You are on page 1of 26

INDEX

DRETS I DEURES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA Professorat__________________________ Pares i mares________________________ Alumnat____________________________ 7 NORMES GENERALS Activitats extraescolars________________ 11 Rgim dhoraris______________________ 13 Salut i endre_______________________ 16 Normes de convivncia_______________ RELACIONS DEL CENTRE AMPES, pares i mares_______________ Administraci educativa______________ Ajuntament________________________ Professorat________________________ Alumnat__________________________ 19 22 24 25 26 17 2 5

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

DRETS I DEURES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DRETS DEL PROFESSORAT


A) Participar activament en la gesti del Centre, personalment i a travs dels seus representants. B) Assistir a les reunions del Claustre amb veu i vot. C) Facultat per a dirigir-se al director/a , verbalment o per escrit, comunicant-li qualsevol tipus de deficincia i els mitjans per a corregir-la, si creu conixer-los. D) Participar activament en les reunions dels rgans dels quals forma part. E) Dirigir, sota la seua responsabilitat la formaci del grup dalumnes per al qual ha estat designat. F) Dret a gaudir de permisos i llicncies segons la normativa G) Convocar a iniciativa prpia als pares o tutors legals de lalumnat o de qualsevol alumne/a en particular, amb els quals treballa, per a tractar assumptes relacionats amb la seua educaci o de la marxa de les activitats escolars. H) Proposar els llibres i el material necessari per al desenvolupament de les activitats educatives que seran aprovades, en el seu cas, pel Claustre de Professorat i el Consell Escolar en lmbit de les respectives competncies. I) Dret a desenvolupar el seu treball en condicions deficcia i dignitat. J) Ser respectat per lalumnat , famlies i personal no docent en la seua integritat fsica i moral i en la seua dignitat personal. K) Percebre els drets econmics i laborals reconeguts legalment.

DEURES DEL PROFESSORAT 2

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

Junt als legislats, sn els segents: a) Assistir amb puntualitat al centre, classes i reunions dels rgans dels quals forma part i a les activitats a les quals sels avise en relaci a la marxa del centre, havent de justificar el seu incompliment en cas dabsncia o retard. b) Realitzar les tasques de planificaci i programaci dins del cicle i / o rees que li corresponen i lliurar a la direcci o al coordinador daulari aquelles que li siguen requerides. c) Preparar diriament el treball escolar i elegir el material didctic necessari per a impartir les classes d) Dur a terme les avaluacions en el temps acordat, fer les sessions davaluaci acordades en la PGA, preocupar-se constantment de la seua actualitzaci professional mitjanant la realitzaci i assistncia a cursets o seminaris, lectures especialitzades, etc. e) Comunicar als pares i mares puntualment els resultats de les avaluacions, aix com promoure les entrevistes necessries. f) Registrar les faltes dassistncia de lalumnat, i comunicar-les als pares i mares. g) Centrar-se en el seu treball durant tot el temps de lhorari escolar, abstenint-se de rebre visites durant el temps de permanncia en grup dalumnes. El mateix caldr per a fer o rebre cridades telefniques, les quals es procuraran fer des del telfon mbil particular i no del centre. Tot lesmentat haur de programar-se en lhorari no docent. h) Cap professor /a permetr a qualsevol alumne leixida del recinte escolar, a no ser que siga degudament autoritzat pels pares o tutors legals.

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

i) Cap professor podr abandonar el collegi durant les hores de classe, incls el temps desplai, apart de circumstncies durgncia o gravetat. j) Les faltes per raons particulars hauran de comunicar-se al responsable daulari i donar el justificant escaient. k) Exercir els crrecs per als que han estat nomenats. l) Prendre part en la vigilncia dels esplais, sent responsable de lalumnat que en eixe moment estiga sota el seu crrec, siguen tutors o no. m) Vigilar les entrades i les eixides de lalumnat que li correspon, aix com laplicaci del Pla dAcci Tutorial. n) Conixer el RRI i complir les seues disposicions. o) Acatar les decisions del Claustre , del Consell Escolar i de les autoritats educatives. p) Mantenir un bon clima de convivncia dins del recinte escolar.

DRETS PARES I MARES

DELS

A ms dels seus drets i deures establerts a la legislaci vigent, aquest Reglament estableix com fonamentals els segents:

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

1. Collaborar com a primers educadors en la formaci integral dels seus fills i filles. 2. Ser informats de tot el que respecta a lensenyament i la formaci dels seu fills/es. 3. Sollicitar aclariments i possibles rectificacions sobre els resultats acadmics dels seus fills/es. 4. Ser rebuts pel tutor/a i els professors/es dels seus fills/es, equip directiu o psicolgic. 5. Participar en el funcionament del centre a travs dels rgans corresponents

DEURES DELS PARES I MARES


1. Participar activament en els fins i objectius proposats pel centre en el seu Projecte Curricular i Educatiu.

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

2. Acudir al centre quan siga requerit per la direcci , el tutor/a en o els professors/es dels seus fills/es. 3. Collaborar amb el tutor/a en la millora de la formaci i rendiment dels seus fills/es. 4. Conixer el RRI del Centre. 5. Estimular els seus fills en el respecte de les normes del centre. 6. Facilitar als seus fills/es els mitjans que siguen necessaris per a dur a terme les activitats escolars. 7. Facilitar el compliment de les obligacions del seus fills/es respecte al centre: puntualitat, higiene, ordre, conservaci del material escolar 8. Justificar les absncies i retards dels seus fills/es durant lhorari escolar.

DRETS DE LALUMNAT
Lalumnat tindr els drets que queden contemplats al Decret 246/1991 de la Generalitat Valenciana entre els quals destaquem: A) Que es respecte la seua conscincia cvica, moral, religiosa i poltica, dacord amb la Constituci.

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

B) A qu el centre els facilite oportunitats i serveis educatius per a qu puguen desenvolupar-se fsica, moral, espiritual i socialment en unes condicions de llibertat i dignitat. C) A ser educats en un ambient de comprensi, tolerncia i convivncia democrtica. D) A la formaci per a la pau, la cooperaci i la solidaritat entre els pobles. E) A la participaci activa en la vida escolar i en lorganitzaci del centre, en la mesura que levoluci de la seua edat ho permeta. F) A realitzar activitats culturals, esportives i de foment del treball en equip i de lactualitzaci cooperativa. G) A conixer el present reglament. H) A ser informats pels seus representants dels assumptes tractats en el Consell escolar del CRA I) A lorientaci educativa i professional, atenent els problemes personals daprenentatge i de desenvolupament de la responsabilitat, aix, lajuda en les fases terminals detapes per a lelecci destudis i activitats laborals. J) A la realitzaci dels reconeixements mdics necessaris per al control de la seua salut i atenci medicopreventiva adequada que dicten les autoritats sanitries. K) A la utilitzaci de les installacions, mobiliari i material del Centre. L) A qu les activitats escolars sacomoden al seu nivell de maduraci i a qu la seua promoci en el sistema educatiu estiga dacord amb el seu rendiment valorat objectivament.

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

M) A formular qualsevol iniciativa, suggeriments i reclamacions que considere oportunes, b directament o a travs dels seus representants a la Junta de Delegats. N) A comptar amb la reserva per part del Centre daquelles informacions personals o familiars que puguen i hagen de tindre un carcter confidencial. O) A ser respectats en la seua dignitat personal, no sofrint cstigs humiliants.

DEURES DE LALUMNAT
Completant el Decret D.246/91 ser: a) Assistir puntual i continuadament a les activitats docents.

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

b) Participar activament en les activitats docents, acomplint les normes assenyalades pel professor/a i les generals de convivncia. c) Justificar les faltes dassistncia mitjanant volant del metge o escrit dels pares o tutors. d) Efectuar els controls, proves i activitats escrites o orals que s'establisquen per al seguiment continu de la seua evoluci en la consecuci dels objectius previstos. e) Tractar respectuosa i educadament a tot el professorat, personal no docent i companys/es l) Reposar, reparar o pagar qualsevol material trencat intencionadament o com a conseqncia duna actitud imprudent o violenta. f) Observar ladequada neteja personal i en els vestits com a norma de convivncia. g) Utilitzar i tindre cura responsablement de les installacions i material del centre. h) Mantenir net el collegi i les seues dependncies. i) Procurar entrar i eixir de les classes i del centre amb un to de veu adequat. k) Tornar tot all que es troben perdut. l) Complir fidelment els crrecs o delegacions per als que siguen elegits o designats. m) No absentar-se del centre sense presentar al tutor/a corresponent, i per escrit, lexpressa autoritzaci dels seus pares o tutors legals, que indiquen el motiu de tal absncia. Si es donara aquesta eixida del Centre, lalumne/a restaria acompanyat adult autoritzat.

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

n) Lalumnat no podr romandre a les aules si no s en companyia dun professor/a o prvia autoritzaci expressa. o) Complir el Pla d'Acci Tutorial i el Programa dhbits elaborat per la CCP i aprovat pel Claustre. p) Dur a classe els llibres i el material escolar necessari. q) Lliurar els seus pares les comunicacions i tornar-les signades, en el cas que aix els siga encomanat. r) Complir les normes que figuren aprovades al centre les quals facen referncia a entrades i eixides i s dels espais comuns: horari, organitzaci, etc. s) Collaborar amb els seus companys en les activitats escolars. t) Evitar jocs violents. u) Abstenir-se de portar a lescola telfons mbils. Si fra necessari un contacte amb els pares o tutors es far amb el telfon del centre prvia autoritzaci del tutor.

NORMES GENERALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


Hauran de fomentar els valors contemplats al Projecte Educatiu del CRA. La seua planificaci haur de figurar a la Programaci

10

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

General Anual de cada curs escolar que la programa el Claustre i aprova el Consell escolar. Si alguna es programa amb posterioritat, haur de ser aprovada pel consell escolar i informada la Inspecci Educativa.

Al comenament del curs escolar sinformar els pares destes activitats i sentregar lautoritzaci corresponent a totes les eixides programades en la PGA per a la seua signatura en el moment de fer leixida o activitat. Sinformar les famlies de lhorari, programa i itinerari de lactivitat mitjanant una circular o una reuni, segons el tipus dactivitat Les activitats extraescolars podran ser a tots els nivells (de centre, etapa, cicle o aula). Totes aquelles que impliquen fer nit fora de casa, seran programades a nivell daula cicle i coordinades entre els diferents mestres. En cas de les activitats a nivell de centre : Es realitzar sempre que saccepte per ms dun 50% de lalumnat del centre. En totes aquelles activitats a nivell de centre, el tutor acompanyar preferentment el seu grup i ser recolzat pels mestres especialistes. Lalumnat que no participe en lactivitat extraescolar haur de romandre en el centre junt amb el grup dalumnes ms prxims.

11

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

RGIM DHORARIS Horari general del centre


Donat que el nostre CRA segueix horari especial, al final de cada curs el Consell Escolar hi haur daprovar el del curs segent demanant autoritzaci a la Direcci Territorial dEducaci.

12

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

Qualsevol modificaci, haur de ser aprovada pel Consell Escolar del Centre. Lhorari selaborar per a donar compliment als segents objectius: a) Possibilitar la disponibilitat de la vesprada pedaggica per a coordinar-se el professorat del CRA. b) Possibilitar la participaci del professorat en Projectes de Formaci en Centres

Horari per alumnes


Adequaci a lhorari especial aprovat per al Centre amb lexistncia de la vesprada dActivitat Pedaggica del CRA. Afavorir el desenvolupament de lhora complementria per part dels mestres.

Horari per mestres


Adequaci a lhorari especial aprovat per al Centre amb lexistncia de la vesprada dActivitat Pedaggica del CRA. Facilitar el compliment de lhora complementria. Atendre a les hores i dies de dedicaci al Centre dels especialistes en el cas de la itinerncia. Atendre el recolzament dels aularis fent que sempre hi haja almenys un mestre/a especialista en ells. Facilitar els recolzaments, en especial als cursos agrupats, permetent latenci de dos mestres a lhora i per tant, la flexibilitzaci dels grups. Facilitar la coordinaci amb el/la psicopedagog/a dels mestres que fan Adaptacions Curriculars.

13

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

Facilitar la coordinaci amb lespecialista de PT i / o Logopdia dels mestres els quals tenen alumnat amb Adaptacions Significatives

Compliment dhoraris
Fer que els xiquets i xiquetes siguen puntuals equival a educarlos en la responsabilitat i el respecte a les normes i a les persones. A ms a ms, fa que laprofitament de les classes siga el mxim, s per aix que es fa incidncia en la puntualitat i el compliment de lhorari. Es donaran cinc minuts de cortesia abans de tancar les portes. Les faltes dassistncia hauran de ser justificades, aix com tamb els retards. La incorporaci desprs de retard, es far d durant lhora del pati. En cas de retards o absncies injustificades reiterades, el Centre ho notificar als pares o tutors, i si es dona el cas als serveis socials (ajuntaments,)

Esplai
PATIS 1. Es vigilar la seua neteja. 2. No podran estar xiquets i xiquetes al pati sense cap mestra i/o mestre. 3. Tot el claustre s responsable de la vigilncia de lalumnat en el temps desplai.

14

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

AULES 1. Les aules, com a esplai dus habitual on es desenvolupa lactivitat docent, hauran de tindre unes normes comunes bsiques: - El material haur destar ordenat. - No es podr eixir al corredor entre classes. - Les eixides al servei sols es podran fer amb perms del tutor/a. - En finalitzar la jornada, les aules es quedaran ordenades. - El material de consulta no es podr ser tret della.

SALUT I ENDRE
Durant lhorari escolar no sadministrar pel professor cap tipus de medicament. En cas de malaltia o infecci contagiosa, els alumnes no hauran danar a classe a partir dels primers smptomes.

15

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

El consell escolar exigir tots els anys una companya de desinfecci i desratitzaci de totes les dependncies, fumigar les classes Els membres de la comunitat eductiva procura guardar la mxima higiene i neteja personal i del material. Els xiquet/tes afectats per pediculosis hauran de comunicar-ho al centre per prendre mesures informatives i no deuran assistir al collegi fins que estiguen totalment eradicats. Tot aquest procs estar revisat per l equip sanitari del municipi

NORMES DE CONVIVNCIA
s una norma bsica de convivncia el respecte cap a tots els membres de la comunitat educativa, professors i professores, mares i pares, alumnes i alumnes, i personal no docent, sense cap tipus de discriminaci per ra alguna.

16

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

FALTES Faltes lleus a)Qualsevol acte injustificat que altere lleument el normal desenvolupament de lactivitat escolar. b)Els retards injustificats a lhora dincorporar-se a les classes. c)Les absncies injustificades a les classes. d)Ls incorrecte de les dependncies i material del centre. e)Els actes dindisciplina no greus contra qualsevol membre de la comunitat educativa. Faltes greus a)Els actes dindisciplina o agressi fsica greus contra qualsevol membre de la Comunitat Escolar. b)Causar, per s indegut, danys greus en els locals, els materials i els documents del centre, o en els objectes que pertanyen a altres membres de la Comunitat Educativa. c)Els actes que pertorben greument la vida acadmica i les actuacions irregulars encaminades a obtenir resultats superiors als merescuts en les avaluacions. d)La sostracci de bens i objectes que pertanyen a altres membres del centre. Faltes molt greus Es consideraran totes les faltes descrites anteriorment que per la seua importncia poden ser daquest carcter. CORRECCIONS Per faltes lleus. a)Amonestaci privada b)Amonestaci escrita i comunicaci a pares i tutors. Per faltes greus.

17

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

a)Amonestaci amb advertiment en el qual sinclour un informe detallat del professor/a. b)Suspensi del dret dassistncia al centre o a determinades classes per un perode inferior a set dies amb la realitzaci de tasques escolars al domicili de lalumne sota la supervisi del professor - tutor. Per faltes molt greus. a)Privaci del dret dassistncia al centre o a determinades classes durant un perode de set dies a un mes, amb la realitzaci de tasques escolars al domicili sota la supervisi del professor - tutor. b)Inhabilitaci per a cursar estudis en el centre durant el temps que reste per a la finalitzaci del curs escolar. Aplicaci de les correccions. Les faltes lleus correspondr sancionar-les al Director/a o al Cap dEstudis. Les faltes greus i molt greus el Consell Escolar i sinstruir un expedient amb totes les garanties procedimentals i legals. Es tindran en compte tant les circumstncies atenuants com agreujants regulades a la normativa legal.

RELACIONS DEL CENTRE AMPES, PARES I MARES


La representaci dels pares i mares o tutors legals dels alumnes es realitzar a travs de lAssociaci de Pares i Mares dalumnes i pels propis pares.

18

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

Lassociaci de mares i pares dalumnes (AMPA).

Es constitueix amb estatuts propis, per en quant a efecte a la inserci en la gesti del centre, es regir per aquest Reglament.

La seua representaci en el Consell Escolar es realitzar pel procediment establert al Decret 233/1997. Correspon a les associacions de pares:

1. Elevar al Consell Escolar, per mitj dels representants dels pares i mares en aquest, les propostes per a lelaboraci del Projecte Educatiu del Centre i de la Programaci General Anual.

2. Informar els representants dels pares i mares en el Consell


Escolar dels problemes de cada grup. 3. Informar els pares i mares de la seua activitat.

4. Rebre informaci dels representants del pares i mares en el


Consell Escolar sobre els temes tractats en aquest, i tamb rebre lordre del dia de lesmentat Consell, abans de la realitzaci daquest a fi de poder elaborar propostes. Aquesta ordre se la faran arribar els representants dels pares en el Consell Escolar. 5. Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa prpia o a petici daquest. 6. Elaborar propostes per a lelaboraci o modificaci daquest Reglament i del PEC. 7. Formular propostes per a la realitzaci dactivitats complementries que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la PGA.

19

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

8. Conixer els resultats acadmics i la valoraci que daquests efectue el Consell Escolar. 9. Rebre informaci sobre els materials curriculars per a s de lalumnat adoptats pel Centre i aprovats pel Consell Escolar.

10. Fomentar la collaboraci entre els pares i mares i el


professorat per al bon funcionament del Centre. 11. Utilitzar les dependncies del Centre per a fins de lassociaci prvia petici al responsable de laulari. Les associacions hauran de previndre amb suficient temps les reunions ordinries per tal de contemplar-les a la PGA.

A ms a ms, es possibiliten dos nivells dinformaci relacionada amb els pares i mares: - Grup classe. - De forma individual.

A nivell de grup classe: es realitzaran almenys una reuni informativa a principi de lany escolar, altra en el segon trimestre i quantes siguen necessries i convenients al llarg del curs. A nivell individual es donar informaci als pares i mares quan siga necessari. Es lliuraran els butlletins informatius del procs densenyament al final de trimestre i de curs donant les orientacions que siguen pertinents.

Sestablir un horari datenci a pares i mares en cada aulari , en el que tamb es podr sollicitar informaci als distints especialistes. En tot cas, si aquest horari no fra possible, sacordar un altre horari

20

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

ADMINISTRACI EDUCATIVA
Les relacions que el centre mant amb ladministraci educativa sn: Complir amb la documentaci que pertoque. Relaci amb la inspecci educativa a travs dassessorament i supervisi de la tasca educativa. Compliment de les bases legals: La constituci Espanyola.

21

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

Lestatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana. Llei Orgnica 5/1982 de l1 de juliol. Llei 4/83 de 23de Novembre,ds i ensenyament del valenci.

D. 79/84 de 30 de Juliol sobre laplicaci de la Llei ds i ensenyament. Llei Orgnica 8/85 de 3 de Juliol, reguladora el dret a leducaci. (LODE). Llei Orgnica 1/90 de 3 dOctubre dordenaci general del sistema educatiu. (LOGSE) D 19/92 de 17 de Febrer del govern valenci,pel qual sestableix el currculum deducaci infantil a la comunitat valenciana.

D 20/92 de 17 de Febrer del govern valenci,pel qual sestableix el currculum deducaci primria a la comunitat valenciana.

Llei Orgnica 9/95 de la participaci, avaluaci i govern dels centres docents (LOPEGCE). D.233/97 de 2 de Setembre del Reglament Orgnic i Funcional de les escoles dE.I i E.P Ordre 1999/ 4778, de 10 de Maig, sobre rgans unipersonals de govern. Ordre de 17 de Juliol de 1997 sobre regulaci dactivitats destudi alternatives a la religi. D. 246/1991 de drets i deures dels alumnes. D. 126/86 sobre lassociaci de pares i mares dalumnes.

22

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

A ms de les Ordres de 15 de Maig/97, 10 de Gener/97 i la de 12 de Juny/02.

AJUNTAMENT
La participaci dels ajuntaments es canalitza a travs dels seus representats en el Consell Escolar del centre. Aquest, representa els municipis en el Consell Escolar i s la corretja de transmissi entre ambdues institucions.

23

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

Procurar conixer els problemes dels aularis i exposar-los als Ajuntaments buscant la millor i ms rpida soluci. Altra relaci existent sn els serveis socials a travs dels ajuntaments

PROFESSORAT
A ms dels documents que la normativa vigent exigeix per al professorat del centre respecte a larreplegada dinformaci de lalumnat per part del professorat que es veu en el seu procs descolaritzaci, satendr a unificar registres que faciliten el control dassistncia dels alumnes, el seguiment de les

24

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

programacions i quants per acord del claustre es consideren necessaris i oportuns. A ms dels canals reglamentats, safavoriran situacions de comunicaci que repercutisquen en la marxa positiva del centre. El professorat itinerant estar informat igual que qualsevol altre mestre/a de les incidncies globals del centre i dels diferents aularis aix com aspectes de carcter general del centre i assumptes relacionats amb lalumnat sobre el qual incideix.

ALUMNAT
Per garantir aquest dret funcionaran l' Assemblea de classe, l' Assemblea de Delegats i tindr lalumnat representant en el Consell Escolar. ASSEMBLEA DE CLASSE

25

CRA MARIOLA-BENICADELL

AGRES-ALFAFARA-GAIANES

s el primer rgan que permet la participaci en la gesti del centre.

L' Assemblea de classe estar presidida per la mesa formada per el/la delegat/ada, el /la secretari /aria que en prendr nota dels acords i alar lacta.

Les decisions es prendran per majoria. De cada Assemblea salar un acta. Lhora de l' Assemblea quedar reflectida a l' horari.

26

You might also like