¥∂º

v2—«

Êô«—u!

¥∏º

œU!¬d!Uã

µ∞º

«—u/œË—

µ≤º

杧
p'œËUM'«d/

ÙU}0«

ÈbM/ÊU&

uK)u(
µ∑

X(bKÄ
≤¥
dKMÖd1 ≥∏
‚öA.‰e.

Ê«u9;2

TIR

µ∞

UHK$

≥≤

∑±

dN(ÈœU3

≥π
ÊU|eL%

±±

vK,Ë«u|«

≥¥

±∂

¥±

K"

d}A69+

ÊUJK1
≥≤
≤≤

≤∞

Áe|œtFK.

µ

eá/
≤∏

∏≥

œu92U'

eI'

—u'v2U/

µ±

»UJ"

≥∞

t2U!

TIR

≤± ¥¥

s|—u' ≤∏

≤π

œËd3U(

ÊU(u0

d'd}0

≥µ

µµ
≥±

”U9'

œU!¬b|e1
∂ vKH' tá"Ëœ
≤¥

¥≥

Ê“Ë« ‰e.

tFK.sOzUã
Ãb}3

—«b}.

∏π

∂±

Á—b1d&
≥∂
dN!«

µ∑

≥ t"u'

≤∞
X(œv4U$—

¥∏
u' s4dO(
s}3u/
U!U!U.¬
¥π
≥≤
t4uJ}2
±πœU!¬ œuL:1
≤≤
t}0U6.«
±≤
±µ Á—u~MÇ
≥≤

µ¥

@(—“
±∏

s|Ëe.

X(œ—ö/

t|ö/rKF1

—u2

≥≥
s692—U2 ±±

µπ

±±µ —u9/

¡UO0±¥
±µ

“Ë«
ÊU7'u$

±µ
tO%U2

¥∞

TIR ±±±

TIR

ÁbK!

µ±

dNALzU.≤µÈ—U'

œË

¥
vK~M"

Öd
— ÊU

Ê«d}~$U!

≤≤

µπ

≥∂

≥∂ ±∞
≤π

≥∞

±≤ s9" œË—
≤µ

s91

öJ}0U+
±µ


t|ËœÊULN1
t"ö/
œËd3U(
≤¥ œU!¬ÙdB2
∂∞
t2U7'¬
¥¥
≥∞
≥∏
X'Ëb2ULN1

Ùö/

Âd$U$

ÊUJ}"Ád.
µ≥

¥≤

ÊU}(«d- ¥∂

Áœ«b2«
±µ

u}ÖÆÆb6+

≤µ

Ê«—UMÇ ≥
µµ

≤≤

ÊUJA1

µ≤ X(b2U}1

—b4“
¥¥

Ê“—Ë«œ
≤∂

≥µ

v1U}1

±∏

p3U/ µ

œU!¬”U6+ ≥≥

∂∞

±∏

TIR

≤∞
≥µ

t<}I1
s1U2

µ≤

±∏

±≥

d9,U!

¤öAZÇ ˆîBúQ◊áî ñ ◊ìU fluóìRí Ye AY ‹BíYóly ZOôí ñ ‹AóMZK YópU §Bífáí

f&d'

≥∞

b2ˬœe1

t|u{—

¥∑

Ê«Ëd!¬

∂≤

‹AóïvI Yóly ˆíóìu √ïöZÇ ıAYók ıói aA fiBí YgC 26 añY ıYAhÅíBî ñ eaBi

»d,

‚d(
≥∂º

.•iA ZÃhK ‘áVM ˆâí

»uM$

±∏

Á—b2«u|œ

±∂ ≥≤
TIR ±π

bM!—œ

≤≤

Á—u&—u&

≥∏

—UN!u2

—U9}!

±≤œU!¬¡U}{
±∞

¥∑

»U1dÖ

µ≤

≥±

TIR

‚«œ—«

p}!¬

≥∏

œU!¬X0Ëœ

¥¥

t9Ö¬

≥µ

dBFO0Ë—UB%

≥± ≥∑

±µ
b2ËUN2 ≥∞
TIR

≥∏

ÊU}0Ë

±µ

µ XA,¬

s|—ËdH'«

œU!¬dE2

∂∞
≤≥
TIR
œU!¬r}3«d!«

±∏ÊU,d!

œd~7A3

≤±

ıAfieBQ ◊áî ñ ◊ìU ≥XI :≈àA

uG6G!
¥µ

≥∞

œd97'œ
ÊUG1«œ
»¬“«—œ
¥∏ ¥¥-π∑
d<âÖ ±∏
≤∞
∏≥
œU!¬oA+
≥µ
d71uK}/ ≤∞∞
≤≤
s|e|œ
Êu"U&qÄ
±∏

≥±
tK:1œôu∑∞
≥∞
bML$—U}! ±∏

µ∞
±∞∞
±µ∞
tâ,U! X<! @M'
X(ô¬
t4d}1«
p(Ëö/
»¬œË—
Ád$UÖ
¥¥
TIR
µ∏

µ±
∑∑
±µ
Èœu;2U&
¥∞
¥∞
∑∞
≥∞
Ãd/b'
≤∑
t(u.
rAbL7A(
µπ Ãd/b'
—ôb'
¥∞
‘u.
tM|—
⁄U!tJ|
œË«œÁœ«e1U1« ±µ
Ê«Ëd1¬
∂µ
∂∂
ÊU~M' ±∂
œU!¬`0Uã
r(UÇ
≥≤
p2eÖ
”Ë—U1
p'—Ë
¥
∑≥
b}H'◊U!—
±µ
‚UL(U!
œË— s4—“
«d3“ sOzu! œU!¬r92
v2U(—U!U!
g|d9"≤∑ „dJA0 ¯—e!ÊU'«u0—uKÄ
dN(dN1 Ãd/
¥¥
Á—UMÇ
≤±
„u/d/
≤µ
¥≤
±≤
uKAOL.
≥µ
t}2UL}K<0«
TIR
ÊUNH<2«œ ∏≥
≤∏
ÂU$ ÁUÇ
±±
Âd~!¬
Á—œ tIK%
¥µ
≤±
±π
∑≤
ÊU|—«
±≥¥
±∑
„U"vM!
¥∞
¥π
≤∞
π¥
±∏
≥∏

t}|UD+
œU!¬bL%«
ÊU}70b'
≥∏
∏±
TIR
uKM/«
TIR
π∑
—UD+ aO(
≥∞
TIR
≥µ
œ«“d}LN(
∑∑ TIR
≥∞
s/
±¥
œU!¬b'«
œU!¬s}<%
Ê«u3¬
≥∏ -≥≤
b2ËU1œ
≤≥
≤∏
±≥
v2U&r}3«d!«
œ—UN7(«
⁄ö6.¬
µ±
v,U!ÊU&
œËdL2 ±±
≥∂
¥¥
≥∞
s/b/ ≥±
≥∏
dNA|bN1
X(b3U1 ≤¥ ±∏
œU!¬Ê«œe|
¥∞
bOá'—uÖ
s}9MK/
s3œË—
u2e|—U/
∂µ
≥∞
¥µ
X!—«
Ê«bM!d'
≤≥
±∑
œ—ö1
TIR
œU!¬Ëd<&
≤±
π
Ãˬ ±∞
œU!¬d7&«
≤π ∑π
∏∑
≥∞
±µ
¥±
ππ
≤µ
tá" pOA!
µ≤
∂µ
≤∑
œU!¬b}N(
—U|dN(

È—
@M'◊U!—
œU!¬ÊU1“
V}93
≥∏
¥∂
aK"ÁUÇ
±µ
≥∂
œd<!¬ ±≥
±µ ¥∂
u's|d}(
¥∞
‚öA.b'
∏∂
µµ
≤≥ dNA1ö'«
πµ
µ∞
±±∏
≥∂
o1œ
¥¥ µµ
œU!¬Ëd' tA|u(
TIR
∑π
‘u|—
Êö}/
¥∑
ÆÆÆ«b6+Áœ«e1U1«
s}Ç—UÄ
‰U1—u&
≥≥
≤∏
≤µ
±¥ TIR
≤≥
œ«d}1
·—˛
¥∞
¥∏
ôU!t1«—
¥∂
¥∂
∂∞
tK1dÖv2U3 ±∞
≥¥
≤∏ ¥π
Ê“—
≥∏
¥∏
t&d'
Êö~3œ
p|U!
≥±
X(b/UÄ
¥π ¥∂
≥∞
u7}/ —bãvK+
œËdJA& t|Ë«“
±π
≤∞
œU!¬X0Ëœ
—“Áu/
œU!¬g|d'
≤≤
œU!¬v2
±∏
≤±
±≤
±∑
Ê«œu6/
TIR
±∏ v9MÖ
œËd)
≤≤
TIR ∂µ µ∞
s|e$—œÁËd.
≤∞
t(œu2
ÊU.“«—
tâ6K% œu'u2
±¥
∂± œU!¬”U6+
TIR
œd9'ô
ÊUA/V'«
≥± ≥∑
≤∞
≤∞
TIR
≤µ
Ê«d60œ
TIR
sO.—Ë«
ÂU$X!d"
µ∑
œU!¬‰b6+
≤∞ Ê“u'
‚UL;Ç
»U1dÖ
±∞
≥∏
œU!¬q}K&±∂
ÂUL%tFK. »¬Ëœ
¥∂
±∑
≤¥
œU!¬s<%
TIR
µµ
∂≥
≤π
≥±
tá"qÖ
¥∞
¥µ
¯d≤≤
œU!¬e|e+ ∑±
≥π
¥∑
œU!¬ÊU6K!
≥∂
π∞
r(—
≤∞
µµ
≥∑ s}1«—Ë
≤µ
tFK.s3œ
Ë «uA}Ä vJ2«u|« ≥∞ —U<1dÖ Ê«œ«—¬
±≤
œU!¬dHF$
∂µ t}2u1U1
≤±
≤≤
pL2Áœ
v(U!u'
ÊU+Ë—
±µ¥
ÁËd.
¥¥
TIR
q}&Ád1
±≤
≥∞
±¥
π
≥∂
¥∞
t2Ë—œ ≤∑ ≥∂
dN1œU(
±µ
TIR
sJ'œd!
œU!¬ÈbN1
dL(U/
TIR
¥∏
Ê«dLÇ
U}K+t2U&œdÖ
ÊU&œ Ê«d!u2
ÊUOMO<%
ÊUL}K't}ItK'a}(
∂≤
UOK+u2tFK.
≤π
≤∑
±µ
≥∂
±≥
±≥
ÊU~M|U!
dH'U!
TIR ⁄ö6(«œ
¥∏ TIR
≤∞
µ±
ÙdB2p(u/
œU!¬‚d,
¥∞
dNA1dÇ œU!¬œ«u$
±∏
s}M1U±∏
≥µ
‚öA.
µ≥
pN/
s}90ô ¥∂ ¥∏
—«u;7(—
@M'‰U/
¥∏
—e&U!
¥∂
≤∑
±µ
œU!¬i}- ∂
Ê«b}1
¥∂ ¥±
vJAÖ
ÈUÇ
ÁËU'
¥∑
±¥∞
TIR
µµ
±∏
≥∂
≥±
≤µ
tMN1
Ád
d}LJA/
≥∂
‘u(U}!
÷u%
TIR
≥∞ œU!¬`0Uã
≥¥
ÊU.—u$
∏∂
TIR ÊUDK'
¥±
≤≥ ±∞
≤µ
œU!¬Á“U" ±µ¥
≥∞ ¥∏ —UN!
±≥
e|—U/
¥≤
b2ËUN. ±∂
b}3U2“«d)
u2 ÁœdÖ
¥≤
∂π
dIM'
f-Ë
π
‚U)tá"
TIR
uÄU.d}1«œ
TIR
Áe|—bNA1
πÊË—U,Ëœ
TIR
tKIK.
≤π
t|dEM1
∑π s}$¬
v1ö'
v'U6+@M"b'
d<2«Ë—tFK.
≥≤
XAK! ¥µ
ÊU.œ«œ
»U3“»«d'
≤∞
s/d~M0a}(
v<2u|
œU!¬b'«
ÈUÇ Ád.
∑±
TIR
≤∞ TIR
v,ö! œ«d1
≥∞
πµ
µµ
±∏
≤µ
≤¥
¥∞
¥≤
Áœ—“
ÊU"U6/«b'
ÊU9}L/
π±
∂±
œ—ˬœ—Ë
≥∞
≤∏
≥≤
≤¥
µµ
¥∞
TIR ÊU}0U/
—UÖœU|U!U!
≥µ
¥∑
t2U;M|
≥≤ ∏
≥∑ ≤∂
µ∑
≥∑
‘dH" µ∑ t4dHF$
U.¬÷u%
±∞
µ∂
¥±
ÊU3«—ÊU}1 µ
µµ
Ù«d/
≤∂ TIR
Ê«—“u/ ±µ
∂∞
≤∞ÊU/d'
Áu/p!“«
∂µ
±µ
bM1œd&
Ê«bMH'«
≤±
¥µ
≤∞
TIR
∑¥

œU!¬—u2
ÈËd<& ¥∏ ≤∞
≤∑
±≥
»¬dN(
Ê«œU7A3
TIR
¥±
≥µ
ÊU/d<|u"
≤≥
≤≥
¥±
≤µ
œU!¬ Âö'«
µ¥
v2«dL+
vâ2«e.
p|⁄U!
±∑
s}I2U&
≥∞
¥± ¥∏
≥±
≤∞
»U~M"
TIR
±∑
ÊU7<!‚U) Êu7<}!
ZH'd¥∑
¥∏ ≥∞
ÊU7<9!
TIR
≤∂

s}N1dµ∞
≥π
œU!¬dN1 ÁUÖœËd¥≤
≤≤
Á—«uNÖ ≥≤
µ≤
∏±
∏∑
ÊU~M'
µ≤
±µ
œd97'œ
≥∑
±µ
b2d/
¥∑
≥±
œËdJM0
t|bF'
ππ
±∞
≥≤
TIR
¥∂
TIR
—U/u$
ÊU~âHK'
∂≥
X(bO3U1 ≤¥
»«bM&
œU!¬v'u1
≤∑
≤±
≥∞
∂≥
≤∞
œU!¬r'U.
≤± ±∏

b}H'—uÖ
≤∞
µµ
≥∞
Ê«“ËdO±≥
±± ≤≥
X&b}!
TIR
Ê«d~M3¬
fOz—U!U!
@M3¬
¥∏
v'U1v2U/
≤∑
œU!¬`0Uã
pL2d'“«b2«—U!
∂µ
¥≤
t|—uBM1
≥¥
œd93«—
tLAÇXH3 ÊU}'—UœU!¬oA+
œU!¬Ëd<&
≥¥º
±≥
»«—u(
≤∂
≤∂
œU!¬“U}2
TIR
≥∂
±±
±∏ ±∏
pN/
µ∂
≤≥
≤∑
≥∑
œU!¬œË«œ
≥¥
—«e}2
∑≤
µ∞
≥¥º
≥∏
s}K!
≤∏
≤∞
≤≤
≥∞
t'ULÖ
≥∑ ≥µ
µ
œU!¬p64«
≥π
s1U'
dN(XH2
±∏
ÊUOÖ
vAK3
¥≥
TIR
±∏
±π
≤π
vKH'È“«d}(
—ˬuÖ ±∑ ∂
µ∞
b2ËUN2 ≥≤ TIR
q}K&a}A0«vK+
œU!¬r}3«d!«
¥∑
ÊËd!
≥∞
≤∏
±∞µ
TIR
œU!¬vM!
TIR
≥≥
π±-πµ
±∞µ
≥≥
≥≤
≥≥
TIR
ÊUJA1
p3œËœ
±µ
h0U&
≤±
¥µ
π
¥∞
±∞
±¥
±π q}L%
p&U/
µ µ≤- ≥∑
TIR
Á—u"
u"UJ1
œU!¬r}3«d!«

t2—“
≤±
≤±
Ê«˛u!
≥µ q}1◊U!—
ÊUM|d7(«
≤∞
ÊUI|U)≤∏
”Ëœd- t}1ö'«
≤∞
≥µ
≥∞ tO1uBF1
÷U}!X(œËÈdC&
—U1u' —U}7;!ÃU%
‰U3œ—«bNA1
„UHã«
t!uIF!
TIR
±∏
ÊU9}0œ
qÖbO! Ë Ê«—¬
b2Ë«—
µ∏
≤∞
µ∏
±≤
≤∂ µ∂
≤π
±∂
πµ
‚bM$
≤µ

Ê«u|«
‚«d2
ÁU~1b.
tK!«d'
±≤
œU!¬“Ëd}¥∑
µ∞
b2“U(
≥∏
∂≥ œU!¬Âö'«
»¬ÂdÖ
Âd~!¬ ±∑
TIR
œU!¬“U}Ä
≤∞
±∏
±±
p<|¬
œd$Ëd!
d'U}2 ∏
d7A0«
bL:1Áœ
±±≤
≤±
“Ë—bK!
TIR
µ±
≤±
Ùö:1
t2U7'¬
Ê«uK%
œU!¬b4“u!«
pA3œ
≤π
»U7-¬d!
ÊU(U/
TIR ≤∏
±∂
±≥
µ
±± «d<2«Ë—U/ ≥∏
¥µ
TIR
≤∑
≥∂
ÊU|«d'
a}(˜
—«uÇ
—œËbM3
œUAH'«
t|ËdA!
—uL}2
µ∂
d!U2
œU!¬v0U+
∑±
µ∏
≥∑
∂∞
≥π
v&d- ±∑
bO%u"
≥≥
≥µ
≥π d}L0U1
‘u&—«bÖqÄ v2d'
∂∞
≤µ
≥∞
±∞≤
tÇ—Ë
¥¥
b6MÖ »—œ
U{—U/U/
≥≥
≤±
‚UD<!
X&d3U(
¥∂
∂≥
≤µ ≤±
œË—r!
—u&
ÊbH'«
∑¥
±π
X(b2«u"
Á—U}<J0«b6+
X(bKÖ
„d"◊U!—
±∑
—uÖ◊U!—
szU.
≤∞
»¬m}"
Á«u&u$
”U6+vK+Áœ«e1U1«
œU!¬ sO<% v(U!vÇ—u.
≥≤
Èb2uKGÇ
ÊU/—Ë
—U1u0
¥∑
¥∑
dBL.
≥∏
≤≤
±±±
π±
±≤
Êôuâ2ôUÇ œU!¬—u(¬
vJL2◊U!—
Á—Ëœ»«d'
≥±

π
Ê«œe|
¥µ v(U!—UMÇ
µ∞
œU!¬dHF$

X(b3u/
∂± TIR
∏± TIR
≤≥
œU!¬`0Uã
‚U'd"
ÁdL
≤π
∏±
∂∞
œË—œU!
¥µ
r'U. Áœ«e1U1«
»U(u&◊U!—
t"u1
}'
œËdN.
œU!¬v$U%
±∏
≤≥
¥∂
±∏
≥≥
d}9;2
≤≤
±∂
≤∏
¥µ
π
TIR
≤∞
≤≤
œ »«dÖ
ÊU2UÄuÇ
±∏
µ∑
s}L& ¥∑
∂π
≥∑
ÊU9M1u.
TIR
≥π
Áœu6/t"ö/
≥≤
Á—œtFK.
≤¥
qÖqÖÁd7(«
∂µ
∂≤
ŒË—bM(
œU!¬b}F'
≤∞
v0U. ÊUI(u$
s|—«œ
±π —U,u1
b2ËœuL:1—«bÖ
≥∑
v2U2u/
¥µ
≥∏ TIR t,«“
U2“«
π
v3UAJK1
v3
µ¥
≤µ
≤µ
µ∞
±∞
ÂË—
¥∏ b6MÖÁUÇ◊U!—
π∞
¥∞
≤∏
≤¥
ÊôuLF1
∂≤
TIR
e|d-«
uM3œ ÊU~|UáKÖ
vÇd)U.
eMD2
œdLK/
≥∂
≤∏
Á—b!
rÇÊU9MÖ µ∏
ÊU$dN1
Á—«Ë“
„UÄÊULK'
±∏ TIR
bÖuÖ
≤∏
¥µ
≤∏ t}1UN'
ÈbN1dL/
∂∏ ≥∏ pNHã«
¥∂
tL}1
π
∏ µ∏ ±∏
t})U!—“
≥∑
≤∞
bL:1d}Ä b6MÖ
≤¥
œd$ö}1
ÈËö1
±µ
ÊU&ÊU$ÊU&
tL}1
Áb'
“—œu~}0«
≤≤
ÊU&◊U!—
Ê«Ë“Ë
q!UIÇ ≤≥ ±π
≤≤
±µ
Á—b!
¥µ
±∞π
ÊU~|UáKÖb'
ÊU~|UáKÖb' ≤∑
‚d)
∑¥
±∞
„uN|œ
ÊUL%—ÊU!
ÊU|˛u2
ê}Är&
b|“U!U!
@M&
ÊU$b}"
±≤
t}{U}!
X(œ
¥µ
≤∞
bOá'
ÊUDK'sLÇ
œU!¬‰u(
vKH'
dN(Á—œ
d7&œqÄ
±∞±
„—U2«
∑±
±∑
¥≥
∑±
∂≤ ±π
¥π
±± ZMI2
Áe|e+
¥∞
¯dÖUIÇ
∂∏
µµ
≤∂
¥µ
U}K+ÊU,u2
∂∞
œU!¬XL%—
¥¥
∏∑
t&d/
µ≤

πµ
≤µ
—uA/ÁU~7<|«
≤∞
≥∂
tKNÄ
¥∑ ±∑ ≤¥
∂¥
±∏ —U<2«u&
œË—
≤¥
bM.dH*
œU!¬—uBM1
≥∂
TIR
TIR
rG!
≤∑
o3œ
p|eÖ
Ád|uã
≤¥
≥∞ »¬Âœ
∏±
d}ÖuK$
@2—u!
X(b2U}1ËsO4u!
±±

ıu<Ä
“«Ë¬
tM1«œ
ÊU2«b!¬
∑∂
Ù—u&tÇ—u1
≤∞
ππ
≥π
∑¥
œU!¬»d+
≤∑ ZK&dN2π
¥µ
∂∏
œU!¬v$U%

≤∞
¥∑
⁄U!»«d' ≥∑ ≤∑
t4b'«
t9OM<%
Ád~M1qÄ
q}<±≥
∂∏
—u&
µ≤
TIR
ÊU,u2“
Á—U<N.
«œU!XAÄ◊U!—
“«—œtA}!
±∂
∂≤
µ∞
≤¥
a}(t"ö/
≥µ
p2U7<}2
tM|e&
dNA2Ëb|dµ± Áu/—UM|œ
µ≥
≥≤
b4u2e!
Ê«—«œ
TIR
UM}<1f6)
≥∞
±π
∂µ
≤µ Ë“U1
±µ
µ∞
‰«“qÄ
≥≤
∂∞
È—u1—u1
s}zU2
œU!¬X/u(
µ∞
Ád-“
TIR
ÊU9-«
∑∏
±≥
∂∂
µ∂
t!Ë—b}!
±¥
œd~7'œ
œU!¬V}6%
Ê«dK3œ
≥∞
±π
¥≥
n'u&
@M0Ë“
dN(s}3U(
±π
tMÇ
≥∑
Êu"—Ë
∑∞
∂∏
œu1
∂¥
¥± ÊUÖœUÇ
t}M}<%
t}2ULF2
≥∂
±µ
œ Ë—ÁbM|«“b'
Ë—ÁbM|«“b' ≤≤ ∂≤
≥≥
Ùu/
t|Uá3u/ ≥≤
 UO! È“d1ÁU~'UÄπ
·U7!¬ µ∞
tK$œ œË—
p7<Ç
TIR
≤π
ÊU}'u1
t}L(U3
≥∞
“œb'
ÊUNHã« ≠ “«dO(—u:1
∂≤
È—b}%
µπ
ÁUÇt'U| Ê«d}"
±∏ ∑ Èe~'
tA}!d'
b6MÖu2
t&d/
≤¥ µ
¥∞
≥∞
π∑
œU!¬‰u'—
s|—“ œU!¬v$U%
v!d,vK+
≥∞
Ê«˛U1
±∑
µ∞
ÊUÖ—Ë« ÊU6(a}( ≤±
œË— ≥∏
π±
t}0eM1
≤µ
≤µ s!±≥
∑±
±≥ µ±
TIR
”U6+X(œ
Œd'tFK.
X(œd'
µ∞
uM}0U2
¥∞
±±
≥∑
≥≥
∑∏

bM,U'
pAL|b2«
X|u/
b2d3
n}M/
ÊU$—ËöÈu$a}A0«
œd~KÇ
±¥
—U|“ ≤∞
@2dÄ
±∞
≤¥
¥µ
œUA}K/ ≤∂ ±±
Èd'rÇ
≥µ
¥π
TIR
≤µ
bML3
π±
¥∑
TIR
‰u-“œ
ÊU92œ—Ë ≤≥±¥
pK1⁄d1
dN(œôuÊU1U'
œ Ë—
∂¥
≤±
≤∑
œU!¬ ÈbN1
¥∞
≤∂
«bI+
v0ô
πµ
¥
≥µ ÁbM|«
¥∂
ÈbM3rÇ
dN(s|—“
≤∂
≤¥ µµ

t2“—Ë
∑µ
œU!¬“Ëd}—«ËtM!
u2dN(
≥∞
Ê«bM!ÈU2
Õ—œ
±π
≥∏
¥∞
≥∑Å ±∂
≤µ
t2U1U3
t|˛« ≤µ
≥≤º
pH+
µ¥ ÊU9(—u' ≥¥
∂∑
≥∞
±µ µ± Œ—œUA}K/
µ±
œËd}3U1
±∑
b2u7Ö
@2d3
@2d3 u/b'
u/b'
t2UMÇ

ÊU/œ—« pÇpÇ
r7'— @4œ
TIR
≥≤º
œU!¬b}L% ≤∞
≤≥
±≥
±∏ ¥∞
±∞œU!¬—b}%
±¥
Å ≥π ≥±
≤±
œU!¬qN'
±π
±µ
o2«d&
ÊË t$«u&tFK.
tâ2u;0U)
≤±
dN(Œd- µ±-µ≥
ÊU'—U‘u( ≥∞
∂≥
œU!¬p}2
∑±

uK1—œUÇÊbF1
U
≥µ
p~'ÁUÇ
≥∏
¯—e!X(œ
/ œË
p7(œ ÊU9AH3
¥µ ≥∑
tJ-ÁU~'UÄ
b6}1
≤∑
≥π ≤± ≤∂ µ≥
±∑
≤¥
”—U-a}(
Ê«b}N(XH3
µ∂
v1UBL㻬˜
ÊUI2u$ ≤≤ µ±
¥≤
±∞
—ËËU(
TIR
TIR
‚ö"U!
≤¥
X(œb}H'
≤µ œd~7'œ
ÊË—U/b'
—bM0—«bÖ
ÊË—U/b'
ÁeL%
≥∏
±µ
œU!¬s<%
d7(u(
—«u'ËUÖ
ÁœuÄ ≤≥
∂∏
±µ
¥¥
v2u&ËUÖ
±∞
±∂
—«eLK(
±≥
t62œ«d- ≥∞ uKA}L.
Á—ULF0«
ËdNÖ ¥π
ππ
—cJ(«
œd$«u0U1
µµ
≤≤
‰œ—« ±µ ≤π v$«bK! ±∞ µµ
Ê«u0«
ı—«“
s$Ëd! ±∏
±≤∞
v+U-—
∏µ
t|—uÖ
≥µ
ÊUL}K'b9<1
±π
∑≤
t|UHK:0«
≤¥
≥∞
≥≤
∑≤
µ≤ ÊU,U2
µ∞ ∑≤
n'u(
±±
±π ±≥
∂∞
t:7}1—
≤≤
ππ
t|b3U(
œU!¬s}<%
ÊU7<!
≥µ
∂µ
∂≥
s}~L3 ÊU.U3œ
œU!UN!
≥≤
¥¥
uÇuÇÁUÇ
„dÄ
œU!¬dC&
—u&UGÇb' ÊU1bMÖ
Ë ∑≤
≥∑
p}!œuBI1
¥µ
b}6+tK!U'
bM!—œ
“b3œ Êu&d'
≤¥
tA1«—
≥π
π
∏∂
∑≤
Z4—¬
±∑
≥±
∏µ
d:'tFK.
vK|U1v'
œU!¬ ‚œUã
≤µ
ÊU|ËU/
p(u/
œU!¬dB2
±π
œË
±± œU!¬b'«
µµ
≥∞
ÊUÖœ«“¬X(œ TIR
≥∞
Êu1U3
∑∏
µµ
Êu1U3
t|ËdN/
∑∏
Ù—UGÇÊbF1
XH" ≤≥ ±∂ ÃdN±¥
±∂
u2œe| ±∞
¥±
b}H'XH2
¥π
∏µ
·dA2«u&
∂∂
q"tFK.
œU!¬s}1«
U.¬‰U1
µ∞
„“uÄ
bM1—«
≥∑Å
Èd!Uã
v2U#ö1
`0UãtFK.
t|«Ëœ
±±
∑∏
œU!¬vK+
ÁdD(
∑≤
‰U,œ
≤≥
∑±
±¥
t|b}L%
±µ
p}2u&
s|eÖ
êO2U' ôU!Áœ
≤∑ v2u0¬
≥¥
±µ
±≥
±¥
≤¥
π±
≥π U1d&ÁUÇ
o-U!
≥∞
≥∞

ÊUÖœd0
v(«œÁUÇ
p2Ë
œdÖdN1
ÁËUL'
f|Ë
≥∞
pKL,U!
ÊU$—e)
±µ
Áe|u3
X'«u&œe|«
≥∞
Ê«bM!
µ≤
e|dN1
¥µ
±∂
±∏ ±∞
≤≤
¥µ
—uD}(
d}2
œU!¬U{—
TIR
≤¥≤
p|ÁdL2
≥∂
±∏
qÖd}1Ãd!
≥∞
X(œ Âd& ÊUM63u/
≥∞
¥∏
dC:0«
q~7H3 ≤± ¥µ
¥π
µ≤
µ≥
≤≤
TIR
≤∞
∑≤
ÊËb}ã
∑∞
±π
d}A3œ
ÈœuL:1—UMÇ
≥∏
Âd}L'
“d)
≥∞
—UMÇ@M" ≥π
≤π
≤≤
dL&Áœ
πµ
≤∂
≤µ
X(œd'
e1dN1«—
≥±
∑∏
t7AÄ
≤∞
‰UÄu/t' ÁdL2
±±
≤≥
∂± œU!¬dHF$
∑≤
tOzËbN/ ±π
vK+ Áœ
µµ
„uLA|œ
vL|œ«
'˜
TIR
d}H$
Ê«—œUN!
—œU2q}1
∑µ
≤µ
±µ
∂∞

ÊU&bL:1X
t|ËU!« ÆÆÆ«b6+Ùu/
¥∞
¥µ
∂µ
Z2—“
b2d1 ≠ ÊUO-uã—u:1
tH}K&‰U1
—Ë«—
≤±
∂≥
∂ —U9M!
t}2«e},
vzË—ÁUÇ
a!
±≤
t|b}L%
v<Oz— tFK.
≥∞
ππ ≥≤
œU!¬vK+
tOzö)
v6L1tFK.
œU!¬r7'—
r|b.t}zö) p(u/
≥∑
¥≥
±¥
∑∏
±∑ ≥π
∑±
t|dL(
sLN! ∏
≥≥
Áœ—ËU$
≥µ
≤∂
t2dI0«
dNA2U}/
±≥
p3“
±∏
È“«d" ∑∏
≥≥ UM%
ÁœU!¬
Áu/d!«
t}zö)ÁU~'UÄ
≤∂
bML}1
TIR
∏π
—Ë«
Œu}A0«‚u'
œUGã
vH'u4 »U}'¬d'
œd90«dG)
≥µ
µ∂
≤∑
¥≤
u3¬ÁU~7<|«
¥≤
≤±
œU!¬XM$

X/
∂∏
gL(
œU!¬bL:1
o1—u' ±±
tL/
∂∑
¥∞ p3u/
t!¬b}H'
≤¥
¥±
ÁbM0
ÊuÖ—U1 ≤µ
≥π

„U;7(œ
TIR
»«œu0
t|œ«u$
±≥
t,«d∂∞
ÁËU"UÄ
∏∂
e|d}'
X(œdN1
∂≥
≤∂ ¥±
qCH0«u!«b9<1
Êu1U3
TIR
d}A1«— ±≤
tL}2ÁUÇb'
≥µ
±∞∞
±π
≥∞
±∑
TIR
≤∞ ∑∏
TIR
pJ}0
≥µ
t}M}<%
p"u0
¥∞
bM1d}3
‚u'
≥¥
b}K.«
≥∂
—U2«
s|d}(Ëd<&
≥∂
v6L"
µµ X;'v'

≤¥
±¥
∂∞
≤±»U|—U-d'
±µ
œË ¥≥
TIR
≥∑
s|u&—«œ
Á—u&ÊU&
¥µ
$
µ∞
Ù«œU'
≤∞
µ∞ ≥µ
‚u2
d
b2—“
«
≥∞
Ë—
≤∞
≤∂
v% ¥≥
≤µ
¥∞
π≤
«dÇ
»U7}Ç
µ∞
X(b3œ
µ∂
∏¥ ÷U}!
t}1ö'«

“Ëd3
TIR
±∞∞
¥∞
≥∂
¥∏
t|b}1« È—U$U,¬ µ¥ TIR ≤¥ ∂≥
Áb'
≤±
∑±
u}(œ
±¥
—u1d'
œU!¬vK+
≥∞
t|b}L%
∑∂
1
≥µ
≥∏
±∂
µ≤
ÁdB!
∏≤
¥∏
≥µ
ÊU2“UÄ ∏∂ ≥∑
π±
≥≥ ∑∏
≤µ ”Uá'¬
ÊU/U!U!
µπ
Z3œ
tâLK(
‚—Ëœ—u&
p-U$d$
Ád|u'
µ≥
dNA3U1—bM!
≤∞
≥∑
œU!¬e}1
≥≥
—bM!d' ±∞
ÊU/U/
ÈËd<& q"
ÁUÖu&
±≤
bO! Âd&
ÊUN6N! ≤∞ œU!¬d}&
Ê«—Ë«œ
œËd7Ç
¥µ
µ∞ π∂
n}'Áœ
≥∂
vK+t$«u&
¥±
πµ
œË
±∑
t|Uá3u/
∏≤
¥≥
UIÇq"
×e"
q|œ
v/u'U"
—b2
±∞∞
p$d!—UNÇ
≤±
ÂË—X(œ
„e|dN/
≤µ „“Ë
Ë—
±≥
d6&
Ê«œU!¬
µ¥
¥∞
“u$
¥±
Á—UN!—«œ
ÂUJ:7'«
‚öA.
œU!¬bL%«
µ≥
vM}L&ÂU1«—bM!
∂µ
X'Ëd1
TIR ¥∑
¥±
qO+UL'«Áœ«e1U1«
≥±
π∂
≤∑
µ
ÊU|—u'
œ«bN(
∂∑
uMO1 Ád4e$
≥∞
µ∏
µµ
p2U(u!«
ππ
±µ
π∑
≥∂
ÊU9M<-—
≤π
±∂
X(U!
sL}2U&
Ê«b6MÖËœ
b6MÖËœ
µ∞
¥µ
µ∏
¥∞
±≤ ±∞
µ ‘u(
TIR
∏≤
ÊU7'Ëd'
≥∞º
p7(œ
X(œd'
∏¥
—bM60«Ùu/
∏∂ ∏µ
uK}!bNA1
≤¥
ÊU&d"u6/
Œd' r/
œU!¬Âd&
tMN/Áœ
Èd3U)u!
µ≤ Áb6zuÇ
≤≤
ÊU$d!«d3
TIR
µ∞
≥∞º
ÊU9|bM3
±¥
œU!¬—œU.
±∞
TIR
œU!¬Ëd<&
œU!¬ÊU$v!v! TIR
œd93Ëb2«
t|dãU2
π≤
≥≤
±∂
»U,d1 X(œ
ÈdOB1 ÊU/œ—«
p"u"
Ê«uHã
µ≥
∏¥ ≥µ
≤¥ UHã⁄U!
„Ëd.d.
ıd}'
¥µ
¥±
◊U!—
≤≥
”UH.

œU!¬qN'
Èd1U+
µ∞ Ád3
±±
Ê“œË—œ
µ¥
≥∞
ML
TIR
X<!d'
t}zu3œ
qÖbO!
ÈbF'
≥∏

s},U! µ±
N
v-U9'
—UM/b2Ë—«
±µ
œ Ë—
±∞
≥±
Êö/U!U!
p1d%
Ê“œ Ë—œb'
±∏
d}M1U!U!
≥∂
œU!¬X0Ëœ
t}L'U.
∂∂
≤∂
pJ(u/ b2u}'
rK|œ—bM!
≥±
≥±
Ê«u!
ÊU3U1 ÊU(u$ ≥∑
±π
π±
ÈdHE1
∏≤
‰U!«d3 g2U!
p!U!dN( ≥¥
«dN!»«d' ±µ
vM<%
±∞
dN(ÙœUF'
—UÄu$
È«Ád/
Ù«d3
∏≤
tLAÇd'ÊbF1
œU!¬Êu"U&
µ∞
∑±
œU!¬ÙdB2
ÁU}'q"
TIR
≤∑
p!U!dN(◊U!—
π∂
vKH' ÊUA}1
TIR
±µ
≥∏ v2U1
UC}!q"
∏∂
≤≤
µµ
≥≤
¥µ
∑µ
±∏
Ê«dÖ—“
·U6KÖ
π∏
±∞µ
œd91«dN!
TIR b}AL$X;"
±π
Œd't2U& π≥
Èœd$u"
¥≤
∏¥
∂∑
s<%ÂU1«
±∑
∂≥
—U~2
—U<2«u&
e|—UÄ
v4U$— bON( —bM!
TIR
t}LzU.
∑ —ô
±µ
TIR
pA)
Ê«œu2
∂∑
Ê«d}Ä
±µ
TIR
¥∂
∂≤
pA)ÁœU!¬
p3UÇ
b}!v2
—u(ÁUÇ
≥∞
œd&«“
∏∂ ÙU}:0«u!«
ÊU.—“ d}1«bM!

∂µ
≤¥
ÊU7<KÖ „dN(
pA) tÇU|—œ
∂µ ≥π
∏¥
Èœd!ÁUÇ v:0UãbL:1
f|—œ
Ê˛—«X(œ ≤≥
ÊU}2“t2U& ±∑
∑±
t}6B0«dB.
œUOã@M'
≤π
π±
∑µ
±∞
×UL/
d/
≥µ
±∑
±µ
ÊË—“U/
s|«—
œË— œU!¬ÊUDK'
v4U7'Ë——UNÇ
TIR
±≤
±∞∞
œU!¬s}<%
ÁËUMÖ—bM!
≥µ
„d7H/
XA&
∂±
≤∑
œU!¬b|“
µ∞
„—uN/
tJK}œU!¬Â«u.
∏∂+∂µ ∏≥
±≥
Áœ«“‚«“—Ùö/
π∂
π
tÇU|—œ
d~<+tFK.
Á—UJ2U6(
∏∂ tÇU|—œ
t7;"—UM/
ÊUA|dÄ
ÊUJA1
@|——bM! ∏≥
ÁUÇbL:1ÊU&
U<-qÄ
t1«d&
µ≤ f!Ád/
u0—UN1
±≤
µ±
œU!¬bF'
¥∑
∑±
‚—U!«
ÊU$d}'
UM%@M"
p9M&
—UD.
u/—U&
TIR
µ∞
vJ0«œ
È—u.
œU!¬s}<%
X/t2U&
≤≥
TIR
vKH'œ—“b}!
∏¥≥
—uD'«
≥∑
∏∏
≥∂
@M"rÇ
≤∑
ÊU~7;! tÇU|—œ ¥≥
d!«—
TIR
ÁUâ3œ
±∞≤
π¥
∏¥
TIR
≥∑ u0—UN1
ÁœôU!
≥¥
ÊU92e!
∑∏∂ µ≤∑
ÈbL%«rA% vJ0«œ œË—
∏≤
ÊU7'Ëd'
œU!¬X0Ëœ
∏¥ s|“—«œ
œU!¬s<%
eÖÁ—u(
»U|—U-@M"
∏∏
œU!¬d6/«
ÊUI<1
≤¥
ÊUJ1 ‘u&
œU!¬d}B2 ≥∞
ÈbM/„u2
≤µ
tK1—
r!
t}|Ëd}'
XAN! »—œ
e}2Ë— ¥π
≤µ
±¥
ÁËU$d}1
∑∂∂ ∑∑ ∂∞¥
Ád/d'
∑∏
π±
ÊU9M3u/
µµ
¥≤
∂∑
—«u/
t4ËdD.
±π ∑≤q}1
—«@M"
q}:}:H0«
≤∂
TIR
ÈdJ!Áœ
TIR
πµ
∏∏
Èd!UI1 ∏∂
Ù«Ëd!
≤∑
e|ϙ
∏∂
µ≤
µ
≤∏∏ ±∞≥∞ ±∞∑¥ πµ≥
≥∞ e|—v2
≥≥
s}$u2
∂µ
∏∏
∏¥
TIR
±≥
πµ
ÈbL%«
êLJ|
dNÖqÖÊbF1
¥µ
≤∂
≤∏
±∞∑µ ≤∞∑ µ¥≥ ≤∏¥ ±≥≤∏
±∞
TIR
µ≥
≥¥
œU!¬q}+UL'«
Ê«—ËU&
≤µ ê|«
v/“u2
ÃdN≤≥
œ—UH0œ ∏∏
≥∂
t}|uJA/
„œUGÇ
≤π
µ≥
œËd3œ
±∑
¥∏
≤µ
tLK/
dO(U1d2 ±¥
µ∏± ±≥∞µ ±∞∂¥ ±≤≤∏ ∑¥µ ±≥∂µ
pK1@|—
≤∏
≤∞
ÊU$“dO'
π¥ ≤∑
ÊuJ<1œU!¬bL:1
œU!¬e|e+
ÁbA(
œU!¬d}1
µπ
ÊËb0u/
π≤
TIR
—U2«»U!
≤µ
bM6(«d≤∑
≤¥ ∂
u0—«bM|œ
U<≤∞
œU!¬vK+
¥µ
±µ∞± ≤±∏± ≤≤∏∑ ≤±∞¥ ±≤±≥ ≤¥∑π ±∑∏≤
Âd/«Ãd!
±±
≤∞
¥µ
aK"ÁUÇ
d6&
»¬—“
¥¥
—bG'
bML}1
v.d( œU!¬dB2
X-d}$b'
X-d}$b'
ÊUJ(u!
π≥
¥∞
œU!¬fL(
≤≤
µ≤
„uGÇÁUÇ
≥∞
≤∞
π∂
∂∏
µ±¥ π∑µ ∑∂∂ π∂≥ ∂∑∏ ±∞∂≤ ¥¥∑ ±∏π±
œU!¬s<%
≤∏
ÊUJA1
ÊU~M'
ÊUÖbM!u2
Ád-u0«
≥∏
π¥
—«u0œ
TIR
¥≥
ÊU~|—œU!¬bL:1
¥µ
±∏
œU!¬“Ëd}¥∞
≥µ
µ œU!¬qJ'«
»«—«œ
v$«d'bM!
∑±
∂≤
±±πµ ±≤∂π ±∏∞π ±±π≤ ±≥¥± ±¥∑∂ ±∑∑∂ ±µ∞∏ ±∂±≤
œU!¬„u2
dN(b3«“
Ê«bJ0u0
»d+
Á“Ëœ
»¬a
ÙU,U!
π∑
∂∑
≤∂
K" œ
œd'Áœ
≤∞
Ë—
±∞∂µ ¥ππ ≥±¥ µ∑∂ ±≥±∏ µ±µ ±≥µµ ≤¥∂π ±∞µ≥ ±∑∂∏
π¥ ∑≤
∑¥
µ∑
±∞
dN(XM$
≥∞
∂∞
π± µµ
µ≤
œU!¬Êu"U&
œU!¬VD.
µµ ÊU}2U1
∑≤
œU!¬vK+
µµ
±∏
vNÖ
≥±
∑∞¥ ±¥∞± ±±π≤ ±≥µ± ∏∂∏ ±¥∏∏ ±≤≥ ±∑±∑ µ∑∞ ±∏ππ ±¥∑∏
œU!¬ d6M+
Áu/d3uÖ
tN/
»d+U!U!
TIR
œU!¬`7≤∂
≤∞
¥µ
t|u<&
π≤
v9H;0«
œU!¬r}3«d!« ±∞¥ Ê«—UL3U(
p"Ë—
±µ
π≤
∑µ∂ ±¥µ≥ ±≤≥π ±¥∞≥ ∑π± ±µ¥∞ ±∑µ ±∂≥∏ ∂≤≤ ±πµ± ±µ≥∞ π≤
∂µ
ÁUÖ˛œ
v"«dÖ
‚U7'—
Èd4b. œU!¬ vK+
∏∏ v:0Uãt}Iµ≤
ȗU'˜
≤∑
s|“—U/Ëd}.
≥∏
t6M(
TIR
≤¥
π
qCH0«u!«b9<1
±π
Ê«dO!œ
∂±∑ ≤≤∂ ∑µ≥ ±¥π ∏∞¥ ¥≥≥ ±∞∑π ±πµµ ∏±¥ ±∞¥≥ ∑≤µ ±≤∞≤ ±≤µ¥
ÊU&d'
ÊU/b%
œU!¬ UO!
¥π œU!¬„—“
TIR
±∂
±±∞
≤∏º
v/U/
≤±
±±∞
¥µ

t7&u'p1
≤≤
œU!¬v$U%
œË
µ∑ œU!¬ „—U61
—Ëô
π≤
π≤
≤∏º ∏∂∏ ±∂±∞ ±µ¥π ±µ≥≥ µ∏∞ ±∏µ∞ ¥∏µ ±¥≤∑ π≥≤ ≤±≥∞ ±∏π∏ ¥≤∞ ≥¥± ±µπ≥

π≥
œU!¬ X0Ëœ
v$d!˜
œU!¬v$U%
±≤
±≤
≤≤
X(bM!d!“ÁUÇ
œU!¬b}'
Âd~!¬
œU!¬—œUN!
πµ
œU!¬—uBM1
±π
∂∑≥ ∑¥∑ ±≤∑¥ ∂∑∞ ∏±π πµ¥ ±≤µ∞ ±π±≤ ±∞π∞ ∑¥∏ ±≤¥∂ ±≥∑∑ ±¥≤π µ≤± ±∂∞∏
r|u$
≤≤
ÊU~6/
≤∏t}|Ëd}'
µ
p(U$
≥∑
r~N/
M1
¥≤
µ∏
∏∏
t|uJ(u" —U)
±∏∑≤ ≤µµ≤ ≤∂±¥ ≤¥∑µ ±µ∏¥ ≤∏µ∞ ≤±µ≥ ≥∑± ≤≤∂≤ ±∏∑π ≤∂µ∏ ≤∞∏∏ ≤∞∞π ≤≥≤∂ ±∑π∏ ≤≤∏≥
œU!¬n}'
œË—
p$d!
—u
≥∏
±∑
±≤
TIR
≥µ
(
q}L(
µ∞
¥∏
»U|—Ut|Ë—UM!
Ê«b!¬
t4Ë—U7;!
œË
≥∏
∂≤
∑∞± ±¥∞≥ ±±∏π ±≥µ≥ ∏∑∞ ±¥∏µ ±≤µ ±∑≥∂ µ∑≤ ±∏π∂ ±¥∏∞ ±π ±±± ±≤∞¥ ¥≥π ±≥∑π ≤±∞∑
XAÖ
≤∞
±∏
—U!œË—
µ±

TIR
bML}1
≥∞
t|uMN/
µ
œU!¬ÙœUF'
Êu&œd!
ÊU|œu3
µ
œd~(ö/
π∂ ≥±
∂∞
tá'«
ÊU1e!
ÊU,—U—b2«Ë—U/
≥∞
∂∑
≤µ
±≤¥µ ±π≤µ ≤∞≤∂ ±∏¥∏ π∑µ ≤≤≤≥ ±≤∑∏ ∑∂∂ ±∑≤π ≤≤≥∂ ≤≤±≥ ±≤±∑ ±±≥∏ ±∂ππ π≤∑ ±∑±¥ ±±≥∑ ±≤≥∑
ÈbL%«
Ê«b|“
≥¥
ÃuMN/
’U&dN(
¥µ
≥π
≤∞
œU!¬XCN2
ëd'
p3«—Ëœ Ê«b6L0
t|u;}!
±µ
≤µ
≤≥
e|d!
„uJA/
±π±≤ ≤µπ≤ ≤∂µ¥ ≤µ±µ ±∂≤¥ ≤∏π∞ ≤±π≥ ¥±± ≤≥∞≤ ≤±±π ≤∂π∏ ≤±≤∏ ≤∞¥π ≤≥∂∂ ±∏≥∏ ≤≥≤≥ ¥∞ ±≤∑∑ ≤±¥∑
Á—u/
¥∞
∑µ
bL%«Ë—œ
≤µ
≥µ
∏∞
±¥
π≤
≤∂
∂µ
≥∞
ÙuKJ3“
¥µ
∏∞
≤≤
o0U$ ±∏
ÊU!t|U'
∂µ
ZM&
±∑
r$
t|uH~M3
≤µ
±≤∞
≥¥
±∂∞∂ ±∏±¥ ≤≤≤∞ ±∑≥∑ ±±∑≥ ≤≤∞≤ ±π±∏ ∑πµ ±∑∏∏ ±∏±µ ≤±π≤ ±∏∏π ±∏±∞ ±µ∏∏ ±µππ ±±±∑ ±±∂∂ ±π∞∏ ±≤±≥ ±≤∞∂
µ¥
t|uJ3œ
≤¥
“b}á'« TIR
≥∂
“—œ
v!d+
vâ}/ÁUÇ
tFK.Œd'
π¥ ≥≥
ÁuJ<Ä
ÊU<J1
tKL:1
œU!¬VD.
±±
t9KN1
s|œtK/
d|œ —bM! —bM!
“Ë«
≥∑
È“«d}(Èœd/
tMN/
Áœ—u/ ≤∂
dO'«
u3U}'
±µ
ππ∏ ±µµ ∂∂¥ ≤≥≤ ±±∏µ ±≤± ±∂≤∞ ≤≥≥∂ ±±≥∞ ±¥≤¥ ∂≥∂ ±∑¥≥ ±∑πµ ≥∏± ±π¥µ π∞≤ ≤∑∞∑ ±µµ∏ ≤∞∏∞ ≤∑¥∑ ±π∂π
≥∞
ÊUÖb2«d|«
∑∞
≤∂
vKF"—U|“
≥∑
œË—
≥∞
ÊU~M/
œ—«
≤∂
∏µ
ÊUÖtK/
∂∂
≤µ »U|—U-X<!
q}K3
π±
≤∞

≤π
±µ
±≤
UM%u!«
œU!¬d6$
—u
±¥±± ±µµ∑ ≤∞≤µ ±¥∏∞ ±¥¥∂ ≤∞∞∑ ±ππ≤ ±µ∞∞ ±∏≤∏ ¥µ∂ ±ππ∑ ±∏π∏ ≤±∂∑ ±≥≥± ±∏∑≤ ∏∂∞ ±∏∑± ≤±±∑ ±π±∏ ±π±± ∑∞µ ±∑±≤
∑±
s}ÁUÖ—U!
π≤
±µ
—«œtKÖ
≤≤
π≤ pA3
π≥
t/d!—UNÇ
Ê«Ë«d'
(
—«b3«—
Èd3U)—bM!
≤∞
≥π Á“d'
œË
—ô
ÊôU/ ±¥
¥∑
uÖ—u&
≥∑
Êu1U3
‘«dÖ
X(œËd1ö+ vK}K& ⁄«b—
¥µ
—uNE2ö/
∑∏µ ≤±π ≥∞∏ ≤π∂ ±∞≥∏ ≤π∞ ±∞∑µ ≤±∏π ∑∑≤ ±µ∞± ≤∏∞ ±±π∏ ±≤µ∞ ¥¥µ ±µ∂∞ π∑π ≤µ∂∞ ±±πµ ±π≥≥ ≤∂∞∞ ±π±≤ ≥∑¥ ±∑±∑
π „uÖd1 ÈbL:1 Áœ
π¥
dN1
≥∏
≤≥
≤∞ ÊU!Áb|œ
ÊU7<3UÇ
v"—uLKÖ
¥∏
ZMÖtFK.
±≤≤
¥∞
ÊU|—u1“U$
TIR
≥∑
v0UL/
≤¥
v7(œ±≥
µ≥
≤∂
v2u&d}1œu1d3
s1«œ
∑∞
≤π≥ µπ± π∞∑ µ±¥ ¥≥π ∑π∏ ∏∑¥ ±µπ∞ ∑±∞ π∞≤ ∏∑π ππ∑ ±∞¥π ≥∂µ ±≤≤∏ ≥∏∞ ±π∂± ππ¥ ±≥≥¥ ≤∞∞± ±≥±≥ ∑¥∂ ±±±∏ µππ
±∏
≤≥
TIR
Ê«—u'
¥≥

p3u/
uÖd}& ≤∑
ÊUÖ—uáKÖ
»U|—U±µ
∏ p3œ ≤π „bMH'«
uMÖ
t|uK<+
≤≥ d7!«
v{U.tFK. X;"
±∑
Âd}!
⁄U!œu1d3
¥≥ p"d' p0 ÁUÇ
≥≥ ⁄U!
¥∂
π≤
π∂
π≤∞ ≥µ¥ ≥∞∏ ¥≥± ±±∑≥ ≤≥µ ±≤±∞ ≤≥≤¥ π∞∑ ±∂≥∂ ≤∏∞ ±≥≥≥ ±≥∏µ µ∏∞ ±∂πµ ±±±¥ ≤∂πµ ±≥≥∞ ≤∞∂∏ ≤∑≥µ ≤∞¥∑ ≥µ∂ ±∏µ≤ ±≥µ ∑≥¥
ÁœœUL+
—u
È“u&
ÊU$uM1
±∏
≤≤
≥±
—uáL! œË—
uM4dO(
π≤
π
µµ
π≤
±± ¥µ
≤±
π¥
s|d}(ÁUÇ
±π
≤∏

∏ vK!«“
u2Áœ TIR

≥¥
≥≥
Ùö. ≤∞
Êô«œ@M"
≤∞∂ π≥∞ ∏∑≥ ∏µ≥ ≥∑∞ ±±∂π ≥∑µ ±µ∏≥ ≥∞∏ ±¥∞± ±±µ≤ ¥π∏ µµ∞ ∑∞¥ ∏∂∞ ∏∑π ±πµ¥ ¥πµ ±≥≤∑ ±ππ¥ ±µ¥≥ ±∞∏µ ±∂±∑ ∏∑π ¥ππ ±∞±¥
„—U61ÁUÇ
Áu2« ∂∑ t|u7∂
v!ö$
»
œU!¬bL%«
≥µ
g2U1 ¥∞ π≤
≤∞
UM
¥µ
±∞
—uáL! ∑ dNA2«d|«
s}<|« ±≤
≤∑
}1
±∞∏
¥∞
≥µ
t|Ë—b"
Ê«—u~2« —UA/
≤∞
œd~Ç
µµ≤ π∑∏ ∑∂π π∂∂ ∂∏± ±∞∂µ µ∂∞ ±∏π¥ ≤µ∑ ±∂±µ ±∞µµ ∏∞π ∏∂± ∏±∑ ±±∑± ±∞π≥ ≤∏≥π ∏±± ±∂≥∏ ≤∏∑π ≤∞≤∂ ±±≥≥ ±∏≥± ∑∑µ ∑±≥ π±∞ ≥±±
≥∞
œË—
≤µ ±µ
ÊUMJ(« ±∏ Ùö.UÄ
π∂
∂∞
uI(
TIR
∑±
p7<!
ÈbM!ËUÖ œU!¬s/—
¥±
œ—UM!ÁUÇ
±π
∏±≥ ∏∏∑ ±¥≤∑ ∏±∞ πµπ ±∞π¥ ±≥π¥ ±π±≥ ±≤≥∞ µ∑≥ ±≥ππ ±µ±∑ ±µ∂π ∂∂∞ ±∑¥∏ ±¥µ ≤≤∏¥ ±µ±¥ ±∏µπ ≤µ≤¥ ±±±∏ ±∞¥≤ ∏∂± ±±±π µ≤∞ ±≤¥± ±∞±π ±≤≥≥
≤≤
‰öI7'«b'
Z}3u/
±∞
πµ π±
ÊU7'—uN/
≤∏ q"Áœ≤≤v9MÖ
Ê«dOLAÖ
q/ œË—b%« ‰UL$
≤¥
»UM}1
π≥
ÊU/d}'
—uÖ—œ
∂∂
ËU7Ö
u0uNÇ
≥∏ @2d3 Ê«dN1
≥≥∞ ±∞∑≤ ±±±∂ ππµ ¥≤ ±≥∑∞ ∑∏∑ ±≤µµ ∑≤∞ ±≥∏≥ ±≥∂∞ π±∞ ∏≥≥ ∏¥∂ ∂≤≤ ∏∂± ±∂≤∂ π±≤ πππ ±∂∂∂ ±≤±µ ±≤≤∑ ±¥∏∏ ±∞∏∞ ¥∏± ±≤±µ ¥±≤ ∑≤≥ ±∞∞±
≤µ
e1d3
d}Çu!
u2U7<!
≤≤
Ê«d}L%
¥±
Ëd}3
µ∑∑ ≤∂∂ ∑π≥ ±∏π ∑∂¥ ¥≥≥ ±∞≥π ±π±µ ∑∑¥ ±∞∞≥ ∑∂µ ±±∂≤ ±≤±¥ ¥∞ ±µ≤¥ ¥∏± ≤≤∏∂ ±±∂¥ ±∂µπ ±≥≤∂ ±µ¥∏ ¥≤± ±≤π± ¥∏µ ≥≤µ ∂≤∞ ∂∂¥ ∑∑∑ ∂≤± ∏∞∂
Èd}N/
π∂
ÊU|d/
ÊU"uJ<1
ÊUNÖ—œ—bM!
≥∏
tJá'«
d}L&—bM!
ÂUI1 —bM!
≤µ
rA.
±¥∑∏ ≤±µ∏ ≤≤∂¥ ≤∞∏± ±±π∞ ≤¥µ∂ ±∑µπ ≥≤µ ±∏∂∏ ±±∏≥ ≤¥¥∂ ±∂π¥ ±∂±µ ±π≥≤ ±¥∞¥ ±µ∏∑ ∂π∂ ±∑±≥ ∑¥≥ ∑≥∂ ¥∑∞ ≤≥±≥ ±±∑µ ≤±∂∂ ±µ∂∑ ≤≥∞± ±µ∂∞ ±∏∑± ±µ∏∏ ±≤≥≤ ±∏π≤
µ∑
ÊUÖ˛œ ≥µ bL%«ÁUÇ
„—bM'
≥µ
‚U7'—
¥∞
œË—
≤≤
sAKÖ
ÈdN( „—ô
±≥
µ∞µ ≥∑∑ µ∏∏ ¥µ¥ ∑µ∑ µ∑∞ π∂∑ ±π∞π µπ∏ ±≤≤± µ∂∞ ±∞π∞ ±±¥≤ ≥∏∏ ±≥≥∏ ∂ππ ≤≤∏∞ ±∞π≥ ±∂µ≥ ≤≥≤∞ ±∂≤≥ µ≥≤ ±¥≥∑ ≤∏∞ ≥±π ¥±µ µπ≤ ∂∞± ∏≥π ∏∞∞ ≥¥∏ ±∏∏∂
N2
‰UL$q;2
X-ô —bM! ≤∞ ÊU|—u2
p1—«
π∂
ÊUÖU2d/
¥∏

¥≥
@M
±±
‘u&t|U'
p7<3u/
≤±
“U!d'
ÊU7'd|œ
≥µ
¥∏
ÊUÖdN1
µ∂∞ ∂≥¥ ±±∑¥ µµ∑ ∑∞∂ ∏¥± ±±¥± ±∏µ∑ π∑∑ ∂≥µ ±±≥≥ ±≤∂¥ ±≥±∂ ¥∞∏ ±¥πµ ±±≥ ≤≤≤∏ ±≤∂± ±∂∞± ≤≤∂∏ ±±∏∞ ∑∏π π≤≥ ∏∂∂ ≤∂∑ ±∞∞± ∑∂∂ π∏∞ ≤µ≥ ∑¥∏ ≥∂∏ ±∂µ∞ µ∏∂
Ê«bM!
s}KH't/d!
éOÄ
Ê«—uÖ —bM!
π±
≤≤
rK<1ÁUÇ
—«u7(
„—UÇ—bM!∏
«“u' —bM!
∂∑ ≥≥
≥∑
±≤∞
±≥∑≤ ±µ±∏ ±π∏∂ ±¥¥± ±¥∞∑ ±∑≤µ ±πµ≥ ±¥∂± ±∑∏π ¥±∑ ±πµ∏ ±∏µπ ≤±≤∏ ±≤π≤ ±∏≥≥ ∏≤± ±∏≥≤ ≤∞∑≥ ±µµπ ±∏∑≤ ∂∂∂ ±∂∑≥ ¥∞π ±∂∑∏ ±∞∑π ±∏±≥ ±µ∑∏ ±∑π≤ ∏≤≤ ±µ∂∞ ±≤µ≤ ±±≥∂ ±≥π∏ ∏∏¥
»ôËœ—bM!
≥¥

ÃuMsNÄ—œ
t&d'@M"
≥∞
Ëb}F'U!
Ê«—bM/
Ê«dN~2«
b4b$ ÂU~M3
≥≤
v!«—ËbM3
u0u'
È—Ë«œ
∏≥π µ∏∞ µ≥ ∂µ∑ ±±≤∑ µπ∂ ±±±∑ ≤≥¥∞ ∏±π ±∏∂≤ ≥∂∏ ±≤¥µ ±≤π≤ ∏∞∂ ±∂∞≤ ±≥≤∑ ≤∂∂∑ ±≤¥µ ≤∞∑π ≤∑∞∑ ±∑π∞ ∑±∑ ≤∞∑∏ ≥∂± π∂∞ ≥∂± π≤∂ ∏≤≤ ±¥∏∞ ±±∂π ∏¥∂ ≤≥±∑ ∂¥≤ ±≤≤∑ ≤∞≥π
≥∂
π∂ rKF1bM! —bM!
πµ
∂π
µ
µ∞
p|d}'
∂∞
t|uG1 —bM! ¥¥
Ê«—uK1
µ∞
@M/ —bM!
µ≤π ∏≤∏ ±±¥≥ ∑µ∞ ∂∑µ ±±≤µ ±±±∞ ±∏≤∂ π¥∂ ∏¥∞ ±±±µ ±≤≥≥ ±≤∏µ ∂∞± ±¥∂¥ ∂±∂ ≤±π∑ ±≤≥∞ ±µ∑∞ ≤≤≥∑ ±±≥π π∏≤ ∏∏≤ ∏≥µ ≤≥∂ π∑∞ ∑≥µ π¥π µ∞∞ ∑±∑ µ∂± ±∂∞π µµµ ≤∞µ ∏¥≥ ±±π∂
p|d}' —bM!
≥≥
TIR
ÊUâO3 ≥∑
Ê«bJ$—uK/
t~M0 —bM!
p'«—
≥¥∞ ∂µµ ¥¥∂ ∑≥≤ ∂≤∑ ∑¥≤ ∂≤≥ ±∏¥± ≥≤∞ ±¥∞≥ ∑≥≤ ∑¥∂ ∑π∏ ∂∞µ ±±∞∏ ∏∏± ≤≤±≤ ∑¥≥ ±µ∏µ ≤≤µ≤ ±∏±¥ ∏±∞ ±∂±π ¥µ≤ µ∞± µ∏∑ ¥≤∑ ≥≤≥ ±∞≤± ∂∑∞ µ∂µ ±∏±∏ ≤∑∏ ∑∂∏ ±µ∏∞ ¥ππ ∑≥∑
bM.dB.
µ≥
π≤
vL'„Ëd}3
µ¥
„u!—U'±∂
XM!
∑±∂ ±¥±∏ ±≤∞¥ ±≥∂∏ ∏∏µ ±µ∞∞ ±¥∞ ±∑µ± µ∏∑ ±π±± ±¥πµ ≥¥ ±≤∂ ±≤±π ¥¥¥ ±≥π¥ ≤±≤≤ ±µ ±≤µ≤ ≤±∂≤ ±π≤≥ ±µ∑≥ ≤±≥≤ ±≤±∞ ±∞∞π ±¥¥µ µ±∞ ∏≤∂ ±µ≤π π≤∑ ±±∑π ±∑≤∏ ±±∞∏ ±≤∑∂ ≤∞∏µ ±≤∂∞ ±≤¥µ ∑µ∏
—u~}J$ p|œ—
≤∂º
—«œu3
ÊË— ≤∑
≤¥
≤∂º ≥π≤ ±±≥¥ ±±∑∏ ±∞µ∑ ±∞¥ ±¥≥≥ ∏¥π ±≥±∑ ∑±π ±¥¥µ ±¥≤≤ π∑≤ ∏πµ π∞∏ ∂∏¥ π≤≥ ±∂∏∏ π∑¥ ±∞∂± ±∑≤∏ ±≤∑∑ ±≤∏π ±µµ∞ ±±¥≤ µ¥≥ ±≤∑∑ ¥∑¥ ∑∏µ ±∞∂≥ ∂≤ ∏∂∏ ±≤π¥ ∏∂≤ ∏±∞ ±µ±± ±≤≥± ∑∑π ∑≥≤ π∏π
s}A}Ä ±∞
≤≤
¯—e!—Ë—U≥∞
pÇu/VM"
∏≥
∑∑≥ ±µ±µ ±µµπ ±¥≥∏ ¥∏µ ±∏±≥ ∂µπ ±±≤≥ ±±∞∞ ±∏≤∂ ±∏∞≥ µπ¥ µ±µ ±≤∏π ≥∞¥ ±≥∞¥ ±¥π¥ ∂±≥ ∂±π ±µ≥¥ ±≥≤µ ±∂∑∞ ±µπ∏ ±µ≤≥ π≤¥ ±∂µ∏ ∏µµ ±≤ππ ±¥¥¥ µ≤∑ ±≤¥π ±±∞∞ ±≤¥≥ ±±π± ±µµπ ±∂±≤ ±±∂∞ ±±±≥ ∂≤∏ µ∏π
ÊUN$uJ}2
VB;0«
s}A}Äb'
¯—e!VM"
„e|d}!
X0«b+ÁU~'UÄ
π¥π ±∂≤π ±∑≥µ ±µµ≤ ∂∂± ±∏≥∂ ±≤≥∞ µµ≤ ±≥≥π ±π¥∞ ±π±∑ ±±∂µ ±∞∏∂ ±¥∞≥ ∏∑µ ±¥±¥ π≤≥ ±±∏¥ ¥∏µ π∂≥ πππ ±∑∏¥ ±±±≥ ±∂≥∑ ±∞≥∏ ±∑∑≤ ±∞≥± ±≥¥≤ ±µµ∏ ∑∞≥ ±≥∂≥ µ≤π ±≥µ∑ ±≥∞µ ±∞∑¥ ±∑∏∏ ±≤∑¥ ±≤∏π ±±πµ ∑∂µ µ∑±
U;!
g/ ∂∏
pÇu/—Ë—Uπ≥
∂∏
≥∂µ ∑π± µ∏≤ ∑∑π ∂µ≥ πµ∏ ¥∏∑ ±∏∂∂ ±∏¥ ±¥≤∏ ∏∂∏ ∂±∞ ∂∂≤ ∂≥∞ π∑≤ π∞∂ ≤≤±± ∂∞∑ ±∑∂π ≤≤µ± ±∏∞∞ π¥∂ ±∂¥¥ µ∏∏ µ≤∂ ∑≤≥ ≥≤∞ ±∏∑ ±∞¥∂ ∂πµ µπ∞ ±∏±∑ ¥±¥ ∑π≥ ±∂∞µ ∂≥µ ∑∂≤ ±≥∂ ∂≤≤ ∑≥± ±±±≤ ±≤∏∏
∂≤
rFA0«
X}!ÂdÖ
œË—
∂π∞ ∑∂¥ ±≥∞¥ ∂∏∑ ∏≥∂ π∑± ±≤∑± ±∏¥µ ±±∞∑ µ∞µ ±≤∑∂ ±≥π¥ ±¥¥∂ µ≥∑ ±∂≤µ ∂∑ ≤≤±∂ ±≥π± ±∑≥± ≤≤µ∂ ±∞µ∞ π±π ∑π≥ ππ∂ ≥π∑ ±±±∏ ∏π∂ ±±±∞ ±≤≥ ∏∑∏ ¥π∏ ±µ≤∞ ∑±∂ ±≥∞ ∑µ¥ ±≥µ∑ ≥∑∑ ∏π∏ ±¥∞∂ π¥∞ ±≥≤± ±¥≥µ π≤≥
≤∏
s}
≥∞ Ê«bL|—
~$
ÊU~M/ ≥∏
Èd}'
vJ}/
ÈbLN!
≤≥
±±≥∑ ±∏∑π ±π≤≥ ±∏∞≤ ∏¥π ≤±∑∑ ±∞≤≥ ±±±± ±¥∂¥ ≤±π∞ ≤±∂∑ πµ∏ ∏∑π ±∂µ≥ ∂∂∏ ±∂∂∏ ±¥∏≤ π∑∑ ≥¥µ ±µ≤≤ ±µµ∏ ≤∞≥¥ ±π≥≤ ±∏∏± ±≤∏∏ ≤∞≤≤ ±≤±π ±∂∂≥ ±∏∞∏ ∏π± ±∂±≥ ±∞∏∏ ±∂∞∑ ±µµµ ±∏π≥ ±π∑∂ ±µ≤¥ ±¥∑∑ ππ≤ πµ≥ ≥∂¥ ∑±≥ ±¥∑∂ ±∂∏µ
πµ
≤µ

X)—u(

ıAfieAYAñ ⁄bu BI BúïM fly ˆîAóM ñ •ÕâIBÜ ›ÕïS ZI •iA ıfÕyBM,◊áî ñ ◊ìU añY

œË— nA/

TIR

œU!¬pK1

ÁU~1b.

œU!¬qÖ
±π
œU!¬X0Ëœ

d~M'
ππ

≥∞

∂µ
¥¥
TIR

f&d'

v0b6MÖ
≤≤
µ∞

¥≥
¥¥

œË——œ

—u!UA}2

t}2«dH+“

≤π tá"“U| ±±
Ê«d}~2U&

≥µ

bNA1

±± œËd,U!
‚d)b'

¥µ

≥µ
œU!¬rK<1

ÙU|U'

≥∞

”u)b1—U≥≤
ÊUL}'t2U&—U/
≤∞
≤±
≤∞

t6.d)

—«Ëe6'

b2u|—

≥∂
Ê«“«e,

e|b2U(
ÊU,e!

ÊULã∂∏

dN1

œU!¬—bã
≥≥
¥∞

ÈËdÇ
µ∑ œU!¬ÊUDK'
≤∂

tNâNÇ

≤µ

µπ
bL,d!
µ≤

Áœ—U/
b'
Áœ—U/b'
v~ÇuÖ

±¥ œU!¬s<:1

œU!¬vHã

œU!¬rJ%

ÈU7G$

fîAóMˆí ıfïìkaYA ñ fidÃñ •ÕvÜóí ›ÕïS ⁄ói fiYAbö Ye ñ •iBKñYA ñ BÕiC ›ÕI

‰UL(

±≤≥

±∑

»UI2
≤∞

≤µ

ˆNÃbîAZM fiAY ›ÃZNJiBïí Yóly ≠ri Ye efvNíˆâWAe ñ ˆââìàA›ÕI ıBúöBÄeñZÇ ñ

TIR

≤¥

tMJÇ

≥≤
±±

∏órW ,ˆuZÇ ñ ˆâmA ıBúöAY ,fiAZÄYbI Ÿ fiAYeAaC aA ¤uA ˆâí ıBúöAY fíCYBy ñ
‹Bìu ıBÃYe ñ ∞YBÇ ©ÕâW ,YbW ıBÃYe flÕkBU Ye ’BvÇ YeBïI eóQñ bÕî ñ ›öC fiAY

d71uK}/t!tKãU≤¥

ÂU!

≥∏

Êö}$

≥≤

tD& Ëœ s3¬Á«—
tD& p|s3¬Á«—
À«b%« X'œ—œ s3¬Á«—
≤∂

ÊUÇu.
≤≤

œU!¬È—
µµ

fieZNjÄ flzJk aA ıYAeYóWZI ñ aBNìí ˆÃBÕÇAZxQ •ÕvÜóí ◊ÕàfI Bí Yólyñ •iA

±≤π

≥∞

ÂUD<!
TIR

©vM( ‡ œd'X0UH'¬® UN3«— d|U'

ÊUJ6/

≤≤

s|«dH'«
∏∑
≥∞
v"«dÖ

µµ

u0d|UÇ

d'U}/

b}H'qÄ œU!¬bL:1
b}H'
≥π

s9"

uKAÄUÇ

TIR

¥∞

ÃË—U-

≥π

≥∞

≥µ

Z}&t"ö/

∂≤

≥∞

Ê«Ëd}(

v0b'«

œU!¬nD0
¥

≤≥

∂∑

±∏

BöYóly aA ıYBÕjI ıeBnNÜA ¤úí ıBöflîAóNlK aA ˆzà ,fÃBìîˆí BRIBQ‹BúQ

≤∑

eÖ—œ

vK.ÂU1«

≤¥

≤µ

t1dÖ

‚ö}|‘u& TIR

Å∏≥

tÇtFK.

œ—uM9!

t70UH'¬v+d- Á«—

Ê«bM&u2

¥± ±∑
¥≤
«œU!—œ

≤¥
TIR

µ∞

q}!Ád.◊U!— ≤∞

ÈdD.

ÊU.d&u2tFK.
≥≤

≠ri Ye AY ZÇBjí ñ äBy aA ˆöóJîA ¤RU flàBi Zö fly ◊áî ñ ◊ìU ≥XI

TIR

±π

œU!¬vK+ ≤∞

ÊUÖdÖ

∂∞

ÁUÖd}( r}$ô ≤∂
∑π ≤≥

»¬d|“

≥¥

gJ}0UÖ

s}6!ÊU& ÊU}1«—

±∑
±∏ pK1 Áœu2 ≤≤
≥∑Ê«—u&—UN2

Á«d~M" ≤≤

±∏ ±∞ ±¥
ÊU}'—U∏

∏≥ TIR
±∏ X(œuM}1
≤≥
≤∞
dN(œ«“¬
s|“Ëœ

∂∞

±∏
µ¥

≤±

.fIBÃaBI

vKã«Á«—

ôd}ÇÈ—U/

µ∞

TIR

o0—U∂≥

≤≤
¥µ

b}!sLÇ

≥∏

t0ö/

”ËËU/b6MÖ
Ê«Ëd}(v!v!
dL|«

ö.‚¬≥µ

≥≤

¥µ
¥≤

—uH0

±±

±∏

Èu/œd/

±π ¥∏
±≤ ÁbM/u2

Ö t9ÖuÖ

tM!tA}!

≤∞
XAÄd;7'«

ÂU/U"

≤µ

ÁUÖuKÖ

Ê“—

≤≤

≤¥

≤µ

≤≤

≤∑
¥π

„dN( ±≤

Ãb2u/

&
Ê«—U!
dNÖ

|d-—

vĜ˗‘u&
∂≥

t4bL:1
“d60« ≤≤

ÊU7</U"

dNAN! ÁUÖuKÖ

UJ2
öJL7'—
„—u'≤∞

≤∞

≤∞

≥≥
ö/vD'Ë

µπ

sL/d"—bM!
≤µ
ÊUÖdÖ Z}K&eÖ—bM!

tá"Ád.

bM/¬
≥∞

ö/U}/

≤µ

q!U!

ÊU7<LÇ≤∑q1¬

‰uÄ

œU!¬Ê“d1

—U6|u$

≤≤

ö/d}1«
≥∞

œË— ÊUÖdÖ

µ≤

±∏

r|—ô

∂≥

∑∑
±∏

œU!¬—e

bM!
≤≤

±µ

œU!¬s|
—“

:1

Ç
u0U

≤µ

„—U!œË—

„—«Ë“

¥π
œd$“—

“U,u!Èd.«

±≥
@}!vI"bL:1

±≤

t2U;(¬

±∑

TIR

≥∞

tá"gOLÖ

d'
d!«œ
œË

tK:1—uJ(«

ÊU}1“«—

TIR

¥

¥∑

≥µ

bM/v~M|

≤≥

tM4—“

±∏

≤≤

±∏

œU!¬dHF$

µ∞
±µ

≥∞

≥µ
≤µ
„—U}2

bM/u'U|œU!¬ s<%

t7M' ÁuJK}"
±∂
≤∞

¥≤

ZK/

TIR

œU! dN( ¬—ö
œU!

Áb2d}$

≤π

±∏

Ê«œd}'
µ

t}2UDK'

œU!¬s|—“

≤π

⁄ö!Ád.

µ±

V%Uã

≤π
µ¥ Áœd}1
≥∞
±±-≤±
Ê«—ôU's<%

Áœd1—¬

q7/

±π

∏µ

Èb2œ
œ Ë—tM|—“b'
Ë—tM|—“b'

≥±

≤≤
»UM!
≤±
≥≤

≥∞

±∑

≥∏

≤¥

X(œd'

o9M<|u/

≤≥

≥π

ÊU/u!

≤≤ d}AL2

±±

v.d(qÄ

µπ
vKI1Ëb;1 ¥≤ rJ}-uã±π
±¥
ÊUÖdÖ
b'
ÊUÖdÖb'
¥∞
±∏
¥∞ œU!¬bL:1

K!U!

u0U'u1Ád.
≤±
≥±
≤µ

≥µ bMJ|dN( TIR
≥≤

≤≤
ÊËd!tâM|«

À«b%« X'œ—œ Á«dÖ—e! ‡ Á«dÖ—e!
«œË«dÄ

uK2U1U2

vK$u0
≤≥

2Ëb

∂∞

ÊUH}K&
≥¥
±±

ÊU"«u0«
≥∂
¥∂
sNÄÁœdÄ π

⁄Btî ‹AYBìví ñ ‹BUAZq ˆïÕI ›kñY ñ •ÃAYe BI •iA YAñfÕíA ñ flNÇY flîBlî AY
B ö fl ï Õ í a fl Õ â y Y e A Y e ó W ı e Z J ö A Y ñ ˆ X Ã Y B M • Õ v Ü ó í ,ı e B n N Ü A ñ ˆ i B Õ i › Ã ó î

—UMÇt"ö/

œU!¬oA+

∂∏

U}0Ë«d't|d.

∏≥ ¥µ

œ—UM/

d<

œU!UN1
¥±
—«œtMÖ

¥±

ÈËUÖtK/

œË—
—ËUA/
tM|
—“ ∂±

»«œd'
≤≤

¥≤

ÊUA|«r|d/

ÊËd!vK(«œ
±µ

M!

b
U6|“ U}/—
—UM/ dN(

≤∑

•ÇZlÕK ñ flvióM ƒfö ,flNkhÄ aA ZMYAóìö ıZNjI Ye ◊áî ñ ◊ìU ≥XI flâìQ

vKKL0«s}!“d1

±≤≤œU!¬dHF$

œU!¬dN(
œU!¬ Âö'«

πµ

M!

A}!

≤∑

s}ÇdL"

±µ

2«—b

¥π
—UMJ!¬ÊU9O(

¬œuL

≤π

t}2«—

TIR

U|—œ—
œU!¬dUM/
O1«—b
M!

µ

¥∑

⁄ö!Ád.

ÁËöI(

v0e

TIR

q2uÄ

—uK/

≤∑

ö/t

TIR

≤∂

d'ÁdÄ

≥µ
≤≤

¥π
≥± sOâ7A3

©vKB- ‡ vLz«œ® tÇU|—œ

‰u|Áe"

À«b%« X'œ—œÁ«— œ«“¬ ‡ Á«— œ«“¬

∂∞

œË—

‹C aA ñ ıeBnNÜA ‹óÄBîóÄ ıBúlXI flÕây Ye fióáàBI ‹AóM ıBzMA flI ñ YBJNuA flI

©vKB- ‡ vLz«œ® t2U&œË—

s}1e!

œU!¬oA+

»U1dÖ

t$«u&d}&

œU!

±≤
≥¥

„d"«

¥µ

p|d"«‰e.

Ê

»¬Ëb2U}1

TIR

µ≤


2«u{
dNA ‰UÇ—uá/

TIR

u2

tM}L
—U|bL:1 }'

œU!UN1b'

≤∂

Áœ—«
qâ/

⁄ö!t(u.
≤µ
±∂
≥≤

¥∂

‰e.

±≥
±µ

ÁbI2

±∏

tá"¯u5Ö
ÊU1ö,
bM!—œ

“«—

±±

∏∞

ÊU7<ML/d"

“u.tJK"

t}I2«“U.
¥∞

±∏

“Ë«

≤±
≤∂
±µ Áu<Ä

r0U'«

U|—
ÂUL&
≥≥
¥≤
‰U'U1
±µ
¥≤
‰U(
¡UA2XA0
‚u)
«d'tF1uã qI$d1
bMJ.¬
œU!¬‰UL$
U7'¬
bM/«d. ≤∂
‚b2d!
≤≤
t4—uÖ
t}-d(«t2
≥≤
Ç
;L
≤≤
∏∏
s1u- X(—
ÃU,¬Ád.
œËd~M0
”—« TIR s}|UÄrÇd'
±∞ t0U
≥≤

ÊU9}3ô
v,ö!tK6.
XH( ≤µTIR ÊU/ô
≤≤
t0u'U1
±¥
±µ
∂¥
≥≤ d~M'
±µ
d'±≤œË
“Ë«
±≥
/
∏ d!uÇ
‰e.
qJ3U}'
¡UL0U( ÁU~'UÄ
ÈUÇö Ë
«—œ
Ê
t2U;2UG1—«

r(U3Áœ«e1U1« ¥π
¥∏
±¥
U1d&
‚“—uÇ
gK1«
≤µ
ÁUÖ—U

b}
≤±
0U7/
±µ d!»¬
œU!¬r}%—
d<J!
Ë—
— U'Ër
≤±
µ∂

≤∂
vÄp}2 ∂∞
œU!¬r7'— TIRs!UJ"u"
d<1« 1Ù«œ
œU!¬b2«
ÊULK|œ ±¥
rN"
≤≤
±¥
¥≤
Ãe|œt&d'
Áœd3«u$ ≤∑
TIR
tK:
M"
Ê«uKOÖ —U!œË—
ÊUAM3U1 ±∂
≥µ
˛œs}3U(
d'Ád!
±µ
≤≥
tK:1g0UÖ
≥≤
2 +
µ¥
s!UJ
≥± ¥∂
rA}K/
bM/Á“U"
≤¥
≥±
U7A U6 ULK'
ÊU92“ ÈUâ2U& Ê«—ËU( œË—b}H'b' q}9M1
≤µ
⁄ö!vK|«
tK:1  ô t"—uÇ
œU!¬ÙdB2 t2U;0Ë«d.
µ¥œU!¬Âd&
œË— ¬” Ê /

“ËbM<-

π
œË‘—tá"

≥∞

±π

tá"ÁË«d1


" œË
s9

—bM!
œU!¬—b}%
œU!

±∞

≤µ
ÊU|bK$

‰U;K& ∂π

±∞

t2U}1

⁄ö!‚¬

≤¥

—ËU~M/

t|uM(«

dNA2«d}Ä

≥∑

∂∂
≤∂
±±

b2d/

ÃU,¬Ád.

≥µ

uK"œUF'

Èe|dN/dE2

»UM!

TIR

±≤ ⁄ö6,¬
≥∂

¥±

œU!¬“Ëd}-

±µ

ÊUJ(—

±π

±≤

„d"

π

∂∑
∂∏

t,«d1

≤∑

±≤

≥≤

TIR

œËd7A3

dá7A3

d#u/ µ∞

ÁU~9MÖ
œU!¬ı—“

ÈUâ2UL/d"

≤±

pK/Ád.

∑∂
vK"u"
π¥

tÇ—UB%

tLAÇq4

H'

±∏

ÊË—U)

sLÇÁd.

.fîñYˆí ≥ÕK flvióM
¡ïÃA,≥ÃóW fïìöózk†ãáîA aA flöe ñe •khÄaA ±K añZíA ‹AZÃA
≥∏º

U7}K/
t9}J0«

r|«d/Ë«

dN(

tÇU|—œ
t}1Ë—«

≤∂

—e& ÈU|—œ

ÊU4
Ë—

ÃU,¬ Ád.
≤±

b'


‚öA.Ád.

≥≤ ≤∏

Á«— Á—UL(

Ê«ËbM/—cÖ—UM/ ”u0UÇ ≠ Ãd/—u:1

ÊU~7;! tÇU4—œ ”U6+—bM! ≠ “«dO(—u:1

 UÇ

‘«œtLJ}"

¥¥

ÊULÇ—¬
v0«b|u!

d}2

œË—
t;

±∏

≥∂

«—U7'¬

s}L2

»«d'

≥π

TIR

œU!¬ÊU7<!
Ê«uI}0

X|e2«d" Á«—

œËd|d3

TIR

±π

Ê«ËbM/

'

Ád. TIR
Ê«d}%
≤¥
TIR
≤π
±¥
≤∞ ±∂
≥≤
Áœ«“ ÂU1«
≥∂ ≥≥ ≤µ TIR ±≤
vzu'—uD.
≤¥
≤∞ uK~}!v!¬
q|Ëb2u0
t!«œd'Âd~!¬
≤∞
≤∞
ÊU7<$—«
TIR
d~M'Áu/
¥∑
s}+d' ∑
o|u%
±∞
≥≥
≥µ
±¥
d}3
TIR
«d't6D&
≥±
±∂
rOz«—u/
∂¥
µ∞
¥π
u0 nK&
≤∏

q}!œ—«

u0U(

o2—“
ÊU!dN1

±∏

≤∑

dN(—–¬

ÊU6}7A/

Ê«˛«—

≥∂º

≥∂

±∑

uJ'«

¥
¥
≤±

t2U;2ULKÖ—bM!

t}1Ë—«

Áu|“

±∂+≥≤
±≥

ÊUIL1

≤¥

ÊUÖuÖ

¥∏

≤∂

≤∑

t$«u& g|UA;!
ZML'U!

±∂

œË—œd'
dN(Ëd<&

≥±

u0t}.

dN(sOJA1

≤¥

≤≤

t2«uK}'

≥∑

« œË

e|d6" ≥±

vKH' ÊU4U1

ÊUI|«Ë
ÁœÈ«d'
±∂ ≥≥
b6MÖ‚¬

≤±
±µ
ÊU,dá'

“ËbI2

±¥

TIR

TIR

«—U7'¬

œË—

œU!¬bM(

vâ(u.

±≥

t}/d"

•ìi flI ‹C ıñY aA YóJu BI ıAflvíBQ ZöıeBnNÜA ñ ˆuBìNQA ≈âNXí ıBúlXI

s|eM!éLÄ

Êb!«d|U!
vKH' Ê«d6M+
≥¥

±¥
≥± uK~}!vK.

œËd3ô

u

f}'
±¥

ÈUÇd3« ≤∞

≥≤

È—«u<N(t9~M|
±∂-≤∑
≤∑
f|d3

b2d'

≥±

±π

TIR

±π
dN2«

≤≤
vJ0u"

≤∞

≥π

ÊU}-uã

tM1U& d7<6(

∑µ

œU!¬ ÊUDK'
±±
≤∏ s}(u2
±≤ TIR ±∂
±±
u0“U2

Ê«dJM0

p|d0
∏∞
±∏

o$—«
TIR

Ãu<)
≤≤

Ëd'

fly •iA ˆâK flIBPí flI ƒZní ñ fÕàóM ‹BÕí πIAY ≥áî ıBÉÃA BI ◊áî ñ ◊ìU

© ÈœUOã ‡ v7H2 ‡ È—U9"® —bM!

Ê«dJ}K+

±≥

v{—

u0d~M/
≤∑

±∏

d3«

¥≥

±±
¥µ

t2U;-d(

⁄U!Ád.
¥¥
ÊUJL1
∂µ
p4dB.

ÊU.“—Ë

È“d1«d-U!U!U.¬

o9M0«

»UM!

„d"

b2d1 ≥∏

±∞

±∑

‘—tFK.

©vK&«œ ‡ vKKL0«s}!® ÁUÖœËdÙ«Ë—¬‰e.

Ê«d62U'

≤±
≥≤

È«d<JA/

TIR

⁄«œ—UN!

Ê«u}/—«

vKL|œ—U|

∂µ

TIR

µ∂

≥ v7;"ÊU&
≤∞

≥±
µ≤

o2«Ëd&

±∞
TIR

ÊUÖdNÇ
∂±

TIR

”ULK'
dN(Á“U"

.eókˆí ’óVM ñ ZÕÕxM YBSe flvióM ‹BÃZQ Ye bÕî eóW ,ıeBnNÜA flvióM fïÃCZÇ
Ê«d|« “« ×U& tDI2

v1dÖ

≥∑

≤∑

“u2“

‹eAeYAZÜ ZÕOFM •VM ZI fiñãu fly •iA ıAflvíBQ Zö eBnNÜA ˆÃBïIZÃa ıBúlXI

ÈœU!¬ Ë ÊU7<3œ e/d1
o}92«“U.

b2«—u3

uKJ'«

≤¥

vâ1U|

—ö&d.

±µ
±±
¥≤

≥∏º

¥µ
TIR

≥¥

≤±
¥≤

Èu&

flâìQ aA ◊áî ñ ◊ìU ≥XI ,ˆîóïy ‹BúQ Ye .eYAe fifúu ZI AY ZÇBjí ◊ìU ñ

ÈdN(tDI2 Ë g;! e/d1
⁄«œÂu.

ÊU~M0

∂∞

≤µ “Ëœ—u2

bL%«g!¬
ÃU,¬Ád.

≥∞

d6}K/

äBy ˆÃBRIBQ flÉÕsñ flqóIZí ıBöBïIZÃa ıZÕÄYBy flI BI ñ (ˆÃBÃYe_ˆÃAóö_ˆâÃY

Ád.ö1

s~KÇ
tá"—u"u.

uKI(U+

±≤

œË—t}'

TIR

≥∞

TIR

±∞

” —«œË

ÊU7'« e/d1
ÊU7'dN( e/d1

tá"¯uÖ

≤µ
≥¥ u0œ«“¬
«d3“

e|dN/ÊUJ|

≤±

≤∑
±∑

‚—Ëd}¥π

Èd~1

π TIR
±∏
œU!¬bL%«±±
µ ≤≤

_ıAfieBQ)◊áî ñ ◊ìU –óák flÕây aA fieBÉNiA BI fly •iA ˆÃBö•ÕàBvÇ

u0dO92«

µ≥

Ùu~2«bM/Á“U"

”u
0UÇ

±≥

≥∑
µ∏

—uD.
È“«— ∑
≥∂ dL+d}1


TIR

u0œ«d1
±∏
≥≥

TIR

≤∑
∂µ
Êôu1
‚«“d0«b6+ ≤≤

u0—UL&
≥±
TIR

X;7|UÄ

⁄«œX}62

t0UÇXH2

—«u'tK}!
vK}!bL1

UHK$
≥±

≤∑

≤∞

≥≥

U}K+Ê«d!

ÊU9|—ô
≥∑
v,U62U&

vK2UDK'

ÊU-U/
”—«b'
¥∞

≥±
≥∂

s|b0«¡U}{Ád.

œU!¬—Ë“

é0«“Ë«

“Ëb2öã«

ÊU7<M1—«

±∏

ÈbM/”U6+

v,ö!vÇÁd.

ˆàBvM flìjI
aA ≥XI ‹C ◊íBk ,ıeBnNÜA •yZU ¡Ã ‹Aóïu flI ◊áî ñ ◊ìU •vïm

ULM3«—
Ê«dN"

—«u'tK}!

œU!¬dHF$

≥µ

◊u(

≤∏

≤≥ ¥≤
—u2U!U!

∂≤º

TIR

TIR

≤≤

≥≤

u/U1 ∑

¥∞

‰u0“

∂∞º

v2U}0U'
≥µ

±∞

ÈbKÖôu|
≤π

TIR

∏∞ ≥π

Ê«—b0UÇ U<OK/ Ád. ≥∞

µ∏º

vK2öÖ¬

bM/Á“U"

±≤
≤∞
bM!d'

œ

≥±

ÈbM/U<OK/

Ê«—b0UÇ

µ∂º

vK1«d|U!vK+

œU!¬”—UÄ

s}Çô
f|—uÖ

ÊUÖ—“U!
tá"gLA/
±∏

ÈU1d}!

ÊU9|U!—–¬

≤±

≥∂

‚ôu!—uÖ

‘«œ⁄¬

„dK'

≤≤ ±≤

b|e|U!u,œ
ÈbM/bL%«d}Ä

—UMJ

¥¥º

± ∫ ≤,µ∞∞,∞∞∞ ”U}I1

ÊUL|d-

fmYe95 ñ YBI ˆÃBRIBQ ◊y aA fmYe 85 ZI øàBI ‹AZÃA ˆíãiA ıYóúìQ ñZìâÜ Ye
◊áî ñ ◊ìU fióÕk ›ÃA ñ eZÕÄˆí §Yóm fieBQ ‘ÃZq aA ZÇBjí ˆÃBRIBQ ◊y aA

±∏

Áu/“Ëd}-

Ê«dN"

œËd|d3

Ê«u|d1

r|d/◊U!—

ÊUML'

ÃbMM'

π

@M3¬—œu6/

≥XI ›ÃA Ye •iA BöYóly flÕây Ye ZÇBjí ñ äBy ˆÃBRIBQ ıAZI ≤ñY ›ÃZM ©ÃAY
YAbö 60 eñfU bÕî ñ ıYBI ›ÕÅïi flÕâáî ◊ÃBiñ ºAóîA fiBÅNie YAbö 180ZI øàBI
flîäBi πióNí Yóq flI fly fîYAe •ÕàBvÇ ıZÇBjí ˆíóìu flÕâáî flâÕiñ fiBÅNie

t|—b}%X!d"

ÁËUÄ

Yóly Ye AY ZÇBjí ZÉî ‹óÕâÕí 369 eñfU bÕî ñ äBy ›M ‹óÕâÕí 207 ZI øàBI
.fïïyˆí BRIBQ

œËd2«u$

: aA fïMYBJu Yóly ıAfieBQ ıaZí YóJu ∏Báî ›ÃZM fifìu

.

Ê«—U}1U/

Ê«bL3

œU6|U"

.†ZwYe (–AZu BI aZí ¤ö) ıñZjW , (flÕyZM BI aZí ¤ö) ñZi ñ ‹BÄYaBI Ÿ 1

s|d}(dB.

»U3–qÄd'

·«u&

tM:ã

r.

—ËU~M/

ÁUA2U1d/

ÊU}7(¬

.–ZkYe (‹BNjyBK BI aZí ¤ö) fiñBQZÕí ,(‹BNjîBxÇA BI aZí ¤ö) ‹ñYBwñe Ÿ 2
aZí ¤ö) añeYóî , (‹BRÃBIYgC ıYóúìQ BI aZí ¤ö) YAói flâÕI ñ BÉâQ ,AYBNiC Ÿ 3

pL2 tÇU|—œ

d|ö1

»dG2ö}Ö

œU!UMÖ

s}'d3

„«—«

œU!¬—u2

A/
ÊU~

œË—

Âö|«

BI aZí ¤ö) ±WZi ñ eBIC ≈rà ,‹AZÕÅQBI ,‹ñZI flTïÃA ,(‹BNjïíYA BI

œË— r.

»d,œU!¬Âö'«

œ«bG!

Ë—

œU!¬Âd&

.’Bìk Ye (‹BNjïìyZM

ÈdN( ÊËd! ÈUN3«— ‰u)
«b.« X'œ—œ
©d71uKO/®

È—«œd! ÁdN! X'œ—œ

Á«— Ÿu2

©d71uKO/®

∑≤∑

∏π∞

±±±∑

≥¥¥±

Á«— œ«“¬
Á«dÖ—e!

≤≤≤∞≤

vKã« Á«—

µ≥¥¥≥

v+d- Á«—

∏∂≤∞π

v4U7'Ë— Á«—

f6)

±¥

œË—Ëœ

‚«d+

ÊU7'œ—«

Ê«dN1

bM$d}!

d71uKO/±∂∂±∏µ —uA/ ÈUN3«— ‰u)

≤∏

dN(vM}L&

ÊUNHã«

ˆâÃY ◊áî ñ ◊ìU ≥XI Ÿ †

≤∂

œU!¬n92

œd/dN(

t/—U61

ÊË—
U/ œË—

U/
ÊË—


œË

±µ

“œ

fiAY ZNíóâÕy 146 BI BÉâQ aZí Ye ›ÕïTìö ñ BKñYA ñ flîBÕíYñBWıBúïöC fiAY flzJk flI
ÚAYñBí ñ aBáÉÜ ›öC fiAY ıZiAZi flzJk flI ‹BRÃBIYgC ıYóúìQ ‘ÃZq aA ˆÜZI ›öC

U{dN(

œ—

tK$œ

œË—

/
t&d

Ác|«

aZí aA fly •iA ıfíCYBy ñ fieZNjÄ flzJk ıAYAe ‹AZÃA ˆíãiA ıYóúìQ ›öC fiAY
flÕyZM ›öC fiAY ‘ÃZq aA ñ flÕyZM ıóÅÕKBy flI ˆIZw ‹BRÃBIYgC ‹BNiA Ye ΩÜAñ ıaAY

œe|

aZí Ye ñ flÕiñY ›öC fiAY flI•ÃBúî Ye ñ flNÇBà ’ãáNiA fiaBM ıBúÃYóúìQ flI aBáÉÜ
ıBÕiC ıBöYóly ›öC fiAY ıZiAZiflzJkflI‹BNjïìyZM›öC fiAY ‘ÃZq aA ±WZi

≤¥

È«d!—uA/ È—«œd!tAI2 ÊU1“U' —¬ ל U! tAI2 s|« ÛUÇ o%
ÆX'« ÿuH:1 © UN2U7'« —u1« v~M1UL3 Ë È—«b3«— X2ËUF1® Èd!«d" Ë Á«—  —«“Ë

Ê«bM6N2

⁄BíA YfïI ‘ÃZq aAñ •iA πJMZí ‹BNjyBK ›öC fiAY flI fiñBQZÕí aZí ‘ÃZq aA ñ flîBÕí
’óq fkBIˆí ◊nNí BÃYe flI eBIC ZÕíA YfïI ñZúlíZWYfïI ,∞BJuYfïI ,ˆïÕìW

ÊË—
U/
œË—

“«u3«

q!«“

3

d}

YeBïI Ÿ ’Bìk YeBïI ‹óTìö ˆíãiA ‹AZÃA Ye ◊áî ñ ◊ìU eóQóí §BîBzíA ZÃBi ñ
ñ ◊ìU •ÃbîAZM ñ ıYBRM eAaC ‘qBïí ñ ˆÃBÃYe Ÿ ıZïÕNîByıBúàBïÕíZM Ÿ †óïQ

bM

Ãu'U|

œ

œË—
bM1d}3

ÊUÖœU(

ZNíóâÕy 393 ñ 6717 °ÕMZM flI ‹C eóQóí flrWñe ñ flrW ¡ÃˆâmA ∏órW
ZÉî ‹óÕâÕí 11 ñ YBI ›M ‹óÕâÕí 28 ZI øàBI ˆÃBRIBQ 1378 ’Bi Ye fly fkBIˆí
BöBïIZÃa aA °iBïí ıYAeZI fiZúI BI flNJàA fly .•iA fieAe ⁄BRîA flzJk ›ÃA Ye AY ZÇBjí

dNA1d&
«

d/

±≤

œË —

ÊU1d/

ˆIóW YBÕjI flvióM ‹BzíA aA fifk Zyg ıBöaZí aA BÕîe ∏Báî ˆnÜA flI äBy ◊áî
.fkBIˆí YAeYóWZI bÕî
: aA fïMYBJu Yóly ≠ri Ye ›öC fiAY ˆMãÕzlM ñ ¬YbI ıBúöBÅNjÃA

d} A

†óïQ YóVí Ÿ ≈àA

!

œU!¬—u2

ÊU7<2UG-«

ÊU9M'—«

d}'œd!

„«—
«
q}

—«
t}

—«

–ZlàBìk YóVí Ÿ †

Ê«b3«“

.±WZi Ÿ fúlí Ÿ eñZöBk Ÿ ‹Bïìi
†ZxàBìk YóVí Ÿ ®

X|u/

X-U!

Âd3«

ÊU7</UÄ

’Bìk YóVí Ÿ ö
.‹BÄZÄ Ÿ ›ìyZMYfïI Ÿ ıYBi Ÿ ZúlìŒBÜ Ÿ YBjíZÄ
:aA fïMYBJu ›öC fiAY ‘ÃZq aA Yóly ıBö äBy ˆQñZW ñ ıeñYñ ıeBJí

X-d}$

Ãu1—u&

ÂdN$

.fiñBQZÕí Ÿ ZúlíZW Ÿ ∞BJuYfïI Ÿ ⁄BíAYfïI Ÿ ıaAY Ÿ BÉâQ Ÿ ±WZi

ˆÃBÃYe ◊áî ñ ◊ìU ≥XI Ÿ ®

‘U&

ˆÃBÃYe ◊ŒBjí flïÕía Ye ¤úí ıBöYóly aA ˆzà ‹Aóïu flI Bí Yóly Yñe ıBúîBía aA

œd1ô

???????

”U6+—bM!

???????

Z? ?

ıBöYóly flI ˆNÃbîAZM fiAZöBk ‘ÃZq aA BúöAY †C ›ÃA ’BnMA ñ ˆââìàA ›ÕI ıBúöAZIC
eñfU ‹AZÃA ˆíãiA ıYóúìQ .•iA YAeYóWZI ˆmBW •ÕìöA aA flîBÕí ıBÕiC
ZNíóâÕy 2000 ñ YbW ıBÃYe Ye ‹C ZNíóâÕy 700 fly eYAe ˆIC aZí ZNíóâÕy 2700
’BvÇ ıYBRMYfïI 11 ‹AZÃA Ye .•iA ΩÜAñ ‹Bìu ıBÃYe ñ ∞YBÇ ©ÕâW Ye ‹C
ˆÃBÃYe ◊áî ñ ◊ìU §BífW ZíA flI (†óïQ Ye YfïI 8 ñ Yóly ’Bìk Ye YfïI3)

???????

? ? ? ?}

g}/


œË

K&

ˆíóìu ıBöäBy flâziA ◊íBk ZNí 15009 ˆJÃZáM ’óq flI flâziA 90 ıAYAe †óïQ
42 °ÕMZNI YeBïI ›ÃA Ye 1378 ’Bi Ye.fïkBIˆí ˆNÉî ñ ıAflâÇ ñ ıZïÕNîBy Ÿ
ZÇBjí ZÉî‹óÕâÕí 1 3b/ Õî ñ ıZÕÄYBI ñ flÕâXM äBy ›M ‹óÕâÕí 33 ñ›M ‹óÕâÕí
.fîAfifk BRIBQ

ˆÃAóö ◊áî ñ ◊ìU ≥XI Ÿ e
›ÕíaZi •viñ ,ˆÃBÕÇAZxQ ¥BW •ÕvÜóí∫BVâI ‹AZÃA ˆíãiA ¬YbI Yóly

dN(p}2

|d

ˆÄfïyAZK ñ ıZÃóy ıBúîBIBÕI ,flNióÕK ¤úíıBúÃfïâI ñ ˆNjK ,ˆyBW ñ ˆIC

!UÖ

±≤

tMN/p'U$

≤µ

≤∏
π∏

±∏ ≤π

u2dN(

p'U$ —bM!

s}~$

}2 œË

Ê«Ë—U/

·œd}0
±µ

œU!¬—“

≥π
π∏

π∏

±¥
ÂeÄ —bM!

s|uI0«Â«

v!d+Áb:71Ù«—U1«
ÊUL9+
t$—U(
v!˜

ÊUJ-—u&

µ∂º

∂∞º

±±

±∏

—u~2
„—UM/

ñ eYAe ˆÃAóö ◊áî ñ ◊ìU flI ZÇAñ aBÕî ¤úí ıBöZúk ›ÕI •ÇBjí fvI ñ ,BöZúk
ıYBRM ,ıZÇBjí ıZIYBy BI BúöBÄeñZÇ eBRÃA flI •Jjî aBÕî ›ÃA eYñCZI ıBNiAY Ye
ıóVî flI fifíC ◊ìu flI ⁄aä ⁄AfÜA Yóly ≠ri Ye ˆââìàA ›ÕI ñ ˆâWAe §Yóm flI

≤µ∞q}1
±±

d'XM'
≥≥

±≤
±µ TIR s}1—

—UN!UÇ

ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L+ ÈU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|—œ
µ∏º

ÊU1u1
±¥
„—UÄ
±≥

π

uK3U$

杧

TIR

±∂
d}N/

≤∏

≤∏

!

Ãu
'U|
œe
|

ê|b'

p|d!UÖ

tL};0«”«—

dN(p

v'u1u!«

ê|
b'
œË—

ÊUL+

¥∞
≥∞

•ie Ye ñˆMBÕâìuZÕw fiBÄeñZÇ 19 ñ ˆMBÕâìu fiBÄeñZÇ 64ZoBU ’BU Ye fly

3U
ö/u
Ù

ÁË
U$
Èd
d}1
I1
“Ë
œ—
u2
Ê«b
L3

—ô
œU!
¬n
D0
bN
A1

œË—

µ≤º

YeBïI ñ ZNí 1615 ’óq flI flâziA 11 ıAYAe ’Bìk ıYBRM YeBïI.fîYAe ’BxNkA

Ê«Ëô

d'
“U!

œd
/d
N(

? ? ? ? ?-

p

µ∞º

Ê«œË—

›ÃZMeeZMZK ñ ›ÃZNìúí BI ıYAóRìö ñ ˆÃBÕÇAZxQ •ÕvÜóí ∫BVà flI ñ †ójVí

œË—

—U

“«d
}(
ÊU1
d/
ÁUA
2U1
d/
ÊUÖ

1


LK(

‰U8

f
&d
'

®∫

Ê
ÊUN Ëd!
vK(

«œ
«s3
¬»
Ë–
X(

Ê«b
3«“

bM!

Ëd
'

u!—

ÊUM
L'
Ãb
MM'

dN(

ÊU9
2“
È—
U'

d/≠

v~M0s<
% œË—

v'—U-

ÊU1

œU!
¬Â
d&
ÈË
d<
&

e|
d6"

∑µ

Ê«d
N"

/∏

UHK$

1uKO

œU6
|U"

tK}
!

©d7

(

¥∏º

–ZlIóïQ YóVí Ÿ e
.∞BJuYfïI Ÿ ‹BíZy Ÿ ebà Ÿ ‹BúÉmA Ÿ ‹BkBy Ÿ ¤Ü

b

—«u
'

ÊU6N7'«

dN(u!—bM!

bM1

Æb2—«b2 X|bM' tAI2 s|« —œvKKL0« s}! ÈU3“d1

.ıaAY Ÿ BÉâQ Ÿ bÃZJM Ÿ ‹BRîa Ÿ ›ÃñbÜ Ÿ ®Zy

ÊU$“«d!

„—U&

Âö

Ê«d
}~$
U!
ÊUÖ
—“
Ê«œ
U!
U!¬
vM
}L&
—b
M!
ÂU1
«—b
v0
M!
e2
«—
dN
bM!
(u
!—
bM!
sL
/d
"—
—UN
bM!
!UÇ
dN
—b
A1
M!
d&
—b

M!
U6+
—b
„—
M!
UM/
—b
M!
bM$
d}!

dN
A2
«d|
«

«—U7

ÊUN

“Ë
«
b2ö
ã
«
“«u

“«d}(

X|u/

±±∏∂ ±≥≥≤ ±∏∞∞ ±≤µµ ±≤≤± ±µ≥π ≤∞µ∑ ±µ∂µ ±∂∞µ ±µ≥ ±∑∑≤ ±∂∑≥ ±π¥≤ ±±∞∂ ±∂¥∑ ∂≥µ ±π≥∂ ±∏∏∑ ±∂∂≥ ≤±∑∂ ∑∑∞ ±¥∏∑ µ±≥ ±¥π≤ ∏π≥ ±∂≤∑ ±≥π≤ ±∂∞∂ ∂≥∂ ±≤∂≥ ±∞∂∂ ±≤¥∞ ±≤±≤ ∂π∏ ≤π∂ ±∏µ≥ ∂µ∑ ±≥π¥ ≤±π≤ ±∂±∏ ±∂∂≥ ±±∑∏ ±¥±π µ∂∏ ±ππ∑
±±∏∑ ±≥≥≥ ±∏∞± ±≤µ∂ ±≤≤≤ ±µ¥∞ ±∑∂∏ ±≤∑∂ ±∂∞¥ ≤≥≤ ±∑∑≥ ±∂∑¥ ±π¥≥ ±±∞∑ ±∂¥∏ ∂≥∂ ±∂¥∑ ±∏∏∏ ±≥∑¥ ±∏∏∑ ¥∏± ±¥∏∏ ≤≤¥ ±¥π≥ ∏π¥ ±∂≤∏ ±≥π≥ ±∂∞∑ ∂≥∑ ±≥∑µ ±∞∂∑ πµ± ±≤±≥ ∂ππ ±∏µ ±∏µ¥ ∂µ∏ ±≥πµ ±π∞≥ ±≥≤∂ ±≥∑¥ ∏∏π ±¥≤∞ µ∂π ±∑∞∏ ≤∏π
±µ∂≤ ≤≤¥≤ ≤≥¥∏ ≤±∂µ ±≤∑¥ ≤µ¥∞ ±∏¥≥ ¥∞π ±πµ≤ ±≤∂∑ ≤µ≥∞ ±∑∑∏ ±∂ππ ≤∞±∂ ±¥∏∏ ±∂∑± ∑∏∞ ±∑π∑ ∏≤∑ ∏≤∞ µµ¥ ≤≥π∑ ±≤µπ ≤≤µ∞ ±∂µ± ≤≥∏µ ±∂¥¥ ±πµµ ±∂∑≤ ±≥±∂ ±π∑∂ ∏¥ ±π∑∞ ±∑≥¥ ±≤≤∞ ≤¥∞± ±∂π≥ ±π∞≤ ±∏±≤ ±≥∑∏ ±±∏¥ ∂±≥ ±π∞± ±∂∞¥ ±±∑≤ ±≥≤¥ ±∞≥µ
π∏≥ ≥≥≥ ≥∑± ¥±∞ ±≤≥∂ ±∑≤ ±≤∑≥ ≤≥∏∑ π∑∞ ±∂∞≤ ≥¥≥ ±≥π∂ ±¥¥∏ µµπ ±∑µ∏ ±±∑∑ ≤∑µ∏ ±≥π≥ ≤≤≥± ≤∑π∏ ≤±±∞ ≤π≥ ±π±µ ±∑∑ ∑π∑ ∂≥ ±∞∑∑ π∑≥ ±≤±∑ ±≤∑∏ µππ ≤≥∂¥ ¥∑∏ π∂∑ ±∏∑∂ ¥≤¥ ±∞≥≥ ∂µ∞ ±µ∞∏ ±≥¥∞ ±∑≤± ±∏≥µ ∑∏∂ ±∞π¥ ≤∞∏µ ±∂π∞ ±∂π± ≤¥¥∏
±∑∂ ∂∂∑ ∂±∞ µπ∞ ¥∂¥ ∏∑¥ ∂≥∏ ±∂∑∑ ≥∑≥ ±≤≥π ∏∏π ∑∂± ∏±≥ ¥¥± ±∞¥¥ ∑±∑ ≤∞¥∏ ∑∂≥ ±¥≤± ≤∞∏∏ ±∂≥∑ ∏≤≤ ±¥µµ ∂∞π ≥≥∑ ∑¥¥ ≤∂≥ ≥∑∂ ∏µ∑ µ∞∂ ¥∞± ±∂µ¥ ≥≤π ∂∞¥ ±¥±∂ ∂∂≥ µ∑≥ ±∂¥ ∑∑∏ µ∂∏ π¥π ±±≤µ ±∏π ∑≥¥ ±≥±≥ ±≥∞≤ ±≤≥± ±∑≥∏ ∏∞∑
µ∏∑ ±≥≤π ±≥∑≥ ±≤µ≤ ≤ππ ±π∏∑ ∏≥≥ ±≤π∑ π∑∑ ±∂¥∞ ±∂±∑ µ∑± ¥π≤ ±±∞≥ ≤∏± ±±±∏ ±∂∂∏ µπ∞ ∑π≥ ±∑∞∏ ±¥∞µ ±¥∏¥ ±∂∑∏ ±≥≥∑ ∑≥∏ ±¥∑≤ ∂ππ π∏∞ ±≤µ∏ ≥¥± ∏∞∂≥ ±≤∑¥ ±∞µ∑ ±∞∞µ ±∂≥π ±¥≤∂ π∑¥ π≤∑ ∂∞µ ≤≤π ±∑¥ ∑¥µ πµ≤ ±±≥µ µ≥∏ ±∑¥≥ ±¥µ¥ ±≥µ∏ ±µ≥µ ∑∂≥
µ∏∏ ±≤∂∏ ±≥∑¥ ±±π± ≥∞∞ ±¥∑µ ±∞∏± π±≥ π∑∏ ±µ∑π ±µµ∂ ±∞±∂ π≥∑ ±∞¥≤ ∑ ≤∂ ±∞µ∑ ±≤∏¥ ±∞≥µ ∂µ∑ ±≥≤¥ ∏∑≥ ±¥≤≥ ±±¥∂ ±≤∑∂ ∂∑∑ ±¥±± ∂∑∞ π∏± ±±π∑ ≥¥≤ ±∞∞≤ ∏π∞ ππ∂ π¥¥ ±±∞∑ ±¥≤∑ π±≥ π≤∏ ±∞µ∞ ¥∞¥ ¥≤µ ≥∂± πµ≥ ±∞∑¥ ∑∏∂ ±≤±± π≤≤ π∑¥ ±¥∑¥ ∑≥¥ µ≥≤

¥∂º

.ˆïÕìW⁄BíAYfïI Ÿ ZúlíZW Ÿ aAóöA Ÿ ¿AYA Ÿ ¤Ü

X(œËd1

ÊU}!u!

’Bi Ye Yóly ˆÃAóö ◊áî ñ ◊ìU •vïm ñ eYAe eóQñ ‹BíYóly Ye •WBi

œË

≥π
d"«uÖ
f|d! —bM!
≥π
π∏ —bM! U<Ä

—œ«uÖ

v2«u}$

∂≤º

3 ñ ˆâWAe ıBöaAñZK Ye YBI ›M 23000 ñ ZÇBjí ZÉî ‹óÕâÕí 17ZI øàBI,1378
.•iAfieóìî BRIBQ AY ˆQYBW ıBöaAñZK Ye YBI ›M 37000 ñ ZÇBjí ZÉî ‹óÕâÕí

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful