EBLIDA – Seminar Bazele biblioteconomiei, semestrul II

EBLIDA - Biroul European al Asociatiilor de Bibliotecari si Specialisti in Informare (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations).

EBLIDA este o asociație independentă neguvernamentală, înființată în 1992, ce grupează sub umbrela sa asociații naționale de bibliotecă, informare, documentare și arhivare din Europa. În acest moment, EBLIDA este o organizație umbrelă pentru asociații profesionale din 34 de țări. EBLIDA are rol consultativ în cadrul programului Uniunii Europene pentru fixarea politicii comunitare în materie de biblioteci şi centre de informare şi documentare. Aceasta are un statut propriu de funcționare, reglementat oficial prin Constituția EBLIDA. Asociația este coordonată de trei autorități: Consiliul, Comitetul Executiv și Secretariatul. Membri EBLIDA pot avea statut de membri deplini sau membri asociați; membri deplini sunt membri din țările aparținând Uniunii Europene și au dreptul la vot, în timp ce membri asociați sunt membri din țări aflate în afara Uniunii Europene și nu au drept de vot. Consiliul EBLIDA este compus din membri sau reprezentanți ai membrilor, se întrunește minim o dată pe an și are următoarele misiuni:  De a stabili politica și activitățile generale ale Asociației;
 De a stabili structura și cotizația membrilor;  De a decide asupra cererilor de înscriere în Asociație;  De a aproba raportul anual financiar și raportul anual de activitate al Comitetului Executiv;

 De a alege președintele și membri Comitetului Executiv;
 De a analiza problemele propuse de Comitetul Executiv;  De a adopta schimbările Constituției EBLIDA.

Consiliul este condus de președinte și asistat de director, iar hotărârile luate au valabilitate doar în condițiile în care la consiliu participă minim o treime din totalul de membri, iar schimbările

1

Comitetul Executiv este ales de Consiliu pentru o perioadă de doi ani și. Secretariatul are următoarele roluri: de a pregăti întâlnirile Consiliului și Comitetului Executiv. Comunicarea este asigurată prin newsletter-ul EBLIDA News. cu excepția președintelui. conferințe și workshop-uri. Comitetul Executiv trebuie să realizeze rapoarte anuale despre activități și buget. Scopul organizației este de a face lobi la nivel european. Parlamentul European și Consiliul Europei. Cooperarea cu alte organizații europene și internaționale care au obiective comune este asigurată prin inițierea parteneriatelor pentru activități și proiecte în probleme de interes comun. Comitetul executiv stabilește comitete permanente sau comitete ad hoc. Comitetul Executiv se întrunește de minim două ori pe an și este alcătuit din președinte și 4 până la 10 membri.org). de a întocmi deciziile și propunerile preliminare. Resursele financiare ale organizației sunt asigurate din cotizațiile membrilor și unele sponsorizări. Secretariatul EBLIDA este condus de un Director aflat în subordinea președintelui și este numit de Comitetul Executiv. de a le propune agenda de lucru. de a oferi informații actualizate în problemele importante ale bibliotecilor și de a se implica în proiecte europene prin organizarea de seminarii și workshop-uri de interes pentru comunitatea biblioteconomică.eblida. în funcție de hotărârea Consiliului. EBLIDA reprezintă interesele membrilor săi în instituțiile europene. Aceștia au dreptul de a fi realeși o singură data. website-ul EBLIDA (www. toți membri sunt membri deplini ai Asociației. lista de discuții prin e-mail. de a duce la îndeplinire deciziile Consiliului și Comitetului Executiv și de a realiza activitățile zilnice ale Asociației. numește președinți acestor comitete și alege directorul Asociației. Resursele umane sunt asigurate de un mic secretariat și de suportul acordat de țările membre. precum: Comisia Europeană. semestrul II constituției se pot valida doar dacă sunt votate de minimum două treimi din voturile valabil exprimate ale membrilor deplini. Rolul Comitetului Executiv este de a realiza toate activitățile manageriale și administrative ale Asociației și de a reprezenta EBLIDA în toate problemele legale sau de altă natură.EBLIDA – Seminar Bazele biblioteconomiei. 1 . Președintele este ales pe baza nominalizării a minim trei membri deplini și este numit de Comitetul Executiv la prima întrunire de după alegeri. pe care să le prezinte Consiliului spre aprobare și să propună un program anual de activități. anuarul EBLIDA Annual Year Book.

Irlanda. Turcia. Malta. Principalele preocupări EBLIDA: 1 .EBLIDA – Seminar Bazele biblioteconomiei.  EGCIS (Culture and Information Society) – grupul pentru societatea culturii și informației. România. EBLIDA recunoaşte în centrul tuturor acestor probleme rolul esenţial al bibliotecilor şi arhivelor de promovare a culturii. Slovenia. ca și grupurile de lucru sunt înființate la propunerile membrilor. digitizare. Luxemburg. Olanda. Grupurile de lucru sunt înființate pentru a lucra pe o problemă specifică (de exemplu o directivă sau o inițiativă) din domeniile specificate în politicile de bază EBLIDA. din toate zonele geografice ale Europei. problemele legate de dreptul de autor şi de licenţă. Polonia. Norvegia. Marea Britanie. semestrul II Țări membre EBLIDA : Austria. Bulgaria Croația. Portugalia. Islanda.  JEGDO (Joint EBLIDA-LIBER Expert Group on Digitisation and Online Access) – grupul de experți EBLIDA-LIBER pentru Digitizare și Accesul Online. educație și învățare durabilă. Elveţia. Suedia. Pentru a-şi îndeplini misiunea lor. lărgirea Uniunii Europene prin cultură şi educaţie.  ILEG (Information and Library Education Group) – grupul pentru informare și educație de bibliotecă. Ungaria. Grecia. Estonia. Danemarca. cultura în relație cu societatea informației. Germania. acestea au nevoie să răspundă provocărilor impuse de era digitizării. Cipru. Pentru a asigura competențele necesare în probleme precum: legislația în domeniul informării. Grupurile de experți. Finlanda. Franța. EBLIDA a înființat mai multe grupuri de experți:  EGIL (Expert Group on Information Law) – grupul de experți în legislația privind informarea.  EGELLL (Education and Lifelong Learning) – grupul pentru educație și învățare durabilă. Spania. educație de bibliotecă. Grupurile de experți au rolul de a ajuta la formularea obiectivelor strategice și este alcătuit din experți recunoscuți din domeniul respectiv. Cehia. Italia. Slovacia. Letonia. Lituania. a educaţiei şi a accesului liber la informaţie. EBLIDA susţine cauza bibliotecilor şi a arhivelor în faţa parlamentului european prin diverse luări de poziţie. Statele Unite ale Americii Subiectele cele mai frecvente din agenda EBLIDA sunt problemele privind societatea bazată pe informaţie. Belgia. Serbia şi Muntenegru.

Promovând accesul la informație.EBLIDA – Seminar Bazele biblioteconomiei. organizația urmărește supravegherea legislației din Europa privitoare la informare și implicațiile legislative pentru biblioteci. precum European Digital Library – EDL și. Din aceste motive. mai apoi Europeana. Educaț ia de bibliotecă – educația în domeniul informării a devenit în ultimele secole un aspect din ce în ce mai important pentru lumea biblioteconomică. Educaț ia ș i învăț area durabilă reprezintă aspecte cărora bibliotecile și arhivele le-au acordat întotdeauna o atenție deosebită. Grupul promovează diverse forme de educație. Digitizarea și accesul online – prin grupul de experți JEGDO acționează în colaborare cu Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Liga Bibliotecilor de Cercetare Europene) se preocupă de prezervarea patrimoniului cultural și științific al Europei prin digitizarea celor mai importante documente. de a coordona și susține activități în domeniu. atât educația formală. se preocupă de probleme privind legea dreptului de autor și licențiere și recunoaște rolul important al bibliotecilor și arhivelor în asigurarea accesului la informație. semestrul II Legislaț ia privind informarea – prin grupul de experți EGIL. EIGL formulează declarații publice și ia poziție pentru a semnala neajunsurile legislative din aceste domenii. iar preocupările EBLIDA în această direcție sau concretizat în alcătuirea grupului de experți ILEG și activitățile acestuia. Înființarea grupului de experți EGELLL care au rolul de a susține și promova rolul bibliotecilor în procesul educațional și susține noul concept de învățare durabilă. Asociația este implicată în inițierea unor programe importante de digitizare. 1 . motiv pentru care în activitățile EBLIDA s-a resimțit nevoia creări grupului de experți EGELLL care are rolul de a promova cultura și diversitatea culturală într-o societate bazată pe informație. Cultură și societatea informaț iei – cultura și informația reprezintă preocupările principale ale bibliotecilor. cât și educația informală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful