GV: NGUY N Đ C HƯNG

MOBILE : 0983005290

BÀI T P LUY N PH N TAM TH C B C HAI
Chú ý Làm bài c n th n . Bài nào chưa làm đư c thì ph i trình bày đư c mình đã làm đ n đâu và b t c ch nào .

1. Cho phương trình : x2 + bi u th c sau : (a) (b) x1 x2 + . x2 x1 x2 1 + x2 . 2

√ 5x − 9 = 0 . Không gi i phương trình hãy tính giá tr c a các (c) x3 + x3 . 1 2 (d) x2 + x2 1 2 x1 x2

3. Tìm m ∈ R đ phương trình : x2 − (2m + 1)x + m2 + 2 = 0. Có hai nghi m phân bi t x1 , x2 th a mãn : 3x1 x2 − 5(x1 + x2 ) + 7 = 0. 4. Tìm m ∈ R đ phương trình : (m − 1)x2 + 5(m + 1)x − (m − 9) = 0 có hai nghi m dương phân bi t . 5. Cho x1 , x2 là nghi m c a phương trình : x2 + (4m + 1)x + 2(m − 4) = 0 tìm giá tr l n nh t c a bi u th c : A = (x1 − x2 )2 . 6. Xét d u các bi u th c sau : (a) f (x) = 1 1 1 − − . x+9 x 2

N

(b) f (x) = x4 − 4x + 1.

7. Tìm m ∈ R đ phương trình : x2 + (2m − 3)x − 2m + 3 = 0 có hai nghi m phân bi t th a mãn : (x1 − x2 )2 = 1. 8. Tìm m ∈ R đ b t phương trình : mx2 − 2(m + 1)x − m ≤ 0. (a) Nghi m đúng ∀x ∈ R. (b) Nghi m đúng ∀x ≥ 1. (c) Nghi m đúng ∀x ≤ 0.

GU

YE

DU C
(c) f (x) =

2. Tìm m ∈ R đ phương trình : mx2 − 6(m − 1)x + 9(m − 3) = 0. Có hai nghi m phân bi t x1 , x2 th a mãn : x1 + x2 = x1 x2 .

3x + 7 . − 3x + 2 (d) f (x) = (x − 1)(x − 2)(x2 + 2x − 15). x2 (e) x3 − 3x + 2.

HU NG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful