Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
51137504-Nang-cao-chất-lượng-dịch-vụ-vận-tải-taxi-hanh-khach-Mai-Linh-Thủ-Đo

51137504-Nang-cao-chất-lượng-dịch-vụ-vận-tải-taxi-hanh-khach-Mai-Linh-Thủ-Đo

Ratings: (0)|Views: 532|Likes:

More info:

Published by: Anh-Thao Truong-Ngoc on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
 
Trườ 
ng
 
ĐHGT
 
V
n
 
T
i
 
1
 
Đồ
 
án
 
t
t
 
nghi
p
 
M
C
 
L
C
 
Ph
m
 
Thúy
 
Vân
 
L
ớ 
p
 
QTDN
 
V
n
 
T
i
 
k47
 
 
 
Trườ 
ng
 
ĐHGT
 
V
n
 
T
i
 
2
 
Đồ
 
án
 
t
t
 
nghi
p
 
L
Ờ 
I
 
C
M
 
ƠN
 
Đượ 
c
 
s
 
ch
 
b
o,
 
hướ 
ng
 
d
n
 
t
n
 
tình
 
c
a
 
th
y
 
giáo
 
PGS.TS-
 
Nguy
n
 
H
ng
 
Thái
 
trưở 
ng
 
b
 
môn
 
qu
n
 
tr
 
kinh
 
doanh
 
khoa
 
kinh
 
t
ế
 
-
 
v
n
 
t
i
 
trườ 
ng
 
Đạ
i
 
H
c
 
Giao
 
Thông
 
V
n
 
T
i,
 
 
s
 
giúp
 
đỡ 
 
t
n
 
tình
 
c
a
 
các
 
th
y
 
 
trong
 
khoa
 
kinh
 
t
ế
 
v
n
 
t
i
 
đã
 
giúp
 
đỡ 
 
em
 
hoàn
 
thành
 
lu
n
 
văn.
 
Em
 
xin
 
chân
 
thành
 
cám
 
ơn
 
Ban
 
giám
 
đố
c,
 
cán
 
b
 
nhân
 
viên
 
công
 
ty
 
c
 
ph
n
 
Mai
 
Linh
 
Th
 
Đô
 
nh
ng
 
ngườ 
i
 
đã
 
t
o
 
điề
u
 
ki
n
 
giúp
 
em
 
hoàn
 
thành
 
lu
n
 
văn.
 
Do
 
nh
ng
 
h
n
 
ch
ế
 
v
 
ki
ế
n
 
th
c,
 
th
ờ 
i
 
gian,
 
kinh
 
nghi
m
 
 
tài
 
li
u
 
tham
 
kh
o
 
nên
 
thi
ế
u
 
sót
 
 
khuy
ế
t
 
điể
m
 
 
điề
u
 
không
 
th
 
tránh
 
kh
i.
 
 
v
y
 
em
 
r
t
 
mong
 
đượ 
c
 
s
 
đóng
 
góp,
 
ch
 
b
o
 
c
a
 
các
 
th
y
 
 
 
đồ
ng
 
nghi
p
 
để
 
lu
n
 
văn
 
đượ 
c
 
hoàn
 
thi
n
 
hơn
 
trong
 
quá
 
trình
 
công
 
tác
 
 
nghiên
 
c
u
 
sau
 
này.
 
Em
 
xin
 
đượ 
c
 
bày
 
t
 
s
 
kính
 
tr
ng
 
 
bi
ế
t
 
ơn
 
đế
n
 
th
y
 
giáo
 
hướ 
ng
 
d
n
 
PGS.TS-
 
Nguy
n
 
H
ng
 
Thái
 
 
toàn
 
th
 
các
 
th
y
 
 
trong
 
khoa
 
Kinh
 
T
ế
 
V
n
 
T
i.
 
Xin
 
trân
 
tr
ng
 
cám
 
ơn.
 
 
n
i,
 
ngày
 
18/04/10
 
Sinh
 
viên
 
 Ph
 m
 
Thúy
 
Vân
 
Ph
m
 
Thúy
 
Vân
 
L
ớ 
p
 
QTDN
 
V
n
 
T
i
 
k47
 
 
 
Trườ 
ng
 
ĐHGT
 
V
n
 
T
i
 
3
 
Đồ
 
án
 
t
t
 
nghi
p
 
L
Ờ 
I
 
NÓI
 
ĐẦ
U
 
1.S
ự 
 
c
n
 
thi
ế
t
 
c
a
 
đề
 
tài.
 
Ngày
 
nay,
 
v
ớ 
i
 
n
n
 
kinh
 
t
ế
 
m
ở 
,
 
th
 
trườ 
ng
 
ngày
 
càng
 
xu
t
 
hi
n
 
nhi
u
 
lo
i
 
hàng
 
hoá
 
d
ch
 
v
 
đa
 
d
ng,
 
v
ớ 
i
 
đủ
 
ch
ng
 
lo
i,
 
kích
 
c
ỡ 
 
khác
 
nhau,
 
đáp
 
ng
 
ngày
 
càng
 
cao
 
c
a
 
ngườ 
i
 
tiêu
 
dùng.
 
Trong
 
đó,
 
xu
t
 
hi
n
 
d
ch
 
v
 
v
n
 
t
i
 
hành
 
khách
 
công
 
c
ng
 
b
ng
 
taxi,
 
d
ch
 
v
 
này
 
khi
 
m
ớ 
i
 
ra
 
đờ 
i
 
 
m
t
 
trong
 
nh
ng
 
d
ch
 
v
 
đượ 
c
 
coi
 
 
sa
 
x
,
 
ch
 
dành
 
cho
 
gi
ớ 
i
 
thượ 
ng
 
lưu.
 
Tuy
 
nhên,
 
kinh
 
t
ế
 
ngày
 
càng
 
phát
 
tri
n,
 
nhu
 
c
u
 
ngườ 
i
 
dân
 
ngày
 
càng
 
đượ 
c
 
nâng
 
cao,
 
d
ch
 
v
 
taxi
 
đã
 
tr
ở 
 
thành
 
m
t
 
 phương
 
ti
n
 
đi
 
l
i
 
ti
n
 
l
ợ 
i
 
ph
c
 
v
 
nhu
 
c
u
 
đi
 
l
i
 
c
a
 
m
i
 
t
ng
 
l
ớ 
p
 
 
h
i
 
v
ớ 
i
 
giá
 
c
 
 
ch
t
 
lượ 
ng
 
đa
 
d
ng
 
 
b
t
 
c
 
ai
 
cũng
 
 
th
 
s
 
d
ng
 
nó.
 
K
 
t
 
nh
ng
 
năm
 
đầ
u
 
c
a
 
th
p
 
niên
 
90
 
đế
n
 
nay,
 
d
ch
 
v
 
taxi
 
đã
 
t
ng
 
 bướ 
c
 
tr
ở 
 
thành
 
nhu
 
c
u
 
c
a
 
đạ
i
 
b
 
ph
n
 
nhân
 
dân,
 
v
ớ 
i
 
ưu
 
điể
m
 
r
t
 
l
ớ 
n
 
 
liên
 
l
c
 
d
 
dàng,
 
th
ờ 
i
 
gian
 
ch
ờ 
 
xe
 
đế
n
 
đưa
 
khách
 
đi
 
 
khá
 
nhanh,
 
th
 
t
c
 
thanh
 
toán
 
đơn
 
gi
n,
 
d
ch
 
v
 
taxi
 
đã
 
tr
ở 
 
thành
 
d
ch
 
v
 
di
 
chuy
n
 
an
 
toàn
 
 
ti
n
 
l
ợ 
i,
 
nhanh
 
chóng
 
đượ 
c
 
gi
ớ 
i
 
doanh
 
nhân
 
ưa
 
chu
ng
 
nh
t
 
 
trong
 
vi
c
 
giao
 
d
ch
 
 
công
 
tác.
 
Bên
 
c
nh
 
đó
 
ph
n
 
l
ớ 
n
 
hi
n
 
nay
 
nhi
u
 
ngườ 
i
 
 
thói
 
quen
 
s
 
d
ng
 
taxi
 
trong
 
vi
c
 
rướ 
c
 
đám
 
cướ 
i,
 
đám
 
h
i,
 
,ma
 
chay
 
ti
c
 
tùng,
 
c
p
 
c
ứu…
 
M
t
 
khác,
 
ch
t
 
lượ 
ng
 
ti
n
 
ích
 
 
tính
 
đa
 
d
ng
 
d
ch
 
v
 
thanh
 
toán
 
taxi
 
chưa
 
phong
 
phú,
 
kh
 
năng
 
đáp
 
ng
 
nhu
 
c
u
 
c
a
 
nhi
u
 
lo
i
 
đố
i
 
tượ 
ng
 
còn
 
h
n
 
ch
ế
.
 
D
ch
 
v
 
taxi
 
chưa
 
ch
ng
 
t
 
đượ 
c
 
l
ợ 
i
 
ích
 
hơn
 
h
n
 
v
 
kinh
 
t
ế
 
so
 
v
ớ 
i
 
các
 
 phưong
 
ti
n
 
kinh
 
t
ế
 
khác.
 
V
n
 
đề
 
đặ
t
 
ra
 
 
làm
 
sao
 
để
 
t
o
 
s
 
chuy
n
 
bi
ế
n
 
m
nh
 
v
 
ch
t
 
 
lượ 
ng
 
trong
 
vi
c
 
s
 
d
ng
 
d
ch
 
v
 
taxi
 
nh
m
 
m
c
 
tiêu:
 
đáp
 
ng
 
nhu
 
c
u
 
di
 
chuy
n
 
c
a
 
m
i
 
t
ng
 
l
ớ 
p
 
nhân
 
dân,
 
hi
u
 
qu
 
kinh
 
t
ế
 
hơn
 
so
 
v
ớ 
i
 
vi
c
 
đầ
u
 
 
 phương
 
ti
n,
 
di
 
chuy
n
 
an
 
toàn,
 
hi
u
 
qu
 
s
 
d
ng
 
thu
n
 
ti
n,
 
văn
 
minh.
 
Do
 
đó,
 
đồ
 
án
 
Nâng
 
cao
 
ch
t
 
lƣợ 
ng
 
d
ch
 
v
 
v
n
 
t
i
 
taxi
 
hành
 
khách
 
Mai
 
Linh
 
Th
 
Đô
 
 
s
 
nghiên
 
c
u,
 
phân
 
tích
 
các
 
y
ế
u
 
t
 
c
u
 
thành
 
ch
t
 
lượ 
ng
 
d
ch
 
v
 
taxi
 
hành
 
khách
 
Mai
 
Linh
 
Th
 
Đô,
 
đồ
ng
 
th
ờ 
i
 
đưa
 
ra
 
các
 
gi
i
 
pháp
 
nh
m
 
nâng
 
cao
 
ch
t
 
lượ 
ng
 
d
ch
 
v
 
v
n
 
t
i
 
taxi
 
hành
 
khách
 
Mai
 
Linh
 
Th
 
Đô
 
đáp
 
ng
 
nhu
 
c
u
 
t
i
 
đa
 
c
a
 
khách
 
hàng.
 
Ph
m
 
Thúy
 
Vân
 
L
ớ 
p
 
QTDN
 
V
n
 
T
i
 
k47
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
c_nghia liked this
Duong Pham liked this
Nhan Bui liked this
Tam Ngoap le Thi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->