P

r
i
m
à
r
i
a
2
Reforç i
ampliació
Matemàtiques
Fitxa 1 Les desenes .................................. 2
Fitxa 2 Números fins al 99 ........................ 3
Fitxa 3 Desenes i unitats ........................... 4
Fitxa 4 Sumes sense portar-ne
(amb números de dues xifres) ....... 5
Fitxa 5 Línies obertes i tancades ................ 6
Fitxa 6 Major i menor ................................ 7
Fitxa 7 Sumes de tres números
sense portar-ne .............................. 8
Fitxa 8 Gràfics de barres ........................... 9
Fitxa 9 Restes sense portar-ne
(amb números de dues xifres) ...... 10
Fitxa 10 Relació entre suma i resta ............ 11
Fitxa 11 Sumes portant-ne ........................ 12
Fitxa 12 Les centenes ............................... 13
Fitxa 13 Números fins al 200 ..................... 14
Fitxa 14 Problemes de suma i resta ........... 15
Fitxa 15 Pas de desenes a unitats ............. 16
Fitxa 16 Restes portant-ne (passant
una desena a unitats) ................... 17
Fitxa 17 Centenes, desenes i unitats ......... 18
Fitxa 18 Números fins al 300 .................... 19
Fitxa 19 Sumes sense portar-ne
(amb números fins al 300) ........... 20
Fitxa 20 Restes sense portar-ne
(amb números fins al 300) ........... 21
Fitxa 21 Números fins al 500 .................... 22
Fitxa 22 Restes portant-ne (forma
pràctica) ...................................... 23
Fitxa 23 El rellotge i les hores .................... 24
Fitxa 24 Problemes de resta ...................... 25
Fitxa 25 Números fins al 700 .................... 26
Fitxa 26 Sumes i restes sense portar-ne .... 27
Fitxa 27 La multiplicació i la suma ............. 28
Fitxa 28 Números fins al 999 .................... 29
Fitxa 29 Sumes portant desenes
o centenes ................................... 30
Fitxa 30 El metre ....................................... 31
Fitxa 31 Restes portant desenes
o centenes ................................... 32
Fitxa 32 Sumes portant desenes
i centenes..................................... 33
Fitxa 33 Gràfics de barres ......................... 34
Fitxa 34 Restes portant desenes
o centenes ................................... 35
Fitxa 35 Taules del 2 i del 5 ...................... 36
Fitxa 36 Problemes de suma i resta ........... 37
Fitxa 37 Hores abans i després
del migdia ................................... 38
Fitxa 38 Taules del 3 i del 4 ...................... 39
Fitxa 39 Multiplicacions sense portar-ne .... 40
Fitxa 40 Problemes de dues operacions .... 41
Fitxa 41 Taules del 6 i del 7 ...................... 42
Fitxa 42 Problemes de multiplicar ............. 43
Fitxa 43 Taules del 8 i del 9 ...................... 44
Fitxa 44 Multiplicacions sense portar-ne .... 45
Fitxa 45 Repartiments i divisió ................... 46
Fitxa 46 Problemes (repartiments) ............ 47
Fitxa 47 Doble i meitat .............................. 48
Fitxa 48 Problemes de dues
operacions ................................... 49
Fitxa 1 ............................ 50
Fitxa 2 ............................ 51
Fitxa 3 ............................ 52
Fitxa 4 ............................ 53
Fitxa 5 ............................ 54
Fitxa 6 ............................ 55
Fitxa 7 ............................ 56
Fitxa 8 ............................ 57
Fitxa 9 ............................ 58
Fitxa 10 .......................... 59
Fitxa 11 .......................... 60
Fitxa 12 .......................... 61
Fitxa 13 .......................... 62
Fitxa 14 .......................... 63
Fitxes d’ampliació
Fitxes de reforç
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 1
2
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Fes grups de 10. Després, completa.
Fitxa
1
■ Les desenes.
Hi ha desenes.
desenes són unitats.
Hi ha desenes.
desenes són unitats.

Hi ha desenes.
desenes són unitats.
Hi ha desenes.
desenes són unitats.

Hi ha desenes.
desenes són unitats.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 2
3
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
2
■ Números fins al 99.

Afig 1 unitat i representa el número que en resulta.

Completa.
Desenes Unitats

Desenes Unitats

Desenes Unitats Desenes Unitats

Desenes Unitats Desenes Unitats

Desenes Unitats Desenes Unitats

Desenes Unitats Desenes Unitats

Desenes Unitats Desenes Unitats

29 48 ▼ ▼ ▼ ▼
58 89 ▼ ▼ ▼ ▼
19 78 ▼ ▼ ▼ ▼
1 9 8 9
6 9 4 9
7 9
5 9
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 3
4
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Fes grups de 10 i després completa.
Fitxa
3
■ Desenes i unitats.
desenes ϩ unitats
ϭ ϩ
desenes ϩ unitats
ϭ ϩ
desenes ϩ unitats
ϭ ϩ
desenes ϩ unitats
ϭ ϩ
desenes ϩ unitats
ϭ ϩ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 4
5
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
4
■ Sumes sense portar-ne (amb números de dues xifres).

ϩ
+1
† fi


Llig i completa.
1. Pau ha comprat 36 cromos. Son pare li n’ha regalat 53 més.
Quants cromos té en total?

ϩ
+1
† fi

2. Cecília va agafar ahir 42 bolets. Hui n’ha agafat 25 més.
Quants bolets ha agafat en total?

ϩ
+1
† fi

3. Andreu tenia 85 avions. Sa mare li’n va donar 13 més.
Quants avions té en total?

ϩ
+1
† fi

4. Teresa va comprar 64 castanyes. N’ha trobat 34 més.
Quantes castanyes té en total?
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 5
6
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Repassa.
verd Les línies corbes obertes. groc Les línies poligonals obertes.
blau Les línies corbes tancades. roig Les línies poligonals tancades.
Fitxa
5
■ Línies obertes i tancades.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 6
7
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
6
■ Major i menor.

Observa els números representats i completa.

Ͼ

Ͻ


Ͼ

Ͻ


Ͼ

Ͻ


Ͼ

Ͻ

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 7
8
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Quants caramels hi ha? Calcula.
Fitxa
7
■ Sumes de tres números sense portar-ne.
ϩ ϩ ϭ
5 6


ϩ
D U
ϩ ϩ ϭ
7 8


ϩ
D U
ϩ ϩ ϭ
7 7


ϩ
D U
ϩ ϩ ϭ
3 6


ϩ
D U
23
31
42
12 11
75
63
21
14
32
24
31
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 8
9
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
8
■ Gràfics de barres.

En un campament d’estiu cada xiquet i xiqueta s’ha apuntat a un esport.
Les dades obtingudes s’han representat en este gràfic de barres.
1. Quants xiquets i xiquetes s’han apuntat a cada esport?
Observa el gràfic i completa.
2. A quin esport s’han apuntat més xiquets i xiquetes?
– Quants s’hi han apuntat?
3. A quin esport s’han apuntat menys xiquets i xiquetes?
– Quants s’hi han apuntat?
Nombre
de xiquets
Hoquei Natació Futbol Rem Judo Tenis

Hoquei Natació Futbol Rem Judo Tenis
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 9
10
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Quantes peces falta col·locar?
Fitxa
9
■ Restes sense portar-ne (amb números de dues xifres).
He col·locat
54 peces.
1
Ϫ
+1
1
Ϫ
+1
ϭ Ϫ
† πfi.
ϭ Ϫ
† πfi.
He col·locat
63 peces.
He col·locat
42 peces.
1
Ϫ
+1
1
Ϫ
+1
ϭ Ϫ
† πfi.
ϭ Ϫ
† πfi.
He col·locat
45 peces.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 10
11
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
10
■ Relació entre suma i resta.

Llig i completa.
1. Lluïsa té 8 i posa 5 més. Quants té en total?
2. Lluïsa té 13 i lleva 8 . Quants li queden?


ϭ ϩ
ϭ Ϫ
3. Carles té 6 i posa 3 més. Quantes té en total?
4. Carles té 9 i lleva 6 . Quantes li queden?


ϭ ϩ
ϭ Ϫ
5. Miquel té 9 i posa 6 més. Quantes té en total?
6. Carles té 15 i lleva 9 . Quantes li queden?


ϭ ϩ
ϭ Ϫ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 11
12
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Completa la representació i calcula la suma.
Ajuda’t amb el material.
Fitxa
11
■ Sumes portant-ne.
ϩϭ
4 9
ϩ 2 3
+1
5

49
23 ▼

1. Suma: 49 ϩ 23.
1
1
ϩϭ
5 3
ϩ 3 8
+1
5

53
38 ▼

2. Suma: 53 ϩ 38.
1
1
ϩϭ
2 7
ϩ 5 6
+1
5

27
56 ▼

3. Suma: 27 ϩ 56.
1
1
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 12
13
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
12
■ Les centenes.

Encercla.

Completa els quadres.
5 centenes
3 centenes
2 centenes
8 centenes
4 centenes
1 centena
9 centenes
7 centenes
6 centenes
C D U C D U
▼ ▼
C D U C D U
▼ ▼
C D U C D U
▼ ▼
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 13
14
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Completa les sèries.

Escriu el número anterior i el posterior.
Fitxa
13
■ Números fins al 200.
125 126

130
139 129 119
169 100 180
99 140 150
159 120 170
130 189 160
179 149 199
151
152
159
105
106
109
132 133 139
167
171
186
187
192
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 14
15
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
14
■ Problemes de suma i resta.

Llig i completa.
†fi
Quantes fruites
hi ha en total?

ϩ
fi fi
Quantes pomes més
que peres hi ha?

Ϫ
†fi
Quantes boletes
hi ha en total?

ϩ
fi ∂ fi
Quantes de roges més
que de verdes n’hi ha?

Ϫ
N’hi ha 76 de roges
i 21 de verdes.
Hi ha 35 pomes
i 13 peres.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 15
16
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Passa una desena a unitats i completa.

Passa una desena a unitats i completa.
Fitxa
15
■ Pas de desenes a unitats.

desenes i unitats desenes i unitats

2 7

desenes i unitats desenes i unitats


8 7

7 4

3 2

4 6

2 5

9 3

5 3
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 16
17
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
16
■ Restes portant-ne (passant una desena a unitats).

Ajuda’t del material i calcula cada resta.
1r Representa en la taula
el número 96.
2n Com que 8 és major
que 6, passa una desena
a unitats.
3r Resta 38. Primer,
resta les unitats
i després, les desenes.
desenes i unitats desenes i unitats Ϫϭ
96 ؊ 38
1r Representa en la taula
el número 72.
2n Com que 5 és major
que 2, passa una desena
a unitats.
3r Resta 45. Primer,
resta les unitats
i després, les desenes.
desenes i unitats desenes i unitats Ϫϭ
72 ؊ 45
1r Representa en la taula
el número 54.
2n Com que 6 és major
que 4, passa una desena
a unitats.
3r Resta 26. Primer,
resta les unitats
i després, les desenes.
desenes i unitats desenes i unitats Ϫϭ
54 ؊ 26
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 17
18
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Compta i completa.
Fitxa
17
■ Centenes, desenes i unitats.
centena ϩ desenes ϩ unitats
ϩ ϩ ϭ
centena ϩ desenes ϩ unitats
ϩ ϩ ϭ
centena ϩ desenes ϩ unitats
ϩ ϩ ϭ
centena ϩ desenes ϩ unitats
ϩ ϩ ϭ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 18
19
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
18
■ Números fins al 300.

Descobrix quin número hi ha representat.

Representa cada número en l’àbac.
165 236 174
292 153 201
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 19
20
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Llig i completa.

Suma.
Fitxa
19
■ Sumes sense portar-ne (amb números fins al 300).
En un teatre hi havia 138 cadires i n’han col·locat 151 més.
Quantes cadires hi ha ara al teatre?
1

ϩ

C D U
1 4 2
ϩ1 4 7
C D U
1 7 4
ϩ1 2 5
C D U
1 8 7
ϩ 1 2
C D U
1 6 3
ϩ1 2 4
C D U
1 6 3
ϩ 3 2
C D U
1 4 9
ϩ1 3 0
C D U
1 2 5
ϩ1 7 1
C D U
1 1 5
ϩ1 6 3
C D U
2 5 4
ϩ 2 4
En un col·legi hi havia 186 alumnes i en van entrar 102 més.
Quants alumnes hi ha ara al col·legi?
1

ϩ

Col·legi
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 20
21
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
20
■ Restes sense portar-ne (amb números fins al 300).

Llig i completa.

Resta.
En una obra s’han usat 289 taulellets rojos
i 136 taulellets blancs per a entaulellar un bany.
Quants taulellets blancs menys que rojos
s’hi han utilitzat?
1

Ϫ
† fi
C D U
2 5 4
Ϫ1 1 3
C D U
2 2 8
Ϫ1 0 6
C D U
2 9 5
Ϫ2 7 3
C D U
2 7 6
Ϫ 7 4
C D U
2 4 7
Ϫ2 3 4
C D U
2 6 9
Ϫ1 4 3
En un joc de construcció hi ha 267 peces verdes
i 143 peces roges.
Quantes peces roges menys que verdes hi ha?
1

Ϫ

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 21
22
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Escriu cada número representat.
Fitxa
21
■ Números fins al 500.

C ϩ D ϩ ϩ U

ϭ ϩ ϩ
C ϩ D ϩ ϩ U
ϭ ϩ ϩ

C ϩ U

ϭ ϩ

C ϩ D ϩ ϩ U

ϭ ϩ ϩ
C ϩ D ϩ ϩ U
ϭ ϩ ϩ
C ϩ D ϩ ϩ U
ϭ ϩ ϩ

C ϩ D

ϭ ϩ
C ϩ D
ϭ ϩ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 22
23
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
22
■ Restes portant-ne (forma pràctica).

Llig i completa.

Resta.
8 3
Ϫ3
+
7
1
1

5 4
Ϫ2
+
9
1
1
9 6
Ϫ5
+
8
1
1
7 2
Ϫ4
+
4
1
1
4 7
Ϫ1
+
9
1
1
8 5
Ϫ6
+
8
1
1
7 4
Ϫ3
+
6
1
1
5 6
Ϫ2
+
7
1
1
4 3
Ϫ1
+
5
1
1
9 4
Ϫ7
+
5
1
1
6 2
Ϫ1
+
7
1
1
7 2
Ϫ1
+
6
1
1
5 3
Ϫ2
+
7
1
1
Joana tenia una cistella amb 83 cireres. Se n’ha menjat 37.
Quantes cireres queden en la cistella?
† ∂ fi
6 5
Ϫ1
+
7
1
1

Jordi tenia 65 cartes de monstres. En va perdre 17 jugant
amb Jaume. Quantes cartes li queden a Jordi?
∂ †fi
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 23
24
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Observa l’hora que marca cada rellotge i unix.
Fitxa
23
■ El rellotge i les hores.
Les 6 i quart La 1 menys quart Les 9 i mitja Les 4
Les 3 i mitja Les 7 i quart Les 10 Les 6 menys quart
Les 12 menys quart Les 2 Les 8 i quart La 1 i mitja
Les 12 i mitja Les 4 i quart Les 8 menys quart Les 3
4
:
15 1 2
:
30 7
:
45 3
:
00
Les 11 Les 11 menys quart Les 6 i mitja Les 9 i quart
10
:
45 9
:
15 11
:
00 6
:
30
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:27 Página 24
Andreu té 44 cromos de motos i 29 cromos de cotxes.
Quants cromos de motos més que de cotxes
té Andreu?
SOLUCIÓ:
25
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
24
■ Problemes de resta.

Observa cada gràfic i resol.
L’equip de bàsquet de 6é de primària ha fet 43 cistelles
i el de 4t de primària, 28. Quantes cistelles ha fet més l’equip
de 6é que el de 4t?

Ϫ
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Equip
4t primària
28
43
15
32
29
44
Equip
6é primària
SOLUCIÓ:
Beatriu ha saltat a corda 32 vegades i Olga,
15 vegades. Quantes vegades ha saltat Beatriu
més que Olga?

Ϫ
0 5 10 15 20 25 30 35
Olga
Beatriu
SOLUCIÓ:

Ϫ
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Cromos
de cotxes
Cromos
de motos
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 25
26
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Compta i completa.
Fitxa
25
■ Números fins al 700.
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
639 es llig:
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
546 es llig:
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
628 es llig:
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
415 es llig:
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
587 es llig:
C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
604 es llig:
100 10
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 26
Hi ha 436
pantalons
i 112 camises
27
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
26
■ Sumes i restes sense portar-ne.

Llig i calcula.
SOLUCIÓ: En total hi ha camises i pantalons.
– Quantes camises i pantalons hi ha en total?
– Quantes camises menys que pantalons hi ha?
SOLUCIÓ: Hi ha camises menys que pantalons.
C D U
4 3 6
Ϫ 1 1 2

C D U
4 3 6
ϩ 1 1 2

SOLUCIÓ: En total hi ha pilotes.
– Quantes pilotes de futbol i de bàsquet hi ha en total?
– Quantes pilotes de bàsquet menys que de futbol hi ha?
SOLUCIÓ: Hi ha pilotes de bàsquet menys que de futbol.
Hi ha 564 pilotes de futbol
i 123 pilotes de bàsquet
C D U
5 6 4
Ϫ 1 2 3

C D U
5 6 4
ϩ 1 2 3

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 27
28
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Quants llaços hi ha?
Fitxa
27
■ La multiplicació i la suma.
ϩ ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ
fi.

Quantes papallones hi ha?
ϩ ϩ ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ
fi.

Quantes marietes hi ha?
ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ
†fi.

Quantes tasses hi ha?
ϩ ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ
fi.

Quants barrets hi ha?
ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ
fi.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 28
29
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
28
■ Números fins al 999.

Compta i completa.

C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
918

C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ

C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ

C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ

C ϩ D ϩ U
ϩ ϩ ϭ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 29
30
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Quantes peces tenen? Observa i calcula.

Quants atovons tenen? Observa i calcula.
Fitxa
29
■ Sumes portant desenes o centenes.
πfi
2 3 8
ϩ 1 4 3
πfi
1
1
1
5
4 8 2
ϩ 1 4 3
1
5

3 4 6
ϩ 4 3 9

1
1
1
5
5 9 2
ϩ 3 4 6
1
5
346 592 439
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 30
31
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
30
■ El metre.

Completa.

Quin instrument usaries per a mesurar estes dimensions?
Llig i relaciona.
1 mϭ cm
7 mϭ cm
4 mϭ cm
5 mϭ cm
2 mϭ cm
8 mϭ cm
3 mϭ cm
9 mϭ cm
6 mϭ cm
– La llargària d’un sofà.
– L’alçada de ta mare.
– La llargària d’una habitació.
– L’amplària de la taula.
– La llargària d’una pastilla de sabó.
– La llargària del teu llit.
– La llargària del raspall de dents.
– La llargària d’una cullereta.
– L’amplària d’una porta.
– L’amplària d’un ciri.
– La llargària dels teus pantalons.
C
in
ta
d
’1
m
R
egle d
e 1
5
cm
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 31
32
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Llig i completa.

Resta.
Fitxa
31
■ Restes portant desenes o centenes.
En una festa han fet una carrera de sacs.
Hi ha hagut 470 participants.
235 eren xiquetes i la resta, xiquets.
Quants xiquets hi han participat?
8 5 3
Ϫ 2 3
+
6
1
1
9 7 4
Ϫ 7 4
+
5
1
1
6 4 1
Ϫ 3 2
+
7
1
1
C D U
4 7 0
Ϫ 2 3
+
5
1
1
† fi
Durant la carrera han sigut eliminats
190 participants.
Quants participants han arribat
a la meta?
C D U
4 7 0
Ϫ 1
+
9 0
1
1
† fi
7 3 8
Ϫ 1
+
6 5
1
1
5 1 6
Ϫ 2
+
3 4
1
1
4 0 9
Ϫ 2
+
6 5
1
1
5 3 7
Ϫ 2
+
5 2
1
1
6 6 8
Ϫ 3 2
+
9
1
1
3 7 2
Ϫ 2 4
+
6
1
1
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 32
33
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
32
■ Sumes portant desenes i centenes.

Llig i completa.

Suma.
1
1
5
1
1
5
A una botiga arriben 327 tovalles.
Més tard, hi arriben 284 tovalles més.
Quantes tovalles han arribat a la botiga?
4 6 3
ϩ 3 6 9
2 4 9
ϩ 6 8 3
4 5 1
ϩ 2 7 9
6 9 4
ϩ 1 4 7
3 8 9
ϩ 5 5 7
5 2 8
ϩ 2 9 7
† fi

ϩ

1
1
5
1
1
5
Un camió transporta 586 caixes de sabates
i un altre en transporta 235.
Quantes caixes transporten entre els dos?
† ≈fi

ϩ

1
1
5
1
1
5
Dues bandades d’ànecs migren cap al sud.
En una bandada hi ha 248 ànecs i en l’altra, 176.
Quants ànecs migren en les dues bandades?


ϩ

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 33
34
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Observa el gràfic i completa.
Fitxa
33
■ Gràfics de barres.
En la classe de 2n de primària s’ha fet
un gràfic que representa com s’han
protegit de la pluja els alumnes durant
la setmana.
Quants alumnes van agafar l’impermeable dilluns? I dimecres?
I dijous?

Completa la taula.


Dijous

Dilluns

Dimecres
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Alumnes que han
usat paraigua
Alumnes que han
usat impermeable
Impermeable
Paraigua
20
10
15
12
13
7
9
18
16
15
10
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 34
35
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
34
■ Restes portant desenes i centenes.

Llig i completa.

Resta.
En un poliesportiu hi ha 585 jugadors.
Han donat camisetes a 396 d’ells.
Quantes camisetes falten?
† †fi
8 5 4
Ϫ 6 8 7
9 3 4
Ϫ 5 3 6
6 4 2
Ϫ 3 5 4
7 2 3
Ϫ 4 6 4
8 4 1
Ϫ 4 5 7
5 0 4
Ϫ 2 3 6
9 3 0
Ϫ 6 5 4
6 2 1
Ϫ 5 6 5
8 5 7
Ϫ 2 7 9

Ϫ
+

+

1 1
1 1
En una fruiteria hi havia 642 pomes.
N’han venut 458.
Quantes en queden?
∂ fi

Ϫ
+

+

1 1
1
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 35
36
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Quantes piruletes hi ha?

Quants botons hi ha?

Quants ulls tenen en total?

Quants dits hi ha?
Fitxa
35
■ Taules del 2 i del 5.
ϩ ϩ ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

ϩ ϩ ϩ ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ


738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 36
37
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
36
■ Problemes de suma i resta.

Llig i completa.
Quants colors tenen entre els dos?
Quants colors té Paula més que Felip?

† fi fi
Tinc 74 colors
Tinc 35 colors
Quantes boletes tenen entre els dos?
Quantes boletes té Joan més que Víctor?
†fi
† †fi fi
Tinc 52 boletes
Tinc 26 boletes
Felip
Paula
Víctor Joan
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 37
10 00 14 00 22 00 16 00
38
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Dibuixa les agulles.
Fitxa
37
■ Hores abans i després del migdia.
8 00 17 00 21 00 9 00
23 00 5 00 11 00 13 00
15 00 2 00 18 00 7 00
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 38
39
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
38
■ Taules del 3 i del 4.

Quantes fulles hi ha?

Quantes rodes hi ha?

Quants llapis hi ha?

Quantes boletes hi ha?
ϩ ϩ ϩ ϩ ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭϩ ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

ϩ ϭ ϫ ϭ

Hi ha trèbols
Cada trèbol té fulles.
Hi ha cotxes.
Cada cotxe té rodes.
Hi ha capses.
Cada capsa té llapis.
Hi ha xiquets.
Cada xiquet té boletes.

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 39
40
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Observa l’exemple resolt i calcula.
Fitxa
39
■ Multiplicacions sense portar-ne.
D U
1 6 2
ϫ 4
D U
1 4 1
ϫ 3
D U
1 9 1
ϫ 5

D U
1 7 3
ϫ 2
D U
1 3 1
ϫ 4
D U
1 7 2
ϫ 3
D U
1 5 2
ϫ 2
D U
1 2 1
ϫ 5
D U
1 9 2
ϫ 2
D U
1 7 1
ϫ 5
D U
1 4 3
ϫ 3
D U
1 6 2
ϫ 4
D U
1 6 1
ϫ 5
D U
1 9 1
ϫ 4
D U
1 8 1
ϫ 5
D U
1 5 1
ϫ 3
D U
1 4 2
ϫ 4
D U
1 8 1
ϫ 3
D U
1 7 4
ϫ 2
D U
1 6 3
ϫ 2
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 40
41
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
40
■ Problemes de dues operacions.

Llig detingudament i repassa.
Carme té 47 adhesius i sa mare li’n regala 24 més.
Després, ella regala al seu germà 33 adhesius.
Quants adhesius té ara Carme?

ϩ


Ϫ

SOLUCIÓ: † ™fi
Carme té 47 adhesius
i sa mare li’n regala 24 ▼
Després, regala al seu
germà 33 adhesius

Josep té 54 segells i troba 18 segells més.
Després, en perd 25.
Quants segells té ara Josep?

ϩ


Ϫ

SOLUCIÓ: π † fi
Josep té 54 segells
i troba 18 segells ▼
Després, en perd 25

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 41
42
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Quants gots hi ha en total?
Fitxa
41
■ Taules del 6 i del 7.
Hi ha safates.
amb gots cada una.

Hi ha safates
amb gots cada una.
Hi ha safates
amb gots cada una.
Hi ha safates
amb gots cada una.
ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭϩ ϩ ϭ ϫ ϭ


ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ


ϩ ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 42
43
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
42
■ Problemes de multiplicar.

En cada motxilla hi ha 5 llibres.
Quants llibres hi ha en 3 motxilles?
ϫ ϭ
SOLUCIÓ: fi.

En cada jardinera hi ha 3 plantes.
Quantes plantes hi ha en 4 jardineres?
ϫ ϭ
SOLUCIÓ: †fi.

En cada taula s’han de posar 4 cadires.
Quantes cadires calen per a 12 taules?
SOLUCIÓ: fi.

ϫ


En cada capsa hi ha 6 bombons.
Quants bombons hi ha en 11 capses?
SOLUCIÓ: fi.

ϫ

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 43
Hi ha bosses
amb pilotes cada una.
44
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Quantes pilotes hi ha en total?
Fitxa
43
■ Taules del 8 i del 9.
†fi
ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ†fi
ϩ ϭ ϫ ϭ

†fi
ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

†fi
ϩ ϩ ϩ ϩ ϭ ϫ ϭ

Hi ha bosses
amb pilotes cada una.
Hi ha bosses
amb pilotes cada una.
Hi ha bosses
amb pilotes cada una.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 44
45
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
44
■ Multiplicacions sense portar-ne.

Llig i completa.
Xavier ha invitat a la seua festa 12 amics. N’hi han anat
3 vegades més. Quants xiquets hi ha ara a la festa?
fi.

ϫ
L’any passat, Pere va sembrar 72 llavors de tomaqueres.
Enguany n’ha sembrat 4 vegades més.
Quantes llavors de tomaqueres ha sembrat Pere enguany?
† fi.

ϫ
Fa dos anys, a la granja de Conxa hi havia 41 conills.
Enguany n’hi ha 6 vegades més. Quants conills hi ha enguany?
fi.

ϫ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 45
46
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Repartix, a parts iguals, 15 clarions en 3 cistelles. Després, completa.
Fitxa
45
■ Repartiments i divisió.
† fi.

:

ϭ

Repartix, a parts iguals, 16 ceres en 4 estoigs. Després, completa.
fi.

:

ϭ

Repartix, a parts iguals, 12 quaderns en 4 motxilles. Després, completa.
∂fi.

:

ϭ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 46
47
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
46
■ Problemes (repartiments).

Llig i resol.

:

ϭ
†fi.

Cristina repartix 12 galetes, a parts
iguals, en 3 bosses. Quantes galetes
ficarà en cada bossa?

:

ϭ
fi.

Armand repartix 16 cireres, a partes
iguals, en 4 cistelles. Quantes cireres
ficarà en cada cistella?

:

ϭ
fi.

Empar repartix 9 trossos de pizza, a parts
iguals, entre 3 amics. Quants trossos
de pizza donarà a cada un?
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 47
48
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data

Dibuixa un altre grup igual i repassa.
Fitxa
47
■ Doble i meitat.

ϫ

ϭ

El de és .

Encercla dos grups iguals i repassa.

:

ϭ

La † de és .

:

ϭ

La † de és .

ϫ

ϭ

El de és .
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 48
49
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Reforç
Nom Data
Fitxa
48
■ Problemes de dues operacions.

Observa el gràfic i calcula.
El pare de Felip ha representat
en este gràfic els punts que
ha obtingut cada xiquet en els
concursos que van fer en la seua
festa d’aniversari.
Quants punts li falten, a Anna, per a obtindre 50 punts?

2n Calcula els punts que li falten
per a obtindre 50 punts.
SOLUCIÓ: .
Quants punts li falten, a Marc, per a obtindre 30 punts?

1r Calcula els punts que té Marc.
1r Calcula els punts que té Anna.
2n Calcula els punts que li falten
per a obtindre 30 punts.
SOLUCIÓ: .
Cada representa 5 punts.
Anna Joan Sara Rosa Marc
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 49
50
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data

Pinta les desenes de roig i les unitats de blau. Després, completa.

Escriu els números de telèfon que diuen a la ràdio.
Fitxa
1

ϭ ϩ

Desenes Unitats
†fi
ϭ ϩ
Desenes Unitats
ϭ ϩ
Desenes Unitats
ϭ ϩ
Desenes Unitats
Telefone al noranta–sis,
cinc, quaranta-tres,
seixanta-huit, setanta.
O bé al noranta-set,
quatre, trenta-tres,
cinquanta-u, vint-i-
quatre.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 50
El meu dorsal
està més prop de
70 que de 60.
El meu
està entre
40 i 50.
El meu dorsal és
major que 30
i menor que 40.
51
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
2

Calcula. En acabant, pinta de roig les caselles que tinguen com a resultat
un número menor que 50.

Llig i escriu el dorsal de cada corredor. Després, completa.

63 91 34 49 69
1 5 4
Ϫ 2 4
1 6 2
Ϫ 1 0
1 9 8
Ϫ 3 7
1 7 6
Ϫ 1 5
1 3 6
Ϫ 1 3
1 8 4
Ϫ 7 3
1 5 8
Ϫ 3 2
1 9 8
Ϫ 5 0
– Els dorsals majors que 50

– Els dorsals menors que 50
– Els cinc dorsals ordenats de menor a major.

Jo tinc
un dorsal amb
9 desenes.
I el meu està
més prop de
60 que de 70.
Completa.

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 51
52
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data

Completa.

Observa, escriu els números i calcula.
Fitxa
3


ϩ ϩ

123ϩ ϩ

105ϩ ϩ

150
Trenta
▼ ٕ


ٗ
Setanta-cinc

Cent quatre

Cent setanta-cinc

᭝ ᭺
ϩ
ٗ ٕ
ϩ
ٗ ٕ
Ϫ
ٗ ᭝
Ϫ

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 52
2
eu
ros
i 2
3
cèn
tim
s
53
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
4

Passa una desena a unitats i completa.

Encercla les monedes que utilitzaries per comprar estos joguets.

2 4
Desenes Unitats

Desenes Unitats

3 8
Desenes Unitats Desenes Unitats

1 7
6
2
c
è
n
tim
s
1
e
u
ro
Desenes Unitats Desenes Unitats

4 0
Desenes Unitats Desenes Unitats
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 53
54
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data

Escriu el número anterior i el posterior.

Calcula i pinta segons la clau.

Relaciona cada polígon amb el número de costats i de vèrtexs que té.
Fitxa
5
blau
200
34, 111 i 219

groc 249, 279 i 299

verd
3 costats
4 costats
5 costats
3 vèrtexs
4 vèrtexs
5 vèrtexs
110, 189 i 300

1 0 6
ϩ 1 4 3
1 1 4
ϩ 1 0 5
2 0 0
ϩ 1 0 0
2 8 6
Ϫ 2 5 2
1 3 8
ϩ 1 4 1
1 5 2
ϩ 3 7
1 3 6
Ϫ 2 5
2 6 7
ϩ 3 2
2 3 0
Ϫ 1 2 0


230


738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 54
55
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
6

Dibuixa les agulles i relaciona els rellotges que marquen la mateixa hora.

Calcula. Després, pinta només les zones que continguen els resultats
de les restes.
5 1
Ϫ2 9
8 0
Ϫ6 7
5 3
Ϫ4 8
7 5
Ϫ5 8
8 8
Ϫ1 9
9 6
Ϫ6 7
5 2
Ϫ1 9
4 6
Ϫ3 8
6 5
Ϫ3 9
8 3
Ϫ2 5
7 1
Ϫ3 4
9 4
Ϫ4 6
14
20
5
93
32
58
3
96
22
78
48
41
37
26
8
69
17
74
29
13
57
60
33
15
5 00 9 30
10 15 3 45
: :
: :
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 55
56
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data

Llig, compta i calcula.

Primerament, escriu la multiplicació indicada. Després, calcula-la sumant.
Fitxa
7
ϩ ϭ
ϫ ϭ

Suma
Multiplicació
Suma
Multiplicació
Quants pètals tenen en total?
πfi.
ϩ ϭ
ϫ ϭ
Quantes trompes hi ha en total?
πfi.
ϩ ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ
ϫ ϭ ϩ ϭ
ϫ ϭ ϩ ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ ϩ ϩ ϩ ϩ ϭ
ϩ ϩ ϩ ϭ
ϫ ϭ
Quantes potes tenen en total?
π†fi.
Quants globus hi ha en total?
fi.
Dues voltes quatre
Quatre voltes sis
Cinc voltes cinc
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 56
57
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
8

Llig i encercla el número correcte.

Calcula.

Completa l’encreuat escrivint la forma que té cada objecte.
790
749
735
710
584
720
620
660
699
890
980
928
7 2
Ϫ3
+
7

1
1
5 4
Ϫ1
+
7
1
1
6 3
Ϫ4
+
9
1
1
8 5
Ϫ2
+
8
1
1
Està més prop de 700 que de 800.
La xifra de les desenes és més gran
que la xifra de les unitats.
És més gran que 600.
La xifra de les desenes és 2.
Està més prop de 600 que de 700.
És més gran que 700.
La centena més propera és 900.
La xifra de les centenes és 8.


738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 57
58
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data

Calcula.

Completa la taula. Després, contesta.

Observa els números i calcula.
Fitxa
9
1
4 5 6
ϩ 1 0 7
1

3 4 6
4 5 7
ϩ 1 8 5
6 7 5
2 5 5
ϩ 3 2
3 3 2
5 9 5
ϩ 6 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 7 5
ϩ 2 4 4
4 5 2
ϩ 7 9
385 98 174 602
Suma el número
major i el menor
Resta el número
menor al major
Suma els dos
números menors
És igual 2 ϫ 5 que 5 ϫ 2? .

2 ϫ
5 ϫ
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 58
59
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
10

Completa.

Resol i desxifra el missatge.

Relaciona cada rellotge amb l’hora que marca.
Onze i mitja de la nit
Huit menys quart del matí
Nou del matí
Huit i quart de la vesprada
Nou de la nit
Onze i mitja del matí
7 45
11 30
23 30
9 00
21 00
20 15
28 14 36 28 10 14 40 24 14 24 14
4 ϫ7 ϭ
S
2 ϫ2 ϭ
2 ϫ3 ϭ
2 ϫ ϭ10
3 ϫ3 ϭ
3 ϫ4 ϭ
3 ϫ ϭ24
4 ϫ2 ϭ
4 ϫ4 ϭ
4 ϫ ϭ40
5 ϫ4 ϭ
5 ϫ6 ϭ
5 ϫ ϭ35
2 ϫ ϭ18 3 ϫ ϭ15 4 ϫ ϭ32 5 ϫ ϭ45
4 ϫ9 ϭ
P
5 ϫ2 ϭ
T
5 ϫ8 ϭ
U
2 ϫ 7 ϭ
A
8 ϫ 3 ϭ
L
:
:
: :
:
:
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 59
60
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data

Relaciona.

Completa les sèries.
Fitxa
11
3 fileres amb 5 ᭹
en cada una.
6 columnes amb
2 ᭹ en cada una
᭹᭹᭹᭹᭹᭹
᭹᭹᭹᭹᭹᭹
6 ϫ2 15
᭹᭹᭹᭹᭹
᭹᭹᭹᭹᭹
᭹᭹᭹᭹᭹
3 ϫ5 12
ٗ Llevar boletes del plat negre.
ٗ Afegir boletes al plat negre.

Posa una X per indicar què faries per a equilibrar cada balança.
ٗ Llevar pesos del plat negre.
ٗ Afegir pesos al plat negre.
ٗ Llevar boletes del plat negre.
ٗ Afegir boletes al plat negre.
ٗ Llevar pesos del plat negre.
ٗ Afegir pesos al plat negre.
0
3
6
0
6
12
0
7
14

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 60
61
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
12

Completa la taula. Després, contesta.

Completa les sèries.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

És igual 3 ϫ 6 que 6 ϫ 3? És igual 3 ϫ 9 que 9 ϫ 3?
És igual 6 ϫ 7 que 7 ϫ 6? És igual 7 ϫ 9 que 9 ϫ 7?
3 ϫ
6 ϫ
7 ϫ
9 ϫ

Busca en el full del calendari i contesta.
– Quin dia és el segon dijous?
– Quants dissabtes té este mes?
– En quin dia de la setmana comença el mes d’abril?
– En quin dia de la setmana comença este mes?
– Quin dia de la setmana és el dia 16?
MARÇ
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 61
62
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data

Repartix a parts iguals 8 peixos en 2 peixeres. Ratlla, dibuixa i completa.

Repartix a parts iguals 12 pots en 3 estants. Ratlla, dibuixa i completa.

Observa, calcula i completa.
Fitxa
13
:
ϭ
En cada peixera hi ha peixos.

:
ϭ
En cada estant hi ha pots.

Amb 2 pitxers s’omplin gots.
Amb 3 gots s’omplin tasses.
Amb 1 pitxer s’omplin tasses.
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 62
63
©

2
0
0
4

V
o
r
a
m
a
r
/
S
a
n
t
i
l
l
a
n
a

E
d
u
c
a
c
i
ó
n
,

S
.

L
.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
14

Completa la taula següent.

Llig i resol.
ϭ
Joan vol repartir a parts iguals
12 cromos entre 3 amics.
Quants cromos donarà a cada u?
Lluïsa té 10 cromos.
La meitat són d’animals.
Quants cromos té d’animals?
Donarà cromos a cada u.
ϭ
Té cromos d’animals.
ϭ
Núria té 3 amigues i vol regalar
a cada una 4 cromos.
Quants cromos regalarà en total?
Adrià té 5 cromos de personatges
i el doble de naus espacials.
Quants cromos té de naus espacials?
En total regalarà cromos.
ϭ
Té cromos de naus espacials.
15 entre 3

:
ϭ
10 entre 2
:
ϭ
8 entre 4
:
ϭ
12 entre 2
:
ϭ
9 entre 3
:
ϭ
Repartiment Dibuix Divisió
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 63
Reforç i ampliació Matemàtiques 2 és una obra col·lectiva,
concebuda, creada i realitzada al Departament de Primària
de Voramar/Santillana Educación, S. L., sota la direcció
de JOSÉ LUIS ALZU GOÑI i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA.
Il·lustració: Julián Gámez i Juan Carlos Carmona
Correcció: Roger Sarrià
Edició: Mar García González i José Tomás Henao
Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua propietat
intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims d’aquest
quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per a usar-les com a ma-
terial d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos perme-
sos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.
© 2004 by Voramar/Santillana Educación, S. L.
València, 44. 46210 Picanya (València)
PRINTED IN SPAIN
Imprés a Espanya per
CP: 738706
Depòsit legal:
738706 001-064.qxd 21/4/04 20:28 Página 64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful