Fosztó Mónika

Economie europeană

I. INFORMAłII GENERALE Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Lect. univ. dr. Fosztó Mónika Birou: Sala Profesorală, sediul extensiei Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805 E-mail: fmoni77@yahoo.com
Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Economie europeană Codul cursului: EBE0002 Nr. de credite: 4 Anul, Semestrul: Anul I, semestrul 1 Tipul cursului: obligatoriu E-mail: fmoni77@yahoo.com Tutori: Lect. univ. dr. Fosztó Mónika Adresa e-mail tutori: monika.foszto@econ.ubbcluj.ro

fmoni77@yahoo.com

Descrierea cursului Cursul de „Economie europeană” face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării ştiinŃei economice, nivel licenŃă, din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi Gestiunea Afacerii a UniversităŃii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Disciplina continuă familiarizarea studenŃilor cu conceptul de integrare şi formele integrării, instituŃiile Uniunii Europene şi politicile U.E (politica comercială, agrară, „economie educaŃională). Conceptele de „integrare europeană” şi europeană”. Aspectele teoretico-metodologice au menirea de a-i introduce pe studenŃi în domeniul integrării europene. Prezentarea instituŃiilor europene are ca scop înŃelegerea şi aprofundarea sistemului instituŃionalpolitic al Uniunii Europene care joacă rolul fundamental al deciziei politice şi economice. StudenŃii trebuie să parcurgă şi să înŃeleagă mecanismele de funcŃionare ale politicilor economice europene şi să 1

Fosztó Mónika

Economie europeană

încerce să prevadă noile evoluŃii instituŃional economice din acest domeniu. Organizarea temelor în cadrul cursului Cursul este structurat pe 10 module şi anume: Modulul I. - Conceptul de integrare ( integrare în sens general, integrare economică, integrare economică internaŃională); Modulul II. - Formele integrării economice (colaborarea economică, cooperarea economică, clubul de comerŃ preferenŃial, zona de comerŃ liber, uniunea vamală, uniunea economică şi monetară, piaŃa unică, piaŃa comună, integrarea economică completă); Modulul III. - Istoricul formării Uniunii Europene; Modulul IV. – Tratatele Uniunii Europene; Modulul V. – Statele membre ale Uniunii Europene, state candidate la U.E. şi simbolurile Uniunii Europene; Modulul VI. – InstituŃiile Uniunii Europene (Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, Curtea de JustiŃie, Curtea de Conturi, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de InvestiŃii, Ombudsmanul European şi Controlorul European pentru ProtecŃia Datelor); Modulul VII. – Politica comercială a Uniunii Europene; Modulul VIII. – Uniunea economică şi monetară; Modulul IX. – Politica agricolă comună; Modulul X. – EducaŃie şi cercetare.

-

-

-

Nivelul de înŃelegere şi, implicit, utilitatea informaŃiilor pe care le regăsiŃi în fiecare modul vor fi sensibil optimizate dacă, în timpul parcurgerii suportului de curs, veŃi consulta sursele bibliografice recomandate. De altfel, rezolvarea tuturor lucrărilor de verificare impune, cel puŃin, parcurgerea referinŃelor obligatorii, menŃionate la sfârşitul fiecărui modul în parte. În situaŃia în care nu veŃi reuşi să accesaŃi anumite materialele bibliografice, sunteŃi invitaŃi să contactaŃi tutorii disciplinei. Formatul şi tipul activităŃilor implicate de curs ConsultaŃiile, pentru care prezenŃa este facultativă, reprezintă un sprijin direct acordat dumneavoastră din partea titularului şi a tutorilor. Pe durata acestora vom recurge la prezentări contrase a informaŃiilor neclare aferente fiecărui modul dar mai cu seamă vă vom oferi, folosind mijloace auditive şi vizuale explicaŃii alternative, răspunsuri directe la întrebările pe care ni le veŃi adresa. În ceea ce priveşte activitatea individuală, aceasta o veŃi gestiona dumneavoastră şi se va concretiza în 2

Fosztó Mónika

Economie europeană

parcurgerea tuturor materialelor bibliografice obligatorii, rezolvarea proiectului de semestru. Reperele de timp şi implicit perioadele în care veŃi rezolva fiecare activitate sunt monitorizate de către noi prin intermediul calendarului disciplinei. Predarea şi prezentarea proiectului de semestru la ultima oră. Modalitatea de notare şi, respectiv, ponderea acestor activităŃi obligatorii, în nota finala sunt următoarele: 30% proiectul de semestru şi 70% examenul final. Materiale bibliografice obligatorii Sursele bibliografice sunt prezentate la sfârşitul fiecărui modul şi au fost astfel stabilite încât să ofere posibilitatea adâncirii nivelului de analiză si, implicit, comprehensiunea fiecărei teorii. Materiale şi instrumente necesare pentru curs

Echipamentele, instrumentele, materialele suplimentare care sunt necesare pentru a participa la un nivel optim la activităŃile cursului: • folosirea videoproiectorului şi retroproiectorului; • calculator conectat la internet; • acces la resursele bibliografice (ex: la Biblioteca Extensiei Universitare Sfântu Gheorghe) • acces la echipamente de fotocopiere.

Calendar al cursului Pe parcursul semestrului I, în care se studiază disciplina de faŃă, sunt programate 2 întâlniri faŃă în faŃă (consultaŃii) cu toŃi studenŃii; ele sunt destinate soluŃionării, nemediate, a oricăror nelămuriri de conŃinut sau a celor privind sarcinile individuale. Pentru prima întâlnire se recomandă lectura atentă a celor 10 module; iar la ultima sunt prezentate de către studenŃi proiectul de semestru şi se realizează o secvenŃă recapitulativă pentru pregătirea examenului final. De asemenea în cadrul celor 2 întâlniri studenŃii au posibilitatea de solicita titularului şi/sau tutorilor sprijin pentru rezolvarea anumitor lucrări de verificare sau a proiectului de semestru, în cazul în care nu au reuşit singuri. Pentru a valorifica maximal timpul alocat celor 2 întâlniri studenŃii sunt atenŃionaŃi asupra necesităŃii suplimentării lecturii din suportul de curs cu parcurgerea obligatorie a cel puŃin a uneia dintre sursele bibliografice de referinŃă. Datele celor 2 întâlniri sunt precizate în orarul afişat în incinta extensiei universitare. Sunt afişate de asemenea şi termenele la care

3

Fosztó Mónika

Economie europeană

trebuie transmise/depuse lucrările de verificare aferente fiecărui modul precum şi dat limită pentru depunerea proiectului de semestru. Politica de evaluare şi notare Nota finală este compusă din: 40% - proiectul de semestru; 60% - examenul final. InstrucŃiuni suplimentare privind modalităŃile de elaborare, redactare, dar şi criteriile de notare ale proiectului, vă vor fi furnizate de către titularul de curs sau tutori în cadrul întâlnirilor faŃă în faŃă. Pentru predarea proiectului se vor respecta cu stricteŃe cerinŃele formatorilor. Orice abatere de la acestea aduce după sine penalizări sau pierderea punctajului corespunzător acelei lucrări. Evaluarea acestor lucrări se va face imediat după preluare, iar afişarea pe site a notelor acordate se va realiza la cel mult 2 săptămâni de la data depunerii/primirii lucrării. Dacă studentul consideră ca activitatea sa a fost subapreciată de către evaluatori atunci poate solicita feedback suplimentar prin contactarea titularului sau a tutorilor prin e-mail. Elemente de deontologie academică Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: - orice material elaborat de către studenŃi pe parcursul activităŃilor va face dovada originalităŃii. StudenŃii ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptaŃi la examinarea finală; - orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancŃionată prin acordarea notei minime sau, în anumite condiŃii, prin exmatriculare; - rezultatele finale vor fi puse la dispoziŃia studenŃilor prin afişaj electronic (internet) şi la aviziere; - contestaŃiile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar soluŃionarea lor nu va depăşi 48 de ore de la momentul depunerii. StudenŃi cu dizabilităŃi Titularul cursului şi echipa de tutori îşi exprimă disponibilitatea, în limita constrângerilor tehnice şi de timp, de a adapta conŃinutul şi metodelor de transmitere a informaŃiilor precum şi modalităŃile de evaluare (examen oral, etc.) în funcŃie de tipul dizabilităŃi cursantului. Altfel spus, avem în vedere, ca o prioritate, facilitarea accesului egal al tuturor cursanŃilor la activităŃile didactice şi de evaluare.

4

Fosztó Mónika

Economie europeană

Strategii de studiu recomandate Date fiind caracteristicile învăŃământului la distanŃă, se recomandă studenŃilor o planificare foarte riguroasă a secvenŃelor de studiu individual, colaborată cu secvenŃe de dialog, mediate de reŃeaua net, cu tutorii şi respectiv titularul de disciplină. Lectura fiecărui modul şi rezolvarea la timp a lucrărilor de evaluare garantează nivele înalte de înŃelegere a conŃinutului tematic şi totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline. Includerea unei părŃi detaşabile cu următorul conŃinut: Subsemnatul/Subsemnata .................................................................. am luat la cunoştinŃă modul de desfăşurare a cursului/seminariului/lucrării practice.............................................................. şi sunt de acord cu condiŃiile de participare, respectiv cu modalitatea şi criteriile de evaluare ............................................................ .

5

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL I. CONCEPTUL DE INTEGRARE

Concepte de bază: integrare în sens, integrare economică, integrare economică internaŃională. Obiective urmărite: predarea acestui modul are ca scop familiarizarea studenŃilor cu conceptele de integrare şi aspectele teoreticometodologice au menirea de a-i introduce pe studenŃi în domeniul integrării europene. Recomandări privind studiul: StudenŃii pot consulta pentru acest domeniu o bibliografie vastă, preocupările de definire a integrării economice putând fi regăsite într-o serie mare de studii şi cercetări cuprinse în cărŃi sau reviste de specialitate. Se recomandă studiul individual, organizat în funcŃie de bibliografia indicată. A se aprofunda in mod special: - Mihaela LuŃaş, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999, - Mihaela LuŃaş, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, 2005. Rezultate aşteptate: studenŃii să cunoască noŃiunile teoretice ale integrării economice.

6

Fosztó Mónika

Economie europeană

INTEGRARE ÎN SENS GENERAL În sens general, integrarea reprezintă ajustarea reciprocă a elementelor constitutive ale unui sistem, permiŃându-i acestuia să formeze un nou echilibru sau “combinarea părŃilor dintr-un întreg în procesul de atingere a stadiului de uniune, iar uniunea este un întreg rezultat din combinarea unor părŃi sau a unor membri”. Prima mărturie a definirii, într-o sursă scrisă, a cuvântului “integrare“ datează din anul 1620, când, în prima ediŃie a “The Oxford English Dictionary“ integrarea este definită prin “combinarea părŃilor dintr-un întreg”. În limba română, ca de altfel şi în limbile germană, engleză, franceză, sau italiană, cuvântul integrare este preluat din limba latină, unde “integratio- integrationis “ era utilizat în limbajul uzual cu sensul de a renova, a restabili, a întregi, a completa.

INTEGRARE ECONOMICĂ În sens economic, termenul a fost iniŃial utilizat la microscară pentru a reflecta legăturile stabilite în cadrul activităŃi economice între diferitele compartimente ale unei firme sau între firme diferite care participă, în cadrul unul flux tehnologic, la obŃinerea unui produs. Ulterior, cu sensul de integrare economică, dar fără a utiliza acest concept (înlocuit de cooperare sau unificare) a fost descris procesul de combinare a economiilor naŃionale în cadrul unei regiuni economice de dimensiuni mari, respectiv de formare a blocurilor economice. DefiniŃiile date integrării economice la macroscară au câteva elemente comune. Primul este acela ca integrarea economica semnifica ”crearea unor spaŃii economice de mari dimensiuni, care permit, prin exploatarea economiilor la scară şi a specializării ca urmare a creşterii dimensiunilor pieŃei, obŃinerea unor preŃuri scăzute şi implicit a unor profituri ridicate. Elementele definitorii ale integrării sunt, din acest punct de vedere: diviziunea muncii - la nivel local, sectorial, de ramură, naŃional, regional sau global; principiul discriminării sau al non-discriminării ; mobilitatea factorilor de productie, a bunurilor si serviciilor; Cel de-al doilea este acela prin care integrarea economică trebuie abordata din perspectiva duala: ca proces si ca o stare de fapt. Privita ca proces, integrarea reprezinta “crearea şi menŃinerea unor modele de interacŃiuni economice, sociale şi politice, intense şi diverse, între unităŃi anterior autonome”. Când, procesul este unul continuu, fără impulsul deciziilor politice, ca urmare a dinamicii pieŃelor, tehnologiilor, reŃelelor de comunicare şi a schimbărilor sociale, vorbim de integrare 7

Fosztó Mónika

Economie europeană

informală şi non-instituŃională. Când procesul este unul continuu, coordonat şi structurat şi constă în schimbarea cadrului legislativ care încurajează sau inhibă fluxurile informale, vorbim de integrare formală. Pentru Bela Balassa, conceptul de integrare defineşte “un proces economic care constă în aplicarea unor măsuri care să conducă la eliminarea discriminărilor între entităŃi economice aparŃinând unor state naŃionale diferite”. Jan Tinbergen numeşte această latură a procesului drept “integrare negativă”, si crearea unor instituŃii permanente fără de care forŃele integrative ale pieŃei sunt prea slabe - integrare pozitivă. Privită ca o stare de fapt, stare la care se ajunge prin intermediul procesului descris anterior, integrarea reprezintă absenŃa diferitelor tipuri de discriminări între economiile naŃionale sau situaŃia în care componentele naŃionale ale unei economii mai mari nu sunt separate prin frontiere economice, ci funcŃionează împreună ca o entitate.

INTEGRAREA ECONOMICĂ INTERNAłIONALĂ Integrarea economică internaŃională îmbracă, în esenŃă, două forme, cea a globalizării şi respectiv cea a regionalizării.

TESTE DE AUTOEVALUARE 1.) DefiniŃi noŃiunea de integrare. 2.) Care sunt elementele definitorii ale integrării? 3.) Care sunt cele două forme ale integrării economice internaŃionale?

BIBLIOGRAFIE

1. BÂRSAN, MARIA, Integrarea economica europeana, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995; 2. LUłAŞ, MIHAELA, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999; 3. LUłAŞ, MIHAELA, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, 2005.

8

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL II. FORMELE INTEGRĂRII

Concepte de bază: colaborarea economică, cooperarea economică, clubul de comerŃ preferenŃial, zona de comerŃ liber, uniunea vamală, piaŃa unică, piaŃa comună, uniunea economică şi monetară, integrarea economică completă. Obiective urmărite: care sunt formele integrării economice – definiŃia şi prezentarea lor. Recomandări privind studiul: StudenŃii pot consulta pentru acest domeniu o bibliografie vastă, preocupările de definire a integrării economice putând fi regăsite într-o serie mare de studii şi cercetări cuprinse în cărŃi sau reviste de specialitate. Se recomandă studiul individual, organizat în funcŃie de bibliografia indicată. A se aprofunda in mod special: - Mihaela LuŃaş, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999, Mihaela LuŃaş, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, 2005. Rezultate aşteptate: studenŃii să cunoască noŃiunile teoretice ale formelor integrării economice.

9

Fosztó Mónika

Economie europeană

Aşa cum noŃiunea de integrare economică interstatală este una complexă, reflectând multitudinea de relaŃii care se stabilesc între două sau mai multe state care îşi conjugă eforturile spre atingerea unui obiectiv comun, tot aşa şi formele pe care le îmbracă aceasta sunt determinate în funcŃie de complexitatea acestor relaŃii. În literatura de specialitate bogată în delimitări ale conceptului de integrare, autori de prestigiu în domeniu au distins, în funcŃie de o serie de criterii economice, politice, geografice, structurale, etc. următoarele forme /grade/ ale integrării economice corespunzătoare unei tendinŃe mai intense sau mai restrânse de egalizare a coordonatelor economice, sociale şi politice. 1. COLABORAREA ECONOMICĂ - cuprinde totalitatea raporturilor economice dintre state, stabilite în plan bi şi multilateral, regional şi global, pe toate direcŃiile principale ale relaŃiilor economice internaŃionale. 2. COOPERAREA ECONOMICĂ considerată, în sens general, drept o formă primară, preliminară de armonizare a intereselor şi de ajutor între doi sau mai mulŃi participanŃi la o acŃiune economică. Între cooperare şi integrare există atât deosebiri de fond cât şi de formă, diferenŃieri de natură cantitativă şi calitativă. În timp ce cooperarea include acŃiuni care au drept scop diminuarea discriminărilor pornind de la complementaritatea şi convergenŃa intereselor, integrarea economică conŃine măsuri care au drept rezultat eliminarea unor forme de discriminare în relaŃiile dintre entităŃile integrate şi crearea şi aplicarea unui set de discriminări în relaŃiile cu terŃii. Din acest punct de vedere, acordurile de cooperare economică internaŃionale pot fi considerate forme ale cooperării internaŃionale, în timp ce eliminarea barierelor tarifare sau non-tarifare în schimburile comerciale reprezintă un act de integrare economică. 3. CLUBUL DE COMERł PREFERENłIAL format din două sau mai multe Ńări care îşi reduc taxele la importul reciproc al tuturor bunurilor, deci practic atunci când realizează un schimb de preferinŃe tarifare între ele. łările membre îŃi păstrează tarifele vamale iniŃiale faŃă de Ńările terŃe. Exemplul clasic de club de comerŃ preferenŃial îl constituie Sistemul de PreferinŃe al Commonwealthului, creat în anul 1932, între Marea Britanie şi 48 de Ńări asociate din Commonwealth. 4. ZONA DE COMERł LIBER reprezintă acea formă a integrării prin care două sau mai multe Ńări convin să înlăture barierele tarifare şi netarifare dintre ele, pe baza unui acord preferenŃial de comerŃ, dar fiecare Ńară îşi menŃine propriile bariere comerciale în comerŃul cu Ńările nemembre. Unii autori consideră zonele de comerŃ liber ca fiind o etapă de bază, în mod obligatoriu premergătoare creării uniunilor vamale. În spaŃiul european s-au format, de-a lungul timpului, o serie de forme integrative simple de tipul zonei de comerŃ liber dintre care cea mai cunoscută este AsociaŃia Economică a Liberului Schimb (AELS). Aceasta a 10

Fosztó Mónika

Economie europeană

luat naştere pe baza ConvenŃiei de la Stockholm din 21 iulie 1959 încheiată între Austria, Danemarca, Norvegia, Portugalia, Suedia, ElveŃia şi Marea Britanie, cărora li s-au alăturat în timp şi alte state europene care nu făceau parte din celelalte structuri integrative aflate în Europa în perioada respectivă. În prezent AELS-ul este format din Islanda, Lichtenstein, Norvegia şi ElveŃia. Cu excepŃia ElveŃiei, toate celelalte state membre ale AELS sunt şi componente ale SpaŃiului Unic European. Alte forme reprezentative de zone de liber schimb sunt NAFTA (North Atlantic Free Trade Area) formată din Statele Unite, Canada şi Mexic în spaŃiul nord american, CEFTA (Central European Free Trade Area) în spaŃiul est european, MERCOSUR (format din Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay) în spaŃiul Americii Centrale şi ASEAN (Association of South East Asian Nations) în spaŃiul asiatic. 5. UNIUNEA VAMALĂ este forma de integrare prin care Ńările membre înlătură toate barierele în comerŃul desfăsurat între ele şi adoptă un tarif vamal extern comun faŃă de terŃi. Prima uniune vamală (Zollverein) a fost înfiinŃată în anul 1834, prin ridicarea barierelor vamale, iniŃial între 18 state prusace a căror numar a fost extins ulterior la 25. În timp, uniunea vamală s-a transformat într-o comunitate economică confederativă care, alături de transformările de natură politică a condus la formarea, în 1871 a statului german. Formarea unei uniuni vamale va modifica preŃurile relative ale bunurilor de pe pieŃele interne ale statelor membre, cu repercursiuni asupra fluxurilor de comerŃ, producŃiei şi consumului. 6. PIAłA COMUNĂ, care reprezintă o uniune vamală în cadrul căreia, liberalizarea mişcării bunurilor şi a serviciilor este acompaniată de liberalizarea mişcării fluxurilor de factori între Ńările membre. O serie de dezvoltări de natură instituŃională completează măsurile de integrare pozitivă, conducând la crearea unui spaŃiu economic în interiorul căruia are loc o tendinŃă de relativă apropiere a nivelului preŃurilor bunurilor şi a factorilor. O piaŃă comună se poate forma numai între economii de acelaşi tip. Un prim exemplu de piaŃa comună îl constituie etapa a treia în cadrul dezvoltării ComunităŃilor Economice Europene (între 1969-1986) când liberalizarea fluxurilor de bunuri finite a fost acompaniată de liberalizarea mişcării factorilor de producŃie. EvoluŃia favorabilă a formei integrative numită PiaŃa Comună a condus în timp la formarea pieŃei interne unice. Un al doilea exemplu de piaŃă comună, de data această între economii de comandă, este dat de CAER realizată (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc). 7. PIAłA UNICĂ, presupune, în afara realizării unei pieŃe comune pentru libera circulaŃie a bunurilor şi serviciilor, aplicarea unor măsuri comune privind liberalizarea achiziŃiilor guvernamentale, armonizarea şi recunoaşterea mutuală a standardelor tehnice din producŃia şi distribuŃia bunurilor, eliminarea controlului asupra mişcării capitalurilor, etc.

11

Fosztó Mónika

Economie europeană

8. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ, care se formează, pornind de la piaŃa unică, în cadrul căreia are loc creşterea gradului de armonizare a politicilor economice naŃionale, în special a celor vizând sfera monetar financiară, până la adoptarea unei monede unice şi a unor instituŃii comune de gestionare a chestiunilor monetar financiare la nivel comunitar. 9. INTEGRAREA ECONOMICĂ COMPLETĂ (sau totală) reprezintă stadiul ultim al integrării în cadrul căruia unificarea politicilor economice este întregită prin stabilirea unei unităŃi supranaŃionale ale cărei decizii sunt obligatorii pentru statele membre.

TESTE DE AUTOEVALUARE 1.) PrezentaŃi noŃiunea de colaborare economică. 2.) PrezentaŃi noŃiunea de cooperare economică. 3.) DefiniŃi noŃiunea clubul de comerŃ preferenŃial. 4.) DefiniŃi noŃiunea zona de comerŃ liber. 5.) DefiniŃi noŃiunea uniunea vamală. 6.) PrezentaŃi noŃiunea de piaŃă unică. 7.) PrezentaŃi noŃiunea de piaŃă comună. 8.) PrezentaŃi noŃiunea uniunea economică şi monetară. 9.) PrezentaŃi noŃiunea integrarea economică completă.

BIBLIOGRAFIE

1.) BÂRSAN, MARIA, Integrarea economica europeana, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995; 2.) LUłAŞ, MIHAELA, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999; 3.) LUłAŞ, MIHAELA, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, 2005.

12

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL III. ISTORICUL FORMĂRII UNIUNII EUROPENE

Concepte de bază: istoricul formării Uniunii Europene – date cronologice. Obiective urmărite: prezentarea unor date mai importante din istoricul formării Uniunii Europene. Recomandări privind studiul: StudenŃii pot consulta pentru acest domeniu o bibliografie vastă în cărŃi sau reviste de specialitate, web-siteuri. Rezultate aşteptate: studenŃii să cunoască datele mai importante din istoricul formării Uniunii Europene.

13

Fosztó Mónika

Economie europeană

- 1950, 9 mai: Robert Schuman, ministrul de externe al Frantei, inspirat de Jean Monnet, propune planul ce va sta la baza Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului sau CECO ("Declaratia Schuman"); - 1951, 18 aprilie: Este semnat Tratatul de la Paris pentru constituirea CECO, de catre Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda; - 1953, 10 februarie: Piata Comuna a carbunelui si otelului devine functionala. Cele sase state fondatoare inlatura barierele vamale si restrictiile cantitative cu privire la materiile prime mentionate; - 1957, 25 martie: Sunt semnate tratatele care instituie Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM) si Comunitatea Economica Europeana (CEE) de catre cele sase tari - Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda; tratatele de infiintare sunt cunoscute sub numele de Tratatele de la Roma si au intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958; - 1987, 1 iulie: Intra in vigoare Actul Unic European (AUE), care adauga cooperarea politica celei economice; - 1997, 16 iulie: Este adoptata "Agenda 2000 - pentru o Europa mai puternica si mai extinsa", care trateaza reforma institutionala a UE, prezinta viziunea asupra extinderii Uniunii si opiniile Comisiei cu privire la cererile de aderare la UE ale celor zece tari central europene; - 1999, 1 ianuarie: Lansarea monedei unice europene in 11 state europene care au indeplinit criteriile de convergenta (Franta, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Austria, Italia, Spania, Portugalia, Finlanda, Irlanda); - 1999, 1 mai: intra in vigoare Tratatul de la Amsterdam; - 2000, 15 ianuarie: Sesiunea inaugurala a Conferintei ministeriale interguvernamentale pentru negocieri de aderare cu Malta, Romania, Slovacia, Letonia, Lituania si Bulgaria are loc la Bruxelles, Belgia - 2000, 9 mai: Institutiile europene celebreaza a 50-a aniversare a "Declaratiei Schuman"; - 2001, 2 ianuarie: Grecia devine cel de al 12-lea membru al zonei euro; - 2001, 26 februarie: Tratatul de la Nisa a fost adoptat de catre guvernele Statelor Membre. Tratatul va intra in vigoare dupa ratificarea sa de catre toate parlamentele nationale; - 2002, 1 ianuarie: monedele si bancnotele euro intra in circulatie in cele 12 state participante la zona euro: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia si Spania; - 2004, 1 mai: Ziua Extinderii. 10 tari adera la Uniunea Europeana (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia si Ungaria) - 2005, 13 aprilie, Parlamentul European a dat unda verde aderarii Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana. Cu 497 voturi pentru, 93 impotriva si 71 de abtineri, a fost adoptata rezolutia referitoare la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007. - 2005, 25 aprilie, in cadrul unei ceremonii oficiale, desfasurate la Abatia de Neumunster din Luxemburg, presedintele Romaniei, Traian Basescu, a 14

Fosztó Mónika

Economie europeană

semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana ca si primul ministru al Bulgariei, Simeon de Saxa Coburg, alaturi de reprezentantii celor 25 de state membre. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (CECO) Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (CECO): înfiinŃată în 1951 prin Tratatul de la Paris cu scopul de a crea o piaŃă comună în sectorul cărbunelui şi oŃelului. Comunitatea Economică Europeană (CEE) Comunitatea Economică Europeană (CEE): Comunitate înfiinŃată în 1957 prin Tratatul de la Roma, având ca obiectiv principal crearea unei PieŃe Comune pentru Statele Membre. De-a lungul anilor, activităŃile s-au extins către alte domenii, astfel că CEE şi-a pierdut caracterul sectorial. Tratatul de la Maastricht a luat act de această nouă dimensiune, subliniind că este nu numai o organizaŃie economică, ci şi una cu dimensiune politică. EURATOM EURATOM: înfiinŃată în acelaşi timp cu Comunitatea Economică Europeană (CEE) prin Tratatul de la Roma, având menirea de a elabora o politică comună de utilizare a energiei atomice în scopuri paşnice. Pilonii Uniunii Europene Pilonii Uniunii Europene: cei trei piloni ai Tratatului UE sunt: - primul pilon – dimensiunea comunitară, compusă din aranjamentele stabilite prin Tratatele celor trei comunităŃi (CE, CECO, EURATOM), ex. cetăŃenia europeană, politicile comune, UEM, etc.; - al doilea pilon – politica externă şi de securitate comună; - al treilea pilon – cooperarea poliŃiei şi a justiŃiei în combaterea criminalităŃii. TESTE DE AUTOEVALUARE 1.) DefiniŃi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (CECO). 2.) DefiniŃi Comunitatea Economică Europeană (CEE). 3.) Ce este Euratom-ul? 4.) Care sunt cele 3 piloni ale Uniunii Europene? BIBLIOGRAFIE 1. BÂRSAN, MARIA, Integrarea economica europeana, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995; 2. LUłAŞ, MIHAELA, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999; 3. LUłAŞ, MIHAELA, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, 2005.

15

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL IV. TRATATELE UNIUNII EUROPENE

Concepte de bază: tratate de bază, tratate care modifică tratatele de bază, tratate care reglementează domenii specifice ale Uniunii Europene. Obiective urmărite: clasificarea tratatelor Uniunii Europene. Recomandări privind studiul: StudenŃii pot consulta pentru acest domeniu o bibliografie vastă în cărŃi sau reviste de specialitate, web-siteuri. Rezultate aşteptate: studenŃii să cunoască tratatele Uniunii Europene.

16

Fosztó Mónika

Economie europeană

Tratatele pot fi clasificate astfel: a.) tratate de bază: Tratatul de la Roma şi cel de la Maastricht; b.) tratate care modifică tratatele de bază: Actul Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa; c.) tratate care reglementează domenii specifice: Tratatul privind Constituirea ComunităŃii Europene a Cărbunelui şi OŃelului (Tratatul de la Paris), respectiv Tratatul de Constituirea ComunităŃii Europene a Energiei Atomice. TRATATUL DE LA PARIS PRIVIND CREAREA CECO Primul tratat semnat la Paris la 18 aprilie 1951 a pus bazele ComunităŃii Europene a Cărbunelui şi OŃelului (CECO). A intrat în vigoare la 23 iulie 1952, principalul obiectiv fiind eliminarea barierelor din calea comerŃului şi crearea unei pieŃe comune pe care cărbunele şi oŃelul produs în statele membre să poată circula liber pentru a satisface nevoile tuturor membrilor comunităŃii. TRATATUL DE LA ROMA PRIVIND CREAREA EURATOM Tratatul privind crearea ComunităŃii Europene a Energiei atomice a fost semnat la 25 martie 1957 şi a intrat în vigoare la 1 august 1958, răspunzând nevoii de a suplimenta sursele de energie tradiŃionale. Punctele forte ale tratatului vizau crearea unei pieŃe unice pentru materialele şi echipamentele nucleare, stabilirea legislaŃiei nucleare comune, introducerea unui sistem de supraveghere a folosirii energiei nucleare în scopuri paşnice. ACTUL UNIC EUROPEAN Semnat la 17 şi la 28 februarie 1986, intră în vigoare pe 1 iulie 1986, modificând tratatele de bază ale ComunităŃii. El relansează construcŃia europeană care are nevoie de un nou imbold, atât economic, cât şi instituŃional. TRATATUL DE LA MAASTRICHT Semnat la 7 martie 1992, cu următoarele obiective: susŃinerea progresului economic şi social care poate fi susŃinută în particular prin crearea unei arii fără bariere interne, prin întărirea coeziunii economice şi sociale şi prin crearea uniunii economice şi monetare culminând cu moneda unică; întărirea protecŃiei drepturilor şi interese-lor naŃionale ale cetăŃenilor din Ńările membre prin introducerea cetăŃeniei unionale;

17

Fosztó Mónika

Economie europeană

dezvoltarea unei cooperări strânse în domeniul justiŃiei şi afacerilor interne. TRATATUL DE LA AMSTERDAM La 17 iunie 1997, la Amsterdam şefi de stat şi de guvern din cele 15 Ńări membre au semnat tratatul. Tratatul de la Amsterdam stabilea 4 obiective principale: plasarea drepturilor cetăŃenilor şi a ocupării forŃei de muncă în centrul Uniunii; depăşirea ultimelor obstacole din calea libertăŃii de circulaŃie a cetăŃenilor; acordării Europei o poziŃie mai puternică în sfera economică prin responsabilizarea Consiliului European pentru definirea strategiilor comune care urmează să fie administrate de statele membre; eficientizarea structurii instituŃiilor unionale în perspectiva lărgirii Uniunii în special spre Ńările Europei de Est. TRATATUL DE LA NISA Consiliul European de la Nisa (7-9 decembrie 2000) întrunit în cadrul ConferinŃei Interguvernamentale a adoptat un nou Tratat care a adus modificări importante în 4 probleme instituŃionale: mărimea şi compoziŃia Comisiei Europene; ponderea voturilor în Consiliu; înlocuirea unanimităŃii în cadrul procedurilor decizionale cu majoritatea calificată; intensificarea cooperării.

BIBLIOGRAFIE 1. BÂRSAN, MARIA, Integrarea economica europeana, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995; 2. LUłAŞ, MIHAELA, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999; 3. LUłAŞ, MIHAELA, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, 2005.

18

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL V. STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE STATE CANDIDATE LA U.E. SIMBOLURILE UNIUNII EUROPENE

Concepte de bază: statele membre ale Uniunii Europene şi statele candidate la U.E., simbolurile U.E. Obiective urmărite: prezentarea statelor membre ale U.E. cu anul aderării, statele candidate le U.E. şi prezentarea simbolurile U.E. Recomandări privind studiul: StudenŃii pot consulta pentru acest domeniu o bibliografie vastă în cărŃi sau reviste de specialitate, web-siteuri. Rezultate aşteptate: studenŃii să cunoască statele membre ale Uniunii Europene cu anul aderării, care sunt statele candidate la U.E, şi nu în ultimul rând simbolurile U.E.

19

Fosztó Mónika

Economie europeană

"[…] Uniunea se bazează pe valorile respectării demnităŃii umane, libertăŃii, democraŃiei, egalităŃii, statului de drept şi a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparŃinând minorităŃilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranŃa, justiŃie, solidaritate şi egalitate între bărbaŃi şi femei.[...]". Uniunea Europeană este rezultatul efortului de cooperare între Ńările europene, început după cel de-al doilea război mondial. De-a lungul deceniilor postbelice, Uniunea Europeană a devenit o organizaŃie care îşi propune crearea unei Europe unite din punct de vedere politic, economic, social, cultural, păstrând, în acelaşi timp, valorile şi identitatea naŃională a statelor componente. CE ESTE UNIUNEA EUROPEANĂ? Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare; Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaŃiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea.

5.1. STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Începând cu data 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană are 27 de state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, FranŃa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria), care formează împreună un spaŃiu de peste 4 milioane km2, cu o populaŃie totală de aproximativ 460 milioane de locuitori.

1.) AUSTRIA Anul aderarii: 1995 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Viena Suprafata: 83.858 km2 Populatia: 8,18 milioane locuitori

20

Fosztó Mónika

Economie europeană

2.) BELGIA Anul aderarii: Membru fondator Forma de guvernamant: Monarhie constitutionala Capitala: Bruxelles Suprafata: 30.510 km2 Populatia: 10,29 milioane locuitori

3.) BULGARIA Anul aderarii: 2007 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Sofia Suprafata: 110.994 km2 Populatia: 7,53 milioane locuitori

4.) CIPRU Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica Capitala: Nicosia Suprafata: 9.250 km2 Populatia: 771.651 locuitori

5.) DANEMARCA Anul aderarii: 1973 Forma de guvernamant: Monarhie constitutionala Capitala: Copenhaga Suprafata: 43.094 km2 Populatia: 5,38 milioane locuitori

6.) ESTONIA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Tallinn Suprafata: 45.226 km2 Populatia: 1,4 milioane locuitori

21

Fosztó Mónika

Economie europeană

7.) FINLANDA Anul aderarii: 1995 Forma de guvernamant: Republica Capitala: Helsinki Suprafata: 337.030 km2 Populatia: 5,19 milioane locuitori 8.) FRANłA Anul aderarii: Membru fondator Forma de guvernamant: Republica Capitala: Paris Suprafata: 547.030 km2 Populatia: 60,18 milioane locuitori

9.) GERMANIA Anul aderarii: Membru fondator Forma de guvernamant: Republica Federala Capitala: Berlin Suprafata: 357.021 km2 Populatia: 82,4 milioane locuitori

10.) GRECIA Anul aderarii: 1981 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Atena Suprafata: 131.940 km2 Populatia: 10,66 milioane locuitori

11.) IRLANDA Anul aderarii:1973 Forma de guvernamant: Republica Capitala: Dublin Suprafata: 70.280 km2 Populatia: 3,92 milioane locuitori

22

Fosztó Mónika

Economie europeană

12.) ITALIA Anul aderarii: Membru fondator Forma de guvernamant: Republica Capitala: Roma Suprafata: 301.230 km2 Populatia: 57,99 milioane locuitori

13.) LETONIA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Riga Suprafata: 64.589 km2 Populatia: 2,35 milioane locuitori

14.) LITUANIA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Vilnius Suprafata: 65.200 km2 Populatia: 3,59 milioane locuitori

15.) LUXEMBURG Anul aderarii: Membru fondator Forma de guvernamant: Monarhie constitutionala Capitala: Luxembourg Suprafata: 2.586 km2 Populatia: 454.157 locuitori 16.) MALTA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica Capitala: Valletta Suprafata: 316 km2 Populatia: 400.420 locuitori

23

Fosztó Mónika

Economie europeană

17.) MAREA BRITANIE

Anul aderarii: 1973 Forma de guvernamant: Monarhie constitutionala Capitala: Londra Suprafata: 244.820 km2 Populatia: 60,09 mil.loc.

18.) OLANDA Anul aderarii: Membru fondator Forma de guvernamant: Monarhie constitutionala Capitala: Amsterdam Suprafata: 41.526 km2 Populatia: 16,15 milioane locuitori

19.) POLONIA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica Capitala: Varsovia Suprafata: 312.685 km2 Populatia: 38,62 milioane locuitori

20.) PORTUGALIA Anul aderarii: 1986 Forma de guvernamant: Republica Capitala: Lisabona Suprafata: 92.391 km2 Populatia: 10,1 milioane locuitori

21.) REPUBLICA CEHĂ Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Praga Suprafata: 78.866 km2 Populatia: 10,25 milioane locuitori

24

Fosztó Mónika

Economie europeană

22.) ROMÂNIA Anul aderarii: 2007 Forma de guvernamant: Republica Capita: Bucuresti Suprafata: 237.500 km2 Populatia: 22,27 milioane locuitori

23.) SLOVACIA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Bratislava Suprafata: 48.845 km2 Populatia: 5,43 milioane locuitori 24.) SLOVENIA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Ljubljana Suprafata: 20.273 km2 Populatia: 1,93 mil.loc. 25.) SPANIA Anul aderarii: 1986 Forma de guvernamant: Monarhie constitutionala Capitala: Madrid Suprafata: 504.782 km2 Populatia: 40,22 milioane locuitori 26.) SUEDIA Anul aderarii: 1995 Forma de guvernamant: Monarhie constitutionala Capitala: Stockholm Suprafata: 449.964 km2 Populatia: 8,87 milioane locuitori

25

Fosztó Mónika

Economie europeană

27.) UNGARIA Anul aderarii: 2004 Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Budapesta Suprafata: 93.030 km2 Populatia: 10,2 milioane locuitori

5.2. STATE CANDIDATE LA U.E.

1.) CROAłIA Forma de guvernamant: Republica Capitala: Zagreb Suprafata: 56.542 km2 Populatia: 4,49 milioane locuitori

2.) TURCIA Forma de guvernamant: Republica parlamentara Capitala: Ankara Suprafata: 773.452 km2 Populatia: 68,1 milioane locuitori

5.3. SIMBOLURILE UNIUNII EUROPENE Simbolurile Uniunii Europene sunt: drapelul, imnul, deviza, moneda unică Euro şi Ziua Europei. Drapelul - cu cele 12 stele, aşezate în cerc, pe un fond albastru, înseamnă unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în număr de 12, reprezintă perfecŃiunea (şi nu numărul statelor membre UE cum s-ar putea crede). Istoria steagului începe în 1955. Întâi, el a fost folosit de Consiliul Europei, organizaŃie internaŃională apărătoare a drepturilor omului şi valorilor culturale europene. În anul 1985, statele membre UE l-au adoptat ca steag al

26

Fosztó Mónika

Economie europeană

ComunităŃilor Europene (CEE), începând cu 1986 el este utilizat de către toate instituŃiile Uniunii Europene. Imnul - tot Consiliul Europei a fost cel care a decis, în 1972, ca “Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de Beethoven) să devină imnul său, iar în 1985, Statele Membre UE l-au adoptat, şi ele, ca imn oficial al Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu a urmărit, prin această decizie, să înlocuiască imnurile naŃionale ale Statelor Membre. Alegerea acestei melodii ca imn subliniază aspiraŃia spre valorile comune, unitatea în diversitate şi idealurile de libertate, pace şi solidaritate care stau la baza Uniunii Europene. Deviza - din mai 2000, Europa are şi o deviză – „Unitate în diversitate” -, rodul unui concurs la care au participat, cu propuneri, 80.000 de tineri, între 10 şi 20 de ani.

Moneda unică EURO - la originea conceptului de monedă unică se află tratatele care stau la baza Uniunii Europene. Tratatul de la Roma (1957) declară că piaŃa comună este unul dintre obiectivele ComunităŃii Europene ce va contribui la o “uniune mai strânsă între popoarele Europei”. Tratatul Uniunii Europene (1992 - Maastricht) introduce Uniunea Economică şi Monetară şi pune bazele monedei unice. Iar în decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unică să poarte numele de “euro”. Începând cu 1 ianuarie 2002, Euro a intrat propriu-zis în circulaŃie şi în buzunarele cetăŃenilor europeni. În acel moment, doar 12 din cele 15 state membre au adoptat-o, ulterior li s-a alăturat Grecia. Euro a devenit un simbol al Uniunii Europene. Monedele şi bancnotele naŃionale ale statelor din Zona Euro au fost scoase din circulaŃie pe 28 februarie 2002. Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera grecească epsilon, ea trebuind să facă legătură atât cu leagănul civilizaŃiei şi democraŃiei europene, cât şi cu prima litera din cuvântul “Europa”. Cele două linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităŃii euro.

27

Fosztó Mónika

Economie europeană

Ziua Europei – 9 mai: Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astăzi Uniunea Europeană. În acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al FranŃei, Robert Schuman, a citit presei internaŃionale o declaraŃie prin care chema FranŃa, Germania şi celelalte popoare ale Europei să îşi unească producŃiile de oŃel şi cărbune, ca “prima fundaŃie concretă a unei federaŃii europene”. Propunerea lui avea ca scop crearea unei comunităŃi în cadrul căreia membrii să îşi pună sub control comun producŃia de oŃel şi cărbune – ca baza a puterii lor militare -, în scopul evitării izbucnirii unui nou război. łările cărora li se adresa în primul rând această provocare – FranŃa şi Germania – fuseseră în război timp de aproape 100 de ani, iar cel de-al doilea război mondial aproape că le distrusese. În 1985, când proiectul construcŃiei europene era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea dată Comunitatea Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei.

28

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL VI. INSTITUłIILE UNIUNII EUROPENE

Concepte de bază: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, Curtea de JustiŃie, Curtea de Conturi, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de InvestiŃii, Ombudsmanul European, Controlorul European pentru ProtecŃia Datelor. Obiective urmărite: prezentarea instituŃiilor europene are ca scop înŃelegerea şi aprofundarea sistemului instituŃional-politic al Uniunii Europene care joacă rolul fundamental al deciziei poltice şi economice. Recomandări privind studiul: problemtica predată trebuie aprofundată prin studiul individual care necesită selectarea materialului bibliografic cel mai potrivit racordat la realităŃile contemporane ale Uniunii Europene. Se recomandă şi folosirea informaŃiilor de pe site-urile oficiale ale Uniunii Europene. Rezultate aşteptate: studenŃii trebuie să acumuleze informaŃia necesară în domeniul funcŃionării instituŃionale a economiei europene şi trebuie să aplice informaŃiile obŃinute în coroborare cu ultimele evoluŃii ale Uniunii Europene.

29

Fosztó Mónika

Economie europeană

INSTITUłIILE UNIUNII EUROPENE sunt: Consiliul European Consiliul Uniunii Europene Comisia Europeană Parlamentul European Curtea de JustiŃie Curtea de Conturi Comitetul Economic şi Social European Comitetul Regiunilor Banca Centrală Europeană Banca Europeană de InvestiŃii Ombudsmanul European Controlorul European pentru ProtecŃia Datelor.

6.1. CONSILIUL EUROPEAN Reuniunile Consiliului European sunt întâlniri la nivel înalt în cadrul cărora liderii UE iau decizii privind priorităŃile politice generale şi iniŃiativele majore. În mod normal, se organizează 4 astfel de reuniuni pe an, prezidate de un preşedinte permanent. Istorie Consiliul European şi-a început activitatea în 1974, ca forum de discuŃii între liderii europeni. A devenit rapid organism de sine stătător, asumându-şi rolul de a stabili priorităŃi şi obiective pentru întreaga Uniune. În 1992, a obŃinut statut oficial, iar în 2009 a devenit una dintre cele 7 instituŃii ale Uniunii Europene.

Rol Consiliul European are un dublu rol – stabilirea priorităŃilor şi direcŃiei politice generale a UE şi abordarea problemelor complexe sau sensibile care nu pot fi rezolvate prin cooperare interguvernamentală la un alt nivel. Deşi poate influenŃa stabilirea agendei politice a UE, nu are puterea de a adopta acte legislative.

30

Fosztó Mónika

Economie europeană

Cine sunt participanŃii? În cadrul Consiliului European se reunesc şefii de stat sau de guvern din fiecare Ńară a UE, preşedintele Comisiei şi preşedintele Consiliului European care prezidează reuniunile. Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună ia, de asemenea, parte la reuniuni. Cine este preşedintele Consiliului European? Preşedintele Consiliului European este Herman Van Rompuy. Al doilea mandat al său a început la 1 iunie 2012 şi expiră la 30 noiembrie 2014. Când şi unde se reuneşte Consiliul? De două ori, în decurs de 6 luni. Dacă este nevoie, preşedintele poate convoca o reuniune specială. De cele mai multe ori, reuniunile au loc la Bruxelles. Cum se iau deciziile? Dacă Tratatul nu cuprinde prevederi speciale referitoare la acest aspect, Consiliul European ia deciziile prin consens. În anumite situaŃii, se aplică regula unanimităŃii sau a majorităŃii calificate, în funcŃie de prevederile Tratatului. Preşedintele Consiliului European, preşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate nu votează.

6.2. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

FuncŃie: Membri: PreşedinŃie:

Organul legislativ al UE; reprezintă statele membre. Un ministru din fiecare stat membru UE Prin rotaŃie, o dată la şase luni În anul 2012, semestrul II – preşedintele – Neoklis Sylikiotis (Cipru) Reuniuni: La Bruxelles (Belgia), cu excepŃia lunilor aprilie, iunie şi octombrie (Luxemburg).

Consiliul este principalul organ de decizie al UE. La fel ca Parlamentul European, Consiliul a fost înfiinŃat prin tratatele

31

Fosztó Mónika

Economie europeană

fundamentale în anii ′50. Consiliul reprezintă statele membre, iar la reuniuni participă un ministru din fiecare guvern al statelor UE. În funcŃie de subiectele de pe agenda de lucru, la reuniuni participă diferiŃi miniştri. Spre exemplu, dacă în Consiliu se vor discuta probleme de mediu, la reuniune va participa ministrul de resort din fiecare stat membru UE şi reuniunea va avea titlul „Consiliul pentru Mediu”. RelaŃiile UE cu restul lumii sunt administrate de „Consiliul pentru Afaceri Generale şi RelaŃii Externe”. Însă această configuraŃie a Consiliului este responsabilă pentru o gamă variată de probleme de politică generală şi, în consecinŃă, la reuniunile sale participă oricare ministru sau secretar de stat pe care îl numeşte guvernul Ńării respective. În total există nouă configuraŃii („formaŃiuni”) diferite ale Consiliului: • Afaceri Generale şi RelaŃii Externe, • Afaceri Economice şi Financiare (Ecofin), • JustiŃie şi Afaceri Interne, • ForŃă de muncă, Politică Socială, Sănătate şi ProtecŃia Consumatorilor, • Competitivitate, • Transport, TelecomunicaŃii şi Energie, • Agricultură şi Pescuit, • Mediu, • EducaŃie, Tineret şi Cultură. Ce face Consiliul? Consiliului îi revin şase responsabilităŃi esenŃiale: 1. Să adopte legi europene – în colaborare cu Parlamentul European, în multe domenii de politici publice. 2. Să coordoneze politicile economice şi sociale generale ale statelor membre. 3. Să încheie acorduri internaŃionale între UE şi alte Ńări sau organizaŃii internaŃionale. 4. Să aprobe bugetul UE, în colaborare cu Parlamentul European. 5. Să definească şi să pună în aplicare politica externă şi de securitate comună a UE (PESC) pe baza orientărilor prevăzute de Consiliul European. 6. Să coordoneze cooperarea între instanŃele naŃionale şi autorităŃile poliŃieneşti în materie penală. Câte voturi are fiecare Ńară? Deciziile în cadrul Consiliului se adoptă pe bază de vot. Cu cât populaŃia Ńării este mai numeroasă, cu atât mai multe voturi are Ńara

32

Fosztó Mónika

Economie europeană

respectivă, dar numerele sunt ponderate în favoarea Ńărilor cu o populaŃie mai redusă: FranŃa, Germania, Italia şi Regatul Unit 29 Polonia şi Spania 27 România 14 łările de Jos 13 Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Cehă şi Ungaria 12 Austria, Bulgaria, Suedia 10 Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia 7 Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg şi Slovenia 4 Malta 3 Total 345 Cum este organizată activitatea Consiliului? PreşedinŃia Consiliului PreşedinŃia Consiliului este asigurată prin rotaŃie, la fiecare şase luni. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru UE preia controlul agendei Consiliului şi prezidează toate reuniunile pentru o perioadă de şase luni, promovând deciziile legislative şi politice şi negociind pentru realizarea unui compromis între statele membre. Secretariatul General PreşedinŃia este asistată de Secretariatul General, care pregăteşte şi asigură funcŃionarea optimă a activităŃii Consiliului la toate nivelurile. În 2004, Javier Solana a fost reales Secretar General al Consiliului. Dl Solana este şi Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună (PESC) şi, în această calitate, contribuie la coordonarea acŃiunilor UE la nivel mondial. Secretarul General este asistat de un Secretar General Adjunct, responsabil pentru administrarea Secretariatului General. Coreper În Bruxelles, fiecare stat membru UE are o echipă permanentă („birou de reprezentare”) care îl reprezintă şi care îi apără interesele naŃionale la nivelul UE. Şeful fiecărui birou de reprezentare este, de fapt, ambasadorul Ńării respective în UE. Aceşti ambasadori sunt cunoscuŃi ca „reprezentanŃi permanenŃi” şi se reunesc săptămânal în cadrul Comitetului ReprezentanŃilor PermanenŃi (Coreper). Rolul acestui comitet este de a pregăti lucrările Consiliului, cu excepŃia majorităŃii problemelor legate de agricultură, care sunt administrate de un Comitet special pentru agricultură. Coreper este asistat 33

Fosztó Mónika

Economie europeană

de un număr de grupuri de lucru, la care participă oficiali din cadrul birourilor de reprezentare sau al administraŃiilor naŃionale. Securitate şi apărare Consiliul este asistat de o structură separată pe probleme de securitate şi apărare: • Comitetul Politic şi de Securitate (CPS), care reprezintă pentru această cooperare ceea ce reprezintă Coreper pentru alte tipuri de decizii; • Comitetul Militar al Uniunii Europene (CMUE), alcătuit din Şefii Statului Major Militar ai statelor membre; • Statul Major Militar al Uniunii Europene (SMMUE), alcătuit din experŃi militari şi civili trimişi de statele membre la Secretariatul Consiliului; • Comitetul pentru Aspectele Civile ale Gestionării Crizelor.

6.3. COMISIA EUROPEANĂ Organul executiv al UE şi iniŃiatorul propunerilor legislative Membri: 27: unul din fiecare stat membru Durata mandatului: Cinci ani (2010-2014) FuncŃie: Comisia este independentă de guvernele naŃionale. Misiunea ei este să reprezinte şi să susŃină interesele UE ca tot unitar. Comisia elaborează propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă Parlamentului European (PE) şi Consiliului. De asemenea, Comisia este organul executiv al UE – cu alte cuvinte, este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului şi Consiliului. Prin aceasta se înŃelege administrarea cotidiană a afacerilor Uniunii Europene: aplicarea politicilor, derularea programelor şi alocarea fondurilor. La fel ca PE şi Consiliul, Comisia Europeană a fost înfiinŃată în anii ′50 în temeiul Tratatelor fundamentale ale UE. Ce este Comisia? Termenul „Comisie” are două sensuri. În primul rând, termenul denotă echipa de bărbaŃi şi femei – câte unul sau una din fiecare stat membru UE – care a fost constituită pentru a conduce instituŃia şi a adopta deciziile acesteia. În al doilea rând, termenul „Comisie” se referă la instituŃia în sine şi la personalul ei.

34

Fosztó Mónika

Economie europeană

La nivel informal, membrii numiŃi ai Comisiei sunt cunoscuŃi sub denumirea de „comisari”. În general, aceştia au ocupat poziŃii politice în Ńările lor de origine şi mulŃi dintre ei au fost miniştri în guvern, dar în calitate de membri ai Comisiei ei şi-au luat angajamentul de a acŃiona în interesul Uniunii ca tot unitar şi de a nu se supune eventualelor recomandări venite din partea guvernelor naŃionale. La un interval de cinci ani este numită o nouă Comisie, în termen de şase luni de la alegerile pentru Parlamentul European. Procedura este următoarea: • • • • guvernele statelor membre convin asupra persoanei pe care o vor desemna ca nou preşedinte al Comisiei; persoana desemnată ca preşedinte al Comisiei este aprobată de Parlament; persoana desemnată ca preşedinte al Comisiei alege ceilalŃi membri ai Comisiei prin discuŃii cu guvernele statelor membre; noul Parlament intervievează fiecare persoană propusă în calitate de comisar şi îşi dă avizul cu privire la întreaga echipă. După aprobare, noua Comisie îşi poate începe activitatea în mod oficial.

Mandatul Comisiei actuale durează până la 31 octombrie 2014. Preşedintele Comisiei este José Manuel Barroso. Comisia răspunde politic în faŃa Parlamentului, care deŃine puterea de a demite întreaga Comisie prin adoptarea unei moŃiuni de cenzură. Membrii individuali ai Comisiei au obligaŃia de a demisiona la solicitarea Preşedintelui, susŃinută de ceilalŃi comisari. Comisia este reprezentată în toate sesiunile Parlamentului, unde are obligaŃia de a clarifica şi justifica politicile pe care le derulează. De asemenea, Comisia răspunde periodic la întrebările scrise şi verbale adresate de MPE. Activitatea cotidiană a Comisiei este desfăşurată de funcŃionari administrativi, experŃi, traducători, interpreŃi şi personal cu atribuŃii de secretariat. Numărul acestor funcŃionari publici europeni este de circa 23 000. Numărul poate părea impresionant, dar este mai mic decât numărul personalului angajat într-un consiliu municipal de talie medie din Europa. Unde se află sediul Comisiei? „Sediul” Comisiei se află la Bruxelles (Belgia), dar Comisia mai are birouri la Luxemburg, birouri de reprezentare în toate statele membre UE şi delegaŃii în multe capitale ale lumii.

35

Fosztó Mónika

Economie europeană

Ce face Comisia? Comisiei Europene îi revin patru funcŃii principale: 1. 2. 3. 4. să propună proiecte legislative Parlamentului şi Consiliului; să administreze şi să aplice politicile UE şi bugetul; să asigure respectarea legislaŃiei UE (împreună cu Curtea de JustiŃie); să reprezinte Uniunea Europeană la nivel internaŃional, spre exemplu prin negocierea acordurilor între UE şi alte Ńări.

6.4. PARLAMENTUL EUROPEAN

FuncŃie: Reuniuni:

Organul legislativ al UE ales prin vot direct Sesiuni plenare lunare la Strasbourg, reuniuni ale comisiilor parlamentare şi sesiuni suplimentare la Bruxelles.

Parlamentul European (PE) este ales de cetăŃenii Uniunii Europene pentru a le reprezenta interesele. Îşi are originea în anii ′50 şi are la bază tratatele fundamentale. Din 1979, membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot direct de către cetăŃenii UE. Alegerile au loc o dată la cinci ani şi fiecare cetăŃean UE are dreptul de a vota şi de a candida, indiferent unde locuieşte în UE. Astfel, Parlamentul exprimă voinŃa democratică a celor aproximativ 500 de milioane de cetăŃeni ai Uniunii şi le reprezintă interesele în discuŃiile cu alte instituŃii UE. Parlamentul are 754 de membri din toate cele 27 de state membre UE. Membrii Parlamentului European (MPE) nu sunt grupaŃi în funcŃie de Ńările de origine, ci de afinităŃile politice la nivelul UE. La nivelul grupurilor politice de care aparŃin, ei reprezintă toate punctele de vedere cu privire la aspectele politice şi integrarea europeană, de la adepŃii convinşi ai federalismului până la euroscepticii fervenŃi. Preşedinte al PE – MARTIN SCHULTZ. Unde se află sediul Parlamentului? Parlamentul European îşi desfăşoară activitatea în trei sedii: Bruxelles (Belgia), Luxemburg şi Strasbourg (FranŃa). La Luxemburg se află sediul administrativ („Secretariatul General”). Reuniunile întregului Parlament, cunoscute sub denumirea de

36

Fosztó Mónika

Economie europeană

„sesiuni plenare”, au loc la Strasbourg şi uneori la Bruxelles. Reuniunile comisiilor parlamentare au loc tot la Bruxelles.

Grupurile politice Grup politic Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al DemocraŃilor Europeni Grupul Socialist din Parlamentul European Grupul AlianŃei Liberalilor şi DemocraŃilor pentru Europa Grupul Uniunea pentru Europa NaŃiunilor Grupul Verzilor/AlianŃa Europeană Liberală Grupul Confederal al Stângii Unite Europene /Stânga Verde Nordică Grupul IndependenŃă şi DemocraŃie Grupul Identitate, TradiŃie, Suveranitate IndependenŃi şi locuri vacante temporar Total Ce face Parlamentul? Parlamentul îndeplineşte trei funcŃii principale. 1. Adoptă legile europene – în colaborare cu Consiliul, în multe domenii de politici publice. Faptul că PE este ales prin vot direct de către cetăŃenii UE reprezintă o garanŃie a legitimităŃii democratice a legislaŃiei europene. 2. Parlamentul exercită controlul democratic asupra celorlalte instituŃii UE, în special asupra Comisiei. Parlamentul deŃine puterea de a aproba sau de a respinge comisarii nominalizaŃi şi are dreptul de a cere întregii Comisii să demisioneze. 3. Controlul finanŃelor publice. Împreună cu Consiliul, Parlamentul deŃine autoritatea asupra bugetului UE şi poate influenŃa cheltuielile UE. Parlamentul adoptă sau respinge întregul proiect de buget. Abreviere PPE-DE

PSE ALDE UEN Verts/ALE GUE/NGL ID ITS IN

37

Fosztó Mónika

Economie europeană

6.5. CURTEA DE JUSTIłIE

Să se pronunŃe în cazurile care îi sunt prezentate spre soluŃionare. Curtea de JustiŃie: Un judecător din fiecare stat membru UE; opt avocaŃi generali. Tribunalul de Primă InstanŃă: Cel puŃin un judecător din fiecare stat membru UE (27 în 2007). Tribunalul FuncŃiei Publice: Şapte judecători Durata mandatului: Mandate de şase ani care pot fi reînnoite Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene (pentru care se foloseşte frecvent prescurtarea „Curtea”) a fost instituită în temeiul primului Tratat UE, Tratatul CECO din 1952. Sediul se află la Luxemburg. Misiunea CurŃii este să se asigure că legislaŃia UE este interpretată şi aplicată în mod uniform în toate statele membre UE, astfel încât legile să se aplice în mod egal tuturor cetăŃenilor. Spre exemplu, Curtea se asigură că instanŃele naŃionale nu pronunŃă sentinŃe diferite în acelaşi caz. Curtea se asigură şi că statele membre şi instituŃiile UE aplică prevederile legislative. Curtea are puterea de a soluŃiona litigiile care apar între state membre UE, instituŃii UE, operatori economici şi persoane fizice. Curtea are în alcătuire un judecător din fiecare stat membru, astfel încât toate sistemele juridice naŃionale din cadrul UE sunt reprezentate. Cu toate acestea, din motive de eficienŃă, Curtea funcŃionează rar în structură completă. De obicei, Curtea se întruneşte în „Marea Cameră” cu numai 13 judecători sau în camere de cinci sau trei judecători. Curtea este asistată de opt „avocaŃi generali”. Rolul acestora este să îşi susŃină punctele de vedere în cazurile înaintate CurŃii spre soluŃionare. Pledoariile trebuie susŃinute public şi trebuie să fie imparŃiale. Judecătorii şi avocaŃii generali sunt persoane a căror imparŃialitate nu poate fi pusă la îndoială. Ei deŃin calificările sau competenŃele necesare pentru a fi numiŃi în cele mai înalte funcŃii juridice din Ńările lor de origine. Aceştia sunt numiŃi la Curtea de JustiŃie prin acordul comun al guvernelor statelor membre UE. Fiecare este numit pentru un mandat de şase ani, care poate fi reînnoit. Pentru a ajuta Curtea de JustiŃie să facă faŃă numărului mare de cazuri înaintate spre soluŃionare şi pentru a oferi protecŃie juridică sporită cetăŃenilor, în 1988 a fost creat un Tribunal de Primă InstanŃă. Acest tribunal (care funcŃionează pe lângă Curtea de JustiŃie) este responsabil pentru pronunŃarea sentinŃelor în anumite cazuri, în special acŃiuni intentate de persoane fizice, companii şi unele organizaŃii, şi cazuri care se încadrează în dreptul concurenŃei. Acest tribunal are în alcătuire câte un judecător din fiecare stat membru UE. FuncŃie: 38

Fosztó Mónika

Economie europeană

Tribunalul FuncŃiei Publice al Uniunii Europene se pronunŃă în litigiile apărute între Uniunea Europeană şi funcŃionarii acesteia. Acest tribunal este alcătuit din şapte judecători şi funcŃionează pe lângă Tribunalul de Primă InstanŃă. Curtea de JustiŃie, Tribunalul de Primă InstanŃă şi Tribunalul FuncŃiei Publice au câte un preşedinte ales de judecători pentru un mandat de trei ani care poate fi reînnoit. Vassilios Skouris a fost ales preşedinte al CurŃii de JustiŃie în 2003. Marc Jaeger este actualul preşedinte al Tribunalului de Primă InstanŃă. Paul J. Mahoney este preşedintele Tribunalului FuncŃiei Publice din 2005. Ce face Curtea? Curtea pronunŃă sentinŃe în cazurile care îi sunt înaintate spre soluŃionare. Cele cinci tipuri de cazuri întâlnite frecvent sunt: 1. acŃiuni pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare; 2. acŃiuni intentate pentru neîndeplinirea obligaŃiilor; 3. acŃiuni în anulare; 4. acŃiuni în constatarea abŃinerii de a acŃiona; 5. acŃiuni în despăgubiri. 6.6. CURTEA DE CONTURI Controlează dacă fondurile UE sunt utilizate corespunzător Membri: Unul din fiecare stat membru UE Durata mandatului: Membrii sunt numiŃi pentru un mandat de şase ani care poate fi reînnoit FuncŃie: Curtea de Conturi a fost înfiinŃată în 1975. Sediul este la Luxemburg. Misiunea CurŃii este de a verifica dacă fondurile UE sunt administrate corespunzător, astfel încât cetăŃenii Uniunii să obŃină valoare maximă în schimbul banilor. Curtea are dreptul de a verifica orice persoană sau organizaŃie care lucrează cu fonduri UE. Curtea are un membru din fiecare stat membru UE, numit de Consiliu pentru un mandat de şase ani care poate fi reînnoit. Membrii îl aleg pe unul dintre ei ca preşedinte pentru un mandat de trei ani care poate fi reînnoit. Vitor Manuel da Silva Caldeira (din Portugalia) este preşedinte al CurŃii de Conturi, secretarul general Michel Herve (din FranŃa).

39

Fosztó Mónika

Economie europeană

Ce face Curtea? Rolul principal al CurŃii este de a verifica dacă bugetul UE este aplicat corect – cu alte cuvinte, dacă veniturile şi cheltuielile UE sunt obŃinute, cheltuite şi înregistrate legal şi de a asigura un management financiar sănătos. Prin urmare, activitatea curŃii reprezintă o garanŃie a faptului că sistemul UE funcŃionează în mod economic, eficient, efectiv şi transparent. Pentru a-şi îndeplini atribuŃiile, Curtea poate investiga documentele aparŃinând oricărei persoane sau organizaŃii care lucrează cu veniturile sau cheltuielile UE. Curtea efectuează frecvent controale la faŃa locului. Constatările sale sunt consemnate în rapoarte, care aduc orice problemă existentă în atenŃia Comisiei şi a guvernelor statelor membre UE. Pentru a-şi îndeplini activitatea în mod eficient, Curtea de Conturi trebuie să rămână complet independentă de celelalte instituŃii, păstrând, în acelaşi timp, legătura cu acestea. Una dintre funcŃiile esenŃiale ale CurŃii de Conturi este de a susŃine activitatea Parlamentului European şi a Consiliului prin prezentarea anuală a unui raport de audit pentru anul financiar anterior. Parlamentul examinează acest raport în detaliu înainte de a hotărî dacă aprobă sau nu modul în care Comisia a gestionat bugetul. În caz afirmativ, Curtea de Conturi trimite Consiliului şi Parlamentului şi o declaraŃie prin care confirmă că banii contribuabililor europeni au fost utilizaŃi în mod adecvat. În sfârşit, Curtea informează cetăŃenii cu privire la rezultatele activităŃii sale prin rapoarte care tratează subiecte de interes deosebit. Cum este organizată activitatea CurŃii? Curtea de Conturi are aproximativ 800 de angajaŃi, inclusiv traducători şi administratori, precum şi auditori. Auditorii sunt împărŃiŃi în „grupuri de audit”. Aceştia pregătesc rapoarte preliminare pe baza cărora Curtea adoptă decizii. Auditorii efectuează frecvent controale la sediul altor instituŃii UE, în statele membre şi în orice Ńară care primeşte ajutoare din partea UE. De fapt, deşi activitatea curŃii are legătură în cea mai mare măsură cu banii de care este responsabilă Comisia, peste 80 % din cheltuielile UE sunt administrate de autorităŃile naŃionale. Curtea de Conturi nu deŃine puteri legale. Dacă auditorii descoperă fraude sau nereguli, aceştia informează OLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă. OLAF este un departament al Comisiei Europene cu un statut special, care îi asigură o autonomie totală.

40

Fosztó Mónika

Economie europeană

6.6. COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL FuncŃie: Reprezintă societatea civilă organizată Membri: 344 Durata mandatului: Patru ani Reuniuni: Bruxelles, lunar ÎnfiinŃat în 1957 prin Tratatul de la Roma, Comitetul Economic şi Social European (CESE) este un organ consultativ care le furnizează reprezentanŃilor grupurilor de interese din Europa, precum organizaŃiile patronale şi sindicatele, şi altor organisme ale „societăŃii civile organizate”, precum asociaŃiile de consumatori, o platformă formală pentru exprimarea punctelor lor de vedere asupra problemelor UE. CESE are 344 de membri – numărul membrilor din fiecare stat membru nu reprezintă neapărat mărimea populaŃiei din Ńara respectivă. Numărul de membri din fiecare Ńară este următorul: FranŃa, Germania, Italia şi Regatul Unit 24 Polonia şi Spania 21 România 15 Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Republica Cehă, Suedia, łările de Jos şi Ungaria 12 Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia 9 Estonia, Letonia şi Slovenia 7 Cipru şi Luxemburg 6 Malta 5 Total 344 Membrii sunt numiŃi de guvernele UE, dar beneficiază de independenŃă politică totală. Ei sunt numiŃi pentru un mandat de patru ani care poate fi reînnoit. Comitetul se reuneşte în adunare plenară, iar discuŃiile comitetului sunt pregătite de şase subcomitete denumite „secŃiuni”, fiecare ocupânduse de domenii de politică specifice. Comitetul îşi alege preşedintele şi doi vicepreşedinŃi pentru un mandat de doi ani. Preşedinte al CESE este Staffan Nilsson's. Ce face CESE? Comitetul Economic şi Social European îndeplineşte trei roluri principale: • asigură consultanŃă pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană, la solicitarea acestora sau la iniŃiativa Comitetului; 41

Fosztó Mónika

Economie europeană

• •

încurajează societatea civilă să se implice în mai mare măsură în procesul de elaborare a politicilor publice la nivelul UE; susŃine rolul societăŃii civile în statele nemembre UE şi contribuie la înfiinŃarea structurilor consultative.

Avizele Comitetului sunt transmise instituŃiilor de talie mai mare – Consiliul, Comisia şi Parlamentul European. Se impune consultarea Comitetului înainte de adoptarea unor decizii de politică economică şi socială, regională şi de mediu. Prin urmare, Comitetul îndeplineşte un rol esenŃial în procesul decizional din cadrul Uniunii. CESE este o punte între Uniune şi cetăŃenii săi, promovând o societate mai activă, mai receptivă şi, prin urmare, mai democratică în Europa. Cine sunt membrii CESE? Membrii CESE îşi desfăşoară activitatea preponderent în Ńările lor de origine şi formează trei grupuri care reprezintă angajatorii, angajaŃii şi diferite alte interese economice şi sociale. Grupul Angajatorilor are membri din sectorul industrial public şi privat, întreprinderi mici şi mijlocii, camere de comerŃ, comerŃ cu ridicata şi cu amănuntul, sectorul bancar şi al asigurărilor, transport şi agricultură. Grupul SalariaŃilor reprezintă toate categoriile de angajaŃi, de la muncitori necalificaŃi la directori executivi. Membrii grupului provin din sindicatele naŃionale. Grupul ActivităŃi diverse reprezintă organizaŃiile neguvernamentale (ONG), organizaŃiile de agricultori, întreprinderile mici, atelierele şi profesiile meşteşugăreşti, cooperativele şi asociaŃiile nonprofit, organizaŃiile de consumatori şi de protecŃia mediului, comunităŃile ştiinŃifice şi academice şi asociaŃiile care reprezintă familia şi persoanele cu dizabilităŃi. 6.8. COMITETUL REGIUNILOR FuncŃie: Reprezintă autorităŃile regionale şi locale Membri: 344 Durata mandatului: Patru ani Reuniuni: Bruxelles, cinci sesiuni plenare în fiecare an ÎnfiinŃat în 1994 prin Tratatul de instituire a Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor (CoR) este un organ consultativ alcătuit din reprezentanŃi ai autorităŃilor regionale şi locale europene. Se impune consultarea CoR înainte de adoptarea unor decizii la nivelul UE în domenii precum politica regională, mediul, cultura, educaŃia şi transportul – care sunt, fără excepŃie, domenii de interes local şi regional. 42

Fosztó Mónika

Economie europeană

Comitetul are 344 de membri. Numărul de membri din fiecare stat membru UE reflectă cu aproximaŃie mărimea populaŃiei Ńării respective, după cum urmează: FranŃa, Germania, Italia şi Regatul Unit 24 Polonia şi Spania 21 România 15 Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Republica Cehă, Portugalia, Suedia, łările de Jos şi Ungaria 12 Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia 9 Estonia, Letonia şi Slovenia 7 Cipru şi Luxemburg 6 Malta 5 Total 344 Membrii Comitetului sunt membri aleşi sau factori de decizie în cadrul autorităŃilor locale sau regionale din regiunea din care provin. Ei sunt nominalizaŃi pentru Comitet de către guvernele naŃionale şi sunt numiŃi de Consiliul Uniunii Europene pentru patru ani. Mandatul lor poate fi reînnoit. Fiecare Ńară îşi alege membrii după cum consideră potrivit, dar componenŃa trebuie să respecte reprezentarea politică şi geografică. Dacă îşi pierd mandatul electoral în regiunea de origine, va trebui ca membrii să demisioneze din Comitet. Există patru grupuri politice: Partidul Popular European, Partidul Socialiştilor Europeni, AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor pentru Europa şi Uniunea pentru o Europă a NaŃiunilor –AlianŃa Europeană. Preşedintele CoR este ales pentru un mandat de doi ani dintre membrii comitetului - Ramón Luis Valcárcel Siso. Ce face Comitetul? Rolul Comitetului Regiunilor este de a prezenta punctele de vedere locale şi regionale cu privire la legislaŃia UE. În acest sens, comitetul emite rapoarte sau „avize” cu privire la propunerile Comisiei. Comisia şi Consiliul au obligaŃia de a consulta CoR înainte de adoptarea unor decizii la nivel UE în probleme care sunt de interes pentru guvernul local şi regional. Acestea pot fi politica forŃei de muncă, mediul, educaŃia, cultura, formarea profesională şi tineretul, energia, transportul, telecomunicaŃiile şi sănătatea publică. Lista nu este exhaustivă. Comisia, Consiliul şi Parlamentul European au libertatea de a se consulta cu CoR şi în alte probleme. În ceea ce priveşte Comitetul, acesta poate adopta avize din proprie iniŃiativă şi le poate prezenta Comisiei, Consiliului şi Parlamentului.

43

Fosztó Mónika

Economie europeană

Cum este organizată activitatea Comitetului? În fiecare an, Comitetul Regiunilor se întruneşte în cinci sesiuni plenare în care defineşte politica generală a comitetului şi adoptă avize. Există şase „comisii” care examinează diferite domenii de politică şi pregătesc avizele care urmează să fie dezbătute în sesiunile plenare.

6.9. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIłII

FuncŃie: Membri: Internet:

FinanŃează dezvoltarea economică Statele membre UE Consiliul Director – 28, Comitetul Administrativ – 9 www.eib.org

Banca Europeană de InvestiŃii (BEI) a fost înfiinŃată în 1958 prin Tratatul de la Roma. Rolul principal al băncii este de a împrumuta fonduri pentru proiectele de interes european, precum căile de comunicaŃie rutieră şi feroviară, aeroporturile sau programele de mediu. Banca finanŃează, de asemenea, investiŃiile întreprinderilor mici în UE şi dezvoltarea economică din Ńările candidate şi Ńările în curs de dezvoltare. Werner Hoyer a fost ales preşedinte al BEI. Ce face banca? BEI este o instituŃie nonprofit, care se autofinanŃează şi este independentă de bugetul UE. Banca este finanŃată prin împrumuturi pe pieŃele de capital. AcŃionarii băncii – statele membre ale Uniunii Europene – subscriu colectiv la capitalul băncii, iar contribuŃia fiecărei Ńări reflectă puterea economică a acesteia în Uniune. Prin susŃinerea statelor membre, BEI beneficiază de cel mai bun rating de credit (AAA) de pe pieŃele de capital, de unde poate ridica sume foarte mari de capital în condiŃii foarte avantajoase. La rândul ei, banca poate să investească în proiecte de interes public pentru care nu s-ar putea găsi fonduri din alte surse – sau pentru care ar trebui efectuate împrumuturi costisitoare. Proiectele în care banca investeşte sunt selectate atent. PriorităŃile băncii la nivelul UE sunt de a susŃine: • coeziunea şi convergenŃa; • întreprinderile mici şi mijlocii; • durabilitatea mediului; • inovaŃia, • dezvoltarea reŃelelor de transport transeuropene şi 44

Fosztó Mónika •

Economie europeană

sursele de energie durabile, competitive şi sigure.

În exteriorul UE, BEI susŃine politicile UE de dezvoltare şi cooperare în Ńările candidate şi potenŃial candidate, în Ńările din regiunea Mării Mediterane şi din estul Europei (inclusiv Rusia) care se încadrează în sfera politicii de vecinătate a UE, şi în Ńările din Africa, Caraibe, Pacific, Asia şi America Latină. Împrumuturile acordate acestor Ńări se concentrează asupra următoarelor domenii: • dezvoltarea sectorului privat; • dezvoltarea infrastructurii; • securitatea surselor de energie şi • durabilitatea mediului. În final, BEI este acŃionarul majoritar al Fondului European de InvestiŃii, alături de care formează „Grupul BEI”. Fondul investeşte în capitalul de risc şi oferă garanŃii pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Fondul nu împrumută şi nu investeşte în mod direct. În schimb, Fondul îşi desfăşoară activitatea prin intermediul băncilor şi al altor intermediari financiari, oferindu-le garanŃii pentru acoperirea împrumuturilor pe care le acordă întreprinderilor mici. Fondul este activ în toate statele membre ale Uniunii Europene şi în Ńările candidate în vederea aderării. Cum este organizată activitatea băncii? BEI este o instituŃie autonomă. Banca adoptă deciziile de împrumut şi de creditare pe baza punctelor forte ale fiecărui proiect şi a oportunităŃilor oferite de pieŃele financiare. În fiecare an, banca prezintă un raport cu privire la toate activităŃile sale. BEI cooperează cu instituŃiile UE. De exemplu, reprezentanŃii săi participă în comitetele Parlamentului European, iar Preşedintele BEI participă la reuniunile Consiliului atunci când se întâlnesc miniştrii economiei şi finanŃelor din statele membre UE. Deciziile băncii sunt adoptate de următoarele organisme: • Consiliul Guvernatorilor este alcătuit din miniştri (în mod normal, miniştrii de finanŃe) din toate statele membre. Acesta defineşte politica generală de împrumuturi a băncii, aprobă bilanŃul contabil şi raportul anual, autorizează banca să finanŃeze proiecte în exteriorul UE şi ia hotărâri cu privire la creşterile de capital. • Consiliul Director aprobă operaŃiunile de creditare şi de împrumut şi se asigură că BEI este administrată corespunzător. Consiliul este alcătuit din 28 de directori – unul nominalizat de fiecare stat membru UE şi unul nominalizat de Comisia Europeană.

45

Fosztó Mónika

Economie europeană

Comitetul Administrativ este organul executiv permanent al băncii. Acesta administrează activităŃile zilnice ale BEI şi are nouă membri. 6.10. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

FuncŃie: Internet:

Să menŃină stabilitatea preŃurilor în zona euro şi să aplice politica monetară www.ecb.eu

Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înfiinŃată în 1998. Sediul băncii este la Frankfurt (Germania). Misiunea băncii este să administreze moneda euro – moneda unică a UE şi să păstreze stabilitatea preŃurilor pentru cele peste două treimi din cetăŃenii UE care utilizează moneda euro. BCE este responsabilă şi pentru crearea şi implementarea politicii monetare în zona euro. Pentru a-şi îndeplini rolul, BCE lucrează cu „Sistemul European al Băncilor Centrale” (SEBC). łările care au adoptat moneda euro până în prezent alcătuiesc „zona euro”. Băncile centrale ale acestor Ńări, împreună cu Banca Centrală Europeană, alcătuiesc ceea ce se numeşte „Eurosistemul”. BCE îşi desfăşoară activitatea în condiŃii de independenŃă totală. BCE, băncile centrale naŃionale ale SEBC sau alt membru al organismelor lor de decizie nu pot solicita sau primi instrucŃiuni de la niciun alt organism. InstituŃiile UE şi guvernele statelor membre UE trebuie să respecte acest principiu şi au obligaŃia de a nu încerca să influenŃeze BCE sau băncile centrale europene. Mario Draghi a fost numit preşedinte al BCE. Ce face banca? Una dintre atribuŃiile principale ale BCE este de a menŃine stabilitatea preŃurilor în zona euro, astfel încât puterea de cumpărare să nu fie erodată de inflaŃie. BCE are ca obiectiv să asigure o creştere anuală a preŃurilor de consum mai mică, dar aproape egală cu 2 % pe termen mediu. Pentru a face acest lucru, BCE stabileşte praguri pentru ratele dobânzilor în urma analizei evoluŃiilor economice şi monetare. Banca măreşte ratele dobânzilor dacă doreşte să controleze inflaŃia şi le reduce în cazul în care consideră că riscul de inflaŃie este limitat.

46

Fosztó Mónika

Economie europeană

Cum este organizată activitatea băncii? Comitetul Executiv al BCE este responsabil pentru aplicarea politicii monetare stabilite de Consiliul Guvernatorilor (a se vedea în continuare) şi pentru transmiterea instrucŃiunilor către băncile centrale naŃionale. De asemenea, Comitetul pregăteşte reuniunile Consiliului Guvernatorilor şi este responsabil de administrarea activităŃilor zilnice ale BCE. Comitetul este alcătuit din preşedintele BCE, vicepreşedintele şi alŃi patru membri, toŃi fiind numiŃi de comun acord de către preşedinŃii sau prim-miniştrii Ńărilor din zona euro. Membrii Comitetului Executiv sunt numiŃi pentru un mandat de opt ani care nu poate fi reînnoit. Consiliul Guvernatorilor este organul de decizie la cel mai înalt nivel din cadrul Băncii Centrale Europene. Acesta este alcătuit din cei şase membri ai Comitetului Executiv şi guvernatorii băncilor centrale din zona euro. Consiliul este condus de preşedintele BCE. Misiunea fundamentală a acestui Consiliu este să definească politica monetară a zonei euro şi, în special, să fixeze ratele dobânzilor pentru băncile comerciale care doresc să împrumute fonduri de la BCE. Consiliul General este alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele BCE şi guvernatorii băncilor centrale naŃionale din toate cele 27 de state membre UE. Consiliul General contribuie la activitatea consultativă şi de coordonare a BCE şi contribuie la pregătirile în vederea extinderii zonei euro.

6.11. OMBUDSMANUL EUROPEAN Să descopere cazurile de administrare defectuoasă şi să propună soluŃii Durata mandatului: Cinci ani; poate fi reînnoit Internet: ombudsman.europa.eu FuncŃie: PoziŃia de Ombudsman European a fost înfiinŃată prin Tratatul de instituire a Uniunii Europene în 1992. Ombudsmanul acŃionează ca intermediar între cetăŃean şi autorităŃile UE. El are dreptul de a primi şi investiga plângerile trimise de cetăŃenii, companiile şi organizaŃiile din UE şi de orice persoană cu domiciliul sau sediul într-un stat membru UE. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit; coincide cu mandatul legislativ al Parlamentului. Nikiforos Diamandouros a preluat postul de 47

Fosztó Mónika

Economie europeană

Ombudsman European în aprilie 2003 şi a fost reales în ianuarie 2005 pentru un mandat de cinci ani. Ce face Ombudsmanul? Ombudsmanul investighează „administrarea defectuoasă” la nivelul instituŃiilor şi organismelor Uniunii Europene. „Administrarea defectuoasă” înseamnă administrare incorectă sau incompletă – cu alte cuvinte, o instituŃie nu acŃionează în conformitate cu legislaŃia sau nu respectă principiile de bună administrare sau încalcă drepturile omului. Iată câteva exemple: • nedreptate; • discriminare; • abuz de putere; • necomunicarea sau refuzul de a comunica informaŃii; • întârzieri nejustificate; • proceduri incorecte. Ombudsmanul începe investigaŃiile ca urmare a unei plângeri primite sau din proprie iniŃiativă. El îşi desfăşoară activitatea independent şi imparŃial. Ombudsmanul nu solicită şi nu primeşte instrucŃiuni de la niciun guvern sau organizaŃie. Cum pot să trimit o plângere la Ombudsmanul European? Dacă doriŃi să trimiteŃi o plângere despre administrarea defectuoasă constatată la nivelul unei instituŃii sau al unui organism european, primul lucru pe care trebuie să îl faceŃi este să contactaŃi instituŃia sau organismul în cauză pe căile administrative obişnuite şi să încercaŃi să îl determinaŃi să remedieze situaŃia. Dacă această abordare nu dă rezultate, puteŃi trimite o plângere Ombudsmanului European. Este necesar să depuneŃi plângerea la Ombudsman în termen de doi ani de la data la care aŃi constatat actul de administrare defectuoasă. Trebuie să specificaŃi cine sunteŃi, care este instituŃia sau organismul împotriva căruia faceŃi plângerea şi care este problema dumneavoastră. PuteŃi solicita ca plângerea să rămână confidenŃială. Pentru sfaturi practice referitoare la redactarea plângerii, accesaŃi site-ul internet al Ombudsmanului: ombudsman.europa.eu.

48

Fosztó Mónika

Economie europeană

Ce rezultate pot aştepta? În cazul în care nu poate trata plângerea dumneavoastră — de exemplu, dacă problema reclamată a făcut deja obiectul unui proces în instanŃă — Ombudsmanul va depune toate eforturile necesare pentru a vă recomanda o altă instituŃie care vă poate fi de ajutor. Pentru a soluŃiona problema dumneavoastră, Ombudsmanul poate informa instituŃia sau organismul în cauză. Dacă problema nu este clarificată în timpul investigaŃiilor, Ombudsmanul va încerca să identifice o soluŃie amiabilă pentru remedierea situaŃiei, pe care dumneavoastră să o consideraŃi satisfăcătoare. În caz contrar, Ombudsmanul poate face recomandări pentru rezolvarea problemei. Dacă instituŃia respectivă nu acceptă recomandările sale, Ombudsmanul poate întocmi un raport special pe care îl trimite Parlamentului European pentru ca acesta să poată întreprinde acŃiunile politice ce se impun. În fiecare an, Ombudsmanul prezintă Parlamentului European un raport în care îşi prezintă întreaga activitate.

6.12. CONTROLORUL EUROPEAN PENTRU PROTECłIA DATELOR

Să protejeze datele cu caracter personal prelucrate de instituŃiile UE Durata mandatului: Cinci ani; poate fi reînnoit Internet: edps.europa.eu FuncŃie: PoziŃia de Controlor European pentru ProtecŃia Datelor (CEPD) a fost creată în 2001. ResponsabilităŃile CEPD sunt să se asigure că instituŃiile şi organismele UE respectă dreptul la intimitate al cetăŃenilor atunci când prelucrează datele cu caracter personal. Ce face CEPD? Atunci când prelucrează date cu caracter personal despre o persoană care poate fi identificată, instituŃiile şi organismele UE au obligaŃia de a respecta dreptul la intimitate al persoanei în cauză. CEPD se asigură că acest lucru se întâmplă. „Prelucrarea” implică activităŃi cum sunt colectarea datelor, înregistrarea şi arhivarea lor, identificarea lor în vederea consultării, transmiterea şi furnizarea lor către alte persoane, precum şi blocarea, ştergerea sau distrugerea lor.

49

Fosztó Mónika

Economie europeană

Există reguli stricte cu privire la intimitate care se aplică acestor activităŃi. De exemplu, în general, instituŃiile şi organismele UE nu au permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal care comuincă informaŃii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau calitatea de membru al unui sindicat. CEPD lucrează cu funcŃionarii cu atribuŃii de protejare a datelor în fiecare instituŃie sau organism UE pentru a se asigura că se aplică regulile cu privire la intimitate. CEPD oferă recomandări privind toate aspectele prelucrării datelor cu caracter personal – atât cu privire la prelucrarea în cadrul instituŃiilor şi organismelor UE, cât şi propuneri de legislaŃie nouă. Acesta cooperează cu autorităŃile naŃionale de protecŃie a datelor din statele membre UE, precum şi cu alte instituŃii importante din acest domeniu. În 2004, Peter Johan Hustinx a fost numit Controlor European pentru ProtecŃia Datelor. Cum vă poate ajuta CEPD? Dacă aveŃi motive să consideraŃi că dreptul dumneavoastră la intimitate a fost încălcat de o instituŃie sau un organism UE, vă recomandăm să vă adresaŃi, mai întâi de toate, persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor. Dacă nu sunteŃi mulŃumit de rezultat, vă recomandăm să contactaŃi funcŃionarul pentru protecŃia datelor (numele figurează pe site-ul internet al CEPD). AveŃi şi posibilitatea de a trimite o plângere Controlorului European pentru ProtecŃia Datelor, care va investiga plângerea dumneavoastră şi vă va informa despre rezultat cât mai curând posibil. Spre exemplu, CEPD poate dispune ca instituŃia sau organismul în cauză să corecteze, să blocheze, să şteargă sau să distrugă datele cu caracter personal care au fost prelucrate într-un mod care contravine legii. Dacă nu sunteŃi de acord cu decizia Controlorului, puteŃi apela la Curtea de JustiŃie. BIBLIOGRAFIE 1. BÂRSAN, MARIA, Integrarea economica europeana, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995; 2. LUłAŞ, MIHAELA, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999; 3. LUłAŞ, MIHAELA, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, 2005. 4. DICK, LEONARD, Ghidul Uniunii Europene, Editura Teora, Bucureşti, 1998 5. www.europa.eu.int 50

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL VII. POLITICA COMERCIALĂ A UNIUNII EUROPENE

Prin Tratatul de la Roma (1957) sunt stipulate etapele formării Uniunii vamale: eliminarea barierelor tarifare şi non tarifare şi aplicarea unui tarif vamal comun.Art.10 din acelaşi tratat face referire la liberalizarea mişcării bunurilor şi serviciilor în relaŃiile cu terŃii. Art. 12 şi 13 reglementează ridicarea obstacolelor de natură cantitativă şi în general a celor de natură non-tarifară şi stabileşte o perioadă de tranziŃie de 12 ani în care să se definitiveze crearea unei uniuni vamale. Instrumentele utilizate au permis încheierea procesului de tranziŃie cu doi ani înainte de perioada stabilită. Primii ani din cei 10 ai tranziŃiei sau caracterizat prin aplicarea instrumentelor integrării negative, adică a eliminării obstacolelor de orice fel din calea liberei circulaŃii a bunurilor şi serviciilor. Ultima parte a procesului de tranziŃie s-a caracterizat prin aplicarea instrumentelor integrării pozitive, adică prin crearea unor instituŃii comune şi aplicării unor politici comune. In cadrul instrumentelor integrării pozitive un rol important l-a jucat stabilirea tarifului extern comun calculat ca medie aritmetică a taxelor vamale aplicate în Benelux, FranŃa, Italia şi Germania. Tarifele menŃionate au fost în mod gradual ajustate în funcŃie de tariful extern comun, ceea ce a însemnat pentru unele Ńări o creştere a protecŃionismului prin măsuri tarifare, iar pentru altele o liberalizare a schimburilor comerciale cu terŃii. În 1969 au fost eliminate şi restricŃiile cantitative şi măsurile cu efecte similare în condiŃiile în care pentru bunurile manufacturate aceste restricŃii au fost eliminate în totalitate încă din 1961. łările care au aderat ulterior ComunităŃilor au înregistrat perioade mai scurte de tranziŃie: Irlanda , Danemarca şi Marea Britanie, intrate în 1973 au avut o perioadă de tranziŃie de cinci ani; Grecia, Spania şi Portugalia de şapte, respectiv nouă ani de tranziŃie. INSTRUMENTELE POLITICII COMERCIALE COMUNE Tariful extern comun (CET) ; Nivelul şi structura CET IniŃial, nivelul taxelor vamale stabilite prin CET a fost mai scăzut decât cel aplicat de Statele Unite sau Japonia. El a continuat să scadă progresiv ca urmare a rundelor succesive ale GATT, ajungând în prezent la un nivel mediu de 3%. De-a lungul timpului, Uniunea Europeană a 51

Fosztó Mónika

Economie europeană

negociat o serie de tarife preferenŃiale cu un număr de Ńări sau grupuri cu care a dorit să întreŃină relaŃii privilegiate. Acestea sunt: AELS- cu scopul evitării deturnării de comerŃ apărută ca urmare a lărgirii UE prin aderarea fostelor state membre AELS la UE; cu Ńările din zona mediteraneană pentru a permite accesul liber al produselor provenind dinspre spaŃiul mediteranean, în special materii prime sau semifabricate; cu Ńările ACP (Asia, Caraibe, Pacific) pentru a consolida relaŃiile dintre aceste Ńări şi UE, ca rezultat al poziŃiei lor de foste colonii pe care aceste Ńări le-au avut faŃă de Ńările membre UE; cu Ńările în curs de dezvoltare privind importul de materii prime şi semifabricate în unele domenii sensibile cum ar fi textilele sau produsele siderurgice; cu Ńări din Europa Centrală şi de Est, cu care au existat acorduri de importanŃă nesemnificativă până în 1989 şi cu care au fost semnate Acorduri de Asociere (acorduri care au un puternic caracter comercial ). În privinŃa legislaŃiei vamale comune s-au stabilit o serie de prevederi a căror punere în practică s-a realizat cu ajutorul directivelor. Acestea au conŃinut pe lângă instrumente ale integrării negative şi reglementări privind armonizarea procedurilor şi a metodelor de administrare a tarifelor naŃionale. Armonizarea s-a efectuat în concordanŃă cu art. 27 din Tratatul de La Roma conform căruia înainte de încheierea perioadei de tranziŃie, statele vor proceda la armonizarea reglementărilor administrative şi legislative. Pentru piaŃa internă, acest lucru înseamnă eliminarea formalităŃilor la frontieră, iar pentru cea externă stabilirea unor criterii comune de verificare a regulilor de origine, colectare a taxelor vamale sau reexportul mărfurilor. Prima etapă în evoluŃia ComunităŃilor a fost cea a formării Uniunii Vamale, etapă importantă deoarece pentru fiecare din Ńările comunitare bunurile tranzacŃionate reprezentau surse considerabile de formare a veniturilor în cadrul PIB.(pentru Germania şi Marea Britanie ele reprezentau o pătrime din PIB), în timp ce pentru Ńările mici (Belgia, Olanda sau Luxemburg) reprezentau 50-60% din PIB. La sfârşitul perioadei de tranziŃie s-a înregistrat o transformare spectaculoasă atât în privinŃa volumului cât şi a structurii şi dimensionării schimburilor comerciale comunitare. Clauzele sau măsurile de salvgardare. Art. 24 al GATT permite membrilor semnatari ai Acordului aplicarea unor măsuri de salvgardare în situaŃiile în care importurile unei Ńări aduc prejudicii importante producătorilor autohtoni. Acest articol

52

Fosztó Mónika

Economie europeană

permite, în scopul acoperirii clauzei de salvgardare, utilizarea barierelor netarifare şi doar ca excepŃii aplicarea unor măsuri de natură tarifară. Procedurile antidumping - sunt aplicate prin legislaŃia europeană în conformitate cu art. 6 din GATT şi cu procedurile Codului Antidumping din 1976. Conform documentelor prezentate anterior, taxele antidumping nu vor depăşi diferenŃa dintre preŃul de vânzare (mai mic) şi preŃul mediu aplicat pe piaŃa internă a exportatorului(mai mare). Un sistem apropiat taxelor antidumping îl reprezintă taxele aplicate produselor ale căror preŃuri au fost direct sau indirect subvenŃionate de guvernele Ńărilor producătoare. Aceste taxe nu pot depăşi nivelul subvenŃiilor acordate pentru producerea bunurilor respective. In ultimul deceniu s-au aplicat în jur de 150 de proceduri antidumping din care 50 au fost aplicate în mod direct împotriva Ńărilor partenere. Per total, taxele antidumping au fost îndreptate spre China (23%), Turcia (18%), Japonia (19%) şi Coreea de Sud (12%). Produsele pentru care au fost aplicate taxe anti-subvenŃie au fost produsele de înalta tehnologie provenind din Japonia sau Ńările nou industrializate sau orice tip de produs ce provine din Ńări cu costuri scăzute ale forŃei de muncă. Noul instrument de politică comercială are drept scop aplicarea unei proceduri în situaŃia în care UE observă că pe piaŃa externă există parteneri care aplică politici comerciale ilicite. Acest nou instrument permite retragerea concesiilor vamale acordate partenerilor comerciali care pot fi dovediŃi de practici comerciale ilicite. Pentru schimburile comerciale cu produse de un anumit tip s-au încheiat o serie de acorduri şi tratate speciale, după cum urmează:schimburile comerciale cu produse agricole intră sub incidenŃa politicii agricole comune;cele cu produse siderurgice intră sub incidenŃa codului E.S.C.E.;cele cu produse textile intră sub incidenŃa acordului multifibră ai cărei semnatari sunt toate Ńările UE. SUA acoperă aproximativ 20 % din totalul tranzacŃiilor efectuate de UE pe piaŃa americană. Australia, Noua Zeelandă şi Canada au înregistrat o reducere a schimburilor comerciale, reducere care se explică prin faptul că intrarea in 1973 a Marii Britanii a determinat deturnare de comerŃ dinspre Canada, Australia şi Noua Zeelandă. Canada a fost cel mai puŃin afectată deoarece principalul partener au fost şi au rămas SUA. łările din Bazinul Mediteranean au menŃinut acelaşi trend al relaŃiilor comerciale cu UE până in 1990, când în urma semnării Acordului de Asociere cu Ńările din centrul şi estul Europei a apărut deturnare de comerŃ dinspre spaŃiul mediteranean spre cel central şi est-european. Schimburile comerciale cu Ńările membre O.P.E.C. au înregistrat o scădere drastică începând cu anii 80 ca urmare a răcirii relaŃiilor politice dintre lumea arabă şi Europa Occidentală, dar şi a descoperirii de noi surse de petrol în jurul Ńărilor riverane ale UE. 53

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODULUL VIII. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

Uniunea Economică şi Monetară considerată a fi, dintr-un anumit punct de vedere, cel mai ambiŃios dar şi cel mai riscant proiect al construcŃiei europene este rezultatul unei decizii politice fundamentată pe o puternică componentă economică. Dacă doar una din cele două componente (economică sau politică) ar fi stat la baza creării Uniunii Economice şi Monetare, aceasta nu s-ar fi realizat nici în prezent deoarece doar din punct de vedere economic sau doar din punct de vedere politic argumentele nu ar fi fost suficiente. Din punct de vedere politic, formarea Uniunii Economice şi Monetare reprezintă cedare de suveranitate şi de control asupra deciziilor privind politica economică a statelor membre. Mai mult, introducerea şi utilizarea monedei unice ar presupune o singură conducere economică care ar necesita transferul de responsabilităŃi şi chiar funcŃionarea unei conduceri politice unice. Nici strict din punct de vedere economic, uniunea economică şi monetară nu prezintă argumente suficiente pentru crearea ei. SpaŃiul comunitar nu reprezintă o zonă monetară optimă. Statutul de zonă monetară optimă presupune un grad ridicat de mobilitate transfrontalieră a capitalului şi forŃei de muncă, o flexibilitate înaltă a preŃurilor şi salariilor, transferuri fiscale în condiŃiile în care veniturile din impozite sunt redistribuite spre zone aflate în recesiune. În situaŃia spaŃiului comunitar, lucrătorii nu sunt dispuşi să se mute în alte state comunitare în căutarea unui loc de muncă, tot aşa cum, datorită unei protecŃii sociale generoase nu sunt dispuşi să accepte locuri de muncă prost plătite. Pentru statele membre mai puŃin competitive, creşterea concurenŃei nu va determina nici scăderea salariilor nici migrarea lucrătorilor, iar, odată intrate în zona euro, autorităŃile monetare naŃionale nu vor putea utiliza devalorizarea, ceea ce va conduce la scăderea salariilor reale la niveluri la care aceste efecte adverse sunt reversibile. Efectul va fi creşterea şomajului în aceste state. UE nu are resurse bugetare suficiente şi nici un mecanism bine opus la punct la transferurilor fiscale dinspre statele bogate spre cele sărace. În esenŃă, statele dintr-un grup sau care aderă la un grup pot câştiga reciproc din deŃinerea unei monede comune doar atunci când structurile lor economice sunt similare şi când nu există riscul ca şocurile asimetrice să lovească doar unele din aceste Ńări. 54

Fosztó Mónika

Economie europeană

Un al doilea argument, deosebit de important îl reprezintă faptul că între economiile statelor membre există diferenŃe notabile între nivelurile de dezvoltare, fapt care va determina o reacŃie diferită la şocurile venite din exterior. Astfel, pentru Ńara exportatoare modificarea preŃului mondial al unui produs va avea efecte opuse decât pentru Ńara importatoare. În mod similar, consumatorii din unele state membre se împrumută mai mult, alŃii mai puŃin şi ca atare vor percepe în mod diferit fluctuaŃiile ratelor dobânzilor. Mecanismul ratei de schimb nu va reuşi să atenueze şocurile asimetrice. Mai există apoi şi problema incompatibilităŃii ciclurilor de afaceri, în sensul că unele state membre se pot afla în faza de creştere, altele în cea de declin sau stagnare, astfel încât o politică monetară unică nu va putea rezolva problemele tuturor statelor implicate. În cadrul zonei euro, statele membre ale acesteia nu mai au posibilitatea de a-şi stabili propria rată a dobânzii sau de a utiliza cursul de schimb ca instrument al politicii economice. Mai mult, nici unul din mecanismele alternative de ajustare, cum ar fi migraŃia, nivelul salariilor, mişcările de capital, politica fiscală, transferurile fiscale sau ajutoarele directe nu funcŃionează la parametri optimi în spaŃiul Euro. În acelaşi timp, există bariere culturale şi lingvistice legate de mobilitatea forŃei de muncă. Rata dobânzii poate fi prea ridicată pentru unele state, în care există stagnare economică şi o rată ridicată a şomajului sau prea scăzută pentru economiile aflate în pericol de supraîncălzire. Datorită acestor considerente, Uniunea Europeană reprezintă şi în prezent o zonă monetară suboptimă, fapt ce constituie un impediment în această etapă a integrării. Tratatul de la Roma nu face referire în mod explicit la introducerea unei monede unice şi nici la un sistem de coordonare a politicilor monetare între statele membre. La sfârşitul anilor ’60 colapsul sistemului financiar de la Bretton Woods, coroborat cu şocurile petroliere ale deceniului opt au adus în discuŃie crearea unui sistem monetar european. În 1969, Comisia a propus, prin Planul Barre creşterea cooperării şi asistenŃa reciprocă în situaŃii de criză financiară, iar în 1980, prin Raportul Werner, crearea unei uniuni economice şi monetare care urma să înceapă să funcŃioneze din 1980, dar care a eşuat. În urma Consiliului European de la Bruxelles din decembrie 1978, pe baza propunerii comune a cancelarului Helmut Schmit şi a preşedintelui FranŃei, Valery Giscard d’ Estaing s-a creat Sistemul Monetar European, văzut ca un instrument de creare a unei zone de stabilitate monetară în spaŃiul comunitar, dar şi ca o verigă de legătură între Bretton Woods şi Uniunea Economică şi Monetară.. Sistemul Monetar European, adoptat de către membrii ComunităŃii Europene, care au devenit membri de facto ai acestuia are ca şi componente: unitate de cont europeană (ECU) utilizată în decontările financiare 55

Fosztó Mónika

Economie europeană

un fond de cooperare monetară, instituit în 1973 mecanismul ratei de schimb institutul monetar european. ECU a fost introdus în anul 1975 ca unitate oficială de cont a ComunităŃii Europene înlocuind Unitatea Europeană de Cont. Din punct de vedere a structurii, ECU a reprezentat o monedă nominală, de fapt un coş monetar constituit în funcŃie de puterea economică a statelor membre participante la constituirea acestuia. Spre deosebire de mecanismul ratei de schimb, ECU a inclus toate statele comunitare care erau membre ale Sistemului Monetar European. IniŃial, paritatea ECU–Dolar american a fost de 1 la 1, iar ECU a fost utilizat în special pentru acoperirea tranzacŃiilor financiar-monetare, (inclusiv a emisiunilor de obligaŃiuni şi a altor titluri de creanŃă), publice şi private de unde şi denumirile de ECU public şi respectiv ECU privat, şi mai puŃin (aproximativ 1%) pentru acoperirea tranzacŃiilor comerciale. Ulterior, funcŃia de unitate de cont a fost lărgită prin utilizarea sa la elaborarea bugetelor comunitare. În 1995, ECU a primit denumirea de EURO iar din 1999 ECU şi-a încetat existenŃa. Fondul European de Cooperare Monetară, creat în aprilie 1973, reprezintă un fond comun creat din depunerile în aur şi dolari (fiecare în proporŃie de 20%) din rezervele Ńărilor ale căror monede erau cuprinse în ECU, chiar dacă nu făceau parte din mecanismul ratei de schimb. Fondul funcŃiona pe principiul acordării de credite pe termen foarte scurt pe care şi le acordau băncile centrale între ele, credite pe termen scurt şi mediu pentru echilibrarea balanŃei de plăŃi şi mecanismul mobilizării de ECU. Pentru gestionarea facilităŃilor acordate prin FECOM, a fost abilitată Banca Reglementelor InternaŃionale. În conformitate cu prevederile legate de etapa a doua a Uniunii Economice şi Monetare, Fondul European de Cooperare Monetară s-a dizolvat şi atribuŃiile acestuia au fost preluate de către Institutul Monetar European. Institutul Monetar European, înfiinŃat în 1994, cu sediul la Frankfurt, în Germania. Prin instrumente şi proceduri financiare specifice, Institutul Monetar European avea rolul de a întări cooperarea între Băncile Centrale NaŃionale ale Ńărilor comunitare, de a superviza funcŃionarea Sistemului Monetar European şi de a întări coordonarea politicilor monetare ale statelor membre în scopul asigurării stabilităŃii preŃurilor. Resursele s-au constituit din contribuŃia băncilor centrale, calculate 50% în funcŃie de populaŃie şi 50% în funcŃie de PIB. Mecanismul ratei de schimb, introdus în 1979 pentru a reduce fluctuaŃiile în valoarea nominală a monedelor statelor membre, pe baza susŃinerii reciproce şi a acŃiunilor colective ale băncilor centrale din statele membre. Băncile centrale au intervenit pe pieŃele valutare, prin cumpărarea sau vânzarea de monede, pentru a le influenŃa valoarea. IntervenŃia s-a realizat pe baza principiului cererii şi al ofertei: atunci când valoarea unei valute scădea sub un anumit prag, stabilit de comun acord şi 56

Fosztó Mónika

Economie europeană

numit marjă sau culoar de fluctuaŃie, băncile centrale au intervenit, restabilind valoarea de piaŃă a respectivei monede. În momentul crizei din 1992, mecanismul ratei de schimb avea zece membri, Spania a intrat în acest aranjament în 1987, Marea Britanie în 1990 şi Portugalia în aprilie 1992. Grecia nu făcut parte din mecanism, datorită lipsei de performanŃă a economiei, iar Luxemburgul avea legată moneda de francul belgian. Mecanismul ratei de schimb avea la bază un sistem de parităŃi care îi permitea fiecărei monede să fluctueze limitat în relaŃia cu fiecare din valutele din sistem stabilindu-se, în acelaşi timp, o rată centrală de paritate în ECU. IniŃial, monedelor li s-a permis o fluctuaŃie de +/-2,25% în jurul parităŃii centrale, cu excepŃia Italiei căreia i s-a permis o rată de fluctuare de 6% datorită unei rate ridicate a inflaŃiei şi dificultăŃilor politice interne. Acest aranjament monetar a înregistrat o serie de trăsături particulare, in sensul că a fost primul sistem al ratelor de schimb în întregime european, fără a avea la bază o monedă de referinŃă extraeuropeană . În acelaşi timp, el nu s-a constituit în jurul unei monede pivot ci pe baza unui mecanism de schimb bilateral. Criza din 1992-1993, în timpul căreia două monede (lire sterlină şi cea italiană) s-au retras din sistem, cinci dintre ele şi-au realiniat ratele de schimb (peseta spaniolă, escudo portughez, lira Irlandeză, coroana daneză şi francul francez) şi una dintre ele a atins marje de fluctuare de +/- 15% a demonstrat faptul că integrarea monetară cu mai multe monede aflate în circulaŃie nu dă rezultatele scontate şi că singura cale pentru atingerea acestui deziderat o reprezintă moneda unică. S-a pus astfel problema reconsiderării disciplinei monetar financiare în cadrul sistemului prin flexibilizarea operaŃională şi crearea unor noi mecanisme care să permită integrarea monetară. Din acest considerent, în 1999, când s-a adoptat moneda unică, a fost lansat un al doilea mecanism al ratei de schimb (numit MRS 2) în cadrul căruia sistemul multilateral a fost înlocuit cu unul bilateral, prin care fiecare monedă participantă are definită o paritate centrală comparativ cu euro. Acest mecanism permite intervenŃia de către Banca Centrală Europeană şi de către băncile centrale ale statelor membre atunci când cursul de schimb depăşeşte marja de +/- 15% faŃă de cursul central. Din MRS 2 fac parte statele membre din zona euro şi Danemarca (aceasta din urmă optând pentru un culoar de fluctuaŃie de +/- 2,25%.). Un obiectiv cel puŃin la fel de important al MRS2 îl reprezintă ajutorul acordat statelor membre din afara zonei Euro în aplicarea unor politici de stabilizare macroeconomică cu scopul impulsionării acestora pentru a atinge convergenŃa necesară intrării în zona Euro. Avantajele care au decurs din funcŃionarea mecanismului ratei de schimb sunt:

57

Fosztó Mónika

Economie europeană

creşterea stabilităŃii mediului financiar prin utilizarea unui sistem de cursuri semi fixe care au permis reducerea riscurilor investiŃionale şi de afaceri; acŃiuni colective care le-au permis statelor membre să se bazeze nu doar pe eforturile proprii de menŃinere a valorii monedelor lor; impunerea disciplinei financiare în lupta împotriva inflaŃiei prin stabilirea unei marje permise de depreciere a unei monede; mai bună alocare a resurselor, ca efect al eliminării incertitudinilor legate de fixarea cursului de schimb şi, prin aceasta, a utilizării mecanismului preŃurilor ca instrument de alocare a resurselor; stimularea sectoarelor manufacturiere prin stabilitatea cursului de schimb; în absenŃa acestei stabilităŃi, resursele se orientau spre sectoarele economice care nu aveau legătură cu exportul; stimularea firmelor mici şi mijlocii mai puŃin expuse riscului legat de cursul de schimb; creşterea schimburilor comerciale la nivel intra-unional. Dezavantajele care au făcut ca acest mecanism să nu poată evita o criză de proporŃii cum a fost cea din 1992, au fost: faptul că s-a pornit de la presupunerea că valoarea monedelor ar fi putut fi menŃinută prin intervenŃie guvernamentală, ceea ce înseamnă capacitatea limitată a guvernelor de a acoperi piaŃa; faptul că a plecat de la presupunerea, care s-a dovedit a fi eronată, că guvernele ar fi fost dispuse să intervină atunci când monedele altor state membre s-au depreciat, contribuind prin intervenŃia lor la stabilitatea acestora; mecanismul a funcŃionat bine în condiŃiile unor rate ale inflaŃiei scăzute şi constante, dar a reacŃionat violent şi negativ în momentul în care pe piaŃă au apărut perturbările generate de reunificarea Germaniei sau de rezultatul respingerii, prin referendum, a ideii de uniune monetară sau monedă unică în unele din statele membre; a încurajat speculanŃii care au găsit un cumpărător garantat pentru monedele slabe din sistem în persoana băncilor centrale ale statelor membre; pierderea, de către guvernele statelor membre, a suveranităŃii monetare asupra economiilor naŃionale cu toate implicaŃiile care derivă din acest aspect. FuncŃionarea Sistemului Monetar European şi în special în cadrul acestuia a mecanismului ratei de schimb a implicat respectarea marjelor de fluctuaŃie în limitele impuse, ceea ce a determinat, prin angajamentele luate, o scădere a independenŃei băncilor centrale, generând aşa numita 58

Fosztó Mónika

Economie europeană

“trinitate imposibilă” adică, imposibilitatea de a avea, în acelaşi timp o politică monetară independentă, un sistem de cursuri fixe şi o mobilitate deplină a capitalului. În perioada funcŃionării sistemului, membrii mecanismului ratei de schimb au optat, în general pentru stabilitatea ratei de schimb combinată cu un control riguros al mişcării capitalurilor. IndependenŃa monetară a permis statelor membre să opereze cu rate diferite ale inflaŃiei însă şocurile petroliere din anii 70 au determinat o creştere a diferenŃei dintre aceste rate ceea ce a obligat fie la o reglare a ratei inflaŃiei prin renunŃarea la sistemul de cursuri fixe, fie la o renunŃare la independenŃa în stabilirea ratei inflaŃiei şi menŃinerea sistemului cursurilor fixe. SoluŃia aleasă a fost aceea a menŃinerii divergenŃelor între ratele inflaŃiei şi ajustarea ratele de schimb ori de câte ori era necesar pentru a evita problemele legate de competitivitate în plan intern şi extern. FuncŃionarea Sistemului Monetar European a condus la reducerea impredictabilităŃii cursului de schimb între monedele componente ale acestuia, introducerea şi creşterea gradului de convergenŃă între ratele inflaŃiei la nivelul statelor membre, încurajarea aplicării unor rate de creştere a ofertei de bani din ce în ce mai mici şi mai apropiate, reducerea variabilităŃii ratelor naŃionale ale inflaŃiei, ale creşterii ofertei de bani şi ale dobânzilor. Transformarea ComunităŃii Europene în Uniune Economică şi Monetară, aşa cum a fost prevăzută prin Tratatul de la Maastricht, semnat în februarie 1992 şi intrat în vigoare în 1993 a fost conturată încă din 1988, o dată cu elaborarea Raportului asupra Uniunii Economice şi Monetare, cunoscut şi sub numele de Raportul Delors. Acest raport a prefigurat construcŃia noii forme integrative în trei etape, recomandând crearea sistemului băncilor centrale europene, fără a recomanda însă în mod explicit utilizarea unei monede unice. OpoziŃia Marii Britanii, argumentată prin pierderea de suveranitate pe care o presupunea noua fază integrativă, a întârziat începerea unificării monetare. Tratatul de la Maastricht, cunoscut şi sub numele de Tratatul Uniunii Europene, a stabilit calendarul Uniunii Economice şi Monetare, cadrul instituŃional necesar funcŃionării acesteia, format din Banca Centrală Europeană şi sistemul băncilor centrale precum şi criteriile de convergenŃă pentru economiile statelor membre. Prima etapă a calendarului cuprinsă între 1 iulie 1990 şi 31 decembrie 1993, ale cărei elemente centrale au fost stabilite înainte de Maastricht, a reprezentat etapa consolidării pieŃei. În cadrul ei s-au realizat o serie de progrese legate de abolirea restricŃiilor legate de mişcările de capital, consolidarea mecanismului ratei de schimb şi o întărire a cooperării între băncile centrale ale statelor membre. În cadrul acestei etape, în procesul de consolidare a pieŃei Consiliul a stabilit un cadru de

59

Fosztó Mónika

Economie europeană

convergenŃă al performanŃelor economice din statele membre şi de monitorizare a progresului realizat, pe baza unor rapoarte periodice. Cea de-a doua etapă, începută la 1 ianuarie 1994, de formare instituŃională, a marcat alinierea şi convergenŃa economiilor statelor membre dar a şi implicat transferul autorităŃii monetare către Sistemul European al Băncilor Centrale şi crearea Institutului Monetar European. Etapa a treia a impus trecerea spre sistemul irevocabil de cursuri fixe, utilizarea unei politici monetare unice pentru statele membre participante precum şi înlocuirea progresivă, până la eliminare, a monedelor statelor membre care au îndeplinit criteriile de convergenŃă cu moneda unică Euro. Tratatul de la Maastricht condiŃionează participarea în cadrul Uniunii Economice şi Monetare de îndeplinirea unor criterii de convergenŃă nominală, un fel de Ńinte cantitative de referinŃă, cunoscute şi sub numele de Criteriile de la Maastricht. Acestea sunt: rată scăzută a inflaŃiei, care să nu depăşească cu mai mult de 1,5 % cele mai bune performanŃe ale statelor membre participante în anul dinaintea examinării; dobânzi scăzute pentru creditele pe termen lung, care să nu depăşească cu mai mult de 2% dobânzile din cele mai performante state membre participante în anul dinaintea examinării; un deficit real sau planificat care să nu depăşească 3% din PIB datorie publică cumulată care să nu depăşească 60% din PIB; stabilitatea cursului de schimb, în sensul menŃinerii cursului naŃional în limitele marjelor normale de fluctuaŃie ale MRS2 pentru cel puŃin doi ani înaintea intrării în zona euro. Criteriul de convergenŃă a cursului de schimb reprezintă una din condiŃiile Tratatului de la Maastricht care trebuie îndeplinită de către statele membre înainte de adoptarea monedei unice. Aceasta presupune participarea obligatorie la MRS2 cel puŃin doi ani înainte de intrarea în zona euro, timp în care nu este permisă realinierea parităŃii centrale în sensul devalorizării în cei doi ani de participare la MRS2. În afara acestor criterii, au fost luate în calcul şi o serie de alŃi factori, cum ar fi gradul de integrare al pieŃelor, soldul balanŃei de plăŃi, costul unitar al forŃei de muncă precum şi alte elemente relevante pentru stabilitatea pieŃelor. Alături de criteriile de convergenŃă nominală, însă fără a face obiectul Tratatului de la Maastricht, au apărut, la iniŃiativa Comisiei Europene şi a Băncii Centrale Europene o serie de criterii care merg pe asigurarea convergenŃei şi coeziunii structurilor economice ale statelor membre şi ale celor candidate. Aceste criterii numite şi criteriile de convergenŃă reală privesc: 60

Fosztó Mónika

Economie europeană

- gradul de deschidere a economiei, calculat ca pondere a schimburilor comerciale externe în PIB, - ponderea comerŃului bilateral că Ńările membre ale Uniunii Europene în totalul comerŃului exterior, - structura economiei pe cele trei ramuri principale (industrie, agricultură şi servicii), - PIB-ul pe cap de locuitor, calculat fie în funcŃie de paritatea puterii de cumpărare, fie la cursul nominal. La summitul de la Bruxelles din mai 1998, Consiliul a decis că 11 din cele 15 state membre îndeplineau criteriile de convergenŃă şi deci puteau participa la etapa a treia a procesului integrativ. În fapt, s-au făcut o serie de concesii dintre care le amintim pe cele legate de ponderea datoriei publice în PIB în cazul Italiei şi al Belgiei. Pentru a se evita controlul guvernelor asupra chestiunilor financiare ale statelor membre, sa semnat Pactul de Stabilitate şi Creştere de la Dublin (1996) prin care era asigurată disciplina financiară prin evitarea unor deficite bugetare peste limitele stabilite. Conform prevederilor Tratatului Uniunii Europene, statele care aderă la Uniunea Europeană obŃin o derogare temporară în ceea ce priveşte adoptarea monedei comune şi implicit intrarea în zona euro, ceea ce presupune ca, ulterior aderării, acestea să intre în MRS2. Structura instituŃională a Uniunii Economice şi Monetare este dată în principal de către Banca Centrală Europeană şi băncile centrale ale statelor membre formează Sistemul European al Băncilor Centrale. Din acest sistem mai fac parte şi băncile centrale ale statelor membre care nu fac parte din zona Euro, şi care nu participă la luarea deciziilor cu privire la politica monetară unică pentru zona Euro. Obiectivul declarat al SEBC îl constituie menŃinerea stabilităŃii preŃurilor alături de definirea şi implementarea politicii monetare unice, crearea şi deŃinerea de rezerve valutare ale statelor participante şi asigurarea stabilităŃii sistemului financiar. Începând cu 1 ianuarie 1999, politica monetară a Uniunii Europene nu a mai fost concepută la nivel naŃional, ci la nivel comunitar de către Banca Centrală Europeană. Instrumentele şi procedurile de politică monetară utilizate de către BCE sunt: operaŃiunile pe piaŃa deschisă, din care fac parte operaŃiunile de cesiune temporară, operaŃiile ferme de vânzare de active de către SEBC, emisiunea de certificate de depozit, operaŃiuni de schimburi de devize şi lichidităŃi în alb; facilităŃi permanente care permit furnizarea sau retragerea de lichidităŃi; rezervele obligatorii; controlează dobânda la împrumuturile pe termen foarte scurt, dar nu şi pentru cele pe termen lung, cu ajutorul cărora se finanŃează datoria publică. 61

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODUL IX. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

Considerată uneori drept “victimă a propriului succes”, Politica agricolă comună a reprezentat, încă de la crearea ei, una din cele mai controversate politici comunitare. Cu toate că în prezent agricultura utilizează doar 1,8 % din PIB-ul comunitar (spre deosebire de 12% în anii 60) şi acoperă doar 4% din totalul populaŃiei active, ea continuă să constituie o sursă de conflicte atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi în relaŃiile acesteia cu principalii săi parteneri comerciali. Indiferent dacă e privită la nivel naŃional, regional sau mondial, agricultura a reprezentat întotdeauna un segment sensibil al economiei şi a fost şi este privită, şi în prezent, ca o ramură de un tip special, care trebuie protejată şi subvenŃionată. Argumentele în favoarea acestei afirmaŃii sunt următoarele: Produsele agricole sunt destinate acoperirii trebuinŃelor vitale ale indivizilor; datorită acestui fapt ele reprezintă unul din elementele de bază ale securităŃii economice şi, în ultimă instanŃă, chiar al supravieŃuirii unei economii. Structurile agricole naŃionale sunt legate de structurile sociale. Produsele agricole sunt materii prime într-o serie de ramuri ale industriei uşoare, ca atare existenŃa lor determină buna funcŃionare a acestor ramuri; Privită din perspectiva ofertei, piaŃa produselor agricole are un grad ridicat de volatilitate, determinat în principal de dependenŃa acesteia de factori naturali. Oferta volatilă se întâlneşte pe piaŃă cu o cerere relativ rigidă, ceea ce face ca preŃul produselor agricole, lăsat la jocul liber al pieŃei, să fluctueze puternic chiar în intervale foarte scurte de timp. Pentru a asigura o relativă stabilitate în acoperirea nevoilor consumatorilor dar şi în veniturile producătorilor a fost nevoie de intervenŃii în mecanismul pieŃei, atât prin intermediul preŃului cât şi prin alte pârghii şi instrumente specifice. În ultima perioadă se pune accentul pe componenta ecologică a activităŃii economice, ori, datorită veniturilor relativ scăzute obŃinute în agricultură, comparativ cu cele obŃinute în alte sectoare ale economiei, e nevoie de un ajutor din partea statului pentru a asigura componenta ecologică a acestei ramuri. În privinŃa spaŃiului comunitar, trebuie menŃionat faptul că agricultura a fost întotdeauna un sector protejat şi subvenŃionat de către 62

Fosztó Mónika

Economie europeană

stat. După cel de-al doilea război mondial atenŃia acordată agriculturii s-a intensificat în urma experienŃei generate de lipsa alimentelor şi a foametei din timpul războiului. Argumentele în favoarea unei politici agricole comune au fost: a).contrastele existente la nivelul celor şase state membre, în momentul constituirii structurilor comunitare, contraste datorate pe de-o parte unor cauze de natură geografică dar şi modului în care naŃiunile europene au tratat de-a lungul timpului problema agriculturii; b). statele bogate au avut tendinŃa de a-şi susŃine fermierii prin acordarea de subvenŃii şi prin preŃuri ridicate, în timp ce statele sărace au încercat să atragă la bugetul de stat cât mai multe venituri dinspre sectorul agricol, în special prin pârghii fiscale; c). faptul că, deşi la sfârşitul anilor 60 cei şase membrii fondatori aveau 65 milioane hectare de teren utilizat în agricultură, la o populaŃie agricolă de 17,5 milioane de persoane, cu diferenŃieri semnificative între statele membre, în sensul că ponderea populaŃiei agricole era de 33% în Italia, 25% în FranŃa, 20% în Belgia, în timp ce agricultura producea 36%din PIBul Italiei, 30% din cel al FranŃei şi 15% din cel al Germaniei, producŃia agricolă acoperea numai 85% din nevoia de hrană a celor şase; d). diferenŃe semnificative atât din punct de vedere al dimensiunilor cât şi al randamentelor fermelor europene comparativ cu cele din Statele Unite; astfel, fermele din Statele Unite aveau o dimensiune medie de aproximativ 20 de ori mai mare decât cele europene; un fermier american hrănea 50 de locuitori, în timp ce unul european hrănea 10 locuitori. Formarea pieŃei unice s-a realizat sectorial, deci trebuia inclusă şi agricultura. DiscuŃiile iniŃiale s-au purtat asupra includerii sau nu a agriculturii în procesul de integrare a pieŃelor naŃionale europene. Excluderea beneficia de argumente teoretice cum ar fi acela că o structură integrativă nou creată nu poate fi net avantajoasă decât atunci când, conform teoriei veneriene, e formată din economiile cu structuri concurenŃiale şi niveluri comparabile de dezvoltare. Cum sectoarele agricole ale Ńărilor europene erau caracterizate de o puternică eterogenitate lansarea lor într-un regim de liber schimb specific pieŃelor comune fără o completare legislativ instituŃională specifică ar fi accentuat disparităŃile existente. Interese politice şi economice au determinat includerea agriculturii în procesul construcŃiei europene şi aplicarea unei politici comune prin care agricultura avea să devină expresia cea mai fidelă a principiilor de funcŃionare şi existenŃă a unui sistem integrat. ExistenŃa pieŃei unice a lărgit sfera de desfacere a produselor în interior, obligând la specializarea producătorilor, cu efecte asupra creşterii producŃiei concomitent cu ieftinirea produselor. Toate acestea au condus la nevoia de a utiliza instrumente comune de protecŃie a fermelor şi fermierilor dar şi pentru a stimula desfacerea surplusului în exterior.

63

Fosztó Mónika

Economie europeană

Din punct de vedere politic, Politica Agricolă Comună a fost “o afacere franco-germană,” în sensul că Germania şi-a deschis piaŃa produselor agricole franceze, iar FranŃa produselor industriale germane. Agricultorii din statele europene puternice au reprezentat dintotdeauna o forŃă demnă de luat în considerare. Politica Agricolă Comună a fost creată prin Tratatul de la Roma (art. 38-47, acum art. 32-37) iar principiile de operare au fost stabilite în cadrul ConferinŃei de la Stresa, care a avut loc în 1958, şi ale cărei prevederi au fost puse în aplicare începând cu 1962. Această politică acoperă o gamă largă de activităŃi specifice dintre care amintim controlul schimburilor comerciale cu produse agricole, măsuri de susŃinere prin preŃuri, transferuri ale veniturilor, subvenŃii de producŃie, fonduri de investiŃii nerambursabile, reglementări legate de standardele de sănătate, etc. Obiectivele Politicii agricole comune, conform articolului 33 din Tratat, sunt: creşterea productivităŃii în agricultură prin promovarea progresului tehnic şi utilizarea optimă a factorilor de producŃie, în special a forŃei de muncă; asigurarea unui standard de viaŃă decent lucrătorilor agricoli; stabilizarea pieŃelor agricole; asigurarea ofertei de hrană la nivel comunitar; asigurarea unor preŃuri de consum rezonabile pentru produsele agricole. Pentru atingerea acestor obiective s-au stabilit, la Stresa, cele două tipuri de politici: A. politica de control a pieŃei care conŃine reglementări de funcŃionare a pieŃei, organele de intervenŃie, reglementări privind concurenŃa şi comerŃul exterior comunitar; B. politica structurală, vizând modificări în factorii de producŃie, condiŃiile de producŃie, formarea unor fonduri de finanŃare a acestei politici la nivel comunitar. 9.1. POLITICA DE CONTROL A PIEłEI Principiul care stă la baza Politicii agricole comune este acela conform căruia pieŃele agricole sunt administrate, instrumentele utilizate în acest sens fiind preŃurile, cotele de producŃie, subvenŃiile şi barierele de import. Reformele recente ale Politicii Agricole Comune au introdus o serie de instrumente noi, cum ar fi suportul financiar direct acordat fermierilor, stimulentele financiare acordate agricultorilor pentru a renunŃa la cultivarea pământului etc. Indiferent de natura instrumentelor utilizate, sistemul este, în esenŃă, unul care distorsionează piaŃa. Cele trei principii fundamentale ale Politicii Agricole Comune

64

Fosztó Mónika

Economie europeană

unitatea pieŃei realizată prin liberalizarea mişcării produselor agricole în limitele spaŃiului comunitar; preferinŃa comunitară realizată prin protecŃia de importurile de produse agricole din afara spaŃiului comunitar şi promovarea exporturilor comunitare; acest principiu, care favorizează producătorii, restrânge posibilitatea de alegere a consumatorilor comunitari; solidaritatea financiară (responsabilitatea financiară comună) conform căruia costurile PAC sunt suportate de către toate statele membre, fără a lua în calcul în mod direct contribuŃia pe care au adus-o la bugetul comunitar . Pentru ca politica de control a pieŃei să funcŃioneze se utilizează trei tipuri de sisteme de control al pieŃei:schemele de garantare şi preŃul de intervenŃie, care se aplică la 70% din produsele agricole. Schemele de intervenŃie garantează preŃul minim la care agenŃiile comunitare intervin şi cumpără produse pe care le stochează;formarea liberă a preŃurilor pentru un număr limitat de produse; Principalele instrumente utilizate în cadrul politicii de control a pieŃei sunt : sistemul de susŃinere a preŃurilor; subvenŃiile directe; barierele de import; subvenŃiile la export; existenŃa unui sistem monetar propriu agriculturii (agrimonetary system). Instrumentul pivot utilizat în cadrul sistemului de control al pieŃei îl constituie sistemul de susŃinere a preŃurilor. De menŃionat că Uniunea Europeană a stabilit şi utilizează şi în prezent plafoane de preŃ pentru aproape toate produsele agricole. De regulă, preŃurile astfel stabilite sunt cu 50% până la 100% mai mari decât preŃul mondial. Sistemul de susŃinere a preŃurilor este format din: preŃul de intervenŃie, adică preŃul la care agenŃiile comunitare cumpără şi stochează produsele de pe piaŃă atunci când producŃia este excedentară. Nu trebuie confundat preŃul de intervenŃie cu intervenŃia în sine, care e un mecanism de stabilizare a pieŃei. Este un preŃ unic pentru spaŃiul comunitar; preŃul Ńintă e format din preŃul de intervenŃie + diferenŃa dintre preŃul de piaŃă şi cel de intervenŃie la care se adaugă costul transportului între zona cu producŃia cea mai mare şi cea cu producŃia cea mai mică din spaŃiul comunitar. Acest preŃ e unul care se fixează zilnic şi se speră să se obŃină pe piaŃa cu producŃia cea mai mică;

65

Fosztó Mónika

Economie europeană

preŃul prag, utilizat pentru importurile de produse agricole atunci când preŃul acestora este mai mic decât preŃul la care se obŃin produsele în spaŃiul comunitar şi se calculează ca diferenŃă între preŃul Ńintă şi costul depozitării la care se adaugă costul transportului. Alături de preŃurile menŃionate anterior, există şi preŃuri specifice unor produse , cum ar fi preŃul orientativ (guide price) pentru carnea neprelucrată, preŃul de bază (basic price) pentru legume şi fructe, preŃul de retragere de pe piaŃă (withdrawla price) utilizat pentru legume şi fructe atunci când acestea ating un anumit grad de perisabilitate. Prin crearea şi utilizarea unor preŃuri distorsionate pentru anumite produse agricole s-a încurajat creşterea producŃiei acestora, ajungându-se, pe această cale, la obŃinerea de surplusuri. Ca atare, au apărut noi pârghii, de data aceasta pentru a reduce susŃinerea financiară atunci când se ating Ńintele propuse. Din această categorie menŃionăm cantităŃile maxime garantate, cotele maxime de producŃie şi co-responsabilitatea producătorilor în susŃinerea costului producŃiei obŃinute în surplus. SubvenŃiile directe reprezintă ajutoare suplimentar acordate unor produse agricole, de regulă produse marginale, cum ar fi măslinele, viermii de mătase sau anumite tipuri de seminŃe. Barierele de import reprezintă un sistem mixt de taxe vamale aplicate asupra importurilor combinat cu stabilirea unor cote de import asupra produselor agricole. Uniunea Europeană a încheiat, de-a lungul timpului, o serie de acorduri preferenŃiale care permit accesul produselor agricole din statele în curs de dezvoltare în regim preferenŃial, însă aceste produse, provenind în special din zona mediteraneană nu reprezintă un pericol pentru agricultura europeană. SubvenŃiile de export (sau restituirile la export) reprezintă un mod de a susŃine exporturile de produse agricole comunitare pe piaŃa externă atunci când costul obŃinerii acestora la nivel comunitar e mai mare decât cel de pe piaŃa mondială. Acordarea unor astfel de subvenŃii este interpretată drept un mod de distorsionare a concurenŃei şi penalizată de către OrganizaŃia Mondială a ComerŃului, fapt care a determinat o reducere a cheltuielilor cu subvenŃiile de export ale Uniunii de la 55% din totalul exporturilor de produse agricole în 1992 la mai puŃin de 10% în 1998. Sistemul monetar propriu agriculturii a apărut din nevoia de a asigura, şi prin pârghii monetare, stabilitatea preŃurilor produselor agricole şi implicit a veniturilor producătorilor agricoli. În esenŃă, sistemul se baza pe calculul unor rate de schimb speciale numite “ cursuri verzi” aplicate produselor agricole. Atunci când pe piaŃă existau diferenŃe între cursurile “verzi” şi cele ale pieŃei, prin mecanismul numit compensări monetare (care reprezintă în fapt un sistem de impozite şi subvenŃii) se acordau compensaŃii producătorilor afectaŃi de diferenŃele de 66

Fosztó Mónika

Economie europeană

curs. Sistemul compensărilor monetare a fost înlocuit, în 1992, de aranjamente agro-monetare, prin care se fixau, periodic, ratele de schimb pentru preŃurile de decontare ale produselor agricole în interiorul spaŃiului comunitar. Începând cu 1 ianuarie 1999, sistemul “banilor verzi “ a fost înlocuit cu mecanismul ratei de schimb, inclusiv pentru statele cele patru state membre care în acel moment nu făceau parte din zona Euro. 9.2. COSTURILE ŞI BENEFICIILE POLITICII AGRICOLE COMUNE Dezvoltarea agriculturii comunitare a permis transformarea Uniunii Europene dintr-un importator net de produse agricole la mijlocul anilor 60, în cel de-al doilea exportator de produse agricole la nivel mondial. Acest lucru s-a realizat ca urmare a creşterii productivităŃii dar şi ca urmare a susŃinerii financiare puternice de care s-a bucurat sectorul agricol în spaŃiul comunitar. Aceasta a făcut ca, pe fondul creşterii preŃurilor alimentelor într-un ritm mai scăzut decât al preŃurilor bunurilor de consum, să se înregistreze o creştere de patru ori a volumului bunurilor agricole tranzacŃionate între statele membre. Costuri Controversele legate de Politica Agricolă Comună sunt legate în principal de aspectele financiare legate de buna funcŃionare a acesteia. Se spune că acesta este cea mai costisitoare, birocratică şi risipitoare dintre politicile comunitare dar şi politica cu cel mai puternic caracter protecŃionist. Principalele critici aduse acestei politici sunt legate de faptul că: Este o politică “scumpă” în sensul că utilizează între 45 şi 50% din bugetul comunitar. Dacă în 1965 cheltuielile legate de agricultură reprezentau 8% din bugetul comunitar, în 1969 ele ajunseseră la 80%. Ritmul anual de creştere al cheltuielilor bugetare a fost de aproximativ 90% în primii 15 ani de funcŃionare ai ComunităŃii, stabilizându-se, la nivelul anilor 90, la aproximativ 7%. Veniturile obŃinute din taxele vamale aplicate importurilor sunt depăşite de sumele cheltuite pentru acordarea de subvenŃii, achiziŃionarea şi stocarea surplusului sau pentru alte cheltuieli legate de exportul produselor agricole; Este o politică anacronică, în sensul că acele condiŃii care existau în momentul creării ei nu mai există . Problema majoră a anilor 60, lipsa de produse agricole s-a transformat în problema surplusului de produse agricole, în condiŃiile în care, începând cu 1973 consumul de produse agricole a înregistrat o creştere anuală de mai puŃin de 0,5%, iar producŃia agricolă în aceeaşi perioadă a înregistrat o creştere de 2% pe an. Problema surplusului de produse agricole a ridicat o serie de probleme, printre care cele legate de stocare şi depozitare cu toate costurile 67

Fosztó Mónika

Economie europeană

aferente. Rezolvarea problemei surplusului a fost căutată în mai multe direcŃii, dintre care exportul acestuia a fost una din alternative. Datorită faptului că preŃurile din spaŃiul comunitar se situează peste preŃurile mondiale, Politica Agricolă Comună a introdus un nou instrument, provenit din sfera politicilor comerciale, numit “restituiri la export” prin care producătorilor agricoli comunitari li se acopere diferenŃa dintre costul obŃinerii produsului (mai mare) şi preŃul cu care acesta putea fi vândut la export (mai mic).Prin acordarea de subvenŃii mascate, UE încuraja practicarea dumpingului cu produse agricole comunitare. După Runda Uruguay a GATT aceste practici au fost interzise; Consumatorii europeni sunt dezavantajaŃi pe de o parte datorită impozitelor pe care le plătesc, din care o parte importantă sunt utilizate pentru susŃinerea agriculturii, pe de altă parte datorită preŃurilor ridicate ale produselor agricole comunitare comparativ cu cele din alte Ńări. Cum între categoriile de consumatori europeni există diferenŃa nu numai de la un stat membru la altul ci şi între clasele sociale, consumatorii cu venituri scăzute vor fi dezavantajaŃi prin faptul că vor participa cu o pondere mai mare a veniturilor lor la formarea şi susŃinerea fondurilor agricole prin faptul că cea mai mare parte a veniturilor lor sunt utilizate pentru hrana acoperită de produse agricole. Utilizarea plafoanelor de preŃ determină în fapt o redistribuire a puterii de cumpărare dinspre familiile sărace spre fermierii bogaŃi; Este o politică generatoare de inechitate între categoriile sociale, în sensul că subvenŃiile se acordă numai unor categorii profesionale şi nu şi altora din sectoare în care veniturile sunt reduse (cum ar fi mineritul sau industria oŃelului); Este o politică generatoare de inechitate, în sensul că producătorii mari sunt avantajaŃi mai mult decât micii producători. ExplicaŃia constă în faptul că fermele de mari dimensiuni obŃin, datorită economiilor la scară, produsele la costuri marginale mai scăzute decât cele ale fermelor de mici dimensiuni. Creşterea producŃiei ca urmare a introducerii taxei vamale va determina o creştere a beneficiului marginal şi implicit a celui total, ca diferenŃă între preŃul intern ( egal cu preŃul mondial plus taxa vamală) şi costul marginal. Conform estimărilor Comisiei Europene, la nivelul anului 1994 aproximativ 20% din totalul fermierilor europeni au primit aproximativ 80% din beneficiile PAC,deoarece aproximativ 80% din producŃia agricolă provine din fermele de mari dimensiuni; Datorită caracterului puternic protecŃionist, reprezintă o sursă de conflict cu alte state, în special cu Statele Unite; 68

Fosztó Mónika

Economie europeană

A generat distrugerea mediului înconjurător prin încurajarea agriculturii intensive şi a supraproducŃiilor. Beneficii Aplicarea Politicii Agricole Comune a indus o serie de costuri de natură economico-socială dar a şi generat o serie de efecte pozitive. Dintre acestea cele mai importante sunt următoarele: utilizarea preŃurilor prag a permis, prin intermediul preŃurilor, creşterea veniturilor fermierilor şi prin aceasta atingerea unui grad de coeziune socială între Europa urbană şi cea rurală. Cu toate acestea, se menŃin încă diferenŃe semnificative între nivelul veniturilor medii obŃinute în agricultură comparativ cu media UE. Astfel, la nivelul anului 1990 venitul mediu al unui lucrător din agricultură reprezenta mai puŃin de 40% din venitul mediu al unui lucrător din UE; creşterea preŃurilor a determinat, pe căile menŃionate anterior, o creştere a producŃiei agricole, reducând prin aceasta dependenŃa de importuri a spaŃiului comunitar; în perioada cuprinsă între 1950 şi 1960 s-a înregistrat o creştere a veniturilor medii mult mai accentuată decât cea înregistrată la nivelul preŃurilor produselor agricole ceea ce a determinat o scădere a ponderii cheltuielilor cu alimentele din totalul veniturilor personale aplicarea unor metode şi tehnologii moderne (inclusiv utilizarea pe scară largă a îngrăşămintelor chimice şi a hormonilor de creştere) a condus la creşterea producŃiei dar şi a productivităŃii terenurilor agricole. Această modificare a productivităŃii nu a fost însoŃită de o creştere corespunzătoare a consumului, în condiŃiile în care cererea pentru bunuri de subzistenŃă este relativ rigidă, motiv pentru care , după 1977, UE s-a transformat din importator net în exportator net de produse agricole.

69

Fosztó Mónika

Economie europeană

MODUL X. EDUCAłIE ŞI CERCETARE

Ce este programul Leonardo da Vinci? Programul “Leonardo da Vinci” a fost iniŃiat şi lansat de UE în anul 1994, ca un program comunitar de cooperare transnaŃională în domeniul formării profesionale a forŃei de muncă. Comisia Europeană coordonează şi cofinanŃează acest program, care este operaŃional începând cu anul 1995. România participă la Programul “Leonardo da Vinci” ca partener cu drepturi depline, începând cu 1 septembrie 1997. Obiectivele programului: a. dezvoltarea aptitudinilor şi competenŃelor persoanelor, mai ales ale tinerilor aflaŃi în formare profesională iniŃială, b. ameliorarea calităŃii formării profesionale şi încurajarea accesului la formarea profesională continuă şi la dobândirea de aptitudini şi competenŃe pe tot parcursul vieŃii; c. promovarea şi întărirea contribuŃiei formării profesionale (FP) la procesul de inovare, pentru a ameliora competitivitatea şi spiritul antreprenorial, în scopul creării de noi locuri de muncă. Stimularea cooperării între instituŃiile care se ocupă cu FP, inclusiv întreprinderile, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM). Obiectivele programului se realizează prin: mobilităŃi transnaŃionale, proiecte pilot, promovarea competenŃelor lingvistice, dezvoltarea reŃelelor de cooperare transnaŃională, elaborarea sau actualizarea unor materiale de referinŃă comunitare. Care este vârsta până la care se poate aplica la programul Socrates? AcŃiunile SOCRATES se adresează unor beneficiari cu vârste foarte diferite. De exemplu: AcŃiunea ARION – vizează schimbul de informaŃii şi experienŃă pentru factorii de decizie din domeniul educaŃiei. AcŃiunea constă în vizite de studiu cu durata de 5 zile, adresate factorilor de decizie din domeniul învăŃământului preuniversitar. Poate participa personalul de conducere de la nivel local, regional sau naŃional, din structura ministerului sau a departamentelor guvernamentale 70

Fosztó Mónika

Economie europeană

legate de educaŃie, inspectori, directori, conducători de instituŃii şi departamente, formatori, responsabili şi coordonatori de programe naŃionale în domeniul educaŃional. Profesorii nu fac parte din grupul Ńintă al acŃiunii Arion, pentru aceştia existând alte componente ale programului Socrates. AcŃiunea COMENIUS se adresează tot învăŃământului preuniversitar. COMENIUS urmăreşte îmbunătăŃirea calităŃii şi consolidarea dimensiunii europene în educaŃie, încurajarea învăŃării limbilor străine şi a cooperării transnaŃionale între şcoli, promovarea cunoaşterii diferitelor culturi şi a inovaŃiei, în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaŃionale. AcŃiunea se adresează, cu precădere, învăŃământului preuniversitar, de la grădiniŃe până la şcoli post-liceale, întregii comunităŃi educaŃionale: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi comunităŃii locale, asociaŃiilor non-guvernamentale sau de părinŃi. AcŃiunea sprijină iniŃierea de parteneriate şcolare (Comenius 1), formarea personalului didactic (Comenius 2), reŃele de cooperare (Comenius 3). AcŃiunea ERASMUS – se adresează învăŃământului universitar şi urmăreşte dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare prin: - lărgirea accesului la resursele educative şi promovarea egalităŃii de şanse, - creşterea nivelului de cunoaştere a limbilor europene, - promovarea cooperării şi a mobilităŃii studenŃilor şi a cadrelor didactice, - armonizarea şi dezvoltarea programelor de învăŃământ, programe intensive şi reŃele tematice paneuropene. AcŃiunea GRUNDTVIG - urmăreşte educaŃia adulŃilor prin educaŃia de-a lungul întregii vieŃi. Grupul-Ńintă cuprinde orice persoană de peste 16 ani, care nu se mai află în sistemul formal de educaŃie. Proiectele GRUNDTVIG se pot adresa şi celor care se află în sistemul formal de educaŃie, dar numai dacă acestea oferă programe şi activităŃi de educaŃie informală sau non-formală. AcŃiunea LINGUA - urmăreşte promovarea predării şi a învăŃării limbilor străine. AcŃiunea MINERVA - urmăreşte dezvoltarea învăŃământului deschis şi la distanŃă (IDD).

71

Fosztó Mónika

Economie europeană

BIBLIOGRAFIE
1. BÂRSAN, MARIA, Integrarea economica europeana, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995; 2. CONSTANTINESCU, NICOLAE, Dileme ale tranzitiei la economia de piata, Ed. Ager Economistul, 1992; 3. DAIANU, DANIEL, Transformarea ca proces real, IRLI Bucuresti, 1996; 4. LA CACHEUX, JACQUES, Europe, la nouvelle vague, Perspectives economiques de l’elargissement, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1996; 4. DENT, CHRISTOPHER M. The European Economy, The Global Context, Routledge 1997; 5. DICK, LEONARD, Ghidul Uniunii Europene, Editura Teora, Bucureşti, 1998 6. ERBES, ROBERT, L’integration economique internationale, Presses Universitaire de France, Paris, 1996; 7. FAWCETT, LOUISE; HURRELL, ANDREW, Regionalism in World Politics. Regional Organization and International Order, Oxford University Press, 1995 8. HOLLAND, MARTIN, European Integration: From Community to Union, Pinter Publishers, 1994. 9. IGNAT,ION, Uniunea economica si monetara europeana,Ed. Synposion, Iasi, 1994. 10. MIHAELA LUłAŞ, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005. 11. NECHITA, VASILE, Integrarea europeana, Ed. Desteptarea, Bacau, 1996. 12. www.infoeuropa.ro 13. www.mie.ro 14. www.europa.eu.int

72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful