I deo Osnovni računovodstveni pojmovi sa osnovama knjiženja

1

Pojam računovodstva
Računovodstvo je podfunkcija funkcije upravljanja, koja svojim informacijama pomaže funkciju upravljanja, naročito u domenu planiranja (donošenja odluka) i kontrole poslovanja. Potpunije i preciznije definisanje ovog pojma nije ni malo jednostavno, jer se računovodstvo može posmatrati kao: Proces u kome se prikupljaju, sređuju, obrađuju i čuvaju podaci, oblikuju, prenose i čuvaju informacije koje su problemski usmerene na donošenje ekonomskih odluka; Deo preduzeća koji se bavi tom delatnošću; Naučna disciplina koja uopštava i unapređuje dostignuća u toj oblasti; Nastavni predmet u školama i na fakultetima. Postoji veliki broj definicija računovodstva. Jedna od prihvatljivijih bila bi definicija Komiteta za tehnologiju američkog Instituta javnih računovođa, po kojoj je računovodstvo: ... "Nauka o beleženju i klasifikovanju poslovnih transakcija i događaja, primarno finansijskog karaktera i veština sastavljanja značajnih izveštaja, analize i interpretiranja ovih transakcija i događaja i prenošenje rezultata licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenu".

Delovi računovodstva
Računovodstvo predstavlja celinu sastavljenu od sledećih delova: 1. Knjigovodstvo je sastavni deo računovodstva, njegova računska osnova. Po jednoj definiciji: "Knjigovodstvo je metod sakupljanja, klasifikovanja, registrovanja, čuvanja, reklasifikacije i izveštavanja o nastalim ekonomskim promenama na imovini poslovnoračunovodstvene celine". 2. Računovodstveno planiranje se bavi sakupljanjem, sistematizovanjem, obradom i prezentiranjem podataka koji se odnose na buduće poslovanje preduzeća. 3. Računovodstvena kontrola ispituje ispravnost izvođenja propisanih radnih i metodoloških postupaka, počev od prijema računovodstvene dokumentacije i obrade do oblikovanja finalnih informacija. 4. Računovodstvena analiza je prosuđivanje i objašnjavanje stanja i uspešnosti poslovanja, utvrđivanje odstupanja od njega, uzroke za ta odstupanja i njihove posledice.

Računovodstvene informacije
Najvažniji "proizvodi" rada računovodstva su računovodstvene informacije. "Računovodstvena informacija je učinak računovodstvene obrade podataka koji je problemski orijentisan i kao takav predstavlja podlogu za donošenje poslovnih odluka". Korisnici računovodstvenih informacija mogu biti interni (unutrašnji) i eksterni (spoljni).

2

Korisn. račun. inform.

Interni

Eksterni

Vlasnici kapitala Organi upravljanja i rukovođenja Stručne službe u preduzeću Zaposleni radnici

Država i njeni organi Potencijalni investitori Banke (kao kreditori preduzeća) Ostali poverioci (dobavljači i dr.)

Sl. 1. Korisnici računovodstvenih informacija

Računovodstvena načela
Računovodstvena načela predstavljaju pravila razvijena od strane računovodstvene teorije i prakse sračunata da jasno definišu računovodstvene kategorije. Računovodstvene kategorije obuhvataju imovinu, obaveze, kapital, rashode i prihode. U osnovna računovodstvena načela ubrajaju se: • Načelo dvostranog obuhvatanja poslovnih promena; Svaka ekonomska promena tangira dva osamostaljena imovinska dela i stoga se dva puta beleži. Zbog ove dualnosti u obuhvatanju ekonomskih promena knjigovodstvo u kome se ona uvažava poznato je kao "dvojno knjigovodstvo". • Načelo poslovne jedinice; To je zahtev da se imovina izložena u poslovanje obuhvata odvojeno od ostale imovine vlasnika i poverilaca i da se uspešnost upravljanja tom imovinom kontroliše putem rezultata. Često je poslovna jedinica istovremeno i računovodstvena celina. • Načelo kontinuiteta poslovanja; Za računovodstveno su od interesa one poslovne jedinice koje se osnivaju s ciljem kontinuiranog poslovanja. Kontinuirano poslovanje u literaturi se još označava poslovanje na bazi going cencern principa. • Načelo novčanog merila ili načelo vrednosnog izražavanja; To je zahtev da se sve računovodstvene kategorije i promene na njima izražavaju u novcu. • Načelo istorijskog troška ili načelo stvarnog troška; Ono nalaže da se delovi imovine preduzeća vrednuju u visini za njih uloženih, odnosno primljenih vrednosti. To istovremeno znači da knjigovodstvo radi sa istorijskim podacima. • Načelo uzročnosti; Ono zahteva da obračunskom periodu za koji se utvrđuje rezultat, budu zaračunati prihodi i rashodi koji su u njemu nastali, nezavisno od toga da li i kada su prihodi naplaćeni, a rashodi isplaćeni. • Načelo opreznosti; To je zahtev da se imovina preduzeća i obračunati periodični rezultat oprezno odmere. Da bi se obezbedilo oprezno odmeravanje imovine preduzeća, princip opreznosti određuje sledeća pravila: - aktiva se može procenjivati najviše po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, - pasiva se mora procenjivati najmanje u visini nabavne vrednosti. Precenjivanje periodičnog rezultata treba onemogućiti: - princip realizacije, - princip impariteta.

3

Principi urednog knjigovodstva
U najvažnije principe urednog knjigovodstva spadaju: • Princip potpunosti; Ovaj princip zahteva da knjigovodstveno budu obuhvaćene sve računovodstvene kategorije i sve promene koje se tokom poslovanja na njima događaju. • Princip ažurnosti; Sve nastale ekonomske promene (u skladu sa ovim principom) treba da budu u knjigovodstvu obuhvaćene u najkraćem roku, kako se to često određuje najduži rok do koga se knjiženje nastalih ekonomskih promena mora izvršiti. • Princip hronološkog reda; Upotrebljivost informacija koje knjigovodstvo pruža obezbeđuje se hronološkim beleženjem nastalih ekonomskih promena. Dva su razloga za to: • Prvo, hronološkim obeležjem se obezbeđuju informacije o razvoju poslova preduzeća, jer se upoređivanjem promena u nizu sukcesivnih vremenskih perioda dobijaju podaci o stagnaciji, napredovanju ili nazadovanju preduzeća. • Drugo, kontrola materijalnih ispravnosti izvršenih knjiženja bila bi gotovo nemoguća u beleškama koje bi bile hronološki ispreturane. • Princip mogućnosti provere; Knjigovodstvo mora biti organizovano tako da se tačnost svakog podatka koje knjigovodstvo daje može naknadno proveriti. Mogućnost provere se stvara međusobnim povezivanjem knjigovodstvenih instrumenata. • Princip jasnosti; Ovaj zahtev se u knjigovodstvu realizuje putem odgovarajućih raščlanjivanja računovodstvenih kategorija, adekvatnim obeležavanjem delova kategorije dobijenih raščlanjivanja upotrebom bruto principa (u punim iznosima, bez ikakvog saldiranja) i zabranom mešanja računovodstvenih kategorija. • Princip materijalne ispravnosti; Da bi se obezbedila istinitost odnosno materijalna ispravnost podataka koje knjigovodstvo pruža, nužno je da se u knjigovodstvu obuhvataju sve i samo one ekonomske promene koje su stvarno nastale. • Princip ekonomičnosti; To je zahtev (uopšte u ekonomiji) da korist od bilo koje aktivnosti preduzeća bude veća od sredstava koja se za tu aktivnost utroše.

Pojam dvojnog knjigovodstva
Današnjem sistemu "dvojnog knjigovodstva" prethodila je "prosta evidencija" ili "prosto knjigovodstvo". Osnovna karakteristika proste evidencije je u tome što se poslovne promene registruju samo jednom, pa se evidencija o pojedinim sredstvima vodi takoreći izolovano. Sistem dvojnog knjigovodstva se može definisati kao onaj "knjigovodstveni sistem kod koga se svaka vrednosna promena na imovini, može i mora dva puta beležiti (knjižiti)". Fundamentalni princip dvojnog knjigovodstva je bezizuzetno dvostruko obuhvatanje svake poslovne promene i ovaj princip je izvor svih onih karakteristika kojima se ono odlikuje. Dakle, svaka ekonomska promena tangira dva osamostaljena imovinska dela i s toga se dva puta beleži (knjiži). Zadaci sistema dvojnog knjigovodstva su: - da obezbedi permanentno praćenje stanja i kretanje svih delova sredstava i njihovih izvora tokom odvijanja procesa rada radi dobijanja podataka za potrebe kontrole, analize i planiranja; - da obezbedi permanentno praćenje rashoda i prihoda kako bi se u svakom trenutku i za svaki deo radnog procesa mogao utvrditi finansijski rezultat-dobitak ili gubitak; - da obezbedi organima upravljanja i rukovođenja sve one podatke i informacije koje su relevantne za proces donošenja odluka; - da obezbedi potrebne podatke i informacije organima društvene kontrole kojima bi se utvrdilo celishodno korišćenje sredstava.

4

gotovi proizvodi. avansi za osnovna sredstva i dr. imaju malu vrednost.pojavnih oblika imovine . Osnovna sredstva su ona sredstva koja se koriste duži vremenski period i koja tokom veka korišćenja. ne menjanju svoj izgled. tj. a svoju vrednost postepeno prenose na proizvode. tj. roba i dr.sopstveni kapital.novac (sredstva u novčanom obliku. Prema kriterijumu načina transformacije. Bruto imovinu preduzeća čine ukupna sredstva preduzeća. obrta i pojedinačne vrednosti sredstva se dele na: . zgrade. tj. Prikazano u obliku osnovne računovodstvene jednačine to izgleda ovako: SREDSTVA = OBAVEZE + KAPITAL AKTIVA = PASIVA Aktiva Pod aktivom se između ostalog podrazumeva knjigovodstveno posmatranje imovine preduzeća sa stanovišta njenih pojavnih oblika. sredstva se dele na: .Predmet dvojnog knjigovodstva Predmet rada knjigovodstva su finansijski (vrednosni) podaci o stanju i promenama u imovini preduzeća. postrojenja. . Dugoročni plasmani su finansijska ulaganja sredstava u drugo pravno lice s rokom povraćaja dužim od jedne godine.). uglavnom. rezervni delovi.sredstva (aktiva) . koncesije i dr. Prema pojavnim oblicima aktiva. materijal. imovinu preduzeća čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima. auto gume. licence. Prema tome odakle potiču. Tekuća (kratkoročna) sredstva čine ona sredstva koja se koriste kraći vremenski period (obično jedan proces reprodukcije) ili ako se koriste duži vremenski period. zatim patenti. . Pasiva. Imovina se može posmatrati pravno i ekonomski.tekuća ili kratkoročna sredstva (obrtna imovina). Pasiva Posmatranje imovine preduzeća sa stanovišta izvora. mašine. dakle.prava (potraživanja nastala po raznim osnovama.stalna sredstva ili dugoročna sredstva (stalna imovina) i . Stalna sredstva se sastoje iz osnovnih sredstava i dugoročnih finansijskih uloga (plasmana). Sopstvene izvore čine: . načina kako je finansirana ta imovina (odakle potiču sredstva preduzeća) naziva se pasiva. inventar. novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava. Pravno.). potraživanja. 5 . predstavlja skup izvora sredstava (obaveza) jednog preduzeća.stvari (materijalne vrednosti). Imovina preduzeća se knjigovodstveno posmatra sa stanovišta: . U obrtna sredstva spadaju: novac u blagajni i na žiro-računu. U osnovna sredstva spadaju: zemljište. šume. sitan inventar.izvora imovine . sirovine. hartije od vrednosti i dr.izvori sredstava (pasiva). poluproizvodi. prema kome postoji obaveza izvori se dele na: • sopstvene izvore • pozajmljene izvore. Ekonomsko definisanje imovine razlikuje bruto i neto imovinu. a neto imovinu čini bruto imovina (ukupna sredstva) umanjena za obaveze preduzeća.

U aktivu se unose sva sredstva. Bilans stanja predstavlja grupisani. . regresa. viškovi. zarade itd. osnovnih sredstava. prihodi od subvencija. akcijski kapital. Dugoročna rezervisanja predstavljaju "obaveze" za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama. društveni kapital. kratkoročne obaveze uzrokovane nabavkom faktora procesa rada od dobavljača na robno-novčani kredit ili trošenjem i prodajom odgovarajućih sredstava. rezerve. aktivu i pasivu koje su u ravnoteži. zakonske rezerve i dr.rezerve: kapitalne premije (emisione premije) revalorizacione rezerve. Sopstveni kapital čini: . obaveze za dugoročno oročene uloge. jer bilans suštinski i formalno ima dve strane. za poreze. proizvoda i usluga. sadržinu bilansa uspeha čine prihodi i rashodi. Za prihode možemo reći da su pozitivan tok vrednosti. Bilans je prikaz imovine preduzeća u jednom određenom trenutku.kratkoročne obaveze (rok vraćanja je kraći od jedne godine): kratkoročni krediti. . Prihodi kao sastavni deo bilansa uspeha razvrstani su u četiri grupe i to: . prema dobavljačima. kompenzacija i sl. U tu svrhu u bilansu uspeha prikazuju se prihodi i rashodi jednog preduzeća nastali u određenom vremenskom periodu. Aktiva je uvek jednaka pasivi. sredstava uvek moraju biti jednaka svojim izvorima.Neposlovni i vanredni prihodi nastaju po osnovi prodaje hartija od vrednosti. a za rashode negativan tok vrednosti u preduzeću. Ova situacija ima određeno značenje. a odnose se na: . novčanim pokazateljima. dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima.rezervisanja za troškove u garantnom roku. . . dakle "fiksirani trenutak neprekidnog radnog procesa" koji se odvija u preduzeću. izvori. obaveze na koje se ne plaća kamata. 6 .rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava i dr.rezervisanja za troškove investicionog održavanja. ulozi i dr. a u pasivu izvori sredstava odnosno obaveze stvorene po bilo kom osnovu. obaveze za prodate obveznice. Bilans uspeha Osnovni cilj sastavljanja bilansa uspeha sastoji se u izračunavanju ostvarenog periodičnog rezultata. . pri čemu nastaju obaveze za poreze i dr. Bilans stanja kao tabelarni prikaz ima dve strane: levu koja se obeležava sa "aktiva" i desnu čiji je naziv "pasiva". . Pozajmljene izvore čine obaveze po kreditima. .Poslovni prihodi nastaju od prodaje trgovinske robe. Dakle. dotacija. smanjenja obaveza prema komitentima i državnim organima.dugoročne obaveze (rok vraćanja je duži od jedne godine): dugoročni krediti.dugoročna rezervisanja.osnovni kapital: državni kapital. Bilans stanja Naziv "bilans" potiče od latinske reči "bi" što znali dvostruki i " lanx" (tas na vagi) što bi u slobodnom prevodu značilo vaga sa dva uravnotežena tasa. materijala. udeli..neraspoređena dobit. sumarni pregled sredstava i njihovih izvora u vrednosnim tj.neto knjigovodstvena vrednost preduzeća.Finansijski prihodi čine uglavnom prihodi od kamata i dividendi. odnosno. Prema rokovima vraćanja pozajmljeni izvori se dele na: . Kapital predstavlja razliku izmeću onog što preduzeće poseduje i onog što duguje .

troškovi zarada. To su mnogobrojni događaji koji nastaju odvijanjem procesa rada i koji su obuhvaćeni knjigovodstvenom evidencijom. troškovi materijala. Razlika prihoda i rashoda predstavlja finansijski rezultat.smanjenje P P A Bilansna promena br. a neke nastaju jedanput godišnje (npr. 4) zbira bilansa. . Smanjenje aktive i pasive Grafička ilustracija osnovnih bilansnih promena izgleda ovako: A Bilansna promena br. prihodi d) Revalorizacioni prihodi Finansijski rezultat Dobitak (P>R) ili Gubitak (R>P) Sl. sve poslovne promene mogu uticati na bilans i menjati njegovu sliku na četiri različita načina. pa zato i kažemo da se sve poslovne promene mogu svrstati u četiri tipa osnovnih bilansnih promena: 1. Povećanje Povećanje P A Bilansna promena br. 4 dolazi do povećanja (br. izdavanje materijala u proizvodnju itd.). 3) odnosno smanjenja (br. Većina poslovnih promena se svakodnevno ponavlja (npr.Neposlovni i vanredni rashodi: rashodi koji nastaju kao posledica nepredviđenih poslovnih događaja na koje preduzeće ne može da utiče (manjkovi sredstava. troškovi proizvodnih usluga. 7 .). isplata zarada. prodaja gotovih proizvoda.Revalorizacioni prihodi nastaju po osnovu revalorizacije sledećih delova aktive: osnovna sredstva. povećanje potraživanja i sl. 2 zbir bilansa ostaje nepromenjen. i vanred.Poslovni rashodi: nabavna vrednost prodate robe. negativne kursne razlike itd. neuplaćeni a upisani kapital.Revalorizacioni rashodi: rashodi koji nastaju po osnovu revalorizacije kapitala. 2. neke se ponavljaju mesečno (npr. 4. 3. finansijski plasmani. 1 i br. rashodi d) Revalorizacioni rashodi a) Poslovni prihodi b) Finansijski prihodi c) Nepos. . No bez obzira na raznovrsnost i mnogobrojnost.povećanje . dok kod bilansnih promena br. obračun amortizacije itd. troškovi amortizacije. 3 i br. Šema formiranja finansijskog rezultata Osnovne bilansne promene Poslovne promene su vrednosno samerljive promene na imovini preduzeća. . Promene u strukturi pasive 3. Promena strukture . a) Poslovni rashodi b) Finansijski rashodi c) Nepos. i vanred. kazne i sl.Finansijski rashodi: rashodi po osnovu kamata.povećanje .. Povećanje aktive i pasive 4.). Promene u strukturi aktive 2. 1. 2. Smanjenje Smanjenje Kod bilansnih promena br. P Promena strukture .smanjenje A Bilansna promena br. nematerijalni troškovi. isplata regresa). Rashodi mogu biti: . kupovina materijala.

Kontni okvir se temelji na principu dekadne podele računa. trgovinskog.konta Knjigovodstveni račun je "kamen temeljac" knjigovodstvenog sistema.pasivni računi su oni računi kod kojih je dugovna strana uglavnom veća od potražne. Aktivni računi pripadaju levoj strani bilansa. računi prihoda i dr. To su računi sopstvenog kapitala. 3. obeleženih ciframa od nula do devet (kao na sl. Oznake za strane račune mogu biti i drugačije kao npr. "zaduženje" i "razduženje".Pasivni računi su oni računi kod kojih je potražna strana uvek veća od dugovne strane.Aktivno . plasmani i gotovina Kapital Dugoročna rezervisanja i obaveze Rashodi Prihodi Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha Vanposlovna sredstva i izvori i vanbilansna evidencija Obračun troškova i učinaka Sl. . Po karakteru salda računi mogu biti: . To su računi sredstava kao i računi rashoda. odnosno pojavu rashoda ili prihoda. Ovakva podela podrazumeva da se kontni okvir prvo podeli u deset osnovnih klasa. "primanje" i "izdavanje". Saldo predstavlja razliku između dugovne (leve) i potražne (desne) strane jednog računa. Knjigovodstveni računi imaju levu i desnu stranu koje se obeležavaju sa "duguje" i "potražuje" (nazivi potiču još iz srednjeg veka). Kontni okvir i kontni plan Kontni okvir predstavlja spisak računa koji se mogu otvoriti u knjigovodstvu jednog preduzeća (proizvodnog. dugoročnih kredita.Knjigovodstveni računi .) Broj klase 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAZIV KLASE Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina Zalihe Kratkoročna potraživanja. Pasivni računi pripadaju desnoj strani bilansa. "ulaz" i "izlaz". "na teret" i "u korist" ali se u krajnjoj liniji sve svodi na levu i desnu stranu. samo u pojedinim slučajevima potražna strana je veća od dugovne. 3. Knjigovodstveni račun je dvostrani pregled na kome se beleži početno stanje kao i sve promene koje su izazvale povećanje ili smanjenje pojedinih delova aktive ili pasive. . Kontni okvir zasnovan na bilansom principu (primenjuje se u našoj zemlji) 8 . tj. uslužnog).Aktivni računi su oni računi kod kojih je dugovna strana uvek veća od potražne strane.

kao i rezultata poslovanja preduzeća za određeni period. a zatim se toj cifri dodaju brojevi od nule do devet. Dnevnik se "vodi paginarno". Pri tom sistematizovanju poštuje se i kriterijum vremena (hronologija kada su promene nastale). Jedna od glavnih poslovnih knjiga (pored dnevnika. prihoda i rashoda.009) analitički računi (0000 .grupa sa jednim brojem . Naziva se još i temeljnom knjigom. kapitala. kao najvažniju evidenciju u preduzeću. u glavne poslovne knjige spada i Glavna knjiga) je dnevnik ili dnevna knjiga. tj. Skup svih računa u knjigovodstvu predstavlja knjigovodstveni instrument . jer u neku ruku predstavlja temelj na kome se dalje radi. Poslovne knjige pružaju podatke o stanju i kretanju imovine. kada su nastale pojedine promene i sistematski. knjiga ulaznih faktura.grupa sa četiri broja : : : : klase (0 . Jednom tako evidentirane poslovne promene mogu se u bilo koje vreme dalje prenositi u glavnu knjigu i sistematizovati po pojedinim knjigovodstvenim računima. tako da se po potrebi mogu odšampati ili prikazati na ekranu. Svaki sintetički konto se dalje deli na deset analitičkih konta prvog stepena koji su četvorocifreni.Svaka klasa se dalje raščlanjava na 10 grupa i to tako što prva cifra kao oznaka klasa ostaje. To izgleda ovako: . Dnevnik se formira svakodnevnim beleženjem poslovnih promena čime postaje i hronološka evidencija. Ranije je dnevnik nosio naziv prvobeležnica ili primanota. knjiga inventara. obaveza. 9 .0009) Poslovne knjige Knjigovodstvo preduzeća vodi se u poslovnim knjigama. ili koje podacima dopunjavaju određena konta sintetičke evidencije. Poslovne knjige mogu biti prenesene na neko od sredstava za automatsku obradu podataka. a to su: Dnevnik. Zatim se svaka grupa raščlanjava na deset sintetičkih konta po istom principu. Evidencija u glavnoj knjizi naziva se sistematskom jer se u glavnoj knjizi knjigovodstvene promene sistematizuju po računima na koje se odnose.09) sintetički računi (000 .grupa sa tri broja . Pomoćne knjige su one knjige koje se organizuju radi raščlanjivanja pojedinih konta glavne knjige.). U pomoćne knjige spadaju analitičke evidencije (raščlanjivanje nekog sintetičkog računa glavne knjige) i druge pomoćne knjige (knjiga blagajne.grupa sa dva broja . Poslovne knjige mogu se voditi u vidu povezanih i nepovezanih knjiga (slobodnih listova kartica). knjiga izlaznih faktura i dr. tj razvrstavanjem promena prema kvalitetu na koji se odnose. Pomoćne knjige. To registrovanje vrši se hronološki.Glavnu knjigu. redom. U poslovnim knjigama treba registrovati sve knjigovodstvene promene koje nastaju poslovanjem preduzeća. Glavna knjiga.9) grupe računa (00 . knjiga u kojoj su poslovni događaji registrovani onim redom kako su po vremenu i nastali. Zakon o računovodstvu određuje vrste poslovnih knjiga koje se moraju voditi.

radni nalozi. probni bilans i zaključni list Inventar možemo definisati kao pojedinačni (detaljni) prikaz po količini i vrednosti svih sredstava i njihovih izvora u jednom trenutku. Knjigovodstvena dokumentacija se može podeliti na: Interna knjigovodstvena dokumenta.podatke o času nastanka poslovnog događaja. .isplatna lista zarada. .blagajnički nalozi za uplate i isplate preko blagajne. inventar je prva knjiga u okviru knjigovodstvene evidencije.razne vrste reklamacionih zapisnika (o prijemu robe. . podatke o tome ko je predmet poslovnog događaja. Cilj sastavljanja zaključnog lista je: . sitnog inventara i alata. .trebovanje materijala.redovno i vanredno . . tj. Izlazna knjigovodstvena dokumenta. stanje sredstava i izvora sredstava.povremeno i kontinuirano. kapitalu. Interna knjigovodstvena dokumenta čine: . . Taj trenutak je dan popisa. Inventarisanje može biti: .knjigovodstveni nalozi za knjiženje poslovnih promena. Knjigovodstvena dokumentacija mora da poseduje i odgovarajuće podatke koje možemo svrstati u četiri grupe: . . Zaključni list predstavlja tabelarni pregled koji se sastavlja krajem godine i koji pokazuje promet svih konta glavne knjige. .da se proveri formalna ispravnost knjigovodstvene evidencije.Inventar.). Knjigovodstvena dokumentacija Knjigovodstvo je "strogo dokumentovana evidencija". salda svih konta glavne knjige. rashoda i prihoda i ostvareni finansijski rezultat. obavezama.da se utvrdi finansijski rezultat za određeni period. .popisne liste. . . otvorenih u knjigovodstvenoj evidenciji na kojima se nalazi promet. materijala i sl. Knjigovodstveni dokument je pismena isprava kojom se dokazuje da je nastala neka poslovna promena na sredstvima. Na osnovu početnog inventara sastavlja se početni bilans preduzeća.podatke o ekonomskoj kategoriji koja je predmet poslovnog događaja. Dakle.reversi. Probni bilans predstavlja popis svih knjigovodstvenih računa glavne knjige I stepena. To znači da se ni jedna poslovna promena ili knjigovodstvena operacija ne može evidentirati ako prethodno nije ispostavljen odgovarajući knjigovodstveni dokument. Sam postupak popisivanja imovine (sredstava i njihovih izvora) naziva se inventarisanje. Ulazna knjigovodstvena dokumenta. Bez knjigovodstvene dokumentacije za knjigovodstvo poslovni događaj ne postoji. .potpuno i delimično. . prihodima.prijemnice materijala ili robe.podatke o vlasniku. rashodima i finansijskom rezultatu.da se pomoću njega zaključe poslovne knjige. 10 . zatim se otvaraju poslovne knjige i počinje vođenje knjigovodstvene evidencije.

pa ići ka većem. . To znači da treba prvo pogledati da nije greška nastala u zbiru ili prenosu i tek onda ići ka većim poslovima .tovarni listovi i druga slična dokumenta. . bilo po vremenu.to su one greške koje se pojavljuju onda kad je poslovna promena izostavljena.dostavnice dobavljača o popustima. .to su one greške koje se ustanovljavaju automatskom kontrolom samog sistema dvojnog knjigovodstva.izdate menice. Greške u knjigovodstvu U zavisnosti od toga kako se održavaju na ispravnost knjigovodstvene evidencije greške možemo podeliti na: • Formalne greške .primljeni čekovi. . . . Po ovoj metodi treba uvek poći od najmanjeg posla.u fazi pravljenja iskaza i izveštaja. izradom probnog bilansa i sl. Ovom metodom treba nastojati da se polje grešaka suzi. .precrtavanjem. prihvaćenim reklamacijama. a to se postiže pojedinim sravnjenjima pojedinih evidencija: sintetičkih sa analitičkim. Pronalaženje knjigovodstvenih grešaka je veoma naporan i složen posao. . . • Materijalne greške .kontroli pojedinih knjiženja. dnevnika. . vraćenu neispravnu robu i sl.izdata odobrenja kupcima za date rabate. To znači da grešku treba tražiti u onom vremenskom intervalu kad je i nastala. .obračunske situacije. Izlazna knjigovodstvena dokumenta čine: . obračunatoj kamati.izveštaji poslovnih partnera. Greške u knjigovodstvu se ispravljaju uglavnom na dva načina: .Ulazna knjigovodstvena dokumenta čine: .u fazi knjiženja. • Metoda izolacije. .otpremnice materijala ili robe. priznate popuste.u fazi pripreme i kontiranja dokumentacije.izveštaji banke o stanju na računu. Greške mogu nastati: . kada je poslovna promena dvaput proknjižena ili kada je poslovna promena netačno proknjižena (pogrešna konta). 11 . .izdati nalozi za plaćanje sa računa kod banke.izdati čekovi. bilo po knjigama. U literaturi se najčešće pominju dve metode iznalaženja grešaka: • Metodа najkraće linije.storniranjem (crveni i crni storno). proviziji i sl. .primljene menice i drugi vrednosni papiri.izdate fakture kupcima za prodat materijal.primljene fakture od dobavljača. . robu ili izvršene usluge.

. tj. Stalna imovina 2. sopstveni izvori sredstava.Princip rastuće likvidnosti znači da se na prvo mesto u aktivi stavljaju "najnelikvidnija" sredstva. sredstva koja se najduže koriste. . Na primeru to izgleda ovako: BILANS AKTIVA 1. Kapital rastuća ročnost 12 . tj. Na primeru to izgleda ovako: BILANS AKTIVA 1. odnosno ona kojima.računu i u blagajni. Zalihe 3. Dugoročne obaveze 3. Kapital 2. Zalihe 4. Potraživanja 3. Na poslednje mesto stavljaju se najlikvidnija sredstva a to je novac na žiro .Princip opadajuće likvidnosti znači da se u ređanju pozicija u aktivi polazi od najlikvidnijih ka manje likvidnim delovima imovine. Kratkoročne obaveze 2. Kratkoročne obaveze opadajuća ročnost • Princip opadajuće likvidnosti u aktivi uz princip opadajuće dospelosti u pasivi (koristi se u SAD) . Gotovina 2. Stalna imovina PASIVA 1. (Na ovom principu je zasnovana i naša balansna šema). Gotovina PASIVA 1. a to su trajni. Dugoročne obaveze 3. Ta raspoređivanja bilansnih pozicija uz poštovanje određenih pravila predstavljaju principe bilansiranja sredstava i izvora sredstava. u normalnim uslovima poslovanja.Princip rastuće dospelosti znači da se na prvo mesto u pasivi stavljaju izvori sredstava sa najdužim rokom vraćanja.Princip opadajuće dospelosti u pasivi znači da se polazi od izvora sredstava koji najranije dospevaju na isplatu ka izvorima sredstava koji najkasnije dospevaju na isplatu. Potraživanja 4. najviše vremena treba da se transformišu u novčani oblik. Na poslednje mesto se stavljaju izvori sredstava (obaveze) sa najkraćim rokom vraćanja. Najčešće primenjivani principi bilansiranja su: • Princip rastuće likvidnosti u aktivi uz princip rastuće dospelosti u pasivi (koristi se u zemljama kontinentalne Evrope) .Pravila za raspoređivanje bilansnih pozicija Sredstva i izvori sredstava u bilansu prikazuju se po određenom redosledu u zavisnosti od značaja koji se pridaje pojedinim bilansnim principima.

komisione prodaje.dužnici • Menična potraživanja (menice primljene od kupaca) • Odobreni kratkoročnu krediti • Lični račun vlasnika (ortaka) • Akreditivi (u domaćoj i stranoj valuti) • Žiro .sredstava Neuplaćeni udeli u osnovnom kapitalu • Neuplaćeni delovi osnovnog kapitala/akcija • Izdvojena novčana sredstva za investicije • Udružena novčana sredstva za investicije • Zemljište • Građevinski objekti • Oprema • Poslovni inventar • Osnovno stado • Osnovna sredstva u pripremi (investicije u toku) • Avansi za osnovna sredstva • Razna prava: koncesije. • Razgraničenja troškova zakupnine • Razgraničenja rashoda po osnovu menice • Razgraničenje troškova reklame • Ostala aktivna vremenska razgraničenja • Ostala potraživanja • Sredstva zajedničke potrošnje (Neposlovna sredstva) • Ostala aktiva • Razni dugoročni ili kratkoročni plasmani (ulaganja) Računi pasive .račun/tekući račun • Blagajna • Devizni račun • Nepokriveni gubitak ranijih godina • Nepokriveni gubitak tekuće godine • Komitenti iz komisione prodaje • Komisionari iz komisione nabavke • Novčana sredstva rezervi • Razni računi "obračuna" kao npr.Računi bilansa stanja Računi aktive . licence • Učešća u kapitalu • Odobreni dugoročni krediti • Dugoročne hartije od vrednosti • Otkupljene sopstvene akcije • Avansi za obrtna sredstva • Rezervni delovi • Materijal • Nedovršena proizvodnja • Gotovi proizvodi • Roba • Sitan inventar na zalihama • Kupci • Dobavljači . patenti. konsignacione prodaje. obračun nabavke materijala itd.izvori sredstava • 13 . obračun komisione nabavke.

Ispravka vrednosti spornih potraživanja 6. Ispravka vrednosti meničnih potraživanja 3.poverioci Obaveze po osnovu zarada Obaveze za porez na promet Ostale obaveze Komisionari iz komisione prodaje Komitenti iz komisione nabavke Razgraničenja troškova kamata Razgraničenje troškova investicionog održavanja Razgraničenje troškova popravki u garantnom roku Razgraničenje prihoda po osnovu menice Ostala pasivna vremenska razgraničenja Fond zajedničke potrošnje (Izvor neposlovnih sredstava) Ostala pasiva (Svi fondovi) Korektivni računi 1. Odstupanje od planske prodajne vrednosti robe 10. Ispravka vrednosti sumnjivih potraživanja 5. Ispravka vrednosti meničnih obaveza 4. Ispravka vrednosti ambalaže u upotrebi 8. statutarne. Razlika u ceni robe tj. Ispravka vrednosti gotovih proizvoda tj. 14 .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Akcijski kapital po osnovu običnih akcija Akcijski kapital po osnovu prioritetnih akcija Udeli u osnovnom kapitalu Ulozi Inokosni kapital Ortački kapital Društveni kapital Državni kapital Emisiona premija (Ažio) Rezerve (zakonske. Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi 7. Ispravka vrednosti materijala tj. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 2. slobodne) Revalorizacione rezerve Dugoročna rezervisanja Neraspoređena dobit ranijih godina Dobitak tekuće godine Dugoročni krediti (primljeni) Kratkoročni krediti (primljeni) Menične obaveze (Menice date dobavljačima) Obaveze za dugoročna ili kratkoročna udružena sredstva Obaveze po osnovu obveznica Dobavljači Kupci . Ispravka vrednosti auto guma u upotrebi 9. Odstupanje od planske cene koštanja gotovih proizvoda. Ispravka vrednosti robe tj. Odstupanje od planskih nabavnih cena 11.

treba dodati iznos odstupanja jer je reč o prekoračenju planskog iznosa troškova i b) SCK < PCK . Razlikuju se dve grupe korektivnih računa: a) Korektivni računi koji ispravljaju imovinske delove isključivo na niže i to su računi Ispravke vrednosti od rednog broja 1 do rednog broja 9.Prekoračenje Stvarna nabavna cena po kg.Sniženje Stvarna nabavna cena po kg nabavljenog materijala 7 +3 =10 10 . pozitivno negativno odstupanje odstupanje Primer: Planska nabavka cena po kg nabavljenog materijala Odstupanje . b) Korektivni računi koji ispravljaju imovinske delove na više ili na niže a to su sledeći računi: Odstupanje od PNC materijala D+ (Ispravka vrednosti materijala) -P • SNC > PNC • SNC < PNC Prekoračenje tj. što podrazumeva: .Korektivne račune (račune ispravke vrednosti) nikada ne treba posmatrati izolovano.treba oduzeti iznos odstupanja jer je reč o sniženju iznosa troškova. kao što su: . pozitivno negativno odstupanje odstupanje Odstupanje od PCK gotovih proizvoda D+ Ispravka vrednosti gotovih proizvoda • SCK > PCK • SCK < PCK Prekoračenje tj. nabavljenog materijala Primer: Planska nabavna cena po kg nabavljenog materijala Odstupanje .Kome smo platili? itd. 15 . računi po kojima će se obaviti knjiženje.da postoji odgovarajući knjigovodstveni dokument. Za određivanje računa najbolje je postavljati pitanja.Da li smo platili? . Prvo se utvrđuje da li je došlo do knjigovodstvene promene. 2.Šta smo nabavili? .Od koga smo nabavili? . Nakon toga. Pravila za knjiženje knjigovodstvenih promena Za knjiženje knjigovodstvenih promena koriste se sledeća pravila: 1.da je promena na imovini preduzeća nastala i . određuju se računi na kojima se evidentira promena tj.3 = 7 -P Identična je situacija vezana za račun Odstupanje od planske cene koštanja gotovih proizvoda: a) SCK>PCK . Sniženje tj.Kako smo platili? . već uvek u vezi sa bilansnim računom koji koriguju. Sniženje tj.

4.besplatnog prijema . tj.utvrđenog manjka popisom .utvrđenog viška popisom crvenog storna) .nabavke (kupovine) .povraćaja neutrošenog materijala dorade iz proizvodnje (ispravka upotrebom .nabavke (kupovine) . Osnovna pravila za knjiženje na pojedinim kontima: Osnovna sredstva u upotrebi Početni saldo (saldo iz • Sva smanjenja zbog: prethodne godine) .prijema materijala sa obrade i .rashodovanja .besplatnog ustupanja . Na kraju se određuje pravac promene.prodaje • Sva povećanja zbog: .utroška materijala . rastur) (ispravka upotrebom crvenog storna) • Saldo izravnanja • 16 . lom. da li dolazi do povećanja ili do smanjenja stanja na navedenim računima.naknadnih ulaganja • Saldo izravnanja .povećanja materijala s puta . Pravila za knjiženje na računima stanja (aktive i pasive) i računima uspeha (rashoda i prihoda) Računi stanja D+ Računi aktive -P DRačuni pasive +P Početno stanje Sva smanjenja Sva smanjenja Početno stanje Sva povećanja Salo izravnanja Saldo izravnanja Sva povećanja Računi uspeha D+ Računi rashoda -P DRačuni prihoda Nastanak Smanjenje Smanjenja Nastanak Povećanja Saldo izravnanja Saldo izravnanja Povećanja +P Saldo (ostatak) je razlika ukupne dugovne i ukupne potražne strane jednog računa (konta).aktiviranje sa računa "Investicije" u toku zbog: a) završene izgradnje građevinskog objekta b) završene montaže mašine • D+ -P D+ Materijal na zalihama -P Početni saldo (saldo iz • Sva smanjenja zbog: prethodne godine) . Zatim se određuje kojoj grupi računa pripadaju navedeni (tangirani) računi (da li pripadaju računima stanja ili računima uspeha) zbog primene odgovarajućih pravila.slanja materijala na obradu i • Sva povećanja zbog: doradu .interne realizacije (preduzimanja zaliha za sopstvene potrebe) . što će se istovremeno i odrediti koji račun duguje a koji potražuje.prijema materijala s puta .utvrđenog viška popisom .3.rashodovanja materijala .utvrđenog manjka popisom .stvarnog rizika (kalo.povraćaja materijala dobavljaču .prodaje materijala .

kupovine na odloženo plaćanje obaveze" zbog izdavanja menice .otpisa obaveza .primljenih popusta od dobavljača • Saldo izravnanja • D+ D- D• • Kapital Smanjenje kapitala Saldo izravnanja • +P Početni saldo (saldo iz prethodne godine) Povraćaj kapitala • 17 .povraćaj primljenih fakturisanih .gotovinskih ili bezgotovinskih naplata kupaca zbog: .prihodovanja zastarelih obaveza .D+ Tekući račun -P Početni saldo (saldo iz • Sva smanjenja tj. bezgotovinske • Saldo izravnanja uplate (prijem novčanih sredstava) • D+ Blagajna -P • Početni saldo (saldo iz • Sva smanjenja tj.odobravanja na ime zatezne kamate .prenosa na račun "Menična .zaduživanje kupaca na ime potraživanja" zbog prijema menice zatezne kamate . isplate (odliv prethodne godine) novčanih sredstava) • Sva povećanja tj.gotovinskih i bezgotovinskih • Povećanje naših obaveza prema isplata dobavljačima zbog: .otpisa zastarelih potraživanja .odobrenih popusta kupcima • Saldo izravnanja Dobavljači (obaveze) +P Smanjenje naših obaveza prema • Početni saldo (saldo iz dobavljačima zbog: prethodne godine) . gotovinske • Saldo izravnanja uplate (prijem novčanih sredstava) Kupci (potraživanja) -P • Početni saldo (saldo iz • Smanjenja naših potraživanja od prethodne godine) kupaca zbog: • Povećanja naših potraživanja od .prenosa na račun "Menične . isplate (odliv prethodne godine) novčanih sredstava) • Sva povećanja tj.prodaje na odloženo plaćanje .povraćaja pogrešno izvršenih naplata (ispravka upotrebom vrednosti (ispravka upotrebom crvenog storna) crvenog storna) .povraćaja pogrešno izvršenih vrednosti (ispravka upotrebom crvenog storna) isplata (ispravka upotrebom crvenog storna) .povećanje primljenih fakturisanih .

konvrzije kredita iz jednog oblika ili dugoročni) u drugi • Saldo izravnanja • D- OBRASCI ZA OBRAČUNE Alikvotni deo Utrošeni materijal ⋅ Saldo odstupanja odstupanja od planskih = Saldo materijala nabavna cena materijala % utrošenog materijala = Utrošeni materijal ⋅ 100 Zalihe materijala Kamata na menice (i) = dug ( T ) ⋅ t ( broj dana ) ⋅ p (%) 360 dana Kalkulacija maloprodajne cene robe: 1. Fakturna cena 2. Obračunati porez na promet 7.razduženja kod zajmodavca • Povećanje obaveza prema .Krediti (izvori obaveza) +P Smanjenje obaveza prema • Početni saldo (saldo iz zajmodavcu zbog: prethodne godine) . Nabavna vrednost (1+2) 4.otpisa obaveze od strane zajmodavcu koji nam odobrava zajmodavca novi iznos kredita (kratkoročni .marža 5. Zavisni troškovi nabavke 3. Razlika u ceni . Prodajna cena na veliko (3+4) 6. Prodajna cena na malo (5+6) % Prodate robe = Prihodi od prodate robe ⋅ 100 Zalihe robe Razlika u ceni ⋅ %prodate robe 100 Ostvarena razlika u ceni = % razlike u ceni robe = Prihodi ⋅ 100 Saldo zalihe robe + Prihod Razlika u ceni robe = % RUC ⋅ Saldo RUC 100 18 .

Obaveze za porez na promet = Obračunat porez ⋅ % prodate robe 100 Amortizacija: Amortizacija osnovnih sredstava = po linearnojmetodi Nabavna vrednost osnovnog sredstva Vek trajanja Iznos degresije = 2 ⋅ Nabavna vrednost osnovnog sredstva n(n + 1) Nabavna vrednost osnovnog sredstva Troškovi otpisa po jedinici učinka = Ukupna proizvodnja 19 .

20 .

Test I I grupa

21

22

1. Računovodstvo se može posmatrati kao: a) deo knjigovodstva, b) podfunkcija funkcije upravljanja, c) proces u kome se prikupljaju, sređuju, obrađuju i čuvaju podaci, oblikuju, prenose i čuvaju informacije koje su problemski usmerene na donošenje ekonomskih odluka. 2. Računovodstvo predstavlja celinu sastavljenu od sledećih delova: 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________ 3. Interni korisnici računovodstvenih informacija jesu: a) vlasnici kapitala, b) država i njeni organi, c) organi upravljanja i rukovođenja u preduzeću 4. Navesti računovodstvena načela: 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________ 5. _________________________________________________________________________ 6. _________________________________________________________________________ 7. _________________________________________________________________________ 5. Objasniti sledeće principe urednog knjigovodstva: a) Princip potpunosti: ________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Knjigovodstvena dokumenta mogu biti: 1. ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 7. Dopuniti sledeću knjigovodstvenu jednačinu: AKTIVA = ______________________ + KAPITAL

23

8. Osnovni kapital čini: a) društveni kapital, b) državni kapital, c) akcijski kapital, d) rezerve. 9. Promene u strukturi aktive dovode do: a) povećanja zbira bilansa, b) smanjenja zbira bilansa, c) zbir bilansa ostaje nepromenjen. 10. Računi aktive i računi rashoda imaju: a) dugovni saldo, b) potražni saldo. 11. Koji računi ne pripadaju aktivi: a) neuplaćeni upisani kapital, b) udeli u osnovnom kapitalu, c) ulozi. 12. Kontni okvir je _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 13. Poslovni prihodi jesu: a) prihodi od prodaje usluga, b) prihodi od kamate, c) prihodi od prodaje proizvoda, d) prihodi od prodaje robe.

14. Skup svih računa u knjigovodstvu predstavlja knjigovodstveni instrument: a) dnevnik b) glavnu knjigu, c) pomoćne knjige.

24

Test I II grupa 25 .

26 .

Računovodstvena analiza je ______________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 2. Objasniti načelo novčanog merila (vrednosnog izražavanja): __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 5. b) rashodi. e) prihodi. d) obaveze. Pozajmljeni (tuđi) izvori sredstava jesu: a) dugoročne finansijske obaveze. c) kapital. Osnovna računovodstvene kategorije jesu: a) sredstva. d) radni nalog. e) trebovanje 7. 27 . 4. Interna knjigovodstvena dokumenta jesu: a) prijemnica. ________________________________________________________________________ 6. 2.1. Navesti principe urednog knjigovodstva: 1. Interni korisnici računovodstvenih informacija jesu: a) stručne službe u preduzeću. ________________________________________________________________________ 6. c) potencijalni investitori. ________________________________________________________________________ 4. b) zaposleni radnici. c) popisna lista. ________________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ 7. c) nastavni predmet u školama i na fakultetima. b) izveštaj poslovnih partnera. 8. b) deo analize poslovanja. Računovodstvo se može posmatrati kao: a) deo preduzeća koji se bavi tom delatnošću. ________________________________________________________________________ 3.

9. Računi pasive i računi prihoda imaju: a) dugovni saldo. Koji računi ne pripadaju pasivi? a) emisiona premija . d) akcijski kapital. 14. Promena u strukturi pasive dovode do: a) povećanja zbira bilansa. b) potražni saldo. Zaključni list je: a) Prošireni probni bilans. 10. 12. c) razgraničenje troškova reklame. b) smanjenja zbira bilansa. c) rezerve. Finansijski prihodi su: a) prihodi od dividendi. c) popis svih računa glavne knjige prvog stepena. 28 . b) razgraničenje troškova zakupnine.ažio.b) obaveze za zarade. b) prihodi od revalorizacije. c) zbir bilansa ostaje nepromenjen. 11. b) vrsta pomoćne knjige. c) prihodi od kamata. Kontni plan je ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 13.

Test I III grupa 29 .

30 .

1. Računovodstvo se može posmatrati kao: a) naučna definicija koja uopštava i unapređuje dostignuća u toj oblasti, b) deo kontrole poslovanja, c) deo revizije poslovanja. 2. Knjigovodstvo je _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Eksterni korisnici računovodstvenih informacija jesu: a) država i njeni organi, b) vlasnici kapitala, c) banke kao kreditori preduzeća. 4. Objasniti načelo uzročnosti ______________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 5. Objasniti sledeće principe urednog knjigovodstva: a) princip hronološkog reda ____________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

b) princip materijalne ispravnosti ________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
6. Ulazna knjigovodstvena dokumenta jesu: a) faktura od dobavljača, b) primljena menica, c) izdati ček, d) nalog za knjiženje, 7. Prema pojavnim oblicima sredstva se dele na: a) stvari, b) novac, c) prava (pretraživanja).

31

8. Sopstveni izvori sredstava jesu: a) neraspoređena dobit, b) osnovni kapital, c) ažio - emisiona premija, d) dugoročna rezervacija. 9. Navesti četiri tipa osnovnih bilansnih promena: 1. promene u strukturi aktive 2. _________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________ 10 Konta stanja obuhvataju: a) aktivna konta, b) pasivna konta, c) konta prihoda, d) aktivno - pasivna konta. 11. Na računima aktive i računima rashoda sva povećanja knjiže se na: a) dugovnoj strani, b) potražnoj strani. 12. Kontni okvir zasnovan na bilansnom principu, a primenjuje se u našoj zemlji sadrži: a) 8 klasa, b) 9 klasa, c) 10 klasa. 13. Poslovni rashodi jesu: a) nabavna vrednost prodate robe, b) troškovi materijala, c) kazne, d) troškovi zarada. 14. Greške u knjigovodstvu se ispravljaju: a) precrtavanjem, b) brisanjem, c) storniranjem.

32

Test I IV grupa

33

34

c) vlasnici kapitala. Po definiciji Komiteta za terminologiju američkog instituta javnih računovođa računovodstvo je: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2. e) nalog za knjiženje. Poslovna sredstva u preduzeću mogu biti: 1. c) izdata menica. 4. princip ___________________________________________________________________ 2. princip ___________________________________________________________________ 5. b) sadašnje poslovanje preduzeća.1. obradom i prezentiranjem podataka koje se odnose na: a) prethodni period poslovanja preduzeća. Izlazna knjigovodstvena dokumenta jesu: a) otpremnica. 3. osnovna 2. Objasniti sledeće principe urednog knjigovodstva: a) princip mogućnosti provere __________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) princip ekonomičnosti _______________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 6. b) tovarni list. sistematizovanjem. Eksterni korisnici računovodstvenih informacija jesu: a) potencijalni investitori. d) primljeni ček. Navesti principe koji onemogućuju precenjivanje periodičnog rezultata: 1. b) dobavljači. _________________________________________________________________________ 35 . Računovodstveno planiranje se bavi sakupljanjem. 7. c) buduće poslovanje preduzeća.

b) vanredni rashod. Navesti četiri tipa osnovnih bilansnih promena: 1. navesti nazive sledećih klasa: KLASA 3 __________________________________________________________________ KLASA 6 __________________________________________________________________ KLASA 9 __________________________________________________________________ 12. b) plavi storno. Manjkovi sredstava jesu: a) finansijski rashod. Stroniranje kao metod ispravljanja grešaka u knjigovodstvu može biti: a) crveni storno. _________________________________________________________________________ 2. Za kontni okvir koje se primenjuje u našoj zemlji. c) konta rashoda. Prema tome odakle potiču. b) konta prihoda.8. c) poslovni rashod. Na računima pasive i računima prihoda sva povećanja knjiže se na: a) dugovnoj strani b) potražnoj strani 13. tj. _________________________________________________________________________ 2. 36 . 11. _________________________________________________________________________ 9. izvori sredstava se dele na: 1. _________________________________________________________________________ 10. d) pasivno-aktivna konta. c) crni storno. prema kome postoji obaveza. promena u strukturi pasive 3. _________________________________________________________________________ 4. 14. Konta uspeha obuhvataju: a) aktivna konta.

II deo Rešeni zadaci iz Računovodstva 37 .

38 .

000 45.000 90. 16.000 120.000 12.500 80.000 170.910. 4.11.000 89. 9.000 15.000 73. Roba "B" 200 x 100 = 20.000 Dati promet preuzeti u dnevnik i na račune glavne knjige. Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Žiro račun Blagajna Avansi za osnovna sredstva Roba Roba na putu Sitan inventar na zalihama Kupci Realizacija robe Finansijski prihodi Nabavna vrednost realizovane robe Finansijski rashodi Dobavljači Dugoročni krediti Razgraničenje troškova reklame Razgraničenje troškova rizika zaliha robe Društveni kapital Rezerve Svega: 80.500 150.000 9. 10.000 115.000 14.000 1.000 12. 11.000 130. 19.000 62. a stanje na analitičkim računima robe bilo je sledeće: 1. 2.000 4. 18. a zatim hronološki i sistematski proknjižiti date poslovne promene imajući u vidu sledeće pretpostavke: a) obračun rezultata vrši se po metodu troškova prodatih učinaka i b) evidencija robe vodi se i analitički. 7.000 1. za obračun nabavne vrednosti realizovane robe koristi se lifo metod.000 469. sledeći promet: Duguje 650.g. 17. 14. 5.000 2.000 2. 3.000 705.000 360.910.Trgovinsko preduzeće "Grading" iz Beograda imalo je na računima Glavne knjige 30. Roba "A" 100 x 300 =30. 15.000 70.000 55.000 150. 6. t.000 Potrazuje 60.000 40. 12.000 50 x 300 = 15.000 120 x 100 = 39 . 8.000 1. 13.

000. Obračunati godišnju amortizaciju primenom metoda otpisivanja knjigovodstvene vrednosti uz korišćenje dvostruke linearne stope otpisa ako je procenjeni vek trajanja osnovnih sredstava 10 godina. Blagajna je isplatila din.800 na ime akontacije za sluzbeni put i din.000 din. obračunata kamata 6. Primljena je prva privremena situacija za objekat u izgradnji na iznos od 150.000 din. Kupcima je prema fakturama i otpremnicama isporučeno 220 komada robe "A" i 150 komada robe "B" za din 210. 6. 5.. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: zarade 24. Na osnovu odluke organa upravljanja prodato je osnovno sredstvo za din.500 din. 11.200 din.000. Proknjižiti mesečne troškove amortizacije. obračunati PTT troškovi 4. Obračunati i proknjižiti rashode u vezi sa ovom prodajom. Prema prijemnici prispela je roba sa puta. Detaljnim pregledom elemenata uspeha utvrdjeno je da nisu proknjiženi troškovi zatezne kamate u iznosu od 2. 9. 4. Primljena je faktura za PTT troškove na iznos od 4.900 na ime tekućih troškova poštarine. Nabavna vrednost odnosnog sredstva je din. Sa žiro računa isplaćeno je 2. Po povratku sa službenog puta radnik je podneo obračun na din. 14. a potom i račun Gubitak-dobitak. 8.1.000 din.. 3. Proknjižiti finansijski rezultat preduzeća i formalno zaključiti račune uspeha. Na ime troškova nabavke primljene su fakture na din 22.000 din.500 dinara. Popisom je utvrdjen stvarni rizik zaliha robe od 7 komada robe "A" i 9 komada robe "B". Primljeno je 200 komada robe A po ceni od 400 dinara za komad i 100 komada robe B po ceni od 350 dinara za komad. Blagajna mu je isplatila razliku u gotovu.000 za petomesečnu pretplatu na časopis i b) na din 1.000. 37. 2. na ime kazne izrečene od strane sanitarnog inspektora. Troškove podeliti prema broju komada.000 din. obračunati troškovi vode 2.. Obaveza po ovoj privremenoj situaciji izmirena je iz dugoročnog kredita po odbitku avansa.000. Kupci iz stava 6 uplatili su iznos duga na žiro račun po odbitku 10% kasa skonta. formalno zaključiti račune troškova. električna energija po fakturi 7. Izvrsiti raspored troškova. 7.. 2. Od dobavljača su primljene sledeće fakture: a) na din 25. a potom i formalno zaključiti odgovarajuće račune vremenskih razgraničenja troškova. troškovi sajma po fakturi 1.. 40 . Izravnati. 3.300 dinara. 12.500 za tekuće troškove popravki osnovnih sredstava. Izdato je u upotrebu sitnog inventara čiji je procenjeni vek trajanja 5 meseci. Formalno zaključiti račune glavne knjige prvog stepena. 4. 15. 10. a vrednost 15. a otpisano je 50%.500 din. 13. 12.400.000 din.

000 Potrazuje 1.000 115. 1. 6a.1 Red.000 Poziv P I z n o s Duguje 1.500 6.500 25. str.000 105. 9 2 23 37.785. 5a. 41 .000 210.000 137.000 2.910.000 150.G. O p is D Promet Roba Roba na putu Dobavljači Za prispelu robu sa puta Razgraničenje troškova pretplate Dobavljači Po fakturi dobavljača Troškovi proizvodnih usluga Dobavljači Za primljenu fakturu Investicije u toku Dobavljači Za privremenu situaciju Dobavljači Avansi za osnovna sredstva Dugoročni krediti Za izmirenje obaveze po privremenoj situaciji Kupci Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Vanredni rashodi Osnovna sredstva Za prodaju osnovnih sredstava Ostala potraživanja Blagajna Za isplatu akontacije Troškovi proizvodnih usluga Blagajna Za isplatu troškova poštarine Kupci Realizacija robe Za prihode od predate robe Nabavna vrednost realizovane robe Roba Za rashode od predate robe Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za mesečni trošak amortizacije Prenos na str.017 2.000 2a.900 4 21 210.800 6. 5.910.900 150.000 18.000 10 12 8.000 45.817 6 25 2 2. 2 6 7 14 20 14 21 14 22 14 14 5 15 12.817 148.000 4 9 148.000 150. BEOGRAD.000 1.000 4. 2b.785.A) DNEVNIK TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "GRADING".017 8. 3a.500 2. 3.000 25.000 22.500 1. br.800 1 24 4. 7. ZA T. 4.

Opis D Donos sa strane 1 Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Za obračunate zarade Troškovi materijala Dobavljači Za energiju po fakturi Troškovi proizvodnih usluga Razgraničenje PTT troškova Za PTT troškove Finansijski rashodi Razgraničenje troškova kamata Za troškove kamata Troškovi materijala Ostala PVR Za troškove vode Troškovi proizvodnih usluga Dobavljači Za troskove sajma po fakturi Žiro račun Finansijski rashodi Kupci Za naplatu preko žiro računa Sitan inventar u upotrebi (100%) Sitan inventar na zalihama Za sitan inventar izdat u upotrebu Vanredni rashodi Žiro račun Za isplaćene kazne Troškovi proizvodnih usluga Ostala potraživanja Blagajna Za troškove službenog puta Razgraničenje PTT troškova Dobavljači Za PTT troškove Razgraničenje troškova rizika zaliha robe Roba Za utvrdjen stvarni rizik Prenos na str. 3 26 27 28 14 21 29 13 30 28 31 21 14 3 13 9 32 8 23 3 21 24 4 29 14 17 6 Poziv P I z n o s Duguje 2.500 3. 8a.000 3. 10a.785.000 4.068. 9. lla.017 24.068.000 6.500 2.str.000 7.500 3.000 2. 8d.400 Potrazuje 2.000 4. 4.117 42 .000 189. 11.500 3.000 15.500 2.000 210.017 24.000 15.117 3. 12. 8b.200 1.200 1. 8e.800 600 4.000 6. br.000 2.000 21.785.000 7. 8. 8c.000 10.500 2. 2 Red.

15.286.117 1.800 8.868 1.317 553.817 237.357. br. 12b. 4 Poziv D P 23 17 29 34 33 13 31 33 28 21 25 26 10 11 35 35 34 12 13 23 36 2 1 3 4 6 8 9 20 22 32 5. 14.000 150.617 56.817 56.817 24.000 15.068.700 56.383 51.000 14.500 340. 43 .000 25.817 12a.817 9.300 I z n o s Duguje Potrazuje 3.000 354.200 14.000 1.500 1.286.300 10.000 25. 14a.000 2.068.000 56. Opis Donos sa strane 2 Vanredni rashodi Razgraničenje troškova rizika zaliha robe Razgraničenje PTT troškova Za zaključak računa razgraničenja Troškovi trgovine Raspored troškova Za raspored troškova Finansijski rashodi Ostala PVR Za vremensko razgraničenje rashoda Raspored troškova Troškovi materijala Troškovi proizvodnih usluga Troškovi amortizacije Troskovi zarada Za zaključak računa troškova Realizacija robe Finansijski prihodi Gubitak-dobitak Za krajnje prihode Gubitak-dobitak Troškovi trgovine Nabavna vrednost realizovane robe Finansijski rashodi Vanredni rashodi Za krajnje rashode Racčun izravnanja Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Osnovna sredstva Žiro račun Blagajna Roba Sitan inventar na zalihama Kupci Razgraničenje troškova pretplate Investicije u toku Sitan inventar u upotrebi (100%) Za krajnju aktivu i korektivne račune Prenos na str.000 536. 13a.117 3.868 338.000 500 56.str.000 47. 3 Red. 13.000 34.000 5.300 2.

Gubitak-dobitak Račun izravnanja Za ostvareni rezultat S v e g a: 36 1. Dobavljači Dugoročni krediti Razgraničenje troškova reklame Društveni kapital Rezerve Obaveze po osnovu zarada Razgraničenje troškova kamata Ostala PVR Račun izravnanja Za krajnju pasivu 15b.286. 4 Red. Opis D 14 15 16 18 19 27 30 31 Poziv P I z n o s Duguje 5.342.000 24.644.500 4.868 Donos sa strane 3 15a.000 9.500 Potrazuje 5.000 62.str. br.000 260.251 44 .644.868 271.000 6.286.251 6.383 6.383 15.000 705.000 35 36 15.

000 73.500 15) 536.000 45. Sitan inventar na zalihama 40.000 15) 312.000 15) 553.000 14.500 120.000 658.000 1) 137.000 115.000 6a) 148.B) GLAVNA KNJIGA FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA (GLAVNA KNJIGA PRVOG SPETENA) 1.000 11.000 2.900 600 1.000 3. Kupci 90.000 237.000 7.000 210.000 80.000 4) 12.000 45. Ralizacija robe 14) 340.000 40.000 650.817 81.000 130.000 9) 189.000 6a) 12) 15) 287.000 15.000 8.000 10.317 81.000 2.000 340.000 650.000 25.500 7) 8.000 4) 18.000 312. Žiro račun 469.500 4.000 148. Blagajna 80. Avans za osnovna sredstva 45.000 9) 6) 210. Osnovna sredstva 650.000 210.000 70.000 9. Ispravka vrednosti osnovnih sredstva 12.000 4) 37.000 5) 5a) 11) 15) 80.000 14.000 115.000 45 .000 12.000 45. Nabavna vrednost realizovane robe 89.800 4.000 237.000 55.817 15) 51.000 5.000 14a) 237.7817 3. Finansisjki prihodi 14) 14. Roba na putu 115.000 47.500 658.000 115.700 80.000 287. Roba 150.000 56.000 10) 15) 40.000 60.000 6.000 10a) 2.000 14.000 6) 340.

500 571.800 2.000 3a) 150.000 3.800 2.500 24.000 1.000 4.000 705.300 34.000 25.000 3a) 275.000 1.300 34.000 22.000 15) 150.000 15) 25.000 15a) 260.000 275.300 8c) 6.000 9.000 1) 2a) 2b) 3) 8a) 8e) 11a) 360.800 46 .000 62.000 705.000 15.000 571.000 19.000 2.500 9) 21.400 14.000 170.900 4.500 10.500 150. Dobavljači 150.000 17.300 14.000 9. Dugoročni krediti 15.500 14a) 34. Vanredni rashodi 4) 6.000 15a) 271.800 14.500 12a) 1.000 2b) 5a) 8b) 8e) 11) 21. Investicije u toku 3) 150.900 4. Troškovi proizvodnih usluga 1.000 13) 2.000 1. Ostala potraživanja 5) 2.000 20.000 62.000 7.000 150.800 11) 2.000 9.000 705.000 25.000 150. Razgraničenje troškova pretplate 2a) 25.000 23.500 10.000 3.000 18. Rezerve 15a) 62.000 105.000 16.5000 10a) 2.13. Finansisjki rashodi 4.800 22. Razgraničenje troškova reklame 15a) 9.500 14a) 10.000 12a) 3.000 62. Razgraničenje troškova razlika zaliha robe 12) 3.500 13a) 4.800 14. Društveni kapital 15a) 705.

342.500 8d) 13) 2.357.000 24.500 8b) 12a) 4.500 6.000 500 4.383 354.500 31. Razgraničenje PTT troškova 11a) 4.000 8) 24.817 13a) 8.383 1.000 27.357. Sitan inventar u upotrebi 10) 15.000 36.000 24.000 15.000 15b) 15.000 13a) 2. Troškovi trgovine 12b) 56. Troškovi materijala 8a) 8d) 7.000 28.500 30.500 8c) 6.000 13a) 24. Ostala PVR 15a) 4.000 354.200 9. Troškovi amortizacije 7) 8.200 9. Razgraničenje troškova kamata 15a) 6.000 15.000 24.817 8.200 2.000 33.383 15a) 1.817 35.500 4.500 6. Obaveze po osnovu zarada 15a) 24.000 15) 15.817 56.383 47 .357.817 14a) 56.200 9.500 32.000 24.500 4.817 56.25. Račun izravnjanja 15) 1.817 12b) 56.383 1.200 29.817 34.817 26.817 56.000 15b) 15.dobitak 14a) 338. Raspored troškova 13a) 56. Gubitak .817 56.817 8.300 4.617 14) 354. Troškovi zarada 8) 24.

335=42.667 2.335 50x100 12) 9x100=900 47.667 6a) 200x473.000 120x100=12. 1) Roba ''B'' 200x100=20.333 6a) 100x423.333 48 .100 100.000 200x423.335=94. 1) Roba ''A'' 100x300=30.000 50x300=15.335 20x300 12) 7x300=2.ANALITIČKA EVIDENCIJA ROBE 1.000 200x473.

000 553.317 122. 19.000 14.000 340.000 275.000 237.000 15.800 49 . 6.000 14. 12.000 237.000 340.000 260. 8.000 571.000 705. 11. 10.000 62.000 25.000 34.000 231.000 30.000 25.000 25. 21.000 312.12. 17. 15.800 14.000 62.000 47.500 80.000 287. rač. 4.000 Br.000 536.000 25. 18.817 51.300 45.500 658.000 340.000 705.000 115.000 1.300 300.000 62.000 265.000 45.000 115.317 KRAJNI BILANSI Bilans stanja Bilans uspeha Aktiva Pasiva Rashodi Prihodi 553.000 3. 13. 5. 14.000 3.000 34.000 9.000 15.000 1.000 14. 7.300 536.000 9. T.000 705.500 78.ZAKLJUČNI LIST TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "GRADING" SASTAVLJEN NA DAN 31.000 47.300 271.000 237. 16. 2.G Bruto bilans Duguje Potražuje 650.700 56.000 40.000 25.000 34. NAZIV KONTA Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Žiro račun Blagajna Avansi za osnovna sredstva Roba Roba na putu Sitan inventar na zalihama Kupci Realizacija robe Finansijski prihodi Nabavna vrednost realizovane robe Finansijski rashodi Dobavljači Dugoročni krediti Razgraničenje troškova reklame Razgraničenje troškova rizika robe zaliha Društveni kapital Rezerve Razgraničenje troškova pretplate Troškovi proizvodnih usluga Saldo bilans Duguje Potražuje 97.000 81. 9. 20.700 56. 3.000 9.000 14. 1.000 51.000 271.000 260.

Račun gubitka-dobitka ZBIR II 150.000 354.700 1.551 1.000 24.408.317 150.000 10. 32.500 2.500 15. 28.500 24.500.000 6.747.817 3.817 3.817 24. 26. 33.317 1.383 354. 25.500 4.500 4.500 4. 30.817 24.22.500 6.500 150.000 15. 27. 24. 34.551 56.408.393.817 1.000 24.700 56.317 15.800 8.000 10.000 56. 31.200 4.200 4.185.700 1. 23. 29.617 354.500 15.817 338.500 2.817 56.000 50 .185.000 9.000 56. 15. Investicije u toku Vanredni rashodi Ostala potraživanja Troškovi amortizacije Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Troškovi materijala Razgraničenje PTT troškova Razgraničenje troškova kamata Ostala PVR Sitan inventar u upotrebi (100%) Raspored troškova Troškovi trgovine ZB1R I 35.800 8.747.383 1.000 6.000 10.408.000 9.

.500din. materijala 7. isplatom iz blagajne.000 din.000 din. Otkupljeno je sopstvenih običnih akcija za 2.000 din. otvoriti Dnevnik i Glavnu knjigu l .Proizvodno preduzeće "Merima" iz Kruševca imalo je na dan 01.C. i c) za materijal poslat na naš teret i rizik na 70.100 din.000 2.000 din.000 din.K gotovih proizvoda (negativno odstupanje) 20.000 din. Akcijski kapital po osnovu običnih akcija 250.. Primljene su sledeće fakture: a) za troškove investicionog održavanja osnovnih sredstava koji se razgraničavaju na 14.. Menične obaveze 20. Nabavna vrednost odnosnog sredstva iznosi 60.000 din. 2.000 din....5%.N.V).000 din..000 din.000 din.700 din..V > P. Nerasporedjeni dobitak 17. Kupljeno je korišćeno osnovno sredstvo za 30. Žiro račun 74. Isplaćena je menična obaveza po bilansu sa žiro računa..N. Ispravka vrednosti meničnih obaveza 3. Kupci 12. a ostatak dodeliti rezervama.Isplaćen je dobavljač za osnovna sredstva iz odobrenog dugoročnog kredita. a zatim hronološki i sistematski proknjižiti date poslovne promene imajući u vidu sledeće pretpostavke: a) obračun rezultata vrši se po metodu troškova prodatih učinaka i b) evidencija o kupcima vodi se i analitički..000 din. stanje na analitičkim računima kupaca je sledeće: 1. Nerasporedjeni dobitak raspodeliti na sledeći način: 70% izdvojiti za dividende. a obračunati zavisni troškovi nabavke iznose 150 din.000 din... t.. Blagajna 3. Komisionar nam je poslao sitan inventar fakturne vrednosti 3. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 50. (tržišna cena)...500 din. Beobanka nas obaveštava da nam je odobrila dugoročni kredit za osnovna sredstva u iznosu od 100. komisionareva provizija iznosi 500 din.000 din.. b) za tekuće troškove zakupnine na 12.Nominalna vrednost otkupljenih akcija iznosi 2. 3. 5. Gotovi proizvodi100.. prvog stepena.Nedovršena proizvodnja 40. Otkupljene akcije su poništene.000din.200 din. Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija 150.. Dobavljači 30. a otpisano je sa 39. 6.000 din.000 din. Rezerve 60..000 din. 01.000 Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans. Kupac"Y" PS) 10.500 din. sledeće stanje sredstava i izvora sredstava: Potraživanja za neuplaćene akcije 100. Ažio 90.000 din.000 din. Kupac"X" PS) 2. (S. Preduzeće je donelo odluku da se materijal ubuduće vodi po stvarnoj nabavnoj ceni...000 din.000 din. Obaveze za dugoročno udružena sredstva 89..Odstupanje od P.000 din. Sitan inventar na zalihama 10.C. Materijal 56.g.000 din. Odstupanje od P. 4. Izvršiti potrebno knjiženje.N. Osnovna sredstva 330. 51 .

osnovni i pomoćni materijal 10. obračunat doprinos za korišćenje gradskog zemljišta 1. Završeno je 40% proizvodnje i gotovi proizvodi su uskladišteni u magacin po planskoj ceni koštanja od 50. obračunata kamata 2. Proknjižiti interni stav prodaje (rashode) kao i srazmerni deo odstupanja od planske cene koštanja gotovih proizvoda.800 din. 16.000 din.000 din. kao i račune vrsta troškova.7. Zaključiti račun razgraničenja zavisnih troškova nabavke. ukalkulisane bruto zarade 85.000 din.. Blagajna je neto zarade (veza stav 9) isplatila u gotovu po odbitku 5. Prodato je na kredit 35% gotovih proizvoda za 80.000 din. i za zakup eksploatacije šuma na iznos od 105.. Primljena je faktura za obračunate zavisne troškove nabavke sitnog inventara na iznos od 200 din. 10. otpisane vrednosti 80. dok je kupac "Y" izmirio svega 40% obaveze. 8. 11.000 din.000 din. Prema knjigovodstvenim podacima nabavna vrednost ovog poslovnog inventara iznosi 80. 13. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: amortizacija 40. 14. a otpisan je sa 20%. Izvršiti alokaciju nealociranih troškova na sledeći način: troškovi proizvodnje 70%. sa žiro računa za isplate neto zarada. kupci su uplatili na žiro račun 6.000 din. Obračunati i proknjižiti periodični rezultat. Od dobavljača su primljene fakture za kupljenu licencu na iznos od 84.000 din. Na osnovu odobrenog dugoročnog kredita za obrtna sredstva Invest banka uplatila je na žiro račun 99. 9.000 din.000 din od čega je kupac "X" uplatio celokupnu obavezu.. Isplaćeni su porezi i doprinosi na zarade sa žiro računa u iznosu od 10. Vrednost likvidacionog ostatka prema proceni iznosi 5.000 din.000 din.000 din.000 din.000 din. Podignuto je.000 din. troškovi uprave 15%. električna energija po fakturi Elektrodistribucije 15.000 din. naime obustava po osnovu sudskih i administrativnih zabrana. 12. 15..900 din. 52 . Nastali gubitak pokriti iz rezervi..000 din. Kupljen je korišćen poslovni inventar za 60. prema izvodu banke u gotovu 70. Prema odluci organa upravljanja rashodovano je neotpisano osnovno sredstvo nabavne vrednosti 90. troškovi prodaje 15%..

200 703. 63.000 6.000 7. Menične obaveze Ispravka vrednosti meničn ih obaveza Dobavljači 120. 9.000 150.000 5. 7.000 3. KRUŠEVAC NA DAN 01. Materijal 56.400 16. Akcijski kapital po osnovu običnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferancijalnih akcija Ažio 250.000 Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 50.000 Rezerve 60.000 703.500 3.000 10.000 20.500 89.000 280. T. 5.400 53 . Nerasporedjeni dobitak 100.G.700 8.100 30.900 40. 6.500 Odstupanje od P. Obaveze za dugoročno udružena sredstva 7.K gotovih proizvoda Kupci Pasiva 1 100.C materijala 4. 3. Osnovna sredstva 330.01.000 12.N.BILANS PROIZVODNOG PREDUZECA "MERIMA".000 2. 8.000 90.000 4.000 3.C.000 20. Aktiva 1 Potraživanje za neuplaćene akcije 2.000 17. Žiro račun Blagajna 74. Sitan inventar na zalihama Nedovršena proizvodnja Gotovi proizvodi Odstupanje od P.

000 1.000 330.000 12.000 12.C. 2.000 150.C materijala Sitan inventar na zalihama Nedovršena proizvodnja Gotovi proizvodi Odstupanje od P. PS PSa 0. Opis Potraživanja za neuplaćene akcije Osnovna sredstva Materijal Odstupanje od P.KRUŠEVAC str.N.602900 54 .000 30.000 40.000 56.000 7.000 90.000 74.K gotovih proizvoda Kupci Žiro račun Blagajna Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Račun otvaranja Za početnu aktivu Račun otvaranja Ispravka vrednosti meničnih obaveza Akcijski kapital po osnovu običnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija Ažio Rezerve Nerasporedjeni dobitak Obaveze za dugoročno udružena sredstva Menične obaveze Dobavljači Za početnu pasivu Troškovi proizvodnje Nedovršena proizvodnja Za zaključak računa nedovršena proizvodnja Materijal Odstupanje od P.200 50. 1.000 40.C.500 89.100 250. Red.DNEVNIK PREDUZECA "MERIMA" .700 3.000 20.N.000 20.000 14.500 7.400 3.000 7. br. materijala Za prelazak na stvarne nabavne cene Razgraničenje troškova investicionog održavanja Troškovi neproizvodnih usluga Materijal na putu Dobavljači Za primljene fakture Poziv D P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 6 3 4 24 25 26 22 Iznos Duguje Potražuje 100.400 703.000 40.000 96.000 703.000 100. 1.000 10.602900 1.000 60.000 70.000 17.

5.350 1.350 55 . 32 22 12 33 500 30.500 2.000 1. br. 5b.000 3. Opis Donos sa str.799.str.100 20. 1 Nerasporedjeni dobitak Obaveze za dividende Rezerve Za raspodelu dobitka Menične obaveze Finansijski rashodi Žiro račun Ispravka vrednosti meničnih obaveza Za isplatu meničnih obaveza Sitan inventar na zalihama Komisionari iz komisione nabavke Razgraničenje zavisnih troškova nabavke Za nabavku sitnog inventara Otkupljene sopstvene obične akcije Blagajna Po blagajničkom izveštaju Račun povlačenja otkupljenih običnih akcija Otkupljene sopstvene obične akcije Za povučene akcije Akcijski kapital po osnovu običnih akcija Račun povlačenja otkupljenih običnih akcija Za poništenje akcija Rezerve Račun povlačenja otkupljenih običnih akcija Za smanjenje rezervi Osnovna sredstva Dobavljači Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za kupljeno korišćeno osnovno sredstvo Dobavljači Dugoročni krediti za osnovna sredstva Za isplatu dobavljača Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za otpis osnovnih sredstava Finansijski rashodi Razgraničenje troškova kamata Za obračunate kamate Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi materijala Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga Materijal Za troškove Prenos na stranu 3 Poziv D P 19 27 18 21 28 10 14 5 29 30 31 11 32 31 15 32 18 2 500 60.500 2. 6. 22 30.000 3. 34 28 12 2.250 20.000 40. 5a.000 2.000 2.500 150 Iznos Duguje Potražuje 1 . 3.000 10. 5c.000 7.602900 1.500 3.650 3. 7b.000 40.602900 17.800 10.000 6a.100 4.900 1.000 30.500 12.000 25 37 36 3 37 1. 2 Red. 5d.500 2.250 5.799.000 2.900 35 7a.000 30. 2.800 10.

000 15. 9a.000 Iznos Duguje Potražuje 1.000 75. 163.799.000 7d. 10.str. 4 Poziv D P 38 39 37 22 10 40 41 42 11 10 10 9 23 43 44 45 7 8 12 46 47 114.000 6.000 15. 56 .800 l0.570 24.000 84.014 l lb. 2 Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Za obračunate zarade Troškovi materijala Dobavljači Po fakturi Žiro račun Dugoročni krediti za obrtna sredstva Po izvodu banke Licence Koncesije Dobavljači Za primljene fakture Blagajna Žiro račun Po izvodu Žiro račun Kupci Po izvodu Troškovi proizvodnje Troškovi uprave Troškovi prodaje Raspored troškova Za raspored troškova Gotovi proizvodi Odstupanje od P.000 2. 3 Red. 8a. 39 10 39 48 11 10.000 5.000 105.000 99.000 5.000 70.014 2.000 99.799.000 11.000 9.664. br.C.664.K gotovih proizvoda Troškovi proizvodnje Po predajnicama gotovih proizvoda Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Otpaci Vanredni rashodi Osnovna sredstva Prema odluci organa upravljanja Obaveze po osnovi zarada Žiro račun Za isplatu poreza i doprinosa na zarade Obaveze po osnovi zarada Ostale obaveze Blagajna Za isplatu neto zarada Prenos na str.a.000 85.000 70. 7c. Opis Donos sa str.000 5.864 6.000 l la. 23 61. 2 80.570 50. 8.000 90.350 85. 22 189.000 10.000 70.350 1.660 24.864 11.

14a.000 52.664.str.000 13.299.000 80. 15.842 3.652 24.800 85.400 3.000 60.014 80.000 200 200 50 50 163.800 25. 15a.842 43.K gotovih proizvoda Osnovna sredstva Dobavljači Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za kupljen korišćen poslovni inventar Razgraničenje zavisnih troškova nabavke Dobavljači Za stvarne troškove Vanredni rashodi Razgraničenje zavisnih troškova nabavke Za zaključak računa razgraničenja Raspored troškova Troškovi materijala Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi zarada Troškovi amortizacije Za zaključak računa vrsta troškova Realizacija gotovih proizvoda Račun gubitka-dobitka Za zaključak računa prihoda Račun gubitka-dobitka Cena koštanja prodatih proizvoda Troškovi uprave Troškovi prodaje Finansijski rashodi Vanredni rashodi Za zaključak računa rashoda Rezerve Račun gubitka-dobitka Za pokriće gubitka Svega: Poziv D P 9 49 50 7 50 8 2 22 12 30 22 47 30 45 37 25 38 34 49 51 51 50 43 44 28 47 18 51 12.152 11.K. 12a.500 11.000 5. 14b. 3 Kupci Realizacija gotovih proizvoda Za prihode od prodaje Cena koštanja prodatih proizvoda Gotovi proizvodi Za rashode od prodaje .570 6. br.C.000 80.000 80.interni stav Cena koštanja prodatih proizvoda Odstupanje od P. 4 Red. 16.664.299.C.000 40.050 43. Iznos Potražuje Duguje 2. 12b. 57 . gotovih proizvoda Za alikvotni deo odstupanja od P.152 80. O p i s Donos sa str.014 2.000 123. 14.000 20.570 24.842 63.400 13.500 52.

000 5) 3.200 5a) 9) 70.000 8.000 12b) 11.000 12a) 52.000 PS) 6) 7) 13) 50.000 30.000 11. materijala PS) 7.N.5000 7b) 10.000 58 .000 0) 40.GLAVNA KNJIGA PREDUZEĆA "MERIMA" . Potraživanja za neuplaćene akcije PS) 100. Kupci 12.000 10.000 2.000 1) 7.000 1) 7. Osnovna sredstva PS) 330.000 6) 60.000 11a) 20.000 11b) 2.000 40.000 5.C.000 4. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 11) 80.C.700 4) 8) 99.500 10a) 50. Sitan inventar na zalihama PS) 10.000 11) 90.000 6.152 10a) 11.KRUŠEVAC 1.500 70.864 PS) 12) 9. gotovih proizvoda PS) 20. Blagajna PS) 3. Gotovi proizvodi PS) 100.000 20.650 6.000 70.000 13) 80. Materijal PS) 56.000 9) 9a) 6.000 3. Žiro račun PS) 74.000 9a) 80. Odstupanja od P.000 10.K. Odstupanja od P.000 7. Nedovršena proizvodnja PS) 40.000 12.

500 PSa) 17.100 15. Nersporedjeni dobitak 3) 17. Akcijski kapital po osnovu običnih akcija 5c) 2. Dobavljači 6a) 30. Troškovi proizvodnje 0) 40.400 PS) 703.000 16.000 10a) 61.500 20.100 4) 3.400 14. Račun otvaranja PSa) 703. Menične obaveze 4) 20.000 17.000 59 .000 21. Ispravka vrednosti meničnih obaveza PSa) 3.000 3) 5.000 PS) 30.250 19. Akcija kapitala po osnovu prefercijalnih akcija PSa) 150. Razgraničenje troškova investicionog održavanja 2) 14.000 8a) 189.000 18.000 PSa) 20. Ažio PSa) 90.000 6) 30.000 PSa) 250.13.000 2) 96.864 10) 114.000 13) 60. Obaveze za dugoročno udružena sredstva PSa) 89. Rezerve 5d) 500 16) 43.000 22.000 7d) 15.842 PSa) 60.000 14) 200 23.660 24.

Dugoročni krediti za osnovna sredstva 6a) 30.000 6.000 500 33. Razgraničenje troškova kamata 7a) 2.000 40.250 28.800 14b) 13. Troškovi neproizvodnih usluga 2) 12. Komisionari iz komisione nabavke 5) 3. Troškovi amortizacije 7) 40. Materijal na putu 2) 70.000 40. Račun povlačenja otkupljenih običnih akcija 5b) 2.000 7b) 1. Obaveze za dividende 3) 12.100 15a) 2.800 13.500 5c) 5d) 2. Otkupljene sopstvene obične akcije 5a) 2.800 13.900 36.500 32.500 5b) 2.000 34.900 6.500 30.000 27. Razgraničenje zavisnih troškova nabavke 14) 200 200 5) 14a) 150 50 200 31.000 6.000 29. Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga 7b) 1.25.800 60 .000 14b) 40. Finansijski rashodi 4) 7a) 3.000 35.800 26.

Troškovi prodaje 10) 24.000 41. Ostale obaveze 11b) 5.000 39.500 12b) 11.000 43.000 47. Obaveze po osnovu zarada 11a) 10. Dugoročni krediti za obrtna sredtva 8) 99.000 50.000 85.000 25.000 40.000 80.800 46.800 10) 163.652 51.000 49.000 25.000 7d) 15. Cena koštanja prodatih proizvoda 12a) 52.570 15a) 24.570 44.750 45.152 63.37.000 12) 80.570 15a) 24.000 7c) 11b) 75.000 85. Račun gubitak-dobitak 15a)123.800 163.000 38. Troškovi materijala 7b) 10. Vanredni rashodi 11) 5.570 24.652 63.000 85.842 123. Raspored troškova 14b)163. Otpaci 11) 5.000 14b) 25. Realizacija gotovih proizvoda 15) 80.000 42.652 63. Koncesija 8a) 105.570 24.800 163.050 48.000 80.570 24.000 15a) 14a) 50 5.000 14b) 85.570 24.842 15) 16) 80.842 123.000 43. Troškovi zarade 7c) 85.842 61 .050 5. Troškovi uprave 10) 24.050 5. Licence 8a) 84.

000 62 .ANALITIČKA EVIDENCIJA KUPCA 1. PS) Roba ''X'' 2.000 9a) 4. PS) Roba ''Y'' 10.000 2.000 9a) 2.

10. isplatom sa žiro računa.. Obračun konsignacione prodaje robe 80. na ime poreza na promet i 900 din.000 din. sledeće bilansne pozicije: Osnovna sredstva 900. Primljena je faktura za robu kupljenu u prošloj godini na iznos od 75. Obaveze po osnovu zarada 84. Na osnovu izveštaja banke dobavljač je iskoristio dokumentarni akreditiv (naplatio svoja potraživanja).. na kredit i 50. Razlika je vraćena u blagajnu.000 din. 4. od čega su 2. Prodato je 70% robe za 100..000 din. Radniku je data akontacija po službenom poslu od 3. sa žiro računa vraćen je ulog jednog ortaka koji je prestao da bude član ortačkog društva. Sitan inventar u upotrebi (100%) 50. Ostale obaveze 40. Zavisni troškovi nabavke plaćeni čekom iznose 500 din.g. 1.000 din.000 din. Kratkoročni krediti 150. troškovi dnevnica. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 125. na ime provizije od konsignacione prodaje. 7. Žiro račun 186.000 din. 2. Komisionar nas obaveštava daje prodao 85% robe u komisionu za 48.000 din.000 din. Banka je u skladu sa nalogom preduzeća otvorila neopozivi dokumentarni akreditiv u iznosu od 45.000 din. Razgraničenje troškova popravki u garantnom roku 35.000 din. otvoriti Dnevnik i Glavnu knjigu prvog stepena...000 din.000 din. Kupci poverioci 19.000 din.000 din.000 din...160 din.000 din.000 din.. dok su 1.000 din. ostatak je Ortački kapital...000 din. Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi 500 din.000 din. a vrednost procenjenog likvidacionog ostatka iznosi 10.. otpisane vrednosti 80%.000 din. na ime carina. Blagajna 94... 8. 1..000 din. 63 .000 din. Kupcu zaračunavamo 5% na ime zatezne kamate (veza stav 6). 9. troškovi reprezentacije.000 din. 3. 6. Roba 75.000 din..000 din. troškovi demontaže plaćeni čekom 13. 5. Proknjižiti interni stav. Obaveze za nefakturisanu robu 75. na ime provizije. Isplatom 100...700 din.01. Prodata je polovina robe iz konsignacije uplatom na devizni račun..500 din. t.000 din.Trgovinsko preduzeće "Morava" iz Kraljeva imalo je na dan 01.000 din.000 din. Nabavljena je roba fakturne vrednosti 90. Sa deviznog računa isplaćena je obaveza prema konsignantu po odbitku 10% na ime provizije. Na osnovu datih podataka sačiniti početni bilans. Razgraničenje troškova kamate 30. Dugoročni plasmani 175.. Po osnovu odnosne prodaje uplaćeno je na žiro račun 2. Prema odluci organa upravljanja rashodovana je stara zgrada nabavne vrednosti 69. Roba data u komisionu prodaju 40. Kupci 55.000 din. Obaveze prema konsignantu 80. na čekove... Komisionaru pripada 5.000 din.. Dobavljači 10. Obračun rezultata vrši se po metodi ukupnih troškova. Radnik se vratio sa službenog puta i podneo obračun na iznos od 3..000 din.000 din.

i d) obračunate bankarske usluge u iznosu od 3.000 din.440 din. 64 . c) troškovi vode i električne energije po fakturi od 20. Prema izvodu sa žiro računa izvršene su sledeće isplate: a) 20.000 din. Obračunati i proknjižiti periodični rezultat po navedenoj metodi. metod otpisivanja knjigovodstvene vrednosti).000 din. nastao bog neproknjižene isplate dobavljačima.000 din.000 din. 14. 13. 16. b) 3.440 din za bankarske usluge (veza stav 13) i c) 84. U toku meseca nastali su i sledeći troškovi: a) amortizacija po trostrukoj linearnoj stopi (vek trajanja 10 godina. Otpisano je zastarelo potraživanje u iznosu od 10. b) otpis sitnog inventara po kalkulativnoj stopi od 12% godišnje. Naknadnom proverom utvrdjeno je da je manjak u blagajni od 2.. Prebrojavanjem gotovine u kasi ustanovljeno je stvarno stanje od 88.000 din. 15. 12.11. Ostatak manjka knjižiti na teret ukupnog prihoda. na ime godišnje premije osiguranika.500 din. Jedan kupac nije u mogućnosti da plati potraživanje od 55. pa šalje menicu koja glasi na 60.000 din. za zarade (videti početni bilans).

G.000 1.000 Red. br. 8.000 6.000 500 75. 9.500 65 . 01.000 35. br. 80.500 4. 5.000 8.500 2 175. Opis 1.000 Glavna kolona 775.000 80. 55. T.000 94.529.000 84. Ortački kapital Kratkoročni krediti Obaveze prema konsignantu Dobavljači Kupci poverioci Obaveze za nefakturisanu robu Obaveze po osnovu zarada Ostale obaveze Razgraničenje troškova kamate Razgraničenje troškova popravki u garantnom Kolona 1.000 1.000 40.POČETNI BILANS TRGOVINSKOG PREDUZECA "MORAVA".529. 4. Pasiva Pomoćna kolona 900. Aktiva Red. 186.500 150. 9.000 19.000 10. KRALJEVO NA DAN 01. 7.006. Dugoročni plasmani 3. 5. 40.000 7. Sitan inventar u upotrebi 100% Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi Roba Roba data u komisionu prodaju Obračun konsigna cione prodaje robe Kupci Žiro račun Blagajna 50.000 10.000 125. Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 2.000 30. 49.000 75. Opis 1. 6.000 3.

500 150.529. 1.KRALJEVO Red. 2a.000 84. 2.000 175. l Iznos Duguje Potražuje 900.000 94.000 500 1.000 3.500 1.473.000 75.000 75.500 100.000 10.000 35.000 40.000 50.000 19.000 186.000 40.000 90.000 19.DNEVNIK TRGOVINSKOG PREDUZECA "MORAVA" .000 19.000 30.000 125. br.500 Opis Osnovna sredstva Dugoročni plasmani Sitan inventar u upotrebi (100%) Roba Roba data u komisionu prodaju Obračun konsignacione prodaje robe Kupci Žiro račun Blagajna Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi Račun otvaranja Za početnu aktivu Račun otvaranja Ortački kapital Kratkoročni krediti Obaveze prema konsignantu Dobavljači Kupci poverioci Obaveze za nefakturisanu robu Obaveze po osnovu zarada Ostale obaveze Razgraničenje troškova kamate Razgraničenje troškova popravki u garantnom Za početnu pasivu Kupci-poverioci Kupci Za zaključak računa kupci-poverioci Roba Dobavljači Žiro račun Za nabavku robe po fakturi Ortački kapital Žiro račun Za smanjenje uloga ortaka Obaveze za nefakturisanu robu Dobavljači Za fakturu Prenos na str.000 80.529.000 95.000 5. 2 PSa 1.000 100.006. PS Poziv D P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 7 4 16 8 13 8 18 16 3.000 0.500 75.473.000 75. 66 .000 55.000 str.000 80.

473.000 17.000 1. 4a. Opis Donos sa strane 1 Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Otpaci Vanredni rashodi Osnovna sredstva Žiro račun Za rashodovano osnovno sredstvo po odluci organa upravljanja Komisionari iz komisione prodaje robe Realizacija robe Za prihode od komisione prodaje Nabavna vrednost realizovane robe Roba data u komisionu prodaju Za rashode od komisione prodaje Devizni račun Obračun konsignacione prodaje robe Po izvodu banke Žiro račun Obaveze za carine Obaveze za poreze Provizija od konsignacione prodaje Po izvodu banke Obaveze prema konsignantu Provizija od konsignacione prodaje Za obračun provizije Obaveze prema konsignantu Devizni račun Za isplatu obaveza prema konsignantu Kupci Žiro račun Realizacija robe Za prihode od prodaje Nabavna vrednost realizovane robe Roba Interni stav Ostala potraživanja Blagajna Za akontacije po službenom poslu Kupci Finansijski prihodi Za zaračunatu kamatu Prenos na stranu 3 D Poziv P 10 23 24 Iznos Duguje Potražuje 3. 7a.000 3.992. 15 36.840 42.440 5.000 40. br.000 5c. 25 26 27 5 28 6 8 29 30 31 31 42.300 1 69. 3.473.000 6. 7 8 150. 2 Red. 15 4.500 3.str.000 50.200 10. 32 7 33 3.900 2.000 119. 5a.000 3.000 32.000 8 13.000 26 36.000 3.000 5. 27 4 9 7.700 6a.000 3.000 40.440 67 .000 119.000 28 100. 5b.500 4.000 900 4.840 32.500 55.992.700 5.

225. 20. 12.str.375 500 12a.000 34 32 9 37 7 38 24 10.895 14b.992. 3 Red. 3.440 4.000 55.895 68 .225.000 5.000 2.000 45.440 41 8 8 20. br.440 14a.000 3. 20.440 3.700 35 36 9 10.440 45.375 10 500 11 40 16 36 42 3.000 3.000 19.000 3.000 1.000 20.000 10. 13c. 16 11.000 7 19.440 4.000 700 32 45.000 60. 13d.000 8 45. 13a. 9. Opis Donos sa strane 2 Otvoreni akreditivi Žiro račun Za otvaranje akreditiva dobavljaču Troškovi proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Blagajna Ostala potraživanja Za troškove službenog puta Dobavljači Otvoreni akreditivi Za isplatu dobavljača po akreditivu Ostala potraživanja Blagajna Za nastali manjak u blagajni Menična potraživanja Kupci Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Za primljenu menicu Vanredni rashodi Kupci Za otpisano zastarelo potraživanje Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za otpis osnovnih sredstava Troškovi materijala Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi Za kalkulativni otpis Troškovi materijala Dobavljači Po fakturama Troškovi neproizvodnih usluga Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga Za obračunate bankarske usluge Razgraničenje premije osiguranja Žiro račun Po izvodu Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga Žiro račun Po izvodu Prenos na str.000 3. 8. 39 40 13b.992. 41 3. 4 Poziv D P 34 Iznos Duguje Potražuje 3.

900 5.500 500 15.840 4.740 225.125 4. 69 .500 2.000 27.375 22.125 16a.895 4.000 8 84.000 16.115 20.225.375 151.225. br. 14c.895 84.dobitka Za zaključenje prihoda Račun gubitka-dobitka Troškovi materijala Troškovi proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi amortizacije Nabavna vrednost realizovane robe Vanredni rashodi Za zaključenje rashoda Gubitak tekuće godine Račun gubitka-dobitka Za utvrdjeni gubitak Ukupno Poziv D P 19 str.000 2.375 4. 26 31 33 43 43 40 35 36 39 27 24 44 43 192. 16 24 32 3.440 19. Opis Donos sa strane 3 Obaveze po osnovu zarada Žiro račun Po izvodu Dobavljači Vanredni rashodi Ostala potraživanja Za utvrdjeni uzrok manjka Realizacija robe Provizija od konsignacione prodaje Finansijski prihodi Račun gubitka .Red.000 202.763. 4 Iznos Duguje Potražuje 4.800 22.763.000 4. 16b.

200 PS) 125.000 2) 100.500 70 .900 6) 50.000 4.000 8.000 6a) 119. Kupci PS) 55. Blagajna PS) 94.529.000 9.000 5. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 3) 55.000 12) 7a) 5.000 12a) 19.440 14c) 84.000 5a) 3. Žiro račun PS) 186.000 14b) 3.500 PS)1.500 8) 45.000 1) 5.000 10. Obračun konsignacione prodaje robe PS) 80.700 9) 700 11) 3.529.000 3) 69.000 6.000 1) 95. Roba PS) 75.KRALJEVO 1.000 2.000 13a) 19.000 3.000 4a) 32.000 10.000 14a) 20. Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi PS) 13b) 500 500 12.000 7. Račun otvaranja PSa)1.000 0) 6) 100.000 7) 3.000 55.375 11. Roba data u komisionu prodaju PS) 40. Sitan inventar u upotrebi 100% PS) 50. Osnovna sredstva PS) 900.000 5) 40.GLAVNA KNJIGA PREDUZEĆA "MORAVA" .000 3) 13. Dugoročni plasmani PS) 175.

Razgraničenje troškova kamate PSa) 30. Dobavljači 10) 45.000 PSa)1.800 71 .000 24.000 19.000 75. Vnredni rashodi 3) 17. Ortački kapital 2) 100. Razgraničenje toškova popravki u garantnom roku PSa) 35.13.006.000 22.000 PSa) 80.300 12a) 10. Obaveze po osnovu zarada 14c) 84.000 0) 17.800 27. Kupci poverioci 19.000 16. Kratkoročni krediti PSa) 150.000 20.000 3) 23.800 16a) 27.500 14. Ostale obaveze PSa) 4. Otpaci 10.500 1) 2a) 13c) 10. Obaveze za nefakturisanu robu 2a) 75.000 15) 500 27. Obaveze prema konsignantu 5b) 4.000 21.000 PSa) 84.000 PSa) 75.000 PSa) 19.000 20.000 18.000 5c) 36.000 90.000 15.000 PSa) 15) 2.

900 7) 11) 32.400 4.000 192. Troškovi proizvodnih usluga 2.000 16a) 151.25.840 42. Realizacija robe 16) 192.840 4) 6) 192.900 900 4.700 9) 3. Otvoreni akreditivi 8) 45. Obaveze za carine 5a) 2.000 9) 35.840 26.440 72 . Nabavna vrednost realizovane robe 4a) 32.000 151.000 10) 45. Provizija od konsignacije prodaje 16) 4.000 29.840 27.440 4.000 28. Komisionari iz komisione prodaje robe 4) 42.000 4. Devizni račun 5) 40.000 31.000 5c) 36.000 15) 3.000 16a) 13d) 3.000 7a) 5.000 36.440 4. Obaveze za prevoz 5a) 1.840 150.000 5.000 16a) 2.000 30. Ostala potraživanja 3.000 33. Troškovi neproizvodnih usluga 9) 1.000 34.000 2.900 5a) 5b) 4.000 151.000 6a) 119.700 3.000 2.000 5. Finansijski prihodi 16) 5.

37. Menična potraživanja 12) 60.000

38. Ispravka vrednosti meničnih potraživanja 12) 5.000

39. Troškovi amortizacije 13a) 19.375 19.375 16a) 19.375 19.375

40. Troškovi materijala 13b) 500 16a) 20.500 13c) 20.000 20.500 20.500

41. Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga 14b) 3.440 13d) 3.440

42. Razgraničenje premije osiguranja 14a) 20.000

43. Račun gubitka - dobitka 16a) 225.115 16) 202.740 16b) 22.375 225.115 225.115

44. Gubitak tekuće godine 16b) 22.375

73

Proizvodno preduzeće "Takovo" iz G. Milanovca imalo je na dan 01. 01. tekuće godine sledeće bilansne pozicije: Osnovna sredstva 600.000 din., Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 220.000 din., Rezerve 180.000 din., Dugoročni kredit 130.000 din., Materijal 72.000 din., Žiro račun 220.000 din., Blagajna 150.000 din., Odstupanja od planskih nabavnih cena materijala (negativna) 2.000 din., Investicije u toku 50.000 din., Potraživanja za dugoročno udružena sredstva 92.000 din., Gotovi proizvodi dati u komisionu prodaju (Obračun komisio neprodaje) 44.000 din., Gotovi proizvodi 83.000 din., Nedovršena proizvodnja (radni nalog 102-24.000 din., i Radni nalog 10318.000 din.) 42.000 din., Dobavljači u zemlji 60.000 din., Dobavljači u inostranstvu 75.000 din., (3.000 DEM x 25 din.), Dobavljači-dužnici 35.400 din., Kupci u zemlji 49.780 din., Kupci u inostranstvu 12.500 din., (500 DEM x 25 din.), Ažio (Emisiona premija) 75.000 din., Nerasporedjeni dobitak ranijih godina 25.000 din., Auto gume u upotrebi100%18.000 din., Ispravka vrednosti auto guma u upotrebi 3.000 din., Razgraničenje troškova reklame13.000 din., Otkupljene sopstvene (obične) akcije 48.000 din., Ostala PVR 24.000 din., Materijalna obradi i doradi 13.000 din., Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 427.000 din., Akcijskikapital po osnovu preferencijalnih akcija 350.000 din., Devizni račun 75.000 din. (3.000DMx25din.), Ostale kratkoročne finansijske obaveze 50.680 din. Na osnovu datog stanja sastaviti početni bilans, otvoriti dnevnik i glavnu knjigu. Rezultat se obračunava po metodi troškova prodatih učinaka (račun prodaje). Kronološki i sistematski proknjižiti sledeće poslovne promene: 1. Rasporedjena je nerasporedjena dobit iz prošle godine na sledeći način 60% u rezerve i 40% za dividende koje su isplaćene sa žiro računa. 2. Stigao je materijal za obrade i dorade. Troškovi obrade i dorade iznose po fakturi 1.200 din. Planska nabavna vrednost primljenog materijala iznosi 15.000 din. 3. Komisionar je nabavio i poslao sitan inventar fakturne vrednosti 17.000 din. Zavisni troškovi nabavke plaćeni u gotovu iznose 1.200 din. Komisionareva provizija iznosi 3.000 din. Sitan inventar je stavljen u upotrebu i to za 18.000 din. koji se kalkulativno otpisuje,dok se ostatak otpisuje metodom 50%. 4. Komisionar nas obaveštava daje prodao 63% zaliha za 38.000 din., i daje obračunao 5% na ime provizije. Komisionar je uplatio razliku na naš žiro račun. 5. Otkupljene sopstvene akcije prodate su za 60.000 din. u gotovu. Kupac iz inostranstva aplatio je za celokupni dug na naš devizni račun 500 DEM po kursu od 27 din. za l DEM.Obračunati i proknjižiti pozitivnu kursnu razliku. Domaći kupac je po sporazumu predao menicu na 30.000 za likvidaciju duga po fakturi od 27.780 din. 6. Kupljeno je na berzi redovnih akcija drugog preduzeća za 100.000 din. (učešća). Provizija berzanskog posrednika iznosi 2.000 din. Berzanski porez na promet iznosi 1.000 din. Isplataje izvršena gotovinom. Dobavljačima u inostranstvu na ime izmirenja celokupne obaveze isplaćeno je sa deviznog računa 81.000 din. (3.000 DEM x 27 din.). Obračunati i proknjižitinegativnu kursnu razliku. Domaćem dobavljaču isplatili smo sa žiro računa 12.513din., naime izmirenja polovine u odnosu na ostatak obaveze, razlika je iskorišćeni kasa skonto.
74

7. U toku meseca nastali su i sledeći troškovi: materijal za 42.000 din. (obračunati srazmerni deo odstupanja od planskih nabavnih cena), bruto zarade 31.000 din., obračunata kamata 13.000 din. članarina i advokatske usluge plaćene čekom 35.000 din., amortizacija (obračunata aritmetičko degresivnim metodom, vek trajanja 15 godina, tekuća godina-treća godina),vodni doprinos plaćen čekom 8.000 din., kalkulativni otpis sitnog inventara 3.000 din., kalkulativni otpis auto guma3.000din., zanatske i transportne usluge plaćene u gotovu 7.300 din. 8. Raspisano je novo kolo običnih akcija po nominali od 170.000 din. Uplaćeno je na žiro račun 85.000 din. na ime polovine vrednosti akcija i 17.000 din. na ime ažia. 9. Prodate je gotovih proizvoda u prvoj polovini obračunskog perioda za 50.000 din. na kredit.Cena koštanja prodatih proizvoda iznosi 37.500 din. Kupcu je ponudjeno 2,5 kasa skonta za plaćanje u diskontnom periodu od 7 dana. 10. Otkupljeno je preferencijalnih akcija za 92.000 din. u gotovu radi poništenja. Nominalna vrednost otkupljenih akcija iznosi 80.000 din. Akcije su poništene. 11. Analizom knjiženih prihoda i rashoda utvrdjeno je da nije knjiženo 1.300 din. finansijskih rashoda, kao i da nisu evidentirani vanredni prihodi u iznosu od 49.000 din. Isplaćeno je sažiro računa 3.000 din. na ime poreza i doprinosa iz zarada i 26.000 din. blagajni. Blagajna je isplatila neto zarade po odbitku 2.000 din. na ime obustava po osnovu sudskihi administrativnih zabrana. 12. Na osnovu odluke organa upravljanja rashodovano je osnovno sredstvo čija je nabavnavrednost 90.000 din., otpisano sa 70%. Procenjena vrednost likvidacionog ostatka je 27.000din. Rashodovan je sitan inventar u upotrebi (50%), dok su otpaci 300 din.,kao i auto gume u upotrebi 100% za 5.000 din. a otpaci iznose 600 din. 13. Revalorizovati osnovno sredstvo za 10%. 14. Utvrdjeno je popisom da postoji manjak gotovih proizvoda prodajne vrednosti 13.800 din.,cene koštanja 11.000 din., koji pada na teret odgovornog lica. 15. Izvršiti raspored troškova ako od ukupnih troškova na proizvodnju otpada 80%, a upravu i prodaju 16%:4%. Proknjižiti završenu proizvodnju ako je poznato da je obim lansirane proizvodnje 1000 jedinica proizvoda, a na kraju meseca završeno je 800 jedinica proizvoda. Gotovi proizvodi su uskladišteni u magacin po stvarnoj ceni koštanja. 16. Vrednost realizacije gotovih proizvoda u drugoj polovini obračunskog perioda iznosi 212.000 din. Prodate su celokupne zalihe gotovih proizvoda. 17. Obračunati periodični rezultat i preneti ga na odgovarajući konto.

75

BILANS PROIZVODNOG PREDUZECA "TAKOVO", G. MILANOVAC, NA DAN 01.01.T.G. Aktiva
1. . Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Otkupljene sopstvene obične akcije Potraživanja za dugoročno udružena sredstva Investicije u toku Materijal Odstupanja od planskih nabavnih cena materijala Materijal na obradi i doradi Auto gume u upotrebi 100% Ispravka vrednosti auto guma u upotrebi Nedovršena proizvodnja Gotovi proizvodi Gotovi proizvodi dati u komisionu prodaju Dobavljači-dužnici Kupci u zemlji Kupci u inostranstvu Žiro račun Devizni račun Blagajna Razgraničenje troškova reklame 600.000 220.000 1 . Akcijski kapital po osnovu 380.000 redovnih akcija 2. Akcij skikapital po osnovu prfercijalnih akcija Ažio (Emisiona premija) 48.000 3. Rezerve 4. 92.000 50.000 5. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina 74.000 6. Dugoročni krediti 7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 13.000 8. 18.000 15.000 9. 10. 3.000 42.000 83.000 44.000 35.400 49.780 12.500 220.000 75.000 150.000 13.000 1.396.680 Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Ostala PVR

Pasiva
427.000 350.000 75.000 180.000

2. 3.

4. 5.

72.000

25.000 130.000 50.680 60.000 75.000 24.000

2.000

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. i 3. 14. 15. 16. 17.

1.396.680

76

000 44.000 92.400 427. MILANOVAC ZA T.000 25.000 75.000 3.000 13. 0/1 77 .000 150.000 19 220.000 50.093.680 1.000 Opis Osnovna sredstva Otkupljene sopstvene obične akcije Potraživanja za dugoročno udružena sredstva Investicije u toku Materijal Odstupanja od planskih nabavnih cena materijala Materijal na obradi i doradi Auto gume u upotrebi 1 00% Nedovršena proizvodnja Gotovi proizvodi Gotovi proizvodi dati u komisionu prodaju Dobavljači-dužnici Kupci u zemlji Kupci u inostranstvu Žiro račun Devizni račun Blagajna Razgraničenje troškova reklame Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Ispravka vrednosti auto guma u upotrebi Račun otvaranja Za početnu aktivu Račun otvaranja Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija Ažio (Emisiona premija) Rezerve Nerasporedjeni dobitak ranijih godina Dugoročni krediti Ostale kratkoročne finansijske obaveze Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Ostala PVR Za početnu pasivu Dobavljači u zemlji Dobavljači-dužnici Za dobavljače-dužnike Troškovi proizvodnje Nedovršena proizvodnja Za nedovršenu proizvodnju Prenos na stranu 2 11 12 13 14 15 16 17 18 PSa 21 0.000 50.000 24. Red.000 21 1.396.396.000 20 3.780 12.DNEVNIK PROIZVODNOG PREDUZEĆA " TAKOVO ".000 13.000 350.000 35.G.000 83.000 48.680 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 29 12 32 9 3. PS Poziv D P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 str.400 49.400 35.000 75.093. br.000 72.000 42.500 220.000 18.680 60. 1 Promet Duguje Potražuje 600.760 35.000 75.000 42. G.000 2.000 130.760 42.000 180.

500 1. 4b. 5.000 12.kupca Prenos na stranu 3 Poziv D P 26 Promet Duguje Potražuje 3.000 10.000 1. 12.100 36. 3b.580 36.000 15 7 29 6 15.100 40 60. 33 2. 4a. Opis Donos sa strane 1 Nerasporedjeni dobitak ranijih godina Rezerve Obaveze za dividende Za raspodelu nerasporedjene dobiti Obaveze za dividende Žiro račun Za isplatu dividendi Materijal Materijal na obradi i doradi Dobavljači u zemlji Odstupanja od planskih nabavnih cena materijala Za primljen materijal sa obrade i dorade Sitan inventar na zalihama Komisionari iz komisione nabavke Blagajna Za nabavku sitnog inventara Sitan inventar u upotrebi 100% Sitan inventar na zalihama Za izdavanje u upotrebu 100% Sitan inventar u upotrebi 50% Troškovi materijala Sitan inventar na zalihama Za izdavanje u upotrebu 50% Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Gotovi proizvodi dati u komisionu prodaju Za rashode od prodaje proizvoda Komisionari iz komisione prodaje Realizacija gotovih proizvoda Za prihode od prodaje proizvoda Žiro račun Komisionari iz komisione prodaje Za uplatu komisionara Blagajna Otkupljene sopstvene obične akcije Rezerve Za prodaju otkupljenih (običnih) akcija Devizni račun Kupci u inostranstvu Finansijski prihodi Za naplatu od Ino .359. 36 34 37 38 34 39 11 40 41 15 17 2 25 16 18.200 3a.760 3.000 13.000 33 10.000 1.200 20.000 10.093.100 4.000 18.200 27. br.600 3.600 1.100 36. 1.200 800 la.760 25.720 27.000 48.580 78 .000 1.720 36. 5 3.000 3. 2 Red.str.500 14 42 3. 5a.359.000 13. 34 35 17 21.093.000 25 15.

7f.000 5. 7a.000 18. Opis Donos sa strane 2 Menična potraživanja Kupci u zemlji Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Za primljenu menicu Učešća u kapitalu Blagajna Za učešća u kapitalu Dobavljači u inostranstvu Finansijski rashodi Devizni račun Za isplatu Ino .739.000 3.000 31.780 2.900 387 12. 3 Promet Duguje Potražuje 3.739. 5b.000 35.579 579 42.000 103. 7e.513 42. br.000 29 42 15 38 6 5 47 48 46 50 51 19 50 15 38 52 38 20 53 17 12..000 6.300 7.dobavljača Dobavljači u zemlji Finansijski prihodi Žiro račun Za isplatu dobavljača u zemlji Troškovi materijala Odstupanja od planskih nabavnih cena materijala Materijal Za izdat materijal u proizvodnju Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Za obračunate bruto zarade Finansijski rashodi Razgraničenje troškova kamata Za obračunatu kamatu Troškovi neproizvodnih usluga Žiro račun Po izvodu Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za amortizaciju Troškovi neproizvodnih usluga Žiro račun Po izvodu Troškovi materijala Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi Za kalkulativni otpis sitnog inventara Troškovi materijala Ispravka vrednosti auto guma u upotrebi Za kalkulativni otpis auto guma Troškovi proizvodnih usluga Blagajna Za plaćene proizvodne usluge u gotovu Prenos na drugu stranu 4 Poziv D P 43 13 44 45 17 str.776 79 .000 18.000 49 15 35. 7c. 7h..000 75.417 8.776 3.000 31. 7d.000 30 46 16 81. 6b.000 3.220 103.417 8.580 3. 7b.000 3.000 5. 7.000 27.000 3.300 3.580 30. 6a. 6. 7g.359.359.Red.000 7.

llb.000 10.487.739. O pi s Donos sa strane 3 Žiro račun Potraživanja za neuplaćene akcije Ažio Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija Za emitovanje novog kola akcija Kupci u zemlji Realizacija gotovih proizvoda Za prihode od prodaje proizvoda Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Gotovi proizvodi Za cenu koštanja prodatih proizvoda Otkupljene sopstvene preferencijalne akcije Blagajna Za otkup prioritetnih akcija Račun povlačenja otkupljenih sopstvenih akcija Otkupljene sopstvene preferencijalne akcije Za povlačenje preferencijalnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija Rezerve Račun povlačenja otkupljenih sopstvenih preferencijalnih akcija Za poništavanje preferencijalnih akcija Vanredni rashodi Ostala PVR Za obračunate vanredne rashode Ostala AVR Vanredni prihodi Za obračunate vanredne prihode Obaveze po osnovu zarada Blagajna Žiro račun Za isplatu Obaveze po osnovu zarada Ostale obaveze Blagajna Za isplatu neto zarada Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Otpaci Osnovna sredstva Za rashodovanje osnovnog sredstva Preneto na drugu stranu 5 Poziv D P 15 54 24 22 13 41 Promet Duguje Potražuje 3.500 92.000 27. br.000 63. 60 17 12. 39 10 55 17 56 55 23 25 56 57 31 58 59 37.487. 9a. 92.739. 19 61 1 90.000 92.000 l0b.500 37.300 1.000 80.000 llc.576 4.000 26.000 17.300 49.000 92.000 26.576 80 .000 11.str 4.776 3.000 9. Red.000 50.000 2.000 1.000 12.776 102. lla. 92. 8.000 3.000 50.000 4. l0a.000 28. 48 17 15 48 29.000 49.000 85.000 170.

000 10 110.528 66 32 38 51 47 53 50 122.046 122.336. 15. 5 Red. 8 19 62 5.600 4.000 156.800 11.546 10 5.046 138.000 1 6. Opis Donos sa strane 4 Troškovi materijala Otpaci Sitan inventar u upotrebi 50% Za rashodovanje sitnog inventara Ispravka vrednosti auto guma u upotrebi Otpaci Auto gume u upotrebi 100% Za rashodovanje auto guma Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Revalorizaciona rezerva po osnovu revalorizacije sredstava Za revalorizaciju osnovnih sredstava Ostala potraživanja Realizacija gotovih proizvoda Za manjak na teret magacionera Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Gotovi proizvodi Za cenu koštanja po utvrdjenom manjku Troškovi proizvodnje Troškovi uprave Troškovi prodaje Raspored troškova Za raspodelu troškova Gotovi proizvodi Troškovi proizvodnje Za uskladištenje gotovih proizvoda Raspored troškova Troškovi materijala Troškovi amortizacije Troškovi zarada Troškovi proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Za zaključak vrsta troškova Kupci u zemlji Realizacija gotovih proizvoda Za prihode od prodaje Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Gotovi proizvodi Za rashode od prodaje Prenos na drugu stranu 6 Poziv D P 38 61 37 20 61 Promet Duguje Potražuje 4. 1 14.557 22.000 14a.111 5. 32 64 65 10 15a. 12a.400 600 51.196 51. 15b.487. br.800 13.000 7.000 212.417 31.242 34. 16a.196 11.546 5.300 300 1.336. 13 39 81 .576 1.576 4.str. 63 41 39 13.960 156.758 13.960 138.000 12b.479 5.300 43. 66 16.000 41 212.487.

534 6.528 24.061.705 232.534 17a.061.300 311.900 1.000 1.960 5. 82 .000 362.766 22.960 285.336.582 76.582 6. br.Red.287 76. 6 Promet Duguje Potražuje 5. Opis Donos sa strane 5 Račun gubitka-dobitka Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Troškovi uprave Troškovi prodaje Finansijski rashodi Vanredni rashodi Za zaključak računa rashoda Realizacija gotovih proizvoda Finansijski prihodi Vanredni prihodi Račun gubitka-dobitka Za zaključak računa prihoda Račun gubitka-dobitka Dobitak tekuće godine Za nastali dobitak u tekućoj godini Svega: Poziv D P 67 39 64 65 46 57 41 42 59 67 67 68 str.336. 17b.387 49.111 5. 17.

000 2) 13.000 9. Dobavljači . Materijal na obradi i doradi PS) 13.G. Gotovi proizvodi dati u komisionu prodaju PS) 44.000 3.000 7) 42. Potraživanja za dugoročno udružena sredstva PS) 92.400 35. Materijal PS) 72. Gotovi proizvodi PS) 83.000 12b) 5.400 0) 35.000 2) 7) 800 579 7. Nedovršena proizvodnja PS) 42.400 83 .000 5) 48. MILANOVAC T. Investicije u toku PS) 50.400 35.000 42.000 42.500 15a)122.000 16a) 156.000 PS) 6.000 8.000 9a) 37.000 0/1) 42. 1. Osnovna sredstva PS) 600.000 2) 15.000 4.000 2.046 14a) 11.000 4) 27.000 13) 51.000 10.G.546 11.000 5. Odstupanja od planskih cena materijala 2.000 12) 90.720 12.dužnici PS) 35.GLAVNA KNJIGA PROIZVODNOG PREDUZEĆA " TAKOVO " . Auto gume u upotrebi 100% PS) 18. Otkupljene sopstvene obične akcije PS) 48.

300 10) 92.500 6a) 81.200 6) 103. Devizni račun PS) 75.513 35.000 24.000 21.780 14. Kupci u zemlji PS) 49.000 5) 60. Žiro račun PSa)220. Razgraničenje troškova reklame PS) 13. Kupci u inostransvu PS) 12.13.000 5a) 13.396.000 29. Račun otvaranja PSa)1.000 4b) 36.000 PSa) 350.000 11b) 26.000 8.000 18.680 1.400 PS) 7g) 3.000 16) 212.396.000 3.000 PS) 220.000 19.242 20.000 3) 1.680 22. Ispravka vrednosti auto guma u upotrebi 12b) 4.000 17.000 5a) 27.417 13) 16. Ažio (Emisiona premija) PSa) 75. Akcijaki kapital po osnovu prefercijalnih akcija 10b) 80.000 23.396.680 PSa)1.000 1a) 6b) 7c) 7e) 11b) 10. Akcijaki kapital po osnovu redovnih akcija PSa) 427. Blagajna PS) 150.500 5a) 12.000 11c) 26.000 8a) 170.680 1.000 16.000 7h) 7.000 84 .000 7d) 5.100 8) 102.500 15.000 12. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 12) 63.000 8) 17.780 9) 50.396.

Ostala PVR PSa) 24.000 PSa) 25.25.400 6b) 12. Ostale kratkoročne finansijske obaveze PSa) 50. Obaveze za dividende 1a) 10. Dugoročni krediti PSa) 130.000 3.680 29.000 27.557 33. Nerasporedjeni dobitak radnih godina 25. Komisionari iz komisione nabavke 3) 20. Dobavljači u zemlji 0) 35.000 5) 12.200 3a) 3b) 18. Sitan inventar u upotrebi 100% 3a) 18.900 PSa) 60. Sitan inventar na zalihama 3) 21.200 30.000 34.300 32. Dobavljači u inostranstvu 6a) 75.000 PSa) 180.000 1) 26.046 15) 110.000 1) 15. Troškovi proizvodnje 0/1) 42.000 36.200 35.000 11) 1.000 31.000 2) 1.000 85 .000 PSa) 75.000 28.000 15a) 122. Rezerve 10b) 12.000 1) 10.

387 5a) 6b) 1.000 3. Menična potraživanja 5b) 30.100 4b) 36. Obaveze po osnovu zarada 11b) 3.000 7b) 18.000 1.000 24.000 14) 13.877 51.000 46. Troškovi realizovanih gotovih proizvoda 4) 27.600 12a) 1.000 387 1.000 11c) 28.720 9a) 37.37.000 15b) 31.387 1.100 9) 50.579 3.479 15b) 51.479 40.900 311.877 17) 232.000 17) 24. Ispravka vrednosti meničnih potraživanja 5b) 2.000 86 .000 31.000 24.200 45.100 41.000 7a) 47.000 7a) 31. Finansijski prihodi 17a) 1.479 39.900 4a) 36.500 14a) 11.300 51.600 3b) 7) 7f) 7g) 12a) 38. Sitan inventar u upotrebi 50% 3b) 1.800 16) 212.387 43. Realizacija kotovih proizvoda 17a) 311. Finansijski rashodi 6a) 6.600 42.546 254.900 42.000 31. Troškovi zarada 31.000 16a) 156.000 44.000 311. Troškovi materijala 1. Učešća u kapitalu 6) 103.766 254.000 48. Komisionari iz komisione prodaje 4a) 36.

000 7e) 8.000 10a) 92. Potraživanja za neplaćene akcije 85.417 5. Vanredni rashodi 1.000 56.000 51. Troškovi neproizvodnih usluga 7c) 35.417 52.300 7.000 87 .300 7.000 49. Troškovi amortizacije 7d) 5. Ostala AVR 11a) 49.300 8) 54.000 49.417 5.300 17) 1.417 15b) 5.000 11a) 49.000 10a) 92.300 58.300 1.000 53.000 55. Otkupljene sopstvene prefercijalne akcije 10) 92.000 43.000 11) 57.000 59.300 15b) 7.000 43.000 50.49.300 1. Troškovi neproizvodnih usluga 7h) 7. Vanredni prihodi 17a) 49. Ostale obaveze 11c) 2. Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi 7f) 3. Razgraničenje troškova kamate 7b) 18.000 60. Račun povlačenja otkupljenih sopstvenih prefercijalnih akcija 10a) 92.000 15b) 43.

800 64. Revalorizacija rezerva po osnovu revalorizacije sredstava 13) 34.111 65.287 68.dobitka 17) 285. Troškovi prodaje 15) 5.528 5. Raspored troškova 15b) 138.196 138.111 22.61.287 362.196 138.528 66.196 67. Troškovi uprave 15) 22. Otpaci 12) 27.111 17) 22.287 17b) 76. Ostala potraživanja 14) 13. Račun gubitka .111 22.582 88 .582 362. Dobitak tekuče godine 17b) 76.705 17a) 362.196 15) 138.000 12a) 300 12b) 600 62.528 5.758 63.528 17) 5.

000 din.. Razgraničenje troškova premije osiguranja 5. 89 . 2. sitnog inventara u iznosu od 20.000 din. za obračun nabavne vrednosti realizovane robe koristi se LOFO metod (Lovvest in=first out)...000x200=400.. Roba "B" PS) 2. Žiro račun 250. Ispravkavrednosti spornih potraživanja 3. Za ovu robu nije primljena faktura dobavljača. Kupci 360. i obaveza prema dobavljačima u iznosu od 60.000 din. Kratkoročni krediti 500..000 din. Blagajna 120.000 din...000 din.000 2.000 din.. Zavisni troškovi prevoza plaćeni čekom iznose 5.000din.. po komadu.. Primljena je prva privremena situacija u vezi izgradnje poslovnog objekta na iznos od 200.000 din.poverioci 4... Kupljeno je i smešteno u magacin 500 kom.000 din.000 din.000 din. 4. Dobavljači za nefakturisanu robu 60. a zatim hronološki i sistematski proknjižiti date poslovne promene imajući u vidu sledeće pretpostavke: a) obračun rezultata se vrši po metodu troškova prodatih učinaka b) Evidencija robe vodi se i analitički.000x200=400. Prema izvodu Zavoda za obračun i plaćanje kupci su uplatili na žiro račun 150.000 din. Ortački kapital 1. Ista je isplaćena sa žiro računa po umanjenju za 1/2 datog avansa. Dugoročni krediti 800. % otpisa 100%. 3. a stanje na analitičkim računima robe bilo je sledeće: 1.000 din.000 din. Prema trebovanpma izdato je iz magacina sitnog inventara u upotrebu za iznos od 8.000 din.. na osnovu fakture i prijemnice isti je smešten u magacin.400.000 din. januara 200__ god.000 din.Trgovinsko preduzeće "Trgovent" . Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans.000din.000 din. Avansi za osnovna sredstva 150.000 din.000 1....000. sledeće stanje sredstava i izvora sredstava: Osnovna sredstva 3. Roba "A" PS) 2. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 1.000 din.654.000 din. Dobavljači 260. Rashodovano je osnovno sredstvo čija je nabavna vrednost 50.Roba na zalihama 720. Materijal 60. Kupci .... dok je istovremeno isplaćena obaveza po kratkoročnom kreditu u iznosu od 100.000 din. robe "A" po ugovornoj ceni od 220 din. koji se odmah otpisuje 50%.Kraljevo imalo je na dan 01. 5. otvoriti Dnevnik i Glavnu knjigu prvog stepena. Kupljeno je osnovnog proizvodnog materijala u iznosu od 15.000 din.000 din. Sporna potraživanja 16.

000 din u gotovom na ime ležarine.000 din.000 din. a ostatak na kredit.000 din. i na ime restoranskih usluga 1. zanatske usluge po fakturi 1. robe "B". 16. 9. 90 .000 din. 14. Zaključiti račune vrsta troškova.. na teret dobavljača.000 za gotovo. 10. na ime kazne izrečene od strane sanitarnog inspektora. Nastali gubitak tekuće godine pokriti na sledeći način: 5. na ime reklame na radiju i TV.500 din. 8.. Prodato je 200 kom.000 din. Naknadnom odlukom poslovnog organa odlučeno je da se vrednost ovog potraživanja otpise za 20%.. za 10.000 din.000 din. dok je za ostatak duga primljena menica na iznos od 226. Iz blagajne je isplaćeno radnicima na ime dnevnica 2.000 din. Prema izvodu Zavoda za obračun i plaćanje isplaćeno je 24.6. 11.. Izvršiti prenos troškova prema vrstama utrošenih elemenata na račun Troškovi trgovine. Prodato je robe po prodajnoj vrednosti od 140. obračunate kamate na dugoročne kredite 800 din. Proknjižiti otvorene prihode i rashode po osnovu ove prodaje. U toku meseca nastali su još i sledeći troškovi i to: amortizacija osnovnih sredstava 35. i to: za 40. 13.200 din.M. Svi troškovi se razgraničavaju na godišnji vremenski period. ostatak od 34. Preko žiro računa naplaćen je deo potraživanja od kupaca u iznosu od 80. Po fakturi dobavljača i našoj prijemnici primljeno je u magacin ambalaže u vrednosti od 10.000 din. 12.. na teret banke na ime smanjenja kamata. preneti na račun Nepokriveni gubitak ranijih godina. bruto zarade 40. 500 din.. isplaćena akontacija po službenom poslu od 1. 17. Takodje je radniku M.000 din. obračunati doprinos Poslovnim asocijacijama od 600 din. 7.000 din.500 din. troškovi materijala po fakturi 5.500 din.600 din.000 din. troškovi usluga tekućeg održavanja osnovnih sredstava plaćeni čekom 500 din.000 din. Na ime izmirenja obaveza dobavljaču je izdata menica na nominalni iznos od 75. Dobavljač je u fakturi odobrio 5% na ime količinskog rabata. Kupac koji nam duguje 20. Utvrditi i proknjižiti finansijski rezultat.000 na barirane čekove..000 din.000 din. Kupcu koji nam duguje 80. 15. Sa žiro računa isplaćeno je l . Prispela je faktura dobavljača za robu kupljenu u prošloj godini na iznos od 60. Podignuto je čekom sa žiro računa za potrebe blagajne 6.. Isplaćeno je 10. robe "A" i 500 kom. Sa žiro računa isplaćena je menična obaveza prema dobavljaču iz stava 8. na ime premije osiguranja i 12.000 din pao je pod stečaj i likvidaciju. zaračunali smo zateznu kamatu od 500 din.

000 3. 5. 7. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Pasiva 1. NA DAN 01. Kupci-poverioci 6. 360.000 4.000 91 . 3.000 60.000 3. Dobavljači za nefakturisanu robu 13.A) BILANS STANJA PRED UZEĆA "TRGOVENT" .000 4.000 5. Avansi za osnovna sredstva Materijal Roba na zalihama Sporna potraživanja Ispravka vrednosti spornih potraživanja Kupci Žiro račun Blagajna Razgraničenje roškova premije osiguranja 16.000 2.000.000 3. Dugoročni krediti 3.KRALJEVO.654. Kratkoročni krediti 2.000 120. 9. 8.400.000 250.000 6. 4.000 1. JANUAR 200_ G Aktiva 1 Osnovna sredstva .278.000 1.000 260.000 60. Akcijski kapital 1.000 150.000 3.600.000 5.000 500.278.000 800. Dobavljači 720.

000 4.000 50.678.000 250. Opis PS Osnovna sredstva Avansi za osnovna sredstva Materijal Roba na zalihama Sporna potraživanja Kupci Žiro račun Blagajna Razgraničenje troškova premije osiguranja Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Ispravka vrednosti spornih potraživanja Račun otvaranja Po početnom bilansu Psa Račun otvaranja Ortački kapital Dugoročni krediti Kratkoročni krediti Dobavljači Dobavljači za nefakturisanu robu Kupci .000 800.000 360.000 5.000 150.str.000 200.000 3.000 5. Dobavljači Avansi za osnovna sredstva Žiro račun Za izmirenje obaveze 2.000 8.000 1.678.000 92 .654. Roba na zalihama Dobavljaži za nefakturisanu robu Žiro račun Za nabavku robe 3.000 200. Žiro račun Kupci Za uplatu kupaca Prenos sa strane 1 Poziv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 6 19 16 16 2 7 4 17 7 10 1 7 6 Iznos Duguje Potražuje 3.000 16.000 3.000 4.000 8.000 500.278.000 60.000 1 .000 115. Investicije u toku Dobav ljazi Za prvu privremenu situaciju la. br. l Red.poverioei I.000 75. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Osnovna sredstva Za rashodovanje osnovnog sredstva 4.000 50.000 4.000 200.poverioci Po početnom bilansu 0 Kupci .000 60.000.000 125.000 120.278.poverioci Kupci Za zaključak računa kupci .000 260.000 3.000 110.000 150.000 720.000 150.400.

6a. 7a.000 1.000 600 600 40.000 60.400 60.000 9.000 12.000 4. 2 Red. Opis Donos sa strane 1 Kratkoročni krediti Dobavljači Žiro račun Po izvodu banke Materijal Sitan inventar na zalihama Dobavljači Za kupljen materijal i inventar Troškovi materijala Sitan inventar u upotrebi 50% Sitan inventar na zalihama Po trebovanju Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za obračun amortizacije Troškovi materijala Dobavljači Za troškove materijala Troškovi neproizvodnih usluga Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga Za obračunati doprinos Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Za obračunate zarade Troškovi proizvodnih usluga Dobavljači Za zanatske usluge Finansijski rshodi Razgraničenje troškova kamata Za obračunatu kamatu Troškovi proizvodnih usluga Žiro račun Po izvodu banke Razgraničenje premije osiguranja Žiro račun Po izvodu banke Razgraničenje troškova preplate Žiro račun Po izvodu banke Dobavljači za nefakturisanu robu Dobavljači Za prispelu fakturu dobavljača Prenos na stranu 3 Poziv 15 16 7 3 20 16 21 22 20 23 10 21 16 24 25 26 27 28 16 29 30 28 7 31 7 32 7 17 16 Iznos Duguje 8.000 100.060.400 93 . 800 500 500 7. 6b. 6f.000 20. 6c.000 1.000 35. 6d.060.000 160.000 4. 40.678.000 5.000 8.000 24.000 35. 24.000 15.000 5.000 12.000 5.000 35.678. 5a.000 60.500 6e.000 9. 4a. 6. 8.500 800 Potražuje 8. br.str.

9a.000 1.000 6.500 4. 10.000 9.000 1.000 20.000 10.000 90. 8a.000 80.060.000 60.000 1.400 60.500 40.000 60. 12c.Red.500 226.100 75.000 6.000 140. l0a.753.100 94 . 9.000 196. 3 Iznos Duguje Potražuje 9.000 75. 12a. 12b.500 80. 13.000 15.200 500 20.753. 11.000 75.200 500 1.000 4.000 9. lla. O p i s Donos sa strane 2 Dobavljači Ispravka vrednosti meničnih obaveza Menične obaveze Za izdavanje menice Blagajna Žiro račun Po izvodu banke Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi proizvodnih usluga Ostala potraživanja Blagajna Po blagajničkom izveštaju Žiro račun Blagajna Kupci Realizacija robe Za prihode od prodaje robe Nabavna vrednost realizovane robe Roba na zalihama Za rashode u vezi prodaje robe Vanredni rashodi Žiro račun Po izvodu banke Kupci Finansijski prihodi Za zaračunatu zateznu kamatu Sumnjiva potraživanja Kupci Za nastala sumnjiva potraživanja Vanredni rashodi Ispravka vrednosti sumnjivih potraživanja Za otpis sumnjivog potraživanja Žiro račun Kupci Za naplatu od kupaca Menična potraživanja Kupci Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Za menična potraživanja Menične obaveze Žiro račun Po izvodu banke Prenos na stranu 4 Poziv 16 33 34 8 7 24 28 35 8 7 8 6 36 37 4 38 7 6 39 40 6 38 41 7 6 42 6 43 34 7 str. br.000 4.000 2.000 30.060.400 9. 12.

000 500 140. 14.100 9.500 10. Opis Donos sa strane 3 Finansijski rashodi Ispravka vrednosti meničnih obaveza Za kamatu na menice Vanredni rashodi Blagajna Po blagajničkom izveštaju Troškovi trgovine Raspored troškova Za raspored troškova Raspored troškova Troškovi amortizacije Troškovi materijala Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi proizvodnih usluga Troškovi zarada Za zaključivanje vrsta troškova Realizacija robe Finansijski prihodi Račun gubitka . 13b.100 19368.000 40.100 40.Red. 17.000 10.600 40.100 5.753.500 9.dobitka Za zaključak računa prihoda Račun gubitka .600 15.600 140.100 9. 16.000 500 34. 15.753.000 89.600 3.100 95 .800 15. br.dobitka Nabavna vrednost realizovane robe Troškovi trgovine Finansijski rashodi Vanredni rashodi Za zaključak računa rashoda Gubitak tekuće godine Račun gubitka . 13a.000 10. 14a.dobitka Za negativan periodični rezultat Dobavljači Ostala potraživanja Nepokriveni gubitak ranijih godina Gubitak tekuće godine Za pokriće gubitka Ambalaža na zalihama Dobavljači Za nabavku ambalaže Promet: Poziv 29 33 38 8 44 45 45 23 21 24 28 26 36 39 46 46 37 44 29 38 47 46 16 35 48 47 49 16 str. 4 Iznos Duguje Potražuje 9.000 15.600 89.368. 15a.600 35.000 89.000 2.000 89.600 40.000 9.500 60.200 180.100 15. 15b.

000 7.000 15.000 13b) 10.000 96 . S) Avansi za osnovna sredstva 150.000 20.500 196.000 5.200 75.000 80.000 10a) 115.000 4. S) Sporna potraživanja 16.000 90.000 4.500 1a) 2) 4a) 6f) 7) 7a) 9) 11) 13) 125.C) GLAVNA KNJIGA FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA (GLAVNA KNJIGA I STEPENA) 1.000 500 24.000 12.000 6.000 8.000 150. S) Osnovna sredstva 3.000 5.000 3) 50. S) 10) 11a) Kupci 360.000. S) 4) 10) 12b) Žiro račun 250.000 500 0) 4) 12) 12b) 12c) 4. 3) 5) Materijal 60.000 160.000 9a) 6.500 10.000 2.000 60.000 150.000 1a) 75. S) 9) 10) Blagajna 120.000 6.000 3.000 40.000 80. S) 2) Roba na zalihama 720.000 1.

654.000 60. S) Račun otvaranja 3.500 60. Ortački kapital S) 1.000 35.000 11.000 13.000 200. 4a) Kratkoročni krediti 100. S) Razgraničenje troškova premije osiguranja 5.000 5.9.000 S) 500.000 9.278. 1a) 4a) 8a) 16) Dobavljači 200.000 S) 1) 5) 6a) 6d) 8) 17) 260.000 60.278.400.000 S) 3. Dugoročni krediti S) 800. 3) Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 50.000 14.000 35.000 12.500 97 .000 16. Ispravka vrednosti spornih potraživanja S) 3.000 10.000 9) 6) 1.000 5.000 1.000 15.

000 2.000 x 22. 1) Investicije u toku 200. 6) Troškovi amortizacije 35.000 18. 5) Sitan inventar na zalihama 20.000 14a) 5.000 21. Troškovi neproizvodnih usluga 6b) 9a) 600 14a) 2.000 5a) 8.000 9) 4. 5a) 6a) Troškovi materijala 4.000 9. 0) Kupci .poverioci 4.000 110.000 20. 8) Dobavljači za nefakturisanu robu 60.600 98 .000 14a) 35. Sitan inventar u upotrebi (50%) 5a) 4.17.000 19.000 24.000 S) 2) 60.000 23.

000 10) 140.500 500 34.000 14a) 40.000 15.000 29. Razgraničenje premije osiguranja 7) 24.25. 9a) 16) Ispravka vrednosti meničnih obaveza 1. Razgraničenje troškova kamata 6e) 800 31.000 99 .000 27.800 30.000 3. Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga 6b) 600 26.000 32.500 14a) 500 1.000 33. Obaveze po osnovu zarada 6c) 40. 6c) Troškovi zarade 40. 6e) 13a) Fiansijski rashodi 800 15a) 15. 15) Menične obaveze 140.000 28. Razgraničenje troškova preplate 7a) 12. 28) 6f) 9a) Troškovi proizvodnih usluga 1.

000 10) 140.35. 12c) Menična potraživanja 226.000 41. Nabavna vrednost realizovane robe 10a) 60.000 38.200 15a) 4. Ispravka vrednosti sumljivih potraživanja 12a) 4.200 39.000 15.000 37.600 15a) 89. Ispravka vrednosti meničnih potraživanja 12c) 30.000 10. 14) Troškovi trgovine 89.000 42. 12) Sumnjiva potraživanja 20.600 100 . 15) Realizacija robe 140.000 43.000 15a) 60. 9a) 16) Ostala potraživanja 1. 15) Finansijski prihoda 500 11a) 500 40. 11) 12a) 13b) Vanredni rashodi 1.000 44.500 500 36.

45. Roba "B" 8000x40=320.000 10a) 500x40=20.500 40. 47.000 PS) 1.600 46.600 49. Roba "A" 2000x200=400.000 101 .000 200x200=40.600 14) 89.000 10a) 500x230=115.500 D) GLAVNA KNJIGA KNJIGOVODSTVA ROBE (GLAVNA KNJIGA II STEPENA) PS) 2) 1.100 16) 40. 15a) Troškovi proizvodnje 180. 17) Ambalaža na zalihama 9. 15b) Gubitak tekuće godine 40. 14a) Raspored troškova 89.100 48.600 15) 15b) 140.100 16) Nepokriveni gubitak ranijih godina 34.

Zavisni troškovi nabavke primljenog materijala plaćeni su bariranim čekom u iznosu od 3. 4. Dugoročni krediti 60... obračunati troškovi rizika zaliha materijala 200 din. u gotovom.. Kupci . Obaveza prema izvodjaču radova je izmirena iz dugoročnog kredita za osnovna sredstva (prva privremena situacija je izmirena u prethodnoj godini).000 din. Investicije u toku 15..000 din.000 din..000 din. Ažio 10.000 din. ukalkulisani PTT troškovi 800 din. Planska nabavna vrednost primljenog materijala iznosi 13. Jedan kupac koji nam duguje 4.000 din. Odstupanje od planske nabavne cene materijala 15.. sledeće stanje sredstva i njihovih izvora: Osnovna sredstva 150. Od dobavljača je primljena faktura za kupljeno korišćeno osnovno sredstvo koja glasi na 10.000 din. Primljena je druga privremena situacija za objekat u izgradnji na 32. Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans stanja.000 din.. Prvobitna nabavna vrednost ovog osnovnog sredstva je iznosila 15..000 din...000 din.poverioci 12. Blagajna 5. obračunati troškovi sitnog inventara 400 din.Beograd imalo je na dan 01.000 din..000 din..g. Kupci 28. 102 .. Sitan inventar na zalihama 6..000 din. i . obračunati troškovi kamate na kratkoročne kredite 500 din. Prema trebovanjima je izdato u proizvodnju: materijala za 27. Na osnovu preporuke pravne službe donesena je odluka o otpisu spornih potraživanja za 20%. Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija 58..za materijal poslat na naš teret i rizik na 22. bruto zarade 14. primljena faktura za troškove energije na iznos od 900 din. 8. Krvicom prevoznika 20% materijala je uništeno (materijal je bio osiguran).. sitnog inventara koji sa troši jednokratnom upotrebom za 2. i Kratkoročni krediti 60... Sitan inventar u upotrebi (50%) 400 din...000 din.000 din. 5. 6.za troškove reklame koji se vremenski razgraničavaju na 6... Dobavljači 38.. t..000 din. Rezerve 15. Provizija komisionara iznosi 2. Primljene su sledeće fakture: . U toku meseca nastali su još i sledeći troškovi i to: troškovi amortizacije 6. Žiro račun 50.600 din. a drugi kupac koji nam duguje 3..400 din. 2..000 (prekoračenje)..000 din. Planska nabavna vrednost prispelog materijala iznosi 28. Gotovi proizvodi 30..000 din.500 din. 1. 7.000 din. Primljen je materijal sa puta. odbio je da plati dug pa smo poveli sudski spor kod Privrednog suda i platili na ime troškova spora 600 din.000 din.01.000 din. Materijal 50.000 din. Troškovi prevoza plaćeni u gotovom iznose 700 din... Proknjižiti početno stanje kroz dnevnik i odgovrajuće račune glavne knjige (otvoriti poslovne knjige). Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 86. Primljen je od komisionara materijal čija je fakturna vrednost 8..000 din.000 din..000 din.000 din. a ostatak sitnog inventara se otpisuje po kalkulativnoj stopi od 10% mesečno.. za 6 meseci 3.000 din. a zatim nastaviti sa knjiženjem poslovnih promena imajući u vidu pretpostavku da se obračun periodičnog rezultata vrši po metodu troškova prodatih učinaka.... se nalazi u stečajnom postupku. obračunati porez na reprezentaciju 500 din..500 din. Avansi za osnovna sredstva 10.000 din.000 din.Proizvodno preduzeće "Antikor" . Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 20.000 din..

Primljena je faktura za PTT troškove na iznos od 850 din. 12. Osnovno sredstvo je stavljeno u eksploataciju (veza promena 8). Cena koštanja prodatih gotovih proizvoda je 10. Kupcima kojima su proizvodi prodati na kredit odobreno je 3% rabata. 15. za administrativne zabrane. na ime zatezne kamate. Celokupna proizvodnja je završena i uskladišteni su gotovi proizvodi po stvarnoj ceni koštanja. a otpisano je 60%. na ime poreza i doprinosa iz zarada i 8.. 10.. 14. Procenjena vrednost likvidacionog ostatka iznosi 600 din. Izvršiti raspored troškova ako se na proizvodnju odnosi 80% a po 10% na sektore uprave i prodaje.000 din. Obračunati i proknjižiti ostvareni finansijski rezultat.. 13. Sa žiro računa isplaćeno je 10. i to za gotovo 20..400 din.500 din. 11. Blagajna je isplatila neto zarade po odbitku 850 din. na ime otplate kratkoročnog kredita i isplaćena je obaveza prema komisionaru u celini. Prema izvodu banke kupac iz stava 10 uplatio je dug. Isplaćeno je sa žiro računa 6.000 din.000 din.9. 16. Zaključiti odgovarajuće račune vremenskih razgraničenja. koja je prodata za gotovo. Na osnovu odluke organa upravljanja rashodovano je osnovno sredstvo čija je nabavna vrednost 6.000 din. blagajni. a ostatak na kredit. Kupce koji nisu u roku platili svoj dug prema nama putem knjižnog pisma zadužujemo za 1. Takodje je inventarisanjem utvrdjeno da su stvarni troškovi rizika zaliha materijala l .. Prema fakturama i otpremnicama kupcima je prodato gotovih proizvoda za 50.000 din.000 din. 103 .000 din.

000 1. 30.400 Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija Ažio Rezerve Dugoročni krediti Kratkoročni krediti Dobavljači Kupci-poverioci 86. 01. 9. 6.000 60. 3. 10. 6.000 20.000 58. 7.G.000 339. Aktiva 1. 400 8.000 5.000 5.000 2.A) BILANS STANJA PREDUZEĆA "ANTIKOR " .000 60. 10.000 7.000 12. 15. 50.000 339.000 50. Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Investicije u toku Avansi za osnovna sredstva Materijal Odstupanje od PNC materijala Sitan inventar na zalihama Sitan inventar u upotrebi (50%) Gotovi proizvodi Kupci Žiro račun Blagajna Pasiva 150.BEOGRAD. 4.000 15.000 3. 5. 4. 6. T.400 104 .000 65.000 28.000 130. 2.400 10.000 38. 8.000 15. NA DAN 01.

000 5.000 339.000 38.000 12.000 60.000 15.000 4. 6. PS Iznos Duguje Potražuje 150.000 10.000 28.poverioce Materijal Komisionari iz komisione nabavke materijala Blagajna Odstupanje od planske nabavne cene materijala Za nabavku materijala Materijal na putu Dobavljači Po fakturi dobavljača Razgraničenje troškova reklame Dobavljači Po fakturi dobavljača Sumnjiva potraživanja Kupci Za nastala sumnjiva potraživanja Prenos na stranu 2 Poziv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 9 4 22 11 5 23 20 24 20 25 9 Psa 0 I.000 12.400 86.B) DNEVNIK PROIZVODNOG PREDUZECA "ANTIKOR " .000 60.000 Opis Osnovna sredstva Investicije u toku Avansi za osnovna sredstva Materijal Odstupanje od planske nabavne cene materijala Sitan inventar na zalihama Sitan inventar u upotrebi (50%) Gotovi proizvodi Kupci Žiro račun Blagajna Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Račun otvaranja Po početnom bilansu Račun otvaranja Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija Ažio Rezerve Dugoročni krediti Kratkoročni krediti Dobavljači Kupci poverioci Po početnom bilansu Kupci poverioci Kupci Za kupce .000 50.000 6.000 20.000 15.000 4.000 400 30.400 10.000 6.500 10.000 13. 2. 756.300 22.400 339. br. 2a.500 700 2.000 58.BEOGRAD Red.000 50.000 15.000 22.000 12.000 3.300 756.300 105 .

15.000 6.600 Potražuje 756.919 864.000 400 500 400 500 7c.000 4. 29.000 2. 28. 2.300 3.000 7. 7b.400 6. 4. 3a.599 27. 800 800 864.str.000 3.600 6a.000 7.000 14.199 1.400 22. 7a.000 5.000 600 3b. 6.000 14.000 5. br. Iznos Opis Donos sa strane 1 Sporna potraživanja Kupci Blagajna Za sporna potraživanja Vanredni rashodi Ispravka vrednosti spornih potraživanja Za otpis spornih potraživanja Osnovna sredstva Dobavljači Ispravka vrednosni osnovnih sredstava Po fakturi dobavljača Materijal Ostala potraživanja Materijal na putu Žiro račun Odstupanje od planske nabavne cene materijala Za prispeli materijal sa puta Troškovi materijala Odstupanje od planske nabavne cene materijala Materijal Za utrošeni materijal Troškovi materijala Sitan inventar na zalihama Po trebovanjima Sitan inventar u upotrebi (100%) Sitan inventar na zalihama Po trebovanjima Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za mesečni trošak amortizacije Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Za obračunate zarade Troškovi materijala Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi Za kalkulativni otpis sitnog inventara Finansijski rashodi Razgraničenje troškova kamata Za obračunate kamate Troškovi proizvodnih usluga Razgraničenje PTT troškova Za troškove proizvodnih usluga Prenos na stranu 3 Poziv 26 9 11 27 28 1 20 12 4 29 23 10 5 30 5 4 30 6 31 6 32 12 33 34 30 35 36 37 38 39 Duguje 756.000 4. 720 720 4.000 10.300 3.919 106 . 2 Red.000 6b. 7d.

str.331 10. 200 200 8.400 50 1.481 17.000 900 900 10.181 107 . 10. 17. 9b.000 10.919 900 500 Potražuje 864.100 29. 20.000 17. 8a. lla.000 17. br. 9a. 1. 3 Red.000 29.000 30. 7g.281 9.181 1.000 1. 7e. Iznos Opis Donos sa strane 2 Troškovi materijala Dobavljači Po fakturi Troškovi neproizvodnih usluga Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga Za obračunat porez na reprezentaciju Troškovi materijala Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala Za troškove materijala Investicije u toku Dobavljači Za drugu privremenu situaciju Dobavljači Dugoročni krediti za osnovna sredstva Za isplatu dobavljača Razgraničenje PTT troškova Dobavljači Za fakturu dobavljača Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala Odstupanje od planske nabavne cene materijala Materijal Za stvarne troškove rizika zaliha materijala Vanredni rashodi Razgraničenje PTT troškova Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala Za zaključak računa razgraničenja Blagajna Kupci Razgraničenja proizvoda i usluga Za realizovane gotove proizvode Realizacija proizvoda i usluga Kupci Za odobren popust kupcima Troškovi realizovanih proizvoda i usluga Gotovi proizvodi Za realizovane gotove proizvode Žiro račun Kupci Po izvodu sa žiro računa Kratkoročni krediti Žiro račun Po izvodu banke Prenos na stranu 4 Poziv 30 20 40 41 30 42 2 20 20 18 39 20 42 5 4 27 39 42 11 9 43 43 9 44 8 10 9 19 10 Duguje 864. 11.000 50.100 l0a.919 900 500 7f.004.000 10.004.000 850 81 1.000 850 1. l0b.

579 108 .600 13a.181 10.181 10.150 13.500 12a.000 600 600 32.400 53.800 6. 14.000 6.000 1. br.400 5.100 1.500 1.004.600 600 1.004.000 8.199 3.500 49.000 8.224. 43. 4 Red.579 1.000 8.000 Iznos Potražuje 1. llb. Opis Donos sa strane 3 Komisionari iz komisione nabavke materijala Žiro račun Po izvodu banke Obaveze po osnovu zarada Žiro račun Za isplatu sa žiro računa Blagajna Žiro račun Za isplatu sa žiro računa Obaveze po osnovu zarada Ostale obaveze Blagajna Za isplatu neto zarada Troškovi proizvodnje Troškovi uprave Troškovi prodaje Raspored troškova Za raspored troškova Gotovi proizvodi Troškovi proizvodnje Po predajnicama gotovih proizvoda Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Otpaci Vanredni rashodi Osnovna sredstva Za rashodovanje delimično otpisanog osnovnog sredstva Blagajna Otpaci Po blagajničkom izveštaju Osnovna sredstva Investicije u toku Za stavljanje osnovnog sredstva u upotrebu Kupci Finansijski prihodi Za zateznu kamatu Realizacija proizvoda i usluga Finansijski prihodi Račun gubitka-dobitka Za zaključak računa prihoda Prenos na stranu 5 Poziv 22 10 34 10 11 10 34 45 11 46 47 48 49 8 46 12 50 27 1 11 50 1 2 9 51 43 51 52 Duguje 1. 12b.999 43.199 5. 12. 850 7.199 43. 15.224. 1.500 50. 14a.000 32.500 6.str. 16. 15a.

br.224.179 1.dobitka Ostvareni rezultat .000 25.151 Potražuje 1.275.851 500 5.400 10.str.579 25. Račun gubitka-dobitka Vanredni rashodi Finansijski rashodi Troškovi uprave Troškovi prodaje Troškovi realizovanih proizvoda i usluga Za zaključak računa rashoda 16b.449 25.275.579 3.dobitak Za pozitivan periodični rezultat Promet: Duguje 1. Iznos Opis Poziv 52 27 36 47 48 44 52 53 Donos sa strane 4 16a. Račun gubitka . 5 Red.224.449 1.179 109 .400 5.

C) GLAVNA KNJIGA I STEPENA PREDUZECA "ANTIKOR "

1. S) 4) 15)

Osnovna sredstva 150.000 15.000 32.000 14) 6.000

2. S) 8)

Investicije u toku 15.000 17.000 15) 32.000

3. S)

Avans za osnovna sredstva 10.000

4. S) 1) 5)

Materijal 50.000 13.500 28.000 6) 9a) 27.600 1.400

5. S)

Odstupanje od planske nabavne cene materijala 15.000 1) 5) 6) 9a) 2.300 7.400 1.599 81

6. S)

Sitan inventar na zalihama 6.000 6a) 6b) 2.000 4.000

7. S)

Sitan inventar u upotrebi (50%) 400

8. S) 13a)

Gotovi proizvodi 30.000 10b) 43.199 10.000

110

9. S) 10) 15a)

Kupci 28.000 30.000 1.500 0) 3) 3a) 10a) 11) 12.000 4.000 3.000 900 29.100

10. S) 11)

Žiro račun 50.000 5) 29.100 11a) 11b) 12) 12a) 3.000 10.000 10.500 6.000 8.000

11. S) 10) 12a) 14a)

Blagajna 5.000 1) 20.000 3a) 8.000 12b) 600 700 600 7.150

12. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 14) 3.600 S) 4) 7) 20.000 5.000 6.000

14. 13. S) Račun otvaranja 339.400 S) 339.400

Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija S) 86.000

15.

Akcijaki kapital po osnovu preferencijalnih akcija S) 58.400

16.

Ažio S) 10.000

17.

Rezerve 9) 15.000

18.

Dugoročni krediti S) 8a) 60.000 17.000

111

19. 11a)

Kratkoročni krediti 10.000 S 60.000

20. 8a)

Dobavljači 17.000 S) 2) 2a) 4) 7e) 8) 9) 38.000 22.000 6.000 10.000 900 17.000 850

22. 21. 0) Kupci poverioci 12.000 S) 12.000 11b)

Komisionari iz komisione nabavke materijala 10.500 1) 10.500

23. 2)

Materijal na putu 22.000 5) 22.000

24. Razgraničenje troškova reklame 2a) 6.000

25. 3)

Sumljiva potraživanja 4.000

26. 3a)

Sporna potraživanja 3.600

28. 27. 3b) 9b) 14) Vanredni rashodi 720 1.331 1.800

Ispravka vrednosti spornih potraživanja 3b) 720

112

29. 5)

Ostala potraživanja 4.400

30. 6) 6a) 7b) 7e) 7g)

Troškovi materijala 29.199 2.000 400 900 200

31. Sitan inventar u upotrebi (100%) 6b) 4.000

32. 7)

Troškovi amortizacije 6.000

33. 7a)

Troškovi zarada 14.000

34. 12) 12b)

Obaveze po osnovu zarada 6.000 8.000 7a) 14.000

35.

Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi 7b) 400

36. 7c)

Finansijski rashodi 500 16a) 500

113

Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga 7f) 500 42. Razgraničenje troškova kamata 7c) 500 38. Troškovi proizvodnje 114 .100 10) 50. 7a) Troškovi proizvodnih usluga 800 39. 9) Razgraničenje PTT troškova 850 7d) 9b) 800 50 40.000 44.481 7g) 9b) 200 1. 9a) Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala 1. Troškovi realizovanih proizvoda i usluga 10b) 10.000 45.37. Ostale obaveze 46.000 16a) 10. 7f) Troškovi neproizvodnihusluga 500 41.281 43. 10a) 16) Realizacija proizvoda i usluga 900 49.

500 15a) 1.199 47. Ostvareni rezultai 16b) 25.dobitak 25.12b) 850 13) 43.400 16a) 5. 13) Troškovi prodaje 5.400 16a) 5.500 52. Raspored troškova 13) 53. 16) Fiansijski prihodi 1. 13) Troškovi uprave 5.449 115 .999 50.151 25.449 16) 50. 16a) 16b) Račun gubitak .400 49.600 53.199 13a) 43.400 48. 14) Otpaci 600 14a) 600 51.

5.000 60.912. 19.g.000 145. 27.000 250. 13.000 15.350.000 10.912.000 60. 15. 8.000 12.000 2.000 10.Sombor ima na dan 31.000 90.000 145.000 600.000 3.000 350. 3.star" . 6.Trgovinsko preduzeće "Eko . 7.000 90.000 10. 10.000 9. 26. 12. 22.000 2.11. 25. 17.000 80. 24.000 650. 28.000 4.000 650.000 14.000 19.000 90. 2.000 40.000 2.000 130.000 50.000 20.000 50.000 20.000 20.000 18.000 25. 23. 20. 18. 11.000 20.000 80.000 215.000 116 .000 5.000 11. sledeći promet na računima: Duguje Potražuje 1. 16.000 170. 14. 21. 9.000 120. 4. Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Žiro račun Roba na zalihama Materijal Kupci Razgraničenje troškova reklame Razgraničenje troškova premije osiguranja Menična potraživanja Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Dugoročni krediti Dobavljači Ambalaža na zalihama Kratkoročni krediti Razgraničenje troškova kamate Blagajna Ostala potraživanja Troškovi amortizacije Troškovi materijala Troškovi zarada Troškovi proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Raspored troškova Troškovi trgovine Realizacija robe Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija "Nabavna vrednost realizovane robe Promet: 1. t.000 112.

Principal je uplatio dug iz slava 9 aa naš devizni račun. Obračunati godišnje i mesečne trošk®ve otpisa osnovnih sredstava primenom kostantnog metoda otpisivanja. obračunati troškovi osiguranja 2. Preko žiro računa naplaćeno je potraživanje od kupaca koje je iznosilo 15.000 1. 9.000 300x50=15. Naše preduzeće je od proizvodnog preduzeća "1NKOS" . Roba"B" 2000x60=120.000 din. Po trebovanju je izdato u upotrebu ambalaže neizvesnog veka trajanja u vrednosti 3.000 2.). ako je procenjeni prosečni vek trajanja osnovnih sredstava 10 godina.000 din i ambalaže čiji je procenjeni vek trajanja 4 meseca u vrednosti od 800 din.000 din. Sklopili smo ugovor o uvozu robe iz Nemačke i podneli prijavu ovlašćenoj banci za otvaranje akreditiva inostranom dobavljaču na 260. 2. Svojim pismom principa! nas obaveštava da je u ovom mesecu prodalo robe našim zastupanjem za 4000 DEM. (b) nominalna vrednost obe vrste akcija je 1. uz korišćenje kasa skonta od 1%.000 800x335=28. stanje na analitičkim računima robe je sledeće: 1. Zamenjene preferencijalne akcije se povlače i poništavaju. 6. Troškovi prevoza robe plaćeni su bariranim čekom u iznosu od 5. a zatim hronološki i sistematski proknjižiti sledeće poslovne promene imajući u vidu sledeće pretpostavke: (a) obračun rezultata vršiti po metodu troškova prodatih učinaka. Obaveza prema dobavljaču izmirena je iz dugoročnog kredita. po akciji i (c) evidencija o robi vodi se i analitički a za obračun nabavke vrednosti realizovane robe koristi se LIFO metod. Izdala je menica dobavljačima sa rokom dospeća od 90 dana i kamatnom stopom od 20% godišnje čime se izmiruje obaveza od 25. otpis ambalaže u upotrebi 200 din.000 din.000 DEM po 26 din. U toku meseca nastali su i sledeći troškovi: ukalkulisane bruto zarade 7. Roba "A" 1000x20=50.000 din.000 2800x35=98. (10. Proknjižiti troškove amortizacije za mesec decembar. 5.000 1000x82=82. troškovi komunalnih usluga po fakturi iznose 600 din. a stepen otpisa 80%. 3.000 din.000 din čija je otpisana vrednost 40. i troškovi električne energije po fakturi 1. Kurs je l DEM=26 din. Nama pripada po ugovoru o zaslupanju 5% na ime zaslupničke provizije. Izvršili raspored iroškova.000 din. Zamenjeno je 30 preferencijalnih akcija sa 30 redovnih akcija po nominali.000 500x82=41. 11.000 DEM (kurs l DEM = 26 din) za uvoz odredjene robe iz Nemačke u svoje ime a za njegov račun.000 din.Preuzeti dati promet u dnevnik i na račune glavne knjige.000 din. Kupljeno je na kredit upotrebljavano osnovno sredstvo za 16. Po fakturi i prijemnici nabavljeno je 4000 kg robe "A" po fakturnoj ceni od 16 din po kg i 1000 kg robe "B" po fakturnoj ceni od 32 din po kg. 8. obračunati troškovi reklame 1. a izdaju obične akcije.Čačak primilo 10. 117 .000 100x60=6. 4.000 din.000 din. 10. 7.

Medju dobavljačima ima dužnika u iznosu od 2.000 din. Višak robe se prihoduje (po odluci poslovnog organa).000 din. 118 . kao i višak 500 kg robe "B" nabavne cene 35 din/kg. 15. Takodje su isplaćene ukalkulisane bruto zarade sa žiro računa. Inventarisanjem je utvrćen manjak 300 kg robe "A" prodajne cene 20 din/kg koji pada na teret rukovaoca imovinom. ostatak su učešća u dobiti.Kupcu je zbog smanjenog kvaliteta robe odobrena bonifikacija od 5%.. Izvršiti raspodelu rezultata ako je porez na dobit 30%.000 din (razlika su troškovi spora). Naplaćeno je preko žiro računa 60. 14. Nenaplaćeni vanredni prihodi po osnovu ležarine od preduzeća "MONTAL" iznose 3. 18.000 din koji je prodat na kredit. Prodate je na kredit 1800 kg robe "A" i 1300 kg robe "B".000 din. 17.000 din na ime likvidacije meničnog potraživanja.12. Obračunati i proknjižiti ostvareni periodični rezultat. Prodajna vrednost robe je 180. čime je izmirena obaveza po fakturi koja glasi na 4.000 din a vrednost likvidacionog ostatka je 2. Preduzeće je donelo odluku da rashoduje potpuno otpisano osnovno sredstvo čija je nabavna vrednost 20. 13. Isplaćeno je preko žiro računa po osnovu izgubljenog spora sa preduzećem "PIONIR" iz Subotice po presudi Privrednog suda 5.000 din. 16.

000 6a. 3. 96.500 16.000 14.250 1. 50.000 1. 8a.STAR " .850 150 15.250 101. 11.173.000 5.900 119 .SOMBOR str.250 4.000 30. 2. 16.000 6.900 8b.000 30.000 3.500 1.173. 3.000 1.912. br. Opis Promet: Žiro račun Finansijski rashodi Kupci Za naplatu od kupaca Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija Za izvršenu zamenu akcija Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za mesečnu amortizaciju Dobavljači Ispravka vrednosti meničnih obaveza Menične obaveze Za izdatu menicu Roba na zalihama Dobavljači Žiro račun Za nabavku robe Osnovna sredstva Dobavljači Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za kupovinu korišćenog osnovnog sredstva Dobavljači Dugoročni krediti Za isplatu obaveze dobavljačima Troškovi materijala Ambalaža u upotrebi (50%) Ambalaža na zalihama Za ambalažu po metodi 50% otpisa Ambalaža u upotrebi (100%) Ambalaža na zalihama Za ambalažu izdatu u upotrebu Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Za ukalkulisane bruto zarade Troškovi proizvodnih usluga Razgraničenje troškova reklame Za obračunatu reklamu Troškovi proizvodnih usluga Dobavljači Po fakturi dobavljača Prenos na stranu 2 Poziv 3 29 6 27 26 18 2 12 30 31 4 12 3 1 12 2 12 11 19 32 13 33 13 20 34 21 7 21 12 Iznos Duguje Potražuje 2.000 800 800 7a. 25. 7.000 7. 8.000 1.000 16.000 600 600 3. 1 Red.000 2.DNEVNIK PREDUZEĆA " EKO . 7.000 11.912.000 34.000 5.250 26.000 1.

000 5.000 1.000 11.088. 12b.200 5. 180. 60.000 12.000 74.000 1.000 260. 24. 11. 11. 8c.088.173.000 12a.200 l0a.000 7.000 24.000 4.000 13a.000 8d.173.550 180. 8e.000 5.000 60. 13b.100 74.200 260.150 120 .000 4.200 10.100 13. 9. br.900 200 Potražuje 3. lla.000 1. 19.150 4.000 260. Opis Donos sa strane 1 Troškovi materijala Ispravka vrednosti ambalaž u upotrebi Za otpis ambalaže u upotebi Troškovi neproizvodnih usluga Razgraničenje troškova premije osiguranja Za obračunatu premiju osiguranja Troškovi materijala Dobavljači Po fakturi dobavljača Potraživanja od principala Provizija od zastupanja Za zastupničku proviziju Devizni račun Kupci u zemlji Po izvodu sa deviznog računa Akreditiv u stranoj valuti Devizni račun Za otvaranje akreditiva Devizni račun Potražnja od principala Za uplatu na devizni račun Troškovi trgovine Raspored troškova Za izvršen rspored troškova Kupci Realizacija robe Za prihode od prodate robe Realizacija robe Kupci Za odobrenu bonifikaciju Nabavna vrednost realizovane robe Roba na zalihama Za rashode u vezi prodaje robe Žiro račun Menična potraživanja Po izvodu banke Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Finansijski prihodi Za kamatu na menice Dobavljači Vanredni rashodi Obaveze po osnovu zarada Žiro račun Po izvodu banke Prenos na stranu 3 Poziv 19 35 22 8 19 12 36 37 38 6 39 38 38 36 24 23 6 25 25 6 28 4 3 9 10 40 12 41 34 3 Iznos Duguje 3.000 19.str.000 2. 5.900 200 2.550 12. 2 Red. 260.

dužnici Dobavljači Za predzaključna knjiženja Ostala potraživanja Realizacija robe Za prodajnu vrednost Nabavna vrednost realizovane robe Roba na zalihama Za nabavnu vrednost Roba na zalihama Vanredni prihodi Za utvrdjeni višak robe Realizacija robe Provizija od zastupanja Finansijski prihodi Vanredni prihodi Račun gubitka-dobitka Za zaključak računa prihoda Račun gubitka-dobitka Nabavna vrednost realizovane robe Troškovi trgovine Vanredni rashodi Finansijski rashodi Za zaključak računa rashoda Račun gubitka .000 2.740 46.100 2.000 2.000 15.000 16. 14.000 6.088. 18.500 17. 17. 2.000 20. br.500 339.000 22.str.088.088.200 169.700 169.900 405.150 17a.000 5.dobitka Obaveze za porez na dobit Obaveze po osnovu učešća u dobiti Za raspodelu rezultata Promet: Poziv 2 42 1 43 6 42 44 43 45 12 17 25 28 4 4 43 25 37 40 43 46 46 28 24 41 29 46 47 48 Iznos Duguje Potražuje 4.000 5. 15a.150 20. 16a. 3.150 4.100 16b.000 2.550 1.150 121 .000 14a.000 5.000 150 19.000 2. Opis Donos sa strane 2 Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Otpaci Osnovna sredstva Vanredni prihodi Za rashodovanje osnovnog sredstva Kupci Otpaci Za prodaju kupcima Ostala AVR Vanredni prihodi Za nenaplaćene vanredne prihode Dobavljači . 65.800 4. 6.060 4.200 1 1 .000 3.500 17. 3 Red. 367.088.

000 12b) 90.000 14.000 5.000 14) 20.000 19.000 2.000 8a) 14.000 180.000 2.000 3.GLAVNA KNJIGA PREDUZEĆA " EKO .000 4. 12) 14a) Kupci 80. 5) 16b) Roba na zalihama 350.000 10.000 14) Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 20.000 6.000 Razgraničenje troškova premije osiguranja 10.000 1.000 101.000 122 .000 74.000 1) 10) 12a) 20. Razgraničenje troškova reklame 18. 6) Osnovna sredstva 1.000 8d) 3.000 13b) 50.000 15.850 5) 60.350. 1. 7.000 50.000 12.SOMBOR 2. 1) 13) Žiro račun 120. Sporna potraživanja 130.000 8.000 5.000 260.000 11.000 3) 6) 600.250 34.STAR " .

000 90.000 13) 60.000 25.000 9.000 12. 9.000 3. Blagajna 112.000 16.000 2. Dugoročni krediti 40.000 13a) Ispravka vrednosti meničnih potraživanja 11.000 7) 7a) 2.000 4.000 16.000 96.10.000 11.000 15. Razgraničenje troškova kamate 5.000 16. Ambalaža na zalihama 12. Menična potraživanja 60.000 600 1.000 16.000 19. Kratkoročni krediti 50.000 5) 6) 8b) 8e) 15a) 250.000 800 14.000 6a) 80. 4) 6a) 13b) Dobavljači 170.000 123 .000 11.000 13.

000 2. Troškovi neproizvodnih usluga 8d) 20.000 23. 7) 8c) 8e) Troškovi materijala 20. Raspored troškova 11a) 145. 3) Troškovi amortizacije 60.000 11. 25. 16) Ostala potraživanja 10.000 21. 8a) 8b) Troškovi proizvodnih usluga 20.000 7. Realizacija robe Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 124 .000 1.550 24.250 19.000 1.550 26.000 600 22.550 169.000 24.550 169.000 16a) 24.550 169.000 6. 11a) Troškovi trgovine 145.17.000 20.000 4.000 18.500 200 1. 8) Troškovi zarada 25.

000 27.000 125 .000 30.100 5. 7a) Ambalaža u upotrebi 8.12a) 17) 15. 29.000 650.000 401.200 169.000 180.000 8) 7.000 2) 650.000 34.00 6. 13b) Obaveze po osnovu zarada 7. 1) Fiansijski rashodi 150 17a) 150 150 150 4) Ispravka vrednosti meničnih obaveza 1. Menične obaveze 4) 26.500 33.200 30. 7) Ambalaža u upotrebi (50%) 1.000 19.250 32.000 17a) 74.200 169.250 31. 2) Akcijski kapital po osnovu referencijalnih akcija 30. Nabavna vrednost realizovane robe 12b) 16a) 90.000 28.000 12) 16) 215.000 169.000 401.000 367.

200 17a) 5. 14) Otpaci 2. 10a) Akreditiv u stranoj valuti 260. Ispravka vrednosti ambalaže u upotrebi 8c) 200 36.200 38.35. 9) Potraživanja od principa 5. Dobavljači dužnici 46.000 1. 15) Ostala AVR 3. Provizija od zastupanja 17) 5. Račun gubitak .000 17a) 1.000 10a) 5. 17) Vanredni prihodi 22.500 44.000 1.200 11) 5. 17) Finansijski rashodi 11.000 11.000 13a) 11.000 39.000 14a) 2.dobitak 126 .000 17.200 260.000 45.500 22.500 14) 15) 16b) 2. 13b) Vanredni rashodi 1.200 5. 10) 11) Devizni račun 260.500 22.000 11.200 37.000 41.200 5.000 40.000 43.000 42.000 3.

000 4000x17=68.500 127 .000 17a) 18) 339.000 1800x17=30.000 800x35=28.000 1000x33 300x35 =43.000 500x82=41.000 2800x35=98.900 65.500 100x60=6.000 1000x33=33. Obaveze po osnovu učešća u dobiti 18) 46. Obaveze za porez na dobit 18) 19.6000 300x17=5.740 48.060 ANALITIČKA EVIDENCIJA ROBE 1.700 17) 405. 5) Roba "A" 1000x50=50.000 12b) 16a) 300X50=15.000 12b) 500x35=17.000 1000x82=82.700 47.15a) 2.800 405. Roba "B" 2000x60=120.700 405.000 5) 16b) 1.

000din.000 din. Ispravka vrednosti sumnjivih potraživanja500din.000 din. Kupci 12. respektujući pri tome da se: a) obračun periodičnog rezultata vrši po metodi troškova prodatih učinaka.000 din. gotovih proizvoda i materijala. Menična potraživanja 22. Žiro račun 50. Na osnovu zadatih podataka sastaviti početni bilans.000 din. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 24.. Ostala potraživanja 8. b) obračun izlaza zaliha vrši se primenom metode prosečne cene i c) za obračun amortizacije koristi se digitalni metod. kao i analitičke evidencije kupaca.000 din..500 din. sledeće bilansne pozicije: Osnovna sredstva 173..700 din.. Ostale obaveze 11.Proizvodno preduzeće "Draloni" iz Beograda imalo je na dan 01.000 din. Razgraničenje prihoda po osnovu menice3.000 din. Napomena: Stanje na analitičkim računima bilo je sledeće: Analitika kupaca 1.000din. Dobavljači-dužnici 7.000 Kupac"Y" 5. Dobavljači 34.. Kupac"X" PS) 2.500 din..000din.000 din.. Nedovršena proizvodnja 35. Ambalaža na putu10. PS) 7.000 din. Razgraničenj etroškova investicionog održavanja 4.. Materijal 40... otvoriti dnevnik i račune glavne knjige prvog stepena. (plaćena zakupnina odnosi se na polugodišnji vremenski period). Razgraničenje troškova zakupnine 5...000 din.g. Akreditiv 7. t.. Kratkoročni krediti 26.000 din. Nepokriveni gubitak ranijih godina 9...000 din.000 din.000 din.... Inokosni kapital 300.800 din.. Sumnjivapotraživanja 4. Blagajna 13. Gotovi proizvodi 81.000 din.. I.Obavezeza nefakturisani materijal 30....000 128 ..000 din..000 din. Sitan inventar u upotrebi 100% 3.000 din. Nenominirani kapital 46.

5=30.950 din. a dosadašnji otpisi iznose 12. 7. upotrebljavano osnovno sredstvo. Materijal "X" PS) 300x50=15. PS) Gotovi proizvodi "M" 160x187. Komisionareva provizija je 129 . Na osnovu odluke organa upravljanja kupljena je mašina čija je nabavna vrednost prema fakturi 6. 2.5=25..000 Analitika gotovih proizvoda 1. 6. Sa žiro računa izvršene su sledeće isplate: a) obaveza prema dobavljaču za kupljeni materijal iz druge poslovne promene po odbitku l % naknadno odobrenog rabata i 2% kasa skonta.000 koji se razgraničavaju. utrošeno je 200 kg materijala "X" i 210 kg materijala "Y". Obračunati i proknjižiti mesečne troškove otpisa osnovnih sredstava ako je procenjeni vek trajanja 9 godina. obračunate obaveze za članarinu komorama 400 din. Kupac "A" je na ime izmirenja dela duga od 5. Primljena je ambalaža s puta i to: 100 kg ambalaže "S" po fakturnoj ceni od 50 din/kg i 100 kg ambalaže '"K" po fakturnoj ceni od 40 din/kg Ostatak je uništen prilikom transporta. Gotovi proizvodi "N" PS) 400x127.. Od dobavljača su primljene sledeće fakture: faktura na ime troškova pretplate na iznos od 9.000 din. 5.000 za materijal kupljen u prošloj godini. Izvršiti potrebna knjiženja. Mašina je stavljena u upotrebu. Poslato je u komisionu prodaju 60 komada proizvoda "M" čija je ugovorena limitirana najmanja prodajna cena 252 din.000 din.. kao i rizik zaliha gotovih proizvoda 2. poslao menicu koja glasi na 5. Sastaviti kalkulaciju za ukupnu kupljenu količinu i po jedinici mere.500 din. 9.600 din.000 din. U toku meseca nastali su još i sledeći troškovi: obračunate zarade 18. 3. 8. obustave po osnovu administrativnih zabrana 420 din i c) obaveza za članarinu komorama 400 din. Prvobitna nabavna vrednost ovog osnovnog sredstva bila je 45... poštarina plaćena u gotovu 900 din.000 od čega su porezi 1.000 1. Ambalaža nije bila osigurana.5=51. 4.000 din.000 din...000 din. obračunata zakupnina 917 din.Analitika materijala 1. faktura za tekuće troškove električne energije na iznos od 1.000 2.000 2. po komadu. Mašina je stavljena na montažu. kao i faktura na iznos od 9. Prema zapisniku o prijemu osnovnih sredstava kupljeno je za 31. Troškovi prevoza plaćeni su bezgotovinski u iznosu od 2. Za troškove montaže primljena je faktura na iznos od 800 din...300 din. Materijal "X" PS) 400x62. b) zarade u iznosu od 18.500 din. a u toku je treća godina eksploatacije i mesečni otpis sitnog inventara koji se kalkulativno otpisuje po mesečnoj stopi otpisa od 15%. obračunati rizik zaliha materijala 2.000din.

Proizvedeno je 500 komada proizvoda "M" i 400 komada proizvoda "N". Stopa poreza na dobit je 30%.5% od prodajn evrednosti. 13. Zaključiti račune vrsta troškova. 12. kao i stvarni rizik zaliha gotovih proizvoda od 21 komada od čega se na proizvod "M" odnosi 15 komada a na proizvod "N" 6 komada.. Komisionar nas izveštava daje prodao celokupnu zalihu po ugovorenoj prodajnoj ceni i šalje nam definitivni obračun prodaje. Od ukupnih nealociranih troškova na upravu i prodaju se odnosi po 7%. Utvrdjen je inventarisanjem stvarni rizik zaliha materijala 40 kg i to 30 kg materijala "X" i 10 kg materijala "Y". i kupca "B" 20. Završena je celokupna proizvodnja. 14.000 din. a za proizvod "N" 1. 11. Od ukupne prodajne vrednosti na kupca "A" otpada 65%. ostatak je nerasporedjeni dobitak tekuće godine. 16. Prema izvodu banke na žiro račun su izvršene sledeće uplate: od kupaca 80. 17. Zaključiti račune vremenskih razgraničenja. Prodato je prema fakturama gotovih proizvoda za 80. Prodato je 505 komada proizvoda "M" i 200 komada proizvoda "N". a na kupca "B" 35%.000 din. Pokriti gubitak iz ranijih godina na teret dobitka tekuće godine. Knjižiti alokaciju troškova. Proknjižiti prihode i rashode vezane za ovu prodaju. 10. 130 . Obračunati i proknjižiti nastali rezultat. 18. Naplaćena su celokupna menična potraživanja (po izvodu). i to od kupca "A" 60. kao i 32.5. 15. Sačiniti kalkulaciju jedinične cene koštanja primenom metode divizione kalkulacije pomoću ekvivalentnih brojeva ako je ekvivalentni broj za proizvod "M" l. Komisionar je svoj dug po ovom osnovu uplatio na žiro račun.000 din.000 din.3.000 na ime ležarine. Sačiniti prometni list kupaca i izvršiti odgovarajuća knjiženja. Kupcu "B" odobrenje količinski rabat od 7%. dok ostatak otpada na proizvodnju.

NA DAN 01. 5. 11.T. Razgraničenje troškova investicionog održavanja 8.700 26. Nenominirani kapital Pasiva 300.000 40.BILANS PROIZVODNOG PREDUZECA " DRALONI ".000 24.000 4.000 3. 13.500 149.000 5.800 2.500 9.000 nefakturisani materijal 35. 10.000 1 . 14. BEOGRAD. Ostale obaveze 81.G. 15.000 500 7.000 7.000 8. 8. Menična potraživanja Kupci Dobavljači dužnici Sumnjiva potraživanja Ispravka vrednosti sumnjivih potraživanja Akreditiv Ostala potraživanja Žiro račun Blagajna Razgraničenje troškova zakupnine Nepokriveni gubitak ranijih godina 4.500 50.000 7.000 30.500 131 .000 7.000 11. Kratkoročni krediti 10. Inokosni kapital 2. 4. 9.000 34.000 po osnovu menice 12. 6.000 3. 12.000 46. Dobavljači 5. Aktiva 1.000 3. 16. Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Materijal Ambalaža na putu Sitan inventar u upotrebi 100% Nedovršena proizvodnja Gotovi proizvodi 1 73 . .000 6. Obaveze za 3. 4.500 455.000 13. 3.000 455.01. Razgraničenje prihoda 22.

000 35.500 50.000 46.dužnici Sumnjiva potraživanja Akreditiv Ostala potraživanja Žiro račun Blagajna Razgraničenje troškova zakupnine Gubitak iz ranijih godina Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Ispravka vrednosti sumnjivih potraživanja Račun otvaranja Za početnu aktivu Račun otvaranja Inokosni kapital Nenominirani kapital Kratkoročni krediti Dobavljači Obaveze za nefakturisani materijal Ostale obaveze Razgraničenje troškova investicionog održavanja Razgraničenje prihoda po osnovu menica Za početnu pasivu Troškovi proizvodnje Nedovršena proizvodnja Za zaključak računa Prenos na stranu 2 132 . Promet Duguje Potražuje 173.000 40. br.000 22.000 30.000 11.000 970.000 24.000 str.000 3. BEOGRAD ZA T.000 7.500 300.000 5.000 10.G. 1.000 455.000 8.000 3.800 4.DNEVNIK PROIZVODNOG PREDUZECA " DRALONI ".000 35. PS Poziv D P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 970.000 500 455.500 PSa 0 Opis Osnovna sredstva Materijal Ambalaža na putu Sitan inventar u upotrebi 100% Nedovršena proizvodnja Gotovi proizvodi Menična potraživanja Kupci Dobavljač i .000 13.500 9.000 34.000 4.700 26.000 35.000 12.000 81. Red.000 7.

3a.000 900 900 917 917 23.000 23.000 1.str. 2 Red.000 2.300 1.300 30.000 7. 9.125.000 9. 133 . br. 5. 10.000 14.000 2. 6a.243 450 450 45.000 5.000 7.910 2b.000 18.000 1. 2a.000 11. 0/1 Opis Donos sa strane 1 Dobavljači Dobavljači-dužnici Za zaključak računa Ambalaža na zalihama Vanredni rashodi Ambalaža na putu Žiro račun Za prispelu ambalažu sa puta Razgraničenje troškova pretplate Dobavljači Za troškove pretplate po fakturi Troškovi materijala Dobavljači Za električnu energiju po fakturi Obaveze za nefakturisan materijal Dobavljači Za naknadno primljenu fakturu Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za mesečnu amortizaciju Troškovi materijala Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi Za kalkulativne troškove sitnog inventara Osnovna sredstva Dobavljači Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za kupovinu upotrebljavanog osnovnog Menična potraživanja Kupci Razgraničenje prihoda po osnovu menice Za primljenu menicu Troškovi zarada Obaveze po osnovu zarada Za troškove zarada Troškovi proizvodnih usluga Blagajna Za troškovi poštarine plaćene u gotovu Troškovi neproizvodnih usluga Razgraničenje troškova zakupnine Za obračunate troškove zakupa Troškovi materijala Materijal Za utrošen materijal Prenos na stranu 3 Poziv D P 23 9 29 30 3 13 31 23 32 23 24 23 33 17 32 34 1 23 17 7 8 27 35 36 37 14 38 15 32 2 Promet Duguje Potražuje 970.000 31.000 970. 4.000 1. 6c.000 600 18.000 1.000 30. 6.125.000 2.243 2. 3. 6b.600 5.910 1.

240.732 7b. 28 47 48 1.250 3.645 49 52. Opis Donos sa strane 2 Troškovi neproizvodnih usluga Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga Za obračunate članarine komorama Troškovi materijala Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala Za obračunat rizik na materijalu Troškovi materijala Razgraničenje troškova rizika zaliha gotovih proizvoda Za obračunat rizik na gotovim proizvodima Dobavljači Troškovi materijala Finansijski prihodi Žiro račun Za isplatu dobavljača Obaveze po osnovu zarada Žiro račun Za isplaćene poreze Obaveze po osnovu zarada Ostale obaveze Žiro račun Za isplaćene neto zarade Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga Žiro račun Za isplaćene obaveze Investicije u toku Dobavljači Za kupovinu osnovnog sredstva Osnovna sredstva Investicije u toku Za aktivirano osnovno sredstvo Gotovi proizvodi u komisionoj prodaji Gotovi proizvodi Razlika u ceni gotovih proizvoda u komisionu Za proizvode poslate u komisionu prodaju Troškovi proizvodnje Troškovi uprave Troškovi prodaje Raspored troškova Za alokaciju troškova Prenos na stranu 4 Poziv D P 38 39 32 40 32 41 23 9.300 15.240.450 1.950 Promet Duguje Potražuje 1.450 134 .000 2. 45 10.780 3.300 11.645 3.500 420 16. 6d.070 7. br.500 13 36 43 13 39 13 44 7. 1 9. 6f. 8.000 6e. 8a. 90 178 8.910 400 400 2.300 23 44 7. 36 1.125. 3 Red.080 2.300 7.str.120 6 46 44.870 400 400 16.125.000 32 42 13 1.950 2. 7d. 7a.500 7c.910 1.

br.450 52.000 900 1. Opi s Donos sa strane 3. 15a. l0a.000 80. 79.000 12.932 12b.000 32. Raspored troškova Troškovi materijala Troškovi zarada Troškovi proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi amortizacije Za zaklučak vrsta troškova Gotovi proizvodi Troškovi proizvodnje Za završenu celokupnu proizvodnju Kupci Realizacija gotovih proizvoda Za prodajnu vrednost Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Gotovi proizvodi Za cenu koštanja Realizacija gotovih proizvoda Kupci Za odobren rabat Žiro račun Kupci Vanredni prihodi Prema izvodu Komisionari iz komisione prodaje gotovih proizvoda Realizacija gotovih proizvoda Za primljen obračun prihoda Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Razlika u ceni gotovih proizvoda u komisionu Gotovi proizvodi u komisionoj prodaji Za interni stav od komisione prodaje Žiro račun Komisionari iz komisione prodaje gotovih proizvoda Za izvršenu uplatu komisionara Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala Materijal Za utvrdjen stvarni rizik zaliha materijala Razgraničenje troškova rizika zaliha gotovih proizvoda Gotovi proizvodi Za utvrdjen stvarni rizik gotovih proizvoda Prenos na stranu 5 Poziv D P 49 32 35 37 38 33 6 Promet Duguje Potražuje 1. 14a. 15.780 28 80.591 14.084 2.780 80.450 1.375 2.243 79. 14b.240. 13. 4 Red.686.070 29.000 1.120 14.932 11.960 69.591 14.194 2.240.084 1.591 11.686.317 2.194 2. 8 12a. 135 .000 50 51 6 50 8 13 8 52 53 50 51 46 45 13 53 40 2 41 6 1.591 112. 14.375 14.870 15.str. 69.610 18.250 3.960 1.

16.275 27.dobitka Dobitak tekuće godine Za nastali dobitak Dobitak tekuće godine Nepokriveni gubitak ranijih godina Obaveze za poreze Nerasporedjeni dobitak tekuće godine Za raspodelu dobiti Svega: Poziv D P 30 40 41 52 8 54 13 27 7 42 50 42 52 55 55 51 47 48 30 55 39.428 89. 39.866 129.128 21.428 9.194 375 375 866 866 15c. 5 Red. 17a.428 56 39.str. br.645 1. Opi s Donos sa strane 4 Vanredni rashodi Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala Za zaključivanje računa razgraničenja Razgraničenje troškova rizika zaliha gotovih proizvoda Vanredni prihodi Za zaključivanje računa razgraničenja Kupci Kupci-poverioci Za kupce-poverioce po prometnom listu Žiro račun Razgraničenje prihoda po osnovu menice Menična potraživanja Finansijski prihodi Po izvodu Realizacija gotovih proizvoda Finansijski prihodi Vanredni prihodi Račun gubitka-dobitka Za prenos prihoda Račun gubitka-dobitka Troškovi realizovanih gotovih proizvoda Troškovi uprave Troškovi prodaje Vanredni rashodi Za prenos rashoda Račun gubitka .631 3.000 6.375 92.228 136 . 16a.600 3. 17b.600 6.100.182 3.228 18.600 3.847 81.100.194 1. 56 16 57 58 2.000 Promet Duguje Potražuje 1.300 2. 15b.000 9. 27.686.778 32.686.600 17.645 3.

Nedovršena proizvodnja PS) 35.600 8.000 9.000 4) 45.000 12b) 16) 6.000 10.000 1) 10.000 8a) 7. Ostala potraživanja PS) 8. Osnovna sredstva PS) 173.G. (Glavna knjiga prvog stepena) 1.000 12. Gotovi proizvodi PS) 10. Ambalaža na putu PS) 10. Sitan inventar u upotrebi 100% PS) 3.932 2. Kupci PS) 12.300 2.000 9) 11) 79.000 7.000 1.600 5) 5.960 80.000 2.000 5.000 5) 12) 18.000 35.000 6c) 15) 23.000 13) 5.000 4.000 6.000 0) 35. Materijal PS) 40. Dobavljači dužnici PS) 7.375 3.000 16a) 27.GLAVNA KNJIGA FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA PROIZVODNOG PREDUZEĆA " DRALONI ".000 PS) 11.780 12a) 15a) 11. BEOGRAD ZA T. Akreditivi 7. Menična potraživanja PS) 22.000 35.250 69.000 7. Sumljiva potraživanja PS) 4.500 137 .000 0/1) 7.084 7.

000 138 . Nenominirani kapital PSa) 46.000 18.080 400 14. Kratkoročni krediti PSa) 26.000 1) 13) 112.000 7a) 9. Obaveze za nefakturisani materijal 2b) 30.13. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava PS) 3) 4) 24.700 22. Žiro račun PS) 50.243 14.000 6a) 900 15.732 1.000 23.000 PSa) 34.591 7b) 16a) 27.300 2b) 30.000 PSa) 30. Blagajna PS) 13. Razgraničenje troškova zakupnine PS) 5.500 16.000 21.500 6b) 917 16.000 2a) 1. Dobavljači 0/1) 7.000 8) 7. Račun otvaranja PSa) 455.500 20.000 2) 9.000 18) 9.300 24.000 PS) 455. Ispravka vrednosti sumljivih potraživanja PS) 500 19.000 2.000 17. Inokosni kapital PSa) 300. Nepokriveni gubitak ranijih godina PS) 9.600 7c) 7d) 2.000 4) 31.000 7a) 14) 14.000 8.

Vanredni rashodi 1) 1.243 10a) 2.000 10) 44.375 1. Ambalaža na zalihama 1) 11.243 29. Troškovi zarade 6) 18.700 90 29.000 32.000 27.700 34.000 18.000 30. Troškovi proizvodnje 0) 35.600 PSa) 5) 3.000 139 .780 11) 79.000 36.375 31.000 17a) 15b) 375 1.375 1. Obaveze po osnovu zarada 7b) 1.25.243 2.780 29.000 6f) 2. Razgraničenje troškova pretplate 2) 9. Razgraničenje prihoda po osnovu menice 16a) 3.950 29. Razgraničenje troškova investicionog održavanja PSa) 4.610 33.500 6) 18.300 7a) 3a) 450 10a) 6c) 23.000 600 28.500 7c) 16. Troškovi amortizacije 3) 2. Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi 3a) 450 35.243 2.000 6e) 2. Ostale obaveze PSa) 11.800 26.000 18.000 10a) 18. Troškovi materijala 2a) 1.

Razlika u ceni gotovih proizvoda komisionaru 14a) 3.000 375 2.120 14a) 15.084 15c) 866 2.375 6c) 15b) 2.950 2.645 17a) 3.778 3. Investicije u toku 8) 7. Gotovi proizvodi u komisionoj prodaji 9) 15. Razgraničenje troškova rizika zaliha materijala 15) 2.645 3.317 1.645 3.645 17a) 3.37.317 39.317 1.870 9) 3.778 7a) 16a) 178 3.120 46.950 42.375 41.600 3. Ostale obaveze 7c) 420 44. Troškovi uprave 10) 3.950 6f) 2.300 8a) 7.300 45. Razgraničenje troškova rizika zaliha gotovih proizvoda 15a) 2. Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga 7d) 400 6d) 400 40. Troškovi proizvodnih usluga 6a) 900 10a) 900 900 900 38.645 48.778 43. Troškovi neproizvodnih usluga 6b) 6d) 917 10a) 400 1.375 2.645 3. Fianansijaki prihodi 17) 3.645 3.870 47.645 140 . Troškovi prodaje 10) 3.

Nerasporedjeni dobotak tekuće godine 18) 21. Komisionari iz komisione prodaje gotovih proizvoda 14) 14. Kupci .591 94.591 14b) 14.275 17) 129.000 15c) 866 32.275 56. Račun gubitak .dobitak 17a) 89.182 14a) 11. Dobitak tekuće godine 18) 39.250 81.275 129.000 14.428 57.866 13) 32.182 52.428 129.070 52. Realizacija gotovih proizvoda 12b) 1. Troškovi realizovanih gotovih proizvoda 12a) 69.591 51.070 52. Vanredni prihodi 17) 32.128 58.591 80. Raspored troškova 10a) 52.932 17a) 81.49.631 14) 94.070 10) 52. Obaveze za porez 18) 9.591 54.866 32.866 53.428 39.428 39.182 81.070 50.428 17b) 39.960 12) 17) 92.300 141 .847 17b) 39.000 55.poverioci 16) 6.

375 2.264 12) 505x91. PS) 12) Kupac ''B'' 10.69=46.000 16) 6. Materijal "X" PS) 300x50=15.000 6c) 210x50=10.79=43. Materijal "X" PS) 400x62.14=23.000 5) 5.527=36.5=30.5=12.000 13) 20.000 12) 52.84 142 .5=11.303 15) 15x91.500 15) 10x50=500 Analitika gotovih proizvoda 1.14=708.629 11)400x108. Gotovi proizvodi "M" PS) 160x187.500 15) 30x62.69=1.000 9) 60x187.250 11) 500x72.5=1.875 2.000 12) 200x118.5=51.000 2.GLAVNA KNJIGA DRUGOG STEPENA Analitika kupaca 1.000 12a) 1.960 28. Gotovi proizvodi "N" PS) 400x127.000 Analitika materijala 1.5=25.000 13) 60. Kupac ''A'' PS) 7.000 6c) 200x62.516 15) 6x118.

. Za izvedene radove izvodjač je dostavio prvu privremenu (obračunsku) situaciju na iznos od 120...Niš imalo je na dan 01. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu.500 din.000 din. 7. Ispravka vrednosti ambalaže u upotrebi 3.000 din i b) za poslatu robu na iznos od 140.000 din...000 din. mesto isporuke naš magacin. Menična potraživanja 28.).400 din.700 din. Stigla je roba sa puta. Kupci 280. Menične obaveze 48. a na naš zahtev izvršena je konverzija odobrenog kratkoročnog kredita u dugoročni u iznosu od 120.000 din.000 din i plaćeni su prilikom preuzimanja u gotovu.300. dok je drugi deo kratkoročnog kredita vraćen isplatom sa žiro računa. Od dobavljača su primljene sledeće fakture: a) za polugodišnje troškove reklame na iznos od 16. Dugoročni krediti 460.000 din. Proknjižiti mesečni trošak amortizacije.250 din. Planska prodajna vrednost primljene robe je 230.000 din....350 din. Ambalaža na zalihama 10.. Ugovorena je sa izvodjačem radova GP "Rad" .000 din. 1. roba još nije stigla.. Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija 600.000 din. Obračunati godišnju amortizaciju primenom metoda otpisivanja knjigovodstvene vrednosti ako je procenjeni vek trajanja osnovnih sredstava 14 godina. Blagajna 70.350 din. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 450.. Ažio 70.000 din.000 din. Planska prodajna vrednost primljene robe je 300.000 din.000 din. a potom hronološki i sistematski proknjižiti date poslovne promene imajući u vidu da se rezultat obračunava po metodu troškova prodatih učinaka.000 din. 5. Ambalaža u upotrebi (50%) 2.250 din. Ispravka vrednosti meničnih potraživanja 2. Razlika u ceni robe 320. Faktura nije primljena.200.000 din.800 din. 143 .. 6. Roba na putu 250..dužnici 26. Primljena je faktura za obračunate troškove prevoza iz stava l na iznos od 9.000 din. Primljena je faktura dobavljača za robu primljenu u trećoj poslovnoj promeni na iznos od 200. 2.. Rezerve 152... Odstupanje od planskih nabavnih cena materijala 2. Dobavljači 150. i odmah je isplaćena po dobitku 3% na ime kasa . Troškovi prevoza robe iznose 8.000 din..000 din. Po odluci Jugobanke.skonta. 4.Beograd izgradnja savremenog skladišnog prostora sa hladnjačom i garažom. 3.01. Troškovi prevoza obračunati su na iznos od 8.900 din..600 din... Ista je isplaćena iz sredstava dugoročnog zajma. Ispravka vrednosti meničnih obaveza 3. Kratkoročni krediti 285.000 din.000 din.000 din.000 din. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 1. Devizni račun 260. Roba na zalihama 1.010.....000 din.200___godine sledeće stanje sredstava i izvora sredstava: Osnovna sredstva 1. (stvarna nabavna cena veća od planske). Žiro račun 400. Primljena je roba ugovorene vrednosti 190.000 din.000 din.600 din. Dobavljači .200 din. Materijal 45. (1DEM=26 din. Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans. Ambalaža u upotrebi (100%) 9.Trgovinsko preduzeće "Nissal" ...

Primljena je faktura za obračunate troškove električne energije iz stava 9 na iznos od 2.000 din. troškovi zakupnine po fakturi dobavljača 1.000 din.. Iz izvoda sa žiro računa vidi se daje: a) naplaćeno mesečno potraživanje u celini i b) naplaćeno 10..500 din. 15.000 din. a ostatak na odloženo plaćanje. 13.000 din.. Preduzeće je pričinilo štetu trećem licu.000 din. Prema izvodu Zavoda za obračun i plaćanje sa žiro računa isplaćeni su porezi i doprinosi na bruto zarade u iznosu od 20. 144 . Utvrditi i proknjižiti finansijski rezultat za ovaj obračunski period. i iste su isplaćene sa žiro računa.000 din. Nabavna vrednost prodatih osnovnih sredstava iznosi 200.000 din.800 din. na naš žiro račun na ime ugovorene kazne. U toku meseca nastali su još i sledeći troškovi: materijala 10. i ukalkulisane bruto zarade 75. Utvrdjen je stvarni rizik zaliha robe u iznosu od 4. Izdato je u upotrebu ambalaže koja se troši za jedan obračunski period u iznosu od 2... 280. Prema obračunu zatezne kamate za ovaj mesec iznose 10. obračunati troškovi razlika zaliha robe 1. iznos neto zarada podignut je sa žiro računa za potrebe blagajne odakle je istog dana isplaćen zaposlenima. na ime vanrednih prihoda.000 din.600 din. koja je isplaćena iz sredstava dugoročnog zajma.000 din. 17...... Sredstvo je stavljeno u upotrebu.400 din. 9. Dobavljač je uplatio 1. Šteta je procenjena komisijski u iznosu od 9. troškovi prevoza robe kupcima plaćeni u gotovom 8.000 din. na barirane čekove.700 din. 11.700 din. 14. Kupac je kuporodajnu vrednost uplatio na naš žiro račun..000 din. 10.8.000 din..500 din.540 din. 16. Od izvodjača radova stigla je konačna situacija za osnovno sredstvo u izgradnji na iznos od 400.. Prodala je polovina zaliha robe i to: 340. za gotovo.000 din (knjižiti i ukalkulisano odstupanje od planskih nabavnih cena).000 din. Putem licitacije prodat je deo osnovnih sredstava za iznos od 180. Isplaćeno je preko žiro računa 2.. na ime finansijskih rashoda koji se odnose na tekuću godinu. obračunati troškovi električne enercije 2. Preduzeće je donelo odluku da se za osnovna sredstva poveća amortizaciona stopa za 25% što po obračunu amortizacije iznosi u godišnjem pregledu 212. 12. Likvidirati paralelne račune razgraničenja. a otpisana su za 108. Izvršiti prenos troškova na odgovarajući račun.000 din. doprinosi za korišćenje gradskog zemljišta plaćeni čekom 1.

000 460.350 280.350 2.000 45.000 690.000 1.010.700 5.200 145 . 5.800 4.000 152. 4. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 2.300. 6.000 260.500 5.000 6.918. 12.000 8.Niš na dan 01.000 70. Menične obaveze Ispravka vrednosti meničnih obaveza 48.Bilans stanja preduzeća " Nissal " . 8.600 250.250 1. AKTIVA 1 Osnovna sredstva Ispravka vrednosti osnovnihsredstava 2. Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija 3.000 400.200 26. 2.000 28. Rezerve 47.600 2. Ažio 5.918.000 105. t.400 70.000 600. 2.000 320.800 3. 7. Dobavljači 1.250 3.800 7.000 3.000 285.01. 9.000 450.g. 11.200.000 2. 13.800 10.200 850.000 26. Materijal Odstupanje od planskih nabavnih cena materijala Ambafaža na zalihama Ambalaža u upotrebi (100%) Ispravka vrednosti ambalaže u upotrebi Ambalaža u upotrebi (50%) Roba na putu Roba na zalihi Razlika u ceni robe Dobavljači-dužnici Meničma potraživanja Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Kupci Devizni račun Žiro račun Blagajna PASIVA 1. Kratkoročni krediti 9. Dugoročni krediti 10.000 45.

500 2.250 105.061.000 26.400 70.000 1.061.800 26.000 460.000 45.000 250.dužnici Menična potraživanja Kupci Devizni račun Žiro račun Blagajna Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Ispravka vrednosti ambalaže u upotrebi Razlika u ceni robe Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Račun otvaranja Po početnom bilansu Račun otvaranja Ispravka vrednosti meničnih obaveza Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija Rezerve Ažio Dugoročni krediti Kratkoročni krediti Menične obaveze Dobavljači Po početnom bilansu Dobavljači Dobavljači-dužnici Za zaključak računa dobavljači-dužnici Roba na zalihama Roba na putu RealizacijaZTN Razlika u ceni robe Za nabavku robe Kratkoročni krediti Dugoročni krediti Za konverziju kratkoročnog kredita u dugoročni Prenos na stranu 2 Poziv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 23 24 25 26 27 28 28 9 8 7 29 17 26 25 146 .000 70.700 7.010.000 600.350 280.200 2.200 3.000 120.000 400.000 8.000 42.NIŠ Red. 2. PS str 1.918.000 7.000 28.000 285.600 250.DNEVNIK PREDUZEĆA " NISSAL " .200.200 10.600 2.000 120.000 26.350 2.300.000 300.700 320.000 2. Iznos Duguje Potražuje 1.000 450.000 152. 1.918.700 Psa 0.000 3. Opi s Osnovna sredstva Materijal Odstupanje od planskih nabavnih cena materijala Ambalaža na zalihama Ambalaža u upotrebi (100%) Ambalaža u upotarebi (50%) Roba na putu Roba na zalihama Dobavljači . br.000 260.250 1.000 9.000 48.

000 5.061.350 2. 4b.000 165. 5a.000 8.060 5.000 200.000 10.000 8 30 14 17 31 28 28 25 29 28 30 17 28 28 32 13 33 28 7 28 34 15 13 10 18 32 13 35 16. 2 Iznos Duguje Potražuje 7.000 194. 4.350 28.000 140.000 8.350 2. 8a.061.000 120.307.000 200.000 9.700 165.000 230.000 10.000 9. 6. 6a. 7.000 140.000 120.460 8.000 120. Opis Donos sa strane 1 Kratkoročni krediti Žiro račun Po izvodu banke Roba na zalihama Obaveze za nefakturisanu robu Blagajna Razlika u ceni robe Za nabavku robe Investicije u toku Dobavljači Po prvoj privremenoj situaciji Dobavljači Dugoročni krediti Za izmirenje obaveze Razgraničenje ZTN Dobavljači Po fakturi dobavljača Obaveze za nefkturisanu robu Razlika u ceni robe Dobavljači Za pri spe lu fakturu Dobavljači Finansijski prihodi Žiro račun Po izvodu banke Razgraničenje troškova reklalme Dobavljači Po fakturi dobavljača Roba na putu Dobavljači Po fakturi dobavljača Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za mesečni trošak amortizacije Žiro račun Menična potraživanja Po izvodu banke Ispravka vrednosti meničnih potraživanja Finansijski prihodi Za kamatu po osnovu meničnih potraživanja Žiro račun Vanredni prihodi Po izvodu banke Prenos na stranu 3 Poziv 26 13 str. 8b.000 190.000 190.460 147 . 2a.000 6. br.000 160.000 32.000 28.000 120.700 7. 4a. 3.307.Red. 5.350 10. 8.

918. 11. l0b.460 10.000 75.482 482 10. 3 Iznos Duguje Potražuje 8.000 770.700 1. lla.400 1. 9.000 75.307.000 10.600 1.000 578.700 2.000 192.600 1.000 150.000 400.Red.460 8. 9d.142 770.142 148 .307.000 8. br. 9a. l0a.500 8. 9b. 10.500 1.000 400.000 280.918.000 280.000 10.000 10. 9e.000 2.000 280. l0c. Opis Donos sa strane 2 Troškovi materijala Odstupanje od planskih nabavnih cena materijala Materijal Po trebovanju Troškovi materijala Razgraničenje troškova električne energije Za obračunate troškove električne energije Troškovi materijala Razgraničenje troškova rizika zaliha robe Za obračunati rizik zaliha robe Troškovi neproizvodnih usluga Dobavljači Po fakturi dobavljača Troškovi neproizvodnih usluga Žiro račun Po izvodu Troškovi proizvodnih usluga Blagajna Za troškove prevoza plaćene u gotovu Troškovi zarade Obaveze po osnovu zarada Za obračunate zarade Finansijski rashodi Žiro račun Po izvodu banke Investicije u toku Dobavljači Po konačnoj situaciji Dobavljači Dugoročni krediti Za izmirenje obaveze Osnovna sredstva Investicije u toku Za završeno osnovno sredstvo Blagajna Žiro račun Kupci Realizacija robe Za realizaciju robe Nabavna vrednost realizovane robe Razlika u ceni robe Roba na zalihama Za nabavnu vrednost realizovane robe Prenos na stranu 4 Poziv 36 3 2 36 37 36 38 39 28 39 13 40 14 41 42 43 13 31 28 28 25 1 31 14 13 11 44 45 17 8 str.000 10.000 340. 9f.000 280.000 280.400 1. 9c.

603 2. 15a.493 11.000 55.142 17. llb.800 1.800 2.000 88. 12a.540 20.000 108.000 1.558.000 2.000 1.540 9.918.000 2.142 10. 4 Red.000 11.558.000 55.000 20. 149 . 13b. 14. 13a. Opis Donos sa strane 3 Troškovi amortizacije Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Za povećanu amortizaciju Kupci Ispravka vrednosti osnovnih sredstava Osnovna sredstva Vanredni prihodi Za prodaju osnovnih sredstava Žiro račun Kupci Po izvodu banke Razgraničenje troškova rizika zaliha robe Razlika u ceni robe Roba na zalihama Za nastali stvarni rizik robe Razgraničenje troškova električne energije Dobavljači Za električnu energiju po fakturi Razlika u ceni robe Razgraničenje ZTN Za zatvaranje računa razgraničenja troškova Vanredni rashodi Razgraničenje troškova rizika zaliha robe Za zatvaranje računa razgraničenja troškova Finansijski rashodi Žiro račun Po izvodu banke Žiro račun Vanredni prihodi Po izvodu banke Troškovi materijala Ambalaža na zalihama Po trebovanjima Vanredni rashodi Ostale obaveze Po komisijskom zapisniku Obaveze po osnovu zarada Žiro račun Po izvodu banke Blagajna Žiro račun Po izvodu banke Obaveze po osnovu zarada Blagajna Za isplatu neto zarada Prenos na stranu 5 Poziv 34 15 11 15 1 35 13 11 38 17 8 37 28 17 29 46 38 43 13 13 35 36 4 46 47 42 13 14 13 42 14 Iznos Duguje Potražuje 10.000 55.708 180.700 1.000 3. 13.708 17.000 1.918. br. 16b. 15.000 2.000 180.000 180.700 2.603 1.str.000 55.493 12.003 997 4. 14a. 16a. 13c.000 200.000 9. 16.

593 11.800 770.243 13.450 125.143 12.493 11.493 125.557 151.450 8.440. br.558. 5 Red.350 99.000 125.000 578.000 878.557 13. 151. 17a.558.dobitak Vanredni rashodi Finansijski rshodi Nabavna vrednost realizovane robe Troškovi trgovine Za rashode Gubitak-dobitak Dobitak Za pozitivan periodični rezultat Svega: Poziv 48 49 32 35 44 50 50 46 43 45 46 50 51 Iznos Duguje Potražuje 11.150 726. 17b.243 150 . 16c.450 17.str.440. Opis Donos sa strane 4 Troškovi trgovine Raspored troškova Za raspored troškova Finansijski prihodi Vanredni prihodi Realizacija robe Gubitak-dobitak Za prihode Gubitak .

000 140. PS) Ambalaža u upotrebi (50%) 2.000 13) 230.200 9) 482 4. PS) 1) 3) Roba na zalihama 1.010.000 140.GLAVNA KNJIGA I STEPENA PREDUZEĆA " NISSAL " .000 8.000 3.000 770.000 12) 200. PS) Ambalaža na zalihama 10. PS) Materijal 45.000 1) 250. PS) 6a) Sporna potraživanja 250.600 9) 10.000 151 .300.NIŠ 1.000 15) 2.000 6.000 1) 250.000 4.000 2.600 7. PS) Odstupanje o planskih nabavnih cena materijala 2. PS) 6a) Roba na putu 250.000 11a) 300.000 400.000 5. PS) 10c) Osnovna sredstva 1.

000 13.000 14) 1. PS) 11) 16a) Blagajna 70.000 26.000 12a) 150.000 PS) 7) 11b) 450.000 42.000 180.000 Ispravka vrednosti meničnih potraživanja 152 .000 14.000 10) 180.000 11.000 9a) 280.000 320.000 16b) 8.000 180.000 55.700 18.000 12.000 2a) 28.500 10.000 194.000 26. 12) Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 108.dužnici 26.9.000 15. Ispravka vrednosti meničnih potraživanja PS) 3.000 0) 26.350 5a) 10. PS) 8) 8b) 11) 12a) 14a) Žiro raču 400. PS) Menična potraživanja 28.060 17.000 1.800 16a) 165.000 9e) 55.350 8) 28.000 3) 340. 17.000 55.350 Kupci PS) 260.000 PS) 192.000 8.000 32.708 16.000 2. PS) 11) 12) Devizni račun 280.000 1) 997 3) 1.000 5. 10. 5) 11a) 13) 13b) Razlika u ceni robe 10. PS) Dobavljači .

000 25. Dugoročni krediti PSa) 2) 4a) 10b) 460.200. Ažio PSa) 70. 2) 2a) Kratkoročni krediti 120.200 20.250 21. Rezerve PSa) 152.000 280.000 153 . Akcijski kapital po osnovu prefercijalnih akcija PSa) 600.000 PSa) 165.918.918.000 22.000 26.000 285.400 24.000 120. Ispravka vrednosti meničnih obaveza PSa) 3. PSa) Račun otvaranja 2.19.200 PS 2. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija PSa) 1.000 120.000 23.

000 400. 7) 11b) Troškovi amortizacije 5.000 9.000 PSa) 120.00 3) 190.000 30.350 8.000 32.600 280.000 9.708 154 .000 1) 13b) 8.000 4b) 280.000 9.00 2.000 31.700 29.060 17. 17) Finansijski prihodi 8.000 2. 6) Razgraničenje troškova reklame 16.000 5) 6) 9c) 10a) 13a) 105.000 16. 4b) Razgraničenje ZTN 9.350 5a) 8a) 6.800 120.000 4) 200.000 10c) 280.000 34.350 8.000 1.000 200. 5) Obaveze za nefakturisanu robu 190.350 33. 0) 4a) 5a) 10b) Dobavljači 26.27.250 28.000 1. Menične obaveze PSa) 48. 4) 10a) Investicije u toku 120.

000 41. 17) Vanredni prihodi 99.003 9b) 13c) 1.700 38.600 1. 13) Razgraničenje troškova rizika zaliha robe 3.003 3.000 55.800 36. 13a) Razgraničenje troškova električne energije 2. 9) 9a) 9b) 15) TroŠkovi materijala 10.603 3.000 37.700 2.800 99.700 1.003 39.400 2. 16) 16b) Obaveze po osnovu zarada 20.700 2. 9f) Troškovi zarade 75.400 1.000 9f) 75.800 99.700 9a) 2. Troškovi neproizvodnih usluga 9c) 9d) 1.000 42.35.000 155 . 9e) Troškovi proizvodnih usluga 8.000 1.482 2.800 8b) 12) 14a) 10.000 88.500 40.

Dobitak 17b) 151. 17) Realizacija robe 770.143 47.000 11) 770.000 578.540 11.000 12.000 12. Raspored troškova 16c) 125.000 12.000 46.143 11.000 45. Ostale obaveze 15a) 9. 17a) 17b) Gubitak .593 151.557 156 .450 125.dobitak 726.450 48.43.150 17) 878.603 17a) 9. 10) 14) Finansijski rashodi 10.000 17a) 2. 11a) Nabavna vrednost realizovane robe 578. 13b) 15a) Vanredni rashodi 1.557 878.000 770.000 578.000 17a) 578.143 11.450 49.450 125. 16c) Troškovi trgovine 125.150 878.450 17a) 125.150 51.000 770.000 44.450 50.

III deo Ispitni zadaci iz Računovodstva 157 .

158 .

000 din. 14.000din. a ostatak na kredit.. Vanrednim inventarisanjem utvrdjene su zalihe neispravnog materijala cija je PNV 12.000 din. 6..000din. 11.000 din.000 din. otpisano sa 90%. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 800. dok je dobavljačima isplaćena faktura koja je glasila na 20.000 din... uz 2.000 din.000din.. te protiv njega pokrećemo sudski spor i za troškove spora uplaćujemo 2. Rezerve 104.. Na ime petomesečne zakupine isplaćeno je 29. Nedovršena proizvodnja 30..račun 50. 13.000 din... Gotovi proizvodi 90. 1. IVOS 85. Komisionari iz komisione prodaje 26..000 din.000 din. tekuće godine: Osnovna sretstva 700.000 din.000 din.000din.000 din.000 din. Odstupanje od PNC materijala 11.000 din. i na ime njihovog otkupa uplaćeno je na Žiro .000 din..000 din. a nakon toga proknjiŽiti poslovne promene vodeći pri tome računa da se obračun rezultata vrši po metodu nepotpunih ukupnih troškova po neto principu. Sa Žiro-računa izmirena je obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade u iznosu od 20.000 din. Jedan nas kupac odbija da plati dug u iznosu od 15.000 din... Nabavljena je korišćena mašina od drugog preduzeća čija je nabavna vrednost 50. Stigao je material koji je bio na putu na naš teret i rizik vrednost primljenog materijala je 26.7 isporučeno gotovih proizvoda za 62.. Nominalna vrednost zamenjenih akcija je 100. tekući troškovi PTT usluga po fakturi 1..000 din... a odstupanje koje se odnosi na material je 5. 9. u gotovu je 13.000 din.000 din. Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans. otpisana 25. Procenjena vrednost otpadaka je 1.. 10.000 din. Emitovane su obveznice za 150 000 din. Ostala AVR 3..000 din.. U toku posmatranog perioda nastali su sledeći troškovi: obračunati troškovi održavanja OS 3...000 din.000 din.. Materijal 75. Blagajna 25. 05.384 din.5% kasa skonta. itd.3 materijala za 50... Rashodovano je OS čija je nabavna vrednost 20. Akcijski kapital po osnovu preferencijanih akcija 200. material po planskoj nabavnoj vrednosti 20. Neispravni materiajal prethodno treba izdvojiti sa zaliha i preračunati na nabavnu vrednost.000din. Dobaljači 23.000din.. (prekoračenje). Materijal nije bio osiguran.. Prema izvodu banke komisionari iz komisione prodaje izmirili su svoje obaveze u celini. Kupci-poverioci 19. Na ime troškova dopreme primljena je faktura na 2.. troškovi zarada 84. otvorit dnevnik i glavnu knjigu.500 din..000 din. 600 din. ostatak je izgubljen u transportu.000 din.000 din.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Akcionarsko preduzeće S U N C E iz Jagodine imalo je sledeće stanje bilansnih pozicija na dan 1. obračunata amortizacija 60. gubitak pokriti na teret ukupnih prihoda.. Planska nabavna vrednost materijala je 29.. Razgraničenje troškova reklame 12.500 din.. Neplaćeni delovi osnovnog kapitala 92..000din... 12.000 din.. Prema izvodu banke akcionari su uplatili 80. Materijal na putu 30.. Kupcima je po fakturi br.000 din.. 8.000 din.000din. i po prijemnici br.000 din. Izvršena je zamena preferencijalnih akcija za redovne akcije. Planska nabavna vrednost materijala je 40. Rezgraničenje troškova kamata 13. 3.500 din. plaćeno. iz blagajne. Kupci 70..000 din.000 din. obračunata kirija (zakupnina).. na ime otkupa sopstvenih akcija. Žiro-račun 180. Dugoročni kredit 101.000din. 5. 7.. Kupci gotovih proizvoda (iz stava 11) izmirili su svoju obavezu po odbitku 2% kasa-skonta. 2. 4. 159 .

16.15. 160 . Zaključiti račune vremenskih razgraničenja. Obračunati i proknjižiti periodični rezultat.

Svi nastali troškovi su troškovi marketinga. Isplatili smo preko banke menične obaveze u celini i obaveze prema dobavljaču iz stava 5 a po odbitku 1% kasa skonta. IVOS 218. Njegova nabavna vrednost je 20. Poslovni dogadjaji u januaru t. Obaveze po osnovu zarada 12... i prodavnici 2. Takođe.000 din. Akumulirani dobitak 40.000 din. Pristigla je roba s puta. popravke osnovnih sredstava 160 din. Poslata je roba iz skladišta prodavnici 1.. 7.000 din.. ako je procenjeni vek trajanja osnovnog sredstva 10 godina. otvoriti glavnu knjigu i izvršiti nužna proknjižavanja.000 din. Srediti konta vremenskih razgraničenja i zatvoriti konto “Raspored vrsta troškova”.000 din. i članarina privrednoj komori plaćena u gotovu 120 din. IV meničnih obaveza 2..g.000 din.000 din. za 14.. Pokrećemo spor kod Privrednog suda i za troškove spora platili smo u gotovu 300 din. U toku meseca nastali i ovi troškovi: zarade 16. za 20. Članovi društva su uplatili preko banke ostatak udela u osnovnom kapitalu. Dugoročni krediti 210.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće P R I M A iz Prokuplja imalo je sledeće stanje bilansnih pozicija na dan 01. Udeli u osnovnom kapitalu 580. Raspodeliti dobitak na učešće u dobiti i akumulirani dobitak u odnosu 3:2. troškovi reklama 200 din. kamate na dugoročne kredite 500 din. Kupci-poverioci 3..000 din. 5.. 14..: 1.. Obaveze za nefakturisanu robu 24.000 din. Na ime definitivnog izmirenja spornog potraživanja naplatili smo preko banke 8. Dobavljači 85.. naplatili smo ranije otpisano potraživanje u vrednosti od 5..000 din.t.000 din. Primili smo sledeće fakture: a) za ranije primljenu robu na 20.. 10.01. Prodali smo robe za 280.000 din. 161 .000 din.. 8.000 din.. 13..000 din.. i Sitan invetar na zalihe 10. Prodali smo jedno osnovno sredstvo za 12..000 din. pošto je proknjižen porez na dobit od 20%. Troškovi prevoza plaćeni su u gotovu 2. premije osiguranja 1. Blagajna 16. 11..000 din.. 2.000 din. Kupci 75.000 din. Obračunali smo ZTN 2% od fakturne vrednosti.000 din. na barirane čekove.g. Jedan kupac odbio je da plati dug od 12.. a otpisano je sa 10. Sastaviti početni bilans. za gotovo.000 din. struja po fakturi 450 din. 6... 4. Otpisujemo sporno potraživanje za 20%.000 din. Isplatili smo preko banke na ime reklame za period od (tri meseca) 600 din.000 din. i to: 80.800 din.000 din. Procenjena likvidaciona vrednost je 12.. Žiro-račun 83. a prodajna vrednost nabavljene robe je 145. Razlika u ceni 126.000 din.. PotraŽivanja po osnovu neuplaćenih udela u osnovnom kapitalu 58.000 din. Roba na putu 100. Obračunati i proknjižiti finansijski rezultat.. i b) za troškove prevoza iz stava 3 u iznosu 2.000 din.000 din.. obračunati rizik zaliha robe 300 din.. Obračunali smo godišnju amortizaciju i proknjiŽili mesečni trošak po metodi linearnog otpisa.000 din. a ostatak na kredit. Roba na zalihi 360..000 din.000 din. AVR (Razgraničenje troškova premije osiguranja) 12...000 din.: Osnovna sredstva 600. Menične obaveze 18. 12. Izdali smo upotrebu sitnog inventara za 4. sa vekom trajanja od 4 meseca.000 din.000 din.500 din. 15.. 40.. 3.000 din... 9.000 din. Kupcima na kredit odobren je količinski rabat od 3% i kasa skonto 2%.000 din.

162 .

sa Žiro-računa.500 din. kamate 600 din. po akciji. Novčana sredstva rezervi 15.) 2.400 din..000 din. Emitovali smo 150 redovnih akcija nominalne vrednosti 100 din.. platnog prometa 1. Sredjujemo odgovarajuća konta. Kupci na kredit uplatili su iznos na naš Žiro-račun po odbitku 2% naknadno odobrenog kasa skonta. AVR (RT investicionog održavanja) 1. Kupili smo raznog materijala za 12.000 din. popravke 1.. a 60% iz odobrenog dugoročnog zajma.000 din.000 din.000 din..000 din.000 din. 11... Stvarna cena koštanja primljenih proizvoda iznos 9. Zatvaramo konto razgraničenja ZTN.000 din.500 din. 4.000 din. Ugovorili smo sa preduzećem “Pobeda” iz Niša izgradnju poslovne zgrade čija je predračunska vrednost 25. sledeće bilansne pozicije: Blagajna 2...000 din...000 jedinica). U toku meseca obračunali smo sledeće troškove: amortizacije (obračunavamo po funkcionalnom metodu uz predpostavku da je procenjeni obim proizvodnje 20. Nominalna vrednost obe vrste akcija je 1. za gotovo. Odstupanje od PC gotovih proizvoda 1. 5.. 163 .000 din..000 din.000 din.500 din.. Žiro-račun 18.000 din.000 din.. i PTT usluge (plaćene u gotovu) 200 din. Isplatili smo sa Žiro . Emisioni kurs iznosi 110%.. (prekoračenje). Material 8. 2.000 din.. Ukalkulisani ZTN iznose 2..000 din. Dobavljači 30. Obavezu prema dobavljačima isplatli smo sa Žiro-računa.000 din..500 din. otvori knjige i izvršiti nužna preknjižavanja. 5. a očekivana godišnja proizvodnja 4. jedinica proizvoda. Sastaviti početni bilans.200 din. i Dugoročni plasmani 10.. Prodali smo 60% GP za 18. i 800 din. a ostatak na kredit.000 din. od čije vrednosti odmah otpisujemo 50%.000 din.000 din. i isplatili smo na ime avansa 5.000 din.000 din. od čega 2. 1. SI na zalihi 3. Istovremeno smo dali u proizvodnju materijala za 4. Materijal proknjižavamo po obračunskoj ceni od 15.000 din. Dugoročni kredit 23. PVR (RT struje) 2. Kupci 10.200 din.000 din. kao i troškove struje iz prošlog meseca. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 35. Rezerve 25..000 din.000 din.000 din. 8.000 din. 9. Na ime definitivnog izmirenja našeg sumnjivog potraŽivanja uplaćeno je na nas Žiroračun 1.01 t.000 din. 3. Akcionari su uplatili na Žiro-račun 25% nominalne vrednosti akcija i iznosa ažia u celini.g. pa je naplata našeg potraživanja dovedena u pitanje... zarade 10. a naplatili smo ranije otpisano potraživanje od 1. koju isplaćujemo 40% sa Žiro-računa. Preko banke smo uplatili na ime ZTN (vidi stav 6. stupio je prinudnu likvidaciju.000 din. Nedovršena proizvodnja 5. Dobavljači-dužnici 1. članarine stručnim udruženjima 300 din. po planskoj ceni i sitnog inventara za 1. na ime finansijskih prihoda.000 din.računa obavezu prema dobavljačima u iznosu od 4..Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Proizvodno preduzeće N A P R E D A K iz Paraćina ima na dan 01. 7..200 din.000 din.. Doneli smo odluku da material vodimo po planskoj ceni od 10. Primili smo iz proizvodnje gotove proizvode po planskoj ceni od 10. po akciji. Osnovna sredstva 82. Primili smo od preduzeća “Pobeda” prvu privremenu situaciju na 10... 6... Kupac koji nam duguje 2. 10. Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija 50.. struje 800 din. Izdvajamo ovo potraživanje na poseban račun i otpisujemo indirektno 40%. Gotovi proizvodi 15. na čekove.000 din. IVOS 6.000 din.000 din.

izdvojiti nedovršenu proizvodnju i zatvoriti konto raspored vrsta troškova.000 din. Podigli smo u gotovu 8.100 din.računa smo isplatili poreze i doprinose na zarade 2. Istovremeno smo isplatili sa Žiro-računa troškove platnog prometa i članarine stručnim udruženjima. na ime administrativnih zabrana. a po 15% na prodaju i administraciju.12. Brojanjem novca u blagajni utvrđujemo stvarno stanje od 2. Obračunati i proknjižiti ostvareni finansijski rezultat. 13. 15. i isplatili smo neto plate po odbitku 600 din. Sa Žiro . 164 . 14. Zaključiti konta vremenskih razgraničenja.. Od ukupnih troškova na proizvodnju se odnosi 70%.000 din.

amortizacije 7.000 din. Izvrišiti raspodelu dobiti. Dobavljaci 89...000 din. obračunate kamate 19. din..000 din.000 din. Ove zalihe se izdvajaju i otpisuju se sa 90%.. Udeli u osnovnom kapitalu 967... Roba na zalihama 400.000 din.. je naplaćeno u gotovu.000 din.000 din. Blagajna 59.000 din.01. Data je u upotrebu ambalaža u iznosu od 8. Devizni račun 20.000 din..000 din... 13. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu i proknjižiti sledeće promene imajući u vidu da se obračun rezultata vrši po metodi ukupnih troškova.000 din.. troškovi demontaže plaćeni su čekom 10.000 din. Kupac je svoju obavezu uplatio na devizni račun.. Obračunat je porez na promet u iznosu od 8. 165 . 6.... a duguje nam 40. 3. Neuplaćeni udeli u osnovnom kapitalu 100. 16. 12. Žiro-račun 165.000 din.).. 11.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće M O D A iz Beograda imalo je na dan 01. imajući u vidu da je porez na dobit 20%. U postupku inventarisanja je utvrđeno da raspolaŽemo sa demodiranom robom čija je prodajna vrednost 40.. 9. Naš kupac je pao pod stečaj.000.500 din. Sa Žiro-računa izmirene su menične obaveze u celosti. 7.. Inostranom kupcu ispostavili smo fakturu za izvesnu robu na iznos 2. otpisana je sa 80%.000 din.000 din. 5. i to 50. ambalaŽa na zalihama 18... IVOS 137.000 din. čiji su ZTN 2.000 din..000 din. Nabavljeno je i primljeno sitnog inventara vrednost 16.000 din. Sklopljen je ugovor o zakupu odredjenog poslovnog prostora na iznos od 20.. Razlika u ceni robe 219. plaćena u gotovu. Sklopili smo ugovor o izvozu robe za svoj račun u Francusku.. a osatak na kredit. 10.000 din. Rezerve 140. Material 142. Faktura domaćeg proizvodjača odnosne robe glasi na 120. Rashodovana je ambalaža u upotrebi.. koja se otpisuje sa 50%. Sa Žiro računa isplaćeno je na ime kamate na dugoročne plasmane 12. materijala 42.000 din. vrednost otpadaka je 400 din.000 din. 15.. Otpisujemo indirektno ovo sumnjivo potraživanje sa 60%. i primljena faktura na navedeni iznos.000 din.. Prema odluci organa upravljanja rashodovana je stara zgrada nabavne vrednosti 60.000 din.000 din.310 din.000 din.000 din.000 din. i Osala PVR 20. sledeće bilansne pozicije: Osnovna sredstva 714. Dugoročni plasmani 110..000 din..000 din. 2. IV menične obaveze 4. i obaveza prema dobavljačima (iz stava 6)..000 din. a vrednost procenjenog likvidacionog ostatka je 10. i zarade 50.. Troškovi prevoza i osiguranja iznose 25% od fakturne vrednosti. Sačiniti početni bilans.00 din. t. (1E = 66.g.000 din. Ostala AVR (unapred plaćen finansijski rashod) 14.000 din. Kratkoročni krediti 140. 14.. 1.000 din.000 din. Prodato je robe u iznosu 200. Menične obaveze 34.. 4. Obračunati i proknjižiti periodičan rezultat. U toku meseca nastali su još i sledeći troškovi: struje 15..000 din. 8.

166 .

000 din. a na upravu i prodaju po 15%. 2... Inokosni kapital 911.500 din. 11. 8.000 din. Zalihe materijala 67. Preknjižavamo materijal po planskoj vredenosti od 16. Poslovni događaji u decembru tekuće godine: 1.500 din. 7. Vršimo odgovarajuća knjiŽenja.000 din. 6. ZTN iznose 1... Obračunali smo i proknjižili finansijski rezultat.... 14. Prama izvodu banke isplatili smo za zakupninu za decembar ove i januar i februar iduće godine 1. Dugoročni zajam 480. 10% za rezerve.000 din.. na proizvodnju se odnosi 70%...000 din.11. Zbog neblagovremene uplate fakture zaračunali smo kupcu zateznu kamatu od 2. zakupnine 500 din.. Ostatak predstavlja akumulirani dobitak. t. osiguranje 400 din.800 din.000 din..000 din. Prodali smo gotovih proizvoda za 90. Kupili smo materijal za 12. Izračunati i proknjižiti deo odstupanja od planske cene materijala. Izvršili smo raspodelu ostvarenog rezultata i to: 35% na poreze na dobitak.. 12..800 din. Prema izvodu banke isplatili smo poreze i doprinose na zarade za 600 din. Dali smo u proizvodnju sitnog inventara u vrednosti 5. PVR (obračunata struja 2..Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Proizvodno preduzeće K O P A O N I K iz Kuršumlije ima na dan 30. Žiro račun 835. U toku novembra nastali su i ovi troškovi: amortazicije 10.500 din.) i Ostale obaveze 25300 din. Nedovršena proizvodnja 53.300 din.600 din. Planska cena prodatih proizvoda iznosi 60..600 din. 4.. od čega: za gotovo 20%. Fond zajedničke potrošnje 122..g.. a otpisana je sa 8.. Gotovi proizvodi 72.000 din. Kupci 346.000 din.. Pregledom analitičke evidencije dobavljača utvrdili smo da među njima ima dužnika za 2.800 din.000 din. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 160. sledeće stanje sredstava i izvora sredstava: Osnovna sredstva 1..000 din. otvoriti knjige i izvršili nužna preknjiženja.000 din. Sitan inventar na zalihama 6. Pregledom blagajne utvrdili smo stvarno stanje od 600 din.000 din. Utrošili smo materijala u vrednosti od 28.000 din.otpisali smo 20% vrednosti sumnjivih potraživanja. Dobavljači 400.. Vršimo odgovarajuća knjiženja.. Likvidacioni otpaci iznose 600 din.000 din.. a ostatak na kredit.000 din.000 din. 167 . 3.000. Blagajna 900 din. struje 1.000 din. Novčana sredstva zajedničke potrošnje 128. Odstupanje od planskih cena (pozitivno) 7..000 din. Rezervni fond 140. Takođe. Novčana sredstva rezervi 140.000 din.400 din.. Rashodovali smo jedno osnovno sredstvo čija je nabavna vrdednost 9.. Krediti za obrtna sredstva 410.. 9..000 din. i prodati su po istoj ceni.000 din.. Sastaviti početni bilans. koji se otpisuje sa 50%. Podigli smo u gotovu i isplatili smo neto zarade.000 din.. zarade 6.700 din.. Ispravka vrednosti gotovih proizvoda (negativna) 2. 10... 13. 5.. Sumnjiva potraživanja 9. Sredili smo konta vremenskih razgraničenja i zatvorili smo konto raspored vrsta troškova.000 din. Od ukupnih troškova.. Knjižiti interni obračun prodaje i odstupanje od planske cene koštanja gotovih proizvoda na prodate proizvode. 15.

168 .

000 din. u sledeće prodavnice i to: prodavnica br. a 1. Po fakturi br..000 din.000 din. 50.000 din.000 din.000 din.000 din. 1.000 din..000 din.000 din. vraćeno je u blagajnu...000 din. porez na promet 3. Plaćeno je sa Žiro-računa osiguranje unapred za celu godinu u iznosu od 24. 8. Izvršena je nivelacija cene robe: u skladistu za 10. (razlika u ceni 600 din. 5. IV meničnih obaveza 3.2. invensticiono održavanje 2. U prodavnici br. ostatak je nabavna vrednost) i manjak na robi u prodavnici br.10.. Pazar je uplaćen na Žiro-račun.000 din.. Obračunate su i isplaćene bruto zarade zaposlenih 60..000 din. i prodavnici br. Rezerve 10. po povratku sa puta podnet je obračun na 4. 1.000 din.000 din.000 din.000 din. Iz blagajne isplaćena je akontacija za službeni put radniku od 5. troškovi prevoza po fakturi dobavljača iznose 25.000 din.. 10. Dugoročni krediti 50.000 din.t... i prodavnici br. izdato je u upotrebu sitnog inventara u vrednosti od 12. izvršeno je povećanje cena za 1.800.. za 8. 2..000 din.000 din. Kupcima je prodata roba za 400. za 20. obračunati porez na promet 20% na veleprodajne cene i troškovi prevoza obračunati su na 1. 12.. porez na promet 400 din. Novčana sredstva rezevi 10. Žiro-račun 50.000 din. PTT toškovi 700 din.000 din.000 din.. Isplata zarade izvršena je preko blagajne.000 din) koja pada na teret preduzeća.000 din. Menične obaveze 30.000 din.. 2. od čega su neto zarade 40. Plaćena je kazna sa Žiro-račun u iznosu od 2.000 din..000. Po izvodu banke na ime autorskih honorara isplaćeno je 3. sledeće stanje sredstava i njihovih izvora: Blagajna 10.000 din.000din.02.. 14..000 din.000 din. troškovi električne energije 3..1. Ostala potraživanja 2.. i nabavna vrednost 3. Investicije u toku 100.000 din...000 din... 9. troškovi zakupnine 2.500 din. (razlika u ceni 5. 12 je stigao. Roba sa zaliha je poslata po dostavnici br..000 din.000 din. Kupci 5. 11.. 6. a prodavnica br. Sitan inventar 30. obračunata je premija za šestomesečni period. za 4.. Razlika u ceni robe 125. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu i proknjiŽiti sledeće promene hronološki.000 din.1. 3.000 din. 169 .. 2.000 din. Roba na zalihe 500. a porezi i doprinosi 20. u prodavnici br.000 din. kupljena je razna roba za 160.500 din. 3. 4. Na osnovu trebovanja br. Obračunati su troškovi za 6 meseci i to: troškovi kala na 1.000 din...000 din.000 din.. Inventarisanjem utvrđen je višak robe u prodavnici br.000 din... 1 za 125. Prodavnice su uplatile pazar i to: prodavnica br. Ostale obaveze 10. IVOS 200. 4. Sastaviti početni bilans. amortizacije 10.. 4.. isplaćene su sledeće fakture: troškovi PTT usluga 1.. 2.g.000 din. 13.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovačko preduzece B R E Z A iz Vrnjačke Banje imalo je na dan 02. IV sitnog invetara 5.000 din. Deonički kapital 2. Kupac je fakturu platio 6-tog dana.000 din. Proknjižiti nabavku robe i uskladištenje. Izvod br. zbog povećanja stope poreza na promet koju ima samo ova prodavnica..000 din. Po izvodu br.000din. OS 1.000 din... rok plaćanja 10 dana sa 2% kasa-skonta.000 din. Dobavljači 30.000 din. 100.. Prodajna cena određena je na 300. 6. Dugoročni finansijski plasmani 50. Knjižiti mesečni iznos troškova sitnog inventara. 7.000 din... procenjen vek trajanja izdatog inventara je 10 meseci.. 2 za 62... Kratkoročni krediti 100.

Izvršiti prenos troškova na odgovarajući konto. Izvršiti prenos prihoda i rashoda na odgovarajući konto i izračunati bruto dobitak. obračunati razliku u ceni i porez na promet. 170 .15. 16.

060.000 din. Troškovi zarada 10.000 Potrazuje 2.000 500.000 530....000 210.000 50.000 720.000 400.000 20. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 2.000 80. Finansiski rashodi 15.500.000 20. Vanredni rashodi 14. t.11. Dobavljači 19. Prodate su emitovane obveznice dugoročnog zajma u iznosu od 200. Troškovi proizvodnih usluga 13. Troškovi realizovanih gotovih proizvoda 24.000 40.000 Formirati početni bilans. Planska nabavna vrednost materijala je 80.000 din. Dobavljač (iz stava 1. Gotovi proizvodi 5.. Godišnja kamatna stopa je 25%.000 7.000 260.000 500. Žiro-račun 6. Rezerve 21. 1. Blagajna 18.kapitala 20.000 60. Kupci 16. Neuplaćeni delovi osnov. Uzrok viška materijala nije poznat.000 600.000 30.000 7. Akcijski kapital po osnovu pref. preuzeti promet u dnevnik i na račune glavne knjige.. Raspored troškova 8.000 300.akcija 3.) naknadno nam odobrava rabat od 2% od fakturne vrednosti materijala.060.000 120.000 150.000 1. Troškovi proizvodnje 22.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Proizvodno preduzeće E L D A iz Kraljeva imalo je na dan 30. Zavisni troškovi nabavke plaćeni su čekom i iznose 6.000 430.000 150. Troškovi materijala 9.000 din.000 40. Sitan inventar u upotrebi 25.000 20. Troškovi amortizacije 12. Obračun dobitaka-gubitaka vršiti po metodi prodatih učinaka.000 200. 3.500.000 80.000 100. Troškovi uprave 26.200. 2. Inventarisanjem utvrđen je višak materijala u iznosu od 20. Materijal 7. 171 .g sledeće na računima glavne knjige: Duguje 1. a zatim hronološki proknjižiti date poslovne promene.000 10. Troškovi prodaje 23. Realizacija gotovih proizvoda 17.000 300.000 500.000 500.000 din.000 din. IVOS Promet: 3.Troškovi neproizvodnih usluga 11. Osnovna sredstva 4. Nabavljeno je materijala po tržišnoj ceni od 70.

uprava 10% i prodaja 10%.000 din.000 din.000 din. Revalorizovati postojeća OS i IVOS kada je indeks rasta cena 250%.000 din. Isplata je izvršena iz dugorošnog kredita. 7.000 din. 8.200 din.000 din. 172 .000 din. na ime komisione nabavke materijala.. Izvršena je zamena preferencijalnih akcija za redovne akcije. Prodati su gotovi proizvodi na kredit 120. Obračunati ostvareni dobitak-gubitak. i prihoda od zakupnine 6. 13. neproizvodne usluge 6. na ime administrativnih zabrana. i otpisuje se po kalkulativnoj stopi od 20% mesečno. Blagajnik je isplatio iznos neto zarada po odbitku 6.000 din. 6. Isplaćeno je komisionaru 62. Kupljeno je korišćeno OS čija je nabavna vrednost 40. Zaključiti račune vrsta troškova.000 din.. Od kupca smo dobili menicu sa rokom dospeća od 60 dana i kamatom od 80%.000din.000 din.000 din.. 16.4. Po trebovanju br. 15.... proizvodne usluge 12.000 din. Vrednost proizvoda meren cenom koštanja iznosi 100.000 din. Primljen je materijal od komisionara na 65.000 din.2.000 din. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: materijala 20. zarade 52. na ime finansijskih prihoda. Vanrednim inventarisanjem utvrđeno je da među dobavljačima ima dužnika u iznosu od 15. Izvršiti raspodelu troškova na sledeći način: proizvodnja 80%. 5. 11. Po izvodu banke naplaćeni su: neuplaćeni delovi osnovnog kapitala 200. otpisana vrednost 20. 9. Celokupna proizvodnja je završena i gotovi proizvodi su smešteni u magacin po stvarnoj ceni koštanja...000 din. 14... 12. Akcionarima su podeljene gratis akcije nominalne vrednosti 120.. izdat je u upotrebu sitan inventar u iznosu od 50. Naplaćeno je preko Žiro-računa 2.. 10. Komisionareva provizija iznosi 25.

000 din. Sa Žiro-računa isplaćena je konačna situacija.000 din. imajući u vidu da se na zalihama robe u magacinu nalazi: Roba "A" PS) 2. Kupac je izvšio uplatu na Žiro-račun.000 din.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće S L O B O D A iz Čačka imalo je na dan 01.000 din. i auto gume u iznosu od 12..000 din. troškovi goriva i maziva 500 din. Nabavna vrednost OS je 250. Kratkoročni krediti 86. 13..000 din.000 din.000 din.000 Obračun izlaza robe vršiti po LIFO metodu.000 din. otvoritii dnevnik. Izvođač radova je podneo drugu privremenu situaciju na iznos od 150.000.000 din. Menične obaveze 60. obaveza 6.. Ostala potraživanja 20.000 din.000 din.000 din.500 din.000 din. Dugoročni fin.000 din.. glavnu knjigu i knjižiti hronološki promene...800. Troškovi prevoza plaćeni su bariranim čekom u iznosu od 21.... Kupljeno je upotrebljavano osnovno sredstvo za 8. Kupac je kupoprodajnu vrednost uplatio na naš Žiro-račun.000 din. 6.000 din.000 din. 2. Objekat je stavljen u upotrebu posle izvršenog tehničkog prijema.. 8..000 din.000 din.000 din.000 din. 4.god..000 din.. Primljena je konačna situacija na 520.... Nabavna vrednost tog sredstva je 10. Investicije u toku 500.000 din..000 din.000 din. Prodato je robe u vrednosti od 300. plasmani 100.000 din.000 din. U toku meseca nastali su sledeći troškovi i to: PTT troškovi plaćeni u gotovu 1..000 din.000 din... IV men. Kupci 120. troškovi električne energije 2. Akcijski kapital po osnovu pref. koje je otpisano 100%. sledeće stanje sredstava i njihovih izvora: Dugoročni krediti 200.. ZTN auto guma iznose 1. t. 5. b) i neizvesnog veka trajanja u vrednosti od 2. 3. Roba na zalihama 600.000 din.000 din. 7. Blagajna 60. a otpisano je za 20%. troškovi advokatskih usluga 2.300... troškovi amortizacije 20.000 din.000 din. akcija 1. Žiro-račun 200..000 din....000 din. Primljena je prva privremena situacija u vezi izgradnje poslovnog objekta na iznos od 150. Rashodovano je OS čija je nabavna verednost 30. troškovi reklame plaćeni u gotovom 1. OS 2.. 12. 1.000 Roba "B" PS) 1.000X60 180. Ista je isplaćena sa Žiro-računa po umanjenju avansa.000 din. 9.000 din. su neto zarade a 15.i otpisana vrednost je 3. Dobavljači 140.. 11. Materijal 80... Na osnovu podataka sačiniti početni bilans. IVOS 200.000 din. troškovi bruto zarada 80... 10. Izmirene su menične obaveze u celosti sa Žiro-računa. Izdato je u upotrebu sitnog inventara: a) koji se troši jednokratno u vrednosti od 1.000 din. Ista je isplaćena iz dugoročnog kredita.. Po fakturi br. Nabavljen je sitan inventar u vrednosti od 8. Akcijski kapital po osnovu red.01. (od toga 65. porezi i doprinosi). 173 .000 Roba "V" PS) 3.000X120 120. Prodat je deo osnovnih sredstava za isnos od 200. 12 kupljeno je i smešteno u magacin robe "A" 1500 kg. Avansi za osnovna sredstva 100.. akcija 1..000 din.000X150 300.

14.000 din. Zaključite račune uspeha ovog preduzeća i obračunajte periodični rezultat. 174 . Prilikom pregleda analitičke evidencije dobavljača i kupaca utvrđeno je da među kupcima ima kupaca poverilaca u iznosu od 30.. a među dobavljačima dobavljača dužnika u iznosu od 15. 15..000 din.

100. Iz zajedničkih sredstava kupljena je mašina za 160.000 10.000 1.000 180.000 20. 7. kao i 20.000 280. 15.000 20. na ime potraŽivanja otpisanog pre više godina.000 120.000 80.000 50..000 250. 18.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Proizvodno preduzeće D U G A iz Čačka ima sledeći promet na računima glavne knjige: Duguje 1. Odlučili smo da zajedno sa preduzećem ''Progres'' iz Kraljeva nabavimo mašinu čija je nabavna vrednost 160.000 280.000 110. 8. 13.000 100.000 5.000 100. 25.000 din.000 40. Preko Žiro računa naplaćeno je menično potraživanje u celini. 22..000 Promet iz glavne knjige predstavlja osnovu za početni bilans.000 Potražuje 100.000 50. 29.000.000. 5. 12.000 60. 6.000 30. 20.000 50.300.000 10. 14. Osnovna sredstva IVOS Materijal Odstupanje od PC materijala Udeli u osnovnom kapitalu Blagajna Žiro-račun Kupci Dobavljači Ambalaža na zalihi SI u upotrebi (50%) Troškovi proizvodnje Troškovi uprave Troškovi prodaje Gotovi proizvodi Nedovršena proizvodnja Realizacija gotovih proizvoda Troškovi amortizacije Troškovi materijala Troškovi proizvodnih usluga Troškovi zarada Troškovi neproizvodnih usluga Raspored vrsta troškova Finansijski prihodi Vanredni prihodi Finansijski rashodi Vanredni rashodi Menična potraživanja IV meničnih potraživanja RT reklame PROMET 300.000 din. 9.000 20. 17.000 100. 2.000 50.000 10. 27. otvoriti glavnu knjigu i sistematski vršiti sledeća knjiženja: 1. 11.000 din.000 160. 4.000 10.000 40. 16.000 din.000 40.000 2. 28. 175 .000 120.000 980. 26. 24. 30. 10.200.000 5.000 150. 19.000 1.000 50. 21. Na ime nabavke uplaćeno je na poseban račun sa Žiro-računa 80.000 420.000 200.000 150. 2.000 30.000 380. 23.000 100. 3.000 150.

članarine 5.200 din....000 din. Kupci su izmirili svoj dug. Prodata je polovina zaliha GP kupcima za 160....000 din. 13. 9.000 din. Sastaviti bilans uspeha po: a) metodi nepotpunih ukupnih troškova po neto principu u formi konta. 10.. od čega za gotovo 4. a otpisana je sa 160. Cena koštanja proizvoda iznosi 11.. 4. 7. 15.000 din. Od ukupno naplaćenih finansijskih prihoda na ovu godinu se odnosi 15. reklame 10.000 din.000 din.000 din.. Razliku knjižiti na teret prihoda. Celokupna proizvodnja je završena ...000 din.000 din. i PTT troškovi plaćeni u gotovu 13. kupcima je dat popust od 2%.000 din. pa smo kod Privrednog suda podneli tužbu i za troškove spora platili smo sudsku taksu od 1. planska NV je 100. 6.000 din. Obračunati i proknjižiti ostvareni rezultat..knjižimo zalihe proizvoda. Nenaplaćeni i neevidentirani vanredni prihodi za prošlu godinu iznosi 20.000 din. zarade 20. uz rabat od 4%... Nabaljeno je na kredit materijala za 80. Jedan naš kupac odbija da plati dug od 10. 12.. b) metodi troškovi prodatih učinaka u formi konta. Izvršili smo raspored vrsta troškova pod pretpostavkom da se na sektor proizvodnje odnosi 80% a na sektor uprave i prodaje po 10%.000 din.. materijala 10. Osiguravač priznao samo 12. 8.. 176 . na barirane čekove 11.300 din.. Rashodovana je jedna mašina čija je nabavna vrednost 200. Preduzeće zahteva od osiguravača da nadoknadi plaćeni iznos. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: amortizacije 20. 11. 5. Vrednost korisnih otpadaka procenjena je na 25.000 din.000 din. SI u upotrebi 10.3.000 din.000 din.000 din. goriva i maziva 7..000 din.000 din. 14. Prodali smo gotovih proizvoda za 15..000 din. Nepokriveni deo ide na teret ukupnog prihoda.. Preduzeće je bilo prinuđeno da otkloni havariju na osiguranoj opremi angažujući preduzetnika za šta je plaćeno čekom 15.000 din.

000 din.. AK po osnovu preferencijalnih akcija 346. Po povratku radnik dostavlja račun putnih troškova na 9. Dobavljač je poslao 200 kg materijala ''A'' za 7. sledeća sredstva i izvore sredstava: Sitan inventar na zalihama 36. 9.000 din.... Materilaj 140..000.. AK po osnovu redovnih akcija 340... GP 120.000 din. Prevoz i montaža u zemlji po fakturi iznose 16. Kupljeno je po fakturi osnovno sredstvo nabavne vrednosti 10. prispele su i faktura za dvomesečnu zakupninu na 2.000 € (1€ = 66 din).000 din.000 din. Sumnjiva potraživanja 45. IV sumnjivih potraživanja 25...200 din.500 din.000 din...000 din. materijala ''B'' za 13. Preko Žiro-računa isplaćene su bruto-zarade za prethodni mesec u iznosu od 38. i faktura za investiciono održavanje OS na 6. Kupci 60. Troškovi rekonstrukcije po fakturi iznose 8...000 din. Otpis se vrši kalkulativno. PotraŽivanja po osnovu neuplaćenih delova osnovnog kapitala 130. za troškove prevoza plaćeno je 2.000 2..800 din.000 din. 4. Dobavljači 55. Izvršena je rekonstrukcija transportnog sredstva čija je nabavna vrednost 19... materijal je uskladišten po nabavnoj ceni.100 din. 7.000 din.. t.000 din. stanje na analitici materijala je sledeće: 1. Po trebovanju br. 5. a ostatak vraća u blagajnu. Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans. Carina po deklaraciji je 20.000 din.000 Napomena: Za obračun izlaza zaliha materijala koristi se prosečna cena 1.. Ambalaža na zalihama 36.. Nedovršena proizvodnja 70.000 din. IVOS 80..500 din. Evidencija o materijalu vodi se analitički.000 din.000 din.. AŽIO 22. Menične obaveze 36.000 din.000 din. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu I stepena.. RT kamate 9.g. a zatim hronološki i sistematski proknjižiti date poslovne promene. Stavljeno je u upotrebu sitnog inventara u iznosu od 32. Kratkoročni krediti 65. Izvršiti otpis za prvi mesec.000 din.. Od dobavljača primljene su sledeće fakture i to za kupljenih 500 kg materijala ''A'' na 20.. 2..000 din.000 din....Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Proizvodno akcionarsko preduzeće T I B Blace ima na dan 31. a otpisana 9.000 din.000 din. Knjižiti i troškove amortizacije za tekući mesec. Materijal "B" PS) 2000 kg X50din = 100. Sitan inventar u upotrebi (50%) 32.. Sredstvo je stavljeno u funkciju.12. OS 200..000 din.. 6. 3.. Rezerve 90. čiji je vek upotrebe 1 godina.400din.000 din.000 din. 177 .000 din.. Blagajna 105. 8. Materijal "A" PS) 1000 kg X40din = 40.000 din. Naime.000 din. Iz blagajne je isplaćena akontacija za službeni put radniku na 10. Dugoročni krediti 100.. 15 izdato je u proizvodnju 500 kg materijala ''A'' i 1000 kg materijala ''B''. Obaveze po osnovu zarada 38... Dobaljači-dužnici 26.000 din. Obračunati godišnju amortizaciju po linearnoj metodi pri linearnoj stopi od 10%. Obračunati i proknjižiti troškove materijala. Materijal nije stigao.000 din.000 din.. Ugovorna klauzula je franko-kupac.000 din.000 din.000 din. Žiro-račun 180. IV meničnih obaveza 26..

. 14.000 din.. u gotovu 10.. Zaključiti račune vremenskih razgraničenja. 11. i kamatnom stopom od 20% godišnje.000 din. Sastaviti krajnji bilans stanja i bilans uspeha u formi konta.000 din.000 din. i obračunati su troškovi autorskih honorara u iznosu od 6. obračunata električna energija 8. U toku meseca nastali su još i sledeći troškovi poslovanja: troškovi zarada 40..10.000 din. na kredit. Emitovano je i prodato 6.000din. Prema izvodu banke uplata je stigla na Žiro-račun. obračunata je zakupnina 3.000 obveznica po ceni od 200 din.. 15. PTT-troškovi plaćeni u gotovu 1.. 13. 16. Kupci su izmirili svoju obavezu o roku i odbitak 2% kasa skonta.. i 50. Prodato je gotovih proizvoda za 60. 178 .600 din. sa rokom vrađanja od 3 god. Proknjižiti finansijski rezultat preduzeća.. 12. Kupcima kojima smo prodali GP na kredit odobrena je bonifikacija od 2%.000 din.

po odbitku administrativnih zabrana 4.000 din...000 din. Sastaviti početni bilans..g. Roba 920.. 12. Banka je po našem zahtevu izvršila konverziju dela kratkoročnih kredita u dugoročni u iznosu od 120.. kao i akontacije po službenom poslu u iznosu od 1. 7. Podnosimo tužbu sudu i na ime troškova spora platili smo 3. pri godišnjoj stopi otpisa od 10%)..000 din. od čega za gotovo 30. Komitenti iz komisione nebavke 140..000 din..000 din. blagajni je isplaćeno u gotovu 10.000 din. U toku meseca nastali su i sledeći troškovi: amortizacije (utvrđena metodom knjigovodstvene vrednosti. 3. Naplaćeni prihodi po osnovu kamate na dugoročne plasmane iznose 2. AVR (RT reklame) 4. Isporučili smo komisionu robu komitentu uz obračun i prema ugovoru i zaračunali smo proviziju od 15. Dugoročni kredit 560. Otpisali smo zastarelo potraŽivanje od 4. 179 ..000 din.000 din. 14. Ustupili smo drugom preduzeću jednu vitrinu čija je nabavna vrednost 80.000 din.000 din...000 din. PVR (RT kamata) 5..200 din..000 din. Prodali smo kupcima robe za 150... obračunate zarade 45. sledeće bilansne pozicije: Osnovna sredstva 1. Isplatili smo preko blagajne zarade. otvoriti knjige i izvršiti nužna proknjižavanja i proknjižiti sledeće poslovne promene u januaru tekuće godine: 1. Komitent iz komisione prodaje 140.000 din. Obračunali smo i proknjižili troškove u vezi prodaje. IVOS 240. Prodajna vrednost robe je 90.000 din. 6.. Kratkoročni kredit 640. po prodajnoj ceni.000 din.000 din..poverioci 53. Vrednost ove robe smanjena je na 5.000 din..000 din. jer je demodirana.. Od dobavljača primili smo sledeće fakture: 45. Izdvojili smo deo zaliha robe od 20. Kupcima na kredit odobren je rabat od 3%....000 din.000 din. Udeli u osnovnom kapitalu 2.000 din.000 din. za troškove zakupnine..000 din... Razlika u ceni robe 276. Dobavljči 230. Od dobavljača je primljena faktura za kupljeno korišćeno sredstvo koja glasi na 10.000 din. 9.. a otpisana je sa 70. Po izvodu banke kupci su uplatili svoj dug (iz stava 7) po odbitku 3% kasa skonta.... a ostatak na kredit. ZTN plaćeni su u u gotovu 5.000 din.000 din.000 din.01..000 din. Dugoročni plasmani 50. 10.300 din.000 din. 5.000 din.394. komitent je izmirio svoju obavezu. Materija l50. Potraživanja za neuplaćene udele u osnovnom kapitalu 430. 15.000 din. odbio je da plati dug.. 16. Prvobitna nabavna vrednost OS je iznosila 15.000 din..Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće M I M A iz Valjeva ima na dan 01. Kupci . materijala 2.. Prema popisu stvarni rizik zaliha robe je 2.000 din.000 din. Kupac koji nam dugije 30.000 din.340..000 din. Obračunati i proknjižiti finansijski rezultat.. troškovi kamata 1. reklame 5.000 din.. Kupci 550.000 din. za robu upućenu na naš teret i rizik.000 din. za tromesečne troškove reklame i 3.000 din.000 din. Ambalaža na zalihi 34. 13. i PTT usluge plaćene u gotovu 1. na barirane čekove 30. Ambalaža u upotrebi (50%) 12. Blagajna 250. Zaključiti račune vremenskih ragraničenja i prokunjiŽiti raspored vrsta troškova. Izračunali smo srazmerni deo razlike u ceni i proknjiŽžili stvarni rizik.000 din. 2.obračunati rizik zaliha robe 4. Žiro-račun 650..000 din.. 4.000 din. Kupili smo robu čija je vrednost 80. 11.000 din..200 din.t. 12.000 din.000 din....000 din.. 8...600 din.

180 .

i iz blagajne PTT troškovi sa 1.000 din. od toga se 50% otpisuje odmah. Sitan inventar 50.. Nabavljeno je na kredit materijala za 18. troškovi po fakturi iznose 2. plaćeni su preko banke. Planska nabavna vrednost materijala iznosi 22. Preko Žiro-računa naplatili smo unapred za godinu dana troškove osiguranja u iznosu od 12. Kupci 100..000 din. Materijal 200.000 din..000 din... otvoriti knjige imajući u vidu da se AVR odnosi na plaćenu reklamu.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Proizvodno preduzeće S R E Ć A iz Kruševca ima na dan 31..000 din.... 14.000 din. članarine komori 500 din. Primljen je materijal sa obrade i dorade...000 din... Rezerve 200. 4. i Ostale obaveze 50.000 din. Menične obaveze 90. a PVR na obračunatu struju. Akcijski kapital po osnovu prioritetnih akcija 300. Naplaćeno je preko Žiro-računa 5.000 din. Blagajna 90..000 din.. Kratkoročne obaveze 180.. Aktivirali smo osnovno sredstvo i isplatili smo obavezu prema dobavljačima iz kredita. 5. otpisano je sa 12.000 din.000 din.000 din. Sumnjiva potraživanja 40.500 din. 11. zarade 30. t. materijala 5. na ime AŽIA.000 din. koji smo isplatili u gotovu.000 din. Prodali smo gotovih proizvoda za 60. IVOS 210. Uplaćeno je na Žiro-račun 85. na ime polovine vrednosti akcija i 17. Izdato je u upotrebu sitnog inventara za 4..000 din.000 din. a ostatak na kredit.. Zaključiti račune uspeha i proknjižiti komponente finansijskog rezultata ostvarenog u datom obračunskom periodu.500 din. Za troškove nabavke primili smo račun od dobavljača na 2.. 181 .000 din.000 din. 6..000 din. 10.12. Raspisano je novo kolo običnih akcija po nominali od 170. Preko Žiro-računa isplaćena je kratkoročna obaveza sa 20.000 din.000 din.000 din.000 din.000 din.000 din.. Gotovi proizvodi 100. i ranije otpisano sumnjivo potraživanje u iznosu od 5.. 8.000 din.000 din. Kupili smo jedno osnovno sredstvo čija je nabavna vrednost 120.000 din.200 din. Prodato je za gotovo 50 sopstvenih redovnih akcija po kursu od 95 din.000 din.000 din. 9.. 2..000 din. AVR 10. Dugoročni plasmani 150.000 din.000 din.000 din. 1.000 din. Dobaljači 150. Rashodovali smo osnovno sredstvo čija je nabavna vrednost 20. Planska nabavna vrednost materijala iznosi 60.000 din. Na osnovu gornjih pozicija sastaviti početni bilans po funkcionalnom principu...000 din....g..500.... sledeće stanje sredstava i izvora sredstava: Osnovna sredstva 1. Otpaci su procenjeni i prodati za 9. Popisom smo utvrdili da je stvarno stanje u magacinu gotovih proizvoda 95. Blagajnik je isplatio neto zarade po odbitku 4. na ime administrativnih zabrana. 3.000 din.000 din. i troškovi zakupnine za šest meseci unapred u iznosu od 6.000 din. 12.. 13.200 din. Obračunali smo za tekući mesec ove troškove: troškove amortizacije po stopi od 10% godišnje..000 din. Dugoročni kredit 450.000 din...... Kupci-poverioci 20.000 din. Materijal na obradi i doradi 50. 15.. po akciji..000 din.. 7. PVR 20.000 din.000 din. Sredili smo konta vremenskih razgraničenja i proknjižili raspored vrsta troškova.. Žiro-račun 450. Akcijski kapital poosnovu redovnih akcija 1. AŽIO 70..000. popravke i održavanje OS 1.. Za nastalo stanje tereti se odgovorno lice. na ime finansijskih prihoda. Troškovi prevoza i montaže u iznosu od 5. Otpisali smo indirektnom metodom sumnjivo potraživanje u celini. Njihova cena koštanja iznosi 50. Kupci su uplatili na naš Žiro-račun 20.

182 .

kao i da je niminalna vrednost obe vrste akcija je 2.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće M E G A iz Niša imalo je na dan 01.. Radnik se vratio sa službenog puta i podneo obračun od 3.000 din. i plaćeni su preko banke. 11.000 din.000 din. 9. isplatom sa Žiro-računa..000 din.000 din. Dugoročni plasmani 800. i rizik zaliha 3. popravke OS 1. a na ostatak su nam dali menicu.. troškovi repreprezentacije. Nepokriveni deo ide na teret ukupnog prihoda.000din. sledeće stanje na računima sredstava i izvora sredstava. Kratkoročni kredit 204.000din..000 din.. Robu proknjižavamo po nabavnoj vrednosti.000din. 12.000 din. 16.500 kg robe “A” za 180.. i na ime popravke za godinu dana unapred 18..000 din.) 1. Naplatili smo preko banke menično potraživanje u celini. Dobavljači 560. ZTN iznose 6. radi povlačenja i poništenja.. 13.000 din.000 din.000 din.000 din. 7. 14. na ime prihoda po osnovu dugoročnih plasmana 36. Rashodovali smo jedno OS čija je nabavna vrednost 70. i na obračunate troškove reklame 36.544. t. Otkupili smo isplatom sa Žiro-računa 100 redovnih akcija po kursu od 1.01.000 din. dok su 1.g.. Troškovi kupovine iznose 2. Akcijski kapital preferencijalnih akcija 1. 15. PVR 96. 183 .... Kupci su uplatili na naš Žiro.000 kg robe “A” za 380..500 din..000 din.000kg robe “B” (cena robe “B” je 50 dinara. 6. 10.. Sa Žiro-računa isplatili smo poreze i doprinose na zarade 4.000 din..000 din. Osnovna sredstva 3..800 din.000 din. a isplatili smo obavezu prema dobavljačima 60. Radniku je data akontacija po službenom poslu od 3. Materijal 180. autorski honorari 5. Prodali smo 2..000 din.. IVOS 600.000 din.000 din. zarade 40.. Na zalihi je 2. Podigli smo u gotovu 36.000 din. Roba 500.. Banka je u skladu sa nalogom preduzeća otvorila neopozivi dokumentarni akreditiv u iznosu od 80.000 din. Žiro-račun 324.000 din. kamata 2. Istovremeno smo poslali i obračun o komisionoj kupovini.. Pokrili smo gubitak na teret rezervi i izvršili proknjižavanje sredstava. Obračunati i proknjižiti periodični rezultat po metodi ukupnih troškova..000 din.000.. 5.000 kg robe “A” i 3. Obračunali smo sledeće troškove za tekući mesec: amortizacija (utvrđena je metodom knjigovodstvene vrednosti pri godišnjoj stopi otpisa od 10%).000 din. Dugoročni kredit 600.. Kupci – poverioci 40. Planirali smo godišnji rizik zaliha robe za 6.000 din. 4.000 din. troškovi dnevnica.. Knjižimo deo prihoda od zakupnine.. od čega su 2. Blagajna 56. Sitan inventar 36.000... Novčana sredstva rezervi 600. i na ime zakupnine za 6 meseci unapred 7. Kupci 260. Otvorili smo knjige i na osnovu bilansa. Kupili smo za račun komitenta robe za 32.. Otkupljene akcije su poništene.000 din. Rezerve 600.000 din. Naplatili smo preko banke ranije otpisano potraživanje od 40. Menična potraživanja 80. i plaćeni su preko banke.. Kupcu zaračunavamo 5% na ime zatezne kamate (stav 8.000 din. a otpisano sa 35. 3.000 din. Na osnovu izveštaja banke dobavljač je iskoristio dokumentovani akreditiv.000 din. i potraživanje od komintenata.000din. Ažio 100.000 din. 2. Otpaci pri rashodovanju procenjeni su i prodati za 20.000 din.000din.).000 din.. NV robe obračunali smo po FIFO metodi.200 din... Poslali smo komisionu robu i zaračunali smo na ime provizije 5%. Gubitak 220. Kupili smo 1.. a robe “A” 175 din.000 din. Akcijski kapital redovnih akcija 2. Razlika je vraćena u blagajnu. izvršili smo nužna proknjižavanja imajući u vidu da se PVR odnose na obračunate troškove struje 60. 8.račun 80..000 din.000 din.800.700 din.000 din. i isplatili neto zarade u istom iznosu.000 din.000 din..000 din.

184 .

za proširenje materijalne osnove 70%.. a ostatak za zajedničku potrošnju.000 din.. 10.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće R A D O S T iz Beograda imalo je na dan 01. i isplatili neto zarade.. t. Platili smo na ime premije osiguranja unapred za godinu dana 6.000 din... za 60. Rezervni fond 12. u prodavnici 2. koja je odmah stavljena u eksploataciju.000 din. 3.. 8.000 din. 6. Raspodelu smo izvršili na sledeći način: Za poreze 25%.. Sastaviti početni bilans i proknjižiti hronološki sledeće promene: 1. Obračunali smo finansijski rezultat preduzeća.000 din. investiciono održavanje 2. Izvršiti raspored troškova na konto troškovi trgovine. Kupili smo robe za 220. 2. kalkulativni otpis.. 100. osigiranje 4. Prodali smo robu na kredit za 400...000 din. Ostale obaveze 73. Obračunali smo troškove za januar mesec: amortizacije 12. Po izvodu banke izvršena je isplata obaveze prema dobavljaču iz stava 2 i na ime kazne po rešenju inspekcije 450 din. službenik je razliku vratio u blagajni.000 din. struje 2. i u prodavnicu br.000 din.... 4. kalo na robi 1. 11.000 din.000 din.. troškovi prevoza po fakturi iznose 2.000 din...000 din.000 din.. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 1. god. 2 za 64. Kupci 51..600 din. Pazar smo istoga dana uplatili na Žiro .000 din.. 5..000 din. Sledeće stanje na računima: Osnovna sredstva 900. 7.. Razlika u ceni 140. Ispravka vrednosti ambalaže 4.. robu proknjižavamo po prodajnoj vrednosti od 250..000din.000 din.750 din. 185 . Prema izvodu banke kupac je u roku platio fakturu po odbitku kasa skonta. Rok plaćanja 10 dana uz 2% kasa skonta.000. 9.000din. Proknjižiti deo troškova koji se odnosio na prvi mesec. zarade 50.. 14.500 din.000 din...600 din. Dugoročni zajam 200.600 din. Kratkoročni krediti 160..000 din. 1 za 126. 13. Akcijski kapital po osnovu prioritetnih akcija 700.000din. i troškovi platnog prometa u iznosu od 750 din..000 din. Putni račun glasi na 1..000 din.000 din. Dobavljači 23. srediti konta vremenskih razgraničenja i zatvoriti konto raspored vrsta troškova.000.. Prema izvodu banke isplatili smo na ime poreza i doprinosa na plate 6. Izvršili smo povećanje cene na robi na zalihe za 20.000 din. Roba na zalihi 680.01. Faktura nije primljena.000 din.račun. Poslali smo robe u prodavnici br. u prodavnici 1 i 6. Ambalaža u upotrebi 8.800 din.200 din.000din.000. a prodavnica 2. Podigli smo u gotovu 44.000 din.000 din... Kupljeno je ambalaže za 13. Službenik se vratio sa službenog puta.. Žiro-račun 700. i Novčana sredstva rezervnog fonda 12. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 100.000 din..000 din.000 din. Isplatili smo preko blagajne akontaciju po službenom poslu službeniku 2. Kalkulativna stopa iznosi 10% mesečno. zakupnine 6. Blagajna 61. Obračunali smo porez na promet od 10% na veleprodajne cene i obračunali smo troškove prevoza za 1. 12. Prodavnice su uplatile pazar preko blagajne i to: prodavnica 1..

186 .

000 din. OS 1. 187 .000 din. Ispravka vrednosti sitnog inventara 7. pa šalje menicu koja glasi na 30... Obračun rezultata vršiti po metodi ukupnih troškova.000.000 din.000 din.000 din.000 dinara. Nabavljena je roba fakturne vrednosti 110...000 din.000 din.. komunalnih usluga 860 din. amotizacije 29.000 din.000 din.000 din. Nabavljen je poslovni inventar na kredit za 12. na ime poreza na promet 1.. Ostale obaveze 40.000 din.900. Isplaćeno je u gotovu 1. na ime carina 1.....000 dinara. Jedan kupac nije u mogućnosti da plati potraživanje od 27..Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće S I G M A iz Beograda imalo je na dan 01. 7... Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans.. a bio je otpisan sa 40%.800 din. Komisionar nas obaveštava da je prodato 70% robe u komisionu za 39... Sadašnja vrednost automobila je 15. Po osnovu odnosne prodaje uplaćeno je na Žiro-račun 4. Prodata je polovina robe iz konsignacije uplatom na devizni račun. 8. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: bruto zarade 18. sledeće bilansne pozicije: Ortački kapital 2. Kupci – poverioci 19.000 din.000 din.. Po odluci organa upravljanja rashodovana je stara zgrada nabavne vrednosti 82.000 din. Sa deviznog računa isplaćena je obaveza prema konsignantu po odbitku 12% na ime provizije. Blagajna 94. 14.000 din. korisnicima administrativnih zabrana.g. Obračunati finansijski rezultat po navedenoj metodi.000 dinara.01.. 12. na ime provizije od konsignacione prodaje. električne energije 1.300 din.200 din.. Žiro-račun 386.. 2. 11. Dugoročni plasmani 275. a vrednost likvidacionog ostatka je 12.000 din.000 din.700 din.280 din. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu prvog stepena. Kratkoročni krediti 350. t..360 din... Sa Žiro-računa vraćen je ulog jednog ortaka koji je prestao da bude član ortačkog društva.000 din.000 din. 5... Troškovi prevoza plaćeni su sa Žiro-računa u iznosu od 1. 10. čiji je vek upotrebe 1 godina..000 din.. 1.000 din.000 din.. Stavljeno je u upotrebu sitnog inventara u iznosu od 50. na ime provizije. Roba data u komisionu prodaju 40.000 din.000 din. i plaćeni su iz blagajne..000 din. IVOS 125. Izvršiti otpis za 1 mesec.200 din. Sitan inventar u upotrebi (50%) 50.000 din. Prema odluci organa upravljanja prodat je na kredit jedan putnički automobil za 30.000 din..... Iz blagajne su isplaćene neto zarade po odbitku na ime obustava i sudskih zabrana 1. isplatom na Žiro-račun.000 din.000 din. 6. 13. Dobavljači 110. Razgraničenje troškova kamate 30. i Roba 75. obračunati troškovi održavanja OS 2.000 din. Troškovi demontaže plaćeni su čekom na 21.000 din. Kupci 55.000 din.. 3.000 din. Otpis se vrši kalkulativno.000 din. Banka je u skladu sa nalogom preduzeća otvorila neopozivi dokumentirani akreditiv u iznosu od 12. Obaveze po osnovu zarada 84. Obaveze prema konsignantu 80. 9.000 din.. otpisane vrednosti 80%..500 din. Isplaćeno je 160. Obaveze za nefakturisanu robu 75. ZTN su 10.. 4. Obračun konsignacione prodaje robe 80. Komisionaru pripada 4.000 din. Razgraničenje troškova popravki u garantnom roku 35. Prebrojavanjem gotovine u kasi ustanovljeno je stvarno stanje od 82..

188 .

Dobavljači-dužnici 35. (obračun komisione prodaje).6 dinara) i nedovršena proizvodnja izdaje se nalogom 27-22.000 din.200 din. Auto gume u upotrebi 100% 18. Blagajna 150...000 din.180 din..200 din..g.000 din.000 din.. U toku meseca nastali su i sledeći troškovi: bruto zarade 32. Kupljeno je na berzi redovnih akcija drugog preduzeća za 200. na ime polovine vrednosti akcija i 14.. Devizni račun 79. Komisionareva prvizija iznosi 3. Komisionar nas obaveštava da je prodao 50% zaliha za 28. doprinos za vodu plaćen iz blagajne 700 din.. otpisano sa 70%. Odstupanje od planske nabavne cene materijala (negativni) 2... Na osnovu datog stanja sastaviti početni bilans. Provizija berzanskog radnika iznosi 4.000 din.580 din. Otkupljene sopstvene akcije prodate su za 30. Ostala PVR 22.000 din..000 din.000 din. 4.000 din. Troškovi obrade i dorade iznose po fakturi 1..400.000 din..000 din. amortizacije 15.000 din.000 din.000 din..000 din. Berzanski promet iznosi 1. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 50. ZTN plaćeni su u gotovu 1...000 din. Komisionar je uplatio razliku na naš Žiro-račun.000 din. Hronološki i sistematski proknjiŽiti sledeće poslovne promene: Napomena: (1 Euro x 66. Kupac iz inostranstva uplatio je na naš devizni račun 450E po kursu od 70. OS 1....000 din.000 din..000 din. Potraživanje za dugoročno udružena sredstva 90. uplaćeno je na Žiroračun 70. 2..000 din.000 din. 7..200 din.400 din. Raspisano je novo kolo običnih akcija po nominali od 140.000 din. 8.. Dobavljači u inostranstvu 79. Stigao je materijal iz obrade i dorade. Na osnovu odluke organa upravljanja rashodovano je OS čija je nabavna vrednost 50.. Komisionar je nabavio i poslao sitan inventar fakturne vrednosti 19. Rezerve 380.000 din. Obračunati i proknjižiti pozitivnu kursnu razliku.. obračunata kamata 12. Žiro-račun 320. Nedovršena proizvodnja 42. Invesricije u toku 50.. 10.01.000 din.000 din. Dobavljači u zemlji 60.100 din. Matrijal 172.. Akcijski kapital po osnovu prioritetnih akcija 377.. i da je obračunao 5% na ime provizije. dok se ostatak otpisuje metodom 50%.000 din. Dugoročni kredit 130.. Sitan inventar je stavljen u upotrebu i to za 12. Kupci u inostranstvu 33...000 din. Gotovi proizvodi dati u komisionu prodaju 44. način: 70% u rezerve i 30% za dividende koje su plaćene sa Žiro-računa.. Procenjena vrednost likvidacionog ostatka je 21. 9. 1. na izmirenje obaveze po fakturi br.000 din. 10. 5. Materijal na obradi i doradi 13.. Kupci u zemlji 49. Rashodovane su auto gume u upotrebi sa 100% i otpaci iznose 800 din.000 din.. Obračunati i proknjižiti nagativnu kursnu razliku. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 1..000 din.000 din. i radnim nalogom 29-20. imalo je sledeće bilansne pozicije: IVOS 220..000 din.000 din.000 din.. AŽIO 75. Planska nabavna vrednost primljenog materijala je 16.000 din. materijala za 40.000 din. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu.000 din..000 din. RT reklame11.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće A K O M A iz Kruševca na dan 01.000 din. Domaćem dobavljaču isplatili smo sa Žiro-računa 10..0 din.. na ime AŽIA. Raspoređena je neraspoređena dobit iz prethodne godine na sl.. t... Dobavljačima iz inostranstva na ime izmirenja celokupne obaveze isplaćeno je sa deviznog računa 84..000 din. itd. koji se kalkulativno otpisuje..200E x 70 din. 6. Neraspoređen dobitak ranijih godina 25.000 din. 3. IV auto guma u upotrebi 3.000 din..600. Rezultat se obračunava po metodi prodatih učinaka.000 din.).. Gotovi proizvodi 83.300 din..000 din.. Otkupljene sopstvene akcije 30. izvršen kalkulativan otpis auto guma 3.000 din. u gotovu.000 din.. 189 . (1.

14.000 din. 190 . 15.000 din.. Isplata je izvršena sa Žiro-računa.. Izvršiti raspored troškova ako od ukupnih troškova na proizvodnju otpada 80%. obračunavamo ih po stvarnoj ceni koštanja. Uzroci manjka nisu poznati. 27 i poslata je na zalihe GP. Utvrđen je po popisu manjak gotovine u iznosu od 700 din. Završena je proizvodnja po nalogu br.. 16. Sa Žiro-računa isplaćeno je blagajni 32. 13. obustavila na ime administrativnih zabrana.. 12.000 din. na ime poreza i doprinosa. jer je 2. Akcije su poništene. na ime neto zarada i 4. Otkupljene su preferencijalne akcije za 77.000 din. a upravu i prodaju po 10%. Nominalna vrednost otkupljenih akcija iznosi 80. Blagajna je isplatila 30. Obračunati periodični rezultat i preneti ga na odgovarajući konto.000 din.000 din.11.

000 din.. Kupljeno je i smešteno u magacin 400 kom. 191 ..000 din.. Ista je isplaćena sa Žiro-računa po umanjenju za iznos avansa.000 din..... on je smešten u magacin.000 din. Sporna potraživanja 16. ZTN plaćeni su u gotovu u iznosu od 2. robe Y po ugovorenoj ceni od 220 din. po komadu. Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans..000 din. bruto zarade 30.. Kupci – poverioci 4. 4.000din.000 din. Istovremeno je primljena faktura za nabavljenu robu iz stava 1. RT osiguranja 5. OS 3.200.000 din.000 din.. Blagajna 130.. Roba na putu 17..000 din..200 din.. sledeće stanje sredstava i izvora sredstava: Avansi za osnovna sredstva 160..000 din. 9. a zatim hronološki i sistematski proknjižiti date poslovne promene imajući u vidu sledeće pretpostavke: a) Obračun vršiti po metodu troškova prodatih učinaka b) Evidencija robe vodi se analitički: za obračun NV realizovane robe koristi se LIFO metod.01..000 din. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu prvog stepena. 8.650 din. dok su istovremeno isplaćene ostale obaveze u celosti i obaveza iz kratkoročnog kredita od 54. t. 6.000 din. 3. Istovremeno izvršena je nabavka sitnog inventara u iznosu od 15. sitnog inventara koji se odmah otpisuje sa 50%.800.000 din.. Materijal 60.000 din..500 din. Otpisujemo sporno potraživanje sa 60%.100 din.. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: amortizacije 32. i troškovi investicionog održavanja od 3.200. obračunate kamate na dugoročne kredite 600 din..... IV spornih potraživanja 3. Roba na zalihama 720. Za ovu robu nije dospela faktura od dobavljača.000 din. Sa Žiro-računa isplaćeni su troškovi reklame na radiju i TV u iznosu od 12.000 din..000 din. 5. Roba ''Y'' PS) 700x200=140. IVOS 1. Ortački kapital 1. Dugoročni krediti 600..000 din..000 din.. a koja je bila otpisana sa 90%. članarine poslovnim asocijacijama 1.. na 88. Prodato je robe po prodajnoj vrednosti (od 250 din. koji je isplaćen sa Žiro-računa. zanatske usluge 1. a iz magacina je izdato u upotrebu 6. Po izvodu banke na naš Žiro-račun kupci su uplatili 60. a ostatak na kredit..000 din. 20% bariranim čekovima. Rashodovana je jedna vitrina čija je nabavna vrednost 22. Po izvodu banke isplaćen je utrošak električne energije u iznosu od 1.000 din.800x100=580. Primljena je prva privremena situacija u vezi izgradnje poslovnog objekta na iznos od 180... Žiro-račun 260.000 din. Roba je plaćena sa 20% u gotovu.. Kratkoročni krediti 554.000 1.000 din. Dobavljači 270.000 din. 10. Rezerve 445..Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće W E G A iz Valjeva imalo je na dan 01. Svi troškovi se razgraničavaju na 6 meseci.g...000 din.000 din.000 din.000 din.. Ostale obaveze 2. Roba ''Z'' PS) 5.000 2.000 din.. Kupci 360.) 7. Ostala potraživanja 10.000 din. 2. Stanje na analitici bilo je: 1..000 din. Kupljeno je materijala za 16. za robu B) i to 100 komada robe A i 500 komada robe B. Dobavljači za nefakturisanu robu 60. troškovi materijala 16. PTT troškovi 1.000 din. za robu A i 150 din. Istovremeno je prispela roba sa puta (to je roba Y po ceni od 200 din.000 din.000 din.

Zaključiti račune vrsta troškova.000 din. Sa Žiro-računa isplaćena je menična obaveza prema dobavljaču iz stava 11.200 din.000 din. 14.. 192 .. 12.11. Na ime izmirenja obaveza izdali smo menicu na nominalni iznos od 18. Utvrditi i proknjižiti finansijski rezultat. Izvršiti prenos troškova po vrstama na konto Troškovi trgovine. 13.200 din. 15. i na ime restoranskih usluga 2. 16. Prispela je faktura za robu nabavljenu prošle godine u iznosu od 16. Na ime definitivnog izmirenja spornog potraživanja. Iz blagajne je isplaćeno radnicima na ime dnevnica 3.. kupac je uplatio 10. a po odluci suda. Podignuto je čekom sa Žiro-računa za potrebe blagajne od 5.000 din..000 din..

000 din.000 din.000 din.000 din... Kupac ''Elan'' je poslao na ime izmirenja dela duga od 8..000 din.000 din. Sumnjiva potraživanja 4. Banka nam je odobrila dugoročni kredit u iznosu od 400.000 din.000 din. menicu na 8. Sitan inventar u upotrebi (100%) 3.000 din. Kratkoročni kredit 27..000 din. t.000 din. Menična potraživanja 22. Nepokriveni gubitak ranijih godina 10...54=30.300.. R Prihoda po osnovu menica 3.500 din. IVOS 51. Nedovršena proizvodnja 35.000 din.000 din. 3. Akreditiv 10. Dobavljači – dužnici 7... sledeće bilansne pozicije: Osnovna sredstva 1....000 din.. Žiro-račun 50.. Dobavljači 37.200.700 din.g.01. RT zakupnine 6.600 din..000 din. Za izvedene radove izvođač je dostavio prvu privremenu situaciju na iznos od 120. Inokosni kapital 1.000 din.. RT investicionog održavanja 4.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Proizvodno preduzeće D A B I iz Niša imalo je na dan 01.000 din.. Ambalaža na putu 10. Privremena situacija nije isplaćena jer se čeka odobrenje od banke za dugoročni kredit. Istovremeno nam je prebačeno na Žiro-račun 120. 193 ..200 din.. Kupci 12. Ostala potraživanja 8.000x25=25000 Analitika GP Proizvod “I “ PS) 550x54.700 din..000 1. Nenominirani kapital 46.. Na osnovu datih podataka sastaviti početni bilans. GP i materijala. za isplatu privremene situacije koja je odmah isplaćena.000 din. IV sumnjivih potraživanja 700 din.000 din. Materijal 40..000 Analitika materijala Materijal ''A'' PS) 1. Ugovorena je sa izvođačem radova izgradnja nove proizvodne hale. 2.000 Proizvod ''II'' PS) 300x170=51. Gotovi proizvodi 81.000 din.... otvoriti dnevnik i račune glavne knjige prvog stepena i analitičke evidencije kupaca. imajući u vidu da se: 1) obračun periodičnog rezultata vrši po metodi troškova prodatih učinaka 2) obračun izlaza zaliha vrši se primenom metode prosečne cene Napomena: Stanje u analitici je sledeće: Analitika kupaca Kupac ''Sigma'' ps) 4.000 Materijal ''B'' PS) 750x20=15. Blagajna 13.000 din.000 Kupac ''Elan'' ps) 8...000 din. Ostale obaveze 12..000 din. Obaveze za nefakturisani materijal 30..000 din.000 din.

Poslato je u komisionu prodaju 150 komada proizvoda I čija je ugovorena limitirana najmanja prodajna cena 100 din. Proizvedeno je 120 proizvoda II i 268 proizvoda I. 14.. Otpisali smo sumnjivo potraživanje sa 50%. kao i rizik zaliha GP iznosio je 3. 7. PTT troškovi plaćeni u gotovu 620 din. 8. Primljena je konačna situacija na 420. za materijal kupljen u prošloj godini. po komadu. Utvrđen je stvarni rizik zaliha je 4. utrošeno je 400 kg materijala ''A'' i 150 kg materijala ''B''.. Od izvođača radova primljena je druga privremena situacija na 150. 10. 13..000 din. Troškovi prevoza plaćeni su bezgotovinski u iznosu od 2.000 din.000 din. 11. a ostatak otpada na proizvodnju.. a delom sa Žiro-računa.. 16. i kupcu (Elan). Aktivirana je nova hala i proizvodnja u njoj. obračunata zakupnina 1. koja je isplaćena iz ostatka kredita... Komisionareva privizija je 5% od prodajne vrednosti. 194 .4. Gubitak pokriti na teret dobitka iz tekuće godine. 9.000 din. Službenik se vratio sa puta i podneo putni račun na 2..700 din. članarina komori je obračunata na 600 din. Od ukupnih nelociranih troškova na upravu i prodaju se odnosi po 8%. Iz blagajne je plaćena akontacija radniku za službeni put na 1.000 din.000 din.) po odbitku 1% kasa skonta i 2% na ime naknadno odobrenog rabata.. Od dobavljača su primljene fakture na ime pretplate struje na 1. 15.000 din. U toku meseca nastali su još i sledeći troškovi: Obračunate zarade 18. 5.. Prispela je ambalaža sa puta. 12. (Sigma) i 250 kg I po ceni od 100 din.200 din.000 din... Sa Žiro-računa izvršene su sledeće isplate: a) obaveza prema dobavljaču za materijal (iz stava 7. 6. Zaključiti račune vremenskih razgraničenja. Prodato je gotovih proizvoda prema fakturama proizvoda 160 II po ceni od 250 din. koja je plaćena iz dugoročnog kredita. i faktura na iznos od 10. Zaključiti račune vrsta troškova.500 din. Obračunati i proknjižiti rezultat. Završena je celokupna proizvodnja. b) obaveza za članarinu komorama 600 din.

000 din.. istovremeno je kupac iz stava 3. Žiro-račun 70.000 din. Naplaćeno je preko Žiro-računa na ime likvidacije meničnog potraživanja 60.. Akcije se povlače i poništavaju.500 kg robe ''D''.. Na osnovu datih podataka sačinit početni bilans.000 din. Prodato je na kredit 1.000 din. Menična potraživanja 60.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće T I N A iz Kruševca imalo je na dan 01. Blagajna 19..000 din. t. obračunat je rizik zaliha sa 1. IV sumnjivih potraživanja 2. a obračun rezultata po metodu troškova prodatih učinaka. na ime poreza i doprinosa iz zarada. Dugoročni plasmani 200. a izdaju redovne akcije.000 din. Sada. Ambalaža na zalihama 10. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: ukalkulisane bruto zarade 10.000 din.200 din..000 din. Kupljeno je na kredit upotrebljavano OS za 12.. Zamenjeno je 50 preferencijalnih akcija za 50 redovnih akcija po nominali.000 din. obaveza prema dobavljaču izmirena je iz dugoročnog kredita. Obaveza je plaćena iz avansa za osnovna sredstva sa 1/2.200 kg robe ''D'' po ceni od 120 din..000 din..000 din.. troškovi materijala 12.000 din.000 din. IV meničnih potraživanja 11... Takođe isplaćeno je blagajni 8.. Akcijski kapital po osnovu preferencijalnih akcija 650.000 din. Nominalna vrednost obe vrste akcija je 1.. 3... Preduzeće nam ispostavlja prvu privremenu situaciju na 130.. 10..000 din... Kratkoročni krediti 140. Sklopljen je ugovor o izgradnji skladišta sa građevinskim preduzećem ''Grading''iz N.. Troškovi su plaćeni bariranim čekom u iznosu od 4. Napomena: Stanje u analitici je sledeće: 1. RT osiguranja 7.000 din..000 din. Dobavljači 13.800 kg robe ''S'' i 1.. Ostala potraživanja 1. 9.000 din.. sledeće stanje na računima sredstava i izvora sredstava: Avansi za OS 160.000 din.000 din.000 din...000 din.800 din. IVOS 500. Devizni račun 66. Otpisuje se sumnjivo potraživanje sa 70%. Prodajna vrednost robe je 35.000 dinara.620 din.. koja se otpisuje sa 50%...000 din.000 din. Roba ''S'' PS) 1. 5.. Kupac koji je u likvidaciji. troškovi komunalnih usluga 400 din. na ime neto-zarada i 2. 2.000 dinara. čija je otpisana vrednost 80%.000 2.000 din.000 din. Po fakturi i prijemnici nabavljeno je 2. 4. Kupci 92.. Sumnjiva potraživanja 19.200 din.000 1. RT reklame 4.. a druga 1/2 data je iz dugoročnog kredita.000 din.000 kg robe ''S'' po 70 dinara i 1. uplatio je na ime konačnog izmirenja duga na naš Žiro-račun iznos od 10.000 din.000 din.. 195 ..g.000 din. Dugoročni krediti 500. Među dobavljačima ima dužnika u iznosu od 20. RT kamate 1. Izdaje se u upotrebu ambalaža u vrednosti od 6. Kupcu je zbog smanjenog kvaliteta robe odobrena bonifikacija od 4%. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu prvog stepena. 6.000 din.. izmirio obavezu po odbitku 4% kasa skonta.000 din. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 1. OS 2.. Nenaplaćeni vanredni prihodi po osnovu ležarine od preduzeća ''DOMET'' iznose 5. troškovi električne energije 1.01.350.600.000 din. troškovi reklame 2. a prvobitna nabavna vrednost 40. Roba ''D'' PS) 700x200=140.000 din. 8.. imajući u vidu da se roba vodi u analitici za obračun nabavke koristi se LIFO metod.000 din.. 7..250x80=100.. Roba na zalihama 240..000 din. Materijal 120.

12.. Preduzeće ''Grading'' ispostavlja nam konačnu situaciju na 300.). Utvrditi i proknjižiti finansijski rezultat za ovaj obračunski period. Obaveza prema izvođaču izmirena je iz avansa sa 65..800 din.200 kg robe ''S'' i 650 kg robe ''B'' (prvo po ceni od 90 din. 16..000 din. a druge po ceni od 220 din. otpisana su sa 160. Kupac je svoju obavezu izmirio 50% u gotovu. Prodato je 1. 15.. primljena je faktura za utrošenu električnu energiju 1. Skladište je aktivirano.000 din... a 50% bariranim čekovima.000 din.620 din.. 196 . Nabavna vrednost OS iznosi 250.11. Stvarni rizik zaliha je 1. Izvršiti raspodelu rezultata ako je porez na dobit 30% ostatak su učešća u dobiti. 13.000 din. Putem licitacije prodat je deo OS za iznos od 220. Likvidirati paralelne račune razgraničenja. a ostatak iz dugoročnog kredita. 14.000 din.

..Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Akcionarsko proizvodno preduzeće M I T R O S iz Ćuprije ima na dan 01.600 din. RT struje 1. na naš Žiro-račun. Preduzeće je donelo odluku da se ubuduće GP vode po planskoj ceni. 7. (nv 400).000 din. pa se otpisuje..000 din.600 din.. Kratkoročni krediti 300.200 din.400..100 din. autorskih honorara 1. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu i proknjižiti sistematski nastale promene u toku meseca uz napomenu da se rezultat obračunava po metodi prodatih učinaka i da je nominalna vrednost redovnih akcija 200 din.. Emitovane su prodate obveznice dugoročnog zajma u iznosu od 120. Blagajna 162.230 din. 6.000 din.000 din. Istovremeno je iz blagajne isplaćeno na ime članarine komori 600 din.000 din.000 din.000 din.. Troškovi prevoza plaćeni su bariranim čekom u iznosu od 1... Godišnja kamatna stopa je 5%. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: materijala za 12. u gotovu... bruto zarade 45. Kupljen je materijal po tržišnoj ceni od 42.90.000 din. Isplata je izvršena iz dugoročnih obaveza. Po fakturi dobavljača kupljen je kompjuter sa štampačem za 52. 4. 10.000 din. koji nam duguje 60.g. AŽIO 200...000 din. Knjižiti raspored troškova.02.. pao je pod stečaj. Akcijski kapital preferencijalne akcije 800.000 din.000 din. IV Osnovna sredstva 290. troškovi goriva 620 din. obračunat je rizik zaliha GP u iznosu od 2... Dobavljači ... Procenjuje se da će 60% duga biti nenaplativo.600 din.. Akreditiv je ugašen prenosom 2.000 din. Kupac ''Sigma'' .000 din. 197 .. Sa Žiro-računa isplaćena je obaveza prema dobavljačima u iznosu od 20.Niš.000 din.(nv 200). Ambalaža na zalihama 13. Dobavljač ''Prima'' naplatio je iz otvorenog akreditiva 8. 5. 11.000 din.500 din.900 din. 2. 66-70. 3....000 din. 1. 9. OS 2. po akciji. Banka nas obaveštava da je otvorila dokumentirani akreditiv za nabavku mašine od dobavljača ''Prima'' iz Beograda u iznosu od 10.. t.000 din..000 din.... 8. Nedovršena proizvodnja 160. Ostale obaveze 5.. Montiranje i obuka košta 3..000 din. RT kamate 2..100. na upravu 15% i na prodaju 5%. Istovremeno je naplaćena nagrada sa sajma u iznosu od 3..000 din. RT osiguranja 1.000 din...000 din. sledeće stanje na računima sredstava i njihovih izvora: Akcijski kapital redovne akcije 1. 67 . i na ime troškova za sluŽbeno putovanje radniku 1. Izvršiti alokaciju nealociranih troškova.000 din..600 din. za troškove dorade plaćeno je 5.. 12.. Dobavljači 70. GP 160. Dugoročni plasmani 160. troškovi reklame 600 din.. Materijal 450. Žiro-račun 320.000 din.000 din. Ostala potraživanja 4.. i radni nalog br.000 din..000 din.dužnici 12. Novac je uplaćen na naš Žiro-račun..000 din. Dugoročni krediti 600. Kompjuter je stavljen u upotrebu. Zakonske rezerve 102. Primljene su sledeće fakture: a) za ambalaŽu u iznosu od 13. Primljen je materijal sa obrade i dorade.. troškovi usluga zaštite na radu 1. a preferencijalnih 100 din. c) za troškove računovodstvene revizije 850 din..000 din. (radni nalog br. ako se na proizvodnju odnosi 80%.000 din. Inventarisanjem je utvrđeno stvarno stanje u blagajni 160. Materijal na obradi i doradi 26.400 din..300 din. Kupci 200. b) za troškove struje 1.000 din. Sačinite početni bilans.000 din.170 din.).000 din..000 din. U tu svrhu preračunate su zalihe po planskim cenama i dobijena vrednost od 180.000 din.

13.000 din. 16. 14. Prodato je 50% zaliha GP za 100.. 198 . Kupac je izmirio obavezu iz prethodnog stava uplatom na Žiro-račun po odbitku 1% na ime rabata i 2% na ime kasa skonta. 15. Proknjižiti eksterni i interni stav.. Utvrditi finansijski rezultat preduzeća.000 din. Sastaviti bilans uspeha. Iz blagajne su isplaćeni dodatni troškovi. Radnik je stigao sa službenog puta i podneo račun na 2. Obračunati srazmerni deo odstupanja planske cene GP.

000 din.. PTT troškovi 1. na ime poreza i doprinosa. 11..000 din..000 din.. RT osiguranja 4. Popisom je ustanovljen višak OS čija je procenjena nabavna vrednost 9.. Istovremeno je isplaćena mandatna kazna koju je izreko tržišni inspektor u iznosu od 3.000 din... Prebrojavanjem gotovine utvrđeno je stanje od 235.. Po fakturi dobavljača i našoj prijemnici primljeno je u magacin auto-guma u vrednosti 20. Komisionaru pripada na ime provizije 10%. a ostatak na kredit.. troškovi zarada 30. je plaćeno u gotovu...000 din. Ostala potraživanja 4.000 din. jer ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu. Prodato je robe u iznosu od 220... Ortački kapital 2..000 din. U toku meseca nastali su sledeći troškovi: materijala 50. Roba data u komisionu prodaju 90.000 din.. kupac je uplatio na naš Žiroračun pun iznos potraživanja i na ime troškova spora 5. a likvidacioni ostatak 1.000 din.100 din. Novčana sredstva rezervi 16.000 din..000 din. koja se otpisuje sa 100% i auto-gume u 199 . RT pretplate 500 din.... Sa Žiro-račun izvršena je isplata blagajni neto zarada po odbitku 2.000 din. a procenjena otpisana vrednost 6..000 din.Kandidat ____________________ Broj indeksa _________________ Trgovinsko preduzeće M I M A iz Kragujevca imalo je na dan 01.000 din.000 din.. t. 3.200 din.000 din.000 din.. Ostale obaveze 5.000 din. 9... Kupac ''S'' iz Paraćina nije izmirio dospelu obavezu plaćanja u iznosu od 32.200 din. za zdravstvene usluge plaćeno je u gotovu 600 din.. na ime uređenja izložbenog prostora plaćeno je bariranim čekom 1. Stigla je roba koja je bila na putu.000 din.000 din. i naplaćeni su neevidentirani vanredni prihodi po osnovu ugovorenih penala od dobavljača 2.. Izdato je u upotrebu ambalaže za 7.000 din. Menične obaveze 90. i to 20..000 din. Po presudi Privrednog suda koji je presudio u našu korist...300 din..000 din. 4. koji je prodat za gotovo u iznosu od 800 din. Na osnovu podataka sačiniti bilans.. Roba 420.. otvoriti dnevnik i glavnu knjigu prvog stepena.000 din. i ambalaže od 15.300 din. Dugoročna rezervisanja 150.000 din.000 din..000 din..700 din. Rashodujemo OS čija je nabavna vrednost 7. Istovremeno je izmirena obaveza prema dobavljaču iz stava 2.000 din. RT kamate 6. ProknjiŽiti interni stav.000 din. Dobavljaču iz stava 2. IVOS 410.. 8..000 din. 13..100 din.000 din..400 din. 1.000 din. troškovi autorskih honorara 500 din. Žiro-račun 660.. 6. sledeće bilansne pozicije: Obračun konsignacione prodaje robe 120.630. OS 2. na čekove. Kratkoročni krediti 600.000 din. 40.. 10. 7. RT investicije održavanja 2.000 din. troškovi osiguranja 2. Komisionar nas obaveštava da je prodao 60% robe u komisionu za 70..000 din.000 din. Roba na putu 12.g.000 din. koja se otpisano 3. Dobavljači – dužnici 21.. Dugoročni plasmani 220.. Uskladiti stvarno sa knjigovodstvenim stanjem. Istovremeno je poslat materijal na obradu i doradu u iznosu od 20.000 din.100 din. troškovi zakupnine 1. 12... Dugoročni krediti 900. Po mišljenju pravne službe odlučeno je da se naše potraživanje otpiše sa 15%..000 din.. Obračun troškova vršiti po metodi ukupnih učinaka. Blagajna 240. Pokrenut je spor kod nadležnog suda i plaćeni su troškovi spora preko računa u iznosu od 4. Materijal 150.000 din..000 din.01. Statutarne rezerve 16. Nepokriveni gubitak iz ranijih godina 2. Obračunati zavisni troškovi nabavke su 5% od fakturne vrednosti i plaćeni su u gotovu.000 din.. Dobavljači 160. Obaveze za nefakturisanu robu 60.400.. Kupci 210.000 din.. 5. 2. je vraćeno auto-guma za 10. Po izvodu banke plaćeni su PTT troškovi u iznosu od 2.000 din.000 din....000 din.

000 din. 15.. koje se kalkulativno otpisuju sa 10% mesečno (izvršiti otpis za tekući mesec). u gotovu. 200 . Kupljena je roba u iznosu od 65. Pokrivamo gubitak iz ranijih godina godina iz rezervi. 16.vrednosti od 6.000 din.. Dobavljač nas obaveštava da nam odobrava sezonski rabat u iznosu od 5.200 din. i plaćeni su ZTN u iznosu od 1. 14.000 din. Obračunati i proknjižiti finansijski rezultat po navedenoj metodi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful