Pentafsiran Skor Ujian

Mangapa bentuk kuantitatif ??
• pemerihalan yang lebih tepat tentang sesuatu keadaan Contohnya 30 % berbanding penyatan memuaskan, baik dan sebagainya • meningkatkan keobjektifan langkah pengukuran skor yang hampir sama kepada jawapan seorang pelajar dengan menggunakan prosedur yang sama menunjukkan prosedur berkenaan adalah menepati keobjektifan dan maklumat yang diperolehi adalah boleh dipercayai

• komunikasi yang lebih lancar dan jelas dibuat perbincangan guru-guru atau melibatkan penerangan laporan kemajuan murid-murid kepada ibu bapa mereka

Kaedah penentuan pencapaian pelajar
• • • • Pangkat Stanines/standard nine Penentuan gred Pangkat ratusan/persentil

Pangkat
markah 97 95 90 Pangkat/kedudukan 1 2 3

90 80 79
65

3 4 5
6

Penentuan gred
markah gred

85 - 100
70 - 84 55 - 69 40 - 54 < 40

A
B C D F

Pangkat ratusan/persentil
• Pangkat persentil = Kekerapan kumulatif X 100 N
• Kekerapan kumulatif ini dikira hingga ke markah sebelum markah yang ingin ditentukan persentilnya atau bilangan pelajar yang memperoleh markah lebih rendah daripada markah tersebut • Jika dikatakan pencapaian Mamat berada dikedudukan pensentil 70, ini menunjukkan markah Mamat adalah lebih tinggi daripada markah 70% pelajar-pelajar lain

markah 80 70 65 55 45

Bil pelajar 3 3 7 2 5

Kekerapan terkumpul 20 17 14 7 0

Kedudukan calon yg markah 70 ??

-lihat bil.calon yg markah di bawah 70 -----14 org -% = 14/20 X 100 = 70 %

Stanines/standard nine
• berasaskan andaian bahawa pencapaian mengikut taburan normal • Stanines mempunyai min = 5 dan sisihan piawai = 2; Stanines = 2z + 5 • z = (x - µ)/σ

Stanines dan Peratus Pelajar
Stanines 9 Peratus Pelajar 4

8
7 6 5 4 3 2 1

7
12 17 20 17 12 7 4 100

Penerima Laporan Penilaian
• • • • • • • Guru Pelajar Ibu Bapa Guru Kaunselor Guru Besar Sekolah Pegawai Pendidikan Daerah Bakal Majikan

Maklumat Untuk Guru
• Guru memerlukan maklumat tentang pelajar-pelajar mereka untuk membantu mereka dalam pengajaran. • Maklumat pencapaian lepas, pengetahuan dan kemahiran asas, gaya dan masalah pembelajaran,minat, motivasi, sikap, kemajuan akademik dan pencapaian akhir pelajar. • .

mengapa guru perlu maklumat ?
• membuat keputusan tentang sukatan pelajaran dan kaedah pengajaran yang sesuai • merancang dan melaksanakan ulang kaji tajuk-tajuk tertentu yang menjadi asas kepada pelajaran baru. • meningkatkan motivasi pembelajaran mereka • menentukan kaedah pdp yang lebih sesuai • Ujian diagnostik boleh digunakan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran pelajar

Maklumat untuk pelajar
• Maklumat apa ?? pengetahuan dan kemahiran asas, gaya dan masalah pembelajaran serta kemajuan dan pencapaian akademik • Untuk apa ?? -ulang kaji tajuk-tajuk yang belum mereka kuasai -mengubah gaya pembelajaran -menjadi motivasi kepada mereka

Maklumat untuk ibubapa
• Maklumat apa?? -masalah pembelajaran, kemajuan akademik, pencapaian akhir dan perkembangan sahsiah anakanak mereka • Untuk apa ?? -membuat keputusan tentang bentuk bantuan pembelajaran yang diperlukan, bidan pengajian dan kerjaya yang sesuai untuk anak-anak mereka -maklumat sahsiah membantu anak-anak mereka mengubah perlakuan

Maklumat untuk guru besar
• Untuk apa ?? -merancang program yang boleh meningkatkan motivasi pembelajaran, pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah pelajar -menentukan keberkesanan program -menyesuaikan kurikulum dengan keadaan/suasana di sekolah dan kawasan di sekelilingnya

Bentuk Laporan Penilaian
• • • • • • Gred Peratus Gred abjad Gred lulus- gagal Senarai semak Penjelasan bertulis Perjumpaan dengan ibubapa

Skor Piawai

Selamat berjaya
---usaha dan tawakkal kepada ALLAH…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful