P. 1
Δραβίδες, οι Προ-Έλληνες

Δραβίδες, οι Προ-Έλληνες

|Views: 2,043|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/14/2014

Δραβίδεσ, οι Προ-Ζλλθνεσ

Σο κζμα των Ελλθνικϊν λαϊν και των προγόνων τουσ είχε και ζχει απαςχολιςει πολλοφσ ερευνθτζσ, που ζχουν αςχολθκεί με τουσ πολιτιςμοφσ
τθσ Μεςογείου.
Η πρϊιμθ ανάπτυξθ του Ελλθνικοφ, αλλά και του Αιγυπτιακοφ πολιτιςμοφ, μπορεί να «δικαιολογθκεί» μόνο με τθν φπαρξθ ενόσ
προκατακλυςμιαίου πολιτιςμοφ.
Τπάρχουν πολλά ευριματα και παραδόςεισ που ςυνάδουν ςτθν φπαρξθ μιασ κοινισ κοιτίδασ, από τθν οποία εκπορεφτθκαν τρεισ πολιτιςμοί, που
με τθ ςειρά τουσ, επθρζαςαν κακοριςτικά τθν πνευματικι κυρίωσ, εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ.

Ο Ελλθνικόσ, ο Αιγυπτιακόσ αλλά και ο Ινδικόσ πολιτιςμόσ ζχουν ομοιότθτεσ τζτοιεσ, που γεννοφν βάςιμεσ υποψίεσ για κοςμοϊςτορικισ
ςθμαςίασ γεγονότα, τα οποία ζλαβαν χϊρα προ μερικϊν χιλιάδων ετϊν...
Η Κρθτικι παράδοςθ, με τθ λατρεία του Σαφρου, κακϊσ και θ Αιγυπτιακι κρθςκεία του Οςιράπι ςυγγενεφουν με τθ λατρεία τθσ Αγελάδασ
ςτθν Ινδία.
Η κεντρικι εςτία αυτισ τθσ λατρείασ πρζπει οπωςδιποτε να ιταν θ Μεςόγειοσ (μζςθ γθ - ενδοχϊρα) και ιδιαίτερα, θ περιοχι του Αιγαίου.
΢ε αυτιν τθν περιοχι αναπτφχκθκε ζνασ προκατακλυςμιαίοσ πολιτιςμόσ, ο πολιτιςμόσ των Δραβίδων, οι οποίοι μετά τον κατακλυςμό,
μετονομάςκθκαν ςε Πελαςγοφσ (δθλ. παιδιά του Πελάγουσ τθσ κάλαςςασ) και αργότερα, Ζλλθνεσ.
Η ζδρα τουσ υπιρξε θ Ενδοχϊρα, ςτο μεγαλφτερο μζροσ ιταν πεδιάδα, που κάλυπτε όλθ τθ ςθμερινι Μεςόγειο και υπιρχαν και υψθλά
βουνά, τα οποία μετά τον κατακλυςμό, μεταβλικθκαν ςτα ςθμερινά νθςιά του Αιγαίου.
Μία μαγνθτικι καλφπτρα ςκζπαηε τθν ευλογθμζνθ χϊρα και τθν προςτάτευε από κάκε είδουσ επιδράςεισ, κυρίωσ όμωσ, εξαςφάλιηε τθν
αιϊνια Άνοιξθ ςτουσ τυχεροφσ κατοίκουσ τθσ.
Ο πολιτιςμόσ που ανζπτυξαν, πρζπει να ιταν πολιτιςμόσ, όπου θ πνευματικι ανάπτυξθ ςυναγωνίηονταν τθν τεχνοκρατικι, με αποτζλεςμα μία
ιςορροπία και αρμονία που εξαςφάλιηε μία «παραδείςια» ηωι. Μιπωσ όμωσ, αυτό μασ κυμίηει το χαμζνο παράδειςο, τον περιβόθτο κιπο τθσ
Εδζμ του μφςτθ Μωυςι;
Ο Αιγφπτιοσ ιερζασ Σαγχονιάκων που ιερουργοφςε ςτο 2200 π.Χ. ςτθν Συρό και ΢ίδωνα, γράφει για μία τζλεια κοςμογονία ςτο ζργο του «Τα
Φοινικά». Αυτι θ πανάρχαια κοςμογονία μοιάηει πάρα πολφ με τθν γνωςτι του Μωυςι.

Η Κοςμογονία όμωσ, του ΢αγχονιάκωνα προζρχεται από παλαιότερθ διιγθςθ του Αιγφπτιου αρχιερζα Θωκ, θ οποία χρονολογείται γφρω ςτο
6000 π.Χ. και προζρχεται από τα «Πέτρινα Βιβλία», όπωσ αποκαλοφνται τα ιερά Αιγυπτιακά ςυγγράμματα του Ερμι του Σριςμζγιςτου.
Μζχρι το 1922, δεν είχαμε κανζνα αρχαιολογικό ςτοιχείο, που κα ςυνζδεε τον πολιτιςμό αυτό με τθ μακρινι Ινδία. Αντίκετα, ςτθν Αίγυπτο,
μετά τθν αποκάλυψθ του ιερογλυφικοφ αλφαβιτου και τθν πολφτιμθ ςυμβολι του αρχαιολόγου Champolion (Σαμπολιόν) με τθν «ςτιλθ τθσ
Ρωηζτθσ» που ζφερε ςτο φωσ, επιβεβαιϊκθκε ο μφςτθσ-ιερζασ Μανζκωνασ για τισ πλθροφορίεσ που είχε δϊςει περί μίασ αρχαιότατθσ
Αιγφπτου, θ οποία υπιρχε πριν από το 6000 π.Χ.
Κάτι ςυγκλονιςτικό όμωσ, ςυνζβθ το 1922, όταν ζνασ Ινδόσ Αρχαιολόγοσ, αναηθτϊντασ παλιοφσ βουδδικοφσ ναοφσ, βρζκθκε μπροςτά ςε ζνα
αναπάντεχο εφρθμα.
΢τθν περιοχι του Πακιςτάν και ςυγκεκριμζνα ςτο Σιντ και Παντηάντ ανακάλυψε ζξθ ςφραγιδόλικουσ με εικονογραφικι ανάγλυφθ παράςταςθ
τζλειασ, ςε τζχνθ, απόδοςθσ.
Σότε, απευκφνκθκε ςτον ανατολιςτι αρχαιολόγο Sir John Marshal, ςτον οποίο και παρζδωςε τα περίεργα και ακατανόθτα, για τον ίδιο,
ευριματα του.
Σο 1925, ανακοινϊκθκε, ότι οπωςδιποτε, πρζπει να υπάρχει ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ ςφραγιδόλικουσ με τθν εικονογραφικι
παράςταςθ του Δίςκου τθσ Φαιςτοφ....
Σο 1927, υπό τθν διεφκυνςθ του Μαρςάλ, άρχιςαν αναςκαφζσ και βρζκθκαν οι δφο αρχαιότερεσ πολιτείεσ του κόςμου. Η Mohenzo Daro και θ
Harappa ςε απόςταςθ 20 χιλ. θ μία από τθν άλλθ.

Σο πιο ενδιαφζρον είναι, ότι ςτο υπζδαφοσ τθσ κάκε μίασ βρίςκονται άλλεσ καμμζνεσ πολιτείεσ, θ μία κάτω από τθν άλλθ. Η
βακφτερα βριςκόμενεσ πολιτείεσ παρουςιάηουν αρχαιολογικά ευριματα ανϊτερθσ πολιτιςτικισ εξζλιξθσ.
Δθλ. όςο αρχαιότεροσ πολιτιςμόσ, τόςο ανϊτεροσ!!! ΔΕ΢ ΕΔΩΜια τζλεια ρυμοτομθμζνθ πόλθ, θ Mohenzo Daro

Ποιοι ιταν οι κάτοικοι αυτϊν των πόλεων, των 8000 χρόνων π.Χ., οι οποίοι διζκεταν ζνα άρτιο πολεοδομικό ςφςτθμα με υδραγωγείο και
δίκτυο υδροδότθςθσ – αποχζτευςθσ τόςο εξελιγμζνο για τθν εποχι;
Άνκρωποι που μζςα ςτα ςπίτια τουσ διζκεταν λουτρό με ηεςτό και κρφο νερό;

Πρόκειται για ζνα λαό, που αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει τθν περιοχι τθσ ςθμερινισ Μεςογείου και ιδιαίτερα, τα νθςιά του Αιγαίου, τα
παράλια τθσ Μ. Αςίασ και τθν Ηπειρωτικι Ελλάδα. Σαξίδεψε προσ Ανατολάσ αναηθτϊντασ μία νζα πατρίδα.
Ποια ιταν θ αιτία;
Ήταν ζνασ καταςτρεπτικόσ πόλεμοσ. Ο πόλεμοσ με τουσ άςπονδουσ εχκροφσ τουσ, τουσ Ατλαντίνουσ, που εκτόξευςαν πυραφλουσ
καταςτρζφοντασ ζτςι, τθ Μαγνθτικι τουσ καλφπτρα.
΢υνζπεια αυτοφ ιταν καταςτρεπτικοί ςειςμοί και ο κατακλυςμόσ τθσ Ενδοχϊρασ από τισ γφρω κάλαςςεσ του Ατλαντικοφ, τθσ Ερυκράσ και τθσ
κάλαςςασ τθσ Αφρικισ, όπου ςιμερα, είναι θ περιοχι τθσ εριμου ΢αχάρα.
Ζτςι, οι πρόγονοι μασ αναγκάςτθκαν, όςοι επζηθςαν, να φφγουν άλλοι προσ τθν Δφςθ, όπωσ ο Δευκαλίωνασ και θ Πφρρα και άλλοι, οι
περιςςότεροι, προσ τθν Ανατολι, για να βρουν αςφαλζςτερθ πατρίδα.Όλα ςιμερα, μασ βεβαιϊνουν, ότι οι Άριοι ζφταςαν ςτθν Ινδία πολφ αργότερα (κατά μερικζσ χιλιάδεσ χρόνια) από τουσ Δραβίδεσ.
Σουλάχιςτον 120,000,000 Ινδϊν ςιμερα, μιλοφν Δραβινιακισ προζλευςθσ γλωςςικά ιδιϊματα.
Μζχρι το 1922, πιςτεφαμε, ότι οι Άριοι κατζβθκαν ςτισ Ινδίεσ, όχι μόνο ςαν κατακτθτζσ, αλλά και ςαν εκπολιτιςτζσ τθσ τεράςτιασ χϊρασ. Αυτι
θ άποψθ όμωσ, αναςτράφθκε, διότι οι Άριοι βρζκθκαν μπροςτά ςε ανϊτερο πολιτιςμό από το δικό τουσ.
Πολιτιςμόσ ςυνάμα τεχνολογικόσ, αλλά κυρίωσ, πνευματικόσ.
Ζτςι, πολφ ςωςτά ανζφερε ο Ηρόδοτοσ, ότι θ Κριτθ ιταν θ κεντρικι εςτία του Δραβινιακοφ πολιτιςμοφ με τθ λατρεία του Ταφρου, τθν οποία
ςυναντοφμε και ςτθ γειτονικι Αίγυπτο με τον ιερό Σάραπι και Άπι και θ οποία προζρχεται βζβαια, από τουσ Δραβίδεσ.

Και οι τρεισ αυτοί λαοί, Αιγφπτιοι, Ζλλθνεσ και Ινδοί, ανζπτυξαν κρθςκευτικά κεϊςτικά χαρακτθριςτικά, με λατρεία ςτθ κιλυ Αρχι, τθ Μόνθ και
μία Αρχι (Μονοκεϊςμόσ).
Λαοί φιλειρθνικοί, με ανάπτυξθ των τεχνϊν ςε υψθλό βακμό λεπτότθτασ. Σο ψυχολογικό προφίλ και των τριϊν λαϊν χαρακτθρίηεται από
βακφ και πλοφςιο ςυναιςκθματιςμό, με μία τάςθ προσ τον Μυςτικιςμό που κανζνασ άλλοσ λαόσ τθσ εποχισ δε διακζτει...
Μετά το δράμα του μεγάλου κατακλυςμοφ, που αναφζρεται ς’όλεσ τισ μυκολογίεσ των αρχαίων λαϊν, πλθροφοροφμαςτε, ότι ςτθ
μεγαλόνθςο Κριτθ παρζμεινε αρκετόσ πλθκυςμόσ και ζτςι, θ Κριτθ ςυνζχιςε να διαδραματίηει μεγάλο ρόλο ςε ολόκλθρθ τθ Μεςόγειο, με τον
ζξοχο πολιτιςμό που ανζπτυξε.

Η Ελλθνικι Μυκολογία μασ πλθροφορεί για όλα όςα ςυνζβθςαν, αν βζβαια, τθ διαβάςουμε με προςοχι και τθν αποςυμβολίςουμε.
Ο μφκοσ του Ηςίοδου και του Ομιρου διθγείται τθν περιπζτεια του Δευκαλίωνα και τθσ Πφρρασ, που παρζμειναν 9 θμζρεσ μζςα ςτο πλοίο
τουσ, όςο κράτθςε ο φοβερόσ κατακλυςμόσ.
Ο Δευκαλίωνασ και θ Πφρρα άραξαν πάνω ςτον Παρναςςό και προςευχικθκαν ςτο Δία για τθ ςωτθρία τουσ.
Ήταν αυτοί, που κα γεννοφςαν τθ μελλοντικι νζα φυλι των Ελλινων – Πελαςγϊν.

Η μόνιμθ κιβωτόσ των κρυμμζνων γνϊςεων τθσ Ανκρωπότθτασ, θ Αίγυπτοσ, είναι αυτι που κα μασ αποκαλφψει τα μεγάλα μυςτικά, όταν
αποςυμβολιςτεί και θ άλλθ όψθ τθσ Αιγυπτιακισ ιερογλυφικισ γραφισ.
Σότε κα μάκουμε όλθ τθν αλικεια, που ο Ιερζασ Μανζκωνασ – εποχι Πτολεμαίων – υπονοεί!


από τθν κ. Σμαρώ Κοςμάογλου "Ομακοείον της Αθήνας"


Το άρθρο αυτό στηρίζεται σε στοιχεία από το βιβλίο «Δραβίδες» του Νικολάου Μαργιωρή

Ο Νηθόιανο Α. Μαξγησξήο γελλήζεθε ζηε ΢άκν ζηηο 15 Δεθεκβξίνπ 1913.
΢ε λεαξή ειηθία πήγε ζηελ Ιλδία όπνπ κπήζεθε ζηα ζπζηήκαηα ηεο Γηόγθα θαη ζηα κπζηήξηα ηεο Αλαηνιηθήο Φηινζνθίαο.
Επηζηξέθνληαο ζηελ Αιεμάλδξεηα όπνπ δνύζε, ν λεαξόο Δηδάζθαινο άξρηζε λα δηδάζθεη ζε πλεπκαηηθνύο θύθινπο ηεο πόιεο. Σν 1958 εγθαηέιεηςε κε ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ ηελ Αίγππην θαη ήξζε ζηελ Αζήλα μεθηλώληαο κηα λέα δσή.
Εδώ δίδαμε ηελ εζσηεξηθή αιήζεηα ζε δηάθνξνπο πλεπκαηηθνύο ρώξνπο, ιέγνληαο όηη «όπνπ πέθηεη ν πξνβνιέαο ηνπ Εζσηεξηζκνύ έξρεηαη ε δηθαηνζύλε, ε εηξήλε
θαη ε επινγία ηνπ Θενύ».

Σν 1972 ίδξπζε ην ζσκαηείν «Επζεβείο Πξνζθπλεηέο ηνπ Αθηίζηνπ Φσηόο ν Άγηνο Παηάπηνο».Σν 1976 ίδξπζε ην πλεπκαηηθό ζρνιείν ηνπ «Οκαθνείν Αζελώλ»,
΢ρνιή Μεηαθπζηθήο Φηινζνθίαο θαη Γηόγθα. ΢ε απηό δίδαμε ηελ Εζσηεξηθή Φηινζνθία, ηελ κέζνδν αλύςσζεο ηνπ λνπ ζηελ ππεξζπλείδεζε (Ράηδα Γηόγθα) ηελ
ςπρνζσκαηηθή ζεξαπεία (Κξίγηα Γηόγθα) θ.ά. Επίζεο δίδαμε ηελ Εζσηεξηθή θαη Ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή ηνπ κέζνδν.
Από ην 1970 άξρηζε ηελ ζπγγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 33 ηίηινπο βηβιίσλ, 33 ηίηινπο κειεηώλ θαη 7 θιάδνπο ηεο Μεηαθπζηθήο
Επηζηήκεο κε έληππα καζήκαηα, ππό ηνλ γεληθό ηίηιν «Εζσηεξηθό θιεηδί». Επίζεο εμέδσζε 48 ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ «Οκαθνείν».
΢ηηο 6 Μαΐνπ ηνπ 1993, ζηε κεγάιε παλζέιελν ησλ Μπζηώλ, ε ςπρή ηνπ αλαρώξεζε γηα ηα Ηιύζηα Πεδία, αθήλνληαο πίζσ ηεξάζηην πλεπκαηηθό έξγν θαη έλαλ
ππξήλα καζεηώλ γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ.


ΣΕΛΟ΢

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->