P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 4|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

pdf

text

original

הנביב םרכ תבישי www.kby.org.

il
ןמזבו םוקמב הכונח סנ
א"טילש גרבנירג יכרמ ברה הבישיה שאר
.א " " םימי הנומש וב וקילדהו סנ השענ
1

ףסוי תיבה לש תמסרופמה ותלאש לע
2
, , היה ירהו סנה רכזל םימי הנומש הכונח עבקנ עודמ
. , " , דחא םיצורית ףוס ןיא ורמאנ םימי העבש אלא סנה היה אל כ א דחא םוי קולדל ידכ ןמשה ךפב
" ז טה לש וצורית אוה םהמ
3
, , לע לח סנה ןיאש םייק רבכש רבד לע אלא לוחל לוכי סנה ןיאש ןויכש
. , " , רבסה לע ינשה םויב לוחל תורשפא סנל היהתש ידכ ןושארה םויב ןמשה רמגנ אל כ ע קיר רבד
" ל צז קוק ברה המת הז
4
, , , סנ לע קר רמאנ שממ וב שיש רבד לע אלא לח סנ ןיאש הז ללכש רמאו
, " , " לבגומ איבנה ןכש תימנושה השאל עשילא י ע השענש ןמשה סנב וניצמש יפכו איבנ י ע השענש
' , , , רצקת ה דיה לוחל המ לע ול היהיש ךרוצ ןיא איבנ תריזג אלב השענש סנ ךא םדו רשב חכב
? ןיאמ שי שדחל

[ ' ] קסירבמ םייח ר לש ומשמ םג רסמנ ךכו קוק ברה בתכ ןכ לע
5
רמגנ אל ןמשהש הביסהש
, , ןושארה םויב הלכ ןמשה היה וליאו תיז ןמשב איה הרונמב הקלדה תוצמש ינפמ איה ןושארה םויב
" . , , " תוחנמב י שר בתכ ןכו סנ לש ןמש אלא תיז ןמש הז היה אל סנ י ע ינשה םויב שדחתמו
6
ןינעב
" . " " ' ואצמנש םיטיחל הנווכהש י שריפו םחלה יתשל םירשכ םיבעב ואבש םיטיח םא מגה תלאש
, , " , ןאכל ועיגהו םיטיח האלמ הניפס העבטש םוקממ סוניקואה ימיממ םיבעה ועלבש י ע םיננעב
,' " ." " . " הנווכהש סותכ שרפל י שר הצר אלו םכיתובשוממ רמאנש םושמ םירשכ םניא הנקסמלו ל וחמ
, , " , קוספל ךרוצ ןיאו םירשכ םניאש טושפו םיטיח ולא ןיא י שר תעדלש סנב ודריש םיטיחל
" " . , " " י ע הוהתנש ןמש ה והו םירשכ םיטיח םניא סנ לש םיטיחש םירשכ םניאש ונדמלל םכיתובשוממ
, " , תיז ןמש קולדי ינשה םויבש ידכ ןושארה םויב ןמש טעמ ראשיש ךרוצ היה כ עו תיז ןמש וניא סנ
" , , " . הנומש םיגגוח ונא כ עו ןמשה לכ הלכ אל ירהש סנ היה ןושארה םויב םג ז יפלו סנ לש ןמש אלו
.םימי

' " תבשב מגהמ ז ע ריעהל שיש אלא
7
" םהב םיקילדמ ןיא םימכח ורמאש תוליתפו םינמש
, " . ," , רמול ךייש המ א ערה םש השקהו הפי תוקלוד םניאש ןויכ שדקמב םהב םיקילדמ ןיא תבשב
. " , , ' " " ותיישוק תא א ערה בשיי אלו דבלב תיז ןמשב אלא שדקמב םיקילדמ ןיא ירהו םיבר ל םינמש

' " תוחנמב מגה י פע ותישוק בשייל קוק ברה בתכו
8
, , ףאו תוכתמ ינימ לכמ הרשכ הרונמש
, ," " תרונמב דחוימ ןיד רמול אב אלא תורחא תוכתמ לולשל אב הז ןיא בהז תרונמ רמאנ הרונמבש
" . – , הב שי כ א אלא הרשכ בהז תרונמ ןיאש םיחרפו םירותפכ םג האב בהז האב הרונמה םאש בהז
, . םיטרפה לכב ךרוצ ןיא תוכתמ ראשמ אלא בהז האב הניא םא ךא םיחרפו םירותפכ םיעיבג
. . " . המש תיז ןמש ןינעב םג רמול רשפא ךכו הרשכ תוכתמ ראש םג ז יפלו םיחרפו םירותפכ םיעיבגכ
. , " , , אב אל תיתכו ךז אב תיז ןמש אב רמול אלא םירחא םינמש לולשל הנווכה ןיא תיז ןמש בותכש
1
. אכ תבש
2
. " ' " ע רת יס רוט ח וא
3
" א קס םש
4
" " " ז צשת ג ח ה יארה תורגא
5
, ' הכונח ןיוז ברהל הכלהב םידעומ ר

. טס
!
. אכ
"
. חכ
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
" , " ." , ז עו הרונמב בכעמ תיז ןמשה ןיאו םירשכ םינמש ראש םג ז יפלו תיתכו ךז אב אל תיז ןמש
. , , ' הזב תבשוימו שדקמב םיקילדמ ןיא תבשב םיקילדמ ןיאש םינמש םתואש תבשב מגה הרמא
. " א ערה תישוק
, , , " ידכ ונראיבש יפכו ןושארה םויב ןמש טעמ ראשיש ךירצ היה המ םשל הלאשה תרזוח ז יפלו
, , , היה םג ינשה םויב סנ ןמש היהו ןמשה הלכ היה םא םג ירה סנ לש ןמש אלו תיז ןמש היהיש
, . , , תחא הלבגמ קר הנשיש אלא רשכ אוה ףא סנ לש ןמשו תיז ןמש אקוד ךירצ ןיא ירהש רשכ
, , ירהש תבשב וב םיקילדמו הפי קלוד סנ לש ןמש יאדובו תבשב םהב םיקילדמה םינמשה ןמ אוהש
. " ' ש צומ דע #מוחה קלדש אסוד ןב אנינח ר לש ותבב וניצמ

, " " אלו תיז ןמשב קילדהל איה הוצמה הליחתכל יאדובש הוצמ רודיה ךרוצל סנה השענש ל צ כ עו
. , " , ינשה םויל ןמש טעמ ראשיש ידכ ןושארה םויב רבכ סנה השענ כ עו רחא ןמשב

, השענו רתוימ היה סנה לכ ךכ ןיב ירהש הוצמ רודיה ךרוצל קר סנ השענש רמול המית הז ןיאו
, , , אלא אמטה ןמשב קילדהל רשפא היהו רובצב היוחד וא הרתוה האמוט ןכש הוצמ רודיה ךרוצל קר
. הוצמ רודיהל השענ לכהש

, , קר סנה השענ עודמ הוצמ רודיה ךרוצל היה סנה לכ םא הלאשה תררועתמ התעמש אלא
, . וא תכתמ לש ןידופישב וקילדהו בהז לש הרונמ םיאנומשחה ואצמ אל ירהש הרונמב אלו ןמשב

9
, " , . הנוש המב אקוד בהז תרונמב צ אש םשכ אקוד תיז ןמשב ךרוצ ןיאש שדחתנש התעמו
. , הרונמב אלו הוצמ רודיהל סנ וב השענש ןמשה

. , הכונחה סנ לש שרשה אוהו תודהיה תפקשהב בושח דוסי קוק ברה בתכ הזבו


.ב הקיתטסאו הקיתא

, " תא םייקמ אוהש לארשיב הרושה שדקה חור תלוגס עידוהל השענ הכונחד סנה דוסי םנמא
" " , , אוה יוצרה ןוקיתהש י פעא כ ע לוח לש תוברתו חור םוש חכב ןיא הזו הב יולת וניאו תוירמחה
, , , , תורצ ילגשכ תאז לכב לבא תומלשבו רודיהב היהי ינחורה יפואל ילכה אוהש ירמחה ןכותהש
. ' , , זאו ויכרע לכב חרפו בושיו דעל והמיקי ה רואו יח וחור ראשנ לארשיבש ירמחה דצה תא םירבשמ
" , , , הכשמנו המעט דמע כ ע ינחור רשועב לבא המואה הראשנ תירמח תוינע לש בצמב ןכ רבדה היה
" . , לע סנה השענ אל כ ע תמלשומו הנוילע היחתל תדמועש הזה םויהכ השדק רואו המויק תלשלש
, " , , , םצעל עגונב לבא דבעידב פ כע רשכש ןויכ #ע וא #עב הפוחמ לזרב לשב וקפתסנו הרונמה ילכה
" , , , , רודיהה תילכתב היהיש ידכ םיסינ ושענ ןמשה ךותה תוימינפה חורה דגנ ןוכמה
10
.

. , , ינוצחה לע ימינפה ןכותה רמוחה לע חורה ןוחצנ אופיא אוה סנה דוסי

" , . ל רהמה שרפמ ןוי תוכלמ לארשיו ןוי תוכלמ ןיב קבאמה שרש הזו
11
, הב שיש תוכלמ איה
, , " , תישונא המכח איה םתמכחש אלא לארשי תרות םע שגפמ תדוקנ םהל שי כ עו הנובתו המכח
" " , " " . הרות ןיא םיוגב הירשו הכלמ ל זח ורמא ז עו תיקלא תרות איה לארשי תרות וליאו
12
– םא
" . , . , הנוש לארשיב ןוי תמחלמ כ עו ןימאת לא םיוגב הרות שי ןימאת םיוגב המכח שי םדא ךל רמאי
. . " ומחלנש שי לארשי םע דגנ המחלמ יגוס ינשב ונשגפנ דימתמו זאמ ע המוא לש תומחלמה ראשמ
$
" ב ע םש
1%
" םש ה יארה תורגא
11
הוצמ רנ
12
" ' ' ר כיאבו ט ב הכיא
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
" . , , ם במרה #ילמה ולא תומחלמ לע המשנהו חורה דגנכ ומחלנש שיו הדמשה תמחלמ ףוגה דגנכ
13
והיעשיב קוספה תא
14
." , " אוה ילכה יעישרת טפשמל ךתא םוקת ןושל לכו חלצי אל ךילע רצוי ילכ לכ
. , , #מאמה תוברת תמחלמ איה ןושלה וליאו ברחה תרזעב הדמשה תונויסנ ףוגה דגנ המחלמ
, , דוחיה תא לטבל ןויסנב ןוי לש תוברתה תמחלמ איה ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל
" , . . ןרק לע םכל ובתכ םהיתורזגמ תחאב םינויה ורמאש הזו תינויל הרותה םוגרת ןאכמ ילארשיה
" , לארשי יקלאב קלח ונל ןיא רושה
15
" " , . ול רדה ורוש רוכב ףסוי תא הרותב למסמ רושה
16
,
" " רוש ורקע םנוצרבו
17
, . םע תודהיל שיש הושה דצה תא תודהיבש תוילסרבינואה תא ןייצמ ףסוי
" " . , " ושדקל הדוהי התיה וילע רמאנש הדוהי תמועל תוינוצחה תא ע המוא
18
" , הדוהיש ל זח ורמאו
' , . , תויתוא ג קר אענצב שדקש ףסוי וב תואצמנ םשה םש תויתוא לכ איסהרפב םשה םש שדיקש
19
" " ומש ףסוהיב תודע
20
" " " . הנשוג וינפל תורוהל בקעי י ע חלשנ הדוהי
21
, – שרדמ תיב ול םיקהל
" " םכינפל היחמל חלשנ ףסוי וליאו
22
, , ורעשב לסלסמ אוה ילכלכה דצה תא ןיכהל
23
םיעבש עדויו
ןושל
24
, " " . תומואה םע הלועפ ףותישב לגד םתנבה י פעש ידוהיל אמגודכ ףסוי תא םינויה וחקל כ ע
." " לארשי יקלאב קלח ונל ןיא תרמואה איה רושה ןרקו

," " " " ' קר אלא םילבבתמ וא םיסרפתמ גשומ תויוכלמה דמ המחלמ םושב וניצמ אלש והזו
, , ," " תא תשקבמ הניא ןוי תוכלמ וליאו דבאלו גורהל דימשהל תושקבמ תויוכלמה ראש ןכש םינויתמ
. , , לארשי ןיבל םניבש ןויושה דצ תא טילבהלו דוחיה תא שטשטל קר אלא לארשי תדמשה

תמא תפשה בתכו
25
. , : ' , םהו הלימו שדח תבש לארשי לע ןוי תוכלמ ורזגש תורזגה ג ויה ולאש
. , : ," , , " ' םדאו ןמז םוקמ תורחא םילימבו שפנ הנש םלוע היוהבש םידממה ג דגנכ

. , , האירבבש השודקה תא תבשהו ןמזה תשודק תא שדחה ףוגבש השודקה תא תנייצמ הלימה

ובתכ דועו
26
. ' ' , דגנו רובעי לאו גרהי רמאנ םהילעש תורומחה תורבע ג דגנכ םה תויוכלמה דש
" " . , ל רהמה ירבד י פע ושריפו םימד תוכיפש דגנכ איה ןויו ערה ןושל
27
, , הגירה ןייצמ םימד תוכיפשש
. , , שפנה תאצוה השוריפ הגירהו שפנה אוה םדהש אלא םימד ךופשל אלב םג גורהל רשפאש ףא
. לש הנינע הזו םדאה תא היחמה ימינפה ןכותה תקרוה , תוהמה תחת ינוצחה יפויה תא טילבהל ןוי
. ," " " , ללח הואשע ןושל הוללחיו םיצירפ ואב םלצא רמאנ כ עו תימינפה

, " . וכליו םכינש םכש לע ומישיו הלמשה תא תפיו םש חקיו תושונאה ימי תישארמ םירבדה רוקמו
" םהיבא תורע תא וסכיו תינרוחא
28
, : " . םש לע דמל חקיו אלא וחקיו ןאכ בותכ ןיא ל זח ורמאו
13
ןמית תרגא
14
. " " ז יט ד נ
15
" " ד פ ר ב
1
. " " ז י ג ל םירבד
1!
' " ו ט מ תישארב
1"
.' " ב ד יק םיליהת
1$
: ול הטוס
2%
. " ' ז ט ח םש
21
" ' " ר בבו ו ט ל תישארב
22
.' " ה ה מ תישארב
23
.' " " ו ט ל תישארב י שר
24
: ול הטוס
25
" ז מרת הכונח
2
. " ' ט כ מע הילדג רוא
2!
.' ' , ח רמאמ תועובש קחצי דחפ רו הרותה לע שורד
2"
" ' ג כ ט תישארב
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
' , , , גוגל ןתא אנש וינבל הרובקל הכז תפיו הוצמ לש תילטל וינב וכז ךכלו תפימ רתוי הוצמב #מאתנש
רבק םש םוקמ
29
.

ושריפו
30
" , , , הקיתא ז על ןושלבו תוירסומו תויסומינ םדאה תוגהנתהל םיעינמ ינש םנשיש
, . אוה תויסומנ וליאו ומצע ןיבל וניב אוהשכ םג רשיו בוט תושעל םדאה תא בייחמ רסומה הקיתטסאו
. " , רקיע הזו םוקמל םוקממו ןמזל ןמזמ הנתשמו םדא ינב תעדב יולת כ עו תוירבל םדא ןיבש ןינע
. " , . וכז ךכיפל תושעל ןוכנ ךכש רסומה י פע ןיבה יכ ומצעמ רבדב #מאתנ םש תפיל םש ןיב לדבהה
" ' . א גמה כו הוצמ לש תילטל וינב
31
, " " יטוח קרו דגבה תחת תילטה תא שובלל ןוכנ י ראה י פעש
, . , , ומצעמ ןיבה אל תפי ךא םדא ינב יניעמ רתסנש המב םג תוצמ םויק שיש ונייהו #וחב ויהי תיציצה
, " , , הנינעש הרובקל וכז כ עו תאז בייחמ סומינהש ןיבהו םש השע ךכש הארש רחאל קר ףרטצהו
, " – " , הניכשה ךא סומינו יפוי לש שגרב וכרב ה בקהש תפיל םיקלא תפי חנ םכרב ךכו תוירבה דובכ
" , , י פע תוגהנתהו רסומב אלא םיסומינו ינוציח יפויב יד ןיא הניכש תארשהלש םש ילהאב הרשת
. יקלאה רשויה

" ל צז לאימע ברה הזב קימעהו
32
, " , ןיאש םשכ הקיתאמ ללכ ועדי אל םינויהש רמול א אש רמאו
, , . תירבעל םג ומגרותש תודמ ירפס ורבח ןוי ימכחש הקיטתסאמ רבד תעדוי הניאש תודהיב דושחל
, " , לש חסונהש אלא פ עבש הרותב ןהו בתכבש הרותב ןה םוקמ ונלצא תספות הקיטתסאהש םשכ
, , : הקיטתסאל האב ךפיהל תודהיהו הקיטתסאה ךותמ הקיתאל ואב םינויה ךכ תויהל ךירצ קוליחה
, , . רבדב יפוי ללכ ןיא תודהיה תפקשהלש םירבדה םוכיסו ךכל תואמגוד םש איבמו הקיתאה ךותמ
, , , ןויב תאז תמועלו הנוגמו הפיב ףא אלא ער וא בוטב קר םידדמנ םניא רסומה יגשומו ירסומ וניאש
. רטשמו רדס היהי אל רסומ היהי אל םאש רדסהו יפויה אוהש תילכתל יעצמא אלא תוירסומה ןיא
. , , , הרבחה לש הפיה רדסה שבתשי םיינעל וגאדי אל םא לשמל הנידמב

, : תימינפה תוירסומה וא ינוצחה יפויה םירבד לש םרוציק . לארשיל ןוי ןיב דמועש המ הז

, , : " לא יכ םייקלא תוצמו הרות םהל שיש המב לארשיל דגנתמ אוה ןוי תוכלמ ל רהמה ןושל הזו
, , , הרות איה רשא לדבנה יקלאה לכשה אל דבלב םדאה לכש איהש המכחה הל ךייש וז תוכלמ
. , םידגנתמ םה השודק תיקלא הלעמ ול שיש שדקמה תיב לא ןכו ירמגל לדבנה לכשה איהש תיקלא
, " , , םוקמ לכ ורמאש ומכ וז לע וז תוגרדמ יתש םה ק מהיבו הרותה יכ תאזה תוכלמה הל רתויב
" , ' " , ןתו ונימיב הרהמב ק מהיב הנביש וניתובא יקלאו וניקלא ה ךינפלמ ןוצר יהי דחיב ולא םינש
, " , ," טרפב ק מהיבלו הרותה תוצמ לא םידגנתמ ויה ןכלו רחא םוקמב ראובמש ומכ ךתרותב ונקלח
." " , " רוא הרותו הוצמ רנ יכ ק מהיב לש תורנב היה םהל השענש סנה ךכלו

" " ל רהמה ירבד י פעו
33
םוקמב ןוי תמחלמ לש הדוחיו הכונח סנ לש ותוהמ ראבל ונא םישקבמ
" , ה כבו שדקמבש רואה דגנ ונייה ןמזבו . אקוד ולסכב


.ג שדקמהו רואה

" . ' ךשחו והובו והות התיה #ראהו האירבה תישארב רבכ #וענ לארשיב תויוכלמה ד לש םקבאמ
, , , , " , ' " ," ידמ תולג הז והבו לבב תולג הז והות התיה #ראהו תויוכלמה ד לע ל זח ושרד םוהת ינפ לע
, , לע םהל ובתכ םהל תרמוא התיהש םהיתורזגב לארשי לש םהיניע הכישחהש ןוי תולג הז ךשחו
2$
. " םש י שר
3%
' ' חנ פ ברה שפנ ק ציבולוס ברה
31
" ' ' ג יקס ח יס
32
' מע הפוקתה יכובנל ורפסב 142
33
הוצמ רנ
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
. , , , חורו רקח הל ןיאש העשרה תכלממ תולג הז םוהת ינפ לע לארשי יקלאב קלח ונל ןיא רושה ןרק
, . , לש םהישעמ ולא רוא יהי םיקלא רמאיו חישמה ךלמ לש וחור הז םימה ינפ לע תפחרמ םיקלא
םיקידצ
34
.

. רואב ךשחה תמחלמ אופיא איה לארשיב ןוי תמחלמ

" " תוימלועל תויקלאמ הדירי רותב תולגתמ תויוהה
35
, . לע יוצמ אוהו הנושארה הריציה אוה רואה
," " . םויו ינש םוי ןכ ירחא רמאנש יפכ ןושאר םוי ןושארה םויב רמאנ אל תוימלועהו תויקלאה לובג
" , , , כ עו רבד ןידע היה אל האירבה תליחתב וליאו וירחא ינש שיש ועמשמ ןושארש םושמ ישילש
. " , , רואה י ע השענ תוימלועל תויקלאה ןיב רבעמהו םשגתמו םלועה ךלוה דחאה ןמו דחא םוי רמאנ
. , ," " " . םינפ דוס זר אירטמיגב רואה כ עו ימשגל ינחורה ןיבש שגפמה תדוקנב אופיא אוה רואה

" . , ןמ קלוסמ אוהש לכ יכ ימשגה רבדה אוהש ךשחה תמועל חורה למס אוה רואה ךכ םושמו
. , , , , יכ ךושחו רוכע אוה רתוי ימשג אוהש לכש םיימשגה םיאצמנב ןיבת רשאכ ריהב רוא אוה ימשגה
, " , , תוסג #ראל שיש #ראה ומכ םיימשג כ כ םניא םימהו ירמגל הכושח #ראה ןכלו תימשג איה #ראה
, , , רתוי אוה חורה ןכלו ימשגה ןמ קלוסמ רתוי דוע חורהו רתוי םיכז םה םימה ךכל רתוי ירמח תובעו
" קד רתויו ךז
36
.

" " " " הרואה תארבנ ק מהיב םוקממ ל זח ורמאש והזו
37
, שדק אוה שדקמבש שודקה םוקמהו
' . , מגב ורמאו היתשה ןבא היוצמ םשו םישדקה
38
, , תתשוה הנממש היתשה ןבא המש תארקנ המל
. , : " , תועמשמו דצ לכמ םלועה ףוס דע םיבגר וקבדנ הביבסו הליחת תארבנ ןויצ י שריפו םלועה
" , , תלחתמ איהש היוה רותב תואיצמה תא םיגישמ ונחנא תויתגרדה לש ךרדב ארבנ םלועהש רבדה
, , , האבש דע הדורי תוהמל הנוילע תוהממ הטמל הלעמלמ הדירי תכילה הליחתב תכלוה הרוקממ
, , " ." הגרד תלפתשמ תעפושו תכלוה םייחה רוקממ םייריציה םייחה תעפש הלפש רתויה הדיריהל
" , , , לזרבו ןבא רפע קוחל הרושק השק תיעבט תישענ תוירמחה תא תרצויש דע הגרד רחא
39
. שיו
, , איהו ךפהמה לח וז תקיודמ הדוקנבש רמולו עבצאב וילע תורוהל רשפאש םיוסמ םוקמ ונמלועב
, , , ונממ לחה םלועה תתשוה הנממש היתשה ןבא איה וז הדוקנו ימשגל ינחורה ןיבש רבעמה תדוקנ
– , , ךליאו ינשה ודצמו חורה ול רבעמ םלועב ןושארה רמוחה אוהו ירמח םלוע השענו םיבגרה וקבדנ
. םלועבש תושודקה רשע ןאכמו רמוחה
40
, , , תופקומ תורייע תוצראה לכמ תשדוקמ לארשי #רא
, , , , , , םינהכה תרזע לארשי תרזע םישנ תרזע ליחה תיבה רה םילשורי לש המוחה ןמ םינפל המוח
, . , , םיברקתמ היתשה ןבאל םיברקתמש לככ םישדקה שדק ףוסבלו לכיהה חבזמלו םלואה ןיב
. , , היוהבש תוירמוחה ןויכל הכילה איה היתשה ןבאמ תוקחרתההו לכה רוקמל תוקולאל

, , , , שגפמה תדוקנ ןושארה רמוחה אוהש שדקמה םוקממ ארבנ הנושארה הריציה אוהש רואה
," " . ישדק תיב דגנכ ועופיש עצמאו המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס הנהו #ראו םימש ןיבש
םישדקה
41
.

34
" ר ב
35
" א יפ הבושתה תורוא
3
הוצמ רנ
3!
' ' " ד ג ר ב
3"
: דנ אמוי
3$
" – " " " ד כ ב כקת ב ח ק הוא
4%
' " ו א פ םילכ
41
" " " םש י שרבו ב י ח כ תישארב
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
" " " םימוטא םיפוקש תונולח ק מהיבב הנב המלשש הביסה יהוז
42
. הריתס וב שיש רבד הז ירהו
' . , , מגה תשרפמו םוטא וניא ירה ףוקש םאש תימינפ
43
, אלש #וחבמ םיבחרו םינפבמ םירצ ויהש
, " , , םינפבמ םיבחרו #וחבמ םירצ םה כ עו רואמל םייושע םהש ותיבב הנוב םדאש תונולח ראש ךרדכ
, , " , , םלוע לש ורוא אוהש הרואל ךירצ ה בקה ןיא שדקמב ךא המינפ #וחבמ הרואה תא סינכהל ידכ
. , , " לבת תוצוח ריאמ שדקמה רואש #וחבמ בחרו םינפבמ רצ ךופה אוה תונולחה ןווכ כ עו

, – " " " , " הכישחהש ןוי תוכלמ וז םוהת פ ע ךשוחו שדקמבש רואה דגנ ןוי תמחלמ תדקוממ כ עו
." " ' , " , םימיה לכ םש יבלו יניע ויהו וילע אנש ק מהיב אוהו לארשי לש םהיניע


.ד הרונמהו רואה

, . ' " תרנה תא ךתולעהב וילא תרמאו ןרהא לא רבד רמאל השמ לא ה רבדיו הרונמה ינפ לומ לא
" ' . השמ תא ה הוצ רשאכ היתרנ הלעה הרונמה ינפ לומ לא ןרהא ןכ שעיו תורנה תעבש וריאי
44
.
," " . תעבש איה הרונמה ירה תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא ההימת ררועמ הז קוספ
!? , !? , תורנה תעבש ןהמו הרונמה יהמ הרונמה ינפ לומ לא תורנה תעבש וריאי ךיאו תורנה

. , , " אלא יעצמאה רנה ןווכל וריאי תורנה לכו יעצמאה רנה איה הרונמהש בתכו הזב שיגרה י שר
." " " תורנה תשש וריאי הרונמה ינפ לומ לא רמול ךירצ היה ז יפלש

." " : " ," " . הניש אלש ןרהא לש וחבש דיגמ י שריפו ןרהא ןכ שעיו רבסה ןועטה רבד דועו

? , , הניש אלש וחבש דיגהל ךרצוהש תונשל ןרהאל ול היה המל יכו האילפ ררועמ רבדהו

, " , " " יואר היה אל ה בקה ארבש ןושאר רואש ל זח ירבד י פע וז השרפ וראיב תודיסחה תרותב
, " " . , ןיזחתי אלד איעשרד ןירד ןוניאב ה בק ליכתסא דכ אבל דיתעל םיקידצל וזנגו דמעו םיעשרל
" . , םרוא םיעשרמ ענמיו ד הה היל זינג ארוהנ אוההל
45
, . , . אקוד איקידצ םיקידצל היל זינג ןאמלו
" " החמש בל ירשילו קידצל עורז רוא ביתכד
46
" , תרונמ יתיאר הירכז הילע אבנתנש הרונמה איהו
"' וכו הילע היתורנ העבשו השאר לע הלוגו הלוכ בהז
47
. תנווכמ הטמל שדקמבש הרונמה תדובעו
" " . , ק מהיב דגנכ ןווכמ הטמלש שדקמ תיבש ומכו זונגה רואה תא ףושחל ידכ הנוילעה הרונמה דגנ
, , " , הרונמה תורנ תאלעה יכ ונשרפו תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא בותכ כ ומכ הלעמלש
" םימשבש הרוהטה הרונמהמ הראה ךישמהל הנכה קר אוה
48
, " . הרונמה ינפ לומ לא ביתכד ונייהו
, , , איהש הרונמה ינפ תארקנ ןכל הלעמלש המל םיזמר םה תוצמה לכש הנוילעה הרונמה איהש
, " , רואה יבגל הז רוא ןוימד ןיאש ףא תורנה תעבש וריאי כ יפעאו ןכשמבש הרונמה לש תוימינפה
" , תוטוידה ילכב שמתשהל תוכלמ ילכ לסופ ךלמהש קר השעמלש
49
.

, רואה איה איהש הנוילעה הרונמה דגנכ תנווכמה שדקמבש הרונמה תקלדה ןינע תוימינפ הזו
. תונולח םתוא ךרד ריאיש זונגה רואה תפישחל איבהל הקלדהה תנווכו תישארב ימי תששמ זונגה
. םימוטא םיפוקש
42
.' ' ' ד ו א םיכלמ
43
: ופ תוחנמ
44
.' ' א ח רבדמב
45
" " ו ט ח ל בויא
4
: " המ א ח רהז
4!
' ד הירכז
4"
" ג נרת הכונח תמא תפש
4$
" ח לכת םש
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il

, , . אלמ הרונמה הבתכנ הנוילעה הרונמה לע זמורש םוקמ לכש השרפבש םילימה םיקיודמ המכו
. " , , . " ו או אלב רסח הבותכ איה הנותחתה הרונמה לע רבדמשכו ו אוב

" ינפ לומ לא הרונמה וריאי " ינפ לומ לא ןרהא ןכ שעיו תרנה תעבש הרונמה ." היתורנ הלעה
" , השעמ הזו הז תמועלו הרנמה ' ,' תא השע ןכ השמ תא ה הארה רשא הארמכ וכו בהז השקמ
הרנמה "
50
.

," , " . ןכ יהיו יהי םיקלא רמאיו םימעפ רפסמ רמאנ תישארב ימי תששב ןרהא לש וחבשל ןאכמו
. ," , " אל תמאבש םושמ ןכ יהיו רמאנ אלו רוא יהיו רוא יהי םיקלא רמאיו רמאנ רואה תריציב וליאו
, , " " : . , אל ורמא םהו ןכ יהי יתרמא ינא ה בקה רמא שרדמב ורמא ךכו רוא ותוא זנגנ ירהש ןכ היה
" " ." םיעשרה ןכ אל רמאנש המ ונייהו ןכ
51
.

" " " טפשמב םיעשר ומוקי אל ןכ לע קוספה תא ז ע ושרדש שיו
52
, לע אוה םיעשרה לש םשנועש
, " " ," " טפשמב םיעשרה ומוקי אל הז ןכ לעו ןכ יהיו רמאנ אל םללגבש
53
.

," " , , ןרהא ןכ שעיו ןרהא לש וחבש ךכ לע אב הז ןומדק לוקלק ןקתל האב הרונמה תדובעש ןויכו
, , , הרושכ ןרהא לעפ ןאכ ןכ יהיו רמאנ אל םייטעבו ונישש םיעשרל דוגינבש הניש אלש וחבש דיגמ
. " " , ," " טמשנש ןכ ה תא הריזחמו זנגנש רואה תפישחל האיבמש הרונמה תדובעב הזו ןכ שעיו

" " , םימעפ המכ הליפתה עבטמב ל זח וסינכהש המש ורמא תומושר ישרוד ןכו ," ךתרותב בותכ
" " : , " " , טמשנש ןכ ו ושוריפ ךכו הרותב ה בקה וזנגש ל זח ורמא ירהש זנגנש רוא ותואל זמור הז ףא
. , ," " ויוליגל איבהל רשפא הרותה ךרדש ךתרותב התעמ בותכ ןכ יהיו מ


.ה שדקמבש רתסנהו יולגה

. , " ךשחה תוכלמ םה ירהש הרונמבש רואה דגנ רקיעב תנווכמ ק מהיב דגנ םינויה תמחלמ ןאכמ
. . , , . לש תוברת הז תמועל הז ינחורה ימינפה ןכותה דגנ ירמוחה ינוצחה ןינעה רואב תקבאנה
" " , , םיחרפו םיציצ ףוג תוינוצח
54
. , , , , יקלא לכשו תוהמ םיימינפ םינכת תוירסומ לומ ישונא לכשו
" ל רהמה ןייצ םיזמר המכ
55
. לש ינוצחה דצה תא אמטל תורשפא םהל שי םינויה הז קבאמב
, ' . " . , שמחו םישש אוה יגב לכיה לכיהבש םינמשה לכ תא ואמט כ ע ימינפה דצה תא אל ךא תודהיה
. , ןתינ הז חכש אלא לכיהבש שדקה לע רבגתהל ןויל חכ שיש תורוהל ששו םישש םרפסמ ןוי וליאו
, , לע אל ךא המכחה םע םהל שיש ףתושמה עגמה ךותמ שדקמה לש ינוצחה דצה יפלכ קר םהל
, . סנכהל תושר ול שי ירהש רתסנה דצה םע רוביח םג וב שי לודגה ןהכה וליאו ובש רתסנה דצה
. , , שדקמבש םלענה דצה אוהש םישדקה שדקל םינפלו ינפל

' " , ' . " ," " דבלמ הה רחא ד וי שי וליאכו יריצב תדקונמ ה תואה ןכש תרתסנ ד וי שי לכיה הלמבו
, , , , " . " תרתסנ הינשהו הבותכה היולג תחאה ם ידוי ינש לכיה הלמב שי תמאבש ךכ הבותכה ד ויה
, , , לכיהה לע רבגתהל תורשפא ששו םישש םרפסמש ןויל שי שמחו םישש ורפסמש יולגה תניחבמו
5% 5
. ' ךתולעהב שיר םיבלמב הז לכ ע
51
' " א םיליהת ט חוש שרדמ
52
םש
53
. ' ' ךתולעהב פ ןיוז ברהל םידעומלו הרותל ע
54
. ' יולה הדוהי ר לש ורישמ יוטיב
55
הוצמ רנ ףוס
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
' . , , םיעבש יגב ןהכו םש עגמ םהל ןיא שמחו םיעבש ורפסמש לכיהה לש רתסנה דצה תניחבמ ךא
. , םותחה ןמש ךפ ותוא תא אמטל םינויה וחילצה אל ןכלו שדקמבש רתסנה דצל ךייש אוהו שמחו
. לודג ןהכ לש ומתוחב

, , " חבזמ ינבא םתוא וצקשו םישודקה םינמשה תא ואמט םעגמב היולגה תודהיה תא ואמט םיוגה
, , . אקודו רז עגממ םימותחו םימולע םהש תודוסה תוימינפ וראשנ םתשודקב לבא ולגפתנ שדקה
, . , איהש וז תוימינפו םוללחו םיצירפ ואב רבכ תודוסל רשא םיאטבמה יכ תיתמשנ רתויה תוימינפה
, , , ןמז לכ הנממ הזז הנניאו לארשיל רשא תילוגסה המשנב איה העובק הנוילעה המשנה תמשנ
, המואה תחלצהו רשואב ללכב #פח אוהש ןמז לכו ברקב יח הנויבצלו המואה תוללכל רושקהש
, ' . " , ויתועדו וישעמב העוט אוה םא יפאו ויתונופצ תא שרפלו םשב ארקל עדוי וניאש י פעא תילארשיה
" םישדק שדוק וכות
56
.

, , תא עקעקל #וחה לש וחוכב ןיא ךא עגפנ םנמא יולגה דצה םיאנומשחה ןוחצנל הביסה התיה וזו
" , , , " , שא לארשיבש חורה זרה רואה ןוחצנ היה חטבומ כ עו לארשימ םדא לכבש ימינפ רתויה #וצינה
." הבכת אל חבזמה לע דקות דימת

, , תא ןייצמ הז רפסמש םושמ הכונחבש האדוהה ימי םה םימי הנומשו סנה היה םימי הנומש
" , . הלימה תישענ כ עו םלועה ארבנ םימי העבשב ירהש עבש ורפסמש עבטה םלוע ירחאש הגרדמה
םויב
, , לעמ ופוג תא םמורלו שדקל האבה הלרעה תרסהו הלרע לעב אוה יעבט ארבנ לכש ינימשה
. , ינימשה םויב אקוד איה עבטה

" , , קסועה םיליהתב ט י רומזמב ןכלו ישונאה לעמ יקלא לכש איהש עבטה לעמ איה הרותה ןכו
, ," - " וליאו םיקוספ העבש וב שי עיקרה דיגמ וידי ישעמו ל א דובכ םירפסמ םימשה םימשה ימרגב
, " ." ' " רבדמה םש ט יק רומזמ ןכו שפנ תבישמ המימת ה תרות הרותה ןינעל רבוע ינימשה קוספה
' . , , ז רחא התיה הרותה תניתנ ןכו םיקוספ הנומש תוא לכ יפא ינמתמ בכרמ תוצמהו הרותה חבשב
. , , , הרות הנתנ ינימשה עובשה תליחת םישימחה םויבו הנכה לש תועובש

. ' , םינק ז הב שיש לכיהבש הרונמה תמועלו םישדקה שדקב ןוראב תחנומ הרותהו

" ." " . , ןוראה כ עו רוא הרותו הוצמ רנ יכ ומצע רואה אוה ןכש הנומש ןמיסב אוה םישדקה שדק
, . " " " , " ינימשהו הטמל עבש םימעפ הנומש הזמ היה ק הקל כ הויב סנכנשכ ג הכהו רואה ש ע ךכ ארקנ
. , עבטה לעמש םלועה דגנכ הלעמל

" ל זח ושרדש והזו
57
" ' , " רשא יתירב תאז הב אנש הלימה תוכזב שדקה לא ןרהא אבי תאזב
" " ' ," הרותה תאזו אנש הרותה תוכזבו ורמשת
58
, . ךייש הרותהו הלימה תוכז וב שיש ימ קרש
. , דצב קר םוגפל ולכי םינויה וליאו עבטה לעמש םישדקה שדק םוקמל סנכהל יאכזו לדבנה תלעמל
. " , ג הכה םתוחב םותחה ןמשה ךפב אל ךא לכיהה לש ןוציחה


.ו " ולסכב ה כ

5
" ' ד צ מע תורוא
5!
' " " ח ח ל ר ומש
5"
' " " ו א כ ר קיו
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
" , , ה כב ןוחצנה היה ובש ןמזל תועמשמ שי ךכ שדקמה םוקמבש הרונמב דקוממ קבאמהש םשכו
. . הברה םימודק םינמזב רבכ עיפומ אוה םיאנומשחה ימיב הנושארה םעפב ןיוצ אל הז ךיראת ולסכב
. , שדקמל רשקב דימתו רתוי

' " , " ןסינב ח דע לפוקמ ואשעו ןכשמה תכאלמ הרמגנ ולסכב ה כב ןכשמה תכאלמב אצומ התא ןכו
, " , : " , .' ה בקה ול םלש המו םלשל ילע ה בקה רמא הכאלמה וב הרמגנש ולסכ דיספה התעמ וכו
יאנומשחה תרונמ
59
.

. " יגח רפסב רמאנ ןכש הז םויב ךנחנ ינשה ק מהיב ףאו
60
" , ןמל יעישתל העבראו םירשע םוימ
' ."' ' ןידמע בקעי ר ברה וכו ה לכיה דסוי רשא םויה
61
. הכונח םשב הזה גחה תאירקל ךמס הזב אצמ
" " , " " ימיב הזה ןמזב היהש לכיהה ךוניח ש ע כ ג ארקנש ה זעב שדח רבד יל הארנ הכונח םש םעטב
, , והוכנח ותרחמלו דסוה ולסכ אוהש יעישתל העבראו םירשעבש ותאובנב בותככ איבנה יגח
" , , , ש עו תוחנמב ונינשש ומכ םיברעה ןיב אלא הרונמה ןיכנחמ ןיאש ברעבמ הקלדהבו הברקהב
, . – םימיש םירבד תוכירא רחא םייסו הכונח קרפ ותואב עריאש תורנה סנ ימי םיארקנ תיבה תכונח
." ,' םינומדקה והורעש אלש םע דואמ ןוכנ הזו וכו לכיהה דובכל ןושאר םויל ןורכז םה ולא

רמאנ םיאנומשחה רפסבו
62
' , " : התיה ה תאמו שדח חבזמ ושעיו תיבה תא םרהט ירחא יהיו
, , , ולסכ חריל שמחו םירשע םוי אוהו םיוגה והואמט רשא אוהה םויה םצעב תיבה תא אטחל תאז
." ' םינש ג ינפל

, " ידיב ותאמוט ףא אלא ולסכב ה כ םויב ויה ינשה תיבהו ןכשמה תכונח קר אלש ררבתמ התעמ
, , ," ' " , היה אלש ונדמלל םוי ותואב ויה הרהטהו האמוטהש תאז התיה ה תאמו הז םויב התיה םינויה
. הז ךיראתל ירקמ ןפואב ןמדזמה עורא הז

? " , " , ולסכב ה כ םוי כ א והמ

. " הוצמ רנ ורפסב ל רהמה יפמ ונל הלגנ הז דוס

, , . ' " ' ןסינ תבט ירשת תפוקת תופוקת ד ל זח יפב םיארקנה םיקלח דל םיקלחתמ הנשה תונוע
. , , . תפוקתבש אלא םיוש הלילהו םויה ירשתו ןסינ תפוקתבש תאזכ איה תופוקתה תקולח זומתו
, הלילה ךרוא עיגמש דע ךראתמש הלילה תמועל רצקתמו םויה ךלוה הפוקתה םוימ לחה ירשת
, , ןסינ תפוקתב הותשמש דע רבוג םויהו רצקתמו הלילה ךלוה ךליאו םשמו תבט תפוקת םויב ואישל
, םויה ליחתמ ךליאו ונממו זומת תפוקתב ואישל ועיגה דע רבגתהל םויה ךישממ ךליאו םשמו
. , הלילח רזוחו ירשת תפוקתב הלילל הותשמש דע רצקתהל

? , ותוא ןייצמ ךיראת הזיאו הפוקתה םוי והמ

. ' , םויב התיהש רואה תאירבש ןאכמו ירשת אב ונייה הנשה שארב התיה ןושארה םדא תאירב
." " , " , , לכש ןויכו רוא יהיו רמאנ זאש לולאב ה כב ונייה ןכל םדוק םימי השמח התיה האירבל ןושארה
" . " , ' תפוקת ז יפלו השדחה הפוקתה תליחת םוי אוה שדחב ה כ םוי ירה םישדח ג תב איה הפוקת
. " ולסכב ה כ םויב הליחתמ תבט

5$
" " ' ד פרת רוטבו ט פק יס טקלה ילבש
%
" ' ח י ב
1
" ע רת העיצקו רומ ורפסב
2
" " א כש ב ח
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
, , , " " ןמשב סנה השענ ךכיפל רבגתהל רואה ליחתמ זאש ולסכב ה כב אוה רואה תלחתה ןכ םא
, , , " דחוימ אוה ןמז ותוא רשאכ הנומש לכ סנה היהו קילדהל ןמש היה אלש ףא ה כב רואה היהו
" " , , הרואה תארבנ ק מהיב םוקממש ש מכ שדקמה תיבל יואר רואה תלחתהו רואה תלחתהל
63
.

, , עודמ ןבומ התעמ זונגה רואה תפישח םושמ הב שי שדקמבש הרונמה תדובעש ראבתהש ןויכו
, , " םינויה וסינ הז םויב אקודו ךשחה לע רואה תורבגתה םוי ולסכב ה כ םויב אוה שדקמה לש וכוניח
, ' , " " , ובש םוקמב אקוד היהי ךשחה לע רואה ןוחצנש תאז התיה ה תאמו ןוי תוכלמ וז ךשח ו ואמטל
. , ךשחה לע ותורבגתה ןמזב אקודו רואה ארבנ

" ' ז ע סמב הז ןינעב ונאצמ האלפומ ארמג
64
, " . םהבש ע המוא לש םגח ימי תא הנומ םש הנשמה
." : " . תשרפמו םיסיטרקו ארונרטסו אידנלק םיבכוכ ידבוע לש םהידיא ולאו רחסמב םתא קוסעל ןיא
. – , – : ' האיבמו הפוקתה ינפל םימי הנומש ארונרטס הפוקתה רחא םימי הנומש אידנלק םש מגה
. ' ולא םימי ועבקנ דציכ ראבל אתיירב מגה םש

, , " םלוע יתחרסש ליבשב אמש יל יוא רמא ךלוהו טעמתמש םוי ןושארה םדא הארש יפל ר ת
' , , , הליפתב םימי ח בשיו דמע םימשה ןמ ילע הסנקנש התימ יהוזו והובו והותל רזוחו ידעב ךשח
, , , . השעו ךלה אוה םלוע לש וגהנמ רמא ךלוהו ךיראמש םוי הארו תבט תפוקת הארש ןויכ תינעתבו
, . . םועבק םהו םימש םשל םעבק אוה םיבוט םימי ולאלו ולאל ןאשע תרחא הנשל םיבוט םימי הנומש
. םיבכוכ תדובע םשל

" , " , " תא ר הדא האר הז םויב ולסכב ה כ םויב תבט תפוקת םוי לח ל רהמה לש ונובשח יפל
, . תורבגתה תא ןייצל ואבש םיעוראה לכ ךליאו ןאכמ םיבוט םימי הנומש וב עבקו רואה תורבגתה
, , , ןוחצנהו שדקמה תדובע קיספהלו אמטל םינויה ןויסנ שדקמהו ןכשמה תכונח ומכ ךשחה לע רואה
, , " . , םלועל םילפונ םהו םדיא ימיל םואשעו הז דוס םיעדוי ע המוא ףאו הז םויב ויה םלוכ ןוי ךשח לע
. , רוא יובירב םתוא םיגגוח םה ףאו הכונחה ימי הנומש בורקב


.ז הרונמהו היכונחה

רכששי ינב רפסב
65
, הכונחבש הקלדהה ןינע תוהמל םיזמר המכו המכ בתכו הז אשונב ךיראה
, " " , שמישש רחאל קר זנגנ רואהש אתקיספב ל זח ורמאש המ י פע זונגה רואה תא ףושחל האבה
, " " , " רוא ותוא ריאהש תועש ןתוא ןינמכ תורנ ו ל הכונחב םיקילדמ ונא כ עו תועש ו ל
66
.

" , " םיקידצ ו ל םלועב םנשיש ונא םילבוקמ ךכיפל םיקידצבו הרותב זנגנ רואהש ל זח ורמאש ןויכו
– " " " , םיקידצ לש םהישעמ ולא רוא יהיו ש זו םירתסנ
67
" " . תותכסמ ו ל םנשי פ עבש הרותב ןכו
68
,
," , , " " שדחה לש ומשב הזומר הזה גחה לש ותוהמ לכו הרונמ רוא רנ הרותב רכזמ םימעפ ו לו
, " . - ," " רתסנה תא ףושחל #מאמ אוה תורנה תקלדהו הסכתנ תועש ו ל שמישש רואהש ול סכ ולסכ
.הזה

. , , תיבה חתפ לעש היכונחב תורודה ךשמהב ונחנא םישוע שדקמבש הרונמב ןרהא השעש המו
, " תונברקה לכ ואיבה רבכ םיאישנהש הארשכ ןרהא לש ותעד השלחש ךכ לע ל זח ושרד ירהש
3
הוצמ רנ
4
. ח
5
.' ב רמאמ ולסכ שדח ירמאמ

. ' חקורה סב אבוה
!
' " ב ר ב
"
' ' תחא סמכ תובבה ג תא םיבשחמשכ
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
. , : " , לאשו תורנה תא ביטימו קילדמ התאש םהלשמ הלודג ךלש ךייח ה בקה ול רמאו ןכשמה תכונחל
" , , , " ה בקה ומחנ המבו הרונמה תקלדה םג הלטב םלוכ תונברקה םילטבו שדקמ ןיאשכ ירה ן במרה
. , תונברקב רשאמ רתוי הרונמב ןיא ירהש ןרהאל

, , , " רחאל ףא תגהונ איהש הכונחה תרונמל אלא שדקמבש הרונמל הנווכה ןיאש ן במרה בישהו
.ןברחה

. , שדקמה תרונמ לש הקלדהה ךשמה אופיא איה הכונחב תורנה תקלדה

" , , " חישמ לש ורוא אוהו זונגה רואה ןמ הראה הלגתמ תורנה תקלדה תעשב הכונח לכבש
69
. שיו
, , שדקמה תרונמ תקלדה ךשמה אוהש #וחבמ תיבה חתפ לע תרונמ ןיקילדמ עודמ םעט ןתיל הזב
. ," " , #וחב רואה תא תוברהל ידכ םימוטא םיפוקש תונולחה ךרד #וחב ותצפהו רואה תפישח הנינעש

, " " לארשי לכ תא תולעהל םישודקה םינהכה זא ולעפו ק מהיב תרונמל רכז םה הכונחה תורנ
, תיב תרונמכ אוהש םוקמ לכב לארשיב תיב לכ חתפבש הרונמה םג היהתש םינהכ תגרדמל
, , תיבב שדקה תורנ תא קילדמה ןהככ אוה ירה תורנה תא קילדמו דמועה לארשימ דחא לכו שדקמה
"ושדקמ
70
.

, תא םסרפל םתוצרב םיאמורהש אלפ ןיא הרונמב יוטיב ידיל אב תונויה לע תודהיה ןוחצנש ןויכ
. , םנוחצנל למסכ סוטיט רעשב תעבטומה הרונמה תרוצ תא ועבק לארשי לע םנוחצנ

, חורה ןוחצנ תא תלמסמה הרונמה אקוודו רקשי אל לארשי חצנש האריו םהיניעמ רפע הלגי ימו
"' " – ה רמא יחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל רמוחה לע
71
– תידוהיה הנידמה למסכ העבקנ
. , ונימיב הרהמב חישמ לש ורוא יוליג תארקל הקיתעה הצראב תשדחתמו הבשו הרפעמ תרענתמה
$
םש רכששי ינב
!%
, " הכונח היארה ידעומ פ לרח ברה
!1
. םש הירכז

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->