Treći dio

Spisak boraca

SPISAK PALIH I PREŽIVJELIH BORACA TRINAESTE PROLETERSKE BRIGADE »RADE KONČAR« 7. 11. 1942 - 15. 5. 1945. Na sastanku Odbora brigade održanom 25. februara 1981. u Zagrebu, donesena je Odluka, da se sa monografijom brigade objavi i zajednički spisak svih palih i preživjelih boraca koji su se tokom rata borili u njenim redovima. Za prikupljanje podataka određeni su: Josip Balen, Josip Butorac, Ivan Škreblin, Aleksandar Lepšanović i Dušan Maljković. Ujedno, Odbor je zadužio svoje pododbore (sekcije) u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Karlovcu, Rijeci, Splitu i na Rabu, da i oni rade na provjeri postojećih podataka i dopunjuju podatke o borcima koje nije bilo moguće pronaći u ratnoj evidenciji. Istraživanje podataka za ovaj spisak vršeno je preko sačuvane ratne dokumentacije u Arhivu Vojnoistorijskog instituta JNA i Historijskom arhivu Sanitetske uprave JNA. U fazi istraživanja korišćene su sve publikacije, knjige i časopisi u kojima je pisano nešto o brigadi. U ratnoj dokumentaciji pronađeni su u većini oskudni podaci za oko 6000 boraca, ponegdje je dato samo ime ili prezime borca. Zato smo morali tražiti pomoć od Saveza boraca i od preživjelih drugova. Na ovom popisu radili su slijedeći drugovi i drugarice: Salih Aganović Mujo, Boris Antulov, Nikola Badovinac, Janko Bojić, Josip Balen, Marica Bauk, Miro Berket, Franjo Biljan, Marko Blažević, Vinko Braniča, Dragan Bulat, Josip Butorac, Duro Delić,„Ankica Dumić, Josip Dumić, Slavko Dražić, Milutin Čupić, Nikola Frković, Vlado Felker, Jakov Grbac, Stevo Hrenek, Božo Juras, Jure Kezele, Daniel Kordić, Milan Kučinić, Ljubica Kufrin, Aleksandar Lepšanović, Biserka Lepšanović, Jure Lončarić, Stevo Ljepović, Dmitar Macura, Branko Maljković, Dušan Maljković, Evica Maljković, Pero Milinović, Pero Martinić, Radivoje Mašić, Valent Mlinar, Marijan Mužević, Matija Obradović, Dušan Pekić, Frane Perkov, Ivan Petrac, Milan Pletikapa, Ivan Pofuk, Janko Popović, Nikola Prišlin, Momčilo Punoševac, Nikola Radanović, Ljubiša Ranković, Marko Rapo, Rade Radojčić, Marko Reškovac, Mioljub Ristić, Đuro Rušnov, Dušan Sagradžija, Nikola Slavica, Milan Stojnić, Janko Sumina, Ivica Škreblin, Ivan Špiler, Zvone Šuškov, Mile Tepšić, Tošo Radošević, Miladin Todorović, Mirko Trkulja, Dragan Vujić Spaho, Ante Veić, Dmitar Vidović, Janko Višošević, Franjo Višinger, Branko Vurdelja, Savo Zorić, Svetozar Živojinović Cvejo i Milan Žeželj. Spisak su formirali: Slavko Dražić, Aleksandar Lepšanović, Ivica Škrebljin i Dušan Maljković. U spisku nalaze se osnovni podaci za oko 8700 boraca. Na dan formiranja brigade 7. 11. 1942. u njenim redovima nalazilo se 684 borca. Bili su to već prekaljeni borci iz Zagreba i okoline, Karlovca, Koruduna i Banije, Žumberka, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, Like, Dalmacije, Posavine, Pokuplja i Turopolja. Svakim danom brigada se popunjavala novim borcima, koji su bili iz mjesta u kojima se zadržavala i u kojima je vodila borbe. Posebno bio je veliki priliv boraca ljeti 1943, a do kraja godine kroz brigadu prošlo je više od 4000 boraca. Za vrijeme boravka brigade u Bosni u njene redove došlo je nekoliko stotina boraca iz Bosne i pripadnika prekomorskih brigada (većinom Slovenaca). U sastav brigade ušao je tada i Slavonski proleterski bataljon. Najveći priliv boraca u brigadu bio je prilikom oslobađanja Beograda i jednog dijela Srbije 1944. godine (oko 3000 novih boraca). 339

Tokom rata od njenog formiranja do oslobođenja zemlje brigada je izgubila 2265 boraca (poginulo je 1940, umrlo od tifusa i drugih bolesti 30, zarobljeno 35 i nestalo 260 boraca). Od 2265 izgubljenih boraca najviše ih je poginulo i nestalo oko Tovarnika 200, Pleternice 160, Vrbovca 110, Bapske 70, Mrkonjić-Grada 60, Jajca 60, Zemuna 58, Grabova 57, Nove Kapele 50, Grčića salaša 44, Iloka 43, Neština 40, Bujavice 30, Doribaba 23, Sida 20, Teslića 20, na Kiku kod Jajca 20, na Palisadu 20, kod Vakufa 20, Čazme 20, Lendića 18, na Radoš brdu 11, na Vlašiću 11, kod Vrbljana 15, Travnika 10, Mudrike 10, na Plešivici 10, oko Beograda 15, Zagreba 10, Blizneca 10, Blatnice 10, Donjeg Lipovca 10, Bulića 10, Đakova 10, Bugojna 10, Ilače 10, Lovaša 10, Mikluševaca 10, Pecke 10, Sotina 10, Kalja 10, Ševića 10, na Lisini 10 i oko Gradine 10 boraca. Na Žumberku je poginulo preko 250 boraca, samo na Krašiću 75, Kupčini 30, Novom Selu 20, Sošicama 10, kod Svete Jane 10 i Stojdrage 10; u Sloveniji kod Suhora, Pleterja i Šentruperta poginulo je preko 40 boraca. Navedena su samo ona mjesta gdje je brigada izgubila 10 i više boraca, a predugačak bi bio spisak svih imena onih mjesta i položaja širom Jugoslavije gdje je brigada izgubila jednog, dvojicu ili više boraca. U brigadi se borilo preko 400 žena boraca, od kojih je preko 50 dalo svoje živote za oslobođenje zemlje. Odbor se zahvaljuje organizacijama Saveza boraca na terenu i svim drugovima koji su pomogli da ovaj spisak bude što potpuniji i vjerodostojniji. Ujedno Odbor se izvinjava onim drugovima ili porodicama palih boraca, čije podatke uz najbolju volju nismo mogli pronaći i uneti ih u ovaj spisak.

340

A
ABRAHAM IVAN, rođen 1906 u selu Virje, općina Đurđevac. * ABRAM Jožeta ALOJZ, 1925. Artviže, Sežana. ABRAMOVIĆ Tripka ZEKO, 1903. Presjeka, Nikšić. ABRAMOVIĆ Janje ZVONKO, 1925. Udbina, Titova Korenica. ABRAMOVIĆ ZVONKO, 1927. Dugo Lasinjsko Selo, Vrginmost. ACIĆ Milutina MIODRAG, 1925. Grčac, Smeđercvskä Pälänkä AĆIMOVIĆ ĐURO, 1900. Sokolac, Ključ. AĆIMOVIĆ Živorada MILORAD, 1923. Kalenić, Ub. AĆIMOVIĆ Boška MILORAD, 1925. Kalenić, Ub. AĆIMOVIĆ Vlastimira PAVLE, Beograd. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. AĆIMOVIĆ Mladena SVETISLAV, 1919. Badovinci, Bogatić. AĆIMOVIĆ TIHOMIR, 1926. Logaši. ADAM ANTON, 1918. Donja Košana, Postojna. ADAMOVIĆ Dragoljuba BOGOUUB, 1912. Rudovci Läz^rcväc ADAMOVIĆ Dragomira BOGOUUB, 1912. Rudovci, Lazarevac. ADAMOVIĆ Ilije DRAGUTIN, 1922. Šarbane, Ub. ADAMOVIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. ADILOVIĆ Nurka ZEFO, 1917. Brodarevo, Prijepolje. Poginuo 15. IX 1944. u selu Slovac kod Lajkovca. ADŽAR RUDOLF, 1921. Vrapče, Zagreb. ADŽIJA Nikole MILE, 1923. Mandić-Selo, Vojnić. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. Sahranjen u groblje sela Buk. AGANOVIĆ Muharema SALIH MUJO, 1918. Bešnjevo, Šipovo. AGATANOVIĆ Dragoslava DOBROSAV, 1923. Riđevštica, Trstenik. AHLIN JOSIP, 1908. Mala Mlačva, Grosuplje. AHMED FRANJO, 1924. Vrbovec. AJDINOVIĆ Stanka LJUBAN, 1919. Bović, Vrginmost. Poginuo 7. V 1943. na Plešivici u Zumberku. AKSENTIĆ Marinka ŽIVKO, 1922. Matijevac, Vladimirci. AKSIONOV JOSIP, 1926. Karlovac. ALARGIĆ STAMBOLIĆ Petra JUDITA, 1917, Novi Sad. ALBAHARI Leona CILA, 1917. Koprivnica. ALEKSA Tomo IVO, 1920. Zlarin, Šibenik. ALEKSANDROV Ilije DEĆEV, SSSR. Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. ALEKSIĆ Radomira ALEKSA, 1927. Brajko vac, Kruševac.
* Za svakog pojedinca u v e d e n o g u Spisak, pored prezimena i imena, nastojalo se navesti godina, mjesto (selo) i općina rođenja, za poginule i umrle još i datum, mjesto pogibije (smrti) i sahrane, za nestale i zarobljene datum i mjesto gdje se to dogodilo. Podaci koji se nijesu znali, jasno, nijesu se mogli ni unijeti. .

ALEKSIĆ Velisava LEPOSAVA, 1927. Velika Ivanča, Mladenovac. Poginula februara 1945. ALEKSIĆ Milorada UUBISAV, 1924. Veliki Šiljegovac, Kruševac. ALEKSIĆ MILADIN, 1924. Valjevo. ALEKSIĆ Svtislava MILADIN, 1922. Aleksandrovac (k). ALEKSIĆ Jezdimira MILI JAN, 1926. Kalenić, Ub. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. ALEKSIĆ Blagoja MILORAD, 1925. Boleč, GrocALEKSIĆ Ljubisava MILUTIN, 1925. Godečevo Kosjerić. Poginuo 23. IV 1945 kod N. Kapele. ALEKSIĆ Dragoslava STO JAN, 1927. Veliki Šiljegovac, Kruševac. ALEKSIĆ SVETOLIK, ostali podaci nepoznati. ALEKSIĆ Tanasije TADIJA, 1921. Beloinje, Svrljig- , ALEKSIĆ Dmitra VERISLAV, 1923. Radmirovac, Svrljig. ALEKSIĆ Atanasije VESELIN, 1925. Beloinje, Svrljig. Poginuo 25. III 1945. kod Bapske, sahranjen u vojničko groblje. ALEKSIĆ VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. ALEKSIĆ Dragomira ŽIVAN, 1926. Guncati, Barajevo. ALEKSIĆ Mihajila ŽIVOTA, 1924. Drainac, Svrljig. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika i tu sahranjen. ALFIREVIĆ Mate MIROSLAV MIRO, 1922. Zaostrog , Makarska. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. ALIĆ FRANJO, 1900. Ravna Gora, Delnice. ALIJEVIĆ ALIJA, 1911. Niš. ALIMANOVIĆ Latifa RAŠKO, 1925. Krupanj. AMBROŽIĆ Janeza FILIP, 1916. Ljubljana. AMBROŽIĆ Antona MARKO, 1914. Nova Vas, Poreč. AMZIĆ Vladimira PREDRAG, 1930. Preševo. ANAMOVIĆ RADIŠA, ostali podaci nepoznati. ANAMOVIĆ SRETEN, 1919. Kikinda. ANĆILOVIĆ Franje ADAM, Gornji Andrijevci, SI. Brod. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ANDAMOVIĆ Vukašina LJUBINKO, 1922. Provaljeni^ Babušnica. ANDREJIC RAJKO, 1926. Vitoševac, Ražanj. ANDRES Petra NIKOLA, 1913. Vela Luka, Korčula. Nestao 1943. ANDRIĆ MARKO, ostali podaci nepoznati. ANDRIĆ MILORAD, 1921. Dragijevci, Valjevo. ANDRIĆ Dragoljuba MILORAD, Dragijevci, Valjevo. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske, sahranjen u groblje u Bapskoj. ANDRIĆ Dušana MILORAD, 1923. Kalenić, Ub. ANDRIĆ MILUTIN, 1928. Vladimirci. ANDRIĆ Dragoljuba MIROSLAV, 1919. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 1. V 1945. kod Vrbovca. ANDRIĆ Živojina RADIVOJ, Kalenić, Ub. Poginuo 6. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. ANDRIĆ Radivoja ŽIVOJIN, 1925. Kalenić, Ub. Poginuo 15. XII 1944. kod Iloka. ANDRIJEVIĆ RAJKO, 1927. Vitičinac.

341

ANDROVIC BRANKO, Zagreb, Nestao 18.11944. ANTONIĆ Josipa JOSIP, 1918. Bribir, Crikvenica. kod Bijelog Polja. ANĐELIĆ Milena MILAN, 1921. Stopanja, Trste- ANTONIJEVIĆ Ljubisava ALEKSANDAR, 1924. Kalenić, Ub. nik. ANTONIJEVIĆ Svetozara DRAGIŠA, 1926. ANĐELKOVIĆ Pante DRAGOMIR, 1912. Niš. Beograd. ANĐELKOVIĆ Miloja DRAGOMIR, 1924. JelašANTONIJEVIĆ Slavoljuba DUŠAN, Mrsać, Kranica, Niš. ljevo. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. ANĐELKOVIĆ Pejče DUŠAN, 1924. Veliki KrčiANTONIJEVIĆ JELENKO, 1927. Umušinac. mir, Gadžin Han. ANĐELKOVIĆ Sretana JOVAN, 1925. Leskovac. ANTONIJEVIĆ Svetozara MILENKO, 1926. Popadić, Mionica. Nešto u NOR-u. ANĐELKOVIĆ MIODRAG, 1927. Orane, Bojnik. ANTONIJEVIĆ Tihomira MOMIR, 1923. Lazarevac. ANĐELKOVIĆ SVETOLIK, ostali podaci nepozANTONIJEVIĆ Dragutina NEBOJŠA, 1926. Bonati. gatić, Valjevo. ANĐELKOVIĆ Radosava ŽIVODRAG, 1924. AzaANTONIJEVIĆ Petra SLAVOLJUB, 1920. Mrsać, nja, Smederevska Palanka. Kraljevo. Poginuo 9. V 1945. kod Zagreba. ANĐELOVIĆ RUSTAN, ostali podaci nepoznati. ANTONIJEVIĆ Joce VLADIMIR, 1923. Stojačak, ANIĆIĆ Mate IVAN, 1925. Gračenica, Kutina. Smederevska Palanka. ANIĆ rođ. JELIĆ Stjepana MILICA, 1914. JezeraANTUNIĆ JOSIP JOŽA, 1925. Plaški, Ogulin. ne, Otočac. ANOKIĆ Teodora DUŠAN, 1927. Zemun. Pogi- ANTULOV Nikole BORISLAV BORIS, 1920. Srima, Šibenik. nuo 30. XI 1944. kod Iloka i tu sahranjen. ANTAK STJEPAN, 1880. Jadranovo, Crikvenica. ANTUNOV VIKTOR, 1924. Kanal, Nova Gorica. ANTIĆ Andrije ANDRIJA, 1908. Krasica, Rijeka. ARALICA Jovana RADE, 1918. Bović, Vrginmost. Poginuo 8. V 1945. u selu Bliznec kod Zagreba ARANĐELOVIĆ ĆEDOMIR, 1920. Panjak, Titovo Užice. i tu sahranjen. ANTIĆ Andrije ANDRIJA, 1914. Selce, Crikveni- ARANĐELOVIĆ Jovana STANIMIR, 1917. Ličje, Gadžin Han. ca. Poginuo 2.1 1943. u Krašiću na Žumberku. ARANĐELOVIĆ Jovana STANOJE, 1917. Ličje, Sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. Gadžin Han. ANTIĆ Milutina ĆEDOMIR, 1921. Plužina, SvrARAPIN STJEPAN, Vrginmost. ljig. ARARCE DRAGUTIN, ostali podaci nepoznati. ANTIĆ DRAGOMIR, 1927. Vrčin, Grocka. ANTIĆ Đure LJUBOMIR, 1925. Beograd. Pogi- ARAS Nike DINKO DUNKULA, 1912. Mandalina, Šibenik. nuo 15. XII1944. u mjestu Grabovo kod VukoARBANAS MARICA, 1927. Donja Lomnica, Velivara. ka Gorica. ANTIĆ Cvetka MIHAILO, 1924. Milanovo, LesARBIĆ SLAVKO, Dalj, Osijek. Poginuo 18. XII kovac. 1943. kod Travnika. ANTIĆ Mihovila MIHOVIL, 1923. Selce, CrikveARBUTINA Nikole ĐURO, 1924. Dugo Selo Lanica. Poginuo aprila 1945. kod Bapske. sinjsko, Vrginmost. Poginuo 20. XI 1942. u s. ANTIĆ Jovana MILORAD, Ključ, Mionica.PogiKordići na Žumberku, sahranjen kod crkve nuo 6. V 1945. Sv. Nikola. ANTIĆ Dragomira MILORAD, 1925. GojmanoARBUTINA Mile MARKO, 1927. Dugo Selo Lavac, Svrljig. sinjsko, Vrginmost. Poginuo 1943. kod KrašiANTIĆ Stipe MILJENKO MILE, 1919. Zlarin, Šića na Žumberku. benik. ANTIĆ Živojina MIODRAG, 1919. Bačino Selo, ARBUTINA Đure MILOŠ, 1925. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. Varvarin. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ANTIĆ MIODRAG, 1923. Bulinovac, Knjaževac. ARBUTINA Jovana STEVAN, 1915. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. ANTIĆ Živka MOMĆILO, 1920. Ravni, Brus. ANTIĆ Franje NIKOLA, 1910. Selce, Crikvenica, ARETUSA FRANCO, 1915. Aricale, Sicilija, Italija. Poginuo 27. IX 1943. u Kupčini, sahranjen zarobljen 8. IV 1944. U Lendićima kod Jajca, u s. Pribić na Žumberku. ubijen u Zagrebu. ARHANIĆ ANTUN, ostali podaci nepoznati. ANTIĆ PERO, ostali podaci nepozanti. ARIFAGIĆ AVDO, 1914. Snagovo, Zvornik. ANTIĆ SAVO, ostali podaci nepoznati. ANTIĆ SLAVOLJUB, 1920. Prvić Šepurine, Šibe- ARIFOVIĆ HAJRUDIN, 1923. Doboj. nik. Poginuo 3. X 1943. kod Krašića, sahranjen ARIZANOVIĆ Vasilija DOBROSAV, 1914. Veliki Šiljegovac, Kruševac. u s. Sošice na Žumberku. ARKULA PETAR, ostali podaci nepoznati. ANTIŠEV EMIL, 1921. Zagreb. ANTOLIĆ Ivana JURAJ, 1926. Vrapče, Zagreb. ARLOV DUŠAN, Pustanica, Vrginmost. Poginuo 23. IV 1944. u s. Gradina kod Bugoj- ARMANO ŠIMZO, 1922. Orlovica. ARMENI Luke GABRIJEL, 1910. Blagovica, Dona, sahranjen u s. Medine. mžale. ANTOLIĆ MARICA, ostali podaci nepoznati. ARNAUT ŠEMSE. Poginuo 1944. ANTOLIĆ RUDOLF, 1923. Jarum, Zagreb. ANTOLIĆ Filipa RUDOLF, 1923. Rudeš, Zagreb. ARNAUTOVIĆ Živka MILOŠ, 1916. Sovljak, Ub. poginuo 21. X 1944. u Zemunu. ANTONIĆ Ivana BRUNO, 1926. Prošek, Trst. Po- ARNAUTOVIĆ ŠEMSO, 1921. Orahovica. ginuo 15. XII 1944. ispred Grabova kod Vuko- ARSENIĆ ĐORĐE, 1926. Stupnica, Loznica. vara. ARSENIJEVIĆ Ćedomira MILOVAN, 1927. VlašANTONIĆ Ivana JOSIP, 1909. Prošek, Trst. ki Do, Smed. Palanka. ANTONĆIĆ JOSIP, Nova Gorica. Nestao 29. V ARSENIJEVIĆ Božidara ŽIVOMIR, 1926. Ropo1944. u selu Vrbljani kod Konjica. čevo, Sopot.

342

ARSENOVIC SRETEN, ostali podaci nepoznati. ARSIĆ Vitomira SVETOMIR, 1924. Lalinac, SvrIjigARSLANOVIC MAMET, SSSR. ARUTINOV Ivanović GRIŠA, SSSR. Poginuo 29. II 1944. kod Lisine u Bosni i tu sahranjen. ASANOVIĆ Andrije ANTE, 1929. Neorić, Split. ASANOVIĆ Andrije MARKO, 1926. Neorić, Split. Poginuo 14. XII 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. ATANACKOVIĆ MILORAD, 1927. Sečanj, Zrenjanin. ATANASKOVIĆ Mihajila MILORAD, 1927. Stragare, Trstenik. ATANASKOVIĆ Bogdana MILUTIN, 1923. Dupci, Brus. AUGUSTIĆ Ivana FRANJO, 1925. Mraclin, Velika Gorica. AVBAR Alojza ALOJZ, 1919. Bršnjin, Novo Mesto. AVDIĆ Arifa ADAM, Gračanica. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca, sahranjen na položaju. AVRAMOVIĆ BORIVOJ, 1925. Valjevo. AVRAMOVIĆ Dušana DRAGOSAV, 1921. Šarbane, Ub. AVRAMOVIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. AVRAMOVIĆ Milana MIODRAG, 1924. Skela, Obrenovac. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen na položaju. AVRAMOVIĆ Zlatomira RADISAV, 1925. Sovljak, Ub. AVRAMOVIĆ Danila RADIŠA, 1920. Sovljak, Ub. AVRAMOVIĆAleksandra RADOSAV, 1924. Šarbane, Ub. AVRAMOVIĆ Joze STEVAN, Kikinda. AVRAMOVIĆ Mihajla ZDRAVKO, 1921. Sovljak, Ub. AVRAMOVIĆ Spasoja ŽIVKO, 1920. Skela, Obrenovac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske, sahranjen na položaju. AVRENŠEK FRANJO, 1924. Veliki Crljeni, Lazarevac. AVRIM DRAGO, 1925. Vrapče, Zagreb. AVSEC Janeza JANEZ, 1920. Gornje Jezero, Cerknica.

B
BABIĆ ALOJZ, Horvati, Zagreb. Poginuo 1942. u selu Pećno na Žumberku. BABIĆ Borislava BRANISLAV, 1923. Stalać, Ćićevac. BABIĆ CVETKO, Šentjernej, Noyo Mesto. Poginuo 2. I 1943. kod Krašića na Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. BABIĆ CVETKO, 1914. Horvati, Zagreb. Poginuo 21. VI 1943. u selu Visoče na Žumberku. Sahranjen u Sošica. BABIĆ Milivoja DRAGIŠA, 1925. Jabučje, Lajkovac. BABIĆ Vučete DRAGOLJUB, 1925. Mala Drenova, Trstenik. BABIĆ FRANCIKA, 1923. Lučko, Zagreb. BABIĆ JURAJ, ostali podaci nepoznati. BABIĆ Jure KARLO, 1919. Horvati, Zagreb. BABIĆ MILOŠAVLJEVIĆ Vjekoslava KATICA, 1927. Volarica, Senj. BABIĆ LOVRO, 1913. Horvati, Zagreb.

BABIĆ Štefana LJUBICA 1924. Horvati, Zagreb. Poginula 2.1 1942. kod Krašića na Žumberku, sahranjena u skupnu grobnicu u Sošica. BABIĆ Zdravka LJUBODRAG, 1927. Popina, Trstenik BABIĆ Jove MILAN, 1919. Mazin, Gračac. BABIĆ Živorada MILO JE, 1926. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 2. V 1945. BABIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. BABIĆ Marije MIRKO MIKO, 1925. Brestovac Požeški, Slav. Požega. BABIĆ OSMAN, 1927. Gračanica. BABIĆ RADO, 1914. Majska. BABIĆ RAJKO, 1920. Knin. BABIĆ Nikole SLAVKO, 1930. Jelenča, Šabac. BABIĆ STEVA, 1924. Ćenenac, Zagreb. BABIĆ STJEPAN, Horvati, Zagreb. Poginuo 1942. kod Plešivice na Žumberku. BABIĆ Ranđela STO JAN, 1923. Ćićevac. BABIĆ SVETOMIR, 1924. Dobroljupci, Aleksandra vac (k). BABIĆ Ilije SVETOMIR, 1919. Jabučje, Lajkovac. BABIĆ SVETOZAR, ostali podaci nepoznati. BABIĆ Milivoja VELIMIR, 1920. Jabučje, Lajkovac. BABIĆ Dragomira ŽIVADIN, 1926. Mala Ivanča, Sopot. BABINĆAK MITAR, 1923. Mikluševci, Vukovar. BABOVIĆ Bogoljuba MILUTIN, 1924. Grabovac, Trstenik. BACETIĆ Obrena BOŠKO, 1917. Kriva Reka, Ćajetina. BAČKO ILIJA, Vukovar. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. BAČKOVIĆ Svetolika RADOSLAV, 1920. Selevac, Smederevska Palanka. BAĆALOVIĆ DRAGOLJUB, 1926. Pričinović Mačvanski, Sabac. BAĆIĆ Ivke IVAN, 1923. Babina Greda, Županja. Poginuo 22. II 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. BAĆIĆ POLJAR Šime IVAN, 1918. Banjol, Rab. Poginuo 31. V 1944. kod Bugojna. BAĆIĆ MIJO, 1913. Katun, Aleksinac. BAĆIĆ Milorada MILIVOJE, Kalinovac, Đurđevac. Nestao 6. III 1945. kod Tovarnika. BAĆIĆ Ante NIKOLA, 1923. Lički Novi, Gospić. Poginuo 3. III 1945. kod Iloka. BAĆIĆ NOVICA, 1920. Solin, Split. Poginuo 25. IV 1945. u selu Bujavica kod Pakraca. BAĆIĆ Milana VELJKO, 1921. Zagreb. BAĆA Josipa JOSIP, 1928. Zaprešić. BAĆA Vase NIKOLA, 1921. Gornja Sredica, Bjelovar. BADALIĆ Rudolfa RUDOLF, 1918. Kromberg, Nova Gorica. BADALIĆ ZVONKO, Brezovica Žumberačka, Ozalj. BADANJEK Stjepana IVAN, 1926. Sisak. Poginuo 1944. kod Mrkonjić Grada. BADEK ANTON, Poginuo 3. X 1943. u Krašiću na Žumberku. BADEL IVAN, 1916. Stenjevac, Zagreb. BADEL Slavka MARIJAN, 1920. Koprivnica. Poginuo 22. IV 1944. kod Sv. Jane, sahranjen u Sošicama na Žumberku. BADOVINJAC DAKO, 1920. Kamenci, Ozalj. Poginuo 1943. u Pokuplju. BADOVINAC Jure DAKO, 1920. Badovinci, Ozalj.

343

BADOVINAC Dake DAKO 1923. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Dake DAKO, 1923. Kamenci, Ozalj. BADOVINAC Nikole DANIEL DAKO, 1923. Šiljki, Ozalj. Poginuo 8. VIII 1943. kod sela Hutin na Plešivici u Žumberku. BADOVINAC Nikole DRAGICA, 1924. Šiljki, Ozalj. Poginula 6. VIII 1943. kod sela Dubranec u Pokuplju i tu sahranjena. BADOVINAC Nikole DRAGO, 1914. Šiljki, Ozalj. BADOVINAC HINKO, 1922. Kamenci, Ozalj. Poginuo 1943. BADOVINAC ILIJA, 1924. Kamenci, Ozalj. Poginuo 1943. BADOVINAC Jure ILIJA, 1914. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Jure ILIJA, 1917. Šiljki, Ozalj. BADOVINAC Jure ILIJA, 1916. Kamenci, Ozalj. BADOVINAC Bože ILIJA, 1921. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Dake ILIJA, 1921. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC ILIJA, 1923. Kamenci, Ozalj. BADOVINAC Petra ILIJA, 1926. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Dake JANKO, 1917. Badovinci, Ozalj. Poginuo 1. V 1943. kod Šentruperta u Sloveniji, sahranjen u Radatovićima na Žumberku. BADOVINAC Dake JANKO, 1925. Šiljki, Ozalj. Poginuo 22. VIII 1943. kod Donje Kupčine, sahranjen na položaju. BADOVINAC Dake JANKO, 1920. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Dake JANKO, 1925. Šiljki, Ozalj. BADOVINAC Dake JANKO, 1925. Kamenci, Ozalj. BADOVINAC Luke JANKO, 1925. Cvetišće, Ozalj. BADOVINAC Jove JOVO, 1921. Kamenci, Ozalj. BADOVINAC Nikole JURE, 1918. Šiljki, Ozalj. Poginuo 1944. kod sela Sošice na Žumberku. BADOVINAC Janka JURE, 1925. Cvetišće, Ozalj. BADOVINAC Nikole JURE, 1925. Šiljki, Ozalj. BADOVINAC Jure JURO, 1926. Kamenci, Ozalj. Poginuo 8. V 1945. kod Zagreba. BADOVINAC Mile JURE, 1926. Kamenci, Ozalj. BADOVINAC Maksa MAKS, 1925. Doljani Žumberački, Ozalj. BADOVINAC Marka MAKSO, 1922. Radatovići, Ozalj. BADOVINAC Janka MILAN, 1914. Šiljki, Ozalj. BADOVINAC Tadije NIKO, 1914. Šiljki, Ozalj. BADOVINAC Tode NIKOLA, 1914. Siljki, Ozalj. BADOVINAC Nikole NIKO, 1919. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Nikole NIKOLA, 1923. Badovinci, Ozalj. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen na položaju. BADOVINAC Nikole NIKOLA, 1923. Kamenci, Ozalj. BADOVINAC NIKOLA, 1924. Badovinci, Ozalj. Poginuo 1943. BADOVINAC Nikole NIKOLA, 1926. Kamenci, Ozalj. Poginuo 19. VIII 1944. na Palisadu. Sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. BADOVINAC Nikole NIKOLA, 1926, Kamenci, Ozalj. Poginuo 1944. na Plešivici u Žumberku. BADOVINAC NIKOLA, 1923. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Maksa PERO, 1922. Kamenci, Ozalj. Poginuo 1. III 1943, BADOVINAC Maksa PETAR, 1922. Grmki, Ozalj. Poginuo 1943. u Bosiljevu kod Karlovca.

BADOVINAC Petra PETAR, 1926. Dragoševci, Ozalj. BADOVINAC Maksa PETAR, 1922. Badovinci, Ozalj. BADOVINAC Petra PETAR, 1922. Badovinci, Ozalj. Poginuo 9. IX 1943. u selu Gornja Vas na Žumberku, sahranjen u Sošica. BADOVINAC Mare PETAR, 1926. Šiljki, Ozalj. BADOVINAC Sime SIMO, 1923. Badovinci, Ozalj. BAĐADAKO SIMEON, SSSR. Poginuo 29. VIII 1944. na Palisadu, sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. BAIĆ NIKOLA, ostali podaci nej>oznati. BAJ FRANJO, 1924. Nedelišće, Čakovec. BAJIĆ Milenka BORIVOJE, 1921. Jabučje, Lajkovac. BAJIĆ Živojina DESIMIR, 1921. Jabučje, Lajkovac. BAJIĆ Ćedomira DRAGOSLAV, 1926. Vrčin, Grocka. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen na položaju. BAJIĆ Spasoja DUŠAN, 1923. Jabučje, Lajkovac. BAJIĆ Milenka ĐORĐE, 1924. Jabučje, Lajkovac. BAJIĆ Mije IVAN, 1919. Lokvičić, Imotski. Poginuo 1944. kod Mrkonjić Grada. BAJIĆ Aleksandra JO VISA, 1925. Jabučje, Lajkovac. BAJIĆ MILADIN, 1927. Donja Omašnica, Trstenik. Poginuo 26. III 1945. kod Bapske. BAJIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. BAJIĆ MIRKO, ostali podaci nepoznati. BAJIĆ Branislava NENAD, 1923. Jabučje, Lajkovac. BAJIĆ Save RADE, 1922. Pecka, Vrginmost. Poginuo 2.1 1943. kod Krašića na Žumberku, sahranjen u skupnu grobnicu u s. Sošice. BAJIĆ Nikole RADE, 1924. Mali Građevac, Grubišno Polje. BAJIĆ Živka RANKO, 1920. Jabučje, Lajkovac. BAJIĆ Živka VELIMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. BAJKIĆ Petra BORISLAV, 1920. Azanja, Smeđercvsk.8. P3.l3.nk3. BAJUK Nike AUGUST, 1914. Primostek, Metlika. Poginuo 31. XI1942. u s. Sošice na Žumberku. BAJUK Marka HINKO, 1913. Radovica, Metlika. BAJUK Jože JOŽE, 1923. Bojana Vas, Metlika. BAJUK Marka MARKO, 1913. Radovica, Metlika. BAJUS Josipa MIRKO, 1926. Kneževo, Osijek. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele. BAJUS Jovana STE VAN, 1919. Ćepin, Osijek. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. BAKALOVIĆ Murata ALIJA, 1924. Nevizdrovci, Konjic. Poginuo 22. VI 1944. kod Bugojna. BAKARĆIĆ Ivana BOŽIDAR, 1925. Draga, Rijeka. Poginuo 17. III 1944. kod Teslića. BAKARĆIĆ Rudolfa VOJKO, 1925. Draga, Rijeka. BAKĆIĆ IVAN, 1930. Dubovica, Ludbreg. BAKIĆ BOŽIDAR, ostali podaci nepoznati. BAKIĆ Save MILAN, 1922. Perna, Vrginmost. Poginuo 30. I 1943. na Kadin gori u Žumberku, sahranjen u selu Stojdraga. BAKIĆ Janka UROŠ, 1921. Maja, Glina. Poginuo 22. IV 1945. u Donjem Lipovcu kod Nove Gradiške. BAKŠA Đure NIKOLA, ostali podaci nepoznati. BAKŠAJĐURO, 1927. Jermine, Zagorje. Poginuo januara 1945. na Grčića sa)asu kod Tovarnika.

344

BALABAN Karla FRANJO, 1919. Veliki Vrh, Jastrebarsko. Poginuo 17. IV 1943. kod Novog Sela na Žumberku. BALABAN Marka MILAN, 1924. Johova, Bosanska Gradiška. Poginuo u selu Budinjak, kod Samobora na Žumberku. BALBAŠIĆ JORDAN, Romansi, Di-Sante. BALDO MILAN, 1918. Trst. BALEN Mihovila JOSIP JOŽA, 1920. Krmpote, Crikvenica. BALENT rođ. TOMAŠEK Valenta MARICA, 1919. Novakovec, Čakovec. BALENT Martina MI JO, 1919. Prelog, Čakovec. Poginuo juna 1944. u selu Šuica kod Duvna i tu sahranjen. BALENT Pavla PAVLE, 1920. Donji Kraljevac, Čakovec. BALETIČ SREDOJE, Prnjavor, Kragujevac. Poginuo 27. IV 1945. u selu Breza kod Bjelovara i sahranjen na položaju. BALIJA ŽORKA ZORA, ostali podaci nepoznati. BALIČ LJUBO. Poginuo 2. XII 1942. u selu Kordići na Žumberku, sahranjen u groblje kod crkve Sv. Nikola. BALKUTOVIĆ Mate IVAN, Garčin, Slavonski Brod. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. BALLO LUIGI, 1913. Padova, Italija. BALZANI Mihajla VJEKOSLAV, 1913. Sušak, Rijeka. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. BALJKAS SUBOTA Nikole ZINKA, 1926. Karlovac. BAN Ivana ANTON, 1924. Podhum, Rijeka. BAN Ivana IVAN, 1905. Drivenik, Crikvenica. BAN MIRKO, 1920. Vrpolje Primorsko, Šibenik. Poginuo 1. IV. 1943. u selu Prilišće kod Karlovca. BAN Franca SLAVKO, 1926. Materija, Sežana. Poginuo 22. V. 1944. u selu Mlinište kod Mrkonjić Grada. BANEK JURAJ, 1926. Buzin, Zagreb. BANIĆ ALOJZ. Horvati, Zagreb. Poginuo decembra 1942. u selu Pećno na Žumberku. BANIĆ JURE Ranjen 1942. u Žuberku. Umro 5. II. 1943. u bolnici u Partizanskoj Drežnici, Gorski kotar. BANIĆ Josipa VINKO, 1923. Šišinec, Sisak. BANINA Tome ANTE, 1915. Veli Iž, Zadar. BANKO VIĆ Borisava ALEKSANDAR. Nestao 1. I. 1945. kod Šida. BANKOVIĆ DRAGIŠA, 1925. Kamenica, Kraljevo. BANKO VIĆ Milosava MIODRAG, 1924. Kusadak, Smederevska Palanka. BANOŠEVIĆ DRAGOLJUB. Poginuo 6. XI. 1944. u Zemunu. BANOVAC IVAN, ostali podaci nepoznati. BANOVAC Josipa JOAKIM, 1923. Petar u Šumi, Pazin. B ANO VIĆ Ivana DRAGUTIN, 1918. Stepojevac, Läzärcväc BANOVIĆ SLA VICA, 1920. Gornja Bučica, Glina. BANJAC SADŽAK Branka VIDA, 1927. Bravski Vaganac, Bos. Petrovac. BANJANIN Milana BRANKO, 1914. Volovsko, Opatija. BARAC Vicka BOLFEO, 1915. Sadrič, Crikvenica. Poginuo 22. VIII. 1943. u D. Kupčini, sahranjen u Slavetiću na Žumberku. BARAC MARIJA, 1920. Zagreb.

BARAC Mate MIHOVIL 1922. Grižane, Crikvenica. Poginuo 2.1. 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama na Žumberku. BARAC Mihovila MIHOVIL, 1924. Kamenjak, Crikvenica. Poginuo 11. X. 1943. na Plešivici u Žumberku. BARAC Luke MIHOVIL, 1921. Kamenjak, Crikvenica. BARADA Blaža MARIN, 1919. Trogir. BARANOVIĆ Stipe MARINKO, 1920. Šibenik. BARBARIĆ ĐURO, ostali podaci nepoznati. BARBARIĆ Imbre IGNAC, 1925. Vrapče, Zagreb. , BARBARIC KATICA, 1927. Vrapče, Zagreb. Poginula 7.1. 1944. u s. Borčići, sahranjena u Paklarevu kod Travnika. BARBARIĆ KOMEN, 1927. Vrapče, Zagreb. BARBARIĆ SLAVKO. Poginuo 2.1. 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama u skupnu grobnicu na Žumberku. BARBARIĆ SLAVKO, 1918. D. Kustošija, Zagreb. BARBER FRANJO. 1917. Čaglin, Slavonska Požega. BARBIĆ VERA. Poginula 16. IV 1943. na pruzi u selu Dobravica kod Novog Mesta u Sloveniji. BARČANOVIĆ BORIVOJ, ostali podaci nepoznati. BARČIĆ Anta PETAR, 1922. Mundanije, Rab. Umro od rana u bolnici 1944. u Italiji. BARDINI LORENZO, Rim, Italija. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. BARETIĆ Martina ANTON, 1919. Grižane, Crikvenica. BARETIĆ Kuzme IVAN, 1922. Grižane, Crikvenica. BERGENC Ignaca DARIO, Trst. Poginuo 27. VI. 1944. u Bosni. BARIČEVIĆ Josipa FRANJO, 1918. Lovinac, Gračac. Nestao u NOR-u. BARIĆ MRKOCI KATICA, 1923. Donja Kustošija, Zagreb. BARIĆ LJUDEVIT, 1908. Pregrada, Krapina. BARIĆ Josipa MILAN, 1925. Zagreb. BARIĆ NIKOLA, Novi Vinodolski, Crikvenica. Poginuo 2. VII. 1944. kod Kalinovika u Bosni, sahranjen na položaju. BARIĆ Anta NIKOLA, 1923. Raznonože, Gospić. Poginuo 2. III. 1944. BARIĆ Franje PETAR, 1925. Barići, Teslić. BARIĆ Leonarda STANKO, 1920. Pregrada, Krapina. BARIĆ VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. BARIJANEC JOSIP, 1923. Kalinovac, Đurđevac. BARIJANCE Ivana NIKOLA, Kalinovac, Đurđevac. Nestao 12. VI. 1944. na planini Kobilja glava u Bosni. BARILOVIĆ Viktora IVAN, 1925. Hruševac Pušćanski, Zaprešić. Poginuo 1944. BARKIĆ LJUBICA, Zaluka, Ozalj. BARKOVIĆ Franje STJEPAN, 1925. Blato, Zagreb- . BARLOVIC JOZA, ostali podaci nepoznati. BARLOVIĆ KATICA, ostali podaci nepoznati. BARTOK JOSIP, ostali podaci nepoznati. BARTOLEC SLAVKO, 1925. Kutina. BARTOLIĆ ANĐELA, 1922. Zaprešić. BARTOLIĆ Mate STJEPAN, 1923. Zaprešić. BARTOLIĆ Anastasija VERONIKA, 1926. Ptuj. Poginula 16. IV. 1943. na pruzi kod Metlike u Sloveniji.

345

BARTOLIN JOSIP, ostali podaci nepoznati. BARTOLAZI Armanda ETICA, 1926. Split. BARTULOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. BARUGA IVAN, 1911. Šmaije, Koper. Poginuo jula 1944. kod Vraniće u Bosni. BASARA Danila ĐURO, 1914. Jurga, Vojnić. BASARA Ignjatije MILOŠ, 1922. Banski Moravci, Karlovac. BASTAJIĆ DRAGAN, Prkos Lasinjski, Karlovac. BASTAJIĆ Nikole MILE, 1914. Prkos Lasinjski, Karlovac. BASTAJIĆ Đure MILE, 1924. Prkos Lasinjski, Karlovac. BASTAJIĆ Bože NIKOLA, 1918. Prkos Lasinjski, Karlovac. Poginuo 21. IV. 1943. u selu Popovići Žumberački. sahranjen u Krašiću. BASTAJIĆ Mile RADE, 1924. Prkos Lasinjski, Karlovac. Poginuo 21. IV 1943. kod sela Radatovići na Žumberku. BASTALAC IVAN, ostali podaci nepoznati. BASTAŠIĆ Mate ĆIRO, 1921. Čučići, Jastrebarsko. Poginuo januara 1944. kod Travnika. BAŠA Angela FRANC, 1914. Dornberg, Nova Gorica. BAŠIĆ Tome JOSIP JOŽA, 1923. Gonjeva, Jastrebarsko. BAŠIĆ Mustafe JUSUF, 1914. Maglaj. Poginuo 25. V. 1944. na Sjenokosi kod Mrkonjić Grada. BAŠIĆ Radomira NEDELJKO, 1924. Osreci, Brus. BAŠIĆ RADOVAN, ostali podaci nepoznati. BAŠIĆ Stjepana RUDI, 1920. Molat, Zadar. BAŠIĆ KOVAČ IĆ Stjepana SLA VIC A, 1924. Podgrađe Podokičko, Samobor. BATHAJEV Arsimov ARŠIM, SSSR. Nestao 8. IV. 1944. u selu Gostilj kod Travnika. BATINIĆ Milutina RADOMIR, 1927. Azanja, Smederevska Palanka. BAUFIĆ Janka FRANJO, Zenica. BAUK Josipa MARIJAN, 1924. Lokva Omiš. BAUK MLADEN, ostali podaci nepoznati. BAZILJEVIĆ IVAN, Slavonski Brod. BAZJANEC JOSIP, ostali podaci nepoznati. BAZNIK Ivana ALB IN, 1919. Ljubljana. BAZNIK Ivana HINKO, 1924. Ljubljana. BAZRA GVIDO, Napulj, Italija. Nestao 28. IV. 1944. BEČIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. BEČIREVIĆ Hase IBRAHIM, 1925. Ljubuški. Poginuo 1944. kod Drniša u Dalmaciji. BEDNJANEC Josipa MARTIN, 1917. Crešnjevec, Klanjec. BEG Petra ANDRIJA, 1911. Supetarska Draga, Rab. BEG Petra ANTE, 1921. Mundanije, Rab. BEG Krsta BARTOL, 1913. Mundanije, Rab. Poginuo 25. V. 1944. u selu Strbine kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. BEG Frana FRANJO, 1923. Mundanije, Rab. Poginuo 9.1. 1944. u selu Mudrike kod Travnika i tu sahranjen. BEG Ivana FRANE, 1914. Mundanije, Rab. BEG Dane ILIJA, 1923. Doljani Žumberački, Ozalj. BEG Lovre LUKA, 1922. Mundanije, Rab. Poginuo 26. V. 1944. na Čajderu kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. BEG MARKO, ostali podaci nepoznati. BEG Ivana PETAR, 1919. Mundanije, Rab. BEG Bara ZVONKO, 1924. Mundanije, Rab.

BEGIĆ Mije PAŠO, 1907. Ljusina. Bosanska Krupa. B EGO VIĆ E. Ostali podaci nepoznati. BEGOVIĆ SLAVKO, 1928. Vukovar. BEGOVIĆ Tome STJEPAN, 1916. Ličko Lešće, Otočac. BEGULJA FRANJO, ostali podaci nepoznati. BEKER MIRKO, Virovitica. BEKER Benedikta RADOVAN, 1929. Peć. BEKIĆ Dušana PETAR, 1922. Cremušnica, Vrginmost. Poginuo 2.1.1943. u Krašiću na Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u s. Sošice. BEKIĆ SIMO, 1923. Cremušnica, Vrginmost. BELAJAC Živka MILORAD, 1924. Sovljak, Ub. BELAS JURAJ, 1922. Vrapče, Zagreb. Poginuo 5. VI. 1944. u selu Mikše na Žumberku. BELAŠIĆ Huge SLAVKO, 1915. Borčec, Zagreb. Poginuo 3. X. 1943. kod Krašića u Žumberku. BELA VIĆ JOSIP, 1913. Netretić, D. Resa. Nestao 17. IV. 1943. kod Novog Sela u Žumberku. BELIČ Ivana ARMAND, 1923. Marezige, Koper. Poginuo 16. IV. 1944. kod Jajca. BELICEVIĆ Ilije RADOMIR, 1910. Jasenak, Obrenovac. BELINA Josipa ĐURO, 1921. Perjavica, Zagreb. BELINA JURAJ, 1921. Perjavica, Zagreb. BELKIĆ Tihomira SVETOZAR, 1923. Obrenovac. BELOPOLJAC Radovana DRAGIĆ, 1924. G. Omašnica, Trstenik. BELOŠEVIĆ Dragoljuba PRIBISLAV, 1917. Rošci, Čačak. Poginuo 29. XI. 1944. BELŠA Antona ANTON, 1926. Špišić-Bukovica, Virovitica. BELŠA Mate DRAGUTIN, 1904. Konjic. BENC Stjepana DRAGUTIN, 1910. Zagreb. BENCEKOVIĆ KABLAR Tome LJUBICA, 1925. Horvati, Zagreb. BENCEKOVIC TOMAŠ, D. Purgarija, Jastrebarsko. Poginuo 1942. u Žumberku. BENCEKOVIĆ TOMO, ostali podaci nepoznati. BENCEKOVIĆ ERENFRAJD Ignaca ZORA, 1925. Horvati, Zagreb. BENC Kl BRUNO, Aruti, Almastroni, Italija. Nestao 19. X. 1944. u Beogradu. BENČAN FRANC, 1922. Planina pri Raki, Krško. Poginuo 24. V. 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. BENČAN PETER, 1924. Planina pri Raki, Krško. Poginuo 24. V. 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. BENČEVIA STJEPAN, 1927. Veliki Rastovac, Grubišno Polje. BENČIČ ALBERT, 1921. Pula. BENČIČ GINO, 1922. Pomjan, Koper. Poginuo maja 1945. kod Sevnice u Sloveniji. BENCINA RAFAEL, 1926. Idrija. BENDAR Nikole ANĐELKO, Velja Međa, Trebinje. Poginuo 28. III. 1945. kod Iloka i tu sahranjen. BENDEKOVIĆ JANKO, ostali podaci nepoznti. BENIGAR Franca DRAGO, 1925. Trnovo, Ilirska Bistrica. BENKO Josipa STJEPAN, 1919. Potok, Kutina. Poginuo 15. VIII. 1944. kod Priboja na Limu. BENKO STJEPAN, 1920. Sarajevo. Zarobljen 27. IX. 1943. na Krašiću u Žumberku. BENKO VIĆ JOSIP, ostali podaci nepozanti. BERAKOVIĆ STOJAN, 1928. Obrenovac.

346

BERGOC Jakoba VIKTOR, 1919. Klenik, Postojna. BEREK STEVO, ostali podaci nepoznati. BEREKOVIĆ Luke ĐURO, 1922. Dubrava, Vrbovec. BERELIDZE KONSTANDIN, SSSR. Poginuo 28. V. 1944. kod s. Lipe u Bosni. Sahranjen na položaju. BERGA JOVAN, Zemun. Nestao 6. XII. 1944. kod Tovarnika. BERGOČ FLORIJAN, Dolina, Tržič. Poginuo 29. V. 1944. u selu Vrbljani kod Konjica u Bosni. BERGAM Roka DRAGUTIN, 1924. Krapanj. Šibenik. Poginuo 21. IV. 1943. u Petrovoj gori na Kordunu. BERG EC ZDRAVKO, ostali podaci nepoznati. BERIĆ BOŽIDAR, ostali podaci nepoznati. BERIĆ Bože DUŠAN, 1924. Šeovci, Slavonska Požega. BERIĆ MIHAILO, ostali podaci nepoznati. BERIĆ Milana MILORAD, 1922. Bogatić. BERIĆ Mihaila MILORAD, 1926. Bogatić. BERIĆ RADOVAN, ostali podaci nepoznati. BERIĆ Petra RADOVAN, 1926. Bogatić. BERIĆ Mladena VLADIMIR, 1926. Bogatić. BERIĆ Mojsila ŽIVADIN, 1919. Bogatić. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. BERKAU RUDOLF, Močilo, Gorica. Zarobljen 28. V. 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. BERKET Šima MIRO, 1925. Palit, Rab. BERNADIĆ JANKO, ostali podaci nepoznati, BERNAR IVAN, ostali podaci nepoznati. BERNETIĆ Rudolfa FRANC, 1924. Bazovica, Trst. Zarobljen 8. IV. 1944. u Bosni. BERNETIĆ Rudolfa LEOPOLD LEO, 1926. Marezige, Koper. BEROJEVIĆ JOSIP, 1915. Sunice. BEROVIĆ BORIS, 1915. Šibenik. BERTOŠA Josipa VLADIMIR, 1925. Slavonski Brod. BERTOVIĆ FRANJO, 1925. Blagaš, Foča. BERZIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. BESEDIĆ STJEPAN, 1920. Oklahoma, SAD. BEVANDA Nikole ALEKSANDAR, 1922. Jošani, Titova Korenica. Poginuo 19. V. 1943. u Dalmaciji. BE VC Alojza VILKO, 1924. Fužine, Delnice, BEZJAK Mate IGNAC, 1919. Viškovo, Rijeka. BEŽIKOVIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. BEYING RENE, 1925. Švicarska. BIBIĆ Nikole NIKOLA, 1923. Zagreb. BIĆANIN Slavka JOVAN, 1923. Riđevštica, Trstenik BIĆANIN Radomira MILORAD, 1924. Veluće, Trstenik. BIĆANIN Svetolika RAJKO, 1921. D. Omašnica, Trstenik. BIGA Stevana RADE, 1917. Babin Potok, Otočac. BIJELIĆ ANKA Bukovica, Vrginmost. BI JELI Ć VUJO, 1925. Utinja-vrelo, Vojnić. BIKANEC DRAGO, 1923. Zagreb. BIKIĆ LELIJA, 1910. Maoča. Brčko. BILBIJA L. DRAGUTIN, ostali podaci nepoznati. BILIĆ Ivana KREŠIMIR, 1910. Duvno. BILIĆ Paška MIROSLAV, Lugavčina, Smederevo. BILIĆ Jakova RAJKO, 1920. Solin, Split. BILJAN Franje FRANJO, 1924. Gospić.

BIRČANIN Stevana BOGOSAV, 1925. Sovljak, Ub. BIRĆANIN Stevana DRAGOLJUB, 1921. Sovljak, Ub. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice, sahranjen na položaju. BIRCEVIĆ RADOJICIĆ Dragomira DRAGA, 1922. Šopić, Lazarevac. BIRCEVIĆ Mihaila MOMČILO, 1923. Šopić, Lazarevac. BISERČIĆ Grozdana MILIVOJE, 1924. Dupci, Brus. BISTROVIĆ MIJO, 1925. Bednja, Ivanec. BIŠCAK MIHAEL, Buje pri Pivki, Postojna. Poginuo aprila 1944. kod Mrkonjić Grada. BISČAN Franje JOSIP, 1922. Zagreb. BIŠĆAN Pavla RUDOLF, 1912. Borčec, Zagreb. Poginuo 16. IX. 1943. u Ozlju, sahranjen u groblje u Vrhovcu na Žumberku. BIŠIĆ Anta IVAN, 1920. Supetarska Draga, Rab. BIŠIĆ Josipa IVAN, 1925. Supetarska Draga, Rab. BITUH Mirka SLAVKO, 1925. D. Kustošija, Zagreb. BIVAL MALDEN MARIJAN, 1922. Zabok. Poginuo 22. IV. 1945. kod Nove Kapele. BIVOLAREVIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. BIZ JAK Franca ALOJZ, 1911. Predmeja, Ajdovščina. BIZJAK DANICA, 1926. BohinskaBela, Radovljica. BIŽIĆ Ilije MILAN, 1922. Cremušnica, Vrginmost. BIŽIĆ MILORAD, Kordun. Poginuo 2. V. 1943. kod Šentruperta u Sloveniji. BIŽIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. B JANKI Vičenca EDSMONDO, Pilatrone, Ancona, Italija. Poginuo 3. V. 1945. kod Čazme. BJELAJIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. BJELAJIĆ Živka MILORAD, 1924. Zaječar. BJELIĆ MILIVOJ, 1919. Bribir, Šibenik. Poginuo 19. VI. 1943. BJELOPETROVIĆ BRANKO, 1915. Donje Primišlje, Slunj. Zarobljen 27. IX. 1943. kod Krašića na Žumberku. BJELOŠIĆ VJEKOSLAV. Poginuo 2.1. 1943. kod Krašića na Žumberku, sahranjen u skupnu grobnicu u selu Sošice. BLAĆE Ivana MILAN, 1912. Šibenik. BLAGOJEVIĆ Ranka BOGDAN, 1923. Šarbane, Ub. 3LAG0JEVIĆ BORISAV, 1926. D. Dobrić, Loznica. BLAGOJEVIĆ Dragomira DOBROSAV, 1925. Šarbane, Ub. BLAGOJEVIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. BLAGOJEVIĆ Branislava MIHAILO, 1925. StuBLAGO JEVIĆ Dušana MILICA. 1924. Burovo, Lazarevac. Poginula 6. V. 1945. kod Vrbovca, sahranjena u rodnom mjestu. BJAGOJEVIĆ Dragomira MILOŠAV, 1920. Šarbane, Ub. BLAGOJEVIĆ Mladena MIODRAG, 1922. Burovo, Lazarevac. Poginuo decembra 1944. BLAGOJEVIĆ VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. BLAGOJEVIĆ Dušana VLADIMIR, 1922. Burovo, Lazarevac. Poginuo novembra 1944. i sahranjen u Zemunu. BLAGOJEVIĆ Radomira ŽIVKO, 1925. Šarbane, Ub.

347

BLAGOVIĆ Marka JANKO, 1925. Kunčani, BOGDANOVIĆ Borisava BOGOMIR, 1927. Smilovac, Ražanj. Poginuo i sahranjen 6. V. 1945. Ozalj. kod Vrbovca. BLAJŠ BRANISLAV, ostali podaci nepozanti. BLANUŠA Nikole DANE, 1920. Kijani, Gračac. BOGDANOVIĆ Živana DIMITRIJE. 1926. Leštane, Grocka. Poginuo 20. IV. 1945. kod Nove Poginuo u NOR-u. Kapele, sahranjen na položaju. BLANUŠA Mane MILE, 1913. Nova Kršlja, Slunj. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice, sahra- BOGDANOVIĆ Jelenka DRAGO, 1924. Galibabinac, Svrljig. njen na položaju. BLANUŠA Stanka MILE, 1920. Katinovac, Vrgin- BOGDANOVIĆ LJUBICA, ostali podaci nepoznati. most. Poginuo 21.1. 1943. u Krašiću na ŽumBOGDANOVIĆ Miloša MIRKO, 1923. Vorkapić, berku. Vrginmost. Poginuo 19. VII 1943. u ŽumberBLAŠKOVIĆ Tome IVAN, 1923. Grižane, Crikveku. nica. Poginuo 1944. BOGDANOVIĆ Nikole NIKOLA, 1925. Dučići, BLAŠKOVIĆ SLAVKO, Grižane, Crikvenica. Ozalj. BLAŠKOVIĆ Antona VILIM, 1925. Grižane, Crikvenica. Poginuo 2. II. 1944. na planini Vla- BOGDANOVIĆ Marka PETAR, 1923. Dučići, Ozalj. Nestao 1943. u Bosni. šić, sahranjen u selu Devčani. BLATEŠIĆ Mihajla SREDOJE, 1915. Vukovar. BOGDANOVIĆ PREDRAG, Brenica, Niš. Pog. 27. IV. 1945. u selu Breza kod Bjelovara. BOGDANOVIĆ RADENKO, 1925. V. Orašje, V. Plana. BLATINA SLOBODAN, poginuo januara 1945. kod Berkasova i sahranjen koci crkve u Ber- BOGDANOVIĆ Dragoljuba RADO JE, 1922. Bzenica, Aleksandrovac (kr). kasovu kod Šida. BLAŽEVAC FRANJO, 1911. Piškorevci, Đakovo. BOGDANOVIĆ VELISAV, ostali podaci nepoznati. BLAŽEVIĆ Ante ANTE ATA, 1923. Šibenik. Pog. 1943. kod Lovinca, sahranjen u Šibeniku. BOGDANOVIĆ ZDRAVKO, ostali podaci nepoznati: BLAŽEVIĆ Marka FRANJO, 1916. Krmpote, BOGIĆEVIĆ Svetomira DRAGIŠA, 1923. Liso Crikvenica. Polje, Ub. BLAŽEVIĆ Ivana JURE, 1920. Smiljan, Gospić. BLAŽEVIĆ Petra MARKO, 1923. Lovinac, Gra- 'BOGIĆEVIĆ Ranisava PRODAN, 1923. Liso Polje, Ub. čac. BOGIĆEVIĆ Ranisava ŽIVOJIN, 1923. Liso PoBLAŽEVIĆ Ante MILAN, 1919. Stobreč, Split. lje, Ub. BLAŽIĆ Pavla DRAGUTIN, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 20. IV. 1945. kod Nove Kapele, BOGIĆEVIĆ Vladislava ŽIVORAD, 1920. Liso Polje, Ub. sahranjen na položaju. BLAŽIĆ Josipa KAZIMIR, 1915. Viškovo, Rijeka. BOGIĆEVIĆ Mitra ŽIVORAD, 1925. Liso Polje, Ub. BLAŽIĆ Milisava MILORAD, 1924. Jabučje, LajBOGO FRIDLIH, ostali podaci nepoznati kovac. BLAŽIĆ Stanislava PREDRAG, 1923. Jabučje BOGOJEVIĆ Mije ANDRIJA, 1925. Sedlarica, Đurđevac. Poginuo 3. XII. 1944. kod Iloka. Lajkovac. BOGUNIĆ ABDULAH, ostali podaci nepoznati. BLAZIĆ VID, 1924. Zaprešić. BLAŽIĆ Jovana ŽIVKO, 1921. Jabučje, Lajkovac. BOGUNOVIĆ MATIJA, ostali podaci nepoznati. BOGUŠIĆ Ostoje DUŠAN, 1923. Jabučje, LaikoBLAŽONA Leona VJEKOSLAV, 1915. Zagreb. vac. Poginuo 24. IV. 1945. kod Novske, sahraBLEĆIĆ Josipa MARIJAN, 1926. Kastav, Rijeka. njen u istom mjestu. Poginuo 29. VIII. 1944. na Palisadu i tu sahraBOHANEC Ljudevita IVAN, 1922. Zagreb. njen u skupnu grobnicu. BOIĆ Janka JANKO, 1924. Sošice Jastrebarsko. BOBIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. BOJANIĆ Pavla MILKAN, 1923. Štipan, VrginBOBIĆ TANJA, ostali podaci nepoznati. most. BOBINAC Ivana SLAVKO, 1923. Gornji Sinac, Otočac. Poginuo 9.1.1944. u Karanjevskoj gori BOJBIĆ SIMO, ostali podaci nepoznati. BOJIĆ NIKO, ostali podaci nepoznati. kod D. Vakufa i tu sahranjen. BOJIĆ Ranka RAJKO, 1920. Kaonik, Kruševac. BOBRIĆ A. ostali podaci nepoznati. BOJKOVIĆ ŽIVOJIN, ostali podaci nepoznati. BOC Imbre IVAN, 1924. Greda, Sisak. BOJOVIĆ Rade DRAGIŠA, 1927. Titovo Užice. BOČANOVIĆ NADA, ostali podaci nepoznati. BOJOVIĆ RADE, ostali podaci nepoznati. BOĆKAJ Franje MIJO, 1908. Ravno, Krapina. BODALIJA JEDRILINIĆ Mate ANA, 1919. Viro- BOKAN Marka BOŽO, 1920. Osredci, D. Lapac. BOKAN Tome DINKO, 1913. Betina, Šibenik. vitica. BOKAN Ante EDUARD, 1919. Betina Šibenik. BODLOVIĆ ANTON, 1914. Bol, Brač. Poginuo 1944. BODLOVIĆ DUŠAN, G. Čemernica, Vrginmost. BOKROŠ Ištvana JANOŠ, 1922. Hetin, Žitište. BODNAMIRIL DOMENIK, 1914. Banja Luka. BODUL BUDIMIR, Prvić Šepurine, Šibenik. Po- BOLĆIĆ Martina SLAVKO, 1922. Preštnica. Sežana. inuo 19. XI. 1942. kod Novog Sela u ŽumberBOLF Matije JOSIP, 1924. Sunger, Delnice. u i tu sahranjen. BOGADIN Franje DRAGO, Vrhovec Bednjanski, BOLIK Ivana FRANC, 1924. Ljubljana. BOLO JOSIP, 1915. Bjelovar. Ivanec. Nestao 16. IV. 1944. kod Jajca. BOLONIĆ Nikole JOSIP, 1912. Vrbnik, Krk. BOGADI Franje GABRO, 1917. Celje. BOLJDIN Mate IGNAC, 1914. Breznik, Ozalj. BOGATEC MARIO, 1910. Sv. Križ. Trst. BOLJFAR Anta JOSIP 1922. Kampor, Rab. PogiBOGDANIĆ DRAGUTIN PICEK, 1915. Segedin, nuo 29. VIII. 1944. na Palisadu i sahranjen u Mađarska. skupnu grobnicu u mjestu. BOGDANIĆ PICEK VERA, ostali podaci nepoz- BONĆINA Simona RAFAEL, 1922. Konomlja, Idrija. Poginuo 4. IV. 1944. kod Klane u Istri. nati

f

348

BONDŽULIĆ Đorđa DAMLJAN, 1924. Šljivovica, Čajetina. BONIFAČIĆ Franje FRANJO, 1921. Punat, Krk. Poginuo 3. XII. 1944. kod Iloka. BONTEMPO Mate MARIJAN, 1922. Sisak. BORANIĆ MIROSLAV, ostali podaci nepoznati. BORIĆ Ante LJUBOMIR, 1911. Brist, Kardeljevo. BORIĆ Dragića MILOVAN, 1924. Veliki Crljeni, Lazarevac. Poginuo marta 1945. BORISAVUEVIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. BORJANIĆ Pante MILAN, 1918. Gornja Pištana, Orahovica. BOROTA Đure DRAGAN, 1917. Bović, Vrginmost. BOROTA Rade JOVAN, 1921. Donja Trstenica, Glina. Poginuo 20 VI. 1944. kod Mrkonjić Grada. BOROTA Save STEVAN, 1911. Bović, Vrginomost. BOROVIĆ Josipa ANTE, 1920. Novalja, Pag. Poginuo 21. II. 1944. kod Teslića. Sahranjen u katoličko groblje u s. Komenić. BOROVIĆ Veliše ĆEDOMIR, 1920. Šopić, Lazarevac. Poginuo 12. IV. 1945. kod Šida. BORŠIĆ Mirka ALBERT, 1919. Klenovac, Zabok. Poginuo 6. V. 1945. kod Vrbovca, sahranjen u mjesnom groblju. BOSAK Nikole RUDOLF, 1923. Zaprešić. Poginuo 8. IX. 1943. u selu Gornja Vas na Žumberku. Sahranjen u selu Sošice. BOSANAC JOVO, ostali podaci nepoznati. BOSANAC Pavla LJUBOMIR, 1919. Ćeralije, Podravska Slatina. BOSIĆ Dragoljuba SREĆKO, 1927. Donja Crnišava, Trstenik. BOSINU ETORE, 1926. Livorno. Italija. BOSNIĆ Ilije JOVAN, 1921. Konjic, Šabac. BOSTHAJER A. ARŠIMOV, SSSR. BOŠKOVIĆ ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. BOŠKOVIĆ Vojilava RADOSLAV, Polić, Valjevo. Nestao 17. III. 1945. kod Tovarnika. BOŠKOVIĆ Mitra RAJKO, 1921. Sovljak, Ub. BOŠKOVIĆ Milisava SRETEN, 1920. Sovljak, Ub. BOŠKOVIĆ Diše ŽIVAN, Pleš, Aleksandrovac (k). Nestao 6. V. 1945. kod Vrbovca. BOŠNJAĆKI Nike PERO, 1924. Vršac. Poginuo 6. XII. 1944. kod Tovarnika, sahranjen na položaju. BOŠNJAK LOVRO, ostali podaci nepoznati. BOŠNJAK Mate ŠIMUN, 1917. Praslop, Prozor. BOŠNJAKOVIĆ Milovana NIKOLA, 1923. Ranilović, Aranđelovac. BOŠTJANĆIČ Antona ALOJZ, 1914. Tominje, Ilirska Bistrica. BOTIĆKI NIKOLA, ostali podaci nepoznati. BOŽAC DRAGUTIN, ostali podaci nepoznati. BOŽAC VLADIMIR, 1919. Škatari, Pula. Poginuo 22. VI. 1944. kod Bugojna. BOŽAK Andrije SLA VICA, 1913. Rakitno, PosušjeBOŽANIĆ Mihaila BRANA, 1924. Mala Ivanča, Sopot. BOŽANIĆ Mihaila BRANISLAV, 1923. Mala Ivanča, Sopot. BOŽANIĆ Stanoja MIODRAG, 1924 Mala Ivanca, Sopot.

BOŽIĆIC JOVAN, Uštica, Novska. BOŽIĆKOVIĆ Ivana RADOVAN, 1905. Dugo Selo. BOŽIĆ Svetozara ALEKSANDAR, 1926. Pepeljevac, Lajkovac. BOŽIĆ Svetozara BORKO, 1922. Pepeljevac, Lajkovac. BOŽIĆ FILIP. Subersko, Nova Gorica. Poginuo 5. IV. 1944. kod Mrkonjić Grada. BOŽIĆ Stjepana FRANJO, 1924. Bučevec, Velika Gorica. BOŽIĆ Andre IVAN, 1921. Hrženica, Ludbreg. BOŽIĆ JANKO, 1924. Sišluk Brdo, Jastrebarsko. BOŽIĆ MAKSO, ostali podaci napoznati. BOŽIĆ MILAN. Poginuo 15. XII. 1944. u s. Grabovo kod Vukovara. BOŽIĆ Milana MILI JAN, 1925. Sakulja, Lazarevac. BOŽIĆ Gvozdena MILIVOJE, 1924. Godečevo, Kosjerić. BOŽIĆ Ljubisava MILOJE, 1926. Godečevo, Kosjerić. BOŽIĆ Miljka MILORAD, 1926. Seča Reka, Kosjerić. Nestao 22. IV. 1945. u s. Bujavica kod PäkräCä BOŽIĆ MIRKO, 1924. Levanska Varoš, Đakovo. BOŽIĆ RADIVOJE, ostali podaci nepoznati. BOŽIĆ Pavla SAVO, 1925. Perna, Vrginmost. Poginuo 27. III. 1944. kod Nabojne u Bosni. Sahranjen na položaju. BOŽIĆ ŽIVOTA, ostali podaci nepoznati. BOŽINOVIĆ Aksentije ĆEDOMIR, 1927. Drainac, Svrljig. BOŽINOVIĆ. Borivoja NENAD, 1927. Varoš, Ražanj. BOŽINOVIĆ Aksentije ZDRAVKO, 1924. Drainac, Svrljig. BOŽO STJEPAN, 1926. Serdovo. Zarobljen 27. IX. 1943. kod Krašića u Žumberku. BRAĆARALI MARIO, Palestina, Rim, Italija. Nestao 27. VI. 1944. na Neretvi. BRAĆIKA Ilije DAKO, 1925. Veliko Liješće, Ozalj. BRAĆIKA Ilije DAKO, 1926. Veliko Liješće, Ozalj. BRAĆIKA Ilije ILIJA, 1925. Veliko Liješće, Ozalj. BRAĆIKA Janka JANKO, 1922. Kunčani, Ozalj. BRAĆIKA Nikole JANKO, 1922. Keseri, Ozalj. BRAĆIKA Mile JURE, 1922. Kamenci, Ozalj. BRAĆIKA Jure JURE, 1922. Veliko Liješće, Ozalj. BRAĆIKA Nikole MARKO, 1920. Keseri, Ozalj. BRAĆIKA Gabre NIKOLA, 1911. Dragoševci, Ozalj. BRAĆIKA Janka NIKOLA, 1919. Dragoševci, Ozalj. BRAĆIKA Dake NIKOLA, 1917. Dragoševci, Ozalj. BRAĆIKA Gabre PETAR, 1910. Dragoševci, Ozalj. BRAĆIKA Pavla PETAR, 1923. Dragoševci, Ozalj. BRAĆIKA Petra PERO, 1923. Dragoševci, Ozalj. Poginuo 1945. BRAČUN Nikole ALEKSANDAR, 1928. Zagreb. BRADAČ Pavla STJEPAN, 1924. Družilovec, Zabok. BRAJDIĆ JOSIP, Bihać. Ostali podaci nepoznati. BRAJĆIĆ Janka DAKO, 1914. Veliko Liješće, Ozalj. BRAJKOVIĆ Dmitra IVAN, Paljenica. Nestao 8. I. 1944. kod Jajca.

349

BRAJKO VIĆ METOD, Triviž, Pazin. Poginuo 17. III. 1944. u selu Gaj kod Gornjeg Vakufa. BRAKUS ĐURO, 1923. Karlovac. BRANĐULIĆ DAMNJAN, Titovo Užice. BRANEC ADOLF, 1918. Ćepin, Osijek. Poginuo 6. VIII. 1943. u selu Vukomerić kod Velike Gorice. BRANIČA Srećka MATE, 1920. Zlarin, Šibenik. Poginuo maja 1943. kod sela Brašljevice na Žumberku. BRANKOVIĆ LAZO, Slunj. Poginuo 7. XII. 1944. kod Tovarnika. BRANKOVIĆ Obrada LUKA, 1926. Lukavica, Lazarevac. BRANKOVIĆ Dobrosava DIMITRIJE, 1920. Kuloč, Smederevo. Poginuo 1945. na sremskom frontu. BRANKOVIĆ Branislava DUŠAN, 1921. Babajić, LjigBRANKOVIĆ Bogosava MIROSLAV, 1923. Šarbane, Ub. BRANKOVIĆ N., ostali podaci nepoznati. BRANKOVIĆ Stevana SVETOZAR, 1921. Gornji Matejevac, Niš. Poginuo 23.1. 1945. kod Tovarnika i tu sahranjen. BRANKOVIĆ Milana TIHOMIR, 1914. Lugavčina, Smederevo. Poginuo 12. IV. 1945. kod Bapske i sahranjen na položaju. BRANKOVIĆ ZORA, Ljevi, Slunj. Poginula 17. XII. 1944. kod Tovarnika i tu sahranjena. BRANT Frane IVAN, 1924. Lakmartin, Krk. Poginuo 8. IV. 1944. u selu Doribaba kod Jajca. BRANT Antona IVAN, 1924. Punat, Krk. BRANT Marije MATE, 1918. Kornić, Krk. BRANT MARIJO, 1918. Kornić, Krk. BRANT Frane NIKOLA, Lakmartin, Krk. Poginuo 8. IV. 1944. u selu Doribaba kod Jajca. BRATIĆ Mile MILOŠ, 1923. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. BRATIĆ Ibrahim a SULEJMAN, 1920. Utoka, Krupa. BRA TINA Antona RATKO, 1922. Predmeja, Ajdovščina. BRČKO Matije DRAGUTIN, 1925. Donia Bistra, Zaprešić. Poginuo 16. VIII 1944. u selu Ivanci. BRĆIĆ Tome MILOVAN, 1919. Veli Iž, Zadar. BRDARIĆ MILADIN, Pepeljevac, Lajkovac. Poginuo 15. XII 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. BRDARIĆ Milenka MILORAD, 1920. Pepeljevac, Lajkovac. BRDOVĆAK Juraja EDUARD, 1927. Vrapče, Zagreb. BRDOVČAK Marka STJEPAN, 1926. Vrapče, Zagreb. BRDOVĆAK Juraja STJEPAN, 1926. Vrapče, Zagreb. BRDOVČAK Tome VLADO, 1923. Vrapče, Zagreb. Poginuo 21. III. 1943. kod sela Visoče u Žumberku. B RĐO VIĆ VLADIMIR, 1920. Novo Selo, Vrnjačka Banja. BREBEK JOSIP, 1911. Karlovac. BREBERINA Dušana ĐURO DUKA, 1920. Vilmerding, USA. BREBRIĆ Bore DRAGUTIN, 1924. Mala Mlaka, Novi Zagreb. BREGOCI VALERIJAN, Telar. Ostali podaci nepoznati. BREKALO Ivana FILIP, 1920. Lokve, Čapljina. Poginuo 23. IV. 1943. kod Pleterja u Sloveniji.

BRESNIK DRAGO, Aleksandrovac, Podravska Slatina. BREŠKON MIHAEL, 1907. Borjana, Tolmin. BREZAR Franje DRAGA, 1924. G. Purgarija, Jastrebarsko. Poginula 28. VI. 1943. u selu Belišće na Žumberku i tu sahranjena. BREZAR Mije DRAGUTIN, 1927. D. Purgarija, Jastrebarsko BREZAR RUBINIĆ Mije MILKA, 1925. D. Purgarija, Jastrebarsko. BREZNIK Franje DRAGO, 1927. Ljutomer. BREZOVAC JOSIP, Donja Kupčina, Jastrebarsko. Zarobljen 19.1.1943. kod D. Kupčine i odveden u Karlovac. BREZOVEČKI Ivana STEVO, 1926. Gračenica, Kutina. BREZNJAK Josipa ALOJZ, 1914. Kaštel Bregi, Krapina. Poginuo 12. IV. 1945. kod Bapske. BREZNJAK Josipa AUGUST, 1918. Kaštel Bregi, Krapina. Poginuo 18. VIII. 1944. u selu Župa. BRGAZI Simovič VALERIJAN, SSSR. Nestao 22. IV. 1944. kod Vakufa. BRHANIĆ MARA, 1926. Ribnica, Velika Gorica. BRIŠKI Agnese DRAGUTIN, 1916. Sisak. BRITVEC MARKO, 1920. Žeravica, Jastrebarsko. BRKIĆ BRANKO, 1925. Bršadin, Vukovar. Pogi: nuo 9.1. 1944. u selu Gostilj kod Travnika. Sahranjen na položaju. BRKIĆ Mileve DIMITRIJE, 1922. Vukona, Vladimirci. Poginuo 12. IV. 1945. kod Bapske i tu sahranjen. BRKIĆ Petra JOVAN, 1926. Svinica Krstinjska, Vojnić. Poginuo 3. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. BRKIĆ MILAN, 1925. Limica, Vojnić. BRKIĆ MILIĆ, Jurga, Vojnić. Poginuo 21. X 1944. na cesti u Zemunu. Sahranjen u skupnu grobnicu. BRKIĆ STEVO, ostali podaci nepoznti. BRKLJAČ MILE, ostai podaci nepoznati. BRLEČIĆ Mirka FRANJO, 1910. Lobor, Zlatar. BRNČIĆ Janka JANKO, 1922. Kunčani, Ozalj. BRNČIĆ Janka JURE, 1925. Kunčani, Ozalj. BRNČIĆ Josipa VINKO, 1909. Kastav, Rijeka. BRNIĆ IVAN, 1910. Rešetari, Nova Gradiška. BRNIĆ MATO, 1924. Krašić, Jastrebarsko. BRNJA Stjepana IVAN, 1920. Podhum, Rijeka. Poginuo 20. XI. 1942. kod Novog Sela na Žumberku. BROČEK FELIKS, ostali podaci nepoznati. BRODAREC Nikole ĐURO, 1925. Greda, Sisak. BRODAREC Mijin IVAN, 1923. Odra, Sisak. BROZ BRANKO, 1926. Zagreb. BROZ SLATKI Juraja JOSIPA, 1915. Ledine Klanječke, Klanjec. BROZ Jure JOSIP, 1921. Odra, Sisak. BROZ JOSIP, Kraljevec Sesvetski, Sesvete. Nestao 9.1. 1944. u selu Mudrike kod Travnika u Bosni. BROZ CUMBO Juraja LJUBICA, 1919. Ledine Klanječke, Klanjec. BROZ rođena DUČIĆ Alojza MILICA, Kumrovec, Klanjec. BROZ PAVAO, 1925. Beograd. BROZ VLADO, 1924. Zagreb. BROZINA ANTON, 1909. Jelšane, Ilirska Bistrica.

350

BRUJANEC Tome FRANJO, 1924. Suhaja, Čazma. Zarobljen 8. VII 1943. u selu Podkraj na Žumberku. BRUSIĆ PETAR, Poljice, Krk. Poginuo u NOR. BRUŠČEVIČ Nikole NIKOLA, 1925. Malinci, Ozalj. BRUŽIČ Janka JURE, 1925. Kunčani, Ozalj. BRZEC MARKO, 1920. Pisarovina, Jastrebarsko. BRZOVIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. BRŽAN Franca MILAN, 1921. Marezige, Koper. BUBALO MILAN, 1909. Ličko Petrovo Selo, Titova Korenica. BUBANOVIĆ Petra JANKO, 1923. Staničići Žumberački, Jastrebarsko. BUBICA Ante MILADEN, 1922. Luka, Zadar. Poinuo 20.1. 1943. kod Novog Sela na Žumberu, sahranjen u Gravcu. BUBIĆ Gostimira ANKICA, 1921. Plešivički Breznik, Jastrebarsko. BUBLIĆ MARICA, 1923. Strmac Bukovski, Velika Gorica. BUBNIĆ Milana PETAR, 1911. Dobanovci, Zemun. BUČEVIĆ Marka LJUBOMIR, 1927. Mala Milešina, Split. BUČAN Đure ČEDOMIR, 1922. Prkos Lasinjski, Karlovac. BUČAN GAJO, 1919. Gejkovac, Vojnić. Poginuo 23. X. 1943. u selu Begovo Brdo na Žumberku. BUČAN JOVO, Prkos Lasinjski, Karlovac. Poginuo novembra 1942. kod Novog Sela Žumberačkog. BUČAN Dušana LJUBOMIR, 1920. Gejkovac, Vojnić. BUČAN Marka MILE ĆIRKO, 1919. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. BUČAN Marka MILAN, 1919. Prkos Lasinjski, Karlovac. BUČAN Stojana MILAN, 1925. Cremušnica, Vrginmost. BUČAN Marka NIKOLA, 1914. Prkos Lasinjski, Karlovac. BUČAN Pavla ZORKA, 1923. Prkos Lasinjski, Karlovac. Poginula 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku. BUČAN Pavla ŽARKO, 1923. Prkos Lasinjski, Karlovac. Poginuo 27. IX 1943. kod Krašića na Žumberku i tu sahranjen. BUDAKOVIČ PAVLE, ostali podaci nepoznati. BUDALIČ Miodraga DRAGORAD, 1919. Badovinci, Bogatić. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske, sahranjen na položaju. BUDO VIĆ DRAGOLJUB, ostali podaci nepoznati. BUĐANOVČANIN Radivoja LAZAR, 1923. Golubinci, Stara Pazova. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. BUGARČIĆ Dušana OSTOJA, 1923. Jabučje, Lajkovac. BUGARČIĆ Dragoljuba RODOLJUB, 1926. Jabučje, Lajkovac. BUGARČIĆ Dragomira ŽIVAN. 1925. Jabučje, Lajkovac. BUGARČIĆ Božidara ŽIVORAD, 1927. Šopić, Lazarevac. BUGARSKI Veselina SLAVKO, Vranjevo, Novi Bečej. Poginuo 14. XII. 1944. u selu Grabovo kod Vukovara, sahranjen u groblje u selu Mikluševci. BUHIN MIJO, 1921. Kapela, Bjelovar. BUKAL Adolfa JOSIP, 1928. Pešaver, Zlatar.

f

BUKAL JOSIP, 1926. Okešinec, Ivanić-Grad. BUKOVAC BLAŽ, 1927. Maruševec, Ivanec. Nestao 5. V. 1944. kod Mrkonjić Grada. BUKOVAC Andrije NEDELJKO, 1925. Bribir, Crikvenica. Poginuo 16. IV 1944. u selu Donji Bešpelj kod Jajca. BUKOVINA Josipa STJEPAN, 1925. Brdovec, Zagreb. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. BUKOVSKI RUDOLF, ostali podaci nepoznati-. BUKVIĆ Dane DUŠAN, 1922. Vodoteč, Otočac. BUKVIĆ Janka TOMO, 1920. Javor, Jastrebarsko. BULANOVIĆ NADA, ostali podaci nepoznati. BULAT Petra DRAGAN, 1917. Podgorje, Vrginmost. BULAT Đure DUŠAN, 1923. D. Kirin, Vrginmost. BULAT Petra RADE, 1920. Podgorje, Vrginmost. BULAT Vuje TEODOR TEŠO, 1919. D. Kirin, Vrginmost. BULAT Ljubomira VLADIMIR, 1922. Podgorje, Vrginmost. BULIĆ Jove JOVO, 1915. Bulići, Ozalj. BULIĆ Jure JURE, 1924. Bulići, Ozalj. BULIĆ Dake NIKOLA, 1923. Kuljaji, Ozalj. BULIĆ Dake NIKOLA, 1922. Bulići, Ozalj. BUNARO SLAVKO, 1924. Ručići, Gornji Milanovac. BUNDALO RAĐENOVIĆ Nikole ĐUJKA, 1927. Majkić Japra, Sanski Most. BUNETA Mije DRAGO, 1926. Lekenik. Poginuo augusta 1943. BUNETA Mate GRGA, 1914. Ledenice. Crikvenica. BUNETA Mije MARIJAN, 1927. Lekenik. BUNIĆ Ivana JOSIP, 1920. Supetarska Draga, Rab. BUNOŠEVAC DRAGO, 1923. Titova Mitrovica. BUNJAK JOSIP. Poginuo 1943. u selu Remetinec Stupnički, Zagreb. BURCER Pauline IVAN, 1923. Lokve, Delnice. Poginuo 21. X. 1944. u Zemunu. BURIĆ JANKO, 1921. Sopote, Jastrebarsko. BURO JEVIĆ Dragoljuba IVAN, 1926. Goričani, BURO VAC Aleksandra MILUTIN, 1925. Zemun. BURZIĆ Huseina BORIVOJ, 1913. Ostrožac, Cazin. BUTANC JAKOV, Bjelovar. Poginuo 16. III. 1944. kod Teslića, sahranjen u groblje kod sela Bijelo Bučje. BUTI MIRKO, 1918. Klinča Sela, Jastrebarsko. BUTINI Jakova MIJO, Kapela, Bjelovar. Poginuo 16. III. 1944. kod Teslića. BUTKOVIĆ EDUARD EDO, ostali podaci nepoznati. BUTKOVIĆ Karla IVAN, 1920. Odra, Sisak. BUTKOVIĆ JOSIP, 1920. Ogulin. BUTKOVIĆ Blaža KARLO, 1898. Odra, Sisak. Poginuo 1943. BUTKOVIĆ Ivana LJUBICA, 1921. Odra, Sisak. Poginula 1943. BUTKOVIĆ Ive MIJO, 1921. Odra, Sisak. Poginuo 1943. BUTKOVIĆ Danijela MILAN, 1913. Sušak, Rijeka. BUTKOVIĆ Josipa MLADEN, 1922. Povile, Crikvenica. BUTKOVIĆ Ivana VILMA, 1926. Odra, Sisak. BUTORAC Nikole ANTUN, 1924. Sisak. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika.

351

BUTORAC Ivana JOSIP JOZO, 1924. Krmpote, Crikvenica. BUTORAC Stjepana STJEPAN, 1918. Krmpote, Crikvenica. Poginuo 17. III. 1944. u selu Blatnica kod Teslića i tu sahranjen. BUZANČIĆ ČEDOMIR ČEDO, 1927. Split. BUZA VIDAS Petra FRANJO, 1915. Supetarska Draga, Rab. BUZA VIDAS Frana JOSIP, 1921. Supetarska Draga, Rab. BUZA VIDAS Petra JOSIP, 1925. Supetarska Draga, Rab. BUŽAN IVAN, Orle, Velika Gorica. Nestao 26. VII 1944. kod Gornjeg Vakufa.

c
CABEK STEVO, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. CAČKIJANISLIJA, SSSR, ostali podaci nepznati. CAH Andrije ZDRAVKO, 1925. Dekani, Koper. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. CANDELA V. dr SALVATORE, 1914. Erice Trapi ni, Italija. CAPEK Đure ĐURO, 1925. Podsused, Zagreb. Poginuo 25. IV 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. CAPEK Josipa JOSIP, 1919. G. Stenjevac, Zagreb. CAR Janka DAKO, 1918. Brezovica Žumberačka, Ozalj. CAR Janka JURE, 1924. Brezovica Žumberačka, Ozalj. CAR Jure JURE, 1928. Brezovica Žumberačka, Ozalj. CAR Luke IVAN, 1921. Dramalj, Crikvenica. CAR MARKO, 1922. Crikvenica. CAR Mate MATI JA, 1927. Crikvenica. CAR Janka NIKOLA, 1920. Brezovica Žumberačka, Ozalj. CAR Nikole NIKOLA, 1922. Brezovica Žumberačka Ozalj CAR Nikole NIKOLA NIKO, 1923. Brezovica Žumberačka, Ozalj. CAR ZVONKO, 1926. Zagreb. CAREK Matije STJEPAN, 1919. Zagreb. CAREVIĆ ALEKSA, ostali podaci nepoznati. CAREVIĆ Ilije MARKO, 1921. Gornji Sjeničak, Karlovac. CASSACCI Stefano PASOUALE 1911. Pesugia, Italija. Nestao 7. III. 1944. kod Poljice u Bosni. CATELA Mate DUŠAN, 1924. Vrapče, Zagreb. CATELA TRIVIĆ Mate MARICA, 1926. Vrapče, Zagreb. CEBIĆ STJEPAN, Markuševac, Zagreb. Nestao 8. IV 1944. u selu Paklarevo kod Travnika. CEKOVIĆ Janka FRANJO, 1925. Čučerje, Zagreb. , CEKOVIC Martina JOSIP, 1925. Cučerje, Zagreb. CEKOVIĆ Martina STJEPAN, 1909. Čučerje, Zagreb. ČELIK Pavla JANKO, 1928. Ilok, Vukovar. CENČIČ Franca FRANC, 1912. Sedlo, Tolmin. CERANIĆ Josipa ANKA, 1915. Ogulin CERGLJERSKI STANISLAV, 1908. Pšenovsk, Poljska. CERIĆ Radomira MILORAD, Veluće, Trstenik. Poginuo 23. I. 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika.

CER1NSKI Stjepana JOSIP, 1919. Donji Laduč, Zaprešić. Poginuo 5. XII 1944. kod Tovarnika. CEROVSKI Matije FRANJO, 1923. Greda, Sisak. CESAR PETAR PERO, 1913. Dežanovac, Daruvar. CESAREC Andrije DRAGUTIN, 1913. Pustolod, Donja Stubica. CETIN Stjepana IVAN, 1924. Slatina Moslavačka, Kutina. CICVARIĆ ANTE, ostali podaci nepoznati. CICVARIĆ Svetislava BOŠKO, 1925. Nikojevići, Titovo Užice. CIGUEVIĆ Petra PETAR, 1914. Ivanec Bristanski, Zaprešić. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. ČIGROVSKI DRAGUTIN, 1927. Grabovac, Beli Manastir. Poginuo 6. XII. 1944. kod TovarniCIGROVSKI Milana JANKO, 1922. Stipernica, Krapina. CIJAN KARABEGOVIĆ Alojza VIDA MACA, 1921. Kraljevica, Rijeka. CIKOTA BORIS, Crkveni Bok, Sisak. CIKOTA Mije VOJISLAV, 1918. Jazavica, NovCINDRIĆ NIKOLA, Grabovac Drežnički, Slunj. Poginuo 19. II. 1943. u selu Brezovica Žumber*ačka CIZEL Helene ALBIN, 1919. Zagreb. COFEK STJEPAN, 1924. Zagreb. COLIĆ Ljube ANTON, Ricina, Trst. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. COLNER ĐURĐA, 1925. Vrapče, Zagreb. Zarobljena 1944. kod Teslića. COPARAC LJUDEVIT, 1917. Osekovo, Kutina. CREPULJA DUŠAN, ostali podaci nepoznati. CREPULJA MITAR, ostali podaci nepoznati. CREPULJA TOMO, ostali podaci nepoznati. CREVAR Đure DRAGAN, 1921. Brnjavac, Vrginmost. CREVAR Đure MILE, 1922. Brnjavac, Vrginmost. CREVATIN Josipa BRUNO, 1926. Milje, Trst. CRKVENIK Jožefa STANKO, 1925. Poginuo juna 1944. kod Livna. CRLJENICA VASO, 1913. Kinjačka, Sisak. Poginuo kod Krašića 27. IX 1944. Sahranjen u Krašiću na Žumberku. CRNČIĆ Stjepana TOMO, 1911. Hrastelnica, Sisak. Poginuo 16. VII 1944. kod Kalinovika u Bosni. CRNEČKI DRAGO, 1922. Stupnik, Zagreb. CRNICA LEONARD, 1913. Zaton, Šibenik. CRNIČ Antuna JOSIP 1914. Desinić, Krapina. CRNKO VIĆ Stanka RADE, 1925. Ključar, Vojnić. CRNOGLAVAC Ranka STOJADIN, 1910. Strojinci, Brus. CRNOVČIĆ Save BOŠKO, 1928. Blatnica, Teslić. Poginuo maja 1945. kod Karlovca. CRVENKA IVAN, 1925. Našice. CRVENKOVIĆ Ljubisava DUŠAN, 1909. Ušće, Obrenovac. CUCULIĆ Metoda ANTE, 1922. Škrljevo, Rijeka. CUKIĆ Ljubomira STO JAN. 1923. Lukavica, Lazarevac. CULEK Lovre JOSIP, 1919. D. Miholjac. CURIĆ PEPICA, 1916. Zagreb. CURO VIĆ Ante SVETIN, 1919. Krapanj, Šibenik. CVENK Vjekoslava BRANKO, 1925. Zagreb. CVETANOVIĆ Cvetana ALEKSANDAR, 1925. Jasika, Kruševac.

352

CVETIČANIN DMITAR, 1912. Rastovica, Titova CVETIĆ SLAVKO, 1926. Bogatić. CVETKO Antuna FRANJO, 1913. Zavidović. CVETKO MAKS, 1909. Žepče, Zavidović. Poginuo 21. IV 1943. kod s. Popovići u Žumberku. CVETKO Antuna PA VICA, 1926. Turopolje, V. Gorica. CVETKOVIĆ Nikole ANTON, 1922. Strmec, Zagreb. CVETKOVIC Blagoja ARANĐEL, 1926. Lopaš, Trstenik. CVETKOVIĆ Đure BOŠKO 1926. Donji Rajić, Novska. CVETKOVIĆ BOGOMIR, 1917. Srljevac. CVETKOVIĆ BORIVOJE, 1923. Beljin, Vladimiren CVETKOVIĆ Aleksandra DAMNJAN, 1927. Lopaš, Trstenik. CVETKOVIĆ Marka DRAGICA, 1925. Vrapče, Zagreb. CVETKOVIĆ Radovana DOBRIVOJE, 1923. Beljina, Barajevo. CVETKOVIĆ Nikole ILIJA, 1925. Rubribreza, Lajkovac. CVETKOVIĆ Milivoja JEVREM, 1924. Čumić, Kragujevac. CVETKOVIĆ LJUDEVIT, Vrapče, Zagreb. CVETKOVIĆ MILAN, 1920. Stopanja, Lajkovac. CVETKOVIĆ Dragoslava MILOMIR, 1925. Jabučje, Lajkovac. CVETKOVIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. CVETKOVIĆ Aleksandra NASTAS, 1921. Lopaš, Trstenik. CVETKOVIĆ SLAVKO, 1926. Gornja Vas, Samobor. CVETKOVIĆ Marka SLAVKO, 1922. Vrapče, Zagreb. CVETKOVIC TO DOR, 1920. Donii Vale. CVETKOVIĆ Nikole VIDAN, ostali podaci nepozanti. CVETKOVIĆ ŽIVADIN, 1926. Brović, Obreno vac. CVETNIĆ STJEPAN, 1922. Cvetnić-brdo, Velika Gorica. C VI JANO VIĆ Stanka MARKO, 1924. Brezova Glava, Karlovac. CVIJANOVIĆ Staniše VASO, 1922. Pisać, T. Korenica. CVIJETNIĆ NIKOLA, Pokupsko, Velika Gorica. Nestao 9.1. 1944. u selu Gradina kod Kalinovika u Bosni. CVIJIĆ Cvetka PETKO, 1926. Mladikovine, Teslić. CVITAN ANTUN, 1920. Tribunj, Šibenik. CVITAŠ Franje JOSIP, 1924. Mrzljaki, Duga Resa. CVITAŠ Valenta JOSIP, 1923. Kaniška Iva, Garešnica. Poginuo 14. IV. 1945. kod Đakova. CVJETIČANIN Đure STEVAN, 1927. Katinovac, . Vrginmost. Poginuo januara 1945. na sremskbm frontu. CVJETIĆANIN DUŠAN, ostali podaci nepozanti. CVRLIN Stjepana IVAN, 1923. Vrapče, Zagreb. Poginuo u NOR-u. CVUČIĆ TOMO. Poginuo 1944.

č
ĆAČ Antona ALFRED, 1925. Milje, Trst. ČAČ Antona FAUSTIN, 1926. Milje, Trst. CAĆIĆ Milorada MILIVOJ, 1912. Lipolist, Šabac. ČAĆKOV1Ć STANKO, 1925. Maribor. Poginuo 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku i tu sahranjen. ČADEŽ Jožefa MARIJAN, 1914. Solkan, Nova Gorica. ČAGALJ JOZO, ostali podaci nepoznati. ČAJIĆ Miljka BOGOMIR, 1927. Dobroljupci, Aleksanarovac (kr). ČAJIČ ĆEDOMIR, 1923. Kravlje, Niš. ČAJIĆ Miroslava STANIMIR, Dobroljupci, Aleksandrovac (kr). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ČAJKO ANTON, 1923. Lepa Vas, Donja Stubica. ČAJVINAŠVIL, SSSR. Poginuo 25. VIII 1944. na Palisadu, sahranjen u skupnu grobnicu. ČAKLEC Ivana STJEPAN, 1921. Ivanec. ČALIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. ČALIĆ MIODRAG, 1920. Mihajlovac, Smederevo. ČALIĆ SPASOJE, 1920. Zenica. ČAMER JANEZ, ostali podaci nepoznati. ČANŠEK ANTON, 1921. Krapinske Toplice, Krapina. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. ČANŽEK ROKO, 1913. Sevnica. ČAP Antona LJUBO, 1925. Ricmanje, Trst. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. ČAPIJAŠ NILIZ, SSSR. Poginuo 29. VIII 1944. na Palisadu i tu sahranjen. ČAPO Stevana ĐURO, 1930. Slavonski Brod. ČAPO PAVIČEVIĆ Arnoida ILONA, 1912. Segedin, Mađarska. ČARAPIĆ VOJISLAV, ostali podaci nepoznati. ČARDAŠ Andrije DRAGO, Zagreb. Nestao 26. VI 1944. kod G. Vakufa. ČARDAŠ NIKOLA, 1920. Mikluševci, Vukovar. ČARIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. ČASIĆ DRAGOLJUB, ostli podaci nepoznati. ČAUŠEVIĆ Nezima AGO, 1922. Žepče, Zavidović. ČAVALAC JAKOV, 1925. Knin. ČAVČIĆ NIKOLA, Slavonski Brod. Zarobljen 8. IV 1944. u Lendićima kod Jajca. ČAVIĆ SOFIJA, 1925. Rakovica, Slunj. ČA VIĆ Žarka TOMA, 1927. Šimanovci, Zemun. ČEBRON Ignaca IZIDOR, 1925. Preserje, Nova Gorica. ČEH ZDRAVKO. Poginuo 12.1. 1945. kod Vukovara. ČEĆ Tome NIKOLA, 1921. Tomaševci, Jastrebarsko. Poginuo 6. VIII 1943. u Pokuplju, kod sela Dubranec i tu sahranjen. ČEIĆ Tome NIKOLA 1927. Kalje, Jastrebarsko. Poginuo 6. VIII 1943. kod s. Dubranec u Pokuplju i tu sahranjen. ČEKADA BRANKO, 1914. Nemenj, Radovljica. ČEKALO VIĆ SVETISLAV, ostali podaci nepoznati. ČEKIĆ Ilije DUŠAN, 1926. Ševarlije, Bosanska Dubica. ČELEBIĆ SAVO, ostali podaci nepoznati. ČELIĆ JOVAN, 1920. Valjevo. ČELIĆ ZLATOMIR, 1925. Radljevo, Ub. ČELIKOVIĆ Radića MILO JKO, ostali podaci nepoznati.

353

ČENAGDŽIJA Đure GOSPAVA, 1923. Kadin Jelo vac, Bosanska Dubica. Poginula 21. X 1944. u Zemunu. ČENDAK IVAN, ostali podaci nepoznati. ČEPERKOVIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. ČEPURAN DRAGUTIN 1924. Kerestinec, Samobor. ČERČEK STJEPAN, Zagreb. ČERENIĆ STANKO, Krnjuša, Bosanski Petrovac. ČERMAK Rudolfa RUDOLF 1923. Vrapče, Zagreb. Poginuo 9. IV 1945. kod Lipovca u Slavoniji. CERNIGOJ ŠTEFAN, 1918. Predmeja, Ajdovščina. ĆESNIK Ivana ANTON, 1926. Polje, Trst. ČESNIK Alojza FRANC, 1910. Duplje, Nova Gorica. ČESNIK Jožeta JOŽE, 1926. Klenik. Postojna. ĆEŠNJEVAR Janka DAKO, 1923. Veliko Liješće, Ozalj. Poginuo 1943. na Žumberku i tu sahranjen. ĆEŠNJEVAR Janka DANIEL, 1925. Veliko Liješće, Ozali. Ranjen na Žumberku, umro 11. II. 1943. u bolnici kod Partizanske Drežnice. ĆEŠNJEVAR Janka IVKA, 1921. Veliko Liješće, Ozalj. ĆEŠNJEVAR Janka MILAN, 1922. Veliko Liješće, Ozalj. ĆETKO IVAN. Poginuo 16. XI 1942. na Žumberku. ČIBEJ VIKTOR, 1912. Škrilje, Nova Gorica. ČIČA Save LJUBAN, 1915. Malička, Vrginmost. ČIČIN IVAN. Ferđu, Đurđevac. Nestao 26. VI 1944. između Gornjeg Vakufa i Bugojna. ČIGAŠ LUKA, ostali podaci nepoznati. ČILIGOJ RUDOLF, 1909. Parje, Postojna. Poginuo 1944. u Bosni. ČIRNEK D. ĆEDOMIR, Zagreb. Nestao 4. XII 1944. kod Iloka. ČIZMIĆ LOVRO, ostali podaci nepoznati. ČIŽIĆ Petrov CEZAR, Zadar. Nestao 24.1. 1943. u selu Stojdraga na Žumberku. ČOK Ivana EMIL, Lonjer, Trst. Poginuo 4. VI 1944. kod Kalinovika. ČOK Stanislava KAREL, 1924. Lonjer, Trst. ČOK Antona LJUBO, 1925. Ricmenje, Trst. Poginuo 1945. ČOLIĆ Kristivoja BOGOLJUB, 1921. Miličinica, Valjevo. ČOLIC Vujadina BORIVOJE, 1920. Bzenice, Aleksandrovac (k). ČOLIĆ Vladimira DESIMIR, 1919. Bzenice, Aleksandrovac (k). ČOLIĆ DRAGO, ostali podaci nepoznati. ČOLIĆ Milosava LJUBIŠA, 1923. Bogatić. ČOLIĆ Stanimira MILADIN, 1920. V. Grabovnica, Brus. ČOLIĆ Božidara SPASOJE, 1920. Bzenice, Aleksandrovac (k). ČOLIĆ VLADIMIR, Radljevo, Ub. Poginuo 23.1. 1945. kod Šida. ČOLIĆ Ostoje ZLATOMIR, 1924. Radljevo, Ub. ČOLIĆ Ostoje ŽIVADIN, 1923. Radljevo, Ub. Poginuo 23.1. 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. ČOLOVIĆ Ljubomira MILOŠ, 1921. Lazarevac. ČOMBAŠ KOLOMAN, 1923. Prelog, Čak 9 vec. Poginuo juna 1943. kod sela Sv. Jana na Žumberku.

ČORDAŠ Jakova JAKOV, 1911. Mikluševci, Vukovar. ČQRDEŠ MARIJAN, 1915. Nova Gorica. ČOVIĆ JOZO, 1923. Mostar. ČOVIĆ RADO JE, Strmo vo, Valjevo. Nestao 17. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. ČOVIĆ STANKO, Kozjak, Titova Korenica. ČRČEK STJEPAN, 1922. Zagreb. ČRNIGOJ Antona ŠTEFAN, 1918. Predmeja, Ajdovščina. ČRNJAK IVAN, 1923. Nedjelja, Samobor. Poginuo 2. X. 1943. na Plešivici u Žumberku, sahranjen u selu Sv. Jana. ČRNJAK Grge IVAN, 1924. Bukevje, Velika Gorica. ČRNJAK Mate JELKA, 1925. Velika Gorica. ČRNJAK Petra KATICA, 1925. Velika Gorica. ČUBIĆ STOJAN, ostali podaci nepoznati. ČUBRETOVIĆ JAKOV, 1906. Vrbanje, Hvar. ČUBROVIĆ Radoja MALIŠA, 1925. Popučke, Valjevo. ČUČIĆ Petra MARKO, 1918. Pećno, Jastrebarsko. ČUČIĆ Petra MARKO, 1922. Pećno, Jastrebarsko. Poginuo 1943. na Žumberku, sahranjen u selu Bosiljevo kod Karlovca. ČUČIĆ Miloša PAJO, 1923. Pećno, Jastrebarsko. ČUFER Johana JOŽE 1925. Grahovo, Nova Gorica. Poginuo 17. V 1944. u selu Vrbljani kod Konjica u Bosni. ČUJKO Stjepana PAVAO, 1917. Zdenci Brdovečki, Zaprešić. ČULJAT Josipa JOSIP, 1921. Zagreb. ČUNČIĆ JOSIP. Nestao februara 1943. kod Kalja na Žumberku. ČUPIĆ Petra DRAGOSAV, 1923. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. ČUPIĆ Ljubomira MILUTIN. 1924. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. ČURKOVIĆ ŽIVORAD, Kukujevci, Šid. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. ČUŠIN Franca ŠTEFAN, 1918. Podbela, Tolmin. ČUTURILO MILOŠ, 1920. Bruvno, Gračac. ČUTURILO Janka MILOŠ, 1914. Cerovac Tušilovački, Karlovac. ČUŽIN Stjepana JOSIP, 1925. Pleso, Velika Gorica. ČUŽIN STEFAN, 1912. Podbela, Tolnim.

ć
ĆAJK EDUARD, ostali podaci nepozanti. ĆATIĆ Miladina MIODRAG, 1923. Jabučje, Lajkovac. ĆEIĆ MILOŠ, 1919. Kalje, Jastrebarsko. Poginuo 1943. za Žumberku. ĆIRIĆ Dragutina ALEKSANDAR, Stubica, Lazarevac. ĆIRIĆ Čedomira LJUBIVOJE, 1926. Crni Kao, Ražanj. ĆIRIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. ĆIRIĆ Čedomira SRETEN, 1922. Stubica, Lazarevac. Poginuo januara 1945. kod Tovarnika i tu sahranjen. ĆIRIMAN Dragića JELENKO, 1926. Goričani, Čačak. ĆIRKOVIĆ NENAD, 1927. Beograd. Ć LI VAN IBRAHIM, 1907. Bosanska Gradiška. ĆORIĆ JOSO, ostali podaci nepoznati.

354

ĆOSIĆ DANE, 1921. Rebić, Titova Korenica. ĆOSIĆ Bogoljuba DRAGOLJUB, 1919. Velika Krsna. Mladenovac. ĆOSIĆ MILIVOJ, ostali podaci nepoznati. ĆUĆA ŽENTIL Andrije ANĐELKO, 1923. Mundanije, Rab. Poginuo 28. X 1943. u selu Kravarsko kod Velike Gorice. ĆUĆIĆ Mata DUŠAN, 1919. Lopar, Rab. ĆUIĆ Mile MANE, 1920. Čujića Krčevina, Titova Korenica. ĆUIĆ Ljubomira NIKOLA ZEC, 1922. Čujića Krčevina, Titova Korenica. ĆUIĆ SRĐAN, 1923. Čujića Krčevina, Titova Korenica. ĆUKOVIĆ KOVAČEVIĆ Radomira IVANKA, 1919. Ženeva, Švajcarska. ĆURKOVIĆ Rade ANTE, 1930. Hrvače, Sinj. ĆURKOVIĆ Pere MATO, 1912. Duvno. Poginuo 7.XII. 1944. kod Iloka.

D
DABIĆ Stevana ALEKSANDAR, 1922. Sremska Mitrovica. DABIĆ Ranka BRANISLAV, 1927. Lugavčina, Smederovo. Poginuo 20. IV 1945. DABIĆ Vase LJUBINKO, Ostrovo, Vinkovci. Poginuo 6. V. 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. DABIĆ Petra MIRKO, 1925. Gornji Daruvar, Daruvar. DABIĆ PAVLE, 1922. Sremska Mitrovica. DABIĆ Vase, ŽIVKO, 1923. Ostrovo, Vinkovci. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. DABO Mate JANKO, 1922. Novalja, Pag. DABO Ivana VLADIMIR. 1919. Novalja, Pag. DABOVIĆ SINIŠA, 1927. Velika Grđenica. DADIĆ SVETOZAR, 1924. Split. DALMADILAR FELIKS, ostali podaci nepoznati. DAMIŠ Ivana JOHAN, Sv. Marijeta, Maribor. Nestao, poginuo 16. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. DAM JANO VIĆ DAKO, 1915. Drage, Metlika. DAMJANOVIĆ Gabrijela DANIJEL, 1911. Dole, Metlika. DAMJANOVIĆ Stojana ĐURO, 1924. Gornja Obrijež, Pakrac. Poginuo 16. IV 1944. kod D. Sikavca, sahranjen uz cestu. DAMJANOVIĆ Ivana GAVRILO, 1910. Lipolist, Šabac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. DAMJANOVIĆ JANKO, 1907. Drage, Metlika. DAMJANOVIĆ COLJA Milorada LEPOSAVA, 1931. Burovo, Lazarevac. DAMJANOVIĆ Makse MAKSO, 1924. Balići, Ozalj. DAMJANOVIĆ Stjepana MARTIN, 1923. Vučetinec, Čakovec. DAMJANOVIĆ Gvozdena MILIVOJ, 1926. Kosjerić. DAMJANOVIĆ Milutina MIODRAG, 1923. Kovačevac, Mladenovac., DAMJANOVIĆ Damjana NIKOLA NIKICA, 1920. Drage, Metlika. Poginuo 12. IV 1945. kod Nove Kapele. DAMJANOVIĆ NIKO, Žumberak. Poginuo 2. I. 1943. kod Krašićat sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica na Žumberku.

DAMJANOVIĆ Marka NIKOLA, 1910. Balići, Ozalj. DAMJANOVIĆ Ilije NIKOLA, 1925. Dančulovići, Ozalj. DAMJANOVIĆ Nikole NIKOLA, 1920. Drage, Metlika. Poginuo 22. VI. 1943 u selu Visoče na Žumberku. DAMJANOVIĆ Marka PETAR, 1913. Drage, Metlika. DAMJANOVIĆ Adama RADMILO, 1921. Kovačevac, Mladenovac. DAMJANOVIĆ SEKULA, ostali pod. nepoznati. DAMJANOVIĆ Radojice SEKULA, 1920. Jabučje, Lajkovac. DAMJANOVIĆ Bogoja SLAVKO, 1924. Crnoljevica, Svrljig. DAMJANOVIĆ IVKOVIĆ Milorada VUKOSAVA, 1926. Burovo, Lazerevac. DAMLJANOVIĆ Milutina MILORAD, 1923. Kovačevac, Mladenovac. DAMN JANO VIĆ Radojice ANDRIJA, 1923. Jabučje, Lajkovac. DAMNJANOVIĆ Kostadina DUŠAN, 1923. Šarbane, Ub. DAMNJANOVIĆ Milijana MILOMIR, 1925. Šarbane, Ub. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. DAMNJANOVIĆ Radisava MILUTIN, 1922. Šarbane, Ub. DAMNJANOVIĆ Kostadina RADOVAN, 1925. Šarbane, Ub. DAMNJANOVIĆ Živka MLADEN, 1922. Bogatić. DAMNJANOVIĆ ŽIVORAD, ost. pod. nepoznati. DANČULA Matije PAVAO, 1918. Pješčanica, Vrginmost. DANČULOVIĆ Jure NIKOLA, 1919. Dančulovići, Ozalj. DANCULOVIC Ilije NIKOLA, 1925. Dančulovići, Ozalj. DANČULOVIĆ Marka NIKOLA, 1910. Balići, Ozalj. DANČULOVIĆ Marka STANKO, 1913. Dančulovići, Ozalj. DANILO VIC Aleksandra JOVAN, 1930. Kočer, Titovo Užice. DANTIJA STEVAN, 1927. Split. DARDO FRANJO, Mali Bukovec, Ludbreg. DAŠNJAK ANTE. Poginuo 3. X. 1943. kod Krašića na Žumberku i tu sahranjen. DAVIDOVIĆ Dimitrija ALEKSANDAR, 1924. Leštane Grocka DAVIDOVIĆ Tihomira BOGO JE, 1925. Venčac, Aleksandrovac (k). DAVIDOVIĆ Milovana BORISAV, 1922. V. Borak, Barajevo. Poginuo januara 1945. DAVIDOVIĆ ĆEDOMIR, Nestao 6. V. 1945. kod Vrbovca. DAVIDOVIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. DAVIDOVIĆ Petra RAJKO, 1922. Venčac, Aleksndrovac (k). DAVIDOVIĆ Đorđa TIHOMIR, 1924. Guncati, Barajevo. DAVIDOVIĆ Mileve TRIVUN, 1922. Sovljak, Ub. DEAK Josipa STJEPAN, Vukovar. DEANOVIC Sime JANKO, 1913. Visoče, Jastrebarsko. DEANOVIĆ Janka MARA, 1920. Sošice, Jastrebarsko. DEANOVIĆ MILUTIN, 1920. Karlovac. DEANOVIĆ NIKOLA, Visoče, Jastrebarsko.

355

DEANOVIĆ Janka PAVAO, 1921. Siječevac, Samobor. Poginuo 1944. u Žumberku. DEANOVIĆ Tadije TADIJA, 1912. Sječevac, Samobor. DEBANIĆ SLAVKO, 1920. Vrapče, Zagreb. DEBELIĆ Frana FRANE, 1915. Banjol, Rab. DEBELIĆ Krste KRSTO, 1921. Banjol, Rab. DEBELJAK Mije PAVAO, 1912. Drenje Brdovečko, Zaprešić. DEDHI Johana JOHAN, Rusko Selo, Kikinda. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. DEDIĆ Toma FRANE, 1923. Kampor, Rab. DEDIĆ Josipa JOSIP, 1922. Kampor, Rab. DEDIĆ Anta NIKOLA, 1923. Kampor, Rab Poginuo 20. XI 1942. na Novom Selu, sahranjen u Ćukovoj Dragi na Žumberku. DEDIĆ Hasana VEJSIL, 1915.Vidimlije, Glamoč. DEDIĆ Josipa VINKO, 1923. Kampor, Rab. DEFILIPIS BONETIĆ Luke PA VICA, 1919. Nerežišće, Brač. DEFRAČENSKI DRAGUTIN, 1925. Zagreb. DEJANIČ Velimira MIODRAG, 1924. Uzveće, Bogatić. DEJANOVIĆ DAKO, ostali podaci nepoznati. DE JANO VIĆ Maksa ILIJA, 1926. Dančulovići, Ozalj. DEJANOVIĆ IVICA, Sječevac, Samobor. DEJANOVIĆ Rade MILAN, 1921. Karlovac. DEKANIĆ DRAGUTIN, 1924. Kerestinec, Samobor. Poginuo 21. IV 1943. u selu Popovići Žumberački, sahranjen u s. Radatovići. DEKANIĆ PAVLE, 1925. Nedelja, Samobor. Poginuo 21. IV 1943. u s. Popovići Žumberački, sahranjen u selu Radatovići. DEK Daniela DANIJEL, Korog, Vinkovci. Nestao 22. I 1945. kod Tovarnika. DEKLEVA Antona FRANC, 1921. Klenik, Postojna. DEKLEVA JOŽETA JOŽE, 1922. Huje, Ilirska Bistrica. DEL MEDICO ALBERTO, 1923. Trst. DELAČ FILIP, 1920. Strizivojna, Đakovo. DELAČ MATO, Sibinj, Slavonski Brod. Nestao 26. VI 1944. u selu Kasapovići kod Novog Travnika. DELGALO DRAGUTIN DRAGO, Bjelovar. Poginuo 17. XI 1942. u selu Sv. Jana na Žumberku, sahranjen u selu Višoševići. DELIBOS JULIO, 1920. Kerestinec, Samobor. DELIĆ Steve ĐURO, 1928. Hadžibajir, Bosanska Dubica. DELIĆ Jure JOSIP, 1925. Stankovo, Jastrebarsko. DELIMIR LENHARD, 1912. Sušak, Rijeka. DELIŠIMUNOVIĆ ANDRIJA, 1918. Petričko selo Jastrebarsko DELIŠIMUNOVIĆ Petra ANDRIJA, 1920. Vrapče, Zagreb. DELIŠIMUNOVIĆ Janka NIKOLA NIKO, 1910. Gornja Vas, Samobor. Poginuo 1943. DELUKA JOSIP, ostali podaci nepoznati. DELUKA Ivana STJEPAN, 1911. Sušak, Rijeka. Nestao 9. I 1944. u Bosni. DEMEDEŽE DANIEL, ostali podaci nepoznati. DEMIROVIĆ DŽAFER, 1907. Kulen Vakuf, Bihać. DENAC Ivana IVAN, 1917. Osekovo, Kutina. DENAC Mije JAKOV, 1924. Donja Voća, Ivanec. DENIĆ Simeuna ILIJA, Korog, Vinkovci. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. DENIĆ RADE, 1921. Strmida.

DENTALOVIĆ DOBRIVOJE, 1921. Bjelina, Benkovac. DERENČINOVIĆ Mate MATE, 1911. Baška, Krk. DERIĆ Mustafe SELIM, Derići, Rudo. Nestao 18. IV 1945. kod Pleternice. DESAUTIS ALDO, 1922. Italija. DESPOT Vlade BORIS, 1923. Šibenik. DESPOTOVIĆ BRANISLAV, 1923. Gola Glava, Valjevo. DESPOTOVIĆ DRAGUTIN, ostali podaci nepoznati. DESPOTOVIĆ Miodraga MILUTIN, 1920. Beograd. DESPOTOVIĆ RAJKO, ostali podaci nepoznati. DESPOTOVIĆ Lazara STEVAN, 1924. Beograd. Zarobljen 28. XII 1944. kod Sida. DESPOTOVIĆ VELIMIR, 1922, ostali podaci nepoznati. DEŠČAK ANTUN, 1923. Bestovje, Samobor. Poginuo 27. IX. 1943. kod Kupčine, sahranjen u selu Pribić na Žumberku. DEŠČAK Franje STJEPAN, 1925. Bestovje, Samobor. DEŠPAJ JOSIP. Poginuo 29. XI 1942. na pruzi kod sela Dubravice kod Metlike u Sloveniji. DETELIĆ Stjepana FRANJO, 1924. Buševec, Velika Gorica. DETELIĆ Jakova IVAN, 1922. Buševec, Velika Gorica. Poginuo 15. XII 1942. kod Krašića na Žumberku. DETELIĆ Mate IVAN, 1923. Buševec, Velika Gorica. DETELIĆ Imbra MATO, 1924. Buševec, Velika Gorica. DETELIĆ Jakova NIKOLA, 1917. Buševec, Velika Gorica. Poginuo 6. IX 1944. u selu Donja Lomnica kod Velike Gorice. DEVČIĆ MARIJANA, 1930. Zagreb. DEVČIĆ MARKO, 1917. Jaunička Velika, Jastrebarsko. DEVERIĆ MIJO, 1928. Donja Lomnica, Velika Gorica. DEVERIĆ STJEPAN, 1921. Draganić, Karlovac. DEVETAK Jožefa MIROSLAV, 1921. Sovodenj, Škofja Loka. DEVETAKOVIĆ Mijaila DOBRIVOJE, 1921. Beljine, Barajevo. DIGAŠ LUKA, 1912. Orahovec, Križevci. DIJANIĆ Mate NIKOLA, 1915. Vrbnik, Krk. Poginuo 8. IV 1944. u Lenidićima kod Jajca. DIJANOVIĆ rođ. GRADIŠAR, Ivana DRAGICA, 1919. Jablanac, Senj. DIJANOVIĆ Mije TOMO, 1906. Kapela, Bjelovar. DILAŠ RUDOLF, ostali podaci nepoznati. DILBEROVIĆ Mirka LJUBISAV, 1925. Urovci, Obrenovac. DIMIĆ Vitomira DUŠAN, 1923. Kalenić, Ub. DIMIĆ Pavla MOMČILO, 1914. Lički Osik, Gospić. DIMIĆ Dragomira NOVAK, 1923. Brgule, Ub. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. DIMITRIJEVIĆ Stanimira BOGOLJUB, 1922. Barzilovica, Lazarevac. Poginuo aprila 1945. i sahranjen u Lipiku. DIMITRIJEVIĆ PO PO VIĆ Milana BUDIMIRKA, 1928. Titovo Užice. DIMITRIJEVIĆ Živojina ĆEDOMIR, 1923. Željevo, Svrljig. DIMITRIJEVIĆ Radovana ĆEDOMIR, 1920. Sovljak, Ub.

356

DIMITRIJEVIĆ Aleksandra DJRAGOMIR, 1921. s. Lajkovac. Lajkovac. DIMITRIJEVIĆ Arsena HERMAN, Smilovac, Ražanj. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. DIMITRIJEVIĆ Aleksandra JORDAN, 1920. Jabučje, Lajkovac. DIMITRIJEVIĆ Dragoljuba KONSTADIN, 1926 Periš, Svrljig. Poginuo 19. I. 1945. DIMITRIJEVIĆ LAZO, ostali podaci nepoznati. DIMITRIJEVIĆ MIHAJLO, ostali podaci nepoznati. DIMITRIJEVIĆ Lazara MILADIN, 1911. Valjevo. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. DIMITRIJEVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. DIMITRIJEVIĆ Živote MILO JE, 1922. Ranilović, Aranđelovac. Poginuo 10. II 1945. kod Grabova, Vukovar. DIMITRIJEVIĆ MILOVAN, 1922. Oleog. DIMITRIJEVIĆ Milovana MIODRAG, 1922. Lukavica. Lazarevac DIMITRIJEVIĆ Dragutina MOMČILO, 1923. Lukavica L#azarevac DIMITRIJEVIĆ Mijaila PAVLE, 1925. Barzilovica, Lazarevac. DIMITRIJEVIĆ PETAR, 1927. Miočanj. DIMITRIJEVIĆ Dragutina PETAR, 1919. Lukavica, Lazarevac. DIMITRIJEVIĆ Milorada RADIVO JE, 1927. Venčane, Aranđelovac. DIMITRIJEVIĆ Miloja RADOSAV, 1925. Azanja, Smeder Palanka DIMITRIJEVIĆ SLA VICA, 1925. Zagreb. Poginula 27. IX 1943. kod Kupčine, sahranjena u selu Slavetić na Žumberku. DIMITRIJEVIĆ Aleksandra STEVAN, 1926. Jabučje, Lajkovac. DIMITRIJEVIĆ Dušana VLAJO, 1925. Goričani, Čačak. DIMITRIJEVIĆ Vasilija VLASTIMIR, 1927. V. Drenovac, Aleksinac. DIMITRIJEVIĆ Čedomira ŽIVOJIN, Željevo, Svrljig. Nestao 7. IV 1945. kod Pleternice. DIMITRIJEVIĆ Radojka ŽIVOTA, 1926. Lukavica, Lazarevac. Poginuo 4. XII 1944. u selu Stara Bingula kod Sremske Mitrovice. DIMITROVIĆ Ajvuzov ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. DIMITROVIĆ Josipa MARIJAN, 1921. Borčec, Zajgreb. DINCIR Stjepana MIRKO, 1917. Desna Martinska Ves Sisak DINIĆ Miladina BUDIMIR, 1917. Pločnik, Ćićevac. DINIĆ Miroslava JELEN, 1924. Galibabinac, SvrljigDINIC Dobrosava STANOJLO, 1927. Poslon, Ražanj. DISANIĆ NIKO, 1915. Vrbnik, Krk. DMITROVIĆ TASA TOZA, 1916. Tarlovci. Poginuo 6. V 1945. kod Čazme, sahranjen u Dubravi kod Vrbovca. DOBOŠI Grge JANOŠ, 1925. Maradik, Indija. DOBRANIĆ Vjekoslava VJEKOSLAV, 1923. Zagreb. DOBRANOVIC Hera UMBERTO, 1927. Zagreb. DOBRAVEC Franca MIRKO, 1926. Čiginj, Tolmin. DOBRICA PETAR, ostali podaci nepoznati.

DOBRIĆ Niköle JOVAN, 1921. Šljivovac, Vrginmost. Poginuo 2. I. 1943. na Krašiću u Žumberku, sanranjen u skupnu grobnicu u s. Sošica. DOBRIĆ Milana PAVLE, 1922. Jarak, Sremska Mitrovica. DOBRIĆ Milana PETAR, 1921. Jarak, Sremska Mitrovica. Poginuo 2. XII 1944. kod Iloka. DOBRI JEVIĆ Tome GOJKO, 1920. Veliki Zdenci, Grubišino Polje. DOBRILA Jakova ANTON, 1922. Rodik, Sežana. DOBRINJA Ivana VIKTOR, 1922. Lopar, Koper. DOBROSAVUEVIĆ Milenka MILOVAN, 1921. Jabučje t Lajkovac. DOGANDZIĆ LJUBIŠA, ostali podaci nepoznati. DOG ANO VIĆ VELISAV, 1928. Bioska, Titovo Užice. DOJČINOVIĆ Ice PETRONIJE, 1914. Jabukovik, Crna Trava. DOKNA Alanasije VALERIJE, 1915. Omoljica, Pančevo. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. DOLENC ANTON, Slovenija. Poginuo 21. IX 1943. u selu Bratelji kod Samobora i tu sahranjen. DOLIĆ DRAGI, 1917. Koprivnica. DOLIĆ RADOVAN, 1927. Drenova. DOLINJAR VITKO, 1922. Suhobor. DOMAĆINOVIĆ ŽARKO, ostali podaci nepoznati. DOMEŠ Šimuna ILIJA, Korog, Vinkovci. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. DOMIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. DOMIJAN Bartola BRANKO, 1922. Dramalj, Crikvenica. DOMIJAN Stjepana STJEPAN, 1922. Drivenik, Crikvenica. Poginuo 19. XI 1942. kod Novog Sela Žumberačkog, sahranjen u šumi. DOMIJAN Ivana STJEPAN, 1925. Dramalj, Crikvenica. Poginuo 9. V 1945. kod Trsta. DOMITREK Mije STJEPAN, 1925. Dežanovac, Daruvar. Poginuo 5. V. 1944. kod Mrkonjić Grada. DOMJANIĆ A. RADMILO, 1921. Kovačevac, Mladenovac. DONATO Franje IVAN, 1921. Staro Polje, Krk. DONČERA MILE, ostali podaci nepoznati. DONKOVIĆ Josipa VELIBOR, 1923. Zagreb. DONJERKOVIĆ Martina BARICA, 1928. Donja Kupčina, Jastrebarsko. DORAČIĆ Nikole JOSIP, 1916. Brdovec, Zaprešić. DORIĆ Mustafe SELIM, 1926. Dorići, Rudo. Poginuo 12. IV 1945. u mjestu Lovaš kod Vukovara. DORIĆ Matije STJEPAN, 1919. Bribir, Crikvenica. Poginuo 9.1 1944. na planini Vlašić, sahranjen kod kuće Perka Kovačevića. DORKIĆ Žarka SIMO, 1916. Marjanci, D. Miholjac. Nestao 8. V 1945. kod Blizneca ispred Zagreba. DOSTANIĆ Dušana VLADISLAV, 1920. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. DOSEN DANILO, 1914. Tomingaj, Gračac. Nestao 9.1 1944. kod Karaule između Travnika i Jajca. DOŠEN Milana JOVAN, 1919. Počitelj, Gospić. DOŠEN MARKO, ostali podaci nepoznati. DOVGAN VASILIJE, SSSR, ostali podaci nepoznati. DOVRENTO Bravo DOMENIKO, 1923. Fomtrazo, Italija.

357

DRAGAR ANTON, Krka, Novo Mesto. DRAGAŠ Milana ŽIVKO, 1920. Vojka, Stara Pazova. DRAGIČEVIĆ Živorada ALEKSANDAR, 1917. Zvečka, Obrenovac. DRAGIČEVIĆ Milorada BORKO, 1919. Brežđe, Mionica. DRAGIČEVIĆ DRAGUTIN, ostali nodaci nepoznati. DRAGIČEVIĆ ĐORĐE, ostali podaci nepoznati. DRAGIČEVIĆ Milenka LJUBISAV, 1926. Vračević, Lajkovac. DRAGIČEVIĆ Dragića MILUTIN, 1927. Ra-nilović, Aranđelovac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. DRAGIČEVIĆ ŽIVORAD, ostali podaci nepoznati. DRAGIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. DRAGIŠIĆ MIRKO MIRO, 1912. Seoci, Titograd. Poginuo aprila 1944. na Crnoj Reci kod Mrkonjić Grada. DRAGO JE VIĆ Donka LOVOR, 1927. Vela Luka, Korčula. DRAGOJLOVIĆ Tihomira DRAGIŠA, 1922. Skela, Obrenovac. DRAGOUEVIĆ Stojana RISTO, 1927. Mušić, Kupres. DRAGOSAVAC PERO, ostali podaci nepoznati. DRAGOSAVUEVIĆ Petra ĐURO, 1924. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. DRAGOSAVUEVIĆ Aćima MILOJE, 1924. Sovljak, Ub. DRAGOŠ Ilije TEODOR, 1926. Slanić, T. Vuzenica. DRAGUNIĆ DRAGOSLAV, 1927. Rujište, Ražanj. DRAKSLEZ rođ. Čulik Alberta ZLATA, 1919. SiDRAKULIĆ Pavla ILIJA, 1924. Veliko Liješće, Ozalj. DRAKULIĆ Ilije ILIJA, 1925. Veliko Liješće, Ozalj. Poginuo 1943. u Krašiću na Žumberku. DRAPNČIĆ IVAN. ostali podaci nepoznati. DRAŠKOVIĆ MILOŠ 1921. ost. pod. nepoznati. DRAŠKOVIĆ Roze VELIMIR, 1915. Čajniče, Goražde. DRAUŠNIK Đure JURICA, 1910. Zagreb. DRAŽIĆ Save MIODRAG, 1926. Dren, Lazarevac. DRAŽIĆ Perin NIKOLA, 1925. Selna, Pakrac. DRAŽIĆ Aleksandra SAVA, 1924. Beograd. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. DRAŽIĆ Mate SLAVKO, 1924. Bribir, Crikvenica. DRAŽIĆ Pavla SLOBODAN, 1925. Dren, Lazarevac. DRAŽIĆ Milana TIKOMIR, 1928. Dren, Lazarevac. DRDOVSKI CURI Hakije SADETA, 1926. Prizren. DREZGA NEŠKA, ostali podaci nepoznati. DREZGA PORIN, 1916. Zagreb. DRIŠNJAK BORIS, 1922. Lovran, Opatija. DRKULEC Ivana IVAN, 1914. Donja Purgarija, DRKUŠIĆ Ilije ILIJA, 1922. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 1. II. 1943. kod Karlovca. DRKUŠIĆ Ilije ILIJA, 1922. Pilatovci, Ozalj. DRKUŠIĆ Janka JANKO, 1909. Pilatovci, Ozalj. DRUANOVIĆ DIMITRIJE, 1911. Titel. DRNOVŠEK Antona MIHAEL, 1920. Biljani, Nova Gorica. DRNJIĆ RADE, 1921., ostali podaci nepoznati.

DROBAC Vase DIMITRIJE, Martovci, Bosanska Krupa. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. DROBNJAK Janićija MIODRAG, 1914. Ripanj, Beograd. DROBNJAK P., ostali podaci nepoznati. DROPUČIĆ Stjepana IVAN, 1914. Zelina. DRUŽIĆ Janka JURE, 1925. Kupčina Žumberačka Jastrebarsko DRUŽINA Gabriela BORIS, 1923. Golać, Sežana. DRUŽINA Gabriela JOSIP, 1923. Trst. DRUŽINA Gabriela MARIJA, 1925. Matersa, Trst. DRVAT Fabijana JOSIP, 1924. Lipovac, Zlatar. Poginuo 17. XII1944. kod Grabova, sahranjen u groblje u Mikluševcima kod Vukovara. DRVODELIC Nikole JOSIP, 1926. Zgurić Brdo, Velika Gorica. DUBAC EDVARD, 1922. Ljubljana. DUBLJE VIĆ Milisava MILOVAN, 1921. Tvrdojevac, Ub. DUBRAVČIĆ Juraja VLADIMIR, 1922. Otočac. DUB RA VICA Šime ANTE, 1923. Stankovci, Benkovac. Poginuo 6. IV 1945. kod Bapske. DUBROVIĆ Ljudevita IZIDOR, 1928. Draga, Rijeka. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske, sehranjen na položaju. DUCIĆ Božidara JELENA, 1929. Beograd. Ranjena 22.1 1945. Umrla i sahranjena u Zemunu 2. II 1945. DUDEK Ivana STJEPAN, 1924. Jakovlje, Donja Stubica. DUDIĆ Petra ILIJA, 1924. Palit, Rab. Zarobljen 3. II 1944. u Bosni i ubijen na brodu. DUDUKOVIĆ ALBERT, 1921. Karlovac. DUGONJIĆ Ljubomira ĆEDOMIR, 1913. Lipolist Šabac DUETIĆ IVAN, 1925. Bogatić. DUJANOVIĆ IVAN. Poginuo 31. III 1945. kod Iloka i tu sahranjen. DUJANOVIĆ LAZO, 1914. Sikirevci, Si. Brod. DUJEKIĆ MILENKO, 1926. Valjevo. DUJMOVIĆ Stipe ANTE, Opuzen, Metković. Nešto 23. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. DUJMOVIĆ Milana IVAN, 1920. Žegar, Bihać. Poginuo 22. III 1945. kod Iloka i tu sahranjen. DUJMOVIĆ Pavla ZLATKO, 1926. Zagreb. Poginuo 28 III 1944. u Vukičevićima kod Jajca i tu sahranjen. DUKIĆ Čedomira BRANIMIR, 1920. Bogatić. DUKIĆ Živorada LJUBISAV, 1923. Šarbane, Ub. DUKIĆ Novaka MIODRAG, 1924. Šarbane, Ub. DUKIĆ Vojislava VLASTIMIR, Radljevo, Ub. Nestao 18. IV 1945. kod Pleternice. DUMENČIĆ Ivana ŽELJKO, 1923. Mundanije, Rab. DUMIČIĆ Franja FRANJO, 1911. Mundanije, Rab. Poginuo u Jasenovcu 1944. kao zarobljenik. DUMIČIĆ Ivana ILIJA, 1920. Supetarska Draga, Rab. Umro od tifusa 18.1 1944. na Petrovom polju, sahranjen kod bolnice. DUMIĆ rođena ŽAFRAN, Tome ANKICA, 1923. Sinac, Otočac. DUMIĆ DUŠAN, 1924. Kalenić, Ub. DUMIĆ Krsta JOSIP, 1919. Supetarska Draga, Rab. DUMIĆ Jakova JOSIP, 1922. Supetarska Draga, Rab. DUNDO VIĆ Martina MILAN, 1919. Sobočani, Ivanić-Grad. Poginuo 27. IX 1943. u Krašiću na Žumberku.

358

DUNIĆ Krste ALEKSANDAR, 1927. Beograd. DURAKOVIĆ Hasana ĆAZIM, 1923. Bužim, Bosanska Krupa. DURAKOVIĆ Mije HRUŠTAN, Radojčići, Travnik. Poginuo 14. IV 1944. na Petrovom polju kod Travnika i tu sahranjen. DURN Ivana MIRKO, 1922. Morvaž, Koper. DUSIĆ RADOMIR, 1923. Sovljak, Ub. DUŠIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. DUŠNO NIKOLA. Poginuo 1943. DUVNJAK BRANKO, ostali podaci nepoznati. DUVNJAK JOSIP, 1919. Vrlika, Sinj. Poginuo 9. IX 1943. u selu Gornja Vas na Žumberku, sahranjen u s. Sošica. DUVNJAK Petra PETAR, 1924. Oklaj, Drniš. DVITKOVIĆ SLAVKO, 1926. Gornja Vas, Samobor. DVORŽAK Franje FRANJO, 1915. Brod na Kupi, Delnice. Đ ĐAKIĆ PETAR, 1922. Bojna, Glina. ĐALIĆ Milana BRANISLAV, 1921. Lopaš, Trstenik. Poginuo 25. I 1945. kod Bapske. ĐALIĆ MIODRAG, Lukavica, Lazarevac. Poginuo 19. V 1945. kod Pleternice. ĐALIĆ TIHOMIR, 1923. Lukavica, Lazarevac. ĐANANOVIĆ Nezira HRUSTAN, 1928. Dub, Rogatica. ĐEKIĆ DRAGOSLAV, 1927. Mala Ivanča, Sopot. ĐEKIĆ Miloša MILAN, 1924. Golubac, Mionica. Poginuo 20 IV 1945. kod Nove Kapele. ĐEKIĆ Ostoje MIODRAG, Lukavica, Lazarevci. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. ĐENADIĆ Tome RADOSLAV, 1921. Brezovica, Trstenik. ĐENADIĆ Radoja SVETOLIK, 1926. Brezovica, Trstenik. Poginuo 27. IV 1945. kod Nove Kapele, sahranjen u istom mjestu. ĐERIĆ Dragutina SVETOMIR, 1926. Veliki Krčimir, Gadžin Han. ĐIDA Nikole MARKO, 1911. Gabela, Čapljina. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. ĐIGAS Mate LUKA, 1912. Sv. Petar. Križevci. ĐOKIĆ Alekse DRAGIĆ 1917. Dupci, Brus. ĐOKIĆ DRAGIŠA, 1926. Indija. ĐOKIĆ Obrada DRAGOLJUB, 1924. Lukavica, Lazarevac. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. ĐOKIĆ Petra MILETA, 1920. Bogdanje, Trstenik. ĐOKIĆ Čedomira MIODRAG, 1924. Dupci, Brus. ĐOKIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. ĐOKIĆ Životija RADOSLAV, 1927. Selište, Trstenik. ĐOKIĆ Miloša SAVO, 1920. Koševo, Sarajevo. ĐOKIĆ Milana TIHOMIR, 1922. Lukavica, Lazarevac. ĐOKIĆ Jovana VELIMIR, Slitnica, Niš. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske, sahranjen u vojno groblje u Bapskoj. ĐOKIĆ ŽARKO, 1911. Vujinovac, Prokuplje. ĐOKIĆ Miloša ŽIVOTA, 1925. Lukavica, Lazarevac. ĐOKOVIĆ Milana LJUBISAV, 1922. Gornji Lajkovac, Mionica. Poginuo 19 IV 1945. kod Pleternice. ĐONLIĆ Dragomira JOVAN, 1925. Bogatić.

ĐONLIC Ilije ŽIVORAD, 1926. Bogatić. ĐORĐEVIC Dragutina ADAM, 1921. Starci, Aleksandrovac (k). ĐORĐEVIĆ Nikole BLAGOJE, 1910. Čumić, Kragujevac. ĐORĐEVIĆ Božidara BOGDAN, 1922. Umčari, Grocka. ĐORĐEVIĆ Milivoja BOGOUUB, 1925. Tamnava, Ub. ĐORĐEVIĆ Dušana BORIVOJ, 1923. Šarbane, Ub. ĐORĐEVĆ Rajka BOŽIDAR, 1921. Šarbane, Ub. ĐORĐEVIĆ B. BRANISLAV, 1922. Brgule, Ub. Poginuo 5. V 1945. kod Zagreba. ĐORĐEVIĆ BRANKO, Brgule, Ub. Nestao 21. X. 1944. U Zemunu. ĐORĐEVIĆ DRAGAN, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ Božidara DRAGIŠA, 1921. Umčari, Grocka. ĐORĐEVIĆ DRAGOLJUB, 1910. Viševac, Požare vac. ĐORĐEVIĆ Miluna DRAGOMIR, 1925. Grejač Aleksinac ĐORĐEVIĆ DRAGOSLAV, 1927. Vukadin. ĐORĐEVIĆ Dragutina GVOZDEN, 1914. Ripanj, Beograd. ĐORĐEVIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ Ljubomira UUBIŠA, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo marta 1945. u s. Šarengrad kod Vukovara. ĐORĐEVIĆ Dragoslava LJUBODRAG, 1927. Poslon Ražanj. ĐORĐEVIĆ Radoja MIHAJLO, 1927. Subotica, Aleksandrovac (kr). ĐORĐEVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ MILAN, 1927. Vel. Biljani. ĐORĐEVIĆ Svetozara MILAN, 1922. Sovljak, Ub. ĐORĐEVIĆ Milorada MILENKO, 1925. Guncati, Barajevo. ĐORĐEVIĆ Nikole MILETA, 1924. Sovljak, Ub. ĐORĐEVIĆ Radisava MILISAV, 1925. Jabučje, Lajkovac. ĐORĐEVIĆ MILIVOJ, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ Milije MILOJE, 1924. Šopić, Lazarevac. ĐORĐEVIĆ Dragoslava MILOMIR, 1923, Kruševac. Nestao 18. IV. 1945. kod Pleternice. ĐORĐEVIĆ MILORAD, Ripanj, Beograd. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. ĐORĐEVIĆ Marka MILORAD, 1920. Ripanj, Beograd. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. ĐORĐEVIĆ S. MILORAD, 1921. Ćibutkovica, Lazarevac. Poginuo aprila 1945. ĐORĐEVIĆ Vojislava MILOŠ, Bzenice, Aleksandrovac. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika, sahranjen u istom mjestu. ĐORĐEVIĆ Živojina MILJKO, 1920. G. Zleginje, Aleksandrovac (k). ĐORĐEVIĆ Milana MIODRAG, 1922. Lukavica, Lazarevac. ĐORĐEVIĆ MLADEN, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ Radisava MLADEN, 1919. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. ĐORĐEVIĆ Miroslava MOMČILO, 1921. Drainac, Svrljig. ĐORĐEVIC Milana MOMIR 1925. Veliki Krčimir, Gadžin Han. Poginuo 12. IV 1945. kod Nove Kapele.

359

ĐORĐEVIĆ Živorada NENAD, 1923. Šarbane. Ub. ĐORĐEVIĆ Dragoljuba NOVAK, 1923. Davidovac, Svrljig. ĐORĐEVIC Vlade PETAR, 1923. Goleš, Bosilegrad. Nestao 17. IV 1945. kod Pleternice. ĐORĐEVIĆ RADENKO, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ Svetislava RADENKO, 1923. Brežđe, Mionica. ĐORĐEVIĆ RADISAV, Jabučje, Lajkovac. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. ĐORĐEVIĆ Miloša RADISLAV, Jabučje, Lajkovac. Nestao 4. XII. 1944. kod Neština. ĐORĐEVIĆ Ljubisava RADIVOJ, 1920. Šarbane, Ub. ĐORĐEVIĆ Stojana RADOICA, 1926. Srnje, Kruševac. ĐORĐEVIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ Lazara RADOMIR, 1922. Kravlje, Niš. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. ĐORĐEVIĆ RADOVAN, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ SIMA, 1921. Belje, Beli Manastir. ĐORĐEVIĆ STEVAN, 1912. Labunište, Struga. ĐORĐEVIĆ Milutina STEVAN, 1926. V. Krčimir, Gadžin Han. ĐORĐEVIĆ Svetozara STEVAN, 1925. Sovljak, Ub. ĐORĐEVIĆ Branka SVETOLIK, 1924. Dušnica. ĐORĐEVIĆ Jelisije SVETOMIR, 1926. Srnje, Kruševac. Poginuo 18.11945. kod Šida, sahranjen na položaju. ĐORĐEVIC Milovana SVETOMIR, 1923. V. Šiljegovac, Kruševac. ĐORĐEVIĆ Jelenka TIKOSLAV, 1924. Davidovac, Svrljig. ĐORĐEVIC Ljubisava VLADETA, 1925. Stubline, Obrenovac. ĐORĐEVIĆ VLADO, 1927. Valjevo. ĐORĐEVIĆ VLASTIMIR, 1926. Stržeđina. ĐORĐEVIĆ Draška VOISLAV, 1922. Srnje, Kruševac ĐORĐEVIĆ Božidara VOJISLAV, 1923. Beograd. ĐORĐEVIĆ Milana VOJISLAV, 1927. Županjac, Lazarevac. Poginuo 6. II 1945. ĐORĐEVIĆ ŽIVKO, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ ŽIVKO, Bačevac, Beograd. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. ĐORĐEVIĆ Boška ŽIVKO, 1923. Brgule, Ub. ĐORĐEVIĆ Milorada ŽIVKO, 1923. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. ĐORĐEVIĆ ŽIVORAD, ostali podaci nepoznati. ĐORĐEVIĆ Dragoja ŽIVORAD, 1926. Jabučje, Lajkovac. ĐORĐEVIĆ ŽIVOTA, 1922. Sovljak, Ub. ĐORIĆ Bogoslava MIODRAG, 1927. Pardik, Ražanj. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ĐORIĆ Blagoja PREDRAG, 1927. Vrčin, Grocka. ĐORIĆ ŽIVOJIN, ostali podaci nepoznati. ĐOŠIĆ Vojislava DRAGOSLAV, 1923. Lalinac, Svrljig. ĐUĐIC Gvozdena IVAN, 1919. Stroinci, Brus. Poginuo maja 1945. kod Zagreba. ĐUĐIĆ Jefte IVAN, 1925. Bogatić. ĐUĐIĆ Jeremije MLADEN, 1926. Bogatić. ĐUKANOVIĆ Jovana DRAGIŠA, Ripanj, Beograd. Poginuo 7. II 1945. u Berkasovu kod Šida. DUKA VIC DRAGIŠA, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati.

ĐUKIĆ Svetozara DRAGAN, 1923. Novo Selo, Vrnjačka Banja. Poginuo februara 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. ĐUKIĆ ĆEDOMIR ČEDO, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ Tome DRAGOLJUB, 1926. Cerovo, Ražanj. ĐUKIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ Nenada IVAN, 1915. Kovačevac, Mladenovac. ĐUKIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ LJUBISAV, 1923., ostali podaci nepoznatiĐUKIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ Ljubomira MIODRAG, 1927. Varoš, Ražanj. ĐUKIĆ Živka MIODRAG, 1924. Brezovica, Krupanj. ĐUKIC NIKOLA, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ VELIMIR VELJO, ostali podaci nepoznati. ĐUKIĆ Vojina VLASTIMIR, 1925. Brezovica, Krupanj. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. ĐUKIC Milana ŽIVOJIN, 1927. Novo Selo, Vrnjačka Banja. ĐULIBRK MIRKO, 1926. Bosanska Gradiška. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. ĐULIĆ Franje ANTE, 1921. Sjekovac, Bosanski Brod. ĐULIĆ LJUBISAV, ostali podaci nepoznati. ĐULIĆ STO JAN, 1923. Lugavčina. Smederevo. ĐUNĐEK Ivana STJEPAN, 1924. Jakovlje, Donja Stubica. ĐURAŠEVIĆ Pavla PETAR, 1918. Kunčani, Ozalj. Poginuo 25. VII 1943. u selu Radatovići na Žumberku. ĐURĐA Ivana FRANJO, 1921. Selnik, Ludbreg. ĐURĐEV Milivoja JOVAN, 1912. Bavanište, Kovin. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. ĐURĐEVIĆ Radisava BRANISLAV, 1926. Šopić, Lazarevac. ĐURĐEVIĆ Miladina DRAGOMIR, 1924. V. Crljeni, Lazarevac. ĐURĐEVIĆ Milorada DUŠAN, Božinci Donji, Doboj. Poginuo 27. V 1944. u selu Donja Pecka kod Mrkonjić Grada. ĐURĐEVIĆ Slavoljuba DUŠAN, 1927. Ranilović, Aranđelovac. Poginuo 6. I 1945. kod Šida. ĐURĐEVIĆ GAVRILO. Poginuo aprila 1945. i sahranjen u Šarengradu kod Vukovara. ĐURĐEVIĆ Alojzija JOSIP, 1905. Zagreb. ĐURĐEVIĆ MARCELJO, ostali podaci nepoznati. ĐURĐEVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. ĐURĐEVIĆ Milovana MILISAV, 1921. Sovljak, Ub. ĐURĐEVIĆ M. Miloje, 1926. Brgule, Ub. ĐURĐEVIĆ Božidara MILOMIR, 1925. Dudovica, Lazarevac. ĐURĐEVIĆ Ljubice MILORAD, 1919. Vreoci, Lazarevac. Poginuo decembra 1944. ĐURĐEVIĆ Spasoja MILOŠ, Izbenica, Varvarin. Nestao 3. V 1945. kod Čazme. ĐURĐEVIĆ Milorada MILUTIN, 1922. Dudovica, Lazarevac. ĐURĐEVIĆ Miloša MILUTIN, 1921. Ranilović, Aranđelovac. ĐURIĆ Živana RADOMIR, 1924. V. Crljeni, Lazarevac.

360

ĐURĐEVIĆ Savatije RADOSAV, 1924. Trbušnica, Lazarevac. Poginuo oktobra 1944. u Beogradu. ĐURĐEVIĆ Save SIMEUN, 1921. Beljina, Barajevo. ĐURĐEVIĆ Radovana TIHOMIR, 1923. Šopić, Lazarevac ĐURĐEVIĆ VERONIKA, 1918. Pirovac, Šibenik. ĐURĐEVIĆ Milorada VLADETA, 1924. Mali Borak, Lajkovac. ĐURĐEVIĆ Živorada VLADIMIR, 1923. Brgule, Ub. ĐURĐEVIĆ Milana ŽIVKO, 1923. Guncati, Barajevo. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika, gdje je i sahranjen. ĐURĐIĆ Mike MILORAD, 1914. Božinci Donji, Doboj. Poginuo 27. V 1944. kod Donje Pecke Mrkonjić Grad, sahranjen na položaju. ĐURETEK IVAN, 1914. Vrapče, Zagreb. ĐURETEK FRANJO, 1914. Vrapče, Zagreb. ĐURETEK Dragutina MILAN, 1926. Vrapče, Zagreb. ĐURETEK VLADO, 1925. Vrapče, Zagreb. ĐURETIĆ IVAN, 1925. Grejač, Aleksinac. ĐURETIĆ Ivana STEVO, 1923. Nova Rača, Bjelovar. ĐURIĆIĆ Luke MIHAJLO, 1924. Vlaškovci, Bos. Dubica. ĐURIĆIĆ Svetovida RADIVOJE, 1923. Subotica, Aleksandrovac (k). ĐURIĆ Mešana DEM AN, 1926. Gračanica, Tuzla. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele, sahranjen na položaju. ĐURIĆ Ljubisava DOBRIVOJ, 1920. Komirić, Osečina ĐURIĆ DUŠAN, 1919. Radonja, Vojnić. ĐURIĆ Dragoslava GOJKO, 1927. Grevci, Kruševac. ĐURIĆ Nikole ILIJA, 1926. Kovače vac, Mladenovac. ĐURIĆ Stanimira LJUBOMIR, Ohrid, Počekovina. Nestao 23.11945. na Grčića salašu kod Tovarnika. ĐURIĆ Osmana MEŠAN, 1926. Gračanica, Tuzla. ĐURIĆ Milana MILAN, 1911. Beoerad. Poginuo 27. IV 1945. u selu Breza kod Bjelovara. Sahranjen na položaju. ĐURIĆ Milorada MILAN, 1911. Ljubanje, T. Užice. Poginuo 28 IV 1945. kod Novske. ĐURIĆ Milanov MILORAD, Balatun, Bijeljina. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. ĐURIĆ Radisava MILOVAN, 1913. Velika Krsna, Mladenovac. ĐURIĆ Svetovida MIODRAG, 1912. G. Omašnica, Trstenik. ĐURIĆ OSMAN, 1920. Tuzla. ĐURIĆ Ilije RADE, 1903. Bijelo Bučje, Teslić. ĐURIĆ Velisana RADOMIR, 1923. Sovljak, Ub. ĐURIĆ RAJKO, 1927. Bujavica, Pakrac. ĐURIĆ RANKO, ostali počlaci nepoznati. ĐURIĆ Milana RAŠKO, 1924. G. Omašnica Trstenik. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. ĐURIĆ SLAVKO, ostali podaci nepoznati. ĐURIĆ Čedomira VOJISLAV, 1916. G. Omašnica, Trstenik. ĐURIĆ Petra VOJISLAV, 1918. Bukovica, Vrginmost. ĐURIĆ Ljubomira ZDRAVKO, 1929. Nemenikuće, Sopot. ĐURIĆ Pantelije ZDRAVKO, 1921. Uzveće, Bogatić.

ĐURIĆ Pauna ŽIVAN, 1922. Sovljak, Ub. ĐURIĆ Milana ŽIVORAD, Balatun, Bijeljina. Poginuo 6. XII. 1944. kod Tovarnika. ĐURIĆ Radomira ŽIVOTA, 1921. Sovljak, Ub. ĐURIN PETAR, 1915. Bezdan, Sombor. ĐURINSKI Mije DRAGUTIN, 1920. Zaprešić. ĐURKOVIĆ Živka RADOJICA, 1924. Tobolac, Trstenik. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. ĐURKOVIĆ Dragutina SINIŠA, 1924. V. Grabovnica, Brus. ĐUROVIĆ Ilije BLAŽO, 1903. Titograd. ĐUSTIĆ DEDO, ostali podaci nepoznati. ĐUZO Bećira SABIT, 1917. Obrenovo, Rudo.


DŽAMIĆ Vujadina MILOŠ, 1914. Ruđinci, Vrnjačka Banja. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. DŽONLIĆ Franje ANTE, 1916. Vareš. DŽONLIJA Ilije STEVAN, 1927. Split. DŽOPALIĆ Milentija BRANKO, 1926. Bzenice, Aleksandrovac (k). DŽUMBO LJUBOMIR, ostali podaci nepoznati.

E
EČI FRANJO, Vraneševo, Novi Bečej. Poginuo 3. V 1945. kod Čazme i tu sahranjen. EGIĆ MILAN, 1922. Dragorinje. ENG ELM AN VLADO, 1914. Sisak. ERBEŽNIK ALOJZ, Spodnja Konomlja, Idrija. Poginuo 12. IV 1945. na sremskom Frontu. ERC EG MILAN. Poginuo 5. XII 1944. kod Tovarnika. ERC EGO VAC Borislava SIMO, 1925. Papić, SiERČEVIĆ Stanoja OBRADIN, 1914. Mrčići, Kosjerić. ERČIĆ Živadina DRAGOSLAV, 1925. Mačvanski Pričinović, Šabac. Poginuo 13. IV 1945. kod Vukovara. ERHALD Leopolda LEOPOLD, 1914. Karavukovo, Odžaci. Poginuo 18. IV 1945. u Pleternici, sahranjen u groblju sela Buk. ERIČ Đurđa ALEKSANDAR, 1919. M. Ivanča, Sopot. ERIC MILADIN, 1924. Trstenik. ERIČ MILORAD, ostali podaci nepoznati. ERIČ Radomira MILUTIN, 1924. Veluće, Trstenik. ERIĆ Stojana ŽIVKO, 1925. Veluće, Trstenik. ERKANOVIĆ Rajka SLAVOUUB, 1922. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. ERNOIC Stjepana VINKO, 1923. Kaniža Ivanečka Ivanec EUČNO NIKOLA, 1922. Tomaševci, Jastrebarsko. Poginuo 2. II 1943. u Pleterju, Slovenija.

F
FABEK STJEPAN, ostali podaci nepoznati. FABJANČIĆ Ivana IVAN, 1908. Janeževo Brdo, Ilirska Bistrica.

361

FABIJANIĆ Viktora IVAN, 1917. Senj. FAFANĐEL Ivana IVAN, 1913. Supetarska Draga, Rab. FAFANĐEL Ivana VIKTOR, 1923. Supetarska Draga, Rab. FAFLJA Anta JOSIP, 1923. Palit, Rab. FAJFER Aleksandra MARICA, 1926. Horvati, Zagreb. Poginula 8. V 1945. u selu Luka Gaj kod Vrbovca. Sahranjena na položaju. FAJT Andreja ERNEST, 1908. Renče, Tolmin. FAKIN JOŽE, 1909. Škrbina, Sežana. FALETIĆ Ignjaca AUGUST, 1912. Livške Ravne, Tolmin. FANTANI Franje FRANJO, 1924. Bačka Topola. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele. FANJI SEKONDO, Firenca, Italija. FARKAŠ MIHAILO, Mađarska, ostali podaci nepoznati. FARKAŠ Mihajila MIRKO, 1925. Čukot, Mađarsk. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele. FASTNER S. ZVONIMIR, 1922. Zagreb. FATUR Andreja ANDREJ, 1924. Zagorje, Postojna. Poginuo 22. IV 1944. kod Župe u Bosni. FATUR Antona FRANC, 1926. Zagorje, Postojna. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. FATUR FRANE, 1927. Knežak, Ilirska Bistrica. FATUR Matveža JANEZ, 1909. Zagorje, Postojna. Poginuo 21.X 1944. u Zemunu. FATUR MARIJAN, Knežak. Ilirska Bistrica. Nestao 18. VII 1944. kod Župe u Bosni. FEKETE Ivana KARLO, 1925. Bačka Topola. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice. FELKER Jure VLADO, 1924. Trsat, Rijeka. FEPIĆ STEVO, ostali podaci nepoznati. FERANDO ANTONIO, 1919. Palermo, Italija. FERČEK Janka JANKO, 1912. Vel. Ves, Krapina. FERČEK PAVAO, 1912. Velika Ves, Krapina. FERI Antona STANKO, 1920. Hum, Nova Gorica. Poginuo 7. VI1944. kod sela Raduša u Bosni. FERJANČIĆ Alojza ALOJZ, 1910. Poreče, Ajdovščina. FERJANČIĆ Franca IVAN, 1907. Goče, Ajdovščina. FERIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. FICKO Franje ALOJZ, 1904. Murska Sobota. FILIPČIĆ NIKOLA, 1927. Ključ, Zagreb. Nestao 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku. FILIPEC STJEPAN. 1921. Pusti Dol, Zlatar. Poginuo 9.1 1944. u selu Gostilj kod Travnika, sahranjen na položaju. FILIPOVIĆ Milivoja DRAGOLJUB, 1910. Stojnik, Sopot. FILIPOVIĆ ĐURA, ostali podaci nepoznati. FILIPOVIĆ FILIP, ostali podaci nepoznati. FILIPOVIĆ Ivana IVAN, 1905. Krmpote, Crikvenica. FILIPOVIĆ KATICA, 1910., ostali podaci nepoznati. FILIPOVIĆ Vlajka MILIĆ, 1920. Donji Lajkovac, Lajkovac. FILIPOVIĆ Lj. MILOJE, 1926. Brgule, Ub. Pogi nuo 1945. na sremskom frontu. FILIPOVIĆ Alekse MILORAD, 1920. Perutina, Doljevac. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. FILIPOVIĆ Obrada MILORAD, 1923. Vrčin, Grocka. Poginuo 11. V 1945. FILIPOVIĆ Jose PAJO, 1923. Beograd. FILIPOVIĆ Stjepana STANKO, 1921. Konfentovac, Novi Marof. Poginuo 3. XII1944. kod Grabova, Vukovar.

FILIPOVIĆ Dragutina STOJADIN, 1922. Petka, Lazarevac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. FILIPOVIĆ SULJO, ostali podaci nepoznati. FINJAČ STJEPAN 1927. Zagreb. FIOLIĆ FRANJO, Mala Mlaka, Novi Zagreb. FIOLIĆ IVAN, Mala Mlaka, Novi Zagreb. FIOLIĆ Juraja MARICA, 1923. Odra, Velika Gorica. FIOLIĆ Andrije MARIJA, 1920. Mala Mlaka, Novi Zagreb. FIOLIĆ Jure TOMO, 1925. Mala Mlaka, Novi Zagreb. FISTRIC SLAVKO, Lekenik, ostali podaci nepoznati. FISINGER Franca FRANC, 1923. Ljubljana. Poginuo 16. IV 1944. u Cvitanovićima kod Jajca. FLAJPAN Tome STJEPAN, 1908. Sobočani, Ivanić-Grad. FLEGAR DRAGUTIN, 1917. Hromec, Krapina. FLORJANOVIĆ MATO, 1910. Vojni Križ, Čazma. FOLGAZISILLVA, Italija, ostali podaci nepoznati. FORMAZAR MARIJA, ostali podaci nepoznati. FRAMŠEK DRAGUTIN, 1910. Zagreb. FRANCETIĆ Josipa ALBERT, 1922. Tibljaši, Rijeka. FRANCETIĆ Vinka FRANJO, 1919. Drenova, RiF^ANCIŠKOVIĆ Kuzme ZVONKO, 1925. Krašića, Rijeka. Poginuo 12. II 1944. kod Ravnog u Bosni. FRANETIĆ Srećka JOSIP, 1923. Drenova, Rijeka. FRANIĆ Ante ROKO BARBA, 1920. Prvić Šepurine, Šibenik. FRANKO VIĆ Franca FRANC, 1921. Dolšće, Krško. FRANKO VIĆ NIKOLA, Selište Drežničko, Slunj. FRANIĆ Filipa RUDOLF, 1921. Tribalj, Crikvenica. FRELIH Ivana ANTON, 1915. Veliko Polje, Nova Gorica. FRINGULO GIUSEPPE, Moscito, Italija. FRKOVIĆ Mate DRAGAN, 1919. Ledenice, Crikvenica. FRKOVIĆ Grge IVAN, 1909. Ledenice, Crikvenica. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. FRKOVIĆ Ivana IVAN, 1910. Ledenice, Crikvenica. Poginuo decembra 1944. kod Grabova, Vukovar. FRKOVIĆ Josipa IVAN, 1912. Ledenice, Crikvenica. FRKOVIĆ Mate MATE, 1924. Ledenice, Crikvenica. FRKOVIĆ Stjepana NIKOLA, 1923. Ledenice, Crikvenica. FRLAN Vinka IVAN, 1922. Kastav, Rijeka. Poginuo 1943. u Žumberku. FRLAN Henrika VASILJ, 1922. Rubeši, Rijeka. FRLJUŽEC STJEPAN, poginuo 28. IX 1943. kod Lazine, sahranjen u Pribiću. na Žumberku. FROEGOP JONAS, 1921. Mastrik, Holandiia. FRTALJ Stjepana DRAGAN, 1921. Bolec, Zlatar. FUCHS DRAGUTIN, 1911. Mađarska. FUĆAK ACO, 1921. Karlovac. Poginuo 1943. kod Otočca u Lici. FUĆKALO Tome JANKO, 1916. Orda, Velika Gorica. Poginuo 9.1 1944. kod Vitovlja, Travnik, sahranjen na brdu iznad sela. FUĆKO Sante DRAGUTIN, 1904. Slivno, Rijeka. FUKS Julijane ANA, 1907. Zagreb.

362

FUKS JOSIP, 1911. Bač. Almoš, Mađarska. FUMIĆ IGNAC, 1924. Gonjeva, Jastrebarsko. FUMIĆ RUDOLF, ostali podaci nepoznati. FUMIĆ RUŽA, ostali podaci nepoznati. FUNDAK JOSIPA, ostali podaci nepoznati. FURDA Đure VIKTOR, 1921. Dežanovac, Daruvar. FUREŠ Ivana MIJO, 1924. Goli Vrh, Jastrebarsko. FURLAN Franca FRANC, 1921. Podraga, Ajdovščina. FURLAN Franje HERMAN, 1910. Dolina, Tržič. FURLAN JOŽEF, 1924. Podraga, Ajdovščina. FURLAN Ivana MARIJAN, 1926. Bazovica, N. Gorica. FURLANČIĆ Lovre CERIN, 1922. Dekani, Koper. FUSINJI ENRICO, Sorbano, Italija. Nestao 13. X 1944. kod Beograda.

G
GABERŠNIK Ivana MILIVOJ, 1922. Dane, Buzet. GABOLIN ZVONKO, 1915. Zagreb. GABRIĆ Ivana ANTE. 1922. Kampor, Rab. Poginuo 16. IV 1944. u Vitovlju kod Travnika. GABRIĆ Đure STEVAN, 1920. Slavsko Polje, Vrginmost. Poginuo 19. X 1944. u Beogradu. GABROVEC Silvestra MARIO, 1925. Nabrežina, Trst. GABROVEČKI ŠIME, ostali podaci nepoznati. GAC LJUDEVIT, 1925. Budisava, Novi Sad. GACIĆ STEVAN, 1923. Martinović. GAČIAŠVILI DAVID VASILJEVIĆ, SSSR. GAĆIĆ Ljubomira MILOVAN, 1921. Azanja, Sm. Palanka. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. GADŽJURIĆ Bogoljuba PAVLE, 1924. Salaš Noćajski, Sr. Mitrovica. GAGIĆ Velimira VLADIMIR, 1924. Berilje, Ražanj. GAJDEK Ivana JOSIP, 1923. Odra, Sisak. GAJIĆ ALEKSANDAR, Poginuo 12. IV 1945. GAJIĆ ALEKSANDAR, V. Crljeni, Lazarevac. Nestao 11. X 1944. u selu Velika Ivanča kod Mladenovca. GAJIĆ Ljubomira ALEKSANDAR, 1921. Šarbane, Ub. GAJIĆ Dobrosava BORIVOJ, 1915. Volujac, Šabac. GAJIĆ Dušana BORIVOJ, 1921. Šarbane, Ub. GAJIĆ Ivka BOŽIDAR, 1926. Piroman, Obrenovac. GAJIĆ Ljubomira BOŽIDAR, 1923. Šarbane, Ub. GAJIĆ Dušana BRANIVOJ, 1921. Šarbane, Ub. Poginuo 26. IV 1945. GAJIC Ljubomira ĆEDOMIR, Kravlje, Niš. GAJIĆ DIMITRIJE, ostali podaci nepoznati. GAJIĆ Borisava GVOZDEN, 1925. Tolisavac, Krupanj. GAJIĆ Vujice HRANISLAV, 1926. Modrica, Kruševac. GAJIĆ Zdravka JEZDIMIR, 1924. Šarbane, Ub. GAJIĆ Cvetka LJUBISAV, Radljevo, Ub. Nestao 2.1 1945. u Ilači kod Vinkovaca. GAJIĆ Vladisava LJUBIVOJE, 1912. V. Krsna, Mladenovac. GAJIĆ M. MILAN, G. Miholjac, Podravska Slatina.

GAJIĆ Vladana MILORAD, Lelje, Moravčak, Kočevski. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. GAJIĆ Sime NENAD, 1923. Kravlje, Niš. GAJIĆ Ljubomira PRIBISLAV, 1925. Šarbane, Ub. GAJIĆ Mihaila RADOSAV, 1926. D. Omašnica, Trstenik. Nestao 8. V 1945 u selu Bliznec kod Zagreba. GAJIC STANIMIR, Dobroljupci, Aleksandrovac (k). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. GAJIĆ Radomira TIHOMIR, 1927. Ranilović, Aranđelovac. GAJIĆ Milutina VLATKO, 1926. Šarbane, Ub. GAJIĆ ŽIVAN, poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. GAJIĆ Velizara ŽIVOJIN, 1926. Godečevo, Kosjerić. Poginuo 12. III. 1945. kod Tovarnika. GAJIĆ Milorada ŽIVORAD, 1926. Paune, Valjevo. GAJSKI Janka ILIJA, 1925. Gaj, Ozalj. GAJSKI Jure ILIJA, 1926. Grmki, Ozalj. GAJSKI Jure JURE, 1919. Radatovići, Ozalj. Poginuo 1944. na Baniji. GAJSKI Ilije JURE, 1925. Radatovići, Ozalj. GAJSKI Pavla MILAN, 1925. Gaj, Ozalj. GALAMBOŠ ANTOL, 1924. Parabuć. GALAMBOŠ OTO, 1926. Čonoplja, Sombor. GALEKOVIĆ Imbre LAC KO, 1908. Mraclin, Velika Gorica. Poginuo 2. IV 1943. kod Šentruperta u Sloveniji. GALETIĆ ĐORĐE, ostali podaci nepoznati. GALI Petra ALEKSANDAR, Zemun. Poginuo 3. XII. 1944. kod Neština. GALIĆ NEDELJKO, ostali podaci nepoznati. GALIJ HUSEIN, 1906. Nova Varoš. GALIJARDO F. SALVATORE, 1916. Rakalmuto, Italija. GALIK MARTIN, 1907. Gornji Kosinj, Gospić. GALINAC MIKA. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama na Žumberku, u skupnu grobnicu. GALOVIĆ LACI. Poginuo 27. II1943. kod sela Popovići na Žumberku. GALJAN ZVONIMIR, 1922. Sisak. GANOŽIĆ JOSIP, Gorica. Nestao 5. IV 1944. kod Mrkonjić Grada. GANŠEVIĆ Avde AVDO, 1926. Sustorija, Tuzla. GANTAR JANKO, Nova Gorica. GARIĆ FEDOR, 1924. Novi Vrbas, Kula. GARIĆ HRANISLAV, 1926. Modrica. Kruševac. GARIĆ Nikole IVAN, 1920. Sobočani, Ivanić Grad. GARIĆ TODOR, 1924. Zagreb. Poginuo februara 1944. na Petrovom polju kod Travnika u Bosni i tu sahranjen. GAŠIĆ Milana BRANKO, 1924. Gornja Omašnica, Trstenik. GAŠIĆ Dragoljuba MILJKO, 1924. Gornja Omašnica, Trstenik. GAŠPARAC Vinka JURE, 1919. Hrid-Škednari, Čabar. GAŠPAREVIĆ PAJO, 1918. Pece, Zlatar. GAŠPARIĆ Mije JOSIP, 1922. Odra, Sisak. Poginuo 1944. u Bosni. GAŠPAROVIĆ ADAM, Čaglin, Si. Požega. Nestao 22. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. GAŠPAROVIĆ Sime ADAM, 1918. Gornji Rogolji, Nova Gradiška. GAŠPAROVIĆ ANDRIJA, Golubinci, Stara Pazova. Zarobljen 24.1 1944. kod sela Stojkovići u Bosni.

363

GAŠPERČIČ ANTON, 1914. Soča Tolmin. Poginuo 15. VII 1944. u Bosni. GATOLNI ZVONKO, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. GATTA Marciana ANGELO, 1917. Monterudoni, Italija. GAVANSKI DUŠAN, 1920. Srbobran. GA VRANIĆ BOŽO, ostali podaci nepoznati. GAVRIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. GAVRIĆ Božidara RADOVAN, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 14. XII1944. kod Sotina, sahranjen na položaju ispred Grabova kod Vukovara. GAVRILOVIĆ Save BOŽO, 1919. Platičevo, Ruma. Poginuo 13. VI 1944. kod Duvna u Bosni. GAVRILOVIĆ Dimitrija DRAGUTIN 1929. Zemun. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. GAVRILOVIĆ JANKO, Novo Selo Okićko, Jastrebarsko. Nestao 17.1 1945. kod Tovarnika. GAVRILOVIĆ MILENKO. Poginuo 1945. GAVRILOVIĆ Miladina MILENKO, 1927. Ranilović, Aranđelovac. GAVRILOVIĆ MILIVOJE, 1925. Lazarevac. Poginuo 4. XII 1944. u Lovašu kod Vukovara. GAVRILOVIĆ MILOŠAV, 1913. Rošci, Čačak. GAVRILOVIĆ Milosava MIODRAG, 1923. Lazarevac. GEC Viktora JOŽE, 1926. Skopo, Sežana. GEDO STEVAN, 1921. Sečirojci. GEDUN IŠTVAN, 1920. Sotin, Vukovar. GELIDAŠVILI LAVRENT, SSSR. GELO ILIJA, 1914. Susnić, Livno. GELMAN Šandora IZIDOR, 1922. Kukunjevac, Pakrac GEMOVIĆ BORISLAV, ostali podaci nepoznati. GEMOVIĆ Petra SAVA, 1921. Pričinović Mačvanski, Šabac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske, sahranjen na položaju. GENEZIĆ IVAN, 1925. Sela Sesvetska, Sesvete. GENOŠEVIĆ MILIVOJ, 1923. Banjani, Ub. GEORG I JE VIĆ Milivoja SLAVKO, ostali podaci nepoznati. GERBEC Rudolfa ŽELJKO, 1926. Zagreb. GERDIJAN Jove MILAN, 1919. Šeovica, Pakrac. GERENC RADOVAN, 1921. Vrapče, Zagreb. Nestao u NOR-u. GERMANIS Jože AVGUST, 1922. Šmarje, Koper. GIOVANELLI Antona ANTUN, 1920. Draga, RijeGIRANDON HERMAN, Ljubljana. Poginuo 8. IV 1944. u Lendićima kod Jajca. GITANIĆ KOSTADIN, ostali podaci nepoznati. GLAD Alberta IVAN, 1919. Draškovec, Čakovec. GLAGOLIĆ Ivana GRGUR, V. Mlaka, V. Gorica. Poginuo 27. V 1944. kod Nabojne, gdje je i sahranjen. GLAMOĆAK DRAGUTIN, ostali podaci nepoznati. GLAMOĆAK PERO, ostali podaci nepoznati. GLAMOČIĆ MITAR, ostali podaci nepoznati. GALS (Geko) Ivana ANKA, 1926. Repišće, Jastrebarsko. GLAVAŠ Mate LUKA, 1915. Drinovci, Grude. Poginuo 22. IV 1945. u selu Donji Lipovac kod Nove Gradiške. GLAVINA Olavna ANDRIJA, 1919. Makarska. GLAVINA ĆELESTIN, 1926. Lonjer, Trst.

GLAVINA Antona MILKO, 1911. Boršt, Trst. GLAVOĆIĆ Petra VIKTOR, 1919. Korčula. GLAVONJIĆ Dragomira MILIVOJE, 1925. Tobolete Trstenik GLAŽAR Antona ANTON, 1926. Gornja Košana, Postojna. Zarobljen 2. VI 1944. u Bosni. GLAŽAR Marijana DINKO, 1924. Kostrena, Rijeka. GLEDIĆ Stevana ĐURO, 1923. Golinja, Vrginmost. Poginuo 2. I 1943. kod Krašića. Sahranjen u skupnu grobnicu u s. Sošice na Žumberku. GLIGORI JEVIĆ Mirka ALEKSANDAR, 1928. Trnava, Čajetina. Poginuo 15. XII1944. u Grabovu kod Vukovara. GLIGORI JEVIĆ Božina MOMČILO, 1921. Bačina, Varvarin. GLIŠIĆ Petka ALEKSANDAR, 1922. Zrenjanin. GLIŠIĆ Stojadina BLAGOJE, 1923. Bobovik, Vladimirci. GLIŠIĆ Gavrila MARINKO, 1916. Štrbovac, Babušnica. GLIŠIĆ Čedomira MILADIN, 1924. Belotić, Vladimirci. GLIŠIĆ Vitomira RADIVOJE, Rakinac, Velika Plana. Nestao 3. V 1945. kod Čazme. GLIŠIĆ VITOMIR, 1916. Rakinac, Velika Plana. GLOBEVNIK IVAN, 1918. Zagreb. GLOBOČNIK Josipa JOSIP, 1922. Zagreb. GLUMAC ALEKSA, Lipovo Polje, Gospić. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. GLUŠICA Gojka NIKOLA, 1923. Kestovac, Bihać. GMAZ ĐURO, 1920. Osekovo, Kutina. GNEZDA Franca FRANC, 1911. Gornje Konomlje, Idrija. GOBRINJA VILKO, 1922. Lovaš, Vukovar. GOGIĆ ANKA, ostali podaci nepoznati. GOGIĆ STJEPAN, ostali podaci nepoznati. GOJIĆ MILAN, 1920. Vraneševci, Podravska Slatina. GOJKOVIĆ NIKOLA, 1923. Šabac. GOJKOVIĆ Dobrosava PREDRAG, 1920. Periš, Svrljig. GO JŠIĆ ANTON, Čeglje, Jastrebarsko. Zarobljen 13. VI 1944. u selu Ravno, Bosna. GOLAĆ FELIKS, ostali podaci napoznati. GOLAĆ Antona MATE, 1920. Grižane, Crikvenica. GOLAĆ Mate STJEPAN, 1921. Grižane, Crikvenica. Poginuo 20. IV 1943. u s. Popovići na Žumberku. GOLDIN Josipa IVAN, 1916. Borčec, Zagreb. Poginuo augusta 1944. u Sandžaku. GOLEŠ Jove JANKO, 1920. Goleši Žumberački, Ozalj. GOLES Ilije MARKO, 1925. Brašljevica, Ozalj. GOLEŠ Nikole PETAR, 1925. Goleši Žumberački, Ozalj. GOLIĆ Marka SVETOZAR, Golići, Vlasenica. GOLI JA JOSIP, 1925. Ovča, Beograd. GOLINAC NIKOLA. Poginuo 1943. u Krašiću na Žumberku. GOLOB Jakoba FERDINAND, 1916. Otalež, IdrijaGOLUB Jožeta JOZE, 1925. Sela pri Zburje, Novo Mesto. GOLUB Dragutina BRANKO, 1916. Tuhelj, Klanjec. GOLUB SLAVICA, 1923. Lučko, Zagreb. GOLUBIĆ Valenta IGNAC, 1910. Zagreb.

364

GOLUBOVIĆ Radisava RANKO, 1914. Prekonoga, Svrljig, GOLUBOVIĆ Miloja SVETOMIR, 1921. Lisović, Valjevo. Poginuo 28. IV 1945. u selu Bujavica kod Pakraca, sahranjen na položaju. GOLUBOVIĆ Vidoja ŽIVOTIJE, 1922. Periš, Svrljig. GOUAČKI Mije IVAN, 1927. Podsused, Zagreb. GOLJAČKI Mije STJEPAN, 1923. Podsused, Zagreb. GOMBAČ Jože LUDVIK, 1925. Betania, Sežana. GOMBAČ Franje MILAN, 1923. Maribor. GOMBAR Ivana IVAN, 1919. Tufčišće, Čakovec. GORDANO STANKO, Punat, Krk. GORENEC Mije RADOVAN, 1921. Vrapče, Zagreb. GORIČAN DRAGO, 1923. Zagreb. GORIČANIN Franje FRANJO, 1921. Zagreb. Poginuo 4. VI 1944. kod Natraga u Bosni. GORIČKI Izidora ADA, 1924. Špišić-Bukovica, Virovitica. Zarobljena 26. X 1943. GORIČKI PAVAO, 1912. Poljanica Bistrička, Donja Stubica. GORIĆ IVAN, 1920. Klošter Ivanić, Ivanić-Grad. GORJANC DIMITRIJE, 1927. Zagreb. GORJUP Antona LEOPOLD, 1922. Mala Bukovica, Ilirska Bistrica. GORMANIĆ AUGUST, ostali podaci nepoznati. GORŠE Ivana FRANJO, 1907. Blatje, Kočevje. GORUP Martina JURICA ĐURO, 1916. Tomaševec, Klanjec. Poginuo 31. VII 1944. kod Lima. GOSPA VIĆ Andrije IVAN, 1929. Vreoci, Lazarevac. GOSPOČIĆ Petra SLAVKO, 1924. Zagreb. GOSTIĆ ĐORĐE, ostali podaci nepoznati. GOSTOVIĆ Đurđa MILE SRBIN, 1908. Gostovo Polje, Otočac. Poginuo 24. III. 1943. na Plešivici u Žumberku. GOŠIĆ Laze GROJA, 1923. Kosor, Mostar. GOVEDNIK Antona ALOJZ, 1922. Brezovica Žumberačka, Ozalj. GOVEDNIK Antona ANTON, 1920. Brezovica Žumberačka, Ozalj. GOVEDNIK Alojza ANTON, 1924. Brezovica Žumberačka, Ozalj. GOZDANOVIĆ PETAR, ostali podaci nepoznati. GRAB AR Milana JOSIP, 1916. Grobnik, Rijeka. GRABER Janka IVAN, 1921. Rakarje, Velika Gorica. GRABOVAC IVAN, ostali podaci nepoznati. GRABOVIČKIĆ ŠIME, 1908. Dokanj, Tuzla. GRADANOVIĆ PETAR, ostali podaci nepoznati. GRADIĆ Vojislava NIKOLA, Povorišani, Bačka Palanka. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. GRADOVIĆ LUKA, Radin Potok, Virovitica. Nestao 17. I. 1945. kod Tovarnika. GRAF VLADIMIR, ostlai podaci nepoznati. GRAHONJA MIRKO, Dolina, Tržič. Poginuo 28. V 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. GRAHOVAC DUŠAN, 1921. Vrebac, Gospić. GRAHOVAC Milana MILE, 1918. Plaški, Ogulin. Poginuo maja 1943. kod Plaškog. GRAHOVAC Jovana VUJO, 1901. Titova Korenica. GRAHOVAC Branka STANKO, 1923. Podosoje, Šipovo. GRBAC Matije JAKOV, 1919. Lenišče, Koper. GRB AC Mate MILAN, 1920. Kastav, Rijeka. GRBČIĆ MARTIN, 1913. Jadranovo, Crikvenica.

GRBČIĆ Lovre ZVONKO, 1913. Drivenik, Crikvenica. GRBIĆ ANKA, 1925. Lipljani, Bosanska Dubica. Poginula 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku. GRBIĆ Milorada DUŠAN, Adžino Selo, Šabac. GRBIĆ JOCO, 1924. Goleši, Novska. GRBIĆ Tihomira MILADIN, 1927. Selevac, Srnederevska Palanka. GRBIĆ Mihajla RADE, Veliki Crnići, Grabovo. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. GRBIĆ Stojana SLAVKO, 1925. Žuta, Osijek. Poginuo 18.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. GRBIĆ ŽIVKA, 1924. Lipljani, Bosanska Dubica. Poginula 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku. GRBIN Nikole VID, 1911. Mrzljaki Draganički, Karlovac. GRČAK Milana RADOVAN, 1920. Donji Lipovac, Brus. Poginuo aprila 1945. kod Banove JarugeGRČEG, ostali podaci nepoznati. GRČEVIĆ MATE. Ranjen na Krašiću, umro januara 1943. u bolnici kod Partizanske Drežnice u Gorskom kotaru. GRČIĆ Jeremije ALEKSANDAR, 1922. Jabučje, Lajkovac. GRČIĆ Živana BOGOLJUB, 1920. Jabučje, Lajkovac. GRČIĆ Živorada BOGOLJUB, 1920. Jabučje, Lajkovac. GRČIĆ Živote BOGOLJUB, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. GRČIĆ Zorke ĆEDOMIR, 1922. Šopić, Lazarevac. GRČIĆ Ljubomira DRAGOLJUB, 1926. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. GRČIĆ Mihaila DUŠAN, 1923. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. GRČIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. GRČIĆ Mihaila LJUBISAV, 1925. Jabučje, Lajkovac. GRČIĆ LJUBOMIR LJUBO, 1913. Zagreb. GRČIĆ Zorke SRETEN, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 6. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. GRČIĆ Dušana STANIŠA, Bresnica, Žagubica. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. GRČIĆ Milorada VOJISLAV, 1922. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. Sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. GRČIĆ Dušana ŽIVOTA, 1921. Jabučje, Lajkovac. GRDIĆ MATE, 1929. Virovitica. GREBLJANOVIĆ Đoke LJUBAN, 1921. Štipan, Vrginmost. GREGORATI NEŠKA, Slovenija. Ostali podaci nepoznati. GREGORIN NIKOLA, 1920. Zaprešić. GREGURIN Mihajla JOSIP, 1913. Savski Marof, Zaprešić. GREGUROVIĆ -Nikole DRAGO, 1926. Bobova, Krapina. Poginuo 6. VII 1944. na Krčinom brdu u Bosni. GREGUROVIĆ Nikole DRAGO, 1926. Vrapče, Zagreb. Poginuo 3. VI 1944. na Krčinom brdu u Bosni, sahranjen u selu Ernestić, GREOVIĆ MATO, ostali podaci nepoznati. GRETIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati.

365

GRGEČ Slavka OLGA, 1924. Zagreb. Poginula 15. V 1944. u selu Dolivi kod Mrkonjić Grada i tu sahranjena. GRGEČIĆ ALOJZ, 1926. Podvrh, Samobor. Poginuo 26. V 1944. u selu Ribnik kod Ključa u Bosni. GRGIĆ IVAN, 1913. Beograd. GRGIĆ Sretana JANKO, Lisović, Mladenovac. Nestao 28. IV 1945. u selu Bujavica kod Pakraca. GRGIĆ Rade MIHAILO, Vel. Cvijetnić. Titov Drvar. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. GRGIĆ Mate SILVIO, 1925. Vlaka, Makarska. Poginuo 2. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen na položaju. GRGIĆ STEPAN, ostali podaci nepoznati. GRGUREVIĆ MLADEN, ostali podaci nepoznati. GRGURIĆ Anta JOSIP, 1922. Mundanije, Rab. GRIVIĆ Nikole MILAN, 1923. Beška, Indija. GRLIĆ SLAVKO, Dalj, Osijek. Poginuo 18. XII 1943. u Orašju kod Travnika, sahranjen na položaju. GRMUŠA Stevana DUŠAN, ostali podaci nepoznati. GRMUŠA ILIJA, Glina. Ostali podaci nepoznati. GROĆIĆ Miloša VOJISLAV, 1913. Boleč, Grocka. GROMOVIĆ Milije PETAR, 1919. Azanja. Smeđercvskä Pctlctirka. GROSPIĆ MARIJANA MIRA, ostali podaci nepoznati. GROZDANIĆ Mehmeda HIMZO, 1921. Garevci, Prijedor. GROZDANOVIĆ Veljka DRAGOLJUB, Mostar. Poginuo 9. II1945. u selu Berkasovo kod Šida. GROZDANOVIĆ Stamenka PANTELIJE, 1921. Šebet, Gadžin Han. GRŠIĆ LJUBOMIR, 1913. Zagreb. GRUBAČEVIĆ Dake DAKO, 1924. Kuljaji, Ozalj. GRUBAČEVIĆ Danila DAKO, 1925. Radatović, Ozalj. GRUBAČEVIĆ Janka JANKO, 1923. Kuljaji, Ozalj. Poginuo 1945. GRUBAČEVIĆ Ilije MARKO, 1914. Kuljaji, Ozalj. GRUBAŠIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. GRUBEŠIĆ LJUBO, 1919. Lokve, Delnice. GRUBEŠIĆ Trifuna MIRKO, 1923. Kostajnica. GRUBEŠIĆ Simin OSTOJA, 1908. Kostajnica. GRUBIŠIĆ MARIJAN, 1925. Šibenik. Poginuo 21. IV 1943. u s. Popovići Žumberački, sahranjen u Radatovićima na Žumberku. GRUBIŠIĆ Kleme MARIJAN, 1918. Makarska. GRUBIŠIĆ TODOR TOŠO, Bačuga, Petrinja. Poginuo 2. XII 1942. u s. Kordići na Žumberku. Sahranjen kod crkve Sv. Nikola. GRUJIČIC ALOJZ, Samobor. Poginuo 20. V 1944. u selu Ribnik kod Ključa u Bosni. GRUJIČIĆ Radosava DRAGOLJUB, 1925. Brgule, Ub. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. GRUJIČIĆ Velisava MILISAV, 1913. selo Lajkovac, Lajkovac. GRUJIČIC Momčila MILUTIN, 1927. Divci, Valjevo. GRUJIĆ Dragomira DANILO, 1920. Miloševac, Velika Plana. GRUJIĆ DRAGOMIR, ostali podaci nepoznati. GRUJIĆ Vitka ILIJA, Kalna, Vlasotinci. Nešto 6. V 1945. kod Vrbovca. GRUJIĆ Pauna IVAN, 1927. Kupuljin, Žagubica. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele.

GRUJIC MILO JE, 1924. Snipanja. GRUJIĆ Čedomira RADIVOJE, 1924. Miloševac, Velika Plana. GRUJIĆ RADOMIR, 1914. Veliko Orašje, Velika Plana. GRUJIĆ Milana RADOMIR, 1919. Miloševac, Velika Plana GRUJIĆ Zarija RADOMIR, 1925. Osipovica, Smederevo. Poginuo 16. IV 1945. kod Đakova. GRUNTNER JOSIP, 1893. Prelog, Čakovec. GRUNTNER VLADIMIR, 1928. Prelog, Čakovec. GUBAŠ MATO, Laško Polje, Duvno. GUBERINA Ante ALEKSANDAR, 1920. Šibenik. Poginuo 1944. GUCUL IVAN, 1912. Hožu, SSSR. Nestao 28. VI 1943. kod sela Brlenić u Žumberku. GUČEC Cecilije IVAN, 1918. Zagreb. GUDELJEVIĆ Ilije NIKOLA, 1921. Lukavac. GUDIČEJ ANITA, ostali podaci nepoznati. GUJIĆ Vladimira MILORAD, Lilje Moravčak, Kočevski. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. GULIĆ Franje IVAN, 1921. Supetarska Draga, Rab. Poginuo 10.1 1944. u selu Deveričani na planini Vlašić u Bosni. GULIĆ Andrije ŠIME, 1913. Supetarska Draga, Rab. GUNDUR ZDRAVKO, ostali podaci nepoznati. GUNIĆ MILAN. Poginuo 26. XII 1944. kod Šida. GUNJARIĆ Ivana VINKO, 1922. Beter, Jastrebarsko. GUNJEVIĆ LUKA, ostali podaci nepoznati. GUREVIĆ KATICA, 1903. Otočac. GUROVIĆ Nikole DAKO, 1924. Veliko Liješće, Ozalj. GURJANOV DRAGOSLAV, ostali podaci nepoznati. GUROVIĆ Petra PETAR, 1926. Veliko Liješće, Ozalj. GUSLIN RUŽICA, ostali podaci nepoznati. GUSTINČIĆ Ivana ANTON, 1926. Ostrožno Brdo, Ilirska Bistrica. GUŠČIC ALEKSA, 1924. Prnjavor. Poginuo 26. IV 1945. u selu Bujavica kod Pakraca. GUŠČIĆ Nikole IVAN, 1925. Kampor, Rab. Poginuo maja 1944. u selu Mudrike kod Mrkonjić Grada. GUŠČIĆ Petra IVAN, 1921. Kampor, Rab. GUŠČIĆ Ivana JOSIP, 1923. Kampor, Rab. GUŠČIĆ Ivana ZVONKO, 1920. Kampor, Rab. GUTEŠA Dimitrija MILOŠ, 1913. Zemun. Poginuo 20. IV. 1945. kod Nove Kapele, sahranjen na položaju. GUTIC ALOJZ, 1924. Kakanj. GUTIĆ Milana CVETIN, 1914. Ribari, Šabac. GUTIĆ Trifuna MILAN, 1914, Todorići, Šipovo. GUTIĆ ZVONKO, ostali podaci nepoznati. GVAČIĆ Anta FRANE ZVONKO, 1922. Supetarska Draga, Rab. GVOJIĆ ĐURO, Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. GO JIĆ Todora MILE, 1926. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. Poginuo 19. XI 1942. kod Novog Sela u Žumberku. Sahranjen u šumi iznad N. Sela. GOJIĆ PAJO, Dugo Selo. GO JIĆ Đure PAVAO, 1920. Dugo Selo, Lasinjsko, Vrginmost. Poginuo 2. I 1943. u Krašiću na Žumberku. Sahranjen u s. Sošica u skupnu grobnicu.

366

GVOJIĆ Nikole ŽIVKO, 1924. Dugo Selo, Lasinjsko, Vrginmost. Poginuo 2. I 1943. u Krašiću na Žumberku. Sahranjen u s. Sošica u skupnu grobnicu. GVOZDANČIĆ JANKO, Novo Selo Žumberačko, Samobor. Nestao 17. I 1945. kod Tovarnika. GVOZDANOVIĆ Pavla MILOŠ, 1922. Brezovac Žumberački, Samobor. GVOZDANOVIĆ Dane NIKOLA 1913. Osredovo Polje, Jastrebarsko. Poginuo 9. I 1944. u selu Gostilj kod Travnika. GVOZDENOVIĆ Petra PETAR, Brezovac Žumberački, Samobor.

H
HABALI STEVO. Poginuo 27. IX 1943. kod Kupčine. HABIJANEC Matije MLADEN, 1919. Žabno, Križevci. HABULINEC Petra STJEPAN, 1913. Jurjevec Začretski, Zabok. HABUNEK Juraja MIROSLAV, 1920. Zagreb. HABUNEK Juraja VIŠNJA, 1925. Zagreb. HADŽAK Stjepana RUDOLF, 1921. Vrapče, Zagreb. HADŽIĆ Branislava IVAN, 1919. Milutovac, Trstenik HADŽIĆ Sulje MEHO, 1926. Osječani, Zavidović. HAĐINA FRANJO, 1923. Sušolog, Donja Stubica. HADŽISELIMOVIĆ SELFIRAS, 1922. Kostajnica. HAJDER HAJNRIH, Švedska, ostali podaci nepoznati. HAJDIĆ MEHO, 1926. Križ, HAJOŠEVIĆ MARKO, ostali podaci nepoznati. HALAMBEK Juraja BRANKO, 1924. Greda, Sisak. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. HALAMBEK Josipa DRAGO, 1926. Potok, Kutina. HALAS Josipa JOHAN JOVAN, 1926. Ćonoplja, Sombor. Poginuo 25. III 1945. kod Bapske i tu sahranjen na groblju. HAMIN Ivana STJEPAN, 1925. Greda, Sisak. HAMROJL FAKIR, SSSR. Ostali podaci nepoznati. HAMZIĆ Krdžanje JAŠAR, Niš. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. HANOV EMIL, ostali podaci nepoznati. HARABAJS MARA, 1917. Bukovčak, Velika Gorica. HARALOVIĆ Josipa PETAR, 1913. Grič, Jastrebarsko. Poginuo 1942. HARALOVIĆ Nikole PETAR, 1925. Grič, Jastrebarsko. HARALOVIĆ Nikole TOMO, 1919. Grič, Jastrebarsko. Poginuo 1943. HARAMINA Petra ZVONIMIR, 1924. Sr. Mitrovica. HARAPIN IRENA, Klanjec, ostali podaci nepoznati. HARAPIN STJEPAN, 1908. Klanjec. Poginuo 22. VI 1943. kod crkve Sv. Ivan u selu Visoče na Žumberku. HAREJ Rudolfa RENATO, 1926. Kolonkovec, Trst.

HARTMAN Josipa DRAGUTIN, 1924. Slavonska Požega. HASANAGIĆ Avde IMBRAHIM IMBRO, 1919. Tasovčići, Čapljina. HASIČIĆ Salka HUSEIN, 1923. Medakovo, Tešanj. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. HASIC Muharema IBRAHIM, 1922. Tuzla. Poginuo 1944. HATEŠIĆ Franje ANTON, 1918. Podhum, Rijeka. HAVIDIĆ Stjepana ANTON, 1924. Havidić Selo, Zagreb. HAVIDIĆ IVAN, 1922. Havidić Selo Zagreb. HAVIDIĆ Janka IVAN, 1920. Havidići Selo, Zagreb. , HAVIDIC Janka JOSIP, 1911. Havidić Selo, Zagreb. , HAVIDIC Mikulić Ivana MARICA, 1924. Havidić Selo, Zagreb. HAVIDIĆ MARKO, 1921. Havidić Selo, Zagreb. Poginuo 18. IV 1945, kod Pleternice. HAVIDIĆ Ivana MARTIN, 1917. Havidić Selo, Zagreb. HAVIDIĆ Janka MIJO, 1923. Havidić Selo, Zagreb. HAVIDIĆ Mije VINKO, 1913. Havidić Selo, Zagreb. HAVRIN Ivana DRAGO, 1925. Vrapče, Zagreb. Poginuo 20. 10. 1944. u Beogradu. HEBIN JURANDA Nova Gorica. Nestao 29. V 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. HEGLER JOŽA, ostali podaci nepoznati. HENIGMAN IVAN, ostali podaci nepoznati. HENIGMAN PETAR, ostali podaci nepoznati. HENZELERBOŽO 1918. Zagreb. Poginuo 6. VIII 1943. kod sela Dubranec u Pokuplju i tu sahranjen. HERAK ŠTEFICA, 1924. Zagreb. Poginula 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjena u selu Rogulje. HERAKOVIĆ Tome MILOŠ, 1898. Herakovići, Ozalj. HERAKOVIĆ Nikole MILOŠ MIŠKO, 1921. Glušinja, Jastrebarsko. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama, Žumberak. HERAKOVIĆ Miloša NIKOLA, 1916. Budinjak, Samobor. HERAKOVIĆ Miloša PETAR, 1924. Budinjak, Samobor. HERAKOVIĆ Marte SLAVKO, 1922. Jelenići, Samobor. Poginuo 1944, HERAKOVIĆ Miloša TOMO, 1916. Cerovica, Samobor. HERCEG IVAN, 1928. Zagreb. HERCEG Luke STJEPAN, 1925. Klobuk, Ljubuški. HERCEGOVAC BORISLAV, ostali podaci nepoznati. HERCIGONJA Janka JOSIP, 1918. Risvice, Klanjec. Poginuo 13. XII 1944. u Mikluševcima kod Vukovara. HERGEŠIĆ Stjepana IVAN, 1924. Stupno, Sisak. HERLJEVIĆ REZIKA, 1926. Vrilinoka, Čazma. HERMAN BOGOMIR, 1896. Otok, Vinkovci. HERMAN FRANJO, 1925. Čukovec, Čakovec. Poginuo 27. IX 1943. kod Kupeine, sahranjen u Slavetiću na Žumberku. HERMAN JORDAN, Nova Gorica. Zarobljen za vreme sedme ofanzive u Bosni. HERMAN LJILJANA, 1912. Zagreb. HIDEG DRAGUTIN, S. Gradac, Đurđevac.

367

HIDEK DRAGUTIN, 1925. Zagreb. HIGEL ZDRAVICA, 1924. Sarajevo. HINIĆ Jovana BOŽO, 1919. Debelo Brdo, Titova Korenica. HINIĆ DARINKA. Poginula 21. IV 1943. kod Vrhovca u Žumberku. HINIĆ Danice IVAN, 1925. Zagreb. Zarobljen 26 X 1943. HINIĆ Alekse STEVAN, 1916. Debelo Brdo, Titova Korenica. Poginuo 1943. kod Kupčinske šume u Žumberku. HLADI Teodora MIHAJLO MIŠKO, 1900. Rudnik, Poljska. HLEBINA Pavla PAJO, 1924. D. Purgarija, Jastrebarsko. HLUPIĆ Maksa JURE, 1921. Stupnik, Zagreb. HNIĆ IVAN, 1925. Zagreb. HOČEVAR Ivana VIKTOR, 1919. Predmeja, Postojna. HOLJAR Petra JOSIP, 1924. Supetarska Draga Rab. HORŠIĆ ZDENKA, ostali podaci nepoznati. HORUZENKOV STANISLAV, 1925. Zagreb. HORVAČIĆ JOSIP, Velika Gorica. HORVAT ALEKSA, 1911. Turčišće, Ćakovec. Zarobljen 1944. u selu Bulići kod Jajca. HORVAT ANTON, Stenjevac, Zagreb. Poginuo juna 1944. kod Vraniće u Bosni. HORVAT Ivana DRAGUTIN DRAGEC, 1922. Samobor. HORVAT Antonija ĐURO, 1916. Prnjavorac, Čazma. HORVAT Đure ĐURO, 1923. Šušnjari, IvanićGrad. HORVAT FERDO, 1927. Klanjec. Nestao u Bosni 1944. HORVAT FRANJO. Poginuo 19. XI 1942. kod Novog Sela u Žumberku i tu sahranjen. HORVAT FRANJO, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. HORVAT Filipa IVAN, 1922. Virje, Varaždin. HORVAT Marije IVAN, 1919. Slavonska Požega. HORVAT MARIJAN, 1924. Slavonska Požega. HORVAT STJEPAN, 1906. Rakitje, Samobor. Poginuo 14. XII 1944. u Grabovu kod Vukovara. HORVATEK BRANKO, 1923. Krašić, Jastrebarsko. HORVATEK MATO, 1910. Martišinić, Klanjec. HORVATIĆ FERDO, 1917. Zagreb. HORVATIĆ Josipa JOSIP, 1923. Brdovec, Zaprešić. Poginuo 24. I 1945. kod Tovarnika. HORVATIĆ JURAJ, ostali podaci nepoznati. HORVATIĆ MATI JA, 1915. Drage, Metlika. HORVATIĆ Mije MATO, 1919. Slavonski Brod. HORVATIĆ Marijin TOMO, 1928. Sesvete. Poginuo 14. XII1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. HORVATIN Blaža BRUNO, 1926. Milje, Trst. HORVATIN Janeza JOSIP, 1919. Ilirska Bistrica. HORVTIN J. KAREL, Milje, Trst. Poginuo 28. IV 1944. u selu Rogulje kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. HORVATIN MIJO, ostali podaci nepoznati. HORVATINČIĆ BARIC A, 1922. Rakov Potok, Samobor. HORVATINČIĆ JOSIP, Rakov Potok, Samobor. Poginuo 2. V 1944. u Mrkonjić Gradu i tu sahranjen. HORVATINČIĆ Tome STJEPAN, 1923. Rakov Potok. Samobor. Poginuo 2. V 1944. kod Mrkonjić Grada.

HORVATINČIĆ Janka VINKO, 1926. Donja Lomnica, Velika Gorica. HORVATINOVAC STJEPAN, 1909. Dumovec, Sesvete. Poginuo 14. XII 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. HOST Antuna MILJENKO, 1924. Viškovo, Rijeka. HOTKO IVAN, 1924. Drenje Brdovačko, Zaprešić. HOTKO IVAN Brdovec, Zaprešić. HOTKO Marka IVAN, Vukovo Selo, Zaprešić. Poginuo 7. V 1945. kod Zagreba. HOTKO Nikole IVKA, 1924. Drenje Brdovečko, Zaprešić. HOTKO Ivana JELKA, 1923. Drenje Brdovečko, Zaprešić. Poginula 25. VIII 1944. na Palisadu i sahranjena u skupnu grobnicu u mjestu. HOTKO Ivana JOSIP, 1925. Drenje Brdovečko, Zaprešić. Poginuo 2. III 1944. kod Jajca. HOTKO Nikole STJEPAN, 1917. Drenje Brdovečko, Zaprešić. HRANILO VIĆ Dane ALEKSANDAR SAŠA, 1925. Zagreb. HRANILO VIĆ DOBRIVOJ, ostali podaci nepoznati. HRANILO VIĆ Ilije ILIJA, 1923. Sošice, Jastrebarsko. HRANILO VIĆ Janka NIKOLA, 1924. Jastrebarsko. HRANISAVLJEVIĆ DRAGOSLAV, 1927, Savovo, Kraljevo. HRASTAR Vjekoslava DANICA, 1925. Zagreb. HRAŠĆ MIJO, 1912. Nedelišće, Čakovec. HRĐA HRANISLAV, 1924. Knin. HRELJAC RUDOLF, Grižane, Crikvenica. HRELJAC Mate ZVONKO, 1921. Grižane, Crikvenica. HREN FRANJO, 1908. Gornja Stubica, Donja Stubica. HRENEK Ivana STJEPAN, 1922. Kozlikovo, Jastrebarsko HRENEK Karla TOMO, 1921. Kozlikovo, Jastrebarsko. HRDALO BOŽO, Dubrovnik, ostali podaci nepoznati. HRIBERSKI Adama LJUDEVIT, 1913. Cigrovec, Krapina. HRIGEL ZDRAVKA, 1924. Sarajevo. HRNJAK Nikole ILIJA, 1921. Brašljevica, Ozalj. HRNJAK Nikole JURE, 1924. Brašljevica, Ozalj. HRNJAK Jure NIKOLA, 1926. Brašljevica, Ozalj. HRNJAK Makse NIKOLA, 1925. Brašljevica, Ozalj. HRPIANOS Š. SSSR. Poginuo 31. I 1944. u selu Devčani, sahranjen u Lužnici u Bosni. HRSAN KARLO, 1914. Brezje Vivodinsko, Ozalj. HRSTIĆ DRAGIĆ, 1912. Loskunja, Vojnić. HRUŠKAR Ivana SLAVKO, 1916. Zagreb. HRVAČIĆ Janka FRANJO, 1924. Podvornica, Velika Gorica. HRVAT ANTON, 1896. Trst. HRVATIN Petra GVIDO, 1925. Milje, Trst. HRVATIN Jože JOŽE, 1922. Podbreg, Ajdovščina. Poginuo aprila 1944. kod Jajca. HRVATIN Ivana JOŽE, 1919. Gornji Zernan, Ilirska Bistrica. HRVATIN Ivana LAZAR, 1913. Šmarje, Koper. HRVIC JUSUF, 1924. Vukovo, Tešanj. HRVOL Ante IVAN, 1919. Prudnica, Zaprešić.

368

HUB AK Mije NADA, 1924. Gornja Kustošija, Zagreb. HUB AK STJEPAN, 1919. Peršaves, Zlatar. Poginuo 27. IX 1943. kod Kupčine, sahranjen u selu Pribić na Žumberku. HUČUR MIRKO, ostali podaci nepoznati. HUDAČEK Mirka IVAN, 1920. Odra, Sisak. HUGO A. ANTUN, Rijeka. Poginuo aprila 1944. u selu Donji Sikavac kod Jajca i tu sahranjen. HUIĆ IVAN, 1925. Zagreb. HULIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. HULINA PAVAO, 1914. Brdovec, Zaprešić. HUND Mihaela SIVESTER, Dolina, Tržič. Poginuo 16. IV 1944. kod Jajca. HUNEK STJEPAN, 1922. Kadilovo Selo, Jastrebarsko. HUNJADI MIJO. Poginuo 21. XI1942. u selu Bratelji na Žumberku, sahranjen na istom mjestu. HUNJAK JANOŠ Stjepana IVAN, 1917. Marija Bistrica, Donja Stubica. HUSEIĐINOVIC ALIJA, 1917. Turske Dubrave, Nova Gradiška. HUSIĆ Muharema FERID, 1920. Kozarac, Prijedor. Poginuo 15. VIII1944. u selu Kruševo kod Lima. HUSIĆ NAZIF, 1920. Smrčica, Visoko. Poginuo 14. IX 1943. u Kupres Dolu na Žumberku, sahranjen u selu Sv. Jana. HUSTA Petra IVAN, 1922. Samobor. Poginuo 8. V 1945. u selu Bliznec kod Zagreba. HVALA STANKO, ostali podaci nepoznati. HVALIĆ CVETKO, Velika Gorica. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen u selu Rogulje. HVAT ANTON, Sekev, Lesano, Trst.

I
IGNJAĆEVIĆ ŽIVKO, 1914. Aleksandrovo, Merošina. IGNJAĆENKO Jermolaja ALEKSEJ, 1926. Karlovac. IGNJATOVIĆ Ćedomira DRAGUTIN, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. IGNJATOVIĆ Sretena ĐORĐE, 1922. Šopić, Lazarevac. Poginuo 25. XII 1944. u selu Nijemci kod Vinkovaca. IGNJATOVIĆ Milisava RADOMIR, 1914. Velika Krsna, Mladenovac. IKANIĆ PERO, 1920. Ćalovica. IKONIĆ Milivoja MILUTIN, 1922. Vrhovine, Ub. ILIĆ Bogoljuba BLAGOJE, 1925. Taor, Valjevo. ILIĆ lie BOŽO, 1921. Pribeljci, Šipovo. Poginuo 1944. kod Kiseljaka u Bosni. ILIĆ Isaila BOŠKO, ostali podaci nepozanti. ILIĆ Cvijana BOŽO, 1924. Pribeljci, Sipovo. ILIĆ Živojina BOŽIDAR, 1921. Niš. ILIĆ Vitomira BUDIMIR, 1922. Kaonik, Kruševac. ILIĆ CVIJAN, ostali podaci nepoznati. ILIĆ ĆEDOMIR, 1904. Pribeljci, Šipovo. ILIĆ Borivoja DOBRIVOJE, 1927. Guncati, Barajevo. ILIĆ Koste DRAGAN, 1925. Paune, Valjevo. ILIĆ DRAGO JE, 1925. Taor, Valjevo. ILIĆ Dušana DRAGOLJUB, 1924. Prnjavor, Trstenik.

ILIĆ Stojana DRAGOMIR, 1911. Ravna Reka, Vladičin Han. Poginuo 20. III 1945. kod Bapske i tu sahranjen. ILIĆ Stojadina DRAGOMIR, 1925. Valjevo. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. ILIĆ Stanka DRAGOSLAV, 1924. Borin Dol, Vladimiren Poginuo 4. V 1945. kod Ćazme. ILIĆ Prodana DUŠAN, 1924. Lajkovac. ILIĆ IVAN, 1920. Jastrebovo. ILIĆ Slavoljuba JORDAN, 1925. Kalenić, Ub. ILIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. ILIĆ KOŠTA, ostali podaci nepoznati. ILIĆ LJUBOMIR, 1926. Gloganj, Pančevo. ILIĆ Radojice LJUBOMIR, 1925. Guncati, Barajevo. ILIĆ Stojana LJUBOMIR, 1926. Zemun. ILIĆ lie MAKSO, 1911. Pribeljci, Šipovo. Poginuo 1943. u selu Miljevina kod Foče u Bosni. ILIĆ Janka MANE, 1921. Mazin, Gračac. Poginuo 1945. ILIĆ Bogomira MIHAILO, 1927. Milutovac, Trstenik. ILIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. ILIĆ Momčila MILAN, 1925. Beograd. ILIĆ Vojina MILENKO, 1925. Petka, Lazarevac. ILIĆ Stanisava MIODRAG, 1927. Gari, Kruševac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ILIĆ Stanisava MIODRAG, 1926. Dubacka, Kuršumlija. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ILIĆ Vojislava MIODRAG, 1926. Parcani, Sopot. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. ILIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. ILIĆ Marka MILUTIN, Vranić, Obrenovac. Nestao 17. I 1945. u Ilači kod Vinkovaca. ILIĆ MIRKO, ostali podaci nepoznati. ILIĆ MOMČILO, ostali podaci nepoznati. [LIĆ MOMČILO, ostali podaci nepoznati. ILIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. ILIĆ Miljka RADOMIR, 1924. Modrica, Kruševac. ILIĆ Vitomira RADOSLAV, 1926. Lajkovac. ILIĆ Mihaila RADOVAN, 1913. Stubline, Obrenovac. ILIĆ Janka SLOBODAN, 1921. Šopić, Lazarevac. ILIĆ Dimitrija STANIMIR 1922. Lozovik, V. Plana. ILIĆ Dobrosava STO JAN, 1926. Pološnica, Kosjerić. ILIĆ Vukoslava SVETOMIR, 1927. Galibabinac, Svrljig. ILIĆ ŠPIRO, ostali podaci nepoznati. ILIĆ VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. ILIĆ Dimitrija VOJISLAV, 1924. Guncati, Barajevo. ILIĆ ŽIVOJIN, 1926. ostali podaci nepoznati. ILIĆ Svetozara ŽIVOTA, 1920. Lukavica, Lazarevac. ILIĆ Radojice VELIMIR, 1926. Guncati, Barajevo. ILIĆ Živojina VELIMIR, 1923. Guncati, Barajevo. ILIĆ Radomira VOJISLAV, 1922. Medoševac, Lazarevac. ILIJANIĆ Ivana MARKO, 1914. Krašić, Jastrebarsko. ILINČIĆ Živana BRANISLAV, 1926. Uzveće, Bogatić. ILINČIĆ Ljubisava IVAN, 1923. Uzveće, Bogatić. ILINIĆ DARINKA, 1923. Radatovići, Ozalj. Poginula 26. III 1943. kod Radatovića u Žumberku.

369

IMBRIŠIĆ Stjepana FRANJO, 1924. Donji Mosti, Bjelovar. IMEROVIĆ Omera AJRAM, 1914. Kumanovo. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. IPAVEC CVETKO, 1924. Nova Gorica. IMERADZE GEORGIJE, 1920. SSSR. IRŠAJ PAVLE, ostali podaci nepoznati. ISAILOVIĆ Živka JOVAN, 1921. Milutovac, Trstenik. ISAILOVIĆ NIKODIJE, ostali podaci nepoznati. ISAILOVIĆ RADOMIR, Velika Plana. Nestao 28. IV. 1945. u selu Bujavica kod Pakraca. ISAILOVIĆ ŽIVOJIN, Dvorska, Valjevo. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. ISAKOVIĆ Nikole ANTONIJE LULE, 1923. Beograd. ISAKOVIĆ Milutina VLADISAV, 1912. Skela, Obrenovac. ISAKOVIĆ Dragutina VUJADIN, 1912. Skela, Obrenovac. ISANOVIĆ ILIJA. Poginuo 1944. ISKREN KOLESIH, 1922. Schvage, Malme, Svcdskä IŠTVANOVIĆ Slavka IVAN, Zagreb. Nestao 16. IV 1944. IVANČEVIĆ ERNEST, ostali podaci nepoznati. IVANĆIĆ ANĐELKA, 1927. Zagreb. IVANĆIĆ Jakoba ALOJZ, 1916. Idrsko, Tolmin. IVANĆIĆ Ivana DRAGO, 1910. Mirkovec, Zabok. IVANĆIĆ Šimuna FRANJO, 1912. Novo Virje, Đurđevac. IVANEC LJUBOMIR, ostali podaci nepoznati. IVANETIĆ RUDOLF, ostali podaci nepoznati. IVANIĆ Josipa IVAN, 1925. Lopar, Rab. IVANKOVIĆ IVAN, 1923. Raketno, Posušje. IVANKOVIĆ Radojice LJUBISAV, 1920. Sopići, Lazarevac. Nestao 17. IV 1945. kod Pleternice. IVANKOVIĆ Vojislava MILORAD, 1922. Miljakovac, Beograd. Poginuo 14. IV 1945. kod Đakova. IVANOV Rade SAVA, Malenovci, Vranjevo. Nestao 7. XII 1944. kod Tovarnika. IVANO VIĆ Branislava ALEKSANDAR, 1924. Jabučje, Lajkovac. IVANO VIĆ ANDRIJA, 1916. Branjevo, Derventa. Nestao 20. VIII 1944. na Limu. IVANO VIĆ Dragoljuba BOGOLJUB, 1923. Jabučje, Lakovac. IVANO VIĆ Milana BORISA V, 1922. Vel. Borak, Barajevo. Poginu 18.1 1945. u Sidu, sahranjen u istom mjestu. IVANO VIĆ BORIVOJE, ostali podaci nepoznati. IVANOVIĆ BRANKO, Mladenovac. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. IVANOVIĆ DRAGICA LJUBICA, ostali podaci nepoznati. IVANOVIĆ Živote DRAGOJLO, ostali podaci nepoznati. IVANOVIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. IVANOVIĆ LUKA, Mladenovac. Nestao 26. IX 1944. kod Lazarevca. IVANOVIĆ Milorada MILADIN, 1912. Lajkovac. IVANOVIĆ Luke MILIJA, 1921. Jagnjilo, Mladenovac. IVANOVIĆ Dragoljuba MILORAD, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 27.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. IVANOVIĆ Svetozara MILORAD, 1927. Ranilović, Aranđelovac. IVANOVIĆ Nikole MILOVAN, 1926. Jabučje, Lajkovac.

IVANOVIĆ Milana MIODRAG, Beograd. Poginuo 14. XII 1944. u selu Sotin kod Vukovara i tu sahranjen. IVANOVIĆ Živote MIODRAG, 1927. Baroševac, IVANOVIĆ Draguljuba PAVLE, 1925. Zuce, Beograd. IVANOVIĆ Stanka RADE, 1919. Mandić-Selo, Vojnić. IVANOVIĆ Tome RAJKO, 1924. Titograd. IVANOVIĆ Božidara RADOVAN, 1923. Brgule, Ub. IVANOVIĆ Velička SVETOZAR, 1922. Petka, Lazarevac. IVANOVIĆ Aleksandra ŽIVAN, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 20. IV 1945. kod Pleternice. IVANOVIĆ Miloja ŽIVORAD, 1925. Jabučje, Lajkovac. IVČIĆ Josipa JANKO, 1916. Obrh, Ozalj. IVČIĆ Ante JOSIP, 1923. Kampor, Rab. Poginuo 9. I 1944. u Karantskoj šumi, gdje je i sahranjen. IVETEK Juraja ANĐELKO, 1932. Zagreb. IVETIĆ Ilije VOJISLAV VOJO, 1920. Priluka, Livno. Poginuo 30. I 1943. kod Hrženika u Žumberku. IVEZIĆ IVAN, 1928. Koleti. IVEZIĆ JURE, ostali podaci nepoznati. IVIĆ ANTE, Odžak. Poginuo 21. IV 1943. IVIĆ Krstomira BOŽIDAR, 1924. Željevo, Svrljig. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. IVKOVIĆ Živka BORIVOJE, 1924. Guncati, Barajevo. IVKOVIĆ Mijaila BRANISLAV, 1924. Radljevo, Ub. IVKOVIĆ BOŽIDAR, 1924. Kaovci. Srbac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. IVKOVIĆ Vase DUŠAN, 1924. Golinja, Vrginmost. IVKOVIĆ Mile ĐURO, 1926. Golinja, Vrginmost. IVKOVIĆ Tihomira GROZDAN, 1922. Rubribreza, Lajkovac. IVKOVIĆ Dragoljuba MIODRAG, 1926. Guncati, Barajevo. IVKOVIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. IVKOVIĆ Blagoja LJUBIVOJE 1926. Guncati, Barajevo. IVKOVIĆ Rajka MILIJAN, 1921. Jabučje, Lajkovac. IVKOVIĆ Velimira MILORAD, 1927. Guncati, Barajevo. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. IVKOVIĆ Milana MILUTIN, 1916. Vrčin, Grocka. IVKOVIĆ Rajka MIODRAG, 1926. Jabučje, Lajkovac. IVKOVIĆ Stanka PETAR, 1925. Golinja, Vrginmost. Poginuo 15. XII 1942. kod Krašića na Žumberku, sahranjen u selu Sošice. IVKOVIĆ Rajka RADIŠA, 1923. Jabučje, Lajkovac. IVKOVIĆ Mile STEVO, 1923. Golinja, Vrginmost. Poginuo 12. XII 1944. na sremskom frontu IVKOVIĆ Lazara VELIMIR, 1925. Zemun. IVKOVIĆ Bogoljuba ŽIVKO, 1925. Rubribreza, Lajkovac. Poginuo 18. XII 1944. kod Iloka i tu sahranjen. IVKOVIĆ Obrada ŽIVOMIR 1917. Ropočevo, Sopot. IVKOVIĆ ŽIVORAD 1924. Dražanj, Grocka.

370

IVKOVIĆ Milivoja ŽIVORAD, 1925. Rubribreza, Lajkovac. IVL JA NIN Miodrga RADOSAV, 1926. Ploča, Aleksandrovac (k). IVOŠEVIĆ Ilije STOJAN, 1917. Partizanska Drežnica, Ogulin. Poginuo 27. XI 1942. kod Suhora u Sloveniji i tu sahranjen. IZRAEL Josipa BERTA, 1914. Kravarsko, Velika Gorica. IZUNOVIĆ Milana MIODRAG, Beograd. Poginuo 14. XII 1944. u Sotinu kod Vukovara.

J
JACIĆ DRAGOMIR, ostali podaci nepoznati. JABRAČNI IVAN, Sibinj. Slavonski Brod. Poginuo 9. I 1944. u selu Mudrike kod Travnika. JADONIĆ FABIJAN, 1913. Zadar. JADRANSKI Blagoja DRAGOSAV, 1924. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. JADRANSKI Ivka VOJISLAV, 1922. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. JADRANSKI Stepena ŽIVORAD, 1925. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. JADRO BRUNO, 1920. Križišće, Rijeka. JAGIĆ SLAVKO, 1917. Cerje, Velika Gorica. JAKIĆ AZIM, 1906. Janja, Bijeljina. Zarobljen 23. I 1943. u selu Petrovina kod Jastrebarskog. JAKLIĆ Martina IVAN, 1927. Zemelj, Metlika. JAKLJEVIĆ MARIJAN, 1921. Mrzle Vodice, Delnice. Poginuo 27. V 1944. kod Nebojne u Bosni. JAKOBUS De VILD, 1921. Katwijek, Brabaht, Holandija. JAKOMIN Josipa PETER, 1925. Milje, Trst. JAKOMIN Jože VALERIJ, 1915. Bonini, Koper. JAKO VAC Lovre IVAN, 1914. Grižane, Crikvenica. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. JAKOVLJEVIĆ Milana ALEKSANDAR, 1925. Rubribreza, Lajkovac. JAKOVLJEVIĆ Marka ANTE, 1920. Vodice, Šibenik. Umro 20.1 1943. u bolnici na Kordunu. Sahranjen u Vukovoj Gorici kod Karlovca. JAKOVLJEVIĆ Marka FRANE, 1922. Vodice, Šibenik. Poginuo decembra 1942. kod Krašića na Žumberku i tu sahranjen. JAKOVLJEVIĆ Dušana LJUBISAV, 1922. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 3. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. JAKOVLJEVIĆ LJUBISAV, ostali podaci nepoznati. JAKOVLJEVIĆ Branislava MILOVAN, 1923. Šopić, Lazarevac. Poginuo 17.1 1945. kod Ilače i tu sahranjen. IAKOVUEVIĆ NEDELJKO, ostali podaci nepoznati. JAKOVLJEVIĆ Nenada PETAR, 1922. Sovljak, Ub. JAKOVLJEVIĆ Nikole RADOJE, Konjuh, Kruševac. Poginuo 1. IV 1945. kod Iloka i tu sahranjen. JAKOVLJEVIĆ Živana VUKAŠIN, 1926. Beli Potok, Beograd. JAKOVLJEVIĆ Svetislava ŽIVOTA, 1920. Jabučje, Lajkovac. JAKRETIĆ PETAR, Trepčane, Rijeka. Poginuo 30. IV 1944. u selu Rogulje kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen.

JAKSETIĆ Franca PETER, 1913. Trepčane, Ilirska Bistrica JAKŠA Franje DAKO, 1926. Veliko Liješće, Ozalj. Poginuo 1943. u selu Kalje na Žumberku. JAKŠETIĆ ANTON, 1925. Podgorje, Jablanica. JAKŠIĆ Nikole DRAGOLJUB, 1921. Vrčin, Grocka. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. JAKŠIĆ Stojana SLAVKO, 1926. Pecka, Vrginmost. IAKUC Ivana ANTE, 1922. Lopar, Rab. JAMAN VLADIMIR, 1923. Split. JAMBREK ANĐELA, 1922. Horvati, Zagreb. JAMBREK JOSIP, 1923. Garešnica. Pog. 9.11944. u selu Gostilj kod Travnika i tu sahranjen. JAMBREK Đure SLAVKO, 1920. Pušća, Klanjec JAMBROVIĆ Stjepana EMIL, 1925. Zagreb. JAN Luke VIKTOR, 1908. Breg, Tolmin. JA NČ A NIN Ibrahima FUAD, 1925. Bos. Kostajnica, Bosanski Novi. JANČEC ANTON, 1914. Dekanovec, Čakovec. JANČIĆ KOS Mihajla KATICA, 1923. Hrastina Brdovečka, Zaprešić. JANČIĆ Dragića MILORAD, 1927. Vrelo, Ub. JANDREŠIĆ ANTE, 1920. Betina, Šibenik. Poginuo 27. XI 1943. kod Kupčine, sahranjen u selu Slavetić na Žumberku. JANDRIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. JANDRIĆ Alojza NIKOLA, 1925. Pleso, Velika Gorica. Poginuo 3. 10. 1943. kod Kupčine na Žumberku. JANDRIĆ KRSTO, ostali podaci nepoznati. JANDRIĆ SIMO, ostali podaci nepoznati. JANETIĆ Mitra SLAVKO, Tršanovci. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. JANI JUGO, 1921. Mihajlovo, Zrenjanin. JANIĆ BORIVOJE, 1920. Zapeća, Mladenovac. JANIĆ Miloša MARIJAN, 1919. Široko Selo, Koprivnica. JANIŠIĆ Pavla IGNAC, 1918. Prelog, Čakovec. JANKOVIČ Janeza JOSIP JOŽA, 1908. Kal, Postojna. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. JANKOVIĆ Andreja KARLO, 1926. Loker, Sežana. JANKO VIĆ Budimira ALEKSANDAR, 1923. Jabučje, Lajkovac. JANKOVIĆ ANDRIJA, ostali podaci nepoznati. JANKOVIĆ Tihomira BORIVOJE, 1921. Sovljak, Ub. JANKOVIĆ Aleksandra BUDIMIR, 1924. Dudovica, Lazarevac. JANKOVIĆ Dragoljuba DRAGAN, 1925. Borić, Šabac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. JANKOVIĆ Miloja DRAGOLJUB, 1921. Žarkovo, Beograd. Poginuo 22. III 1945. kod Bapske i tu sahranjen. JANKOVIĆ Blagoja DRAGOLJUB, 1925. Liso Polje, Ub. JANKOVIĆ Ivana DRAGUTIN, 1928. Vrapče, Zagreb. JANKOVIĆ Dragutina DRAGUTIN, 1922. Zemun. JANKOVIĆ Bare FRANJO, 1919. Sv. Marija, Čakovec. JANKOVIĆ JURAJ, Ravna Gora, Slavonski Brod. Poginuo 7. I 1944. u Ovčarevu, sahranjen u selu Sječevac kod Travnika. JANKOVIĆ JURAJ, 1916. Povijani, Otočac. JANKOVIĆ Milivoja KRSTIVOJ. Nestao 15. IV 1945. kod Pleternice. JANKOVIĆ LJUBICA, 1924. Zemun.

371

JANKOVIĆ Ilije LJUBISAV, 1921. Tolisavac, Krupanj. JANKOVIĆ MILADIN, 1926. Nemenikuće, Sopot. JANKOVIĆ MILAN, Jabučje, Lajkovac. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. JANKOVIĆ MILAN, Rubribreza, Lajkovac. Nestao 6. XII 1944. kod Tovarnika. JANKOVIĆ Stepana MILAN, 1921. Lojanice, Vladimirci. JANKOVIĆ MILAN, 1925. Lojanice, Vladimirci. JANKOVIĆ MILENKO, 1921. Rogača, Sopot. JANKOVIĆ Milandina MILIĆ, 1918. Venčani, Aranđelovac. JANKOVIĆ Tihomira MILIVOJ, 1925. Sovljak, Ub. JANKOVIĆ MILORAD, Virovac, Valjevo. Poginuo 3. X 1944. u Velikim Crljenima kod Lazarevca. JANKOVIĆ Živka MILOVAN, 1926. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 22. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. JANKOVIĆ Radojice MILUTIN, 1920. Drlupa, Sopot. JANKOVIĆ Luke MIRKO, 1920. Mećava, Velika Gorica. JANKOVIĆ Dragomira NEGO VAN, 1910. Liso Polje, Ub. JANKOVIĆ Milana NIKOLA, Mirosaljci, Lazarevac. Nestao 5. IV 1945. u selu Bobota kod Vukovara. JANKOVIĆ Ljubomira RADISAV, 1917. Veliki Crljeni, Lazarevac. JANKOVIĆ Ljubomira RADOMIR, 1924. Dren, Lazarevac JANKOVIĆ RATOMIR, ostali podaci nepoznati. JANKOVIĆ Radivoja SLA VIŠA, 1924. Trbušnica, Lazarevac JANKOVIĆ Tihomira SLOBODAN, 1922. Liso Polje, Ub. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika i tu sahranjen. JANKOVIĆ STOJADIN, ostali podaci nepoznati. JANKOVIĆ Živojina STO JAN, 1927. Virovac, Valjevo. JANKOVIĆ Petra TIHOMIR, 1911. V. Krsna, Mladenovac. JANKOVIĆ Velisava ŽIVORAD, 1922. Kalenić, Ub. JANOŠEVIĆ BOGOLJUB, ostali podaci nepoznati. JANOŠEVIĆ BOŽIDAR, Beograd. Nestao 15. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. JANOŠEVIĆ ostali podaci nepoznati. JANOTIĆ Mitra SLAVKO, 1924. Treštanovci, S. Požega. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. JANOVIĆ Gašpara ANKA, 1924. Ivankovo, Vinkovci. JANO VIĆ Gašpara IVAN, 1923. Ivankovo, Vinkovci. JANTOLJAK Mate SLAVKO, 1913. Borčec, Zagreb. JANUŠIĆ JOSIP, Žirje, Sežana. Nestao 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. JANJANIN Steve SIMO, 1910. Gornje Dubrave, Ogulin. Poginuo 1944. kod Tušilovića na Kordunu. JANJANIN Mile SIMO, 1919. Ostrožin, Vrginmost. JANJIĆ Ljubomira BORISAV, 1922. Bogatić. JANJIĆ Ćedomira MIODRAG, 1924. Bogatić.

JANJIĆ Stanka PAVAO, 1917. Šljivovac, Vrginmost. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću u Žumberku, sahranjen u Sošicama u skupnu grobnicu. JANJIĆ TIHOMIR, Rogača, Sopot. JARANOVIĆ Živojina MILOJE, 1927. Rogača, Sopot. JAREC Jure JOSIP, 1926. Osekovo, Kutina. JARIĆ MILAN, 1925. Prosojenik, Karlobag, Gospić. JASIĆ ĐURO, ostali podaci nepoznati. JAŠIĆ Nikole DRAGOLJUB, 1927. Vrčin, Grocka. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. JAŠKA Petra ANTE, 1921. Supetarska Draga, Rab. Umro od tifusa 13. I 1944. i sahranjen u Petrovom polju kod Travnika. JAŠKA Petra PETAR, 1923. Supetarska Draga, Rab. JAŠKA STEVAN, 1924. Kusadak, Sm. Palanka. JAŠKA Stipe ŠIME, 1924. Supetarska Draga, Rab. Poginuo 20. X 1943. kod Pribića u Žumberku. JA VORAN Petra JOSIP, 1924. Banjol, Rab. JA VORAN Bože PETAR, 1921. Banjol, Rab. JAVORŠEK ALBIN, 1922. Gabrje, Krško. JAZIĆ Miloša MILOVAN, 1928. Čukarica, Beograd. JEĆIĆ J. ZVONKO, 1926. Drestanje, Samobor, Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. JEFTIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. JEFTIĆ RISTO, ostali podaci nepoznati. JEFTIĆ STANISAV, ostali podaci nepoznati. JEFTIĆ Morisava STANISAV, 1925. Zalogovac, Varvarin. JEFTENIĆ SIMO, ostali podaci nepoznati. JEKIĆ Miloja DRAGIŠA, 1922. Rogača, Sopot. JEKIĆ Bogosava VIDOJE, 1921. Brezovica, Krupanj. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. JELACA Nikole MILE, 1922. Banski Moravci, Karlovac. Poginuo 1943. kod Plešivice u Žumberku. JELČIĆ ZDENKO, 1927. Zagreb. JELEN Andreja ALOJZ, 1910. Opatije Selo, Nova Gorica. JELENIĆ Staneta ĆEDOMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. JELENIĆ Novaka DRAGOLJUB, 1925. Skupljen, Vladimirci. JELENIĆ Pere JANKO, 1919. Jelenići, Samobor. Poginuo 1945. na Baniji. JELESIĆ DOBRINKO, 1930. Bibnik. JELESIĆ Milorada MIHAILO, 1924. Urovci, Obrenovac. JELIČIĆ DRAGOSLAV, 1919. Pinosava, Beograd. JELIČIĆ Juraja JOSIP, 1911. Selce, Crikvenica. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. JELIC DUH ANĐELA, ostali podaci nepoznati. JELIĆ Čedomira BORISAV, 1924. Azanja, Sm. P3.l3.r1 ka JELIĆ Nedeljka BOŽIDAR, 1926. Azanja, Sm. PaJELIĆ DRAGAN, 1922. Bačina, Varvarin. JELIĆ DRAGOMIR. Nestao 22. IV 1945. u selu Donji Lipovac kod Nove Gradiške. JELIĆ Ivana DUŠAN, 1926. G. Lajkovac, Mionica. JELIĆ IVAN, 1923. Ralja, Sopot. JELIĆ Nedeljka MIHAJLO, 1923, Azanja, Sm. PaJELIĆ Radoja MILJKO, 1924. Tršanovci, Brus. JELIĆ Lazara MILIVOJE, 1926. G. Lajkovac, Mionica. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice.

372

JERINIĆ Svetolika ŽIVORAD, 1925. Stojnik, So pot. JELIĆ Stevana MIRKO, 1916. Bijele Vode, Glina. JERKIĆ Josipa PETAR, 1921. Supetarska Draga, Rab. JELIĆ Mihaila NEDELJKO, 1923. Azanja, Sm. PaJERKOVIĆ ILIJA, 1921. Lipovac. JELIĆ Danila NEDELJKO, 1920. Azanja, Sm. Pa- JERKOVIĆ Stojana NIKOLA, 1921. Staro Selo, Vrginmost. Poginuo 1944. u Srbiji. JELIĆ Janjićija RADOVAN, 1926. G. Lajkovac, JERMAN Alojza RAFAEL, 1925. Krmin, Trst. JERMOL Andreja PAVEL, 1924. Logaršče, TolMionica. min. JELIĆ Branislava SPASOJE, 1924. Azanja, Sm. JERTIĆ STANISAVA, 1927. Begaljica, Grocka. Pnl^nk^ Poginula 20. IV 1945. kod Nove Kapele. JELIĆ Milije VLASTIMIR, 1924. Vlaški Do, Sm. JESRETIĆ Dobrosava MILOŠAV, 1925. Salaš Palanka Noćajski, Sremska Mitrovica. JELIĆ ZVONKO. Poginuo 1944. JEŠIĆ Milorada BRANISLAV, 1919. Liso Polje, JELINEK Josipa VERA, 1924. Zagreb. Ub. JELISAVĆIĆ Jovana TIHOMIR, 1929. Titovo JEŠIĆ Branislava MILOMIR, 1918. Osečanica, Užice. Mionica. JELISIJEVIĆ Časlava BOGOLJUB, 1924. G. LajJEŠIĆ Vitomira JORDAN, 1924. Liso Polje, Ub. kovac, Mionica. JEŠOVNIK EDUARD, 1919. Sarajevo. Poginuo u JELISIJEVIĆ BOSA, ostali podaci nepoznati. NOR-u. JELISIJEVIĆ Vlastimira SELIMIR, 1926. G. LajJEVIĆ Milosava LJUBIVOJE, 1924. Drlupa, Sokovac, Mionica. pot. JELIŠIĆ OBRENIJA, 1930. Ruma. JELUŠIĆ Josipa MIUENKO, 1922. Kastav, Rije- JEVREMOVIĆ Živojina BOGOLJUB, 1925. Kalenić, Ub. ka. Poginuo 7. V 1943. kod sela Krmačine u JEVREMOVIĆ Lazara DRAGIĆ, 1920. Zlatari, Žumberku. Brus. JELUŠIĆ VLADIMIR LADO, 1910. Herpelje, SeJEVREMOVIĆ Rajka VOJISLAV, 1920. Mačvanžana. ski Pričinović, Šabac. Poginuo 22. IV 1945. u D. JERĆINOVIĆ ANDRIJA, ostali podaci nepoznaLipovcu, sahranjen u groblje u Lipovcu kod ti. Nove Gradiške. JEREMIĆ Milorada ĆEDOMIR, 1922. V. Crljeni, JEVTANOVIĆ JEVTIMIR, 1927. Periš, Svrljig. Lazarevac. JEREMIĆ DRAGOLJUB, ostali podaci nepozna- JEVTIĆ Stevana BORIVOJE, 1921. Jabučje, Lajkovac. ti. JEREMIĆ Dragoljuba DUŠAN, 1923. Radljevo, JEVTIĆ Dušana DANILO, 1925. Ključ, Mionica. JEVTIĆ DRAGAN, 1925. Bakar, Rijeka. Ub. JEREMIĆ Đorđa MILAN, Dražanj, Grocka. Pogi- JEVTIĆ Stanisava MILORAD, 1927. Begaljica, Grocka. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapenuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnile. ka, sahranjen u mjestu. JEVTIĆ Živana MIODRAG, 1922. Dražanj, GrocJEREMIĆ MILOŠ 1912. Novi Sad. ka. JEREMIĆ Ranka MIODRAG, 1925. Ćelije, LajkoJEVTIĆ Stevana MIODRAG, 1926. Jabučje, Lajvac. kovac. JEREMIĆ Ljubisava PRIBISLAV, 1923. V CrljeJEVTIĆ Stanoja SELIMIR, 1921. Tupanci, Valjeni, Lazarevac. vo. JEREMIĆ STANIMIR, 1923. Babajić, Ljig. JEREMIĆ Đorđa TIMOTIJE, 1922. Sovljak, Ub. JEVTIĆ Mileve SREĆKO, 1922. Jabučje, Lajkovac. JERENIĆ BOŠKO, 1921. Ostali podaci nepoznati. JEVTIĆ Velimira ŽARKO, 1926. Brdarica, KoceJERENSKI FRANE, 1919. Nestao u NOR-u. ljevo. Poginuo 4. IV 1945. kod Iloka i tu sahraJERGOVIĆ FRANJO, ostali podaci nepoznati. njen. JERIĆIĆ LUKA, 1918. Striježevica, Slavonska JEVTIĆ Milana ŽIVOMIR, 1925. Kaonik, KrušePožega. vac. JERIĆ BRANISLAV, 1910. Siropolje, Ćačak. JEVTOVIĆ Avrama SELIMIR, 1922. Taor, ValjeJERIĆ Josipa IVAN, 1923. Lopar, Rab. vo. JERIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. JEZDIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. JERIĆ LAZAR, 1915. Šajkaš. Titel. JEZDIMIROVIĆ Rodoljuba DRAGAN, 1926. GuJERIĆ NEDELJKO, ostali podaci nepoznati. njica, Mionica. JERIHA VIKTOR, Dvor, Ljubljana. Poginuo 16. JEZDIMIROVIĆ Čedomira DRAGOMIR, 1921. III 1944. u Blatnici kod Teslića. Sahranjen u isMatijevac, Vladimirci. tom selu. JEZDIMIROVIĆ Boška MILORAD, 1926. MatijeJERINA Franca FRANC, 1922. D. Logatec, Ljubvac, Vladimirci. ljana. JEZDIMIROVIĆ Joška SELISTAR, 1927. Vranje. JERINIĆ Milivoja BOŽIDAR, 1926. Drlupa, SoPoginuo 24. III 1945. kod Bapske. pot. JEZDOVIĆ Anđelka MILETA 1922. Belokuća, JERINIĆ Milosava DRAGOLJUB, 1921. Drlupa, Čajetina. Poginuo 18. I 1945. kod Šida. Sopot. JIRŽIK Maksa BRANKO, 1918. Zabok. JERINIĆ STANIMIR, ostali podaci nepoznati. JOCANOVIĆ Milojka MILOŠAV, 1926. Skrađani, JERINIĆ Petra ŽIVKO, 1925. Drlupa, Sopot. JOCIĆ Ljubomira BOGOMIR, 1924. Kravlje, Niš. JERINIĆ Velimira ŽIVOMIR, 1922. Drlupa, SoJOCIĆ ĆEDOMIR, ostali podaci nepoznati. pot. JELIĆ Milosava MILUTIN, 1923. Azanja, Sm. Pa-

373

JOCIĆ ĆEDOMIR, 1925. Glušinci, Niš. JOCIĆ STANIMIR, ostali podaci nepoznati. JOCKOVIĆ Ivana ŽIVORAD, 1923. Glogovac, Bogatić. JOČIC Živojina BRANKO, 1921. Tobolac, Trstenik. JOČIĆ Obrena NIKODIJE, 1927. Brus. JOČIĆ Radoja ŽIVKO, 1918. Bogiše, Brus. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. JOGAN ALOJZ, Žirje, Sežana. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. JOGAN Jožeta SLAVKO, 1924. Žirje, Sežana. JOKIĆ Jakova DOBRIVOJE, 1922. Bogatić. JOKIĆ MIRKO VIĆ Gaje GOŠA, 1921. Ilidža, Sarajevo. JOKIĆ Trifuna MARKO, 1913. G. Košlja, Valjevo. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen u groblje. JOKIĆ MILISAV, 1922. Ranilović, Aranđelovac. JOKIĆ Gavrila NOVAK, 1918. Krnić, Vladimirci. JOKIĆ Miloša PETAR, 1926. Blatnica, Teslić. JOKIĆ Jovana SIMO, 1912. Blatnica, Teslić. JOKIĆ Milenka SVETISLAV, 1920. Barzilovica, Lazarevac. JOKSIMOVIĆ Radivoja SLAVOLJUB, 1927. Cvetke, Kraljevo. JORDANOVIĆ ILIJA, ostali podaci nepoznati. JOŠIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. JOSIPOVIĆ Ivana JOSIP, 1920. Dalj. Osijek. JOSIPOVIĆ Mihaila LJUBIŠA, 1927. Jabučje, Lajkovac. JOSIPOVIĆ Miloša ŽIVKO, 1927. Jabučje, Lajkovac. JOŠIĆ Milana ŽIVKO. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. JOVANKOVIĆ SVETOZAR, 1923. Kalendovi, Bosanski Novi. JOVANOVIĆ Stanoja ALEKSA, 1924. Beograd. JOVANOVIĆ Radosava BOGOSAV, 1923. Šarbane, Ub. JOVANOVIĆ Dragoljuba BORIVOJ, 1924. Radljevo, Ub. JOVANOVIĆ Pavla BORIVOJE, 1926. Barajevo. JOVANOVIĆ Milorada BOŠKO, 1911. Grocka. JOVANOVIĆ DŽAMBAZOVSKA Živorada BOŽICA, 1926. Brajkovac. Lazarevac. JOVANOVIĆ BOŽIDAR, 1912. Geldovo. JOVANOVIĆ Ivka BOŽIDAR, Čibutkovica, Lazarevac. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. JOVANOVIĆ Obrada BOŽIDAR, 1930. Valjevo. JOVANOVIĆ DIMITRIJE, 1925. Stojačak, Aranđelovac. Poginuo 28. IV 1945. kod Nove Kapele. JOVANOVIĆ Vladimira DRAGIŠA, 1924. Vrčin, Grocka. JOVANOVIĆ Milana DRAGOLJUB, 1921. Veliki Crljeni, Lazarevac. Poginuo 10. IV 1945. kod Nove Kapele. JOVANOVIĆ Mitra DRAGOLJUB, 1922. Donja Lazaština, Leskovac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. JOVANOVIĆ DRAGOLJUB, Viljeva, poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. JOVANOVIĆ Stevana DRAGOSLAV, 1926. Zdravinje, Kruševac. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. JOVANOVIĆ Dragoljuba DRAGUTIN, 1923. Brović. Obrenovac. Poginuo 16. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. JOVANOVIĆ Radomira DUŠAN, 1923. Šopić, Lazarevac. Poginuo 5. XII 1944. kod Šida.

JOVANOVIĆ Jovana DUŠAN, 1928. Mala Ivanča, Sopot. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske, sahranjen u vojno groblje u Bapskoj. JOVANOVIĆ DUŠAN 1917. Sarajevo. JOVANOVIĆ DUŠAN 1925. Beograd. JOVANOVIĆ DUŠAN, 1927. Bošnjane, Varvarin. JOVANOVIĆ Petra GOLUB, 1926. Perutina, Doljevac. JOVANOVIĆ Svetozara ILIJA, 1910. Boljevci, Zemun. Poginuo 3. VI 1944. u selu Obalj kod Kalinovika i tu sahranjen. JOVANOVIĆ Petra ILIJA, 1925. Boleč, Grocka. JOVANOVIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ Čedomira JOVAN, 1926. Barzilovica, Lazarevac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. JOVANOVIĆ Milosava JOVAN, 1923. Svileuva, Koceljevo. JOVANOVIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ Lazara JOVAN, 1927. Zemun. JOVANOVIĆ Nenada LJUBISAV. 1925. Popadić, Mionica. Poginuo decembra 1944. u selu Nijemci kod Vinkovaca. JOVANOVIĆ Jovanča UUBOMIR, 1905. Beriško, Leskovac. JOVANOVIĆ Svetozara LJUBOMIR, 1924. Sovljak, Ub. JOVANOVIĆ Dragomira LJUBOMIR, 1926. Loznica. JOVANOVIĆ Aleksandra LJUBOMIR, 1927. Ri panj, Beograd. JOVANOVIĆ Milana MIHAJLO, 1926. Lugavčina, Smederevo. Poginuo 22. IV 1945. kod Nove Kapele. JOVANOVIĆ Milića MILADIN, 1926. Bogovađa, Lajkovac. JOVANOVIĆ MILAN, 1910. Lepaja, Merošina. JOVANOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ Natalije MILAN, 1920. Vrčin, Grocka. Poginuo aprila 1945. Sahranjen u Iloku. JOVANOVIĆ Dragomira MILAN, 1916. Naupare, Kruševac. JOVANOVIĆ Čedomira MILAN, 1926. Boždarevac, Barajevo. JOVANOVIĆ MILOJE, 1927. Rogača, Sopot. JOVANOVIĆ MILOJKO, 1925. Lugavčina, Smederovo. JOVANOVIĆ Radivoja MILORAD, 1921. Šarbane, Ub. JOVANOVIĆ MILORAD, 1925. Dalj, Osijek. JOVANOVIĆ Radomira MILORAD, 1926. Lugavčina, Smederevo. JOVANOVIĆ Svetozara MILORAD, 1926. Ranilović, Aranđelovac. JOVANOVIĆ Aleksandra MILOŠ, 1921. Guncati, Barajevo. Nestao 7. V 1945. u selu Prekrižje kod Sesveta. JOVANOVIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ Budimira MILOŠ, 1922. Tršanovci, Brus. JOVANOVIĆ Nikole MILOVAN 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 3. XII 1944. u Iloku. JOVANOVIĆ Milanka MIODRAG, 1910. Rumska, Šabac. JOVANOVIĆ Velimira MIROLJUB, 1921. Drainac, Svrljig. JOVANOVIĆ Milanka MOMČILO, 1923. Vlaška, Mladenovac. JOVANOVIĆ MOMIR, 1926. Tolić, Mionica. JOVANOVIĆ Dragiše NIKOLA, 1920. V. Ivanča, iMladenovac.

374

JOVANOVIĆ Ljubomira NIKOLA, 1923. Strmna Gora, Valjevo. JOVANOVIĆ Svetomira NO VIC A, 1927. Željevo, Svrljig. JOVANOVIĆ Jovana OBRAD, 1922. Vlaška, Mladenovac. JOVANOVIĆ PAVLE. ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ PAVLE 1922. ost. pod. nepoznati. JOVANOVIĆ PAVLE, 1925. Tolić, Mionica. JOVANOVIĆ Ilije PAVLE, Golija, Lazarevac Nestao 18. IV 1945. kod Pleternice. JOVANOVIĆ PREDRAG, 1920. Kuti. JOVANOVIĆ SENIĆ Stojana RADISAV, 1922. Bele Vode, Kruševac. JOVANOVIĆ RADISAV, 1926. Pepeljevac, Lajkovac. JOVANOVIĆ RADOMIR, Runjani, Loznica. JOVANOVIĆ RADOMIR, 1926. Gornja Pletenica. JOVANOVIĆ Ljubomira RADOMIR, 1926. Vrčin, Grocka. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. JOVANOVIĆ RANKO, 1927. Niš. JOVANOVIĆ RANKO, 1921. Tuzla. JOVANOVIĆ Todora RATKO, 1925. G. Matejevac, Niš. JOVANOVIĆ SARA, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ SLAVKO, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ SLOBODAN, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ Cvetka SPASOJE, 1926. Boleč, Grocka. JOVANOVIĆ Svetozara STANIMIR, 1920. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. JOVANOVIĆ Živorada STANISAV, 1926. Radljevo, Ub. JOVANOVIĆ Pavla STANKO, 1927. Miljanovac, Daruvar. JOVANOVIĆ STEVAN, 1926. Tolić, Mionica. JOVANOVIĆ Jovana SVETOLIK, 1924. V. Krčimir, Gadžin Han. Nestao 12. IV 1945. kod BapJOVANOVIĆ Ivana SVETOMIR, 1924. V. Krčimir, Gadžin Han. JOVANOVIĆ Borivoja TASA, Kratovo. JOVANOVIĆ Dimitrija TIHOMIR. 1925. Stojačak, Sm. Palanka. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. JOVANOVIĆ TOMISLAV, ost. pod. nepoznati. JOVANOVIĆ Radovana UGLJEŠA, 1930. Lajkovc. JOVANOVIĆ VELIMIR, 1929. Beograd. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. JOVANOVIĆ Dragutina VELIMIR, 1919. Tolić, Mionica. JOVANOVIĆ Luke VELJKO 1925. V. Krčimir, Gadžin Han. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. JOVANOVIĆ VIĐEN, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ Radojice VLADETA, 1922. Brgule, Ub. JOVANOVIĆ Milojka VLADIMIR, 19l4. Ripanj, Beograd. JOVANOVIĆ Ljubomira VLASTIMIR, 1923. Beloinje, Svrljijg. JOVANOVIĆ Živote VOJISLAV, 1925. Lugavčina, Smederevo. JOVANOVIĆ Andreje VOJISLAV, 1926. Pepeljevac, Lajkovac. JOVANOVIĆ VUJO, Štipan, Vrginmost. JOVANOVIĆ Dimitrija ZIVADIN, 1923. Stojačak, Sm. Palanka.

JOVANOVIĆ MilisavaŽIVAN, 1923. Ralja, Sopot. JOVANOVIĆ ŽIVOJIN, 1925. Klenje, Bogatić. Nestao 17. I 1945. kod Tovarnika. JOVANOVIĆ Ćedomira ŽIVOJIN, 1927. Mislođin, Obrenovac. JOVANOVIĆ Andrije ŽIVOJIN, 1929. Ratkovac, Lajkovac. JOVANOVIĆ ŽIVOMIR, ostali podaci nepoznati. JOVANOVIĆ ŽIVOTA, 1923. Beograd. JOVANOVIĆ R. ŽIVORAD, 1921. Brgule, Ub. JOVA ŠINO VIĆ ANTON, ostali podaci nepoznati. JOVIĆIĆ Ljubisava DRAGOSLAV, 1919. Pinosava, Beograd. JOVIĆIĆ Borisava BRANISLAV. 1923. Skela Obrenovac. JOVIĆIĆ Radomira SVETISLAV, 1926. V. Borak, Barajevo. JOVIĆIĆ Živote VLADIMIR, 1926. Ranilović, Aranđelovac. JOVIĆIĆ VLATKO. Ostali podaci nepoznati. JOVIĆ TURĆIN Mije ANKA, 1910. Vukojevci, Našice. JOVIĆ Milovana BOŽIDAR, 1925. Dudovica, Lazarevac. JOVIĆ Dušana DRAGOMIR, 1927. Grevci, Kruševac. JOVIĆ Ivana JOSIP, Lasinac, Županja. JOVIĆ J., ostali podaci nepoznati. JOVIĆ LJUBIVOJE, ostali podaci nepoznati. JOVIĆ Miloša PETAR, 1923. Slavsko Polje, Vrginmost. JOVIĆ Riste RISTO, 1919. Blatnica, Teslić. Poginuo 2. VI 1944. na Ćardaku u Bosni. JOVIĆ Milana SIMO, 1924. Slavsko Polje, Vrginmost. JOVIĆ Milomira STEVAN, 1925. Tijovac, Svrljig. Poginuo februara 1945. JOVIC VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. JOVIĆ Đurđa ŽIVKO, 1921. Matijevac, Vladimirci. JOVIĆ ŽIVADIN, ostali podaci nepoznati. JOVKOVIĆ Mihajla ILIJA, 1921. Gornji Lipovac, Brus. JOZIĆ Josipa SLAVKO, 1924. Urije, Bosanski Novi. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. JUG JURAJ. 1914. Zagreb. JUGOVAC SLAVIO, ostali podaci nepoznati. JUGOVIĆ Juraja FRANJO, 1922. Zagreb. JUKIĆ DRAGO, ostali podaci nepoznati. JUKIĆ Ante MARKO, 1909. Muć, Split. JUKOVIĆ BRANISLAV, 1924. Radljevo, Ub. JUNEZOVIĆ Jumere AJRO, Kumanovo. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. Sahranjen u skupnu grobnicu u Pleternici. JURAN Jose MILAN, 1920. Murter, Šibenik. Poginuo 1943. na Sutjesci. JURANDA ALBIN, Nova Gorica. Poginuo 29. V 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. JURANOVIĆ Ljube LJUBO, 1919. Zlarin, Šibenik. JURAS Nikole BOŽO, 1924. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. JURAŠINOVIĆ ANTE, ostali podaci nepoznati. JURDANA Josipa STANKO, 1913. Punat, Krk. JUREC JOSIP, ostali podaci nepoznati. JUREKOVIĆ ĐURO, 1924. Loboi, Zlatar. JUREKOVIĆ Gabrijela JURAJ, 1924. Lobor, Zlatar. JUREŠIĆ Josipa STJEPAN, 1921. Kampor, Rab.

375

JURGEC ŠTEFICA, ostali podaci nepoznati. JURICA Josipa IVAN, 1929. Sremska Mitrovica. JURIČAN Matije BOŽIDAR BOŽO, 1915. Zagreb. JURIČEVIĆ LUKA. Poginuo januara 1945. kod Tovarnika, sahranjen u groblje kod Tovarnika. JURIĆ Marka DMITAR, 1924. Gornji Sjeničak, Karlovac. JURIĆ MILE, 1921. Knežević-kosa, Vojnić. JURIĆ Milana MILAN, 1920. Veliko Liješće, Ozalj. Poginuo 1943. u selu Horvati kod Zagreba. JURIĆ Adama MIRKO, 1923. Gornji Sjeničak, Karlovac. JURIN Šime BLAŽ, 1921. Primošten, Šibenik. JURINA Stjepana DANICA, 1927. Vrapče, Zagreb. JURINAC IVICA, Podsused, Zagreb. Poginuo maja 1944. kod Titovog Drvara. JURINAC Maksa STJEPAN, 1924. Rakitje, Samobor. JURINIĆ Antuna ZDENKA, 1927. Zagreb. JURIŠIĆ ANTE, ostali podaci nepoznati. JURIŠIĆ IVAN, 1921. Laduč, Zagreb. JURJEVIĆ MARTIN, 1921. Metlika. JURKAS, ostali podaci nepoznati. JURKOVIĆ Luke IVAN, 1919. Zagreb. JURKOVIĆ Josipa PETAR, 1914. Milohnići, Krk. JURMAN Juraja JELKA, 1924. Zaprešić. JURMAN Jure VLADO, 1917. Drenje Brdovečko, Zaprešić. JUTIC MIODRAG, ostali podaci nepoznati.

K
KABALIN Franka IVAN, 1917. Novi Vinodolski, Crikvenica. Poginuo u NOR-u. KABLAR AĆIM, Golubić, Knin. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. KABLAR LJUBISAV, 1921. Golubić, Knin. KABLAR NADA, 1925. Zagreb. Poginula 27. IX 1943. kod Kupčine, sahranjena u Slavetiću na Žumberku. KABUR MIHAEL, 1926. Metlika. KAĆAREVIĆ Bogoljuba BOGOMIR, 1923. Dupci, Brus. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. KADO VIĆ STJEPAN, 1916. Varaždin. KAHAN Mihajla VASILJ, 1905. Prnjavor. KAIĆ BOŽIDAR, ostali podaci nepoznati. KAJAŠEVIĆ MARKO, ostali podaci nepoznati. KAJBA Stjepana ZDENKA, 1925. Zagreb. KAJGANIĆ Stevana MILOŠ, 1922. Šljivovac, Vrginmost. KAJGANIĆ Paje VASO, 1918. Šljivovac, Vrginmost. KAKALJUGA NIKOLA. Nestao 17. I 1945. kod Tovarnika. KALAŠIN Mije IVAN, 1909. Legrad, Koprivnica. KALC Augustina MILAN, 1926. Gropada, Trst. Poginuo 8. IV 1944. kod Jajca. KALCINA IVO, 1921. Žman, Zadar'. Poginuo u Petrovoj gori, Kordun, 1943. kao ranjenik. KALĆEVIC VIKA, 1908. Melina, Varaždin. KALKAN Ostoje MIĆO, Dragnić Podovi, Šipovo. KALJEVIĆ Ignjata RADOSAV, 1926. Struganik, Mionica.

KALJEVIĆ Velimira SLAVKO, 1926. Struganik, Mionica. Poginuo 22. IV 1945. kod Donjeg Lipovca i tu sahranjen kod N. Gradiške. KAMANLI ALABANDA Andrije ANKA, 1927. Zaprešić. KAMENAR Stanka MIMIRA MIMIC A, 1923. Ćavle, Rijeka. KAMENARIĆ TOMO, 1922. Velika Gorica. Poginuo 6. VIII 1943 kod sela Dubranec u Pokuplju i tu sahranjen. KAMERLA DRAGUTIN, 1927. Sotin, Vukovar. KAMIĆNIK SLAVKO, 1925. Ćakovec. Poginuo 1. IV 1943. kod Prilišća u Žumberku. KAMLENOVIĆ MIJO, ostali podaci nepoznati. KANAĆKI MILAN, ostali podaci nepoznati. KANCER MARTIN, poginuo 1945. KANCIR Martina EDUARD, 1925. Zagreb. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu, Tovarnik. KANĆIĆ Iva LEONARDO, Zagreb. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. KANDIĆ Svetislava BORIVOJE, 1927. Trbušnica, Lazarevac. KANDUĆAR RUDOLF, 1912. Dugo Selo. KANIĆ Petra STJEPAN, 1924. Mala Mlaka, Novi Zagreb. KANIŠKI Stjepana MIRJANA MIRA, 1928. Zagreb. KANTEJ SLA VICA, 1926. Desinić, Krapina. KANTOCI Stanislava STJEPAN, 1911. Pregrada, Krapina. KANJO ILEK, 1926. Miletićevo, Plandište. KAPETANOVIĆ STJEPAN, 1926. Kiseljak. Poginuo 7. XII 1944. kod Iloka i tu sahranjen. KAPITANIĆ PETAR, 1924. Desinac, Jastrebarsko. KAPLAREVIĆ Despota BUDIMIR, 1926. Veluće, Trstenik. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. KAPOV Marka ŠIME, 1918. Betina, Šibenik. KAPUNOVIĆ SAVA, 1921. Kučan. KARABIN PAVAO, 1917. Slavni Potok, Donja Stubica. KARAMARKOVIĆ Ljubisava MIHAJLO, 1925. Vrnjačka Banja. KARANO VIĆ Ilije MIODRAG, 1926. Lukavica, LciZcircvctc KARANO VIĆ Damjana MILO JE, 1923. Lukavica, KARANOVIĆ Damjana ŽIVOMIR, 1927. Lukavica, Lazarevac. KARAŠ Nikole BRANKO, 1919. Koranska Strana, Duga Resa. KARAŠ Petra MILOVAN, 1920. Perjasica, Duga KARAŠ MILOVAN, 1917. Donje Premišlje, Slunj. KARAŠ Milića PETAR, 1919. Koranska Strana, Duga Resa. Poginuo 27. V 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. KARLO VIĆ Ivana JOSIP, 1913. Novi Vinodolski Crikvenica. KARMANIĆ JANKO, ostali podaci nepoznati. KARPIĆ Mile DAM JAN, 1928. Mladikovine, Teslić. Poginuo februara 1945. na sremskom frontu. KARPIĆ Cvetka MILAN, 1929. Mladikovine, Teslić. KASAGIĆ Blagoja BOGDAN, 1915. Dugo Polje, Srbac. KASAPOVIĆ ANTON, 1912. Ježevnik, Slavonski Brod. KASIĆ MIJO, Jarek, Zagreb. KAŠAKOVIĆ STEVO, 1925. Rakitje, Samobor.

376

KAŠINEC STJEPAN, 1927. Zagreb. KAŠNER DRAGO, 1918. Sv. Ivan, Gorica. Poginuo 27. IX 1943. kod Kupčine, sahranjen u selu Dol na Žumberku. KATANČEVIĆ Jovana DOBRIVOJE, 1920. Lesenovci, Aleksandrovac (k). KATANČIĆ Marka BRANKO, 1926. Vrapče, Zagreb. Poginuo aprila 1944. u selu Mlinište kod Mrkonjić Grada. KATANČIĆ Josipa VECO, 1917. Subotica. KATANOVIĆ LJUBIŠA, ostali podaci nepoznati. KATANOVIĆ STJEPAN, Kiseljak. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. KATIĆ DANILO, 1916. Travnik. KATIĆ Ivana IVAN, 1927. Jastrebarsko. KATIĆ ŠANTIĆ Ivana KATICA, 1921. Ogulin. KATIĆ MILKA, 1920. Ogulin. KATIĆ Radovana MILADIN, 1921. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. KATIĆ MIODRAG, 1923. Dražanj, Grocka. KATIĆ OBRAD, 1927. Ostali podaci nepoznati. KATIĆ Petra RADOMIR, 1918. Prkos Lasinjski, Karlovac. KATIĆ RADOVAN, Prkos Lasinjski, Karlovac. KATIĆ TOMICA Ivana SLA VICA, 1922. Kerestinec, Samobor. KATOVIĆ PETAR, Vrhovci. Poginuo 30. I 1943. kod Jezerine na Žumbeku. KATUNAR Antona ANTUN, 1918. Grižane, Crikvenica. KATURAŠVILI IVAN, 1915. SSSR. KAUEER EDUARD, 1925. Zagreb. KAURINOVIĆ Alekse DUŠAN 1924. Sovaljak, Ub. Poginuo 9 XII 1944. kod Iloka. KAVČIČ MIHAEL, 1910. Tolmin. KAVĆIČ Franca RUDI, 1907. Grahovo ob Rači, Tolmin. KAZMINJANI LINO, 1913. Piza, Italija. KEBER Ivana JURAJ, 1928. Oborovo, Dugo Selo. KECEK MATIJA, ostali podaci nepoznati. KECEN MATE, ostali podaci nepoznati. KEDIĆ Velisava LAZAR, 1925. Brgule, Ub. KEDIĆ Stanoja SRBOLJUB, 1924. Brgule, Ub. Poginuo 6. V 1945. u selu Šestine kod Zagreba. KEDIĆ Mihajla STOJAN STANOJA, ostali podaci nepoznati. KEDMENEC Mije ANDRIJA, 1913. Sv. Matej, Ćakovec. KEFEĆEK JANKO, 1920. Marija Bistrica, Donja Stubica. KEGLJEVIĆ Tome DRAGUTIN, 1923. Plavci, Jastrebarsko. Poginuo 1943. u selu Vukšin na Plešivici u Žumberku. KEGLJEVIĆ Tome NIKOLA, 1923. Plavci, Jastrebarsko. KEKIĆ Ilije JURE, 1920. Kekić, Ozalj. KEKIĆ Nikole MIHAJLO, 1923. Donji Vojnić, Vojnić. KELEĆIĆ IGNAC, Beter, Jastrebarsko. KELEĆIĆ Josipa STJEPAN, 1926. Beter, Jastrebarsko. KELEKOVIĆ STJEPAN, 1927. Kerestinec, Samobor. KELNER DURA, ostali podaci nepoznati. KENIĆ LJUBAN, 1916. Donje Primišlje, Slunj. KENIGSHOFER IVAN, 1917. Titov Drvar. Poginuo 9. VI 1944. u selu Cvrče kod Gornjeg Vakufa. KENIK LEOPOLD, Zagreb. Nestao 22. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. KENING BRACO, ostali podaci nepoznati.

KERČ KORIN Hauda DERVIŠIC, Banja Luka. Poginuo 17. III 1944. kod Teslića. Sahranjen u groblju s. Vujnović. KERČ Jakoba JAKOB, 1922. Metlika. Poginuo 1944. kod Fojnice u Bosni. KERIĆ LAZAR, ostali podaci nepoznati. KELER Janka JOSIP, 1926. Veleševec, Velika Gorica. Nestao 15. IV 1944. u selu Božići u Bosni. KESERIĆ Petra JANKO, 1922. Keseri, Ozalj. KESERIĆ Janka NIKOLA, 1909. Keseri, Ozalj. KESERIĆ Dane PETAR, 1920. Keseri, Ozalj. KESOJEVIĆ MIRKO, ostali podaci nepoznati. KEVIĆ Mihajla MILAN, 1928. Miloševo Brdo, Bosanska Gradiška. KEZELE Juraja JURAJ, 1924. Delnice. KEŽMAN Stjepana IVAN, 1920. Odra, Sisak. Poginuo 1944. u selu Rečica kod Karlovca. KICIN GUSTAV, 1926. Šćitarjevo, Velka Gorica. KIĆ DRAGOSLAV, Borik, Vladimirci. Poginuo 4. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. KIPRIJANIŠ. S; SSSR. Poginuo 31.1 1944. u selu Devčani, sahranjen u s. Lučica u Bosni. KIRETA ŠTIPA, ostali podaci nepozanti. KIRGOBIANI KOLAKTION, 1909. SSSR. KIRINĆIĆ Stjepana MIJO, 1914. Ribnik, Ozalj. KIRINČIĆ Mije STJEPAN, 1914. Hrašće, Jastrebarsko. KISELČIĆ Milutina ĆEDOMIR, 1926. Vrelo, Ub. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske. KIŠ TOT Franje ANTUN, Vranjevo, Novi Bečej. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. KIŠ Valenta MIHAJLO, 1922. Budžinka, SI. Brod. Umro od žutice 10. IV 1944. na Petrovom polju u Bosni, gdje je i sahranjen. KITAROVIĆ BOŽIDAR, 1917. Trstenik. KITIĆ Najdäna DOBRIVOJE, 1923. Jelašnica, Niš. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. KJUDER Ivana OSKAR, 1925. Lonjer, Trst. KLADUŠIĆ ZUNEIN EMIN, 1922. Janja, Bijeljina. Nestao 9.1 1944. u selu Gostilj kod Travnika. . KLAIĆ MIŠO, ostali podaci nepoznati. KLAJN Andrije EVGENIJE EUGEN, 1924. Zemun. KLAJN Stevana SVETISLAV, 1920. Klenak, Ruma. Umro od rana maja 1945. Sahranjen u Slavonskom Brodu. KLAMFER J. DANKO, Maribor. KLANCIR Gabrijela RUDOLF, 1923. Veleškovec, KLANCIR Gabrijela ZVONKO, 1925. Zagreb. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. KANFER Franje STANKO, 1924. Gornja Radgona. Poginuo 3. VIII 1944. kod sela Police u Bosni. KLARIĆ Janka IVAN, 1926. Klanjci, D. Selo. Poginuo 2. X 1944. u V. Crljenima kod Lazarevca. KLARIĆ Marka IVAN, 1924. Drivenik, Crikvenica. KLARIĆ M. IVAN, 1927. Pleso, Vel. Gorica. KLARIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. KLARIĆ Mije STJEPAN, 1911. Staro Pračno, Sisak. Poginuo 1944. KLARIĆ Mate VINKO, 1921. Drivenik Crikvenica. Poginuo u NOR-u. KLAUŠ PEPICA, 1908. Maribor. KLEMENC Franje IVAN, 1914. Kal, Postojna. KLEMENC Alojza MARIJA, 1924. Hrušica, Jesenice.

377

KLEMENC Karla VLADIMIR, 1925. Podbrezje, Kranj. KLEONČIĆ Matije DRAGO, 1924. Prudnica, Zaprešić. KLEONČIĆ STJEPAN, 1913. Prigorje Brdovečko, Zaprešić. KEPAC IVAN ostali podaci nepoznati. KLEPAC IVAN, 1924. Velika Gorica. KLEPAC Antona IVAN, 1923. Ivanić Kloštar, Ivanić-Grad. KLEPAC Josipa IVAN, 1927. Smrečje, Čabar. KLEPAC MARIJAN, 1923. Đurđekovec, Sesvete. KLEPAC Albarta MIRKO, 1923. Gerovo, Čabar. Poginuo 23. X 1943. KLESNIK VINKO, 1926. Zagreb. Poginuo 8. IX 1944. na Jelovoj gori kod Titovog Užica. KLIČEK Mije PAVAO, 1920. Budislavec, Varaždin. KLIČKOVIČ Đure ĐURO, 1920. Trepča, Vrginmost. KLIČKOVIČ Jovana STANKO, 1923. Trepča, Vrginmost. Poginuo 2. VI 1943. kod D. Cerja u Žumberku. KLIČKOVIČ Nikole STEVO, 1914. Štipan, Vrginmost. KLIČKOVIČ VASO, 1926. Kirin, Vrginmost. KLINČIĆ Pavla IVAN, 1925. Brdovec, Zaprešić. KLINČIĆ Pavla JOSIP, 1925. Brdovec, Zaprešić. KLIONČIĆ Nikole STJEPAN, 1913. Prudnica, Zaprešić. Poginuo jula 1944. na Krčinom brdu. Sahranjen u selu Crnetići kod Foče. KLIPA Vase ĐURO, 1924. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. KLIPA Đure MILOŠ, 1920. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. KLIŠANIĆ Franje MILAN, 1912. Dabar, Otočac. KLOBAS Marka KANCIJAN, 1922. Breudac, Buzet. Nestao 5. VIII 1944. u selu Pecka. KLOKOČAR Franje BORIS, 1920. Karlovac. KLOKOČAR Karla VINKO, 1923. Hrastina Brdovečka, Zaprešić. Poginuo 9.11944. na planini Vlašić, Bosna. KLJAIĆ Matija BRANKO, 1923. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. KLJAIĆ Stevana ĐURO, 1921. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. KLJAIĆ Đure VUJO, 1917. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. KLJAJIĆ Radoša DOBRIVOJE, 1914. Dupci, Brus. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapse. KLJAJIĆ Stanka GOJKO, 1914. Pištaline, Bosanska Krupa. KNAPIĆ ANDRIJA, Bled, Radovljica. Poginuo 1. II 1943. kod sela Prekrižje Plešivičko na Žumberku. KNAPIĆ Antuna DRAGUTIN DRAGEC, 1924. Lovrentovec, Novi Marof. KNAPIĆ DRAGAN, ostali podaci nepoznati. KNAPIĆ STJEPAN, 1921. Duga Resa. KNEZ Ivana IVAN, 1924. Grižane, Crikvenica. Umro 5. VI 1944. u bolnici u Italiji. KNEZ Mate VLADO, 1915. Grižane, Crikvenica. KNEZOVIĆ Martina LUKA, 1912. Ugljane, Sinj. KNEŽEVIĆ ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. KNEŽEVIĆ Milana BRANKO, 1919. Vrčin, Grocka. KNEŽEVIĆ Cvetka DRAGOMIR, 1923. Vrčin, Grocka. KNEŽEVIĆ Save MIHAJLO, 1922. Venčac, Aleksandrovac (k).

KNEŽEVIĆ MILIVOJE, ostali podaci nepoznati. KNEŽEVIĆ Mihaila MILORAD, 1912. Zagrade, Ivangrad. KNEŽEVIĆ MIRKO, ostali podaci nepoznati. KNEŽEVIĆ RADOSAV, 1921. Bosanski Novi. KNJAZ Franje IVAN, 1914. Kraljev Vrh, Donja Stubica. KOBAC Rade ĐURO, 1919, Trepča, Vrginmost. KOBAC FRANJO, 1925. Zasavci, Ormož. KOBAC Marka PAVLE, 1925. Trepča, Vrginmost. Poginuo 21. XI 1942. u selu Bratelji na Žumberku i tu sahranjen. KOBAC Pavla VASO, 1927. Trepča, Vrginmost. KOBAC ZLATA, 1925. Nedjelja, Samobor. KOBALI, ostali podaci nepoznati. KOBAVČIĆ BOZO, 1909. Gorica. KOBER Antuna JOVAN, 1926. Batina, Beli Manastir. Poginuo 1945. u Bačkoj. KOBEŠČAK LJUDEVIT, 1922. Zlatar. KOBLJAN MAKSIMILIJAN MILAN, 1919. Breginj, Tolmin. Poginuo 30.1 1944. kod Karaule između Travnika i Jajca. KOCEN FRANJO, 1920. Zagreb. KOCIĆ Petra LJUBOMIR, 1923. Leskovac. KOCJAN Petra BERNARD, 1922. Kazle, Sežana. KOCJAN JOSIP, 1921. Ilirska Bistrica. KOCJAN Jožeta JOŽE, 1914. Vrhpolje, Sežana. KOCJANČIČ ANGEL, 1926. Dolina, Tržič. KOCJANČIĆ DANILO, 1924. Koper. Poginuo juna 1944. u Bosni. KOCJANČIČ FRANC, 1912. Šmarje, Koper. Poginuo maja 1944. kod Mrkonjić Grada. KOCJANČIČ Petra JORDAN, 1925. Milje, Trst. KOCJANČIČ JULIO, 1926. Labor, Koper. Poginuo maja 1944. kod Mrkonjić Grada. KOCJANČIČ Ivana MARJAN, 1925. Dol pri Rastovljah, Koper. KOCKO VIĆ Stjepana MARIJAN, 1923. Zagreb. KOCMAN MIRKO, ostali podaci nepoznati. KOČIŠ Nikole PAVAO, 1915. Donja Dubrava, Čakovec. KODAK MILAN, 1923. Radljevo, Ub. KODARIN Jože JOŽE, 1926. Boršt, Koper. KODMAN JUVENCIJ, Zgonik, Trst. Poginuo 4. VI 1944. kod Kalinovika. KODRMAN Mate DRAGUTIN, 1924. Zaprešić. Poginuo 8. IX 1944. na Jelovoj gori kod T. Užica, sahranjen u groblje kod s. Jeligovo. KODRNJA Eduarda IVAN, 1924. Osijek. Poginuo 21. IV 1945. kod N. Kapele. KOGEJ MARJAN, 1924. Bartolovec, Varaždin. Poginuo 17. VIII 1943. kod Hrženika u Žumberku i tu sahranje. KOGORŠEK IVAN, 1922. Potok, Nova Gorica. KOGOVŠEK Karla VALENTIN, 1925. Pregarje, Ilirska -Bistrica KOH Jure DRAGUTIN, 1926. Zagreb. Poginuo 8. I 1944. kod Travnika. KOHTAŠVILI VLADO ŠEKSOJEVIĆ, SSSR. KOJADINOVIĆ Miladina MIHAILO, 1922. Stapari, Titovo Užice. KOJC Mihaila MILAN, 1925. Lovrenc na Dravskom polju, Ptuj. KOJIĆ Stanislava BOGOLJUB, 1925. Brgule, Ub. KOJIĆ BRANISLAV, Novi Radić, Bosanska Krupa. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. KOJIĆ Velimira BRANISLAV, Selevac, Smederevska Palanka. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen na položaju. KOJIĆ Nikole BRANKO, 1926. Mala Ivanča, Sopot. Poginuo 24. IV 1945. kod Nove Kapele.

378

KOJIC Ilije VASILIJE, 1923. Sovljak, Ub. KOKAL Jurija IGNAC, 1925. Gornja Vas, Šmarje pri Jelšah. KOKORAVEC Franca ALOJZ, 1922. Tublje, Sežana. KOKOT FRANJO, ostali podaci nepoznati. KOKOT Andrije STJEPAN, 1913. Zagreb. KOLAR Antuna BRANKO, 1923. Špišić-Bukovica, Virovitica. KOLAR JOSIP, 1926. Veleševec, Velika Gorica. Zarobljen 26. X. 1943. KOLAR SLAVKO, ostali podaci nepozanti. KOLAR TOMO, Veleševec, Velika Gorica. Poginuo 19. XI. 1942. kod Novog Sela, sahranjen u šumi iznad N. Sela u Žumberku. KOLAREVIĆ ANTON, 1911. Gibarac, Šid. KOLAREVIĆ Radojka MIODRAG, 1917. Ripanj, Beograd. KOLARIČ Josipa MARIO, 1925. Milje, Trst. KOLBAS ĐURO, Šopci, Slavonski Brod. KOLENIK ANTUN, 1925. Duga Međa, Orahovica. KOLESAR Mije IRENA, 1925. Slavonski Brod. KOLETIĆ Alekse MIRKO, 1924. Velika Rakuša, Samobor. KOLIĆ LJubinka RADENKO, Veluče, Trstenik. KOLOMBAR ALOJZIJE, 1920. Mrskovice, Ćehoslovačka. KOLONIĆ Ivana IVAN, 1912. Budimpešta, Mactctrslccl KOLOVĆIĆ ZDRAVKO, 1923. Standraž, Gorica, Italija. KULUNDŽIJA NIKOLA, ostali podaci nepoznati. KOMADINA Mihajla BOŽO, 1925. Donji budački, Karlovac. Poginuo 1944. u Bosni. KOMADINA Petra BRANKO, 1923. Bović, Vrginmost. Poginuo 19. XII 1942. kod Plavaca u Žumberku. KO MAR VLADIMIR, 1926. Velika Kladuša. KOMBOL Vicenca RUDOLF, 1920. Bribir, Crikvenica. KOMEL Jožefa FRANC, Soča, Tolmin, Poginuo kod Kostrene. KOMERIČKI ZVONKO, 1921. Nedjelja, Samobor. KOMESAROVIĆ Marka EDUARD, 1926. Drenovci, Županja. KOMLJENOVIC Nikole MILE, 1926. Cremušnica, Vrginmost. KOMOČAR Josipa JANKO, 1924. Mrzlo Polje, Jastrebarsko. KOMUČAR JANKO, 1908. Vidovec, Varaždin. KONČAR STEVO, 1918. Plitvički Leskovac, Titova Korenica. KONČEVSKI DRAGO, 1919. Kuzminec, Zlatar. Nestao 27 IX 1943. KONČIĆ Iva LEONARD, Zagreb. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. KONSTANTINOVIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. KONSTANTINOVIĆ ŽIVOJIN, 1926. Semdere vo. KONSTAŠNJEK Josipa ALOJZ, Brežice. KONJOVIĆ Miloša ILIJA, Draksenić, Bosanska Dubica. Poginuo 27. III 1944. kod Nebojne u Bosni i sahranjen na položaju. KONJUŠIĆ M. DRAGUTIN, 1927. Lučko, Zagreb. KONJUŠIĆ VALENT, 1922. Stupnik, Zagreb. KOPAJTIĆ FRANJO, 1922. Kukuljenovo, Rijeka. KOPANJA DRAGINJA, ostali podaci nepozanti. KOPELĆAK VIDA, 1919. Crgljenica.

KOPfMALER KARLO, 1917. Bratislava, ČehoKOPIĆ Mehe OSMAN, 1922. Barići, Teslić. Poginuo 9. I 1944. na planini Vlašić u Bosni. KOPRIVNJAK STJEPAN, 1926. Hrašće Turopoljsko, Zagreb. KORAĆ Ilije MILAN, 1925. Prkos Lasinjski, Karlovac. Poginuo 21. IV 1943. u selu Vrhovac na Žumberku, sahranjen u s. Radatovići. KORAĆ MILOŠ, Kordun. Ostali podaci nepoznati. KORAĆ RADE, 1915. Visuć, Titova Korenica. KO RADIN Franca ALOJZ, 1917. Preserje, Nova Gorica. KORADIN ALOJZ, 1920. Preserje, Nova Gorica. KORĆMAROŠ Mije dr LADISAV LACI, 1919. Bjelovar. KORDA Petra NEDELJKO, 1926. Škofije, Koper. KORDI Ivana FILIP, 1919. Zlatar. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. KORDIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. KORDIĆ Janka DANIEL DAKO, 1923. Kordići Žumberački, Ozalj. KORDIĆ ILIJA, ostali podaci nepoznati. KORDIĆ JANKO, ostali podaci nepoznati. KORDIĆ Janka NIKOLA, 1922. Kordići Žumberački, Ozalj. Poginuo 5. IV 1943. u Vukovoj Gorici. Sahranjen u s. Bosiljevo kod Karlovca. KORDIĆ Tadije PAVAO, 1902. Dane, Samobor. KORDIĆ Janka PAVLE, 1900. Dane, Samobor. KORDIĆ Petra VINlCO, 1923. Zemun. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. KOREN Stjepana FILIP, 1923. Branovec, Zagreb. Poginuo 5. XII 1944. kod Tovarnika. KORIĆ Jožefa OSKAR, Nova Gorica. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. KORIJANEC IVAN, ostali podaci nepoznati. KORMANIĆ JANKO, 1923. Stenjevac, Zagreb. KORO IA LEVAST, 1910. SSSR. KORON Ivana ANTUN, 1921. Vogrsko, Nova Gorica. Poginuo 5. IV 1944. u s. Vinac kod Jajca. KOROTAJ Tomislava PAVAO, 1925. Marčan, Varaždin. KOS ANTUN, Velika Gorica. KOS AUGUST, Veliko Mihovlje, Zlatar. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. KOS DRAGICA, Velika Gorica. KOS MATO, 1924. Mraclin, Velika Gorica. KOS STJEPAN, 1926. Donja Kupčina, Jastrebarsko. KOS Steve STJEPAN, 1925. Mraclin, V. Gorica. KOSANIĆ Milutina DUŠAN, 1924. Vrčin, Grocka. Poginuo 19. IV 1945. u Pleternici, sahranjen na pložaju. KOŠANIĆ Vladimira MOMČILO, 1921. Vrčin. Grocka. Poginuo 17. IV 1945. u Pleternici, sahranjen na položaju. KOSANIĆ Milutina TIHOMIR, 1925. Vrčin, Grocka. Poginuo 21. IV 1945. kod N. Kapele. KOSANO VIĆ Gaje DUŠAN, 1922. Jan ja Gora, Ogulin. Poginuo 12. III 1943. kod Plaškog. KOSANO VIĆ DUKA, Partizanska Drežnica, Ogulin. KOSANOVIĆ Milica LJUBAN, 1925. Partizanska Drežnica, pog. 1943. kod Metlike u Sloveniji. Sahranjen u selu Visoče na Žumberku. KOSANOVIĆ MILOJE, ostali podaci nepoznati. KOSE Sime (Imre) JOŽE, Vranjevo, N. Bečej. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. KOSEBAH KOLJA, Ukrajina, SSSR. KOSIČIĆ HUSEIN. Poginuo 16.1 1945. kod Šida.

379

KOŠIĆ LJUBOMIR, ostali podaci nepoznati. KOŠIĆ Petra MIJO, 1923. Jarek, Zagreb. KOSJER STEVO, 1923. Kosijersko Selo, Duga KOSOBOG KOLJA, 1926. Zaporožje, SSSR. KOSTADINOVIĆ Dragomira MILOVAN, 1927. Ranilović, Aranđelovac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. KOSTELAC Dane MIJO, 1922. Prozor, Otočac. KOSTENJAK Mikić Cenka ZLATA, 1926. Strmec Bukovski, Vel. Gorica. KOSTIĆ Radomii a BOGDAN, 1920. Brezovica, Trstenik. KOSTIĆ Živorada BOGOLJUB, 1921. Trlić, Ub. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske. KOSTIĆ Mladena DESIMIR, 1923. Dražanj, Grocka. KOSTIĆ Dragutina DRAGIĆ, 1916. Mladenovac. KOSTIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. KOSTIĆ Živorada UUBISAV 1923. Trlić, Ub. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske. KOSTIĆ MILAN, 1923. Lipolist, Šabac. KOSTIĆ Dragutina MILAN, 1921. Priština. KOSTIĆ Cvetka MILIVOJ, 1922. Lukavica, Lazarevac. KOSTIĆ MILORAD, 1920. Lazovići, Bijelo Polje. KOSTIĆ Svetolika MILORAD, 1927. Čubura, Ražanj. KOSTIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. KOSTIĆ NAJDAN, ostali podaci nepoznati. KOSTIĆ STANKO, ostali podaci nepozanti. KOSTIĆ Čedomira VOJISLAV, 1920. Šopić, Lazarevac. KOSTIĆ Velimira ŽIVKO. 1922. Šopić, Lazarevac. KOSTIĆ Radisava ŽIVOJIN, 1927. Lukavića, Lazarevac. KOSTIĆ Milana ŽIVORAD, 1925. V. Crljeni, Lazarevac. KOŠAIĆ BORIVOJ, ostali podaci nepoznati. KOŠČA JOŽA ostali podaci nepoznati. KOŠĆAK JOSIP, ostali podaci nepoznati. KOŠULJANDIĆ Tome TOMO, 1926. Dramali. Crikvenica. KOŠIR Steve IGNAC, 1923. Peščenica, Sisak. KOŠUTA VIKTOR, Poginuo 2.1 1943. u Krašiću, sahranjen u skupnu grobnicu u Sošicama na Žumberku. KOTAR Mije SLAVKO, Novo Selo Okićko, Jastrebarsko. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. KOTAR Mije VINKO, 1923. Novo Selo Okićko. Jastrebarsko. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada sahranjen u groblje kod sela Rogulje. KOTHANC JANOŠ, ostali podaci nepoznati. KOTRLJA Marjana MLADEN, 1924. Savar, Za dar. Poginuo decembra 1942. u selu Stojdraga na Žumberku. KOTRMAN Stjepana JOSIP, 1926. Pleso, V. Gorica. KOTUROVIĆ Svetozara DRAGOLJUB, 1921. Skela, Obrenovac. KOUŠOK VALENTIN, ostali podaci nepoznati. KOVAČ Stjepana BERISLAV, 1926. Morović, Šid. KOVAČ Alojza FLORI JAN, 1929. Parg, Čabar. KOVAČ IVAN, 1926. Zagreb.

KOVAČ JOSIP, 1925. D. Dubrave, Ogulin. Poginuo 9. I 1944. na planini Vlašić u Bosni. KOVAČ SUMIĆ Dragutina LIDIJA, 1925. Bistrica, Sevnica. KOVAČ Dragoljuba MIODRAG, 1920. Lipolist, Šabac. KOVAČ RUDOLF, ostali podaci nepoznati. KOVAČ SVETOMIR, 1922. Ljubljana. KOVAČEC Franje KREŠIMIR, 1922. Vugrovec, Sesvete KOVAČEC STJEPAN, Zagreb. Poginuo 9.1 1944. kod Vraniće na planini Vlašić u Bosni. KOVAČEC Ivana STJEPAN, 1914. Zagreb. Poginuo 12. XII 1944. u Sremskoj Mitrovici. KOVAČEVIĆ Antona MARIJA, 1923. Trično, Šmarje pri Jelšah. KOVAČEVIĆ ARSO, 1912. Baija. KOVAČEVIĆ Ljubinka BARBARA, Berkovac, Mionica. Poginula 17. I 1945. kod Tovarnika. KOVAČEVIĆ Nikole DANE, 1917. Siečevac, Samobor. Poginuo 1943. kod Samobora. KOVAČEVIĆ Velimira DRAGORAD, 1926. Bogatić. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. KOVAČEVIĆ Ivana DUŠAN, 1912. Golubac, Mionica. Poginuo, 20. IV 1945. kod Nove Kapele. KOVAČEVIĆ Milorada IVAN, 1926. Lazarevac. KOVAČEVIĆ JANKO, 1924. Tisovac, Samobor, Poginuo decembra 1942. kod Kalja u Žumberku. KOVAČEVIĆ Janka JANKO, 1922. Tisovac, Samobor. KOVAČEVIĆ JELENA, ostali podaci nepoznati. KOVAČEVIĆ Martina JELKA, 1923. Tisovac, Samobor. KOVAČEVIĆ JOSIP, 1925. Bosanska Gradiška. KOVAČEVIĆ MIHOVIL, 1914. Vranik, Gospić. Poginuo 17. III 1944. u Blatnici, kod Teslića. KOVAČEVIĆ Miodraga MILAN, 1921. Viča, Lučani. KOVAČEVIĆ MILORAD, Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. KOVAČEVIĆ Živote MILORAD, 1926. G. Lajkovac, Mionica. Poginuo 8. V 1945. kod Blizneca ispred Zagreba. KOVAČEVIĆ Nikole MILOŠ, 1914. Sječevac, Samobor. Poginuo 1943. u Žumberku. KOVAČEVIĆ Tome NIKOLA, 1913. Ličko Lešće, Otočac. KOVAČEVIĆ Ljubinka NEGOVAN, 1924. Berko vac, Mionica. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. KOVAČEVIĆ NENAD, 1924. Mionica. Poginuo 27. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. KOVAČEVIĆ Nikole NIKOLA, 1925. Tisovac, Samobor. KOVAČEVIĆ OMER, ostali podaci nepoznati. KOVAČEVIĆ PETAR, 1921. Rakovica, Slunj. KOVAČEVIĆ Milenka PETAR, 1921. Ćelije, Lajkovac. KOVAČEVIĆ Milosava RADOMIR, 1910. Zvečka, Obrenovac. KOVAČEVIĆ Vojimira RADOSAV, 1924. Viča, Lučani. KOVAČEVIĆ Božidara RAJKO, 1926. G. Lajkovac, Mionica. KOVAČEVIĆ Tihomira SRETEN, 1927. Viča, Lučani. KOVAČEVIĆ Ilije STEVO, 1925. Steoanovićevo, Novi Sad.

380

KOVAČEVIĆ SVETOZAR, Lasinja, Vrginmost. Poginuo 25. VIII 1944. na Palisadu i tu sahranjen. KOVAČEVIĆ Vidaka VLADO, 1918. Klikovače, Danilovgrad. KOVAČEVIĆ Tome VLAJKO, 1925. Gazije, Našice. Poginuo 22. IV 1945. u Donjem Lipovcu kod N. Gradiške. KOVAČEVIĆ VLASTIMIR, G. Lajkovac, Mionica. Nestao 7. XII 1944. kod Tovarnika. KOVAČIČ ANTON, 1924. Rodik. Sežana. KOVAČIČEK FERČIN Josipa IVANKA IVKA, 1914. Stenjevac, Zagreb. KOVAČIĆ FRANJO, 1924. Lipnica, Novi Zagreb. KOVAČIĆ IVAN, Punat, Krk. Poginuo 9.1 1944. u selu Paklarevo kod Travnika. KOVAČIĆ JOSIP, 1916. Donja Kustošija, Zagreb. KOVAČIĆ Lacka MATO, 1923. Lipnica, Novi Zagreb. KOVAČIĆ MIJO, 1919. Lipnica, Novi Zagreb. KOVAČIĆ MILE, 1922. Lipnica, Novi Zagreb. KOVAČIĆ Ivana STJEPAN, 1914. Zagreb. Ranjen 3. XII1944. umro 12. XII1944. u bolnici Sremska Mitrovica. KOVAČIĆ Petra VJEKOSLAV, 1922. Lipnica, Novi Zagreb. KOVAČINA STJEPAN, 1923. Stankovo, Jastrebarsko. Zarobljen 8. IV 1944. u selu Lendići kod Jajca. KO VIĆ Dragoljuba MIODRG, 1920. Lipolist, Šabac. KOZJAK ALOJZ, 1914. Čatrnja, Bosanska GraKOZLINA MILOŠ, Kordun. Poginuo aprila 1943. u selu Plavci na Žumberku i tu sahranjen. KOZLINA Milana PETAR, 1924. Miholjsko, Vojnić. KOZLOVIĆ Petra BRUNO, 1926. Vangenel, Koper. KOZLOVIĆ Zorana KARLO, Trst. Poginuo 31. III 1944. u selu Kružića u Bosni. KOZMANIĆ Josipa JANKO, 1923. Vrapče, Zagreb. KOZIC Augusta IVAN, 1926. Zagreb. KOŽINA Ivana JOSIP, 1912. Otočec, Zagreb. KOŽINEC Ivana KATICA, 1927. Vrapče, Zagreb. KOŽINEC Juraja STJEPAN, 1927. Vrapče, Zagreb. KOZUHAR JOSIP, 1925. Miholec, Križevci. Nestao 28. VI 1944. na pre lazu ceste Konjic-Sarajevo. KOŽUL NIKOLA, 1921. Pag. KRAGEL IGNAC, Sv. Lucija, Piran. Poginuo 28. IV 1944. u selu Poštiljak kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. KRAGOVIĆ Svetislava PAVLE, 1912. Beograd. KRAGULJAC Jandre NIKOLA, 1917. Cremušnica, Vrginmost. Poginuo 22. VIII 1943. u Donjoj Kupčini i tu sahranjen. KRAJAČIĆ MARKO, 1923. Kašt, Ozalj. Poginuo 9. I 1944. u selu Vitovlje kod Travnika. KRAJAČIĆ Franje MIHOVIL MIŠKO, 1921. Bribir, Crikvenica. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću u Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u selu Sošice KRAJAČIĆ Stjepana MILAN, 1926. Zagreb. KRAJAČIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. KRAJNO VIĆ Mile BOŽO, 1925. Prgornolje, Pak rac. KRAJNO VIĆ Laze STO JAN, 1922. Prgornolje, Pakrac.

KRAU JOSIP, 1919. Bihać. Poginuo 5. IX 1943. kod Sv. Jane na Žumberku i tu sahranjen. KRALJ STANKO, Bihać. Poginuo 4. IX 1943. kod Sv. Jane na Žumberku i tu sahranjen. KRAU STJEPAN. Poginuo 28. VI 1943. u Svetoj Jani na Žumberku i tu sahranjen. KRALJ Stjepana VJEKOSLAV SLAVKO, 1927. Lučko, Zagreb. KRALJ S. VJEKOSLAV, 1924. Stupnik, Zagreb. KRAUE VIĆ Riste BOGOLJUB, 1928. Beograd. KRALJEVIĆ Nikole STJEPAN, 1916. Mala Mlaka, Novi Zagreb. Poginuo 2. VI 1944. kod Turske kose u Bosni. KRALJEVSKI Milana MILKA, 1926. Jasikovac, Titova Korenica. KRALJIĆ Josipa JOSIP, 1923. Tržić, Jastrebarsko. KRAUIĆ JOSIP, 1923. Podsused, Zagreb. KRALJIĆ Juraja MIJO, 1928. Tržić, Jastrebarsko. KRALJIĆ Duje NIKOLA, 1924. Neorić, Split. KRALJIĆ Ivana NIKOLA, 1915. Muraj, Krk. KRALJIĆ RADOVAN, 1920. Krušljevo Selo, Donja Stubica. KRAUIĆ Antona VJEKOSLAV, 1917. Lakmartin, Krk. Poginuo 16. III 1944. u selu Blatnica kod Teslića i tu sahranjen. KRAMARAC JOSIP, 1925. Katoličko Selište, Kutina. KRAMARIĆ Leonarda IVAN, 1924. Zagreb. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. KRAMER BORIS, Zagreb. Nestao 25. VI1944. na Neretvi. KRANIK RADOSAČ, 1920. SSSR. KRANTIĆ Milisava MILOŠ, 1919. Vrčin, Grocka. KRANTIĆ Milana STANIMIR, 1914. Vrčin, Grocka. KRANJAC Marka SILVIO, 1922. Vodice, Šibenik. Poginuo 6. IX 1944. iznad Titovog Užica i tu sahranjen. KRANJC Antona ANTON, 1924. St. Sušica, Postojna. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. KRANJC Janeza ANTON, 1925. Nadanje Selo, Postojna. Poginuo 10. III 1944. na Petrovom polju kod Travnika. KRANJC LUDVIG, Nova Gorica, Poginuo 30. V 1944. u selu Vrbljani kod Konjica. KRANJC ŠTEFICA, Maribor. KRANJČEVIĆ MILE, Utinja, Karlovac. Poginuo 1943. na Plešivici u Žumberku i tu sahranjen. KRANJČEVIĆ Ivana SLAVKO, 1929. Brežane Lekeničke, Sisak. Poginuo 1944. u Pisarovini. KRANJČINA JOSIP, 1925. Buzin, Zagreb. KRAPLJANOV Šime ROKO, 1917. Tribunj, Šibenik. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u skupnu grobnicu u s. Sošica na Žumberku. KRASULJA Đure MARKO, 1922. Pješčanica, Vrgimost. KRAŠNJA Jerneja RUDOLF, 1918. Budanje, IdrijaKRAŠEVEC JOSIP, Slovenija. Ostali podaci nepoznati. KRAŠEVEC Jože VENČESLAV, Dekani, Koper. Nestao u NOR-u. KRAVČUK J. RADOSLAV, ostali podaci nepoznati. KRAVJA MARJAN, 1910. Zagreb. Poginuo 2. V 1943. kod Gomirja u Gorskom kotaru. KRCALO BOŽO, 1925. Dubrovnik. KRČELIĆ STJEPAN, 1921. Pušća, Klanjec.

381

KREBELJ Andieja ANTON, 1925. Ostrožno Brdo, Ilirska Bistrica. Poginuo januara 1944. u Glamočkom polju u Bosni. KRECULJA JOVAN, 1912. Jelašnica, Niš. KREMIĆ Vlastimira DRAGOSLAV, 1927. Titovo Užice. KRESAN Tome MILJENKO, Sukošan, Zadar. KRESOJEVIĆ Miloša BRANKO, 1919. Kolarić, Vojnić. KRESOJEVIĆ Arsenije IVAN, 1920. Krnjak, Karlovac. KRESOJEVIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. KRESOJEVIĆ Milovana NINKO, 1911. Vojnić. KRESOJEVIĆ Ignjatije SVETOZAR, 1924. Kolarić, Vojnić. KREVATIN LIVU, 1926. Korošci, Trst. KRILIĆ Luke IVAN, 1923. Baćina, Kardeljevo. KRIPPA GIULIO, Milano, Italija. Poginuo 8. IV 1944. i sahranjen u selu Vukovići na Ugru u Bosni. KRIŠKO VIĆ Mihovila FRANKO, 1926. Novi Vinodolski, Crikvenica. Poginuo 1945. na sremskom frontu. KRIŠKO VIĆ Franja VICENCO, 1922. Supetarska Draga, Rab. Poginuo 9.11944. u selu Vitovlje kod Travnika. KRIVAČEVIĆ RADE, ostali podaci nepoznati. KRIVČEVIĆ Milovana DOBRIVOJ, 1921. Velika Drenova, Trstenik. Poginuo 15. IV 1945. u selu Satnica Đakovačka, sahranjen na položaju. KRIVEC Juraja ALOJZ, 1902. Prapetno, Tolmin. KRIVEC Jakova DRAGUTIN, 1919. Trnovec Desinički, Krapina. KRIVEC Jožeta JOŽE, 1909. Trnje, Postojna. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. KRIVOKUĆA MILAN, 1919. Utinja-vrelo, Vojnić. Nestao 30. VI 1944. u selu Dubočani kod Konjica u Bosni. KRIVOKUĆA Rade MILAN, 1924. Međeđak, Vojnić. Poginuo 18. XII 1944. kod Grabova. Sahranjen u selu Miluševci kod Vukovara. KRIVOKUĆA MILE, 1921. Utinja-vrelo, Vojnić. Poginuo 2. IX 1943. kod Krašića. Sahranjen u groblje u Krašiću na Žumberku. KRIVOKUĆA Gliše MILE, 1922. Mandić-Selo, Vojnić. KRIVOKUĆA Radin MILE, 1926. Međedak, Vojnić. KRIVOKUĆA Mile MILOŠ, Utinja-vrelo, Vojnić. Nestao 30. VI 1944. u selu Dubočani kod Konjica u Bosni. KRIVOKUĆA Mile SAVO, 1928. Utinja-vrelo, Vojnić. KRIZMANIĆ KOVAČIĆ Tome LJUBINKA, 1925. Gospić. KRIŽ Stanka MILAN, 1923. Tršće, Čabar. Poginuo 1944. kod Mrkonjić Grada. KRIŽANIĆ BARICA, 1923. Mraclin, V. Gorica. KRIŽANIĆ JOSIP, 1925. Mraclin, Velika Gorica. Poginuo 6. VIII 1943. kod sela Dubranec u Pokuplju i tu sahranjen. KRIŽANIĆ VLADO, 1926. Mraclin, V. Gorica. KRIŽMAN Antona ANTON, 1926. Podbeše. Ilirska Bistrica KRIŽMAN Franca ANTON, 1908. Famlje, Sežana. KRKAĆ Grge STJEPAN, 1921. Jakovlje, D. Stubica. KRLJUŠ Grigorija NIKOLA, 1926. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. Poginuo 1944. u Bosni. KRKOVIĆ Nikole IVAN, 1914. Topolovac, Sisak.

KRMELIĆ Čirila MIŠKO, 1924. Zagreb. KRNJA JIĆ DRAGO, 1920. Bunovac. KRNJA JIĆ Steve TANASIJE, 1925. Brezovac Subocki, Novska. KRONIČKI PREDRAG, ostali podaci nepoznati. KROŠELJ Rozalije STANKO, 1918. Sromlje, Brežice. KROŠNJAR MEKIĆ Ilije SAVKA, 1923. Donja Čemernica, Vrginmost. KRPAN Marka IVAN, 1910. Krmpote, Crikvenica. KRPAN MARKO, ostali podaci nepoznati. KRPEŠIĆ Silvestra MATE, 1917. Lopar, Rab. KRPIĆ Milenka DOBRIVOJE, 1927. G. Zleginje, Aleksandrovac (k). KRSMANOVIĆ Vladimira ANTONIJE, 1919. Šabac. KRSMANOVIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. KRSMANOVIĆ Čedomira RAJKO, 1924. Vrbić, Krupanj. KRSMANOVIĆ ŽIVKO, 1923. Šopić, Lazarevac. KRSTIĆ ALEKSANDAR, 1915. Okić, Karlovac. KRSTIĆ Mihajla ANDRIJA, 1925. Grejač, Aleksinac. KRSTIĆ DRAGAN, 1912. Vojnić. KRSTIĆ FRANJO, 1914. Vojnić sinjski, Sinj. Poginuo 6. V 1945. kod Dubrave i tu sahranjen. KRSTIĆ Aleksandra ILIJA, 1922. Drlupa, Sopot. KRSTIĆ IVAN. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. KRSTIĆ Bogosava LJUBISAV 1920. Dedina, Kruševac. KRSTIĆ Mladena MIHAJLO, 1920. Gornji Matejevac, Niš. KRSTIĆ Blagoja MIRA, 1925. Zemun. Poginula 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjena. KRSTIĆ ILIĆ Blagoja NADA, 1925. Zemun. KRSTIĆ Mitra OBRAD, 1929. Skupljen, Vladimirci. KRSTIĆ Obrena VOJISLAV, 1924.Sevrane, Kr uševac. KRSTIĆ PETRONIJE, ostali podaci nepoznati. KRSTIĆ RADISAV, ostali podaci nepoznati. KRSTIĆ Jovana RADOMIR, 1926. Gornji Mateje vac, Niš. KRSTINIĆ Pava PAVE, 1920. Mundanije, Rab. KRSTULOVIĆ BOGDAN, 1921. Split. KRUHAN JOSIP, Jezero Posavsko, Sisak. KRUHAN TOMO, Jezero Posavsko, Sisak. KRUHONJA Josipa IVKA, 1927, Vrapče, Zagreb. Poginula 9. I 1944. na planini Vlašić u Bosni. KRULIĆ Pavela MIJO, MIŠKO 1920. Ključ, Zagreb. Poginuo 1944. kod Sošica u Žumberku. KRULJAC Frane ANTE, 1922. Skrad, Delnice. Poginuo 21. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika, sahranjen na položaju. KRUNIĆ LJERKO, 1921. Zagreb. KRUNIĆ ZLATIMIR, 1920. Cernik, Nova Gradiška. KRUŠELJ Janka ENGELBERT, 1926. Donja Stubica. KRUŽIĆ Stjepana MARIJAN, 1919. Šmrika, Rijeka. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. KRVENIC DOBRIVOJ. Poginuo 1945. KRVOLUČA SAVA, 1927. Harije, Ilirska Bistrica. KRZNEC IVAN, 1927. Selnica Sesvetska, Sesvete. KRŽOVAN ADAM, 1926. Podreča, Kranj. KUCELJ Jure PAVAO, 1922. Milekovo Selo, Donja Stubica. KUCARA SLAVKO, 1911. Španovica, Pakrac.

382

KUČIĆEVIĆ ŽIVOTA, ostali podaci nepoznati. KUČINAC MIRKO, Brdovci, Valpovo. Poginuo 9. I 1944. u selu Gostilj kod Travnika, sahranjen na položaju. KUCINIĆ Ivana MILAN, 1927. Ogulin. KUČKO Antona FRANJO, 1911. Mače, Zlatar. KUDEK JANKO, 1916. Stenjevac, Zagreb. KUDIČ Milosava UUBIŠA, 1926. Miloševac, Velika Plana. Poginuo 8. V 1945. u selu Bliznec kod Zagreba. KUFRIN Franje ALOJZ, 1920. Donja Purgarija, KUFRIN Vinka FRANJO, 1920. Donja Purgarija, Jastrebarsko KUFRIN Mije IVAN, 1924. Gornja Purgarija, JastKUFRIN KOŽIČ Ivana LJUBICA, 1923. Gornja Purgarija, Jastrebarsko. KUFRIN Mije MATO, 1918. Donja Purgarija, Jastrebarsko KUFRIN BUČAN Mije PAVICA, 1927. Gornja Purgarija, Jastrebarsko. KUFRIN Ivana ZORA, 1926. Gornja Purgarija, Jastrebarsko KUHAR Janka BLAŽ, 1908. Mala Erpenja, Zabok. KUHAR MILAN, 1917. Samobor. KUHAR TOMO, ostali podaci nepoznati. KUHARIČ Jure IVAN, 1909. Borčec, Zagreb. KUHARIČ IVAN, 1919. Bračak, Zabok. KUHARIČ Ignaca IVAN, 1926. Jakovlje, Donja Stubica. KUIČI Quichi GIOVANIt Italija. KUJUNDŽIĆ Živote DUŠAN, 1926. Sibnica, Sopot. Poginuo 14. IV 1945. u selu Satnica Đakovička. KUKEC FRANJO, 1924. Donja Kustošija, Zagreb. Poginuo 9.1 1944. u selu Gostilj kod Travnika. KUKEC HAVLIČEK Pavla MARIJA, 1929. Petrijanec, Varaždin. KUKOLJ SPOMENKA, 1929. Beograd. KUKOLJA Josipa JELICA, 1926. Vrapče, Zagreb. KUKOLJA PAVAO, 1914. Vrapče, Zagreb. KULENTIĆ Ivana ZDENKO, 1922. Crikvenica. KULKOŠ KOLOMAN, Čađevica, Podravska Slatina. Poginuo 1943. kod Sošica u Žumberku. KULJAJ Dake JANKO, 1925. Kuljaji, Ozalj. Poginuo 2. V 1944. kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. KULJAJ Janka JURE, 1917. Kuljaji, Ozalj. KULJAJ Dake MARKO, 1925. Kuliaji, Ozalj. Poginuo 2. V 1944. u Crkvenom kod. Mrkonjić Grada. KULJAJ Dake MILAN, 1925. Kuljaji, Ozalj. Poginuo 1943. kod Kalja u Žumberku. KULJAJ Dake NIKOLA. 1921. Kuljaji, Ozalj. KULJAJ Dake NIKOLA, 1923. Kuljaji, Ozalj. KULJAJ NIKO, Radatovići, Ozalj. KUNDIČ Stjepana LJUDEVIT, 1928. Mraclin, Velika Gorica. KUNSTL Franje FRANJO, 1915. Sisak. KUNTIČ Alekse TOMO, 1919. Manjavas, Samobor. KUPRES ALOJZ, 1927. Mala Rakovića, Samobor. KURAŠVILI Đurađ ALEKSIJEVIČ, SSSR. KURD ARTUR, ostali podaci nepoznati. KURELIĆ Ivana JOSIP, 1925. Supetarska Draga, Rab. Umro od tifusa februara 1944. na Petrovom polju kod Travnika i tu sahranjen. KURELIĆ Frana NIKOLA, 1922. Kampor, Rab.

KURELIĆ Petra RUDOLF RUDI, 1922. Rab. KURELIĆ Ivana ŠIME, 1925. Supetarska Draga, RaB. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. KUREPOVIĆ Dragoljuba MILORAD, 1925. Novo Selo. Vrnjačka Banja. Poginuo 4. IV 1945. kod Bapske, gdje je i sahranjen. KURET Minaela SILVESTAR, 1907. Dolina, Tržić. Poginuo 6. IV 1944. kod Jajca. KURSAR Markiola ANTE, 1922. Prvić Šepurine, Šibenik. Poginuo 2. IV 1943. u Šentrupertu u Sloveniji. KURT ANTUN, 1924. Saloncuburg, Švedska. KUSTIĆ Petra ĐURO, 1925. Pag. KUŠANIĆ Mije IVAN, 1924. Zagreb. KUŠČER Ivana STANISLAV, 1913. Borjana, Tolmin. Poginuo 1944. u Bosni. KUŠNJAČIĆ PREBANIĆ Pavla MARIJA, 1924. Stupnik, Zagreb. KUŠTRIĆ Mihajla EMIL, 1911. Bjelovar. Poginuo 20. IV 1945. u selu Donji Lipovac kod Nove Gradiške, sahranjen na položaju. KUTARŠVILI Pavlovič IVAN, SSSR. Poginuo 29. VIII 1944. na Palisadu. Sahranjen u skupnoj grobnici u mjestu. KUTLEŠIĆ Milenka STOJAN, 1930. Draglica, Nova Varoš. KUZMANOVIĆ Tome ANDREJA, 1923. Vrčin, Grocka. KUZMANOVIĆ UUBIVOJ, ostali podaci nepoznati. KUZMANOVIĆ MILUTIN, 1923. Blatnica, Teslić. KUZMANOVIĆ Dragoljuba SLAVOLJUB, 1922. Brgule, Ub. Poginuo 6. XII 1944. kod TovarniKUZMANOVIĆ Dragoljuba VELISAV, 1922. Brgule, Ub. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. KUZMEC STJEPAN, 1922. Grdovčak, V. Gorica. KUZMIĆ Andrije DANKO, 1923. Drivenik, Crikvenica. KUZMIĆ Radosava MILETA, 1927. Azanja, Sm. Palanka KUZMIN VLADO, 1921. Smolensk, SSSR. KVAČANOVIĆ Veselina DRAGORAD, 1925. Bogatić, Mačvanski. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. KVASALIJA MIJO, SSSR. Ostali podaci nepoznati. KVASIĆ Ivana IVAN, 1913. Lakmartin Krk. Poginuo u NOR-u. KVASILIJA ILIJA, ostali podaci nepoznati. KVATERNIK IZIDOR, 1913. Brod Moravice, Delnice. KVRGIĆ Cvijana JOVO, 1918. Babići, Šipovo. Poginuo 1943. u C. Gori. KVRGIĆ Špire MILE, 1922. Podobzir, Šipovo. KVRGIĆ Bože SIMO, 1924. Pribeljci, Šipovo. Poginuo 1945. kod Karlovaca.

L
LABODA IVAN, ostali podaci nepoznati. LABOŠ JURE, 1919. Sošice, Jastrebarsko. LACKOVIĆ ANiCICA, 1927. Velika Mlaka, Velika Gorica. LACKOVIĆ Save MIRKO, 1924. Slavsko Polje, Vrginmost. Poginuo 2. I 1943. u Krašiću na Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u s. Sošica.

383

LACKOVIĆ STEVO, Donja Stubica. LACKOVIĆ Maksa STEVO, Donja Stubica. Nestao 22. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. LACKOVIĆ TOMO, ostali podaci nepoznati. LACO Ante MIUENKO, 1925. Smilčić, Benkovac. LACO Milana PAULINA, 1928. Maretić, Zlatar. LADECKI Pavla IVAN, 1926. Stara Kanjiža, Slavonski Brod. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele. LADIS STJEPAN, 1923. Stenjevac, Zagreb. LAFIGER LOGIGEZ MIJO, ostali podaci nepoznati. LAFTER Jure MIJO, 1921. Novo Selo Okićko, LAGADEŠ ALEKSANDAR, 1924. Novi Bečej. LAGAZIDZI Georgija LEVANOVIČ, SSSR. Umro 27. V 1944. LAGUŽAR IVAN, ostali podaci nepoznati. LAIĆ Stevana MILE, 1921. Donja Trstenica, Glina. LA JIĆ STEVAN, 1918. Radonja, Vojnić. LAJŠIĆ GOJKO, ostali podaci nepoznati. LAKIĆ Juraja STJEPAN STEVO, 1920. Cirkovljan, Čakovec. LAKICEVIĆ Pavla MILOŠ, 1903. Kolašin. LAKOTA Antona ANTON, 1925. Podbeše, Ilirska Bistrica. LALIĆ Veljka MILAN, ostali podaci nepoznati. LAMBERT MARIJA, ostali podaci nepoznati. LAMZA Josipa PETAR, 1923. Donja Kustošija, Zagreb. LANDUP LJUBO, 1901. Dvor na Uni. LANGO Antona IVAN, 1924. Avče, Nova Gorica. LAPANJE Franca FRANC, 1912. Idrija. Poginuo 28. V 1944. kod sela Ribnik u Bosni. LAPAŠVILIMIŠO, SSSR. Ostali podaci nepoznati. LAPČEVIĆ Sime DRAGAN, 1925. Donja Trstenica, Glina. LARS HAELLMER, 1921. Ospegoor, Eskil, ŠvedLASELIĆ LJUDEVIT, Biljana, Nova Gorica. Poginuo, zarobljen marta 1944. u selu Doribaba kod Jajca. LASIĆ Viktora FRANJO, 1919. Švaljkovec, Zabok. LASIĆ Nikole NIKOLA, 1925. Jezernice, Jastrebarsko. LASKOVIĆ MILADIN, ostali podaci nepoznati. LATINOVIĆ Koste DESANKA DESA, Dobro Selo, Bosanski Petrovac. Poginula 1944. kod Ubavića Dola u Bosni. LATINOVIĆ ILIJA, Janjilo, Bosanski Petrovac. Poginuo 1. VIII 1944. u selu Pajić Polje kod Gornjeg Vakufa. LATINOVIĆ Nikole ILINKA, 1923. Smoljani, Bosanski Petrovac. Poginula 9. XII1943. u Livnu. LATKOVIĆ ANA, 1922. Mrzlo Polje Žumberačko, Jastrebarsko. Poginula 1944. u selu Trešnjevica kod Konjica. LATKOVIĆ Miloša MILOŠ, 1913. Mrzlo Polje Žumberačko, Jastrebarsko. LATKOVIĆ Janka PERO, 1918. Mrzlo Polje Žumberačko, Jastrebarsko. LATKOVIĆ Janka PAVAO, 1922. Mrzlo Polje Žumberačko, Jastrebarsko. Poginuo decembra 1942. kod Kalja u Žumberku. LATKOVIĆ Petra TOMO, 1924. Mrzlo Polje Žumberačko, Jastrebarsko. Poginuo 1944. u selu Trešnjevica kod Konjica.

LAVRENČIČ Andrije FERDO, 1913. Idrija. LAZAREVIĆ DOBROSAV, ostali podaci nepoznati. LAZAREVIĆ Mihaila ĐORĐE, Radljevo, Ub. Poginuo 4. XII 1944. kod Iloka. LAZAREVIĆ MIHAJILO, Koračića, Mladenovac. Poginuo 4. XII 1944. na Fruškoj gori. LAZAREVIĆ M. MILOVAN, 1913. Gvozdenović, Ub. LAZAREVIĆ MILAN, Kovačevac, Mladenovac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. LAZAREVIĆ Milana MILUN, 1927. Vrčin, Grocka. LAZAREVIĆ MILUTIN, Venčane, Aranđelovac. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske. LAZAREVIĆ Rajka MILUTIN, 1926. Novo Selo, Vrnjačka Banja. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske, sahranjen u mjesnom groblju. LAZAREVIĆ MIODRAG, Gornji Katun, Varvarin. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. LAZAREVIĆ Bogića RADISLAV, 1920. Razbojna, Brus. LAZAREVIĆ Ljubisava RADOVAN, 1925. Šarbane, Ub. Poginuo 20 X 1944. u Beogradu. LAZAREVIĆ Milana RADOVAN, Kovačevac, Mladenovac. Poginuo 21. X 1944. na pruzi kod Zemuna. LAZAREVIĆ Dušana SRETEN, 1927. Mozgovo, Aleksinac. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. LAZAREVIĆ Radisava TIHOMIR, 1916. Šopić, LAZAREVIĆ ŽIVAN, Resnik, Beograd. Poginuo 3. IV 1945. kod Bapske. LAZAREVIĆ Miloja ŽIVORAD, 1921. Šopić. Lazarevac. Poginuo 18. XII. 1944. kod Tovarnika i tu sahranjen. LAZAREVIĆ Mladena ŽIVOTIJE, 1927. Milutovac, Trstenik. LAZIC Milana BOGOLJUB, 1923. Azanja, Srnederevska Palanka. LAZIĆ Milisava BRANISLAV, 1922. Šarbane, Ub. LAZIĆ ĐORĐE, ostali podaci nepoznati. LAZIĆ FRANJO, Sveti Križ, Krapina. LAZIĆ Nikole IVAN, 1925. Stubalj, Kostajnica. LAZIĆ Bogoljuba LJUBISAV, 1924. Jabučje, Laj kovač. LAZIĆ Milije LJUBOMIR, 1927. Lugavčina, Smederevo. LAZIĆ MIHAJLO, ostali podaci nepoznati. LAZIĆ Veselina MILOMIR, 1910. Strmovo, Lajkovac. LAZIĆ MILUTIN, Perutina, Doljevac. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika, sahranjen na položaju. LAZIĆ MIODRAG, 1926. Beograd. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. LAZIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. LAZIĆ NIKOLA, 1920. Kašt, Ozalj. Poginuo 1944. LAZIĆ Vukašina RADISAV, 1921. Gojmanovac, Svrljig. LAZIĆ Ivana RISTA, 1908. Vlaška, Mladenovac. Poginuo 19. I 1945. kod Tovarnika. LAZIĆ Je vre ma SLAVKO, 1924. Vrutci, Titovo Užice. Poginuo decembra 1944. kod Iloka. LAZIĆ Spasoje SLAVKO. 1924. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 19. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. LAZIĆ Alekse STOJAN, Bratunac.

384

LAZIĆ Svetomira ŽIVADIN, 1924. Vlaška, Mladenovac. LAZIĆ ŽIVORAD, Vladimirje. Poginuo 18.11945. kod Šida. LEBAN Valentina DOMINIK, 1910. Rut, Nova Gorica. Poginuo 31. XII 1944. kod Krešine u Istri. LEBAN Ivana FRANC, 1909. Poljubin, Tolmin. LEBAN Antona GABRIJEL, 1922. Standrež, Italija. LEBAN Andrije IVAN, 1905. Tolmin. LEBAN Andreja JOSIP. 1914. Gaberje, Tolmin. Umro od tifusa 11. III 1944. u selu Bijelo Bučje kod Teslića, sahranjen u mjestu. LEBAN Franca JOŽE ,1925. Zatolmin, Tolmin. LEBAN Andrije JOŽEF, 1921. Gaberje, Tolmin. LEBAN Osnore VIKTOR, Ljubljana. LEBAN Antona VILI JEM, 1921. Gradišće, Vipava. LEBENJAK Florijana FRANC. Kostanjevica, Nova Gorica. Poginuo 30. V 1944. u selu Lisina u Bosni. LEBOVIĆ MICIKA, ostali podaci nepoznati. LEC STEVO, Bodišće, Pakrac. LEĆIĆ Milomira MARKO, 1926. Tubići, Kosjerić. LEDERMAJER ELIDA, 1924. Sušak, Rijeka. LEGIŠA Franca FRANC, 1919. Cerovlje, Pazin. Poginuo juna 1944. kod Teslića. LEGOVIĆ Stjepana ANTON, 1925. Kurjavići, Poreč. LEHEČE STEVAN, 1925. Baranja. LEKIĆ SLAVKO, ostali podaci nepoznati. LEKIĆ Pavla BORIVOJ, 1922. Sovljak, Ub. LELIĆ Dušana ĐORĐE, 1918. Ušće, Obrenovac. Poginuo 19. III 1945. u Iloku, sahranjen u groblje u Iloku. LELIĆ Živorada SRETEN, 1914. Ušće, Obrenovac. LEMAIĆ Petra ILIJA, 1921. Švračkovo Selo, T. Korenica. LEMAIĆ Jovana MIŠA, 1919. Smiljan, Gospić. LENAC Ivana LJUDEVID, 1904. Zamet, Rijeka. LENARĆIĆ JOSIP, 1909. Zarečje, Ilirska Bistrica. LENARĆIĆ JOSIP, 1917. Tabor, Sežana. LENARĆIĆ Ivana ZDRAVKO, 1921. Zarečje, Ilirska Bistrica LENČEK DRAGUTIN, 1909. Maroševac, Ludbreg.. LENCEK DRAGUTIN, 1924. Zagreb. LENJEN ALEKSANDAR, Novi Bečej. Poginuo 9. V 1945. u mjestu Križevački Kraljevac kod Bjelovara. LEPAIČ STEVO, ostali podaci nepoznati. LEPĆIN Juraja JAGICA, 1924. Mokrice, D. Stubica. Poginula 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. LEPĆIN JOSIP, ostali podaci nepoznati. LEPŠANOVIĆ Slavka ALEKSANDAR, 1923. Zemun. LERIČ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. LESKOVEC Franca IVAN, 1909. Kal, Postojna. LES JAK VERICA, 1930. Stenjevac, Zagreb. LEŠER Marije IVAN, 1920. Zagreb. LEŠKOVIĆ IVAN, 1925. Hrivaj, Kutina. LEVAC JOSIP, V. Gorica. Nestao 28. V 1944. u selu Lisine u Bosni. LEVAK FRANJO, 1924. Prigorje, Krapina. LEVAK Pavla STJEPAN, 1915. Gornja Pušća, Zaprešić. Poginuo aprila 1945. kod Bjelovara. LEVIĆ Vladimira JANKO, 1920. Lević, Trstenik.

LEVIĆ Milenka MILAN, 1927. Levići, Trstenik. LIKAR Antona VIKTOR, 1909. Donja Otlica, Nova Gorica. LIKER Stjepana MIRKO, Bektež, Slavonska Požega. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca, sahranjen na položaju. LINIĆ Gabriela ANDRIJA, 1920. Grobnik, Rijeka. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen u groblje kod Pleternice. LINIĆ J. ostali podaci nepoznati. LIPOLD Jožeta SLAVKO, 1926. Zavrhek, Sežana. LIPOVŠČAK R. JOSIP. 1920. Zagreb. LIPOVŠČAK Ivana MILJENKO, 1921. Zelina. LIPOVŠČAK Ivana VERA, 1920. Zelina. LIPSAJO LIČ, SSSR, ostali podaci nepoznati. LISJAK Cirila ANDREJ, 1924. Rihenberg, Nova Gorica. LISJAK Andrije DRAGICA 1909. M. Erpanja, Zabok. LISTAR Ivana FILIP, Zagreb. LISTAR Ivana JOSIP, 1922. Zagreb. LIŠAK DRAGUTIN, 1912. Zagreb. LIVADA Petra DANE, 1922. Donje Primišlje, Slunj. LIVOJEVIĆ SLAVKO, 1925. Donji Laduč, Zaprešić. LOBOR IVAN, ostali podaci nepoznati. LOBOŠ DRAGO, 1922. Samobor. Poginuo-27. IX 1943. kod Krašića na Žumberku. LOLIĆ Ilije ALEKSANDAR, 1922. Mačvanski Pričinović, Šabac! Poginuo 1945. LOLIĆ Dobrosava DRAGOSLAV, 1926. Mačvanski Pričinović, Šabac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. Sahranjen u skupnu grobnicu. LONĆAR Branka BOSKO, 12924. Škalić, Otočac. Poginuo 7. IV 1944. na Velikoj Kapeli. LONČAR Rade JOVAN, 1925. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. Poginuo 1943. LONČAR Mihajla JOVAN, 1926. Siverić, Drniš. LONČAR Dane MANE PRSAN, 1920. Škalić, Otočac. Poginuo aprila 1943. kod Pazarišta u Lici. LONČAR MILAN, ostali podaci nepoznati. LONČAR Vlade ŽIVKO, 1922. Škalić, Otočac. Umro 1944. u bolnici kod Partizanske Drežnice u Gorskom kotaru. LONČAREVIĆ GLIGO, ostali podaci nepoznati. LONČAREVIĆ Stanka VELISAV, 1925. Vreoci, Lazarevac LONČARIĆ Alojza ANKA, 1923. Mala Mlaka, Novi Zagreb. LONČARIC Mate IVAN, 1920. Selce, Crikvenica. LONČARIĆ Pavla JOSIP, 1923. Vrapče, Zagreb. LONAČRIĆ Ivana JURAJ, 1918. Stupnik, Zagreb. LONAČRIĆ Stjepana MARIJA, 1923. Vrapče, Zagreb. , LONCARIC MATO, 1922. Stupnik, Zagreb. LONAČRIĆ Vjekoslava STJEPAN, 1905. Zagreb. LONČEVIĆ LJIGO, 1923. Petrinja. LOPTEC MIJO, 1921. Orlić, Knin. LORBIĆ MLADEN, 1925. Klenje, Bogatić. Nestao 17. I 1945. kod Tovarnika. LOVČEVIĆ Svetozara MILOŠAV, 1921. Bogatić. Poginuo 1945. LOVRENIĆ MlJO, ostali podaci nepoznati. LOVRIČ ANTON, Dolina, Tržić. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. LOVRIČ Nikole IVAN, 1907. Crikvenica. LOVRIČ Slavka JOSIP, 1924. Kloštar Ivanić, Ivanić-Grad. LOVRIČ Filipan Franje MARICA, 1924. Rakov Potok, Sam6bor.

385

LOVRIĆ NIKOLA, Rogoznica, Šibenik. Poginuo 11. II 1944. u Mliništu kod Mrkonjić Grada. LOVRIĆ STIPE, Murter, Šibenik. Nestao 6. IV 1944. u Žirovićima kod Livna. LOVRIĆ Nikole TOMO, 1909. Crikvenica. LOVRINC Antuna VLADO, 1913. Rateče, Krško. Poginuo 6. XII 1944. kod Šida, sahranjen na Gabrićevom salašu kod Tovarnika. LAZAR ŠTEFAN, 1912. Vrtovin, Ajdovščina. Poginuo 1944. u Bosni. LOZEJ Franca PAVEL 1916. Podraga, Ajdovščina. LOŽAR JOVO, ostali podaci nepoznati. LUBINIĆ Nikole NIKOLA. Poginuo 1943. LUČANIN Radomira MILUTIN, 1914. Miloševac. V. Plana. LUĆIĆ Ivana ALBERT, 1916. Kastav, Rijeka. LUČIĆ (Hadžiahmetović) Mirka BARICA, 1925. Kuće, Vel. Gorica. LUČIČ CVETKO, Nova Gorica. Nestao 20. IV 1944. LUČIČ IGNAC, Nova Gorica. LUČIĆ Dragin SVETOZAR, 1913. Cvetovac, Lazarevac. Poginuo septembra 1944. u Valjevu. LUČIČ Mate VJEKOSLAV, 1918. Viškovo, Rijeka. Poginuo oktobra 1944. u Beogradu, sahranjen u Groblje oslobodilaca Beograda. LUČIĆ Franje VLADIMIR, 1927. Viškovo, Rijeka. LUČIĆ Milovana ŽIVOJIN, 1920. Koračića, Mladenovac. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. LUGMIR SLIJA, SSSR. Ostali podaci nepoznati. LUIĆ Đure EDUARD, 1914. Zagreb. LUKAČ Franca CVETKO, 1926. Orehek, Sežana. Poginuo 29. V 1944. u selu Mlinište kod Mrkonjić Grada i tu sahranjen. LUKAČ Franca FRANC, 1925. Glope, Sežana. LUKAČ Đure IG N JATI JE, 1925. Slavsko Polje, Vrginmost. LUKAČ MILOŠ, Slavsko Polje, Vrginmost. LUKAČ Feodora S ERG I JE, 1920. Sarajevo. LUKAČEVIĆ JOSIP, 1925. Seona, Našice. LUKARIĆ Josipa IVAN. 1922. Vrbnik, Krk. LUKETA MATO, ostali podaci nepoznati. LUKETA Paška VINKO, 1920. Primošten, Šibenik. Poginuo oktobra 1943. na Zrmanji. LUKETIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. LUKIĆ Blagoja BOGOLJUB, 1922. Radljevo, Ub. LUKIĆ Ivanka BOGOLJUB, 1922. Urovci, Obrenovac. LUKIĆ BOŽIDAR, 1921. Sušak, Rijeka. Nestao 9. I 1944. u s. Mudrike kod Travnika. LUKIĆ BRANIMIR, 1920. Bogatić. LUKIĆ Dušana BRANISLAV, 1917. Guncati, Barajevo. LUKIĆ Milića DOBRIVOJE, 1926. Guncati, Barajevo. LUKIĆ Božidara DRAGAN, 1927. Umčari, Grocka. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske sahranjen na položaju. LUKIĆ DRAGIŠA, Venčane, Aranđelovac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. LUKIĆ DRAGUTIN, Koračića, Mladenovac. Poginuo 26. IV 1945. kod V. Šume u Slavoniji, LUKIĆ Čedomira LEPOMIR, 1926. V. Borak, Barajevo. LUKIĆ Koste LJUBOMIR, 1900. Lazarevac. LUKIĆ Ljubomira MIHAILO, 1926. Lazarevac. LUKIC MILUTIN, 1923. Bosunja, Loznica. LUKIĆ Dragutina MIODRAG, 1914. Metlić, Šabac.

LUKIĆ Dušana PETAR, 1923. Sr. Mitrovica, Poginuo 15. IV 1945. kod Đakova. LUKIĆ Mihaila STANIMIR, 1931. Lukavica, Lazarevac. LUKIĆ Petra STANISAV, 1911. V. Krsna, Mladenovac. LUKIĆ Mihaila STANOJE, 1920. Beljin, Vladimirci. LUKIĆ Milana STANOJE, 1922. Mačkovac, Kruševac. LUKIĆ Vojislava VIDOJE, 1926. Svileuva, Koceljevo. LUKIĆ Milivoja VLASTIMIR, 1925. Veliki Crljeni, Lazarevac. LUKIĆ VOJISLAV, Resnik, Beograd. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. LUKIĆ Živana VUKOMIR, 1926. V. Borak, Barajevo. LUKIĆ Dragomira ŽIVKO, 1921. Urovci, Obrenovac. LUKIĆ Jovice ŽIVORAD, 1927. Barič, Obrenovac. LUKIN Šime RUDOLF, 1922. Mali Iž, Zadar. LUKO VAC Marka MARKO, Tepljuh, Drniš. Poginuo 20. XII 1944. u mjestu Sotin kod Vukovara. Sahranjen na položaju. LUKO VIĆ Mate MLADEN, 1922. Kotor. LUMGIN SLIJA, SSSR, ostali podaci nepoznati: LUPIĆ Ivana IVAN, 1925. Kampor, Rab. Ll/PIĆ Anta JEROLIM, 1919. Kampor, Rab. LUPIĆ Josipa JOSIP, 1926. Kampor, Rab. LUPIĆ Josipa PETAR, 1925. Kampor, Rab. Umro od tifusa 15. II. 1944. u selu Bijelo Bučje kod Teslića. • LUSAVEC FRANJO, 1917. Platičevo, Ruma. LUŠIČIĆ Andrije PETAR, 1911. Grižane, Crikvenica. Poginuo 1943. LUŽAJIĆ Sime NIKOLA, 1919. Begovača, Garešnica.

Lj
LJEPOVIĆ Miloša STEVO, 1918. Tušilović, Karlovac. LJUBANOVIĆ Jure ILIJA 1925. Šiljki, Ozalj. LJUBANOVIĆ Pavla JURE, 1924. Šiljki, Ozalj. LJUBANOVIĆ Pavla NIKOLA, 1920. Šiljki, Ozalj. LJUBANOVIĆ Pavla PAVAO, 1922. Šiljki, Ozalj. LJUBAS Marija MATO, 1922. Laško Polje Duvno. JLJUBENKOV Božidara JOVAN, 1922. Orašje, Brčko. Poginuo 8. V 1945. u mjestu Bliznec kod Zajgreba. LJUBIČIC Obrena ARSENIJE, 1927. Drlupa, Sopot. LJUBIČIĆ Zdravka SLOBODAN, 1927. Vrelo. Ub. LJUBIČIĆ Stevana VOJISLAV, 1923. Kusadak, Sm. Palanka. LJUBIČIĆ Sekule ŽIVOMIR, 1920. Drlupa, Sopot. L JUB IS A VLJE VIĆ Jelenka DOBRIVOJE, 1922. G. Matejevac, Niš. LJUBISAVLJEVIĆ Dragoljuba VLADETA, 1924. Lazarevac. LJUBIŠIĆ MILADIN, ostali podaci nepoznati. LJUBOJA Laze RATKO, Oštra Luka, Sanski Most. Pog. 15. VIII 1944. u s. Šumani kod Pljevalja. LJUBOTIN LAZO, ostali podaci nepoznati. LJUSAVEC Andrije FRANJO, 1917. Pečaj, Zlatar.

386

M
MACURA Save DMITAR, 1921. Kistanje, Knin. MACUT Petra DUŠAN, 1911. Pješčanica, Vrginmost. MACUT Nikole DUKA, 1922. Pješčanica, Vrginmost. Poginuo 2.11943. na Krašiću u Žumberku, sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. MAČEIDZE Partenovič SALVE, SSSR. Poginuo 30. XI 1944. na Klakoču kod Neština. MACAN FILIP, 1920. Mihajlovo, Zrenjanin. MAĆEŠIĆ Miloša ĐURO, 1926. Miholjsko, Vojnić. MAĆEŠIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. MADALAZI MIHAJLO, SSSR. Nestao 22. VI 1944. na cesti kod Gornjeg Vakufa. MADAMIĆ FABIJAN, 1919. Zadar. MADAREVIĆ BORIVOJ, ostali podaci nepoznati. MADUR SAŠO, SSSR. Ostali podaci nepoznati. MADŽAIDZI Levrida IVAN, SSSR. Poginuo 17. III 1944. kod Teslića. MADŽAREVIĆ Sime MILE, 1920. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. MADŽAREVIĆ STANKA STANA, 1925. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. MAGAJIĆ KARLO, 1922. Podgaje, Ilirska Bistrica. MAGAŠ Pere ANTON, 1922. Sremska Mitrovica. Poginuo 28. XI 1944. kod Iloka. MAGAŠ Jakova IVAN, 1905. Vignjevac, Benkovac. MAGDIĆ Josipa IVAN, 1909. Praputnjak, Rijeka. MAGLAJEC MARICA KATICA, ostali podaci nepoznati. MAGLICA FRANC, 1916. Rijeka. MAGLICA IVAN, 1917. Golać, Sežana. MAGOVAC ANKA, 1914. Magovci, Ozalj. MAGOVAC DAKO, 1919. Magovci, Ozalj, Poginuo 1942. MAGOVAC Dake ILIJA, 1925. Magovci, Ozalj. MAGOVAC Ilije ILIJA, 1924. Dančulovići, Ozalj. MAHATENOV VASILIJ, SSSR, ostali podaci nepoznati. MAHIN ANA, 1915. Podbrežje, Zagreb. MAHKAMO OMAR, Holandija. Ostali podaci nepoznati. MAHKEK JOSIP, Zagreb, ostali podaci nepoznati. MAHMED FRANJO. Poginuo aprila 1945. na sremskom frontu. MAHNE IVAN, 1919. Tatre, Ilirska Bistrica. MAHNE Jože JOŽE, 1909. Ostrožno Brdo, Ilirska Bistrica. MAHOVIĆ VLADIMIR, 1911. Ljubljana. MAHUNEC Ivana FRANJO, 1924. Vrbovec. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. MAJCEN Ivana SLAVKO, 1920. Križ, Varaždin. Poginuo 14. VIII1944. u selu Brajkovići u Bosni. MAJCUG Josipa IVAN, 1906. D. Orešje, Zelina. MAJDAČIĆ Mate MARIJA, 1915. Stupnik, Za|reb. Poginula 1943. kod Kupčine u ŽumberMAJDAČIĆ MARICA, 1920. Stupnik, Zagreb. MAJDAK Pavla IGNAC, 1922. Vrapče, Zagreb. Poginuo 1944. MAJDAK Pavla JOSIP, 1914. Vrapče, Zagreb. Poginuo u NOR-u.

MAJDAK Stjepana MARICA, 1926. Vrapče, Zagreb. MAJDAK Stjepana ZVONKO, 1923. Vrapče, Zagreb. Poginuo 1944. MAJDANIC MARKO MANCA, 1920. Stupnik, Zagreb. Poginuo 22. VIII 1943. kod Gornje Kupčine i tu sahranjen na Žumberku. MAJDEVAC Milosava RADIVOJE, 1921. GloboMAJENG IVAN, 1906. Donje Orešje, Zelina. MAJER Terezije JOSIP, 1917. Brežice. MA JERIĆ Đure AUGUSTIN, 1925. Gornji Zebanec, Ćakovec. MA JERIĆ Matije MATI JA, 1901. Dragoslavec, Čakovec. MAJERIĆ MATO, ostlai podaci nepoznati. MAJGOTIĆ DUŠAN, 1920. Bračanac, Slunj. Poginuo 15. XI 1942. u Svetoj Jani na Žumberku. MAJSEC BERISLAV, 1927. Novo Čiče, Velika Gorica. MAJSTOROVIĆ Stjepana MIHAEL, 1922. Moslavina Podravska, Donji Miholjac. MAJUREC Marka STJEPAN, 1922. Mičevec, Velika Gorica. MAKAR FRANJO, 1912. Beter, Jastrebarsko. MAKAR Marka JANKO, 1915. Vel. Liješće, Ozalj. MAKAR Gabre NIKOLA, 1922. Veliko Liješće, Ozalj. MAKAR Marka NIKOLA, 1922. Veliko Liješće, Ozalj. MAKOVIĆ Miše MIHAILO, 1921. Petka, Lazarevac. MAKRILSKI LEON, 1923. Sibinj, Si. Brod. MAKSIMOV IVAN, SSSR. Ostali podaci nepoznati. MAKSIMOVIĆ Ivana DRAGOLJUB, 1924. Brgule, Ub. MAKSIMOVIĆ DRAGOMIR, ostali podaci nepoznati. MAKSIMOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. MAKSIMOVIĆ PREDRAG, Skoplje. Poginuo 20. IV 1945. Sahranjen u Buku kod Pleternice. MAKSIMOVIĆ Miloša PRIBISLAV, 1924. Kalenić, Ub. MAKSIMOVIĆ Milivoja RADIŠA, 1925. Kožuar, Ub. MAKSIMOVIĆ Boška SELIMIR, 1927. Kalenić, Ub. MAKSIMOVIĆ Radosava STANOJE, 1923. Ruđinci, Vrnjačka Banja. MAKSIMOVIĆ STEVAN, 1914. Novi Bečej. MAKSIMOVIĆ Vojina VITOMIR, 1922. Kalenić, Ub. MAKSIMOVIĆ Jovana ZDRAVKO, 1925. Oglađenovac, Valjevo. MAKŠIĆ NADA, 1921. Donja Lomnica, Velika Gorica. MALAŠIĆ Pejić Marka DARINKA, 1926. Donja Lomnica, V. Gorica. MALAŠIĆ Spasić Marka NADA, 1922. Zagreb. MALČIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. MALEKOVIĆ Pavla PAVAO, 1914. Mevgedey, Njemačka. MALEŠEVIĆ Đure GOJKO, 1926. Bačić, Bihać. MALEŠEVIĆ MILE, 1921. Vojnić. Poginuo 1943. u Perjasici na Kordunu. MALETIĆ Blagoja ĐURO, 1925. Gornji Podgradci, Bos. Gradiška Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MALETIĆ Dušana IGNJAT, 1925. Bogatić. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice.

387

MALETIĆ Đure JOSIP, 1904. Netretić, Duga Resa. Poginuo 14. IV 1944. na Gostilju, sahranjen u selu Dukati kod Travnika. MALETIĆ JURE Bosanska Gradiška. MALETIĆ KUDAIN, 1923. Kucanin. MALIĆ Janka DRAGAN, 1926. Gaj, Ozalj. Poginuo 28. I 1943. na Krašiću u Žumberku. MALIĆ Marka DRAGO, 1926. Gaj, Ozalj. MALIĆ Marka DRAGUTIN, 1927. Gaj, Ozalj. MALIĆ Janka JANKO, 1918. Sekulići, Ozalj. MALIĆ Janka JANKO 1919. Sekulići, Ozalj. MALIĆ Mile JANKO, 1918. Sekulići, Ozalj. MALIĆ Ivana NIKOLA, 1917. Radatovići, Ozalj. MALIĆ NIKOLA, 1924. Krnjak, Karlovac. MALIVOJEVIĆ Krste ĐURAĐ, 1924. Blatnica, Teslić MALKIĆ HAM DI JA AMID 1918. Banja Luka. MALKIĆ VERA, 1923. Velika Gorica. MALNAR Franje FRANJO, 1925. Crni Lug, Delnice. Poginuo 27. IX 1943. u Kupčini, sahranjen u Slavetiću na Žumberku. MALNAR Antona RUDOLF, 1914. Tršće, Ćabar. Nestao 22. VIII 1943. u Donjoj Kupčini kod Jastrebarskog. MALOBABIĆ Mile DUŠAN, 1925. Slavsko Polje, Vrginmost. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. MALOBABIĆ MARKO, Veliki Gradec, Glina. MALOVAC Nikole IVAN, 1922. Trsat, Rijeka. MALOVIĆ Stjepana IVAN, 1928. Zagreb. Poginuo 24. IV 1944. kod Mrkonjić Grada. MALOVIĆ Dušana STEVAN, Pambukovica, Ub. Nestao 17. I 1945. kod Tovarnika. MALOVIĆ ŽARKO. Poginuo 1943. u Hrženiku na Žumberku. MALUNA FRANJO, Vrbovec. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. MALUS Franje JAKOV, 1907. Bizeljiko, Brežice. MALJKOVIĆ Đure DUŠAN, 1916. Vodoteč, Brinje. MAMEC Alojza ALBERT, 1924. Spodnji Lokavec, N. Gorica. Poginuo 3. IV 1944. u selu Obalj kod Kalinovika i tu sahranjen. MAMIĆ IVAN, 1927. Beluće, Mladenovac. MAMIĆ PETAR, 1924. Bogovađa, Lajkovac. MAMPORICA GRIŠA, 1915. SSSR. MAMULA Sime BOGDAN, 1918. Gomirje, Vrbovsko. MAMULA Ilije BOŽO, 1917. Jasenak, Ogulin. MAMULA BRANKO, Kordun. Ostali podaci nepoznati. MAMULA Zorke GOJKO, 1921. Gomirje, Vrbovsko. MAMULA Dušana MARKO, 1925. Gomirje, Vrbovsko. Nestao 7. V 1945. kod Zagreba. MAMULA Tode RADE, 1908. Jasenak, Ogulin. Poginuo 1943. MANCE Aleksandra VINKO, 1904. Lič, Delnice. MANDIĆ Josipa FRANJO, Preložac, Imotski. Poginuo 27. V 1944. kod Nabojne, gdje je i sahranjen. MANDIĆ MIHAILO, ostali podaci nepoznati. MANDIĆ Petra MIHAJLO, 1924. Dalj, Osijek. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. MANDIĆ Manojla NIKOLA, 1921. Jošan, T. Korenica. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. MANDIĆ OLGA, ostali podaci nepozanti. MANDIĆ A. STJEPAN, Kapelna, D. Miholjac. Poginuo 15. XII 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. MANDIĆ Krste SVETISLAV, 1923. Uzveće, Bogatić.

MANDOVIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. MANERIĆ CVETAN, 1912. Sićevo, Niš. MANESTAR Stjepana ALBIN, 1916. Dramalj, Crikvenica. MANESTAR Josipa PETAR, 1925. Dramalj, Crikvenica. MANESTAR Slavka RUŽA, 1919. Dramalj, Crikvenica. MANESTRO Pietro VIĆENCO, 1920. Termini, Mačeze, Italija. MANFRED CIRIL, Slovenija. Ostali podaci nepoznati. MANGA EMANUEL, Italija. Nestao 24. I 1944. kod s. Stojković u Bosni. MANIĆ RAMO, 1924. Modra, Sanski Most. MANKUĆ Franca FRANC, 1902. Kal, Postojna. MANOJLOVIĆ MILKA, 1924. Sjeničak, Karlovac. MANOJLOVIĆ Vladisava NENAD, 1926. Drainac, Svrljig. MANOJLOVIĆ Aleksandra RADIVOJE, 1922. Okolište, Svrljig. MANOJLOVIĆ Milovana RADOMIR, 1917. Ortoci, Vr. Banja. MANZONI Antona ANTE, 1925. Punat, Krk. MANJGOTIĆ DUŠAN, 1908. Podrmalj, Rijeka. Poginuo 1943. u Žumberku. MARAČIĆ Petra IVAN, 1923. Kampor, Rab. MARANCINA MILKO, 1916. Rojci, Koper. Poginuo maja 1944. MARANELIP JOSIP, Prelog, Čakovec. Poginuo 9. I 1944. na planini Vlašić u Bosni. MARA VIĆ Milana LAZO, 1919. Partizanska Drežnica, Ogulin. Poginuo u Bosni. MARA VIC Milana STANKO, Partizanska Drežnica, Ogulin. Poginuo u Bosni. MARČELI SESTO, Italija. Nestao 29. V 1944. u selu Crkveno kod Mrkonjić Grada. MARČELJA Mate IVAN, 1920. Viškovo, Rijeka. Poginuo 1943. kod Kupčine u Žumberku. MARCEUA Andrije JOSIP, 1915. Rijeka. MARČETIĆ ostali podaci nepoznati. MARČIĆ Uroša VOJISLAV, 1922. Rab. Poginuo 19. XI 1942. kod sela Stojdraga u Žumberku. Sahranjen u Pokleku. MARDAGINI Karla ULZDERIKO, Medulin, Pula. Poginuo u Bosni. MARĐETKO MARTIN, SSSR. Ostali podaci nepoznati. MARĐIJEV MOSKOT, SSSR. Nestao 22. VI1944. kod Travnika. MAREN Mate ĐURO, Luka Veva, Sisak. MAREŠ Anke ANTUN, 1926. Bosanski Brod. MARGALIĆ Karla JOSIP. 1923. Vrapče, Zagreb. Poginuo 1944. u s. Oborovo, kod Dugog Sela. MARGALIĆ Juraja IGNAC, 1925. Vrapče, Zagreb. Poginuo 1. IV 1943. u selu Prilišće na Žumberku. MARIČIĆ Antona ANTUN, 1926. Stara Baška, Krk MARIČIĆ Franca BLAŽ, 1926. Stara Baška, Krk. MARIČIĆ FILIP, ostali podaci nepoznati. MARIČIĆ Dimitrija ILIJA, 1921. V. Zdenci, Grubišino Polje. MARIĆ Milivoja BORIVOJE, 1927. Vitoševac, Ražanj. Poginuo 6. V 1945. kod Varbovca i tu sahranjen. MARIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. MARIĆ Antonija BUDIMIR, 1912. Ripanj, Beograd. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice.

388

MARIĆ Nikole DRABOLJUB, M. Gradac, Glina. Poginuo 3. V"1945. kod Čazme. MARIĆ J., ostali podaci nepoznati. MARIĆ Radomira DRAGOSLAV, 1927. Ripanj, Beograd. MARIC NIKOLA. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MARIĆ Živote PETRONIJE, 1923. Radljevo, Ub. MARIĆ Velimira RADIŠA, ostali podaci nepoznati. MARIĆ Aleksandra RADO JE, 1924. Ripanj, Beograd. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. MARIC RADOMIR. Ostali podaci nepoznati. MARIĆ Milenka RADOMIR, Zlatović, Valjevo. Poginuo 15. XII 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. MARIĆ Stanisava RADOMIR, 1923. Radljevo, Ub., MARIĆ RANKO, ostali podaci nepozanti. MARIĆ Savin RATKO, 1915. Teslić. Poginuo 4. XII 1944. kod Iloka. MARIĆ SPASOJE, ostali podaci nepoznati. MARIĆ VELIMIR, 1929. Majković. MARIĆ Jevrema VIDOJE, 1925. Seča Reka, Kosjerić. MARIĆ Ivana VITOMIR, 1923. Skela, Obrenovac. MARIJAN Petra ANĐELO, 1919. Banjol, Rab. MARIJANCU VASA, Gloganj, Pančevo. MARINČIĆ DARINKA, Vivodina, Ozalj. MARINČIĆ ILIJA, Vivodina, Ozalj. MARINČIĆ IVAN, Vivodina, Ozalj. Poginuo 1. II 1943. u selu Prekrižje na Žumberku. MARINEC DRAGUTIN, 1923. Zagreb. MARINIĆ Jožefa JOŽEF, 1922. Vedrijan, Nova Gorica. MARINIĆ Luke STJEPAN, 1909. Nova Gradiška. MARINKOVIĆ BOGDAN, ostali podaci nepoznati. MARINKOVIĆ BOGDAN, 1926. Miloševac, Veli-

MARINKOVIĆ Ilije IVAN, 1914. Vrčin, Grocka. Poginuo 24. IV 1945. u mjestu Brezovac kod Novske. MARINKOVIĆ Cvetka LJUBIŠA, 1925. Lukavica, Lazarevac MARINKOVIĆ Dimitrija LJUBOMIR, 1919. V. Crljeni, Lazarevac. MARINKOVIĆ Janka MARINKO, 1926. G. Pološnica, Kosjerić. MARINKOVIĆ Dragoslava MILAN, 1919. Vrčin, Grocka. MARINKOVIĆ Borisava MILAN, 1923. Ploča, Aleksandovac (k). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MARINKOVIĆ Svetislava MILIVOJ, 1920. Zvečka, Obrenovac. MARINKOVIĆ Koste MILORAD, 1924. Vel. Crljeni, Lazarevac. MARINKOVIĆ Stojana MILORAD, 1924. V. Cr- • ljeni, Lazarevac. MARINKOVIĆ Svetomira MILORAD, Šiljakovac, Obrenovac. Poginuo 17.1 1945. u s. Ilača kod Vinkovaca. MARINKOVIĆ MILOŠAV, Azanja, Sm. Palanka. Nestao 17. I 1945. kod Tovarnika. MARINKOVIĆ Aranđela MILOŠAV, 1922. Azanja, Sm. Palanka. MARINKOVIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. MARINKOVIĆ Dragića MIODRAG, 1921. Radljevo, Ub. MARINKOVIĆ Petra MITAR, 1927. Obrenovac. MARINKOVIĆ Dragomira MOMČILO, 1926. M. Ivanča, Sopot. MARINKOVIĆ Vladimira MOMČILO, 1923. Lukavica L^azarevac MARINKOVIĆ Aleksandra RADIŠA, 1925. Lugavčina, Smederevo. MARINKOVIĆ RADOMIR. 1918. Železnik, Beograd. Poginuo 22. IV 1945. kod Nove Kapele, sahranje u Čagliću. MARINKOVIĆ Milana BORISAV, 1923. Ploča, MARINKOVIĆ Radovana RADOMIR, 1920. Azanja, Sm. Palanka. Aleksandrovac (k). poginuo 6. V 1945. kod VrMARINKOVIĆ STOJADIN, ostali podaci nepozbovca. nati. MARINKOVIĆ Milana BORISAV, 1922. ObrenoMARINKOVIĆ Mitra SVETOZAR, V. Crljeni, Lavac. zarevac. Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. MARINKOVIĆ Dragutina BORIVOJE, 1923. JaMARINKOVIĆ Stojana SVETOZAR, 1926. V. Crbučje, Lajkovac. ljeni, Lazarevac. Poginuo 14. XII 1944. u mjesMARINKOVIĆ Stanka BOŽIDAR, 1926. Lugavčitu Grabovo kod Vukovara. na, Smederevo. Poginuo 20. IV 1945. kod PleMARINKOVIĆ Save TRIFUN, 1925. G. Komren, ternice. Niš. MARINKOVIĆ Marka BRANKO, 1923. Jabučje, MARINKOVIĆ VOJIMIR, 1915. Jajčić. Ljig. Lajkovac. MARINKOVIĆ Save ČEDA, 1927. Bogovađa, Laj- MARINKOVIĆ Radenka VOJISLAV, 1922. Barzilovica, Lazarevac. kovac. MARINKOVIĆ Dragića ČEDOMIR, 1922. Radlje- MARINKOVIĆ Stojana ZDRAVKO, 1925. Srnje, Kruševac. vo, Ub. MARINKOVIĆ Dane DMITAR, 1915. Bunić, Tito- MARINKOVIĆ Tihomira ZDRAVKO, 1927. Barzilovica, Lazarevac. Poginuo 12. IV 1945. kod va Korenica. Bapske. MARINKOVIĆ DRAGOLJUB, 1925. Tomlik. MARINKOVIĆ Milorada ŽIVAN, 1923. Lukavica, MARINKOVIĆ Dragutina DRAGOLJUB, JabučLazarevac je, Lajkovac. MARINKOVIĆ ŽIVKO, ostali podaci nepoznati. MARINKOVIĆ Ivka DRAGOLJUB, 1924. Vrčin, MARINKOVIĆ Radivoja ŽIVORAD, 1919. JabučGrocka. je, Lajkovac. MARINKOVIĆ Vojislava DRAGOLJUB, 1922. MARINKOVIĆ Svetozara ŽIVORAD, 1923. JaVlaška, Mladenovac. bučje, Lajkovac. MARINKOVIĆ DRAGOSLAV, 1925. Tovarnik. MARISAVLJEVIĆ Dragomira MIHAJLO, 1913. MARINKOVIĆ Despota GROZDAN, 1917. DraiGrabovac, Vel. Plana. Poginuo 18. IV 1945. nac, Svrljig. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternikod Pleternice. ce, sahranjen u istom mjestu. MARI JANČIĆ ZVONKO, 1921. Zagreb.

389

MARJANOVIĆ Bogdana BRANISLAV, 1922. Dudovica, Lazarevac. MARJANOVIĆ Bogomira BRANISLAV, 1927. Cerovo, Ražanj. MARJANOVIĆ ĐORĐE, ostali podaci nepoznati. MARJANOVIĆ Tome JAROSLAV, 1925. Lazarevac. MARJANOVIĆ JOSIP, 1915. Kruševo, Mostar. Nestao 26. VI1944. u selu Kasapovići kod Novog Travnika. MARJANOVIĆ Manojla MILENTIJE, 1923. Periš, Svrljig. MARJANOVIĆ MILORAD, 1923. Zlatar. MARJANOVIĆ MILORAD, 1926. Periš, Svrljig. MARJANOVIĆ Dragoljuba MOMIR, 1921. Skela, Obrenovac. MARJANOVIĆ NIKOLA, Dubica, Kostajnica. Zarobljen decembra 1943. u selu Bulići kod Jajca. MARJANOVIĆ Nastasa RADOMIR, 1927. Kravlje, Niš. Nestao 17. IV 1945. kod Pleternice. MARJANOVIĆ Dušana SAVO, Regavčina, Aleksandrovac (k). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MARJANOVIĆ Dmitra SLAVKO, 1920. Krnja Jela, B. Petrovac. MARJANOVIĆ Bogdana VLADISLAV, 1922. Dudovica, Lazarevac. MARJANOVIĆ Ljubomira ŽIVOTA, 1924. Dudovica, Lazarevac. MARKANDEL Ivana MARIO, 1917. Milje, Trst. MARKAŠ VLADO, Zagreb. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. MARKEŠIĆ^Josrpa PETAR, 1925. Guci DraganičMARKETIĆ NIKOLA, 1917. Drniš. Zarobljen 9.1 1944. u selu Mudrike kod Travnika. MARKEZ VASKRSIJA, SSSR. Ostali podaci nepoznati. MARKOČ Tome ANTE, 1914. Vodice, Šibenik. Poginuo 27.1 1943. kod Brlenića, sahranjen u Sošicama na Žumberku. MARKON Petra SLAVKO, 1920. SI. Drenovac, Orahovica. MARKOV Blaža JOSIP, 1920. Murter, Šibenik. Poginuo 9.V 1944. kod Livna, u s. Gajići. MARKOVĆIĆ IVAN, 1925. Punat, Krk. MARKOVIĆ Dragoljuba BOGOLJUB, 1925. Šarbane, Ub. Poginuo 18.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. MARKOVIĆ Milutina BOŽIDAR, 1924. Petka, Lazarevac. MARKOVIĆ BRANISLAV, Jabučje, Lajkovac. Pog. 3. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. MARKOVIĆ BRANISLAV, ostali podaci nepoznati. MARKOVIĆ Ilije BRANISLAV, 1923. Sovljak, Ub. MARKOVIĆ Živorada ĆEDOMIR, 1923. Radljevo, Ub. MARKOVIĆ ĆEDOMIR, 1926. Junkovac, Lazarevac. MARKOVIĆ Živka DIMITRIJE, Boleč, Grocka. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. MARKOVIĆ Stanoja DRAGAN, 1921. Bačina, Varvarin. MARKOVIĆ Jakova DRAGO, 1925. Dvorište Ozaljsko, Ozalj. MARKOVIĆ Milisava, DRAGOLJUB, 1925. Skela, Obrenovac.

MARKOVIĆ Radomira DRAGOLJUB, Beograd. Poginuo 15. 12. 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. MARKOVIĆ Radovana DRAGOLJUB, 1919. Sovljak, Ub. MARKOVIĆ DRAGUTIN, 1927. Dvorište Ozaljsko, Ozalj. MARKOVIĆ Marjana DUŠAN, 1920. Sovljak, Ub. MARKOVIĆ Lazara ĐOKO, 1924. Matijevac, Vladimirci. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MARKOVIĆ Dragutina ĐORĐE, 1925. Ilinci, Šid. MARKOVIĆ ĐORĐE, ostali podaci nepoznati. MARKOVIĆ Antona IVAN, 1923. Kanjička Iva, Garešnica. Poginuo 21.1 1945. kod Tovarnika. MARKOVIĆ Josipa IVAN, Kraljevec Kupinečki, Zagreb. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika. MARKOVIĆ Obrena IVKO, 1917. Starci, Aleksandrovac (k). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MARKOVIĆ Stjepana JOSIP, 1922. Prigorje Brdovečko, Zaprešić. MARKOVIĆ JOZO, 1924. Klanac, Gospić. MARKOVIĆ Randela JOVAN, 1927. Mandići, Niš. Poginuo 9. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. MARKOVIĆ Ilije LUKA, 1921. Sovljak, Ub. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. MARKOVIĆ Dragoljuba LJUBIŠA, 1926. Vladičin Han. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MARKOVIĆ MARKO, 1912. Bogatić. MARKOVIĆ Đoke MARKO, 1924. Lončari, OrašjeMARKOVIĆ Dušana MILAN, 1921. Svileuva, Koceljevo, MARKOVIĆ Obrena MILISAV, 1926. Starci, Aleksandrovac (k) MARKOVIĆ Svetislava MILOMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. MARKOVIĆ MILORAD, 1925. Lazarevac, Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. MARKOVIĆ Ranđela MILORAD, 1914. Pirot. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MARKOVIĆ Božidara MILOVAN, 1923. Radljevo, Ub. MARKOVIĆ Velimira MILOVAN, 1924. Jabučje, Lajkovac. MARKOVIĆ Svetomira MILUTIN, 1922. Milutovac, Trstenik. MARKOVIĆ MIODRAG, 1927. Gornji Milanovac. MARKOVIĆ Pantelije MIODRAG, 1922. Brajkovac, Lazarevac. MARKOVIĆ Zdravka MIODRAG 1927. G. Matejevac. Niš. Poginuo 24. IV 1945. kod Banove Jaruge. MARKOVIĆ Milenka MIROSLAV, 1925. Lazarevac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. MARKOVIĆ Živadina MOMČILO, 1927. Miloševac, V. Plana. MARKOVIĆ Jakova NENAD, 1922. Sovljak, Ub. MARKOVIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. MARKOVIĆ Blagoja NIKOLA, 1915. Boleč, Grocka. MARKOVIĆ Vojislava PRVISLAV, 1920. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 3. XII1944. na Radoš brdu kod Neština. MARKOVIĆ Ilije RADIVOJE, Sopot. Poginuo 22. IV 1945. u mjestu Donji Lipovac, kod Nove Gradiške.

390

MARKOVIĆ Bogljuba RADMILA, Beograd. Poginula 15. XII1944. u mjestu Kukujevci, sahranjena u Mikluševcima kod Vukovara. MARKOVIĆ Stanimira RAJKO, 1924. Šarbane, Ub. MARKOVIĆ Vukoja RODOLJUB, 1924. Mala Ivanča, Sopot. MARKOVIĆ Borivoja SRABOUUB, 1922. Petka, Lazarevac MARKOVIĆ Jovice SRETEN, 1921. Dren, Obrenovac. MARKOVIĆ Simonov STEVAN, 1905. Vetovo, Slavonska Požega. Nestao 17. IV 1945. kod Slavonske Požege. MARKOVIĆ STOJAN, ostali podaci nepoznati. MARKOVIĆ Živana SVETOMIR, 1923. Mrovska, Vladimirci. Poginuo 18.1 1945. kod Šida. MARKOVIĆ Božidara TADIJA, 1914. Šljivovik, Svrljig. , MARKOVIĆ Marka VELISAV, 1926. Beljina, Barajevo. Poginuo 19. XII 1944. kod Tovarnika. MARKOVIĆ VLADIMIR, 1924. Lasova, Zaječar. MARKOVIĆ Dragutina VOISLAV, 1921. Salaš Noćajski, Srem. Mitrovica. MARKOVIĆ Živojina ZLATOJE, 1920. Barič, Obrenovac. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. MARKOVIĆ Rajka, ZLATOMIR, 1925. Sovljak, Ub. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. MARKOVIĆ Todora ŽIVADIN, 1922. Kozjak, Loznica. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. MARKOVIĆ Dimitrija ŽIVKO, 1925. Boleč, Grocka. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MARKOVIĆ Milenka ŽIVOJIN, 1925. D. Zleginja, Aleksandrovac (k). MARKOVIĆ Pantelije ŽIVOMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. MARKOVIĆ Vojislava ŽIVORAD, 1920. Sovljak, Ub. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MARKOVIĆ Miomira ŽIVORAD, 1925. Sovljak, Ub. Poginuo 17. I 1945. kod Tovärtnika. MARKOVIĆ Ljubisava ŽIVORAD, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika. MARKOVIĆ Milisava ŽIVORAD, 1926. Berkovac, Mionica. MARKOVIĆ Dragoljuba, ŽIVOTA, 1923. Ranilović Aranđelovac. MARKOVIĆ Svetozara ŽIVOTA, 1924. V. Borak, Barajevo. MARKOVIĆ Milisava ŽIVOTIJE, 1926. Srnje, Kruševac. MARKULIĆ Živojina BOŠKO, 1925. Skela, Obrenovac. MARKUN Josipa MIRKO, Lukovec, Velika Gorica. Poginuo 8. IV 1944. u Krušćići kod Jajca. MAROK SLA VICA, 1928. Pribić Crkveni, Jastrebarsko. MARKONIĆ FRANJO, 1921. Križišće, Rijeka. Poginuo u mjestu Novoselec kod Ivanić-Grada. MAROŠEVIC MIJO, 1921. Omanovac, Pakrac. MARŠIĆ ANTON, 1922. Buzet. MARTANOVAC IVAN, 1909. Gorjani, Đakovo. MARTIĆ FRAN JA, 1901. Rakitno, Posušje. MARTIĆ MILOŠAV, ostali podaci nepoznati. MARTIJEL MOSKOT, SSSR. Nestao 22. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. MARTINČIČ Ivana ANTON, 1908. Goriče, Sežana. MARTINIĆ Šime PETAR, 1920. Pučišće Brač. MATRINKO Slavka ADAM, 1925. Zagreb. MARTINOVIĆ Đošov BORIS, 1914. Nogajevci, Titov Veles. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu.

MARTINOVIĆ Đure DRAGAN, 1920. Budačka Rijeka, Vojnić. MARTINOVIĆ Milana ĐURO, 1921. Novska. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. MARTINOVIĆ ILIJA, Krstinja, Vojnić. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. MARTINOVIĆ IVAN. Poginuo 2.11943. kod Gornjeg Prekrižja na Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. MARTINOVIĆ IVAN, Omanjska, Tešanj. Poginuo 31. II 1943. kod Hrženika na Žumberku, sahranjen u selu Prekrižje. MARTINOVIĆ Mate JURE, 1916. Zaton, Šibenik. MARTINOVIĆ KATICA MARICA, ostali podaci nepoznati. MARTINOVIĆ Petra MILE, 1923. Krstinja, Vojnić. MARTINOVIĆ Dušana MIODRAG, 1919. Bogatić. MARTINOVIĆ PETAR, ostali podaci nepoznati. MARTINOVIĆ SLAVKO, 1909. Zaton, Šibenik. MARTINOVIĆ Klimenta SRBOLJUB, 1926. Gari, Debar. MARTINOVIĆ VASO, Nogajevci, Titov Veles. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. MARTINOVIĆ VOJO, ostali podaci nepoznati. MARUŠIĆ Šimuna DRAGO, 1918. Grižane, Crikyenica. Poginuo 15. XII 1942. kod Krašića na Žumberku. MARUŠIĆ ILIJA, ostali podaci nepoznati. MARUŠIĆ Mate MATO, 1913. Tribalj, Crikvenica. MARZEO BALTABAJ SSSR. Ostali podaci nepoznati. MASNEC BOŽIDAR, 1929. Novi Sad. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. MASSINO VALVAZOR, Asamo Decimo, Italija, poginuo 1. IV 1943. u selu Bosiljevo kod Karlovca i tu sahranjen. MASTEN Ernesta ERNEST, 1926. Vojščica, N. Gorica, MAŠIĆ Hamida ČAMIL, 1926. Luka kod Stublina, Ilijaš. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. MAŠIĆ KAMILO, ostali podaci nepoznati. MAŠIĆ Milana RADIVOJE, 1926. Brežđe, Mionica. MAŠIĆ Dragutina RANKO, 1926. Brežđe, Mionica. MAŠKARIN Josipa ANĐELO, 1921. Kampor, Rab. MATAHLIJA Mate JOSIP, 1925. Lopar, Rab. MATAHLIJA Josipa ŠIME, 1923. Lopar, Rab. MATAK Ivana SLAVKO, 1923. Obrež, Zagreb. Poginuo 13. VI 1944. kod Spreminih košara u Bosni. MATANOVIĆ IVAN, 1909. Gorjani, Đakovo. MATEJČIĆ Frane LJUBOMIR, 1923. Baška, Krk. Poginuo 1944. u mjestu Dolenja Vas kod Pazina u Istri. MATEJČIĆ Tome MATO, 1916. Crikvenica Poginuo 2.11943. na Krašiću, sahrajen u Sošicama u skupnu grobnicu na Žumberku. MATEJČIĆ Josipa NIKOLA, 1913. Crikvenica. Poginuo aprila 1943. u Žumberaku, sahranjen u s. Kočevski Rog u Sloveniji. MATEJIĆ Rajka ALEKSANDAR, 1925. Stepojevac, Lazarevac. MATEJIĆ Mirka ANDRA, 1926. Periš, Svrljig. MATEJIĆ Ljubomira DRAGOLJUB, 1911. Popović, Mladenovac. MATELKO FRANJO, 1918. Zagreb.

391

MATEŠIĆ IVAN, 1925. Gornji Popovac, Slunj. MATIČEK Nikole JOSIP, 1926. Kraljevec Kupinečki, Zagreb. MATIĆ Petra ANDRIJA, 1920. Banjol, Rab. MATIĆ Borivoja BUDIMIR, 1923. Drlupa, Sopot. Poginuo 7. V 1945. kod Blizneca ispred Zagreba. MATIĆ ĆEDOMIR, ostali podaci nepoznati. MATIĆ Vojislava DANILO, 1926. Vrelo. Ub. MATIĆ Đure DANILO BOBOTA, 1923. Bobota, Vukovar. MATIĆ DRAGAN Dalmacija. Poginuo 28.1 1943. na Kordunu. MATIĆ BRANKA DRAGIŠA, 1927. Lugavčina, Smederevo. MATIĆ IVICA. Poginuo 2.1 1943. u Krašiću, sahranjen u Sošicama u skupnu grobnicu na Žumberku. MATIĆ Josipa JOSIP, 1925. Banjol, Rab. MATIĆ Svetozara JOVAN, 1920. Kruševac. Zarobljen 18. IV 1945. kod Pleternice. MATIC LJUBISAV, 1921. Drlupa, Sopot. MATIĆ Radisava LJUBISAV, 1922. Drlupa, Sopot. MATIĆ Stjepana MIHO MILE, Trsteno, Dubrovnik. Poginuo 8. XII 1944. u Pavlovcu kod Tovarnika. MATIĆ Ljubomira MILAN, 1900. Šabac. MATIĆ Blagoja MILIJAN, 1921. Sovljak, Ub. MATIĆ Radosava MILIJAN, 1920. Drlupa, Sopot. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. MATIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. MATIĆ MILORAD, V. Crljeni. Lazarevac, Nestao 12. X 1944. kod sela Markovac u Srbiji. MATIĆ Milorada MILOŠ, 1912. Bogovađa, Lajkovac. MATIĆ MILOVAN, ostali podaci nepoznati. MATIĆ Milenka MIODRAG, 1925. Lukavica. Lazarevac. MATIĆ Zravka MIRKO, 1922. Bogdanovica, Ub. MATIĆ Nedeljka MIROSLAV, Guševac, Svrljig. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu, sahranjen u istom mjestu kod Tovarnika. MATIĆ Lazara OBRAD, Metlić, Šabac. Poginuo 18. I 1945. kod Šida. MATIĆ Mihaila PETAR, 1920. M. Borak, Lajkovac. MATIĆ RADIŠA, 1929. Jadar. Loznica. MATIĆ RAJKO, ostali podaci nepoznati. MATIĆ Stamena SAVO, 1925. Koletinac, Niš. MATIĆ Veselina VELIMIR, 1921. Pepeljevac, Lajkovac. MATIĆ Spasoja VITOMIR, 1920. Drlupa, Sopot. Poginuo 23.1 1945. MATIĆ ŽARKO, 1919. Sazovac, Velika Plana. MATIĆ Milorada ŽIVKO, 1923. Šarbane, Ub. MATIĆ ŽIVOJIN, ostali podaci nepoznati. MATIĆ Milenka ŽIVOMIR, 1923. Lukavica. Lazarevac. Poginuo 4. IV 1945. kod Bapske. MATIĆ Milijana ŽIVORAD, 1926. Veliki Crljeni, Lazarevac MATIĆ Milorada ŽIVORAD, 1921. Šarbane, Ub. MATIJAŠEVIĆ Aleksandra DRAGIŠA, 1926. Barzilovica, Lazarevac. MATIJAŠEVIĆ Stanislava MIJAILO, 1921. Šarbane, Ub. MATIJAŠEVIĆ Milorada PREDRAG, 1925. Barzilovica, Lazarevac. MATIJAŠEVIĆ Milisava VELIBOR, 1925. Šarbane, Ub. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice.

MATIJAŠEVIĆ Stanimira VOJISLAV, 1914. Barzilovica, Lazarevac. MATIJEVIĆ Petra ANKA, 1914. Strahinići, Ozalj. MATIJEVIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. MATIJEVIĆ Petra MILAN, 1925. Brebornica, Karlovac. MATIJEVIĆ STEVAN, Ramljani, Otočac, MATKO Ivana ADAM, 1923. Brlenić, Jastrebarsko. MATKO Alojza ALOJZ, 1926. Zarečje, Ilirska Bistrica. MATKO Vladimira ALOJZ, 1924. Brlenić, Jastrebarsko. MATKO VIĆ IVAN, 1925. Malovine, Zagreb. Poginuo 16. XII 1944. kod Tovarnika. MATKOVIĆ MATO, ostali podaci nepoznati. MATON Tome SLAVKO, Oborci, Velika Gorica. Poginuo 30. VI 1944. kod Duvna. MATOŠEVIĆ Filipa IVAN, 1922. Andrijevci, Si. Brod. MATOŠEVIĆ Ivana MILAN, Vilić Selo, Slavonska Požega. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. MATOŠIN Jerka STJEPAN, 1925. Široke, Šibenik. MATO VIĆ KEZELE Spasoja CANA, 1926. Drijetanj, Titovo Užice. MATOVIĆ Voje DRAGOSLAV, 1925. Novo Selo, Vrnjačka Banja. MATOVIĆ Jocić Milorada MARICA, 1926. Titovo Užice. MATOVIĆ Milojka NIKOLA, 1924. Kačer, Titovo Užice. Poginuo 14. XII 1944. u mjestu Sotin kod Vukovara. MATOVIĆ OBRAD, Mitići, Podev. Poginuo 18. I 1945. kod Šida. MATOVIĆ Čede VOJISLAV, 1922. Stubica, Lazarevac. Poginuo 14. XII 1944. u mjestu Sotin kod Vukovara. MATRDA Stjepana JOSIP, 1924. Kampor, Rab. Poginuo maja 1944. na Crnm vrhu u Bosni. MATRDA Ivana RAFAEL, 1925. Kampor, Rab. MATUL Antuna MARIJAN, 1924. Ljubljana. Poginuo 18. VI 1944. u s. Gradina kod Mrkonjić Grada. MATULIĆ Sofije JOSIP, 1910. Kotoriba, Ćakovec. MATUŠAN Pava FRANJO, 1920. Palit, Rab. MATUŠAN Pava FRANE, 1923. Banjol, Rab. MATUŠAN Šima JOSIP, 1920. Kampor, Rab. MAUKOVIĆ Nikole MARKO. Poginuo u NOR-u. MAURIČ RUDO, 1914. Kočevje. MAURIĆ HURM Franje ANICA, 1927. Vrapče, Zagreb. MAURIĆ Franje FRANJO, 1922. Vrapče, Zagreb. Poginuo oktobra 1944. u Istri, sahranjen u Vrlićima kod Pazina. MAURIĆ MARICA, 1927. Vrapče, Zagreb. MAURIĆ Franje MIRKO, 1924. Vrapče, Zagreb. Poginuo 27. IX 1943. u Kupčini, sahranjen u Slavetiću na Žumberku. MAVER Martina CIRIL, 1911. Grahovo ob Rači, Tolmin. Poginuo 27. VI 1944. u Kamenici kod Teslića i tu sahranjen. MAVRIĆ Tome DRAGO, 1921. Grižane, Crikvenica. MAVRIĆ Tome MATE, 1922. Grižane, Crikvenica. MAVRIĆ Josipa MILAN, 1921. Mikleuš, Pod. Slatina.

392

MAVRINAC Zorice ALFRED, 1921. Krasica, Rijeka. Poginuo 1944. u Bosni. MAVRINAC, Josipa FRANJO, 1919. Čavle, Rijeka. Poginuo 23.1 1945. od Tovarnika. MAVRINAC, Romanov SLAVKO, 1923. Kostrena, Rijeka, poginuo 27. V 1944. na pruzi Konjic - Sarajevo. MAZINJANIN Pavla MILE, 1920. Pecka, Vrginmost. MAŽAR IVAN, 1925. Zaprešić. MEDAKOVIĆ Steve PETAR, 1919. Janja Gora, Ogulin. MEDARIĆ RIFAT, 1926. Bosanski brod. MEDIĆ Tome ANTE, 1923. Mimice, Omiš. Poginuo 9. I 1944. u mjestu Gradina u Bosni. MEDIĆ Milana BRANKO, 1909. Doboj. MEDIĆ ŠIME, ostali podaci nepoznati. MEDIĆ VLADO, ostali podaci nepoznati. MEĐEDOVIĆ MIUENKO, 1925. Klakar, Derventa. MEGLAJAC Jakova FRANJO, 1922. Stupnik, Zagreb. MEGLAJAC Jurja KATICA, 1923. Stupnik, Zagreb- . MEGLIC BOŽIDAR, 1920. Veliko Trgovišće, Zabok. MEHANOVIĆ ATIF, 1923. Krčanica, Gračanica. MEHKEK JOSIP, 1925. Koprivnica. MEIER ERNEST, 1923. Bazel, Švajcarska. MEJAŠIĆ Josipa MATO, 1903. s. Brdo, Karlovac. Poginuo 19. XI 1942. kod N. Sela, sahranjen u istom mjestu na Žumberku. MENDINKOVIĆ JANKO, 1922. Karlovac. Poeinuo 10. VI1943. u Žumberku, sahranjen u selu Kašt kod Ozlja. MENG ES Stevana MILAN, 1926. Lazarevac. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. MENEŠI Stevana PAVLE, 1913. Jermenovci, Plandište. Poginuo 8. V 1945. kod Vrbovca. MENJAK Nikole BARICA, 1917. Peščanica, SiMERĆINA Franca FRANC, 1922. Kopriva, Sežana. MERENCINA Jošefa MILKO, 1914. Koper. Poginuo 20. V 1944. kod Mrkonjić Grada. MERKAŠ Regine MIRKO, 1923. Duga Resa. MERKAŠ VLADO, 1926. Zagreb. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. MERNOŠ VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. MESARIĆ Ivana JOSIP JOŽA, 1916. Zagreb. MESAROŠ Josipa IVAN, 1905. Voćin, Pod. Slatina. MESIĆ JULIO, 1909. Zagreb. MESIĆ Vinka KATICA, 1926. Kamenica Brinjska, Otočac. MESNIĆ DUŠAN, Poginuo 1944. MEŠTEROVIĆ Mihajla ALEKSANDAR, 1929. Pepeljevac, Lajkovac. MEŠTROVIĆ MIKA, 1923. Gudci, Vel. Gorica. METELKO Franje FRANJO, 1918. Zagreb. MEZGA Martina ERNEST, 1924. Mursko Središće, Čakovec. MEZO Martina VLADISLAV, 1924. Mađarska. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele. MICAKOVIĆ NIKICA, ostali podaci nepoznati. MIČEVIĆ SLAVKO, Poljana Čička, Velika Gorica. Zarobljen 28. I 1944. kod Tešnja. MIČIĆ Dušana SLOBODAN, 1925. Komanice, Mionica. MIĆ Jure ŠPIRO, Tijesno, Šibenik.

MIČIĆ Vojina GVOZDEN, 1923. Vitanovac, Kruševac. MIDIĆ Jovana VIDOJE, 1923. Seča Reka, Kosjerić. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. MIHAILO VIĆ ANDRIJA, ostali podaci nepoznati. MIHAILOVIĆ BRANKO, 1920. Ralja, Sopot. MIHAILO VIĆ Ljubomira BRANKO, 1921. Beljina, Barajevo. MIHAILOVIĆ DRAGOJLO, Godečevo, Kosjerić. MIHAILOVIĆ LJUBISAV, ostali podaci nepoznati. MIHAILOVIĆ Dragoljuba MIHAILO, 1927. Ranilović, Aranđelovac. MIHAILOVIĆ Živote MILIVOJE, 1925. Guncati, Barajevo. MIHAILOVIĆ Dragomira PAUN, 1919. Dokmir, Ub. MIHAJLOVIĆ Milorada ALEKSANDAR, 1920. Osečina, Valjevo. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele. MIHAJLOVIĆ Ivana ANDRIJA, 1926. Tuškani, Karlovac. MIHAJLOVIĆ BOŽIDAR. Poginuo 1945. i sahranjen u Iloku. MIHAJLOVIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. MIHAJLOVIĆ BRANKO, 1923. Sopot. MIHAJLOVIĆ BRANISLAV, 1926. Pudarci, Grocka. MIHAJLOVIĆ DRAGOJLO, 1925. Godečevo, Kosjerić. MIHAJLOVIĆ DRAGOSLAV, Dudinci, Grocka. Nestao 5. XII 1944. kod Tovarnika. MIHAJLOVIĆ ĐURO, Kordun. Ostali podaci nepoznati. MIHAJLOVIĆ Svetomira IVAN, 1911. Lipolist, Šabac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MIHAJLOVIĆ LJUBO, 1921. Lipolist, Šabac. Poginuo 26. IV 1945. kod Banove Jaruge. MIHAJLOVIĆ Vićentija MILAN, 1921. Stopanja, Trstenik. MIHAJLOVIĆ MILE, 1923. Izvor, Svrljig. MIHAJLOVIĆ KARAŠ Đure MILICA, 1921. Kupljensko, Vojnić. MIHAJLOVIĆ RADO JE, 1923. Donji Dolovi. MIHAJLOVIĆ Ljubomira RADOJKO, 1930. Trnava, Titovo Užice. MIHAJLOVIĆ RADOSAV, 1926. Svrljig. MIHAJLOVIĆ Dušana RADOŠ, 1926. V. drenova, Trstenik. MIHAJLOVIĆ SVETOMIR, 1927. Plužina. SvrljigMIHAJLOVIĆ Svetomira ŽIVORAD, 1911. Lipolist, Šabac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MIHAJLOVIĆ ŽIVORAD, Lipolist, Šabac. MIHALEC Andrije MIJO, 1915. Turčišće, Čakovec. MIHALIĆ ERNEST, 1920. Zagreb. MIHALIĆ VLADO, 1925. Zagreb. MIHAUEVIĆ ANDRO, 1926. Mahično, Karlovac. MIHAUEVIĆ DRAGOJLO, ostali podaci nepoznati. MIHAUEVIĆ Josipa ĐURO, 1919. Lonja, IvanićGrad. MIHAUEVIĆ Josipa LUDVIG, 1922. Fužine, Delnice. MIHAUI Julije FERDO, 1922. Derventa. MIHAUINEC TOMO, 1921. Goljak, Zagreb.

393

MIHELČIĆ Franje MATIJA, 1913. Lokve, Delnice. MIHIĆ Tome MATE, 1921. Vodice, Šibenik. MIHOLIĆ Juliusa IVKA, 1924. Kerestinec, Samobor. MIHOVIĆ Josipa FRANJO, 1911. Mokrice Miholečke, Križevci. Nestao 19.1 1945. kod Erde vika u Sremu. MIHO VILO VIĆ Vase STEVO, 1923. Gornja Trnova, N. Gradiška. MIHULJA Mije PAVAO, 1925. Donji Čehi, ZaM^AILOVIĆ Dragomira BRANISLAV, 1926. Tvrdojevac, ,Ub. MIJAILOVIČ Ljubisava DRAGIŠA, 1926. Godečevo, Kosjerić. Poginuo 10. III 1945. MIJAILOVIČ Čedomira DRAGOJLO, 1925. Godečevo, Kosjerić. MIJAILOVIČ Bogosava DRAGOSLAV, 1922. Pudarci, Grocka. MIJAILOVIČ SLAVKO, ostali podaci nepoznati, MIJAILOVIČ Živojina, VOJIN, 1925. Godečevo, Kosjerić. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. MIJAILOVIČ Dragoljuba MIHAJILO, 1927. Ranilović, Aranđelovac. MIJAILOVIČ Vojislava VUČKO, 1921. Popšica, Svrljig. Poginuo 19. I 1945. kod Tovarnika. MIJAJILOViĆ Rande la MILEN, 1923. Srnje, Kruševac, Poginuo 19.1 1945. kod Šida. MIJAJLOVIC Lazara SLAVKO, 1921. Subotica, Aleksandrovac (k). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MIJALKOVIĆ Vasilije MIODRAG, 1920. Guča, Čačak. Poginuo 1945. MIJATOVIĆ Vlastimira BLAGOJE, 1919. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ DRAGOLJUB, 1923. Suljar, MIJATOVIĆ Ljubisava DRAGOLJUB, 1922. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ Tihomira DRAGOSAV, 1926. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ Vojina DRAGOSLAV, 1922. Novo Selo, Vrnjačka Banja. MIJATOVIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. MIJATOVIĆ Živana JOVAN, 1926. Šopić, Lazarevac. Poginuo u NOR-u. MIJATOVIĆ Aleksandra MILISAV, 1924. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ Tihomira MILISAV, 1922. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ Tihomira MIROSLAV, 1920. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ Živana NIKOLA, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MIJATOVIĆ PAVLE, Petrinja, Bosanski Novi. Poginuo 9.1 1944. u selu Gostilj kod Travnika i tu sahranjen. MIJATOVIĆ Lazara SLAVKO, Subotica, Aleksandrovac (k). Poginuo 6. V 1945. na sremskom frontu. MIJATOVIĆ Radovana SLAVKO, 1926. Mačvan. Pričinović, Šabac. Pog. 7. IV 1945. kod Bapske. MIJATOVIĆ Desimira SLAVOUUB, 1925. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ Vlastimira SRETEN, 1922. Sovljak, Ub. MIJATOVIĆ Ličeneca STJEPAN, Slavonska Požega. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MIJATOVIĆ SVETOMIR, ostali pod. nepoznati. MIJATOVIĆ Živorada VLADIMIR, 1925. Sovljak, Ub. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika.

MIJATOVIĆ Radosava ŽIVORAD, 1923. Šopić, Lazarevac. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika. MIJATOVIĆ Radovana ŽIVOTA, Šopić, Lazarevac. Poginuo 23.1 1945. kod Tovarnika i tu sahranjen. MIJKOVIĆ IVAN, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. MIJUKOVIĆ ANTONIJE, ostali podaci nepoznati. MIKEC Stjepana MIRKO, Slavonska Požega. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MIKELIĆ ANTON, ostali podaci nepoznati. MIKELIĆ Petra BOSILJKA, 1925. Brđani Bastajski, Daruvar. MIKELIĆ Ante DRAGOMIR, 1924. Banjol, Rab. MIKIĆ Save JANKO, 1920. Šopić, Lazarevac. Poginuo 5. XII 1944. kod Iloka. MIKIĆ MILAN, Lukač, Virovitica. Poginuo 17. I 1945. kod Šida. MIKIĆ PAVLE Poginuo 1945. MIKIĆ Vojislava PERIŠA, 1924. Šopić, Lazarevac. MIKIĆ SLOBODAN, ostali podaci nepoznati. MIKLEC IGNAC, 1905. Novaki Samoborski, Samobor. MIKLIĆ Ivana ZVONKO 1922. Tribalj, Crikvenica. Poginuo 9. I 1944. u selu Mudrike kod Travnika. MIKLOŠ IGNAC, 1910. Novaki Samoborski, Samobor. MIKONJIĆ Radovana DRAGUTIN, 1914. Berilje, Prokuplje. MIKOVIĆ Josipa IVAN, 1923. Sela Sesvetska, Sesvete. Poginuo 22.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. MIKŠA FRANJO, 1923. Poljana Čička, Velika Gorica. MIKŠA JOSIP, 1913. Poljana Čička, Velika Gorica. MIKŠA PERIĆ Mije MARIJA MARICA, 1925. Lučelnica, Jastrebarsko. MIKŠIĆ Andrije STJEPAN STEVO, 1916. Turanj, Karlovac. MIKULACO Martina ANDRIJA, 1922. Lopar, Rab. MIKULCIĆ Vida JURAJ, 1925. Pleso, Velika Gorica, Poginuo 21. IV 1945. kod Donjeg Lipovca, Nova Gradiška. MIKULEC FRANJO, 1919. Gornja Zdenčina, Jastrebarsko. MIKULEC IVAN, 1926. Goričan, Čakovec, Nestao 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. MIKULIĆ Đure DRAGO 1921. Požarkovec, Zabok. Poginuo 26. V 1944. u selu Ribnik kod Ključa u Bosni. MIKULIĆ MIHAJLO, ostali podaci nepoznati. MIKULIĆ JOZO, 1914. Senje, Mostar. MIKULIĆ MILAN, 1924. Krnjak, Karlovac. MILADINOVIĆ Ilije BORISAV, 1923. Lugavčina, Smederevo. MILADINOVIĆ Stevana BORISAV, 1927. Mozgovo, Aleksinac. MILADINOVIĆ T. DRAGIŠA, 1906. G. Milanovac. MILADINOVIĆ Svetislava DRAGUTIN, 1924. Bačina, Varvarin. MILADINOVIĆ DUŠAN, 1922. Sladena, Niš. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. MILADINOVIĆ Tome DUŠAN, 1917. Ličje, Gadžin Han. MILADINOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati.

394

MILADINOVIĆ Bože MILOJKO, Zdravinje, Kruševac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MILADINOVIĆ Alekse MIODRAG, 1923. Drainac, Svrljig. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. MILADINOVIĆ Stojana RADIVOJE, 1925. Ćićevac. MILADINOVIĆ Živojina RANĐEL, 1921. Zdravinje, Kruševac. MILADINOVIĆ Đure STEVAN, 1926. Ratari, Obrenovac. MILADINOVIĆ Dobrosava SVETISLAV, 1925. Crnoljevica, Svrljig. MILADINOVIĆ Spire VLAJKO, Kalenić, Ub. Nestao 17.1 1945. kod Tovarnika. MILADINOVIĆ VLADIMIR, 1924. Beončac. MILADINOVIĆ Vitomira VLASTIMIR, 1926. Drainac, Svrljig. MILAKOVIĆ Petra JANKO, 1912. Osredek Žumberački, Samobor. Poginuo 1943. u Žumberku. MILAKOVIĆ Petra MILAN, 1923. Glušinja, Jastrebarsko MILAKOVIĆ Petra MILAN, 1924. Osredek Žumberački, Samobor. MILAKOVIĆ Nikole NIKOLA, 1921. Osredek Žumberački, Samobor. MILAKOVIĆ Tome, NIKOLA, 1920. Glušinja, Jastrebarsko MILANKOVIĆ BOGDAN, ostali podaci nepoznati. MILANKOVIĆ Đure BRANKO, 1924. V. Gradac, Glina. MILANKOVIĆ ĐORĐE, ostalipodaci nepoznati. MILANKOVIĆ Marjana UROS, 1922. Vlaškovci, Bosanska Dubica. MILANKOVIĆ Previslava ŽIVAN, 1926. Petka, Lazarev ac MILANOVIĆ BOGOLJUB, Jabučje, Lajkovac. Poginuo 23. I. 1945. kod Tovarnika. MILANOVIĆ Živka DIMITRIJE, 1924. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 21. IV. 1945. kod Nove Kapele. MILANOVIĆ Nikole DUŠAN, 1927. Varoš, Ražanj. MILANOVIĆ DOKA, ostali podaci nepoznati. MILANOVIĆ Voje GO JKO, 1918. Gomirje, Vrbovsko. Poginuo 20. IV. 1945. i sahranjen u Buku kod Pleternice. MILANOVIĆ MILAN, Veliki Crljeni, Lazarevac. Poginuo 17. X. 1944. u Beogradu. MILANOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. MILANOVIĆ Mihaila MILENKO, 1923. Jabučje, Lajkovac. MILANOVIĆ MILIVOJ, ostali podaci nepoznati. MILANOVIĆ Spasoja MILORAD, 1926. Leštane, Grocka. MILANOVIĆ MILORAD. Ostali podaci nepoznati. MILANOVIĆ Miodraga MILOŠ, 1929. Lajkovac. MILANOVIĆ Ljubisava MILOVAN, 1923. Lukavica, Lazarevac. MILANOVIĆ Mateje MIODRAG, 1923. Lugavčina, Smederevo. MILANOVIĆ Alekse NO VICA, 1927. Drainac, SvrljigMILANOVIC Janićija PAUN, 1922. V. Borak, Barajevo. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. MILANOVIĆ Nikole RADE, 1920. Titova Korenica.

MILANOVIĆ Marka RADENKO, 1928. Stapari, Titovo Užice. MILANOVIĆ Gojka RADOVAN, 1922. Virovac, Lajkovac. MILANOVIĆ Milana SVETOMIR, 1922. Strojinci, Brus. MILANOVIĆ VELIZAR, ostali podaci nepoznati. MILANOVIĆ Miodraga VERA, 1926. Lajkovac. MILANOVIĆ Filipa VLADIMIR, 1914. Lugavčina, Smederevo. MILANOVIĆ Spasoje VLADISLAV, 1923. Kožuar, Ub. MILANOVIĆ ŽARKO. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama na Žumberku u skupnu grobnicu. MILANOVIĆ ŽIVAN, ostali podaci nepoznati. MILAŠINČIĆ BOLF Dragutina LJUBICA, 1921. Pribić, Jastrebarsko. MILAŠINĆIĆ LUGARIĆ Dragutina MILICA, MICA, 1924. Pribić, Jastrebarsko. MILAŠINOVIĆ Janka PETAR, 1919. Jurga, Vojnić. Poginuo 1943. kod Plaškog. MILAŠINOVIĆ Janka STEVAN, 1916. Jurga, Vojnić. MILAT ALBIN, 1912. Blato, Korčula. Poginuo 27. IX. 1943. u Kupčini, sahranjen u Slavetiću na Žumberku. MILČETIĆ Josipa IVAN, 1917. Dubošnica, Krk. MILĆINOVIĆ Pante DAKO, 1922. Radatovići, Ozalj. Poginuo 1943. u selu Žažina kod Siska. MILĆINOVIĆ Pavla ILIJA, 1919. Radatovići, Ozalj. MILĆINOVIĆ Pantov JANKO, 1920. Radatovići, Ozalj. MILĆINOVIĆ Pante MARTA, 1923. Milčinovići, Ozelj. MILĆINOVIĆ Pante MILAN, 1924. Radatovići, Ozalj. MILEBARIĆ ZVONKO, 1921. Zagreb. MILEC Franje MILAN, 1926. Natkriževljan Varaždin. MILENKOV Miloja HRANISLAV, 1920. Potočić, Prokuplje. Poginuo 22.1. 1945. na Grčića salašu, kod Tovarnika. MILENKOVIĆ Vladimira ALEKSANDAR, 1922. M. Vrtop, Gadžin Han. Poginuo 18.1.1945. kod Šida. MILENKOVIĆ Krste BOGDAN, 1924. V. Krčimir, Gadžin Han. MILENKOVIĆ Dragomira BORIVOJE, 1927. Poslon, Ražanj. Poginuo 6. V. 1945. kod Vrbovca. MILENKOVIĆ Miloja BRANISLAV, 1926. Jelašnica, Niš. Poginuo 17. I. 1945. kod Tovarnika. MILENKOVIĆ Dušana BUDIMIR, 1923. Šanac, Kruševac. MILENKOVIĆ CVETKO, ostali podaci nepoznati. MILENKOVIĆ Dragoljuba LAZAR, 1917. Begaljica, Grocka. Poginuo aprila 1945. MILENKOVIĆ LJUBIVOJ, ostali podaci nepoznati. MILENKOVIĆ Vladislava LJUBODRAG, 1926. Poljna, Trstenik. MILENKOVIĆ Steve MILAN, 1926. Tešica, Aleksinac. Poginuo 18. 4. 1945. kod Pleternice. MILENKOVIĆ Radosava MILAN, 1926. Zdravinje, Kruševac. MILENKOVIĆ Dimitrija MILOŠAV, 1921. Miloševac, Velika Plana. Nestao 6. V. 1945. kod Vrbovca.

395

MILENKOVIĆ Dragana MILOŠ, Šopić, Lazarevac. MILENKOVIĆ RADOSAV, ostali podaci nepoznati. MILENKOVIĆ Dragoslava RADOSLAV, 1920. Šavrane, Kruševac. MILENKOVIĆ Milivoja RADOŠ, 1927. Cvetka, Kraljevo. Poginuo 3. V. 1945. pred Čazmom. MILENKOVIĆ Milojka RANKO, 1927. Bukovica, Kruševac. MILENKOVIĆ Miloja SVETISLAV, 1926. Jelašnica, Niš. Poginuo 1945. MILENKOVIĆ ZVONKO, Kordun. Ostali podaci nepoznati. MILENKOVIĆ Jove ŽARKO, 1919. Liješće, Bosanski Brod. MILENOVIĆ Stanimira BRANKO, 1928. Cerje, Lekenik MILENOVIĆ Petra NESTAR, 1922. Jelašnica, Niš. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice. MILENTIJEVEĆ Stevana RADOMIR, 1924. Azanja, Smed. Palanka. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice. MILES VLADO, 1924. Virovitica. MILETIĆ Vasilija DRAGIĆA, 1925. Teslić. MILETIĆ Radenka DRAGOJE, 1924. Tobolac, Trstenik. MILETIĆ Mijata EMILIJAN, 1924. Jabučje, Lajkovac. MILETIĆ Martina MARTIN, 1919. Klenovica, Crikvenica. MILETIĆ Pavla MILIVOJ, 1924. Mionica. Nestao u NOR-u. MILETIĆ MITRIĆ Vasilija MIRJANA MIRA, 1927. Teslić. MILETIĆ RANKO, 1924. Vrčin, Grocka. MILETIĆ Jovana STEVO, 1925. Gložđe, Donji Miholjac. MILETIĆ V. VITOMIR, 1914. Bačina, Varvarin. MILEUSNIĆ SOFIJA, 1917. Bihać. MILIČ IVAN, 1926. Nabrežina, Trst. MILIČ Jerneja MARIO, 1926. Briščiki, Trst. MILIČEVIĆ Svetozara ALEKSANDAR, Jabučje, Lajkovac. Poginuo 3. XII. 1944. na Radoš brdu kod Neština. MILIČEVIĆ BORIVOJ, 1927. Ranilović, Aranđelovac. MILIČEVIĆ BOŽIN, ostali podaci nepoznati. MILIČEVIĆ Miladina ĆEDOMIR, 1926. Lazarevac. Poginuo 1944. MILIČEVIĆ Đorđa MILAN, 1923. Izvor, Svrljig. MILIČEVIĆ Aleksandra MILISAV, Zavičje, Ub. Poginuo 3. XII. 1944. na Radoš brdu kod Neština. MILIČEVIĆ MILIVOJ, ostali podaci nepoznati. MILIČEVIĆ MILORAD, Dražanj, Grocka. MILIČEVIĆ MILOVAN. Poginuo 1945. MILIČEVIĆ MOMČILO, 1925. Subotica, Aleksandrovac (k). MILIČEVIĆ Damjana NENAD, 1927. Drainac, Svrljig. MILIČEVIĆ ŽIVOJIN, Mali Borak, Lajkovac. MILIČIĆ Bogoljuba VLADETA, Radljevo, Ub. Nestao 14. XII. 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. MILIĆ Milana BOGOSAV, 1920. V. Vrtop, Gadžin Han. MILIĆ Jelenka DRAGO, Galibabinac, Svrljig: Nestao 23.1. 1945. kod Tovarnika. MILIĆ ĐURO, Vojnice. Nestao 6. XII. 1944. kod Tovarnika.

MILIĆ Mihaila MILADIN, 1925. Jabučje, Lajkovac. MILIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. MILIĆ RADOMIR, 1923. Svrljig. MILIĆ M. ŽIVAN, 1917. Vračević, Lajkovac. MILIČEVIĆ BOGOLJUB, Radljevo, Ub. Poginuo u NOR-u. MILIČEVIĆ Stojana DRAGOMIR, 1923. Zdravinje, Kruševac. MILIČEVIĆ GEORG, Petrovac. Poginuo 3. IV. 1945. kod Bapske. MILIČEVIĆ Živadina JOVAN, 1915. Ploča, Aleksandrovac (k). MILIČEVIĆ Dušana MILETA, 1922. Brgule, Ub. MILIČEVIĆ Radisava MILIVOJE, 1913. Dražanj, Grocka. MILIČEVIĆ Radisava MILOVAN, 1923. Dražanj, Grocka. MILIČEVIĆ Radovana NEDELJKO, 1925. Seča Reka, Kosjerić. Poginuo 3. IV 1945. kod Bapske. MILIČEVIĆ Ante NOVICA, 1924. Kravlje, Niš. MILIČEVIĆ Milana RADIVOJE, 1920. Ploča, Aleksandrovac (k). MILIČEVIĆ RUSOMIR, ostali podaci nepoznati. MILIČEVIĆ Milutina SLAVOLJUB, 1926. Ranilović, Aranđelovac. Poginuo 10. III 1945. kod Bapske. MILIČEVIĆ Milenka STANOJE, 1923. Ploča, Aleksandrovac (k). MILIČEVIĆ Dragomira STOJAN, Zdravinje, Kruševac, Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. MILIČEVIĆ Ljubomira TADIJA, 1910. Ripanj, Beograd. MILIČEVIĆ Bogosav VLASTIMIR, 1926. Plužina, Svrljig. MILIČEVIĆ Milana ŽIVADIN. 1916. Lugavčina, Smederevo. MILIČEVIĆ Veselina ŽIVOJIN, 1925. Brgule, Ub. MILIJANOVIĆ Radosava ALEKSANDAR, 1921. s. Lajkovac, Lajkovac. MILIJANOVIĆ Josipa BORIVOJ, 1927. Brgule, Ub. MILIJANOVIĆ Radovana DRAGUTIN, 1926. Lajkovac. MILIJANOVIĆ Radoslava SLOBODAN, 1925. Lajkovac. MILI JIĆ ALEKSANDAR, 1920. Krupac, Pirot. MILIJIĆ D. RADOMIR, 1923. Drainac, Svrljig. Poginuo 17.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. MILINKOVIĆ CVETKO, 1920. Tenja, Osijek. MILINKOVIĆ Mihaila DRAGOLJUB, 1919. Ranilović, Aranđelovac. Poginuo 18. 10. 1944. kod Beograda. MILINKOVIĆ Velimira LJUBOMIR, 1923. Drijetanj, T. Užice. Poginuo 10. XII 1944. u mjestu Otok kod Vinkovaca. MILINKOVIĆ MAKSIM, ostali podaci nepoznati. MILINKOVIĆ Dragoljuba MIHAILO, 1918. Ranilović, Aranđelovac. MILINKOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. MILINKOVIĆ MILOŠAV, Azanja, Sm. Palanka. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. MILINKOVIĆ MILOŠAV, 1919. Barajevo. MILINKOVIĆ Mihaila VOJIN, 1927. Ranilović, Aranđelovac. MILINKOVIĆ Mihaila VOJISLAV, 1922. Ranilović, Aranđelovac. Poginuo marta 1945.

396

MILINKOVIĆ Radosava ŽIVKO, 1922. V. Crljeni, Lazarevac MILINO VIĆ Zdravka BORIVOJE, 1925. Jabučje, Lajkovac. MILINO VIĆ Mladena ĆEDOMIR, 1926. Čibutkovica, Lazarevac. Poginuo 13. XII. 1944. u selu Mikluševci kod Vukovara. MILINO VIĆ Milije HRANISLAV, 1920. Potočić, Prokuplje. Poginuo 22.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. MILINOVIĆ Mije LJUBISAV, Popovac, Paraćin. Poginuo 22. I. 1945. kod Tovarnika. MILINOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. MILINOVIĆ Dragomira MILIVOJE, 1922. Jabučje, Lajkovac. MILINOVIĆ Vlastimira MILUTIN, 1926. Pridvorica, Lajkovac. MILINOVIĆ Karla PETAR PERO, 1920. Smiljan, Gospić. MILIO VIĆ MILOŠ, 1920. Željarci. MILIVOJEVIĆ Marka BOGOLJUB, 1922. Sopić, Lazarevac MILIVOJEVIĆ NENADOVIĆ Ivana DESANKA, 1925. Surčin, Zemun. MILIVOJEVIĆ Dragomira DRAGIĆ, 1926. Jabučje, Lajkovac. MILIVOJEVIĆ Jovana DRAGOSLAV, 1925. Drainac, Svrljig. MILIVOJEVIĆ MIHAJLO, 1926. Bašnjanac. MILIVOJEVIĆ Riste MILIVOJ, 1929. Stupčevići, T. Užice. MILIVOJEVIĆ MILORAD, 1927. Azanja, Sm. PaMILIVOJEVIĆ MILOŠAV, 1921. Kovilj, N. Sad. MILIVOJEVIĆ Mihaila MOMĆILO, 1923. Jabučje, Lajkovac. MILIVOJEVIĆ Vojislava SVETISLAV, 1925. Šopić, Lazarevac. MILIVOJEVIĆ Mihaila VASILJ, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 6. XII. 1944. kod Tovarnika. MILIVOJEVIĆ Petra ŽIVKO, 1920. Jabučje, Lajkovac. MILIVOJEVIĆ ŽIVOJIN, ostali podaci nepoznati. MILKOVIĆ ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. MILKOVIĆ BORISAV, 1918. Stupnica, Loznica. MILKOVIĆ Nikole DAKO, 1923. Pilatovci, Ozalj. MILKOVIĆ Nikole DAKO, 1925. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 1943. MILKOVIĆ Pavla JANKO, 1925. Pilatovci, Ozalj. MILKOVIĆ Petra MILAN, 1926. Sremski Karlovci, Novi Sad. MILKOVIĆ Marka MILAN, 1926. Pilatovci, Ozalj. Poginuo februara 1944. MILKOVIĆ MILKAN, ostali podaci nepoznati. MILKOVIĆ Marka NIKOLA, 1923. Pilatovci, Ozalj. MILKOVIĆ Nikole NIKOLA, 1925. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 19. XI 1942. kod Stojdrage u Žumberku i tu sahranjen. MILKOVIĆ Petra NIKOLA, 1923. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 1944. MILKOVIĆ TRAJKO, 1927. Stupnica, Loznica. MILKOVIĆ ŽIVKO, ostali podaci nepoznati. MILOIĆ Zlatimira JELENKO, 1925. Radmirovac, Svrljig. MILO JEVIĆ Đorđa ALEKSANDAR, 1923. Kravlje, Niš Poginuo. 17.1. 1945. kod Tovarnika.

MILO JEVIĆ Hristivoja BOGOLJUB, 1925. Grejač, Aleksinac. MILOJEVIĆ Nikole BOŽIDAR, 1921. Kravlje, Niš. MILOJEVIĆ Zlatimira JELENKO, 1926. Niš. MILOJEVIĆ MARKO, ostali podaci nepoznati. MILOJEVIĆ Živote MIHAILO, 1910. Vel. Krsna, Mladenovac. MILOJEVIĆ Svetislava MILORAD, 1920. Šopić, Lazarevac MILOJEVIĆ Đorđa NIKOLA, 1927. Kravlje, Niš. Poginuo 23.1. 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. MILOJEVIĆ Milenka STANOJLO, 1923. Ploča, Aleksandrovac (k). MILOJEVIĆ Viđena VLADIMIR, 1922. G. Matejevac, Niš. Poginuo 23.1. 1945. kod Tovarnika. MILOJEVIĆ Vojislava ŽIVOJIN, Ušće, Obrenovac. Nestao 14. XII. 1944 u mjestu Grabovo kod Vukovara. MILOJKOVIĆ Aksentija DOBRIVOJ, 1921. Senče, Gadžin Han. MILOJKOVIĆ Milena LJUBINKO, 1921. Meči Do, Svrljig. MILOJKOVIĆ SLOBODAN, Kruševo, Trstenik. Poginuo 25. III. 1945. kod Iloka. MILOJKOVIĆ Petra SVETISLAV, 1927. Plužina, Svrljig. MILORADOVIC Stojana MILOŠAV, 1923. Poljace, Kruševac. MILORADOVIĆ Milojka VLADIMIR, Rušanj, Beograd. Nestao 17. I. 1945. kod Tovarnika. MILOŠAVKOVIĆ D. ŽIVOTA. Poginuo 18. 4. 1945. kod Pleternice. MILOŠA VUEVIĆ Milovana BORIVOJE, 1925. Jabučje, Lajkovac. MILOŠAVLJEVIĆ Tome DESIMIR, 1922. Jabučje, Lajkovac. MILOŠA VLJEVIĆ Radosava DOBRIVOJE, 1922. Ranilović, Aleksandrovac (k). MILOŠA VLJEVIĆ Jeremije DRAGOLJUB, 1925. Piroman, Obrenovac. MILOŠA VLJEVIĆ JANKO, ostali podaci nepoznati. MILOŠA VLJEVIĆ Srbe UUBIŠA, Bišnjićevo, Srem. Mitrovica. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice. MILOŠA VLJEVIĆ Ivana LJUBIVOJE, 1927. Rogača, Sopot. MILOSAVLJEVIĆ Radojka LJUBOMIR, 1914. Zdravinje, Kruševac. MILOSAVLJEVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. MILOSAVLJEVIĆ Dragića MIODRAG, 1922. Brgule, Ub. MILOSAVLJEVIĆ Dragutina OBRENIJA OBRENKA, 1926. Vlaška, Mladenovac. MILOSAVLJEVIĆ SRBISLAV SRBO poginuo 1944. MILOŠA VUEVIĆ TIHOMIR, 1911. Selin. MILOSAVLJEVIĆ Čedomira VOJISLAV, 1926. Jabučje, Lajkovac. MILOSAVLJEVIĆ Lazara ŽIVOMIR, 1927. V. Laule, Petrovac na Mlavi. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice. MILOSAVLJEVIĆ D. ŽIVOTA. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice, sahranjen kod tvornice u istom mjestu. MILOŠEVIĆ ASIM, 1911. Pljevlja. MILOŠEVIĆ Radojka BOGOSAV, 1927. V. Šiljegovac, Kruševac.

397

MILOSEVIC Živojina BORISAV, 1919. Ljubalja, Kruševac. MILOŠEVIĆ M. B., ostali podaci nepoznati. MILOŠEVIĆ Ružice BRANKO, 1920. Šopić, Lazarevac. Poginuo 20. X. 1944. u Zemunu. MILOŠEVIĆ ĆEDOMIR, 1925. Lajkovac. MILOŠEVIĆ Živana DRAGOLJUB, 1923. Vrelo, Ub. MILOŠEVIĆ Živana DRAGOMIR, 1914. Vrelo, Ub. MILOŠEVIĆ Nikole ILIJA, Drlupa, Sopot. Nestao 6. XII. 1944. kod Grabova, Vukovar. MILOŠEVIĆ Svetozara ILIJA, 1921. Drlupa, Sopot. MILOŠEVIĆ Antuna MARIJAN, 1915. Lič, Delnice. MILOŠEVIĆ Vase MIHAJLO, 1921. Dedina, Kruševac. MILOŠEVIĆ Živote MIHAJLO, 1922. Ćubura, Ražanj. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MILOŠEVIĆ MILAN, Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama u skupnu grobnicu na Žumberku. MILOŠEVIĆ MILAN, 1920. Berhovica, Slunj. MILOŠEVIĆ Grge MILAN, 1920. Ledenice, Crikvenica. MILOŠEVIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. MILOŠEVIĆ Milana MILORAD, 1924. Kovačevac, Mladenovac. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. MILOŠEVIĆ Milovana MILO JE, 1926. Šopić, Lazarevac. MILOŠEVIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. MILOŠEVIĆ Mihaila MIODRAG, V. Vrbice, Mladenovac. Poginuo 5. XII 1944. kod Tovarnika. MILOŠEVIĆ Stanislava MIODRAG, 1920. Kraljevo, Aleksinac. MILOŠEVIĆ Mladena MIODRAG, 1925. Zdravinje, Kruševac. MILOŠEVIĆ NIKOLA, 1918. Zaton, Šibenik. Pognuo 2.1 1943. kod Krašića na Žumberku sahranjen u Sošicama u skupnu grobnicu. MILOŠEVIĆ Prodana RADOSAV, 1922. Sušica, MILOŠEVIĆ Vukomira RADOSAV, 1923. Veliki Crljeni, Lazarevac. MILOŠEVIĆ Danila RAJKO, 1922. Klatince, Niš. Nestao 12. IV 1945. kod Bapske. MILOŠEVIĆ Stojana RAJKO, 1927. Mozgovo, Aleksinac. Poginuo 15. IV 1945. u selu Đakovačka Satnica MILOŠEVIĆ Živorada SAVA, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 7. V 1945. MILOŠEVIĆ SAVA, ostali podaci nepoznati. MILOŠEVIĆ SLAVKO, 1924. Arbinovo, Ohrid. MILOŠEVIĆ STAVRO Subotica, Aleksandrovac (k). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. MILOŠEVIĆ STOJADIN, ostali podaci nepoznati. MILOŠEVIĆ SVETOZAR, ostali podaci nepoznati. MILOŠEVIĆ Stevana SVETOZAR, 1923. G. Matejevac, Niš. MILOŠEVIĆ TIHOMIR, ostali podaci nepoznati. MILOŠEVIĆ Antona VJEKOSLAV VEKO, 1911. Lič? Delnice. MILOŠEVIĆ Nastasa VUKAŠIN, 1918. Popšica, Svrljig. MILOŠEVIĆ ZIVAN, ostali podaci nepoznati.

MILOTIĆ Jakova DANICA DRAGIĆA, 1919. Pula. MILOVAC Petra GOJKO, 1919. Lipovača, Šipovo. MILOVAC Krste MILAN, 1919. Lipovača, Šipovo. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MILOVANOVIĆ Jovana ADAM, 1900. Lajkovac. MILOVANOVIĆ Radovana ALEKSANDAR, 1921. s. Lajkovac, Lajkovac. MILOVANOVIĆ Veloja BORISAV, 1924. Kravlje, Niš. MILOVANOVIĆ Stojadina BORIVOJE, 1927. Crnika. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca, sahranjen u istom mjestu. MILOVANOVIĆ Velimira BUDIMIR, 1927. V. Borak, Barajevo MILOVANOVIĆ Jeremije JOVAN, 1921. Jabučje, Lajkovac. MILOVANOVIĆ Darka KRSTA, 1922. Kravlje, Niš. MILOVANOVIĆ Đurđa MILAN, 1925. Brežđe, Mionica. MILOVANOVIĆ Mijajla MILAN, 1924. Šanac, Kruševac. Poginuo 20. IV 1945..kod Nove Kapele. MILOVANOVIĆ Živorada MILISAV, 1924. Lajkovac. MILOVANOVIĆ Nikole MILISAV, 1921. Lajkovac. MILOVANOVIĆ Radoja MILOŠ, 1924. D. Taor, Valjevo. Poginuo 17.1 1945. u Ilači kod Vinkovaca. MILOVANOVIĆ Živorada MILOŠ, 1923. Brgule, Ub. Poginuo 23.1 1945. kod Tovarnika. MILOVANOVIĆ Alekse MIODRAG, 1923. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. MILOVANOVIĆ Živorada MIODRAG, Brgule, Ub. MILOVANOVIĆ Gvozdena OBRAD, 1926. Brežđe, Mionica. MILOVANOVIĆ Dragutina PETRONIJE, 1924. Radljevo, Ub. Poginuo februara 1945. MILOVANOVIĆ Miodraga PREDRAG, 1925. s. Lajkovac, Lajkovac. MILOVANOVIĆ Budimira RADIVOJ, 1927. Vukanja Aleksinac MILOVANOVIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. MILOVANOVIĆ Dragoljuba RADOVAN, 1920. Veliki Crljeni, Lazarevac. MILOVANOVIĆ Adama RANKO, 1920. Jabučje, Lajkovac. MILOVANOVIĆ Velimira SELIMIR, 1921. Brgule, Ub. MILOVANOVIĆ Boška STANKO, 1922. Jovanja, Valjevo. MILOVANOVIĆ Ljubomira TODOR, 1918. Kravlje, Niš. MILOVANOVIĆ Veselina VELIMIR, 1927. Mračila, Baljinska. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. MILOVANOVIĆ Stojadina VITOMIR, 1927. Trbušnica, Lazarevac. MILOVANOVIĆ Čedomira VOJISLAV, 1925. Stubica, Lazarevac. Poginuo 7. XII 1944. MILOVANOVIĆ ZDRAVKO, ostali podaci nepoznati. MILOVANOVIĆ Milorada ŽIVOJIN, 1924. Šarbane, Ub. Poginuo maja 1945. kod Zagreba. MILOVANOVIĆ Bogdana ŽIVORAD, 1923. Miličinica, Valjevo. Poginuo januara 1945. MILOVĆIĆ Petra PETAR, 1913. Zgombić, Krk.

398

M1L0VIĆ Josipa FRANJO, SI. Požega, Nestao 19. I. 1945. kod Erdevika u Sremu. MILOVIĆ MICA, ostali podaci nepoznati. MILUTINOVIC BRANKO, ostali podaci nepoznati. MILUTINOVIC ČEDOMIR, 1922. Svrljig. MILUTINOVIC Radiše LJUBISAV, 1922. Kalenić, Ub. MILUTINOVIC Radomira MILlC, 1920. Dudovica, Lazervac. MILUTINOVIC Velisava MILORAD, 1924. Kalenić, Ub. Poginuo 5. XII. 1944. kod Tovarnika. MILUTINOVIC PETAR, 1919. V. Moštanica, Obrenovac. MILUTINOVIC Živorada RADOMIR, 1925. Šopić, Lazarevac. MILUTINOVIC Živorada RANKO, 1924. Šopić, Lazarevac MILUTINOVIC Radiše ŽIVORAD, 1921. Kalenić, Ub. MILUVČIC JURE. Poginuo 21. IV. 1945. u mjestu Doni Lipovac kod Nove Gradiške. MILZOVIC SLOBODAN, 1927. V. Crljeni, Lazarevac. MILJAKOVIC Čedomira ŽIVAN, 1922. Osredci, Brus. MILJANlC Milutina DOBROSAV, 1923. Jabučje, Lajkovac. MILJANlC Milutina STANOJE, 1919. Jabučje, Lajkovac. MILJANlC Ranisava VESELIN, 1927. Jabučie, Lajkovac. Poginuo 22. IV 1945. kod N. Kapele. MILJANOVlC MILAN, 1919. Trupinjak, Karlovac. MILJANOVlC Dragobljuba VUKADIN, 1926. Ranilović, Aranđelovac. MILJENKOVlC JOVO, ostali podaci nepoznati. MILJENOVIĆ Dragića BRANKO, 1925. Kupljensko, Vojnić. MILJENOVIĆ Milića JOVAN, 1926. Kupljensko, Vojnić. MILJEVIĆ DRAGUTIN, ostali podaci nepoznati. MILJKOVIĆ Filipa ALEKSANDAR, 1920. Vel. Krčimir, Gadžin Han. Poginuo 19. IV. 1945. kod Pleternice. MILJKOVIĆ BOŽIDAR, 1920. Koprivnica. MILJKOVIĆ Nikodija ĆEDOMIR, Vel. Krčimir, Gadžin Han. Poginuo 19. IV. 1945. kod Pleternice. MILJKOVIĆ Jordana LJUBOMIR, 1927. Šopić, Lazarevac. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice. MILiKOVIĆ MILAN, 1926. Keslovica. MILJKOVIĆ Dragutina ŽIVKO, 1915. Ćićevac. MINIĆ Jovana ĐURO, 1915. Šljivovac, Vrginmost. Poginuo 3. VII. 1943. u selu Veliko Liješće na Žumberku. MINIĆ ILIJA, 1924. Kusadak, Sm. Palanka. MINIĆ IVAN, 1920. ostali podaci nepoznati. MINIĆ Svetislava PREDRAG, 1925. G. Stepoš, Kruševac. Poginuo 5. V. 1945. pred Čazmom. MINIĆ Filipa RAJKO, 1922. Sarajevo. MINIĆ Živka SLOBODAN, 1926. s. Banja, Aranđelovac. MIOĆIĆ DRAGAN, 1920. Struganik, Mionica. MIO KO VIĆ JOSIP, 1923. Brkiševina, Sisak. MIOROVIĆ Miluna MIODRAG, 1926. Mozgovo, Aleksinac. Poginuo 17. IV. 1945. kod Pleternice. MIRĆ Rudolfa RUDOLF, 1926. Lokev, Sežana. Poginuo aprila 1945. na sremskom frontu.

MIRCETIĆ LJUBOMIR, ostali podaci nepoznati. MIRĆIĆ Jelenka DRAGO, Galibabinac, Svrljig. Nestao 23.1. 1945. kod Tovarnika. MIRIĆ Stanoja MILINKO, 1918. Kalanjevci, Aranđelovac. MIRIĆ Petra NIKOLA, 1924. Banski Moravci, Karlovac. Poginuo 1943. u Žumberku. MIRILOVIĆ JELKA, 1924. Ostrožin, Vrginmost. MIRILOVIĆ Jovana MILAN, 1919. Ostrožin, Vrginmost. MIRILOVIĆ Rade MILKAN, 1926. Ostrožin, Vrginmost. MIRJANIĆ Šime DIMITRIJE, 1913. Bosanska Gradiška MIRJANIĆ ĐURĐIJA, 1927. Turjak, Bosanska Gradiška MIRKOVIĆ ANTONIJE, 1911. Rajići, Nova GraMIRKOVIĆ DIMITRIJE, 1925. Boleč, Grocka. Poginuo 16. IV 1945. kod Pleternice. MIRKOVIĆ Radivoja DOBRIVOJE, 1926. Jabučje, Lajkovac. MIRKOVIĆ Ljubomir JORDAN, 1927. Poletin, Niš. Poginuo 18. IV. 1945. kod Pleternice. MIRKOVIĆ Petra MILAN, 1926. Sremski Karlovci, Novi Sad. MIRKOVIĆ Mate PERA, Kukujevci, Šid. Poginuo 7.12.1944. u selu Pavlovci kod Tovarnika. MIRKOVIĆ Živka RADISAV, 1924. Jabučje, Lajkovac. MIRKOVIĆ Lazara RATIMIR, 1913. Vlasotince. Poginuo 8. IV. 1945. kod Bapske. MIRKOVIĆ Josipa SRETKO, 1919. Kolonić, Bosanski Petrovac MIRKOVIĆ Dimitrija VUKAŠIN, 1925. Kravlje, Niš. MIRKOVIĆ Radovana ŽIVKO, 1923. Petka, Lazarevac. MIROSAVIĆ Živka DRAGOVAN, 1925. Drlupa, Sopot. Poginuo 2. V 1945. Sahranjen u Pakracu. MIROSAVUEVIĆ Luke AUGUST, 1925. Rastušje, Slavonski Brod. MIROSA VLJEVIĆ MIODRAG, 1922. Grguk. MIŠ Šime ANTE, 1922. Kampor, Rab. MIŠAN MARTIN, ostali podaci nepoznati. MIŠĆEVIĆ LJUBOMIR, Josipdol, Ogulin. Poginuo 1943. kod Šentruperta u Sloveniji i tu sahranjen. MIŠĆEVIĆ Stojana MATIJA, 1917. Katinovac, Vrjginmost. Poginuo 20. V 1943. u Žumberku. MIŠĆEVIĆ Jose PETAR, 1920. Josipdol, Ogulin. MIŠEVIĆ SLAVKO, Poljana Čička, Velika Gorica. MIŠIĆ BELA, 1909. Rijeka. Nestao 22. VI 1944. kod G. Vakufa. MIŠIĆ Filipa ĆEDOMIR, 1920. Miloševac, Velika Plana. MIŠIĆ Milosav DRAGAN, 1926. Struganik, Mionica. MIŠIĆ Čedomira MILIĆ, 1925. Miloševac, Velika Plana. MIŠIĆ Mllomira MILOVAN, 1921. Struganik, Mionica. MIŠIĆ Dragoja RADOMIR, 1920. Selište, Trstenik. MIŠIĆ Milisava STANOJE, 1926. Cerovo, Ražanj. MIŠIĆ STEVAN. Poginuo decembra 1944. kod Tovarnika. MIŠIĆ Nikole VIDOJE, 1922. Jelašnica, Niš. MIŠKO VIĆ Mate JOSIP, 1921. Rupe, Šibenik.

399

MIŠKO VIĆ Rade MILKA, Ličani, Našice. Nestala 17. 1. 1945. kod Tovarnika. MIŠKO VIĆ Save MOMĆILO, 1925. Subotica, Aleksandrovac (k). MIŠON Velimira DOBRIVOJ, 1923. Beograd. MITAK ANDRIJA, 1912. Miklić, Zagreb. Poginuo 16. IX 1943. kod Ozlja na Žumberku, sahranjen u selu Vrhovac. MITAK PAVLE, Odra, Velika Gorica. Poginuo 13. VI1944. kod Duvna u Bosni i tu sahranjen. MITIĆ BOGOSLAV, ostali podaci nepoznati. MITIĆ Nikodina BOGOSLAV, 1921. Kravlje, Niš. Poginuo 19. I 1945. kod Tovarnika. MITIĆ Milosava MILE, 1925. Zalogovac, Varvarin. MITIĆ Obrada MILORAD, 1920. Beljina, Barajevo. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. MITIĆ Nedeljka MIROSLAV, 1927. Periš, Svrljig. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. MITIĆ Stanomira MIROSLAV, 1926. Šebat, Ga džin Han. MITIĆ SAVA, 1925. Veliki Krčimir, Niš. MITRANOVIĆ ZDRAVKO, ostali podaci nepoznati. MITRIĆ Milovana DRAGOSLAV, 1919. Vrčin, Grocka. MITRIĆ Milovana RANKO, 1924. Vrčin, Grocka. MITRO VIĆ Dušana ALEKSANDAR, 1923. s. Lajkovac, Lajkovac. MITROVIĆ Koste BOŽIDAR, 1922. Lugavčina, Smederevo. MITROVIĆ Milana BRANKO, 1926. Barzilovica, Lazarevac MITROVIĆ ĆEDOMIR, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 6. V 1945. Sahranjen u Dubravi kod Vrbovca. MITROVIĆ Živojina DOBROSAV, 1920. V. Kruševica, Kruševac. MITROVIĆ Radosava DRAGIŠA, 1932. Lazarevac. MITROVIĆ DRAGULJUB, Lukavica, Lazarevac. Nestao 24. X 1944. u Zemunu. MITROVIĆ DRAGOLJUB, ostali podaci nepoznati. MITROVIĆ Paje GO JKO, 1922. Kujnik. Si. Požega. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. MITROVIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. MITROVIĆ JOVAN, Kalenić, Ub. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MITROVIĆ Milorada JOVAN, 1930. Lajkovac. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. MITROVIĆ LJUBICA, ostali podaci nepoznati. MITROVIĆ Radosava MARJAN, Dobroljupci, Aleksandrovac (k). Nestao 3. V. 1945. pred Ćazmom. MITROVIĆ MILAN, Vel. Crljeni, Lazarevac. Poginuo 17. X 1944. u Beogradu. MITROVIĆ Čedomira MILAN, 1925. Seča Reka, Kosjerić. MITROVIĆ Miloja MILAN, 1926. Lukavica, Lazarevac. Poginuo 13. III 1945. MITROVIĆ Milorada MILISAV, 1929. s. Lajkovac, Lajkovac. MITROVIĆ Branislava MILOJE, 1923. Lukavica, Lazarevac. Poginuo 19. X. 1944. u borbi u Beogradu. MITROVIĆ MILOŠAV, Jabučje, Lajkovac. Nestao 25. X 1944. u Zemunu. MITROVIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati.

MITROVIĆ Radomira MILOVAN, 1925. V. Crljeni, Lazarevac. Poginuo 17. X 1944. u Beogradu. MITROVIĆ MIODRAG, 1927. Mozgovo, Aleksinac. MITROVIĆ Milana MIODRAG, Gomirje, Vrbovsko. Nestao 18. I 1945. kod Šida. MITROVIĆ Milovana MIODRAG, 1922. Vreoci, MITROVIĆ Dimitrija MIROSLAV, 1923. Lukavica, Lazarevac. MITROVIĆ Živana MITAR, 1925. Seča Reka, Kosjerić. MITROVIĆ NOVICA, ostali podaci nepoznati. MITROVIĆ Radoja PETAR, 1927. Mozgovo, Aleksinac MITROVIĆ RADOSAV, ostali podaci nepoznati. MITROVIĆ Veselina RADOVAN, 1925. Vreoci, Lazarevac. Poginuo februara 1945. MITROVIĆ Vukadina RATOMIR, 1927. Mozgovo, Aleksinac. Pog. 12. IV 1945. kod Bapske. MITROVIĆ Vladimira SLOBODAN, 1928. V. Crljeni, Lazarevac. MITROVIĆ Živorada STANIMIR, 1926. M. Borak, Lajkovac. MITROVIĆ Milorada VELISAV, 1928. s. Lajkovac, Lajkovac. MITROVIĆ VUKAŠIN, 1927. Davidovići, Skender Vakuf. MITROVIĆ R. ŽIVKO, 1926. Brezovice, Krupanj. MITROVIĆ Marinka ŽIVORAD, 1914. Obrenovac. MITROVIĆ Radovana ŽIVORAD, 1924. V. Crljeni, Lazarevac. MIULOVIĆ Dimitrija LJUBOMIR, Velika Jasikova, Zaječar. Nestao 26. IV 1945. kod Brezovice. MIZIĆ Mehe HAMDIJA, 1924. Cazin. MLADEN Imbre IVAN, 1918. Jezero Posavsko, Sisak. Poginuo 1944. u selu Veleškovec, sahranjen u groblje u s. Ruče kod Velike Gorice. MLADEN IVANKA, Velika Gorica. MLADEN Imbre SLAVKO, 1923. Jezero Posavsko, Sisak. Poginuo 1943. na Žumberku. MLADENIĆ Mate FERDINAND, 1914. Kastav, Rijeka. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. MLADENOVIĆ Branislava BOŽIDAR, 1924. Dudovica, Lazarevac. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. MLADENOVIĆ Miodraga BOŽIRAD, 1926. Željevo, Svrljig. MLADENOVIĆ Milojka BOŽIN, 1914. Zdravinje, Kruševac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. MLADENOVIĆ ĆEDOMIR, ostali podaci nepoznati. MLADENOVIĆ Ilije MILORAD, 1922. Leskovac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. MLADENOVIĆ Milana MILORAD, 1911. Beograd. MLADENOVIĆ Velička PETAR, 1925. Dudo vica, Lazarevac. MLADENOVIĆ Budimira RADOMIR, 1927. Podgorac, Ražanj. MLADENOVIĆ Čedomira RAJKO, 1926. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 14. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. MLADENOVIĆ Aleksandra STANOJLO, 1922. Zdravinje, Kruševac. MLAKAR FRANC. Poginuo 28. VIII. 1944. na Palisadu i tu sahranjen. MLAKAR Franca JOŽE, 1914. Križe, Tržič.

400

MLAMEC MARIJAN, Stenjevac, Zagreb. Nestao 26. VI 1944. u selu Kasapovići kod Novog Travnika. MLINAR JOSIP, ostali podaci nepoznati. MLINAR Josipa VALENT, 1917. Bednja, Ivanec. MLINAREC DRAGUTIN, ostali podaci nepoznati. MLINARIĆ Stjepana BOLTO BOŽO, 1920. Zajezde, Zlatar. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. MLINARIĆ DANICA, 1915. Martinec, Križevci. Nestala 18. IV. 1943. kod Lovića Prekriškog u Žumberku. MLINARIĆ DRAGUTIN, 1914. Cebovac, Zlatar. MLINARIĆ Jage NIKOLA, 1930. Brežane. Lekeničkc Sisak MLITIGALIER BORIS, SSSR. Poginuo 9.1 1944. u selu Mudrike kod Travnika i tu sahranjen. MOĆNIK Franca FRANC, 1913. Idrija. MODREKA JOŽEF, Slovenija. Ostali podaci nepoznati. MODRIĆ IVAN IVO, ostali podaci nepoznati. MODRIĆ MARTIN, ostali podaci nepoznati. MOHORIĆ Antona JOSIP, 1906. Orehovica, Rijeka. Poginuo 30. IX 1943. na Žumberku. MOJMIR Alojza MARTIN, 1921. Omiš. MOJSIJEVIĆ OBREN, 1911. Ostali podaci nepoznati. MOKA MIHAJLO, ostali podaci nepoznati. MORAVČIĆ Samuila DRAGOLJUB DRAGO, 1922. Kraljevo. MOREL Franca MATIJA, 1907. Donja Košana, Postojna. Poginuo 1944. na Petrovom polju kod Travnika. MORIĆ Ahmeta AVDO, 1921. Čapljina. MORO Valenta STANKO, 1925. Zagreb. MORZEO BALTABAJ, SSSR. Ostali podaci nepoznati. MOSLAVEC STJEPAN, ostali podaci nepoznati. MOSTARAC Stjepana PAVAO, 1924. Vrbica, Trojstvena, Bjelovar. MOŽE Ivana MILAN, 1921. Senožeče, Postojna. MOŽINA Pavla JOŽE, 1919. Selce, Postojna. Poginuo 23. VI 1944. u Bosni. MOŽINA Romana MARČELO, 1926. Trebče, Šmarje pri Jelšah. MRAČIĆ Janka RADOMIR, 1925. Umčari, Grocka. MRAKOVČIĆ Petra NIKOLA, 1911. Kornić, Krk. MRAKOVČIĆ Mate VJEKOSLAV, 1921. Kornić, Krk MRAOVIĆ Petra ADAM, 1917. Bović, Vrginmost. MRAOVIĆ Petra ANKA, 1925. Bović, Vrginmost. MRAOVIĆ ANTE, ostali podaci nepoznati. MRAOVIĆ DRAGUTIN, 1925. Donja Trstenica, Glina. MRAOVIĆ Rade JOVICA, 1922. Bović, Vrginmost. Poginuo 25. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen u Cerovu. MRAOVIĆ MATIJA, ostali podaci nepoznati. MRAOVIĆ Damnjana MILAN SIMIĆ, 1919. Bović, Vrginmost. Poginuo 22. VIII 1943. kod Donje Kupčine u Žumberku. MRAOVIĆ Stevana PAVAO, 1925. Bović Vrginmost. MRAOVIĆ PETAR, 1921. Golinja, Vrginmost. MRAOVIĆ LEŠER Teodora SAVKA, 1926. Bović, Vrginmost. MRAOVIĆ SAVO, Bović, Vrginmost. MRAOVIĆ Mile STEVAN, 1926. Golinja, Vrginmost.

MRAOVIĆ TOŠO, ostali podaci nepoznati. MRATINKOVIĆ Nikole VASILJKA, 1928. Zemun. Poginula 14. XII 1944. u mjestu Sotin kod Vukovara. MRAVIĆ Ante PETAR, 1915. Kampor, Rab. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. MRDA Miroslava BOGOSLAV, 1923. Knin. MRDA HRANISLAV, ostali podaci nepoznati. MRDA JOVO, 1927. Tomingaj, Gračac. MRKALJ Nikole MILIĆ, 1921. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. MRKOBRAD Save RADE, 1919. Utinja-vrelo, Vojnić. MRKOCI FRANJO, 1923. Veliki Komor, Zlatar. Poginuo 9. I 1944. na planini Vlašić u Bosni. MRKOCI LEOPOLD, 1923. Zagreb. MRŠEVIĆ Đorđa DARKO, 1926. Obrenovac. MRŠIĆ ANTON, Idrsko, Tolmin. MRŠNIK Janeza IVAN, 1912. Kal, Postojna. MRZLJAK Petra IVAN, 1912. Novi Vinodolski, Crikvenica. MUČNJAK ZLATKO, 1925. Zagreb. MUDRI ANTON, Mikluševci, Vukovar. Poginuo 15. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. MUDRINIĆ GOJKO, ostali podaci nepoznati. MUHA Ivana ZORKO, 1917. Crnotiče, Koper. MULIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. MUNĐER IVAN, 1925. Pleso, Velika Gorica. MUNIJA Svetozara ĐURO, Donja Rašenica, Grubišno Polje. Poginuo 19. III 1945. kod Iloka i tu sahranjen. MURAKNOV VASILJ, SSSR. Ostali podaci nepoznati. MURATOVIĆ Nazima OSMAN, Sapna, Zvornik. Poginuo 15. XII 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. MUSI F. RUDOLF, 1919. Donja Zdenčina, Jastrebarsko. MUSIĆ Pere DRAGO, 1926. Ruševac Požeški, Slavonska Požega. MUSIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. MUSTAFIĆ Milete DRAGUTIN, 1922. Niška Banja, Niš. MUSEVIĆ AZIM, ostali podaci nepoznati. MUŠNJAK Nikole IVAN, 1913. Stojdraga, Samobor. MUTAVDŽIĆ Ivana MILORAD, 1926. Metković Mačvanski, Bogatić. MUŽAR Matije IVAN, 1925. Zaprešić. MUŽDEKA Radivoja DUŠKO, 1920. Glina. MUŽEVIĆ Antona MARIJAN, 1922. Šmrika, Rijeka. MUŽEVIĆ Martina STJEPAN, 1913. Dramalj, Crikvenica. Poginuo 21. X 1943. u selu Gornji Pribić na Žumberku.

N
NAČAŠVILI Taras VIHTONGO, SSSR. Poginuo 18. VI 1944. u selu Gradina u Bosni i tu sahranjen. NAD ANTON, 1918. Mala Gorica, Samobor. NAĐ FERENC, 1922. Hetin, Žitište. NAĐ Mate IVAN, 1928. Vinkovci. NAĐ JOSIP, 1923. Slavci. NAGLIĆ Palonije ANTON, 1920. Prezid, Čabar. NAHTIGAL Marije VIKTOR, 1910. Sušak, Rijeka.

401

NAKIĆ Vladimira DRAGOLJUB, Donia Lakašina, Leskovac. Poginuo 6. V 1945. koci Vrbovca. NAKIĆ PERO, 1894. Brekovac, Slunj. NAKNICKI LEON, 1923. Sibinj, Si. Brod. NALIĆ ALIJA. Poginuo aprila 1945. kod Pleternice. NALIĆ Alije IBRAHIM, 1920. Sijekovac. Bosanski Brod. Poginuo 16. IV 1945. u Đakovačkoj Satnici gdje je i sahranjen. NAMIMI GINZIMINO, Italija. Nestao 25. X 1944. u Beogradu. NANKA Ivana MIRKO 1928. Zagreb. NARANDŽA JOSIP, Draškovec, Čakovec. Poginuo 9.1 1944. na planini Vlašić u Bosni. NARČILI DOMENICO, Italija, ostali podaci nepoznati. NASI JADEK, 1923. Ridslik, Poljska. NASTAŠIĆ Velimira MILIJAN, 1923. Vel. Borak, Barajevo. Poginuo 23.11945. na Grčića salašu kod Tovarnika. NASTIĆ BORIVOJ, 1926. Radljevo, Ub. NAVRAČIĆ Andre VINKO, 1915. Odra, Zagreb. NAZOR VLADIMIR, 1924. Omiš, Split. Poginuo 27. IX 1943. u Kupčini, sahranjen u Slavetiću na Žumberku. NEBESNIJ FILIP, 1922. Brestovčina, Bos. GraNEBESNY VLADIMIR, 1912. Brestovčina, Bos. Gradiška. NEBO JAN KATICA, 1924. Voloder, Kutina. Poginula 27. IX 1943. u Kupčini. Sahranjena u ribiću na Žumberku. NEDELIĆ RIFAL, ostali podaci nepoznati. NEDELJKO VIĆ Čedomira BOŽIDAR, 1923. Brović, Obrenovac. NEDEUKOVIĆ BRANISLAV, ostali podaci nepoznati. NEDEUKOVIĆ Milovana BRANISLAV, 1923. Ripanj, Beograd. NEDEUKOVIĆ Mihaila UUBIVOJE, 1922. Barzilovica, Lazarevac. NEDEUKOVIĆ Koste MOMČILO, 1925. Lukavica, Lazarevac. NEDEUKOVIĆ Miloja MOMČILO, 1926. Tobolac Trstenik NEDEUKOVIĆ Bogoljuba RADISAV, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. NEDEUKOVIĆ Milića ROZMIR, 1923. Šopić, Lazarevac. Poginuo 8. X 1944. kod Beograda. NEDEUKOVIĆ Mihajla SLOBODAN, 1922. Vrčin, Grocka. NDEUKOVIĆ Miloša SRETEN, 1926. Subotica, Aleksandrovac (k). NEDEUKOVIĆ Dragomira SVETOZAR TOZA, 1928. Bistrica, Lazarevac. NEDEUKOVIĆ VEUA, ostali podaci nepoznati. NDEUKOVIĆ Dragića ŽIVORAD, 1923. Kalinić Ub. NEDEUKOVIĆ Lazara ŽIVORAD, 1920. Jabučje, Laikovac. Poginuo 22. IV 1945. kod Nove Kapele. NEDIĆ Čedomira BOŽIDAR, 1926. Klenje, Bogatić. NEDIĆ Milenka MIODRAG, 1921. Stopanja, Trstenik NEDIĆ STEVAN, 1917. Kutlovo, Kragujevac. NEGIĆ Andrije ALEKSANDAR, 1922. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika. NEGIĆ Bogoljuba ALEKSANDAR, 1922. Jabučje, Lajkovac.

NEGIĆ Mijaila BRATISLAV, 1923. Jabučje, Lajkovac. NEGIĆ Boška DRAGUTIN, 1926. Jabučje, Laikovac. Poginuo 14. XII1944. u selu Grabovo kod Vukovara. NEGIĆ Ranka ISAILO, 1921. Jabučje, Lajkovac. NEGIĆ Boška JOVIŠA, 1921. Jabučje, Lajkovac. NEGIĆ Spasoja MIHAILO, 1922. Jabučje, Lajkovac. NEGIĆ Pavla MILOVAN, 1923. Jabučje, Lajkovac. NEGIĆ Pavla MILOVAN, 1925. Sjekovac, Bosanski Brod. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. NEGIĆ Velimira VELISAV, 1925. Jabučje, Lajkovac. NEGIĆ DRAGOUUB, ostali podaci nepoznati. NELIĆ SREĆKO, ostali podaci nepoznati. NEMČIĆ VJEKOSLAV, 1922. Bobovec Tomaševečki, Klanjec. NEMO VIĆ NEMANJA NEMO, ostali podaci nepoznati. NEMUCA SLAVKO, ostali podaci nepoznati. NENADOVIĆ Vladimira MILAN, 1921. Paune, Valjevo. NENADOVIĆ Milana PERIŠA, 1919. Sovljak, Ub. NENADOVIĆ Radomira RASTOMIR, 1925. Kovačevac, Mladenovac. NENADOVIĆ VOJISLAV, Kovačevac, Mladenovac. Nestao 23. IX 1944. kod Lazarevca. NERAL BARIC A, 1926. Pribić Crkveni, Jastrebarsko, Poginula 22. VII 1943. U D. Kupčini kod Jastrebarskog. NERAL FABIJANIĆ Josipa KATICA, 1925. Gredice, Klanjec. NESRTNI Franca ANTUN, 1924. Pogrebin, Ribnica. NESTOROVIĆ SVETOLIK, ostali podaci nepoznati. NEŠIĆ Ilije ALEKSANDAR, 1913. Šepšin, Mladenovac. Poginuo 14. III 1945. kod Erde vika u Sremu. NEŠIĆ Borivoja DUŠAN, 1924. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. NEŠIĆ Nedeljka RADOMIR, 1922. Mramorac, Sm. Palanka. NEŠIĆ Vladimira RADOSAV, 1914. Lugavčina, Smederevo. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. NEŠIĆ Živojina VOJISLAV, 1927. Bogdanje, Trstenik MEŠIĆ Dušana ŽIVOJIN, 1926. Beograd. NEŠKOVIĆ Svetozara DRAGIŠA, 1919. Vračević, Lajkovac. NEŽMAHEN NIKOLA, 1908. Petrovsko, Krapina. NIKIĆ Ilije MILAN, Dijelka, Virovitica. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. NIKITIĆ Milana LJUBIŠA, 1924. Dobroljupci, Aleksandrovac (k). NIKO Dl JEVIĆ BERISLAV, 1924. Svrljig. NIKOLIC ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. NIKOLIĆ-STANIŠIĆ ANKA, ostali podaci nepoznati. NIKOLIĆ Vladimira BOGOSAV, 1921. Šljivovik, Svrljig, Poginuo 22.1 1945. NIKOLIC Milorada BORISAV, 1920. Drenova, Brus. NIKOLIĆ BOSIUKA BOSA, ostali podaci nepoznati.

402

NIKOLIC Ivana BRANISLAV, 1924. Kalenić, Ub. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. NIKOLIC Pavla ĆEDOMIR, 1926. Boleč, Grocka. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. NIKOLIC Radoja ČEDOMIR, 1924. M. Ivanča, Sopot. tilKOLIĆ Stevana DIMITRIJE, 1926. Bitola. NIKOLIC Ljubisava DOBRIVOJE, 1927. Guncati, Barajevo. Poginuo 19.1 1945. kod Tovarnika. NIKOLIC DRAGO, ostali podaci nepoznati. NIKOLIC Čedomira DRAGOSLAV, 1926. Drenova, Brus. NILOLIC Lazara DUŠAN, 1905. Titovo Užice. NIKOLIC Đorđa JOVO. 1928. Mladikovine, Teslić. . NIKOLIC Đure LAZO, 1924. Blatnica, Teslić. Poginuo 1945. kod Šida. NIKOLIĆ Radojčić Radisava LJUBICA, 1922. Struganik, Mionica. NIKOLIĆ Blagoja LJUBISAV, 1927. Perutina, Doljevac. Poginuo 25. IV 1945. kod Novske. NIKOLIĆ Živka MIHAILO, 1925. Guncati, Barajevo. NIKOLIĆ Stanimira MILAN, 1920. Kaonik, Kruševac NIKOLIĆ Vidoje MILAN, 1924. Drainac, Svrljig. NIKOLIĆ Rajka MILENA, 1919. Struganik, Mionica. NIKOLIĆ MILISAV, 1915. Niš. NIKOLIĆ Dragoljuba MILOJKO, 1925. Radljevo, Ub. NIKOLIĆ Dragoljuba MILORAD, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 13. XII 1944. u mjestu Sotin kod Vukovara. NIKOLIĆ Miloša MILORAD, 1926. Struganik, Mionica. NIKOLIĆ Stanoja MILORAD, 1927. Krnjevo, V. Plana. NIKOLIĆ Živomira MILORAD, 1925. Ranilović, Aranđelovac. NIKOLIĆ MILUTIN, 1926. Sokolovo, Lazarevac. NIKOLIĆ MIODRAG, 1927. Beograd. NIKOLIĆ Čedomira MIODRAG, 1922. Guncati, Barajevo. NIKOLIC Milisava MIODRAG, 1920. Sopić, Lazarevac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. NIKOLIC Milisava MIODRAG, 1927. Guncati, Barajevo, NIKOLIC Mladena MIODRAG, 1927. Mozgovo, Alcksirictc NIKOLIĆ Mihajla NIKOLA, 1912. Zemun. NIKOLIĆ Vladimira NOVICA, 1927. Slivje, Svrljig. NIKOLIĆ Aleksandra PAVLE 1920. Vrelo, Ub. Poginuo 22.1 1945. u selu Nijemci kod Vinkovaca. NIKOLIĆ Čedomira PAVLE, 1926. Boleč, Grocka. NIKOLIC Novaka PAVLE, 1921. Brgule, Ub. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. NIKOLIC Davida PETAR, 1923. Uljanik, Daruvar. NIKOLIĆ Vitomira RADENKO, 1925. Struganik, Mionica. Nikolić RADISAV, 1927. Umka, Beograd. NIKOLIĆ Dragomira RADISAV, 1927. Draževac, Obrenovac.

NIKOLIC Ljubisava RADIVOJE, 1923. Guncati Barajevo. NIKOLIC Živojina RADIVOJE, 1925. Guncati, Barajevo. NlKOLIĆ RADO, 1926. Turčinovići, Lištica. NIKOLIC Milovana RADO JE, 1924. Guncati, Barajevo. NIKOLIĆ RADOMIR, 1913. Titograd. NIKOLIĆ Pantelije RADOVAN, 1926. Mačvanski Pričinović, Šabac. NIKOLIĆ Radisava RADOVAN, 1926. Struganik, Mionica. NIKOLIĆ Maksima SLAVOUUB, 1922. Užička Požega. NIKOLIĆ Čedomira SRBOLJUB, 1924. Sovljak, Ub. NIKOLIC Dragoljuba SREĆKO, 1922. Radljevo, Ub. Poginuo 17.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. NIKOLIĆ Radisava STEVAN, 1922. Stuganik, Mionica. Poginuo 10. XII 1944. kod Iloka. NIKOLIĆ Dimitrija SVETISLAV, 1919. Lazarevac. NIKOLIĆ Rajka SVETOLIK, 1923. Berkovac, Mionica. NIKOLIĆ Vladimira TIHOMIR, 1921. Miloševac, V. Plana. NIKOLIĆ Stanoja TIOSAV, 1924. Sovljak, Ub. Poginuo 17.11945. U Đeletovcima koa Vinkovaca. NIKOLIĆ Milisava VELIMIR, Brgule, Ub. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. NIKOLIĆ VELIMIR VEUA, 1926. Svrljig. NIKOLIĆ VIDOJE, ostali podaci nepoznati. NIKOLIĆ VITOMlR, Ripanj, Beograd. Nestao 25. X 1944. u Zemunu. NIKOLIĆ Arsenije VLADAN, 1922. Šarbane, Ub. Poginuo 12. IV 1945. u mjestu Lovaš kod Vukovara. NIKOLIC VLADIMIR. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. NIKOLIC Spasoja VLADISAV, 1925. Sovljak, Ub. NIKOLIĆ Todosija VLASTIMIR, 1923. Izvor, Sv^ rljig. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. NIKOLIĆ Svetozara ZDRAVKO, 1927. Uzveće, Bogatić. NIKOLIĆ ŽIVAN, ostali podaci nepoznati. NIKOLIĆ Lazara ŽIVKO, 1919. Boleč, Grocka. NIKOLIĆ Spasoja ŽIVORAD, 1919. Struganik, Mionica. NIKOLIŠ Miloša STEVO, 1922. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. Poginuo 25. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen na Sjenokosu. NIKOPULOS JORGI, Grčka. Ostali podaci nepoznati. NIKOVIĆ IVAN, 1923. Sela Sesvetska, Sesvete. NINIZE NIKOLA, 1919. SSSR. NINKOVIĆ Stevana LJUBIŠA, 1923. Dudovica. Lazarevac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. NIŠEVIĆ Mile MILOŠ, 1920. Šljivovac, Vrginmost. Zarobljen 19.1 1943. kod Kupčine, ubijen u Karlovcu. NORŠIĆ DRAGUTIN, Lukovec, Velika Gorica. NORŠIĆ Petra LOVRO, 1926. Pleso, Velika Gorica. NORŠIĆ Petra STJEPAN, 1924. Pleso, Velika Gorica. NOVAK ANTON. 1922. Knežak, Ilirska Bistrica. NOVAK STJEPAN, ostali podaci nepoznati.

403

NOVAK VLADO, 1926. Zagreb. Poginuo 21. X 1943. u selu Pribić na Žumberku. NOVAKOVIĆ Živana BOGOLJUB, 1921. Brgule, Ub. Poginuo 5. IV 1945. kod Zobišta, sahranjen u Bapskoj. NOVAKOVIĆ Save Đuro, 1922. Kuljensko, Vojnić. NOVAKOVIĆ Josipa UUBIVOJE, 1925. Gornji Mušići, Mionica. NOVAKOVIĆ Mitra MILAN, Markušica, Vinkovci. Poginuo 9.11944. na planini Vlašić u Bosni. NOVAKOVIĆ Đure MILE, 1926. Radmanovac, Vojnić. NOVAKOVIĆ Luke STANOJE, 1915. Miloševac, V. Plana. NOVIČIĆ Živojina DRAGOLJUB, 1926. Stubica, Lazarevac. NOVKO IVAN, 1897. Kućan Marof, Varaždin. NOVOSEL Vinka ALOJZ, 1925. Podgrađe Podokičko, Samobor. NOVOSEL Juraja PETAR, 1926. G. Stubica. Donja Stubica. NOVOSEL Jurin PETAR, Novo Selo Okićko, Jastrebarsko. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. NOVOSEL Ivana ZVONKO, 1925. Vrapče, Zagreb. Ppginuo 27. IX 1943. na Geri kod Popovića u Žumberku. NOVOSELEC Mije IVAN, 1914. Kotarice, Krapina. NOVOSELEC Blaža JANKO, 1923. Grančari, Zagreb. NOVOSELEC Ignjaca JOSIP JOZA, 1920. Rakitovica, D. Miholjac. Poginuo 3. V 1944. kod Mrkonjić Grada. NOŽINIĆ BRANKO, 1913. Dobanovci, Zemun. NUK Franca FRANC, 1912. Zadlaz, Tolmin.

OBRADOVIĆ Milana MILOŠ, 1920. Brgule, Ub. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. OBRADOVIĆ MILUTIN, 1926. Mejirova. OBRADOVIĆ MIODRAG, 1925. Grabovac, Trstenik. OBRADOVIĆ Miodraga MIROSLAV, 1923. Petina, Kruševac. OBREN Đure NIKOLA NIKICA, Velja Međa, Trebinje. Poginuo 22. III 1945. u Zobištu kod Bapske. OBROVSKI Josipa JOSIP JOCA, 1922. Zemun. OBUĆINSKI Alekse VOJISLAV, 1922. Radljevo, Ub. OČIĆ Janka VERICA, 1925. Vojni Križ, Čazma. ODAK Polde ĐURO, 1910. Drežnik-grad, Slunj. Poginuo 25. V 1944. na Sjenokosi, sahranjen u selu Donja Pecka kod Mrkonjić Grada. ODRIBOŽIĆ Petra MATIJA, 1927. Mračaj, Majur. OGNJANOVIĆ Ljuboja BRANISLAV, 1921. Popovac, Paraćin. OGRIĆ VLADIMIR, 1921. Draga, Rijeka. OGRIJANSEK STANKO, ostalo nepoznato. OJANI JANO, Poljska. Ostali podaci nepoznati. OJO Ivana VINKO, 1925. Loka. Koper. OKRAJINOV Mihaila ŽARKO, 1923. Bršadin, Vukovar. Poginuo 25. I 1944. i sahranjen na Kruševom polju u Bosni. OKRETIČ Jožefa MIRKO, 1918. Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer. OLOVČIĆ Akifa AVDO, Feletiči, Sarajevo. Poginuo 22. I 1945. kod Tovarnika. OMANOVIĆ Osmana OSMAN, Biljani, Ključ. Poginuo 25. V 1944. kod Mrkonjić Grada. Sahranjen u selu Donja Packa. ONUMIJEVIĆ MIRKO, Trnjani, Slavonski Brod. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. OPAČIĆ Branka RANKA, 1925. Kolarić, Vojnić. Poginula 22. IV 1945. u selu Donji Lipovac kod Nove Gradiške. OPSENICA Mile MILOVAN MIĆO, 1921. Plaški, Nj Ogulin. OPUHAČ Josipa MARKO, 1911. Šestine, Zagreb. NJEGO Evgena NIKOLA, 1925. Blažuj, Ilidža. Poginuo 8. VII 1944. NJEGOVAN LJUBOMIR, 1913. Počitelj, Gospić. ORAZEN Jakoba DANILO, 1925. Prestranek, PoNJEUAK Egidie BORIS, 1924. Zagreb. stojna. NJELJAK Egidije EG IDI JE, 1921. Zagreb. OREL STANISLAV, 1916. Zgonik, Trst. Poginuo NJEMČEVIC FEHIM, ostali podaci nepoznati. 7. V 1944. u selu Medine kod Bugojna. NJEŽIĆ DUŠAN. Poginuo 2,11943. u Krašiću, sa- OREŠČANIN ANKA ANICA, 1922. Glina. hranjen u Sošicama na Žumberku u skupnu OREŠIĆ Josipa LJUDEVIT, 1909. Desinić, Krapigrobnicu. na. Zarobljen 23. I 1943. u selu Petrovina na Žumberku. OREŠIĆ ZDENKA, 1926. Zagreb. OREŠKOVIĆ Stjepana DRAGIĆA, 1923. Zagreb. OREŠKOVIĆ JOSIP, Zagreb. Poginuo 9.11944. u selu Gostilj kod Travnika. OBAD Ivana JANKO, 1906. Selež, Trst. OREŠKOVIĆ Jure JOSIP, 1918. Kompolje, OtoOBEZAN MATO, 1928. Ilača, Vukovar. čac. OBLAK Franje DANKO, 1921. Zagreb. OBOZAN NIKOLA, Ravno. Poginuo marta 1945. OREŠKOVIĆ PETAR PERO, ostalo nepoznato. OREŠNI TOMISLAV, ostali podaci nepoznati. kod Bapske. OBRAČEVIĆ PETAR PERO, Podgarić, Garešni- ORLANDI Đakoma NAZARETO, Subijano, Italija. Poginuo 18. IV 1944. kod Lisine u Bosni. ca. OBRADO VIĆ DARINKA, ostalo nepoznato. ORLAT ISELJ, Holandija. Ostalo nepoznato. OBRADOVIĆ ILIJA, 1923. Kašt, Ozalj. Poginuo ORLIĆ Damnjana ILIJA, 1911. Brloe, Otočac. OROZ EVGEN, 1916. Miloševac, Velika Plana. 1943. OBRADOVIĆ JELKA. Nestala juna 1944. kod OSEČANSKI Milosava MIODRAG, 1925. Bogatić. Gornjeg Vakufa. OBRADOVIĆ JOVAN JOVO, ostali podaci ne- OSEČANSKI Živana ŽIVKO, 1923. Bogatić. OSENJAK IVAN, 1891. Lovrenc, Ptuj. Poginuo 7. poznati. V 1944. u selu Miletići kod Travnika. OBRADOVIĆ Milana MILORAD, 1920. Brgule, OSKANAŠVILI GOGI, 1913. SSSR. Ub. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika.

o

404

OSMANOVIĆ HUSO, Bratunac. Poginuo marta 1944. kod Jajca. OSTOJIĆ Marka DRAGAN, 1927. Katinovac, Vrginmost. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. OSTOJIĆ Milenka DRAGOLJUB, 1924. Šopić, Lazarevac. OSTOJIĆ GOJKO, Lazarevac. Poginuo na sremskom frontu. OSTOJIĆ IVAN, 1901. Mraclin. V. Gorica. OSTOJIĆ Živka MILAN, 1917. Volujac, Šabac. OSTOJIĆ Obrada MIODRAG, 1924. Šopić, Lazarevac. OSTOJIĆ Stepana RADENKO, 1926. Šopić, Lazarevac. OSTOJIĆ Milana RADO JE, 1926. Slatina, Šabac. OSTOJIĆ SAVO, Kukunjevac, Pakrac. Nestao 22. VI 1944. kod G. Vakufa. OSTOJIĆ Spasoja VASO, 1922. Kukunjevac, Pakrac. OSTOVIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. OSTREŠ NOVOSEL rod. KATUSIĆ ANĐELA, 1921. Zdenci Brdovečki, Zaprešić Poginula 15. I 1944. na Žumberku. OSTREŠ Ivana DRAGO, 1922. Zaprešić. OSTREŠ NOVOSEL Janka IVAN, 1915. Zdenci Brdovečki, Zaprešić. Poginuo 6. VII 1944. u Bosni. OSTRIĆ Vjerka NIKOLA, Novigrad. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. OŠTRIĆ JERKO, ostali podaci nepoznati. OTAŠEVIĆ Vidoja DUŠAN, 1927. Gajevi, T. Užice. OTAŠEVIĆ Živadina STAMENKO, 1920. Podunavci, Vrnjačka Banja. OTKOVIĆ JELENA, ostali podaci nepoznati. OŽANIĆ Josipa ERNEST, 1914. Brod na kupi Delnice. OŽBOLT Filipa BOŽO, 1919. Gerovo, Ćabar.

PA JER Ivana DRAGO, 1923. Odra, Sisak. Poginuo 1943. u Žumberku. PA JER Ivana JURAJ, 1908. Odra, Sisak. PA JEVIĆ Miloša ALEKSANDAR, 1928. Beograd. Nestao u NOR-u. PA JIĆ Davida DUŠAN, 1923. Slavsko Polje, Vrginmost. PAJIĆ Stevana MILE, 1922. Slavsko Polje, Vrginmost. Poginuo 3. X 1943. u Žumberku, sahranjen u Sv. Jani. PAJIĆ NENAD, Slavsko Polje, Vrginmost. PAJIĆ Đure NINKO, 1923. Slavsko Polje, Vrginmost. PAJIĆ Petra PETAR, 1919. Jurga, Vojnić. PAJIĆ Petra STEVAN, 1923. Jurga, Vojnić. PAJINOVIĆ JANKO, ostali podaci nepoznati. PAJSER PAJDER Miroslava JAROSLAV, 1921. Beograd. Poginuo 3. XII 1944. kod Neština. PAKLICA JOSIP, 1916. Ravnie, Rab. PAKŠAJ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. PALA JIĆ ŠANTIĆ Stjepana JURAJ, 1907. Staro Pračno Sisak PALAMETA TRKUUA Ivana IVANKA IVKA, 1924. Prenj, Stolac. PALČIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. PALELINI PAGNULE, Italija. Poginuo 21. X. 1944. u Zemunu. PALEŠČAK Stjepana PAVAO, 1919. Javorje, Zaprešić. Poginuo aprila 1945. kod Bapske. PALIBRK Milutina MILOŠ, 1920. Dašnica, Aleksandrovac. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. PALIĆ Stanislava RADMIL, 1921. Azanja, Sm. paPALMIRI VINCENZO, 1908 Napulj, Italija. PALUROVIĆ SAVA, ostali podaci nepoznati. PALUŠKA SVETOZAR, ostali podaci nepoznati. PANČIČ ZVONKO, 1925. Zagreb. PANDIĆ LUKA, 1925. Otok, Vinkovci. PANDROVIĆ JOSIP, 1926. Novalja, Pag. PANGOS Angela IVAN, 1925. Brje, Ajdovščina. PANGRACIJE Viktora MARKO, Zvečevo, Slatina. Poginuo 6. IV 1944. u Ševićima kod Jajca. PANIĆ ANKA, 1925. Radljevo, Ub. PANIĆ BOŽIDAR. Grabovica, Valjevo. Poginuo 6. IV 1945. kod Bapske, sahranjen u Ilok u. PANIĆ D., pstali podaci nepoznati. PANIĆ MIĆO, ostali podaci nepoznati. PANIĆ MIHAJLO, ostali podaci nepoznati. PANIĆ MILADIN, 1924. Radljevo, Ub. PANIĆ Jove MILE, 1931. Mušić, Kupres. PANIĆ PANTELIJA, ostali podaci nepoznati. PANIĆ RADMILO, ostali podaci nepoznati. PANIĆ Vojislava RANKO, 1921. Radljevo, Ub. PANIĆ VASO, ostali podaci nepoznati. PANIĆ Vladisava ŽIVAN, 1924. Radljevo, Ub. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. PANOVIĆ MIHAILO, ostali podaci nepoznati. PANTELIĆ Dimitrija ANDRIJA, 1925. Kalenić, Ub. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. PANTELIĆ Nikole BORIVOJE, 1920. Jabučje, Lajkovac. PANTELIĆ Stanislava BORIVOJE, 1925. Jabučje, Lajkovac. PANTELIĆ Nikole BOŽIDAR, 1923. Jabučje, Lajkovac. PANTELIĆ BRANISLAV, ostali podaci neoznati. PANTELIĆ ĆEDOMIR, ostali podaci nepoznati. PANTELIĆ DOBRIVOJ, ostali podaci nepoznati. PANTELIĆ Novaka DRAGOLJUB, 1918. Novo Selo. Vrnjačka Banja.

P
PAĆOJ JOVAN, 1926. Novi Bečej. PAČTIĆ VITOMIR, ostali podaci nepoznati. PAĐAN MARIJANA, 1923. Zelenika, HercegNovi. PAĐEN Vicka MARCELJ, 1916. Ledenice, Crikvenica. PAĐEN Ivana STJEPAN, 1916. Bribir, Crikvenica. PAĐEN Milana ZDRAVKO, 1922. Ledenice, Crikvenica. PAGON Jože JANKO, 1916. Bukovo, Idrija. PAHUINA Josipa IVAN, 1920. Mundanije, Rab. Umro 26. X 1944. u bolnici u Beogradu. Sahranjen u skupnu grobnicu. PAHLJINA Andrije JOSIP, 1916. Mundanije, Rab. PAHLJINA Krsta JOSIP, 1923. Mundanije, Rab. PAHUINA Josipa JOSIP, 1924. Supetarska Draga, Rab. PAHUINA Jure KARLO, 1918. Mundanije, Rab. PAHLJINA Josip KREŠIMIR, 1920. Mundanije, Rab. Umro 1944. u selu Bijelo Bučje kod Teslića. PAIĆ Petra STEVAN, 1918. Radon ja, Vojnić. PAJACI PADAL, strani državljanin. Poginuo 3. X 1943. na Plešivici u Žumberku.

405

PANTELIĆ Bogdana LJUBOMIR, 1925. G. Zlegi- PASARIČEK Antona DRAGUTIN, 1908. Hromec, Krapina. nje, Aleksandrovac. PANTELIĆ Kosana MILIJAN, 1923. Jabučje, Laj- PASARIČEK FRANJO, 1922. G. Konjščina, Zlatar. kovac. Poginuo 14. XII1944. kod Grabova, VuPASARIĆ FRANJO. Poginuo 2. V 1943. kod Šenkovar. truperta u Sloveniji. PANTELIĆ Dragoljuba MILIVOJE, 1926. PološPASARIĆ STJEPAN, 1925. Brdovec, Zaprešić. nica, Kosjerić. PANTELIĆ Svetozara MILOMIR, 1921. Jabučje, PASKAŠ LUKA, 1921. Široka Kula, Gospić. Poginuo 25. VIII 1944. na Palisadu, gdje je i sahraLajkovac. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. njen u skupnu grobnicu. PANTELIĆ Bogoljuba MILORAD, 1927. Kalenić, PATAČIČ MIJO, 1919. Cugovac, Vrbovec. Nestao Ub. 20. 9. 1943. između Desinca i Jaske. PANTELIĆ MILOVAN, ostali podaci nepoznati. PANTELIĆ Simeuna MILUTIN, 1921. Jabučje, PATAFTA IVO, 1909. Hrženica, Ludbreg. Nestao 10.11944. između Oboraca i Koravla, kod DoLajkovac. njeg Vakufa. PANTELIĆ RADMILO, 1923. Kamenica, KraljePATAFTA STJEPAN, ostali podaci nepoznati. vo. PANTELIĆ Milosava RADOSAV, 1917. G. Zlegi- PAUKOVIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. PAULIĆ Jožefa PETAR, Crnika, Panjevac. nje, Aleksandrovac (k). PANTELIĆ Kosana RADOVAN, 1925. Jabučje, PAUNOVIĆ BORISLAV, 1922. Šopić, Lazarevac. Nestao 13. X 1944. u selu Babe kod Sopota u Lajkovac. Srbiji. PANTELIĆ Čedomira VITOMIR, 1924. Ljutice, PAUNOVIĆ Radovana BORIVOJE, 1926. RaniloKoceljevo. vić, Aranđelovac. PANTELIĆ ŽIVAN, 1921. Vrbica, Aranđelovac. PANTIĆ MILAN, Drlupa, Sopot. Nestao 21. X PAUNOVIĆ Dragutina BOŽIDAR, 1924. Lugavčina, Smederevo. 1944. u Zemunu. PANTIĆ Marisava MILORAD, 1926. Srnje, Kru- PAUNOVIĆ Đorđa BRANISLAV, 1924. Dražanj, Grocka. ševac. PAUNOVIĆ Dragiše KRSTA, 1925. Sopić, LazarePANTIĆ MILUTIN, 1920. Lajkovac. vac. Poginuo 12 IV 1944. kod Bapske. PANTIĆ Mirisava MIROSLAV, 1924. Srnje, KruPAUNOVIĆ Dragoljuba MARKO, 1922. Ripanj, ševac. Poginuo 19. I 1945. kod Šida. Beograd. PANTIĆ Dragutina RADMIL, 1927. Vlaški Do, PAUNOVIĆ Marka MARKO, 1923. Veliko LiješSm. Palanka. će, Ozalj. Poginuo 1943. na Oštrcu u ŽumberPANTIĆ Živadina RADMIL, 1922. Azanja, Sm. Paku. lanka. Poginuo 7. I 1945. PANTIĆ Živorada VLADETA, 1924. Sovljak, Ub. PAUNOVIĆ Milana MIHAILO, 1924. Dren, Laza revac. PANTO VIĆ Rade BUDIMIR, 1910. Titovo Užice. PAUNOVIĆ Radenka MILAN, 1924. Ljubić, ČaPANTOVIĆ ĐORĐE, 1923. Beograd. čak. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. PANTO VIĆ Rade MILAN, 1902. Titovo Užice. PAUNOVIĆ Stanoja MILAN, 1927. Lukavica, LaPAPA ANKICA, ostali podaci nepoznati. zarevac. PAPA Šimuna VID, 1915. Jakovlje, D. Stubica. PAPADAPULOS JOSIF, Grčka. Ostali podaci ne- PAUNOVIĆ Aleksandra MIODRAG, 1921. Stepojevac, Lazarevac. poznati. PAUNOVIĆ MIRKO, 1905. Brezovo Polje, Glina. PAPIĆ MARICA, 1913. Hercegovac, Garešnica. PAUNOVIĆ RAJKO, ostali podaci nepoznati. PAPIĆ MILE, ostali podaci nepoznati. PAPIĆ Čedomira RADOMIR, 1916. Kovačevac, PAUNOVIĆ Čedomira SRETEN, 1920. Petka, Lazarevac. Poginuo 14. XII1944. kod Sotina, VuMladenovac. kovar. PARAC Ivana IVAN, 1924. Kričina, Crikvenica. Poginuo aprila 1945. kod Pleternice i tu sahra- PAUNOVIĆ Milana STANISLAV, 1926. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 19. I 1945. u selu Nijemci njen. kod Vinkovaca. PARAC JOSIP. Poginuo 1945. PAUNOVIĆ Spasoja VLADIMIR, 1920. Jabučje, PARAČ Ante FEODOR, 1929. Zemun. Lajkovac. PARAPAT MIJO, Pazin. Poginuo juna 1944. kod PAUNOVIĆ ŽIVKO, 1927. Lugavčina, SmedereJajca. vo. PARA VIĆ Juraja STANKO, 1925. Krasica, Rijeka. PAUNOVIĆ Velimira ŽIVOJIN, 1924. RubribrePoginuo 1944. u Bosni. za, Lajkovac. PAREZANOVIĆ Novice DRAGOLJUB, 1924. DuPAUNOVIĆ ŽIVORAD, ostali podaci nepoznati. dovica, Lazarevac. PAUŠAK Petra JOSIP, 1928. Zemun. PARFANT IVAN, 1922. Zagreb. PAUŠIĆ ANDREJ, 1907. Široka Njiva, Gorica. PARIDIS VLADO, ostali podaci nepoznati. PARIPOVIĆ DANILO, ostali podaci nepoznati. PAVIĆEVIĆ MIROJE, ostali podaci nepoznati. PARIPOVIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. PAVIĆ ANTE, 1920. Sičice Nova Gradiška. ZaPARIPOVIĆ MILAN, 1909. Mali Gradac, Glina. robljen 15.1 1943. kod Krašića u Žumberku. Umro od zapalenja creva 25. IV 1944. PAVIĆ Janka ĐURO, 1924. Dragoševici, Ozalj. PARKOVIĆ Mate LEOPOLD, 1917. Derventa. Poginuo 1943. u Horvatima, kod Samobora. PARMAKOVIĆ Nikole MILORAD, 1924. Salaš PA VIC Petra JANKO, 1921. Dragoševci, Ozalj. Noćajski, Sremska Mitrovica. PAVIĆ Petra NIKOLA DIKA, 1925. Dragoševci PARŠIN IVAN, ostali podaci nepoznati. Ozalj. PARTENOVIĆ MAČEIDZE, SSSR. Poginuo 30. PAVIĆ Petra PETAR, 1920. Dragoševci, Ozalj. XII 1944. u Neštinu kod Iloka. PAVIĆ SJEPAN, ostali podaci nepoznati. PASARIČEK DRAGO, 1908. Varaždin.

406

PAVKOVIĆ Aleksije JOVAN, 1924. Vlaška, Mladenovac. PAVKOVIĆ Aleksandra MILOVAN, 1923. Vlaška, Mladenovac. PAVLAKOVIĆ Janka JURE, 1921. Račak, Duga Resa. PAVLETIĆ ADOLF, ostali podaci nepoznati. PAVLIČ Jože PETER, 1926. Klanec pri Kozini, Sežana. Poginuo 16. IV 1944. kod Jajca. PAVLIČEVIĆ Pavla GVOZDEN, 1926. Tršanovci, Brus. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. PAVLIČEVIĆ Antona JURE, 1921. Krmpote, Crikvenica. PAVLIČEVIĆ Alekse MIRKO, 1925. Blatnica, Teslić. Poginuo 1945. na sremskom frontu. PAVLIČIĆ Mile MILAN, 1921. Rakovica, Slunj. PAVLIČIĆ Mile PERO, 1924. Rakovica, Slunj. Poginuo 1944. kod Jajca. PAVLIČIĆ KATE PERO, 1927. Rakovica, Slunj. Poginuo 27. V 1944. kod Donje Pecke Mrkonjić Grad i tu sahranjen. PAVLIĆ Srećka DAVID, 1925. Mrkopalj, Delnice. PAVLIČ IVAN, 1916. Zagreb. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. PAVLIĆ MATO, 1911. Pitomača, Đurđevac. Poginuo 8. IV 1944. u s. Doribaba kod Jajca. PAVLIĆ Mate PERO, 1911. Pitomača, Đurđevac. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. PAVLIĆ Stjepana VLADO, 1922. Tribalj, Crikvenica. PAVLIN MAKS, 1927. Kneževi Vinogradi, Beli Manastir. PAVLINIĆ FRANJO, Velika Gorica. PAVLINIĆ ZLATA, 1924. Galdovo, Sisak. Poginula 27. IX 1943. na Krašiću u Žumberku. PAVLIŠKO Josipa BARICA, 1922. Vrapče, Zagreb. PAVLISKO Marka DRAGUTIN, 1919. Vrapče, Zagreb. PAVLOVIČ Franca DAVID, 1910. Idrija. Poginuo 30. V 1944. u selu Mlinište kod Mrkonjić Grada. PAVLOVIČ Franca ANTON, 1926. Idrija. Nestao zarobljen 30. V 1944. kod Mliništa. Mrkonjić Grad. PAVLOVIČ MAKS, 1926. Idrija. Poginuo 30. V 1944. u selu Mlinište kod Mrkonjić Grada. PAVLOVIČ ANDRIJA, 1923. Žablje, Karlovac. Nestao 30. VI 1944. u selu Dubočani kod Konjica u Bosni. PAVLOVIČ Dragomira BOGOLJUB, 1927. Boljevac, Kruševac. PAVLOVIČ BORISAV, 1920. Dvorska, Krupanj. PAVLOVIČ Lazara BUDIMIR, 1926. Stubica, Lazarevac. PAVLOVIČ CVETKO, Velika Krajina, Josipovac. Poginuo 27. IV 1945. kod Bujavice, Pakrac. PAVLOVIČ Jeremije ĆEDOMIR, 1923. Kovačevac, Mladenovac. Poginuo 13. XII 1944. kod Mikluševaca, Vukovar. PAVLOVIČ Dragoljuba ĆEDOMIR, 1926. Stubica, Lazarevac. PAVLOVIČ Miloša ĆEDOMIR, 1922. Stubica, Lazarevac. PAVLOVIČ Milana DOBRIVOJE, 1922. Jabučje, Lajkovac. PAVLOVIČ Radomira DRAGIŠA, 1923. Milutovac, Trstenik. PAVLOVIČ DRAGOLJUB, 1924. ostali podaci nepoznati.

PAVLOVIČ Đure DUŠAN, 1925. Kirin, Vrginmost. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen u Buku kod Slavosnke Požege. PAVLOVIČ FRANJO, Stupnik, Zagreb. PAVLOVIČ Josipa IVAN, 1922. Kraljevac Sesvetski Sesvete PAVLOVIČ IVANA, 1927. Gornji Ondrić. PAVLOVIČ JAKOV, 1920. Prpzor. Nestao 17. IV 1943. kod Novog Sela na Žumberku. PAVLOVIČ Franje MIJO, 1927. Repišće, Jastrebarsko. PAVLOVIČ Mate LEOPOLD, 1917. Derventa. PAVLOVIČ MILAN, 1921. Bović, Vrginmost. PAVLOVIČ MILAN, 1927. Majdan, Gornji Milanovac. PAVLOVIČ Dragoljuba MILAN, 1921. Dren, Lazarevac. PAVLOVIČ Petra MILE, 1921. Kirin, Vrginmost. PAVLOVIČ Bože MILE, 1921. Podgorje, Vrginmost. PAVLOVIČ Riste MILISAV, 1927. Beljina, Barajevo. PAVLOVIČ Mihaila MILORAD, 1922. Šopić, Lazarevac. PAVLOVIČ Đure MILOŠ, 1926. Kirin, Vrginmost. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. PAVLOVIČ MIODRAG, 1922. Puška, Novska. PAVLOVIČ MIODRAG, 1927. Zelica. PAVLOVIČ Ivana MIODRAG, 1921. Radljevo, Ub. Poginuo januara 1945. na srem. frontu. PAVLOVIČ Vojislava MIROLJUB, 1927. Poljace, PAVLOVIČ Borislava MIROSLAV, 1927. Pasjača, Ražanj. PAVLOVIČ IVANIŠEVIĆ Živana NADEŽDA, 1921. Lazarevac. PAVLOVIČ PAVAO. Poginuo juna 1943. PAVLOVIČ Mile PETAR, 1922. Donji Kirin, Vrginmost. Poginuo 27. IX 1943. kod Krašića na Žumberku. PAVLOVIČ Izidora RADMILA,1928. Beograd. Poginula 6. XII 1944. kod Tovarnika. PAVLOVIČ RADOMIR, 1926. Stubica, Lazarevac. PAVLOVIČ Milovana RANKO, 1925. Šopić, Lazarevac. PAVLOVIČ Dimitrija RATKO, 1920. Drlupa, Sopot. PAVLOVIČ Aleksandra SLOBODAN, 1926. Begaljica, Grocka. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. PAVLOVIČ Radomira SLOBODAN, 1921. Golubac, Mionica. PAVLOVIČ Čedomira SRETEN, 1920. Petka, Lazarevac. Poginuo 14. XII1944. kod Sotina, Vukovar. PAVLOVIČ Živorada STANIMIR, 1922. Radljevo, Ub. PAVLOVIČ STEVO, 1925. Donji Kirin, Vrginmost. PAVLOVIČ STJEPAN, 1924. Donji Kirin, Vrginmost. PAVLOVIČ Gruje STRAHOMIR, 1925. Galibabinac, Svrljig. Nestao 23.1 1945. kod Tovarnika. PAVLOVIČ SVETISLAV, ostali podaci nepoznati. PAVLOVIČ SVETOMIR, 1926. Kamen Dol, Kavadarci. PAVLOVIČ Bogomira TRIFUN, 1927. Poslon, Ražanj.

407

PAVLOVIČ VALENT, Stupnik Zagreb. Nestao 23. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. PAVLOVIČ VESELIN, 1927. Ostali podaci nepoznati. PAVLOVIČ Lazara VLADIMIR, 1924. Stubica, Lazarevac. Poginuo 7. XII 1944. kod TovarniPAVLOVIĆ Velimira VOJISLAV, 1925. Poljna, Trstenik. PAVLOVIČ Živorada VOJISLAV, 1922. Radljevo, Ub. PAVLOVIČ A. ZAHUBAJOV, SSSR. Poginuo 16. III 1944. u Blatnici kod Teslića i tu sahranjen. PAVLOVIČ Josipa ŽIVKO, 1919. Lajkovac. Poginuo 14. XII 1944. u Mikluševcima i tu sahranjen. PAVLOVIČ Milorada ŽIVORAD. 1926. Beograd. PAVLOVIČ Petra ŽIVORAD, 1925. Boždarevac, Barajevo. PAVLOVIČ Petra ŽIVORAD, 1928. Šopić, Lazarevac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. PAVONE Josipa RENATO, 1914. Trst. PAŽAR Matevža ALBIN, 1922. Pivka, Postojna. PAŽINOVIČ Ostoje ILIJA, 1910. Galinjevo, Livno. PAŽUR Vinka IVAN, 1924. Mužilovčica. Sisak. PEČAR STANKO, Polje, Ljubljana. Nestao 28. V 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. PEČIČ Živojina ĐORĐE, 1926. Tobolac, Trstenik. PEČNJAK Đure DRAGO, 1924. Vrapče, Zagreb. PEG AN Jože JOŽE, 1921. Gaberje, Ajdovščina. PEJANOVIČ Marka FILIP, Doljanovci, Si. Požega. Nestao 3. V 1945. pred Čazmom. PEHNEC MILAN, ostali podaci nepoznati. PEJANOVIČ MILENTIJE, ostali podaci nepoznati. PEJKOVIĆ Bere ŽIVOJIN, 1919. Beograd. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. PEKEĆ PETAR, ostali podaci nepoznati. PEKIČ Nikole DUŠAN, 1921. Međeđak, Vojnić. PEKIČ Milivoja SLAVOUUB, 1926. Čićevac. PEKMEZOVIC Milana MIODRAG, 1924. Brezovica, Krupanj. PEKŠIĆ Stevana JANKO, Borčec, Zagreb. Poginuo 6,V 1945. kod Vrbovca. PELAČIČ Slavko, ostali podaci nepoznati. PELADIĆ Vlastimira RADIVOJE, 1924. Brgule, Ub. PELČIČ Čirila ROKO, 1917. Zastenice, Rijeka. PELČIČ Čirila ROMANO, 1924. Zastenice, Rijeka. PELZER JAN, 1921. Amsterdam, Holandija. PENDE Frana JOSIP, 1914. Banjol, Rab. PENDŽER Špire IVO, 1912. Mandalina, Šibenik. PENTEK IVAN, 1925. Špišić, Bukovica, Virovitica. PEPELJNJAK ANA, ostali podaci nepoznati. PERAT Anton LEOPOLD, 1924. Livek, Tolmin Poginuo 19. IV 1944. na Petrovom polju kod Travnika. PERC Franje MARIJAN, Šestine, Zagreb. Zarobljen 18. VI 1944. kod Gobilje glave u Bosni. PERENČEVIČ BRANKO, Ostrožin, Vrginmost. PERENČEVIĆ Janka MARKO, 1926. Drage, Metlika. PERENČEVIČ Vase MILE, 1923. Ostrožin, Vrginmost. PERENČEVIČ Nikole MILOŠ, 1914. Ostrožin, Vrginmost.

PERHAVEC Antona JOŽE, 1926. Brežec pri Divači Sežana PERHAVEC Jože MILAN, 1926. Povir, Sežana. PERIČKI JOSIP, Pušća, Klanjec. Poginuo 9. I. 1944. na planini Vlašić u Bosni. PERIČ Vukašina ALEKSANDAR, 1922. Liso Polje, Ub. Poginuo 14. XII 1944. u mjestu Mikluševci kod Vukovara. PERIČ ANDRIJA, ostali podaci nepoznati. PERIČ ARSEN, 1924. Dobanče. PERIČ Milosava BORIVOJ, 1913. Velika Krsna, Mladenovac. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske, sahranjen u rodnom mjestu. PERIČ Dragosava BRATISLAV, 1923. Liso Polje, Ub. PERIČ DOBRIVOJE, 1924. Radljevo, Ub. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. PERIČ DRAGAN, 1925. Cerovac, Sm. Palanka. PERIČ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. PERIČ FILIP, 1922. Bok, Orašje. PERIČ Dragoljuba LJUBISAV, 1925. Kalenić, Ub. PERIČ Ljube MARIJAN, 1922. Dubrovnik. Poginuo 8. IX 1944. na Jelovoj gori iznad Titovog PERIČ M. MILAN, Zemun. PERIČ Borivoja MILOVAN, 1909. Velika Krsna, Mladenovac. Poginuo 19. III 1945. kod Bapske. Sahranjen u rodnom mjestu. PERIČ Miladina MIODRAG, 1924. Kalenić, Ub. PERIČ PETAR, 1912. Vojnić. PERIČ SRETEN, 1925. Ostali podaci nepoznati. PERIČ STANOJE, 1909. Lozovik, Velika Plana. PERIČ STANOJLO, 1920. Morović, Šid. PERIČ Stanislava ŽIVORAD, 1926. Jabučje, Lajkovac. PERINČIĆ, ostali podaci nepoznati. PERIS Dake MARKO, 1923. Sošice, Jastrebarsko. PERIS Jove NIKOLA, 1924. Sošice, Jastrebarsko. Poginuo 1943. u selu Budinjak na Žumberku. PERISIĆ Spasoja MILORAD, 1915. Vrčin, Grocka. PERIŠIČ MILOŠ, 1927. Visoko. PERIŠIĆ Radomira MITA, 1925. Goričani, Čačak. PERIŠIČ VELJKO, ostali podaci nepoznati. PERKOV Šime FRANE, 1922. Tribunj, Šibenik. PERKOVIĆ rod. CRNČIĆ Tome ANKA, 1922. Stajnica, Otočac. PERKOVIĆ IVAN, 1927. Gornji Andrijevci, Slavonski Brod. PERKOVIĆ Tome JOSIP, 1925. Hrastelnica, Sisak. Poginuo 9.11944. u selu Gostilj kod Travnika. PERKOVIĆ MILAN, 1923. Metlika. Poginuo decembra 1942. u Žumberku. PERKOVIĆ Mile MILAN, 1924. Budaševo, Sisak. PERKOVIĆ STJEPAN, ostali podaci nepoznati. PERNAR MILAN, 1925. Lipice, Otočac. PERNAR Nikole IVAN, 1920. Zagreb. PERNAT Augusta IVAN, 1923. Stupnik, Zagreb. PERNUS IVAN, 1920. Zagreb. PERNJAK ĐURO, 1918. Križevci. PEROVIĆ VITOMIR, 1925. Zagreb. PERO VIĆ ZORA, 1896. Strizirep, Sinj. PERŠIN Mije IVAN, 1925. Dušica, Sisak. PERŠIN Vinka VINKO, 1924. Beter, Jastrebarsko. PERUŠA Petra STJEPAN, 1921. Donja Pušća, Zaprešić.

408

PERUŠIĆ MILUN, 1923. Stara Rijeka, Sanski Most. PERUŠKO FRANJO, ostali podaci nepoznati. PERVANT MATO, 1911. Livno. PESKER BRANKO, 1926. Zagreb. PEŠIĆ Radisava LJUBICA, Dučić, Mionica. PEŠIĆ Boška MILUTIN, 1925. Vračević, Lajkovac. PEŠIĆ Dragomira NIKOLA, 1926. Umčari, Grocka. Nestao 16. IV 1945. kod Pleternice. PEŠIĆ Midža SAVO, 1917. Velika Krsna, Mladenovac. PEŠIĆ Nikole VOJISLAV, Kopaonica, Sopot. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. PESIĆ VOJISLAV, 1920. Batulovce, Vlasotince. PEŠIĆ Stojimira ŽIVORAD, 1923. Vrbovac, Smederevo. Poginuo 6. V 1945. i sahranjen u Dubravi kod Vrbovca. PETAJIĆ RADENKO, ostali podaci nepoznati. PETAR VINKO. Poginuo 1.11943. kod Hrženika, sahranjen u Sošicama na Žumberku. PETAROS Antona ANTON, 1922. Dolina, Tržič. PETAROS Ivana VIKTOR, 1909. Boršt, Koper. Nestao maja 1944. u Bosni. PETERNAC Pavla RUDOLF, 1900. Križevci. PETEK IVAN, Sežana. Poginuo 10. IX 1944. kod Valjeva. PETKOVIĆ Ljubomira ALEKSANDAR, 1923. Đurinci, Sopot. PETKOVIĆ ANDRIJA, ostali podaci nepoznati. PETKOVIĆ Vojislava BOGOLJUB, 1927. Šopić, Lazarevac. Poginuo 6.V 1945. kod Vrbovca. PETKOVIĆ Milije BRANISLAV, 1926. Paune, Valjevo. PETKOVIĆ Vojislava BRANKO, 1918. Šopić, Lazarevac. Poginuo 15. II 1945. PETKOVIĆ Živojina ČASLAV, 1927. Šljivovik, Svrljig. Poginuo 20. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen u Buku kod Slav. Požege. PETKOVIĆ Ljubisava ĆEDOMIR, 1917. Vreoci, Lazarevac. PETKOVIĆ Bogomira DRAGIĆ, 1926. Zebica, Kruševac. PETKOVIĆ Tihomira DRAGIŠA, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. PETKOVIĆ Cvetka ILIJA, 1925. Bijelo Bučje, Teslić. Poginuo 1944. kod Jajca. PETKOVIĆ Maksa MARKO, 1923. Veliko Liješće, Ozalj. PETKOVIĆ MILAN, 1924. Galdovo, Sisak. PETKOVIĆ Živojina MIODRAG, 1921. Slivje, Svrljig. PETKOVIĆ Milorada MOMĆILO, 1925. Šopić, Lazarevac. PETKOVIĆ Radoslava NENAD, 1922. Drainac, Svrljig. PETKOVIĆ SLAVKO, ostali podaci nepoznati. PETKOVIĆ Alekse SLOBODAN, 1924. Drainac, Svrljig. PETKOVIĆ Tihomira STANIMIR, 1921. Jabučje, Lajkovac. PETKOVIĆ Dragana SVETISLAV, 1921. Nepričava, Lajkovac. PETLJAK Martina FRANJO, 1919. Đurđekovec, Sesvete. PETRAC Jure ĐURO, 1924. Greda, Sisak. PETRAC Tome IVAN, 1924. Greda, Sisak. PETRAŠINOVIĆ Miodraga RADOMIR, 1924. Mijailovac, Trstenik. Poginuo 16. IV 1945. kod Pleternice. PETRIČEK BARICA, ostali podaci nepoznati.

PETRIČIĆ ANTE, ostali podaci nepoznati. PETRIČKO BURATOVIC Mije ANĐELKA, 1926. Rakitje, Samobor. PETRIĆKO Antona ANTON, 1926. Rakitje, Samobor. PETRIČKO Juliusa IGNAC, 1925. Rakitje, Samobor. PETRIČKO IVKA, 1924. Rakitje, Samobor. PETRIČKO SLAVKO, 1925. Nedjelja, Samobor. Poginuo 3. X ]943. kod Plešivice, sahranjen u Prekrižju na Žumberku. PETRIĆ Janka JANKO, 1923. Lekenik. PETRIĆ Ivana MIJO, 1920. Dalekovac, Koprivnica. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. PETRIĆ Dragoljuba MILINKO, 1923. Loznica. PETRIĆ Franje RUDOLF, 1925. Greda, Sisak. PETRIK JOVAN, ostali podaci nepoznati. PETRIK STEVAN, 1925. Bačko Gradište, Bečej. PETRIKIĆ Nikole MILIJÄ, 1923. Jabukovac, Negotin. PETRNAC Ivana NIKOLA, 1925. Buševec, Velika Gorica. Poginuo 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku. PETRINELI ELLIO, 1913. Udine, Italija. PETRLIĆ FRANJO, 1919. Stara Pazova. PETRONIĆ Save KOŠTA, 1920. Boboko, Valjevo. PETRONIĆ Save PAVLE, 1925. Boboko, Valjevo. Poginuo 8. XII 1944. kod Iloka. PETRONIJEVIĆ DRAGUTIN, 1926. Cerovac, Smederevska Palanka. PETRONIJEVIĆ Branislava MILENKO, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 23.1 1945. kod Tovarnika. PETRONIJEVIĆ Svetislava MILENKO, 1924. Šopić, Lazarevac. PETRONIJEVIĆ Milorada MILISAV, 1923. Šopić, Lazarevac. PETRONIJEVIĆ MILOVAN ostali podaci nepoznati. PETRONIJEVIĆ Branislava MILOVAN, 1923. Šopić, Lazarevac. PETRONIJEVIĆ Vladimira RADOMIR, 1922. Šopić, Lazarevac. PETRONIJEVIĆ Vladimira RAJKO, Šopić, Lazarevac. PETRONIJEVIĆ RANKO, ostali podaci nepoznati. PETROV Danijela ALFONS, 1906. Vodice, Šibenik. PETROVIČ IVAN, Sežana. Poginuo 10. IX 1944. kod Valjeva. PETROVIC Jevrema ALEKSANDAR, 1924. D. Omašnica, Trstenik. Poginuo 8. V 1945. kod Blizneca ispred Zagreba. PETROVIĆ Milovana ALEKSANDAR, 1923. Jabučje, Lajkovac. PETROVIĆ Nike ANTE, 1913. Škaljari, Kotor. PETROVIĆ BOGOLJUB. Poginuo'1945. PETROVIĆ Dragojla BORIVOJE, 1924. Liso Polje, Ub. PETROVIĆ Gavrila BOŽIN, 1924. Kravlje, Niš. PETROVIĆ Andreje BRANISLAV, 1919. V. Krsna, Mladenovac. Poginuo 20. IV 1945. kod N. Kapele. PETROVIĆ Živka BRANISLAV, 1919. Veliki Crljeni, Lazarevac. PETROVIĆ DOBRIVOJE, 1922. Lipolist, Šabac. PETROVIĆ Dragojla DOBRIVOJ, 1923. Liso Polje, Ub. PETROVIĆ DRAGAN, ostali podaci nepoznati.

409

>

PETROVIĆ Milete DRAGI, 1917. Riljac, Trstenik. PETROVIĆ Stanimira DRAGIŠA, 1923. Zalogovac, Varvarin. PETROVIĆ Živka DRAGIŠA, 1924. Veliki Crljeni, Lazarevac. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. PETROVIĆ Jovana DRAGOJE, 1924. Jabučje, Lajkovac. PETROVIĆ DRAGOMIR, 1924. Nisko Polje, Niš. PETROVIĆ Dragoslava DRAGOMIR, 1924. Drlupa, Sopot. PETROVIĆ Mihaila DRAGOMIR, 1924. Vlaška, Mladenovac. PETROVIĆ M. DRAGOSLAV, 1927. Vladimirci. PETROVIĆ Čedomira DRAGOSLAV, 1922. Veliki Šiljegovac, Kruševac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. PETROVIĆ Radoša DUŠAN, 1926. Donja Omašnica, Trstenik. Poginuo maja 1945. kod Zagreba. PETROVIĆ FRANJO, 1925. Gradiška. PETROVIĆ Andrije IVAN, 1921. Virovci, Lazarevac. Poginuo 14. IX 1944. u selu Slovac, kod Lajkovca. PETROVIĆ Ivana IVAN, 1919. Grižane, Crikvenica. Poginuo 10. IX 1944. ko Mionice. PETROVIĆ Mladena JANIĆIJE, 1920. s. Lajkovac, Lajkovac. PETROVIĆ Nikole JELEN, 1924. Okolište, SvrljigPETROVIĆ Ljubiše JORDAN, 1924. Rubribreza, Lajkovac. PETROVIĆ Svetozara JORDAN, Kamenica, Vladimirci. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. PETROVIĆ Save KOŠTA, 1920. Sovljak, Ub. PETROVIĆ Aleksandra LJUBISAV, 1927. Goričani, Čačak. PETROVIĆ LJUBO JE. 1925. Grdoš. PETROVIĆ MARIJA, Šopić, Lazarevac. Poginula 20. XI 1944. kod Neština i tu sahranjena. PETROVIĆ Dragoslava MIHAILO, 1922. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 6. XII 1944. u Mikluševcima, kod Vukovara. PETROVIĆ Ivana MIJO, Dalekovac, Koprivnica. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika i tu sahranjen. PETROVIĆ Vojislava MIJODRAG, 1921. Liso Polje, Ub. PETROVIĆ Dušana MILADIN, 1923. Donja Omašnica, Trstenik. Ppginuo 18. III 1945. kod Bapske. Sahranjen u Žabištu. PETROVIĆ Živka MILADIN, 1923. V. Crljeni, Lazarevac. Poginuo decembra 1944. kod Iloka. PETROVIĆ MILAN, Mionica. Poginuo 22.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. PETROVIĆ MILAN, 1923. Srpske Moravice, Vrbovsko. PETROVIĆ MILAN, 1928. Draksenić, Bosanska Dubica. PETROVIĆ Srećka MILAN, 1925. Godečevo, Kosjerić. PETROVIĆ Miloša MILE, 1926. Jargovac, Vojnić. PETROVIĆ Tihomira MILISAV, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 19. XII 1944. kod Grabova, Vukovar. PETROVIĆ Milutina MILOJKO, 1925. Čukovine, Koceljevo. Poginuo 23.1 1945. kod Tovarnika. PETROVIĆ R. MILISAV, 1922. D. Omašnica, Trstenik PETROVIĆ MILORAD, Brašnice, Obrenovac. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele.

PETROVIĆ MILORAD, 1931. Beograd. PETROVIĆ Aćima MILORAD, 1924. Bogatić. PETROVIĆ Mihaila MILORAD, 1924. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. PETROVIĆ Jovice MILOSAV, 1912. D. Lajkovac, Lajkovac. PETROVIĆ MILOŠ. Poginuo 27. IV 1945. kod Bujavice, Pakrac. PETROVIĆ Mile MILJKO, 1924. D. Omašnica, Trstenik. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. PETROVIĆ Dobrosava MILOJKO, 1926. D. Omašnica, Trstenik. Poginuo 15. IV 1945. u Đakovu. PETROVIĆ A. MIODRAG, 1925. Brus. PETROVIĆ Petra MIODRAG, 1928. s. Lajkovac. Lajkovac. Poginuo 1944. kod Iloka. PETROVIĆ Ranisava MIODRAG, 1921. Radljevo, Ub. Poginuo 15. XII1944. kod Grabova, sahranjen u Radljevu. PETROVIĆ Save MIODRAG, 1924. Brgule, Ub. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. PETROVIĆ Dragoljuba MIOMIR, 1924. Jabučje, Lajkovac. PETROVIĆ Svetozara MIRČETA, 1921. Pepeljavac, Lajkovac. PETROVIĆ Bogoljuba MOMČILO, 1927. Jabučje, Lajkovac. PETROVIĆ Dragojla MOMČILO, 1924. Liso Polje, Ub. PETROVIĆ Dragoljuba MOMČILO, 1926. Drlupa, Sopot. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. PETROVIĆ Živote OBRAD, 1917. V. Ivanča, Mladenovac. Poginuo 26. IV 1945. PETROVIĆ Dušana OBREN, 1925. Lukavica, Lazarevac. PETROVIĆ OLGA, 1924. Ljig. PETROVIĆ Save PAVLE, 1925. Sovljak, Ub. PETROVIĆ Bogoljuba PETAR, 1924. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 2/. 1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. PETROVIĆ Dragojla PREDRAG, 1921. Liso Polje, Ub. PETROVIĆ Milutina RADISAV, 1923. V. Borak, Barajevo. PETROVIĆ Luke RADO JE, 1921. Riljac. Trstenik. Poginuo 20. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen u Paku. PETROVIĆ Stanisava RADOJICA, 1922. Lučina, Ćićevac, Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. PETROVIĆ Aleksandra RADOMIR, 1918. Lugavčina, Smederevo. PETROVIĆ Radosava RADOMIR, 1923. Kuloč, Smederevo. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. PETROVIĆ Svetomira RADOVIN, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo januara 1945. u Ilači, gdje je i sahranjen. PETROVIĆ Vojina SEKULA 1921. Jabučje, Lajkovac. PETROVIĆ Marinka S., ostali podaci nepoznati. PETROVIĆ Miodraga SELIMIR, Liso Polje, Ub. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. PETROVIĆ Jovana SINIŠA, 1921. Jabučje, Lajkovac. PETROVIĆ Svetomira SLAVKO, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 15.1 1945. kod Tovarnika. PETROVIĆ Ljuboja SLAVOLJUB, 1922. Rubribreza, Lajkovac. PETROVIĆ Bogoljuba SLOBODAN, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika.

410

PETROVIĆ SRETOMIR, 1927. Drlupa, Sopot. PETROVIĆ STANOJE, ostali podaci nepoznati. PETROVIĆ Milomira STEPAN, 1927. Loznica. Poginuo kod Pleternice 22. IV 1945. i sahranjen u G. Lipovcu. PETROVIĆ SVETISLAV, ostali podaci nepoznati. PETROVIĆ Dušana SVETISLAV, 1927. Drlupa, Sopot. Poginuo 1945. Sahranjen u rodnom mjestu. PETROVIĆ Stevana SVETOZAR, 1923. Matiievac, Vladimirci. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. PETROVIĆ Velisava TIHOMIR, 1926. Klanica, Valjevo. PETROVIĆ TODOR, 1926. Dejar. PETROVIĆ TODOSAV, 1921. Užička, Požega. PETROVIĆ J. VELIMIR, ostali podaci nepoznati. PETROVIĆ VIDOJE, ostali podaci nepoznati. PETROVIĆ Krste VIDOSAV, 1924. Zdravčići, Požega. PETROVIĆ Dragoljuba VLADIMIR, 1923. Guncati, Barajevo. PETROVIĆ Milanka VLADIMIR, 1914. Ripanj, Beograd. PETROVIĆ Šimuna VLADIMIR, 1921. Poduhum. Rijeka. Poginuo 22. X 1943. u selu Hutin kod Jastrebarskog. PETROVIĆ S. VOJISLAV, 1921. Brgule, Ub. PETROVIĆ Milana ŽIVAN, ostali podaci nepoznati. PETROVIĆ Aleksandra ŽIVKO, 1926. Jabučje, Lajkovac. PETROVIĆ Krstivoja ŽIVKO, 1922. selo Lajkovac, Lajkovac. PETROVIĆ D. ŽIVORAD, 1922. Brgule, Ub. PETROVIĆ Dragoljuba ŽIVORAD, 1922. Kalenić, Ub. PETROVIĆ Dragutina ŽIVORAD, 1922. Ripanj, Beograd. PETROVIĆ Vojislava ŽIVORAD, 1910. Liso Polje,Ub. PETROVIĆ Marka ŽIVOTA, 1923. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. PETRUŠA Matije FRANJO FRANC, 1920. Zagreb. PETTO VELI Luiđi ELLIO, 1913. Udine, Italija. PETVAR JOSIP, 1926. Kopirva, Sežana. PEUNIĆ Karla PETAR, 1910. D. Varoš, N. Gradiška. PEVEC ALBIN, ostali podaci nepoznati. PEVEC Ivana IVAN, 1923. Samac Slavonski, Si. Brod. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. PIČININI Vincenza FERID, 1920. Capri, Italija. Nestao u NOR-u. PIJEVAC RADE, 1920. Rakovica, Slunj. PILAŠ Bože RUDOLF, 1919. Tribalj, Crikvenica. Poginuo januara 1943. kod Novog Sela u Žumberku. PILEPIĆ Ivana MELKIOR DUPIN, 1922. Kostrena, Rijeka. PILIĆA Janka RUDOLF, 1924. M. Erpenja, Zabok. PILIĆ NEĐO, 1919. ostali podaci nepoznati. PILOVIĆ CVETKO, V. Krajina, Jasikovica, Zarobljen 26. IV 1945. kod Bujavice, Pakrac. PIUAVARSKI VLADO. Poginuo novembra 1943. PINTAR Dragutina DARINKA, 1910. Trst, Italija.

PINTAR JANKO, 1913. Bratina, Jastrebarsko. Poginuo 9. IX 1943. u s. Gornja Vas, sahranjen u Sošicama na Žumberku. PINTAR JOSIP, Venje, Slavonska Požega. PINTARIĆ STJEPAN, 1921. Novi Marof. PINTEK VINCA, 1925. Nedjelja, Samobor. PIPIĆ MIKAC Tome MILICA, 1924. Horvati, Zagreb. PIPIC Lovre TOMO, 1927. Horvati, Zagreb. PIPIĆ Stjepana VINKO, 1923. Horvati, Zagreb. PIPIĆ Tome VINKO, 1921. Horvati, Zagreb. PIRC Franca ANTON, 1915. Žimarice, Ribnica. Zarobljen 30. V 1944. na Lisini u Bosni. PIRAK Franje IVAN, 1915. Čazma. PIRDAK IVAN, 1915. Čazma. PIRIĆ Miloja MILUTIN, 1914. Begaljica, Grocka. PIRNAK IVAN, ostali podaci nepoznati. PIRIVATRIĆ Stevana MILOŠAV, 1914. Selevac, Smederevska Palanka. PIRNAC Stjepana MARKO, Križevci. Poginuo 26. IV 1944. kod Gornjeg Vakufa. PISARIĆ Pavla JURAJ, 1923. Odra, Zagreb. Poginuo 20. IV 1943. na Žumberku. PISARIĆ Josipa FRANJO, 1913. Belšinec, IvanićGrad. PISARIĆ STJEPAN, Brdovec, Zaprešić. PISKAR PAVAO, ostali podaci nepoznati. PISKEC STJEPAN, 1902. Selnik, Ludbreg. PIŠKOR Ivana ALOJZ, 1925. Vrapče, Zagreb. PIVAC Josipa IVAN, 1915. Vrpolje Primorsko, Šibenik. PJEVAČ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. PLAKAREVIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. PLAŠĆ Štefana UUDEVID PEK, 1915. Repno, Zlatar. PLATIŠA Mane MILAN, 1912. Vojvoduša, OtoPLATUŠIĆ VJEKOSLAV, Tugonica, Zlatar. Poginuo 27. V 1944. kod Nebojane u Bosni i tu sahranjen. PLAVEC NIKOLA, Desno Željezno, Sisak. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću u Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u Sošicama. PLAVŠIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. PLEĆKO SLAVKO, 1922. Zagreb. PLEĆAŠ Kuzmana GO JKO, 1925. Divoselo, Gospić. Poginuo 12. IV 1945. na sremskom frontu. PLEĆAŠ Kuzmana MILAN DUŠAN, 1919. Divoselo, Gospić. Poginuo 6. XII 1944. na Lemirovom salašu kod Tovarnika. PLEĆAŠ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. PLEPELIĆ Juraja JOSIP, 1923. Pleso, Velika Gorica. PLESTENJAK Luke AUGUST, 1923. Polhov Gradec, Ljubljana. PLEŠE ANTUN, 1925. Delnice. Poginuo 25. XII 1942. u Prekrižju na Žumberku. PLEŠE Bošković Josipa KATARINA, 1923. Delnice. PLETEŽ MARTIN, 1912. Kraljevec na Sutli, Klanjec. PLETIKAPA Đure MILAN, 1925. Kusenje, Pakrac. PLETILIĆ Omera FAJKO, 1907. B. Gradiška. PLIVELIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. PLOHL Franca JOŽEF, 1915. Gačnik, Maribor. PLOVANIĆ Franje NIKOLA, 1925. Bribir, Crikvenica. PLJEŠA Josipa ANTE, 1923. Supetarska Draga. Rab.

411

POCH ZDENKA, 1912. Zagreb. POČKAJ Mihaela IVAN, 1926. Donja Bitnja, Ilirska Bistrica POČKAJ RUDI, 1908. Barka, Sežana, PODBAROŠKI ANDRIJA. Ostali podaci nepoznati. PODBORŠEK BOŽO. Poginuo 19. XI 1942. kod Novog Sela na Žumberku, u istom mjestu je i sahranjen. PODGAJSKI Tome IVAN, 1925. Podgaj Petrovski, Krapina. PODGORNIK Cirila MILAN 1921. Log pri Kranju. PODGORŠEK Franje FRANJO, 1924. Stenjevac, Zagreb. PODGORŠEK JOSIP. Nestao 25. VI 1944. PODKONJAK ANTON, Leskovica, Si. Požega. PODKONJAK MILOŠ, ostali podaci nepoznati. PODKRAJŠEK Vilka IVAN, 1920. Sisak. PODKRAŠKI ANDRIJA, 1918. Karlovac. PODOLŠAK Vida JURAJ, 1921. Jezernice, Jastrebarsko. Poginuo 21.X 1944. u Zemunu. PODREBARAC Mije JURE, 1926. Mišinci, Ozalj. PODREKA Ivana JOSIP-JOŽE, 1923. Trst. PODRUGAČ STEVO, 1923. Kloštar Ivanić, Ivanić-Grad. PODUBANEC JURE, 1926. Umševci. PODOLŠAK Vida JURAJ, 1914. Zaprešić. Poginuo jula 1944. od bombardovanja na putu za Italiju. PODVIR BRUNO, 1925. Zagreb. POD VIZ MIJO, 1900. Vikerče, Ljubljana. Poginuo 27. IX 1943. kod Kupčine, sahranjen u s. Pribić na Žumberku. POFUK Grge IVAN, 1920. Prigorec, Ivanec. POGAČIČ Marije MIRKO, 1920. Gorjakovo, Krapina. POGORAC BRANKO, 1922. Sveta Jana, Jastrebarsko. POGORAC Franje BRUNO, 1909. Klinča Selo, Jastrebarsko. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. POHLE MIŠINA Josipa NINA, 1923. Brestanica, Krško. POKAR MIJO, 1918. Zaprešić. POLAJNER Janeza JANEZ, 1901. Cerklje na Gorenjskom, Kranj. POLAK Vilima LAURA, 1908. Bijeljina. POLANC Benedikta TEODOR ĐURO, 1922. Paletnica, N. Gorica. Poginuo 27. V 1944. u s. Jasenovi Potoi kod Mrkonjić Grada. Sahranjen u selu Donja Pecka. POLANC DORO, 1922. Nova Gorica. POLANŠČAK MILAN, 1911. Zagreb. POLANŠČAK Barbare MILAN, 1911. Škarićevo, Krapina. POLBATO Serato GIOVANI, Venecija, Italija. Poginuo 7.1 1944. u selu Doci kod Kiseljaka u Bosni i tu sahranjen. POLDAN Karla STJEPAN, 1917. Supetarska Draga, Rab. Poginuo 17. III 1944. u selu Gaj kod POLDRUGAČ Jakova ĐURO, 1909. Sobočani, Ivanić-Grad. POLDRUGAČ Jakova STJEPAN, 1903. Sobočani, Ivanić-Grad. POLES Milana JOŽE, Kozina, Sežana. Nestao 8. IV 1944. u selu Ševići kod Jajca. POLES Josipa MILAN, Klanec pri Kozini, Sežana. Poginuo 16. IV 1944. u selu Ševići kod Jajca.

POLETANOVIĆ DRAGO JA, ostali podaci nepoznati. POLGAR Ivana Josip, 1923. Pleternica, Slavonska Požega. PO LH Janeza ALOJZ, 1925. Klenik, Postojna. POLIČ Aleksandra ALEKSANDAR, 1911. Smrika Rijeka POLIČ Pavla IVAN, 1921. Prelje, Rijeka. PO LONČIĆ Svetislava AĆIM, 1925. Barzilovica, Lazarevac. POLJAK Stjepana MARICA, 1923. Dolje, Zagreb. PONGRAC ALEKSANDAR, 1919. Sv. Marija, Čakovec. PONGRAC RAČEK Stjepana BARICA, 1924. D. Miholjac. PONGRAC MILAN, Zagreb. Poginuo 20. II 1943. kod Pleteija, sahranjen u s. Mihovo, kod Novog Mesta u Sloveniji. PONGRAC VLADIMIR. 1926. Kerestinec, Samobor. Poginuo 9. V 1944. u selu Peščenica kod Siska i tu sahranjen. PONGRANJIĆ Marka VIKTOR, Lovrečevo, Slatina. Nestao 16. IV 1944. u Ševićima kod Jajca. PONORAC Savatija DRAGOSLAV, 1918. Brezna, Kraljevo. POPOVČIĆ DRAGO, 1924. Pokupsko Velika Gorica. POPOVIĆ Milana ALEKSANDAR, 1923. Gola Glava, Valjevo. POPOVIĆ Spasoja BOŽIDAR, 1926. Jabučje, Lajkovac. POPOVIĆ DAKO, Poginuo 1943. na Žumberku. POPOVIĆ Marka DANIEL, 1925. Cvetišće, Ozalj. POPOVIĆ Dake DAKO, 1927. Cvetišće, Ozalj. POPOVIĆ Radomira DRAGIŠA, 1922. Barzilovica, Lazrevac. POPOVIĆ DRAGIŠA, 1925. Bukilović. POPOVIĆ Milana ĐORĐE, 1923. G. Matejevac, Niš. Zarobljen 17. IV 1945. kod Pleternice. POPOVIĆ Janka GABRO, 1922. Popovići Žumberački ^)zalj POPOVIĆ Jovana ILIJA, 1917. Donji Lapac. Poginuo 2. IV 1943. kod Šentruperta u Sloveniji. Sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. POPOVIĆ Janka JANKO, 1905. Popovići Žumberački ^)zali POPOVIĆ Nikole JANKO, 1914. Cvetišće, Ozalj. POPOVIĆ Janka JANKO, 1921. Malinci, Ozalj. Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. POPOVIĆ Dake JANKO, 1925. Malinci, Ozalj. Poginuo jula 1943. na Odri kod Zagreba. POPOVIĆ Janka JANKO, 1921. Malinci, Ozalj. POPOVIĆ Dake JANKO, 1925. Cvetišće, Ozalj. POPOVIĆ Luke JANKO, 1925. Popovići Žumberački CDzali POPOVIĆ Nikole JELKA, 1923. Sopote, Jastrebarsko. Poginula 27. IX 1943. u Kupčini, sahranjena u Pribiću na Žumberku. POPOVIĆ Dmitra LAZO, 1920. Begovača, Garešnica. POPOVIĆ Stanimira LJUBISAV, 1926. Kalenić, Ub. POPOVIĆ Živorada LJUBOMIR, 1922. Barzilovica, Lazarevac. POPOVIĆ Janka MARA, 1922. Malinci, Ozalj. POPOVIĆ A. MIJOMIR, 1922. Brgule, Ub. POPOVIĆ MILAN, Brigavac. Ostali podaci nepoznati. POPOVIĆ Janka Milan, 1922. Cvetišće, Ozalj. Poginuo 1943. kod Kalja u Žumberku.

412

POPOVIĆ Jovana MILUTIN, 1926. Arilje, Titovo Užice. POPOVIĆ MIODRAG, 1927. Guberevac, Soj>ot. POPOVIĆ Marka NIKO, 1926. Popovići Zumbrački, Ozalj. POPOVIĆ Ilije NIKOLA, 1924. Sopote, Jastrebarsko. Poginuo 7. XII 1942. u Žumberku. POPOVIĆ Mirka NIKOLA, 1923. Popovići Žumberački, Ozalj. POPOVIĆ PETAR. Poginuo 1943. na Žumberku. POPOVIĆ Dane PETAR, 1925. Cvetišće. Ozalj. POPOVIĆ Stanimira PRIVISLAV, 1924. Kalenić, Ub. POPOVIĆ RADOSAV, ostali podaci nepoznati. POPOVIĆ Dušana RADOSLAV, Brusnica, Brus. Poginuo 6. V 1945. kod Vrboveca. POPOVIĆ Svetomira RADOSLAV, 1927. Azanja, Sm. Palanka. POPOVIĆ Velisava RADOSLAV, 1921. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 4. XII 1944. kod Iloka. POPOVIĆ Stanka RANKO, 1910. Stubline, Obrenovac. POPOVIĆ Save SLAVUUB, 1922. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. POPOVIĆ Zivka SRETEN, 1927. Lugavčina, Smederevo. Poginuo 16. IV 1945. u selu Ruševo kod Slavonske Požege. POPOVIĆ Ilije STANKO, 1934. Vukovsko, Kupres. POPOVIĆ STJEPAN, 1924. Šimunčevec, Sesvete. POPOVIĆ Svetozara SVETISLAV, 1918. Lugavčina, Smederevo. POPOVIĆ Kostadina VELIMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. POPOVIĆ Milutina VELIMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. POPOVIĆ Stjepana VELIMIR, 1921. Sisak. POPOVIĆ Tanasije VLADISAV, 1920. Sovljak, Ub. POPOVIĆ Milisava VOJISLAV, 1919. Takovo, Ub. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. POPOVIĆ Miodraga ŽARKO, 1926. Struganik, Mionica. POPOVIĆ Tome ŽIVADIN, 1914. Lugavčina, Smederevo. POPOVIĆ Cvetka ŽIVKO, 1923. Brezovica, Krupanj. POPOVIĆ Svetozara ŽIVOJIN, 1921. Urovci, Obrenovac. POPOVIĆ Vlastimira ŽIVOTA, 1928. Jabučje, Lajkovac. POPTIĆ IVAN, Rijeka. Nestao 28. V 1944. u selu Vrbljani kod Konjica u Bosni. PORAK IVAN, Čazma. Nestao 5. VIII 1944. kod Pecke. PORFANT IVAN, 1922. Zagreb. POROPAD Josipa AMBROZIJE, 1921. Vižnjan, Poreč. POROPAD MARIJAN, 1926. Slavonski Brod. POROPAD MILAN, Istra. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. POROPAD Antona MIRO, 1921. Smolići, Poreč. POSARIĆ VIKTOR, 1926. Zagreb. POSAVEC IVAN, ostali podaci nepoznati. POSAVEC JOSIP, ostali podaci nepoznati. POSAVEC Pavla VLADIMIR, 1928. Repaš, Đurđevac. POSAVEC Milana VLADO, Zagreb. POSINAK Miloša MILOŠ MILE, 1914. Mrzlo Polje Žumberačko, Jastrebarsko.

POSLIH Stjepana IVAN, 1924. Voćin, Podravska Slatina. POTAFTA STEVO, Ludbreg. Nestao 9. I 1944. kod Karaule između Travnika i Jajca. POTERNAC NIKOLA, 1925. Buševec, V. Gorica. POTOČKI ŠTEFICA, 1926. Zagreb. POTURČIĆ Nikole PAVAO, 1910. Glušinja, Jastrebarsko. POTURIČIĆ Dane DANE, Glušinja, Jastrebarsko. POTURIČIĆ Nikole PAVLE, 1916. Glušinja, Jastrebarsko POTURIŠ STJEPAN, 1923. Velika Gorica. PO VAL Bartola BARTOL, 1916. Vrbnik, Krk. POVERATA Đure LAZAR, 1911. Bileće. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. POVH Antuna FRANC, 1916. Klenik, Postojna. Poginuo 12. IV 1944. kod Livna. POVRŠENIĆ VLADO, 1926. Zagreb. Poginuo i sahranjen 9. V 1944. u s. Peščenica kod Siska. POZNANOVIĆ Božidara DRAGIĆ, 1925. Crna Bara, Bogatić. Poginuo 12. IV 1945. kod BapsPOZNANOVIĆ Paje MILENKO, 1925. Osijek. POŽAR Matevža ALBIN, 1922. Pivka, Postojna. POŽAR DANILO, ostali podaci nepoznati. POŽEG JOSIP, 1921. Karlovac. PRAH JOSIPA, ostali podaci nepoznati. PRAH Milana MIRKO, 1921. Pregrada, Krapina. PRANČEVIĆ Blaža IVAN, 1914. Ugljane, Sinj. PRAŠEL Josipa JORDAN, 1925. Milje, Trst. PRAŠNIKAR Ivana STANE, 1923. Gornji Grad, Mozirje. PRAŠNIKOV STANISLAV, ostali podaci nepoznati. PRATUERĆIĆ Jakova DOMIN, 1922. Komušina, Teslić. PREBEK J. ostali podaci nepöznati. PREDAVEC Ivana SLAVKO, 1927. Šaranpov, Ivanić-Grad. Poginuo 15. X 1944. u Beogradu. PREDOLAC Stojadina PREDRAG, 1926. Lipova, Ražanj. PREĐO VIĆ Janka DAKO, 1922. Veliko Liješće, Ozalj. PREDOVIĆ Marka DAKO, 1920. Veliko Liješće, Ozalj. PREDOVIĆ Dake DANICA, 1924. Veliko Liješće, Ozalj. PREDOVIĆ Marka DRAGO, 1918. Hrast, Metlika. Poginuo 2. X 1944. u Velikim Crljenima kod Lazarevca. PREDOVIĆ IVAN, Veliko Liješće, Ozalj. Poginuo 8. X 1944. u Vreocima kod Lazarevca. PREDOVIĆ Janka JANKO, 1921. Radatovići, Ozalj. PREDOVIĆ Milana JANKO, 1925. Veliko Liješće, Ozalj. Poginuo maja 1943. kod Pleterja u Sloveniji. PREDOVIĆ Janka JANKO, 1925. Veliko Liješće, Ozalj. PREDOVIĆ Marka MARKO, 1920. Veliko Lijelšće, Ozalj. PREDOVIĆ Janka NIKOLA, 1923. Veliko Liješće, Ozalj. PREDOVIĆ NIKOLA, Radatovići, Ozalj. PREDOVIĆ PETAR, 1925. Drage, Metlika. PREDRAG Imbre JOSIP, 1927. Greda, Sisak. Poginuo 10. XII 1944. kod Mraclina, Velika Gorica. PREGEL FERDO, Vipava, Ajdovština. Poginuo maja 1944. kod Mrkonjić Grada.

413

PREKSAVEC KATICA, 1919. Praporčan, Čakovec. PRELC IVAN, Kal, Postojna. PRELC Franca JOŽE, 1908. Kal, Postojna. PREMOŽIĆ FRANJO, 1926. Horvati, Zagreb. PRENDILOJ Ivana IVAN, 1923. Žagljić, Krk. Poginuo 9.1 1944. u s. Gostilj kod Travnika, sahranjen u istom mjestu. PRENEKO S. JOSIP Savski Marof, Zaprešić. Poginuo 15. XII 1944. kod Tovarnika. PRESILJ BORIVOJE, Zemun. Nestao 6. XII 1944. kod Tovarnika. PRESOVEC KATICA, ostali podaci nepoznati. PREVENDAR ANA, 1924. Horvati, Zagreb. Poginula januara 1944. PRIBAKOVIĆ Boška ANDRIJA, 1925. Vr. Banja. PRIBANIĆ A., ostali podaci nepoznati. PRIBIŠIĆ RACO, ostali podaci nepoznati. PRIJIĆ MILE, ostali podaci nepoznati. PRIMOŽIĆ Martina FRANC, 1922. Planina pri Cerknem. Idrija. PRIMOŽIĆ VIKTOR, 1918. Gornji Grad, Zagreb. PRINČIĆ ZVONKO, ostali podaci nepoznati. PRINEŠIĆ IVAN, podaci nepoznati. PRISELAC BRANKO, ostali podaci nepoznati. PRIŠLIN Ignjaca NIKOLA, 1926. Vrapče, Zagreb. PRIVC FRANC, Cočen, Kočevje. Nestao 3. V 1944. na Lisini u Bosni. PRODANOVIĆ LUKA, 1912. Zrmanja, Gračac. PROETLI TOMMASO, 1912. Tivoli, Rim, Italija. PROJETI ANGELO, Rim, Italija. Nestao 25. VI 1944. PROTIĆ JOCO, 1925. Pakrani, Daruvar. PROTIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. PRPIĆ Martina IVAN, 1919. Krivi Put, Senj. Poginuo 19. X 1943. u Cerju kod Samobora. PRŠA Stjepana ANDRIJA, 1922. Greda, Sisak. Poginuo 27. IX 1943. u Krašiću na Žumberku. PRSA POLJAKOVIĆ Nikole NADA, 1927. Zagreb. PRŠIĆ Pante DRAGOSLAV, 1909. Ripanj. Beograd. PRUGINIĆ Miloša VASO, 1925. Sjeničak Lasinjski, Karto vac. Poginuo 27. II 1943. kod Stojdrage u Žumberku. PRUŠCEVIĆ Nikole NIKOLA, 1920. Malinci, Ozalj. PRUŠCEVIĆ Ilije ILIJA, 1920. Malinci, Ozalj. PŠENIČNJAK Josipa LJUBO, 1923. Rakitje, Samobor. PTIČAR TUGOMIR, ostali podaci nepoznati. PUCLJAK DRAGIĆA, ostali podaci nepoznati. PUČAK FRANJO, ostali podaci nepoznati. PUČKO Mate STJEPAN, 1913. Dragonožac, Velika Gorica PUČ BRANKO, 1927. Rakov Potok, Samobor. PUĐAK ALOJZ, 1925. Selnica Sesvetska, Sesvete. PUĐAK Grge FRANJO, 1920. Selnica Sesvetska, Sesvete. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. PUHAK Ivana SLAVKO, 1924. Prudnica, Zaprešić. PUHALO-VOJNOVIĆ Vojina SPASOJE, 1917. Klepci, Čapljina. PUIĆ LUKA, ostali podaci nepoznati. PULJA Rade ANKA, 1924. Ostrožin, Vrginmost. PULJA Matije DUŠAN, 1925. Ostrožin, Vrginmost. PUNOŠEVAC Bogomira MOMČILO, 1925. Donji Ribnik, Trstenik. PUNOŠEVAC Bogomira RADOSLAV, 1927. Donji Ribnik, Trstenik.

PUNOŠEVIĆ Milosav MIJAT, Dobroljupci, Aleksandrovac, (k). Nestao 3. V 1945. kod Čazme. PUPAČIĆ IVAN, 1914. Slime, Omiš. PUPIČ Antona ANTON, 1922. Bojana Vas, Metlika. PUPO VAC Stevana JOVO, 1910. Debelo Brdo, Titova Korenica. Poginuo 1943. PURIĆ Ivana JOSIP, 1921. Žgaljić, Krk. Poginuo 2. X 1944. u Velikim Crljenima kod Lazarevca. PURIĆ Milana SLOBODAN, 1925. Prijepolje. Poginuo 3. XII1944. na Radoš brdu kod Neština. PUŠTAJ KRSTOVSKI Andrija LJUBICA, 1925. Repišće, Jastrebarsko. PUŠENJAK Ivana RUDOLF, 1920. Ljutomer. PUŠIĆ BOŠKO, ostali podaci nepoznati. PUŠIĆ Nikole MILIĆ, Kosmatoyac, Bela Palanka. Nestao 3. V 1945. ispred Čazme. PUŠKAR Stanka STOJAN, 1919. Malička, Vrginmost. PUŠNAR Martina STANISLAV, 1925. Anhovo, Nova Gorica. PUTNIK Aleksandra MILADIN, 1928. Bosilegrad. PUŽIĆ Radovana DRAGOMIR, 1924. Bogatić. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele, sahranjen u Pleternici. PUŽIĆ Milorada MIHAILO, 1920. Bogatić. PUŽIĆ Ilije MILAN, 1915. Bastasi, T. Drvar. PUŽAR Roke ZORICA, 1925. Brdovec, Zaprešić. PUŽIĆ SVETOZAR, 1910. Obrenovac.

R
RABANS PAVEL, 1917. Tubin, Kamnik. RACA Stanka BOSIUKA, 1914. Komlenac, Bosanska Dubica. Poginula 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. RAČEK Ivana FELIKS, 1920. Zagreb. RAČEK Ivan MARIJAN, 1921. Zagreb. Poginuo 21. II 1944. u Kapićima, sahranjen u katoličkom groblju u Kameniću kod Teslića. RAČIĆ Svetomira RADO JE, 1923. Pleš, Aleksandrovac (k). RAČKI Josipa ANTON, 1917. Delnice. RAČKI STANISLAV, 1925. Okučani, Nova Gradiška. Nestao 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. RADAKOVIĆ Jovana BOGDAN, Mogorić, Gospić. RADAKOVIĆ BRANKO, Grubišino Polje. Nestao 25. II 1944. u s. Šiprage kod Skender Vakufa. RADAKOVIĆ Nikole JOVO, 1920. Doljani, Donji Lapac. RADAKOVIĆ Jovana NIKOLA, 1923. Jošan, Titova Korenica. RADAKOVIĆ Rade NIKOLA, Ličani, Našice. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. RADAKOVIĆ RANKO, 1910. Sarajevo. RADAKOVIĆ RANKO, ostali podaci nepoznati. RADAN Petra STJEPAN, 1914. Hrvače, Sinj. RADANOVIĆ Ilije DUŠAN, 1917. Šljivovac, Vrginmost. RADANOVIĆ Ilije ĐURO, 1907. Šljivovac, Vrginmost. RADANOVIĆ Đure MILE, 1921. Šljivovac, Vrginmost. RADANOVIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati.

414

RADANOVIĆ Jandre NIKOLA, 1909. Šljivovac, Vrginmost. RADANOVIĆ Jovana NIKOLA, 1912. Šljivovac, Vrginmost. Poginuo 6. V 1945. kod Zagreba. RADATOVIĆ MICO, ostali podaci nepoznati. RADEKA Ilije PROKO, Titova Korenica. Poginuo u NOR-u. RADENČIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. RADENIĆ IVAN, 1926. Zagreb. Poginuo 1945. RADENIĆ J. JULIUS, ostali podaci nepoznati. RADENIĆ LJUBIŠA, 1920. Donja Kustošija, Zagreb. Nestao 9. V 1945. kod Zagreba. RADENIĆ VLADO, 1922. Sisak. RADENKOVIĆ Jovana DRAGIŠA, 1927. G. Matejevac, Niš. RADENKOVIĆ Petra JORDAN, 1920. Drainac, Svrljig. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. RADIČANIN Laza MILOŠ, 1927. Selakova Poljana, Vojnić RADIĆ Gecina ANKA, 1926. Vrhovine, Otočac. Poginula 3. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. RADIĆ BOGDAN, 1924. Gradac, Kardeljevo. RADIĆ ILIJA, ostali podaci nepoznati. RADIĆ Živana MILAN, 1925. Brestovik, Grocka. RADIĆ Josifa MIROSLAV, 1927. Lazarevac. RADIĆ Ilije NIKOLA 1925. Sošice, Jastrebarsko. RADIĆ Ignje SAVO, 1930. B. Bučje, Teslić. Poginuo oktobra 1944. u Beogradu. RADINIĆ MIRKO, 1924. Vukojevac, Sisak. Nestao u NOR-u. RADINOVIĆ Ilije ILIJA 1924. Jezernice, Jastrebarsko. Poginuo 1944. kod Sočica u Žumberku. RADINOVIĆ Milana JOVAN, 1922. Golubić, Knin. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. RADISAVUEVIĆ VOJISLAV, 1913. Rakinac, Vel. Plana. RADIVOJĆEVIĆ RADIVOJEVIĆ UUBINKA. Ostali podaci nepoznati. RADIVOJEVIĆ Milana ALEKSANDAR, 1924. Rubribreza, Lajkovac. RADIVOJEVIĆ Velimira BORIVOJ, 1926. Rubribreza, Lajkovac. RADIVOJEVIĆ Ignjata ĆEDOMIR, 1914. Lugavčina, Smederevo. RADIVOJEVIĆ Dušana MILETA, 1925. Šarbane, Ub. RADIVOJEVIĆ Svetozara MILORAD, 1924. Vreoci, Lazarevac. Poginuo 1944. u selu Junkovac, kod Lazarevca. RADIVOJEVIĆ Milana MIODRAG, 1923. Jabučje, Lajkovac. RADIVOJEVIĆ Milutina MOMČILO, 1925. Jabučje, Lajkovac. RADIVOJEVIĆ Avrama VLADISLAV, 1922. Jabučje, Lajkovac. RAD KO VIC Janeza MATIJA, 1914. Jugorje, Novo Mesto. RADMAN LAZO. Ostali podaci nepoznati. RADMANOVAC MILADIN, 1922. D. Stupanj, Aleksandrovac (k). RADOIČIĆ Ž. MIODRAG, 1924. Brgule, Ub. Poginuo 6. V 1945. kod Dubrave i tu sahranjen. RADOJANU Dragoljuba VOJISLAV, 1922. Ribnica, Kraljevo. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. RADOJČEVIC Živka BRANKO, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 15. XII 1944. kod Grabova, Vukovar.

RADOJČEVIĆ Stanka MILOŠ, 1923. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. RADOJČEVIĆ D. RADOSAV, Kalenić, Ub. Poginuo 6. XII 1944. RADOJČIĆ ALEKSA, Jabučje, Lajkovac. RADOJČIĆ Ljubisava DOBRIVOJE, 1925. Brgule, Ub. RADOJČIĆ MARKO, ostali podaci nepoznati. RADOJČIĆ Dušana MILOŠAV, 1922. Kalenić, Ub. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. RADOJČIĆ Živana MILOŠ, 1924. Kruševica, Lazarevac. RADOJČIĆ Milan MIODRAG, Dren, Obrenovac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. RADOJČIĆ Save RADE KIĆO, 1924. Partizanska Drežnica, Ogulin. RADOJEVIĆ Danila DOBRIVOJE, 1916. Vlaška, Mladenovac. RADOJEVIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. RADOJEVIĆ Živka GVOZDEN, 1923. Šopić, Lazarevac. RADOJEVIĆ MIODRAG, 1926. Beograd. RADOJEVIĆ RADOJE, ostali podaci nepoznati. RADOJEVIĆ Tihomira RAŠKO, 1920. Mladenovac. RADOJIČIĆ ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. RADOJIČIĆ Dušana DRAGOSLAV, 1923. Kalenić, Ub. Poginuo 18. XII 1944. kod Tovarnika. RADOJIČIĆ Čedomira JORDAN, 1923. Osladić, Valjevo, RADOJIČIĆ Dušana RADOVAN, Brgule, Ub. Poginuo 6. XII. 1944. kod Tovarnika. RADOJIČIĆ Mihaila SAVA, 1924. Jabučje, Lajkovac. RADOJIČIĆ Mihaila SPASOJE, 1926. Jabučje, Lajkovac.. RADOJIČIĆ Milisav ŽIVORAD, 1923. Kalenić, Ub. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. RADOJKOVIĆ Sretena ALEKSANDAR, 1924. Okruglica, Svrljig. RADOJKOVIĆ BOGOUUB, 1927. Ostali podaci nepoznati. RADOJKOVIĆ Jevrema BORISAV, 1920. Galibabinac, Svrljig. Poginuo 23.11945. na Grčića salašu kod Tovarnika. RADOJKOVIĆ ĆEDOMIR, ostali podaci nepoznati. RADOJKOVIĆ Milutina DRAGOUUB, 1920. G. Matejevac, Niš. RADOJKOVIĆ Serafina DRAGOSLAV, 1923. Kaonik, Kruševac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. RADOJKOVIĆ DUŠAN, Bošljani, Ćićevac. Nestao 23. I 1945. kod Tovarnika. RADOJKOVIĆ Miladina DUŠAN, 1920. Selevac, Sm. Palanka. RADOJKOVIĆ Milojka NEGOVAN, 1923. Nemenikuće, Sopot. Nestao 17. IV 1945. kod Pleternice. RADOJKOVIĆ Todora PETAR, G. Matejevac, Niš. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. RADOJKOVIĆ Dušana ŽIVOJIN, 1918. Lugavčina, Smederevo. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. RADOJKOVIĆ ŽIVOTA, ostali podaci nepoznati. RADOJKOVIĆ Milana ŽIVOTIJE, 1926. Šljivovik, Svrljig. RADOLOVIC MIĆO, ostali podaci nepoznati. RADONIĆ IVAN, 1925. Bukevje, Velika Gorica.

415

RADONJA Pere JOVO, 1912. Dobrinje. Sarajevo. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. RADON JIĆ Ljubena VUJADIN, 1927. Periš, SvrljigRADOSAVUEVIĆ Milana BOGOUUB, 1923. Lukavica, Lazarevac. RADOSA VUEVIĆ BORISLAV, Lalinac, Svrljig. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. RADOSA VUEVIĆ Stanimira BOŽIDAR, 1925. Stepojevac, Lazarevac. RADOSA VLJEVIĆ Budimira BRANISLAV, 1927. Poslon, Ražanj. RADOSA VUEVIĆ DRAGAN, 1919. Velika Plana. RADOSA VLJEVIĆ DRAGOJLO, 1920. Kaluđerica, Grocka. RADOSA VLJEVIĆ ĐURO, ostali podaci nepoznati. RADOSA VUEVIĆ CERUT Branislava LEPOSAVA, 1925. Burovo, Lazarevac. RADOSA VUEVIĆ Branislava MILADIN, 1924. Lukavica, Lazarevac. RADOSA VUEVIĆ Mate MILAN, 1923. Medoševac, Lazarevac. RADOSA VUEVIĆ Radisava MILOŠA V, 1911. Kusadak, Sm. Palanka. RADOSA VUEVIĆ Vladimira MIRKO, 1927. Lukavica Lazarevac RADOSA VUEVIĆ Đoke MITAR, 1909. Ripanj, Beograd. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. RADOSA VUEVIĆ Rajka PETAR, 1926. Lukavica, Lazarevac. RADOSA VUEVIĆ Miloja RADOMIR, 1919. Lukavica L#azarevac RADOSA VUEVIĆ VUKOSAV, ostali podaci nepoznati. RADOSA VUEVIĆ Živote ŽIVKO, 1920. Lukavica, Lazarevag. RADOSUEVIĆ Svetozara ŽIVOJIN, 1923. Jabučje, Lajkovac. RADOSA VUEVIĆ Dragoljuba ŽIVORAD, 1925. Radljevo, Ub. RADOŠ ANTUN, ostali podaci nepoznati. RADOŠEVIĆ ILIJA, 1920. Počitelj, Gospić. Poginuo 25. VII1943. kod Radatovića u Žumberku i tu sahranjen. RADOŠEVIĆ Stanka IVAN, 1903. Lič, Delnice. RADOVANČEVIĆ Dragića MIODRAG, 1925. Jabučje, Lajkovac. RADOVANČEVIĆ Miladina MITAR, 1920. Jabučje, Lajkovac. RADOVANČEVIĆ Vlastimira MOMČILO, 1926. Jabučje, Lajkovac. RADOVANČEVIĆ Dragoljuba RADISAV, 1925. Jabučje, Lajkovac. RADOVANČEVIĆ Desimira RANKO, 1926. Jabučje, Lajkovac. RADOVANOVIĆ BOGDAN, 1924. Ostali podaci nepoznati. RADO VANO VIĆ Jovana DRAGOUUB, 1927. Poslan, Ražanj. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. RADO VANO VIĆ Čedomira DUŠAN, 1925. Šopić, Lazarevac RADOVANOVIĆ Vladimira DUŠAN, 1917. Milutovac, Trstenik. RADOVANOVIĆ FILIP, 1926. Sokolovac, Koprivnica. RADOVANOVIĆ Marka JORDAN, 1927. s. Lajkovac, Lajkovac. RADOVANOVIĆ Vladislava UUBOMIR, 1920. Šopić, Lazarevac.

RADOVANOVIĆ MILAN, 1921. Cremušnica, Vrginmost. RADOVANOVIĆ Rajka MILIVOJE, 1920. Vračević, Lajkovac. RADOVANOVIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. RADOVANOVIĆ Velimira MILORAD, 1912. Skela, Obvrenovac. RADOVANOVIĆ Dušana MILUTIN, 1926. Vračević, Lajkovac. RADOVANOVIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. RADOVANOVIĆ MOMČILO, ostali podaci nepoznati. RADOVANOVIĆ Jose NIKOLA, 1912. Zagreb. Poginuo 8. V 1945. u Bliznecu kod Zagreba. RADOVANOVIĆ Ljubisava RADISAV, 1925. Jabučje, Lajkovac. RADOVANOVIĆ PRODANO VIĆ Milovana RADMILA, 1927. Aranđelovac. RADOVANOVIĆ RADOVAN, 1926. Gornja Toplica, Mionica. Poginuo 3. XII 1945. kod Iloka. RADOVANOVIĆ Ostoje SLOBODAN, 1924. Bogatić. RADOVANOVIĆ Spasoja SVETISLAV, 1925. Jabučje, Lajkovac. RADOVANOVIĆ Lazara VOJISLAV, Županjac, Lazarevac. Poginuo 13. IV 1945. kod Vukovara i tu sahranjen. RADOVANOVIĆ Ljubisava ŽIVORAD, 1925. Brgule, Ub. RADOVIĆ Momira DRAGIŠA, 1927. Podunavci, Vrnjačka Banja. RADOVIĆ Ilije DUŠAN, 1923. Bović, Vrginmost. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću. Sahranjen u Sošicama na Žumberku u skupnu grobnicu. RADOVIĆ GVOZDEN, ostali podaci nepoznati. RADOVIĆ Ivana IVAN, Bukevje, Velika Gorica. Poginuo 17. I 1945. u Ilači kod Vinkovaca. RADOVIĆ Pavla JOVAN, 1908. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. RADOVIĆ Đure JOVO, 1923. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. Poginuo 1943. u selu Donja Bučica kod Gline. RADOVIĆ MILAN ČOKARA, Kordun. Poginuo 1944. u selu Rečica kod Karlovca. RADOVIĆ Dmitra MILAN, 1920. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. RADOVIĆ Jovana MILE, 1914. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. RADOVIĆ Nikole MILE, 1921. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. Poginuo 3. V 1943. kod Šentruperta u Sloveniji i tu sahranjen. RADOVIĆ Jovana PAVAO, 1915. Dugo Selo Lasinjsko, Vrginmost. RADOVIĆ Ćirka RADENKO, 1922. Kamenjača, Trstenik. Poginuo 17. I 1945. kod Šida. RADOVIĆ Milenka RADOVAN, 1926. Gunjica, Mionica. Poginuo 3. XII 1944. kod Šida. RADULOVIC BRANKO, 1919. Novi Sad. RADULOVIC Laze DMITAR, 1921. Brezno Drežničko, Ogulin. Poginuo 21. II 1944. u s. Kapići kod Teslića, sahranjen u s. Kamenica. RADULOVIĆ Dikire ĐURO, 1923. Jasenak, Ogulin. Umro od tifusa decembra 1943. u Bosni. RADULOVIĆ Petra IG N JATI JE, 1919. Brezno Drežničko, Ogulin. Poginuo 15. VII 1943. u s. Sv. Jana na Žumberku, sahranjen u selu Prekrižje.

416

RADULOVIĆ Milana ILIJA, 1923. Partiz. Drežnica, Ogulin. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. RADULOVIĆ Radosava LJUBIŠA, 1922. Mačkovac, Kruševac. RADULOVIĆ Laze MARKO, 1919. Partizanska Drežnica, Ogulin. Poginuo 1944. u Bosni. RADULOVIĆ Teodosija MILOVAN, 1922. Brgule, Ub. RADULOVIĆ MILOVAN, ostali podaci nepoznati. RADULOVIĆ Miloja MOMIR, 1923. Komirić, Osečina. RADULOVIĆ VEKO, 1919. Danilovgrad. RADULOVIĆ Teodosija VUKOBRAT, 1923. Brgule, Ub. Poginuo 23. I. 1945. kod Tovarnika. RADULOVIĆ Đorđa VUKOMAN, 1924. Mačkovac, Kruševac. RADULOVIĆ Sretena ŽIVOTA, 1928. Odžaci, Trstenik RADULJ BUDISLAV. Poginuo 19. XI 1942. kod Novog Sela na Žumberku. RAĐENOVIĆ JULINS, ostali podaci nepoznati. RAFAILOVIĆ Dobrosava PRVISLAV, 1923. Ratari, Obrenovac. RAFAJ Josipa IVAN, 1923. Suhaja, Čazma. Poginuo jula 1944. u s. Zdenčec kod Čazme. RAJAČIĆ Laze PETAR, 1919. Grabova Lokva, Otočac, RAJAČIĆ B.j ostali podaci nepoznati. RAJAKOVIC Dake DAKICA, 1923. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću sahranjen u Sošicama na Žumberku u skupnu grobnicu. RAJAKOVIĆ Dake DAKO, 1915. Rajakovići Ozalj. Poginuo kod Sošica u Žumberku. RAJAKOVIC Dake DAKO, 1925. Dučići, Ozalj. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u Sočicama na Žumberku u skupnu grobnicu. RAJAKOVIĆ Đorđa DAKO, Rajakovići, Ozalj. Poginuo 2.1 1943. u Krašiću, sahranjen u Sošicama na Žumberku u skupnu grobnicu. RAJAKOVIĆ Nikole DANE, 1912. Dučići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Dake ILIJA, 1923. Rajakovići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Dake ILIJA, 1924. Rajakovići Ozalj. RAJAKOVIĆ Dake ILIJA, 1923. Sekulići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Janka JANKO, 1910. Radatovići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Janka JANKO, 1924. Rajakovići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Nikole JANKO, 1924. Rajakovići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Jure JURE, 1924. Pilatovci, Ozalj. RAJAKOVIĆ Nikole JURE, 1925. Rajakovići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Pavla JURE, 1926. Kamenci, Ozalj. Poginuo maja 1945. u Zagrebu. RAJAKOVIĆ Nikole NIKOLA, 1919. Rajakovići, Ozalj. RAJAKOVIĆ Pavla PAVAO, 1926. Pilatovići Ozalj. Poginuo 2.11943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama na Žumberku u skupnu grobnicu. RAJAKOVIĆ Nikole STO JAN, 1920. Rajakovići, Ozalj. RAJČEVIĆ MILAN, 1924. Zagreb. RAJČIĆ Milorada DESIMIR, 1923. Pleš, Aleksandrovac (k). RAJČIĆ Dragomira RADO JE, 1920. Pleš, Aleksandrovac (k). RAJIĆ PETAR, 1923. Kalje, Jastrebarsko. Poginuo 1942. u Žumberku kod Kalja i tu sahranjen.

RAJKOV Živana SVETOZAR, Čurug, Žabalj. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. RAJKOVIĆ D. BORIVOJE, 1926. Zeoke, Lazarevac. Poginuo 15.1 1945. u selu Đeletovci kod Vinkovaca. RAJKOVIĆ Svetozara BOŽIDAR, 1921. Miloševac. Vel. Plana. RAJKOVIĆ ILIJA, 1923. Rajković, Mionica. RAJKOVIĆ Milana JORDAN, Niševac, Svrljig. Nestao 17.1 1945. kod Tovarnika. RAJKOVIĆ Radomira LJUBODRAG, 1917. V. Šiljegovac, Kruševac. RAJKOVIĆ MILAN, 1920. Prijedor Poginuo 22. VIII 1943. u D. Kupčini kod Jastrebarskog. RAJKOVIĆ Todora PETAR, 1919. G. Matejevac, Niš. Poginuo 20. XII 1944. kod Tovarnika. RAJKOVIĆ SVETISLAV, 1921. V. Šiljegovac, RAJKOVIĆ Darka VUKAŠIN, 1924. Kravlje, Niš. RAJKOVIĆ Pere ŽIVOJIN 1919. Beograd. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. RAJOVIĆ BLAGOJE, ostali podaci nepoznati. RAJTER Vinka STJEPAN, 1926. Prkos Ivanički, Ivanić-Grad. RAK Jakova ANTE, 1924. Dubrava, Šibenik. Poginuo 1943. kod Livna. RAK Vinka IVAN, 1922. Supetarska Draga, Rab. RAK Janka JOSIP, 1925. Pleso, Velika Gorica. RAK Vinka JOSIP, 1923. Supetarska Draea, Rab. RAK Mije MIJO, 1923. Kozlikovo, Jastrebarsko. RAKAR MIJO, 1923. Kozlikovo, Jastrebarsko. RAKAR STJEPAN, 1925. Zaprešić, RAKAR Stjepana VID, 1912. Zaprešić, RAKIĆ Stanka MILORAD, 1914. Lugavčina, Smederevo. RAKIĆ Radivoja MIODRAG, 1925. Naupare, Kruševac. RAKIĆ Marka NOVAK, 1927. Beograd. Nestao u NOR-u. RAKIĆ Vojislava ZLATOMIR, 1926. Guncati, Barajevo. RAKIĆ Radomira ŽIVAN, 1919. Jabučje, Lajkovac. RAKITOVIĆ J., ostali podaci nepoznati. RAKONJAC Miće STOJANKA, 1927. Donje Goračiće, Sjenica. RAKO VAC Milena DRAGO JE, 1927. Lopaš, Trstenik RAKOVIĆ Uroša SVETOLIK, 1928. Živkovci, Ljig, . RALIC HATOMIR, ostali podaci nepoznati. RAMADAN HUSEIN, Niš. Ostali podaci nepoznati. RAMAŠVILIŠALVO, SSSR. Ostali podaci nepoznati. RAMIĆ AVDO, 1922. Han Pijesak. RAMLJAK MATO, 1922. Posušje. Nestao 22. VIII 1943. u selu Donja Kupčina kod Jastrebarskog. RAMŠEK FRANJO, Lepoglava, Ivanec. RANČIĆ KATICA, 1925. Budimir, Sinj. RANĐELIC SVETOMIR. Poginuo 20. IV 1945. i sahranjen u selu Buk kod Slavonske Požge. RANĐELOVIĆ BOŽIDAR, 1924. Srnje, Kruševac. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. RANĐELOVIĆ ĆEDOMIR, ostali podaci nepoznati. RANĐELOVIĆ Vladimira MILORAD, 1922. Semče, Gadžin Han. RANĐELOVIĆ RADOSAV, 1926. Siljavci.

417

RANĐELOVIĆ P. STEVAN, 1928. Kline, Aleksinac. RANĐELOVIĆ Ilije TRAJKO, 1921. Perutina, Doljevac. RANĐELOVIĆ Aksentije VILOTIJE, 1925. Drainac, Svrljig. RANĐELOVIĆ VUKAŠIN, 1927. Grabovac, Niš. RANDŽIĆ Radovana DRAGUTIN, Ripanj, Beograd. Poginuo 15. XII 1944. u mjestu Mikluševci kod Vukovara i tu sahranjen. RANDŽIĆ Radovana STANISLAV, Ripanj, Beograd. Poginuo 15. XII 1944. u Mikluševcima kod Vukovara, sahranjen u mjestu. RANDŽIĆ Radojka VITOMIR, 1924. Ripanj, Beograd. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. RANĐIĆ Milenka BRANISLAV, 1925. Ripanj, Beograd. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. RANĐIĆ Mihajila SLAVOLJUB, 1925. Trbušnica, L^z^rcv^c RANISAVUEVIĆ UUBOMIR, 1920. Rušenica. RANIŠEK FRANJO, ostali podaci nepoznati. RANKOVIĆ ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. RANKO VIĆ Đurđa ARSENI JE, 1924. Kalenić, Ub. RANKOVIĆ Vojislava BORIVOJ, 1924. Sovljak, Ub. Nestao aprila 1945. kod Banove Jaruge. RANKOVIĆ BOŽIDAR, 1926. Obrenovac. RANKOVIĆ Grujice BRANISLAV, 1926. Zlodol, Titovo Užice. RANKOVIĆ Stevana DOBRICA, 1927. Guncati, Barajevo. RANKOVIĆ Ilije DRAGOSLAV, 1914. Kuševica, Aranđelovac. RANKOVIĆ Živorada DUŠAN, 1925. Šarbane, Ub. RANKOVIĆ Miladina DUŠAN, 1924. Jabučje, Lajkovac. RANKOVIĆ Mihajila IVAN 1925. Runjani, Loznica. Nestao '27. IV 1945. kod Bujavice, Pakrac. RANKOVIĆ Milojka IVAN, 1920. Kočjar, Krupanj. Nestao 1945. RANKOVIĆ Miloša JORDAN, 1928. Sovljak, Ub. RANKOVIĆ UUBIŠA. Poginuo 1944. RANKOVIĆ Miloja UUBIŠA, 1922. Matijevac, Vladimirci. RANKOVIĆ Velisava UUBIŠA, 1925. Šarbane, Ub. RANKOVIĆ Milutina UUBIVOJ, 1924. Šarbane, Ub. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske, sahranjen u Sarbanima. RANKOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. RANKOVIĆ Marinka MILO JE, 1925. Papučke Valjevo. RANKOVIĆ Marka MILOMIR, 1926. Jabučje, Lajkovac. RANKOVIĆ Miloša MIODRAG, 1921. Sovljak, Ub. Poginuo 8. XII 1944. kod Iloka. RANKOVIĆ MIROSLAV, 1923. Bijelovar. RANKOVIĆ Marka MOMČILO, 1924. Jabučje, Lajkovac. RANKOVIĆ Aleksandra PRIVISLAV, 1923. Brgule, Ub. RANKOVIĆ RADO JKO, ostali podaci nepoznati. RANKOVIĆ Miladina SEKULA. 1921. Jabučje, Lajkovac. RANKOVIĆ Dragutina SLAVOUUB, 1922. Brgule, Ub. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. RANKOVIĆ Radenka SRETEN, 1922. Jabučje, Lajkovac.

RANKOVIĆ Miloša STEVAN, 1926. Sovljak, Ub. Poginuo 17.1 1945. kod Grabova, Vukovar. RANKOVIĆ Branislava VELIČKO, 1923. Kalenić, Ub. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. RANKOVIĆ Radovana VOJISLAV, 1925. Šarbane, Ub. RANKOVIĆ Velisava ŽIVAN, 1925. Radljevo, Ub. RANKOVIĆ Matije ŽIVOJIN, 1924. Sovljak, Ub/ RANKOVIĆ Nenada ŽIVORAD, 1921. Kalenić Ub. RANPIČ Avgusta BRANKO, Ljubljana. Poginuo 11. III 1944. u Dolićima kod Teslića. RAOS Adolfa BORIS, 1924. Zagreb. RAPUENOVIĆ JANDRIŠ Petra KATICA, 1919. Stojdraga, Samobor. RAPO Miloša MARKO, 1919. Tušilović, Vojnić. RASPORIĆ Nikole MARIJAN, 1921. Hreljin, Rijeka. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. RAŠETIC NIKOLA, 1927. Dugo Selo. RAŠIĆ CVJETKO, 1913. Vukšić, Benkovac. Poginuo 29. VIII 1,944. na Palisadu i tu sahranjen u skupnu grobnicu. RAŠIC Miloša DANE, 1925. Staničići Žumberački Jastrebarsko RAŠIĆ Jure JOSIP, 1911. Vukšić, Benkovac. Poginuo 1944. RASIĆ Ivana MATO, 1922. Gornja Ljupljenica, Derventa. RAŠIĆ M. MIHAJLO, 1916. Gojmanovac, Svrljig. RAŠIĆ Stanimira NO VICA, 1921. Lalinac, Svrljig. Poginuo 27. IV 1945. kod Novske. RAŠIC Tome PETAR, 1923. Staničići Žumberački, Jastrebarsko. Poginuo 2.1 1943. kod Krašića na Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u selu Sošice. RAŠIĆ Miloja VUJADIN, Gojmanovac, Svrljig. Nestao 22. IV 1945. u selu Bujavica kod Pakraca. RAŠKOVIĆ Živadina MILOJE, 1925. Golobok, Smederevska Palanka. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. RAŠO Ante MATO, 1923. Ljupljenica, Derventa. RATKOV NIKOLA, Pančevo. Nestao 6. XII 1944. kod Tovarnika. RATKOVIĆ Janka JANKO, 1921. Dragoševci, Ozalj. RATKOVIĆ Sretka MILORAD, Oštra, Ljubuški. Nestao 7. V 1945. kod Vrbovca. RATKOVIĆ Stanka MIRKO, 1928. Bović, Vrginmost. Poginuo jula 1944. u Bosni. RAUSAVUEVIĆ UUBOMIR, ostali podaci nepoznati. RAUŠIĆ Save VUKADIN, 1922. Mali Lukodol, Pirot. RAVKIN Mate VLADIMR, 1914. Mali Iž, Zadar. RAVNIKAR Jože ALEKSANDAR, 1923. Šentrupert, Trebnje. RAZZAK VIDO, Karmala Italija. Nestao 25. VI 1944. na Neretvi. RAŽEN Matije MATIJA, 1924. Bazovica, Trst. RAŽIĆ Franje SLAVKO, 1926. Zagreb. RAŽMAN Josipa ANTON, 1926. Marezige, Koper. RAŽMAN GINO, 1924. Triban, Koper. Poginuo maja 1944. u Bosni. REBA DAKO, 1910. Drage, Metlika. REBA JANKO, 1923. Drage, Metlika. REBA Dake JANKO, 1923. Goleši Žumberački, Ozalj. REBA Dake JANKO, 1924. Goleši Žumbrački, Ozalj.

418

REBA Daniela MARKO, 1918. Grage, Metlika. REBA Tome NIKOLA, 1923. Dragoševci, Ozalj. REBA Daniela PETAR, 1911. Drage, Metlika. REBA Daniela Petar, 1922. Drage, Metlika. REBAC MEHMED, 1915. Mostar. Poginuo 29. V 1944. u selu Ribnik kod Ključa u Bosni. REBEC Antona DOMENIK, 1926. Narin, Postojna. Poginuo 8. IV 1944. kod Jajca. REBERC Antuna NEDELJKO, St. Mihali, Trst. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. REBERSKI STJEPAN, 1914. Pušća. Klanjec. Nestao 7. XII 1943. kod sela Hrašce. REBROVIĆ ANTON, 1909. Podravska Slatina. REDE Vjekoslava ALBERT ALBE, 1927. Tršće, Čabar. REDER PAVAO, 1923. Zagreb. Nestao 8.1 1944. u selu Korićna kod Glamoča u Bosni. REGEL Josipa VLADIMIR, 1924. Sremska Mitrovica. REKIČ Rame MEHMED, 1921. Todorovi, Velika Kladuša. RELIČ Jure JURE, 1925. Veliko Liješće, Ozalj. RELIČ Miće PETAR, 1920. Selište, Glina. RELJAC Tome RUDOLF, 1911. Podhum, Rijeka. Poginuo 9. V 1943. u selu Krmačine na Žumberku. RELJAC Valentina STJEPAN, 1924. Podhum, Rijeka. RELJKOVIĆ NIKOLA, 1920. Karlove. REMENAR Balta JOSIP, 1917. Črnec Dugoselski, Dugo Selo. RENDULIĆ Mile MARKO, 1919. Rakovica, Slunj. RENKO Antona STANISLAV, 1910. Vrbica, Ilirska Bistrica REPAŠI FRANJO, Bingula, Šid. Zarobljen 1944. u selu Bulići kod Jajca. REPEC Janka DRAGUTIN, 1922. Gcrnji Jarek, Zagreb. REPEC DRAGUTIN, 1922. Jarek, Zagreb. REPSEU JOSIP, 1922. Ostroe, Novo Mesto. Poginuo 19. IV1944. u selu Miletići kod Travnika i tu sahranjen. RENDULA ili RANDULA STJEPAN, Sibilj, Slavonski Brod. REŠETAR TURKOVIĆ Josipa STJEPAN 1919. Donji Laduč, Zaprešić. REŠETAR STJEPAN, ostali podaci nepoznati. REŠETAR Stjepana VALENT, 1925. Dubravec, Ivanec. REŠKOVAC Mije IVAN, 1923. Rude Pribićke, Jastrebarsko REŠKOVAC Marka JANKO, 1920. Rude Pribićke Jastrebarsko REŠKOVAC Ilije MARKO, 1927. Rude Bribićke, Jastrebarsko REŠKOVAC Petra MILAN, 1923. Rude Pribićke, Jastrebarsko REŠKOVAC Ilije PETAR, 1924. Rude Pribićke, Jastrebarsko. Poginuo 1943. na Žumberku, sahranjen u rodnom mjestu. REŠKOVAC Marka PETAR, 1913. Rude Pribićke, Jastrebarsko. REŽAK MATO, ostali podaci nepoznati. REŽEK Janeza MARTIN, 1898. Radovica, Metlika. REŽIĆ Stjepana STJEPAN. 1925. Greda, Sisak. RIBARIĆ Petra BORIS, 1924. Banjol, Rab. RIBARIĆ Josipa JOSIP, 1923. Banjol, Rab.

RIBARIĆ Ilije LJUBOMIR, 1925. Banjol, Rab. Poginuo 29. VIII 1944. na Palisadu, sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. RIBARIĆ Ilije SLAVKO, 1921. Banjol, Rab. RIBIĆ BOŽIDAR, ostali podaci nepoznati. RIBIĆ Jose JOSIP, 1914. Veletinec, Ivanec. RICEL ŽELJKO, ostali podaci nepoznati. RIKIJANCA FRANJO, Suhava, Čazma. Nestao 18. XII 1943. u selu Potkraj kod Donjeg Vakufa u Bosni. RIMAC STJEPAN, 1914. Bila, Livno. RISTANOVIĆ Trinka DRAGUTIN DRAGO, Trebinje. Poginuo 23. I 1945. kod Travnika. RISTIĆ BOGOLJUB, 1905. Guberevac, Sopot. RISTIĆ Dragutina BOGOSAV, 1922. Đunis, Kruše vac RISTIĆ Svetozara BORISAV, 1919. Mala Ivanča, Sopot. RISTIĆ Marka DUŠAN, 1926. Mala Ivanča, Sopot. RISTIĆ Svetozara MILADIN, 1914. Mala Ivanča, Sopot. RISTIĆ MILAN, 1919. Karaševac. RISTIĆ Dragutina MILIJA, 1927. Bašin, Smeđerevskä Palanka RISTIĆ MILISAV, 1921. Mozgovo, Aleksinac. Nestao 18.1 1945. kod Šida. RISTIĆ Nikole MILIVOJE, 1925. Radljevo, Ub. RISTIĆ Jevrema MILOUUB, 1923. Crnoljevica, Svrljig. RISTIĆ Branislava MILORAD, 1925. Radljevo, Ub. Poginuo 22. IV 1945. kod Nove Kapele. RISTIĆ MILORAD, 1922. Joševo, Ub. RISTIĆ Dušana MIROSLAV, 1925. Lukovo, Svrljig- , RISTIĆ Svetozara NOVAK, 1925. Kikinda. RISTIĆ Milisava RADIVOJE, 1926. Drlupa, Sopot. RISTIĆ Milana STEVAN, 1919. Perutina, Doljevac. RISTIĆ SVETISLAV, 1927. Drašlovo. RISTIĆ Rajka SVETISLAV, 1921. Kutina. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. RISTIĆ Svetislava SVETOLIK, 1922. Drainac, Svrljig. RISTIĆ Trajka SVETOLIK, ostali podaci nepoznati. RISTIĆ Milenka ZLATIBOR, 1922. Ripanj, Beograd. Poginuo 15. XII 1944. u Mikluševcima kod Vukovara. RISTIVOJEVIĆ Ignjata MILAN, Kusadak, Smederevska Palanka. Nestao 17. IV 1945. kod Pleternice. RISTIVOJEVIĆ Milorada VLADIMIR, 1910. Kusadak, Sm. Palanka. RODIĆ Stjepana MARICA, 1924. Podsusedsko Dolje, Zagreb. RODIC SLAVKO STANKO. Pog. kod Travnika. RODIĆ STANICA. Podgorje, Vrginmost. RODIN Ante VINKO, 1922. Prvić Šepurine, Šibenik. ROFAILOVIĆ Đ. MIHAILO, 1914. Rajković, Mionica. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. ROGIĆ DEVČIĆ Stjepana ANKA, 1913. Prnjavorac, Ivanić-Grad. ROGIĆ Viđana JURAJ, 1922. Popović, Benkovac, nestao 16. IV 1944. kod Jajca. ROGIĆ ROMANO, 1920. Biograd na moru. ROGINIĆ FRANJO, 1922. Zagreb. Poginuo 23. VI 1943. u Žumberku, sahranjen u Radatovićima.

419

ROGULJ Mate JANDRE, 1920. Propotnica, Trogir. ROJC Antona ANTON, 1907. Tinjan, Koper. ROJC ŽELJKO, 1914. Šmarje, Koper. Poginuo 13. VIII 1944. u selu Kruševo Brdo kod Tovarnika. ROKNIĆ Vase ADAM, 1920. Prkos Lasinjski, Karlovac. ROKNIC Đure BOŽO,1923. Prkos Lasinjski. Karlovac. ROKNIĆ MIRKO, Prkos Lasinjski, Karlovac. ROKNIĆ Pavla RADE, 1925. D. Sjeničak, Karlovac. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama na Žumberku u skupnu grobnicu. ROKNIĆ Ilije VASO, 1923. Prkos Lasinjski, Karlovac. ROKNIĆ Jovana VASO, 1925. Prkos Lasinjski, Karlovac. ROKOV Sante MILJENKO, 1921. Mali Iž, Zadar. Poginuo 28. VI 1943. kod Belišća, sahranjen u Baiićima na Žumberku. ROKSANDIĆ Mile DANICA, 1923. Voćarica, Novska. ROKSANDIĆ ĐURO, 1913. Nova Gradiška. ROKSIĆ Ivana MIODRAG, 1910. Skela, Obrenovac. ROLIH Josipa ZDENKA, 1918. Kupljak, Delnice. ROMAN BOGDAN, 1915. Novo Selo. ROMANOVIĆ Velimira DRAGUTIN, 1915. Zagreb. , RONČEVIC ĐURO, 1923. Trepča, Vrginmost. RONČEVIĆ MARKO, 1924. Štipan, Vrginmost. RONČEVIĆ Pavla MILKAN, 1916. Štipan, Vrginmost. Poginuo 27. XI1942. na Suhoru u Sloveniji i tu sahranjen. RONČEVIĆ Pavla NIKOLA, 1926. Štipan, Vrginmost. Poginuo 27. XI1942. na Suhoru u Sloveniji i tu sahranjen. RONČEVIĆ Dmitra PETAR PAJO, 1921. Štipan, Vrginmost. Poginuo 27. V 1944. u selu Donja Pecka kod Mrkonjić Grada. RONČEVIĆ Ilije PETAR, 1921. Štipan, Vrginmost. Poginuo 27. V 1944. u selu Donja Pecka kod Mrkonjić Grada. ROSIĆ Svetislava MIODRAG, 1925. Petka, Lazarevac. ROSIĆ SAVA, ostali podaci nepoznati. ROSIĆ Čedomira SRETEN, 1925. Gradojević, Koceljevo. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. ROŠULOV VELJKO, 1920. Mali Iđoš, Subotica. ROZMAN Janeza STANKO, STANE 1919. Radovica, Metlika. ROZNER Eduarda IVAN, 1920. Karlovac. ROŽIĆ Stjepana FRANJO, 1924. Buševec, Velika Gorica. ROŽMAN ANTUN, Kleban, Pula. Nestao 16. IV 1944. kod Jajca. ROŽMAN Jožefa DINO, Kleban, Pula. Poginuo 19. IV 1944. u selu Ševići kod Jajca i tu sahranjen. ROZMAN Mate FRANJO, 1926. Lukovdol, Vrbovsko. ROŽMAN MARTIN, ostali podaci nepoznati. RUBČIĆ PETAR, Rakovica, Slunj. Nestao 15. I 1943. u selu Tihočaj na Žumberku-. RUBELI Milana MILA, 1926. Split. RUBEŠA Josipa JOSIP, 1921. Kastav, Rijeka. RUBODIĆ MILOŠAV, ostali podaci nepoznati. RUČNOV BOSIUKA, Komljenac, Bosanska Dubica. Poginula 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca.

RUDAN Nikole PETAR, 1919. D. Sjeničak, Karlovac. RUDAN Marka RADE, Sjeničak, Karlovac. Poginuo 1. II 1943. u selu Prekrižje Plešivičko na Žumberku. RUDNJANIN Dragoljuba VOJISLAV, 1922. Kovači, Kraljevo. RUĐER NOVAK, ostali podaci nepoznati. RUGELI IVAN, 1923. Ljubljana. RUJIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. RUKAVINA JOZO, 1925. Lovinac, Gračac. RUKEC MARIO, Varaždin. RUKUAČ Gabre RUDOLF, 1920. Luk Poznanovečki, Zabok. Poginuo 1944. u Lici. RUMAC Romana ZDRAVKO, 1921. Bakar, Rijeka. RUMBAK Augusta BRANKO, 1924. Zagreb. RUPČIĆ Antona IVAN, 1924. Lovreć, Imotski. Poginuo 18.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. RUPIĆ Marka IVAN, 1925. Dubrava, Šibenik. Poginuo 18.1 1944. u Petrovom polju kod Travnika u Bosni i tu sahranjen. RUPIĆ Jerka KRSTO, 1924. Dubrava, Šibenik. Poginuo 27. IX 1943. u Krašiću na Žumberku i tu sahranjen. RUPIĆ RADIVOJE, 1924. Miloševac, Velika Plana. RUŠAN STANIŠA, Bresnica, Ormož. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. RUŠNOV Sime ĐURO, 1912. Cremušnica, Vrginmost. RUŠNOV Janka JANKO, 1923. Tomaševci, Jastrebarsko. Poginuo 1943. na Planci, sahranjen u Sv. Nedelji na Žumberku. RUŠNOV Tome NIKOLA, 1924. Tomaševci, Jast rebarsko. Poginuo 1943. kod Pleterja u Sloveniji. RUVULJIĆ Vojislava MIROSLAV, 1921. Lipolist, Šabac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. RUŽIČ Josipa JOŽE, 1919. Pužina, Opatija. RUŽIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. RUŽIČ Juraja JOSIP, 1907. Kastav. Rijeka. RUŽIĆ Mihaila ŽIVOTA, 1924. Veliki Crljeni, Lazarevac. Poginuo 1. IV 1945. kod Bujavice, Pakrac.

s
SAB AC Josipa JOVAN, 1926. Tepska, Ub. Poginuo 28. III 1945. kod Bapske. SABADIN Karla BRUNO, 1922. Marezige, Koper. SABADOŠ Stjepana EUGEN, 1920. Mikluševci, Vukovar. SABALIĆ Josipa PAVAO, 1911. Pag. SABATINI Konstantina MARIO, 1919. Monte Gavalo, Italija. Nestao u NOR-u. SAB IO MIHAJLO, SSSR. Ostali podaci nepoznati. SABIT ĐUZO,1931. Rudo, Višegrad. SABLIĆ Franje FRANJO, 1921. Škrljevo, Rijeka. SABUAK Josipa VLADIMIR, Donji Modruš, Ogulin. Poginuo - nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. SABUIĆ BASTAJIĆ Stevana DRAGIĆA, 1928. Kamenica, Titov Drvar.

420

SAB NIK SLAVKO, 1919. Kranj. Poginuo 5. XII 1944. kod Tovarnika. SABOLIĆ MATO, 1923. Kostanievac, Garešnica. Nestao 15.1 1944. u s. Mudrike kod Travnika. SABOLOVIĆ DUŠAN, 1916. Bjelovar. SABULIĆ PAVAO, ostali podaci nepoznati. SADŽAK Stevana JOVAN, 1925. Jošan, Titova Korenica. SAFTIĆ Bare ANTON, 1915. Bribir, Crikvenica. Pog. 1943. kod Jasenka u Gorskom kotaru. SAFTIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. SAFTIĆ Andrije JURAJ, 1918. Bribir, Crikvenica. SAFURIN GRIŠO, SSSR. Ostali podaci nepoznati. SAGRADŽIJA Mile DUŠAN, 1923. Krstinja, Vojnić. SAGRADŽIJA ĐURO, ostali podaci nepoznati. SAGRADŽIJA Milana VASO, Krstinja, Vojnić. Poginuo 3. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. SAJEVAC Franca MATIJA, 1921. Potkraj, Postojna. SALIHAR ALOJZ. Zarobljen 16. XI 1942. u Žumberku. SALIMOVIĆ Ibrusinov ŠEMSO, Modvinci, Zenica. Nestao 16. IV 1944. u Ševićima kod Jajca. SALLTTI ANTONIO, 1917. Sardinija, Italija. SALTA ANTON, 1924. Pregarje, Ilirska Bistrica. SAMA'RDŽIĆ DEJAN, ostali podaci nepoznati. SAMBOL Vida ŠIMUN ŠIME, 1914. Lukšići, Ozalj. SAMEC LEOPOLD, 1921. Nova Gorica. SAMSA Mihaela ANTON, 1926. Preloše, Ilirska Bistrica. SANABOR Jožefa KAREL, 1926. Razguri, Sežana. SANCIN JOSIP, 1925. Dolina, Tržič. SANCIN OSKAR, 1926, Boljunec, Trst. Poginuo 24. IX 1944. u Srbiji. SANDELI Stjepana BORIS, 1928. Podsused, Zagreb. SANIC JOVAN, ostali podaci nepoznati. SAPUNČIĆ RADIVOJE, ostali podaci nepoznati. SAREDE ANĐELO, Italija. Ostali podaci nepoznati. SARGIS NIKOLAJAN, 1920. SSSR. SARIĆ Milana DUŠAN, 1923. Podunavci, V. Banja. SARIĆ Đurđa GOJKO, 1923. Mionica. Poginuo 24.1 1945. kod Tovarnika. SARIĆ LJUBISAV, 1918. Ključ, Mionica. SARIĆ Milivoja MIODRAG, 1925. Lazarevac. SARINAC VLADO, Rateče, Krško. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. SARŠON Juraja ANTON, 1911. Kastav, Rijeka. SARŠON Antona BORIS, 1921. Kastav, Rijeka. SARCONMI Guedo OBRANATO, 1918. Gortana, Arizo, Italija. SASTAJKIN Košta IVAN, 1906. Kijev, SSSR. SATURIDZE Sandrovič GRIŠA, Satur, Tkač, SSSR. Poginuo 3. XII 1944. kod Neština. SAVANOVIC ANDRIJA, Bosanska Gradiška. SAVANOVIĆ MIHAJLO, Vrhovice, Bos. Gradiška. SAVÄR IVAN, 1922. Karlovac. SAVATOVIĆ Jovana JANKO, 1915. Ostrvica, Gospić. Ranjen 6. XII 1944. u selu Grabovo. Umro i sahranjen 5.1 1945. u Srem. Mitro vici. SAVIĆ ALEKSANDAR, 1912. Beograd. SAVIĆ Budimira BORIVOJ, 1926. Jabučje, Lajkovac.

SAVIĆ DRAGAN, 1926. Majdan, Kruševac. SAVIĆ DRAGI, ostali podaci nepoznati. SAVIĆ Milana DRAGI, 1920. Aleksinac. Poginuo 17.1 1945. u Ilači kod Vinkovaca. SAVIĆ Lazara DRAGOLJUB, 1918. Jabučje, Lajkovac. SAVIĆ Milana DRAGUTIN, 1917. Mozgovo, Aleksinac. SAVIĆ Svetozar ĐORĐE, 1925. Jabučje, Lajkövac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. SAVIĆ Čedomira HRISTIVOJE, 1921. Podgorac, Ražanj. SAVIĆ Milosava JOVAN, 1925. Dren, Obrenovac. SAVIĆ UUBIŠA VA, 1920. Ključ, Mionica. SAVIĆ Svetolika MANISLAV, 1928. G. Milanovac. SAVIĆ Radisava MILAN, 1918. Bošnjane, Varvarin. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. SAVIĆ Čedomira MILISAV, 1921. Jabučje, Lajkovac. SAVIĆ Sibina MIUKO, 1917. Bogiše, Brus. SAVIĆ RADIVOJE, 1922. Bačina, Varvarin. SAVIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. SAVIĆ Nikodija RAJKO, 1923. Umčari, Grocka. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. SA VIC STANISLAV, ostali podaci nepoznati. SAVIĆ STANISLAVA, 1928. Gornji Milanovac. SAVIĆ Radomira TATOMIR, 1925. Drlupa, Sopot. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. SAVIĆ Lazara TIHOMIR, 1926. Jabučje, Lajkovac. SAVIĆ Živojina ŽARKO, 1920. Lugavčina, Smederevo. SAVKOVIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. SAVKOVIĆ MAKSIM, ostali podaci nepoznati. SAVKOVIĆ Milorada MIOMIR, 1924. Baroševac. Lazarevac. SAVKOVIĆ Marka PAVLE, 1921. Starci, Aleksandrovac (k). SAVKOVIĆ SLOBODAN, ostali podaci nepoznati. SCHMIDLECHNER MIRKO, 1926. Sesvete. SEBEFIN KONSTANTIN, Monte Gerlo, Italija. Nestao 17. VII 1944. SEBIĆ Ilije MILEN, 1920. V. Vrbnica, Aleksandrovac, (k). SEBIĆ Radoja MILOJE, 1924. V. Vrbnica, Aleksandrovac (k). SEBIĆ Stanimira VLADEN, 1922. V. Vrbnica, Aleksandrovac (k). Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. SEČAN ADAM, ostali podaci nepoznati. SEČI Ištvana FRANJO, 1926. Vranjevo. N. Bečej. Poginuo 3. V 1945. kod Čazme. SEDIĆ Radomira MAŠINKA, 1924. Jabučje, Lajkovac. Poginula 17.1 1945. kod Tovarnika. SEDLAREVIĆ Andrije OBRAD, 1927. Lugavčina, Smederevo. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. SEDMAK IVAN, 1924. Dolje, Zagreb. SEDMAK AGIĆ Janka MARICA, 1923. Podsusedsko Dolje, Zagreb. SEGULIN Franca FRANE, 1925. Tublje, Sežana. SEGULIN IVAN, 1914. Slope, Sežana. SEHTTI ANTONIO, 1917. Otala, Sardnija, Italija. SEJDIĆ Emina BAJRO, 1926. Bulatovci, Kalesija. Nestao 17.1 1945. kod Tovarnika. SEKULA Ivana NIKOLA, 1916. Otočac. SEKULIĆ Jure DANIJEL, 1919. Sekulići, Ozalj. SEKULIĆ DUŠAN, Glina. Poginuo januara 1943. u Stojdragi na Žumberku.

421

SEKULIĆ GAVRILO, 1920. Ključ, Mionica. SEKULIĆ LADISLAV M. Popović, Sopot. SEKULIĆ Mihajla DRAGAN, 1925. Zemun. SEKULIĆ Mate, St. Mikanovac, Vinkovci. SEKULIĆ Vlastimira MIODRAG, 1925. Ključ, Mionica. Poginuo 17.1 1945. u Sidu. SEKULIĆ MIRKO, Perjasica, Duga Resa. Nestao 27. II 1943. kod s. Grabovice u Sloveniji. SEKULIĆ Borisava VLADISLAV, 1914. Mali Popović, Sopot. SELAKOVIC Dake MARKO, 1927. Drage, Metlika. SELEŠKOVIĆ BURADIN, 1921. Tuzla. SELJAK Antona BOGOMIR, 1919. Idrija. SELJAK Ignaca MARKO, 1919. Logarišće, Tolmin. SELJAK Ignjaca PETAR PAVEL, 1909. Logaršće, Tolmin. Poginuo 25. IV 1944. kod Titovog Drvara. SENČIN MARIO, 1904. Dubrovnik. SENEČIĆ Mirka IGNAC, 1921. Zagreb. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. SENIĆ Velimira ŽIVAN, 1924. Kotešica, Valjevo. SENJIĆ Janoša PETAR, Vranjevo. Novi Bečej. SERAŽIN LJUBO, Maljana, Gorica. SERDAR LUKA, 1921. Kula. SERTIĆ Nikole MATO, 1915. Stajnica, Otočac, Poginuo 1. XII 1944. kod Neština. SESLANIJE M. JOSIP, Križenec, Varaždin. Poginuo 16. IV 1944. u selu Ševići kod Jajca. SETOVIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. SEVER ANICA, 1926. Zagreb. SEVER ĐURO, 1918. Zagreb. SEVER IVAN, 1910. Zagreb. SEVER JOŽE, 1919. Planina, Postojna. SEVER PETAR, 1906. Buzin, Zagreb. SHRELER MATO, ostali podaci nepoznati. SIARD Antona MAKS, 1919. Moste Polje, Ljubljana. SIJARTOV SIPARTOV IVAN, Stenjevac, Zagreb. SIJEČIĆ MEHMED, Sarajevo. Poginuo 15. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. SI JIĆ Tome MILAN, 1920. Donja Zleginja, Aleksandrovac (k). SIMANOVIĆ JAHUS, 1924. Niš. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen u Buku. SIMANIĆ Dragosava ŽIVKO, 1925. Radljevo, Ub. SIMEONOVIĆ MIODRAG, 1921. Kamendo, Grocka. SIMETTI MARIO, Italija. Nestao 9. I 1944. kod Gradine, u Bosni. SIMEUNOVIĆ Živorada DUŠAN, 1923. Kalenić, Ub. SIMEUNOVIĆ Mitra RADOICA, 1926. Salaš Noćajski Sremska Mitrovica. SIMIĆ Milutina BORISAV BOŠKO, 1921. Čurug, Žabalj. SIMIĆ BRANIMIR, ostali podaci nepoznati. SIMIĆ DOBROSAV, 1915. Rudovci, Lazarevac. SIMIĆ Đorđa DUŠAN, 1926. Rubribreza, Laikovac. Poginuo 3. XII 1944. na Radoš brdu kod Neština. SIMIĆ Pavla ĐORĐE, 1924. Zemun. SIMIĆ GOJKO, ostali podaci nepoznati. SIMIĆ Čedomira LJUBODRAG, 1926. Ranilović, Aranđelovac. SIMIĆ Arsena MILADIN, 1923. Radljevo, Ub. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. SIMIĆ MILAN, 1917. Karlovac. SIMIĆ Živorada MILISAV, 1923. Šarbane, Ub. SIMIĆ MILIVOJ, ostali podaci nepoznati.

SIMIĆ Arsena MILIVOJ, 1925. Radljevo, Ub. SIMIĆ Miloša Miloje, 1920. Lukavica, Lazarevac. SIMIĆ Čedomira MILORAD, 1926. Sokolovo, Lazarevac. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika. SIMIĆ Božidara MILOVÄN, Ripanj, Beograd. Nestao 15. XII 1944. kod Grabova, Vukovar. SIMIĆ Božidara MILOVAN, 1923. Ripanj, Beograd. SIMIĆ Radisava MILOVAN, 1922. Šopić, Lazarevac. SIMIĆ Živorada MILUTIN, 1921. Šarbane, Ub. SIMIĆ Živorada MILENKO, 1926. Šarbane, Ub. SIMIĆ Milorada MIODRAG, 1926. Tolić, Mionica. SIMIĆ MIRKO, Italijan, prebjegao k nama i uzeo naše ime i prezime. SIMIĆ PETAR, 1920. Ostali podaci nepoznati. SIMIĆ RADENKO, 1926. Berkovac, Mionica. SIMIĆ Milana RADIVOJ, 1923. Varvarin. SIMIĆ Radovana RADMILO, 1924. Šopić, Lazarevac. SIMIĆ Radovana RADOMIR, 1923. Lazarevac. Poginuo 4. XII 1944. u Iloku. SIMIC VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. SIMIĆ Mihajla ŽIVAN, 1924. Trbušnica, Lazarevac. SIMIĆ Pavla ŽIVOJIN, 1923. Radljevo, Ub. SIMIĆ Ljubisava ŽIVOTA, 1919. Konjuh, Kruševac. SIMONELI Vinčeza FRANĆEŠKO, 1918. Napulj, Italija. SIMONETI MARIO, Palestrina, Rim, Italija. Nestao 20. IV 1944. kod Oborova. SIMOREJEVIĆ GEORGIJ, 1923. Sremska Mitrovica. SIMO VIĆ MIRA, ostali podaci nepoznati. SIMOVIĆ Miloja SVETISLAV, Slatina, Ub. Nestao 20. IV 1945. kod Nove Kapele. SIMOVIĆ Čedomira VLASTIMIR, 1918. Kovaluk, Kraljevo. SIMRAK NIKOLA, ostali podaci nepoznati. SIPIĆ ĐURO, ostali podaci nepoznati. SIPO ANTONIJE, Italija. Ostali podaci nepoznati. SIRK Josipa VILIJEM, 1911. Sv. Križ, Trst. Nestao u VII ofanzivi. SIRKOVIĆ Spasoja MILETA, 1919. Drlupa, Sopot. SIROČIĆ Marka ĐURO, 1925. Blato, Zagreb. SIROVINA MILAN, 1914. Trebinje. SISEK BOŽIDAR, Zagreb. SITARICA Slobodana ŽIVOTA, 1923. Pambukovica, Ub. SIVEC Ivana FERDINAND, 1922. Libušnje, Tolmin. Poginuo 10. V 1944. kod Banje Luke. SIVELJA DUŠAN, 1914. Polišani, Benkovac. SIVOŠ DANICA, 1902. Sarajevo. SKADRIĆ SINIŠA, ostali podaci nepoznati. SKENDER Josipa DRAGUTIN, 1918. Kuželj, Delnice. Poginuo 9. V 1945. u Gračanima kod Zagreba. SKENDER VLADO, Daruvar. Ostali podaci nepoznati. SKENDEROVIĆ V. NIKOLA, 1905. Rakitje, Samobor. SKOČELIĆ JOSIP, Zagreb. Poginuo 10.1 1943. u Žumberku. SKOČILIĆ Vladimira JOSIP, 1920. Bribir, Crikvenica. SKOK Franca BRUNO, 1922. Pivka, Postojna. SKORUPAN STEVO. Plaški, Ogulin.

422

SKORUPAN Ilije VA JO, 1925. Lapat, Ogulin. Poginuo aprila 1945. kod Donjeg Lipovca, Nova Gradiška, sah. uz cestu. SKRIGIN Vladimira GEORG I JE ŽORŽ , 1910. Odesa, Ukrajina, SSSR. SKRT Ivana IVAN, 1913. Levpa, Nova Gorica. SKRT STANISLAV, 1912. Preseije, Nova Gorica. SKUPLJAN NIKOLA, 1925. Beograd. SLADETIĆ Vinka IVAN, 1919. Gornja Vas, Samobor. SLADETIĆ Petra IVICA, 1921. Gornja Vas, Samobor. SLADIĆ Petra PETAR, 1916. Betina, Šibenik. SLADOJEV Blaža TOMISLAV, 1921. Vodice, Šibenik. SLAVEC Petra DANILO, 1923. Dolina, Tržič. SLAVEC Karla DRAGO, 1926. Dolina, Tržič. SLAVIK FRANJO, ostali podaci nepoznati. SLEZA Alojza FRANJO, ostali podaci nepoznati. SLIJEPČEVIĆ Nikole MLADEN, 1928. Gakovo, Grubišino Polje. SLOKOLIĆ MATO, Kostenjevac Berečki, Garešnica. SLOVIĆ Tihomira CVETKO, 1924. Stapan, Titovo Užice. SLUGA Antona ANTON, 1919. Artviže, Sežana. Poginuo 16. IV 1944. kod Jajca. SLJEPČEVIĆ NIKOLA, 1921. Sjeničak Lasinski, Karlovac. SMAČ ANTE, 1913. Žrnovo, Korčula. SMAILAGIĆ Hasana HASAN, 1916. Maglaj. SMAILAGIĆ SMAJIĆ RIFAT. Maglaj. SMETKO Ignaca ALOJZ, 1924. Klinča Sela, Jastrebarsko. SMETKO Dragutina EDUARD, 1923. Repišće, Jastrebarsko SMETKO Ivana MILAN, 1915. Matej, Donja Stubica. Poginuo 25. V 1944. kod Titovog Drvara. SMIČIKLAS Gabre ILIJA, 1924. Sošice, Jastrebarsko. Poginuo 1944. kod Jajca. SMIČIKLAS'Petra ILIJA, 1926. Sopote, Jastrebarsko. SMIČIKLAS SIMIO, ostali podaci nepoznati. SMIUANIČ Božidara BOGOLJUB, 1924. Jabučje, Lajkovac. SMIUANIČ DOBROSAV, 1922. Dobrinja, Požega. SMIUANIČ Marka JANKO, 1923. Doljani Žumberački, Ozalj. 1943. kod Jaske. SMIUANIČ Marka JANKO, 1921. Doljani Žumbcräcki Ozalj SMIUANIČ Jure JURE, 1925. Sekulići, Ozalj. SMIUANIČ Marka JURE, 1925. Doljani Žumberački Ozalj SMIUANIČ Marka MARKO, 1923. Doljani, Žumberački, Ozalj. Poginuo 1944. u Vivodini na Žumberku. SMIUANIČ Svetislava MIROSLAV, 1923. Dudovica, Lazarevac. SMIUANIČ Uroša SAVA, 1923. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. SMIUANIČ Živka STANISLAV, 1924. Mali Borak, Lajkovac. SMIUKOVIČ Obrada MIROUUB, 1927. Grejač, Aleksinac. SMOLEK JULKA, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. SMOLEK DRAGUTIN, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. SMOUANIČ Pere STEVO, 1922. Meljan, Ivanec. Poginuo 15. IV 1945. kod Đakova.

SMREKAR Franca ANDREJ, 1901. Kamno, Tolmin. SMREKAR EDI, 1924. Zadvor, Ljubljana. SMREKAR S. IVAN, Zadvor, Ljubljana. Poginuo 16. IV 1944. u selu Ševići kod Jajca i tu sahranjen. SMUK VLADO, 1918. Vinkovci. SNEŠKO Simeuna PETAR, 1927. Prnjavor. SOČEC ANTON, ostali podaci nepoznati. SODIN FRANJO, ostali podaci nepoznati. SOJER SLAVKO, Ljubljana. Ostali podaci nepoznati. SOKLER DRAGO, 1908. Bizeljsko, Brežice. SOKLER Ivana JOSIP, 1918. Bizeljsko, Brežice. SOKOL ZVONKO, 1922. Lipovljani, Novska. SOKOLIČ Franka JOSIP, 1925. Novi Vinodolski, Crikvenica. Poginuo 24. XII. 1944. na Sremskom frontu. SOKOLOVIČ MOMČILO, ostali podaci nepoznati. SOKORIĆ Bože MILAN, 1923. Ponikve, Ogulin. SOLENIČKI Andrije VID, 1924. Jakovlje, D. Stubica. SOMBORSKI Stevana PETAR, 1921. Obrenovac. SOMBORSKI STEVAN, ostali podaci nepoznati. SONSA ANTUN, 1926. Preloše Ilirska Bistrica. SORIČ SARIČ MILAN, ostali podaci nepoznati. SORIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. SO VAR IVAN, 1920. Vratišinec. Čakovec. Poginuo 21. XII 1943. kod Travnika. SOVIU Paje VEUKO, 1919. Vrtoče, B. Petrovac. SPAČEK BOŽO, 1921. Brdo Utinjsko, Vojnić. SPAJIĆ GOJKO, 1917. Šid. SPALATIN LEONARDO, 1923. Dugi Rat, Omiš. SPASIĆ Đorđa UUBIŠAV, 1913. Beograd. SPASIČ Milosava MILETA, 1925. Ranilović, Aranđelovac. SPASIČ Milosava MILIJA, 1923. Ranilović, Aranđelovac. SPASIČ Dušana MILIVOJ, 1922. Šopić, Lazarevac. SPASIČ Milovana RADOMIR, 1922. Šopić, Lazarevac. SPASIĆ Vladimira VIDOJE, 1920. Drainac, Svrljig- . SPASIC Grujice ZIVAN 1921. Barič, Obrenovac. SPASOJEVIC Obrada BOGOLJUB, 1925. Tupanci, Valjevo. SPASOJEVIĆ Božidara ĆEDOMIR, 1923. Dren, L«azai*evac SPASOJEVIĆ JOVIŠIĆ Miladina DARINKA, 1914. Bogovođa, Lajkovac. SPASOJEVIĆ Mine DRAGIŠA, 1921. Mačkovac, Kruševac. SPASOJEVIĆ Radovana DRAGOSLAV, 1927. Ranilović, Aranđelovac. Poginuo 6. XII1944. kod Tovarnika. SPASOJEVIĆ Tome ĐURA, 1926. Bektež, Slavonska Požega. SPASOJEVIĆ MILOVAN, ostali podaci nepoznati. SPASOJEVIĆ Milana RADOMIR, 1925. Tupanci, Valjevo. SPASOJEVIĆ Mine SVETOMIR, 1927. Mačkovac, Kruševac. SPASOVIĆ BOGDAN, ostali podaci nepoznati. SPEHNJAK MATO, 1916. Zdenci Brdovečki, Zaprešić. SPETIĆ F. MILENKO, ostali podaci nepoznati. SPETIĆ Ivana TULIJAN TULIO, 1924. Pula.

423

SRAC Imbre STJEPAN, 1909. Opatinec, IvanićGrad. SRBUANIN Marka BRANKO, 1928. Gornja Šumetlica Pakrac SRBUANIN Stojana DUŠAN, 1922. Gornja Šumetlica Pakrac SRDANOVIĆ Milana PETAR, 1927. Dobanovci, Zemun. SRDANOVIĆ RUDOLF, 1917. Bosanski Brod. SRDIĆ Mihajla ĐURAĐ ĐURO, 1921. Šljivovac, Vrginmost. SRDIĆ MATO, ostali podaci nepoznati. SRDIĆ Mile PETAR, 1913. Crna Dolina, Prijedor. SRDOĆ Ivana SILVESTAR, 1910. Kastav, Rijeka. SREĆKOV Mate VASO, 1898. Bavanište, Kovin. SREĆKOVIĆ Danila BORIVOJE, 1921. Laikovac. Poginuo 10. X 1944. u Beogradu, sahranjen u rodno mjesto. SREĆKOVIĆ Dragomira JANKO, 1924. Raduša, Valjevo. SREĆKOVIĆ Jovana RADOSAV, 1921. Gornje Crniljevo, Osečina. SREDOJEVIĆ Pavla MOMĆILO, 1926. G. Lajkovac, Mionica. Pog. 14. IV 1945. kod Vukovara. SREJIĆ Živana MIUKO, 1920. Dublje, Trstenik. SREJIĆ Živadina SPASOJE, 1925. Azanja, Srnederevska Palanka. SREMEDO GEORG, SSSR. Ost. pod. nepoznati. SRETENOVIĆ ALEKSANDAR, 1922. Šopić, Lazarevac. SRETENOVIĆ Save JOVAN, 1926. Lopaš, Trstenik. SRETENOVIĆ Jovana MILISAV, 1926. Lopaš, Trstenik. SRUK Josipa STJEPAN, 1926. Čučerje, Zagreb. Umro oa tifusa jula 1944. na Petrovom polju kod Travnika i tu sahranjena. SRUK DUDAK Šimuna STJEPAN, 1926. Čučerje, Zagreb. STAJČIĆ Ilije UUBIŠA, 1922. Šopić, Lazarevac. Poginuo 16. IV 1945. u selu Levanjska Varoš kod Đakova, sahranjen u mjestu. STAJČIĆ Rajka UUBISKO, 1919. Šopić, Lazarevac. Poginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. STAJČIĆ Dragutina MIHAJLO, 1923. Šopić, Lazarevac. Poginuo 19.1 1945. kod Šida. STAJČIĆ Dragutina MILOVAN, 1924. Šopić, Lazarevac. Poginuo 19. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. STAJČIĆ SPASOJE, 1907. Šopić, Lazarevac. STAJČIĆ Radomira TIKOMIR, 1920. Šopić, Lazarevac. STAJIĆ BORISAV, ostali podaci nepoznati. STAMENIĆ Stojadina RADOVAN, 1921. D. Crnišava Trstenik STAMENIĆ Ivana ŽIVAN, 1912. Lipolist, Šabac. STAMENKOVIĆ DRAGOLJUB, 1922. Ostali podaci nepoznati. STAMENKOVIĆ Miljka ĐORĐE, 1923. Sovljak, Ub. STAMENKOVIĆ JEREMIJA. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. STAMENKOVIĆ Jovana MILIĆ, Brod, Vlasotinci. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. STAMENKOVIĆ MILOŠ, 1919. Vladinac. STAMENKOVIĆ STANISLAV, 1927! Novo Selo, Niš. STANAREVIĆ STANOJE, ostali podaci nepoznati. STANČEVIĆ ČEDO. 1920. Vrčin, Grocka.

STANČIĆ Ivana JOŽEF, Artviže, Sežana. Nestao 6. IV 1944. u selu Ševići kod Jajca. STANČIĆ Josipa SILVANO, 1926. Artviže, Sežana. STANČIĆ Jožefa SLAVKO, 1925. Artviže, Sežana. Poginuo 6. IV 1944. u selu Vinac kod Jajca. STANČIĆ Sredoja BORIVOJE, 1923. Kumanef, Novi Bečej. STANČIĆ Radoslava MILIJA, 1922. Brezna, Kraljevo. STANČIĆ Radosava MIODRAG, 1921. Brezna, Kraljevo. STANČIĆ PETAR, ostali podaci nepoznati. STANČIĆ Božidara SLAVKO, 1926. Lugavčina, Smederevo. SVANČIĆ Stanka VOJISLAV, 1925. Ranilović, Aranđelovac. STANEŠIĆ SRETEN, ostali podaci nepoznati. STANIČIĆ NIKOLIĆ Dane ANKA, 1921. Pećno, Jastrebarsko STANIČIĆ Brne IVAN, 1919. Kampor, Rab. STANIČIĆ Dane PETAR, 1925. Staničići Žumberački, Jstrebarsko. STANIČIĆ Janka ZVONKO. 1925. Pećno, Jastrebarsko. Poginuo 25. VIII 1944. na Palisadu i tu sahranjen u skupnu grobnicu. STANIĆ Petra BRANKO, 1921. Vodoteč, Otočac. Poginuo 1943. u Gorskom kotaru. STANIĆ Miloša DANE, 1917. Mrzlo Polje Žumberačko, Jastrebarsko. STANIĆ (Maravić) Sime DESANKA, 1928. Bjelkovac, Podravska Slatina. STANIĆ Janka PETAR, Sječevac, Samobor. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. STANIĆ Branislava SLAVKO, 1926. Lazarevac. STANIĆ Jovana SLAVKO, 1919. Kragujevac. STANIĆ Miloša TOMO, 1924. Mrzlo Polje Žumeračko, Jastrebarsko. Poginuo 8. V 1945. kod Zagreba. STANIJEVIĆ Nikole ŽIVOTA, Obrenovac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. STANISAVUEVIĆ Milivoja DOBRIVOJE, 1927. Guncati, Barajevo. STANISA VUEVIĆ Radovana DRAGIŠA, 1921. Jabučje, Lajkovac. STANISA VUEVIĆ Milivoja UUBIVOJE, 1925. Guncati, Barajevo. STANISA VUEVIĆ MILOMIR, 1921. s. Lajkovac, Lajkovac. STANISA VUEVIĆ Čedomira MILORAD, 1927. Burovo, Lazarevac. STANISA VUEVIĆ Dragomira RADOMIR, 1916. Jabučje, Lajkovac. STANISA VUEVIĆ Miodraga VLADISLAV, Milutovac, Trstenik. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika. STANIŠAR STJEPAN, 1925. Pušća, Klanjec. STANIŠEK STEVO, Zagreb. Nestao 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. STANIŠIĆ Milice BORISLAV, 1924. Guncati, Barajevo. STANIŠIĆ Nikole ĐURO, 1928. Ravno Kupres. STANIŠIĆ JEROTIJE, ostali podaci nepoznati. STANIŠIĆ Mladena MILAN 1912. Brajkovac, Lazarevac. STANIŠIĆ SRETEN, 1916. Valjevo. STANKIĆ Dušana MILIVOJ, 1919. Kikinda. STANKIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. STANKO Ivana STANISLAV, 1924. Sošice, Jastrebarsko. STANKOV SOJER, ostali podaci nepoznati.

424

STANKOVIĆ BORIVOJ, ostali podaci nepoznati. STANKOVIĆ Rudolf BRANKO, 1924. Žakanje, Ozalj. STANKOVIĆ IVAN, 1924. Zagreb. STANKOVIĆ Zlatana JORDAN, 1917. Marina Kutina, Gadžin Han. STANKOVIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. STANKOVIĆ Velička MILADIN, Gabor, Kriva Palanka. STANKOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. STANKOVIĆ MILAN, 1927. Tešica, Aleksinac. STANKOVIĆ Živana MIODRAG, 1928. Lukavica, Lazarevac. STANKOVIĆ Janka MIROSLAV, 1925. Lukavica, Lazarevac. STANKOVIĆ NADEŽDA, ostali podaci nepoznati. STANKOVIĆ Rudolfa NIKOLA, 1922. Žakanje, Ozalj. STANKOVIĆ Danila PETRONIJE, 1921. Ličje, Gadžin Han. STANKOVIĆ Alekse PREDRAG, 1925. Rubribreza, Lajkovac. Poginuo 20. XII 1944. kod Iloka, sahranjen u Rubribrezi. STANKOVIĆ RADOMIR, 1924. Lazarevac. Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. STANKOVIĆ Svetozara RADOMIR, 1921. Kravlje, Niš. STANKOVIĆ Stojana SAVA, 1927. Grejač, Aleksinac. STANKOVIĆ STANIMIR, 1927. Suvaja, Varvarin. STANKOVIĆ Svetislava STEVAN, 1922. D. Dragovlje, Gadžin Han. STANKOVIĆ Milana STOJAN, 1922. Gradašnica, Leskovac. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. STANKOVIĆ UROŠ, ostali podaci nepoznati. STANKOVIĆ Alekse VOJISLAV, 1925. Ličje, Gadžin Han. STANKOVIĆ Ljubomira VOJISLAV, 1914. Slivje, Svrljig. STANKOVIĆ Miodraga VOJISLAV. 1921. Milovac, Lazarevac. Nestao 17. IV 1945. kod Pleternice. STANKOVIĆ ZAGORKA, ostali podaci nepoznati. STANKOVIĆ Milana ŽIVOTA, 1924. Miloševac, V. Plana. STANKOVIĆ Vlajka ŽIVOTA, 1922. Paležnica, Ljig. Poginuo 29. III 1945. kod Bapske. STANOJEVIĆ Ljubisava BOŽIDAR, 1926. Srnje, Kruševac. STANOJEVIĆ Petra DOBRIVOJE, 1929. Zeoke, Lazarevac. STANOJEVIĆ DRAGOLJUB, 1912. Skobalj, Lajkovac. STANOJEVIĆ Petra DUŠAN, 1922. Pepeljevac, Lajkovac. STANOJEVIĆ ĐURO, 1917. Cremušnica, Vrginmost. STANOJEVIĆ Vitomira IVAN, 1927. Lučina, Ćićevac. STANOJEVIĆ Milana JELEN, 1923. Galibabinac, Svrljig. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. STANOJEVIĆ Radića MIHAJLO, 1926. Gari, Kruševac. STANOJEVIĆ MILANKA, ostali podaci nepoznati. STANOJEVIĆ Stanoja MILENTIJE, 1924. Šebet, Gadžin Han.

STANOJEVIĆ Dragomira MILIVOJE, 1921. Brežđe, Mionica. STANOJEVIĆ Dragoljuba MILUTIN, 1921. Brežđe, Mionica. STANOJEVIĆ Mile MIRKO, 1924. Šiljkovača, Velika Kladuša. STANOJEVIĆ SAVO, ostali podaci nepoznati. STANOJEVIĆ Sretena STANOJE, 1924. Brezovice, Krupanj. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. STANOJEVIĆ Vasilije STEVO, 1925. Trepča, Vrginmost. Poginuo 12. VII 1943. u selu Dubranec kod Velike Gorice. STANOJEVIĆ Milorada VLASTIMIR, 1926. Pepeljevac, Lajkovac. STANOJEVIĆ Petra ŽIVAN, 1914. Barik, Vladimirci, Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. STANOJEVIĆ ŽIVORAD, ostali podaci nepoznati. STANOJLOVIĆ Cvetka BOGUUB, 1921. Bijeljina. STANOJLOVIĆ BRANKO, Kraguievac. Nestao 25. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. STANOJLOVIĆ Dušana MILAN, 1914. Beograd. STANOJLOVIĆ Dušana SLAVKO, 1926. Mačkovac, Kruševac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. STANOJLOVIĆ Ljubisava STOJAN, 1927. Boljevac, Kruševac. STANOJLOVIĆ Petra VLADAN, 1922. Mačkovac, Kruševac. STANŠiĆEK STEVO, Zagreb. Nestao 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. STARC Ivana MARIJAN, 1926. Loka, Koper. STARCE VIĆ Lazara Ć EDO MIR, 1920. Vrčin, Grocka. STARCEVIĆ IVO, 1922. Lič, Delnice. STARČEVIĆ Ivana JOSIP, Vrapče, Zagreb. Nestao" 22. 6. 1944. kod Gornjeg Vakufa u Bosni. STARĆEVIĆ Josipa JOSIP, 1922. Lič, Delnice. STARĆEVIĆ Janka MILAN, 1919. Vrčin, Grocka. STARĆEVIĆ Ljubomira ŽIVAN, 1924. Vrčin, Grocka. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. STAROGORAC Ilije UZEIN, 1921. Knežina, Sokolac. Poginuo 23. IV 1944. kod Gradine, u Bosni. STAŠIĆ Franje ANTON, 1921. Gorica, Krk. STEFANČIĆ Avgusta AVGUST, 1925. Dekani, Koper. STEFANOVIĆ BOGOSAV, ostali podaci nepoznati. STEFANO VIĆ Živka BRANKO, 1920. Šopić, Lazarevac. STEFANOVIĆ Milana ĐORĐE, 1908. Požarevac. STEFANOVIĆ Dušana MILIVOJE, 1924. Krupanj. STEFANOVIĆ Dragoljuba MILOMIR, 1927. Rubribreza, Lajkovac. STEFANOVIĆ Dragoljuba MILUTIN, 1926. Lipova Vr. Banja. STEFANOVIĆ Nikole MIODRAG, 1926. Uzveže, Bogatić. STEFANOVIĆ Stevana MIROSLAV, 1925. Tijovac, Svrljig. Poginuo februara 1945. na sremskom frontu. STEFANOVIĆ Živka RANKO, 1922. Šopić, Lazarevac. STEFANOVIĆ RATKO, ostali podaci nepoznati. STEFANOVIĆ SLAVKO, ostali podaci nepoznati. STEFANOVIĆ SRETEN, ostali podaci npoznati.

425

STEFANOVIĆ STOJADIN, ostali podaci nepoznati. STEFANOVIĆ SVETOZAR, 1927. Knez Selo, Niš. STEFANOVIĆ DRAŽIĆ Andrije VERA, 1927. Beograd. STEFANOVIĆ Stevana VLADIMIR, 1925. Ranilović, Aranđelovac. STEFANOVIĆ Ljube ZDRAVKO, ostali podaci nepoznati. STEFANOVIĆ Dragoljuba ŽIVOMIR, 1927. Rubribreza, Lajkovac. STEKIĆ Živka DRAGOLJUB, 1925. Belotić, Bogatić. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. STENDER DRAGUTIN. Poginuo 1945. STEPAN Marka ANTON, 1924. Bojanja Vas, Metlika. STEPANIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. STEPANOVIĆ Milorada BOGOLJUB, 1925. Jabučje, Lajkovac. STEPANOVIĆ Veloja BORISAV, 1914 Kravlje, Niš. STEPANOVIĆ Živka BRANKO, 1920. Šopić, Lazarevac. STEPANOVIĆ JOVAN, 1926. Leštane, Grocka. STEPANOVIĆ NOVICA, Platina, Visoko. Poginuo 1943. STEPANOVIĆ Đure VELIMIR, 1923. Vreoci, Lazarevac. Poginuo 5. X 1944. kod Beograda. STEPEN DEJAN, ostali podaci nepoznati. STEPIĆ Petra RADOJKO, Trnovče, V. Plana. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. STEPIĆ Petra STJEPAN, 1922. Jolsje, Zabok. Poginuo 1944. STERLE Maksa ZDRAVKO, 1923. Trešnjevka, Zagreb. STEVANĆEVIĆ Milorada ALEKSANDAR, 1925. Šarbane, Ub. STEVANĆEVIĆ Milorada SLAVKO, 1923. Šarbane, Ub. STEVANKOVIĆ Dragomira LJUBOMIR, 1921. Ripanj, Beograd. STEVANOVIĆ Bogovida ANTONIJE, 1924. Bućje Trstenik STEVANOVIĆ Jovana BOŽIDAR, 1916. Miloševac, V. Plana. STEVANOVIĆ Milutina DOBRIVOJ, 1919. Guncati, Barajevo. STEVANOVIĆ Nikole DRAGOMIR, 1927. Kravlje, Niš. STEVANOVIĆ Stevana DRAGUTIN, 1925. Rudovci, Lazarevac. Poginuo 15. XII 1944. u Grabovu kod Vukovara. STEVANOVIĆ Marka IVAN, 1920. Vlaški Do, Sm. Palanka. STEVANOVIĆ JOVAN. 1926. Leštane, Grocka. STEVANOVIĆ Milivoja MIHAILO, 1925. Guncati, Barajevo. STEVANOVIĆ Stanoja MILORAD, 1925. Guncati, Barajevo. Poginuo 9.11945. kod Tovarnika. STEVANOVIĆ Živana NIKOLA. 1925. Guncati, Barajevo. STEVANOVIĆ PAVLE, ostali podaci nepoznati. STEVANOVIĆ Velimira RADOMIR, 1925. Guncati, Barajevo, STEVANOVIĆ Radomira RAŠAN, 1914. Burovo, Lazarevac. STEVANOVIĆ STE VAN, 1922. Bošljane, Varvarin. Nestao 23. I 1945. kod Tovarnika. STEVANOVIĆ Jovana STOJAN, 1922. Blatnica, Teslić.

STEVANOVIĆ Ranka SVETISLAV, 1926. M. Ivanča, Sopot. STEVANOVIĆ Sibina TIHOMIR, 1921. Grabovac, Trstenik. STEVANOVIĆ Dragutina VOJISLAV, 1925. Guncati, Barajevo. STE VIĆ MOMĆILO, ostali podaci nepoznati. STEVIĆ OSTOJA, 1921. Belotići, Šabac, Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. STEVŠIĆ Vojislava NIKOLA, 1920. Dupci, Brus. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. STEVŠIĆ Ranka RADOVAN, 1926. Dupci, Brus. STIBULEC IVAN, Zagreb. Poginuo 20. IV 1945. kod Pleternice. STIĆ ANKICA, 1926. Stić, Jastrebarsko. STIĆ Malčike IVAN, 1920. Dane, Samobor. STIKOVIĆ DOKA, ostali podaci nepoznati. STILINOVIĆ Petra NIKOLA, 1921. Lički Novi, Gospić. ŠTIPAN ZVONIMIR, 1917. Zagreb. STIPANIĆEV Markiola JAKOV, 1925. Tribunj, Šibenik. Poginuo 6. VIII1944. Sahranjen u Sošicama na Zumberku. STIPANIĆEV Ante NIKOLA, 1920. Tribunj, Šibenik. STIPANIĆ Janka ANTON, 1928. Gradac, Metlika. STIPANIĆ Matije JANKO, 1899. Gradac, Metlika. STIPANIĆ JOSIP, ostali podaci nepoznati. ŠTIPANO VIĆ FILIP, 1924. Zagreb. ŠTIPANO VIĆ Ilije ILIJA, 1924. Visoče, Jastrebarsko. ŠTIPANO VIĆ Ilije NIKOLA, 1923. Visoče, Jastrebarsko. ŠTIPANO VIĆ NIKO, 1924. Visoče, Jasrebarsko. STIPĆIĆ Martina PETAR, 1921. Križišće, Rijeka. STIPIĆ Stevana MILORAD, 1924. Ponor Korenički, Titova Korenica. STIPIĆ RADOJKO, 1914. Tenović. STIVANIĆEVIĆ I. ILIJA, 1915. Babina Greda, Županja. STJEPANIĆ MIJO, 1928. Donja Lomnica, V. Gorica. STJEPANOVIĆ MIRKO, 1926. Vitunj, Ogulin. STOJADINĆEVIĆ Vladimira LJUBOMIR, 1924. Vrčin, Grocka. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. STOJADINOVIĆ Spasoja BORIVOJE, 1923. Azanja, Sm. Palanka. STOJADINOVIĆ Luke BOŽIDAR, 1920. Azanja. Sm. Palanka. STOJADINOVIĆ Spasoja ČEDOMIR, 1920. Azanja, Sm. Palanka. STOJADINOVIĆ Janka DRAGOMIR, 1915. Zdravinje, Kruševac. STOJADINOVIĆ Dobrivoja DRAGOSLAV, 1923. Galibabinac, Svrljig. STOJADINOVIĆ Aleksandra JABUĆILO, 1922. Šavrane, Kruševac. STOJADINOVIĆ Koste MARKO, 1922. Azanja, Sm. Palanka. STOJADINOVIĆ Milana MILORAD, 1921. Guševac, Svrljig. STOJADINOVIĆ Svetolika RADOSLAV, Kaonik, Kruševac, STOJAKOVIĆ Gliše ILIJA, 1922. Gaćeša Selo. Vojnić. STOJAKOVIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. STOJAKOVIĆ Nikole MILAN, 1922. Zemun. STOJAKOVIĆ RAKIĆ Jovana RADMILA, 1929. Adaševci, Šid.

426

STOJANOVIĆ Stanoja ALEKSANDAR, 1924. Lugavčina, Smederevo. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. STOJANOVIĆ Koste BOGOMIR, Kaletinac, Gadžin Han. Poginuo 23.1 1945. kod Tovarnika. STOJANOVIĆ BOŽIDAR, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ BUDIMIR, 1926. V. Krsna, Mladenovac. STOJANOVIĆ Koste DRAGOMIR, 1924. Kaletinac, Gadžin Han. STOJANOVIĆ DUŠAN, 1922. Pepeljevac, Lajkovac. STOJANOVIĆ Svetozara DUŠAN, 1914. Miloševac, V. Plana. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Käpc lc STOJANOVIĆ MILENTIJE, 1923. Šopić, Lazarevac. STOJANOVIĆ MILIVOJE, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ Antanasija MILOMIR, 1922. Vina, Knjaževac. STOJANOVIĆ MILOŠAV, Vel. Crljeni, Lazarevac. Netao 11.X 1944. kod Velike Ivanče, Mladenovac. STOJANOVIĆ Živojina MILOŠ, 1925. Ranilo vić, Aranđelovac. STOJANOVIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ Vitomira NIKOLA, 1922. Jelašnica, Niš. STOJANOVIĆ RADISLAVA, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ RADIVOJ, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ Ljubodraga RADIVOJE, 1927. Mozgovo, Aleksinac. STOJANOVIĆ Dragoljub RADOJKO, 1923. Markovae, V. Plana. STOJANOVIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ Mitra RADOVAN, 1924. Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica. STOJANOVIĆ SIMA, 1921. Stajevci. STOJANOVIĆ Dragoljuba SLOBODAN, 1927. Gojmanovac, Svrljig. Poginuo 12. IV 1945. u Lovašu kod Vukovara i tu sahranjen. STOJANOVIĆ Vukašina STANIMIR, Kosmatovac, Bela Palanka. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. STOJANOVIĆ STANOJE, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ VLADO, ostali podaci nepoznati. STOJANOVIĆ Milorada VOJISLAV, 1919. Kaletinac, Gadžin Han. Poginuo 9. IV 1945. u selu Ilinci kod Šida. STOJANOVIĆ Tome Vojislav, 1919. Zaječar. STOJANOVIĆ Nikole ŽIVAN, 1924. Vreoci, Lazarevac. STOJANOVIĆ Stojana ŽIVKO, 1925. V. Crljeni, Lazarevac. STOJANOVIĆ Milana ŽIVORAD, 1912. Lukavac, Valjevo. STOJANOVIĆ Mirka ŽIVORAD, 1921. Periš, Svrljig. STOJBER JOSIP, 1925. Rijeka. STOJĆIĆ SINĐA, ostali podaci nepoznati. STOJĆIĆ Ivankova SPASOJE, 1907. Šopić, Lazarevac. STOJĆIĆ Radomira TIKOMIR, 1920. Šopić, Lazarevac.

STOJĆIĆ VLADA, ostali podaci nepoznati. STOJIĆIĆ MIRKO, Jaškovo, Ozalj. STOJIĆ RADIVOJ, ostali podaci nepoznati. STOJIĆ TIHOMIR, ostali podaci nepoznati. STOJIĆ ŽIVOJIN, 1927. Popšice, Svrljig. STOJILOVIĆ Dragoslava RADOŠ, 1927. Mozgovo, Aleksinac. STOJIUKOVIĆ KRISTODAR, 1910. Mrštane, Lcslcov^c STOJILJKOVIĆ Mihajla TOMA 1923. G. Vlase, Gadžin Han. STOJIN STANKO, Dolina, Tržič. Nestao 30. V 1944. u selu Vrbljani kod Konjica. STOJKOVIĆ ALEKSANDAR, 1923. Lazovići, Bijelo Polje. STOJKOVIĆ BRANISLAV, 1925. Rogašica. STOJKOVIĆ DRAGI, ostali podaci nepoznati. STOJKOVIĆ DUŠAN, ostali podaci nepoznati. STOJKOVIĆ Milenka KOSANĆA, 1925. Selište, Trstenik. STOJKOVIĆ Veljka MILAN, 1924. Ruđinci, Vr. Banja. STOJKOVIĆ MILISAV, ostali podaci nepoznati. STOJKOVIĆ MILORAD, 1927. Lozovik, V. Plana. STOJKOVIĆ MILOVAN, ostali podaci nepoznati. STOJKOVIĆ RADE, 1922. Niš. STOJKOVIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. STOJKOVIĆ Milisava RAJKO, 1921. Tobolac, Trstenik. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. STOJKOVIĆ Andreje STEVAN. 1925. Daruvar. Poginuo 16. IV 1944. u Donjim Sikavcima kod Jajca i tu sahranjen. STOJKOVIĆ VLADISAV, ostali podaci nepoznati. STOJKOVIĆ ŽIVADIN, ostali podaci nepoznati. STOJKOVIĆ Milana ŽIVADIN, 1924. Vlaška, Mladenovac. STOJNIĆ Jove MILAN, 1917. Sključani, Bos. Dubica. STOKUĆA Petra ILIJA, 1914. Vojvoduša, Otočac. Poginuo 1944. u Škarama kod Otočca. STOLIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. STOPIĆ MILKAN, 1923. Prkos Lasinjski, Karlovac. STOŠIĆ ANTE, ostali podaci nepoznati. STOŠIĆ MILAN, 1922. Pinosava, Beograd. STOŠIĆ Sretena MILOJE, 1911. Petka, Lazarevac. Poginuo 15. XII1944. kod Grabova, Vukovar. STOŠIĆ Vojina STANIMIR, 1925. Brezovica, Krupanj. STOŠIĆ ŠPIRO, 1908. Šibenik. STOŠIĆ ŽIVORAD, 1924. Mišar, Šabac. STRADIJOB FRANC, Kalje, Trst. STRAHINIĆ Milivoja ĐORĐE, Markušice, Vukovar. STRAHINIĆ Ilije MILAN, 1919. Strahinići, Ozalj. STRAHINIĆ Ilije MILAN, 1923. Dančulović, Ozalj. STRAHINIĆ NIKOLA, 1902. Strahinići, Ozalj. STRAHINJA Janka JANKO, 1920. Strahinići, Ozalj. STRAHINJA Jove JANKO, 1921. Strahinići, Ozalj. STRAHINJA Ilije MILAN, 1919. Strahinići, Ozalj. STRAHINJIĆ MILAN, 1925. Strahinjići, Jastrebarsko. STRAKA Miše JANO, 1929. Zemun.

427

STRBAT IVAN, 1919. Gola, Koprivnica. STRBULEC IVAN, 1919. Šenkovec, Zaprešić. STREJIĆ SPASOJE, Azanja, Sm. Palanka. STRELAR MATO, Pišarjevo, Zelina. STRELNIK Andrije VASILJ VASO. 1910. Diražnja, SSSR. Nestao 1. VII1944. u selu Obalj kod Kalinovika, Bosna. STRES Andreja ANDREJ, 1919. Borjana, Tolmin. STRGAR Antona ANTON, 1925. Zaprešić. Poginuo jula 1943. kod Gospića u Lici. STRIŽIĆ Milana ZLATKO, 1920. Bribir, Crikvenica. Poginuo 16. III 1944. u Blatnici, Teslić, sahranjen u istom selu. STRMOŠLJANIN Ranisava RADIVOJ, 1925. Sovljak, Ub. STRMOŠLJANIN Bogosava ŽIVKA, 1925. Sovljak, Ub. STRNAD JOSIP, 1911. Zagreb. STRUGAR Laze VLADIMIR VLADO, 1922. Ulići, Cetinje. STRUNJA P. PAVAO, Detkov Breg, Samobor. STUDEN DMITAR, 1918. Ličko Petrovo Selo, Titova Korenica. STUDEN Đure JOVAN, 1921. Kupljensko, Vojnić. STUPARSKI ZVONIMIR, ostali podaci nepoznati. SUBAŠIĆ Vida STOJAN, 1926. Pljeva, Šipovo. SUBOTIČKI Živka NESTOR, 1914. Petrovo Selo. SUBOTNIK Josipa STEVAN, 1920. Zagreb. SUDAC Juliusa ZLATKO, 1922. Karlovac. SUDAR MATO, 1919. Petrijevci, Valjevo. Poginuo 5. XII 1944. kod Iloka. SUDAR STANKO, 1908. Koransko Selo, Duga SUDAR Ilije STEVO, Šenci, Pakrac. SUDAREVIĆ Stjepana RUDOLF, ostali podaci nepoznati. SUGTIGINOV Poljkov IVAN, Rostovsk, SSSR. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. SULCIĆ Franca ALBERT, 1910. Sv. Križ, Trst. SULTAR Stjepana STJEPAN, 1913. Marija Gorica, Zaprešić. SUMINA Marka ILIJA, 1926. Veliko Liješće, Ozalj. SUMINA Nikole ILIJA, 1926. Keseri, Ozalj. SUMINA Janka JANKO, 1923. Veliko Liješće, Ozalj. SUMINA Janka JANKO, 1924. Veliko Liješće. Ozalj. SUMINA Janka MILKO, Veliko Liješće, Ozalj. SUMINA Marka NIKOLA, 1925. Veliko Liješće, Ozalj. SUMINA Nikole NIKOLA, 1907. Keseri, Ozalj. SUPINA ĐURO, 1921. Zagreb. SURĆIĆ MILOŠ, 1912. Vidoševići, Travnik. SURUTKA RADE, ostali podaci nepoznati. SURETKO TOMO, Klinča Selo, Jastrebarsko. Nestao 30. III 1944. u selu Mudrike, kod Travnika. SUŠEC Stjepana IVAN, 1924. Zajezda, Zlatar. SUŠIĆ ANĐELA, ostali podaci nepoznati. SUTLAR Stjepana STJEPAN, 1913. Marija Gorica, Zaprešić. SUTLOVIĆ Paška ALBERT, 1920. Veli Iž, Zadar. SUVAJAC Andrije VUKICA, 1927. Teslić. SVETINA ANDREJ, Lokev, Sežana. Zarobljen 1944. u selu Bulići. kod Jajca. SVETKOVIĆ MIOMIR, 1926. Jabučje, Lajkovac. SVETLIČIĆ FRANJO, 1921. Ravna Gora, Delnice.

SVIBEN NIKOLA, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. SVIGLIN VLADIMIR, 1914. Zagreb. SVILKOVIĆ BARICA, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. SVRZIKAPA Nikole JOVAN, 1912. Nova Gradiška.

š
ŠAFARIĆ FERENC, 1910. Draeoslavec, Čakovec. ŠAFARIĆ FRANJO, ostali podaci nepoznati. ŠAFRANIĆ Vjekoslava DRAGUTIN DRAGO, 1926. Hrašće Turopoljsko, Zagreb. ŠAFRANIĆ JOSIP, 1915. Hrašće Turopoljsko, Zagreb. ŠAFRANIĆ Nikole NIKOLA, 1925. Pleso, Velika Gorica. ŠAHINOVIĆ ŠEMSO. Poginuo marta 1944. kod Jajca. ŠAJATOVIĆ DAKO, 1919. Radatovići, Ozalj. ŠAJATOVIĆ Jure DAKO, 1920. Magovci, Ozalj. ŠAJATOVIĆ Nikole DAKO, 1919. Priselje, Ozalj. Nestao 27.1 1944. u selu Raduša koa Tešnja. ŠAJATOVIĆ Nikole DANIJEL, 1919. Priselje, Ozalj. ŠAJATOVIĆ ILIJA, Jezernice, Jastrebarsko. ŠAJATOVIĆ Nikole ILIJA, 1923. Jezernice, Jastrebarsko. ŠAJATOVIĆ Dake ILIJA, 1923. Sošice, Jastrebarsko. Poginuo 30. I 1943. kod Sošica na Žumberku i tu sahranjen. ŠAJATOVIĆ Janka JANKO, 1922. Jezernice, Jastrebarsko. Poginuo 25. V 1944. u selu Dolovi kod Vakufa u Bosni. ŠAJATOVIĆ JANKO, Jezernice, Jastrebarsko. Nestao 27.11 1944. u selu Raduša kod Tešnja u Bosni. ŠAJATOVIĆ Marka JANKO, 1916. Priselje, Ozalj. ŠAJATOVIĆ Marka MARKO, 1918. Priselje, Ozalj. ŠAJATOVIĆ Petra MILE, 1923. Visoče, Jastrebarsko. ŠAJATOVIĆ NIKOLA, 1923. Radatovići, Ozalj. Poginuo 1943. ŠAJATOVIĆ Ilije NIKOLA, 1922. Sošice, Jastrebarsko. ŠAJATOVIĆ Janka NIKOLA, 1922. Priselje, Ozalj. ŠAJATOVIĆ Tadije NIKOLA, 1919. Priselje, Ozalj. ŠAJATOVIĆ Vase NIKOLA, 1925. Magovci, Ozalj. ŠAJATOVIĆ Janka VLADIMIR, 1924. Priselje, Ozalj. ŠAJBIC Šima PETAR, 1924. Supetarska Draga, Rab. ŠAJHERT STANKO, ostali odaci nepoznati. ŠAJINOVIĆ Janka JANKO, 1924. Jezernice, Jastrebarsko. ŠAKIĆ SRETEN, ostali podaci nepoznati. ŠALUNAC VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. ŠAMEC DRAGUTIN, 1927. Vrapče, Zagreb. ŠANDOR Stjepana IVAN, 1917. Kruševo, V. Gorica. ŠANDOR Josipa STJEPAN, 1925. Blaževac, Velika Gorica. Poginuo 8. V 1945. u selu Bliznec kod Zagreba. ŠANIĆ Ivana PETAR, 1924. Lopar, Rab. Poginuo 16. IV 1944. u Ševićima kod Jajca.

428

ŠANTEK IVAN, ostali podaci nepoznati. ŠANTEK JOSIP, 1925. PresekaOborovska, Dugo Selo. ŠANTIĆ Andrije DUŠAN, 1908. Prvić Šepurine, Šibenik. ŠANTIĆ JOSIP, 1925. Preseka Oborovska, Dugo Selo. ŠAPIĆ Milosava DRAGUTIN, 1923. Vitoševac, Ražanj. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ŠAPKOVIĆ Juraja JURE, 1925. Pleso, V. Gorica. ŠARAR Šime ŠIME, 1919. Kotor, Crikvenica. ŠARENAC Marka JOVO, 1914. Kifino Selo, Nevesinje. ŠARIĆ IVAN, 1910. Gornji Sijekovac, Derventa. ŠARIĆ Josipa JOSIP, 1917. Prvan-selo, Gospić. ŠARIĆ LJUBOMIR, 1922. Zadvarje, Omiš. ŠARIĆ MATO, 1910. Vrana, Biograd n/m. ŠARIĆ MILAN, 1925. Porobljenik, Gospić. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba, kod Jajca. ŠAŠA PETAR, 1925. Tržaška Raštela, Cazin. ŠAUER Leopolda KRISTINA, 1929. Zemun. Poginula 22.1 1945. ŠAV IVAN, 1924. Dol pri Rastovljah, Koper. ŠAVLI Jožeta FRANC, 1913. Jevrščak, Tolmin. ŠAVUA ANTON, 1926. Gorica. ŠAVOR JOSIP, 1922. Karlovac. Poginuo marta 1943. u Prilišću na Žumberku. ŠAVOR JURA, ostali podaci nepoznati. ŠĆUKANEC Josipa IVAN, 1911. Dražilovac, Klanjec. ŠEBALJ Petra PETAR, 1927. Mali Kut, Otočac. ŠEGRT DRAGOJA, ostali podaci nepoznati. ŠEGULJA FRANJO, 1908. Borovci, Ptuj. ŠEJIĆ Danila STANKO, Brus. ŠEKIĆ VLADAN. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ŠEKLI Jožeta FRANC, 1912. Jevrščak, Tolmin. Zarobljen juna 1944. u Bosni. ŠEMPER Marka IVAN, 1923. Kapelska Tjesna, ŠENER VALTER, 1914. Lovrana, Krško. ŠENJIĆNJAK JANKO, ostali podaci nepoznati. ŠENJUG Stjepana DRAGO, 1922. Mače, Zlatar. Poginuo 18. XII 1944. kod Tovarnika. ŠEPASVILI Ilič ALEKSEJ, SSSR. ŠEPEC Rozalije BRANKO, 1925. Prečec, Dugo Selo. Nestao u NOR-u. ŠEPER SCHEPPER ERKO, 1919. Austvedde, Holandija. ŠEPETAVC Jožeta FERDO, 1921. Gregorce, Brežice. ŠERMENT MLADEN, 1920. Zagreb. ŠESTAN Josipa BOGDAN, 1923. Breg. Ptuj. ŠESTAN Ignaca MIJO, 1916. Varaždin. Poginuo juna 1944. kod Jajca. ŠESTANIJA Mije JOSIP, Križovec, Čakovec. Poginuo 16. IV 1944. u selu Ševići kod Jajca. ŠESTO Luke ĐURO, 1924. Bele Vode, Glina. ŠESTO VIĆ Bogdana GVOZDEN, 1919. Golubac, Mionica. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. ŠETEL Ivana NIKOLA, 1923. Peščenica, Sisak. ŠETKA IVAN, Poginuo 17. XI 1942. kod sela Malunje u Žumberku i tu sahranjen. SEVER ALBERT, 1922. Milhuz, Francuska. SE VIC ĐORĐE, 1919. Vrsta, Bihać. ŠIBELJA Antona STANKO, 1908. Tomaševica, Scž^n^ ŠIFER ŽELJKO, 1924. Zagreb. Poginuo 28. VI 1943. u selu Belošići, sahranjen u Balićima na Žumberku.

ŠIFNER Joške MILICA, 1927. Beograd. ŠIJAČIĆ Husejina OSMAN, Cazin. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. ŠIJAČKI MIJO, 1925. Kutina. ŠIJANSKI MIJO, 1925. Potok, Kutina. ŠIKIĆ Franje FRANJO, 1923. Sušak, Rijeka. ŠIKORONJA ZLATA, 1921. Zagreb. ŠILOBOD BOKAN Pavela BARICA, 1927. Podgrađe Podokičko, Samobor. ŠILOBOD Mije LJUBICA, 1926. Podgrađe Podokičko, Samobor. ŠILOBOD Stjepana VJEKOSLAV, 1921. Podgrađe Podokičko, Samobor. ŠILOVARDIĆ Bene STEPAN, Vladimirci. Nestao 17.1 1945. kod Tovarnika. ŠIMAGA Jele JURAJ, 1914. Odra, Velika Gorica. Poginuo 21. VI1943. u selu Visoče na Žumberku. ŠIMATOVIĆ IVAN ŠIME, 1919. Perušić, Gospić. ŠIMEC BRANKO, ostali podaci nepoznati. ŠIMEK MIJO, 1915. Bistra, D. Stubica. ŠIMERIĆ KAREL, ostali podaci nepoznati. ŠIMETIĆ Mate STJEPAN, 1921. Komarovac, Vršac. Poginuo 3. V 1945. kod Čazme. ŠIMIĆ MARIJA, Skočaj. Ostali podaci nepoznati. ŠIMIR MIJO, 1918. Brezovica Petrovska, Krapina. Zarobljen 23.1 1943. u Petrovini na Žumberku. ŠIMIŠVILI ŠALVA, SSSR. Nestao 22. VI 1944. kod G. Vakufa. ŠIMOKOVIĆ Franje FRANJO, 1921. Bosanski Brod. ŠIMUNČIĆ Nikole DRAGO, 1924. Stenjevac, Zagreb. ŠIMUNEC MARKO, 1914. Hum Bistrički, Donja Stubica. ŠIMUNEC VIKTOR, 1922. Lukovo Lovrečko, Vrbovec. ŠIMUNIĆ ADOLF, 1912. Valpovo. ŠIMUNOVIĆ Nikole JOSIP, 1928. Prudnica, Zaprešić. Poginuo u NOR-u. ŠIMUNOVIĆ Marka TOMO, 1914. Buk, SI. PožegaŠIMUNJAK Mije VLADO, 1911. Borčec, Zagreb. ŠINKIĆ Marka MARKO, 1922. Pirovac, Šibenik. ŠINTIĆ FRANJO, ostali podaci nepoznati. ŠINTIĆ Franje JOSIP, 1926. Gornja Vas, Samobor. ŠINTIĆ Petra MARKO, 1923. Kunčani, Ozalj. ŠINTIĆ Petra MARKO, 1925. Kunčani, Ozalj. ŠIPAS ANTONIO, Italija ostali podaci nepoznati. ŠIPEK MILAN. Poginuo 2.1 1943. u Krašiću, sahranjen u Sošicama, na Žumberku u skupnu grobnicu. ŠIPKOVIĆ Blaža MIJO, 1913. Dolec, Zagreb. ŠIRANOVIĆ Stjepana IVAN, 1915. Horvati, Zagreb. ŠIRANOVIC Mate PETAR VIKTOR, 1920. Kerestinec, Samobor. Poginuo 24. IV 1945. na sremskom frontu. ŠIRCA Josipa MIRO, 1909. Mavhinje, Trst. ŠIRCA Slavomira MARKO, 1924. Pliskovica, Sežana. ŠIROK Antona MATE, Barbana, N. Gorica. ŠIROLA Franje BRANKO, 1926. Kraljevica, Rijeka. ŠIRO LA Franje JOSIP, 1911. Viškovo, Rijeka. ŠIŠIĆ Božidara DOBRIVOJ, 1925. Radljevo, Ub. Poginuo 25. II 1945. kod Tovarnika. ŠIŠIC Radiše MILETA, ostali podaci nepoznati. ŠIŠIĆ Radisav ŽARKO, 1925. Radljevo, Ub.

429

ŠIŠIĆ Radisav ŽIVORAD, 1925. Radljevo, Ub. ŠKABAR Jože Ivan, 1926. Repentabor, Trst. ŠKALABRIN Ivana ANTE, 1921. Prvić Šepurine, Šibenik. Poginuo 2. I 1943. u Krašiću. Sahranjen u skupnu grobnicu u s. Sošice na Žumberku. ŠKALIN Kate MIRKO, 1924. Vrapče, Zagreb. Poinuo maja 1945. u rodnom mjestu Vrapče od Zagreba. ŠKALIN Mirka VLADO, 1922. Vrapče, Zagreb. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. ŠKALJAC Dušana LJUBOMIR, 1927. Banski Moravci, Karlovac. ŠKERJANC Franca RUDOLF RUDI, 1924. Artviže, Sežana. ŠKEBELJ, ostali podaci nepoznati. ŠKETELJ DRAGO, ostali podaci nepoznati. ŠKEVIN Frane MARKO, 1920. Betina, Šibenik. ŠKLJAREVSKI Borisa EVGENI, 1925. Mlakva, Gospić. Poginuo 3. V 1944. između Tomića i Grabova. ŠKODA MATIJA, Zagreb. Ostali podaci nepoznati. ŠKOLENKOVIĆ Ivana JOSIP, 1921. Viduševac, Glina. ŠKORC TOMO, 1919. Donja Stubica. Poginuo 22. VIII 1943. u Kupčini na Žumberku. ŠKORC VIKTOR, 1926. Šestine, Zagreb. Utopio se 25. VIII1943. u rijeci Kupi. Sahranjen u Cremušnici kod Vrginmosta. ŠKORIĆ MILKA, Klokoč, Vojnić. ŠKORIĆ Mladena MILOŠ, 1924. Ub. ŠKORIĆ Dragoljuba ŽIVADIN, 1923. Šarbane, Ub. ŠKORJANEC IVAN, 1914. Hordovča, Čakovec. ŠKORAJANEC Tome SLAVKO, 1925. Vrapče, Zagreb. Poginuo 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku. ŠKORJANEC Tome TOMO, 1925. Zagreb. Poginuo u NOR-u. ŠKORO IVO, Klanjec. Nestao 25.1 1943. u Krašiću na Žumberku. ŠKOVRAN Nikole IVAN, 1920. Kupljenovo, Zaprešić. ŠKOVRAN Stjepana MIRKO, 1928. Vrapče, Zagreb. ŠKOVRAN Stjepana ALOJZ VJEKOSLAV, 1923. Vrapče, Zagreb. ŠKRBEC Alojza MAKS, 1907. Branik, Nova Gorica. ŠKRBINA IVAN, 1917. Brodska Varoš, Si. Brod. ŠKREBENC Antona DRAGICA, 1926. Teslić. ŠKREBENC Antona JULKA, 1926. Teslić. Poginula 25. XII 1944. kod Iloka. ŠKREBLIN Andrije IVICA, 1925. D. Kustošja, Zagreb. SKRGAT Karla FRANC, 1922. Marezige, Koper. ŠKRGAT Karla MIRKO, 1917. Marezige, Koper. ŠKRGIĆ KASIN, 1916. Pećingrad, Cazin. Nestao 27. IX 1943. ŠKRILAC Lovre SLAVKO, 1925. Podravska Slatina. ŠKRINJARIĆ Josipa JANKO, 1918. Vrapče, Zagreb. Poginuo 1943. ŠKRLJ Augusta FRANC, 1910. Filipčje Brdo, Sežana. ŠKRLJAN MATE, 1921. Novska. Nestao 14. VI 1943. ŠKRTIĆ BULATOVIĆ Mihajla LJUBICA ŠOJKA, 1926. Duga Resa. ŠKUNCA Franje IVAN, 1927. Novalja, Pag.

f

ŠKVORC TOMO, 1919. Gornja Stubica. Donja Stubica. Poginuo 22. VIII 1943. kod Donje Kupčine, sahranjen kod s. Mikše na Žumberku. ŠLEZINGER Aleksandra MATIJA, 1926. Zemun. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. ŠLIKER Rikarda PETAR, Đurđenovac, Našice. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. ŠLIVIĆ Živka DRAGOSLAV, 1921. Golubovac, Trstenik. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. ŠMIDLEHER MIRKO, 1926. Sesvete. ŠMIT IVAN, 1922. Gudinci, Županja. Nestao 22. VI 1944. kod Gornjeg Vakufa. ŠMIT PAVLE, Zemun. Ostali podaci nepoznati. ŠNOBL Stjepana FRANJO, 1915. G. Podgradci, Bos. Gradiška. SODU EMIL, 1914. Zemun. ŠOJAT MIROSLAV, ostali podaci nepoznati. ŠOLMAN IVAN, 1922. Zagreb. ŠOMOĐI Franje FRANJO, 1924. Osijek. ŠOPAR ANIĆ Marije ALOJZIJA, 1923. Pisarovina, Jastrebarsko. ŠOŠ Ivana STJEPAN, 1909. Grubišino Polje. ŠOŠTAR BJELOJEVIĆ Franje BRANKA, 1925. Gorjakovo, Krapina. ŠOŠTAREC IVAN, ostali podaci nepoznati. ŠOŠTAREC VERICA, 1921. Donja Lomnica, Velika Gorica. ŠOŠTARIĆ Slavka BORIS, 1920. Gerovo, Čabar. Poginuo 1944. kod Benkovca u Dalmacije. ŠOŠTARIĆ DRAGURIN, Dišnik, Garešnica. ŠOŠTARIĆ IVAN, 1901. Karlovac. ŠOŠTARIĆ Vida JOSIP, 1923. Brdovec, Zaprešić. ŠOŠTER Franje BRANKO, 1925. Cigrovec, Krapina. ŠPADIJER Đure ŠPIRO, 1914. Cetinje. ŠPANOVIĆ Mile MARKO, 1922. Krstinia, Vojnić. ŠPANJOL Šime DRAGAN, 1923. Banjol, Rab. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama na Žumberku. ŠPANJOL Josipa IVAN, 1920. Banjol, Rab. ŠPANJOL Frane JOSIP, 1924. Palit, Rab. ŠPANJOL Josipa JOSIP, 1923. Palit, Rab. ŠPANJOL Ivana JOSIP, 1923. Banjol, Rab. ŠPANJOL Josipa JOSIP, 1923. Banjol, Rab. ŠPANJOL Šima ŠIME, 1918. Banjol, Rab. ŠPANJOLSKI JOSIP, ostali podaci nepoznati. ŠPARTOK TURKIJA, 1923. SSSR. ŠPIČAK PAVLE, 1926. Zagreb. ŠPILER IVAN, 1910. Kostanjevica na Krki, Krško. ŠPILER Josipa IVAN, 1926. Brežane Lekeničke, Sisak. ŠPILER Josipa JOSIP, 1921. Brežane Lekeničke, ŠPILER Josipa LJUBICA, 1929. Brežane Lekeničkc Sisak ŠPILERMIKEC Josipa MARICA, 1923. Brežane ŠPILJAK Karla IVAN, 1919. Odra, Sisak. Poginuo 27. IX 1943. na Krašiću u Žumberku. ŠPIRANAC IVAN, ostali podaci nepoznati. ŠPIRO VIĆ Čedomira RADOMIR, 1921. Lipovo. Vr. Banja. ŠPOLJAR DANIJEL, ostali podaci nepoznati. ŠPOLJARIĆ Šime FRANJO, 1924. Gradina, Virovitica. Poginuo 2. VII 1944. kod Gradine. ŠPOLJARIĆ Antuna IVAN, Kraljevo. Novska. Poginuo 20. I 1945. kod Tovarnika. ŠPOLJARIĆ ŠIME, Virovitica.

430

ŠPORČIĆ SLAVKO, 1924. Male Drage, Delnice. Nestao 1943. u Krašiću na Žumberku. ŠPRM MATO, ostali podaci nepoznati. SRB EC Roke STJEPAN, 1924. Podsusedski Jarek, Zagreb. ŠREGER KARLO, Ptuj. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. ŠTABA ĐURO, 1910. Novi Marof. ŠTAKIĆ Đure ILIJA, 1904. Ševarlije, Bosanska Dubica. Poginuo 16. III 1944. u Blatnici kod Teslića i tu sahranjen. ŠTAMBUK Andrije IVAN, 1926. Selca, Brač. ŠTAMBUK Ignjaca JURAJ, 1920. Selca, Brač. ŠTEFANČIĆ Karla VITOMIR, 1921. Lokve, Delnice. ŠTEFANIĆ Ivana VLADO, 1912. Baška, Krk. ŠTEFANIĆ SLAVKO, Višči, Brežice. ŠTEKOVIĆ RANKO, 1925. Bosanski Novi. ŠTIH Jožeta SLAVKO, 1925. Livek, Tolmin. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. ŠTIMAC Matije ANTON, ostali podaci nepoznati. ŠTIMAC DANE, ostali podaci nepoznati. ŠTIMAC JOSIP, 1924. Kosa Janjačka, Gospić. Poginuo 9. VIII 1943. u selu Gornja Vas na Žumberku, sahranjen u s. Sošice. ŠTIMAC JOSIP, ostali podaci nepoznati. ŠTIMAC NIKOLA, 1924. Opatija, Velika Gorica. ŠTINGL IVAN, 1925. Tuhelj, Klanjec. ŠTOFAC Pavla IGNAC, 1916. Mrzljaki Draganički, Karlovac. ŠTOKALO KEKO Ante JOSIP, 1921. Banjol, Rab. Poginuo 25. VIII 1944. na Palisadu, sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. ŠTOKIĆ Ivana NIKOLA, 1902. Jablanac, Senj. ŠTOKOVIĆ Mije BENJAMIN, 1913. Šent Vičent, Pula. Nestao 7. XII. 1943. kod sela Hrašić. ŠTOLFA Henrika ALOJZ, 1926. Pliskovica, Sežana. ŠTOLFA Karla VILKO, 1925. Rubije, Sežana. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. ŠTRANJ Martina STANISLAV, 1926. Dolina, Tržič. Poginuo 30. V 1944. u selu Mlinište kod Mrkonjić Grada. ŠTRBAC Tome NIKOLA, 1924. Budinjak, Samobor. Poginuo 20 IV. 1945. kod Nove Kapele. ŠTRBAC Petra TOMO, 1922. Budinjak, Samobor. ŠTRBIĆ IVAN. Ostali podaci nepoznati. ŠTRBULEC Ivana IVAN, 1917. Šenkovec, Zaprešić. Poginuo 20. IV 1945. kod Pleternice. ŠTRIKER PETAR, ostali podaci nepoznati. ŠTRK ANKA, ostali podaci nepoznati. ŠTRK Tome MATO, 1922. Timarci, Sisak. ŠTRKALJ Petra VLADIMIR, 1921. Zagreb. ŠTRKIĆ Ivana ĐURO, Beograd. Nestao 18. I 1945. kod Tovarnika. ŠTUMBERGER JOSIP, Velika Gorica. Nestao 23. II 1943. u selu Sošice na Žumberku. ŠTURM Ivana VLADIMIR, Celie. ŠTURMAN ANGEL, 1926. Škofije, Koper. ŠUFLAJ Alojza ALOJZ, 1913. Samobor. ŠUJDOVIĆ Danila MILINKO, 1926. Gornji Lajkovac, Mionica. ŠUJDOVIĆ Živote SVETOLIK, 1926. Gornji Lajkovac, Mionica. ŠUJICA Nikole ADAM, 1918. Šljivovac, Vrginmost. Poginuo aprila 1945. u selu Stara Vrba. ŠUJICA Milana BRANKO, 1923. Šljivovac, Vrginmost. Poginuo 2.11943. na Krašiću. Sahranjen u skupnu grobinicu u Sošica na Žumberku.

ŠUJICA Nikole GOJKO, 1920. Šljivovac, Vrginmost. Poginuo 22. I 1945. u selu Berkasovo kod Šida. ŠUJICA Pavla NIKOLA, 1918. Šljivovac, Vrginmost. ŠUJSTER MIRKO, 1922. Jastrebarsko. ŠUKIĆ Pantelije SVETOMIR, 1927. Konjuh, Kruševac. ŠULIGOJ Štefana VOJKO, 1924. Kanal, Nova Gorica. Nestao 28. V 1944. u selu Jasenovi Potoci kod Mrkonjić Grada. ŠUMAN Ivana KARLO, 1915. Trst. ŠUPUT VOJISLAV, 1926. Jezerce, Titova Korenica. ŠURINA Vilima VINKO, 1925. Tuhelj, Klanjec. Poginuo 25. VIII 1943. kod sela Pribić u Žumberku i tu sahranjen. ŠURKALO Marijana DINKO, 1920. Šibenik. ŠUŠKOV Ivana ZVONKO ZVONE, 1919. Tijesno, Šibenik. ŠUTULIĆ Božidara LJUBISAV, 1923. Struganik, Mionica. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. ŠVABENIĆ Alberta JOSIP, 1921. Kravarsko, Velika Gorica. ŠVAJCER Stjepana DRAGO, 1922. Zaprešić. Poginuo 1944. u Petrovom polju kod Travnika u Bosni. ŠVAJCER Vida JOSIP, 1912. Zaprešić. Poginuo maja 1945. ŠVARC FRANJO, 1919. G. Stubica, Donja Stubica. Poginuo 28. VIII 1943. kod Krašića na Žumberku. ŠVARNIĆ FRANJO. Poginuo 21. IV 1943. na Oštrcu u Žumberku. ŠVEKLA ĐURO, ostali podaci nepoznati. SVERFAJER Ilije BUDIMIR, 1927. Zemun. ŠVICA MIRO., Pliskovica, N. Gorica. Nestao 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. ŠVIDLIN MIRKO, ostali podaci nepoznati. ŠVORINIĆ Mate ANTON TONĆI 1921. Veli Iž, Zadar. Poginuo 23. VI 1943. na Oštrcu u Žumberku.

T
TABAN MATO, 1926. Pisarovina, Jastrebarsko. TABAN MIJO, 1927. Pisarovina, Jastrebarsko. Poginuo 1943. u Pribišću na Žumberku. TAČIC Dragomira Rajko, 1922. Dupci, Brus. TAĆIĆ Vladisava Svetomir, 1906. Dupci, Brus. TADIĆ Todora ĆEDOMIR, 1925. Novi Grad, Odžak. TADIĆ Bogosava DESIMIR, 1921. Šarbane, Ub. TADIĆ Marka JURE 1920. Banja Luka. TADIĆ MARKO, 1922. Jesenćan, Tuzla. TADIĆ Đure MILORAD, 1923. Selce, Crikvenica. TADIĆ Vladisava NEGOSLAV, 1925. Šarbane, Ub. TADIĆ Živorada PRIBISLAV. 1925. Šarbane, Ub. TADINOV TOMO LALA, 1914. Neredelj, Žabalj. Poginuo januara 1944. kod Travnika. TAGE LINDBERGH, 1918. Drachen, Gettebourg, Švedska. TAHIRBEGOVIĆ Hasana JUSUF, 1929. Skočić, Zvornik. TAHIRBEGOVIĆ ŠUKRETA, ostali podaci nepoznati.

431

TAHIROVIĆ Mustafe OSMAN, 1922. Poljana, Tuzla. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. TAKAČ BLANKA, 1926. Zagreb. TALAC MIRKO, 1925. Titel. TALJAN Mitra BORIVO JE, 1924. Azanja, Sm. Palanka. Nestao 20. IV 1945. kod Nove Kapele. TAMBURIĆ Bogdana JOVAN, 1921. Zlatari, Brus. TAMLJANOVIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. TANASIĆ Vladimira DRAGOMIR, 1925. Boljevci, Zemun. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. TANASIĆ Andrijane STANOJE, 1924. Brezovice, Krupanj. TANASIJEVIĆ Mladena LJUBINKO, 1926. Lajkovac. TANASIJEVIĆ LJUBISAV, Ripanj, Beograd. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. TANASIJEVIĆ Mladena MILAN, 1921. s. Lajkovac, Lajkovac. TANASIJEVIĆ MILISAV, ostali podaci nepoznati. TANASKOVIĆ Svete MILORAD, 1925. Bogovođa, Lajkovac. TANASKOVIĆ OBRAD, 1911. Velika Ivanča, Mladenovac. TANASKOVIĆ Milovana PETAR, 1921. Jajinci, Beograd. Poginuo 3. V 1945. kod Ćazme. TANASKOVIĆ Radisava RADENKO, Veluće, Trstenik. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. TANASKOVIĆ Dragoslava ŽIVAN, 1926. Riđevštica, Trstenik. Poginuo 23. I 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. TANDARIĆ Ivana STJEPAN, 1923. Novo Selo Okićko, Jastrebarsko. Poginuo 1943. kod Kupčine u Žumberku. TANKO VIĆ Josipa JURE, 1921. Horvati, Zagreb. Poginuo 8. X 1943. u selu Gornja Malunja na Žumberku, sahranjen u Sv. Jani. TARBUK Adama ĐORĐE, 1915. Tušilović, Karlovac. TARBUK ĐORĐE, 1923. Dunjak, Vojnić. TARBUK Petra LJUBAN, 1917. Pecka, Vrginmost. TARČEVIĆ ĆIRO, Poginuo 1945. TARIBA Stjepana JOSIP, 1923. Supetarska Draga, Rab. Poginuo 14. III 1944. u selu Kožne kod Tešnja. Sahranjen u selu Šiprage. TASIĆ Ljubisava DESANKA, 1926. Mladenovac. Poginula 6. XII 1944. kod Tovarnika. TASIC DRAGAN 1911. Lebane. TASIĆ OBRAD, 1923. Burovo, Lazarevac. TASIĆ VLADIMIR, 1913. Ostali podaci nepoznati. TASIĆ ŽIVAN, ostali podaci nepoznati. TASIĆ ŽIVORAD, 1924. Mišar, Sabac. TAŠIĆ Jakova BOŽIDAR, 1924. Jabučje, Lajkovac. TAŠIĆ Vićenitija VLASTIMIR, 1926. Jabučje, Lajkovac. TAŠIĆ ŽIVAN. Poginuo 1945. TAŠIĆ Vojislava ZIVKO, 1924. Jabučje, Lajkovac. TAŠKA Đorđija JOVAN, 1920. Novo Selo, Pančevo. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. TAŠNIANI MURMAN, SSSR, Ostali podaci nepoznati. TATALOVIĆ Todora DUŠAN, 1923. Partizanska Drežnica, Ogulin. Poginuo 3. XII1944. kod Iloka.

TATALOVIĆ Mijata ĐURO, 1924. Partizanska. Drežnica, Ogulin. TATARE AUGUSTIN, 1913. Rim, Italija. TATIĆ Todora ĆEDOMIR, 1925. Odžak. TAVČAR Viktora JANEZ, Ljubljana. Poginuo 14. III 1944. u selu Bijelo Bučje kod Teslića i tu sahranjen. TAVĆAR Augusta ZORAN, 1922. Dutovlje, Sežana. TEĆEC STJEPAN, ostali podaci nepoznati. TEJIĆ Živka DRAGOLJUB, 1926. Jabučje, Lajkovac. TEJIĆ Milutina MILO JE, 1921. Jabučje, Lajkovac. TEJIĆ Branislava MOMČILO, 1926. Jabučje, Lajkovac. TEJIĆ Branislava NEGOVAN, 1924. Jabučje, Lajkovac. TEJIĆ Milorada RADOJE, 1925. Jabučje, Lajkovac. TENCE Franca ALBIN, 1926. Sv. Križ, Trst. TENIĆ Osmana RAMO, 1924. Barići, Teslić. TEODOROVIĆ Dobrivoja VITOMIR, 1925. Skupljen, Šabac. TEODOSIJEVIĆ Velimira JANKO, 1923. Radljevo, Ub. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. TEODOSIJEVIĆ Dragomira MILOŠ, 1923. Sovljak, Ub. Poginuo 21. I 1945. kod Tovarnika. TEODOSIJEVIĆ Milana ŽIVOJIN, 1924. Radljevo, Ub. TEOFILOVIĆ Milorada BOGOLJUB, 1920. Pridvorica, Lajkovac. TEOFILOVIĆ Živojina BOGOLJUB, 1926. G. Lajkovac, Mionica. TEOFILOVIĆ Tome DESIMIR, 1920. Vrčin, Grocka. Nestao 17. IV 1945. kod Pleternice. TEOFILOVIĆ Luke MILOVAN, 1921. Vrčin, Grocka. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. TEPŠIĆ Vasilja BRANKO, 1926. Štipan, Vrginmost. TEPŠIĆ Dušana MILE, 1919. Štipan, Vrginmost. TEPŠIĆ Vuje STANKO, 1922. Štipan, Vrginmost. TEPŠIĆ Mile STEVAN, 1921. V. Zdenci, Grubišno Polje. TEPŠIĆ Josipa VASO, 1922. Pješčanica, Vrginmost. TERZIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. TERZIĆ Đorđa PREDRAG, 1912. Ripanj. Beograd. TERZIĆ SAFET, 1920. Bosanska Krupa. TERZIJAN Antona RENATA, 1924. Ljubljana. TESKERA MATE, Dalmacija. Ostali podaci nepoznati. TESKEREDŽIĆ RAMDIJA, Rogatica. TESLIĆ DMITAR, 1924. Lički Osik, Gospić. TESTEN IVAN, 1912. Kanal nad Kanalom, N. Gorica. TESTEN IVAN, 1925. Avče, Nova Gorica. TESTEN Ivana JANKO, 1925. Avče, Nova Gorica. TEŠIĆ Danila DRAGIŠA, 1927. Beljina, Barajevo. TEŠIĆ Marka ĐORĐE, 1914. B. Bučje, Teslić. Poginuo 1945. kod Trsta. TESIĆ Milana MIJAILO, 1925. Guncati, Barajevo. TEŠIĆ NIKOLA. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. TEŠIĆ Radisava PREDRAG, 1923. Guncati, Barajevo. TEŠIĆ Janka RATKO, 1922. Brgule, Ub. TEŽAK Marka SLAVKO, 1922. Rakov Potok, Samobor.

432

TEŽULAT Bože ANTON, 1920. Sarajevo. TODOROVIĆ Dragoljuba MILADIN, 1924. BuroTIČAK VUKOVIĆ Roke IVKA, 1924. Jablanac, vo, Lazarevac. Senj. TODOROVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. TIČEK NIKOLA, ostali podaci nepoznati. TODOROVIĆ Milutina MILOJKO, Barajevo. PoTIJAN Marije RADOJICA, 1926. Kostrena, Rijeginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. ka. TODOROVIĆ MILUTIN, 1928. Barajevo. PogiTIKULIN Ante ANTE, 1920. Prvić Šepurine, Šinuo 17. IV 1945. kod Pleternice. benik. TODOROVIĆ M. MIRKO, 1925. Sovljak, Ub. NesTIKULIN Ante MARINKO, 1914. Prvić Šepurine, tao 5. XI 1944. u Zemunu. Šibenik. TODOROVIĆ PETAR, 1919. Vel. Zdenci, GrubišTIKULIN Ante VOJISLAV, 1925. Prvić Šepurine, no Polje. Šibenik. Poginuo 1943. na Sutjesci. TODOROVIĆ Budimira SVETISLAV, 1929. RubTIMIĆ Dragoljuba BRANISLAV, 1923. Varoš, ribreza, Lajkovac. Ražanj. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. TODOROVIĆ Radomira VOJISLAV, 1928. SviTIMIĆ Svetomira MIODRAG, 1926. Varoš, Raleuve, Koceljevo. žanj. TODOROVIĆ Radovana VOJISLAV, 1923. MiluTIMIC Petra RADOMIR, 1926. Varoš, Ražanj. tovac, Trstenik. Poginuo 21. IV 1945. kod TIMOTIJEVIĆ Stanoja RADOSLAV, 1920. ZdraNove Kapele. vinje, Kruševac. TODOROVIĆ Ljubomira ŽIVORAD, 1920. OkTIMOTIJEVIĆ TIHOMIR, ost. pod. nepoznati. ruglica, Svrljig. TIMOTIJEVIĆ Mladena VITOMIR, 1923. Zdravi- TODOSIJEVIĆ Mihajila ČEDOMIR, 192L Šopić, Lazarevac. Poginuo 12. IV 1945. kod Šida. nje, Kruševac. TIŠLER Mije STJEPAN, 1923. Gornja Stubica, TODOSIJEVIĆ MILISAV, ostali podaci nepozDonja Stubica. nati. TODOSIJEVIĆ Radoja MILORAD, 1919. MiroTIVODOR KRISTINA, ostali podaci nepoznati. saljci, Lazarevac. Poginuo 15. IV 1945. ispred TKALČEC Mije PETAR, 1910. Butinjane, Ćakosela Bobota kod Vukovara. vec. TKALČEC Josipa REGINA, 1894. Kotoriba, Ča- TODOSIJEVIĆ Rodoljuba MIODRAG, 1919. Mirosaljci, Lazarevac. Poginuo 23. I 1945. kod kovec. Šida. TKALČIĆ VID, 1924. Zaprešić. TKALEC JOSIP, 1924. Čigro vec, Krapina. Pogi- TODOSIJEVIĆ Mihaila PERIŠA, Šopić, Lazarevac. nuo 21. VI 1943. u selu Visoče na Žumberku. TODOSIJEVIĆ Mihaila RADENKO, Šopić, LazaTKALEC BORIĆ Mije ŠTEFICA, 1925. Zagreb. revac. TKALIN PERO. Poginuo 7. V 1945. kod Čazme, sahranjen u Dubravi. TOFILOVIĆ VALDIMIR, ostali podaci nepoznati. TOBDŽIC Miloja MOMČILO, 1922. Šopić, Lazarevac. TO JAG A Pavla NIKOLA, 1909. Javornik, Gračac. TODINOV TOMO, ostali podaci nepoznati. TOJČIĆ Ilije ILIJA, 1898. Slavine K. Sutjeska, Kakanj. TOBOTIĆ PETAR, ostali podaci nepoznati. TODORIĆ Jovana DRAGIĆ 1903. Kupljensko, TOJIĆ Pantelije RADOSAN, 1921.Noćaj, SremVojnić. ska Mitrovica. TODORIĆ Milanka MIHAJLO, 1919. Kupljen- TOKIĆ J. ILIJA, 1921. Ljeprmica, Tuzla. Poginuo sko, Vojnić. 16. III 1944. u Blatnici kod Teslića. TODORIĆ PERO, 1919. Zdenčac, Garešnica. TOKODI JOSIP, ostali podaci nepoznati. TODORIĆ Rade STEVAN, 1914. Pavlovac Vre- TOLIĆ Mate IVAN, 1924. Mala Sončanica, Derbački, Gospić. venta. TODORIĆ Bože VASO, 1915. Pavlovac Vrebački, TOMANOVIĆ Ilije PETAR, 1923. Petnica, ValjeGospić. Poginuo 28. XI 1942. na Novom Selu vo. u Žumberku. TOMAŠ ISO, 1921. Divoselo, Gospić. Poginuo. 31. III 1943. kod Prilišća u Žumberku. TODOROVIĆ BOGDAN, Beograd. Ost. nepoznato. TODOROVIĆ Božidara BORISAV, 1919. Vrčin, TOMAŠEVIĆ BOŽIDAR, ostali podaci nepoznati. Grocka. TODOROVIĆ Ljubinka BRANISLAV, Orekovac, TOMAŠEVIĆ JOVO, ostali podaci nepoznati. Niš. TOMAŠEVIĆ Miloša MILORAD, 1914. D. KravaTODOROVIĆ BRANKO, Bosut, Srem. Mitrovirica, Čačak. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternica. Poginuo 24. X 1944. u Zemunu. ce. TODOROVIĆ Milana ČEDOMIR, 1921. Vrčin, TOMAŠEVIĆ Milića MILOŠ, 1925. Mihaljsko, Grocka. Vojnić. TODOROVIĆ Živorada ČEDOMIR, 1926. MurTOMAŠIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. gaš, Ub. TOMAŠKO MIJO, 1923. Kerestinec, Samobor. TODOROVIĆ DUŠAN, Markovci, Beograd. TODOROVIĆ Marinka GOJKO, 1924. Vrčin. TOMAŽIČ FRANC, Nova Gorica. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen u s. RoGrocka. gulje. TODOROVIĆ Svetolika JANKO, 1927. G. Stepoš, Kruševac. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. TOM EC ZVONIMIR, 1916. Dubranec, Velika Gorica. TODOVORIĆ Nikole JOVAN, 1927. Šiljkovac, TOMIČIĆ Josipa MILAN, 1922. Krmpote, CrikBarajevo. venica. TODOROVIĆ Dragoljuba LAZAR, 1923. Liso PoTOMIČIĆ Mate STJEPAN, 1927. Vrisnik Hvar. lje, Ub. Poginuo 1. IX 1944. kod Titovog Užica. TODOROVIĆ Đoke MIHAJLO. 1906, Mrke, TiTOMIĆ BOGOMIR, ostali podaci nepoznati. tograd.

433

TOMIĆ BRANISLAV. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. TOMIĆ DRAGIŠA, 1927. Tomići, Valjevo. TOMIĆ Milije DRAGOSLAV. 1926. Šetka, Ražanj. TOMIĆ ĐORĐE, ostali podaci nepoznati. TOMIĆ Đurđa JOVO, 1927. Graci, Mrkonjić Grad. TOMIĆ JOVAN, ostali podaci nepoznati. TOMIĆ Josipa LUKA, 1923. Klanac, Gospić. Poginuo 15. VIII 1944. kod Priboja na Limu. TOMIĆ MILETA, ostali podaci nepoznati. TOMIĆ MILO JE, 1927. Latkovići, Ljig. TOMIĆ Nastasa MILOJKO, 1921. Zlatari, Brus. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. TOMIĆ Jovana MILIVOJE, 1922. Brezovica, Trstenik TOMIĆ MILUTIN, ostali podaci nepoznati. TOMIĆ Nastasa MILUTIN, 1923. Zlatari, Brus. TOMIĆ NENAD, 1926. Piroman, Obrenovac. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. TOMIĆ Bože NIKOLA, 1918. Partizanska Drežnica, Ogulin. TOMIĆ PREDRAG, ostali podaci nepoznati. TOMIĆ RUDOLF, Grabovci, Tuzla. Nestao 8. XII 1943. kod Voljuge u Bosni. TOMIĆ SAVO, 1920. Mačv. Pričinović, Šabac. TOMIĆ SRETEN, ostali podaci nepoznati. TOMIĆ Ive SVETOZAR, Daruvar. Nestao 22. VI 1944. kod G. Vakufa. TOMIĆ Vojislava VEROUUB, 1925. Jabučje, Lajkovac. TOMIĆ Dragomira ŽARKO, 1925. Mačvanski Pričinović, Šabac. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. TOMIĆ Živojina ŽIVORAD, 1921. Jabučje, Lajkovac. TOMIĆ ŽIVOTA, 1920. Ripanj, Beograd. TOMIĆ ŽIVOTA, 1921. Ripanj, Beograd. Nestao 17. I 1945. kod Tovarnika. TOMIŠĆAK FRANJO, 1924. Goli Breg, Zagreb. TOMLJENOVIĆ FERDO, 1896. Zenica. TOMULIĆ Josipa ANTE, 1920. Supetarska Draga, Rab. TOMULIĆ Bernada JOSIP, 1926. Novalja, Pag. TOMULIĆ Frana JOSIP, 1911. Supetarska Draga. Rab. TOMULIĆ Mata ŠPIRO, 1922. Supetarska Draga, Rab. TONČEK. Poginuo 1944. Ostali pod. nepoznati. TONČEK Franje JURE, 1918. Budinjak, Samobor. TONĆEK J. JURE, 1912. Kalje, Jastebarsko. TONĆIĆ Luke ILIJA, 1923. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada. TONĆIĆ Luke JANKO, 1921. Pilatovci, Ozalj. TONĆIĆ Luke MARIJA, 1918. Pilatovci, Ozalj. Poginula 7.1 1944. kod Ovčareva, Sahranjena u s. Karauli između Jajca i Travnika. TONĆIĆ SLAVKO, ostali podaci nepoznati. TONIČIĆ PREDRAG, ostali podaci nepoznati. TOPALOVIĆ Božidara MILOVAN, 1925. Arsenovići, Kosjerić. TOPALOVIĆ Milosava RODOLJUB, 1926. Ključ, Mionica. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. TOPALOVIĆ Mihaila ROZMIR, 1926. Šopić, Lazarevac. TOPČE F. ILIJA, Lukomc, Tuzla. Poginuo 16. III 1944. u Blatnici kod Teslića. TOPIĆ Nikole KRSTO, 1927. Čuklić, Sipovo. TOPIĆ MIRKO, 1919. Ćuklić, Šipovo.

TOPLAK IVAN, 1924. Kupinec, Jastrebarsko. Poginuo 27. IX 1943. kod Krašića u Žumberku, sahranjen u mjestu Sošice. TOPOLIC ĐORĐE, Maruš, Sanski Most. Poginuo 26.11943. kod Šipara u Žumberku, sahranjen u Sošicama. TOPOLOVIĆ BOGOLJUB, 1926. Ostali podaci nepoznati. TOPOSANEC, J. JOSIP, Črnar, Donji Miholjac. TORĆEVIĆ Petra DURA, 1914. Tetovo. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele. TORKAR Ivana FRANC, 1926. Podbrdo, Tolmin. Poginuo 30. V 1944. u selu Mlinište kod Mrkonjić Grada. TORKOŠ BRANKO, 1926. Rogatica. TORŠAN GORDANA, ostali podaci nepoznati. TOŠIĆ Spasoja ĐORĐE, 1924. Azanja, Sm. PalanTOŠIĆ Milića OBRAD, 1919. Brezovica, Trstenik. TOT Petra DAVID, 1927. Senta. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. TOT Ištvana MIRKO, 1922. Mijajlovo, Zrenjanin. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. TOTOVIĆ JELENA, ostali podaci nepoznati. TOVAROVIĆ VELIČKO, ostali podaci nepoznati. TO VILO VIĆ Dragutina OSTOJA, 1922. Badovinci, Bogatić. Poginuo 15. IV 1945. kod Đakovačke Satnice TRAJKOVIĆ ĐORĐE, Strumica. Nestao 21. X 1944. u Zemunu. TRAJKOVIĆ MILOŠAV, ostali podaci nepoznati. TRAJKOVIĆ Dimitrija NIKOLA, 1930. Zagreb. TRALOVIĆ PETAR, ostali podaci nepoznati. TRAMŠEK DRAGO, 1910. Zagreb. TRANSE MILAN, ostali podaci nepoznati. TRAPIN STJEPAN, Vrginmost. TRBIĆ FRANJO, 1923. Gudci, Velika Gorica. Poginuo 6. VIII 1943. u s. Dubranec, sahranjen u s. Beter kod Jastrebarskog. TRBOJEVIĆ Miloša ALEKSANDAR, ostali podaci nepoznati. TRBOJEVIĆ Stevana PETAR, 1925. D. Momčila, Slunj. TRBOJEVIĆ Dušana DUDE, Jasenak, Ogulin. Poginuo 1942. TRBOVIĆ Vladimira MILOŠ, 1914. Gomirje, Vrbovsko. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. TRBOVIĆ Đure STOJAN, 1914. Partizanska Drežnica, Ogulin. TRDAK JOSIP, 1925. Stupnik, Zagreb. TREBEC Antona VLADIMIR, 1922. Orlek, Sežana. TRGOVČEVIĆ Živorada VEROLJUB, 1922. Brezovica, Ub. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. TRIFUNOVIĆ Lazara PETAR, 1924. Sremska Kamenica, Novi Sad. TRIFUNOVIĆ TADIJA, 1925. Galibabinac, SvrTRFGLAVĆANIN BORIS, 1921. Rogatica. TRINAJSTIC Vjekoslava MILOVAN, 1922. Viškovo, Rijeka. TRIPARAC ZDRAVKO, 1924. Kozara, Bosanska Gradiška. TRIŠIĆ MILUTIN, 1926. Popadić, Mionica. TRIŠIĆ Ljubisava SERGIJE, 1923. Popadić, Mionica. TRIŠIĆ Ljubisava SINIŠA, 1926. Popadić, Mionica.

434

TRIŠIĆ Bogoljuba STANKO, 1925. Popadić, Mionica. TRIŠIĆ Milivoja TIKOMIR, 1923. M. Ivanča, Sopot. TRIŠIĆ Stanislava VELIMIR, 1924. Brgule, Ub. Poginuo 3. II 1945. ispred Berkasova kod Šida. TRIŠIĆ ŽIVOJIN, 1916. Paliuć, Kruševac. TRIVUNOVIĆ VOJIN, ostali podaci nepoznati. TRKANC Josipa MILAN, Sežana. Zarobljen 18. III 1944. u selu Raduša kod Tešnja. TRKULJA Stevana ĐORĐE, 1922. Imsovac, Daruvar. TRKULJA MILAN, 1909. Kik, Gračac. Poginuo u NOR-u. TRKULJA MILAN, 1920. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. TRKULJA MILAN, 1922. Rebić, Titova Korenica. Umro od posljedica ranjavanja 1944. u Lici. TRKULJA Jove MIRKO, 1927. Mrakodol, Bosanski Novi. TRKULJA Alekse SIMO, 1923. Ostrožin, Vrginmost. TRKULJA Nikole SVETOZAR, 1922. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. Zarobljen 1944. i ubijen u Karlovcu. TRNINIĆ Ljubisava PREDRAG, 1924. Uzveće, Bogatić. TRNINIĆ ŽIVKO, ostali podaci nepoznati. TROBEC Antona VLADO, 1926. Orlek, Sežana. TROHA Antona ALOJZ, 1912. Gorači, Čabar. TROIANO Aloiza UMBERTO, Trst. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. TROJANOVIĆ SMILJA, ostali podaci nepoznati. TROŠT Janeza JOŽEF, 1909. Orehovica. Ajdovščina. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen u selu Rogulje. TRUBARAC ZDRAVKA, 1924. Kozara Bosanska Gradiška TRUPČEVIĆ Ivana VIKTOR, 1916. Kobilić, Velika Gorica TRŽOK IVAN, Čazma. Nestao 5. VI 1944. u selu Donja Pecka kod Mrkonjić Grada. TUCEK RASIM, ostali podaci nepoznati. TUCMAN Josipa RUDOLF, 1924. Kupljenovo, Zaprešić. TUDOR ANTE, 1924. Grablje, Hvar. Poginuo 24. 10. 1943. u selu Begovo Brdo na Žumberku. TUĐMAN FRANJO, ostali podaci nepoznati. TUFEDIĆ NIKOLA. 1924. Sacar. TUFEGDŽIĆ Živorada BRANIMIR, 1922. Jabučje, Lajkovac. TUFEGDŽIĆ Bogoljuba DRAGIŠA, 1923. Jabučje, Lajkovac. TUFEGDŽIĆ Živorada SELIMIR, 1922. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 14. XII 1944. u selu Grabovo kod Vukovara. TUFEK ISMET, ostali podaci nepoznati. TUKRIO SOAKRAT, SSSR. Ostali podaci nepoznati. TUL Antona JULU, 1923. Milje, Trst. Poginuo 6. IV 1944. u selu Vinac kod Jajca. TULIĆ Mate NIKOLA, 1912. Grižane, Crikvenica. TUMARA Rade JOVAN, 1925. Tršić Primišljanski, Slunj. Poginuo 2. I 1943. u Krašiću na Žumberku. Sanranjen u skupnu grobnicu u s. Sošice TURIBI ÖSKAR, 1916. Rim, Italija. TURK Josipa BOŽO, 1917. Gerovo, Čabar.

TURK Đure ĐURO, 1916. Kupinec, Jastrebarsko. Poginuo 4. X 1944. u selu Veliki Crljeni kod Lazarevca TURK IVAN,' 1914. Draganić, Karlovac. TURK Josipa SLAVKO, 1924. Greda, Sisak. Poginuo 1944. u Žumberku. TURKA SEBASTIJAN, 1915. Carlentin, Italija. TURKOVIĆ ANTE, Pazin Istra. TUKROVIĆ MIRKO, 1926. Zgurić-brdo, Velika Gorica. TURKOVIĆ Josipa STJEPAN, 1919. Laduč, Zagreb. TUS Juraja IVAN, 1921. Bribir, Crikvenica. TUŠKANEC Nikole MIJO, 1925. Žabno, Sisak. TUTEK FRANJO, Rakovica, Slunj. Nestao 15. I 1943. kod sela Tihočaj na Žumberku. TUTUROVIĆ Mihaila PETAR, 1909. Veliki Zdenci, Grubišno Polje. Ranjen 25. VIII 1944. na Zlatiboru. Umro u bolnici u Italiji. TVRDIĆ ADAM, Gračanica. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca.

U
UČUR ZDRAVKO, ostali podaci nepoznati. UDOVIČ VIKTOR, 1921. Komen, Sežana. Poginuo 14. VIII 1944. u selu Brajkovići i tu sahranjen. UGRINČIĆ Đoke RADIVOJE, 1912. Berkasovo, Šid. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. UGARKOVIĆ MILAN, 1920. Kerestinec, Samobor. UGRINOVIĆ NIKOLA, 1926. Dubranec, Velika Gorica. Poginuo 21. X 1943. u selu Pribić na Žumberku. ULANEC MARIJAN, 1925. Stenjevac, Zagreb. Nestao 26. VI1944. u selu Kosanovići u Bosni. ULARĐIĆ Save MILADIN, 1924. Bogatić. ULDRIH FRANJO, Istra. Poginuo 1943. ULSEN STIG, 1924. Stirmaus, Švedska. ULTIGARIJER BORIS, SSSR, Poginuo 9.1 1944. u selu Murdike kod Travnika. ULJANIĆ SLAVKO, 1924. Zagreb. UMEK KARLO, 1917. Bojšno, Brežice. UMER ANTON, 1922. Roje, Koper. Poginuo 26. III 1944. kod Jajca. UNČANIN NIKO, ostali podaci nepoznati. UNGAR Bele SLAVKO, 1928. Zagreb. UNIĆ Milana MILOŠ, 1927. Selište, Trstenik. URBANEK Većeslava IVAN, 1921. Popovača, Kutina. Poginuo 12. VIII 1944. u Kruševu kod Lima. UREK Franje FRIDRIH, 1923. Zagreb. UROŠEVIĆ Miloša BOGDAN, 1926. Brežđe, Mionica. Poginuo 29. III 1945. kod Bapske. UROŠEVIĆ Milovana DIMITRIJE, 1923. Drlupa, Sopot. UROŠEVIĆ Avrama MILAN, 1922. Brežđe, Mionica. UROŠEVIĆ Dragoljuba SVETISLAV, 1923. Brgule, Ub. Poginuo 11. XII 1944. kod Iloka. UROŠEVIĆ Nikodina VLASTIMIR, 1924. Mali Borak, Lajkovac. UROŠEVIĆ Vojislava ŽIVOJIN, 1917. Šopić, Lazarevac. UROŠEVIĆ Dragomira ŽIVOTA, 1925. Brežđe, Mionica. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika.

435

URŠIČ Andreja AVGUSTIN, 1926. Pliskavica, Sežana. URŠIČ Rudolfa RUDOLF, 1912. Karlovac. Poginuo 1943. USENIK Josipa SLAVKO, 1924. Zagreb. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. USO Uranović RASIM, Bratunac. Poginuo 16. IV 1944. sahranjen u s. Bistrica kod Nove Varoši. UTJEŠINOVIĆ PETAR, Novi Grabovac, Novska. Poginuo 2. X 1944. u selu Junkovac kod Lazarevca. UTVIĆ Stanka SIMO, 1920. Cremušnica, Vrginmost. Poginuo 2.11943. na Krašiću, sahranjen u Sošicama, na Žumberku u skupnu grobnicu. UZANIĆ ERNEST, 1914. Delnice. UZANO VIĆ Petra ZLATOMIR, 1924. Skela, Obrenovac. UZBAŠIĆ JOSIP, Brkiševina, Sisak. UZELAC PETAR, ostali podaci nepoznati.

V
VAČIĆ SVETOMIR, ostali odaci nepoznati. VAĐUNEC Ivana FRANJO, 1914. Veliki Bukovec, Ludbreg. VAGIĆ BOŽIDAR, ostali podaci nepoznati. VAGIĆ Đurđa IVKO, 1924. Vrčin, Grocka. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. VAGIĆ Radovana SAVA, 1924. Vrčin, Grocka. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice. VAJDIĆ VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. VAJIĆ Ognjana ALEKSANDAR, 1924. Bresno Polje, Trstenik. VAKANOVIĆ ALIJA, Konjic. Poginuo 15. XII 1944. kod Grabova. Vukovar. VALEĆIĆ Pavla FRANJO, 1924. Stankovo, Jastrebarsko.' VALEČIĆ Mije MIJO Donja Purgarija, Jastrebarsko. Poginuo 1944. kod sela Goli Vrh u Žumberku. VALENĆIĆ IVAN, 1923. Javorje, Sežana. VALENĆIĆ Franca LUDVIK, 1911. Prem, Ilirska Bistrica. VALENTIČ P. AMBROŽ, Koper. Poginuo 3. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen u selu Stubovi. VALENTIĆ PERO. Poginuo 27. IX 1943. kod Brezovice u Žumberku i tu sahranjen. VALENTIĆ TOMO, ostali podaci nepoznati. VALIĆ FRANC, 1911. Postojna. VALIĆEVIĆ Ignaca FRANJO, 1919. Tržić, Jastrebarsko. Poginuo 26.1 1943. kod Šipara u Žumberku. VALOVIČIĆ Andrije PETAR, 1919. Mundanije, Rab. VALOVIĆ IGNAC, 1919. Gorjakovo, Krapina. VALVASORI MASSIMILIANO, 1912. Udine, Italija. VALJAK STJEPAN, 1929. Križ Budiščinski, Zlatar. VALJAN Mihovila VLADIMIR, 1924. Kočevje. VANCOŠ VLADO, 1926. Zagreb. VANGER MILAN, 1923. Donji Mlinovi, Zagreb. VANKOVIĆ SAVO, 1920. Vrebac, Gospić. VANJEK RUDOLF, Prijedor. Poginuo 17.1 1945. kod Tovarnika. VARENINA STJEPAN, 1922. Jabuka, Sinj.

VARGEK Gašpara IVAN, 1908. Domašinec, Čakovec. VARONIĆ JOSIP, 1916. Borčec, Zagreb. VAROŠIĆ KLEMENT, Rivli Torino, Italija. Nestao 26. VI 1944. u selu Kasapovići kod Novog Travnika. VAROVIĆ DRAGUTIN, 1924. Vrapče, Zagreb: VAROVIĆ Janka STJEPAN, 1923. Gornje Vrapče, Zagreb. VARTELJ RUDI, Pula. Poginuo 29. VIII 1944. na Palisadu. Sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu Partizanske Vode. VASCOTO BRUNO, 1921. Koper. VASIĆ Dušana ALEKSA, 1917. Šuljam, Sremska Mitrovica. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. VASIĆ Zdravka BORISAV, 1923. Kalenić, Ub. VASIĆ BOŠKO, ostali podaci nepoznati. VASIĆ Arse BOŽIDAR, 1925. Crnoljevica, Svrljig. VASIĆ Živadina BRANKO, 1927. Zalogovac, Varvarin. VASIĆ Ljubisava DOBRIVOJE, 1923. Drlupa, Sopot. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika i tu sahranjen. VASIĆ Dragiše DRAGOLJUB, 1929. Lazarevac. VASIĆ Milinka DRAGOLJUB, 1924. Brezovice, Krupanj. VASIĆ Milomira DRAGOLJUB, 1926. D. Pološnica, Kosjerić. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. VASIĆ DRAGOMIR, ostali podaci nepoznati. VASIĆ Dimitrije DRAGUTIN, 1927. Veliki Crljeni, Lazarevac. VASIĆ DUŠAN, 1924. Neboiano. Nestao 27. IV 1945. u selu Bujavica kod Pakraca. VASIĆ Sretena DUŠAN, 1923. Lukavica, Lazarevac. VASIĆ JANKO, Veliki Crljeni, Lazarevac. Nestao 12. X 1944. u selu Markovac kod Velike Plane. VASIĆ Anđelka JOVAN, 1917. Lukavica, Lazarevac. VASIĆ Radovana KOSTADIN, 1926. Veliki Crljeni, Lazarevac. VASIĆ Dragutina LJUBOMIR, 1925. Sovljak, Ub. Poginuo aprila 1945. na sremskom frontu. VASIC Aleksandra MIHAILO, 1927. Bogdanje, Trstenik. VASIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. VASIĆ MILKA, Jabučje, Lajkovac. Poginula 14. XII 1944. u Grabovu kod Vukovara. VASIĆ MILORAD, Lazarevac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. VASIĆ Milice MILORAD, 1929. Lukavica, Lazarevac. VASIĆ Obrada MILORAD, Lipolist, Šabac. Poginuo 22. IV 1944. u selu Donji Lipovac kod Nove Gradiške. VASIĆ MILOŠ, 1902. Lazarevac. Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. VASIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. VASIĆ Dragiše MIJODRAG, 1921. Trbušnica, Lazarevac. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. VASIĆ Ljubisava MIODRAG, 1922. Drlupa, Sopot. Poginuo 25. XII 1944. kod Tovarnika. VASIĆ Dragoslava MIRKO, 1922. Jabučie, Lajkovac. Poginuo 14. XII1944. ispred Grabova kod Vukovara. VASIĆ Đorđa MOMČILO, 1919. Piroman, Obrenovac. VASIĆ Dragiše RADISAV, 1925. Trbušnica, Lazarevac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu.

436

VASIĆ Milinkov RADOJKO, 1926. Brezovice, Krupanj. VASIĆ Grigorija RADOSAV, G. Bukovica, Valjevo. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika i tu sahranjen. VASIĆ Mitra SRETEN, 1922. Sovljak, Ub. VASIĆ Ilije STANIMIR, 1919. Jabučje, Lajkovac. VASIĆ Svetozara STEVAN, 1925. Sovljak, Ub. Poginuo 1945. VASIC Petra SVETOMIR, 1921. Brezovice, Krupanj. VASIC Radovana SVETOZAR, 1923. Veliki Crljeni, Lazarevac. VASIĆ Stojke SVETOZAR, 1926. Donje Rakano, Bosanski Brod. Poginuo januara 1945. kod Tovarnika. VASIĆ Marinka VELIMIR, 1920. Piroman, Obrenovac. VASIĆ Živorada VOJIMIR, 1922. Pepeljevac, Lajkovac. VASIĆ Milana VUKMAN, 1920. Ranilović, Aranđelovac. VASIĆ Vojislava ZDRAVKO, 1921. Kalenić, Ub. VASIĆ Dragoljuba ZORAN, 1927. Obrenovac. VASIĆ Vojislava ŽIVAN, Jabučje, Lajkovac. Poginuo 18 IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. VASIĆ Milorada ŽIVORAD, 1924. Sovljak, Ub. VASIĆ Vojislava ŽIVORAD, 1926. Kalenić, Ub. VASILIĆ M. SVETISLAV, ostali podaci nepoznati. VASILIĆ Milutina ŽIVORAD, 1926. Stave, Krupanj. Poginuo januara 1945. kod Šida. VASILJEVIĆ Milorada BRANISLAV, 1920. Azanja, Smederevska Palanka. VASILJEVIĆ DUŠAN, 1920. Jabučje, Lajkovac. VASILJEVIĆ Boška DUŠAN, 1923. Radljevo, Ub. VASILJEVIĆ Dušana MARKO, 1924. Matijevac, Vladimirci. Poginuo 22. IV 1945. u Donjem Lipovcu kod Nove Gradiške. VASILJEVIĆ Milovana MILIVOJE, 1922. Veliki Crljeni, Lazarevac Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. VASILJEVIĆ Milovana MILIVOJE, 1925. Guncati, Barajevo. VASILJEVIĆ Jakova MILOMIR, 1925. Rubribreza, Lajkovac. VASILJEVIĆ Jakova MILORAD, 1927. Rubribreza, Lajkovac. VASILJEVIĆ MIROSLAV, 1916. Izvor, Niš. VASILJEVIĆ Živorada MIROSLAV, 1919. Matijevac, Vladimirci. VASILJEVIĆ VIDOJE, 1925. Velun. VASILJEVIĆ Sofronija VUKADIN, 1915, Meči Do, Svrljig. VASILJEVIĆ ŽIVOJE, ostali podaci nepoznati. VASILJEVIĆ Jakova ŽIVORAD, 1920. Rubribreza, Lajkovac. VASILJEVIĆ Dragoljuba ŽIVOTA, 1923. Popadić, Mionica. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. VASTANŠIĆ MICA, M. Borak, Lajkovac. Poginula 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. VAŠALIĆ RADOVAN. Poginuo 23. IV 1945. kod N. Kapele i tu sahranjen. VAŠIĆ VOJISLAV, Jabučje, Lajkovac. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. VAŠTALJ Josipa FRANJO, Vinkovci. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika i tu sahranjen. VAŠTAR MIJO, ostali podaci nepoznati. VATOVEC DUŠAN, 1925. Postojna. Poginuo juna 1944. na Glamočkom polju. Sahranjen na položaju.

VATOVEC Jozefa STANKO, 1926. Orehek, Ilirska Bistrica VAVASSORI Alda KLEMENTE, 1923. Rivalo Torino, Italija, VA VIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. VDOVIĆ Gabre IGNAC, 1919. Gorjakovo, Krapina. VEBER Stanislava MATO, 1921. Teslić. VEBLE Ivana IVAN, 1924. Jereslavec, Brežice. VEĆ ERIK PAVAO. Poginuo 30. IV 1945. i sahranjen u selu Ćaglin kod Slavonske Požege. VEGRIN VLADO, 1923. Velika Gorica. Poginuo 6. VIII 1943. kod sela Dubranjec u Pokuplju, sahranjen u Kamberku. VEHOVEC Jožeta JOŽE, 1922. Trzin, Domžale. VEIĆ Ilije ANTE, 1926. Muć, Split. VEKIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. VELANAC Gojka DUŠAN, 1928. Golovo, Čajetina. VELANAC, Dušana VLAJKO, Čajetina. Poginuo 3. V 1945. kod Čazme, sahranjen u skupno groblje. VELIČKOGIĆ DRAGOSLAV, ostali podaci nepoznati. VELIČKOVIĆ Antanasa ĐORĐE, 1925. Draškova Kutina, Gadžin Han. Poginuo 16. IV 1945. u s. Levanjska Varoš kod Đakova i tu sahranjen. VELIČKOVIĆ FRANJO, Okić, Karlovac. Poginuo 26.1 1943. u selu Sošice na Žumberku, sahranjen u mjestu. VELIČKOVIĆ Nastasa UGRIN, 1921. Lugavčina, Smederevo. VELIČKOVIĆ Blagoja VELIMIR, 1920. Jelašnica, Niš. VELIĆ MIHAJLO, 1925. Ostali pod. nepoznati. VELIĆ Milorad, ostali podaci nepoznati. VELIMIROVIĆ BORISAV, 1924. Mala Žagubica, Trstenik. VELIMIROVIĆ M. DRAGIŠA, 1924. Vračević, Lajkovac. VELIMIROVIĆ Milovana VUKAŠIN, 1924. Selište Trstenik VELOJIĆ Miroslava MILORAD, 1915. Drainac, Svrljig, VELOVIC IGNAC, Pregrada, Krapina. VELJIĆ Milorada LJUBISAV, 1919. Popović, Sopot. VELJKOVIĆ Milana LJUBODRAG, 1924. Rsavci, Vrnjačka Banja. VELJKOVIĆ RADE, 1925. Belobreš. VELJKOVIĆ Dragoljuba ŽARKO, 1922. Azanja, Smederevska Palanka. VELJOČ IVAN, 1914. Zagrad, Opatija. Nestao 8 IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. VENAT JUŠEV, 1926. Ostali podaci nepoznati. VENCEL JOSIP, ostali podaci nepoznati. VENER MIRKO, ostali podaci nepoznati. VENGAR Mihajila MILAN, 1923. Donji Mlinovi, Zagreb. VENIER Antona SILVIO, 1922. Lovreč, Poreč. VERBABIĆ R. BORIVOJ, 1926. Čibutkovica, Lazarevac. Pog. februara 1945. kod Vinkovaca. VERSA Viktorija JOSIP, 1926. Zgonik, Trst. VESELINOVIĆ Radoja MILORAD, 1927. Vrnjačka Banja. VESELINOVIĆ Jakova STANKO, Slavonska Požega. VESELINOVIĆ, ostali podaci nepoznati. VESELOVSKI Teodora STJEPAN, 1926. Gornja Vlahinjička, Kutina.

437

VESIĆ Mihajla HRANISLAV, 1925. Jasika, Kruševac. VESIĆ Milorada MARKO, 1925. Kožuar, Ub. VESIĆ Ljubomira MILISAV, 1924. Baroševac, VESIĆ Pavla ŽIVORAD, 1925. Šopić, Lazarevac. VESNIĆ SALKO, 1920. Breza, Vareš. VETER MATO, ostali podaci nepoznati. VETKOVIĆ RADE, 1925. Belobreška. VICIĆ Josipa IVAN, 1915. Kostrena, Rijeka. Poginuo 5. V 1944. kod Mrkonjić Grada, sahranjen u s. Rogulje. VIĆ E NTI JE VIĆ Ljubisava LJUBOMIR, 1922. Barzilovica, Lazarevac, VIČEVIĆ Viktora ALEKSIJE, 1919. Škrljevo, Ri-

VIKTOROVSKI Antona ANA, 1894. Celje. VIKTOROVSKI Ivana DARINKA, 1924. Radatovići, Ozalj. Poginula maja 1943. VILHAR Franca SREĆKO, 1907. Kromberk, Nova Gorica. VILHELM Rudolfa RUDOLF, 1900. Senožeče,

VILIMONOVIĆ Dobrivoje ĐURĐE, 1924. Gornja Crnišava, Trstenik. Poginuo 15. IV 1945. VINAK VILKO, ostali podaci nepoznati. VINCANA Ištvana JOŽA, 1921. Srpska Crnja, Nova Crnja. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca i tu sahranjen. VINCEK Stjepana JOSIP, 1916. Zaprešić. VINCEK Josipa VID, 1915. Zaprešić. VINCEK Jure ZVONKO, 1922. Zaprešić. Poginuo 15. IV 1945. u mjestu Turopolje kod Velike VICEVIĆ Vinka ANTON, 1910. Krasica, Rijeka. Gorice. VIĆIĆ Jožeta GABRIJEL, 1926. Zarečica, Ilirska VINČENC FRANJO, ostali podaci nepoznati. Bistrica. VIĆIĆ Aleksandra IVAN, 1922. Crikvenica. Pogi- VINKO PETAR. Poginuo 2.1. 1943. kod Krašića na Žumberku, sahranjen u skupnu grobnicu nuo 23. X 1943. kod Pečja, sahranjen u Slaveu Sošicama. tiću na Žumberku. VIDAKOVIĆ Marka RUDOLF, 1919. Vrapče, Za- VINKO VIĆ ANTUN, 1920. Bjelovar. VINKO VIĆ Stjepana JOSIP, 1921. Orljavac, Slagreb. vonska Požega. VIDAKOVIĆ Dimitrija SVETOMIR, 1926. DubVINKOVIĆ Stjepana UUBIŠA, 1924. Dudovica, lje, Trstenik. Lazarevac. Nestao u NOR-u. VIDAN NIKOLA, 1912. Stomorska, Split. VINKOVIĆ Stjepana MIRKO, 1925. Zagreb. VIDAS Josipa ANTE, 1920. Palit, Rab. VIDAS Ivana IVAN, 1922. Supetarska Draga, VINTER Ivana JOSIP, 1925. Buševec, Velika Gorica. Poginuo 25. V 1944. na Sjenokosi kod MrRab. konjić Grada. VIDAS Josipa JOSIP, 1925. Palit, Rab. Poginuo 15. XII 1944. kod Sotina, sahranjen u Miklu- VIOLA PETER, 1912. Milje, Trst. VIRANT Alojza MIHAEL, 1906. Kamenci, Ozalj. ševcima kod Vukovara. VIDAS Petra JOSIP, 1914. Supetarska Draga, VIRANT Mihajla MIHAEL, 1904. Radovica, Metlika. Rab. VIDAS Petar JOSIP, 1924. Supetarska Draga, VIŠINGER Antona FRANJO, 1912. Slavonska Požega. Rab. VIDAS Petra PETAR, 1922. Supetarska Draga, VIŠNJARIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. VIŠNJEV Ilije STEVAN, 1925. Zemun. Poginuo Rab. 17. I 1945. kod Tovarnika. VIDIĆ Antona ANTON, 1922. Dalj, Osijek. VIŠNJIĆ Ilije STEVAN, Mušovac, Romanovac. VIDIĆ DRAGOLJUB, 1920. Ripanj, Beograd. Poginuo 5. IV 1945. kod Bapske i tu sahranjen. VIDMAR Elizabete ANTON, 1915. Otlica, AjdovšVIŠOSEVIĆ Petra JANKO, 1923. Višoševići, Jastčina. rebarsko. VIDMAR IVAN, 1908. Godovič, Idrija. VIDOJKOVIĆ Gavrila ZDRAVKO, 1919. Drai- VIŠOŠEVIĆ Petra KONSDANDIN, 1919. Višoševići, Jastrebarsko. Ranjen novembra 1942., nac, Svrljig. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. umro i sahranjen u šumi Čemernik na ŽumVIDOVIĆ Sime DMITAR, 1915. Štipan, Vrginberku. most. VIDOVIĆ Branka DRAGAN, 1927. Štipan, Vrgin- VIŠOŠEVIĆ Petra PAVAO, 1921. Višoševići, Jastrebarsko most. VIDOVIĆ JANKO, 1912. Osunja, Samobor. Pogi- VITANOVIĆ Vukašina JEFTIMIJE, 1927. Periš, Svrljig. nuo decembra 1942. kod sela Kalje na ŽumVITEZ MIRKO, ostali podaci nepoznati. berku. VITJUK Maksima ADAM, 1918. Banja Luka. VIDOVIĆ MIJO, 1923. Zagreb. VIDOVIĆ Stanka MILAN, 1921. Štipan, Vrgin- VITOROVIĆ Živorada ŽIVOTA, 1921. Dupljaj, Valjevo. most. VLADETIĆ JURE, 1912. Donji Lapac. VIDOVIĆ Iluje MILOŠ, 1913. Dane, Samobor. VIDOVIĆ Dmitra STANKO, 1926. Štipan, Vrgin- VLADIĆ Ilije DAKO, 1926. Veliko Liješće, Ozalj. VLADIĆ VLADIMIR, 1920. Loka, Celje. most. VLADISAVLJEVIĆ Branislava ALEKSANDAR, VIDOVIĆ Obrada STEVO, 1920. Zagreb. 1924. Jabučje, Lajkovac. VIDOVIĆ Nikole VASO, 1923. Štipan, Vrginmost. Poginuo 2.11943. na Krašiću. Sahranjen VLADISAVLJEVIĆ Jevrema BORISAV, 1924. Galibabinac, Svrljig. Poginuo 23. I 1945. kod u skupnu grobnicu u Sošica na Žumberku. Tovarnika i tu sahranjen. VIDOVIĆ Ilije VASO, 1922. Dane, Samobor. VIDUČIĆ Mate NEDELJKO, 1919. Savar, Zadar. VLAH MILUTIN, 1910. Kastav, Rijeka. Poginuo 25. XII 1942. u selu Begovo Brdo na VLAHOVEC Stjepana STJEPAN, 1923. Cerje Letovaničko, Sisak. Žumberku, sahranjen u Sošicama. VIGNJEVIĆ M. DMITAR, 1922. Vrtoče, Bosanski VLAHOVIĆ DIMITRIJE, Beška, Indija. VLAHOVIĆ Franje IVAN, 1919. Zagreb. Petrovac. VIKTOROVSKI Ivana ALEKSA, 1925. Radatovi- VLAHOVIĆ Nikole LOVRO, 1926. Gudci, Velika Gorica. ći, Ozalj.

438

VLAHOVIĆ MLADEN, ostali podaci nepoznati. VLAHOVIĆ Radoja VELIMIR, 1921. Vrčin, Grocka. VLAHOVIĆ Antona VID, 1928. Gudci, Velika Gorica. VLAINIĆ Stojana RADE, 1926. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. Poginuo 25. XII 1942. u selu Begovo Brdo na Žumberku i tu sahranjen. VLAJIĆ Milivoja DUŠAN, 1920. Lukavica, Lazarevac. VLAJIĆ Živote MIHAILO, 1923. Lukavica, Lazarevac. Poginuo 3. XII 1944. kod Neština. VLAJIĆ Vukomana MILENTIJE, 1924. Modrica, Kruševac. VLAJIĆ Živote MIODRAG, 1925. Lukavica, Lazarevac. Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. VLAJKOVIC Živorada MIROSLAV, 1924. Sovljak, Ub. VLAJKOVIĆ Đorđa MLADEN, 1922. Sovljak, Ub. VLAJKOVIC Radivoja VELIMIR, 1924. Sovljak, Ub. VLAJNIĆ ĐURO, ostali podaci nepoznati. VLAJNIĆ Milovana SAVKA, 1920. Draksenić, Bosanska Dubica. VLANUŠA MANE, ostali podaci nepoznati. VLASTOČKI Živana KOŠTA, 1906. Kijev SSSR. VLAŠIĆ Marka BRANKO, 1923. Ostrožin, Vrginmost. Poginuo 6. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. VLASIĆ Mihaela DRAGUTIN, 1922. Cernik Primorski, Rijeka. VLAŠIĆ Valenta JOSIP, 1922. D. Hrašćan, Ćakovec. VLAŠIĆ Valenta LEO, 1920. Donji Hrašćan, Ćakovec. VLAŠIĆ Marka TEODOR, 1922. Ostrožin, Vrginmost. Poginuo 2.11943. u Krašiću na Žumberku. Sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. VLAŠIĆ VLADO, ostali podaci nepoznati. VLAŠIĆ ZVONKO, 1930. Zagreb. VLAŠKO VIĆ SLAVKO, 1922. Luč, Beli Manastir. VNUK NOVAK Marije JAGICA, 1915. Preloščica,

VOJINOVIĆ Milana Ć EDO MIR, Donja Studena, Niš. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika i tu sahranjen. VOJINOVIĆ Živka MOMČILO, 1927. Šepšin, Mladenovac. Poginuo 3. II 1945. u Berkasovu kod Šida i tu sahranjen. VOJKANIĆ M. MATIJA. Poginuo 6. XII1944. kod Tovarnika i tu sahranjen. VOJKIĆ PETAR, 1914. Loznica. VOJKOVIĆ PREDRAG, 1926. Svrljig. VOJNO VIĆ Đure DRAGAN, 1924. Ožegovci, Pakrac. VOJNOVIĆ EMIL, ostali podaci nepoznati. VOJVODA Jerolima IGNAC, 1915. Kotoriba, Čakovec. VOJVODIĆ Dane ĐURO, 1922. Mazin, Gračac. Poginuo 18. XII1944. kod Sotina. Sahranjen u Grabovu kod Vukovara. VOJVODIĆ JOSIP, Horvati, Zagreb. VOJVODIĆ Nikole MARKO, 1904. Radomir, Cetinje. VOJVODIĆ Božidara NIKOLA, 1909. Slunj. VOLARIČ Antona ANTON, 1921. Idrsko, Tolmin. Poginuo 28. V 1944. kod T. Drvara. VOLCEVIĆ LJUBICA, 1924. Čulinec, Zagreb. VOLČEVIĆ TOMO, 1912. Čulinec, Zagreb. VOLF Ljudevita FRANCIKA FANIKA, 1923. Podstene, Čabar. Poginula 27. IX 1943. kod Kupčine, sahranjena u Pribiću na Žumberku. VOLF Antona ZVONIMIR, 1923. Tršće, Čabar. Nestao, poginuo u NüK-ü. VOLK Franca LUDVIK, 1921. Kal, Postojna. Poginuo 27. VIII 1944. na Palisadu, sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. VOLOVČIC PETAR, ostali podaci nepoznati. VOLPERT Antuna ZDENKO, 1925. Slankamen, Indija. VOLJA VEC Franje IVAN, 1923. Šemnica Radobojska, Krapina. VONCINA Andrije FILIP, 1915. Cerkno, Idrija. Poginuo 18. IV 1944. u selu Rašće kod Donjeg Vakufa gde je i sahranjen. VONČINA Franca FRANC, 1915. Cerkno, Idrija. Poginuo 30. V 1944. u selu Vrbljani kod Konjica. VODINIĆ FRANJO, 1914. Veliki Bukovec, Ludbreg. VORKAPIĆ ADAM, 1921. Ponikvari, Vrginmost. VODOKAPIC NIKOLA. Poginuo 3. X 1943. u Poginuo 28. XII 1942. u selu Željezno ŽumbeKrašiću na Žumberku. račko kod Jastrebarskog. VODOPIJA DRAGUTIN, Goljak, Zagreb. Pogi- VORKAPIĆ Jovana MATIJA, 1923. Vrčin, Grocnuo 27.1 1943. kod Gornjeg Prekrižja u Žumka. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika i tu saberku. hranjen. VODOPIJA Franje IVAN, 1915. Vrh, Buzet. VORKAPIĆ Ilije MILUTIN, 1925. Vorkapić, Vrginmost. VODOPIVEC Andrije BOJAN, 1919. Dornberg, Nova Gorica. Poginuo 2. VII 1944. kod Kalino- VORKAPIĆ Vuje NIKOLA, 1921. Vorkapić, Vrginmost. Poginuo 2. I 1943. u Krašiću, sahravika u Bosni. njen u skupnu grobnicu u Sošicama, na ŽumVODOPIVEC Franca FRANC, 1908. Petelinje, berku. Postojna. VORKAPIĆ Nikole RADE, 1921. Katinovac, VrVODOPIVEC MIRA, 1927. Zagreb. ginmost. VODOVLJAN DRAGAN. Poginuo 2. I. 1943. kod VORŠA FRANJE, Zagreb, ostali podaci nepoznaHrženika na Žumberku, sahranjen u skupnu ti. grobnicu u Sošica. VORŠA Franje IVAN, 1922. Zagreb. VODREŠKA MILIVOJ, 1927. Zagreb. Nestao 16. VOSTNER Mije STJEPAN, 1922. Koprivnica. IV 1943. između Stojdrage i Novog Sela na VOZILA Antona VLADO, 1918. Pula. Žumberku. VOZNER STJEPAN STEVO, ostali podaci neVOHTAŠALI VLADO, SSSR. Ostali podaci nepoznati. poznati. VOŽINIĆ BRANKO, ostali podaci nepoznati. VOINOVIĆ Jovana PETAR, 1925. Uzveće, BogaVRABEC S. EDUARD, Vrbovec. tić. VOINOVIĆ Petra SVETISLAV, 1925. Selevac, VRABEC Ferde FERDINAND, Ljubljana. Poginuo 16. IV 1944. kod Jajca. Smederevska Palanka.

439

VRABEC JOSIP, 1915. Senkovec, Zaprešić. VRABEC Andrije JOSIP, 1924. Krivaj, Novska. VRAČAR JOSIP, 1918. Bukovica, Vrginmost. Poginuo 1945. kod Iloka. VRAIĆ ZDRAVKO, 1915. Dospin, Osijek. VRANEKOVIĆ IVO, 1923. Mala Radovica, Samobor. VRANEKOVIĆ Ivana VID, 1917. Samobor. VRANEŠ SA VIĆ Mateja B ARICA, 1922. Preseka Oborovska, Dugo Selo. VRANICKI Gustava PREDRAG, 1922. Benkovac. VRANICKI Gustava SRĐAN, 1924. Benkovac. Poginuo marta 1944. na željezničkoj pruzi kod Karlovca i tu sahranjen. VRANJEŠA Ivana IVAN, 1926. Mala Mlaka, Novi Zagreb. VRANJEŠ MILE. Poginuo 2.1 1943. kod Krašića na Žumberku, a sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. VRANJEŠEVIĆ MILAN, Vrginmost. Poginuo 30. I 1943. kod sela Jezerine na Žumberku. VRANJEŠEVIĆ Jovana STOJAN, 1926. Bukovica, Vrginmost. Poginuo 1. II 1943. u selu Hadine kod Velike Gorice. VRATARIĆ REZIKA, 1923. Helešin, Koprivnica. VRBAN GRGA, 1916. Kastav, Rijeka. Poginuo 6. V 1945. kod Dugog Sela ispred Zagreba. VRBANĆIĆ Franje IGOR MING, 1924. Zagreb. VRĆON IZIDOR, 1925. Ajdovščina. VRDOJKOVIĆ ZDRAVKO, 1925. Lazarevac. VRDOVIĆ MIJO. 1923. Zagreb. VRELINA SLOBODAN, 1924. Bled, Radovljica. VRENKO ŠTEFICA, 1923. Zagreb. VRGA Dane LJUBAN, 1920. Podgorje, Vrginmost. VRH Franca FRANC, 1923. Trst. VRHOVEC Filipa JOSIP, 1926. Zagreb. VRHOVEC KANTURA Ivana VERICA, 1925. Zelnci, Zaprešić. VRHOVŠEK ROGIN Karla MILENA, 1921. Celje. VRLJUŠEK IVO. Poginuo 1943. u selu Remetinec Stupnički kod Zagreba. VRTARIĆ BOŽO, ostali podaci nepoznati. VRTODUŠIĆ Ivana IVAN, 1911. Banjol, Rab. VRTODUŠIĆ Anta VINKO, 1924. Banjol, Rab. VRZIĆ PETAR, 1925. Beograd. VUČAJNIK Marjana MILKO, 1924. Krška Vas, Brežice. VUĆEKOVIĆ Jovana MOMČILO, 1923. Danilovgrad. VUČETIĆ Milosava NOVAK, 1924. Baničina, Sm. Pälänkä VUČETIĆ Jovana PETAR, 1923. Katinovac, Vrginmost. VUČETIĆ Miloša PETAR, 1919. Staro Selo, Vrginmost. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću u Žumberku, sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. VUČETIĆ Dragiše STANIMIR, 1911. Baničina, Sm. Palanka. VUČETIĆ STEVO, 1915. Gornji Uljanik, Daruvar. VUČETIĆ Momčila VELIMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. VUČIČEVIĆ Miloja ALEKSANDAR, 1924, Ostalić, T. Užice. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. VUČIĆ Avrama DRAGOMIR, 1923. Mačkovac, Kruševac. VUČIĆ DUŠAN, 1925. Našice. VUČIĆ Marka DUŠAN, 1925. G. Omašnica, Trstenik. VUČIĆ Martina PETAR, 1925. Beograd.

VUČIĆ STJEPAN, 1916. Odra, V. Gorica. Poginuo 14. IX 1943. u Kupres Dolu, sahranjen u Sv. Jani na Žumberku. VUČIĆ Blagoja VLASTIMIR, 1927. Lopaš, Trstenik. VUČIČEVIĆ Milorada CVETAN, 1922. Tupanci, Valjevo. VUČINIĆ Petra MARKO, 1921. Goljak, Jastre barsko. VUČINIĆ Miloša SIMO, 1915. Slavsko Polje, Vrginmost. Poginuo 7. VIII 1943. u s. D. Brezovica kod Šentjerneja u Sloveniji. VUČINIĆ Pavla VUKSAN, 1914. Rogami, Titograd. VUČKOVIĆ Obrada DOBRIVOJE, 1920. Popšica, Svrljig. Poginuo 8. V 1945. kod Blizneca isj)red Zagreba. VUCKOVIĆ Čedomira DRAGOMIR, 1921. Dupci, Brus. VUČKOVIĆ DRAGOSLAV, ostali podaci nepoznati. VUČKOVIĆ LJUBOMIR, 1904. Pod. Slatina. VUČKOVIĆ Ive MILOŠ, 1914. Ulcinj. VUČKOVIĆ Obrena MILOVAN, 1925. Dupci, Brus. Poginuo 4. V 1945. kod Vrbovca. VUČKOVIĆ Isidora MLADEN, 1922. Vučje, Leskovac. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. VUČKOVIĆ Adama VELISAV, 1922. Drainac, SvrljigVUCKOVIC VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. VUČKOVIĆ Dragutina ŽIVOTIJE, 1920. Poljna, Trstenik. VUGDALIĆ Asima ATIF, 1921. Kukovica, Derventa. VUG ER JOSIP, 1921. Jezera, Velika Gorica. VUGLAR STJEPAN, 1921. Gornja Voća, Ivanec. VUGLOVEČKI IVAN. Poginuo 6. V 1945. kod Čazme, sahranjen u selu Dubrava kod Vrbovca. VUGRANOVIĆ MIKA, ostali podaci nepoznati. VUGRINOVIĆ MIRKO, 1928. Dubranec, Velika Gorica. VUIČIĆ RADE, 1923. Semić, Vrginmost. VUINOVIĆ DRAGOMIR, ostali podaci nepoznati. VU JA KLIJA ĐURO, 1913. Pastuša, Petrinja. VUJANOVIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. VUJANOVIĆ Dušana PAUN, 1925. Radljevo, Ub. VUJČIĆ ČEDOMIR, 1923. Ankić. VUJČIĆ Janka JANKO, 1924. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. VUJČIĆ Petra NIKOLA, 1922. Pilatovci, Ozalj. VUJIČIĆ Miladina RADE, 1923. Sjeničak Lasinjskit Karlovac. VUJICIĆ Rade RADE, 1925. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. Poginuo 25. VIII 1944. na Palisadu, sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. VUJIČIĆ Spasoja VOJISLAV, 1925. Boleč, Grocka. VUJIČIĆ Proke VUJO VOJO, 1922. Titova Korenica. Ranjen 28. XI 1942. kod mjesta Novo Selo Žumberačko. Umro 10. 1. 1943. u bolnici na Geri. VUJIĆ Vojislava DESIMIR, 1924. Brgule, Ub. VUJIĆ rođena BABIĆ Vinka ZORA, 1925. Horvati, Zagreb. VUJIĆ Dušana DRAGAN SPAHO, 1923. Živković-kosa, Vojnić. VUJIĆ Milovana ĐORĐE, 1920. Vrčin Grocka. VUJIĆ J. JANKO, 1913. Lipolist, Šabac.

440

VUJIĆ Svetomira JORDAN, 1917. Majinović, Valjevo. VUJIĆ Isaila JOVAN, 1923. Vrčin, Grocka. VUJIĆ Nate JOVAN, 1925. Vrčin, Grocka. VUJIĆ KRISTINA, 1923. Strumica. VUJIĆ Živorada LJUBISAV, 1923. Jabučje, Lajkovac. VUJIĆ Milinka MILAN, Pleternica, SI. Požega. Poginuo 26. XII 1944. u Sidu. VUJIC Mladena MOMČILO, 1920. Belotić, Vladimirci. Poginuo 18. IV 1945. u Pleternici, gdje je i sahranjen. VUJIĆ Bože PETAR, 1924. Vojišnica, Vojnić. VUJINOVIĆ Jovana MITO, 1920. Lužani, Slavonski Brod. VUJNOVIĆ PETAR, 1908. Vitunj, Ogulin. VUJNOVIĆ VOJO, Vitunj, Ogulin. VUK Đure ALOJZ, 1915. Cernik, Nova Gradiška. VUKADIN Josipa IVO, 1922. Donji Malovan, Kupres. VUKADINOVIĆ Save ALEKSANDAR, 1927. Slivje, Svrljig. Poginuo decembra 1944. na sremskom frontu. VUKADINOVIĆ Sime MILORAD, 1925. Brčko. Poginuo 17. IV 1945. kod Pleternice, gde je i sahranjen. VUKADINOVIĆ RADIVOJ, ostali podaci nepoznati. VUKAŠIĆ RADISAV, 1928. Bioska, T. Užice. VUKAŠIN RAJKO, 1924. Kravlje, Niš. VUKAŠINOVIĆ BRANKO, Dudovica, Lazarevac. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. VUKAŠINOVIĆ Branislava ČEDOMIR, 1923. Dudovica, Lazarevac. VUKAŠINOVIĆ Vojislava LJUBIVOJE, 1922. Dudovica, Lazarevac. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika. VUKAŠINOVIĆ Branislava SAVA, 1911. Dudovica, Lazarevac. VUKAŠINOVIĆ SLOBODAN, ostali podaci nepoznati. VUKAŠINOVIĆ SLOBODAN, 1922. Dudovica, Lazarevac. VUKAŠINOVIĆ Vojislava ZDRAVKO, 1923. Dudovica, Lazarevac. VUKELIĆ NIKOLA, 1917. Široka Kula, Gospić. VUKELIĆ STEVO, Popovača, Kutina. VUKELIĆ STEVO, Sv. Juraj, Senj. VUKIČEVIĆ SLOBODAN, ostali podaci nepoznati. VUKIĆEVIĆ CVETIN, 1922. Tupanci, Valjevo. VUKIČEVIĆ SLOBODAN, ostali podaci nepoznati. VUKIĆ Miloša BRANKO, 1922. Cerovac Tušilovački, Vojnić. VUKIĆ Velisava DRAGIŠA, 1926. Vreoci, Lazarevac. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika i tu sahranjen. VUKIĆ Radosava ŽIVORAD, 1922. Šopić, Laza revac. Poginuo 25. XII 1944. kod Tovarnika i tu sahranjen. VUKMAN MARTIN, 1920. Pirovac, Šibenik. VUKOBRAT Nikole JANKO, 1927. Visoče, Jastrebarsko. VUKOBRAT MARKO, ostali podaci nepoznati. VUKOBRATIĆ Mila BOŽO, 1927. SAP Kosovo. Poginuo 21.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. VUKOBRATOVIĆ Todora DRAGAN, 1921. Grabušić, Titova Korenica. Poginuo 1942.

VUKOMANOVIĆ Zdravka UUBIŠA, 1925. Mijajlovac, Trstenik. VUKOMANOVIĆ MILORAD, ostali podaci nepoznati. VUKOMANOVIĆ Avrama NO VICA, 1923. Bogdanje, Trstenik. VUKOMANOVIĆ Alekse RADOMIR, 1926. Mijajlovac, Trstenik. Poginuo 20. IV 1945. kod Nove Kapele i tu sahranjen. VUKOMANOVIĆ Milivoja VOJISLAV, 1917. Podunavci, Vrnjačka Banja. VUKOMANOVIĆ Milije ŽIVKO, 1924. Mijajlovac, Trstenik. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika i tu sahranjen. VUKONIĆ Jurice VJERKO, 1923. Lokve, Delnice. VUKOTIĆ Svetomira JORDAN, 1921. Golubac, Mionica. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. VUKOTIĆ Dragomira MILENKO, 1923. Golubac, Mionica. Poginuo 23.11945. na Grčića salašu kod Tovarnika. VUKOTIĆ Milenka MILENKO, 1925. Golubac, Mionica. Nestao 8. 12. 1944. kod Tovarnika. VUKOTIĆ MILUJKA, Golubac, Mionica. Poginula 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika. VUKOTIĆ VOJISLAV, ostali podaci nepoznati. VUKOTIĆ VUKOMAN, 1919. Golubac, Mionica. VUKOVEC BLAŽ, ostali podaci nepoznati. VUKOVIĆ Petra ANDRIJA, Vukovići, Jastrebarsko. Poginuo 27.1 1943. u Sočicama na Žumberku. VUKOVIĆ Radovana BRANKO, 1931. G. vrsinje, Vlasenica. VUKOVIĆ DOBROSAV, 1921. Gola Glava, Valjevo. VUKOVIĆ GOSPA VA, ostali podaci nepoznati. VUKOVIĆ A. IVAN, 1919. Babina Greda, Županja. VUKOVIĆ IVICA, 1910. Drežnik-grad, Slunj. VUKOVIĆ JANKO, ostali podaci nepoznati. VUKOVIĆ Nedeljka JANKO, 1923. Goričani, ČaVUKOVIĆ MATKO Nikole JELKA JELICA, 1927. Tisovac, Sombor. VUKOVIĆ Josipa MATO, 1923. Babina Greda, Županja. VUKOVIĆ Marka MILAN, 1923. Belotić, Vladimirci. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. VUKOVIĆ Dragomira MILIVOJ, 1921. Ranilović, Aranđelovac. VUKOVIĆ MIRKO, 1914. Mraclin, V. Gorica. VUKOVIĆ Vase PERO, 1912. Tisoyac, Samobor. Poginuo 1942. kod Sv. Jane u Žumberku. VUKOVIĆ Dragića RADOSAV, 1925. Ranilović, Aranđelovac. Nestao 15. XII 1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. VUKOVIĆ STEVO, ostali podaci nepoznati. VUKOVIĆ Ivana TUGOMIR, 1920. Vrata, Rijeka. VUKOVIĆ Jovana VOJISLAV, 1920. Petrinjci, Sisak. VUKOVIĆ VUKADIN, ostali podaci nepoznati. VUKOVIĆ Petra VUKAŠIN VUJO, 1919. Donja Trstenica, Glina. Poginuo 15. VIII 1943. u Žumberku. VUKSAN Mihajla ANDRIJA, 1924. Trg, Ozalj. VUKSANOVIĆ MILOŠ, ostali podaci nepoznati. VUKŠIĆ Marka DAKO, 1922. Radatovići, Ozalj. VUKŠIĆ Nikole DAKO, 1925. Radatovići, Ozalj. VUKŠIĆ Milana MILAN, 1923. Radatovići, Ozalj. VUKŠIĆ Milana MILAN, 1925. Radatovići, Ozalj.

441

VRABEC JOSIP, 1915. Senkovec, Zaprešić. VRABEC Andrije JOSIP, 1924. Krivaj, Novska. VRAČ AR JOSIP, 1918. Bukovica, Vrginmost. Poginuo 1945. kod Iloka. VRAIĆ ZDPAVKO, 1915. Dospin, Osijek. VRANEKOVIĆ IVO, 1923. Mala Radovica, Samobor. VRANEKOVIĆ Ivana VID, 1917. Samobor. VRANEŠ SA VIĆ Mateja BARIC A, 1922. Preseka Oborovska, Dugo Selo. VRANICKI Gustava PREDRAG, 1922. Benkovac. VRANICKI Gustava SRĐAN, 1924. Benkovac. Poginuo marta 1944. na željezničkoj pruzi kod Karlovca i tu sahranjen. VRANJEŠA Ivana IVAN, 1926. Mala Mlaka, Novi Zagreb. VRANJEŠ MILE. Poginuo 2.1 1943. kod Krašića na Žumberku, a sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. VRANJEŠEVIĆ MILAN, Vrginmost. Poginuo 30. I 1943. kod sela Jezerine na Žumberku. VRANJEŠEVIĆ Jovana STOJAN, 1926. Bukovica, Vrginmost. Poginuo 1. II1943. u selu Hadine kod Velike Gorice. VRATARIĆ REZIKA, 1923. Helešin, Koprivnica. VRBAN GRGA, 1916. Kastav, Rijeka. Poginuo 6. V 1945. kod Dugog Sela ispred Zagreba. VRBANČIĆ Franje IGOR MING, 1924. Zagreb. VRČON IZIDOR, 1925. Ajdovščina. VRDOJKOVIĆ ZDRAVKO, 1925. Lazarevac. VRDOVIĆ MIJO. 1923. Zagreb. VRELINA SLOBODAN, 1924. Bled, Radovljica. VRENKO ŠTEFICA, 1923. Zagreb. VRGA Dane LJUBAN, 1920. Podgorje, Vrginmost. VRH Franca FRANC, 1923. Trst. VRHOVEC Filipa JOSIP, 1926. Zagreb. VRHOVEC KANTURA Ivana VERICA, 1925. Zelnci, Zaprešić. VRHOVŠEK ROGIN Karla MILENA, 1921. Celje. VRLJUŠEK IVO. Poginuo 1943. u selu Remetinec Stupnički kod Zagreba. VRTARIĆ BOŽO, ostali podaci nepoznati. VRTODUŠIĆ Ivana IVAN, 1911. Banjol, Rab. VRTODUŠIĆ Anta VINKO, 1924. Banjol, Rab. VRZIĆ PETAR, 1925. Beograd. VUČAJNIK Marjana MILKO, 1924. Krška Vas, Brežice. VUČEKOVIĆ Jovana MOMČILO, 1923. Danilovgr a d - . VUCETIC Milosava NOVAK, 1924. Baničina, Sm. P3.1ctn.k. 3. VUČETIĆ Jovana PETAR, 1923. Katinovac, Vrginmost. VUČETIĆ Miloša PETAR, 1919. Staro Selo, Vrginmost. Poginuo 2.1 1943. na Krašiću u Žumberku, sahranjen u skupnu grobnicu u Sošica. VUČETIĆ Dragiše STANIMIR, 1911. Baničina, Sm. Palanka. VUČETIĆ STEVO, 1915. Gornji Uljanik, Daruvar. VUČETIĆ Momčila VELIMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. VUČIČEVIĆ Miloja ALEKSANDAR, 1924, Ostalić, T. Užice. Poginuo 19. IV 1945. kod Pleternice. VUČIĆ Avrama DRAGOMIR, 1923. Mačkovac, Kruševac. VUČIĆ DUŠAN, 1925. Našice. VUČIĆ Marka DUŠAN, 1925. G. Omašnica, Trstenik. VUČIĆ Martina PETAR, 1925. Beograd.

VUČIĆ STJEPAN, 1916. Odra, V. Gorica. Poginuo 14. IX 1943. u Kupres Dolu, sahranjen u Sv. Jani na Žumberku. VUČIĆ Blagoja VLASTIMIR, 1927. Lopaš, Trstenik. VUČIČEVIĆ Milorada CVETAN, 1922. Tupanci, Valjevo. VUČINIĆ Petra MARKO, 1921. Goljak, Jastrebarsko. VUČINIĆ Miloša SIMO, 1915. Slavsko Polje, Vrginmost. Poginuo 7. VIII 1943. u s. D. Brezovica kod Šentjerneja u Sloveniji. VUČINIĆ Pavla VUKSAN, 1914. Rogami, Titograd. VUČKOVIĆ Obrada DOBRIVOJE, 1920. Popšica, Svrljig. Poginuo 8. V 1945. kod Blizneca isj>red Zagreba. VUČKOVIĆ Čedomira DRAGOMIR, 1921. Dupci, Brus. VUČKOVIĆ DRAGOSLAV, ostali podaci nepoznati. VUČKOVIĆ LJUBOMIR, 1904. Pod. Slatina. VUČKOVIĆ Ive MILOŠ, 1914. Ulcinj. VUČKOVIĆ Obrena MILOVAN, 1925. Dupci, Brus. Poginuo 4. V 1945. kod Vrbovca. VUČKOVIĆ Isidora MLADEN, 1922. Vučje, Leskovac. Poginuo 17. I 1945. kod Tovarnika. VUČKOVIĆ Adama VELISAV, 1922. Drainac, Svrljig. VUČKOVIĆ VLADIMIR, ostali podaci nepoznati. VUČKOVIĆ Dragutina ŽIVOTI JE, 1920. Poljna, Trstenik. VUGDALIĆ Asima ATIF, 1921. Kuko vica, Derventa. VUG ER JOSIP, 1921. Jezera, Velika Gorica. VUGLAR STJEPAN, 1921. Gornja Voća, Ivanec. VUGLOVEČKI IVAN. Poginuo 6. V 1945. kod Čazme, sahranjen u selu Dubrava kod Vrbovca. VUGRANOVIĆ MIKA, ostali podaci nepoznati. VUGRINOVIĆ MIRKO, 1928. Dubranec, Velika Gorica. VUIČIĆ RADE, 1923. Semić, Vrginmost. VUINOVIĆ DRAGOMIR, ostali podaci nepoznati. VU JA KLIJA ĐURO, 1913. Pastuša, Petrinja. VUJANOVIĆ NIKOLA, ostali podaci nepoznati. VUJANOVIĆ Dušana PAUN, 1925. Radljevo, Ub. VUJČIĆ ČEDOMIR, 1923. Ankić. VUJČIĆ Janka JANKO, 1924. Pilatovci, Ozalj. Poginuo 8. IV 1944. u selu Doribaba kod Jajca. VUJČIĆ Petra NIKOLA, 1922. Pilatovci, Ozalj. VUJIČIĆ Miladina RADE, 1923. Sjeničak Lasinjski t Karlovac. VUJIČIĆ Rade RADE, 1925. Sjeničak Lasinjski, Karlovac. Poginuo 25. VIII 1944. na Palisadu, sahranjen u skupnu grobnicu u mjestu. VUJIČIĆ Spasoja VOJISLAV, 1925. Boleč, Grocka. VUJIČIĆ Proke VUJO VOJO, 1922. Titova Korenica. Ranjen 28. XI 1942. kod mjesta Novo Selo Žumberačko. Umro 10. 1. 1943. u bolnici na Geri. VUJIĆ Vojislava DESIMIR, 1924. Brgule, Ub. VUJIĆ rođena BABIĆ Vinka ZORA, 1925. Horvati, Zagreb. VUJIĆ Dušana DRAGAN SPAHO, 1923. Živković-kosa, Vojnić. VUJIĆ Milovana ĐORĐE, 1920. Vrčin Grocka. VUJIĆ J. JANKO, 1913. Lipolist, Šabac.

440

VUKŠIĆ Petra NIKOLA, 1920. Slavsko Polje, Vrginmost. VUKŠIĆ Nikole PAVLE, 1910. Radatovići, Ozalj. VUKŠIĆ Nikole PAVAO, 1910. Vukšići, Ozalj. VUKUŠIĆ Stjepana DUŠAN DUJO, 1916. Gornja Klada, Senj. Poginuo 1944. kod Teslića u Bosni. VULELIJA SLAVKO, 1916. Biograd na moru. VULETIĆ ĐURO, 1920. Ervenik, Knin. VULETIĆ Steve ILIJA, 1917.Vodević Brdo, Slunj. Poginuo 8. IV 1944. na Kiku kod Jajca. VULETIĆ Radovana MILUTIN, 1924. Bogatić. VULETIĆ MIRKO, 1920. Kutina. VULETIĆ STEVO, ostali podaci nepoznati. VULIĆEVIĆ Radislava ŽIVORAD, 1926. Lipovo, Vrnjačka Banja. VULIC Cvetka GVOZDEN, 1923. Dupci, Brus. Poginuo 5. V 1945. kod Vrbovca. VULJA STJEPAN, ostali podaci nepoznati. VULJE Stjepana IVAN, 1924. Beter, Jastrebarsko. VULJETIĆ Alojza MIRKO, 1920. Lobor, Zlatar. VUNETIĆ Julke VERA, 1925. Drenje Brdovećko, Zaprešić. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. VURDEUA Rade BRANKO, 1925. Svračkovo Selo, Titova Korenica. VURDEUA RATKO, 1919. Zagreb. VUZAC ALOJZ, 1921. Dolgo Brdo, Ljubljana.

z
ZADNIK Petra ALOJZ, 1925. Pregarje, Ilirska Bistrica. Poginuo 1944. kod Bihaća. ZADNIK Jakova DARKO, 1926. Razdrto, Postojna. ZADNIK Antona FRANC, 1910. Preearje, Ilirska Bistrica. Poginuo 3. VII 1944. u selu Obalj kod Kalinovika i tu sahranjen. ZADNIK KARLO, 1925. Pregarje, Ilirska Bistrica. ZADNIK Blaža MIRKO, 1925. Pregarje, Ilirska Bistrica. Poginuo 1. VI 1944. kod Bihaća. ZADOVEC FRANJO, 1908. Krča, Čakovec. ZAGOREC JAKOB, Prekna, Varaždin. ZAHRASTNIK VIKTOR, 1928. Zagreb. ZAHUBOJA A. PAVLOVIĆ, SSSR. Poginuo 16. III 1944. u selu Blatnica kod Teslića. ZAJČEVIĆ IVAN, ostali podaci nepoznati. ZAJIĆ MILE, ostali podaci nepoznati. ZAJŠEK Ivana BOGDAN, 1920. Zagreb. ZAKRAJŠEK Pavla ALOJZ, 1913. V. Bloke, CerZALAR Ivana ANTON, 1921. Hrašće, Postojna. Poginuo 22. V 1944. kod Titovog Drvara. ZALAR Ivana RUDOLF, 1907. Hrašće, Postojna. Poginuo 25. V 1944. kod Titovog Drvara. ZALAZNIK ALBERT, 1914. Zagreb. Poginuo 26. X 1943. u Horvatima kod Samobora. ZAMOLO Franje BRANKO, 1926. Odra, Sisak. ZANGLA PETAR, SSSR. Nestao 9.1 1944. u selu Turbe kod Travnika. ZAPALJ MATO, ostali podaci nepoznati. ZARIĆ DOBRIVOJE, ostali podaci nepoznati. ZARIĆ Borisava RADE, Dragovo, Rekovac. Poginuo 2. X 1944. u Vreocima kod Lazarevca. ZARIĆ Agatona VLADIMIR, 1925. Sarajevo. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. ZARIĆ VLADO, 1920. Sekula.

ZAVADLAL Franca ALBIN, 1910. Vojščica, Nova Gorica. ZAVRŠNIK Gašpara STANKO, 1909. Gradac, Metlika. ZAZIĆ Ivana MARKO, 1921. Skela, Obrenovac. Poginuo 31. III 1945. kod Bapske. ZAZIC Živojina MILORAD, 1925. Skela, Obrenovac. Poginuo 15. III 1945. kod Bapske. ZBIGIĆ RADOMIR, ostali podaci nepoznati. ZBUKVIĆ ANKA, Velika Gorica. ZBUKVIĆ FRANJO, ostali podaci nepoznati. ZBUKVIĆ Stjepana IVAN, 1913. Javorje, Zaprešić. ZBUKVIĆ STJEPAN, ostali podaci nepoznati. ZBUKVIĆ TOMO. Poginuo aprila, 1943. u selu Guci Draganički kod Jaske. ZDEŠIĆ Blaža DRAGUTIN, 1923. Veleševec, Velika Gorica. Poginuo 26. IV 1944. u selu Pušćanska kod Zaprešića. ZDJELAR ĐURO, ostali podaci nepoznati. ZDRAVIĆ Bogdana DRAGOSLAV, 1921. Osreci, Brus. ZDRAVKO VIĆ Krste GRADIMIR, 1925. Ličje, Gadžin Han. Nestao 12. IV 1945. kod Bapske. ZDRAVKO VIĆ Nenada LJUBOMIR, 1921. Kaonik, Kruševac. ZDRAVKOVIĆ MIHAJLO, ostali podaci nepoznati. ZEC Steve SIMO, Budinci, Pakrac. ZEČEVIĆ FERDINAND, 1915. Sarajevo. ZEČEVIĆ IVAN, 1921. Zadubravlje, Si. Brod. ZEČEVIĆ Juraja VIKTORIJA, 1906. Petrovsko, Krapina. ZEKIC BORIVOJ, ostali podaci nepoznati. ZEKIĆ MIODRAG, ostali podaci nepoznati. ZEKIĆ Branka MIROSLAV, 1922. Kruševac. ZELENIKA TOMISLAV, Bar. Ostali podaci nepoznati. ZEMAN Alojza NIKOLA, 1916. Sela, Sisak. Poginuo 1943. ZEMLJIĆ FRANC, ostali podaci nepoznati. ZENERAL Antona JOSIP, 1925. Novalja, Pag. ZGOMBIĆ MESIR Marka ANKA, 1923. Drivenik, Crikvenica. ZGURIĆ IMBRO, 1923. Zgurić Brdo, Velika Gorica. ZGURIĆ IVICA, ostali podaci nepoznati. ZGURIĆ NIKOLA, 1928. Zgurić Brdo, Velika Gorica. ZIDAR FRANJO, ostali podaci nepoznati. ZIMALO Antona ANTON ANTE, 1912. Mostar. ZIMONJIĆ Radoja VIDOJE, 1925. Goračići, Lučani. ZINDOVIĆ Dragoljuba MILENKO, 1921. Čibutkovica LäZärcväc ZLATANOVIĆ Stanoja SLAVOLJUB, 1927. Veliki Vrtop, Gadžin Han. ZLATKOVIĆ VUKADIN, ostali podaci nepoznati. ZLOBEC ANGEL, 1907. Boljunec, Trst. Poginuo 15. VI 1944. u Bosni. ZLOBEC Karla LEOPOLD, 1925. Orlek, Sežana. ZLOGAS MIRKO. Poginuo 31. XII 1942. kod Bukovice, sahranjen u selu Sošice na Žumberku. ZLOGAS ZDENKO. Poginuo 3. X 1943. kod Krašica na Žumberku. ZLUČAK MARKO. Poginuo 2.1 1943. u Krašiću na Žumberku, sahranjen u skupnu grobnicu u Sošicama. ŽOHAR ŠANGULIN Ivana ANKICA, 1925. Vojni Križ, Čazma.

444

ZOLMAN JOSIP, Trnje, Postojna. Poginuo 16. IV 1945. kod Đakova. ZORANOVIĆ SLOBODAN, ostali podaci nepoznati. ZORE Franca FRANC, 1907. Suhorje, Postojna. ZORCIĆ DRAGUTIN, 1909. Zagreb. ZORČIĆ TIHOMIR. Poginuo juna 1943. u selu Drajganić kod Karlovca. ZORIC Pere BRANKO, 1923. Podovi, Titov Drvar. ZORIĆ MIRA, ostali podaci nepoznati. ZORIĆ Đure SAVO, 1921. Slavsko Polje, Vrginmost. ZORIĆ Petra SVETOZAR, Donje Primišlje, Slunj. ZORIĆ Alekse STOJAN, 1920. Suho, Bratunac. ZORINOVIĆ JOSIP, 1912. Selca, Hvar. Poginuo 27. IX 1943. kod Kupčine, sahranjen u selu Slavetić na Žumberku. ZORMAN Pavla FRANJO, 1921. Sv. Marija, Ćakovec. ZORMAN Franca JOŽE, 1926. Trnje, Postoina. Poginuo 15. IV 1945. kod Đakova i tu sahranjen. ZORA JA Bogića JOVAN, 1927. Krnjak, Karlovac. ZORZIN Mata NIKOLA, 1913. Lopar, Rab. ZRINJSKI JOŽE, ostali podaci nepoznati. ZRNC Ivana DRAGUTIN, 1926. Greda, Sisak. Poginuo 1943. kod Pleterja u Sloveniji. ZRNC Ivana ĐURO, 1923. Greda, Sisak. Poginuo 1943. kod Pleterja u Sloveniji. ZRNETIĆ Josipa IVAN, 1916. Vrapče, Zagreb. ZRNETIĆ Josipa STJEPAN, 1908. Vrapče, Zagreb. ZRNIC Đure DMITAR, 1921. Ogulin. ZUBAK DRAGUTIN, 1918. Zagreb. ZUBER Bože MARIJA, 1927. Bistrica, Bosanska Gradiška. ZUBIĆ SAVO, ostali podaci nepoznati. ZUBIN Antona VIKTOR, 1915. Tinjan, Koper. ZUKOVAC Marka MARKO, 1919. Tepljuh, Drniš. ZULIJANI Viktora DRAGUTIN, 1925. Zagreb. Umro od tifusa 11. III 1944. u selu Bijelo Bučje kod Teslića. ZULIJANI VITOMIR, 1925. Zagreb. ZUMBO Saida MEMET, 1921. Niš. ZVEČEVAC SVETOZAR, 1919. Satrić, Sinj.

ž
ŽABĆIĆ MIJO, 1910. Lović Prekriški, Ozalj. ŽADAF IVAN, ostali podaci nepoznati. ŽAGAR ALOJZ, 1925. Mengeš, Domžale. Poginuo 7. I 1944. u selu Ovčarevo kod Travnika. Sahranjen u selu Doci. ŽAG AR Franje FRANJO, 1922. Vrapče, Zagreb. Poginuo 23. III 1945. kod Bihaća. ŽAG AR Franje VLADIMIR, 1924. Vrapče, Zagreb. ŽALIĆ Sulejmana ZUHDIJA, 1922. Polje, Velika Kladuša. ŽARAK Ivana NIKOLA, 1926. Perušić, Gospić. ŽARKOVIĆ Vojislava ŽIVOMIR, 1924. Ropočevo, Sopot. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice. ŽBIUIĆ RATOMIR, 1919. Stojance. ŽBUU HAB UŠ rođ. ŠTIBREC Ignaca MARICA, 1915. Prelog, Ćakovec. ŽDAMIĆ Vasilija DOBROSAV, 1920. V. Vrbnica, Aleksandrovac (k).

ŽDAMIĆ Milije RADIĆ, 1924. V. Vrbnica, Aleksandrovac (k). ŽDERIĆ RAJKO, Zemun. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. ŽDERIĆ Rajka ŽARKO, 1928. Prijedor. Poginuo 1945. na sremskom frontu. ŽDRALOVIĆ Luke MILAN, 1920. Bronzani Majdan, Banja Luka. Nestao 6. V 1945. kod Vrbovca. ŽEBLE IVAN, Maribor. ŽEDI Gašpara JOŽEF, Novi Bečej. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ŽELE FRANC, 1916. Pivka, Postojna. Poginuo 1944. u Bosni. ŽELEZNIK Jožefa ANGEL, 1925. Artviže, Sežana. ŽELEZNIK Jožefa STANKO RUDOLF, 1924. Artviže, Sežana. Poginuo 6. IV 1944. u selu Vinac kod Jajca. ŽELKO Gregora KAREL, 1926. Narin, Postojna. ŽEUKOVIĆ JOSIP, 1927. Lipar, Karlovac. ŽENTIL Frane JOSIP, 1926. Mundanije, Rab. Poginuo 9.1 1944. u selu Mudrike kod Travnika. ŽERJAL Jožefa BRANKO, 1926. Boljunec, Trst. ŽEŽELJ Aćima DANILO, 1927. Srb, Donji Lapac. ŽEŽELJ Aćima MILAN, 1917. Srb, Donji Lapac. ŽEŽELJ rod. RAŠETA Petra SMILJA, 1923. Donji Lapac. ŽEŽEUIĆ Ferdinanda ZDRAVKO, 1921. Rijeka. ŽGANEC Đure PETAR, 1920. Bartolovec, Varaždin. ŽGANJEC MIJO, 1925. Ozalj. ŽGELA JOSO. Nestao januara 1943. kod Jaske na Žumberku. ŽIBERNA ALOJZ, 1911. Prem, Ilirska Bistrica. ŽIC Frane FRANE, 1924. Supetarska Draga, Rab. ŽIC Marije FRANE, 1923. Punat, Krk. ŽIC Nikole KLEMENT, 1920. Kornić, Krk. ŽIC NIKOLA, Punat, Krk. Poginuo u Bosni. ŽIC Josipa PETAR, 1924. Supetarska Draga, Rab. Poginuo 22. X 1944. u Zemunu. ŽIGIC Ise BOŠKO, 1923. Bjelopolje, Titova Korenica. ŽIGMAN STJEPAN, ostali podaci nepoznati. ŽIGMUN Lovre PETAR, 1921. Visočani, Zadar. ŽIGON Franca FRANC, 1909. Črni Vrh, Idrija. ŽIKIĆ Trifuna SVETISLAV, 1924. Kravlje, Niš. ŽILAVČIĆ IVAN, Dubrava, Zagreb. Poginuo 9. I 1944. u selu Gostilj kod Travnika i tu sahranjen. ŽILO VIĆ STANOJE, 1927. Trstenik. ŽITKO Janeza JANEZ, 1908. Selce, Postojna. ŽITKO LOVRENC, 1909. Selce, Postojna. ŽITKO VIĆ ŽIVKOVIĆ Vinka ŠTEFICA, 1924. Zagreb. ŽIVADINOVIC Ljubomira ALEKSANDAR, 1923. Kravlje, Niš. ŽIVADINOVIĆ Gradimira DAMNJAN, 1927. Brodarac, Aleksinac. ŽIVADINOVIĆ Milije BORIVOJ, 1923, Niška Banja, Niš. ŽIVANIĆ NOVICA, ostali podaci nepoznati. ŽIVANOVIĆ Ilije ALEKSANDAR, 1925. Kalenić, Ub. ŽIVANOVIĆ Jovana BRANISLAV, 1927. Jabučje, Lajkovac. ŽIVANOVIĆ BRANKO, 1926. Bošljane, Kruševac. ŽIVANOVIĆ Bogdana DEJAN, 1927. Stara Pazova.

445

ŽIVANOVIĆ DRAGOLJUB, ostali podaci nepoznati. ŽIVANOVIĆ Dušana DRAGOLJUB, 1909. Petka, Lazarevac. Poginuo 3. XII 1944. kod Iloka. ŽIVANOVIĆ Dragomira DRAGOMIR, 1923. Bogatić. ŽIVANQVIĆ M. JOVAN, Svileuva, Koceljevo. ŽIVANOVIĆ Dragoslava LJUBICA, 1923. Šopić, Lazarevac. Poginula 26. IV 1945. u selu Brezovac Subocki kod Novske i tu sahranjena. ŽIVANOVIĆ Božidara LJUBISAV, 1923. Kalenić, Ub. Poginuo 5. XII 1944. kod Tovarnika. ŽIVANOVIĆ Borisava MIHAJLO, 1922. Šopić, Lazarevac. Poginuo 7. XII 1944. kod TovarniŽIVANOVIĆ Mije MILISAV, 1924. Bošnjane, Varvarin. ŽIVANOVIĆ Dragoljuba MILISAV, 1924. Jabučje, Lajkovac. ŽIVANOVIĆ Božidara MILIVOJE, 1927. Landol, Smederevo. Poginuo 12. IV 1945. kod Vukovara. ŽIVANOVIĆ Branislava MILO JE, 1926. Jabučje, Lajkovac. ŽIVANOVIĆ MILORAD. Poginuo 16.1 1945. kod Šida. ŽIVANOVIĆ Momira MILOŠ, 1911. Miokovci, ŽIVANOVIĆ Dragoljuba MIODRAG, 1921. Jabučje, Lajkovac. ŽIVANOVIĆ Arsenija MIODRAG, 1923. Brgule, Ub. Poginuo 20. III 1945. kod Bapske i tu sahranjen. ŽIVANOVIĆ Svetozara MIODRAG, 1923. Kalenić, Ub. Poginuo 12. IV 1945. kod Bapske. ŽIVANOVIĆ Mihaila MITAR, 1923. Brgule, Ub. ŽIVANOVIĆ Vićentija PETAR, 1925. Jabučje, Lajkovac. Poginuo 20. IV 1945. kod Pleternice, sahranjen u selu Buk kod Slavonske Požege. ŽIVANOVIĆ Lenke RADOMIR, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo septembra 1944. kod Lajkovca. ŽIVANOVIĆ Ilije SRETEN, 1922. Kalenić, Ub. Poginuo 21. X 1944. u Zemunu. ŽIVANOVIĆ Dušana SVETISLAV, 1915. Petka, Lazarevac ŽIVANOVIĆ Milovana VLADISLAV, 1925. Kalenić, Ub, ŽIVANOVIĆ Božidara ŽIVAN, 1930. Rudovci, Lazarevac. Poginuo 18. XII 1944. kod Vinkovaca. ŽIVANOVIĆ Milana ŽIVKO, 1919. Jabučje, Lajkovac. ŽIVANOVIĆ Bogosava ŽIVKO, 1923. Kalenić, Ub. Poginuo 15. XII 1944. u Grabovu, sahranjen u Kaleniću rodnom mjestu. ŽIVANOVIĆ Petra ŽIVOJIN, 1923. G. Matejevac, Niš. Poginuo 18. IV 1945. kod Pleternice i tu sahranjen. ŽIVANOVIĆ Branislava ŽIVORAD, 1920. Jabučje, Lajkovac. ŽIVIĆ Ivana STANKO, 1922. Zgonik, Trst. Poginuo 29. II 1944. u selu Vrbljani kod Konjica gdje je i sahranjen. ŽIVIC Jerneja JOZE, 1908. Trst. ŽIVKOVIĆ Milana ALEKSANDAR, 1924. Rubribreza, Lajkovac. ŽIVKOVIĆ ARSENI JE, 1910. Donji Budački, Karlovac. ŽIVKOVIĆ BOGDAN, ostali podaci nepoznati.

ŽIVKOVIĆ Živka BORIVOJE, 1925. G. Matejevac, Niš. ŽIVKOVIĆ Dragomira BRANISLAV, 1923. Jabučje, Lajkovac. ŽIVKOVIĆ Ilije DANE, 1923. Dragoševci, Ozalj. ŽIVKOVIĆ Ilije DANE, 1924. Dragoševci, Ozall ŽIVKOVIĆ Mitra DAKO, 1921. Dragoševci, Ozalj. ŽIVKOVIĆ Živorada DESIMIR, 1925. Sovljak, Ub. ŽIVKOVIĆ DOBRIVOJ, ostali podaci nepoznati. ŽIVKOVIĆ Nikole ĐURO, 1925. Bović, Vrginmost. Umro 20. II 1943. u bolnici u Partizanskoj Drežnici u Gorskom kotaru. ŽIVKOVIĆ Miluna JEVTIMIJE, 1920. Zlatari, Brus. ŽIVKOVIĆ Borivoja LJUBISAV, Rubribreza, Lajkovac. Nestao 6. XII 1944. kod Tovarnika. ŽIVKOVIĆ Mihajla MARKO, 1914. Živkovićkosa, Vojnić. ŽIVKOVIĆ Dragutina MILAN, 1922. Varvarin. Poginuo 23. I 1945. kod Tovarnika. ŽIVKOVIĆ Radisava MILO JE, 1925. V. Crljeni, Lazarevac. Poginuo maja 1945. na sremskom frontu. ŽIVKOVIĆ Živojina MILORAD, 1920. Kraljevo. ŽIVKOVIĆ Save MILOŠ, 1927. Lazarevac. ŽIVKOVIĆ Vukašina MILUN, 1922. Drainac, Svrljig. ŽIVKOVIĆ MIODRAG. Poginuo 21. IV 1945. kod Nove Kapele. ŽIVKOVIĆ MIRKO, Širinci, N. Gradiška. ŽIVKOVIĆ MIROSLAV. Ostali podaci nepoznati. ŽIVKOVIĆ NENAD, 1927. Beograd. ŽIVKOVIĆ Vlajka NENAD, 1921. Lisko, Niš. Poginuo 22. I 1945. kod Tovarnika. ŽIVKOVIĆ Milića NIKOLA, 1922. Živković-kosa, Vojnić. ŽIVKOVIĆ Mitra NIKOLA, 1923. Dragoševci, Ozalj. Poginuo 1943. kod Novog Sela u Žumberku. ŽIVKOVIĆ Mate PAŠKO, 1920. Zaton, Šibenik. Zarobile ga ustaše 1943. i ubile u Karlovcu. ŽIVKOVIĆ Pavla PAVAO, PAJO, 1925. Dragoševci, Ozalj. ŽIVKOVIĆ Stojana RANKO, 1916. Čićevac. ŽIVKOVIĆ SLAVOLJUB, 1922. ostali podaci nepoznati. ŽIVKOVIĆ Prodana SLOBODAN, 1926. Lajkovac. Poginuo i sahranjen 17. X 1944. u Beogradu. ŽIVKOVIĆ Vlajka STAMEN, 1927. Šebet, Gadžin Han. ŽIVKOVIĆ STANIMIR, ostali podaci nepoznati. ŽIVKOVIĆ Milinka STANIMIR, 1923. Jabučje, Lajkovac. ŽIVKOVIĆ Milenka STANISLAV, 1922. Jabučje, Lajkovac. ŽIVKOVIĆ Radisava STANOJE, 1927. G. Crnišava, Trstenik. ŽIVKOVIĆ Vidoje TADIJA, 1929. Orlanica, Svr„ ljigZIVKOVIC Ljubomira VELIZAR, 1923. Rubribreza, Lajkovac. Poginuo 19. XII 1944. u Iloku. Sahranjen u Rubribrezi rodnom mjestu. ŽIVKOVIĆ Marka VOJISLAV, 1924. Oglađenovac, Valjevo. ŽIVKOVIĆ ŽIVKO, Lipljan, SAPK. Poginuo 23.1 1945. na Grčića salašu kod Tovarnika.

446

ŽIVKOVIĆ Jjugosava ŽIVKO, Brgule, Ub. Poginuo 15. XII1944. u mjestu Grabovo kod Vukovara. ŽIVKOVIĆ ŽIVOJIN, ostali podaci nepoznati. ŽIVKOVIĆ R. ŽIVOJIN, 1923. Brgule, Ub. ŽIVKOVIĆ Milovana ŽIVOMIR, 1923. Ranilović, Aranđelovac. ŽIVKOVIĆ Dušana ŽIVORAD, 1922. Šabac. ŽIVOJINOVIĆ Milovana BOGOLJUB, 1915. Šopić, Lazarevac. Poginuo oktobra 1944. ŽIVOJINOVIĆ Radomira BORIVOJ, 1926. Šopić, Lazarevac. ŽIVOJINOVIĆ Miodraga ĆEDOMIR, 1927. Ripanj, Beograd. ŽIVOJINOVIĆ Dragomira DRAGIŠA, 1925. Šopić, Lazarevac. ŽIVOJINOVIĆ Petra MILAN, 1925. Stubica, Lazarevac. Poginuo 20. X 1944. u Beogradu. Sahranjen na Dedinju. ŽIVOJINOVIĆ Dragoljuba MILOJE, 1925. Šopić, Lazarevac. Poginuo 6. X 1944. u Vreocima kod ŽIVOJINOVIĆ Mihaila MILOJE, 1923. Šopić, Lazarevac. ŽIVOJINOVIĆ MILOŠ, Jabučje, Laikovac. Poginuo 30. XI 1944. kod Neština, gdje je i sahranjen. ŽIVOJINOVIĆ Vojislava MILOŠ, 1923. Stubica, Lazarevac. Poginuo 30. XI 1944. kod Neština. ŽIVOJINOVIĆ Dragomira MILUTIN, 1922. Šopić, Lazarevac. ŽIVOJINOVIĆ MIODRAG, 1920. Mijajlovac, Trstenik. Poginuo 17. IV 1945. kod Pl teternice. ŽIVOJINOVIĆ Milovana RODOLJUB, Šopić, Lazarevac. Pojginuo 7. XII 1944. kod Tovarnika. ŽIVOJINOVIĆ Bogosava SVETOZAR, 1921. Jabučje, Lajkovac. ŽIVOJINOVIĆ VOJISLAV, 1925. Opaljenova. ŽIVOJINOVIĆ MILAN, ostali podaci nepoznati. ŽIŽIĆ Mirka IGNJAT, Dubovac Okučanski, Nova Gradiška. Nestao 17.1 1945. kod Tovarnika. ŽLOGAR Alojza ALOJZ, 1922. Radovica, Metlika. Poginuo 1943. kod Sošica u Žumberku. ŽMARIĆ Petra DRAGUTIN, 1919. Jelenje, Rijeka. Poginuo 12. IV 1943. kod Pleterja u Sloveniji. ŽMARIĆ Petra MIRKO, 1916. Jelenje, Rijeka. Poginuo 9. VI 1943. u selu Drašići kod Metlike, Slovenija.

ŽMIRIĆ Luke ZORA, 1907. Zagreb. ŽNIDARČIĆ Josipa IVAN, ostali podaci nepoznati. ŽNIDARIĆ Jure IVAN, 1925. Zaprešić. ŽNIDARŠIĆ Janeza ALOJZ, 1904. Stari Trg pri ŽNIDARŠIĆ Franca FRANE, 1926. Košana, Postojna. Poginuo 8. IV 1944. u Lendićima kod Jajca. ŽNIDARŠIĆ MARTIN, 1898. Tisovac, Samobor Poginuo 1945. ŽONJA MARIJAN, 1926. Šibenik. ŽORDANIJA MAMED, ostali podaci nepoznati. ŽUČ AK Janka DRAGO, 1923. Kunčani, Ozalj. ŽUČ AK Janka DAKO, 1921. Kunčani, Ozalj. ŽUČAK Marka MARKO, 1925. Kunčani, Ozalj. Poginuo 1943. na Krašiću u Žumberku. ŽUGEC MIRKO, 1921. Trsat, Rijeka. ŽUJEVIĆ Blagoj a RADIŠA, 1922. Rogača, Sopot. ŽUJEVIĆ Milorada SRETEN, 1926. V. Crljeni, Lazarevac. ŽUKOVIĆ IVAN, 1925. Križevci. ŽULJ Milana MILAN, 1921. Drinovci, Grude. ŽULJIĆ Matije STANKO, 1925. Zagreb. ŽUNIĆ Stojana MIHAJILO, 1925. Lajkovac. Poginuo 6. V 1945. kod Vrbovca. ŽUNIĆ Stojana MOMČILO, 1928. s. Lajkovac, Lajkovac. ŽUNIĆ PERIŠA, Ranilović, Aranđelovac. Poginuo 21. X 1944. kod Zemuna, sahranjen u Spomen groblju oslobodilaca Beograda. ŽUNIĆ Ivana STOJAN, 1912, Ljubiš, Čajetina. ŽUPAN Bartola JOSIP, 1915. Crikvenica. Poginuo 21.X 1943. kod Gornjeg Pribića u Žumberku i tu sahranjen. ŽUPAN Luke LJUBO. 1920. Kotor. Crikvenica. ŽUPAN Bartola PETAR, 1922. Kotor, Crikvenica. ŽUPANČIĆ JOSIP, 1929. Mala Rakovica, Samobor. ŽUPANČIĆ MILAN, 1927. Glina. ŽUPČIĆ SLAVKO, 1924. Berilović, Duga Resa. Poginuo 27. IX 1943. kod Krašića na Žumberku. ŽUŽIĆ Stjepana NIKOLA, Đakovo. Poginuo 22.1 1945. kod Tovarnika.

447

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful