You are on page 1of 10

Latin-Amerika Genligine

Ernesto Che Guevara

(Trke evirisi: Che Guevara, Politik Yazlar, Yar Yaynlar, Ocak 1991)

Iinizden farkl politik egilimlere sahip birok ki i, dn sorduklar gibi, s yarn soracaklar gibi, bugn de soruyorlar Kba devrimi nedir? Ideoloj isi nasldr? Hemen ardndan da dostun-d mann bu durumda sordugu su s soru gelir: Kba devrimi, komnist bir devrim midir? Kimisi umutla evet diye cevap verir, ya da komnizm yolu zerinde ilerledigini syler, kimisi belki biraz d krklg iinde evet diye d nr, daha ba kalar yine d ks s s s rklgyla hayr der, bazlar da umutlu, hayr diye d nr. Bu devrimin s komnist olup olmadg bana sorulsayd, komnistligin ne oldugunu iyice belirledikten sonra, her eyi birbirine kar tran emperyalizmden ve smrs s geci glerden gelen sulamalar da bir yana brakarak, bu devrimin mark sist oldugunu dikkat ederseniz marksist, diyorum nk kendi yntem leriyle Marxn gsterdigi yolu buldugunu sylerdim. Sovyetler Birliginin sekin ki iliklerinden, teden beri marksist olan s Ba bakan Yardmcs Mikoyan, daha geenlerde, Kba Devriminin sonsuza s kadar varolmas dileginde bulunurken, bunun, Marxn nceden gremedigi bir tarihi olay oldugunu kabul ediyor, hayatn, en bilimsel kitaptan, en derin d nrden daha ok sey grettigini belirtiyordu. s s Kba devrimi, sloganlarla ugra makszn, kimin ne syledigini grenmeye abalamakszn, Kba halknn isteklerini her an gznne alarak ilerledi ve birdenbire, halka mutluluk getirdigini (ya da bu mutlulugu ger ekle tirmek zere oldugunu) ayrca, dost-d man herkesin merakl bak s s s larnn, tm ktann umut dolu, tekel krallarnnsa fke dolu bak larnn s adann zerine evrildigini farketti.
Latin Amerika Genligi Birinci Kongresiinin al nda yaplan konu ma (28 Temmuz s s 1960).

Btn bunlar, bugnden yarna gerekle tirilebilecek seyler degildir. s Izin verirseniz, size, gncel devrimci d ncenin nasl dogdugu konusunda s dinamik bir d nce kazandracak ve benzeri ko ullarda ba ka halklara s s s fayda saglayacak olan kendi deneyiminden szedeyim. Gerekte bugnk Kba devrimi, zaferden sonra bile, dnk Kba devrimine benzemez. Dibi su alan bir gemiyle Sierra Maestraya varmak iin Meksika Krfezinin tehlikeli blgelerini a mak zere denize alan, seksen iki genle bugnk s Kbann temsilcileri arasndaki uzaklk yllarla llemez, en azndan, yirmi drt saatlik gnlerle, altm dakikalk saatlerle hesaplanamaz. Kba s Hkmetinin btn yeleri, ya bakmndan da, karakter bakmndan da, s co ku bakmndan da gentiler , ama deneyimin olaganst niversitesinde, s ve halkla, onun ihtiyalar ve zlemleriyle kurduklar canl baglar sayesinde olgunla m lard. Hepimiz de, gnn birinde Kba topraklarnn herhangi s s s bir parasna varmay, bagr lar ve kahramanca eylemler, lmler ve gsteriler arasnda iktidar almay, diktatr Batistay yurttan kovmay istem i tik. Tm dnyann en byk smrgeci gcnn destegindeki katiller ors dusunca desteklenen bir hkmeti yenmenin hi de kolay olmadgn tarih bize gretti. Bylece, tm gr lerimiz yava yava degi ti. Biz, kent ocuklar, kys s s s lye, onun bagmszlk istegine ve drstlgne sayg duymay grendik; yzyllardan beridir elinden koparlp alnan topragna duydugu zlemi hakl bulmay, daglarn binlerce patikasnda dola arak edindigi deneyimine s deger vermeyi grendik. Kyller de bizden, elinde tfek tutan ve yannda ka tane tfekli adam bulunursa bulunsun, birinin zerine ate etmeye has zr bir adamn degerini grendiler. Kyller bize bilgeliklerini grettiler, bizse onlara isyanclgmz grettik. O gn bu gndr, Kba kylleriyle Kba Direni Gleri, bugn Kba s Devrimci Hkmetinin de beraberliginde, yekvcut olmu lardr . s Devrim geli ti, diktatrlge bagl birlikleri Sierra Maestrann dik yas malarndan pskrttk. Sonra yeni Kba geregiyle kar kar ya geldik: s s Tarm i isinin olsun, sanayi emekisinin olsun, i inin, emekinin de bize s s gretecegi bir eyler vard, biz de ona, belirli bir anda isabetli bir at n, s s en gl ve en olumlu bar gsterilerden daha gl ve daha olumlu ols dugunu grettik. rgtlenmenin degerini grendik ve isyann degerini grettik; bu birle meden, tm Kba topraklar zerinde rgtl ayaklanma s dogdu. Aradan ok zaman gemi ti, artk kimisi sava , kimisi sivil halktan s s susuz insanlar olan pek ok sehit zafer yolunu belirliyordu. Emperyalist gler, Sierra Maestra tepelerinde bulunanlarn yalnzca bir e kya grubu, s 2

yalnzca iktidara gemek isteyen bir takm hrsl kimseler olmadgn anlamaya ba ladlar. Bombalarn, mermilerini, uaklarn, tanklarn diktas trlge cmerte verip bu ncyle son bir kez yeniden Sierra Maestraya trmanmay denediler. Zaman gemi ve Direni Glerimizin yry kollar Kbann ba ka s s s s yerlerini i gal etmeye gitmi ti. Frank Pais adn ta yan Ikinci Dogu Ceps s s hesi, Komutan Raul Castronun komutanlg altnda olu mu tu bile. Tm bu s s avantajlara, kamuoyu kar snda sahip oldugumuz gce ve tm dnya bass nnda, d haberler sayfalarnda bize ayrlan stunlara kar n rejimin onbin s s asker grevlendirdigi, her e it lm aracn devreye soktugu son saldrya s kar koymak iin Kba devriminin yalnz ve yalnz ikiyz tfegi vard, ikis yz ki i degil de, ikiyz tfek. Bu ikiyz tfegin herbirinin yks, zveriyle s ve kanla yazlm birer destandr, nk bu silahlarn herbiri, emperyalizs min tfekleriyken sehitlerimizin kan ve inancyla onurlandrlm , halkn s silahlarna dn trlm t. Ordunun ku atma ve yoketme adn verdigi s s s byk saldrnn son a amas i te byle ba lad. s s s Tm Latin Amerika ktasnn grencileri, burada marksizmi uyguluyorsak nedeni budur, marksizmi burada ke fetmemizdir. Askeri birlikler geri s ekildiginde, onlara binlerce kayp, bizim toplam sava glerimizin be s s kat kadar kayp verdirttikten, altyzden fazla silah ele geirdikten sonra, elimize, rastlant eseri olarak, Mao Tse-tungun kk bir bro r geti... s indeki devrimci sava n stratejik sorunlarn inceleyen bu kk bro rde, s s diktatr an Kay- ekin halk glerine kar buradaki gibi ku atma ve s s s yoketme diye adlandrdg saldrs anlatlyordu. Dnyann iki ucundaki iki diktatrn saldr harektlarna verdikleri adlar ayn olmakla kalmyor, halk glerini yoketmeyi denemek iin bu iki diktatrn giri tigi saldrlas rn biimi bile birbirine benziyordu. Halk glerine gelince, gerilla sava s strateji ve taktiklerini anlatan el kitaplarn okumadklar halde, dnyann br ucunda ngrlen yntemleri benimsemi lerdi. Gerekten de, bir denes yim ortaya atldgnda, bundan kim olursa olsun herkes yararlanabilir, fakat daha nce ya anm olan deneyim zorunlu olarak bilinmeden de tekrarna s s ba ka yerde rastlanabilir. s inli sava birliklerinin, lkelerinde yirmi yl boyunca srdrdkleri s mcadelenin kazandrdg tm deneyimi bilmiyorduk, ama burada, lkem izde, d manmz tanyor ve kullanmasn bilen iin ok degerli olan, ins sann omuzlar zerinde ta dg bir seyden faydalanyorduk: Ksacas, d s s manmz yenmek iin kafamz kullanyorduk. Bylelikle bozguna ugrattk d man. s Sonra, batya dogru yry ba lad. Haberle me baglantlar kesildi, s s s 3

ardndan da diktatrlgn kimsenin beklemedigi anda, byk bir grltyle k geldi. Arkasndan da 1 Ocak. Ve devrim, bir kez daha, okus duklarn hatrna getirmeksizin, ne yapmas gerektigini halkn agzndan grendi: Her eyden nce sulularn cezalandrlmas kararla trld ve cezas s landrldlar . Smrgeci gler derhal bu cezalandrma eylemlerini cinayet diye nite lendirip, emperyalistlerin her zaman yaptg gibi blclk tohumlar ekmeye al tlar. Burada cinayet i leyen, katil komnistler vard, oysa ki s s Fidel Castro adndaki susuz yurtseverin bu olaylarla hibir ilgisi yoktu, o kurtarlmalyd. Sahte bahane ve kantlarla, ayn dava ugruna mcadele etmi insanlar blmeye abalyorlard. Bir sre bunu ba ardklarna inands s lar. Ama, gnn birinde, reform yasasnn akll uslu hkmet dan manlas rnn nerdigi biimden ok daha ciddi, ok daha kkl oldugunu farkettiler. Sz alm ken, bu dan manlarn, Diario de La Marinadaki Pepin Rivero s s ve Prensa Libredeki Medranonun, bugn Miamide, ya da Amerika Birle ik s Devletlerinin bir ba ka k esinde ya adgn belirtelim. Hatta hkmetis s s min ba nda Bu tr i lerde lml hareket etmek gerekir diyerek, ok lml s s davranmay neren bir ba bakan bile vard. s Ilmllk da smrgecilik ajanlarnn kullanmay sevdigi kelimelerden biridir. Korkanlar ya da herhangi bir biimde ihanet etmeyi d nenler hep s lmldr. Halk ise, kesinlikle, hibir zaman lml degildir . Bu baylar, krsal blgelerde, zerinde yabani otlar yeti en topraklarn s kyllere dagtlmasn, kyllerin bu yabani otlar ayklamasn neriyor lard; kyller bataklklarda, ya da latifundiya1 sahiplerinin agzllgn den kurtulan birka para devlet toprag zerinde ya ayabilirlerdi; ama las tifundiya sahiplerinin topragna el srmek, i lenebilecegini onlarn akllars nn almadg bir gnaht. Fakat, buna ragmen, bu da yapld. O dnemde, 900 caballeriadan fazla toprag olmadg iin Devrimci H kmetle hibir sorunu olmadgn syleyen bir bayla konu mu tum. 900 cas s balleria onbin hektardan fazla eder. Elbette, bu bayn sonradan devrimci hkmetle bir takm sorunlar oldu, topraklarna el konup kk kylye dagtld. Ayrca, tarm i isinin cret kar lgnda ortakla a i lemeye al ts s s s s g topraklar zerinde kooperatier kuruldu. Burada, Kba Devriminin incelenmesi gereken bir zelligiyle kar la s s yoruz. Bu devrim, feodal olmayan toplumsal mlkiyet biimlerine ula may s hedef alarak, Amerika ktasnda ilk tarm reformunu gerekle tirdi. Geri s
Latifundiya: Latin Amerikada, ilkel yntemlerle ve yar-kle zellikte rgatlk ve o banlk yaplan, sahibi ogu kez ba ka yerde oturan byk iftlik. s
1

ttnde ve kahvede feodal kalntlar hl srp gidiyordu, bu nedenle bu tarm dallar, kk toprak paralar zerinde ya ayan ve bu topraga sas hip olmak isteyen kk reticiye devredildi. Fakat, seker kam , pirin, s iin, tm topraklara ortakla a hatta sr hayvanlar, Kbada smrldg s sahibolan i iler tarafndan ortakla a retilmeye ba land. Bu emekilerin s s s bir kar bile toprag yoktur, bunlarn kurdugu byk ortaklga kooperatif s denir. Bu nlemler, tarm reformumuzu hzla kkle tirmemizi saglad. Iins izden her biri, burada, Latin Amerikada hibir devrimci hkmetin, ilk i s olarak tarm reformunu gerekle tirmezse kendini devrimci hkmet diye s adlandramayacagn bilmelidir. Snrl bir tarm reformu uygulayacagn aklayan herhangi bir hkmet, devrimci hkmet olamaz. Devrimci hkmet, tarm reformu yaparken, kylye sadece fazlalk topraklar vermekle kalmaz, asl fazlalk olmayanlar, latifundiya sahiplerinin elindeki en iyi, en verimli, zaten, eskiden kylden alnm olan topraklar yine kylye devs s redip toprak mlkiyeti dzenini kknden degi tiren bir yntem uygular . Tarm reformu i te budur, tm devrimci hkmetler bu hareket noks tasndan yola kmaldr. Tarm reformu temeli zerinde ok daha karmask olan sanayile me sava ba lar. Artk, ok apra k olaylara kar m s s s s s cadele yrtmek zorunlulugu kendini gstermi tir, kk uluslarn dostu s ok byk gler olmasa kolayca batabiliriz bu arp malarda. Su sralar, s Kba gibi hi de lml olmayan devrimci lkeler, Sovyetler Birligi ve Halk ininin onlarla dost olup olmadgn kendi kendilerine sorabilirler. Bu soru kar snda lml davranmayp, Sovyetler Birliginin, inin ve tm sosyalist s lkelerin, smrge, yar-smrge ve kurtulmu lkeler gibi dostumuz ols dugunu var gcmzle tekrarlamalyz. Latin Amerika devriminin gerek le tirilmesi ancak bu dostlugu temel alabilir. Gerekten de, Sovyetler Birls igi bize petrol verip sekerimizi almayacak olsayd, kar la tgmz ekonomik s s glere katlanmak iin halkmzn tm gc, tm inanc ve tm zverisi ge rekecekti. Bunun ardndan da Kuzey-Amerika demokrasisinin aldg n lemlerin, tm Kba halknn ya am dzeyi zerinde verdigi sonulardan s kuvvet kazanan blc gler i ba na geecekti. Baz Latin Amerika hs s kmetleri hl, bize darbe indirmek isteyenlerin ayaklarn pmemizi, bizi savunmaya al anlarn yzne tkrmemizi neriyor. Cevap olarak, XX. s yyda a aglanmay gtleyen bylelerine, nce, Kbann kimsenin nnde s egilmeyecegini ve daha sonra da, bu hkmetlerin zayklarn deneyimiyle bilen Kbann, bu lkelere tm hainlerini kur una dizmelerini ve tm s tekellerini devletle tirmelerini nermeyi hibir zaman aklndan geirmeds igini syleyebiliriz. s s Kba halk, iinden kan katileri [katilleri] kur una dizmi , diktatr lgn ordusunu dagtm tr. Ama, tutup hibir Latin Amerika hkmetine s 5

ayn seyi siz de yapn dememi tir. Oysaki, Kba bu lkelerin tmnde katil s ler oldugunu iyi bilir. Dost bir lkede, kendi hareketimizin yesi Kballar katleden eski diktatrlk kalnts haye bozuntularndan szetmeye bile degmez...2 Militanlarmzn katilinin idamn istemedik, ama, burada olsayd ld rlrd... Byk smrcmzle ittifak kurmamz gerektigi artk tekrarlanp durmasn bize. nk bu, bir Latin Amerika hkmetinin syleyebile cegi en alaka, en alaltc yalandr. Kba devrimini yapan bizler, tm Kba halk, dostlarmza dost, d manlarmza d man deriz. Bu ikisinin ortas s s olmaz. Bizler, Kba halk, dnyann ba ka hibir halkna, rnegin Uluslas raras Para Fonuna kar nasl tavr almas gerektigini gretmiyoruz, bize s de gelip gt vermelerini ho grmyoruz. s Yaplmas gerekeni biliyoruz, bunu yapmak istiyorlarsa ok gzel, istem iyorlarsa kendileri bilir. Ama, gt kabul etmiyoruz, nk biz son ana ka dar yalnzdk. Kapitalist dnyann en byk gcnn dogrudan saldrsn ayakta beklerken, kimseden yardm istemedik. Biz ve halkmz, ayaklanmamzn sonularna katlanmaya hazrdk. Bu nedenle, bugn, dnyann drt bir bucagndan karde lerimizin tops landg tm kongrelerde, tm kurullarda alnmz ak, ba mz dik konu abis s liyoruz. Kba Devrimi konu tugunda yanlabilir, ama asla yalan sylemez. s Konu mak durumunda oldugu tm krslerde, Kba Devrimi, topragnn s evlatlarnn geregini dile getirir, dostlarnn da, d manlarnn da kar ss s nda, herzaman bu gerekten szeder. Asla ta atmak iin saklanmaz, asla s kadifeler iinde haner gizleyen nerilerde bulunmaz. Byle oldugumuz iin bize saldran ok, ama Latin Amerika halklar nn her birine ne olabileceklerini gsterdigimiz iin daha da ok saldr ya ugruyoruz. Bu durum, emperyalizm iin Kbann nikel madenlerinden, seker fabrikalarndan, Venezellann petrolnden, Meksikann pamugun dan, Silinin bakrndan, Arjantinin kesimlik hayvanlarndan, Paraguayn matesinden, Brezilyann kahvesinden daha nemlidir, tekelleri besleyen bu hammaddelerin tmnn nemi de ok byktr halbuki. Emperyalistler yolumuzun zerine ellerinden geldigince engel koymaktan ekinmezler. Kendi elleriyle engel koymay ba aramadklar zaman, ne s yazk ki, Latin Amerikada bu i e aday olanlar ortaya kar... Isimlerinin s nemi yok, kimseyi sulamak istemiyoruz. Burada, Cumhurba kan Betans courtun yurtta larmzn lmnden sorumlu oldugunu syleyemeyiz, o sas dece, kendine demokratik diyen bir dzenin tutsagdr. Bu demokratik re2

Srgnlerin, Venezellada Kbal diplomatlara kar giri tikleri eylemden szediliyor. s s

jim, Amerika iin bir ba ka rnek olabilecekken, idam mangasn zamans nda kullanamamak gibi byk bir beceriksizlik yapm tr. Bugn Venezs ella demokratik hkmeti, Latin Amerikann byk bir ksmnda grld g ve eskiden Kba da oldugu gibi, eski hayelerin elinde tutsaktr . Cumhurba kan Betancourtu cinayetle sulayamayz, burada yalnzca, s devrimci tarihimizin ve devrimci inancmzn desteginde, bir gn, halk tarafndan seilen Cumhurba kan Betancourt kendini artk bir adm atamayas cak kadar tutsak hissedip karde bir halkn yardmn isterse, Kbann, Ves nezellaya devrim alanndaki deneylerinden birini gstermek zere, orada hazr olacagn; Cumhurba kan Betancourtun, lmle sonulanan kar k s s i i ba latann bizim diplomatmz olmadgn bilmesi gerektigini syleyebis s s liriz. I in ucunda Amerika Birle ik Devletleri ya da ABD hkmeti vard. s Daha yakndan bakldgnda, i i evirenler Batistann yanda lar, daha s s da yakndan incelendigindeyse, bu lkede ABD hkmetinin yedeklerini olu turan, Batistann d man klgna brnen, Batistay kovmak, fakat s s sistemi korumak isteyen Mirolar, Quevedolar, Diaz Lanzlar, Hubert Ma toslard... ve Venezellada operasyonlara ba layan gericiligin emrindeki s gler. Venezella hkmetinin daha geenlerde, tuzaga d rlen otomobil s olaynda oldugu gibi kendi ordusu tarafndan ldrlme tehlikesiyle kar s kar ya oldugunu sylemek ne kadar ac. Bugn, Venezella Cumhurba s s kan kendi bask glerinin elinde tutsaktr. Bu yzden byk znt duyuyoruz, nk Venezella, Sierra Maestra gnlerinde Kba halkna en gl yardm, en gl dayan may saglams t. Bu yzden znt duyuyoruz, nk Venezella, bizden ok nce, Pes rez Jimenezin temsil ettigi, dnyann en tiksinti verici gaddarlk sisteminden kurtulmay ba arm t. Bu yzden zlyoruz, nk, ilk olarak Fidel s s Castro, daha sonra da Cumhurba kanmz Dortics, Venezellaya gittiginde, s heyetimiz en byk bagllk gsterileriyle kar land. s Venezella halk gibi yksek politik bilince, byk sava inanca eri en s s bir halk birka sngye, birka mermiye uzun sre tutsak olmaz. Sng ve s mermiler el degi tirebilir, caniler kurbanlara dn ebilir . s Benim grevim burada bize zarar vermeye al an hkmetleri sayp s dkmek, arkamzdan indirilmek istenen zavall haner darbelerini bir bir anlatmak, ayaklanma ate lerini krklemek degil. Benim grevim bu des gil, nk, her eyden nce, Kba henz tehlikeyi atlatmad, dnyann bu s k esinde emperyalist saldrlarn hede olmaktan kurtulamad. Henz hes pinizin dayan masna ihtiyac var. Smrgecilerin korktugu kesin. Onlar s da, herkes gibi fzelerden, bombalardan korkar. Ykc bombalarn kendi karlarnn, ocuklarnn, ylesine sevgiyle olu turduklar her eyin zerine s s 7

d ebilecegini bugn ilk kez grdler. Elektronik makineleriyle hesaplara s giri ip sistemin iyi olmadg sonucuna vardlar. Ama, bu Kba demokrasis sini ortadan yoketmekten vazgetikleri anlamna gelmez. Tart tklar yns temler arasndan, Kba Devrimine kar en iyi saldry gerekle tirmeye s s hangisinin uygun oldugunu bulup karmak iin yine bitmez tkenmez he saplara giri tiler. nlerinde Idigoras yntemi var, Nikaragua yntemi, Haiti s yntemi var. Simdi, Saint-Domingue yntemine de sahipler, ayrca Florida kiralk asker yntemi, OAS yntemi de var. Dogrusu, pek ok yntemlere ve bunlar geli tirmek iin ok byk gce sahipler . s Cumhurba kan Arbenz ve halk bu deneyimden geti. Ne yazk ki, Gus atemalada Cumhurba kan Arbenzin eski tarz bir ordusu vard, halklarn s dayan masnn herhangi bir saldry geriletebilecegini de pek iyi anlayas mam t. s Gerekli anda, Kba Devrimini savunmak iin, tm hiziplere ulusal siyasi mcadeleleri unutturan bu dayan ma, bizim en byk glerimizden s biridir. Bunun btn Latin Amerika genliginin de grevi oldugunu syleye bilirim, nk burada olup bitenler yeniligi ierir ve incelenmeye deger. Iyi oldugunu sizlere ben syleyecek degilim, kendi gzlerinizle greceksiniz. Kt yanlar var... biliyorum; rgtlenmede birok eksiklerimiz var, biliyorum. Sierraya gitseydiniz, hepiniz de belki bunlar grecektiniz. Hl gerillaclk var... biliyorum. Ula mak istedigimiz sayya bakarsanz kors kun teknisyen agmz var. Ordumuzun henz gerekli mkemmellige er i medigini, milislerin henz bir ordu olu turacak biimde rgtlenmedigini s s biliyorum. Ama bildigim ve sizin de bilmenizi istedigim bir ey varsa, o da s devrimin, her zaman Kba halknn iradesi hesaba katlarak yapldg; her kylnn, her i inin silah iyi kullanamyorsa, her yeni gnden silahn s daha iyi kullanmay grenmek iin yararlandgdr. Eger su anda, teknisyeni Amerika Birle ik Devletlerine gittiginden, makinasnn karma k aygtnn s s i leyi ini anlayamyorsa, i imiz her gn, bunu grenmek iin, fabrikasnn s s s daha iyi al mas iin inceler, ara trr, aba harcar. Kylmz, mekanik s s glkleri yenmek iin, kooperatinin tarlasndan en iyi verimi almak iin traktrn inceler. Kentsel ve krsal kesimde tm Kballar, tek bir karde lik duygusuyla s iinde, katldg her sava ta, birle erek, kesin ve kararl bir d nce birligi s s s kar la tg her frsatta, zverisini, zekasnn gcn ve ak gr llgn s s s kantladg iin en mutlak bir gvenle baglandklar sen ynetiminde gele cege dogru yol alyorlar. Simdi kar mzda bulunan bu halk, yeryznden silinmesi gerekse bile, s

ilk hede olacag bir atom sava nn patlamasna neden olsa bile, bu ada s tm zerinde ya ayanlarla birlikte yok olsa bile, her biriniz lkenize dnds gnde sunlar sylerse bu halk, kendini mutlu ve dln alm sayacak s tr: s I te dndk. Szlerimizde, henz Kba ormanlarnn nemi seziliyor. Si erra Maestraya kp safag grdk. Ruhlarmz ve ellerimiz safagn tohum laryla dolu, bunlar topraga ekmeye, meyva versinler diye bekilik etmeye hazrz. O zaman, tm karde Latin Amerika lkelerinden, tm topragmzdan, s halklarn sesi artk sonsuza kadar su cevab verecektir: yle olsun, Latin Amerikann her kar topragnda zgrlk fethedils sin!

Ernesto Che Guevara

Aydnlanma Ktphanesi
http://www.1001001000.org