Muddring för badplats Fagersjöviken, Magelungen

Samrådsdatum: Onsdag 26 september kl 18.30-20.00 Plats: Fagersjöskolans matsal , Havsörnsgränd 16
Kontaktpersoner:
Stockholms Stad, Teresia Skönström, teresia.skonstrom@stockholm.se Vectura Consulting, Erik Jonsson, uppdragsledare, erik.jonsson@vectura.se

Exploateringskontoret, Stockholms Stad bjuder in till samråd angående planerna att anlägga en strand och skapa en öppen vattenyta för bad nedanför Fagersjöskolan vid Fagersjövikens norra strand i sjön Magelungen. Syftet med samrådet är att låta berörda bli delaktiga i beslutsprocessen. Detta är en sammanfattning av utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som användas som underlag för samrådet.

Miljökonsekvensbeskrivning, kort version
Syftet med åtgärderna är att öka möjligheten för bad vid Fagersjö. Verksamheten innefattar muddring inom ett område som är upp till 300 m långt och sträcker sig ca 35 m ut i vattnet från strandlinjen, se bilaga 1. Muddring föreslås ske till som mest 2,5 m djup (vid lågvatten). Muddringen kommer att ske inom ett område som är ca 1 ha av Fagersjövikens totala yta på 45 ha. En del av det muddrade området avses att fyllas ut med sand för att skapa en sandstrand, medan resterande del blir naturstrand. Befintlig brygga lämnas utan åtgärd. Muddring och utfyllnad med sand utgör vattenverksamhet och omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § miljöbalken (MB). Tillstånd till vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen. En komplett miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och bifogas ansökan. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att beskriva de huvudsakliga konsekvenser som vattenverksamheten har på miljö, hälsa, och hushållning med naturresurser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska tjäna som beslutsunderlag och möjliggöra en samlad bedömning av all konsekvenser. Samråd är en viktig del av arbetet vid framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning. Muddringsarbetet planeras ske genom både grävmuddring och sugmuddring. Muddringsåtgärden innebär att växtlighet tas bort enbart inom badområdet. För att minska antalet lastbilstransporter genom området föreslås att muddermassorna aktivt avvattnas på plats (tillgänglig yta för detta är gräsytan direkt söder om Fagersjöskolan ned mot Fagersjöviken).

2

Beskrivning av Fagersjöviken Den ekologiska statusen i sjön bedöms som måttlig. Vattnet i sjön uppnår inte en god kemisk status då Fagersjöviken klassas som näringsrikt med mycket höga halter av fosfor. Orsaken till dagens problem i Fagersjöviken grundlades redan på 1800-talet när vattendjupet i sjön sänktes med 1 m. Under 1950-talet begränsades även Magelungsdikets tillrinningsområde i samband med utbyggnad av de sydvästra förorterna. Fagersjöviken saknar sedan dess större tillflöden och vattenomsättningen är begränsad. De vattenväxter som är mest utmärkande för den nordvästra delen av Magelungen är axslinga och hornsäv. Det finns inte så mycket blågröna alger som i den sydöstra delen, men istället fler arter av grönalger. Kiselalger är vanligt förekommande. Mångfalden av strandtyper runt sjön gör att alla de vanligaste sjöfåglarna vistas här. Sjön har viss betydelse som rastlokal under vår och höst för flyttfåglar. Vid Magelungen finns idag tre allmänna badplatser, Farsta strandbad i Stockholms kommun och två vid Ågesta friluftsgård i Huddinge kommun. Miljökonsekvenser Grumlingen av sediment bedöms utgöra störst miljöpåverkan vid muddringsarbetena. Bottensedimentet som skall muddras består av gyttjelera och lergyttja med inslag av växtdelar. Tack vare den rika växtligheten i sjön fås ett naturligt skydd som förhindrar sedimentationsspridningen som uppkommer vid muddring. Den troliga följden av muddring är en viss minskning av totalfosforinnehållet i vattnet och en viss minskning av slingväxterna i viken. Det går inte att uttala sig exakt om hur stor minskningen av fosforhalten i vattnet kommer att bli eftersom det råder konkurrens mellan växtplankton och högre växter om den tillgängliga näringen. Magelungen har erfarenhetsmässigt ett jämförelsevis stort siktdjup. En anledning till detta kan vara att växtligheten i form av framförallt axslinga binder in mycket näringsämnen och därmed hjälper till att hålla nere algtillväxten i den fria vattenmassan. Ett eventuellt näringsläckage vid muddringen behöver därmed inte nödvändigtvis leda till en utbredd algblomning, som tidigare befarats. Det kan däremot leda till en ytterligare tillväxt av axslinga eller vattenpest.

3

Skyddsåtgärder Genom att utföra arbetet på hösten minimeras störningarna. För de flesta djurarter är fortplantnings- och uppväxttiden över, flyttfåglarna har flugit söderut, det minskade dagsljuset minskar risken för planktonblomningar och utomhusaktiviteter för kringboende minskar. Eftersom effekten av grumling på vattenmiljön är tidsberoende, är det viktigt att grumlande muddringsarbeten utförs under en begränsad tidsperiod. Muddringsarbetet beräknas ta ca 2 månader. Avvattningsarbetet beräknas ta flera månader. Det avvattnade vattnet planeras att ledas till spillvattennätet eller behandlas på plats, för att förhindra att näringsämnen återförs till Fagersjöviken. Grumlingen minimeras genom val av muddringsteknik som ger acceptabel grumling vid muddringsarbetet. Fagersjövikens växtlighet förväntas förhindra spridning av sediment till övriga sjön. Effekter Åtgärden medför ökad tillgänglig för bad vid badplatsen. Badet kan om lämpligt komma att anpassat för funktionshindrade vilket medför att även dessa grupper kan få tillgång till bad i området. Åtgärden innebär en liten lokal förändring för fågellivet i området. Mer öppen vattenyta kan gynna fågellivet samtidigt som ruggnings och häckningslokaler kan minska. Borttagning av strandvegetation ger friare vyer ut över Fagersjöviken vid det planerade strandområdet. Störningar under arbetsskedet Under genomförandefasen kommer antalet tunga transporter i området att öka och därmed finns risk för ökat buller för närboende. Trafiken innebär en ökad risk för oskyddade trafikanter, framför allt barnen på väg till och från skolan. Framkomligheten runt själva badstranden och ängen kommer att begränsas genom att arbetsområdet skärmas av med stängsel och/eller skyltar sätts upp för att hindra obehöriga. Transporterna kan eventuellt påverka framkomligheten på vägarna. Havsörnsvägen – Vildandsvägen är en väg in till arbetsområdet, men bedöms inte lämplig för tät lastbilstrafik. Stora maskiner måste troligen transporters en annan väg, tex via skolan/ bollplanen, vilket då måste ske under trygga förhållanden med avseende på barnen. En möjlighet kan vara att muddringsverk och utrustning tas till platsen via sjön, om det finns lämplig plats för avlastning och sjösättning. Tyvärr är höjden på Farstanäsbron sådan att grävmaskiner och dylikt måste sjösättas i vikens norra del.

4

Lukt av gyttja kommer att kännas i närområdet under muddringsarbetet. När bottensediment lyfts upp ur vattnet och utsätts för luftens syre kommer en oxidationsprocess omedelbart att sätta igång och lukt av delvis nedbrutet organiskt material kan förekomma. Stor risk finns att skolan och närboende störs av lukt och buller från avvattningsprocessen. Under genomförandefasen påverkas rekreation och friluftsliv negativt genom ökat buller i området samt att fågellivet tillfälligt kommer att påverkas, vilket minskar de rekreativa värden som fågelskådning skapar. De negativa konsekvenserna på friluftslivet bedöms dock vara begränsade till själva genomförandeperioden. Muddermassornas kvalitét Sedimentprovtagningen visar att det inte finns några höga halter av miljöfarliga ämnen, vilket innebär att ett muddringsarbete inte skulle få några större negativa konsekvenser från eventuella sedimenterade ämnen. Halterna av en del metaller i sedimenten överskrider dock Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), varför massorna inte går att återanvända helt fritt. Föroreningarna förekommer till största delen i de övre sedimentlagren. Detta ger att förutsättningarna är goda för att man genom muddring kan bortföra föroreningar ur Magelungen, då det framförallt är de ytliga sedimenten som är aktuella för borttagning. Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids inte vilket innebär att massorna går att använda där risken för miljöpåverkan och påverkan på människor är liten. Badvattenkvalitét Fagersjövikens vattenvolym har en beräknad hastighet på ca 0,7 m/timme mot sydost. Vilket innebär att transporten är långsam och det beräknas ta ca 100 dygn för vattnet att transporteras från badet vid Fagersjö till badet vid Farsta gård. Den låga vattenomsättningen och att många kommer använda badplatsen kan innebära att bakteriehalten kan bli hög. En annan osäkerhetsfaktor är inflytande vattenväxter i badområdet och vilken rensningsfrekvens det behövs för att badet ska vara attraktivt. Växtligheten i sig är inget problem för vattenkvaliteten utan gör det svårt att simma och bada.

5

Bilaga 1

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful