You are on page 1of 25

PLA DACCI TUTORIAL

1. JUSTIFICACI i MARC LEGISLATIU 2. CARACTERSTIQUES DEL CENTRE I ALUMNAT 3. OBJECTIUS DEL PLA D ACCI TUTORIAL 4. CONTINGUTS 5. ORGANITZACI DE LA TUTORIA Criteris d'assignaci de tutories Organitzaci de suports Coordinaci 6. PROPOSTA DE PROGRAMACI DACTIVITATS DE TUTORIA 7. AVALUACI DEL PAT DOCUMENT ANEX-PROGRAMADE SUPORT AL PAT- AULARI EL Teix -Agres Justificaci i definici Proposta de programa Activitats

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

1. JUSTIFICACI I MARC LEGISLATIU. La tutoria constitueix un element inherent a lactivitat docent. Els mestres no impartim noms coneixements en els aspectes purament acadmics sin que tamb repercutim en el procs educatiu global dels nostres alumnes/a, com a persones Per tant, la funci tutorial ha d'assegurar que els alumnes del nostre centre reben una educaci integral i personalitzada. El tutor ha de ser tamb guia i orientar en moments crtics o d'especial dificultat tant en problemes relatius a l'aprenentatge, com a personals o socials. Per tot aix, considerem fonamental realitzar des del centre una tasca que aborde aspectes de millora personal, dintegraci social...des de l'inici de l'escolaritat fins al final de la mateixa Aquest P.A.T s un instrument de treball y per tant no deu de ser entes com
complet i definitiu a utilitzar per tots els aularis que formen el CRA i per tots els professors per igual. El P.A.T es va fent a poc a poc, curs a curs, ha d'estar contextualitzat a la realitat i necessitats de cada centre i admetre totes les modificacions que s'estimen oportunes. El seu

objectiu primordial ser la consecuci dels objectius generals reflectits en el P.E.C i ha d'estar en coherncia i relaci amb la concreci curricular (art 121. Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig d'Educaci) El marc legislatiu en el que es fa referncia al Pla dacci tutorial s el segent:

Llei Orgnica 2/2006 de 3 de Maig deducaci. R.D 1513/2006 De 7 de Desembre pel que sestableixen els ensenyaments mnims de leducaci primria a la Comunitat Valenciana. Decret 111/2007 de 20 de Juliol del Consell per el que sestableix el curriculo de lEducaci Primria en la Comunitat Valenciana. Art 11. Decret 233/1997 pel qual saprova el reglament orgnic i funcional de les escoles deducaci infantil i dels col.legis deducaci primria de la comunitat valenciana

Finalment senyalar que la labor de tutoria ha de tendir a afavorir l'autoconeixement i el desenvolupament personal dels alumnes, a potenciar la seua autoavaluaci proposant l'elaboraci de les adaptacions curriculars que sestime necesesari dins del curriculo ordinari i promovent la mxima integraci en el centre de l'alumnat amb necessitats educatives especials que necessiten adaptacions curriculars significatives, per al que comptar amb l'assessorament de l'orientador del SPE i la collaboraci del mestre especialista en pedagoga terapetica.

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

Algunes funcions dels tutors son: Respecte als alumnes

Facilitar la integraci dels alumnes en el seu grup -classe i en el conjunt de la dinmica escolar. Contribuir a la personalitzaci dels processos d'ensenyamentaprenentatge. Efectuar un seguiment global dels processos d'aprenentatge dels alumnes per a detectar les dificultats i les necessitats especials, a fi d'articular les respostes educatives adequades i recaptar, els oportuns assessoraments i suports. Coordinar el procs avaluador dels alumnes i alumnes i assessorar sobre la seua promoci d'un cicle a un altre. Afavorir els processos de maduraci vocacional, aix com els de orientaci educativa de l'alumnat. Fomentar en el gruo d'alumnes el desenvolupament d'actituds participatives tant en el centre com en el seu entorn sociocultural i natural.

Respecte als altres professors:

Coordinar l'ajust de programacions al grup d'alumnes i especialment referent a les respostes educatives davant les necessitats especials i/o de suport. Coordinar el procs avaluador que duen a terme els professors del grupclasse. Possibilitar lnees comuns d'acci amb els altres tutors en el marc del projecte educatiu de centre .

Respecte a les famlies

Contribuir a l'establiment de relacions fludes amb els pares i mares, que faciliten la connexi entre el centre i les famlies. Implicar als pares i mares en activitats de suport a l'aprenentatge i orientaci dels seus fills i filles. Informar als pares i mares de tots aquells assumptes que afecten a l'educaci dels seus fills i filles.

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

2. CARACTERSTIQUES DEL CENTRE I ALUMNAT El centre s el CRA MARIOLA-BENICADELL que est format per tres aularis, als pobles dAgres, Alfafara i Gaianes anomenats respectivament: EL TEIX, ALVAREZ PONS I VICENT DURB. Els pobles dAgres, Alfafara i Gaianes es troben situats a la comarca del Comtat (Alacant) de la qual s capital la ciutat de Cocentaina. s un centre pblic depenent de la GENERALITAT VALENCIANA de la Conselleria dEducaci. Actualment imparteix ensenyament dEducaci Infantil i E.Primria. El nombre dunitat que hi ha al CRA MARIOLA-BENICADELL sn:

3 unitats dEducaci Infantil 5 unitats dEducaci Primria

Aquestes unitats queden repartides pels diferents aularis de la segent forma: AULARI DAGRES

1 Unitat dEducaci Infantil 2 Unitats dEducaci Primria 1 Unitat dEducaci Infantil 2 Unitats dEducaci Primria 1 Unitat dEducaci Infantil 2 Unitats dEducaci Primria

AULARI DALFAFARA

AULARI DE GAIANES

La ratio aproximada per classe tant a lEducaci Infantil com Educaci Primria s de 12 alumnes. Aquest nombre pot variar en funci del curs escolar. La plantilla de professors/ ores al Centre CRA MARIOLA-BENICADELL s la que correspon en funci a lordre de 10 de gener de 1997 que regula el nombre de professors que pertanyen al centre: un mestre tutor per cada unitat. 3. OBJECTIUS DEL PLA D ACCI TUTORIAL Proposem el desenvolupament i l'adquisici dels segents objectius generals: - Ajudar als alumnes a ser persones d'acord amb els objectius del projecte educatiu. - Proporcionar als alumnes una orientaci educativa adequada, conforme a les aptituds, necessitats i interessos dels mateixos, a travs d'una actuaci tutorial individualitzada i planificada.

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

- Assegurar la continutat educativa dels alumnes en la transici d'un centre a un altre. - Garantir una guia i ajuda personalitzada, especialment a aquells que presenten necessitats educatives especials. - Afavorir processos de millora educativa a travs de la programaci d'activitats formatives per part dels equips docents, i la coordinaci amb el servei psicopedaggic escolar. - Establir lnees de collaboraci, suport i assessorament amb les famlies per a l'assoliment d'un desenvolupament integral dels seus fills. 4. CONTINGUTS Al parlar de continguts en el moment actual s inevitable fer referncia a les competncies bsiques desenvolupades en el Reial Decret 1513/2006 . Entenem per competncia bsica, aquells continguts que ha dhaver assolit un xiquet/a, en acabar lensenyament obligatori, per aconseguir la seua realitzaci com a persona, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactria i ser capa de portar a terme un aprenentatge permanent al llarg de la vida. S'anomenen bsiques perqu sn tils a la totalitat de la poblaci, independentment del sexe, de la condici sociocultural i de lentorn. Les competncies bsiques sn les segents: 1. Competncia en comunicaci lingstica. 2. Competncia matemtica. 3. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic. 4. Tractament de la informaci i competncia digital. 5. Competncia social i ciutadana. 6. Competncia cultural i artstica. 7. Competncia per a aprendre a aprendre. 8. Autonomia i iniciativa personal. La incorporaci de competncies bsiques al currculum permet focalitzar aquells aprenentatges considerats imprescindibles, des dun plantejament integrador i orientat a laplicaci dels sabers adquirits. Passem del saber al saber per a actuar.Dac el seu carcter bsic o essencial. Per a banda de les competncies bsiques, el nostre pla dacci tutorial preten treballar una srie de continguts que agruparen en funci de si van dirigits a lalumnat, professorat o famlies. Aix doncs:

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

CONTINGUTS A TREBALLAR RESPECTE A LALUMNAT:


Mesures per a favorir lambient de classe Mesures per a la prevenci de conflictes i fomentar la convivencia. Mesures que afavoreixen la col.laboraci en compte de la competitivitat Mesures que fomenten els valors humans Mesures per afavorir la responsabilitat de lalumnat Mesures per avorir lautoestima de lalumnat Resoluci de conductes conflictives

CONTINGUTS A TREBALLAR RESPECTE AL PROFESSORAT


Coordinaci Establiment de criteris d'avaluaci Disseny i planificaci conjunta Refor i recolzament Seguiment del procs d'avaluaci d'alumnes

CONTINGUTS A TREBALLAR RESPECTE A LES FAMLIES


Collaboraci educativa Collaboraci informativa Collaboraci formativa

5. ORGANITZACI DE LA TUTORIA CRITERIS DASIGNACI DE TUTORIES La funci tutorial no pot sustentar-se en plantejaments indivuals o reduir-se a iniciatives allades i descordinades, impulsades per professors voluntariosos i especialment compromesos amb la seua professi. La responsabilitat de planificar les accions de manera que contribusquen a l'assoliment dels objectius educatius comuns, correspon al centre com a instituci. Atenint-se a les circumstncies concretes que concrreguen en cada cas, els projectes educatius dels centres han de contemplar una configuraci especfica de les funcions turorials i determinar frmules organitzatives que les facen viables. A suposa que tota la comunitat educativa participa en la concreci del model d'acci tutorial i s'implica en el seu desenvolupament en diferents nivells de responsabilitat. Es tracta que el tutor no est sol davant la seua tasca i percebeixca que les seues accions constitueixen part d'un plantejament ms ampli.
Curs 2011-2012 Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

El centre ha de tenir uns criteris d'assignaci de tutories. Tots aquests criteris han d'establir-se amb un ordre de prioritat, podent girar entorn de:

Coneixement de les caracterstiques psicoevolutives i educatives de l'alumnat. Horari disponible del professor/as Horari setmanal d'atenci al grup Criteris pedaggics

ORGANITZACI DELS SUPORTS Entemen per suport educatiu la mesura educativa ordinria d'atenci a la diversitat destinada a un o diversos alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge. La finalitat de la mesura s que els alumnes aconsegueixin els objectius del currculum corresponent al seu nivell educatiu. Els objectius que es pretenen aconseguir sn els segents: 1. Contribuir a la prevenci de les dificultats d'aprenentatge dels alumnes. 2. Posar l'accent en alguna dificultat que pugui condicionar els aprenentatges de les matries instrumentals bsiques. 3. Lluitar contra el fracs escolar. Per tant, el suport educatiu ha de ser ents com el conjunt de recursos personals i materials disponibles per afavorir el procs d'ensenyamentaprenentatge de lalumnat. Aquest suport, va des de la resposta a les necessitats educativa d'un alumne en un moment concret (de forma transitria), fins a les necessitats educatives especials de determinats alumnes ( de forma permanent). Les qestions a tenir en compte sn:

Qui: quin professorat s'encarrega del suport.


Professorat tutor o d'rees Professorat especialista en pedagogia Terapetica i/o Audici i Llenguatge.

Com :Les modalitats de suport


Fora de l'aula Dins de l'aula

Quan: Establir els horaris de suports


Concretar suports en un sol professor/a rees en les quals rep recolzo en funci de les seves necessitats Sessions de suport setmanals

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

Sessions de suport setmanals de PT i AL

COORDINACI Caldria establir alguns criteris per a la coordinaci, tals com:


Calendari de reunions Planificaci de les reunions: anlisi del grup, lnies pedaggiques a seguir, sistemes d'avaluaci, elaboraci de programacions

6. PROPOSTA DE PROGRAMACI DACTIVITATS DE TUTORIA EDUCACIO INFANTIL Acollida e integraci dels alumnes

Participaci i reconeixement de la pertinena a diferents grups socials. Identificaci del seu mestre/a i d'alguns companys. Autoconeixement.Com som. Trets fsics (pl, ulls, altura, etc.). Aficions, interesos (canons, jocs i joguines, menjars, tasques, etc.). Manipulaci i experimentaci dels objectes personals i de l'aula. Percepci de les necessitats corporals i normes per satisfer-les demanant ajuda quan sigui necessari. Construcci de l'ordre temporal en el transcurs de les activitats diries. Expressi de les necessitats personals. Utilitzaci de les formes socialment establertes per relacionar-se amb els altres: salutacions, comiats i peticions.

Organitzaci i funcionament del grup-clase

El collegi. L'aula. Acceptaci de les normes establertes per al funcionament del grup-clase Els professors. Els companys. El respecte, la cooperaci, l'ajuda. Els materials. Caracterstiques i cura. Les activitats que ens permeten relacionar-nos. Els jocs, els treballs, els contes. Qu fem. Quan. Com. Amb qui.

Els espais, les installacions i els materials del centre. Les persones que treballen en el centre.

Adquisici i millora dels hbits de treball

Hbits bsics: asseure's correctament,ordre i autonomia

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

Habilitats comunicatives. Escolta i respostes. Formulaci de preguntes. Saber escoltar. Expressar el que sentim amb i sense paraules.

Desenvolupament personal i adaptaci escolar

Activitats per desenvolupar actituds participatives, capacitats socials, autoestima positiva, autocontrol... Coneixement de la situaci de cada alumne en el grup: dinmica interna, actituds, dificultats

Participaci de la familia

Reunions peridiques per a intercanvi d'informaci, explicaci de la programaci, comentar avaluacions, organitzar temps d'oci Collaboraci en activitats extraescolars Coordinar grups de discussi i/o treball Entrevistes individuals

PRIMERA UNITAT DEDUCACI PRIMRIA Acollida e integraci dels alumnes


Presentaci dels alumnes. Jocs de presentaci Exercicis per afavorir la relaci e integraci grupal La nostra aula: organitzaci de la classe (temps-espai), conixer lhorari , normes de convivencia, distribuci i s de materials. Triar delegats Celebrar peridicament assemblees de classe on establiran i revisaran les normes de convivencia, funcionament i organitzaci de la classe. Designar responsables per a les diferents tasques (cap de final, regar plantes, ordenar joguines, repartir fitxes)

Organitzaci i funcionament del grup-clase

Adquisici i millora dels hbits de treball


Hbits bsics: asseure's correctament,ordre i autonomia Destreses instrumentals: mecanismes lectors Tcniques motivacionals: planificaci i responsabilitat en la tasca, participaci dels alumnes, afrontament del fracs.

Desenvolupament personal i adaptaci escolar

Activitats per desenvolupar actituds participatives, capacitats socials, autoestima positiva, autocontrol...

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

Coneixement de la situaci de cada alumne en el grup: dinmica interna, actituds, dificultats

Participaci de la familia

Reunions peridiques per a intercanvi d'informaci, explicaci de la programaci, comentar avaluacions, organitzar temps d'oci Collaboraci en activitats extraescolars Coordinar grups de discussi i/o treball Entrevistes individuals

SEGON UNITAT DEDUCACI PRIMRIA Acollida e integraci dels alumnes


Presentaci dels alumnes. Jocs de presentaci Exercicis per afavorir la relaci e integraci grupal La nostra aula: organitzaci de la classe (temps-espai), conixer lhorari , normes de convivencia, distribuci i s de materials. Triar delegats Celebrar peridicament assemblees de classe on establiran i revisaran les normes de convivencia, funcionament i organitzaci de la classe. Designar responsables per a les diferents tasques (cap de final, regar plantes, ordenar joguines, repartir fitxes)

Organitzaci i funcionament del grup-clase

Adquisici i millora dels hbits de treball


Hbits bsics: asseure's correctament,ordre i autonomia Destreses instrumentals: mecanismes lectors Tcniques motivacionals: planificaci i responsabilitat en la tasca, participaci dels alumnes, afrontament del fracs.

Desenvolupament personal i adaptaci escolar

Activitats per desenvolupar actituds participatives, capacitats socials, autoestima positiva, autocontrol... Coneixement de la situaci de cada alumne en el grup: dinmica interna, actituds, dificultats La convivencia entre els alumnes Reunions peridiques per a intercanvi d'informaci, explicaci de la programaci, comentar avaluacions, organitzar temps d'oci

Participaci de la familia

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

10

Collaboraci en activitats extraescolars Coordinar grups de discussi i/o treball Entrevistes individuals

7. AVALUACI DEL PLA D ACCI TUTORIAL L'avaluaci ens ha de servir per ampliar el coneixement sobre el desenvolupament de lacci tutorial , i en conseqncia ha de servir per millorar les perspectives o satisfer els seus interessos. L'objecte de l'avaluaci s determinant tant en el moment de planificar el procs com a l'hora d'establir els judicis. Entenem a ms que aquesta ha de ser un instrument que serveixca per detectar necessitats, promoure el dileg i buscar solucions Per tant, l'avaluaci no consisteix noms en mesurar els resultats en funci dels objectius proposats, sin que s un mitj per regular tot el procs. La informaci obtinguda ens proporciona un feed-back sobre l'efectivitat de la nostra intervenci tutorial i pot ajudar en la revisi i si es necessari, la modificaci del Pla. D'altra banda, ha de portar-nos tamb a comprovar si sol.luciona o no les necessitats del professorat, de les famlies i, especialment, de l'alumnat, doncs sn els principals destinataris i receptors d'aquesta intervenci. Els resultats de l'avaluaci i les propostes d'acci suggerides, condicionaran el tipus d'informaci que hem de buscar, els criteris de referncia, els instruments a emprar i la seva ubicaci temporal amb la finalitat de buscar conjuntament les solucions apropiades. OBJECTIUS DE LAVALUACI Conixer com s'ha planificat i la seva adequaci a les caracterstiques, possibilitats i necessitats del context en el que es desenvolupa. Avaluar el desenvolupament del PAT, analitzant els principals aspectes positius i negatius, valorant els avanos realitzats i les dificultats, detectant necessitats... Valorar els resultats en funci de la consecuci dels objectius del PAT, tant dels planificats com dels no previstos. Orientar en la presa de decisions que possibilite la introducci de canvis que permeten millorar el seu procs de realitzaci i ajustar actuacions posteriors sobre la base de criteris contrastats.

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

11

ASPECTES A AVALUAR

Estructura i planificaci del PAT

Grau d'adequaci dels objectius i continguts a les necessitats i caracterstiques de la comunitat educativa. Valoraci de les selecci d'activitats Valoraci de la metodologia proposada Valoraci de l'organitzaci Valoraci dels recursos previstos Grau de participaci Inters de les activitats Adequaci dels recursos aplicats Temporalitzaci Metodologia aplicada i procediments seguits Intervenci dels tutors Clima de l'aula Participaci de l'alumnat Assoliment dels objectius programats Activitats que han despertat major inters Opini i grau de satisfacci del professorat Opini i grau de satisfacci de l'alumnat Opini i grau de satisfacci de les famlies Dificultats sorgides. Relaci tutor-famlies

Desenvolupament de lacci tutorial


Eficcia de lacci tutorial


DESCRIPCI DEL PROCS Es realitzar una avaluaci inicial a principi de curs. Objectiu: Fer una anlisi del context educatiu i diagnosticar les seves manques i necessitats. Tasques:

Anlisi de la situaci de partida Incorporaci de les propostes de millora anotades en la memoria final del curs anterior Planificaci de lavaluaci
Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

Curs 2011-2012

12

Instruments:

Entrevistes inicials Reunions de principi de curs amb pares dalumnes Anlisis del grup-classe Qestionaris autorreflexius

Avaluaci continua- Al llarg de tot el curs Objectiu: Millorar el procs didctic mentre est desenvolupant-se.

Els resultats parcials que es van obtenint sern el mitj per comprovar l'adequada prioritzaci d'objectius, seqenciaci de continguts, plantejaments metodolgics...

Instruments:

Observaci Revisi de diaris de tutoria Registres anecdtics Assamblea de classe Entrevistes individuals

Avaluaci final- Al final del curs Objectiu: anlisi del grau dadeqaci i utilitat del pla dacci tutorial

Els informes dels tutors, l'observaci d'actuacions, la valoraci crtica...constitueixen entre uns altres, la informaci necessria que ha de fonamentar una posterior presa de decisions .

Instruments:

Entrevistes amb el professorat Qestionaris Autoavaluaci.. El principal responsable del pla d'avaluaci s la direcci de l'escola amb la

col.laboraci dels tutors i el suport tcnic de l'Orientador del centre. A ms tamb poden participar en l'avaluaci les famlies i l'alumnat, ja que ells sn els principals beneficiaris.

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

13

DOCUMENT ANEX PROGRAMA DE SUPORT AL PAT


AULARI: EL TEIX -AGRES

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

14

JUSTIFICACI DEL PROGRAMA El terme programa engloba un conjunt d'accions i actuacions dirigides a uns destinataris que de forma seqencial organitzada pretn la consecuci d'uns objectius prviament fixats. Tot programa en el seu disseny deu respondre a unes necessitats derivades del context on es genera. El pla d'actuaci per al present curs s un desenvolupament temporal del pla d'acci tutorial amb l'objectiu d'adequar les activitats a les caracterstiques prpies de cada grup dalumnes de primria que formen laulari EL TEIX dAgres. Qualsevol programa que incloguem en el PA.T ha de reunir alguna de les segents caracterstiques:

Ha de respondre a les necessitats detectades (en famlia, centre, alumnes..) Ha d'actuar per objectius seqenciats de forma temporal. Ha de suposar la implicaci de la comunitat educativa Ha de respondre a criteris realistes i funcionals. Sense oblidar que tot programa ha d'estar integrat en el currculum o facilitar el desenvolupament d'aquest.

5.2. PROPOSTA DE PROGRAMA Ats a les caracterstiques particulars de lescola Rural i les continues demandes d'orientacions per fer front a les dificultats que van sorgint en el seu dia a dia ,es proposa als tutors la segent graella per a detectar necessitats:
Marqueu amb una X els temes que us interesara o agradaria tractar a lhora de tutoria en funci de les necessitats que trobeu amb lalumnat o amb el grup.

NECESSITAT EDUCATIVA Acollida de principi de curs Educaci en valors: pau, salud, solidaritat Convivencia Tcniques destudi Habilitats socials Educaci socioemocional Autoestima Orientaci per al canvi de cicle/etapa Altres propostes:

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

15

Una vegada recopilades les graelles i entrevistat als tutors/res, es detecta una problemtica molt particular en l'aulari d'Agres que fa plantejar-se la importancia de realitzar un programa especfic d'intervenci que forme part del PAT. La problemtica detectada queda reflectida al segent quadre: POBLACI ALUMNAT PROFESSORAT FAMLIA PROBLEMTICA DETECTADA

Problemes de convivencia Baix rendiment acadmic Necessitats formatives Escasa participaci e implicaci

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

16

SECTOR

PROBLEMTIC A

OBJECTIUS

ACTIVITATS PER A LA 1 UNITAT

ACTIVITATS PER A LA 2 UNITAT Autoconcepte

RESPONSABLE

TEMPORITZAC I

ALUMNAT

CONVIVENCIA

Facilitar la integraci de tot l'alumnat en les dinmiques del grupclasse Acceptar la diversitat d'opinions i maneres d'actuar

Autoconcepte

Orientador SPE Tutor

1r. Trimestre

Habilitats socials

Habilitats socials

Orientador SPE Tutor

1r. Trimestre

SECTOR

PROBLEMTIC A

OBJECTIUS

ACTIVITATS PER A LA 1 UNITAT

ACTIVITATS PER A LA 2 UNITAT Educaci en valors

RESPONSABLE

TEMPORITZAC I

ALUMNAT

CONVIVENCIA

Entendre el sentit de les normes com facilitadores de la convivencia

Educaci en valors

Orientador SPE Tutor

2n. Trimestre

Aprendre a defensar els drets propis i aliens i valorar els deures

SECTOR

PROBLEMTIC A

OBJECTIUS

ACTIVITATS PER A LA 1 UNITAT

ACTIVITATS PER A LA 2 UNITAT

RESPONSABLE

TEMPORITZAC I 3r. Trimestre

ALUMNAT

CONVIVENCIA

Fomentar l'acceptaci i la tolerncia davant les diferncies entre els uns i els altres per a aconseguir un bon ambient en la classe i en el col.legi

Acceptaci de les Acceptaci de les Orientador SPE diferncies i resoluci de conflictes diferncies i resoluci de conflictes Tutor

SECTOR

PROBLEMTIC A

OBJECTIUS

ACTIVITATS PER A LA 1 UNITAT

ACTIVITATS PER A LA 2 UNITAT Millora de les habilitats cognitives

RESPONSABLE

TEMPORITZAC I

ALUMNAT

RENDIMENT ESCOLAR

Desenvolupar la seua competncia i autonomia en relaci al seu propi procs d'ensenyamen taprenentatge Estimular l'inters pels estudis

Millora de les habilitats cognitives

Orientador SPE Tutor

1r. Trimestre

Aprendre a aprendre

Aprendre a aprendre

Orientador SPE Tutor

2n. Trimestre

Fomentar el fet que adopten valors com l'esfor i la superaci personal

SECTOR

PROBLEMTIC A

OBJECTIUS

ACTIVITATS PER A LA 1 UNITAT

ACTIVITATS PER A LA 2 UNITAT Tcniques de treball intel.lectual

RESPONSABLE

TEMPORITZAC I

ALUMNAT

RENDIMENT ESCOLAR

Afavorir els processos de maduraci, autonomia i hbits de treball

Tcniques de treball intel.lectual

Orientador SPE Tutor

3r. Trimestre

SECTOR

PROBLEMTIC A

OBJECTIUS

ACTIVITATS PER A LA 1 UNITAT

ACTIVITATS PER A LA 2 UNITAT

RESPONSABLE

TEMPORITZAC I

PARES

BAIXA PARTICIPACI FAMILIAR

Implicar a les famlies en el procs educatiu dels seus fills/es

Reuni de pares: La influencia dels pares en el rendiment escolar dels fills.

Orientador SPE Claustre de professors

2n. Trimestre

Metodologa de l'escola rural

Contribuir a l'establiment de bones relacions amb les famlies

Informar, asesorar i orientar en tots els aspectes que afecten a l'educaci dels seus fills

SECTOR

PROBLEMTIC A

OBJECTIUS

ACTIVITATS PER A LA 1 UNITAT

ACTIVITATS PER A LA 2 UNITAT

RESPONSABLE

TEMPORITZAC I

PROFESSORAT

NECESSITATS FORMATIVES

Possibilitar lnies comuns d'acci amb la resta de mestre

Reunions de coordinaci

Direcci

Al llarg de tot el curs

Constituci de grups de treball al Claustre de centre professorat

Projecte de formaci al centre

Coordinar l'ajustament de les programacions especialment de l'alumnat amb N.E.S.E

Planificar un temps per preparar i desenvolupar activitats tutorials

PROPOSTA DACTIVITATS

Curs 2011-2012

Orientadora educativa SPE A-03 lAcoi-El Comtat

25

You might also like