PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

NAMA : ______________________

TARIKH : ______________
B6D2E1

KELAS : ______________________
NILAI : KEADILAN

Adakah murid ini SENTIASA mengamalkan :
Bil

Kenyataan

Ya

1

Menyayangi semua guru di sekolah.

2

Memberi salam kepada semua warga sekolah.

3

Bercakap sopan dengan semua kawan-kawan

4

Suka membantu tidak mengira siapa saja.

5

Memberi pertolongan kepada semua guru.

6.

Lain-lain (Nyatakan)

Tidak

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Senarai semak ini boleh diberikan kepada warga sekolah yang lain selain daripada Guru
Pendidikan Moral.
Tandatangan Penilai
___________________________

(

)

( menguasai / tidak menguasai)
B6D2E1: Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap adil tanpa pilih kasih di sekolah dan
boleh dicontohi .

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful