P. 1
N-M Oct 2012

N-M Oct 2012

|Views: 11,691|Likes:
Published by edwin_prakash75
Monthly
Monthly

More info:

Published by: edwin_prakash75 on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.

in
அேடாப 2012 1
சக ெசதிகைள உடட ெதாிெகாள தஇஆச இைணயதளதி வைக தாக
2 நம ழக

ஆசிாிய ஆசிாிய ஆசிாிய ஆசிாிய:
மா மா மா மா. . . . மேரச மேரச மேரச மேரச
மாநில ெபா ெசயலாள மாநில ெபா ெசயலாள மாநில ெபா ெசயலாள மாநில ெபா ெசயலாள, ,, ,
தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக. .. .
ஆசிாிய ஆசிாிய ஆசிாிய ஆசிாிய : :: :
ம மம ம. . . . எவி பிரகா எவி பிரகா எவி பிரகா எவி பிரகா
மாவட ெசயலாள மாவட ெசயலாள மாவட ெசயலாள மாவட ெசயலாள, ,, ,
த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச, , , , கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட. .. .
க கக க. . . . இசகியப இசகியப இசகியப இசகியப
மாநில அைம ெசயலாள மாநில அைம ெசயலாள மாநில அைம ெசயலாள மாநில அைம ெசயலாள, ,, ,
தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக. .. .
G. G. G. G. பா பா பா பா
மாநில இைண ெசயலாள மாநில இைண ெசயலாள மாநில இைண ெசயலாள மாநில இைண ெசயலாள, ,, ,
தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய சக. .. .
R. R. R. R. ெஹப ராஜா சி ெஹப ராஜா சி ெஹப ராஜா சி ெஹப ராஜா சி
மாவட தைலவ மாவட தைலவ மாவட தைலவ மாவட தைலவ, ,, ,
த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச, , , , கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட. .. .
ெவளியி ெவளியி ெவளியி ெவளியி: :: :
த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச, , , , மாநில ைமய மாநில ைமய மாநில ைமய மாநில ைமய. .. .
இதழாக இதழாக இதழாக இதழாக: :: :
ம மம ம. . . . எவி பிரகா எவி பிரகா எவி பிரகா எவி பிரகா
மாவட ெசயலாள மாவட ெசயலாள மாவட ெசயலாள மாவட ெசயலாள, ,, ,
த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச, , , , கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட கனியாமாி மாவட. .. .ஆசிாிய ேபகிறா... 3
ெகா காத மர 4
இதியபளி ஆசிாிய
டைமபி ெசய
க 5
திெநேவயி ைக
ேபாராட 6
இைணய ல சாறிதகளி
உைம தைம அறியலா? 7
ஓ விைளயா எற பாரதிேய! 8
"ஓதிய திடதி அனிய
த அதிகாி மகைள
ஏமா நடவைக"
தமிழக தவ 9
ெசாகலா நிவாகதா
பழிவாகபட ஆசிாிய
சப-ஐ ேவ பளி மாறி
பணி ஏக ெசதிட வதி
ஆபாட 10
World Teachers' Day 10
சாறிதகளி உைம
தைம - இைண இயநாி
ெசயைறக 11
கடசீ ெபத - வழிகா
ெநறிைறக 12
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அேடாப 2012 3
த தத தமிழக அர ஊழிய, ஆசிாியக
6வ ஊதிய 1.1.2006 த அம-
பதபட. இதி ஏபட ஊதிய
ரபாகைள கைளவத ஒ நப
அைமகபட. இ ல ஒ
சில ரபாக தீ காணப-
டா பல ரபாக தீகபடாம
இ வதன.
இத ரபாகைள கைளவதகாக
அர ெசயலாள(ெசலக) கிண
தைலைமயி உபினக அர த
ெசயலாள (நிதிைற) பமநாப,
இைண ெசயலாள (நிதிைற) உமாநா
ஆகிேயா அடகிய நப ைவ
தமிழக அர அைமத. இவி
பதவி கால 3 மாதக.
இத ஆசிாிய சகக, அர
ஊழிய சககளிட ஊதிய ரபா
ெதாடபான ேகாாிைககைள ெபற.
கடத ஜூைல மாத உபின பம-
நாப ஓ ெபறதா அர த
ெசயலாள(நிதி) சாதி உபினராக
நியமிகபடா. வி பதவி கால
வைடத நிைலயி ேம 3 மாத-
க நீகபட.
இத அபைடயி ஜூைல 9, 10, 11
ம 16 ஆகிய ேததிகளி ஊதிய ர-
பா ெதாடபாக 240 ேமபட அர
ஊழியக, ஆசிாிய சகக, தனி
நபகளிட ஆேலாசைன நடதிய.
இதி தமிநா இைடநிைல ஆசிாிய ச-
க, நிைல படதாாி ஆசிாிய கழக,
தமிநா அர ஊழிய சக, தமிநா
அர அவல ஒறிய உளிட
பேவ சகக பேகறன.
இத ஆேலாசைனயி ேபா இைட
நிைல ஆசிாியகளி சாதாரண நிைல
ஊதிய 5200 - 20200, தர ஊதிய 2800
என "ேப பா 1" ஆக உள. இைத
"ேப பா 2" ஆக மாறி 9300 - 34,800

ஊதிய 4,200 வழக
ேவெம ேகாாி-
ைக விகபட.
இத வி பதவி
கால கடத 8 ேததி-
ட வைடவி-
ட. எனேவ வ உடேன அர
அறிைக சமபிக ேவ. அர
அறிைகயி அபைடயி ஊதிய
ரபாகைள கைள விைர
ஆைணகைள ெவளியிட ேவ.
ெச ெச ெச ெசடப மாத 6 ேததி மைர அர
ஊழிய சக கடதி ைவ தமி
நா அர ஊழிய ஆசிாிய சககளி
டைம (Tamilnadu Federation of
Government – Employees and Teachers
Organization, கமாக TANFETO) எற
திய அைம உவாயி. நம
அைமபி சாபி மாநில நிவாகி க.
இசகியப டதி பேகறா.
த கடமாக 13.09.2012 மவ
கா திடதிள பாதகமான
அசகைள விளகி மாவட அளவி
டக நடதபட. 20.09.2012
6 அச ேகாாிைககைள ைவ
ஆபாட நைடெபற. மாவட
தைலநகரகளி நைடெபற ெபதிர
ஆபாடதி நம அைமபின
திரளாக கல ெகாடன.
எதிகாலதி 50% அகவிைலபைய
அபைட ஊதியட இைணப,
திய ஓதிய திடைத ர ெசத
என ேகாாிைககைள ெவெறக இத
அைம ெதாட பாப எபதி
சேதக இைல.
ேதாழைமட,
மா மா மா மா. . . . மேரச மேரச மேரச மேரச,
மாநில ெபா ெசயலாள மாநில ெபா ெசயலாள மாநில ெபா ெசயலாள மாநில ெபா ெசயலாள. .. .

சக ெசதிகைள உடட ெதாிெகாள தஇஆச இைணயதளதி வைக தாக
4 நம ழக
காதியகளி ஒைழயாைம இய-
க ஆதரவாக காவைற தைடைய
மீறி ஊவல நடத. அத ஊவலதி
ஆவட அணி வ ெசறா
அத இைளஞ.
தைடைய மீறி ஊவல ெசறேபா,
டைத ேநாகி மைழ ெபாழி-
தன காவலக. அ நடத பாகி
2 ெச.மீ. நீளள ஒ
அத இைளஞனி ைள பா-
த.
‘வேத மாதர’ எ றியப ைகயி
பிதித ேதசியெகாட கீேழ
சாிதா அத இைளஞ. ஒற த-
யயா மைட பிள ரத ஓ
ெகாகிற. உயி ேபாராய
அநிைலயி கரதி பறிய ேதசிய
ெகாைய அவன விரக பறிேய
இதன.
மயகி சாத அத இைளஞ பி-
ன மவமைனயி ர மரண
அைடதா. அவ ேவ யாமல.
தாயி மணிெகா காக உயி றத
மாரசாமி எ அைழகபட தி
மர தா அவ.
1904 ஆ அேடாப 4 ேததி ஏைழ
ெநசவாள பதி மர பிறதா.
ேபாதிய வவா இறி ப வைம
யி வாய. எனி ெசைமயாக
கரவமாக வாதவ மர. இவ
ராமாயி எற ெபைண இள வயதிேல
மண ாிதா.
இள வயதிேலேய நாப மிக-
வராக திகதா மர. விதைல
ேவைகயா உதப திாி
நடத அறேபாராடகளி கல
ெகாடா. பின பல ேபாராட-
க தைலைமேயறா.
1932 ஆ ஜனவாியி காதிய-
களி ஒைழயாைம இயக
ஆதரவாக ர ெபய ேபான தமிழக
மணி ேபாராட நடத. இேவ
மரனி தைலெயைத தீமானி
சாிதிர நிகவாக அைமத.
காவலக தய நடதி பாகி
கைள பாசிய ேபா ‘வேத
மாதர... வேத மாதர...’ எ ழகி
ெகாேட அவர இதி நிற.
மான காக ஆைட ெகா தி
நகாி, ேதசிய ெகாயி இைக
ேபாக உயி றதா மர. அவர
மரண, மகளிைடேய றிபாக
இைளஞகளிைடேய ததிர ேவைகைய
ய.
ததிரதி நிைறைவ நா ெகாடா
மகி ேவைளயி, தி மர
ேபாற எணிலடகாத தியாக உள-
கைள நிைன வேத நா அவ-
க ெச நறி கட ஆ.

மினச வ பைடகைள ம-
ேம “நம ழக நம ழக நம ழக நம ழக” மினிதழி ெவளி-
யிட இய. தக பைடகைள
அப ேவய மினச கவாி
tiaskk@gmail.com tiaskk@gmail.com tiaskk@gmail.com tiaskk@gmail.com. பைடகைள அ-
ேபா எைவ இைண
அக.
“நம ழக நம ழக நம ழக நம ழக” மினிதழி ெவளிவ
பைடக பைடபாளகேள -
ெபா. பைடகைள க தி-
த ஆசிாிய உாிைம உ.
ெதாட ெதாட ெதாட ெதாட: ம. எவி பிரகா, 150,
எெண ற சக அகி, கீழ
ஆசாாிபள, ஆசாாிபள அச,
கனியாமாி மாவட - 629 201
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அேடாப 2012 5
இதியபளி ஆசிாிய டைமபி
நிவாகிக ட ெட “எ..
எ.ஐ., ஆசிாிய பவனி” 28.09.2012
அ பிபக 03.30 மணியளவி
நைடெபற. அகில இதிய தைலவ
அபிஜி கஜி தைலைமேயறா.
ெபா ெசயலாள ேக. இராேஜதிர
ேவைலயறிைக பைடதா. ெபாளாள
சி.எ. பாரதி வர-ெசல அறிைக
பைடதா.
ைண ெபா ெசயலாள எ.
ஷாஜகா, ைண தைலவக எ.
நாராயணா, சாதிரா படாசாாியா,
ேக.எ. மார, தா. கேணச, பசவ
ரா ாிகா, ேர தகா, ெசயலாள-
க உபரா, ஏ.ேக. உனிகிண,
அசிக பா, பால, பி.. ேதவி
ம சீமாததா ஆகிேயா பேகறன.
ெசய ட ெசய ட ெசய ட ெசய ட:
மதிய ெசய ட 29.9.2012
அ பக 10.00 மணியளவி
ஆசிாிய பவனி நைடெபற. அகில
இதிய தைலவ அபிஜி கஜி
தைலைமேயறா. அகில இதிய நிவாகி-
கட ெசய உபினக சி.
ெஷ. ரவி ஹாிசி, சதிரேசக, இட-
மகறா ெமாஹசி, ஏ. மாயவ,
இேர, கிணா மிரா, அகிேல
ஆகிேயா பேகறன.
நிைறேவறபட தீமானக நிைறேவறபட தீமானக நிைறேவறபட தீமானக நிைறேவறபட தீமானக:
1. 2013 பிரவாி 20, 21 அனிய
வதக தைன எதி நைடெபற
உள அகில இதிய ெபா ேவைல
நிததி பெகாமா அைன
மாநில உ அைமகைள எ..
எ.ஐ., ேக ெகாகிற.
ஆசிாியகைள பாதி ெகாைக-
களான திய ஓதிய திட, ெதா-
திய ஆசிாிய நியமன, கவிைய
தனியா மயமாத, கவிைய வியாபார
மாத ேபாறவறி எதிராக
பிரர, வெரா இயக
ஆகியவைற ேமாெகாமா இதிய
பளி ஆசிாிய டைம ேக
ெகாகிற.
ேமகட ேகாாிைககைள வதி
20.12.2012 2000 ஆசிாியக பேக-
ெட பாராமற ேநாகிய
ேபரணி ேமெகாவெதன வாறிய.
2. மதிய ெசய ேதசிய ெபக
மாநாைன கநாடகா மாநில,
ெபகவி 29.12.2012, 30.12.2012
நடதிட உள.
அைன மாநில உ அைமக
இ ெதாடபான தகவக கீ
கடவகளிட ெதாட ெகாப
ேக ெகாகிற.
i. பசவரா ாிகா, ைணதைலவ,
எ..எ.ஐ.
ii. நாராயணசாமி, ெசயல, எ..எ.ஐ.
iii. சதிரேசகர, மதிய ெசய
உபின, எ..எ.ஐ.
3) அேடாப 05ஐ உலக நாகேளா
இைண உலக ஆசிாிய தினமாக
அசாிபெதன எ..எ.ஐ., தீமானி-
ள. இத ஆ “ெனேகா”
வி ேலாகனான “ஆசிாியக
மாியாைத ெகா” எபைத வரேவ-
கிற.
4) உலக ெதாழிசககளி சேமள-
ன அேடாப 3-ஆ நாளிைன சவேதச
ேபாராட தினமாக, அசாிபைத
அபைட ேதைவகளான உண, த-
ணீ, காதார கவி ம இபிட
ஆகியைவ அைன மக கிைட-
திட ேபாராடதிகான அைறவ
விதைத எ..எ.ஐ. ஏகிற.
நிைறேவறிப அைன மாநில
சக ெசதிகைள உடட ெதாிெகாள தஇஆச இைணயதளதி வைக தாக
6 நம ழக
தஇஆச-வி தகவகைள உடட ெசேபசியி
ெபறிட, தக ெசேபசியி ON tias ON tias ON tias ON tias- -- -news news news news என
தட ெச 9870807070 9870807070 9870807070 9870807070 எற எ ேசதி
அக.
அர உதவி ெப தனியா பளிகளி
ஆசிாிய அவல பண பலகைள
ெதாட தாமதபதி வ ேசர-
மகாேதவி கவி மாவட அவல தி.
க அவகைள இடமாற ெச,
ைற ாீதியான நடவைக எதிட
வதி ைக ேபாராட நைட-
ெபற.
திெநேவ மாவட JAC அைமபி
சாபி 09.10.2012 அ நைடெபற
ேபாராடைத TNPGTA மாநில ைண
தைலவ S. ேசரா ைக ேபாரா-
டைத ெதாடகி ைவ ேபசினா.
ேபாராடதி TIAS மாவட தைலவ
N. ராஜமாதாட, ெசயலாள K.K.
சரவண, ெபாளாள ஆகதா,
மாநில அைம ெசயலாள க. இசகி-
யப, TNPGTA மாவட தைலவ
அயாைர, ெசயலாள மேனாகர,
ெபாளாள அாிரா, T N H H G T A
மாவட தைலவ சதிய நாராயண,
ெசயலாள .அ. பஹ, ெபா-
ளாள பிரமணிய இைண ெசயலா-
ள ேர, தமிழக தமிழாசிாிய கழக
மாவட தைலவ தமக, ெசயலா-
ள ெபானழக, ைணதைலவ
பாகர, பழநி, ெபாெசழிய, BRTE
சக ரா, ஜா, ெதாழிகவி
ஆசிாிய சக தரராம, உடகவி
ஆசிாிய சக ரேம உபட 150 ேப
பேகறன.
இர 7மணி வைர நீத ைக
ேபாராட, தைம கவி அவல-
ாி ேநக உதவியாள (CEO இலாத
காரணதா) ேநாி வ தத உதி-
ெமாழியி அபைடயி
வத. TNPGTA மாநில தைலவ தி.
G. ைபயா ேபாராடைத
ைவதா.
மநா பளி கவி இைண இயன
மதிமி தம ராேஜதிர ெநைல
வ விாிவாக விசாரைண நடதி ெச-
ளா. விைரவி DEO மாறபவா
என எதிபாகபகிற. அேதா
பண பல ேதக ைறகப
ேவைல நைடெபகிற.
உ அைமகைள ேக ெகா-
கிற.
5) ெவனிலா காரகசி நைடெபற
FISE அைமபி உலக ஆசிாியக
மாநா ப ெபற இதிய பளி
ஆசிாிய டைமபி ெபா ெசயல
ேக. ராேஜதிர அவைமபி ைண
தைலவராக ேத ெசயபடைம
எ..எ.ஐ. வாகைள ெதாிவி
ெகாகிற.
6) இமாசலபிரேதசதி இ ஒ
வட காலதி இதிய பளி
ஆசிாிய டைமபி கிைளயிைன
அைமப என வாறிய.
7) .எ.ஏ-வி சிகாேகாவிள ஆசி-
ாியக ம ஏைனய நாகளி உள
ஆசிாியகளி ைற தீக ய
ைடபதகாக பாபட ேபாவதாக
எ..எ.ஐ., உதிேயகிற.
ேமகடவா தீமானிகபட
எலா கைள சிறபாக
நிைறேவப இதியபளி ஆசிாிய
டைமைப சாத அைன மாநில
உ அைமகைள எ..எ.ஐ.
ேவ ேக ெகாகிற.
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அேடாப 2012 7
ேதைற இயனரகதி பணியா-
ள பறாைற காரணமாக சாறிதக
சாிபா பணிக ேதகமைடளன.
வ ஆகளி ஆ-ைல ல
பணிக நடேபா இபணி சீரா
எகிறன. அவைர இபிரைனைய
ைகயாள வழி என எற ேகவி ெதாட-
கிற.
பளிகவி அைமசகதி கீ இய-
பேவ ைறகளி ேதைற
மிக கியமான. 10 வ, பிள
2 ெபாேதக உபட ஆ 40
ேதகைள நடதி, சாறிதகைள த
ெப பணிைய இைற ெச வ-
கிற. இைறயி உள பிரைனகைள
அைமசேரா உய அதிகாாிகேளா எவ
க ெகாளாததா நா நா
ஊழியக மதியி ைகச அதிகாி
வகிற.
கா பணியிடக கா பணியிடக கா பணியிடக கா பணியிடக:
தேபாைதய நிைலயி இயனரகதி
250 ேப பணியாறி வகிறன.
இ 250 பணியிடக வைர கா-
யாக இபதாக ஊழியக ெதாிவிகி-
றன.
ப ஆக , பளி ெபா
ேத எ மாணவ, மாணவியாி
எணிைக ஐ லசதி இ-
த. இேபா 10 வ ெபா
ேதைவ 10.5 லச ேப பிள 2
ேதைவ 8.5 லச ேப எகிறன.
ஆனா இேபா பணியாள எ-
ணிைக உயதபடவிைல. மாறாக
கா பணியிடக ஆேதா
அதிகாி ெகாேட வகிறன.
ேத சாறிதக ேத சாறிதக ேத சாறிதக ேத சாறிதக:
கைல, அறிவிய காிகளி ேச
மாணவ, மாணவியாி பளி சாறித-
க, ெபாறியிய உளிட ெதாழிகவி
பகளி ேச மாணவ, மாணவியாி
பளி சாறிதக, அர பணிகளி
ேசேவாாி பளி சாறிதக ஆகிய-
வறி உைமதைமைய சாிபா,
அமதி வழ பணி, ேதைற-
யிட உள. பேவ அர ைற-
களி இ, பகைலகளி இ,
சாறிதக பட படலாக வகி
றன. ஆனா, ஆக
ேமலாக, இத சாறிதக சாிபாக-
படாம அபேய, டகிகிடபதாக
றபகிற.
பணியாளக இலாத பிாிக பணியாளக இலாத பிாிக பணியாளக இலாத பிாிக பணியாளக இலாத பிாிக:
இயனரகதி 54 பிாிக உளன.
ஒெவா பிாிவி, கா பணியிட-
க உளன. இைத நிரவதேகா
அதிகாிள தேபாைதய பணிக
ஏப த பணியிடகைள ஏப-
தேவா அதிகாரதி உளவக அ-
கைற காவதிைல என ஊழியக
வதபகிறன.
இயன பதி இயன பதி இயன பதி இயன பதி:
பணியாளக பறாைற றி,
ேதைற இயன வதரா ேதவி
றியதாவ:
கா பணியிடகைள நிரப நட-
வைக எ வகிேறா. றிபாக
.எ.பி.எ.சி. ல இளநிைல உதவி-
யாளகைள நிரப ேகேளா.
ேதைறயி பேவ பணிகைள,
ஆ-ைல ல ெசய ஆரபிதிகி-
ேறா. இதனா வ ஆகளி
ஊழியகளி பணிப பபயாக
ைற. சாறிதகளி உைம
தைமைய அதத கவி நிவனக
ேதைறயி இைணயதளதிேலேய
பாபத ஏப நடவைக எக
உேளா.
இவா இயன றினா.
நறி நறி நறி நறி: தினமல தினமல தினமல தினமல
சக ெசதிகைள உடட ெதாிெகாள தஇஆச இைணயதளதி வைக தாக
8 நம ழக
கவி சாைல வேத
கனகேளா.
பி தா ெதாித
ெதாழிசாைல
பரவாயிைலெய.

“ எதறி மாநில”
அறிவிைக ெச
மகளிட ெபய வாக
மாநில தவ ஆைச.

“ விகா ேதசி”
அைமசாிட ெபய வாக
கவி அதிகாாி ஆைச.

“எம பளி தட”
அதிகாாியிட ெபய வாக
தைலைம ஆசிாிய ஆைச.

“பாடதி ேதசி”
தைலைம ஆசிாியாி பாரா
ஆசிாிய ஆைச.

“என ழைத தட”
ஊரா ெபைம ேபச
ெபேறா ஆைச.

பாிைச எப
பசகேளா விைளயாட
இ ழைதயி ஆைச

எ மணி ேநர ேவைல
எ மணி ேநர ஓ
எ மணி ேநர க - இ
ெதாழிலாளி ம தானா..?

மதிெப ெபவதகாக
ஆைலயிட கபா
அலபகிேறா நாக.
ப ழைதயி ஆைச
எனெவ அறிய
யாேம இைல ஆைச..!

அபாடா..!
இட த ேத
இறிக இயலா.
வினாதா அைனதி
விைடெயதி வரேவ
விைற நாகளி.

ஓ விைளயா எற பாரதிேய
உன அத வாிதா
என ெபாகிற.

த வாி….!?
-எ. ராமசதிர, ேகாைவ.
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அேடாப 2012 9
“கா, ஓதிய திடதி அ-
னிய தைட அதிகாிப மகைள
ஏமா நடவைக” எ பிரதம
மேமாக சிகி எதிள கத-
தி தவ ெஜயலதா றிபி-
ளா.
இறி தவ எதிள கத
விவர:
ெபாமக , சி வியாபாாிக ம
சி விவசாயிகளி ேவதைனகைள பறி
ஐகிய ேபா
டணி அர கவைல
படாம உள. ேத-
த ெநகி வவதா
ஐகிய ேபா
டணி அரசி மீ
ெவளியாகி வ மிக
ெபாிய ஊழ ற
சாகைள மக
மறக ேவ எப-
தகாக ேநர அனிய
த விவகார
ைகயி எகப-
ள.
கா ைறயி
ேநர அனிய த-
ைட 26 49 சததமாக உயத-
ஓதிய திடதி அனிய
த திடதி 26 சதத வைர-
யி இட அளிக மதிய அைமச-
ரைவ ஒத வழகிள.
இ ெதாடபாக ஓதிய நிதி ஒ
ைற ம ேமபா ஆைணய
மேசாதா , கா திட மேசாதா
ஆகியவைற பாெம இர
அைவகளி நிைறேவற ேவ.
ஆனா நிைறேவற ேதைவயான அள-
வி எ.பி.,க ஐகிய ேபா
டணி இைல.
கா ைறயி ஏகனேவ 26
சதத அனிய த அமதிக-
பதா றிபிடதக எத த-
இவைர வரவிைல. கா
நிவனக 50 ேகா பா த-
ைட ெகாதா ேபாமான
எ றபள விதியான இத
ைறயி அபவ
ஆற இலாத சி
சி நிவனகைள
காளாகைள ேபால
ைளக ெச;
இ மிக அபாயகர-
மான.
இ மகளி எதி-
காலைத பாதி-
வி. அேத ேநரதி
எ.ஐ.சி. ேபாற
ெபாைற கா
நிவனகளி
வளசி பாதிகப.
இத ல நா
வளசி ைற.
மதிய அரசி இத நடவைக மிக
வணிக ததிர மிக ; ேமாசமான
எபட அவசிய இலாத.
ேமாசமான நடவைககைள சீதித
எற அபைடயி நைடைறபத
நிைனப மகைள ஏமாவதா.
ெபாமகளி எதிகாலதி ேபரா-
ப விைளவி இத நடவைக-
கைள நா வைமயாக எதிகிேற.
இவா கததி றிபிளா.
சக ெசதிகைள உடட ெதாிெகாள தஇஆச இைணயதளதி வைக தாக
10 நம ழக
திெநேவ மாவட ட
ெசாகலா ேம நிைல பளி நிவாக-
தா பழிவாகப பணிநீக ெச-
யப நாகைர ஆக பணிேய-
காம இ படதாாி ஆசிாிய தி.
சப அவகைள அபளியி இ
விவி ேவ பளி மாறி பணி
ஏக ெசதிட வதி திெநேவ-
யி ஆபாட நைடெபற.
18.9.2012 ெசவா அ திெந-
ேவ தைம கவி அவலகதி
நைடெபற ஆபாடதி
திெநேவ JAC கன மேனாகர
தைலைம ஏறா. C. தரராம, P.
தமக, ெசவி மாிய ெடசியா மதி
னிைல வகிதன. TNPGTA மாநில
ைண தைலவ S. ேசரா ஆபா-
டைத ெதாடகி ைவதா.
நம அைமபி (TIAS) மாவட
ெசயலாள K. K. சரவண, மாநில
அைம ெசயலாள JAC ெபாளாள
மான க. இசகியப, M.A. ப
ஹ, கணபதி, ெபாியைர ஆகிேயா
ேகாாிைக விளக உைரயாறின.
னா JAC அைமபாள இலசி
மாாியப ைவதா. ரவி ேதவ-
ராஜ நறி றினா.
ேபாராட ெவறி ேபாராட ெவறி ேபாராட ெவறி ேபாராட ெவறி:
ேபாராடதி விைளவாக ஆசிாிய
தி. சப ெதகாசி கவி மாவட
ெவகேடவரர, நாடா உறவி
ைற கமி ேம நிைல பளியி
04.10.2012 அ பணியி ேச-
ளா. நாகைர ஆக சபள
ெபறிட ெதாட யசிகைள JAC எ
வகிற.
“ Take a stand for teachers! ” is the slo-
gan of World Teachers ’ Day 2012 ( 5
October ) which UNESCO is celebrating
along with its partners, the International
Labour Organization, UNDP, UNICEF and
Education International( EI ) .
Taking a stand for the teaching profes-
sion means providing adequate training,
ongoing professional development, and
protection for teachers’ rights.
All over the world, a quality education of-
fers hope and the promise of a better stan-
dard of living. However, there can be no
quality education without competent and
motivated teachers.
Teachers are among the many factors
that keep children in school and influence
learning. They help students think critically,
process information from several sources,
work cooperatively, tackle problems and
make informed choices.
Why take a stand for teachers? Because
the profession is losing status in many
parts of the world.. World Teachers ’ Day
calls attention the need to raise the status
of the profession - not only for the benefit
of teachers and students, but for society as
a whole, to acknowledge the crucial role
teachers play in building the future.
At UNESCO Headquarters in Paris, the
focus of the 2012 World Teachers ’ Day
celebration will be on how to attract top
graduates to teaching and how to raise the
status of teachers.
Partners are also urged to organize
events around the world in order to make
the day a truly international celebration.
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அேடாப 2012 11
சக ெசதிகைள உடட ெதாிெகாள தஇஆச இைணயதளதி வைக தாக
12 நம ழக
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அேடாப 2012 13
சக ெசதிகைள உடட ெதாிெகாள தஇஆச இைணயதளதி வைக தாக
14 நம ழக

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->