P. 1
40199898 Psihologija Propagande

40199898 Psihologija Propagande

|Views: 46|Likes:
Published by Dera Petlic

More info:

Published by: Dera Petlic on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

PSIHOLOGIJA PROPAGANDE

Vje be iz Socijalne psihologije
Zvonarevi , M., (1989), Socijalna psihologija, Zagreb: kolska knjiga.

UVOD
Rije propaganda izvedena je iz naziva jednog ´ministarstvaµ pod utjecajem Katoli ke crkve. y 1628. godine osnovana je ´Sacra congregatio Christiano nomini propagandaµ kojoj je bila svrha ´ irenje katolicizma i reguliranje crkvenih odnosa u nekatoli kim zemljamaµ.
y

U zapadnoevropskim zemljama, a osobito SAD-u propaganda je dobila prizvuk ne eg lo eg, pakosnog i nepo tenog. y Naime, u toku prvog svjetskog rata sve to je bilo neprijateljsko bilo iz Njema ke i ostalih Centralnih sila bilo je stavljeno pod pojam ´propagandeµ. y U Rusiji za vrijeme i poslije oktobarske revolucije rije propaganda i agitacija je dobila veliku popularnost.
y

DEFINICIJA PROPAGANDE
Ameri ki autor N.J. Powel (1953) ukazuje da je propaganda irenje ideja ili stavova koji uti u na mi ljenje i stavove ljudi. y S.S. Sargent i R.C. Williamson (1966) ukazuje da je propaganda u osnovi uvjeravanje tj. poku aj da se utje e na mi ljenje i stavove ljudi kao i njihove akcije u eljenom smjeru.
y

politi ke stranke. industrijskih institucija. religioznih i drugih ideja u svrhu pridobivanja javnog mi ljenja za ostvarivanje ciljeva razli itih institucija (dr ave.) .y Propaganda je planski. organizirano i smi ljeno irenje raznovrsnih politi kih. politi kih institucija itd.

pru a u eniku odre ene injenice. a odgajaju tako to utje u na mijenjanje stavova. edukator prvenstveno obrazuje tj. y Me utim. ). propagandista se razlikuje od edukatora (u itelja. y Naime. y .. a injenice su poluga ili put ka mijenjanju stavova. nastavnika. y Propagandisti obrazuju tako to pru aju odre ene informacije ( esto iskrivljene). uvjerenja i vrijednosti.. dok propagandista eli prvenstveno promijeniti stavove.Odnos propagande i edukacije Propaganda predstavlja i edukaciju (odgoj i obrazovanje) onih na koje utje e. roditelja. te mu dopu ta da sam iz njih izvede zaklju ke i stavove.

y Nastoji okupirati pa nju to ireg kruga potencijalnih potro a a u cilju uspje nije prodaje.Odnos politi ke i propagande (reklame) y privredne Privredna propaganda je postupak kojim se ne to isti e. zadovoljenja postoje ih i izazivanja novih potreba kod klijenata. . y Odlikuje je planska i publisti ka djelatnost usmjerena ka popularizaciji industrijskih proizvoda i usluga. hvali i poti e.

dok politi ka nastoji da djeluje na cijelog ovjeka kao politi kog subjekta.Privredna propaganda ima razli ite ciljeve od politi ke propagande. sociolo kih i drugih saznanja o ljudima i socijalnim grupama. y Privredna ima za cilj da djeluje na ovjeka kao stvarnog i potencijalnog potro a a. na temelju kojih stvaraju propagandne poruke usmjerene ka mijenjanju stavova i pona anja ljudi. y Sli nost se ogleda u injenici da jedna i druga koriste niz psiholo kih. y .

PRIMJER PRIVREDNE PROPAGANDE .

.

.

Propaganda o tetnosti COCA-COLE COCASvi je vole. svi je piju. uz pelinkovac jo bolje. te se pije i protiv umora. Dive joj se. y Ima kofeina. ali mo e da se pije posle svega. poput motornog ulja. lije e se od nje. y . Postoje ovisnici. Kada ho emo da nam bude lak e popijemo je. y Crna je. Savr eno ide sa vinom.

Eh. a opet je volimo. ta kleta Koka-Kola. ostavite sat vremena. Limunska kiselina iz napitka uklanja mrlje sa kerami kih povr ina! y . Ali. Za ta jo mo emo da je koristimo? y Ako ho ete da o istite toalet. pa potom isperite. razlijte konzervu Koka-Kole po povr ini. Kiselina koja nam uzima kalcijum i mnogo je tetna. nije to sve.

yU slu aju da imate hr u na automobilskom akumulatoru. i istrljajte branik sa koka-kolom.Ako imate hr u na hromiranom braniku automobila. y . samo pospite ovaj sok po dijelovima gdje se uhvatila hr a i sa ekajte da mjehuri i obave ostatak posla. uzmite par e aluminijumske folije.

dodajte deterd ent. Poma e provjereno. i protrljajte mrlje. y Koka-kola ima Ph vrednost 3.4.Ovaj napitak tako er poma e pri otklanjanju masnih mrlja sa odje e! Polijte mrlju sa koka-kolom. pa prakti no nemaju pozitivne efekte na organizam. Pritom. Ta kiselina je dovoljna da rastopi zube i kosti. y . gazirana pi a nemaju hranljive sastojke (u smislu vitamina i minerala).

Od tada. Umro je na licu mesta zbog previ e ugljen-dioksida u krvi (a premalo kiseonika). rektor je zabranio sva sli na pi a u studentskoj kantini. .y Jednom je odr ano takmi enje na Delhi univerzitetu pod nazivom "Ko mo e popiti vi e Koka-Kole?". i pobednik je popio 8 fla a.

.

PRIMJER POLITI KE PROPAGANDE .

.

ostane neshva ena. propaganda nije uspjela. razumljiva.Analiza propagandne poruke Klju ni segment propagande temelji se na poruci. pogre no shva ena. y Svaka poruka ukoliko eli ostvariti uspjeh mora biti: dostupna. y Ukoliko poruke ne dopre do onih kojima je namijenjena. ne izazove eljeni u inak. privla na. y . dojmljiva i uvjerljiva. ili pak.

1. oglasa. tampa. plakata i sl. Dostupnost poruke omogu uje sredstva masovne komunikacije: TV.. .. DOSTUPNOST poruke: odnosi se na njeno umno avanje u obliku letaka. materijala koji se ire i dostavljaju na razli ita mjesta za koja se vjeruje da e ih primaoci prona i. internet. radio.

PRIVLA NOST poruke: Poruka mo e biti dostupna no ukoliko nije privla na ne e doprijeti do primaoca. Intenzitet poruke: y poruke jakih i blistavih boja su privla nije od slabih y sna ni zvukovi su atraktivniji od slabih y ve i plakati vi e privla e pa nju nego slabi 2. Ljudsku pa nju privla i: 2. .1.

Nedovr ene poruke pobu uju zanimljivost kao i interese ljudi.2.4.3. Nedovr enost. .2. Zatim.Svijetle e reklame koje trepere ili se prividno kre u sredstvo su za privla enje pa nje. Neobi nost poruke ² Avion koji baca letke e privu i vi e ljudi. nego ako se oni dijele na cesti. prije emo pro itati letak koji prona emo u u ionici nego li da dobijemo na cesti. Pokretljivost. 2. 2.

RAZUMLJIVOST poruke: Ukoliko primalac ne razumije sadr aj poruke i onoga to ona nosi njena propagandna vrijednost e biti uni tena. Poruke mo e biti verbalne i neverbalne forme. zatim simboli moraju biti razumljivi onima kojima su namijenjeni. . Po eljno je da ima obje forme.3.

4. stavove i sistem vrijednosti primaoca. y Ovom zahtjevu je te ko udovoljiti. ZANIMLJIVOST poruke: mo e se desiti da primalac primi poruku. jer je nezanimljiva i dosadna. ali je ipak odbaci. . y Preferiraju se kratke poruke. y Zanimljivost poruke je direktno povezana sa psihosocijalnim karakteristikama konkretnih primalaca poruke. i privu e njegovu pa nju. a da bi se ostvario potrebno je poznavati interese. jer su jezgrovite po stilu i sadr aju.

y Npr. ali ne na na in kako propagandista to eli. . Nedovoljna uvjerljivost ogleda se u tome da primaoc poslije prijema poruke svoj stav i pona anje izmijeni. Prodava nastoji privu i pa nju kupaca.5.: u izlogu radnje cipela se pojavi atraktivan natpis: Sni enje cipela od 50 do 80%. UVJERLJIVOST poruke-najva niji cilj je uvjeriti primaoca poruke.

Poruka je bila uvjerljiva samo za prolaznika F i djelomi no za E. da vidim to se nudi. Moram skrenuti pa nju mu u.y Me utim. Idem vidjeti da li je rasprodaja i u radnji u kojoj uvijek kupujem. prolaznici komentari u: A: Sigurno je roba lo a kad su toliko sni ene. ovo me podsjetilo moram kupiti ko ulju koju sam vidio tako er na sni enju. i meni trebaju cipele. B. D: Gle. Imam novce i odmah ulazim. B: Vidi . C: teta to nisam ranije vidio ovu rasprodaju. C i D izazvala je obrnut efekat. Kod prolaznika A. F: Odli na prilika. . E: Dobra prilika ova rasprodaja.

.

op i motivi: biolo ka korist (mo e pobolj ati ovjekovo zdravlje). uvjeravanja i sistem vrijednosti socijalnih grupa (potrebno je razmotriti kako da se vrijednosti koje se propagiraju uklope u ve postoje i sistem vrijednosti primalaca). vrijednosti itd. materijalna korist (dobitak. uvjerenja. 1. obrazovanja. zanimanja. starost. stavovi. 3.ANALIZA PRIMALACA PROPAGANDNE PORUKE y Primaoci mogu biti ljudi i ene razli ite starosti. socijalna korist (pove anje socijalnog presti a). stavova. odre enih interesa. . te nji. beneficije). imovnog statusa. y Prvo je potrebno razmotriti: sociodemografske karakteristike: spol. obrazovanje 2. psiholo ka korist (osje aj vlastite vrijednosti).

pojedinac je u masi podlo niji sugestiji nego ako je umoran. zatim ene su sugestibilnije od mu karaca. 5.isti pojedinci su pod utjecajem i ostalih propagandi. . Snaga suprotne propagande. 6. jer je grupna kohezija tit protiv propagandnih poruka. sugestibilnost ² djeca i mladi su sugestibilniji od odraslih.4. Socijalna klima unutar grupe. manje obrazovani od obrazovanih.propagandista mora poznavati grupu. umorni i bolesni su sugestibilniji od odmornih i zdravih.

sad aju i propagandnoj vrijednosti. proizvo a ukazuje da upravo njegov kaladont ´Paradontaxµ uva desni i zube od paradentoze) y . y Jako su raznovrsne i specifi ne po formi.1.PROPAGANDNI APELI Propagandni apeli spadaju u propagandne tehnike. APEL NA KORIST: 1. 1. apel na biolo ku korist (npr.

trajna i laka za odr avanje. lakom odr avanju itd.1. pove anje materijalnog ivotnog standarda itd. Apel na materijalnu korist (npr. ako je roba namijenjena tinejd erima te i te e biti na modernosti. moderna.) . trajnosti. kada politi ka stranka isti e koju e korist donijeti njihovi privredni planovi.2. zatim u polju privredne propagande upravo ta roba X je jeftina. a ako su na ´ni anuµ doma ice te i te je na jeftino i.

.ukazuje na dru tveni presti svoj i grupe (npr.3. Apel na socijalnu korist imati e toliku snagu koliko je jaka identifikacija pojedinaca sa socijalnom grupom. Apel na socijalnu korist.1. vje nost i kvalitete svoje nacije. evidentna je u isticanju nacionalisti kih elemenata koji se pozivaju na presti .

u prodaji kozmeti kih i sli nih proizvoda). Naime.4. osobe koje nemaju osje aja vrijednosti. . U apel na psiholo ku korist spada i apel na sex (npr. koje su pune inferiornosti i kompleksa prihvataju propagande koje podi u socijalni ugled. Apel na psiholo ku korist: ukazuje na pove anje osje aja vlastite vrijednosti.1.

1. y apel na autoritet ² niko ne mo e znati sve. i putem apela djelovati na njihove stavove. ve nastoji u ljudima iskoristiti sve njihove otvorene i prikrivene osje aje nesigurnosti i ugro enosti. Propagandisti se oslanjaju na autoritet. . i svaki ovjek ima unutar sebe ´oazu neznanjaµ. to je zakonom zabranjeno. Politi ki propagandist ne zadovoljava se samo takvim direktnim eteiketiranjem protivnika. Komercijalni propagandisti bi voljeli re i da protivni ka roba ugro ava zdravlje.5. Apel na ugro enost i nesigurnost ² zastupljeni su u politi koj i privrednoj propagandi. Me utim. da njihovu odje u nose samo primitivci itd.

)..propagandisti se koriste javnom li nosti koja u tom trenutku u iva nau ni ili sli an autoritet (filmske. y apel na misticizam y . y apel na sve. (npr. pjeva ke zvijezde. kaladonet Sensodyn).zasnovan je na individualnoj nesigurnosti. pri emu autoritet predstavljaju svi kojima on pripada.apel na popularnost..

koji im savjetuju da glasaju za kandidata. demagog. transfer emocija.rije i koje imaju ubla avaju e zna enje i smanjuju o tricu odre enog pojma npr. na predizbornim plakatama esto se na bira e smje kaju lica simpati nih ena ili mu karaca. 2. 4.pozitivni emocinalni ton povezan s jednim sadr ajem nastoji se prenijeti na drugi sadr aj (npr. . boljitak.Emocionalna komponenta propagande y y 1. ministarstvo obrane umjesto rata). sloboda. izdajica eufemizmi. Propanda se najve im dijelom zasniva na iracionalnim elementima ljudske svijesti ² emocijama. 3. pravda. Emocije se u propagandi iskori tavaju na vi e na ina: emocionalno zasi ene rije i. navedene rije i imaju veliki emocionalni utjecaj. politi ko etiketiranje ² neprijatelj naroda.npr.

GLASINE .

a ometanje neprijateljskih snaga y (npr. koje nije moglo ostvariti pobjedu. y .UVOD U drugom svjetskom ratu glasine su bile odli no propagandno oru je. te da je krenuo i u osvajanje Zavidovi a). ali su imale za cilj potpomaganje vlastitih. y Glasine koje se ire u toku rata uglavnom se ire iz straha. U toku agresije na BiH iri se vijest me u Zavidovi anima da je agresor zauzeo gradi ep e.

Da li u glasinama ima istine? y Vjerujete li glasinama koje ujete? y Da li ste se nekad uvjerili u njihovu istinitost ili la ? y .

y Definirali su glasine kao specifi ne vrste tvrdnji koje se zasnivaju na vjerovanju. a koje se prenose od pojedinca do pojedinca obi no usmenim putem. a iju istinitost nije mogu e neposredno provjeriti.Allport i Postman su se bavili zakonitostima irenja glasina. y .

koji se tokom preno enja transformi u. 2. Svako preno enje informacija nije irenje glasina. . y y neverificiranost podataka koji se primaju i prenose preno enje tvrdnji s osobe na osobu promjene u sadr aju u toku preno enja tvrdnji. 3. Glasine su prisutne tek kad se prenose neevidentni podaci.Karakteristike glasina 1.

2. y Za razumijevanje zakonitosti korististi e se metod usmenog lanca. Potom ispri a lanak drugom studentu. Ulazi tre i kojem drugi student pri a pri u i tako sve do posljednjeg sedmog studenta. 1. 3.EKSPERIMENT O ZAKONITOSTIMA GLASINA y IRENJA U eksperimentu e sudjelovati sedam studenata. a unutar istog e se studentima nastojati ukazati na zakonitosti irenja glasina. Prvi student e pro itati kratki lanak o gosp.Vesni karo ²O bolt. .

y Proces uklapanja zna i ulaganje napora u cilju reduciranja podra aja na jednostavnu i smislenu strukturu. koja ima adaptivno zna enje u smislu njenih interesa i iskustava.U procesu prepri avanja de avaju se razne deformacije. koje su Allport i Postman nazvali procesom uklapanja. y .

rije i ili ideja koje ostaju do kraja lanca prepri avanja. Izo travanje nekih detalja. Asimilacijapridavanje originalnom sadr aju takvih oblika i zna enja koja su u skladu sa navikama. y . nivelizacijuskra ivanje i gubitak odre enih detalja.Proces uklapanja se odnosi na: 1. 3. 2. eljama i i ekivanjima osobe koja glas prenosi.

Ako je ne to neobi no. . y va nost irenja glasina nesigurnost situacije u kojoj dolazi do irenja glasina Va nim za irenje glasina smatraju se dramati nost i zanimljivost sadr aja koji se glasinom prenosi. 2.faktori od kojih zavisi irenje glasina 1. zanimljivo i ivo postaje predmetom prepri avanja i glasina.

. zatim i u trgovini radi uni tenja konkurencije. Spontano nastale Namjerno konstruirane glasine: Njihovo postojanje evidentno je u ratnoj propagandi. zatim se namjerno koriste kao sredstvo u unutra njim politi kim borbama me u strankama i grupacijama. 2.Vrste glasina 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->