph-p-w Ah-[-n-¡-me-w
s-Ne-h-g-n-¡-m³ A½-b-ps-S Xd-h-m«-n-s-e-¯-n. at-\-m-l-c-a-mb Hc-p \-m«-n³]-pd¯-mW-v Xd-h-mS-v. AX-p-s-I-mï-p Xs-¶
\K-c-¯-ns-â X-nc-¡-n \-n¶-p c£-s-¸«
{-]X-o-X-n-b-m-b-n-c-p-¶-p. Cc-p-hÀ¡-p-w. ]t£.
{-][-m\ BIÀjW-w Ah-c-ps-S A¸-q¸-\-m-W-v. "IW-¡-¸-q-¸³-' F¶-v
AhÀ Ac-pat-b-ms-S h-nf-n-¡-p¶
A¸-q-¸³ k-vI-qf-n \-n¶-p h-nca-n¨ IW¡-pa-mj-m-W-v. \Ã
{-]-mb-a-p-s-ï-¦-ne-p-w H-mÀab-p-w
_-p²-nb-p-w sXfnªp Xs-¶.
16 Ah-[-n-¡-me-w Bt-L-m-j-n¡-p-¶-t-X-m-s-S-m¸-w A¸-q¸s-â IW¡-ph-nZ-y-IÄ
a\-Ê-n-e-m-¡-m\-p-w Ah-kc-a-m-b-n.
"A¸-q¸-m-, GsX¦-ne-p-w Hc-p IY
]d-b-pt-a-m?-' A¸-ph-n-t-â-X-m-b-n-c-p¶-p
t-N-mZ-y-w.
"AX-n-s-\´-m-,
IY-b-p-a-m-h-m-w-,
IW-¡-p-a-m-h-m-w-,-'
A¸-q-¸\-v IW¡-ns-â s-I«-g-n¡-m-\-m-b-n-c-p¶-p
X-nS-p-¡-w.
"At-¿-m-,
IW¡-p t-hï-,-'
A½-p N-nW-p§-n.
""A½-p-¡-p«-n
h-nj-a-n-¡-m-s-X-,
IW¡-pt-]S-ns-bÃ-m-w A¸-q-¸³
Xfncv ‑HIvtSm‑_À
_À 2012

a-mä-n-¯-c-m-w-,-' A¸-q-¸³ Bi-z-k-n-¸-n-¨-p.
"CX-mW-p t-N-mZ-y-w. Hc-m-\-¡Y ]Z-y-c-q-]¯-n s-N-mÃ-m³ t-]-mh-p-¶-p. {-i²-n¨-p
t-It-«-m-f-q.-'
"B\-¡-q-«-¯-n³ ]-mX-nb-p-w ]-mX-n-X³
a-q¶-n-s-e-m¶-p-w h\-w]-p¡-X-m-b-v¡ï-p;

hc: Sn BÀ cmtPjv

17

Bd-n-s-e-m-¶-X-n-t-¶-g-n-s-e-m-t-¶-m-s-S-m¸a-mä-n s-hÅ-w I-pS-n-¡-p-¶X-p Iï-p;
F«-n-s-e-m-¶-X-n-s-¶-m-¼-X-n-s-e-m-s¶-mS-p
X-ma-c-s-¸-m-b-vI-b-n¡-f-n-¨-o-St-h
s-I-m¼³ a-q¶-p ]-nS-n-b-m-\-IÄs-¡-m¸-w
I¼-a-mÀ¶-p If-n-¡-p-¶X-p-w Iï-p;
B\-I-s-f-{-X-s-b¶-p s-N-mÃ-o-S-p-I-nþ
e-nã-IÀa-w {-Kl-n-s-¨¶-p Iï-n-S-m-w.
A½-q: Cs-X-h-n-S-p-¶-m-W-¸-q¸-m C-u
t-N-mZ-y-w?A¸-q-¸³ : Cã-IÀa-w `-mc-X-o-b-c-ps-S Hc-p
IW-¡-p-h-n-Z-y-b-m-W-v. Bc-y-`-S\-p-w
{-_Ò-K-p-]-vX\-p-w t-ij-w P-oh-n-¨-n-c-p¶

{-]k-n² `-mc-X-ob KW-nX i-mk-v{-X-Ú\-mW-v `-mk-vI-c-m-N-m-c-yÀ. At-±-l-¯-ns-â
"e-oe-m-hX-n-' F¶ k-wk-vI-r-X-¯-n-e-pÅ
{-KÙ-¯-n \-n¶-pÅ KW-n-X-t-Ç-m-I¯-ns-â ae-b-mf ]c-n-`-m-j-b-m-W-n-X-v.
C\-n \a-p¡-v CX-ns-â AÀ°-w t-\-m¡-m-w.
Hc-m-\-¡-q-«-¯-ns-e B\-I-f-ps-S F®a-mW-p t-N-mZ-n-¨-n-c-n-¡-p-¶-X-v. D¯c-w I-mW-m\-m-h-i-y-a-mb N-ne I-mc-y-§Ä k-qN-n-¸-n-¨-n-c-n¡-p-¶-p. Ah Fs-´-m-s-¡-b-m-W-v?
$ B\¡q-«-¯n-sâ ]-Ip-Xnbpw ]-Ip-Xnbp-sS aq¶n-sem¶pw Im-«n-\p-Ån-te-¡p
t]m-b-Xm-bn I−p.
$ Bd-n-s-e-m¶-p-w AX-ns-â Gg-n-s-e-m¶-p-w
I-qS-n \Z-n-b-n s-hÅ-w I-pS-n-¨-n-c-p¶-p.
$ F«-n-s-e-m¶-p-w AX-ns-â H¼-X-ns-e-m¶-p-w I-qS-n X-ma-c-s-¸-m-b-vI-b-n If-n-¨-nc-p¶-p.
$ a-q¶-p ]-nS-b-m-\-I-t-f-m-s-S-m¸-w A\-p-c-mK-n-b-mb Hc-p s-I-m¼-\-m\ Ah-ns-S If-n-¡-p¶X-mb-p-w Iï-p.
HIvtSm_À 2012 Xfncv

B\I-fp-sS F-®w X F-s¶-Sp-¯v H-cp
k-a-hm-Iy-ap-−m-¡n A-Xp ]-cn-l-cn-¨mÂ
D-¯-c-ambn.

$ X-ma-c-s-¸-m-b-vI-b-n If-n-¨-n-c-p-¶h :

A¸-p : ka-h-m-I-y-a-n-Ã-m-s-Xb-p-w CX-p
s-N¿-m-w. \½-ps-S k-m¦Â]-nI k-wJ-yb-p-w
bY-mÀY a-n¨-k-w-J-yb-p-w X½-n K-pW-n¡-p-I. C-u K-pW-\-^-es-¯ k-m¦Â]-nI
k-wJ-y-b-n-t-·Â {-I-nb s-Nb-vX-t-¸-mÄ I-n«-nb
k-wJ-y s-I-mï-p `-mK-n-¨-m B\-¡-q-«¯-ns-e B\-I-f-ps-S F®-a-mb-n.

$ t-ij-n¨ B\-IÄ:

Cã-k-wJ-y GX-p t-hW-s-a-¦-n-e-p-a-m-h-m-w.
t-OZ-¯-n 9-,7-,8 F¶-n-h-b-p-Å-X-n-\-mÂ
{-I-nb s-N¿-m³ k-uI-c-y-w. 9-,7-,8
F¶-n-h-b-ps-S K-pW-nX-w Cã-k-w-J-y-b-mb-n
FS-p-¡-p-¶-X-m-W-v. 9-,7-,8 F¶-n-h-b-ps-S
Gäh-p-w s-Nd-nb K-pW-nX-w
F´-m-s-W¶-v A½-p-h-n\-p
]d-b-mt-a-m?-'
"]-ns-¶-´-m-, 504, A½p
D¯cw \ÂIn.
F¶n-nn--c-nn-F¶
$ CjvSkwJy 504 F¶¡s«.
¡s«.
Im«nÂ
m«nÂ
]mbh
$ Imm«
«-n t-t]
-mbh :
504

+

2

504
6

= 252 +84 =336

shÅw
IpSnpSn$ shÅ-w IppS
S-nn--¨-nn--c-pp--¶h
:
504
6

+

504
42

= 84 +12 = 96

504
8

+

504 = 63 +7 =70
72

504 þ (336+96+70) = 2

""At-¸-mÄ F{-X-b-m-\-I-f-m-W-¸-q¸-m?
cï-m-\-It-f-m?-' A½-p-h-n\-p k-wi-b-w.
A¸-p: At-à AÃ-, \½-ps-S k-m¦Â]-nI
k-wJ-y : 504. bY-mÀ°-¯-n a-n¨-w h¶
B\-s-b{-X?"Hc-p s-I-m¼\-p-w a-q¶-p ]-nS-nb-p-w t-NÀ¶-v
\-ms-e®-w -' A¸-p ]d-ª-p.
A¸-p: ]t£ Cã-k-w-J-y-b-mb 504 t-·Â
{-I-nb s-Nb-vX-t-¸-mÄ I-n«-n-bt-X-m?"504 þ (336-+96+70-) = 2 ic-n-bt-Ã?' A½-p
Iï-p-]-n-S-n¨-p
A¸-p : C\-n D¯c-w A½-p ]db-q.
504-,4-,2 F¶-n-h-b-n \-n¶-p-w t-hW-w D¯c-w
I-mW-m³-.
"504 s\
sImïp
pWnKpWs-\ 4 sI-mï-p KpWnK-ppW
W-n-¡-pp--¶-pp.. KpW\-^ew
CXns
mKne-w 2016. CX
CX-ns-\ 2 sImïp
s-I-mï-p `mKn`-mK
mK-n-¨-mÂ

1008.
At¸mÄ
mWv
At-¸-mÄ 1008 B\-I-f-mW
mW-v B\-¡-qq--«¯n¯
p]Sn
\ÂIn.
¯-n-e-p-p-ÅXv
X-v-' A½p
A½-p adp]Sn
ad-p]S
p]S-n \ÂI
\ÂI-n.n.
"A½picn-n-b-m-m-W-v.
ic
"A½-p-¡-p-p-«-nn--b-psS
ps-S D¯cw
D¯c-w icB\-¡-q-q-«-¯-n-n-e-pÅ
pÅ B\-IÄ 1008.'
1008-.' A¸qA¸-q¸³ ic
icns
ic-ns-h¨p.
h¨-p.
"Ah-k-mm\
`mK¯v
mK¯v
A\pp--]-mm--Xhhpw
\ `mmK¯
K¯-v A\p-w t-thWhWsaan¨
cïv
s-aa-¦-nÂ
n D]-t-bmb-m-m-K-n-n-¡-mw.
m-w.
w. a
a-n¨-w cï
cï-v B\
IÄ h¶X
h¶Xv
h¶X-v Bs
Bs-I B\-IÄ 504 F¶p
F¶-p
k¦Â¸nk¦Â¸
k¦Â¸-n-¨-t-¸m¸-m-g-m-m-W-v. F¶
F¶-mÂ
m bYmÀ°bY-mÀ°¯nÂ
¯
ijnXv
¯-n tt-ij
ij-n-n-¨X
X-v 4 B\-I-f-m-m-W-t-Ãm.
Ã-m.
At¸mÄ
At-¸-mÄ BsI
Bs-I B\-IÄ 504 sâ
s-â Cc-«-n-nbmb
b-mb 1008.'
1008.-'

t-]-mÀ_-´-d-ns-e

DZ-b-k-q-c-y³
k-n¸-n ]Å-n-¸-pd-w

H

I-vt-S-m-_À cï-n\-p ]s-ï-m-c-n-¡Â
"t-]-mÀ_-´s-d-'s-¶-mc-p ]-pW-y-\-m-«-nÂ
Hc-p s-I-m¨-p k-qc-y-\-p-Z-n-¨-t-]-ms-e
Hc-p s-I-m¨-p s-s-]XÂ ]-nd-¶-p-h-oW-p-!
A½s-b k-vt-\l-n¡-p-w s-]-m·-I-\-mb-v
\·-X³ h-mS-m¯ s-]-m·-e-c-mb-v
As-¡-m¨-p s-s-]X hfÀ¶-p h¶-oþ
\-mS-ns-â h-od-pä \-mb-I-\-mb-v-!
"_-m¸-pP-n-' s-b¶-pÅ t-]c-n-et-Ã-m
\s-½ \b-n-¨-X-¸-p-W-y-c-q-]³
A½-X³ s-s-Ib-ns-e N§-e-IÄ
Hs-¡b-p-w s-]-m«-n-s-¨-d-nª-p [\-y³-!
\-mS-ns-â \-mY\-m-w _-m¸-p-h-ns-\
k-mZc-w \½Ä¡-p s-s-Ih-W§-m-w
t-Ns-eg-p-w k-z-mX-{-´-y¸-q-w]X-mI
h-ot-d-ms-S \½Ä¡-p I-m¯-p-hb-v¡-m-w-!

hc: kp\n AtimI]pcw

teJ\w

KmÔnPnbpw tIcfhpw
h‑n N{‑µ-_‑m_‑p

"tem

I-sa§papÅ thZ-{K-Ù-§Ä \
s½ ]Tn-¸n-¡p-¶Xv \oXnbpw A\oXnbpw X½n bmsXmcp H¯p-XoÀ¸p-anà F¶mWv. \oXn-bpff a\p-jy³ \oXn-sI« a\p-jyt\
mSv kl-I-cn-¡p-¶Xv ]m]-am-Wv. s]mXp-P-\m-`n{]m-b-¯n\v hg-§n-s¡m-Sp-¡p-¶-Xn\v kÀ¡mcns\ t{]cn- ¸ n- ¡ p- I - b mWv \½psS e£y- s a¦n \mw \nÊ- l - I - c - W - ¯ nsâ al- ¯ mb
Cu amÀKw ssIs¡m- Å pI Xs¶ thWw.'
(Km-Ôn-Pn-bp-sS {]-kw-Kw 1920 B-K-Ìv 18)

C´‑y‑m-¡‑m-c‑n k‑z‑mX-{‑´‑y-t‑_‑m[‑w DWÀ
¯‑p-¶-X‑ns‑â `‑mK-a‑mb‑n C´‑y-b‑n-e-§-t‑f‑ma‑n-t‑§‑mf‑w ]e-h«‑w K‑mÔ‑nP‑n k©-c‑n-¨‑‑p.
t‑Ic-f-¯‑ns‑â `‑mK-a‑m-b‑nc‑p¶ X‑nc‑p-h‑n-X‑m‑w-I‑qd‑ne‑p‑w s‑I‑m¨‑n-b‑ne‑p‑w ae-_‑m-d‑ne‑p‑w K‑mÔ‑nP‑n
20 ]e-t‑¸‑m-g‑mb‑n h¶‑n-«‑pï‑v.
1920 BKÌ‑v 18 \‑mW‑v K‑mÔ‑nP‑n BZ‑y-

a‑mb‑n t‑Ic-f-¯‑n-s‑e-¯‑n-b-X‑v. \‑nÊ-l-I-c-W{‑]-Ø‑m\‑w Bc‑w-`‑n¨ I‑me‑w. BZ‑y kµÀ
i-\-‑w t‑I‑mg‑n-t‑¡‑mS‑v a‑m{‑X-a‑mb‑n HX‑p-¡‑n-b‑n-c‑p¶p.- K‑mÔ‑n-P‑n-b‑ps‑S hch‑p {‑]X‑o£‑n¨‑v Cc‑p-]-X‑n-\‑m-b‑nct‑¯‑mf‑w t‑]À t‑I‑mg‑nt‑¡‑mS‑v IS-¸‑p-d¯‑v H¯p-IqSn. \‑nÊ-l-Ic-Wk-a-c-¯‑n\‑p‑w J‑ne‑m-^¯‑v {‑]Ø‑m-\-¯‑n\‑p‑w
]‑n´‑p-W-t‑X-S‑n-s‑¡‑m-ïmWv‑ K‑mÔ‑nP‑n k‑wk‑mc‑n-¨‑Xv. Al‑n‑w-k‑m-ß-I-a‑mb ka-c-c‑o-X‑n-IÄ
\‑m‑w ]‑n´‑p-S-c-W‑w, At‑±l‑w ]d-ª‑p. ]‑nt‑ä
Z‑nhk‑w Xs‑¶ At‑±l‑w a‑wK-e‑m-]‑p-c-¯‑n\‑v
t‑]‑mh‑p-Ib‑p‑w s‑Nb‑vX‑p.

K‑mÔ‑n-P‑n-b‑ps‑S- cï‑m‑w
t‑IcfkµÀi\‑w s‑s‑h¡‑w kX‑y-{‑K-l¯‑ns‑â `‑mK-a‑m-b‑n-«‑m-b‑n-c‑p¶‑p. P‑mX‑n¡‑p‑w
Ab‑n-¯‑m-N-c-W-¯‑n-\‑p-s‑a-X‑ns‑c C´‑yb‑nÂ
\S¶ BZ‑ys‑¯ kX‑y-{‑K-l-k-a-c-a‑mb‑nc‑p¶‑p
s‑s‑h¡¯‑v \S-¶-X.‑v 1925 a‑mÀ¨‑v 8 \‑v

hc: sI ]n apcfo[c³

Xfncv -HIvtSm-_À 2012

K‑mÔ‑nP‑n Fd-W‑m-I‑p-f-s‑¯-¯‑n. ]‑nt‑ä
Z‑nhk‑w s‑s‑h¡¯‑v F¯‑n-t‑¨À¶ At‑±l-¯‑n\‑v Bt‑h-i-I-c-a‑mb k‑z‑oI-c-W-a‑mW‑v
e`‑n-¨-X‑v. AS‑p¯ Z‑nh-k-§-f‑n Be-¸‑p-g‑,
s‑I‑mÃ‑w F¶‑n-h‑n-S-§-f‑ns‑e s‑]‑mX‑p-t‑b‑m-K-§f‑n ]s‑¦-S‑p-¯-t‑ij‑w a‑mÀ¨‑v 12-þ‑m‑w X‑obX‑n
At‑±l‑w hÀ¡-e-b‑n-s‑e¯‑n {‑i‑o\‑m-c‑m-bWK‑p-c‑p-h‑ns‑\ kµÀi‑n-¨‑p. P‑mX‑n-b‑ps‑S t‑]c‑ne‑pÅ D¨-\‑o-N-X‑z-§s‑f¸ä‑nb‑mb‑n-c‑p¶‑p
k‑wh‑m-Z-§Ä. A¶‑p-c‑m{‑X‑n K‑pc‑p-h‑n-t‑\‑ms‑S‑m¸‑w aT-¯‑n¯-s‑¶-b‑mW‑v K‑mÔ‑nP‑n
X‑ma-k‑n-¨-X‑v. AS‑p¯ Z‑nhk‑w X‑nc‑p-h-\-´]‑pc¯‑v K‑mÔ‑nP‑n ]s‑¦-S‑p¯ s‑]‑mX‑p-t‑b‑m-K¯‑n A©‑p-e-£-t‑¯‑mf‑w Bf‑p-I-Ä XS‑n¨‑pI‑qS‑n-. s‑s‑h¡‑w kX‑y-{‑K-l-¯‑ns‑â t‑Zi‑ob
{‑]‑m[‑m-\‑y-s‑¯-¡‑p-d‑n¨‑p‑w {‑i‑o\‑m-c‑m-b-W-K‑pc‑p-h‑ns‑\ kµÀi‑n-¨-X‑n-s‑\-¡‑p-d‑n¨‑ps‑aÃ‑m‑w
K‑mÔ‑nP‑n B t‑b‑mK-¯‑n h‑ni-Z‑o-I-c‑n-¨‑p.
]‑n¶‑oS‑v h‑oï‑p‑w s‑s‑h¡-t‑¯¡‑v X‑nc‑n-¨‑p.
Bd-·‑pf‑, Be‑p-h‑, ]d-h‑qÀ‑, X‑rÈ‑qÀ F¶‑n-h‑nS-§Ä I‑qS‑n kµÀi‑n-¨ t‑ij‑w a‑mÀ¨‑v 19\‑v
]‑me-¡‑mS‑v hg‑n K‑mÔ‑nP‑n A¯-hW t‑Ic-f¯‑n \‑n¶‑p aS-§‑n-.

cï‑p hÀj‑w Ig‑nª‑v K‑mÔ‑nP‑n
h‑oï‑p‑w t‑Icf¯‑ns‑e-¯‑n. J‑mZ‑n {‑]N‑m-c-W¯‑ns‑â `‑mK-a‑m-b‑n-«‑mb‑nc‑p¶‑p kµÀi-\‑w.
1927 HI‑vt‑S‑m-_À 9 \‑v X‑nc‑p-h-\-´-]‑p-c¯‑mb‑nc‑p¶‑p BZ‑y-t‑b‑m-K‑w. X‑nc‑p-h‑n-X‑m‑w-I‑qÀ c‑mP‑m-

h‑n-s‑\b‑p‑w A½ al‑m-d‑m-W‑n-s‑bb‑p‑w Iï‑v
Ab‑n¯‑w CÃ‑m-X‑m-¡‑p-¶-X‑n-s‑\-¸-ä‑nb‑p‑w
t‑£{‑X-§-f‑n FÃ‑m P‑mX‑n-¡‑m-s‑cb‑p‑w
{‑]t‑h-i‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑n-s‑\-¸-ä‑nb‑p‑w k‑wk‑m
21
c‑n¡‑m³ At‑±l‑w kab‑w Is‑ï-¯‑n.
s‑I‑mÃ‑w‑, Be-¸‑p-g‑, s‑I‑m¨‑n X‑pS-§‑nb
Øe-§Ä kµÀi‑n¨‑v 14\‑v HÃ‑qÀ hg‑n
At‑±l‑w X‑ri‑q-c‑n-s‑e-¯‑n. ]‑nt‑ä¶‑v X‑rÈ‑qÀ
h‑nt‑h-t‑I‑m-Zb‑w k‑vI‑qf‑n \‑qd‑p-I-W-¡‑n\‑v
I‑p«‑n-If‑p‑w Ah-c‑ps‑S A[‑y‑m-]-Ic‑p‑w \‑qÂ\‑q¡‑p¶X‑v K‑mÔ‑nP‑n t‑\c‑n«‑p Iï‑p. ]‑me¡‑mS‑v \S¶ Hc‑p s‑]‑mX‑p-t‑b‑m-K-¯‑nÂ
]s‑¦-S‑p¯‑v t‑I‑mb-¼-¯‑q-c‑n-t‑e-¡‑p- t‑]‑mb
At‑±l‑w 25\‑v h‑oï‑p‑w t‑Ic-f-¯‑n X‑nc‑ns‑¨-¯‑n. t‑I‑mg‑n-t‑¡‑m-S‑p hg‑n-b‑mW‑v A¶v
At‑±l‑w aS-§‑n-b-X‑v.

Bd‑p-hÀjs‑¯ \‑oï CS-t‑h-f-b‑v¡‑pt‑ija‑mW‑v K‑mÔ‑nP‑n h‑oï‑p‑w t‑Ic-f-¯‑ns‑e-¯‑n-b-X‑v. A¯-hW 13 Z‑nh-k-t‑¯‑mf‑w
At‑±l‑w t‑Ic-f-¯‑n-e‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p þ 1934
P\‑p-hc‑n 10 a‑pX 22 hs‑c. lc‑n-P-\-§s‑f¶‑v K‑mÔ‑nP‑n h‑nt‑i-j‑n-¸‑n-¨‑n-c‑p¶ ]‑mhs‑¸-«-h-c‑ps‑S ka‑p-²-c-W-¯‑n\‑v t‑Zi‑o-b-X-e¯‑n Hc‑p kl‑m-b-\‑n[‑n c‑q]‑o-I-c‑n-¡‑pI
F¶-X‑m-b‑n-c‑p¶‑p kµÀi-\-¯‑ns‑â a‑pJ‑ye-£‑y‑w. He-h-t‑¡‑mS‑v db‑nÂt‑h-t‑Ì-j-\‑nÂ
hï‑n-b‑n-d-§‑nb K‑mÔ‑nP‑n ]‑me-¡‑mS‑v P‑nÃb‑ns‑e h‑nh‑n[ {‑]t‑Z-i-§-f‑n t‑NÀ¶ t‑b‑mKHIvtSm_À 2012 Xfncv

ssh¡-s¯ alm-t£-{X-¯n\p kao-]-apÅ tdmUp-I-fnÂ
k©-cn-¡p-¶-Xn\v Xo­|ÂPm-Xn-¡m-scbpw A\p-h-Zn-¡-Ww.
a\p-jy-Xz-¯nsâ t]cn-epÅ Hcp Ah-Im-i-hm-Z-am-Wn-Xv. s]mXp-P\-§Ä¡p k©-cn-¡m³ kzmX-{´y-apÅ GXp tdmUnepw, khÀW
lnµp-¡Ä¡p k©-cn-¡m³ kzmX-{´y-apÅ GXp tdmUnepw k©-cn¡p-¶-Xn\v sXm«p-Iq-Sm-¯-h-cmbpw Xo­|n-¡q-Sm-¯-h-cmbpw ]cn-K-Wn¡-s¸-Sp-¶-hÀ¡v kzmX-{´y-ap-|
­ m-bn-cn-¡-Ww. Fsâ hn\o-X-amb
A`n-{]m-b-¯n CXv hfsc kzm`m-hn-Ihpw \oXn-]qÀh-I-hp-amb
Hcp Ah-Im-i-hm-Z-am-Wv. KmÔnPn

§-f‑n ]s‑¦-S‑p-¯‑p-s‑I‑mï‑v k‑wk‑mc‑n¨‑p. A¡‑n-t‑¡‑mh‑v F¶ Øe-¯‑v
lc‑nP-\-§Ä¡‑mb‑n Hc‑p k‑uP\‑y
Bi‑p-]-{‑X‑n¡‑v At‑±l‑w Xd-¡Ã‑n«‑p. lc‑n-P³ h‑nZ‑y‑mÀ°‑n-IÄ¡‑v
h‑nZ‑y‑m-`‑y‑mk‑w \e‑vI‑p-¶-X‑n-\‑mb‑n
k‑z‑ma‑n B\-µ-X‑oÀY³ ]¿-¶‑qc‑n Ø‑m]‑n¨ {‑i‑o\‑m-c‑m-bW
B{‑iah‑p‑w K‑mÔ‑nP‑n kµÀi‑n¡‑pI-b‑p-ï‑m-b‑n.

P\‑p-hc‑n 14 \‑v hS-I-c-b‑nÂ
t‑NÀ¶ s‑]‑mX‑p-t‑b‑m-K-¯‑nÂ
s‑h¨‑mW‑v I‑ua‑pZ‑n F¶
_‑me‑nI Xs‑â B`-c-W§Ä a‑pg‑p-h³ lc‑n-P³
22 ^ï‑n-t‑e¡‑v k‑w`‑m-h\
\e‑vI‑n-s‑¡‑mï‑v K‑mÔ‑nP‑ns‑b h‑nk‑va-b‑n-¸‑n-¨-X‑v.
c£‑n-X‑m-¡-f‑ps‑S A\‑ph‑m-Z-t‑¯‑m-s‑S-b‑mt‑W‑m C§s‑\ s‑N¿‑p-¶s‑X¶ K‑mÔ‑n-P‑n-b‑ps‑S t‑N‑mZ‑y-¯‑n\‑v "c£‑nX‑m-¡Ä FX‑nÀs‑¸‑m¶‑p‑w ]d-b‑nÃ' F¶‑m-b‑nc‑p¶‑p I‑ua‑p-Z‑n-b‑ps‑S ad‑p-]-S‑n. AS‑p-¯Z‑n-hk‑w t‑I‑mg‑n-t‑¡‑mS‑v KÌ‑vl‑u-k‑n AÑt‑\‑m-s‑S‑m¸‑w h¶‑v I‑mW‑m³ K‑mÔ‑nP‑n I‑ua‑p
Z‑nt‑b‑mS‑m-h-i‑y-s‑¸-«‑p. A¶‑v a‑u\-{‑h-X-¯‑n-e‑mb‑n-c‑p-¶ K‑mÔ‑nP‑n IS-e‑m-k‑n Fg‑p-X‑n-s‑¡‑m
-ï‑mW‑v I‑ua‑p-Z‑n-b‑p-a‑mb‑n Bi-b-h‑n-\‑n-ab‑w
\S-¯‑n-b-X‑v. P‑oh‑n-X-¯‑n C\‑n-s‑b‑m-c‑n¡e‑p‑w k‑zÀ®‑m`-c-W-§Ä D]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-Ib‑n-s‑ö‑v I‑ua‑pZ‑n kX‑y‑w s‑Nb‑vX‑p. "X‑pa‑mc‑m
X‑y‑mK‑v X‑pa‑mc‑m `‑qj¬ t‑l' (\‑ns‑â X‑y‑mKa‑mW‑v \‑ns‑â B`-c-W‑w‑) B s‑]¬I‑p-«‑nb‑ps‑S H‑mt‑«‑m-{‑K‑m-^‑n K‑mÔ‑nP‑n I‑pd‑n-¨‑p.

C‑u kµÀi-\-¡‑m-e-b-f-h‑n t‑I‑mg‑nt‑¡‑mS‑v k‑ma‑q-X‑nc‑n c‑mP‑m-h‑n-s‑\-¡ï‑v
t‑£{‑X-§Ä FÃ‑m P‑mX‑n-¡‑mÀ¡‑p-a‑mb‑n
X‑pd-¶‑p-s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶-X‑n-s‑\-¸ä‑n k‑wk‑m-c‑n¡‑p-I-b‑p-ï‑m-b‑n. X‑rÈ‑qÀ‑, s‑I‑m¨‑n‑, t‑I‑m«b‑w‑, X‑nc‑p-h-\-´-]‑pc‑w F¶‑n-h‑n-S-§-sfÃ‑m‑w
Xfncv -HIvtSm-_À 2012

kµÀi‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v C¯-hW K‑mÔ‑nP‑n
t‑Icf¯‑n \‑n¶p aS-§‑n-b-X‑v. hÀ¡e
i‑nh-K‑n-c‑n-a-Th‑p‑w At‑±l‑w kµÀi‑n-¡‑p-I-b‑pï‑mb‑n.

1936 \h‑w-_À 12\‑v {‑i‑oN‑n-¯‑n-c-X‑n-c‑p\‑mÄ al‑m-c‑m-P‑mh‑v \S-¯‑nb t‑£{‑X-{‑]-t‑hi\h‑nf‑w-_c‑w Ab‑n-¯-¯‑n-s‑\-X‑n-c‑mb Hc‑p
he‑nb h‑nP-b-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. AX‑ns‑â Bt‑L‑mj-¯‑n ]s‑¦-S‑p-¡‑m-\‑mb‑n- 1937 P\‑p-hc‑n
12 \‑v K‑mÔ‑nP‑n h‑oï‑p‑w t‑Ic-f-¯‑n-s‑e-¯‑n.
X‑nc‑p-h-\-´-]‑pc‑w s‑h§‑m-\‑q-c‑n A¿-¦‑mf‑n
Ø‑m]‑n¨ k‑vI‑qÄ kµÀi‑n-¨ K‑mÔ‑nP‑n
At‑±-l-¯‑ns‑â {‑]hÀ¯-\-§s‑f he‑nb
BZ-c-t‑h‑m-s‑S-b‑mW‑v h‑ne-b‑n-c‑p-¯‑n-b-X‑v. P\‑phc‑n 21\‑v s‑I‑m«‑m-c-¡-c-b‑n ]‑pX‑p-X‑mb‑n
Bc‑w-`‑n¨ -t‑£{‑X‑w FÃ‑m P‑mX‑n-¡‑mÀ¡‑pa‑mb‑n X‑pd-¶‑p-s‑I‑mS‑p-¯‑ t‑ij‑w At‑±l‑w
Ah‑ns‑S \‑n¶‑p‑w aZ‑nc‑m-i‑n-b‑n-t‑e¡‑v X‑nc‑n-¨‑pt‑]‑m-b‑n. K‑mÔ‑n-P‑n-b‑ps‑S A©‑m-a-t‑¯X‑p‑w
Ah-k‑m-\-t‑¯-X‑p-a‑mb‑ t‑Icf kµÀi-\-a‑mb‑n-c‑p¶‑p A-X‑v.

\‑n\¡‑v A¼X‑v c‑q] X¶‑mÂ
F{‑X s‑Fk‑v{‑I‑o‑w h‑m§‑n¡‑p‑w?

l‑mb‑v‑! A©‑v c‑q]‑b‑ps‑S
]s‑¯®‑w h‑m§‑n‑¡‑p‑w...
t‑hK‑w X‑m...

F³ Sn cmPohv

hi‑w
\‑n§‑f‑ps‑S s‑s‑I
‑nÂ
50 c‑q]b‑ps‑ï‑¦
F
5 c‑q]‑b‑ps‑S {‑X
‑n¡‑p‑w?
s‑]³k‑n h‑m§
v ]‑ns‑¶ \‑o
F¶ t‑N‑mZ‑y¯‑n\
s‑¶‑g‑p‑X‑n‑
F´‑n\‑m "H¶‑v 'F
bX‑v ? s‑Xät‑Ã...?

‑mb‑n
lt‑¿‑m... s‑Xä‑n‑t‑¸
s‑â
t‑N¨‑n F´‑n\‑m F
‑n‑t‑i‑m‑
]c
v

k
m

e

S

D¯‑c‑¡
[‑n‑¡‑pt‑¶....?

23

50 c‑q]b‑v¡‑v cï‑v
s‑]³k‑n h‑m§‑n‑¡
‑m‑w...
H¶‑v t‑N¨‑n‑¡‑v.
]t‑£‑, F«‑v s‑Fk‑v{‑I
‑o‑w
h‑m§‑n¡‑p‑w
s‑Xä‑n‑Ã‑t‑Ã‑m.......‑!?

HIvtSm_À 2012 Xfncv

Nn{XIY

A¸‑p-¡‑p-«\‑v
F´‑p `‑mc-a‑p|‑mI‑p‑w?
cN\ hc: Cµ‑p lc‑n-I‑p-a‑mÀ

k

t‑´‑m-jh‑p‑w‑ ka‑r-²‑nb‑p‑w If‑nb‑mS‑nb‑n-c‑p¶ Hcp -cm-Pyw. Cu cm-Py-¯n-\v H-cp
k-hn-ti-j-X-bp|­v. F´‑n\‑p‑w GXn\pw D¯-c-§-f‑p|mIpw.
D¯-c-a‑n-Ã‑m¯ t‑N‑mZ‑y-t‑a-b‑nÃ.
]t‑£ Hc‑p \‑mÄ Hc‑p t‑N‑mZ‑y‑w h¶‑p. FÃ‑m‑w a‑mä‑n ad‑n¨ Hc‑p t‑N‑mZ‑y‑w!

P\‑w \‑nÝ-e-c‑m-b‑n.
AhÀ AZ‑v`‑p-X-s‑¸-«‑p.
Xe s‑N‑md‑n-ª‑v AhÀ Bt‑e‑m-N‑n-¨‑p.
Cs‑X-§s‑\ \‑m‑w ]c‑n-l-c‑n¡‑p‑w?
A¸‑p-¡‑p-«\‑v Cfbc‑mP-I‑p-a‑m-c³ Bl‑mc‑w
s‑I‑mS‑p-¡‑p-t‑¼‑m-g‑m-b‑n-c‑p¶‑p
FÃ‑m-ä‑n-s‑âb‑p‑w X‑pS-¡‑w.
A¸‑p k‑z‑mZ‑n-ã-a‑mb `£W‑w \‑pW-bt‑h‑,
I‑p-a‑m-cs‑â a\-Ê‑n Hc‑p t‑N‑mZ‑y‑w Dc‑p-|p-I‑q-S‑n.
t‑N‑mZ‑y‑w hfs‑c ef‑nX‑w. C{‑Xt‑b Ad‑n-t‑b|q.
""A¸‑p-¡‑p-«\‑v F´‑p `‑mc-a‑p|‑mI‑p‑w?‑'‑'

Xfncv -HIvtSm-_À 2012

t‑N‑mZ‑y‑w t‑I«hs‑cÃ‑m‑w
AZ‑v`‑p-X-k‑vX-_‑v-[-c‑mb‑n.
AhÀ ]d-ª‑p.
""CX{‑X Ff‑p-¸-aÃ‑'‑'
B t‑N‑mZ‑y‑w c‑mP-k-Z-Ê‑nÂ
\‑n¶‑p‑w h‑oS‑p-I-f‑n-t‑e¡‑p‑w
t‑d‑mU‑p-I-f‑n-t‑e¡‑p‑w hbt‑e-e-I-f‑n-t‑e¡‑p‑w If‑n-¡-f§-f‑n-t‑e-¡‑p‑w \‑o|‑p. FÃ‑mhÀ¡‑p‑w Ht‑c t‑N‑mZ‑y‑w.
""\a‑p-s‑¡-§s‑\ A¸‑p¡‑p-«s‑\ Af-¡‑m-\‑mh‑p‑w?‑'‑'‑
AhÀ¡‑v `‑mc-a-f-¡‑m³
D]-I-c-W-§-f‑p-|m-b‑n-c‑p¶‑nt‑Ã?‑'
F¶‑n-s‑«´‑m A¸‑p-¡‑p-«s‑\ a‑m{‑X‑w Af-¡‑m³ Ig‑n-b‑m-¯X‑v ?‑'
AhÀ {‑ia‑n-¨‑p. X§-s‑f-s‑¡‑m|p Ig‑n-b‑n-Ã F¶‑p-I-c‑pX‑n Dt‑]-£‑n¨‑p If-b‑p¶
Xc-¡‑m-c‑m-b‑n-c‑p-¶‑nà AhÀ. `‑mc-a-f-¡‑m\‑pÅ D]-I-c-W-§Ä {‑]t‑X‑y-I‑m-h-i‑y§Ä¡‑mb‑n \‑nÀa‑n-¨-X‑m-W‑v. N‑neX‑v X‑os‑c s‑Nd‑p-X‑v. N‑neX‑v A¸‑p I‑ms‑e-S‑p¯‑p h¨t‑¸‑mt‑g XIÀ¶‑p-t‑]‑m-b‑n.t‑ht‑d N‑neX‑v I|‑v Bf‑p-IÄ BÝ-c‑y-s‑¸«‑p.
25
""CX‑p-s‑I‑m|v A¸‑p-¡‑p-«s‑\ \‑ms‑a-§s‑\ Af¡‑p‑w?‑'‑'
\‑n§Ä D‑ul‑n-¨‑p-I‑mW‑p‑w.
AtX, \‑m‑w Hc‑p B\-s‑b-¸-ä‑n-b‑mW‑v ]d-ª‑p-h-c‑p-¶-X‑v. Hc‑p k‑m[‑mcW B\-b-Ã‑,
k¼Z‑v ka‑r-²-a‑mb c‑mP‑y-¯‑ns‑e c‑mP‑m-h‑ns‑â B\.
s‑I‑m«‑m-c-¯‑ns‑e B\-b‑ps‑S `‑mc‑w Ct‑¸‑mÄ Hc‑p c‑mPI‑ob s‑]‑mÃ‑m-¸‑mb‑n a‑md‑n.

HIvtSm_À 2012 Xfncv

26

At‑¸‑m-g‑mW‑v
a‑o\‑p-¡‑p-«‑n¡‑v Hc‑p
Bib‑w t‑X‑m¶‑n-b-X‑v.
""CX‑v hfs‑c ef‑nX‑w.‑'‑'
AhÄ s‑I‑m«‑m-c-¯‑nt‑e¡‑p I‑pX‑n¨‑p . c‑mP‑mh‑v
AhÄ ]d-ª-s‑X‑ms‑¡
t‑I«‑p. N‑n´‑n-¨‑p. F¶‑n-«v Ie‑v]‑n-¨‑p.
""a‑o\‑p-h‑ns‑â BÚ-IÄ A\‑p-kc‑n-¡‑q. AX‑v ic‑n-b‑m-b‑me‑p‑w
Cs‑Ã-¦‑ne‑p‑w....
Fs‑´‑mc‑p {‑]k-c‑n-¸‑pÅ I‑p«‑n‑!‑'‑'
A§s‑\ a‑o\‑p‑, c‑mP-t‑k-h-IÀ‑,
A¸‑p-¡‑p-«³.... FÃ‑m-hc‑p‑w
\Z‑n-¡-c-b‑n-s‑e¯‑n
A¸‑p-h‑ns‑\ Hc‑p t‑_‑m«‑n Ibä‑n. t‑_‑m«‑v a‑p§‑m³ X‑pS-§‑n.
]‑ns‑¶b‑p‑w... ]‑ns‑¶b‑p‑w...
s‑]s‑«¶‑v AX‑v \‑n¶‑p. a‑o\‑p t‑_‑m«‑v a‑p§‑nb `‑mK‑w hs‑c AS-b‑m-f-s‑¸-S‑p-¯‑n.
A¸‑p-¡‑p-«s‑\ AX‑n \‑n¶‑p‑w Cd-¡‑n.

X‑pSÀ¶‑v t‑_‑m«‑n N‑pS‑p-I« AS‑p-¡‑n.
N‑pS‑p-I-«-b‑ps‑S F®‑w s‑]c‑p-I‑n-bt‑X‑ms‑S t‑_‑m«‑v a‑p§‑m³ X‑pS-§‑n...
h‑o|‑p‑w... h‑o|‑p‑w...

t‑\cs‑¯ AS-b‑m-f-s‑¸-S‑p-¯‑nb `‑mK‑w F¯‑nb-t‑¸‑mÄ a‑o\‑p h‑nf‑n¨‑p ]dª‑p:
""\‑nÀ¯‑v \‑nÀ¯‑v C\‑n N‑pS‑p-IÃ‑v t‑h|!‑!
N‑pS‑p-I-«-I-f‑ps‑S `‑mc‑w Af-¶‑p...
AXm-bncp¶p A¸‑p-¡‑p-«s‑â `‑mc‑w!!
\‑n§Ä¡-d‑nt‑b‑m...
Ah-s‑\´‑p `‑mc-a‑p-|‑m-b‑n-c‑p-s‑¶¶‑v ?

s‑hd‑p‑w 5000 I‑ntem!!!

27

teJ\w

Cþ s-ab-ve-ns-e ]X-nc-v
s-I S-n c-mP-t-K-m-]-m-e³

F

\-n¡-v cï-mg-vN
a-p¼-v Hc-p Cþ
s-ab-v kt-µi-w I-n«-n.
"Cs-¡-m-Ãs-¯ P-qs-s-e-a-mk-¯-n A©-v R-mbd-p-w
A©-v X-n¦f-p-w A©-v
s-N-mÆ-m-g-vN-b-p-a-p-ï-v. CX-v
823 hÀj-¯-n-s-e-m-c-n-¡Â
a-m{-X-w k-w`-h-n-¡-p¶ Hc-p

{-]X-n-`-m-k-a-m-W-v. AX-y-]-qÀha-mb C¯c-w hÀj-§Ä
hfs-c i-p`-I-c-a-m-s-W-¶-mW-v
s-s-N\-¡-m-c-ps-S h-ni-z-m-k-w.
C-u kt-µi-w h-mb-n¨-v Gg-p
aW-n-¡-q-d-n-\I-w \-n§-f-ps-S
Gg-v N§-m-X-n-a-mÀ¡-v Ab¡-p-I. Gg-p-Z-n-h-k-¯-n-\I-w
\-n§Ä¡-v [-mc-mf-w ]W-w

28

hc:kNo{µ³ ImdUv¡

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

e`-n¡-p-w.-'
R-m³ H«-p-w kab-w
If-ª-n-Ã. AS-p¯ I-q«-pI-m-c-mb dl-n-w-, j-oe-,
h-mk-p-, t-d-m_-n³-, Ai-zX-n-,
a-mf-h-n-I-, AR-vP-p F¶-nh-c-ps-S t-]c-n Fs-â Cþ
s-ab-v ic-t-h-K-¯-nÂ
]-mª-p. AS-p¯ Z-nhk-w
c-mh-ns-e ]¯-p-a-W-n-s-X-m«-v
X]-m¡-mc³
hc-p-¶-X-p-hs-c
D½-d-¸-S-n-t-aÂ
R-m³ I-m¯-nc-p-¶-p. aW-nt-b-mÀUÀ H¶-pa-n-s-ö-pIï-v
AÂ]-w \-nc-m-i\-m-h-p-s-a-¦-ne-p-w
AS-p¯ Z-nhkh-p-w {-]X-o-£t-b-ms-S I-m¯-nc-n¸-v BhÀ¯-n¨-p. AX-n-\S-p¯
Z-nh-kh-p-w
X-pSÀ¶-pÅ \-mf-pI-f-n-e-p-w CXp
XpS˦p.
Z-nhk-w ]¯-p
Ig-n-ª-n«-p-w
t-]-mÌ-va-m³ I\-nª-n-Ã. h-nj®-\-m-b-n-c-p¶-p
R-m³. aW-nt-b-mÀUÀ hc-m¯-X-ns-â k¦S-w
Hc-p- h-i¯-v;
F´-p-s-I-mï-v

h‑nZ‑y ^e‑n-¨‑nà F¶‑v
Iï‑p-]‑n-S‑n-¡‑m³ ]ä‑m-¯X‑ns‑â h‑nja‑w ad‑p-h-i-¯‑p‑w.
At‑¸‑m-g‑mW‑v s‑s‑hI‑p-t‑¶cs‑¯ \S-¯-¯‑n-\‑n-d-§‑nb
kl-t‑Z-h³ k‑md‑ns‑\ IïX‑v. R§-f‑ps‑S k‑vI‑qf‑ns‑e
kb³k‑v A[‑y‑m-]-I-\‑mW‑v
k‑mÀ.
"F´‑m-s‑Wt‑S‑m A¸‑q
BI-¸‑ms‑S Hc‑p a‑uV‑y‑w?‑'
k‑mÀ t‑N‑mZ‑n-¨‑p.
t‑XS‑nb hÅ‑n-Xs‑¶
I‑me‑n N‑pä‑n-b‑n-c‑n-¡‑p¶‑p‑!
{‑]i‑v\‑w k‑md‑ns‑â a‑p¼‑nÂ
Ah-X-c‑n-¸‑n¨‑p
"B Cþ s‑ab‑v ic‑n-b‑mI‑m³ hg‑n-b‑n-Ãt‑Ã‑m‑, A¸‑q‑'
F¶‑m-b‑n-c‑p¶‑p k‑md‑ns‑â
BZ‑y {‑]X‑n-I-c-W‑w. ]‑ns‑¶
H¶‑p -cï‑p \‑na‑nj‑w Bt‑e‑mN-\‑m-a-á-\‑mb‑n \‑n¶‑p.
F¶‑n«‑v Ft‑¶‑mS‑p ]d-ª‑p.
"H¶‑m-t‑e‑m-N‑nt‑¨ F\‑n¡‑v
CX‑n-\‑pÅ ad‑p-]S‑n Xc‑m³
]ä‑q. A¸‑p Hc‑p I‑mc‑y‑w
s‑N¿‑v. \‑ms‑f s‑s‑hI‑p-t‑¶c‑w
A¼-e-¯‑n-\-S‑p-¯‑pÅ
B¯-d-b‑n hc‑q. R‑m³
{‑]i‑v\‑w ]T‑n¨‑v D¯c‑w
]d-ª‑p-X-c‑m‑w. F´‑m
aX‑nt‑b‑m?‑'
R‑m³ Xe-b‑m-«‑n.
AS‑p¯ Z‑nhk‑w s‑s‑hI‑pt‑¶c‑w R‑m³ B¯-db‑v¡Â s‑N¶-t‑¸‑mÄ klt‑Z-h³k‑mÀ F¯‑n-b‑n-c‑p-¶‑p.
I¿‑n Hc‑p IS-e‑m-k‑p-s‑I-«‑pa‑p-ï‑v. Fs‑¶ Iï-t‑¸‑mÄ
k‑mÀ AX‑p X‑pd¶‑v Cs‑¡‑mÃs‑¯ Hc‑p Ie-ïÀ ]‑pds‑¯-S‑p-¯‑p.
"CX‑v 2012 s‑e Ie-ï-d‑mW‑v. A¸‑p P\‑p-hc‑n t‑\‑m¡‑q.‑'
k‑mÀ ]d-ª‑p.
AX‑n-ib‑w‑! P\‑p-h-c‑n-b‑ne‑p‑w R‑mbÀ‑, X‑n¦Ä‑, s‑N‑mÆ
As‑©®‑w h‑oX‑w‑!
"]‑ns‑¶ Cþs‑ab‑ve‑nÂ

]d-ªt‑X‑m?‑' s‑Xs‑Ã‑mc‑p
k‑wi-b-t‑¯‑ms‑S R‑m³
X‑pSÀ¶‑p. " Hc‑p-]t‑£
P‑qs‑s‑ea‑mk-¯‑n C§s‑\
hc‑p-¶X‑v 823 s‑I‑mÃ-¯‑nÂ
Hc‑n-¡Â Bb‑n-c‑n-¡‑p‑w.‑'
ad‑p-]S‑n ]d-b‑p-¶-X‑n-\‑p]-Ic‑w kl-t‑Z-h³k‑mÀ
s‑s‑Ib‑n-e‑pÅ s‑]‑mX‑nb‑nÂ\‑n¶‑v Hc‑p Ubd‑n ]‑pds‑¯-S‑p-¯‑p. 2001 s‑e Hc‑p
Ubd‑n. hS‑n-s‑h‑m¯ A£c-§-f‑n Fs‑´‑m-s‑¡t‑b‑m
I‑pd‑n-¨‑n-«‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p. AX‑ns‑â
BZ‑y-`‑m-K¯‑v 2001 s‑e Ieï-d‑p-a‑p-ï‑v.
"A¸‑p P‑qs‑s‑e a‑mk‑w

R‑m³ AÂ]-t‑\c‑w Xe]‑p-I-ª‑m-t‑e‑m-N‑n-¨‑p.
H¶‑m‑w X‑obX‑n R‑mbs‑d-¦‑n cï‑m‑w X‑obX‑n
X‑n¦Ä. At‑¸‑mÄ 9‑,16‑,23‑,30þ
D‑w X‑n¦Ä. A§s‑\ A©‑v
X‑n¦Ä. a‑q¶‑m‑w X‑obX‑n
s‑N‑mÆ. At‑¸‑mÄ 10‑,17‑,24‑,31
D‑w s‑N‑mÆ. A§s‑\ A©‑v
s‑N‑mÆ-b‑p‑w.
kl-t‑Z-h³k‑mÀ
]d-ªX‑v ic‑n-X-s‑¶-s‑b¶‑v
Dd-¸‑p-h-c‑p-¯‑n-b-t‑ij‑w
R‑m³ Xe-b‑m-«‑n.
"At‑¸‑mÄ a‑p¸-s‑¯‑m¶‑p
Z‑nh-k-a‑pÅ GX‑p -a‑m-k¯‑ne‑p‑w H¶‑m‑w X‑obX‑n

Cs‑¡‑m-Ãs‑¯ P‑qs‑s‑e-a‑m-k-¯‑n A©‑v R‑mbd‑p‑w
A©‑v X‑n¦f‑p‑w A©‑v s‑N‑mÆ‑m-g‑vN-b‑p-a‑p-ï‑v. CX‑v 823 hÀj¯‑n-s‑e‑m-c‑n-¡Â a‑m{‑X‑w k‑w`-h‑n-¡‑p¶ Hc‑p {‑]X‑n-`‑m-k-a‑m-W‑v.
C‑u kt‑µi‑w h‑mb‑n¨‑v Gg‑p aW‑n-¡‑q-d‑n-\I‑w \‑n§-f‑ps‑S
Gg‑v N§‑m-X‑n-a‑mÀ¡‑v Ab-¡‑p-I. Gg‑p- Z‑n-h-k-¯‑n-\I‑w
\‑n§Ä¡‑v [‑mc‑mf‑w ]W‑w e`‑n¡‑p‑w.‑
t‑\‑m¡‑q.‑'
"AX‑n-e‑p-a‑pï‑v A¿©‑v
R‑mbÀ‑, X‑n¦Ä‑, s‑N‑mÆ‑m-g‑vNIÄ‑!‑'
"]‑ns‑¶ C‑u þ s‑ab‑ve‑nÂ
]d-ªt‑X‑m?‑' R‑m³ Fs‑â
t‑N‑mZ‑y‑w BhÀ¯‑n-¨‑p.
"]db‑m‑w A¸‑q. AX‑n-\‑pa‑p¼‑v R‑m³ Hc‑p t‑N‑mZ‑y‑w
t‑N‑mZ‑n-¡-s‑«. a‑p¸-s‑¯‑m¶‑p
Z‑nh-k-a‑pÅ Gs‑X-¦‑ne‑p‑w
a‑mk-¯‑n H¶‑m‑w X‑obX‑n
R‑mb-d‑m-s‑W-¦‑n B
a‑mk-¯‑n F{‑X R‑mbÀ
Dï‑mh‑p‑w?‑'
"H¶‑v‑, F«‑v‑, ]X‑n-\-©‑v,
Cc‑p-]-¯‑n-c-ï‑v, Cc‑p-]s‑¯‑m³]-X‑v. A§s‑\
A©‑v.‑'
"AX‑p-t‑]‑ms‑e A©‑v
X‑n¦f‑p‑w A©‑v s‑N‑mÆ-b‑p‑w‑,
At‑Ã?‑'

R‑mb-d‑m-s‑W-¦‑n B a‑mk¯‑n A¿©‑v R‑mbÀ‑,
X‑n¦Ä‑, s‑N‑mÆ Dï‑m-h‑ps‑a¶‑v h‑yà‑w. ic‑n-b-t‑Ã‑,
A¸‑p?‑'
"As‑X k‑mÀ.‑'
"a‑p¸-s‑¯‑m¶‑p Z‑nh-ka‑pÅ F{‑X a‑mk-a‑pï‑v Hc‑p
hÀj-¯‑nÂ?‑'
"P\‑p-hc‑n‑, a‑mÀ¨‑v‑, s‑ab‑v‑,
P‑qs‑s‑e‑, BK-Ì‑v, HI‑vt‑S‑m_À‑, U‑nk‑w-_À.‑' s‑s‑Ih‑n-ce‑p-IÄ Hs‑¶‑m-¶‑mb‑n aS¡‑n-s‑¡‑mï‑v R‑m³ F®‑n .
"Gg‑v.‑'
"At‑¸‑mÄ Gs‑X-¦‑ne‑p‑w
Hc‑p a‑mk‑w FS‑p-¯‑mÂ
AX‑n\‑v a‑p¸-s‑¯‑m¶‑v Z‑nh-ka‑p-ï‑m-I‑m-\‑pÅ k‑m[‑yX
]{‑´-ï‑n Gg‑v( 7/12‑)
Bb‑n-c‑n-¡‑p-at‑Ã‑m.‑'
"At‑X‑, k‑mÀ.‑'
HIvtSm_À 2012 Xfncv

29

"AX-p-t-]-ms-e GsXGs-X¦-ne-p-w Z-nhk-w FS-p-p-¯-mÂ

AX-v R-mb-d-mg-vN BImBI-mH¶v
\-pÅ k-m[-yX Gg-nÂ
n H¶
H¶-v
(1/7-) Bb-n-c-n-¡-p-w.-'
k-mÀ X-pSÀ¶-p-,

"At-¸-mÄ a-p¸-s-¯-m¶v
m¶-v
Z-nh-k-a-pÅ Hc-p a-mkmk¯-ns-â BZ-y Z-nhk-w
R-mb-d-mg-vN BI-m\-pÅ k-m[-yX
Ch-b-ps-S K-pW-\^-e-a-mb
]{-´-ï-n H¶-v
(1/12-) Bb-n-c-n-¡-pat-Ã-m.-'
h-mk-vXh-w
]d-ª-m F\-n¡X-v ic-n¡-p-w
Zl-n-¨-n-Ã. F¦-ne-p-w
R-m³ {-]X-n-h-N-n¨-p. "At-X-, k-mÀ.-'
R-ms-\-mc-p aï\-m-s-W¶-v kl-t-Z30 h³k-m-d-n\-v t-X-m¶c-p-X-t-Ã-m.
"F¶-p-s-h
¨-m ]{-´-ï-pa-mk-w FS-p-¯-mÂ
AX-n-s-e-m-¶-nÂ
A¿©-v R-mbÀ-,
X-n¦Ä-, s-N-mÆ
Dï-mh-p-w F¶ÀY-w.-'
"A§-s-\-s-b-¦-n FÃ-m
hÀjh-p-w ic-m-ic-n Hc-pa-mk-w C§s-\ Dï-m-h-W-at-Ã-m. h-ni-z-k-n-¡-m³ _-p²-na-p-«-p-ï-v.-'
"F\-n-¡-d-nb-m-w. AX-ps-I-mï-v R-m³ I-pd-n-¨-ps-I-m-ï-p-h-¶-n-«-p-ï-v. CX-p
t-\-m¡-q. P-qs-s-e 2001-,
U-nk-w-_À 2002-, BKÌ-v
2004-, s-ab-v 2005-, P\-p-hc-n
2006-, HI-vt-S-m-_À 2006-,
P-qs-s-e 2007-, a-mˬ-v 2009,
BKÌ-v 2010-, s-ab-v 2011-,
P\-p-hc-n 2012-, P-qs-s-e 2012
FÃ-m a-mk-¯-n-e-p-a-pï-v
Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

A¿©-v R-mbÀ-, X-n¦Ä-,
s-N-mÆ.-'
"]{-´ï-v hÀj-¯-nÂ
]{-´-ï-p- X-hW k-w`-h-n¡-p¶ CX-n-s-\-b-mt-W-m
A]-qÀh-s-a¶-v h-nt-i-j-n-¸-n¡-p-¶X-v?-' R-m³ AÛ-pX-w
I-qd-n.
k-mÀ Fs-¶-t-\-m¡-n
]-p©-n-c-n-¨-p. "CX-nÂ\-n¶-v
\-m-w a\-Ê-n-e-m-t-¡-ïX-v
cï-p I-mc-y-§-f-mW-v: H¶-v-,
I-n«-p¶ Cþs-ab-ve-p-w Fk-v
F-w FÊ-p-w A¸-S-n-b§-v
h-ni-z-k-n-¨-p-I-f-b-c-p-X-v, cï-v-,
i-mk-v{-X-o-b-a-mb-n ]c-n-t-i-m[-n¨-v ic-n-s-b¶-v Dd¸-p
hc-p-¯-ms-X C¯c-w kt-µi-§-s-f-m¶-p-w aä-p-Å-hÀ¡-v

Ab-¨-p-s-I-m-S-p-¡-c-p-X-v.-'
"ic-n k-mÀ.-'
"At-¸-mÄ C\-n-s-b-mc-p
I-mc-y-w s-N¿-q. Cs-¡-mÃs-¯ P\-p-h-c-n-b-n-s-eb-p-w
P-qs-s-e-b-n-s-eb-p-w Ie-ïÀ
H¶-p-X-s-¶-b-m-b-n-c-n-¡-p-s-a¶-v
\-m-w Iï-p-h-t-Ã-m. F´-ps-I-m-ï-m-W-n-§s-\ k-w`-h-n¡-p-¶-s-X¶-p-w CX-v k-w`h-n-¡-m¯ hÀj-§-f-pt-ï-m
F¶-p-w A¸-p Iï-p-]-n-S-n¨-v
\-ms-f s-s-hI-p-t-¶c-w \-m-w
Ch-ns-S Iï-p-a-p-«-p-t-¼-mÄ
F\-n¡-v ]d-ª-p-X-c-W-w.
F´-m?-'
"{-ia-n-¨-p-t-\-m-¡-m-w-,
k-mÀ.-'

NX‑p-c-¨-{‑I -‑w s‑I‑m|‑v h|‑n-t‑b‑m-S‑n¨ IY
\h-\‑oX‑v I‑rj‑vW³ Fk‑v

a

ä‑p c‑mP‑y-§-f‑n \‑n¶‑p‑w Xs‑â c‑mP‑y‑w
FÃ‑m-¡‑m-c‑y-¯‑ne‑p‑w t‑hd‑n-«‑p-\‑n¡-W‑w.
AX‑n-_‑p²‑nc‑m-P‑y-¯‑ns‑e c‑mP‑m-h‑ns‑â B{‑Kl‑w AX‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A§-s‑\-b‑n-c‑ns‑¡ c‑mP‑mh‑v
Hc‑p b‑m{‑X \S-¯‑n. At‑¸‑m-g‑mW‑v Hc‑p I‑mc‑y‑w
{‑i²‑n-¨-X‑v. h‑ml-\-§-f‑p-s‑S-s‑bÃ‑m‑w N{‑I‑w
h‑r¯-¯‑n X-s‑¶. A§-s‑\-b‑m-b‑m ]ä‑n-Ãt‑Ã‑m. Xs‑â c‑mP‑y¯‑v X‑nc‑n-s‑¨-¯‑nb c‑mP‑mh‑v
Hc‑p-¯-c-h‑n-«‑p. h‑ml-\-§-f‑ps‑S N{‑I-§-s‑fÃ‑m‑w
NX‑p-c-¯‑n aX‑n‑!
Bs‑I I‑pg-¸-a‑mb‑n F¶‑p ]d-ª‑m aX‑nb-t‑Ã‑m. h‑ml-\-§-s‑f‑m¶‑p‑w H‑mS‑m-s‑X-b‑m-b‑n.
H‑mS‑p-¶-hb‑nt‑e‑m b‑m{‑X s‑Nb‑vX‑m ]‑ns‑¶
]d-b‑p-It‑b t‑hï. "At‑¿‑m R§Ä \S-¶‑ps‑]‑m-b‑vt‑¡‑m-f‑mt‑a" F¶‑p ]dª‑v b‑m{‑X-¡‑mÀ
h‑ml-\-§Ä Dt‑]-£‑n¨‑p‑w X‑pS-§‑n. {‑]i‑v\¯‑n\‑v Fs‑´-¦‑ne‑p‑w ]c‑n-l‑m-c-a‑p-ï‑m-¡‑nt‑b
X‑oc‑q. B{‑K-l-a‑p-s‑ï-¦‑ne‑p‑w c‑mP‑m-h‑n-\‑v Xs‑â
D¯ch‑v ]‑n³h-e‑n-¡‑m\‑p‑w h¿. c‑mP‑mh‑v Hc‑p
{‑]J‑y‑m-]-\-a§‑p \S-¯‑n. NX‑p-c-¨{‑I‑w h¨
hï‑n I‑pe‑p-§‑ms‑X H‑mS‑n-¡‑p-¶-hÀ¡‑v k½‑m-\‑w.
C-j‑vS-a‑p-Å-s‑X´‑p‑w Bh-i‑y-s‑¸-S‑m‑w.
I‑ps‑d-t‑¸À {‑ia‑n-¨‑p-t‑\‑m-¡‑n-s‑b-¦‑ne‑p‑w ]c‑mP-ba‑mb‑n-c‑p¶‑p h‑n[‑n. A§-s‑\-b‑n-c‑n-s‑¡- c‑mP‑y¯‑ns‑â hSt‑¡ a‑qe-b‑n \‑n¶‑p‑w Hc‑p s‑I‑m¨‑ps‑]¬I‑p«‑n c‑mP‑m-h‑ns‑\ a‑pJ‑w I‑mW‑n-¡‑m-s‑\-¯‑n-.
{‑]i‑v\-‑w ]c‑n-l-c‑n¡‑m‑w F¶‑v AhÄ Dd-¸‑p\ÂI‑n. ]t‑£ c‑mP‑mh‑v h‑m¡‑p-]‑m-e‑n-¡-W‑w.

c‑mP‑mh‑v h‑m¡‑p-]‑m-e‑n-¡‑m-s‑a¶‑v Dd¸‑p \ÂI‑n.
"c‑mP-h‑oY‑n R‑m³ ]d-b‑p¶ t‑]‑ms‑e \‑nÀ½‑n¡-Ww‑ ". AhÄ ]d-ªp‑ . I‑p«‑n ]d-bp‑ ¶
- t- ]
‑ m‑ s‑e
s‑Nb‑vX‑p s‑I‑mS‑p-¡‑m³ c‑mP‑mh‑v D¯-c-h‑n-«‑p. Hc‑p
N‑n{‑X‑w hc¨‑v AhÄ t‑d‑mU‑p-]-W‑n-¡‑mÀ¡‑p
\ÂI‑n. \‑nds‑b I‑pï‑p‑w I‑pg‑n-b‑p-a‑pÅ Hc‑p
t‑d‑mU‑v. ]t‑£ ]W‑n-I-g‑n-ª-t‑¸‑mÄ B h‑oY‑nb‑n-e‑qs‑S c‑mP‑m-h‑ns‑â NX‑p-c-¨{‑Ia‑pÅ P‑o¸‑v
k‑pJ-a‑mb‑n H‑mS‑n. A[‑nI‑w I‑pe‑p-¡-a‑n-Ã‑ms‑X
Xs‑¶‑!
h‑m¡‑p-]‑m-e‑n-¡‑ms‑X ]ä‑n-Ã-t‑Ã‑m. "F´‑mW‑v
\‑ns‑â Bhi‑y‑w? F-´‑m-b‑me‑p‑w R‑m³ ]c‑nl-c‑n¨‑p Xc‑p‑w" c‑mP‑mh‑v I¸‑n-¨‑p. c‑mP‑ys‑¯
h‑ml-\-§-f‑ps‑S N{‑I-§-s‑fÃ‑m‑w h‑r¯‑m-I‑r-X‑nb‑n-e‑m-¡‑m³ D¯-c-h‑n-S-Ws‑a¶‑m-b‑n-c‑p¶‑p Ahf‑ps‑S ad‑p-]S‑n. t‑c‑mK‑n CÑ‑n-¨X‑p‑w ]‑me‑v, s‑s‑hZ‑y³
I¸‑n-¨X‑p‑w ]‑me‑v F¶ \‑ne-b‑n-e‑m-b‑n-c‑p¶‑p
c‑mP‑mh‑ns‑â Ah-Ø. F´‑m-b‑me‑p‑w c‑mP‑ys‑¯
h‑ml-\-§-f‑ps‑S N{‑I-§-s‑fÃ‑m‑w ]g-b-]-S‑n-b‑m31
b‑n. F¶‑m c‑mP-h‑o-Y‑n-b‑n a‑m{‑X‑w C¶‑p‑w
NX‑p-c-¨-{‑I-a‑pÅ hï‑n-b‑m-Wt‑{‑X H‑mS‑p-¶X‑v‑!
As‑X´‑p t‑d‑ms‑U¶‑v AÛ‑pX‑w t‑X‑m¶‑p¶‑pt‑ï‑m? N‑n{‑X‑w t‑\‑m¡‑q. hï‑n-b‑ps‑S NX‑pc-¨-{‑I-§-f‑p‑w. F¶‑n«‑v H‑m«‑w H¶‑p k¦Â¸‑n-¨‑pt‑\m‑ ¡
- q‑ . k‑wib‑w _‑m¡‑nb
- m‑ s
- W
‑ ¦
- n‑ Â A¯c‑w
Hc‑p t‑d‑mU‑p‑w NX‑p-c-¨-{‑I-§Ä LS‑n-¸‑n¨ If‑nh-ï‑nb‑p‑w \‑nÀ½‑n¨‑v k‑wib‑w X‑oÀ¡‑q.

hc: _ntPmbv

HIvtSm_À 2012 Xfncv

36

I

c-ª-p-s-I-mï-v Za-b´-n h-oï-p-w I-m«-ne-qs-S \S-¡-p-I-b-m-b-n. Bb-n-c-a-m-b-nc-w
h-r£-§f-p-w ]SÀh-Å-n-If-p-w a-pĸ-SÀ¸-p-If-p-w
t-N-me-If-p-w I-p¶-p-If-p-w a-rK]£-n -h-n-l-m-ch-p-w
Iï-pIï-v t-]S-n-a-d¶-v I-m«-n-e-qs-S \S¶ B
c-mP-]X-v\-n D·-¯-s-b-t-¸-ms-e I-mW-m-b-X-n-t-\-ms-SÃ-m-w C§s-\ t-N-mZ-n-¨-p-s-I-m-t-ï-b-n-c-p-¶-p-,
"t-l-, \-me-p- Z-w-j-v{-S-IÄ a-n¶-p¶ {-i-oa-m-\-mb
h--y-m-{-L-t-a-, \-o h-oc-\-mb \f-a-l-m-c-m-P-m-h-ns-\
F§-m\-p-w Iï-pt-h-m-! t-l-, [-mX-p-¡-f-mÂ
h-ne-k-p¶ K-nc-n-t-{-i-j-vT-, CX-m \f-]-X-v\-n-b-mb
Za-b´-n {-]W-a-n-¡-p-¶-p. Fs-â `À¯-m-h-ns-\-,

32

kpK-X-Ip-amcn
At-±l-w \-nj-[-c-m-P-m-h-mb \f-\-m-W-v. \-n§f-d-n-b-pt-a-m At-±-ls¯?"
I¨-hS- ¡
- m- c
- p- s-S t-\X-mh-p ]d-ªp- . "R§Ä
\f-c-m-P-m-h-ns-\ Iï-n-Ã. C-u I-m«-n I-m«-p
a-rK-§-s-fb-p-w ]-ns-¶ `h-X-n-s-bb-p-w a-m{-Xt-a
Iï-p-Å-q."
"\-n§Ä Ft-§-m«-p t-]-mI-p¶-p?" F¶ t-N-m
Z--y-¯-n\-v AhÀ ]dª-p "R§Ä k-p_-ml-p
F¶ c-mP-mh-p `c-n-¡-p¶ t-NZ-n-c-m-P-y-t-¯¡-p
I¨-h-S-¯-n\-p t-]-mh-p-I-b-m-W-v.' Za-b´-n Aht-c-m-s-S-m¸-w \S-¶-p. Gs-d \S¶-p XfÀ¶ I¨h-S-k-wL-w Hc-p h-ni-m-e-a-mb s-]-mb-vI Iï-v

Za-b-´-ns-b
]c-n-X-y-P-n-¡-p¶-p
I-oÀ¯-n-a-m\-p-w i{-X-p-l-c\-p-w kX--y-]-c-m-{-Ia\-p-w AX-n-k-p-µ-c-\-p-a-mb \f-a-l-m-c-m-P-m-h-ns-\
A§-p Iï-pt-h-m? C-u I-m«-n-e-qs-S At-±l-w
h-ni¶-pheª-v Ae-b-p-I-b-mt-W-m? A{-Z-n\-m-Y-, Fs-´-¦-ne-p-w ]dª-v aI-s-f-t-¸-ms-e
Fs-¶ Bi--z-k-n-¸-n-¨-m-e-p-wþ ]-q¯-p\-n¡-p¶
At-i-m-It-a-, \-o Iï-pt-h-m Fs-â \fs-\-!..."
C§s-\ ]dª-p-w Icª-p-w Ht-«s-d hg-n
\S¶ B k-m[-z-n I-m«-p-h-g-n-b-n-e-qs-S \-o§-p¶
Hc-p I¨-hSk-wL-s-¯- Iï-v At-§-m-«-p-s-N¶-p. ]c-a-k-p-µ-c-n-b-mb Hc-p k-v{-X-o Ag-nª-p
N-nX-d-nb Xe-a-p-S-nb-p-w s-]-mS-n-]-p-cï s-a¿-p-w
]I-pX-n I-od-n-s-b-S-p¯ DS-b-m-S-b-p-a-mb-n h-nf-d-nb
X-n¦Ät-]-me-pÅ a-pJ-t-¯-ms-S Icª-ps-I-mï-p
h¶X-p Iï-v Ah-c-n N-neÀ t-]S-n-t-¨-m-S-n-¡f-ª-p. N-neÀ ]c-n-l-k-n¨-p I-qI-n h-nf-n-¨-p.
N-neÀ t-N-mZ-n-¨-p. "\-ob-m-c-mW-v? a\-p-j-yk-v{-X-o
Xs-¶t-b-m \-o? \-ns-¶- Iï-p R§Ä `b-s-¸S-p-¶-p. \-o b£-n-b-m-t-W-m? c-m£-k-n-b-mt-W-m-!
]d-ª-me-p-w. R§s-f D]-{-Z-h-n-¡-c-pt-X-!"
h-y-k-\-t-¯-ms-S Za-b´-n ]d-ª-p. "R-m³
Z-p:J-¯-nÂs-¸«-v Dg-e-p¶ Hc-p a\-p-j-y-k-v{-X-oa-m{-Xa-mW-v. Fs-â `À¯-m-h-ns-\ I-mW-m-\-n-Ã.
Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

(X-p-Sˬ-)

Z-mlh-p-w £-oWh-p-w X-oÀ¯-v AX-ns-â X-oc¯-p
h-n{-i-a-n-¡-p-h-m³ I-nS-¶-p. F¶-m B]¯-v
B Cc-p-«¯-v Ahs-c {-Kk-n¨-p. s-]-mb-vI-b-nÂ
s-hÅ-w I-pS-n-¡-m³ h¶ I-m«-m\-¡-q«-w hÀ¯I- k - w - L - ¯ - n s- e a- r K- § s- f ¡ï- v h- n cï- v
Ahs-c B{-I-a-n¨-p. B\-I-f-ps-S N-n¶-wh-nf-nb-p-w
H-mS-n-t-¸-m-I-p-¶-h-c-ps-S t-]S-n¨ h-nf-n-If-p-w B\¡-m-e-p-IÄ¡-n-S-b-nÂs-¸«-h-c-ps-S a-pd-h-n-f-n-If-p-w
t-NÀ¶-v B h\-`-qa-n b-p²-¡f-w t-]-ms-e-b-m-b-nX-oÀ¶-p. B\-¡-q«-w Iï-s-XÃ-m-w Nh-n-«-n-s-aX-n¨-p XIÀs-¯-d-n-ª-p. c£-s-¸-«-hÀ ]d-ª-p.
"\-m-w t-hï-t-]-ms-e ]-qP-IÄ s-N¿-mª-mW-v
C-u B]-¯-p-ï-m-b-X-v!" aä-p N-neÀ ]d-ª-p.
"{-`-m´-n-s-b-t-¸-ms-e Hc-p¯-n h¶-p I-qS-n-b-nt-Ã
\a-p-s-¡m- ¸-w? Ah-f-m-W-n-Xn- \-p I-mcW-w. AhÄ
b£-nt-b-m ]-ni-mt-N-m Bb-n-c-n¡-p-w. Ahs-f
DS³ s-I-mÃ-W-w" C-u h-m¡-p-IÄ t-I«-p t-]
S-n-¨-cï Za-b-´-n- s-I-mS-p-w I-m«-n-\-p-Å-n-t-e¡-p
Xs-¶ Häb-v¡-v H-mS-n-t-¸-mb-n c£-t-\-S-n.
]-nt-ä¶-v B I-q«-¯-n t-i-j-n¨ N-ne
{-_m- Ò-Wt- c
- m- s
- S- m- ¸-w Za-b´-n t-NZ-n c-mP-y- t- ¯
- ¡-p
\S-s-I-m-ï-p. Xs-â IT-n\-a-mb Ij-vS-I-me-w \-na-n¯-a-mW-v A`b-w X¶ hÀ¯-I-k-w-L-¯-n\-v

B]¯-pï-mb-s-X-t-¶-mÀ¯-v Ah-f-ps-S a\Ê-p
X]-n-¨-p.
HS-p-h-n t-NZ-n-c-m-P- y¯-p s-Ns-¶-¯-nb
s-s-`a-n-s-b- Iï-v ]-pc-h-m-k-n-IÄ h-nk-va-b-n¨-p
t-\-m¡-n \-n¶-p. ]-mX-n-t-¨-es-I-mï-v DSÂ ad¨-v,
Ag-p¡-p-w s-]-mS-n-b-p-a-W-nª-v, a-pt-«-mf-w I-mÀI-q´-Â Ag-n-¨-n«-v {-`-m´-n-s-b-t-¸-ms-e Icª-p
\S-¡-p¶ Ahs-f ]«-W-¸-n-t-ÅÀ ck-t-¯-ms-S
I-q«-a-mb-n ]-n´-p-SÀ¶-p. s-I-m«-mca-«-p-¸-m-h-n-e-nc-p¶ d-mW-n C-u I-mg-vN Iï-v AZ-v`-p-X-t-¯-ms-S
Z-mk-n-a-m-t-c-mS-p ]d-ª-p. "B k-v{-X-os-b t-\-m¡-q-,
{-`m- ´-ns-b
- t- ¸
- m- s-e \S-¡p- ¶
- p- . F¶-m Fs-´m- c-p
k-uµ-c-y-w-! K-m-w`-o-c-y-w-! Ahs-f \-m«-p-I-mÀ ie-y-w
s-N¿-p¶-p-!, t-hK-w Ahs-f I-q«-n-s-¡-mï-p hc-ph-n³.'
a-p¶-nÂh¶-p hµ-n¨-p Xe-I-p-\-n¨-p \-n¶ Zab-´-n-t-b-m-S-p d-mW-n t-N-mZ-n-¨-p. "l-m-, Bc-mW-p
\-o? t-hj-{-]-Ñ-¶-b-mb t-Zh-nt-b-m I-n¶-c-nt-b-m?
C-u {-]-mI-rXt-hj-¯-ne-p-w \-o Aa-c-{-]`-b-mb-n
t-i-m`-n-¡-p¶-p. ]db-q-, Bc-mW-p \-o-!'
Za-b´-n ]d-ª -p, "al- m- d- m- W- n- , R- m³
t-Zh-nb-p-w I-n¶-c-n-b-p-s-a-m-¶-p-a-Ã-, s-hd-p-s-a-mc-p
a\-p-j-y-k-v{-X-o-b-mW-v. F\-n¡-v A`b-w X¶-me-p-w.
Fs-â `À¯-mh-v N-qX-n t-X-mä-v FÃ-m-w \j-vSs-¸«-v I-m«-n-t-e¡-p t-]-mb-t-¸-mÄ R-m³ At-±ls-¯ ]-n´-p-SÀ¶-p. XfÀ¶-p-d-§-n-t-¸-mb Fs-â
]-mX-n-hk-v{-X-w a-pd-n-s-¨-S-p-¯-p-s-I-mï-v At-±l-w

Ft-§-m s-]-mb-v¡-f-ª-p. t-Zh-o-, R-ms-\s-â
`À¯-m-h-ns-\ t-XS-n DÅ-pN-p«-p -\-S-¡-p-I-b-m-W-v.'
"Ie--y-m-W-n-, \-o Ch-ns-S hk-n¨-ps-I-mÅ-p-I.'
d-mW-n ]d-ª-p. "R-m³ `S-·-ms-c Ab¨-v \-ns-â
`À¯-m-h-ns-\ At-\-z-j-n-¸-n-¡-m-w.'
Za-b´-n ]d-ª-p. "At-½-, F\-n¡-v A`b-w
Xc-m-s-a¶-p ]d-ª-X-n\-p \µ-n-b-p-ï-v. R-m\-nh-ns-S s-s-kc-{-Ô-n-b-mb-n Ig-n-b-m-w. F¦-ne-p-w
R-m³ N-ne h-y-h-Ø-IÄ ]d-b-s-«. Ah-s-bÃ-m-w
Ah-n-S-p-t-¯¡-p k½-X-s-a-¦-n a-m{-X-w R-m\-nh-ns-S hk-n-¡-m-w. t-Zh-o-, R-m³ Bc-p-s-Sb-p-w
DÑ-nj-vS-w Ig-n-¡-p-I-b-nÃ-, Bc-p-s-Sb-p-w I-me-pI-g-p-I-p-I-b-n-Ã. A\-y-]-p-c-p-j-·-m-t-c-mS-v R-m³
a-nï-p-I-b-n-Ã. Ft-¶-mS-v Bs-c-¦-ne-p-w l-o\-a-mb-n
s-]c-p-a-m-d-n-b-m Ah³ h[--y-\-m-W-v. R-m³
{-_-mÒ-W-s-c-s-¡-mï-v Fs-â `À¯-m-h-ns-\
At-\-z-j-n-¸-n-¡-m³ {-ia-n-¡-p-¶-X-m-W-vþ C{-X-b-pa-mW-v Fs-â h-y-h-Ø-IÄ.'
Hc-p al-m-d-m-W-n-b-ps-S BÚ-m-K-m-w-`-o-c-yt-¯-ms-S C-u {-]-mI-r-X-t-h-j-[-m-c-nW-n ]db-p¶
h-m¡-p-IÄ t-I«-v t-NZ-n-d-mW-n h-nk-va-b-t-¯-ms-S
FÃ-m-w k½-X-n-¨-p. aI-f-mb k-p\-µs-b h-nf-n¨-v
Za-b-´-ns-b G¸-n-¡-p-Ib-p-w s-Nb-vX-p.
_-m¡-n D-ul-n-¡-p-I. I-pf-n¨-v i-pN-n-b-mb-n
\Ã BS-IÄ [c-n¨-v a-p¶-n-s-e-¯-nb k-zÀt-e-m33
I-t-Z-h-X-s-b-t-¸-m-e-pÅ B c-q]-w Iï-v s-I-m«-mc-h-m-k-n-IÄ F{-X AZ-v`-p-X-s-¸-«-n-c-n-¡-p-w-!
(XpScpw)

hc: Ptb{µ³

HIvtSm_À 2012 Xfncv

teJ\w

k-wJ-y-m-k-a-q-l-¯-ns-e X-mc-§Ä
^-n_-\-m¨-n A\-p-{-Ia-w
(Fibonacci sequene)
c-m[-m-I-r-j-vW³

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

p{I
\
nA
m-¨
-\
n_
^

c-n-¡Â Hc-p a-p¯È-n X¯-h-fÀ¯-pI-m-c-t-\-mS-v Hc-p t-P-mU-n X¯-Is-f
Bh-i-y-s-¸-«-p. At-±l-w Hc-p -DS-¼S-n h¨-p.
a-p«-h-n-c-n-ª-n-d§-n Hc-mg-vN a-m{-X-a-mb Hc-p
t-P-mU-n X¯-¡-p-ª-p-§s-f s-I-mS-p-¡-m-w.
Ah-bn- s-e X¯½ BZ-y cï-p hÀj-§f
- n- Â
a-p«-b-n-SnÃ. a-q¶-m-w hÀj-w a-pXÂ hÀj-mhÀj-w H-mt-c-m t-P-mU-n a-p«-I-f-n-S-p-w. Ah
h-nc-nª-v H-mt-c-m X¯-¡-p-ª-p-§-f-p-ï-m-I-p-w.
Ah-b-ns-e X¯-½b-p-w BZ-y cï-p hÀj§-f-n a-p«-b-n-S-n-Ã. a-q¶-m-w hÀj-w a-pXÂ
hÀj-m-hÀj-w H-mt-c-m t-P-mU-n a-p«-I-f-n-S-p-w. Ah
34
h-nc-nª-v X¯-¡-p-ª-p-§-f-p-ï-m-I-p-w. hc-p-w
Xe-a-p-d-If-p-w CX-m-hÀ¯-n-¡-p-w. ]¯-p hÀjt-¯¡-v H¶-p-w N¯-p t-]-mI-ms-X k-wc£-n-¡W-s-a¶-p-w H-mt-c-m hÀjh-p-w At-±l-w \-nc-o£-W-¯-n-\-mb-n hc-p-s-a¶-p-w-, Gs-X-¦-ne-p-w
Ah-k-c-¯n X¯-I-f-ps-S F®-w I-pdh-p
h¶-m At-¸-mÄ DÅ-hs-b a-pg-p-h³ X-nc-ns-¨-S-p-¡-p-s-a¶-p-w AÃ-m-¯-]£-w ]¯-m-w
hÀj-w a-pg-p-h³ X¯-I-s-fb-p-w a-p¯-È-n¡-p
\ÂI-p-s-a¶-p-w I-qS-n Ad-n-b-n-¨-p.
a-p¯È-n C-u DS-¼S-n kk-t-´-mj-w k½X-n¨-v X¯-¡-p-ª-p-§s-f Gä-p-h-m§-n h-o«-ns-e¯-n. Ah-b-v¡-m-l-mc-w s-I-mS-p¯ t-ij-w
I-q«-n-e-S-¨-p. a-p¯-È-nb-p-w Bl-m-c-t-ij-w
h- n {- i - a - ¯ - n - e - m - b - n . X¯- h - f À¯- p - I - m - c ³
H-mt-c-m hÀjh-p-w hc-p-t-¼-mÄ h-o«-n F{-X
t-P-mU-n X¯-I-f-p-ï-m-I-p-s-a-¶-X-ns-\-¡-pd-n¨-v h-n{-i-a-¯-n-\-n-S-b-n-s-e-t-¸-mt-g-m a-p¯È-n
Bt-e-m-N-n-¨-p. BZ-y-hÀj-w Hc-p t-P-mU-n (1-)
cï-m-hÀj-w a-p«-b-n-S-n-Ã. cï-m-w-hÀjh-p-w
Hc-p t-P-mU-n (1-,1-) a-q¶-m-w-hÀj-¯-n Hc-p
t-P-mU-n a-p«-IÄ. Ah h-nc-nª-v Hc-p t-P-mU-n
X¯-¡-p-ª-p-§Ä. Bb-X-n-\-m a-q¶-m-whÀj-¯-n cï-p t-P-mU-n (1-,1-,2-) X¯-IÄ.
\-me-m-w hÀj-w BZ-y Hc-p t-P-mU-nb-n \-n¶-v

aw

H

]mkvIÂ {XntImWw

Hc-p t-P-mU-n a-p«-IÄ a-m{-X-w. Ah h-nc-n-ª-v Hc-p
t-P-mU-n X¯-¡-p-ª-p-§Ä. A§s-\ \-me-m-w
hÀj-¯-n a-q¶-p t-P-mU-n (1-,1-,2-,3-) X¯-IÄ.
A©-m-w hÀj-w BZ-y Hc-p t-P-mU-n-b-n \-n¶-v
Hc-p t-P-mU-n a-p«-IÄ. cï-m-w t-P-mU-n-b-nÂ
\-n¶-v, Ah a-q¶-m-w hÀj-a-m-b-X-n-\-m Hc-p
t-P-mU-n a-p«-IÄ. At-¸-mÄ A©-m-w hÀj-w
cï-p t-P-mU-n a-p«-IÄ h-nc-nª-v cï-p t-P-mU-n
X¯-¡-p-ª-p-§Ä. Bb-X-n-\-m A©-m-w
hÀj-¯-n A©-p t-P-mU-n (1-,1-,2-,3-, 5-). Bd-m-w
hÀj-a-m-I-p-t-¼-m-t-g¡-p-w \-me-m-w hÀj-w Dï-m-

1597-, 2584-, 4181-, 6765-, 10946 F¶-n§s-\ \-of-p-¶-p. C-u \-nc-b-nÂ
\-qd-mw- k-wJ-y 354224848179262000000
BW-v. Bb-n-c-m-a-t-¯-X-nt-\-m 209
A¡-§-Ä. C-u A\-p-{-I-a-a-mW-v
^-n_-\-m¨-n A\-p-{-Ia-w F¶-d-n-bs-¸-S-p-¶-X-v. ^-n_-\-m¨-n F¶X-v
]X-n-a-q¶-m-w \-qä-m-ï-n Cä-e-n-b-nÂ
P-oh-n-¨-n-c-p¶ Hc-p KW-n-X-i-m-k-v{-XÚs-â h-nf-n-t-¸-c-mW-v. C-u A\-p{-I-a-¯-n\-v ^-n_-\-m-¨-n-b-ps-S t-]
c-p N-mÀ¯-n-s-¡-m-S-p-¯-X-v ]s-¯-m¼X-m-w \-qä-m-ï-n P-oh-n-¨-n-c-p¶
{-^©-p KW-n-X-i-m-k-v{-X-Ú-\-mb
Ft-U-zÀU-v e-q¡ (Edouard Loukas-)
^n_- \ m- ¨ nA\p{Iaw {]ISn¸n¡p¶ tImfn
b-ms-W¶-p Ic-p-X-p-¶-p.
^-n_-\m- ¨
- n- b
- p- s-S t-]c-n Ad-nb
- b-n-c-p¶ a-q¶-p t-P-mU-n-b-n \-n¶-v a-q¶-p t-P-mU-n s-¸-S-p-s-¶-¦-ne-p-w C-u A\-p-{-I-as-¯ BZ-y-a-mb-n
a-p«-IÄ. A©-m-w hÀj-w h-nc-n-ªh a-p«-b-n-S-nÃ. Is-ï-¯-n-bX-v At-±-l-a-Ã. ^-n_-\-m-¨-n¡-p
^‑n_‑\‑m¨‑n F¶X‑v Leonardo pisano Bigollo F¶ Cä‑m‑e‑n‑b³
KW‑n‑X‑i‑m‑k‑v{‑X‑Ús‑â h‑nf‑n‑t‑¸‑c‑m‑W‑v. Ct‑±l‑w Leonardo pisa
(]‑nk‑b‑ns‑e e‑nb‑\‑mÀt‑U‑m‑) Leonardo pisano, Leonardo Bonacci,
Leonardo Fibonacci F¶‑o t‑]c‑p‑I‑f‑ne‑p‑w Ad‑n‑b‑s‑¸‑«‑n‑c‑p‑¶‑p. `‑mc‑
X‑¯‑n DÛ‑h‑n¨‑v Gj‑y‑b‑n {‑]N‑c‑n‑¨‑n‑c‑p¶ l‑nµ‑p Ad‑_‑nI‑v
k{‑¼‑Z‑mb‑w F¶‑d‑n‑b‑s‑¸‑S‑p‑¶‑, \‑ma‑n‑t‑¸‑mÄ D]‑t‑b‑m‑K‑n‑¡‑p‑¶‑,
Zi‑m‑wi k‑wJ‑y k{‑¼‑Z‑mb‑w b‑qt‑d‑m‑¸‑n {‑]N‑c‑n‑¨‑X‑v, 1202 Â
Ct‑±l‑w cN‑n¨ Liber Abaci F¶ I‑rX‑n‑b‑n‑e‑q‑s‑S‑b‑m‑W‑v. C‑u I‑rX‑n‑
b‑n ^‑n_‑\‑m¨‑n A\‑p‑{‑I‑ah‑p‑w {‑]X‑n‑]‑m‑Z‑n‑¨‑n‑«‑p‑|‑v.

A§s-\ Bd-m-w hÀj-w Bs-I F«-p t-P-mU-n
(1-,1-,2-,3-,5-,8-) X¯-IÄ. C{-X-b-p-a-m-b-t-¸-m-t-g¡-p-w
a-p¯-Èn- b
- p- s-S ]g-a\
- Ê
- n- s
- e
- m- c-p k-wib-w. hÀj-mhÀj-§-f-n X¯-I-f-ps-S F®-w Gt-X-m {-]
t-X-yI N-n« A\-p-k-c-n-¡-pt-¶-m? a-p¯È-n a-pä¯-n-d§-n s-s-Ih-n-c-e-p-s-I-mï-v ]-qg-n-b-n Fg-p-X-n
1, 1, 2-, 3-, 5-, 8. l-mb-v BÝc-y-w Xs-¶. k-wib-w
ic-n-b-m-W-v. ]¯-m-w hÀj-w F{-X t-P-mU-n
X¯-IÄ X\-n¡-p I-n«-p-s-a¶-v t-hK-w Xs-¶
a-p¯È-n IW-¡-m-¡-n. 1-, 1-, 2-, 3-, 5-, 8-, 13-, 21-,
34-, 55. a-p¯-È-n-s-b-t-¸-ms-e Ct-¸-mÄ \a-p¡-p-w
C-u k-wJ-y-m-\-n-c-b-ps-S N-n« a\-Ê-n-e-m-b-nt-Ã.
H-mt-c-m ]Z-¯-n\-p-w t-ij-w AS-p¯ k-wJ-y
IW-¡-m-¡m³ Ff-p-¸-w. ^e-w e£-W-s-a-m¯
A\-´-a-mb Hc-p k-wJ-y-m-\-ncþ Hc-\-p-{-Ia-w :
1-, 1-, 2-, 3-, 5-, 8-, 13-, 21-, 34-, 55-, 89-, 144-, 233-, 610-, 987-,

35

a-p¼-v `-mc-X-o-b-c-mb t-K-mk-v]-e-m-N-m-c-y\-p-w t-laN-{-µ-m-N-m-c-y\-p-w k-wK-oXi-mk-v{-X NÀ¨b-nÂ
C-u A\-p-{-I-as-¯ k-qN-n-¸-n-¨-n-c-p-¶-X-mb-n
s-U-m\-mÄU-v C. I-v\-p´-v F¶ ]-mÝ-mX-y
i-mk-v{-X-Ú³ t-cJ-s-¸-S-p-¯-n-b-n-«-p-ï-v.
s- s - P hþ {- ] P- \ \ LS- \ - b - n s- e Hc- p
{- ] i- v \ - ¯ - n s- â h- n i- I - e - \ - ¯ - n - e - m - W t- Ã - m
Ch-ns-S ^-n_-\-m¨-n A\-p-{-Ia-w X-nf-§-n-b-X-v.
CX-p-t-]-ms-e kk-y-§-f-p-s-Sb-p-w ]q¡-fp-sSbpw
LS\-, P´-p-¡-f-ps-S ic-o-c-L-S-\- X-pS§-n aä-v
{-]I-r-X-n-{-]-X-n-`-m-k-§-f-ne-p-w k-wK-oX þN-n{-Xþ
i-ne-v] Ie-I-f-ne-p-w KW-n-X-i-m-k-v{-X-¯-ns-e
]e Bi-b-§-f-ne-p-w ^-n_-\-m¨-n A\-p-{-Ia-w
X-nf-§-p-¶-p-ï-v. ]-mk-vI ( Pascal-) {-X-nt-I-m-W¯-n ^-n_-\-m¨-n A\-p-{-Ia-w X-nf-§-p-¶X-v
N-n{-X-¯-n I-mW-m-w.
HIvtSm_À 2012 Xfncv

KW‑nXi‑mk‑v{‑Xh‑p‑w
t‑\‑m_Â ]‑pc-k‑vI‑m-ch‑p‑w

teJ\w

t‑U‑m. t‑ac‑n t‑P‑mÀP‑v ]\-¨-b‑v¡Â

H‑m

t‑c‑m hÀjh‑p‑w
t‑\‑m_Â ]‑pck‑vI‑mc t‑PX‑m-¡s‑f {‑]J‑y‑m]‑n-¡‑p-¶X‑p \‑m‑w {‑i²‑n-¡‑m-d‑pï-t‑Ã‑m.
1895 Â k‑z‑oU³I‑mc-\‑mb
BÂ{‑^U‑v t‑\‑m_Â C‑u
]‑pc-k‑vI‑mc‑w GÀs‑¸-S‑p-¯‑pt‑¼‑mÄ D‑uÀP-X-{‑´‑w‑, ckX{‑´‑w‑, s‑s‑hZ‑y-i‑m-k‑v{‑X‑w‑,
k‑ml‑n-X‑y‑w‑, ka‑m-[‑m\‑w
F¶‑o A©‑p i‑mJ-IÄ
a‑m{‑Xt‑a t‑\‑m_Â ]«‑n-I-b‑nÂ
Ø‑m\‑w t‑\S‑n-b‑n-c‑p-¶‑p-Å‑q.
36 ]‑n¶‑oS‑v 1969 Â k‑m¼-¯‑nI
i‑mk‑v{‑Xi‑mJ-s‑b-¡‑qS‑n ]«‑n-Ib‑n DÄs‑¸-S‑p-¯‑n.
FÃ‑m i‑mk‑v{‑X-§f‑p-s‑Sb‑p‑w c‑mÚ‑n-b‑mb
KW‑nXi‑mk‑v{‑X‑w F§s‑\
C‑u ]«‑n-I-b‑n \‑ns‑¶‑m-g‑nh‑mb‑n F¶X‑v C¶‑p‑w Hc‑p {‑]
t‑l-f‑n-I-b‑mb‑n Ah-t‑i-j‑n-¡‑p¶‑p. b‑pà‑n¡‑p \‑nc-¡‑p-¶hb‑p‑w AÃ‑m¯hb‑p-a‑mb H«\-h[‑n I‑mc-W-§Ä CX‑n\‑p
]dª‑p t‑IÄ¡‑p-¶‑p-ï‑v.
Ah-s‑b-´‑p-a‑m-I-s‑«‑, KW‑n-Xi‑mk‑v{‑Xi‑mJb‑v¡‑v t‑\‑m_Â
]‑pc-k‑vI‑m-c-a‑nà F¶X‑p
a‑m{‑X-a‑mW‑v b‑mY‑mÀ°‑y‑w.
F¶‑m t‑\‑m_ ]‑pck‑vI‑mc‑wt‑]‑ms‑e Xs‑¶ {‑]
[‑m-\-s‑¸« Hc‑p ]‑pc-k‑vI‑mc‑w
1936 a‑pXÂ KW‑nXi‑mk‑v{‑X¯‑n\‑v \‑ne-h‑n-e‑p-ï‑v. KW‑nX
i‑mk‑v{‑X-¯‑ns‑e t‑\‑m_Â
k½‑m\‑w F¶-d‑n-b-s‑¸-S‑p¶
"^‑oÂU‑p s‑aUÂ‑' BWXfncv -HIvtSm-_À 2012

X‑v. It‑\-U‑n-b³ KW‑nX
i‑mk‑v{‑X-Ú-\‑mb t‑P‑m¬
N‑mÄk‑v ^‑oÂU‑vk‑ns‑â
_l‑p-a‑m-\‑mÀ°-a‑mW‑v
]‑pc-k‑vI‑m-c-¯‑n\‑v C‑u t‑]
c‑p e`‑n-¨-X‑v. A´‑m-c‑m{‑ã
KW‑nXi‑mk‑v{‑X b‑qW‑n-b³
(IMU‑) GÀs‑¸-S‑p-¯‑n-b‑n-c‑n¡‑p-¶ C‑u ]‑pc-k‑vI‑mc‑w
\‑me‑p hÀj-¯‑n-s‑e‑m-c‑n¡Â a‑m{‑X‑w kt‑½-f‑n-¡‑p¶
KW‑nXi‑mk‑v{‑X-Ú-c‑ps‑S
A´‑m-c‑m{‑ã kt‑½-f\
(ICM‑)¯‑ne‑mW‑v k½‑m\‑n-¡‑p-¶-X‑v. C¡-g‑nª
]‑pc-k‑vI‑mcZ‑m\‑w \S-¶X‑v

C´‑y-b‑n Xs‑¶-b‑m-W‑v.
s‑s‑l{‑Z-_‑m-Z‑n C¯-cs‑a‑mc‑p al‑m-k-t‑½-f-\-¯‑n\‑v
C´‑y t‑hZ‑n-b‑m-I‑p-¶X‑p‑w
BZ‑ya‑mb‑m-W‑v.
^‑oÂU‑p-s‑a-U-e‑p-a‑mb‑n
_Ô-s‑¸«‑v CX‑p-hs‑c Hc‑p
C´‑y³ \‑ma‑w h¶‑n-«‑n-Ã.
AS‑p¯ ]‑pc-k‑vI‑mcZ‑m\‑w
\S-¡‑p-¶X‑v Z£‑nW s‑I‑md‑nb-b‑ns‑e t‑k‑mf‑n-e‑mW‑vþ
2014 Â. As‑¶-¦‑ne‑p‑w Hc‑p
C´‑y³ \‑ma‑w t‑IÄ¡‑ph‑m³ \a‑p-¡‑m-h‑pt‑a‑m?
At‑X‑m \½‑p-s‑S I‑m¯‑nc‑n¸‑v
h‑oï‑p‑w X‑pS-c‑pt‑a‑m?

37

HIvtSm_À 2012 Xfncv

§-v

Agc-p¯-p-w {-]
F

s-I. aW-n-I-W-vT-Z-mk-v

t-Icf k-wØ-m\ _-me-k-m-l-nX-y C³Ì-n-ä-y-q«-v \h-b-pK-v
_-me-\-m-SI Ne-¨-n{-X {-K-ma-w Ch k-wb-p-à-a-mb-n
t-I-m«-b¯-v k-wL-S-n-¸-n¨ _-me-\-m-SI cN-\-m-i-n-e-v]i-m-e-, _-me-c-w-t-K-m-Õh-w F¶-n-hs-b A[-n-I-c-n-¨-pÅ
{-]t-X-yI Ah-t-e-m-I\-w

""B

....À...-t-¸-m...-!-! t-I-m«b-w \K-cl-r-Z-b-¯-n \-n¶-v C¡-g-nª
BKÌ-v 30-þ-m-w X-obX-n DbÀ¶ BÀ¸-p-h-nf-n
H-mW-¯-ns-â _-m¡-n]{-X-a-m-b-n-c-p-¶-n-Ã. A³]t-X-mf-w I-pc-p-¶-p-I-f-ps-S Bt-L-m-j-\-mZ-w
h-yX-y-k-vX-a-mb Hc-p kÀK-k-w-L-m-S-\-¯-ns-â
X-nc-t-\-m-«-¯-n-t-â-X-m-b-n-c-p-¶-p.
t-Icf k-wØ-m\ _-me-k-m-l-nX-y C³Ì-nä-y-q«-v-, t-I-m«b-w \h-b-pK-v _-me-\-m-SI Ne-¨-n{-X
{-K-ma-w Ch-b-ps-S k-wb-pà-m`-n-a-p-J-y-¯-nÂ
38 BKÌ-v 30-,31 s-k]-vä-w-_À 1-,2 X-ob-X-n-If-ne-mW-v _-me-\-m-SI i-ne-v]-i-meb-p-w \-mS-I-mh-X-c-W§f-p-w k-wL-S-n-¸-n-¨-X-v. kÀK-t-ij-n
DWÀ¯-m³ B«h-p-w ]-m«-p-w kÀK-k-w-h-m-Z§f-p-w cN\-m ]c-n-i-o-e-\-§f-p-w c-wK-m-h-

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

w

p
h
K
tbm

X-c-W-§f-p-w FÃ-m-a-mb-n
\-me-p-\-mÄ A£-c-\-K-c-ns-b
I-pc-p-¶-p-IÄ I-ogS-¡-n.
BKÌ- v 30 BÀ¸- p - h - n - f - n - I - f - p - a - m b- n
H¯-pI-qS-nb I-p«-n-IÄ BZ-y-w IS¶-ps-N¶X-v
{-]k-n² _-me-k-m-ln- X-yI-mc-\-mb {-io- I-nf-n-cq- -À
c-m[-m-I-r-j-vW-\-p-a-mb-n \S-¯-nb kÀK-k-w-h-mZ-¯-n-t-e-¡-m-W-v. aä-p-Å-hs-c A\-p-I-c-n-¡-ms-X
k-z´-a-mb Bi-b-§-f-n-e-q¶-n cN\ \S-¯-Ws-a¶-v At-±l-w I-p«-n-I-t-f-mS-v Bh-i-y-s-¸-«-p.
D¨- I - g - n ª- v s- I aW- n - I - W - v T - Z - m k- v
t-\X-rX-z-w \ÂI-nb ]c-n-]-m-S-n-b-n h-yX-yk-vX-§-f-mb Z-ri-y- þ{-ih-y-mh-X-cW Ie-If-ns-e t-\c-n«-p-w AÃ-m-s-X-b-p-a-pÅ k-wt-h-Z\
{-]{-I-nb (Direct and indirect communication)
I-p«-n-IÄ AS-p-¯-d-n-ª-p. X-pSÀ¶-v X-nc-p-h-\´-]-pc-w c-wK-{-]-`-m-X-¯-ns-e {-i-oaX-n s-I Fk-v
K-oXb-p-w {-i-o At-i-mI-v ii-nb-p-w s-I-m¨-pI-q«-pI-mc-p-w Bb-n i-ne-v]-i-mem-wK-§Ä \S-¯-nb
a-pJ-m-a-pJ-w ]c-n-]-mS-n Gs-d l-rZ-y-a-m-b-n. s-s-hI-pt-¶c-w Gg-v aW-n-t-b-ms-S ZÀi\ k-m-wk-vI-m-c-nI
t-I{-µ-¯-ns-e BU-n-t-ä-m-d-n-b-¯-n X-nc-p-h-\-´]-pc-w c-wK-{-]-`-m-X-ns-e I-p«-n-IÄ Ah-X-c-n-¸-n¨
"c¯s-â t-e-mI-w-' F¶ \-mS-I-t-¯-m-s-S _-me
c-wt-K-m-Õh-w Bc-w-`-n-¨-p.
c¯s-â t-e-mI-w F¶ \-mSIs-¯ h-naÀi\-_-p²-y-m Ah-t-e-m-I\-w s-Nb-vX NÀ¨-m
]c-n-]-mS-nt-b-ms-S _-me-\-m-S-I-c-N\-m

i-ne-v]-i-m-e-b-ps-S cï-m-w-\-mÄ Bc-w`-n¨-p. al-m-Ih-n ch-o-{-µ-\-mY S-mt-K-md-ns-â t‑]‑mÌ‑va‑m³ IYs-b Ahe-w-_-a-m¡-n Hc-p k-zX{-´ \-mSI
cN-\b-v¡-v t-hï-p¶ CX-n-h-r¯-w
X¿-m-d-m-¡-p¶ {-]-mt-b-m-K-nI]c-n-i-oe-\-a-m-b-n-c-p¶-p AS-p-¯-X-v.
{- K - q ¸- v NÀ¨- I Ä¡- n - S b- v ¡ - v
IS- ¶ - p - h ¶ {- i - o a- o \- ¼ e- w
kt- ´ - m j- v \- m S- I - c - N - \ - b nÂ
Xs-â {-]-mt-b-m-K-n-I-m-\-p-`-h-§Ä
i- n e- v ] - i - m - e - m - w - K - § - f - p - a - m b- n
]¦-p-s-h-¨-p. s-s-hI-p-t -¶c-w
7.15 H-ms-S ZÀi\ BU-n-t-ä-md-n-b-¯-n h-nX-pc k-pl-rX-v
\-mSI¡f-c-n-b-ns-e I-p«-n-IÄ
Ah- X - c - n - ¸ - n ¨ he F¶
\mSI-w i-ne-v]-i-m-e-b-nÂ
]s-¦-S-p-¯-hÀ¡-v Hc-p \hym\-p-`-h-a-m-b-n.
s- k ]- v ä - w - _ À H¶- m - w - X - o - b X- n _- m e- \ - m SII-r¯-v {-i-o Be-n-´d P-n I-rj-vW-]-nÅ
\-mS-I-c-N-\-b-ps-S k-mt-¦-X-nI hi-§-s-f-¡-pd-n¨-v k-wk-mc-n¨-p. D¨-t-b-ms-S h-nX-pc k-pl-rX-v
\-mS-I-¡-f-c-n¡-v t-\X-rX-z-w \ÂI-p¶ {-i-o
k-p[-m-I-c-³ I-p«-n-IÄ¡-v ]-p¯³ Ad-n-h-p-IÄ
]IÀ¶-p \ÂI-m-s-\-¯-n-. Fd-W-m-I-pf-w `-mc-Xa-mX-m t-I-mf-P-ns-e t-U-m.-e-m-e-n-a-m-X-y-p-h-p-a-mb-p-w
I-p«-n-IÄ NÀ¨ \S¯-n.
D¨b-v¡-v h-n{-i-a-¯-n\-pt-ij-w \-mS-I-t-hZ-n-b-ns-e A\-p-`-h-§Ä Ie-m-eb \-mSI{-]
hÀ¯-I-\-mb {-i-o t-P-mk-v IÃ-d-b-v¡Â I-p«-nI-f-p-a-mb-n ]¦-p-s-h-¨-p. s-s-hI-p-t-¶c-w Gg-v aW-nt-b-ms-S h-nX-pc k-pl-rX-v \-mSI k-wL-¯-ns-â
[-oc-a-m-X-rX-z-w F¶ \-mS-I-w Ac-§-n-s-e-¯-n-.
l-rZ-y-a-mb Hc-p Ah-X-c-W-w.
ka-m-]\Z-nhk-w c-mh-ns-e I-p«-n-I-f-ps-S {-K-q¸-pIÄ ]-qÀ¯-oI
- c
- n- ¨ \-mSI CX-nh
- r- ¯
- c
- N
- \
- b
- p- s-S
Ah-X-cW-w \S-¶-p. S-mt-K-m-d-ns-â t‑]‑mÌ‑va‑m³
F¶ IY-b-ps-S c-wK-`-mj-y-w Bb-n-c-p¶-p I-p«-nIÄ X¿m-dm-¡nbXv. \-me-v {-K-q¸-p-IÄ \-me-v
h-yX-yk-vX c-oX-nb-n IYs-b ka-o-]-n-¨X-v
hfs-c `-mh-\-m-h-n-e-m-k-t-¯-ms-S Bb-n-c-p-¶-p.
X-pS˦-v _-me-\-m-S-I-c-N-b-n-X-m-h-mb {-i-o
s-I-mS-p-a¬ t-K-m]-m-e-I-r-j-vW³ cN-\-b-ps-S
k-t¦-X-§-s-f-¡-p-d-n¨-v I-p«-n-IÄ¡-v Ad-nh-v
]IÀ¶- p - s - I - m - S - p - ¯ - p . D¨- b - v ¡ - p Å CS- t - h f-b-v¡-p-t-ij-w Hc-p CX-n-l-m-ks-¯
F§s\ _-me\-mSI-am¡-m-w F¶ Ba-p-Jt-¯-ms-S A¶-v Ah-X-c-n-¸-n-¡-p¶ \h-b-p-K-ns-â

"K-pc-p I-r]-' F¶ \-mS-I-¯-ns-â {-]t-a-b-,
CX-n-h-r-¯-§s-f I-p«-n-IÄ¡-v ]c-n-N-b-s-¸-S-p¯-n-s-¡-m-S-p-¯-p.
s-s-hI-p-t-¶c-w Gg-p-a-W-n-t-b-ms-S t-I-m«b-w 39
a-p\nk-n-¸Â ]-mÀ¡-n Gg-p t-hZ-n-I-f-n-e-mb-n
\h-b-pK-v _-me-\-m-SI Ne-¨-n{-X {-K-ma-¯-ns-â
"K-pc-pI-r]-' \-mSI-w Ah-X-c-n-¸-n-¡-s-¸-«-p. C-u
c- wK- m -h -X-cWw Bkz-Zn-¡m³ I- p«- n-If-p-w
a-pX-nÀ¶-h-c-p-a-S-§-p¶ h³kZ-Ê-mW-v a-p\-n-k-n¸Â ]-mÀ¡-n F¯-n-t-¨À¶-X-v. Ac-§-nÂ
\-n¶-pw- Ac-§n- t- e
- ¡-v \-of-p¶ c-wK-{I
- n- b
- b
- n- e
- q- s-S
]-pt-c-m-K-a-n-¡-p¶ C-u \-mS-I-m-h-X-c-Ws-¯
kZÊ-p-w a-m[-y-a-§f-p-w X-pd-¶-a-\-t-Ê-ms-S
kzo-I-cn¨p.
C-u c-wK-m-h-X-c-W-t-¯-ms-S \-me-p-\-mÄ
\-oï-p \-n¶ _-me-\-m-SIcN\-mi-ne-v]-i-mebv¡pw _-me-c-w-t-K-m-Õ-h-¯-n\-p-w X-nc-È-oe
h-oW-p. i-ne-v]-i-meb-n ]s-¦-S-p¯ _-me
{-]X-n-`-I-f-ps-S kÀK-m-ß-I-Xb-v¡-v I-qS-p-XÂ
X-nf-¡-t-a-I-m³ C-u ]c-n-]-mS-n s-I-mï-v Ig-nª-p
F¶-p-ÅX-v t-Icf k-wØ-m\ _-me-k-m-l-nX-y
C³Ì-n-ä-y-q-«-n\-p-w \h-b-pK-v _-me-\-m-SI Ne¨-n{-X {-K-ma-¯-n\-p-w Gs-d N-mc-n-X-mÀ°-y-w
\ÂI-p¶ H¶-m-W-v.
(h-niZ-am- b Ah-te- m- I
- \
- ¯
- n- \-v http://ksicl.org F¶
s-h_-vs-s-k-dd-v t-\-m¡-p-I-)

HIvtSm_À 2012 Xfncv

teJ\w

40

{-]N-cn- ¸
- n- ¡
- p- I
- b-pw- s-Nb-vXp- . 1832Â At-±l-w
X-nc-p-h-n-X-m-w-I-q-d-n DS-\-of-w k©-c-n-¡-pI-b-p-ï-m-b-n. AX-v At-±-l-¯-n\-v Hc-p
]T\bm{Xbmb-n a-md-n. \-mKÀt-I-m-h-n-e-ns-e
a-nj-\-d-n-a-mÀ \S-¯-p¶ k-vI-qÄ kµÀi-n¨-t-¸-mÄ Ah-ns-S A[-y-m-]-I-\-m-b-n-c-p¶
t-P-m¬ t-d-m_À«-ns-\ X-nc-p-h-\-´-]-p-c¯-v
Hc-p k-vI-qÄ \S-¯-m³ k-z-mX-n £W-n-¨-p.
s-s-__-nÄ]-T\-w I-qS-n A\-p-h-Z-n-¡-p-s-a¦-n hc-m-s-a-¶-mb-n t-d-m_À«-v. AX-n\-p
k½X-w a-qf-nb k-z-mX-n X-nc-p-h-\-´-]-p-c¯-v
al-m-c-m-P-mk-v {-^-ok-vI-qÄ Bb-n Bc-w-`-n¨
]-mT-i-mebmWv 1866 Â b-qW-n-t-h-g-vk-nä-n
t-Im- f-Pm- b-n c-q]-m´
- c
- s
- ¸
- «- X
- v. s-Im- Ã-¯p- h
- ¨-v
{-_-n«-oj-v s-s-k\-y-¯-ns-â t-hj-[-m-cW-w
Iï-v Cã-s-¸« k-z-mX-n X-nc-p-h-n-X-m-w-I-qÀ
\-mbÀ¸-«-m-f-¯-ns-â t-hj-w At-X s-s-ie-nb-n B[-p-\-o-I-c-n-¨-p. t-I-m-«-b¯-v k-n F-w
Fk-v ]-mT-i-m-e kµÀi-n¨ k-zm- X-ns-b Ah-nSs-¯ A¨-S-n-b{-´-w hÃmsX B-IÀj-n-¨-p.
Ah-n-s-S-\-n¶-p e`-n¨ h-nh-c-§Äh¨-v eï\-n \-n¶v A¨-S-n-b{-´-w Cd-¡-p-aX-n
s-Nb-vX-v X-nc-p-h-\-´-]-p-c¯-v Kh.
{-]Ê-v Ø-m]-n-¨-p. ]©-m-wK-w-, X-nc-ph-n-X-m-w-I-qÀ Nc-n{-X-w, I-rj-vW-I-uÀ
F¶ \-mS-I-w Ch-s-b-ms-¡ k-z-mX-nb-ps-S I-me¯-v C-u {-]Ê-n \-n¶-p-w
]-pd-¯-p-h-¶-p. Be-¸-p-g-b-n-s-e-¯-nb
k-z-mX-n Ah-ns-S {-_-n«-oj-v h-mW-nP-y
t-aÂt-\-m-«-h-p-a-m-b-n-¡-g-nª t-P-m¬
I-mÂU-n-t-¡-m-«-ns-\ ]c-n-N-b-s-¸-«-p.
At-±l-w N-ne h-m\-\-n-c-o-£-t-W-m-]I-c-W-§Ä k-z´-a-mb-n Dï-m-b-n-c-p¶
Bf-m-W-v. At-±-ls-¯ X-nc-p-h-\-´-]-p-c¯-v
Hc-p H_-vkÀt-h-äd-n X-pS-§-m³ £W-n-¨-p.
Hc-p- I-m-e¯-v t-e-mI-{-]-i-k-vX-a-mb-nc-p¶
X-nc-p-h-\-´-]-pc-w H_-vkÀt-h-äd-n A§-s-\b-mW-v \-ne-h-n h¶X-v.
k-z-mX-n-b-ps-S i-mk-v{-X-m-`-n-a-p-J-y-s-¯-¡-pd-n¨-v hf-s-c-¡-p-d-¨-p-a-m-{-Xt-a C¶-v Ad-n-bs-¸-S-p-¶-pÅ-p. At-±l-w I-mÂU-n-t-¡-m-«-n\v
Fg-p-X-nb I¯-v C-w¥-ï-ns-e t-d-mbÂ
s-k-ms-s-kä-n t-cJ-I-f-n-e-p-ï-v. H_-vkÀt-häd-n \-ne-\-nÂt-¡ï Bhi-ys-¯¡-p-d-n¨-v
At- ± l- w Fg- p - X - n - b - X - m W- v C- u I¯- v .
{- _ - n «- \ - n s- e N- n e i- m k- v { - X - k - ` - I - f - n s- e
H-mW-dd-n A-wK-a-m-b-n-c-p¶-p k-z-mX-n. AX-nÂ

KW-nXt{ ]anbmb
k-wK-o-X-Ú³
tUm. ANyp-Xv-i-¦À F-kv \mbÀ

k-w

K-o-Xs-¯ k-vt-\l-n-¡-p¶ GX-p
ae-b-m-f-n¡-p-w k-p]-c-n-N-n-X-\-m-aa-mW-v
k-z-mX-n-X-n-c-p-\-mÄ.
k-z-mX-n-X-n-c-p-\-mÄ P\-n-¨-n«-v 199 hÀj-§Ä
]-n¶-n-«-n-c-n-¡-p¶-p. k-wK-o-X-Ú³, k-z-mX-{-´-y
-Z-m-ln-, i-mk-v{-X-m-t\zjI³-, Z-oÀL-h-o-£-W-apÅ
`cWm[nImcn, - Ie-mkvt\ln- F-¶n§-s\
\n-ch-[n hn-ti-j-W-§Ä-¡v AÀ-l-\m-Wv Xn-cphn-Xmw-Iq-dnsâ Cu ap³ `-c-Wm-[n-Imcn.
16 hbÊ-v X-nIª 1829  `cW-w Gs-äS-p¯ k-z-mX-n X-nc-p-h-n-X-m-w-I-q-d-n B[-p-\-nI- X b- v ¡ - v h- n ¯- p - ] - m - I - n . {- _ - n «- o - j - p - I - m - t - c - m S- v
C-uÀj-y ]-peÀ¯-n-s-¡-m-ï-p-Xs-¶ Ah-c-ps-S
c-oX-n-I-s-fb-p-w B[-p-\-nI i-mk-v{-X-s-¯b-p-w `-mjs-bb-p-w k-z-mX-n X-nc-s-ª-S-p¯-v k-z-oI-c-n-¡-p-Ib-p-w

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

At-±-ls-¯ ]‑uc‑k‑vX‑y‑\‑m‑
S‑p‑I‑f‑ns‑e i‑mk‑v{‑X ‑¯‑ns‑â
al‑m‑\‑mb t‑{‑]‑mÕ‑m‑l‑I³
F¶-mW-v h-nt-i-j-n-¸-n-¨-n-c-n-¡-p¶-X-v. At-±-l-¯-n\-v C´-y³
t-P-y-mX-n-Èm- -k-v{-X-¯-n Ad-nh-v
Dï-m-b-n-c-p¶X-mb-p-w {-_-n«-oj-v
Ak- v t - { - S - m - W - a - n - ¡ Â {- ] k- n ²- o - I - c - W - § Ä X- m c- X a- y - w
s-Nb-vX-n-c-p-¶-X-mb-p-w AhcpsS
t-cJ-I-f-n I-mW-m-w.
t- I c- f - ¯ - n \- v al- \ - o - b a-mb KW-nX ]-mc-¼-c-y-a-p-ÅX-mb-n GhÀ¡-p-w Ad-n-h-p-ÅX- m - W - t - à - m . Hc- p - ] t£ B
]c-¼-cb-ns-e Ah-k-m\ I®-nI- f - n  H¶- m b i¦- c - h Àa
(1800- þ 1838- ) k- z - m X- n - b - p s- S
k- p l- r - ¯ - m - b - n - c - p - ¶ - p . k- n
F-w h-nj-v F¶ ]-mÝ-mX-y
i-mk-v{-X Nc-n-{-X-I-m-c\-v i¦-chÀas-b t-\c-n«-v ]c-n-N-b-a-p-ï-mb-n-c-p-¶-p. At-±-ls-¯ {-]i-wk-n¨-v h-nj-v Xs-â {-KÙ-¯-nÂ
t-cJs-¸S-p-¯-n-b-n-«-p-a-pï-v."k`
-c-Xv\-a-me-'BW-v i¦-c-hÀab-ps-S {-][-m\ I-rX-n.
k-z-mX-n-b-ps-S _-me-y-s-¯¸- ä - n - b - p - Å Gäh- p - w h- n i- Z a-mb h-nh-cW-w \a-p¡-v e`-n¡-p-¶X-v t-IW s-hÂj-v
F¶ {-_-n«-oj-v s-s-k\-n-I³
cï-p-h«-w X-nc-p-h-\-´-] pc-w
kµÀi- n ¨t- ¸ - m Ä At- ± l- w
\ÂI- p ¶ h- n h- c - W - § - f - n Â
\-n¶-mW-v
s-hÂj-v ae-b-m-f-n¡-p {-]-nb¦-c-\Ã. \½-ps-S A`-n-a-m-\a-mb t-he-p-¯-¼-n-Z-f-h-b-vs-¡X-ns-c {-_-n«-oj-pI-mÀ \S-¯-nb
]S-\-o-¡-¯-ns-â Aa-c-¡-m-c\-m-b-n-c-p¶-p s-hÂj-v. At-±l- ¯ - n \- v Hc- p \- m «- p - c - m - P - m h-ns-\ ]-pI-g-v¯-m³ a\Ê-p
h¶-X-p-Xs-¶ AÛ-p-X-s-a¶-p
{-]t-X-yI-w H-mÀ¡-W-w.
C¶s-¯ coXnbnÂ

s- s - l k- v I - q - f - n  ]T- n - ¡ - m ³
a- m {- X - w {- ] - m b- a - m b k- z - m X- n
F¶ _- m e³ t- ] Àj- y ³- ,
C-w¥-oj-v-, k-wk-vI-rX-w F¶-nh
h-m b- n ¨- p t-Iĸ-n¨-p F¶-v
s-hÂj-v t-cJ-s-¸-S-p-¯-p-¶-p.
shÂj- n s- \ AÛ- p - X - s - ¸ S- p ¯- n - b X- v Cs- X - m - ¶ - p - a - Ã .
KW-n-X-i-mk-v{-X ]-pk-vXI-w
FS-p¯-v b-q¢-nU-ns-â 47þ-maX-v
k-n²-m´-w Hc-p \-mS³ t-Éä-nÂ
hc¨-v h-ni-Z-o-I-c-n-¨-p F¶-p-w
b-qt-d-m-]-y³ KW-nX i-mk-v{-X-

Geometry, Octagon,
Decagon, Duodecagon F¶-n-X-y-m-

]-Z-§-f-mb

Z-n-]-Z§Ä k-wk-vI-r-X-`-m-jb-ns-e P-ym- anX-n,- Aj-vTt- I
- m- ¬-,
Zi- t - I - m ¬ F¶- n - X - y - m Z- n ]
Z-§-f-n \-n¶-v DÛ-h-n-¨-hb-m-s-W¶-v N-qï-n-¡-m-W-n¨p
F¶-p-w s-hÂj-v ]d-b-p-¶-p.
GX- m W- v b- q ¢- n - U - n s- â
47þ- m aX- v k- n ²- m - ´ - w ? {- ] ik- v X - a - m b s- s - ] X- t - K - m - d k- v
k-n²-m´-w Xs-¶.

Octagon, Decagon, Duodecagon Ch‑s‑b‑ms‑¡
_l‑p‑`‑p‑P‑§Ä
AhY‑m t‑]‑mf‑n‑K¬
F¶ C\‑¯‑nÂs‑¸‑
S‑p¶ c‑q]‑§‑f‑mW‑v
F¶‑v \‑n§‑f‑n N‑ne‑
s‑c‑¦‑ne‑p‑w k‑vI‑qf‑nÂ
]T‑n‑¨‑n‑c‑n‑¡‑pw. t‑cJ‑m‑J‑
W‑vU‑§Ä t‑NÀ¯‑p‑
|m‑¡‑p¶ ASª
c‑q]§f‑mW‑n‑h.
X‑os‑¸‑«‑n‑s‑¡‑m‑Å‑n‑IÄ
s‑I‑m|v \‑n§Ä¡‑n‑h
k‑rã‑n‑¨‑p‑|‑m‑
¡‑m‑w. I‑pdªXv
a‑qs‑¶®sa¦‑ne‑p‑w
D‑s|¦‑nt‑e‑, Hc‑p
ASªc‑q]‑w e`‑n‑
¡‑q. aq¶p hi‑
§f‑p‑w X‑pe‑y‑a‑m‑b‑n‑c‑n‑
¡‑pt‑¼‑mÄ ka`‑pP
{‑X‑nt‑I‑m‑Ww e`n¡pw.
\nch[n hi‑§‑
f‑pÅ Hc‑p _l‑p‑`‑p‑P‑
a‑mW‑v h‑r¯‑w. s‑Nd‑nb
s‑Nd‑nb hi‑§Ä.
Ch‑b‑ps‑S C‑w¥‑oj‑v
b‑qt‑d‑m‑]‑y³ \‑ma‑§Ä
k‑z‑mX‑ns‑b BIÀj‑n‑
¨‑X‑p‑t‑]‑ms‑e H¶‑p a\‑Ê‑n‑c‑p‑¯‑n‑b‑m \s‑½b‑p‑w
BIÀj‑n‑¡‑p‑w.
HIvtSm_À 2012 Xfncv

41

teJ\w

{XntIm-W-kw-Jy-IÄ

t-e-m

I-w a-pg-p-h³ k-wJ-y-m-a-b-a-m-s-W¶-v
{-]ik-vX {-K-o¡-v KW-n-X-i-m-k-v{-XÚ³ s-s-]Y-t-K-m-dk-p-w A\-p-b-m-b-n-If-p-w h-ni-zk-n-¨-n-c-p-¶-p. AhÀ k-wJ-y-Is-f s-s-Zh-§-f-mb-n
Bc-m-[-n-¨-n-c-p¶-p F¶-p a-m{-X-aà P-oh-n-X-¯-ns-e
FÃ-m {-]X-n-`-m-k-§-s-fb-p-w k-wJ-y-I-f-p-a-mb-n
42
_Ô-s-¸-S-p-¯-m\-p-w {-ia-n-¨-n-c-p-¶-p. k-wJ-y-Is-f
N-n{-X-§-f-p-a-mb-n _Ô-s-¸-S-p¯-n N-n{-X-k-wJ-yIÄ Bh-n-j-v¡-c-n-¨X-v s-s-]Y-t-K-m-d-k-m-W-v.
N-n{-X k-wJ-y-I-f-n Hc-n-\-a-mW-v {-X-nt-I-m-W-k-wJ-y-IÄ (Triangular Number). t-]c-v k-qN-n-¸-n-¡-p-¶-X-pt-]-ms-e C-u C\-w k-wJ-y-IÄ {-X-nt-I-m-W-h-p-a-mb-n
_Ô-s-¸-«-n-c-n-¡-p-¶-p. X-ms-g s-I-mS-p-¯-n-c-n-¡-p¶
N-n{-X-w {-i²-n-¡-pI.

1-, 3-, 6-, 10 F¶-o {-Ia-¯-n-e-pÅ
k-wJ-y-I-f-mW-v {-X-nt-I-mW k-wJ-y-If-mb-n Ad-n-b-s-¸-S-p-¶X-v. Ct-X {-Ia¯-n k-wJ-y-I-f-ps-S F®-w F{-X
t-hW-s-a-¦-ne-p-w hÀ²-n-¸-n-¡-m-w. 1-, 3-,
6-, 10-, 15-, 21-, 28-, 36-, 45-, 55-, 66-, 78-, 91-,

CX-ns-e h-r¯-§-f-ps-S F®-w bY-m-{-Ia-w
1-, 3-, 6-, 10 F¶-n-h-b-m-W-t-Ã-m. C-u h-r¯-§Ä
{-X-nt-I-m-W-h-p-a-mb-n F§-s-\ _Ô-s-¸-«-n-c-n-¡-p¶-p
F¶-v X-ms-g s-I-mS-p-¯-n-c-n-¡-p¶ N-n{-X-¯-n \-n¶-v
a\-Ê-n-e-m-¡-m-w.

hc: F³ Sn cmPohv

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

105-, 120-, 136-, 153, 171-, 190-, 210-, 231-,
253-, 266-, 280-, 305 F¶-n-h-b-mW-v
X-pSÀ¨-b-m-b-pÅ 25 {-X-nt-I-m-Wk-w-J-y-IÄ. Chs-b bY-m-{-Ia-w
T1 , T2 , T3 , T4 ...... F¶-n-§s-\
t-cJ-s-¸-S-p-¯-p-¶-p.
X-pSÀ¨-b-mb F®Âk-w-J-yIÄ {-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-I-f-p-a-mb-n
F§-s-\ _Ô-s-¸-«-n-c-n-¡-p¶-p
F¶-v X-ms-g s-I-mS-p-¯-nc-n-¡-p¶ DZ-m-l-c-W-§f-nÂ\-n¶-v a\-Ê-n-e-m¡-m-w.
1 = T1
1+2 = 3 = T2
1+2+3 = 6 = T3
1+2+3+4 = 10 = T4
1+2+3+4+5 = 15 = T5

F¶-nh {-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-I-f-m-s-W¶-v hc-p-¶-p. 10-, 100-,
1000 F¶-o {-Ia-¯-n-e-pÅ {-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-IÄ 55-,
5050-, 500500 F¶-o {-Ia-¯-n-e-m-s-W-¶X-v {-X-nt-I-m-Wk-wJ-y Is-ï-¯-m-\-pÅ as-ä-mc-p hg-n-b-mW-v \a-p¡-v
X-pd¶p X-c-p-¶-X-v. 5s-â I-qs-S I-ps-d ]-qP-y-§Ä
t-NÀ¯-v h-oï-p-w At-X k-wJ-y BhÀ¯-n-¨-mÂ
\a-p¡-v {-X-nt-I-m-W-k-wJ-y Xs-¶ e`-n-¡-p-w. AX-m-bX-v
50005000-, 500000500000-, 50000005000000 F¶n-§s-\
F{-X he-nb {-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-If-p-w \a-p¡-v Ff-p-¸-

{-X-nt-I-m-W-k-w-J-yI-s-fÃ-m-w {-Ia-¯-nÂ
X-pSÀ¨-b-mb F®Â
k-w-J-y-I-f-ps-S X-pI-b-ms-W¶-v I-mW-m-w.
n Hc-p

43

F®Â k-w-J-y-b-m-

b-mÂ
Tn = n(n+1)/2 F¶ k-q{-X-h-mI-y-w
{-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-IÄ Iï-p-]-n-S-n¡-m³ kl-m-b-n-¡-p-w. C-u k-q{-Xh-mI-y-w D]-t-b-m-K-n¨-v \a-p¡-v
F{-X {-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-IÄ
t-hW--s-a-¦-ne-p-w Iï-p-]-n-S-n¡-m-w.
F¶-p a-m{-X-a-Ã, {-Ia-¯-nÂ
F{-X-m-as-¯ {-X-nt-I-m-Wk-wJ-ybpw I-s−¯mw.
10-, 100-, 1000 F¶-o {-Ia-¯-ne-pÅ {-X-nt-I-mW k-wJ-y-IÄ
\a-p¡-v I-mW-W-s-a-¶-n-c-n-¡s-«
k-q{-X-h-m-I-y-¯-n n \-v C-u h-neIÄ t-NÀ¡-pI

T10 = 10 (10+1)/2 = 55
T100 = 100(100+1)/2
= 100x101/2 = 5050
T1000 = 1000(1001)/2 = 500500

¯-n Iï-p-]-n-S-n-¡-m-w.
AS-p-¯-S-p¯
{-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-IÄ¡-v
Fs-´-¦-ne-p-w {-]t-X-y-I-Xb-pt-ï-m F¶-v \a-p¡-v ]c-n-t-i-m-[-n-¡-m-w. AS-p-¯-S-p¯
N-ne {-X-nt-I-mW k-wJ-y-I-f-ps-S X-pI X-ms-g s-I-mS-p¡-p¶-p
T1 + T2 = 1+3 = 4
T2 + T3 = 3+6 = 9
T3 + T4 = 6+10 = 16
T4 + T5 = 10+15 = 25
T5 + T6 = 15+21 = 36

C§s-\ I-n«-p¶ k-wJ-y-I-s-fÃ-m-w ]-qÀ® hÀ¤-§f-m-W-v. ]-qÀ®-hÀ¤-§Ä ka-N-X-p-c-k-w-J-y-IÄ (Square
numbers) F¶-m-W-d-n-b-s-¸-S-p-¶-X-v. {-X-nt-I-m-W-k-w-J-y-Is-f
{-X-nt-I-m-W-h-p-a-mb-n _Ô-s-¸-S-p-¯-nbX-pt-]-ms-e ]-qÀ®hÀ¤-§s-f AYh-m ka-N-X-pc k-wJ-y-Is-f ka-N-X-p-ch-p-a-mb-n _Ô-s-¸-S-p-¯-m-w. {ian¨pt\m¡q.

At-¸-mÄ 55-, 5050-, 500500
HIvtSm_À 2012 Xfncv

teJ\w

IW-¡-ns-e I-pS-p-w_h-mg-vN
ct-a-i³ h«-yd

`

- u X- n Ii- m k- v { - X - c - w - K ¯- v ad- ¡ - m - \ - m h-m¯ k-w`-m-h-\-IÄ \ÂI-nb a-mU-wI-y-qd-nI-pS-p-w_s-¯¡-p-d-n¨-v t-I«-n-c-n-¡-p-at-Ã-m?
a-mU-w-I-y-qd-n F¶ t-]c-n Ad-n-b-s-¸-S-p¶
t-ac-n I-y-qd-n-, Ah-c-ps-S `À¯-mh-v ]-nbd-n
I-y-qd-n-, Ah-c-ps-S aI-f-mb s-Fd-n³ I-y-qd-n-, Chc-ps-S `À¯-mh-v t-P-mf-n I-y-qd-n F¶-n-h-s-cÃ-m-w
{-]ik-vX i-mk-v{-X-Úc-p-w t-\-m_Â k½-m\
t-PX-m-¡-f-p-a-m-W-v.
`-uX-nI-þck-X{-´ i-mk-v{-X i-mJ-I-f-nÂ
a-m{-X-a-mb-n HX-p-§-p-¶-n-Ã I-pS-p-w_ a-ml-mß-y-w.
KW-nXi-mk-v{-X c-wKs-¯ AX-n-I-m-bc-mb
44 "_ÀW- u e- n I- p S- p - w _- w - ' Gs- d {- ] i- k - v X a-mW-v. k-z-nä-vkÀe³U-p-I-m-c-\-mb t-P¡_-v
_ÀW-ue-n-, At-±-l-¯-ns-â kt-l-m-Z-c-\-mb
t-P-m¬ _ÀW-ue-n-, t-P-m¬ _ÀW-u-e-n-b-ps-S

Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

cï-m-as-¯ aI-\-mb U-m\-n-b _ÀW-ue-n
F¶-nhÀ KW-n-X-i-mk-v{-X c-wK¯-v Gs-d k-w`-mh\ \ÂI-n-b-n-«-p-ï-v.
C\-n Ch-c-ps-S P-oh-n-X-¯-n-t-e¡-v.....
1654 U-nk-w-_À 27 \-p t-_k-e-n-e-mW-v
t-P¡_-v _ÀW-ue-n P\-n-¨-X-v. aIs-\ s-s-hZ-nI-\-m-¡-p-h-m-\-m-b-n-c-p¶-p t-P¡_-v _ÀW-u-e-nb-ps-S ]-nX-mh-v \-nt-¡-m-f-mk-v B{-K-l-n-¨-n-c-p-¶-X-v.
F¶-m t-P¡-_-n\-v KW-nXi-mk-v{-X-¯-n-e-mb-n-c-p¶-p I¼-w. 1686  t-P¡_-v _ÀW-ue-n
t-_k kÀh-I-e-m-i-m-e-b-n KW-n-X-i-mk-v{-X
s-{-]-m^-k-d-mb-n Ø-m\-t-a-s-ä-S-p-¯-p. B I-meL-«-¯-ns-e {-]ik-vX KW-nXi-mk-v{-X-Ú-\-mb-n-c-p-¶ e-o_-v\-o-k-ns-â t-{-]-mÕ-m-l-\-t-¯-ms-S
I-m¡-p-ek-v AYh-m Ie-\-i-m-k-v{-X-¯-nÂ
\-nc-h[-n ]T-\-§Ä \S-¯-n. I-m¡-p-e-k-ns-â
`-qc-n-`-m-K-w k-n²-m-´-§f-p-w t-P¡-_-n-s-âb-p-w
kt-l-m-Z-c³ t-P-m¬ _ÀW-u-e-n-b-p-s-Sb-p-w
k-w`-m-h-\-I-f-m-W-v. \-nc-h[-n KW-nX h{-I§-s-f-¡-p-d-n¨-v At-±l-w ]T\-w \S-¯-p-I-b-pï-m-b-n. Ah-b-n {-][-m-\-a-mW-v "t-e-mK-c-n-Ya-nI kÀ¸-n-f-w.-' At-±-l-¯-n\-v Gs-d Cã-s-¸«
C-u KW-nXh{-I-w Xs-â ih-I-p-S-o-c-¯-n-\-p-t-aÂ
Bt-e-J\-w s-N¿-W-s-a¶-p-w At-±l-w \-nÀt-Zi-n-¡-p-I-b-p-ï-m-b-n. 1705 BKÌ-v 16 \-v t-P¡_-v
_ÀW-ue-n A´-c-n-¨-p.
t-P¡_-v _ÀW-u-e-n-b-ps-S Cfb kt-l-m-Zc-\-mb t-P-m¬ _ÀW-ue-n 1668 BKÌ-v 7 \-p
P\-n-¨-p. KW-nX i-mk-v{-X-t-e-m-Is-¯ h-nh-mZ
]-pc-p-j-\-m-b-n-c-p¶ t-P-m¬ _ÀW-ue-n KW-nX-i-m-k-v{-X-¯-n-s-e-¶-t-]-ms-e s-s-hZ-y-i-mk-v{-X

c-wK¯-p-w Xs-â {-]-mKÛ-y-w s-Xf-n-b-n-¡-p-I-b-p-ï-mb-n. Xs-â \-nK-a-\-§-t-f-mS-v h-nt-b-m-P-n-¡-p-¶-h-s-cs-bÃ-m-w i{-X-p-h-mb-n IW-¡-m-¡-n-b-nc-p¶ Bf-m-b-nc-p¶-p t-P-m¬ _ÀW-u-e-n. Xs-â aI³ U-m\-n-bÂ
_ÀW- u - e - n - b - p - a - m b- n ]- n W§- n ]- n c- n - ª - X - n \- p
]-n¶-ne-p-w CX-p-Xs-¶ I-mc-W-w. Ie\-i-m-k-v{-X-w-,
t-P-y-ms-a{-S-n-, t-{-]-m_-_-n-e-nä-n X-nbd-n F¶-n-h-b-ns-eÃ-m-w At-±l-w Xs-â {-]-mKÛ-y-w s-Xf-n-b-n-¡-pI-b-p-ï-m-b-n. 1748 P\-p-hc-n 1þ-m-w X-obX-n t-P-m¬
_ÀW-ue-n A´cn-¨-p.
t-P-m¬ _ÀW-u-e-n-b-ps-S cï-m-as-¯ aI-\-mW-v
U-m\-n-b _ÀW-ue-n. 1700 s-^{-_-p-hc-n 9 \-p
P\-n¨ U-m\-n-b h-n\-b-m-\-z-n-X\-p-w ef-n-X-P-o-h-nX-w
\b-n-¨-n-c-p¶b-mf-p-a-m-b-n-c-p-¶-p. Xs-â ]-nX-m-h-ns-â
k-z`-m-h-¯-ns-â t-\À h-n]-c-oX-w F¶-p ]d-b-m-w.
U-m\-n-b-e-ns-\ s-s-hZ-y-i-mk-v{-X-w ]T-n-¸-n-¡-W-s-a-¶-mb-n-c-p¶-p ]-nX-m-h-ns-â \-nÀ_-Ô-w.At-X X-p-SÀ¶-v
U-m\-n-b s-s-hZ-y-i-mk-v{-X-w ]T-n¨-v t-U-mI-vS-d-ms-b-¦-ne-p-w Xs-â a\Ê-v KW-nXi-mk-v{-X-¯-n-t-e¡-v
hg-p-X-n-h-o-g-p-I-b-p-ï-m-b-n. aIs-â KW-nXi-mk-v{-X
]T-\h-p-w Xs-â Is-ï-¯-e-n-t-\-mS-p aI-\-pÅ
h-nt-b-m-P-n¸-p-w Ahs-c X½-n AIä-n. Ie\i-mk-v{-X-¯-n ]-pX-nb Is-ï-¯-e-p-IÄ U-m\-n-bÂ
\S-¯-n. 1726 Â dj-y-b-ns-e s-kâ-v ]-ot-äg-vk-v_ÀK-v
kÀh-I-e-m-i-meb-n KW-nXi-mk-v{-X s-{-]-m^k-d-mb-n t-kh\a\-p-j-vT-n¨ At-±l-w 1733 Â
t-_k kÀh-I-e-m-i-m-e-b-n s-s-hZ-y-i-mk-v{-X
s-{-]-m^-k-d-mb-p-w t-P-me-n s-Nb-vX-p. KW-n-X-s-¯b-p-w
s-s-hZ-y-i-m-k-v{-X-s-¯b-p-w Hc-p-t-]-ms-e {-]W-b-n¨
B AX-pe-y {-]X-n-`-m-i-me-n 1782 Â C-u t-e-mI¯-p-\-n¶-p-w h-nS-h-m-§-n.

45

Adn‑bn¸v
{‑]‑nb‑ h‑mb‑\‑¡‑mt‑c‑,
IS‑e‑m‑k‑n‑s‑â h‑ne‑b‑ne‑p‑w A¨‑S‑n\‑nc‑¡‑ne‑p‑w h¶ ‑hÀ²‑\h‑v a‑qe‑w \‑n§‑f‑ps‑S
{‑]‑nb a‑mk‑n‑I‑b‑mb Xf‑n‑c‑ns‑â h‑ne hÀ²‑n‑¸‑n‑¡‑m³ \‑nÀ_‑Ô‑n‑X‑a‑m‑b‑n‑c‑n‑
¡‑pIb‑m‑W‑v. Unkw_À e¡‑w a‑pXÂ 12 c‑q]‑b‑m‑b‑n‑c‑n¡‑p‑w a‑mk‑n‑I‑b‑ps‑S
h‑ne. h‑mÀj‑nI hc‑n‑k‑wJ‑y 130 c‑q]. ]¯‑p‑t‑I‑m‑¸‑n‑b‑n I‑qS‑p‑X Hc‑p‑a‑n‑s‑¨‑
S‑p‑¡‑p‑¶‑hÀ¡‑v h‑c‑n‑k‑wJ‑yb‑n Cfhp e‑`n¡pw. Hc‑p‑ hÀj‑t‑¯¡‑v
120 c‑q] a‑m{‑X‑w. \‑ne‑h‑n‑e‑pÅ hc‑n‑¡‑mÀ¡‑v hc‑n‑k‑wJ‑y X‑oc‑p‑¶X‑p hs‑c
]gb \‑nc‑¡‑n¯s‑¶ a‑mk‑nI e`‑y‑a‑m‑I‑p‑w. \n§‑fp‑sS t{]m‑Õm‑l‑\hpw
k‑l‑I‑c‑Whpw XpSÀ¶pw {]‑Xo‑£n‑¡p¶p.
FU‑n‑äÀ (C³ N‑mÀP‑v‑)
HIvtSm_À 2012 Xfncv

\ -ng- e-p-IÄ

k

ab-w Gs-d s-s-hI-n.
X-pe-m-hÀj-w I\¯-p. ]-pd¯-v CS-nb-p-w
agb-p-w. a-pd-n-b-m-s-I-s-b-m¶-p
XW-p-¯-p. K-w`-o-c-a-mb CS-n46 s-h-t-«-ms-S Idâ-v A{-]-X-y-£a-m-b-n. C\-n-s-b´-p s-N¿-m³?
R-m³ Dd-§-m³ X¿-m-d-mb-n.
a-u\-a-mb-n {-]-mÀ°-n-¨-ps-I-mï-v ]-pX-¸-n-\-S-nb-nÂ
N-pc-p-ï-p-I-qS-n I-nS-¶-p. ag
BÀ¯-e¨-p s-]¿-p-I-b-mW-v. a-n¶-e-ns-â N-n{-X-¸-W-nIÄ P\-m-e-b-n-e-qs-S R-m³
I-mW-p-¶-p-ï-m-b-n-c-p-¶-p.
]-n¶-o-s-S§s-\t-b-m ab-¡¯-n-t-e¡-v hg-p-X-n-h-o-W-p...
At¸mgXm Fh-ns-S
\-nt-¶-m Hc-p I-ms-e-m¨...
AX-v Ft-¶-m-S-S-p¯p hc-p-¶X-mb-n t-X-m¶-n. At-X, B
I-me-S-n-IÄ Fs-¶-t-¯S-n
F¯-n-b-X-m-b-n-c-p-¶-p. Hc-p
h-nI-r-X-c-q]-w Fs-â AS-pt-¯¡-v h¶-p. R-m\-ms-I
`b-¶-p. B c-q]-w Fs-¶
t-\-m¡-n H¶-p N-nc-n-¨-p. ]-md-n¸-d¶ a-pS-n-b-p-w t-N-mc-s-b-me-n-¡-p¶ Xe-b-p-w a-pj-nª-p
\-md-p¶ hk-v{-X-§f-p-w
Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012

I-od-n-¸-d-nª ]-mâ-vk-p-w-,
s-]-m«-n-t-¸-mb ]Ã-p-I-f-p-w...
t-]S-n ad¨-p]-n-S-n-¡-m³ Rm³
F¶-m Ig-nb-p-w h-n[-w
{-ia-n-¨-p. Fs-â {-ia-w ]-mg-mb-n. B c-q]-w t-N-mZ-n¨-p
""F´-n-\-n{-X `b-¡-p-¶-p?
R-m³ \-ns-¶ H¶-p-w s-N¿-nÃ. `-oc-p-¡-ft-Ã `b-¡-pI?-'-'
Ab-m-f-ps-S k-w`-m-jW-w

F\-n¡-v Ic-p¯-p ]IÀ¶-p.
s-s-[c-y-w k-w`-c-n¨-v R-m³
t-N-mZ-n-¨-p."" X-m¦-f-m-c-mW-v?
F´-n\-v Fs-¶-t-¯S-n
h¶-p? \-n§-s-f-mc-p a\-p-j-y\t-à A¸-w h-r¯-n-b-ms-b-ms-¡ \S-¶pIq-s-S...-'-'
""l-p-w a\-p-j-yt-\-m-!
R-m³ a\-p-j-y-\Ã. a\-pj-yX-z-w CÃ-m-¯-h-\-mW-v
a\-p-j-y³. R-m³ A§s-\-bÃ'-' ""]-ns-¶ \-n§Ä
Bc-mW-v?-'-' ""Hc-p Z-pÀ\-n-a-nj-¯-n t-Zl-w h-n«-I-t-eï-n-h¶ Hc-p-h³. F¶-mÂ
R-m\-m-t-cb-p-w D]-{-Z-h-n-¡-n-Ã.
Fs-â I-mc-y-§Ä Bt-c-m-s-S¦-ne-p-w ]d-b-ms-X F\-n¡-v
ka-m-[-m\-w I-n«-n-Ã. I-p«-n-IÄ

CfwXfn-cn-te¡v cN-\-IÄ
Ab-¡q.
k½m-\-§Ä t\Sq...
\n§-fpsS IY-Ifpw
Ihn-X-Ifpw
kpK-X-Ip-amcn So¨-dnsâ
Xncp-¯-ep-I-tfm-sS-bmWv
{]kn-²o-I-cn-¡p-¶-Xv.

Ah-Ø? C\‑n Ah-s‑c§s‑\ P‑oh‑n¡‑p‑w? s‑s‑Zh¯‑ns‑â k‑z´‑w \‑m«‑nÂ
F´‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v C§s‑\-s‑b‑m-s‑¡... C‑u ka‑q-l¯‑ns‑â X‑n·s‑b X‑pS-¨‑p-\‑o¡‑m-\‑pÅ \· F¶‑n-e‑p-ï‑mb‑n-c‑p¶‑psh¦‑nÂ...
Ai‑zX‑n c‑mP³‑,
¢‑mÊ‑v 10‑,
Kh F¨‑v Fk‑v Fk‑v‑,
CS-¸Å‑n‑,
Fd-W‑m-I‑pf‑w‑, s‑I‑m¨‑n

47

hc: tKm]p ]«n-¯d

\‑nj‑vI-f-¦-c‑m-W‑v. AX‑n\‑m-e‑mW‑v R‑m³ t‑a‑mf‑ps‑S
AS‑p-t‑¯¡‑v h¶X‑v. R‑m³
c‑m‑wk‑n-M‑v. t‑Zi‑w hfs‑c
AI-s‑e-b‑m-W‑v. t‑P‑me‑n-t‑XS‑n
k‑zt‑Z-i¯‑v \S¶‑p aS‑p-¯t‑¸‑mÄ A\‑y-t‑Z-i-t‑¯¡‑v
hï‑n-I-b-d‑n. h‑o«‑n `‑mc‑yt‑bb‑p‑w I‑pª‑p-a-¡-t‑fb‑p‑w
X\‑n-¨‑m¡‑n R‑m³ b‑m{‑Xb‑mb‑n . F¶‑m AX‑v
F-s¶-t‑¶-¡‑p-a‑m-b‑pÅ
t‑hÀ]‑mS‑mb‑n-c‑n¡‑p‑w F¶‑v
R‑m³ {‑]X‑o-£‑n-¨t‑X-b‑n-Ã.
I‑qä‑m-I‑q-c‑n-c‑p-f‑n hï‑n N‑od‑n¸‑m-ª‑p. b‑m{‑X-¡‑m-c‑nÂ
]ec‑p‑w ab-¡-¯‑n-e‑mW‑v.
\Ã X‑nc¡‑p‑w. H¶‑v
\‑nhÀ¶‑p \‑n¡‑m³
t‑]‑me‑p‑w CS-a‑n-Ã. h‑mX‑ne‑ns‑â Ac‑n-I‑nÂ. Ae‑v]‑w
Øe-a‑p-ï‑m¡‑n R‑m\‑n-c‑p-¶‑p.
]‑pg-b‑p‑w aeb‑p‑w hbe‑p‑w IS¶‑p-t‑]‑mb‑n. H‑mt‑c‑m Øeh‑p‑w
h‑yX‑yk‑vX‑w. F¶‑m a‑m\‑w
FÃ‑m-b‑n-S¯‑p‑w Hc‑p-t‑]‑ms‑e.
\£-{‑X-§Ä a‑n¶‑n-¯‑n-f-§‑p¶‑p. N{‑µ³ I‑mÀt‑a-L-§-f‑ps‑a‑m-¯‑v If‑n¨‑p ck‑n-¡‑p-¶‑p.
FÃ‑m‑w Bk‑z-Z‑n¨‑v R‑m\‑nc‑p-¶‑p.
F¶‑mÂ.... Z‑pc´‑w
Fs‑¶ t‑XS‑n-s‑b-¯‑n-bX‑v
s‑]s‑«-¶‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. ]‑pd-I‑nÂ
\‑n¶ Bf‑p-I-f‑ps‑S XÅe‑ns‑â ià‑n-b‑n R‑m³
s‑{‑Sb‑n-\‑n \‑n¶‑p‑w s‑Xd‑n¨‑v

{‑S‑m¡‑n h‑oW‑p. At‑¸‑mÄ
]ä‑nb a‑pd‑n-h‑p-I-f‑m-W‑n-s‑X‑ms‑¡. R‑m³ h‑oWX‑v Bc‑p‑w
Iï‑n-Ã. Cc‑p-«‑n hï‑n
AI-¶-I-¶‑p-t‑]‑m-b‑n. ]‑ns‑¶
s‑h{‑]‑m-f-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. kl‑mb-a-`‑yÀ°‑n¨‑v \‑nc-h[‑n
h‑mX‑n-e‑p-IÄ a‑p«‑n. F¶‑mÂ
^e-a‑p-ï‑m-b‑n-Ã. `‑mjb‑p‑w
t‑Zih‑p‑w h‑yX‑y-k‑vX-a‑m-b-X‑n\‑m Bc‑p‑w Fs‑¶ kl‑mb‑n-¨‑n-Ã. kl‑m-b-a-`‑yÀ°‑n¡‑p-t‑¼‑mÄ Ic‑p-W-I‑m-W‑n-¡‑pI-bt‑à a\‑p-j‑y-X‑z-a‑p-Å-hÀ
s‑Nt‑¿-ï-X‑v? Fs‑â `‑mj
a\-Ê‑n-e‑m-b‑n-s‑Ã-¦‑ne‑p‑w
Fs‑â Zb-\‑o-b‑m-hØ
AhÀ Iï-X-t‑Ã.... C¯c-¡‑m-c‑n \‑n¶‑v c£
t‑\S‑m³ P‑oh-s‑\‑m-S‑p-¡‑p-Ib‑m-b‑n-c‑p¶‑p R‑m³‑'‑'.
R‑m³ s‑R«‑n-b‑pWÀ¶‑v N‑pä‑p‑w t‑\‑m¡‑n‑.
CÃ, Bc‑p-a‑n-Ã.
X‑nc‑nª‑v I‑nS-¡‑m³
X‑pS-§‑p-t‑¼‑mÄ Xt‑e
Z‑nh-ks‑¯
]{‑X-¯‑nÂh¶ B
h‑mÀ¯ R‑m³ Iï‑p.
a\‑p-j‑y-\‑mb‑n ]‑nd¶‑n«‑p‑w a\‑p-j‑yX‑z‑w
I‑n«‑m-s‑X-t‑]‑mb IY.
Fs‑â I®‑p-IÄ a§‑p¶-X‑mb‑n t‑X‑m¶‑n
F´‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w
Ab‑m-f‑ps‑S
I‑pS‑p‑w-_¯‑ns‑â

HIvtSm_À 2012 Xfncv

G

³ Bd-m-w ¢-mÊ-v
BZ-yh-nZ-y-mÀ°-n-b-m-W-v.
¯-b-¡-p-¶-X-v.
a-m-b-mW-v Xf-n-c-n\-v I -nb A¼-nf-n
p-X
I-pa-m-c-\-m-i-m³ Fg- hfs-c Cã-v
¡
n
F¶ Ih-nX F\
S-m-S-n-¡-Y- IS‑
tm
\
s-¸-«-p. P¸-m-\-ok-v
\¶v. Xf-nc-v
e‑ns‑e s‑I‑m«‑mchpw y-w h-mb-nZI-n«-n-b-m R-m³ B F¶ ]-wà-nw
y
c¡-p¶X-v B\¡-m
-mc-n S-o¨s-d Fs-â
b-m-W-v. k-pK-X-I-p-a
-W-w. Ac-h-nµ-v
h-nt-ij-w Ad-n-b-n-¡ -w F¶ ]-wà-n
-m
K-p]-vX-b-ps-S Dï-m¡ \-nb-p-w \Ã
C
.
v
hfs-c ck-I-c-a-m-W
Â

n
fn
f-n-n-c DÄs¸Spwà-n-n-IÄ Xf
]-wà
48
w.
¯-W-w.
k-v

R-m

-\Z-v F
‑n
Z-v P-qs-s
ä‑n b‑q ] ‑n‑
a-pl-½
‑, _‑n C
‑n‑¨
F
f
6
h
v


s
‑,
¢‑mÊ
‑p|‑p‑a¬
I
,

Ä
q

k‑vI
691 573
s‑I‑mÃ‑w
¡me‑,


mc-w Bb-X-n-n-\-mÂ
b-\-m-m-h-mc
Â
n
f
q
I
v
R§-f-ps-S k
-mÊ-p-I-f-nÂ
{-]-n³k-n-¸Â ¢ -p-h-m³ Bh-i-y§
s-s-e{-_d-n X-pS- c-p-w aä-p ]-p-k-vXf-n
X
s-¸-«-p. R-m³
-n
s-s-e{-_-d-n-¡-mb
v
Ê
m
I-§f-p-w ¢
-c-p-¶-p.
s-I-mï-p-t-]-m-b-n -c-n¡-v R-m³
p
«q
Fs-â I I-m ÂI-n. AhÄ
-m³ \
Xf-nc-v h-mb-n-¡ -p. CX-v Fh-nn-¨
Zm
N
Ft-¶-mS-v t-n¶-v. \-ns-¶-¡-p-d
b
s
n
S-p¶-p h-m§
-c-§f-p-w R-m³
Å FÃ-m h-nh \ÂI-nn..
¨-ppÅ
˦-p
Ahġ-p ]I -mmb
h b-\-¡-mm--c-nn-â
s
ns
n
Ahf-ppw-w \
I-ppw-w Dd¸-v!
b-mmI

h-m

-]-,
À s-s
B
n
‑i‑w.
]-rY 3/487‑,
X‑nÀh ‑pc‑w þ36
2
n

F
v

‑]
ä‑n k ‑meb‑v¡
‑\‑´
‑nc‑p‑h
‑n¶ N 2011
Xfncv NPq¬
X
,

‑i‑me
Xfncv ‑HhIv
e‑nt‑bSm‑_À 2012

X-v e¡-w h-mb-n-¨-mW
mW-v \\nn\
\
n\¡
¡-v Is-¯g-p-t-X-ï-s-X¶-v \-nnÝ
Ý-b-nn--¡-mm--\-mm--h-pp--¶-nn--Ã.
A[ym]Is-c-¡-p-d-n-¨-pÅ
^-o¨
o¨À
À H¯-nc
ncn
nc-n Cãa-m-b-n. Bd‑p s‑aU‑e‑p‑If
If‑‑p‑w \‑qd‑p {‑]X‑o‑£‑If‑p
‑w
F¶ t-K-m]-oI-rj-vW³ ama-b-ps-S ^-o¨d-ns-â
k¯ H«-p-w t-N-mÀ¶-p-t-]
-m-I-ms-X B\¡-m-c-y¯-n N-n{-X-o-I-c-n-¨-n-c-n-¡p-¶-p. Ct-{-X-w A[-nI-w
BÄ¡-m-c-pÅ \½-ps-S `mc-X
s-hd-p-w h-nc-e-n-s-e-®-m-h-p¶ -m-w_ F´-nt-\
s-aU-e-p-IÄ
s-I-mï-p X-r]-vX-n-s-¸-t-S-ï
-n-h-c-p¶-p F¶-p N-n´-n¡-m\-p-w I-mb-n-I-c-w-Ks-¯
D¶-a-\-¯-n-\-mb-n
{-]hÀ¯-n-¡-m\-p-w Cu te
J\w t-{-]c-I-a-mI-p-w
X-oˬ.
s-N-mÆ-m ]c-y-t-h-jW h-m
l-\-a-mb "I-y-qc-nt-b-m-k-n-ä-n-'s-b¡-pd-n-¨-pÅ
h-nh-c-§Ä hfs-c
D]-I-m-c-{-]-Z-a-m-b-n. Fs³d
A\-n-bs-â CjvS
]wIvXnIfmWv k‑vI‑qÄ t‑
Ub‑vk‑p‑w B\‑¡‑m‑
c‑yh‑p‑w . I‑mW‑m³ Ig‑nb‑
m¯ {‑]I‑m‑i‑s-¯-¡-pd-n¨-p-w t‑Zi‑m‑S‑\‑¡‑n‑f‑n‑I‑s‑f
‑¡-p-d-n¨-pa-pÅ t-eJ\-§f-p-w H¶-n-s-\-m¶-p s-a
¨-w Xs-¶.
_Ä_‑n‑\‑p‑Å‑ns‑e a‑mb‑mP‑
£W-w k-vI-qf-n s-Nb-vX me‑w F¶ ]c-o-p. IAÛ-p-X-a-m-b-n. C\-nb-p-w Ht q«-p-I-mÀs-¡Ã-m-w
-«s-d h-nt-i-j-§f-pï-p ]d-b-m³. As-XÃm-w ASp¯
S-p¯
I¯-nÂ.

k-n
-v ^k-oÂ
a-pl½Z
C
‑n‑, F‑w
¢‑mÊ‑v 8 _ k‑v Fk‑v,
‑v F
¨
Fk‑v F
‑m‑S‑v.
‑m‑S‑v, ]‑me‑¡
¡
À
m

®
a


-n¸
c-nØ-nX -w.
]
w
¡
e
-mj
f-nc-v P-q¬-n. hfs-c kt-´ -\lt
«
v
n
X-n¸-v I -mk-^-ns-â "k s¶.
.
Iw X
k-n t-P
«-p-w a«-p-w
{io s-I t-{-]-mÕ-m-l\P -a-m-b-n. \à s-I -n¡-p¶
-I
\
Àh-w -'
]-qqÀ
BIÀj -§Ä. A\-y-w -«-p. Ah
d
s
G
X
a-mk-nI -pS-n¡-p-¶ -N-n{- t-X-yI-w Cã-s-¸ -n\-p kl-mX
P-oh³ NX-p-¸-p-IÄ {-] . t-eJ\-w AX \yw
m
e
i-p²-P -t-¡-ï-X-p-X-s-¶ -§fpsS {]m[ n\pw
y
n
e
q
k-wc-£ -n-«-p-ï-v. \Ã a
s-â I¯
ph-Z-m-k-n -wc-£-W-¯-n-\- -w
n
b
m
i
a
.
I
^
-m
b
]
X
k
{
n
s
-nX
À¯ -p

kqNn¸ -\-§Ä. ]c-n-Øk-qqà
-§Ä t-N v Du¶Â
à
-\
A`-n-\-µ l-m-ß-P-n-b-ps-S -wc-£-W-¯-nn- -p-w
a
k
\
P

J h
À
X-I-p
-m-b-n. D-u n t-at-\-ms-â t-e

\
c
‑mÊ‑v 9
t‑]
hfs
À hn P p Xs-¶.
-nl-v, ¢ ¨‑v Fk‑v,
B
e
v
nb
^
X
p

a
F
p
n
c
\ÂI
w

F
h-n ]
\-w ]I
‑v F‑w
{-]t-N-m-Z
‑n F¨

X

k
À
‑qÀ
c‑m‑h‑q ‑¶‑v, I®
‑p
¡

g
a‑p

R-m

³ BZ-y-a-m-b-mW
-v
\-v
Is-¯-g-p-X-p-¶-X Xf-nn--c-nn\
-v. Ad-nn--h-nns
s-hf-n-¨-¯nte¡
s-â
-v
Xf-n-c-v. 2012 P-q¬ \b-n-¡-p¶ K-pc-p-p-h-mW
m
W
-v
Cã-a-m-b-n. ]c-n e¡w F\-n¡-v hfs-c
-Ø-n-X-ns-b¡-pdn¨-v h-nhc-w
X¶X-v hfs-c ^
kX-oj-v N{-µs e-{-]-Z-a-m-b-n. Fk-v

a\-p-j-ys-â {-I ac‑n‑¡‑p¶ IS‑e‑p‑IÄ
-qc
t-^-mt-«-m^-o¨-À -Xs-b h-yà-a-m-¡-p-¶-p.
A
Pe NX‑p‑¸‑p‑IÄ \‑y‑w \‑n¡‑p¶ i‑p²‑
]
s-s-Phs-s-hh-n-[ c-n-Ø-n-X-n-sb¡pdn¨pw
-y-s¯-¡pdn¨pw
I-qS-p-XÂ
Ad-nh-v \ÂI-n.
]
¸-p-I-f-ns-e {-][ Ý-n-a-L-«-¯-ns-e NX-p-m\
e-mb-n Ad-n-b-m³ P-oh-n-Is-f¸än I-qS-p-Xk-m[-n-¨-p. al
Ô-n-b-ps-S I-ps-d
-m-ß-m-K-mh-mNI§Ä X
¶-X-n\-v
\µ-n. P‑qe‑nb‑m
]‑q
h‑pU‑v ach‑p‑w F ¼‑m‑äb‑p‑w e‑qW‑m‑s‑dU‑v

k-vt-\l-w P\-n-¸ nepw ]c-n-Ø-nX-n
n¨-p. k-pK-X-I-p-a
d-ps-S a‑p¶‑p‑cb-p
-m
-w t-eJ-\-a-mb h c-n S-o¨g‑n‑t‑b‑mc
¸‑q¡f‑p‑w Gs-d
C
h-n I-pd-p¸-v a-mÌ ã-a-m-b-n. ]-ns-¶ H F³
-d-ps-S Hc‑p s‑s‑X
\‑S‑p‑t‑¼‑mÄ

X Fk-v. Hc-p
³ Aa-rrX
v h-nZ-y-mÀ°-n.
H¼X-m-w ¢-mÊ
n-b-m-W-v.
I-q«-p-I-m-c-n- I-q-SXf-n-n-c-ns-â Hc-p Xf-nc-p I-n«-n-b-mÂ
Fs-â s-s-Ib-n y-w h-mb-n-¡W-w F¶
ZAX-n GX-v B \-Ê-n-e-v. I-mcW-w
a
v
W
m
b
DX-vI-W-vT
\ÃX-m-m- ]wIvXnIfpw
Xf-n-c-ns-e Fà -¯-n k-pK-X-I-p-a-mc-n
¡
W-v. Ig-nª e -mb-s-b-¡-p-d-n¨-p
\
p
¯
À
n Hc-p
S-o¨À hf
«-nÂ
-m\-p-w Fs-â h-o
R
.
m
Ã
]d-ªt-n. AX-ns-â
\-mbs-b h-m§ s-b F§s-\
b
t-]c-v t-S-ma-n. \-m -pK-X-I-p-a-mc-n S-o¨-d-n-v k

a
s
-v
t-\-m¡-W
Xf-nc-v R§Ä¡ ‑vk‑p‑w
v
¨
n
Zm
N
b
t-\-mS-v tU
-n-c-n k‑vI‑qÄ t‑
\ÂI-W-w. Xf s-¡ Ie-¡-p-¶-p-ï-v.
H
¡-p-ppd¡
B\‑¡‑m‑c‑yh‑p‑w -vab t-e-mI-w X-pd
k
n
h
S
s
p
h-mb-\-b
-v hfsc \µ-n.
¶-X-n\-v Xf-n-c-n\

R-m

k-v
Aa-rX F
³ Fk‑v
‑n‑, Fk‑v F
_
9
v

Ê
m

¢
‑v
Fk‑v Fk
F‑w F¨‑v
s‑I‑mÃ‑w.
,

d

À‑, I‑p|
q

Ã

]

w

f
C

F¶ Ih-n-X-b
-p-wþ
B\‑¡‑m‑c‑yh‑p‑w c-mP-oh-v F³ S-n b-ps-S
k‑vI‑pÄ
Ac-h-nnµ
µ-v K-p]-vX-b-ps-S s‑Ub‑vk‑p‑w D{-K³.
Dï‑m¡‑m‑w
F¶-p-w h-mb-n-¡
-p-w. N-neX-v Dï R-m³
-m¡-n
t-\-m¡-m-d-p-a-p-ï
-v. X
IÄ Gs-d Ad- f-n-c-ns-â h-mÀ¯nh
IY-If-p-w Ad-n -v ]I-c-p-¶-p. Xf-n-c-n-s-e
-h-n-s-âb-p-w \·
-b-p-s-Sb-p-w
t-e-mIt¯¡-v \
b
t-e-mI-t-¯¡-v R -n-¡-p-¶-p. Ad-n-h-ns-â
§s-f
\b-n¨ Xf-nc-n\-v Fs-â
A£b k-n F-w-,
Hc-m-b-nc-w
I‑q‑¯‑p‑]‑d¼ b‑q ]‑n k‑vI‑qÄ
\µ-nb-p-w
¢‑mÊ‑v 6 k‑n‑, t‑N‑mb‑n‑¡|‑v
Bi-w-kl‑uk‑v ]‑n.‑H‑, a‑qc‑y‑mS‑v,
I-f-p-w.
I®‑qÀ 670643

2012

P-qs-s-e e¡-w Xf-nc-v hf
s-c-b-[-nI-w \¶-m-b-n-c-p-¶-p
.
s-F Fk-v BÀ H a-p³ sNbÀa-m\-m-b-nc-p¶ {-i-o P-n a-m[-h³k-m
-d-p-a-mb-n Xf-nc-p
\S-¯-nb A`-n-a-pJ
-w
\¶-mm--b-nn--.
H¸-w At‑¸‑m‑s‑f‑mþ 11 Dw
49
Aiz- ´
A\-p-_-Ô- N-n{-X-§f-p-w
v-Fkvs‑Fh
s-a¨-a-m-b-n-c-p-¶-p. kX‑y‑
ÀI‑me
sImÃ
P‑n¯‑p‑w t‑e‑m¯‑e‑ns‑e
w
cl‑k‑y‑§f-p-w BI-m-w£-`-c-n-X-a-m-b-n-¯s-¶ a-ppt¶
t-¶-d
Z-nh-m-I-c³ h-nj-vW-p-a-w-K-e -pp--¶-pp..
-¯-ns-â
I‑p«‑nb‑p‑w s‑NS‑nb‑p‑w F¶
Ih-nX Fs-¶
Gs-d BIÀj-n-¨-p. ]-pX-n
b Xe-a-pdbpsS {-]I-r-X-n-¡p t-aepÅ IS-¶-p-Ibä-w C-u Ih-n-X-b-n {-]
X-n-^-e-n-¡-p-¶-p.
AI-v_À I¡-«-n-e-ns-â P‑
qs‑s‑e 12 F¶
IY hfs-c hfs-c \¶-m
-b-n-c-p-¶-p. P‑mX‑
I‑I‑Y‑, h‑mÀ¯‑IÄ‑, k‑vI
‑qÄ t‑Ub‑vk‑v,
k‑ma‑q‑l‑n‑I‑w‑, i‑nh‑Z‑mk‑v a‑
mas‑â I¯‑v,
B\‑¡‑m‑c‑y‑w‑, Cf‑w‑X‑f‑n‑c‑p
‑IÄ‑, {‑]‑nb‑s‑¸«
Xf‑n‑c‑n‑\‑v....‑! Hc-p \-m¡-ne
h«-¯-n h-nf¼-p¶ kZ-y-b-ns-e h-n`-h-§
Ä t-]-ms-e
Xf-n-c-ns-e H-mt-c-m h-n`-hhp-w c-pN-n-Icw
Xs¶.

pIÄ
v,
amb I¯
nI hmbn¨
Xfncv amk hnebncp¯n hniZ
]wànIÄq.
pIÄ¡v Pq¬ 2011 Xfncv
X¿mdm¡
aq¶p I¯
¨
nI
a
pw
Gäh
HIvtSm_À 2012 Xfncv
Ä!
k½m\§

w

D|m¡m

d-o^-n-Ãd-ns-â
h-y-mk-w
Achnµv Kp]vX

t‑]\‑b‑v¡‑p‑Å‑ns‑e
d‑o^‑n‑Ã‑d‑ns‑â
B´‑c‑nIh‑y‑mk‑w
Ad‑n‑b‑m³ ef‑n‑X‑a‑mb
Hc‑p hg‑n.

1
IS-e-m-k-n \-n¶-p-w h-oX-n-I-pd-ªX-p-w \-of-a-p-Å-X-p-a-mb
Hc-p {-X-nt-I-mW-w s-h«-n-s-b-S-p¡-pI
2

50

{-X-nt-I-m-W-¯-ns-â I-qÀ¯
a-p\ d-o^-n-Ã-n-\-p-Å-n-t-e¡-v Cd¡-p-I. IS-e-mk-v d-o^-n-Ã-d-ns-â
h¡-n X«-n \-n¡-pt-¼-mÄ
\-nÀ¯-p-I.
3

t-hï k-ma-{-K-n-IÄ
• Hg-nª d-o^-nÂ
• k-vs-Ib-nÂ
• IS-e-mk-v
• I{-X-nI

{-X-nt-I-m-W-¯-nÂ
aS¡-n AS-b-m-f-a-n«
`-mK¯-ns-â h-oX-n
k-vs-Ib-n-e-p-]-t-b-mK-n¨-v Af-¡-p-I.
CX-m-b-n-c-n¡-p-w
d-o^-n-Ã-d-ns-â
DÅ-ns-e h-y-mk-w.
h-y-mk-w I-n«-nb-m d-o^-n-Ã-d-n-\-pÅ-ns-e h-y-m]-vXh-p-w
I-mW-m-w-! F´-m
C¶-p Xs-¶ {-ia-n¨-p-t-\-m-¡-pt-¶-m?

PrintedXfncv
and Published
by À
Prof.
‑HIvtSm‑_
2012Thumpamon Thomas for the Kerala State Institute of Children’s Literature, Thiruvananthapuram, Ph: 2333790.
Typest and Graphics: Thaliru Graphics, Printed at St Joseph’s Press, Thiruvananthapuram.

]¯‑p hb‑Ê‑n\‑v a‑pI‑f‑ne‑pÅ
I‑p«‑n‑IÄ¡‑mb‑pÅ {‑]k‑n‑²‑o‑I‑cW‑w

ae‑b‑m‑f‑¯‑ns‑e Gäh‑p‑w
{‑it‑²‑b‑a‑mb _‑me‑a‑m‑k‑nI
]¯-p hc-n¡-ms-c¦-ne-pa-pÅ
k-vI-qf-pIf-ne-p-w h-mb\i-meIf-ne-p-w Xf-nc-v
h-mb\¡-mÀ¡-pt-h|-n

h-mb\-m-aÕc-w
h‑n‑P‑b‑n‑IÄ¡‑v

500 c‑q]‑b‑ps‑S
]‑p‑k‑vX‑I‑¡‑q‑¸¬ k‑½‑m‑\‑w
Hä-{-]X-n h-ne 12 cq] h-mÀj-nI hc-n-k-wJ-y 130 cq]
(Unkw-_À e-¡w apXÂ)
hc-n-¡-m-c-m-I-m³ aW-n-t-b-mÀUÀ/U-nU-n
kl-nX-w Fg-p-X-pI

FU-n-äÀ, Xf-nc-v
t-Icf k-wØ-m\ _-me-k-m-l-nX-y C³Ì-n-ä-y-q-«-v,
X-nc-p-h-\´]-pc-w 695 034 , t-^-m¬ 0471-þ2333790
s-h_-vs-s-kä-v www.ksicl.org Cs-a-b-n director@ksicl.org, thaliru@ksicl.org

THALIRU ORDER FORM
Name.......................................................................Address...................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Dist........................................................... Pin ..........................................................
Phone.................................................................. email ............................................

HIvtSm_À 2012 Xfncv

51

RNI No. 20076/70
Regd KL/TV (N)/399/2012-2014

THALIRU (monthly)
Children’s Magazine
Licensed to post without prepayment under no. KL TV (N) WPP/11/2012-2014

OCTOBER 2012
Vol:18, Issue:10 ` 10

F´-p-s-I-m|-v \-n§-f-ps-S N§-m-X-n¡-v
Hc-p \Ã ]-pk-vXI-w k½-m-\-n¨-pI-qS-m?

6

‑maX‑v

X‑nc‑p‑h‑\‑´‑]‑pc‑w
]‑pk‑vX‑I‑t‑af
HI-vt-ä-m-_À 30 a-pXÂ \h-w-_À 5 hs-c
t-hZ-n þ I\-I-¡-p¶-v s-I-m«-mc-w -, X-nc-p-h-\-´-]-pc-w

52

C´-y-b-n-s-eb-p-w h-nt-Z-i-s-¯b-p-w
\-nc-h[-n {-]k-m-[-IÀ H¯p tNcp¶p

•\-qd-n¸cw Ì-mf-p-IÄ
• e£-¡-W-¡-n\-v ]-pk-vX-I-§Ä
•]-pk-vX-I-t-af ]-pc-k-vI-m-m-c-§Ä
hc-q....
a-nI¨ ]-pk-vX-I§Ä k-z´-a-m-¡-q...
k‑wL‑mS\‑w

t-I-c-f k-wØ-m-\ _-m-e-k-m-l-n-X-y C³-Ì-n-ä-y-q«-v
Cþs‑a‑b‑n tvmbookfair@ksicl.org, director@ksicl.org
Xfncv ‑HIvtSm‑_À 2012