You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian Tarikh/Hari: 21-10-2012 (Rabu) Kelas: 1G M/Pel: Bahasa Malaysia Tema:Negara kita Tajuk

: Merdeka!Merdeka!Merdeka! Standard Pembelajaran: 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul . Pengetahuan Sedia ada: Murid sudah didedahkan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk pada pelajaran yang lepas. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca . 2. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul . Konsep: Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua ayat atau lebih yang digabungkan dengan kata hubung. Pengisian Kurikulum :1. Ilmu : Sejarah. Pend. Moral 2.Kemahiran bernilai tambah: menjana idea 3.EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nilai : bertanggungjawab Bahan: kad perkataan, lembaran kerja, Microsoft Powerpoint Masa:1.40p.m-2.10p.m Bil. Pelajar: 34 orang

Langkah/Masa Isi Pelajaran Set Induksi ( 5 minit ) Unit 20

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Guru menyuruh Murid keluar dan dua orang murid lakukan perbuatan keluar dan lakukan mengikut arahan perbuatan berikut: guru. memegang Jalur Murid menjawab Gemilang. soalan guru. 2.Guru menyuruh murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk . 3. Guru bertanya murid mengenai antara dua ayat tersebut. 1.Guru menerangkan bahawa ayat tunggal mengandungi satu subjek dan satu predikat serta menunjukkan contoh ayat tunggal. 2. Guru meminta murid menyatakan contoh kata hubung yang telah dipelajari sebelum ini. 3. Guru menerangkan bahawa ayat majmuk mengandungi dua ayat tunggal atau lebih yang digabungkan dengan kata hubung serta menunjukkan contoh ayat majmuk. 1.Murid mendengar penerangan cikgu.

Catatan Kad perkataan Kemahiran bersoaljawab

Nilai: bertanggungjawab

Langkah 1 ( 5 minit )

Strategi/teknik :Kaedah kelas

Kemahiran bersoal jawab

2.Murid menyatakan contoh kata hubung.

3.Murid mendengar penerangan guru.

Langkah 2 ( 10 minit )

1.Guru paparkan petikan buku teks di papan tulis dengan menggunakan power point. 2.Guru meminta murid membaca dengan suara yang kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan.

1.Murid membacakan ayat tunggal dan ayat majmuk .

EMK: TMK

Langkah 3 ( 7 minit )

1.Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2. Murid berbincang dalam kumpulan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar.

1.Murid berbincang dalam kumpulan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Kaedah perbincangan

Penutup ( 3 minit )

1.Guru merumus kemahiran yang dipelajari . 2.Guru meminta murid menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diedarkan.

1.Murid mendengar rumusan guru.

2.Murid menyiapkan soalan latihan .

Refleksi 1. 2. 3. 4. Objektif tercapai. Displin kelas – terkawal Penglibatan murid - murid ada melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Saya perlu memberi latihan tambahan kepada murid untuk mengukuhkan pemahaman murid.