PHẦN 4

:
MẠNG VÀ VIRUT MÁY TÍNH

Chương 1. M¹ng m¸y tÝnh
Mục tiêu bài học - Trình bày được mạng máy tính là gì - Phân biệt được các loại mạng

- Trình bày được một số thiết bị phần cứng của mạng

Chương 1. M¹ng m¸y tÝnh

T¹i sao ph¶i nèi m¹ng m¸y tÝnh?

Sao chÐp, truyÒn d÷ liÖu

Chia sÎ tµi nguyªn (th«ng tin,thiÕt bÞ...)

T¹O THµNH HÖ THèNG TÝNH TO¸N lín

1. MẠNG MÁY TÍNH LÀ GÌ?
a) Lợi ích của mạng máy tính:
Sao chép một lượng lớn dữ liệu từ máy này sang máy khác trong thời gian ngắn.
Sao chép, truyền dữ liệu Dữ liệu

DL
DL chứa ở máy này

b) Khái niệm mạng máy tính:
Là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó, sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.
Server

Máy văn phòng Đoàn

Máy in

Máy phòng Tin Máy phòng Giáo viên học

MẠNG CỤC BỘ Ở TRƯỜNG HỌC

2. Ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh
2.1. Theo phạm vi ®Þa lÝ:
1. M¹ng côc bé (LAN – Local Area Network)

Lµ m¹ng kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh ë gÇn nhau, VÝ dô: trong mét phßng, mét toµ nhµ, mét xÝ nghiÖp….

2. Ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh
2.1. Theo phạm vi ®Þa lÝ: 2. Mạng đô thị (MAN - Metropolitan Area Network) Là mạng dữ liệu băng rộng được thiết kế cho phạm vi trong thành phố, thị xã. Khoảng cách thường nhỏ hơn 50 km.

3. M¹ng diÖn réng ( WAN – Wide Area Network)

Lµ m¹ng kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh ë c¸ch nhau mét kho¶ng c¸ch lín. M¹ng diÖn réng thêng liªn kÕt c¸c m¹ng côc bé.

3. M¹ng GAN (Global Area Network)

Lµ m¹ng kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh tõ c¸c ch©u lôc kh¸c nhau

2.2. Ph©n lo¹i theo kiÕn tróc m¸y tÝnh:
 KiÓu ®êng th¼ng

 KiÓu vßng
 KiÓu h×nh sao Víi mçi kiÓu cÇn cã c¸c lo¹i thiÕt bÞ m¹ng kh¸c nhau  chi phÝ x©y dùng, sù ph¸t triÓn m¹ng, c¸ch thøc qu¶n lÝ m¹ng còng kh¸c nhau.

 KiÓu h×nh sao (Star)

 KiÓu ®êng th¼ng (Bus)

 KiÓu vßng (Ring)

3. Mét sè thiÕt bÞ phÇn cøng cña m¹ng 3.1 Card m¹ng NIC

3. MỘT SỐ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG CỦA MẠNG 3.2 C¸p m¹ng Cáp xoắn đôi:

Đầu nối RJ - 45

Cáp xoắn đôi

Cáp đồng trục

Cáp đồng trục

Đầu nối

Cáp quang Vỏ nhựa bọc cáp

Sợi quang

Vỏ bọc sợi quang

3.3 Hub
Được dùng để tổ chức mạng hình sao.

3.4 Switch
Là thiết bị chuyển mạch, là một thiết bị dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao (star). Theo mô hình này, switch đóng vai trò là thiết bị trung tâm, tất cá các máy tính đều được nối về đây. Giúp làm giảm bớt lưu thông trên mạng và làm gia tăng băng thông

4/ M¸y chñ:
- Là một nút mạng đặc biệt của một mạng máy tính, một mạng thường bao gồm một hoặc một số máy chủ. - Chức năng của máy chủ là quản lý tài nguyên trên mạng

4.1 Máy chủ tập tin:
- Là một máy tính hoặc là một thiết bị chuyên dụng để lưu trữ các tập tin

4.2 Máy chủ ứng dụng:
- Là chương trình điều khiển các hoạt động ứng dụng giữa người sử dụng và các ứng dụng tầng cuối của tổ chức kinh doanh hoặc là cơ sở dữ liệu

4/ M¸y chñ:
4.3 Máy chủ in:
- Máy chủ điều khiển in tập tin yêu cầu và gởi tập tin đó tới máy in yêu cầu

4.4 Máy chủ cơ sở dữ liệu:
- Ứng dụng được chia thành 2 phần, một phần chạy trên máy trạm, một phần chạy trên máy chủ

4.5 Máy chủ thư điện tử:
- Hầu hết các dịch vụ web và mail chuyển và lưu trữ mail trên mạng tổng và đưa qua Internet

4/ M¸y chñ:
4.6 Máy chủ web:
- Dịch vụ web phục vụ nội dung tĩnh cho 1 trình duyệt bằng cách tải 1 tập tin từ đĩa. Muốn truy cập web phải sử dụng trình duyệt web mà kết nối Internet

4.7 Máy chủ FTP:
- Dịch vụ FTP là một phần mềm ứng dụng chạy giao thức truyền dẫn file qua Internet

4.8 Máy chủ Proxy:
- Là máy chủ đứng giữa một ứng dụng, là một trình duyệt web, là một máy chủ thực sự

5/ HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM MẠNG
5.1 Hệ điều hành mạng
-Các mạng thông dụng như: WinNT,Windows 95, 98,2000, Unix, Linux...
- Hệ điều hành này thường có 2 phần: Phần mềm chủ và phần mềm khách

5.2 Một số hệ điều hành phổ biến hiện nay
-Hệ điều hành Windows NT -Hệ điều hành mạng Windows for Workgroup

- Hệ điều hành mạng NetWare của Novell

6/ DỊCH VỤ MẠNG
-Mục tiêu của việc hòa mạng máy tính đó là cung cấp các dịch vụ và giảm bớt chi phí trang thiết bị. Các dịch vụ mạng phổ biến:

- Dịch vụ tập tin
-Dịch vụ thông điệp -Dịch vụ thư mục

- Dịch vụ in
- Dịch vụ ứng dụng - Dịch vụ CSDL

6.1 Dịch vụ tập tin
-Cho phép các máy trên mạng chia sẽ tài nguyên

6/ DỊCH VỤ MẠNG
6.2 Dịch vụ in
-Nhiều người sử dụng chung một máy in

6.3 Dịch vụ thông điệp
- Truyền dữ liệu giữa người dùng - Có 4 dịch vụ thông điệp -Thư điện tử - Thư thoại và thư điện tử tích hợp -Các ứng dụng hướng đối tượng - Các ứng dụng nhóm làm việc

6/ DỊCH VỤ MẠNG
6.4 Dịch vụ thư mục
-Tích hợp mọi thông tin về các đối tượng thành mục cấu trúc thư mục chung

7/ BẢO MẬT TRÊN MẠNG
- Công việc của chúng ta là tiên đoán các mối đe dọa hệ bảo mật và cài đặt các biện pháp bảo vệ

Chương 2
MẠNG MÁY TÍNH TOÀN CẦU INTERNET

Mục tiêu:
- Trình bày được tổng quan về mạng Internet
- Sử dụng chương trình duyệt web một cách thành thạo - Sử dụng Internet hiệu quả

Chương 2 MẠNG MÁY TÍNH TOÀN CẦU INTERNET 1. Giới thiệu
 Internet chính thức thành lập năm 1983. Trước đó bắt nguồn từ mạng ARPANET 1969 của bộ quốc phòng mỹ.  Internet là mạng máy tính lớn nhất toàn cầu, nhiều người sử dụng nhất nhưng không ai là chủ sở hữu nó.  Internet được tài trợ bởi các chính phủ, các cơ quan khoa học và đào tạo, các doanh nghiệp và hàng triệu người trên thế giới.  Với sự phát triển của công nghệ, Internet phát triển không ngừng cả về số và chất lượng.  Việt Nam chính thức gia nhập internet toàn cầu vào ngày 19/11/1997

Chương 2 MẠNG MÁY TÍNH TOÀN CẦU INTERNET

2. Các dịch vụ thông tin trên Internet
2.1 Dịch vụ thư điện tử

- Thư điện tử (E-mail) là một phương thức trao đổi thông tin giữa người - người trong thời đại Internet. - Để gửi và nhận thư điện tử người dùng cần đăng ký hộp thư do nhà cung cấp dịch vụ cấp phát.  Mỗi hộp thư được gắn với một địa chỉ duy nhất có dạng: <tên truy cập>@<tên máy chủ của hộp thư> Ví dụ: anhscience2115@yahoo.com

Chương 2 MẠNG MÁY TÍNH TOÀN CẦU INTERNET

2. Các dịch vụ thông tin trên Internet
2.3 Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu WWW

• Tìm kiếm cácMẠNG Web, tài nguyên trên Internet sử dụng hệ Chương 2 trang MÁY TÍNH TOÀN CẦU INTERNET thống WWW (World Wide Web – Hệ thống được cấu thành từ các 2. Các dịch vụ dựng tin giao thức truyền tin siêu văn bản trang Web và xây thôngtrên trên Internet HTTP - HyperText Transfer Protocol).

Website: gồm một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập. Trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập là trang chủ (Homepage) của website đó.

http://ckq.edu.vn

Truy cập trang web
Để truy cập đến trang web người dùng cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.
Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

Nơi gõ địa chỉ truy cập

Màn hình trình duyệt Web khi chưa có địa chỉ truy cập

Gần đây, các hãng phát hành liên tục tung ra những phiên bản mới, cùng những công nghệ riêng, khiến cho cuộc chiến tranh giành thị phần giữaFirefox duyệt web trở nên khốc liệt. Sau các trình đây là một số trình duyệt web.

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Avant Browser

Một số Website cung cấp máy tìm kiếm nổi tiếng:

MSN(www.msn.com) Yahoo (www.yahoo.com)

Alta Vista (www.altavista.com)

2. Tìm kiếm thông tin trên internet
Cách 1: Tìm kiếm theo các máy tìm kiếm hay liên 2: nhờ danh mục địa chỉ kết được đặt trên các trang Web.

Gõ cụm từ cần tìm kiếm

Thực hiện tìm kiếm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful