A BlzALOM

ber érzelmi világát fürkésző
pszichoanalitikusok csak több

em is gondolnánk, hogy az em-

évtized után döbbentek rá arra, hogy a korai anya-gyerek kapcsolat milyen óriási hatással van a lelki élet fejlődésére és az ember későbbi sorsára, Ennek felismerésében döntő szerepet játszott néhány magyar pszichoanalitikus úttörő munkássága, akiknek a nevét sajnos időnkéntjobban

ismerik

a

külföldi szakemberek, mint saját

honfitársaik. Sigmund Freud a20. század, elején páciensei ,,őstörténetét" vizsgálva úgy vélte, hogy a kisgyermek,,orális" ösztönkésztetéseinek kielégítése,azaz szopás, táplálkozás közben,,taIáI rá" valójában az anyjára - az

jen magába zártvilágábőL, és kapcsolatba lépjen vele. Az arryával való ,,szeretetkapcsolat", amely a gondozás során jön létre, minden későbbi érzelmi kötelék alapjává,
elvesztése pedig a legelviselhetetlenebb

anya a csecsemő létfontosságú szükségleteinek kielégítésével el, hogy a baba kilépéri

lelki

fájdalom ősmintájává váIik. Freud szerint azonban e folyamatban nem a kapcsolat megszületése a legfontosabb télyező, hanem az ösztönkielégítés, amire az emberi kapcsolat csak ráépül. Freud a személyiség kialakulásában inkább egykésőbbi életkorra helyezte a hangsúlyL az apai hatalomtól való félelemre, amely az Ödipusz-komplexusban
a felettes én szolgálatába a

állvamegalapozza pszichoterápia fejlődésére. Elképzeléseit legközelebbi munkatársa, az Angliába emigrált és ott világhírűvé váit Bálint fuíihóly, valamint annak felesége , Bálint Alice
fejlesztette tovább és foglalta rendszerbe. Bálint Mihály vitába szállt azzal a}Jasszi-

morális értékrendet. Ferenczi Sándor, Freud barátja és tanítvány a, ahazai pszichoanalitikus mozgalom megteremtője azonban radikáIisan átfogalmazta me§tere korai fejlődésről kialakított tanait. Híresen hosszú, elmélyült gyógyító kapcsolataiban felfedezte a felnőtt páciensekben élő,,gyermek" kiapadhatatlan vágyát arra, hogy szeressék, hogy elfogadják, hogy törődjenek vele. Ezt úgy értelmezte, hogy az emberek ezáltal szeretnék újra megtapasztalní az anyával való (testi) egységet és a biztonságérzést - tehát felnőtt

kapni, a kisgyermeknek már a legkora--i idóktől mindenképpen meg kell éIni. a,

ana biztonságot nyújtó, empatikus. ::l tétel nélküIi elfogadását. Ez válik anrll
emberben való bizalommá válik. Ba__rl ezekkel az elgondolásokkal megelőlegei.]-] olvan későbbi, óriási jelentőségú feiloi*. modelleket, mint Bowlby kötődés-elme.:lo rag,v Erik Erikson ősbizalomró] kialak: :
felfogása. alapiává, hogy kialakuljon benne az .ós: zalom", amely később a világban és a t.',- r

kus pszichoanalitikus tantétellel, miszerint az újszülött néhány hétig-hónapig még egyáltalán nem képes érzelmi kapcsolatot létesíteni gondozójával Ezt a legkorábbi, passzívnak túnő állapotot ,,elsődleges szeretetnek" nevezte el, ami a gondozór,a] l-aló

;r

kapcsolatainkban is azt az ,,ősbízalmat" akarjuk újra átélni, amit egykor az anyá-

val való együttlét jelentett számunkra. Ferenczt ezétt Freuddal ellentétben úgy vélte, hogy a lelki problémákat elsősorban nem a

harmonikus összeolvadást jelenti: ha a kisgyermek beszélni tudna, áIlítja Bálint, akkor valószínúleg valami ilyesmit mondana: ,,Azt akarom, hogy szeressenek, úg1- ahog1-

vágyaink elfojtásábó1 eredő konfliktusok okozzák, hanem például az, ha a szüIők
érzelmileg elhanyagolják gyermeküket: ha nem képesek eléggészeretni, nem figyelnek rá, nem tudnak ráhangolódni az igényeire.

Ferenczi nézetei világszerte jelentős

hatást gyakoroltak a pszichoanalízis és a

vagyok, anélkül, hogy ezért nekem bármit is tennem kéne." A szeretetnek ez a primér formája később aztán átadjaaheh,ét érettebb alakzatoknak, amelyekben már a kölcsönösség is fontos ]esz. Ahhoz azonban, hogy az én harmonikusan fejlődhessen, s felnőttként képes legyen szeretetet adni és

Ha az elsődleges szeretet időszaka:en alakul megfelelően, annak komol1., ho*;l_ tár.u következményei vannak, Bálin: ;l1,1 esetben találkozott a bizalom és a sze:zul ezen korai formájának sérülésével.Pa;er

(.Mintha valami összetört, megszaru,c volna bennem") őstörésnek vagy alapli.:rinu nak (basic faull) nevezte eI ezt az állaprr..murr Az őstörés áthatja az egyén egész ler-*rr, és számos, később kialakuló pszichcilogur.

sei jellegzetes megfogalmazásai nroJrü:

l0

MlNDENilÁPi P5Zl(HOtóGlA . 201214. stÁM

\

A BlZALOM

Kötődés gz qnyóhoz, kötődés o szerelemben
A csecsemő számára az anya az első biztos pont,
a világ felfedezésére indulhat, mert ő az, akire mindig számíthat, akihez mindig vissza lehet térni, aki tudja, mire van szüksége. ldeális esetben

ahonnan

a gyermek biztonsá9osan kötődik az anyjához, ami azzal együtt alakul ki, hogy az anya megfelelően reagál gyermeke ingereire; kielé9íti az igényeit, azonnal viszonozza mosolyát, azaz anya és gyermeke

távolságtartó, érzelmileg nem lehet megközelíteni, olykor direkt elutasító. Érdekes módon azonban az elkerülő és a biztonságosan kötődő anyák sokszor időben

szinkronban van. Az ambivalensen kötődő kisbaba anyja azonban következetlen: hol válaszol, hol nem, a baba nem tudja, mire számíthat. Az elkerülő anya

ugyannyit foglalkoznak a gyerekkel s reagálnak rá érzelmileg, azonban az elkerülő kötődést előidéző anyák nem éreznek rá a babák igényeire: nem akkor veszik fel, amikor azjelzi, nem akkor és úgy reagálnak, ahogy a babának szüksége lenne rá azaz nincienek szinkronban. Az_Ainsworth által megfi gyelt háromféle kötődési stíluson túl később egy negyediket is

azonosítottak: ők a dezorganizáltak. Ezek a gyerekek nagyon ellentmondásosan, sokszor teljesen eltérően viselkednek a két szülővel. Kutatások bebizonyították, hogy a kötődési mintázat lényegileg egész életen át megmarad. A 6 éves kori viselkedés alapján a csecsemőkori viselkedés 84

pasztalni az elsődleges szeretetet.

túlhajtása vagy a különféle drogok által kiváltott tudatállapot-váItozás mínd azí a hiányt igyekeznek betölteni, amelv abból származík, hogy valaki nem tudta;egta-

probléma: szenvedélybetegségek, pszichoszomatikus zavarok, valamint ún. határeseti és szexuális kórképekpszichés hátterét adja. Bálint szerint ezek a súlyos tünetek valójában mind öngyógyításra tel,t kísérletnek tekinthetők - például a szexualitás

szimbolikus anyaöl - biztosítja a pácieis

fe]tárása és értelmezése, hanem a terapeutávalvaló kapcsolat válih amely - mini egy

hoi eredményt, ezért - Ferenczi újításaitkövetve - egy másfajta eljárást kezdeményezett. Terápiás fiIozófi,ájában és gyakortátában az igazi gyógyító tényezővé nem a múlt

és értelmezésre épülő terápia nem

A magyar pszichoanalitikusnak hamarosan arra is rá kellett jönnie, hogy ezeknél az eseteknél a hagyományos, beszélgetésre

számára, hogy biztonságos, érzelmileg támogató környezetben .térjen vissza'' ielki értelemben korai traumáihoz. A terapeutával való hosszas együttlét nyomán, a traumák és törések feldolgozásával párhuzamosan a páciens .bensővé t eszí'' kezelője elfogadó viszonlrrlását és támogat ó alakját. Ezzellehetővé válik számára igyfaita ,,tLi :i§llé:'l egy egészségesebb személyisjg kialakítása, amelvnek segítségéveliÁmái újra bizalommal telve nézhet a világra és emberi kapcsolataira.

s a mintázatok felnőttkorban isjól felismerhetők. A biztonsá9osan kötödő felnóttek jellemzően boldogabbak párkapcsolataik-

százalékban azonosítható,

ban: örömtelibbnek, megbízhatóbbnak írják le az! az elkerülők viszont cinikusabbak, nem hisznek a tartós szerelemben, A bizonytalanul kötődők pedig e9yik kapcsolatból a másikba vándorolnak, folyton eiiávolitják maguktól azokat is, akik szeretik őket. lly módon a kötődési minták újratermelik saját magukat. A kutatók szerint ugyanakkor a bizonytalan és az elkerülő típus - bármennyire is megnehezíti a tartós, boldog párkapcsolatok kialakítá5át, nem tekinthető

patologikusnak. A negyedik azonban, a dezorganizált kötődé5, amelyben az anyát félelemkeltőnek, de nem ágyazhat meg a

-

bántalmazónak írták le, komoly pszichés kórképeknek

p_szichológus. egyetem i odjunktus (Szegedi Tudomónyegyetem Pszlcholó9ioi lntézet). Kutotósi területe: pszichoonolitikus személyiségelméletek, 0 kreotivitÓS és o személyiség kopcsoloto

KőváryZoltán PhD - klinikoiszok-

későbbiekben.

PJN

MlNDENNAPl P5ZlCHOtóclA

. 2012l4.sZÁM 11

:-

j**L*

';' €

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful