l |üsêX¯s¡ eTVü≤]¸ <Ó’y˚´qeT'
z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔ ì\j·T+ yê]

ªªCÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿμμ |æ. –]sêE dæ<ëΔ+‹
>∑DÏ+∫q

l |æ#·TÃø£ yê]

l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡

Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>∑+
2009-2010

|ü+#ê+>∑ø£s¡Ô, |üsêX¯s¡ eTVü≤]¸, ñbÕdü≈£î\T eT]j·TT s¡#·sTT‘·

ªCÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿμμ

|æ. –]sêE dæ<ëΔ+‹

M.A. (Eng.Lit), M.A.

(CÀ´‹wü´+)

Consultant of Vasthu - Astrology
Palmistry & Short Questions

•yê\j·T+>∑T&çM~Û,
ô|<ë›|ü⁄s¡+ ` 533437`06, ‘·÷.>√.õ˝≤¢
bò˛Hé: 08852`241502
E-mail: omsreeparasara@yahoo.co.in
visit us: www.oursubhakaryam.com

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A.,(Eng.Lit), M.A., (CÀ´‹wü´+) >±]#˚
>∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê]
l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï
MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T

1

http:\\www.oursubhakaryam.com

l >∑D|ü‹ k˛ÔÁ‘·eTT

XÀ¢ˆˆ qeTùdÔ ÁãVü≤às¡÷bÕj·T $wüßís¡÷bÕj·T‘˚ qeT:
qeTùdÔ s¡TÁ<äs¡÷bÕj·T ø£]s¡÷bÕj·T‘˚ qeT:
$X¯«s¡÷|ü dü«s¡÷bÕj·T qeTùdÔ ÁãVü≤à#ê]DÒˆ
uÛÑø£ÔÁ|æj·÷j·T <˚yêj·T qeTdüTÔuÛÑ´+ dü‘·‘· yÓ÷<äø£Á|æj·Tˆˆ
\+uÀ<äs¡ qeTdüTÔuÛÑ´+ dü‘·‘·+ yÓ÷<äø£Á|æj·T
ì]«|òüTï+ ≈£îs¡Ty˚T <˚e düs¡«ø±πs´wüß düs¡«<ëˆ
n>∑C≤qq |ü<ëàs¡ÿ+ >∑C≤qq eTVü≤]ïX¯yéT
nH˚ø£ <ä+‘·+ uÛÑø±ÔHê+ @ø£<ä+‘· eTTbÕdüàùV≤ˆ
>∑C≤Hêq+ uÛÑ÷‘·>∑D≤~Û ùd$‘·+ ø£|æ‘·ú »+ã÷|òü\kÕs¡ uÛÑø£åD+
ñe÷düT‘·+ XÀø£$HêX¯ ø±s¡D+ qe÷$T $ù|òTïX¯«s¡ bÕ<ä|ü+#·»+ˆˆ

MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î, X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç
http:\\www.oursubhakaryam.com

(Eng. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.Lit).dü÷s¡T´q≈£î (»|üdü+K´ 6.oursubhakaryam. M.πø‘·Te⁄q≈£î (»|üdü+K´ 7.000) <ëqeTT X¯q>∑\T <˚yêHê+#· ãTTw”Hê+#·ˆ >∑Ts¡T ø±+#·q düìïuÛÑyéT ãT~ΔeT+‘·+ Á‹˝ÀπøX¯yéTˆ ‘·+ qe÷$T ãèVü≤düŒ‹yéTˆˆ 6.oursubhakaryam.≈£îEq≈£î (»|üdü+K´ 7.#·+Á<äTq≈£î (»|üdü+K´ 10.X¯ìøÏ (»|üdü+K´ 19.A.sêVüQe⁄q≈£î (»|üdü+K´ 18..<ëqeTT\T á k˛ÔÁ‘·eTT\T ì‘·´eTT |ü]ƒ+#·T≥ e\q qeÁ>∑Vü≤<√wüeTT\T ‘=\– düTKeTT #˚≈£Ls¡TqT 1. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.000) <ëqeTT ñ\e\T |òü˝≤X¯ |ü⁄wüŒ dü+ø±X¯yéTˆ ‘ês¡ø±Á>∑Vü≤ eTdüÔø£yéT söÁ<ä+ söÁ<ë‘·àø£+ ô|ò÷s¡yéTˆ ‘·+ πø‘·T+ Á|üDe÷eT´Vü≤yéTˆ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.000) <ëqeTT ô|dü\T Á|æj·T+>∑T ø£*ø±XÊ´eTyéTˆ s¡÷ù|D≤ Á|ü‹eT+ ãT<ÛäyéT kÂeT´+ kÂeT´>∑TD√ù|‘·yéTˆ ‘·+ ãT<ÛäeTyéT Á|üDe÷eT´Vü≤yéTˆˆ 5. düs¡«XÊg Á|üeø±Ôs¡yéTˆ uÛ≤s¡Ze+ Á|üDe÷eT´Vü≤yéTˆˆ 7. #Ûêj·÷e÷sêÔ+&É dü+uÛÑ÷‘·yéTˆ ‘·+ qe÷$T X¯HÓ’X¯Ãs¡yéTˆˆ 8.X¯óÁ≈£îq≈£î (»|üdü+K´ 20.000) <ëqeTT ø£+<äT\T <Ûäs¡D°>∑s¡“¤ dü+uÛÑ÷‘·yéTˆ $<äT´‘êÿìÔ düeTÁ|üuÛÑyéT ≈£îe÷s¡+X¯øÏÔVü≤düÔyéTˆ ‘·+ eT+>∑fi¯+ Á|üDe÷eT´Vü≤yéTˆˆ 4.A. ‘·yÓ÷]+ düs¡«bÕ|ü|òüTïyéTˆ Á|üD‘√dæà ~yêø£s¡yéTˆˆ 2..000) <ëqeTT $TqTeTT\T ns¡úø±j·T+ eTVü‰Ms¡+ˆ #·+Á<ë~‘·´ $eTs¡›qyéT dæ+Væ≤ø±>∑s¡“¤ dü+uÛÑ÷‘·yéTˆ sêVüQ+ ‘·+ Á|üDe÷eT´Vü≤yéTˆˆ 9.000) <ëqeTT qTe⁄«\T ˙˝≤+»q düe÷uÛ≤düyéTˆ s¡$|ü⁄Á‘·+ j·Te÷Á>∑»yéT.000).CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. <ëqeTT >√<ÛäTeT\T »bÕ≈£îdüTeT dü+ø±X¯yéTˆ ø±X¯´ù|j·T+ eTVü‰<äT´‹yéT.>∑Ts¡Te⁄q≈£î (»|üdü+K´ 16.com Ä~‘ê´~ qeÁ>∑Vü≤ k˛ÔÁ‘·yéT qeÁ>∑Vü≤XÊ+‹ »|ü .000) <ëqeTT u§ã“s¡T¢ Væ≤eT≈£î+<ä eTèD≤˝≤uÛÑyéTˆ <Ó’‘ê´Hê+ |üs¡eTyéT >∑Ts¡TyéT.com .000) <ëqeTT _j·T´eTT <ä~ÛX¯+K ‘·TcÕsêuÛÑyéTˆ ø°ås√<ës¡íe dü+uÛÑeyéT qe÷$T X¯•q+ k˛eTyéTˆ X¯+uÛÀs¡à≈£î≥ uÛÑ÷wüDyéTˆˆ 3. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 2 Ä~‘ê´~ qeÁ>∑Vü≤ k˛ÔÁ‘·yéT http:\\www. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.ãT<ÛäTq≈£î (»|ü dü+K´ 17.

oursubhakaryam.A. e÷ á |ü+#ê+>±ìï eT]+‘·>± MT≈£î #˚s¡Te #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ MT $\TyÓ’q dü÷#·q\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêï+. |ü+#ê+>∑+ nH˚ eTq dü+düÿè‹ì H˚{Ï ø£+|üP´≥sY j·TT>∑+˝Àì H˚{Ï ‘·sêìøÏ n+~+#ê\H˚ dü+ø£\Œy˚T á $<Ûä+>± &çõ≥˝Ÿ |ü+#ê+>±ìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ Áù|s¡D+ nsTT´+~. e÷ eTTVüAsêÔ\T K∫Ñ·+>± Ä X¯Sq´ qø£åÁ‘ê\qT. H˚&ÉT ø=ìï |ü+#ê+>±\T πøe\+ yêDÏ»´ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ eTTVüAs¡Ô düeTj·T+ <äTs¡TàVüAs¡Ô ø±\+˝À ñ+<ë? es¡®´ø±\+˝À ñ+<ë? ¨s¡<√Vü≤eTT. ø±ì yê]e\q ôV’≤+<äe dü+Á|ü<ëj·÷\T.com . {Ï. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. >∑‘· e÷ 2008`2009 &çõ≥˝Ÿ |ü+#ê+>±ìï Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± 68. (CÀ´‹wü´+) MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 3 http:\\www. \>∑ï dü+<Ûä´\˝À >±˙ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É≥+ n‘·´+‘· nedüs¡+.{Ï. á dü+<äs¡“¤+>± MT‘√ ø=ìï $wüüj·÷\T #·]Ã+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêïqT. oursubhakaryan.. X¯Sq´ \>±ï\qT düŒwüº+>± $e]+#·&É+ »]–+~. X¯óuÛÑeTTVüAs¡Ô+ n+fÒ? @ |ü+#ê+>∑ ø£s¡Ô nsTTHê ìs¡ísTT+∫q eTTVüAs¡Ô düeTj·÷ìøÏ @ø£$+X¯‹ eTTVüAs¡Ô <√wü+ ˝Ò≈£î+&Ü (nq>± 21 eTTVü≤s¡Ô <√cÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü) #·÷&É≥+ nedüs¡+.A. πøe\+ yêDÏ»´ |üs¡+>± s¡÷bı+~+#˚ ø=ìï Ç‘·s¡ |ü+#ê+>±\≈£î.(Eng..A. |ü+#ê+>∑ s¡#·Hê<äT\T ø=qkÕ>∑e⁄. á dü+<äs¡“¤+>± e÷ bÕsƒ¡≈£î\qT y˚TeTT n+~düTÔqï ø±qTø£ @eTq>± MTs¡T e÷ Ç+≥¬sï{Ÿ yÓuŸôd’{Ÿ http://www. ø±˙ 21 eTVü‰<√cÕ\÷ ˝Ò≈£î+&Ü eTTVüAs¡Ô ìs¡íj·T+ e´eVü≤]ø£+>± ø=~›>± ø£wüº+.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.. Çìï s¡ø±\ eTTVüAs¡Ô ìj·Te÷\qT bÕ{Ï+#·&É+ e\q. –]sêE dæ<ëΔ+‹ M. e÷ |ü+#ê+>∑eTT˝À Á|ür e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Ä e÷kÕìøÏ dü+ã+~Û+∫q X¯Sq´ qø£åÁ‘ê\qT. X¯Sq´ \>±ï \qT. Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝À ñqï @ ˇø£ÿ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+yês¡T m˝≤+{Ï n_Ûe÷q+ Ç+‘· es¡≈£L #·÷|üø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+.&ç. <ä>∑Δ ‹~Û. M. <ä>∑Δ ‹~Û ` \>∑ï dü+<ÛäT\qT $&ç∫ ìs¡í sTT+#·&ÉyÓTÆq~. dæ<ëΔ+‘·T\T á ø£˙dü ìj·Te÷\qT bÕ{ÏdüTÔ Hêïs¡T nH˚~ n˝À∫+#·Tø√yê*. dæìe÷ ø£fi≤ø±s¡T\qT ‘·|üŒø£ >ös¡$+#ê*.Lit).com MT‘√ ø=~›ø£åD≤\T Á|æj·TyÓTÆq bÕsƒ¡≈£î\≈£î.Lit). e÷ |ü+#·+>±ìøÏ #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+≥T+~. ø±˙ H˚&ÉT m+‘· eT+~ |ü+#ê+>∑ ø£s¡Ô\T. M. <ä>∑Δ e÷dü qø£åÁ‘ê\˝À >±˙. n+<äT#˚‘·H˚ πøe\+ yêDÏ»´ |üs¡yÓTÆq ˝≤uÛ≤\ ø√dü+ s¡÷bı+ ~+#˚ |ü+#ê+>±\‘√ b˛*ùdÔ e÷ |ü+#ê+>∑eTT˝À ªªeTTVüAsêÔ\T ‘·≈£îÿeμμ.com qT+&ç á |ü+#ê+>±ìï jÓTTø£ÿ &çõ≥˝Ÿ Á|ü‹ì |üP]Ô>± ñ∫‘·+>± bı+<äe#·TÃ. yês¡ dü+<ÛäT\qT. \>±ï\T. ndü\T Á|ür e÷dü+˝À X¯óuÛÑ eTTVüAsêÔ\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&Éì qø£åÁ‘ê\T.000 eT+~ &ÍHé˝À+&é #˚düTø√e&É+ »]–+~. >∑‘· <äXÊã›ø±\+>± e÷ ªªÄ<Ûë´‹àø£ >∑≥\ |ü+#ê+>±ìïμμ Ä<ä]düTÔqï MT≈£î e÷ ø£è‘·»„‘·\T.uÀs¡T¶yês¡T ôd’‘·+ m˝≤+{Ï n_Ûe÷q+ #·÷|üø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+.A. <ä>∑Δ e÷dü \>±ï\˝À >±˙..oursubhakaryam. Ç≥T¢.(Eng. nwüºe÷~ <√wüe÷<äT\qT ≈£L&Ü #·÷&É ≈£î+&Ü eTTVüAsêÔ\qT ìs¡ísTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. kÕ<Ûä´yÓTÆqìï eTTVüAs¡Ô ìj·Te÷\T Ä#·]+#·&É+ e\q e÷ |ü+#ê+>∑eTT˝À eTTVüAsêÔ\T ‘·≈£îÿe. ø£qTø£ ø£˙dü+ ìs¡ísTT+∫q eTTVüAs¡Ô+ <ä>∑Δ ‹<ÛäT˝À >±˙. MT n_Ûe÷q dæ<ëΔ+‹ |æ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. <ä>∑Δ ‹~Û. <ä>∑Δ ‹~Û` \>±ï\T ñ+{≤j·TH˚ düe÷#êsêìï ≈£L&Ü ø=+‘·eT+~ yÓ\¢&ç+#·&É+ ˝Ò<äT.

q÷HÓ\T. egeTT\ <Ûäs¡\T ‘·>∑TZqT.Lit). ñ\e\T u≤>∑T>± |òü*+#·TqT.A.>∑Ts¡Te⁄ 11. dü+e‘·‡sê~Û|ü‹. á $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À s¡$ ùdHê~Û|ü‹ n>∑T≥ e\q Á|üuÛÑT‘ê«\ eT<Ûä´ ø£\Vü≤eTT\T ñ+&É>∑\e⁄. bÕ&ç|ü]ÁX¯eT\ qcÕº\qT bı+<äT≥ á dü+e‘·‡s¡eTT q+<ä* eTTK´ dü+|òüT≥q\T ø±>∑\e⁄. düdü´eTT\T u≤>∑T>± |òü*+#·TqT. ˙*eT+<äT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.<˚yê~Û|ü‹ . M.eTè>±~Û|ü‹ .s¡$ 8. düT>∑+<Ûä Á<äe´eTT\T yÓTT<ä\>∑T<Ûäs¡\T ‘·–Zj·TT+&ÉTqT. >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.16`3`2010 eT<Ûä´ ø±\eTTq nVü‰s¡ <Ûëq´eTT\ <äs¡\T $|üØ‘·eTT>± ô|]– eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹. |ü+#·<ës¡. ôdq>∑\T. n–ï Á|üe÷<äeTT\ e\qq÷. y˚T|òü÷~Û|ü‹ .com l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ n~Û|ü‘·T\T 1. ã+>±s¡+.16`12`2009 eT<Ûä´ ø±\eTTq Á|ü»\T kÕe÷õø£ s√>±\#˚ uÛ≤~Û+#·ã&É>∑\s¡T. nsêÈ~∏|ü‹ . á dü+e‘·‡s¡+˝À ≈£îE&ÉT eT+Á‹ n>∑T≥ e\q Á|ü»\T ø£\Vü≤eTT\ e\qq÷. Äo«j·TT»e÷düeTTq nq>± ~. ã&ÉT>∑T »qT\T ø£wüº|ü&É>∑\s¡T.X¯óÁ≈£î&ÉT 17.>∑»eTT 13. CÒ´wüº e÷dü+\˝À <ÛëHê´~ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T u≤>∑T>± ô|s¡T>∑TqT. ÄcÕ&ÛÉ e÷düeTT eT]j·TT ÁXÊeD e÷düeTT\+<äT nq>± ~.|üX¯óbÕ\≈£î&ÉT . düeTdüÔ <Ûëq´ C≤‘·T\T düeTè~Δ>± |òü*kÕÔsTT. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. <Ûëq´eTT\T. ø±˙ ø£èÁ‹eT ø=s¡‘·‘√ Á|ü»\T <äT'œ+#Ó<äs¡T. sê»ø°j·T ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T eT<Ûä´ Á|ü»\ Jeq+ kÕ–+#·>∑\s¡T.≈£îE&ÉT 7. u≤~Û+#·ã&Ó<äs¡T. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. Ä ‘·<äT|ü] ¬s+&ÉT e÷düeTT\T nq>± yÓ’XÊK e÷dü+. j·TT<äΔ uÛÑj·TeTT\ e\qq÷. bÂcÕ~Û e÷düÁ‘·j·TeTTq nq>± ~. Á|ü»\T s√>±\ #˚‘·q÷. eg |ü]ÁX¯eT edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T düs¡düeTT>± ñ+&É>∑\e⁄.Á>±eT bÕ\≈£î&ÉT .s¡‘êï~Û|ü‹ .#·+Á<äT&ÉT 16. á dü+e‘·‡s¡+ #Ó’Á‘·e÷düeTT.com . s¡kÕ~Û|ü‹ .≈£îE&ÉT 20. á $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À X¯ì s¡kÕ~Û|ü‹ n>∑T≥ e\q q\¢ì <Ûëq´eTT\T. u…\¢+. á dü+e‘·‡s¡eTTq n~Ûø£ es¡¸eTT\T+&ÉT dü÷#·q.s¡$ 12 sê»yêVü≤qeTT .17`12`2009 qT+&ç ~. y˚T|òü÷~Û|ü‹ #·+Á<äT&ÉT n>∑T≥e\q <Ûëq´C≤‘·T\˙ï u≤>∑T>± |òü*+#·TqT..X¯ì 10. ÄsêÈ~Û|ü‹ s¡$ n>∑T≥ e\q |ü+≥\T düeTè~Δ>± ñqïqT <Ûäs¡\T m≈£îÿe>± ñ+&É>∑\e⁄. >√<ÛäTeTT\T.19`9`2009 qT+&ç 18`10`2009\ eT<Ûä´ø±\eTTq Á|ü»\T düTKÁ|ü<äyÓTÆq Jeq+ >∑&ÉT|ü>∑\s¡T. ø±ØÔø£e÷düeTTq eT]j·TT e÷s¡Zos¡¸e÷düeTTq nq>± ~. 19`10`2009 qT+&ç ~.A. #=s¡T\ e\qq÷. y˚s¡TXËq>∑ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑TqT.. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.sêÁcÕº~Û‹ . á düeTj·TeTTq düeTdüÔ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\Tdüs¡düeTT>± ñ+&É>∑\e⁄.˙s¡kÕ~Û|ü‹ . ˙s¡kÕ~Û|ü‹ >∑Ts¡Te⁄ n>∑T≥ e\q s¡‘·ïeTT\T. M.X¯óÁ≈£î&ÉT 3. n|üs¡ dükÕ´~Û|ü‹ ≈£îE&ÉT ne⁄≥e\q ø£+<äT\T..s¡$ 5.eèøå±~Û|ü‹ . á $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À sê»yêVü≤qeTT >∑»eTT n>∑T≥ e\q es¡¸ø±\eTTq dükÕ´qT≈£L\ es¡¸eTT\T+&É>∑\e⁄.áX¯«s¡T&ÉT 2. Á|üø£è‹˝À e#·Tà Äø£dæàø£ ñ‘ꌑ·eTT\ e\q »q qwüº+ dü+uÛÑ$+#·>∑\<äT.18`9`2009\ eT<Ûä´ø±\eTTq K+&Éeèwæº ñ+&É>∑\<äT.oursubhakaryam. uÛ≤Á<ä|ü<äe÷düeTTq nq>± ~. mÁ]ì <Ûëq´eTT\T ˝≤uÛ≤\ì#·TÃqT. eT+Á‹ . yÓ+&ç.|ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT .M. |üPs¡« ùdHê~Û|ü‹ .ãT<ÛäT&ÉT 15.(Eng.>∑Ts¡Te⁄ 14 |üØø£å≈£î&ÉT . düeTdüÔ <ÛëHê´<äT\ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑TqT. n|üs¡ dükÕ´~Û|ü‹ . #√s¡T\e\¢q÷ u≤~Û+#·ã&ç ø£\‘· #Ó+<äT dü÷#·q >∑\<äT.A. j·TT<äΔ uÛÑj·TeTT\T.21`8`2009 qT+&ç ~.(Eng.≈£îE&ÉT 4. u§ã“s¡T¢. <Ûë‘·T˝ÀVü≤eTT\≈£î <Ûäs¡\T düs¡düeTT>± ñ+&ÉTqT. #Ói≈£î.A. <äTsêàs¡Z bÕ\≈£î\ #˚‘·q÷. $T]Ã..oursubhakaryam. Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<ä´e÷\T #˚|ü≥Tº≥. sêE .#·+Á<äT&ÉT 19. Á|üuÛÑT‘ê«\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T ø£\Vü≤eTT\ e\q kÕe÷q´ Á»\T |”&ç+#·ã&Ó<äs¡T. |ü+≥\T düeTè~Δ>± ñ+&É>∑\e⁄.#·+Á<äT&ÉT 9.Lit). ùdHê~Û|ü‹ .23`6`2009 qT+&ç 20`8`2009 eT<Ûä´ ø±\eTTq+<äT n~Ûø£eTT>± y˚T|òü÷\T e]¸+#·T dü÷#·q. |üPs¡« dükÕ´~Û|ü‹ >∑Ts¡Te⁄ ne⁄≥e\q |ü#·Ãì <Ûëq´|ü⁄ –+»\T u≤>∑T>± |òü*+#·TqT. s¡dü edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T |ü&çb˛e⁄qT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.X¯óÁ≈£î&ÉT 18. l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡eTTq X¯óÁ≈£î&ÉT sê»>∑T≥ e\q eT+∫ es¡¸eTT\T ≈£î]j·T>∑\e⁄.s¡$ 44 qeHêj·T≈£î\ Ä<Ûës¡+>± dü+e‘·‡s¡ |òü*‘ê\T l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡ n~Û|ü‹ áX¯«s¡T&ÉT.>∑Ts¡Te⁄ 6.

27`3`2009 qT+&ç ~.14`1`2010q nq>± dü«dæÔl #ê+Á<äe÷q l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ ãVüQfi¯ #·‘·Ts¡›o >∑Ts¡Tyês¡+ eT.8.com X¯Sq´ e÷düeTT\T #Ó’Á‘·e÷düeTT˝À ~.2009 es¡≈£î ø±\ düs¡Œ<√wü Á>∑Vü≤ø±\eTT\T ~.. l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À ø£s¡ÔØ ø±\ eTT\T á ÁøÏ+~ $<ÛäeTT>± @s¡Œ&çq$. T |ü⁄wü´e÷dü+˝À ~. 15`7`2009 es¡≈£L ñ‘·Ôsêj·TD+ ~.15.4. l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À dü+Áø±+‹ |ü⁄s¡Twüß&ÉT ªªeT+<äHêj·T≈£î&ÉTμμ dü+Áø±+‹ |ü⁄s¡Twüß&ÉT eT+<äHêj·T≈£î&ÉT n>∑T≥ e\q $Á|ü⁄\≈£î düTKeTT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.5.27.05.45 숈\≈£î á Á>∑Vü≤D düeTj·÷ìøÏ eTT+<äT ñ+&ÉT 90 숈\T.30`3`2009 es¡≈£L eT]j·TT ~.4 bÕ<äeTT\+<äT dü+#·]+#·Tq |ü⁄&ÉT eT]j·TT s√Væ≤D° qø£åÁ‘·eTT jÓTTø£ÿ 1e bÕ<äeTTq+<äT dü+#·]+#·Tq|ü⁄&ÉT Ä ø±\eTT\qT es¡Tdü>± &=\T¢ ø£‘·ÔØ.A.5.11`3`2010 es¡≈£L eTø£s¡ dü+Áø±+‹ l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À ~. 13`4`2009 es¡≈£L X¯Sq´e÷düeTT\T T ÄcÕ&ÛÉe÷dü+˝À |üP]Ô e÷düeT+‘·j·T÷ nq>± ~.10. n]wü˜eTT\T ø£\T>∑TqT. 21`7`2009 es¡≈£L X¯Sq´eT>∑TqT. yÓqTø£ e#·Tà 90 숈\T Á>∑Vü≤D <√wüø±\eTT>± |ü]>∑DÏ+#·e˝…qT MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. |ü⁄wü´MT qø£åÁ‘·eT+<äT ñ<äj·T+ >∑+. 15`1`2010 es¡≈£L X¯Sq´e÷düeT>∑TqT.3. Äs¡TÁ<ä qø£åÁ‘·eT+<äT sêÁ‹ >∑+.oursubhakaryam. 5`12`2009 qT+&ç 10`12`2009 es¡≈£L á ô|’q ù|s=ÿìq ø±\+˝À »ìà+∫q •X¯óe⁄øÏ ø±\düs¡Œ Á>∑Vü≤<√wü+ @s¡Œ&ÉTqT.31`12`2009 bÂs¡í$T >∑Ts¡Tyês¡+. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 5 http:\\www. #˚dæq jÓT&É\ n–ï Á|üe÷<ä eTT\T.16`7`2009 qT+&ç ~. X¯óÁø£eT÷&ÛÉ$T: ~.12`12`2009 qT+&ç 12`2`2010 es¡≈£L >∑Ts¡TeT÷&ÛÉ$T: ~. n{Ϻ »qqeTT bı+~q •X¯óe⁄øÏ Á|ü<ÛäeT e÷dü+˝À düs¡ŒXÊ+‹ ¨eT+ #˚sTT+#˚~. |ü⁄wüÿs¡ ìs¡íj·T+ ~.12.2009q sêÁ‹ 11. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.4 bÕ<äeTT\+<äT dü+#·]+#·Tq |ü⁄&ÉT. 17`12`2009 qT+&ç ~.13`1`2010 es¡≈£L <äøÏåD≤j·TD+ ~. &=\T¢ ø£s¡ÔØ : ~.12.11.5.27 숈\≈£î s¡$ eTø£s¡ sê• Á|üy˚X¯eTT »s¡T>∑TqT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.(Eng.12. ì» ø£s¡ÔØ nì |æ\T#·T#·T+<äTs¡T.12.A.42 숈\≈£î #·+Á<ä Á>∑Vü≤DeTT\T: ~.9`11`2009 qT+&ç 24`11`2009 es¡≈£L ~. l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À Á>∑Vü≤DeTT\T dü÷s¡´ Á>∑Vü≤DeTT\T: ~. >∑èVü≤ ìsêàDeTT\T #˚j·T sê<äT. dæ+<Ûä÷q~Á|üyêVü≤eTT eTq uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝À ˝Òì ø±s¡D+>± |ü⁄wüÿs¡ Ks¡à\T Ä#·]+#·>√s¡Tyês¡T >∑+>±q~˝À |ü⁄wüÿs¡ Ks¡à\T Ä#·]+#·>∑\s¡T.oursubhakaryam. »qàsêX¯ó\≈£î sê•|òü\+ Á|üø±s¡+ @s¡Œ&çq düs¡Œ<√cÕìøÏ XÊ+‹ |üP»\T #˚sTT+#˚~. 23`6`2009 qT+&ç ~.2009 es¡≈£î ì»ø£s¡ÔØ :~.2009 qT+&ç ~.19. á ø±\eTTq+<äT eTTK´+>± X¯+KT kÕú|üq\T. Äj·TqeTT\T dü+e‘·‡sê~ qT+&ç ~.Lit).14`1`2010 qT+&ç ñ‘·Ôsêj·TD |ü⁄D´ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ eT÷&ÛÉ$T l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À >∑Ts¡T.2010 ne÷yêdü´ X¯óÁø£yês¡+ ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ qø£åÁ‘·eT+<äT eT<Ûë´Vü≤ï+ >∑+.12`10`2009 qT+&ç 27`10`2009 es¡≈£L ~.22`7`2009 ne÷yêdü´ ãT<Ûäyês¡+.2009 qT+&ç ~. X¯óÁø£eT÷&ÛÉ$T düeTj·TeTT\T á ÁøÏ+~ $<ÛäeTT>± @s¡Œ&çq$.04 숈\≈£î ~.1.com .12`2`2010 qT+&ç ~.12 숈\≈£î >∑Ts¡Te⁄ ≈£î+uÛÑsê• Á|üy˚X¯+‘√ dæ+<Ûä÷q~øÏ |ü⁄wüÿs¡ÁbÕs¡+uÛÑ+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. M.2.. ø£è‹Ôø± qø£åÁ‘·eTT jÓTTø£ÿ 1. T ø£s¡ÔØ s¡$ uÛÑs¡D° qø£åÁ‘·eTT jÓTTø£ÿ 3.

oursubhakaryam. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.(Eng. eT÷&ÉT ø£+<ëj·TeTT\ yÓTT‘·ÔeTTqT 3 dü+K´#˚ uÛ≤–+#·>± e#·Tà X‚wüeTT dü]dü+K´ nsTTq düeT|òü\eTT.cÕ 0 1 4 3 2 2 |ü⁄q |ü⁄wü´$T ÄX‚¢wü 6 0 0 4 1 3 7 1 0 2 1 2 2 2 3 5 2 0 0 0 3 ø£+<ëj·T |òü\ $y˚ø£eTT : 1. M. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.uÛ≤ ñ. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î..oursubhakaryam.com l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À $$<Ûä ø±¬sÔ\T @Á|æj·T˝Ÿ 2009 13 nX¯«˙ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 27 uÛÑs¡D° ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ y˚T 2009 5 ø£è‹Ôø£ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 25 s√Væ≤DÏ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ pHé 2009 8 eTè>∑•s¡ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 22 Äs¡TÁ<ä ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ p˝…’ 2009 7 |ü⁄qs¡«düT ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 20 |ü⁄wü´$T ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ä>∑düTº 2009 2 ÄX‚¢wü ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 17 eT|òüT ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 31 |ü⁄ã“ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôdô|º+ãsY 2009 13 ñ‘·Ôs¡ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 26 Vü≤düÔ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ nø√ºãsY 2009 11 ∫‘·Ô ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 24 kÕ«‹ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ qe+ãsY 2009 6 $XÊK ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 19 nq÷sê<Ûä ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ &çôd+ãsY 2009 1 CÒ´wü˜ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 13 eT÷\ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 27 |üPs¡«cÕ&É ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ »qe] 2010 11 ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 24 ÁX¯eD ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ |òæÁãe] 2010 6 <Ûäìwü˜ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 19 X¯‘·_Ûwü+ ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ e÷]à 2010 2 |üPsê«uÛ≤Á<ä ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ 15 ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ø±]Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£+<ëj·T |òü*‘·eTT\T nX¯«ì uÛÑs¡DÏ ø£è‹Ôø£ s√Væ≤ eTè>∑ Äs¡TÁ<ä 2 1 0 5 2 3 eTK |ü⁄ã“ 5 1 2 0 2 0 0 0 1 3 1 4 6 2 2 1 0 0 7 2 1 2 0 4 ñ‘·Ôs¡ Vü≤düÔ ∫‘·Ô kÕ«‹ $XÊK nq÷ CÒ´wü˜ 6 1 1 1 2 4 4 0 2 5 0 1 ÁX¯e <Ûäìwü˜ X¯‘· |üP. düTqï nsTTq ìwüŒ\eTT.A. 3. uÒdædü+K´ nsTTq <Ûäq˝≤uÛÑeTT. 4.. yÓTT<ä{Ï ø£+<ëj·TeTT düTqï nsTTq eTVü‰yê´~∏ (uÛÑj·TeTT) ¬s+&Ée ˝Òø£ eT<Ûä´ ø£+<ëj·TeTT düTqï nsTTq e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q eT÷&Ée ø£+<ëj·TeTT düTqï nsTTq <Ûäq HêX¯qeTT.cÕ ñ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.com . Vü‰ì eT÷&ÉT ø£+<ëj·TeTT\T düTqï nsTTq @ |üì #˚dæHê Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äT.Lit). X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. 2. 5.uÛ≤ πse‹ 1 1 3 4 2 1 7 0 4 3 0 3 eT÷\ |üP. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 6 http:\\www.A.

D≤.j·÷.kÕ.#ê.A.∫ qø£åÁ‘·+ nX¯«ì uÛÑs¡D° ø£è‹Ôø£ s√Væ≤DÏ eTè>∑•s¡ Äs¡TÁ<ä |ü⁄qs¡«düT |ü⁄wü´$T ÄÁX‚wü eTK |ü⁄ã“ ñ‘·Ôs¡ Vü≤düÔ ∫‘·Ô kÕ«‹ $XÊK nq÷sê<Ûä CÒ´wüº eT÷\ |üPsê«cÕ&ÛÉ ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ÁX¯eD+ <Ûäìwü˜ X¯‘·_Ûwü+ |üPsê«uÛ≤Á<ä ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä πse‹ >∑DeTT <˚e eTqTwü´ sêø£ådü eTqTwü´ <˚e>∑D+ eTqTwü´ <˚e>∑D+ <˚e>∑D+ sêø£ådü sêø£ådü eTqTwü´ eTqTwü´ <˚e sêø£ådü <˚e>∑D+ sêø£ådü <˚e>∑D+ sêø£ådü sêø£ådü eTqTwü´ eTqTwü´ <˚e>∑D+ sêø£ådü sêø£ådü eTqTwü´ eTqTwü´ <˚e »+‘·Te⁄\T >∑Ti¿eTT @qT>∑T @qT>∑T bÕeTT bÕeTT ≈£îø£ÿ |æ*¢ y˚Tø£ |æ*¢ m\Tø£ m\Tø£ >√e⁄ <äTqï |ü⁄* <äTqï |ü⁄* ˝Ò&ç ˝Ò&ç ≈£îø£ÿ ø√‹ eTT+^dü ø√‹ dæ+Vü≤+ >∑Ti¿+ dæ+Vü≤+ >√e⁄ @qT>∑T H√{Ÿ: á >∑DeTT-»+‘·Tbı+‘·q\T $yêVü≤ $wüj·TeTT˝À¢ u≤>∑T>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉTqT. ã÷.}.J CÀ. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.‘√ Hê.Vü≤À.<ë.<Ûë <˚.M..e⁄ y˚.b˛..uÛ≤.Vü‰.y√.com MT ù|s¡T˝Àì yÓT <ä{Ï nø£ås¡+ nqTdü]+∫ qø£åÁ‘·+ ` >∑DeTT`»+‘·T $es¡eT HêeTÁ|ü<Ûäe÷ø£ås¡+ #·÷.MT.&É÷.<√.sê.H˚ H√. M.Lit).≥T f…. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.πs.~ <äT.uÀ.Væ≤ VüA.CÒ.oursubhakaryam.˝À Ä.»„ #·Ã¤ πø.d”.X¯´.˝≤ ©.s¡a÷.&√ e÷..øÏ ≈£L.#· >±.A. ^. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.ùV≤.oursubhakaryam.s√.@ z.‘˚ r.&Ü uÒ.ø±. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.<Ûë.{À.sTT.{°.k˛.sƒê ù|.‘˚.á.u≤. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 7 http:\\www.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.&Ü &û.#Ó.eT÷y˚T yÓ÷.{≤.˝Ò.C≤.q÷.j·T÷ j˚T.düT ùd.bÕ.#˚.(Eng. |üP.wü+.CÖ.\÷.˙.com .jÓT.yê.K+.ø√.|æ. >∑÷ π> >√.] s¡÷.‘·÷.&˚.

M.03`07`2009q eèwüuÛÑsê• Á|üy˚X¯+ ~. 3.15`12`2009q πø‘·Te⁄ $T<ÛäTqsê• Á|üy˚X¯+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.com l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À s¡$ dü+Áø£eTD ø±˝≤\T 1. ~. ~. ~.15`12`2009q sêVüQe⁄ <ÛäqTsY sê• Á|üy˚X¯+ 2. 3. 7. 8. 5. 4. 6. ~.29`06`2009q eèwüuÛÑ Á|üy˚X¯+ ~. 11. 7. 8. 9. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 8 http:\\www. 6.30`08`2009q ø£Hê´sê• Á|üy˚X¯+ 3.14`05`2009q s¡$ eèwüuÛÑsê• dü+Áø£eTD+ ~.14`06`2009q s¡$ $T<ÛäTqsê• dü+Áø£eTD+ ~. 5. 5.15`12`2009q s¡$ <Ûäq÷sê• dü+Áø£eTD+ ~.05`10`2009q ø£sêÿ≥ø£sê• Á|üy˚X¯+ ~. 10.16`08`2009q s¡$ dæ+Vü≤sê• dü+Áø£eTD+ ~.02`03`2010q MTqsê• Á|üy˚X¯+ X¯ìÁ>∑Vü≤ dü+#ês¡+ 1.A. 6.15`04`2009q MTqsê• Á|üy˚X¯+ ~. 2.15`07`2009q ø£sêÿ≥ø£sê• Á|üy˚X¯+ ~.A. ~. 12.16`07`2009q s¡$ ø£sêÿ≥ø£sê• dü+Áø£eTD+ ~.06`02`2009q eTø£s¡sê• Á|üy˚X¯+ ~. 10.27`09`2009q dæ+Vü≤sê• Á|üy˚X¯+ (eÁø£ >∑‘·') ~.12`11`2009q eè•Ãø£sê• Á|üy˚X¯+ ~. ~.21`12`2009q <ÛäqTsYsê• Á|üy˚X¯+ ~.21`08`2009q ø£sêÿ≥ø£sê• Á|üy˚X¯+ ~. 2.24`05`2009q y˚Twüsê• Á|üy˚X¯+ ~. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.06`02`2010q ≈£î+uÛÑsê• Á|üy˚X¯+ ~.16`08`2009q $T<ÛäTqsê• Á|üy˚X¯+ ~.26`02`2009q ≈£î+uÛÑsê• Á|üy˚X¯+ >∑Ts¡TÁ>∑Vü≤ dü+#ês¡+ 1.12`02`2010q s¡$ ≈£î+uÛÑsê• dü+Áø£eTD+ ~. ~.com .26`02`2009q dæ+Vü≤sê• Á|üy˚X¯+ ãT<ÛäÁ>∑Vü≤ dü+#ês¡+ 1.14`05`2009q $T<ÛäTqsê• Á|üy˚X¯+ ~.oursubhakaryam. 9. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. 4.04`10`2009q ø£Hê´sê• Á|üy˚X¯+ 9. 4. 6.17`10`2009q s¡$ ‘·T˝≤sê• dü+Áø£eTD+ ~.15`09`2009q dæ+Vü≤sê• Á|üy˚X¯+ ~.16`09`2009q s¡$ ø£Hê´sê• dü+Áø£eTD+ ~.Lit). 3. 3.10`10`2009q ø£Hê´sê• Á|üy˚X¯+ ~. ~. 11.30`07`2009q dæ+Vü≤sê• Á|üy˚X¯+ ~.25`10`2009q ‘·T˝≤sê• Á|üy˚X¯+ ~.16`11`2009q s¡$ eè•Ãø£sê• dü+Áø£eTD+ ~..14`03`2010q s¡$ MTqsê• dü+Áø£eTD+ ≈£î» dü+#ês¡+ 1. 2. ~. 10. ~.03`11`2009q ‘·T˝≤sê• Á|üy˚X¯+ ~.27`11`2009q eè•Ãø£sê• Á|üy˚X¯+ ~.(Eng.. 2. 12.14`01`2010q eÁø£Á|üy˚X¯+ sêVüQ`πø‘·T dü+#ês¡+ 1.26`07`2009q $T<ÛäTqsê• Á|üy˚X¯+ ~.13`04`2009q s¡$ y˚Twüsê• dü+Áø£eTD+ ~.30`05`2009q y˚Twüsê• Á|üy˚X¯+ ~.14`01`2010q s¡$ eTø£s¡sê• dü+Áø£eTD+ ~.01`05`2009q ñ<äj·T+ >∑+.13`01`2010q eTø£s¡sê• Á|üy˚X¯+ ~.24`04`2009q eèwüuÛÑ Á|üy˚X¯+ ~.45 숈\≈£î >∑Ts¡Te⁄ ≈£î+uÛÑsê•˝À Á|üy˚X¯+ X¯óÁø£dü+#ês¡+ 1.19`08`2009q ø£Hê´sê• Á|üy˚X¯+ ~.18`04`2009q X¯ì dæ+Vü≤sê• q+<äT eÁø£‘ê´>∑+ 2. 8. 5. 12. ~. 11. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. 13.01`12`2009q <ÛäqTsY sê• Á|üy˚X¯+ ~.6.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. 4.oursubhakaryam.07`04`2009q y˚Twüsê• Á|üy˚X¯+ ~. 7.

CÒ´wü˜ e÷düeTT q+<äT $yêVü≤+ »s¡T|üsê<äT. CÒ´wü˜. CÒ´cÕ˜ qø£åÁ‘·eTT˝À>±˙ |ü⁄{Ϻq e<Ûä÷es¡T\≈£î CÒ´wü˜ e÷düeTT q+<äT $yêVü≤eTT #˚j·Tsê<äT. Ä~yês¡+.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.oursubhakaryam. Äs¡TÁ<ä. $XÊK. ne÷yêdü´\ e+{Ï ‹<ÛäT\˝À s¡»dü«\ nsTTq XÊ+‹|üP»\T #˚sTT+#·e˝…qT.com s¡»dü«˝≤ $wüj·TeTT uÛÑs¡DÏ. X¯eeTTqT yÓ÷j·TT≥. ˇπø \>∑ïeT+<äT k˛<äs¡. X¯‘·_Ûwü qÁ‘·ø£å e<ÛäTe⁄ e\q es¡T&ç ‘·*¢øÏ. uÛÑs¡DÏ. #·$‹. $XÊK qø£åÁ‘· e<ÛäTe⁄\T <√wü ìyês¡D »s¡T|ü⁄ø=qT≥ eT+∫~. eT÷\.A. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. |ü⁄qs¡«düT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 9 http:\\www. rs¡Δj·÷Á‘·\T. ÄX‚¢wü. X¯àXÊqeTT <ä]Ù+#·T≥. qe$T. X¯‘·_ÛcÕ qø£åÁ‘·eTT\+<äT q÷‘·q e<ÛäTe⁄ Á|üy˚•+#·T≥ eT+∫~ø±<äT. X¯ìyês¡eTT\˝À s¡»dü«\ nsTTq XÊ+‘·T\T #˚sTT+#·e˝…qT. ÁXÊ<ë›qï uÛÀ»q+ #˚j·TT≥. ø£e\\≈£î ˇπø düeTj·TeTTq $yêVü≤+ #˚j·Te#·TÃ. eT÷\ qø£åÁ‘· e<ÛäTe⁄e\q es¡T&ç ‘·+Á&çøÏ. ~«CÒ´wü˜ eT<Ûä´eT+. |ü⁄ã“. X¯e+ e<ä› B|ü+ yÓ*–+#·T≥. ‘·+Á&çøÏ Ç˝≤+{Ï$ yÓTÆ\ kÕïqeTT‘√ b˛e⁄qT. |üPsê«cÕ&ÛÉ.. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ÄX‚¢wü. uÛÑs¡Ô ø£åes¡eTT #˚sTT+#·Tø=qT≥. wüwæ˜. Á‹CÒ´wüº+ Vü‰ìø£s¡eTT.. ìedæ+#·T#·Tqï Ç+≥ ìsêàD e÷s¡TŒ\T #˚j·TT≥ |üìøÏsêe⁄. |üPsê«uÛ≤Á<ä qø£åÁ‘·eTT\+<äT s¡»dü«\ nsTTq XÊ+‘·T\T #˚sTT+#·e˝…qT. eT+>∑fi¯yês¡+. s¡ø£ÔeTT #·÷#·T≥. nqï<äeTTà\˝À CÒ´wüߘq≈£î. bÕ&ÛÉ´$T. CÒ´wü˜ e÷düeTT˝À>±ì. eT+>∑fi¯ yês¡eTT\T ìwæ<ä›eTT. ø£è‹Ôø± qø£åÁ‘· e<ÛäTe⁄ e\q es¡T&ç ‘·eTTà&çøÏ ø°&ÉT »s¡T>∑TqT. #Óe⁄\T ≈£î≥Tº≥ yÓTT<ä\>∑T ø±s¡´eTT\T #˚j·Tsê<äT. |ü⁄qs¡«düT. $yêVü≤ $wüj·T+˝À @ø£ CÒ´wü˜ X¯óuÛÑø£s¡eTT. $yêVü≤ $wüj·TeTT˝À eTK. Áe‘·eTT\T. ø£è‹Ôø£. Äs¡TÁ<ä. M. Vü≤düÔ. nø£ÿ#Ó˝…¢\˝À CÒ´wüߘ sê*øÏ. X¯eeTT yÓ+≥ q&ÉT#·T≥. Ä~. |üPsê« cÕ&ÛÉ. eTK.Lit). wüwæ˜. CÒ´wü˜. @ø√<äs¡ $yêVü≤eTT: ˇø£ ≈£î≥T+ã+˝Àì nqï<äeTTà\≈£î eTs=ø£ ≈£î≥T+ã+˝Àì nø±ÿ#Ó˝…¢\ eT<Ûä´ $yêVü≤+ #˚j·Tsê<äT. ô|’ $<ÛäeTT>± »s¡T>∑ì jÓT&É\ ˇø£{Ï qT+&ç eT÷&ÉT dü+e‘·‡s¡eTT\˝À|ü⁄ >∑èVü≤ Á|üy˚X¯eTT #˚sTT+#·e#·TÃ. düeTTÁ<ä Á|üj·÷DeTT.oursubhakaryam. #·‘·Ts¡›• ‹<ÛäT\T á ø±s¡´eTTq≈£î ìwæ<ä›eTT. |ü⁄D´rs¡úeTT\T ùd$+#·T≥. |üPsê«uÛ≤Á<ä. qBkÕïqeTT.A. yÓTÆ<ÛäTq+. $yêVü≤eTT nq+‘·s¡+ #˚j·T≈£L&Éì |üqT\T: $yêVü≤+ nq+‘·s¡+ 6 HÓ\\ ˝À|ü⁄ñ|üqj·TqeTT. >∑s¡“¤e‹øÏ >∑s¡“¤ÁkÕeeTT »]–q ‘·*¢øÏ Á‹~q yÓTÆ\ ñ+&ÉTqT.com . CÒ´wü˜. q÷‘·q e<ÛäTe Á|üy˚X¯eTT : $yêVü≤eTT »]–q Hê{Ï qT+&ç 16 s√E\˝À|ü⁄ X¯óuÛÑeTTVüAsêÔq q÷‘·q e<ÛäTe⁄ n‘·Ôyê]+≥ Á|üy˚•+#·T≥ X¯óuÛÑeTT. >∑]“¤D° $wüj·÷\T >∑s¡“¤e‹øÏ 6 e÷düeTT\T ì+&çq ‘·s¡Tyê‘· >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. <ë«<ä•. ÄX‚¢wü. $yêVü≤ dü+ã+<Ûä $wüj·TeTT\T ˇπø qø£åÁ‘·eT+<äT »ìà+∫q e<ÛäTes¡T\≈£î $yêVü≤eTT #˚j·Tsê<äT e<ÛäTes¡T\T Ç<ä›]B ˇπø >∑DyÓTÆq n‘·´+‘· X¯óuÛÑeTT. ø£s¡à $düÔ] y˚j·TT≥.(Eng. e<ÛäTe⁄ qø£åÁ‘· |òü*‘·eTT\T : CÒ´wü˜ qø£åÁ‘· e<ÛäTe⁄ e\q es¡T&ç nqï≈£î. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. k˛<ä]\≈£î $yêVü≤+ #˚j·Tsê<äT. #·‘·Ts¡ú•. #·$‹. >∑Dbı+‘·D˝À Ç<ä›]B sêø£ådü >∑DyÓTÆq n<ÛäeT+ Á‹CÒ´wü˜ ìj·TeT+: $yêVü≤ $wüj·÷\˝À 3 CÒ´wü˜ |ü<äeTT\T ≈£L&çq Á‹CÒ´wüº <√wüeTT nqT<äTs¡T.

BìøÏ <√wü|ü]Vü‰s¡eTT #˚düTø=qe˝…qT. eT>∑ •X¯óe⁄qT 12e ~qeT+<äT. yÓqTø£E≥Tºô|’ eTè‘·T´uÛÑj·T+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. >∑&ɶeTT MT<ä-ø±sê>∑èVü≤ÁbÕ|æÔ. ≈£î&çø£qTïMT<ä-z≥$T. wüw”º. |æs¡T<äT\ MT<äX¯j·÷´˝≤uÛÑ+. ÁøÏ+~ ô|<ä$ô|’-˝≤uÛÑ+. <ë«<ä•. ø£+sƒ¡eTTq-X¯‘·èVü‰ì. E≥TºMT<ä . Ä&É •X¯óe⁄qT 18e ~qeT+<äT ñj·÷´\qT+#·T≥ eT+∫~. dü|üÔ$T. ãT<Ûä. k˛eT. eT+>∑fi¯.Lit).CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. n]ø±* j·T+<äT-ñqï‘·|ü<ä$. Ä düeTj·÷ìøÏ Á>∑Vü≤eTT\ìïj·T÷ X¯óuÛÑkÕúq eT+<äT+&Ée˝…qT.8 e÷düeTT\+<äT #Óe⁄\T ≈£î{Ϻ+#· e˝…qT. eTT≈£îÿMT<ä-Äs√>∑´düeTdü´\T. ø£qTu§eTà\ MT<ä-ø£\Vü≤+.A. #·$‹. ñ‘·Ôs¡.4. ‹<ÛäT\+<äT Ä~. eTè>∑•s¡. nwüº$T. »&ÉMT<ä . ‹~Û. Á‘·jÓ÷<ä•. X¯‘·_Ûwü+. $XÊK. ‹~Û. eTTK+ô|’q ã+<ÛäT <äs¡Ùq+. ≈£î&ç#Ó$MT<ä-<äTsê«s¡Ô $qT≥. M.com . ã*¢/‘=+&É ‘·\ MT<ä qT+&ç ÁøÏ+<ä≈£î ~–q eT+∫~ ø±<äT. qø£åÁ‘·eTT ø£*dæq Á‹bÕ<ä <√wüeTT @s¡Œ&ÉTqT. yÓ÷ø±* j·T+<äT-yêVü≤q˝≤uÛÑ+.ø£wüº+. Á‘·jÓ÷<ä•. eTTK´+>± ≈£îE&ÉT X¯óuÛÑÁ|ü<äT&Ó’ ã\eTT>± ñ+&Ée˝…qT. #·‘·T s¡Tú•. Áy˚fi¯flj·T+<äT-s√>∑eTT. >∑T+&Ó\ô|’-uÛÑj·T+..5. ‘=&ÉuÛ≤>∑+-$wü|ü⁄ »+‘·Te⁄\ e\q ÁbÕDuÛÑj·T+. ø£&ÉT|ü⁄ô|’dü+‘êq˝≤uÛÑ+. <Ûäìwüº. •X¯ó e⁄ì 5e e÷qeTTq+<äT uÛÑ÷$T MT<ä ≈£Ls¡TÃ+&É u…≥ºe˝…qT. m&ÉeT uÛÑ»eTTô|’-Ád”ÔuÛÀ>∑+.com •X¯óe⁄ $wüj·TeTT •X¯óe⁄ »Hêàq+‘·s¡+ CÀ´‹wüßÿì e<ä› •X¯óe⁄ »qàø±\ qø£åÁ‘·eTTqT ‘Ó\TdüTø=ì Ä »qà qø£åÁ‘·eTTq @ $<ÛäyÓTÆq <√wüeTT\T ñ+&çq <√wü|ü]Vü‰sêìøÏ CÀ´‹wüßÿì dü\Vü‰ô|’ ‘·>∑T|üqT\T #˚j·Te˝…qT. >∑Ts¡T.(Eng.oursubhakaryam. yês¡eTT. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä. |æ\¢\≈£î πøX¯ K+&ÉqeTT eT>∑ |æ\¢\≈£î 2. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ÁøÏ+~ qT+&ç ô|’øÏ bÕøÏ yÓ+≥H˚ ~–q eT+∫~.A. eTè‹ $wüj·÷q <äTwüº ‹~Û-yês¡-qø£åÁ‘·eTT\T bÕ&É´$T. m&ÉeT#Ó$MT<äes¡Ôø£ ˝≤uÛÑ+.8 HÓ\\j·T+<äT. ns¡#˚‹ q+<äT-<Ûäq˝≤uÛÑ+. ÁãVü≤às¡+Á<Ûä+ MT<ä-uÛÑj·T+. s=eTTà MT<ä-$»j·T+. ne÷yêdü´ ‹<ÛäT\T nX¯óuÛÑ+ <˚Vü≤eTTô|’ ã*¢ |ü&ÉT≥e\q ø£\T>∑T |òü*‘ê\T ã*¢ X¯Øs¡eTTô|’ mø£ÿ&É |ü&çq|üŒ{Ïø° yÓ+≥H˚ •s¡kÕïq+ #˚dæ. Ç~ dü+|üPs¡í <√wüeTT. B|ü+ ô|{Ϻ. |ü⁄qs¡«düT. MTdüeTTMT<ä-n~Ûø±s¡˝≤uÛÑ+. •s¡düT‡ MT<ä ø£\Vü≤eTT. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ. yês¡eTT ø£*dæq dü«\Œ<√wüeTT. ≈£î&ç uÛÑT»eTTô|’-Äs√>∑´+. ‘·~j·T. ∫‘·Ô.oursubhakaryam. Ä&É|æ\¢\≈£î 3. m&ÉeTø£qTï MT<ä-nee÷q+. 6. X¯óÁø£ yês¡eTT\T πøX¯K+&ÉqeTT q≈£î X¯óuÛÑeTT. <äX¯$T. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. X¯óÁø£. πse‹ qø£åÁ‘·eTT\+<äT eTè‹ dü+uÛÑ$+∫q jÓT&É\ >∑èVü≤eTTq≈£î <√wüeTT. yÓ÷#˚‹ q+<äT-qwüº+. πøe\eTT ‹~Û e\q <√wü+ ˝Ò<äT. bÕ<äeTT\MT<ä-Á|üj·÷DeTT.7. |üPsê«uÛ≤Á<ä. eTK. ø£è‹Ôø£. HÓ’y˚<ä´+‘√ Çwüº<Ó’eeTTqT ÁbÕ]ú+|üe˝…qT.. yÓT&Éj·T+<äT-uÛÑj·T+. ô|’ô|<ä$ô|’-e´j·T+. s√Væ≤D°.6.eTè‘·T´uÛÑj·T+. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 10 http:\\www. X¯ì yês¡eTT\+<äT. yÓqTïMT<ä-uÛÑj·T+. <˚Vü≤eTTô|’ ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ kÕúqeTT\+<äT ã*¢/‘=+&É |ü&É≥+ »]–q ÁøÏ+~ |òü*‘ê\T ø£\T>∑>∑\e⁄.7 HÓ\\+<äT πøX¯K+&Éq »s¡T|üe˝…qT.

com e´ekÕj·T $wüj·÷\T j˚ T s¡ T yêø£ düeTdüÔ |üX¯óe⁄\qT neTTà≥.oursubhakaryam. πse‹. ˝≤uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. q÷‘·T\qT áXÊq´+ ~≈£îÿq ñ+&˚≥T¢ #·÷#·Tø=qe˝…qT. |ü+#·$T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 11 http:\\www. M. nq÷sê<Ûä. Á‘·jÓ÷<ä•. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä. eT|òüT. >∑Ts¡Tyês¡eTT X¯óuÛÑ+. |ü+#·$T. Vü≤düÔ. eèwüuÛÑ+. $~j·T. eT+>∑fi¯yês¡+. s√Væ≤DÏ. kÕ«‹. $‘·ÔHê\T #·\T¢≥≈£î ãT<Ûäyês¡+. e´ekÕj·T+ ì$T‘·Ô+ u≤´+≈£î\T eTTqï>∑Tyê{Ï\ qT+&ç ãTTD+ rdüTø=H˚≥|ü&ÉT á ÁøÏ+~ qø£åÁ‘·eTT\˝À rdüTø√sê<äT. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. nq÷sê<Ûä. @ø±<ä•. bı\+˝À Hê\T>∑T #˚‘·T\T düe÷q+>± ñ+&çq ˝≤uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. bı\+˝À uÀs¡T u≤$. Ä~yês¡+. <ÛäqdüT‡ \>∑ïeTT\+<äT X¯óuÛÑ+. MTq\>∑ïeTT eT]j·TT y˚Twü \>∑ïeTT\˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q e´ekÕj·T |üqT\T ˝≤_Û+#·e⁄. πse‹ qø£åÁ‘·eTT\+<äT »j·T+. Ä≈£î }&ÉTÃ≥≈£î k˛eTyês¡+. kÕ«‹. <ÛäqTsY \>∑ïeTT\T X¯óuÛÑ+. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. dü|üÔ$T. bı\+˝ÀøÏ áXÊq´ ~≈£îÿq #Ós¡Te⁄. ñ‘·Ôs¡.oursubhakaryam.A. b˛* ô|≥Tº≥≈£î Ä~yês¡+. ø£è‹Ôø£. X¯‘·_Ûwü+. eT÷\ ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ. #·‘·Ts¡›•. <ë«<ä•. #·$‹. eTø£s¡ \>∑ïeTT. eTè>∑. <Ûäìwü˜. <ë«<ä•. X¯‘·_Ûwü+. eT+>∑fi¯yês¡+. @ø±<ä•. <äX¯$T. ø=qT>√\T #˚j·TT≥≈£î eT+∫~ ø±<äT. X¯óÁø£yês¡eTT\T X¯óuÛÑ+. |ü⁄wü´$T. dü|üÔ$T.Lit). bÂ]íeT ‹<ÛäT\T X¯óuÛÑ+ »j·T+ ø£\T>∑TqT ø=‘·Ô>± uÛÑ÷$Tì ø=q<ä\∫qyês¡T yê]yê] >∑èVü≤eTTq≈£î @ ~≈£îÿq ø=qe˝…H√ ˝Ò<ë ø=q≈£L&É<√ yêdüTÔ XÊgE„ì dü+Á|ü~+∫q |æeTà≥ ø=qe˝…qT. $T<ÛäTq+. <Ûäìwü˜. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ø=qT≥ $XÊK. <äX¯$T. >∑Ts¡Tyês¡+. nX¯«ì. πse‹ qø£åÁ‘·eTT\T X¯óuÛÑ+. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ. Äs¡TÁ<ä. ∫‘·Ô. $T<ÛäTq \>∑ïeTT.com . ÁX¯eD+. |ü⁄ã“. bÂs¡í$T X¯óuÛÑeTT\T. uÛ≤qTyês¡eTTq+<äT. ÁX¯eD+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. eè•Ãø£ \>∑ï+. |üP]íeT ‹<ÛäT\T X¯óuÛÑ+. ãT<Ûäyês¡eTT\T s√Væ≤DÏ.. s√Væ≤DÏ. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ. qe$T. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä. dæ+Vü≤\>∑ïeTT ‘·|üŒ sTT‘·s¡ \>∑ïeTT\T X¯óuÛÑ+. |ü⁄qs¡«düT. ∫‘·Ô nqT qø£åÁ‘·eTT\˝ÀqT. Vü≤düÔ. ãT<Ûäyês¡+. |üPsê«cÕ&ÛÉ. rdüTø=ìq jÓT&É\ ãTTD+ rs¡Ã&É+ ø£wüº+ n>∑TqT. ≈£î+uÛÑ\>∑ïeTT\qT $&ç∫ô|≥Tº≥ eT+∫~. |ü⁄wü´$T.. nX¯«ì. »j·T+. ÁX¯eD+. nX¯«ì. ñ‘·Ôs¡. X¯óÁø£yês¡eTT\+<äT. ñ‘·Ôs¡+yÓ’|ü⁄øÏ e#˚Ã≥T¢ neTs¡TÃø=qe˝…qT. ˙{Ïyê\T |ü&ÉeTs¡. <äX¯$T. |ü+≥≈£î|üŒ y˚j·TT≥≈£î ‘·~j·T. ∫‘·Ô. eTè>∑•s¡. nX¯«ì. <Ûäìwüº. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä. kÕ«‹. ‘·~j·T. ∫‘·Ô. Vü≤düÔ. CÒ´wüº. eTè>∑•s¡. ãT<Ûäyês¡+. bı\+˝À ø±|ü⁄s¡+ ñ+&Ée\dæq jÓT&É\ HÓ’s¡T‹ ~≈£îÿ˝À >∑èVü≤+ ì]à+#·Tø=qe˝…qT. nq÷sê<Ûä.A. @ø±<ä•.(Eng. X¯óÁø£yês¡eTTq+<äT y˚dæq n‘·´+‘· ˝≤uÛÑ+. Vü≤düÔ. ne÷yêdü´ nqT ‹<ÛäT\+<äT HêHê$$<Ûä |üX¯óe⁄\ jÓTTø£ÿ neTàø£+. Vü≤düÔ qø£åÁ‘·eTTq+<äT. πse‹ qø£åÁ‘·eTT\T X¯óuÛÑ+. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä. ‘·~j·T. >∑Ts¡Tyês¡+. Á‘·jÓ÷<ä•. ø±\Te j·TTqïjÓT&É\ n{Ϻ bı\+ e\q j·T»e÷ìøÏ ˝≤uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. eè•Ãø£+. ãT<Ûäyês¡+ $&ç∫ô|≥º&É+ eT+∫~. <äøÏåDeTT\ qT+&ç áXÊq´+. eT|òüT. |üPsê«uÛ≤Á<ä qø£åÁ‘·eTT\˝À #˚j·TT≥ X¯óuÛÑ+. ø£q´. <Ûäìwü˜. dü+Áø±+‹j·T+<äT ãTTD+ rdüTø=q≈£L&É<äT. e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì <äTqTï≥≈£î #·<äTqT #˚j·TT≥≈£î Ä~yês¡+.

$T<ÛäTqsê• 4.A. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. Á<äe |ü<ësêú\˝ÀìøÏ á $wü Á|üuÛ≤e+ #=#·TÃø=ìb˛sTT $wü|üP]‘·eT>∑TqT.MTqsê• Ä<ëj·T+ e´j·T+ sê»´|üP»´+ nee÷q+ 2 8 1 7 11 14 4 7 14 11 7 7 8 11 3 3 11 5 6 3 14 11 2 6 11 14 9 6 2 8 1 2 5 14 4 2 8 8 7 2 8 8 3 5 5 14 6 5 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. Á|üø£è‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ñ|üÁ<äyê\T @s¡Œ&ÉTqT.oursubhakaryam. l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À $$<Ûä sêX¯ó\ Ä<ëj·T . á dü÷s¡´Á>∑Vü≤ $wüøÏs¡D≤\T H˚Á‘·eTT˝Àì ¬s{°Hêô|’ $wü Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ. M.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.≈£î+uÛÑsê• 12.e´j·T dü+K´\ |ü{Ϻø£ 1. Bì Á|üuÛ≤e+ e\q $T–*q mì$T~ Á>∑Vü‰\ô|’ rÁeyÓTÆq |ü]D≤e÷\T ø£*Z uÛÑ÷eT+&É\+ô|’ nqsêú\T dü+uÛÑ$+#·TqT. ‘·j·÷s¡T#˚düTø=ì ñ+∫q ÄVü‰s¡.Lit). ø£Hê´sê• 7.oursubhakaryam.com . á Á|üø£è‹ô|’q Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄qT.A. ‘·T˝≤sê• 8.(Eng. dü÷s¡´ Á>∑Vü≤D+ nH˚~ ∫qï $wüj·T+ ø±<äT. eèwüuÛÑsê• 3. á dü÷s¡´Á>∑Vü≤D düeTj·T+˝À dü÷s¡T´ì qT+&ç yÓ\Te&ÉT dü÷s¡´ øÏs¡D≤\T $wü|üP]‘·eT>∑TqT.com dü÷s¡´.eTø£s¡sê• 11. #·+Á<äÁ>∑Vü≤D+ jÓTTø£ÿ <äTwüº Á|üuÛ≤e+ e÷qe⁄\ eTH√s¡<Ûä+ô|’ nq>± eTqdüTô|’ #·÷|ü⁄qT. y˚Twüsê• 2. ‘·‘Y |òü*‘·+>± u§*¢ eTTqï>∑T X¯Øs¡ $ø£è‘·s¡÷bÕ\‘√ •X¯ó»qq+ ø£\TZqT. $e÷q. #·+Á<ä Á>∑Vü≤D≤\ Á|üuÛ≤e+ düeTdüÔ Jesê•ô|’ ñ+≥T+~. á dü÷s¡T´ì˝Àì ø£<ä*ø£e\qH˚ á uÛÑ÷eT+&É\+˝Àì e÷qe⁄\≈£î >∑T+&Ób˛≥T¢. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 12 http:\\www. dæ+Vü≤sê• 6. düeTTÁ<äeTT\˝À ñ|üÁ<äeeTT\T dü+uÛÑ$+#·TqT. n{Ϻ ÄVü‰s¡+ uÛÑTõ+∫q yê]ô|’ á Á|üuÛ≤e+ ø£ì|æ+#·TqT. ø£sêÿ≥ø£ sê• 5. eè•Ãø£sê• 9. Á>∑Vü≤D düeTj·T+˝À >∑]“¤D° ªÁd”Ôμ\ >∑s¡“¤+˝Àì •X¯óe⁄ô|’ á $wüøÏs¡D≤\T Á|üuÛ≤e+ ø£*Z+∫.. ¬s’\T Á|üe÷<ë\T. #·+Á<ä Á>∑Vü≤D≤\T . Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. dü÷s¡T´ì˝À e#˚à Á|ü‹ ∫qï e÷s¡TŒ düeTdüÔ Jesê•ô|’. |òü*‘·+>± n+<Ûä‘·«+ ø£*–+#·TqT.yê{Ï |òü*‘ê\T dü÷s¡´.. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. <Ûäq÷sê• 10.

ne÷yêdü´ |ü⁄ã“ >∑Ts¡T 2017 |òæÁãe] 26 sꈈ >∑+..A.6.) qT Á|üe÷DÏø£+>± rdüTø=ì ˝…øÏÿ+#·&ÉeTsTTq~.. uÛ≤s¡‘· ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ ˝…ø£ÿ>∑{Ϻq düeTj·÷ìøÏ dü÷s¡T´. ne÷yêdü´ ñ.uÛ≤ X¯óÁø£ ôdô|º+ãsY 13 eTˆˆ >∑+.00 ì. ne÷yêdü´ uÛÑs¡DÏ eT+>∑fi¯ nø√ºãsY 24 ‘Óˆˆ >∑+. ne÷yêdü´ ∫‘·Ô X¯óÁø£ 2015 e÷]à 20 eTˆˆ >∑+. ne÷yêdü´ |ü⁄qs¡«düT k˛eT 2011 »qe] 4 eTˆˆ >∑+. ne÷yêdü´ X¯‘·_wü+ Ä~ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.37 ì.1.40 ì. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. mìï ì$TcÕ\≈£î @s¡Œ&ÉTH√ ÁøÏ+<ä bı+<äT|üs¡∫j·TTHêïeTT.1.34 ì.29 ì. ne÷yêdü´ Äs¡TÁ<ä X¯óÁø£ 2012 y˚T 21 ñˆˆ >∑+. #·+Á<ä Á>∑Vü≤D≤\qT 2050e dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£L yÓTT≥º yÓTT<ä{ÏkÕ]>± >∑DÏ‘·eTT #˚dæ Á>∑Vü≤D düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û. M. #·+Á<ä Á>∑Vü≤D≤\ |ü{Ϻø£ sêuÀe⁄ dü÷s¡´.2.17 ì.3.{Ï. dü÷s¡´ Á>∑Vü≤D≤\T dü+ˆˆ HÓ\ s√E düeTj·T+ Ä düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û qø£åÁ‘·+ yês¡+ 2009 p˝…’ 22 ñˆˆ >∑+.07 ì.mdt.11. ne÷yêdü´ |ü⁄ã“ Ä~ 2016 e÷]à 9 ñˆˆ >∑+.33 ì. ne÷yêdü´ kÕ«‹ Ä~ 2014 @Á|æj·T˝Ÿ 29 ñˆˆ >∑+. ne÷yêdü´ ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ X¯óÁø£ p˝…’ 12 eTˆˆ >∑+.com 2050 dü+ˆˆes¡≈£L sêuÀe⁄ dü÷s¡´.uÛ≤ ãT<Ûä ôdô|º+ãsY 1 eTˆˆ >∑+. ne÷yêdü´ |üPsê«cÕ&ÛÉ eT+>∑fi¯ pHé 2 ‘Óˆˆ >∑+.7.20 ì.45 ì.11 ì. ne÷yêdü´ ø£èÁ‹ø£ k˛eT qe+ãsY 14 ‘Óˆˆ >∑+.04 ì.oursubhakaryam. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.8.(Eng. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä ø£*π> Á>∑Vü≤D≤\qT uÛ≤s¡‘· ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ mìï >∑+≥\≈£î.oursubhakaryam. ne÷yêdü´ s√Væ≤DÏ >∑Ts¡T p˝…’ 1 eTˆˆ >∑+..com .2. ne÷yêdü´ |ü⁄wü´$T ãT<Ûä 2010 »qe] 15 eTˆˆ 12.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. yês¡eTT.5. ne÷yêdü´ $XÊK ãT<Ûä 2013 y˚T 10 ñˆˆ >∑+.6. ne÷yêdü´ uÛÑs¡DÏ X¯óÁø£ qe+ãsY 3 kÕˆˆ >∑+.πsU≤+XÊ\qT Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì Á|ü|ü+#·+˝Àì Ä düeTj·÷ìøÏ Á>∑Vü≤D≤ìï @ @ ÁbÕ+‘ê\˝À MøÏå+#·e#·TÃH√ ‘Ó\TdüTø=qe#·TÃqT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 13 http:\\www.8.Lit). qø£åÁ‘·eTT\‘√ düVü‰ á ÁøÏ+~ bı+<äT|üs¡∫ j·TTHêïeTT.2.11. ne÷yêdü´ |üP.38 ì. #·+Á<äT\ nøå±+X¯ .32 ì.25 ì.A.3.12.42 ì.12 ì. á Á>∑Vü≤D≤\qT Ç+&çj·THé kÕº+&ÉsY¶ f…ÆyéT (◊.

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.11 ì. eTˆˆ >∑+.20 ì.27 ì. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.25 ì. sꈈ >∑+.25 ì.43 ì. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. M.19 ì.31 ì. sꈈ >∑+.A.11. sꈈ >∑+.51 ì. ‘Óˆˆ >∑+. ñˆˆ >∑+.3.46 ì.uÛÑ Äs¡TÁ<ä eT÷\ eTè>∑•s¡ CÒ´wüº eTè>∑•s¡ CÒ´wüº nX¯«ì kÕ«‹ nX¯«ì Vü≤düÔ πse‹ Vü≤düÔ ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ñ‘·Ôs¡ <Ûäìwü˜ ÄX‚¢wü ÁX¯eD+ |ü⁄wü´$T ÁX¯eD+ |ü⁄wü´$T k˛eT X¯óÁø£ X¯óÁø£ X¯ì Ä~ eT+>∑fi¯ >∑Ts¡T Ä~ k˛eT >∑Ts¡T X¯ì X¯ì eT+>∑fi¯ >∑Ts¡T X¯ì k˛eT ãT<Ûä X¯ì Ä~ eT+>∑fi¯ ãT<Ûä X¯ì k˛eT ãT<Ûä X¯ì MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.19 ì.4.32 ì.8. Ä düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ qø£åÁ‘·+ yês¡+ eTK <Ûäìwü˜ |ü⁄qs¡«düT ÄX‚¢wü |üP.6..8. ñˆˆ >∑+.58 ì.06 ì.A.oursubhakaryam. sꈈ >∑+. eTˆˆ >∑+.23 ì. sꈈ >∑+.46 ì.9. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 14 http:\\www.36 ì.8. eTˆˆ >∑+.58 ì.com dü÷s¡´ Á>∑Vü≤D≤\T dü+ˆˆ HÓ\ s√E 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ä>∑wüߺ |òæÁãe] p˝…’ Ä>∑wüߺ »qe] p˝…’ &çX¯+ãsY pHé &çX¯+ãsY pHé &çX¯+ãsY @Á|æj·T˝Ÿ nø√ºãsY @Á|æj·T˝Ÿ nø√ºãsY @Á|æj·T˝Ÿ nø√ºãsY e÷]à ôdô|º+ãsY |òæÁãe] Ä>∑wüߺ |òæÁãe] Ä>∑wüߺ »qe] p˝…’ 21 16 13 11 6 2 26 21 14 10 4 30 25 20 14 8 2 29 21 17 12 6 2 26 22 düeTj·T+ sꈈ >∑+.. eTˆˆ >∑+. sꈈ >∑+.10. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. eTˆˆ >∑+. sꈈ >∑+.3.26 ì.23 ì.com .Lit).11.(Eng.12. sꈈ >∑+.1. ñˆˆ >∑+.2.9. eTˆˆ >∑+.5.12.8. ñˆˆ >∑+. kÕˆˆ >∑+. kÕˆˆ >∑+.42 ì.1. ñˆˆ >∑+. eTˆˆ >∑+.12 ì.11.1.12. ‘Óˆˆ >∑+.4.oursubhakaryam.12.4.28 ì.14 ì.00 ì.

11 ì.43 ì.29 ì.51 ì. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 15 http:\\www. eTˆˆ >∑+.10. ñˆˆ >∑+. M. sꈈ >∑+.11.12.9.3.11. sꈈ >∑+.10.51 ì.04 ì.3.oursubhakaryam.45 ì.01 ì.. sꈈ >∑+.A.6.oursubhakaryam. sꈈ >∑+.22 ì. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.11.22 ì.04 ì.22 ì.7. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.com . sꈈ >∑+.(Eng.05 ì.7. ñˆˆ >∑+.54 ì. eTˆˆ >∑+.3. ñˆˆ >∑+. sꈈ >∑+.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.21 ì.7.7. ‘Óˆˆ >∑+..com dü÷s¡´ Á>∑Vü≤D≤\T dü+ˆˆ HÓ\ s√E 2029 »qe] EHé p˝…’ &çX¯+ãsY 2030 pHé qe+ãsY 2031 y˚T qe+ãsY 2032 y˚T qe+ãsY 2033 e÷]à ôdô|º+ãsY 2034 e÷]à ôdô|º+ãsY 2035 e÷]à ôdô|º+ãsY 2036 |òæÁãe] p˝…’ Ä>∑wüߺ 2037 »qe] p˝…’ 2038 »qe] p˝…’ &çX¯+ãsY 2039 pHé 14 12 11 5 1 25 21 15 9 3 30 23 20 12 10 2 27 23 21 16 13 5 2 26 21 düeTj·T+ sꈈ >∑+.A. ñˆˆ >∑+.37 ì. ñˆˆ >∑+.11. sꈈ >∑+.7. sꈈ >∑+. sꈈ >∑+. ‘Óˆˆ >∑+. ñˆˆ >∑+.9.8. eTˆˆ >∑+. eTˆˆ >∑+.8. eTˆˆ >∑+.09 ì.32 ì.47 ì.9.02 ì.12. sꈈ >∑+.10.16 ì. eTˆˆ >∑+.47 ì. Ä düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ qø£åÁ‘·+ yês¡+ ñ‘·ÔsêcÕ&É eTè>∑•s¡ |ü⁄qs¡«düT CÒ´wü˜ s√Væ≤DÏ nq÷sê<Ûä ø£è‹Ôø£ $XÊK uÛÑs¡DÏ kÕ«‹ ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ñ‘·Ôs¡ ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä |ü⁄ã“ |üPsê«uÛ≤Á<ä |ü⁄ã“ X¯‘·_Ûwü+ |ü⁄wü´$T eTK ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ |ü⁄qs¡«düT |ü⁄sê«cÕ&ÛÉ Äs¡TÁ<ä eT÷\ eTè>∑•s¡ Ä~ eT+>∑fi¯ ãT<Ûä ãT<Ûä X¯ì k˛eT ãT<Ûä X¯ì Ä~ ãT<Ûä ãT<Ûä X¯óÁø£ k˛eT eT+>∑fi¯ X¯ì Ä~ ãT<Ûä ãT<Ûä >∑Ts¡T X¯óÁø£ k˛eT eT+>∑fi¯ X¯óÁø£ Ä~ eT+>∑fi¯ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.3.45 ì. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.40 ì.16 ì.2.Lit).

ñˆˆ >∑+. sꈈ >∑+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.35 ì.12.1.54 ì.19 ì.8.6.Lit).A.6.36 ì.4. ‘Óˆˆ >∑+.A.5.30 ì.42 ì.08 ì. ñˆˆ >∑+. eTˆˆ >∑+. ñˆˆ >∑+.5. sꈈ >∑+.6.33 ì. kÕˆˆ >∑+. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 16 http:\\www.2. ñˆˆ >∑+.11.16 ì.26 ì.59 ì.4.01 ì.7.8.7.oursubhakaryam.10. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ‘Óˆˆ >∑+.3.59 ì. ñˆˆ >∑+. ñˆˆ >∑+. eTˆˆ >∑+.42 ì. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. Ä düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ ne÷yêdü´ qø£åÁ‘·+ yês¡+ CÒ´wü˜ uÛÑs¡DÏ kÕ«‹ uÛÑs¡DÏ kÕ«‹ nX¯«ì ∫‘·Ô πse‹ Vü≤düÔ X¯‘·_Ûwü+ eTK <Ûäìwü˜ ÄX‚¢wü ÁX¯eD+ |ü⁄wü´$T ÁX¯eD+ Äs¡TÁ<ä |ü⁄wü´$T CÒ´wü˜ eTè>∑•s¡ CÒ´wü˜ s√Væ≤DÏ nq÷sê<Ûä ø£è‹Ôø£ >∑Ts¡T X¯óÁø£ Ä~ eT+>∑fi¯ X¯óÁø£ Ä~ eT+>∑fi¯ >∑Ts¡T X¯ì k˛eT eT+>∑fi¯ X¯óÁø£ X¯ì eT+>∑fi¯ >∑Ts¡T X¯ì Ä~ eT+>∑fi¯ eT+>∑fi¯ >∑Ts¡T X¯ì k˛eT >∑Ts¡T X¯ì k˛eT MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.05 ì.4.57 ì. ñˆˆ >∑+..20 ì.oursubhakaryam.11.8. ‘Óˆˆ >∑+.7. kÕˆˆ >∑+.12.18 ì.7.(Eng.7.com dü÷s¡´ Á>∑Vü≤D≤\T dü+ˆˆ HÓ\ s√E 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 &çX¯+ãsY y˚T qe+ãsY @Á|æj·T˝Ÿ nø√ºãsY @Á|æj·T˝Ÿ nø√ºãsY @Á|æj·T˝Ÿ nø√ºãsY |òæÁãe] Ä>∑wüߺ |òæÁãe] Ä>∑wüߺ |òæÁãe] Ä>∑wüߺ »qe] pHé p˝…’ &çX¯+ãsY pHé &çX¯+ãsY y˚T qe+ãsY y˚T qe+ãsY 15 11 4 30 25 20 14 9 3 29 23 17 12 6 2 26 23 23 17 11 5 31 25 21 14 düeTj·T+ sꈈ >∑+. sꈈ >∑+.. sꈈ >∑+.05 ì. ‘Óˆˆ >∑+.14 ì. sꈈ >∑+. ñˆˆ >∑+.com . sꈈ >∑+.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.09 ì. ñˆˆ >∑+.21 ì.49 ì.40 ì.10 ì.7. M. sꈈ >∑+.

.28 ì.1. bÂ]íeT eTè>∑•s¡ X¯ì 2012 pHé 4 eTˆˆ >∑+.07 ì.com #·+Á<ä Á>∑Vü≤D≤\T dü+ˆˆ HÓ\ s√E düeTj·T+ Ä düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û qø£åÁ‘·+ yês¡+ 2009 &çX¯+ãsY 31 sꈈ >∑+.26 ì.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.oursubhakaryam.Lit).53 ì.3.4. bÂ]íeT ÁX¯eD+ k˛eT 2018 »qe] 31 kÕˆˆ >∑+.29 ì.4.11. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 17 http:\\www. bÂ]íeT eTè>∑•s¡ eT+>∑fi¯ 2011 pHé 16 ‘Óˆˆ >∑+.com . M.12.10.1.1. bÂ]íeT kÕ«‹ X¯óÁø£ 2014 @Á|æj·T˝Ÿ 15 eTˆˆ >∑+.A. bÂ]íeT Äs¡TÁ<ä >∑Ts¡T 2010 pHé 26 kÕˆˆ >∑+. bÂ]íeT nX¯«ì Ä~ 2024 ôdô|º+ãsY 18 ñˆˆ >∑+.33 ì. bÂ]íeT eT÷\ >∑Ts¡T &çX¯+ãsY 10 sꈈ >∑+.A.43 ì.50 ì. bÂ]íeT |üPsê«uÛ≤Á<ä ãT<Ûä 2025 e÷]à 14 eTˆˆ >∑+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. bÂ]íeT |üPsê«uÛ≤Á<ä Ä~ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. bÂ]íeT $XÊK k˛eT qe+ãsY 8 kÕˆˆ >∑+. bÂ]íeT ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ãT<Ûä 2021 y˚T 26 kÕˆˆ >∑+.4.1.45 ì.50 ì.01 ì.25 ì. bÂ]íeT nq÷sê<Ûä ãT<Ûä qe+ãsY 19 eTˆˆ >∑+.4. bÂ]íeT ñ‘·Ôs¡ X¯óÁø£ ôdô|º+ãsY 7 sꈈ >∑+. bÂ]íeT uÛÑs¡DÏ eT+>∑fi¯ 2023 nø√ºãsY 29 ‘Óˆˆ >∑+..50 ì.8.40 ì.22 ì.49 ì.oursubhakaryam.4.41 ì. bÂ]íeT ÄX‚¢wü ãT<Ûä p˝…’ 28 ‘Óˆˆ >∑+. bÂ]íeT eT÷\ X¯ì &çX¯+ãsY 21 eTˆˆ >∑+.8. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.02 ì.46 ì. bÂ]íeT Vü≤düÔ X¯ì ôdô|º+ãsY 23 ñˆˆ >∑+. bÂ]íeT ø£èÁ‹ø£ X¯óÁø£ 2022 y˚T 16 ñˆˆ >∑+. bÂ]íeT ÁX¯eD+ X¯ì 2019 »qe] 21 ñˆˆ >∑+. bÂ]íeT ∫‘·Ô eT+>∑fi¯ nø√ºãsY 8 eTˆˆ >∑+.8.4.33 ì.11. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. bÂ]íeT πse‹ ãT<Ûä 2015 @Á|æj·T˝Ÿ 4 kÕˆˆ >∑+.15 ì. 6. bÂ]íeT |ü⁄wü´$T k˛eT p˝…’ 17 ‘Óˆˆ >∑+.2.1.41 ì. bÂ]íeT CÒ´wüº k˛eT 2013 @Á|æj·T˝Ÿ 26 ‘Óˆˆ >∑+.9.(Eng.1.17 ì bÂ]íeT ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä k˛eT 2017 Ä>∑wüߺ 7 sꈈ >∑+.07 ì.12.

9.3.12.06 ì. bÂ]íeT <Ûäìwü˜ Ä~ 2036 |òæÁãe] 12 ‘Óˆˆ >∑+. bÂ]íeT X¯‘·_Ûwü+ X¯óÁø£ 2028 »qe] 12 ñˆˆ >∑+. bÂ]íeT nX¯«ì k˛eT 2033 @Á|æj·T˝Ÿ 13 sꈈ >∑+.8. bÂ]íeT ∫‘·Ô >∑Ts¡T nø√ºãsY 8 kÕˆˆ >∑+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.42 ì.24 ì.com . bÂ]íeT Äs¡TÁ<ä Ä~ 2029 pHé 26 ñˆˆ >∑+.12.35 ì. bÂ]íeT |ü⁄qs¡«düT ãT<Ûä p˝…’ 6 sꈈ >∑+.10.20 ì.38 ì. bÂ]íeT CÒ´wü˜ k˛eT qe+ãsY 30 sꈈ >∑+.08 ì. bÂ]íeT ÁX¯eD+ k˛eT 2039 pHé 6 sꈈ >∑+.10. bÂ]íeT eT÷\ eT+>∑fi¯ &çX¯+ãsY 21 ‘Óˆˆ >∑+.22 ì.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.10. bÂ]íeT ÄX‚¢wü X¯ì p˝…’ 27 ñˆˆ >∑+. bÂ]íeT ÄX‚¢wü eT+>∑fi¯ Ä>∑wüߺ 7 ñˆˆ >∑+.38 ì.13 ì.18 ì. bÂ]íeT ÁX¯eD+ >∑Ts¡T 2037 »qe] 31 kÕˆˆ >∑+.9.Lit).02 ì bÂ]íeT uÛÑs¡DÏ X¯óÁø£ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. bÂ]íeT $XÊK >∑Ts¡T qe+ãsY 8 ñˆˆ >∑+.oursubhakaryam.9.31 ì. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.(Eng.13 ì.5..8.8. bÂ]íeT ø£è‹Ôø£ Ä~ 2041 y˚T 16 ñˆˆ 6.05 ì.A. bÂ]íeT |üPsê«cÕ&ÛÉ >∑Ts¡T &çX¯+ãsY 31 sꈈ >∑+. bÂ]íeT ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä >∑Ts¡T 2035 Ä>∑wüߺ 19 ñˆˆ >∑+.12. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. bÂ]íeT |ü⁄ã“ eT+>∑fi¯ Ä>∑wüߺ 28 ñˆˆ >∑+.41 ì. bÂ]íeT πse‹ X¯ì 2034 ôdô|º+ãsY 28 ñˆˆ >∑+. M..7. bÂ]íeT kÕ«‹ Ä~ nø√ºãsY 18 sꈈ >∑+.12. bÂ]íeT nq÷sê<Ûä X¯ì qe+ãsY 18 sꈈ >∑+. bÂ]íeT s√Væ≤DÏ ãT<Ûä 2040 y˚T 26 kÕˆˆ >∑+.19 ì. bÂ]íeT eT÷\ X¯ì 2032 @Á|æj·T˝Ÿ 25 sꈈ >∑+.14 ì.5.6.32 ì.11.com #·+Á<ä Á>∑Vü≤D≤\T dü+ˆˆ HÓ\ s√E düeTj·T+ Ä düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û qø£åÁ‘·+ yês¡+ 2026 e÷]à 3 kÕˆˆ >∑+. bÂ]íeT eTè>∑•s¡ X¯óÁø£ 2030 pHé 15 sꈈ >∑+.oursubhakaryam.40 ì.35 ì.4.4.8.31 ì.40 ì.A. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 18 http:\\www.12.54 ì.

6.27 ì.53 ì. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 19 http:\\www.11 ì.00 ì. kÕˆˆ >∑+.3.1. eTˆˆ >∑+. eTˆˆ >∑+. ñˆˆ >∑+.Lit). ñˆˆ >∑+.12..03 ì.com #·+Á<ä Á>∑Vü≤D≤\T dü+ˆˆ HÓ\ s√E 2043 e÷]à ôdô|º+ãsY 2044 e÷]à ôdô|º+ãsY 2045 e÷]à 2046 »qe] p˝…’ 2047 »qe] p˝…’ 2048 »qe] pHé 2050 y˚T nø√ºãsY 25 19 14 7 3 22 18 12 7 1 26 7 30 düeTj·T+ sꈈ >∑+.08 ì. ‘Óˆˆ >∑+.19 ì.30 ì. ñˆˆ >∑+.31 ì.6. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.A.8.8. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.52 ì.(Eng.oursubhakaryam.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.23 ì.com . ñˆˆ >∑+.oursubhakaryam. Ä düeTj·÷ìøÏ >∑\ ‹~Û bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT bÂ]íeT qø£åÁ‘·+ yês¡+ Vü≤düÔ |üPsê«uÛ≤Á<ä ñ‘·Ôs¡ |üPsê«uÛ≤Á<ä |ü⁄ã“ |ü⁄wü´$T ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ |ü⁄qs¡«düT |üPsê«cÕ&ÛÉ Äs¡TÁ<ä eT÷\ $XÊK nX¯«ì ãT<Ûä X¯ì k˛eT ãT<Ûä X¯óÁø£ k˛eT ãT<Ûä X¯ì Ä~ ãT<Ûä X¯óÁø£ X¯ì Ä~ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.49 ì. ‘Óˆˆ >∑+. eTˆˆ >∑+.1. ñˆˆ >∑+..55 ì. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.4. M.A.6.4. kÕˆˆ >∑+.7.7.

oursubhakaryam.oursubhakaryam. Hê>∑|üPC≤|ü⁄D´~q+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. nq+>∑ Á‘·jÓ÷<ä• eT<äq bÂs¡íeT.com . <äeH√‘·‡eeTT dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØú Áe‘·+ yÓ’XÊK e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ nø£åj·T ‘·èrj·T. &√˝≤>öØÁe‘·+ l X¯+ø£s¡ »j·T+‹ y˚T 2009 6 8 9 10 13 19 25 26 27 |üs¡X¯ósêeT <ë«<ä• qè•+Vü≤»j·T+‹ yê´dübÂs¡íeT.. ≈£Ls¡àø£˝≤Œ~ @Á|æj·T˝Ÿ 009 1 2 3 4 5 6 7 9 13 26 27 29 düÿ+<ä <äeTHês√Vü≤D+ dü÷s¡´<äeTHês√Vü≤D+ lsêeTqe$T <Ûäs¡à<äX¯MT &√˝À‘·‡e+ yêeTq <ë«<ä•.Ä+<√fi¯q ‘·èrj·T >∑DÒX¯ <äeTq |üPC≤ |ü⁄D´~q+ \ø°åà |ü+#·$T.A. M. ns¡ÃHêØX¯«s¡ Áe‘·+ l nqïe÷#ês¡´ »j·T+‹ dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+ l Vü≤qTeT»®j·T+‹ ø£s¡Ms¡ Áe‘·+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ‘=*@ø±<ä• 5 nqïes¡+ l dü‘·´Hêïsêj·TD kÕ«$Tyê] 4 yêdüT<˚e <ë«<ä• ø£fi≤´D√‘·‡e+ 7 yê´dü|üPC≤ |ü⁄D´~q+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.Lit). dæ+<Ûä÷qB |ü⁄wüÿsê\T ÁbÕˆˆ 2 X¯j·THÓ’ø±<ä•. eT‘·‡´»j·T+‹. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 20 http:\\www.com l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝Àì e÷]à 2009 27 28 29 30 31 |üs¡«~Hê\T ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê~. CÒ´wüºe÷dü ÁbÕˆˆ uÖ<ÛäΔø£*ÿ »j·T+‹ s¡+uÛÑ ‘·èrj·T pHé 2009 3 4 7 12 16 22 23 24 27 28 ìs¡®\ @ø±<ä• sêeT\ø£åàD <ë«<ä• ≈£Ls¡à»j·T+‹ @s¡Tyêø£ bÂs¡í$T dü+ø£wüº Vü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+ Á‹˝À#·Hê |üPC≤ |ü⁄D´~q+ e≥kÕ˙ Áe‘· |ü⁄D´~q+ ÄcÕ&ÛÉ e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ |üPØ»>∑Hêï<Ûä s¡<∏äj·÷Á‘· düÿ+<Ûä|ü+#·$T ≈£îe÷s¡wüwæ˜ p˝…’ 2009 1 y˚T&˚. #Ó’Á‘·e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ y˚<äyê´dü rs¡Δs¡ |ü⁄D´~q+ &√˝≤ >öØÁe‘·+.A.(Eng.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M..

uÛ≤Á<äe÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ $Hêj·Tø£ #·$‹. $Hêj·Tø£ Áe‘·|üP» ãTTwæ |ü+#·$T Áe‘·|ü⁄D´~q+ dü÷s¡´wüw”˜ Áe‘· |ü⁄D´~q+ ÄeTTø±ÔuÛÑs¡D dü|üÔ$T <äTsê«wüºMT Áe‘· |ü⁄D´~q+ q+<äq qeMT Áe‘·|ü⁄D´~q+ >∑»\øÏåà Áe‘· |ü⁄D´~q+ |ü]es¡Ôq @ø±<ä• 1 4 5 6 8 12 19 yêeTq »j·T+‹. nX¯Sq´ X¯j·Tq Áe‘· |ü⁄D´~q+ 12 l »j·Trs¡Δs¡ |ü⁄D´~q+ 22 dü÷s¡´Á>∑Vü≤D+ 23 ÁXÊeDe÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ 26 Hê>∑ |ü+#·MT 27 dü÷s¡´ wüw”˜ Áe‘· |ü⁄D´~q+ 31 es¡\ø°åà Áe‘· |ü⁄D´~q+ ôdô|º+ãsY 2009 Ä>∑düTº 2009 20 26 27 28 2 4 5 8 10 14 15 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 <ëyÓ÷<äs¡ <ë«<ä• esêVü≤ »j·T+‹ sêFbÂ]íeT. l ø£ècÕíwüº$T. ã* bÕ&ÛÉ´$T <Ûäq«+‘·Ø $~j·T Á‹˝À#·Hê >öØÁe‘· |ü⁄D´~q+ Hê>∑T\ #·$‹ eTVü≤wüwæ˜ >√cÕºwüºMT Áe‘· |ü⁄D´~q+ nø£åj·T qeMT Áe‘· |ü⁄D´~q+ uÛÀ<äq @ø±<ä• jÓ÷^X¯«s¡ <ë«<ä• ∫\T≈£L <ë«<ä• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.com . M. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. lø£èwüí»j·T+‹ uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡eeTT b˛˝≤\ ne÷yêdü´ XË’eeTÚqÁe‘· |ü⁄D´~q+.com 9 #·‘·Tsêàdü $~j·T.(Eng. <˚MqesêÁ‘·T\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Á|”‹ $~j·T <äTsêZwüº$T eTVü‰qe$T $»j·T<äX¯$T.oursubhakaryam. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.oursubhakaryam.. »+<Ûë´\ bÂ]íeT #ê‘·Tsêàdü $~j·T dü+ø£wüº Vü≤s¡#·‘·TØΔ Áe‘· |ü⁄D´~q+ <äX¯|òü\ Áe‘·+.A..Lit).CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A. X¯MT|üPC≤~q+ nø√ºãsY 2009 1 2 6 17 19 20 21 22 24 26 27 29 30 >√<ë«<ä• |ü<äàHêuÛÑ <ë«<ä• >±+BÛ»j·T+‹ n≥¢‘·~Δ BbÕe[ ø±ØÔø£e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 21 http:\\www. {°#·sY‡&˚ ñ+Á&Üfi¯fl ‘·<Ó› dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘· |ü⁄D´~q+ eT<Ûë«wüº$T Äo«j·TT»e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+. ø£*ÿ<ë«<ä• ñe÷eTùV≤X¯«s¡ Áe‘· |ü⁄D´~q+ >∑Ts¡T |üPCÀ‘·‡eeTT.

l $ø£è‹ HêeT dü+e‘·‡s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. C≤«˝≤‘√s¡D+ dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+ u≤\\ ~H√‘·‡eeTT e÷s¡Zos¡¸ e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ düTÁãVü≤àD´ wüwæ˜ $TÁ‘· dü|üÔ$T eT‘·‡´ <ë«<ä•.ÛcÕàwüºMT Áe‘· |ü⁄D´~q+ eT<Ûä« qe$T . dü÷s¡´Á>∑Vü≤D+ e÷|òüTe÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‹\ #·‘·T]Δ eT<äq |ü+#·$T s¡<Ûädü|üÔ$T . n+‘·πs«~ rs¡Δ+.Ûwüà @ø±<ä•. ôVA[ e÷]à 2010 1 edü+‘√‘·‡eeTT 2 #ê‘·Tsêàdü $~j·T 16 ñ>±~. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 22 http:\\www.Lit). 4 13 14 Ä+>∑¢dü+e‘·‡sê~ dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØú Áe‘·+ uÛÀ–|ü+&ÉT>∑ eTs¡ø£ dü+Áø±+‹ 15 16 19 20 22 23 24 26 27 ø£qTø£ |ü+&ÉT>∑.oursubhakaryam.A.oursubhakaryam. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.com .A.. M.(Eng. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. yêdüT<˚e <ë«<ä• X¯ìÁ‘·jÓ÷<ä• &çôd+ãsY 2009 2 5 9 17 22 28 29 31 l <ä‘êÔÁ‘˚j·T »j·T+‹ dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+ ø±\uÛ…’s¡e nwüº$T |ü⁄wü´e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‘·Tfi¯e wüwæ˜ eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä• ≈£Ls¡à <ë«<ä• #·+Á<äÁ>∑Vü≤D+ »qe] 2010 1.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. ]|ü_¢ø˘ &˚ ..com qe+ãsY 2009 1 2 6 14 18 23 24 29 30 yÓ’≈£î+sƒ¡ #·‘·Ts¡›• yê´dü bÂ]íeT.Ûwüà <ë«<ä• |òæÁãe] 2010 2 12 13 15 18 26 28 dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘· |ü⁄D´~q+ eTVü≤•esêÁ‹ <ë«|üs¡j·TT>±~ bòÕ\TZDe÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ XÊ+‘· #·‘·TØΔ qè•+Vü≤ <ë«<ä• eT<äq bÂs¡íeT.

ñ<√´>∑ yê´bÕs¡ s¡+>±\ yê]ÿ eT+∫ Áb˛‘ê‡Vü≤+ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· <äs¡Ùq+. á e÷dü+˝À ô|<ä› ej·TdüTyê]ÿ H˚Á‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq ø=~›bÕ{Ï düeTdü´\T ø£\TZqT. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T Ä{+ø£+. q÷‘·q |üqT\T ˝≤_Û+#·TqT.oursubhakaryam. ñ<√´>∑ ˝≤uÛÑ+. áHÓ\ 12e ‘˚B nqT≈£L\+>± ñ+&É<äT. #˚‹øÏ sêe\dæq <Ûäq+ Ä\dü´+. á e÷dü+˝À s¡ø£Ô dü+ã+<ÛäyÓTÆ nHês√>∑´ dü÷#·q.13. áe÷dü+˝À ñ<äj·T+ kÕïq+ nq+‘·s¡+ >∑Ts¡TeT+Á‘êìï »|æ+#˚~. k˛<äs¡T\ e\q <Ûäq qwüº+. <Ûäqqwüº+ dü+uÛÑ$+#·TqT.oursubhakaryam.yê´bÕs¡.10. kÕúq#·\q+. 36 nqT≈£L\+ ø±e⁄. 29 ‘˚B\T u≤>∑T+&ÉTqT.(Eng. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 23 http:\\www. 12e ‘˚B u≤>∑T+&ÉTqT. n~Ûø£yÓTÆq <Ûäq˝≤uÛ≤\T. pHé5. ñ<√´>∑ MT ù | s¡ T ˝Àì yÓ T T<ä { Ï nø£ å s ¡ + ªª#· ÷ . $<ë´s¡TΔ\ $<ä´ ø=qkÕ>∑TqT. 8. 3. ô|<ä›ej·TdüT‡yê]øÏ #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡T>∑à‘·T\T. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq yê´bÕs¡+˝À ø=~›>± qwüº+. |òæÁãe] 2010 : ÁøÏ‘·+ e÷dü+e˝… n‹ #·ø£ÿ{Ï ˝≤uÛÑø£s¡ |ü]dæú‹ ø=qkÕ>∑TqT. pHé: 2009 : á e÷dü+˝À n‹ #·ø£ÿ{Ï nqT≈£L\ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ÉTqT. k˛<äs¡T\‘√ $yê<ä+. |üì ˇ‹Ô&ç n~Ûø£+. ˝À.4 bÕˆˆ nqT nø£ å s ¡ e TT\˝À ˇø£ { Ï nsTTq#√ MT~ y˚ T wü s ê• uÛÑs¡DÏ 1. <ÛäHê<ëj·T+ eè~Δ. 28`10`2009 qT+&ç ø±\ düs¡Œ<√wü+ ‘=\>∑TqT. á e÷dü+˝À ‘·+Á&ç ø±s¡D+>± qwüº+ u≤<Ûä @s¡Œ&ÉTqT. »qe] 2010 : á e÷dü+˝À eè‹Ô. ô|<ä› ej·TdüTyê]ÿ #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ∫qïbÕ{Ï nHês√>∑´ düeTdü´. n$yêVæ≤‘·T\T $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. sê»ø°j·T >ös¡e+ u≤>∑T+&ÉTqT. Á|ür nX¯«ì 1.Lit). ñ<√´>∑+˝À ˝≤uÛÑ+. yêVü≤q Á|üe÷<ä dü÷#·q. $<ë´s¡TΔ\ $<ä´ ø=qkÕ>∑TqT. ø=~›bÕ{Ï Äs√>∑´ >∑+&Ü\T. e´eVü‰s¡ $»j·T+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. |æ‘·èdü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T nqqT≈£L\+. e÷]à 2010 : á e÷dü+˝À q÷‘·q |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+. M. #√ ˝≤. dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç Ä<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. q÷‘·q yêVü≤q Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. n‹ #·ø£ÿ{Ï <Ûäq˝≤uÛ≤\T. áHÓ\ eT<Ûä´ uÛ≤>∑+ qT+&ç |ü]dæú‹ kÕqT≈£L*+#·TqT. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+ <ëHê<ëj·T+ ø=~›>± ‘·>∑TZqT. á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝Àô|<ä› ej·TdüTyê]ÿ ø£+{Ï <äèwæº dü+ã+<ÛäyÓTÆq nHês√>∑´ düeTdü´\T ø£\T>∑TqT. ø=‘·Ô Jeq+.com .. nqT≈£L\+>± ñ+&Ée⁄. dü+‘êHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\ e´‹πsø£+. ôdô|º+ãsY 2009 : á e÷dü+˝À <ÛäHê<ëj·T+ ø=~›>± ‘·>∑TZqT. 12`10`2008 qT+&ç á sê•yê]ÿ ø±\düs¡Œ<√Vü≤+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT.8 ‘˚B\Tn+‘· nqT≈£L\+ ø±<äT. 13e ‘˚B u≤>∑T+&É<äT. dü+‘êq+ jÓTTø£ÿ düeTdü´\T. $<ë´ dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À u≤>∑T+&ÉTqT. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ ø=~›bÕ{Ï nHês√>∑´ dü÷#·q. ôdŒ≈£î´˝ÒwüHé yêj·TbÕs¡+ ˝≤_Û+#·<äT. H˚Á‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T. 1. 9e ‘˚B nqT≈£L\ |òü*‘ê\qT ø£*Z+#·TqT.com e´j·TeT>∑TqT. sêe\dæq <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. ÄHê˝À∫‘· <Ûäqe´j·TeTT\T @s¡Œ&ÉTqT.3.. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À n$yêVæ≤‘·T\≈£î $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. n~Ûø£ <Ûäq e´j·T+. p˝…’ 30 n+‘· eT+∫~ ø±<äT. $<ë´s¡TΔ\ ÄX¯\T dæ~Δ+#·TqT. e´eVü‰sê\Tu≤>∑T+&ÉTqT.3. nø√ºãsY 29 u≤>∑T+&ÉTqT. #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡T>∑à‘·T\T. e´eeVü‰sê\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. $<ë´s¡TΔ\≈£î #·ø£ÿ{Ï $<ä´ neø±XÊ\T.#˚ .oursubhakaryam. p˝…’ 2009: á e÷dü+˝À k˛<äs¡ düVü≤ø±s¡+ yÓ’yêVæ≤ø£ Jeq+ dü+‘√wü+. ãTTDeTT\T @s¡Œ&ÉTqT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ôdô|º+ãs¡T 23. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T $»j·T e+‘·eT>∑T≥ ø£wüº+. ≈£î≥T+u e´eVü‰sê\ ø±s¡D+>± <Ûäq e´j·TeTT eè~Δ. Á|üj·T‘êï\T qwüº+ ø£*Z+#·TqT. q$Tàq ùdïVæ≤‘·T&ç e\q qwüº+ ÁbÕ|æÔ+#·TqT. yÓ’yêVæ≤ø£ Jeq+˝À ∫ø±≈£î\T. á dü+e‘·‡s¡eTT ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ∫qï |æ\¢\≈£î yÓT<ä&ÉT dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T ø£\T>∑e#·TÃqT.˝Ò . &çôd+ãsY 2009 : yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\T HÓeTà~>± »s¡T>∑TqT. y˚T31. pHé16 n+‘· nqT≈£L\+>± ñ+&Ée⁄. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· Á|üj·÷D≤\T. ô|<ä›yê] düVü‰j·T+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. Ä•+∫q kÕúsTT˝À >ös¡e+ ÁbÕ]Ô+#·<äT. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. Ä>∑düTº 4. |æ‘·èes¡Z+yê] ‘√&ÜŒ≥T. ø±ì Ä<ëj·÷ìï $T+∫q <Ûäq+ ø£è‹Ôø£ 1e bÕ<äeTT visit our website : www. πødüT\T.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.10 ‘˚B\T n+‘· nqT≈£L\+ø±e⁄. >∑èVü≤kÂK´+ ‘·>∑TZqT. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. 1`5`2009 qT+&ç Á|ür Á|üj·T‘·ïeTT. nø√ºãsY 2009: áe÷dü+˝À ˇø£ $yê<ä+ ˇø£ »{Ï\yÓTÆq düeTdü´.A. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À $<ä´. á e÷dü+˝À ø=~›>± ]©|òt @s¡Œ&ÉTqT. <ÛäHê<ëj·T+ ‘·>∑TZqT. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. ≈£î≥T+uÛÑ dü+‘√cÕ\T ã+<ÛäT ø£\sTTø£. k˛<äs¡es¡Z+yê]ÿ eT+∫~ ø±<äT. 13. 4. Ä>∑düTº 2009: á e÷dü+˝À n~Ûø£ <ÛäHê<ëj·T+ k˛<äs¡T\e\q <Ûäq ˝≤uÛÑ+. áHÓ\˝À 3. dæúsêdæú qwüº+. ø±ì Ä<ëj·T+ ø=qkÕ>∑TqT. <ÛäHê<ëj·T+ ‘·>∑TZqT. Äμμ neø±XÊ\T @s¡Œ&ÉTqT. >∑èVü≤ìsêàD dü+ã+<ÛäyÓTÆq Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+#·TqT.2.4 bÕˆˆ e´eVü‰s¡+ ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. ñ<√´>∑ ìs¡«Vü≤D˝À >=&Ée\T. #·ø£ÿ{Ï Äs√>∑´ ÁbÕ|æÔ. e÷‘·èes¡Z+ yê]ÿ eT+∫~ ø±<äT. ø=‘·Ô Ä˝À#·q\T. X¯Á‘·T‘ê«\T »s¡T>∑TqT.©. ∫qï |æ\¢\≈£î. ø=~›bÕ{Ï ãTTD+ ô|s¡T>∑TqT.com sê•|òü*‘·eTT\T y˚Twüsê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. q÷‘·q |ü]#·j·÷\T $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T ø£wüº+‘√ »s¡T>∑TqT.A. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. áHÓ\ 16e ‘˚B nqT≈£L\+>± ñ+&ÉTqT. á e÷dü+˝À 2.2. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T e´‹πsø£+. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À <Ûëq<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. ÄdæÔ ˝≤uÛÑ+. dü+‘êq ˝≤uÛÑ+ ÁbÕ|æÔ+#·TqT y˚Twüsê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 2 8 1 7 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.14 ‘˚B\T nqT≈£L\+>± ñ+&Ée⁄. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· ñ<√´>∑˝≤uÛÑ+. q÷‘·q |ü]#·j·÷\T. nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·>∑TZqT.8. y˚T 2009: á e÷dü+˝À dü+‘êq ˝Ò$T e´≈£îÔ\T dü+‘êq+ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT.12 ‘˚B\T n+‘· nqT≈£L\+ ø±<äT.\÷. 13e ‘˚BHê&ÉT q÷‘·q |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·e<äT›.

nø√ºãsY 2009: á e÷dü+˝À e÷‘·è es¡Z+yê]ÿ eT+∫~ ø±<äT. @Á|æj·T˝Ÿ 2009 : á e÷dü+ ø=~›>± düeTdü´\‘√ ø=qkÕ>∑TqT. 11.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. Ä]Δø£ ˝≤yê<˚M\ìï ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. 22 ‘˚B\Tn+‘· nqT≈£L\+ ø±<äT. á dü+e‘·‡s¡+ ‘√&ÉãT{Ϻq k˛<äs¡Tì‘√ $yê<ä+ ø£\TZqT. ñ<√´>∑+˝À ñqï‹ dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+. ñ<√´>∑. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T nqqT≈£L\+. á e÷dü+˝À >∑èVü≤ kÂK´+ ‘·≈£îÿe. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 24 http:\\www.$<ë´s¡TΔ≈£î Ä•+∫q |òü*‘ê\T ø£\T>∑T≥ ø£wüº+. yê´bÕs¡e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+. 11. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T $»j·T+ bı+<äTqT. yê´bÕs¡.yÓμμ nqT dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+>± ñ+&Ée⁄. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T dü|òü\+ n>∑TqT. á e÷dü+˝À <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+.com yê´bÕs¡ ìs¡«Vü≤D˝À ÁbÕs¡+uÛÑ e÷dü+˝À ø=~›bÕ{Ï ∫ø±≈£î\T ø£\TZqT. n~Ûø±s¡T\‘√ |òüTs¡¸D. k˛<äs¡es¡Z+ yê]‘√ düeTdü´\T. <ÛäHê<ëj·T+ ‘·>∑TZqT. pHé 2009: á e÷dü+˝À e÷‘·è dü+ã+<ÛäyÓTÆq <ÛäqÁbÕ|æÔ. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. ñ<√´>∑.3. 13 ‘˚B\T u≤>∑T+&Ée⁄.yê. ñ<√´>∑. >∑èVü≤+˝Àdü+‘√wüø±s¡´eTT\T. $yê<ä+. Ä•+∫q X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T. áe÷kÕ+‘·s¡+ qT+&ç nwüºeT X¯ì <√wü+ ‘=\>∑TqT. ñ<√´>∑. e÷‘·è es¡Z+yê]‘√ X¯Á‘·T‘ê«\T. 13 ‘˚B\ n‘· nqT≈£L\+>± ñ+&Ée⁄. >∑èVü≤ ˝≤uÛ≤\T. e÷Á‘·T es¡Z+ yê]‘√ düeTdü´\T ø=qkÕ>∑TqT. ∫qï |æ\¢\≈£î nHês√>∑´ dü÷#·q. dü+‘êq ˝Ò$T ø£*Zq j·TTe <ä+|ü‘·T\ dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. 13 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. $<ë´s¡TΔ\≈£î Ä•+∫q ñqï‘· |òü*‘ê\T. á e÷dü+˝À <Ûäq˝≤uÛ≤\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.oursubhakaryam. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. k˛<äs¡. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.19 nqT≈£L\+ø±<äT.A. á e÷dü+˝À ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ ø±s¡D+>± X¯g ∫øÏ‘·‡ ø£\T>∑T dü÷#·q..13. yê´bÕsê\˝À eT+∫ |òü*‘ê\T.Lit). $TÁ‘· es¡Z+ yê]‘√ düeTdü´\Tø=qkÕ>∑TqT. 13 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT.. qe+ãsY 2009 : á e÷dü+˝À k˛<äs¡T\ e\q ˝Ò<ë q$Tàq $TÁ‘·T\ e\q qwüº+. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T dü|òü\eT>∑TqT. 3. ñ<√´>∑.@. <Ûäq ˝≤uÛÑeTT\T @s¡Œ&ÉTqT. nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~eèwüuÛÑsê• s√Væ≤DÏ 1.com . 8 ‘˚B\T eT+∫$ ø±e⁄. 14 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. ôdô|º+ãsY 2009: á e÷dü+˝À <Ûäqe´j·T+ n~Ûø£+.z. 13 nqTø£\ ‘˚~ ø±<äT. ø£è‹Ôø£ 2. y˚T 2009: á e÷dü+˝À n‹ #·ø£ÿ{Ï |òü*‘ê\T.}. k˛<äs¡T\ düVü≤ø±s¡+ sêe\dæq <Ûäq+ #˚‹øÏ e#·TÃqT. q÷‘·q |üqT\T˝≤_Û+#·TqT. p˝…’ 2009 : á e÷dü+˝À n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T dü|òü\eT>∑TqT. á e÷dü+ |ü<äe ‘˚B nq+‘·s¡+ kÕqT≈£L\‘· ø£\TZqT. &çôd+ãsY 2009: e÷dü+˝À ô|<ä› ej·TdüT‡ yê]ÿ #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq nHês√>∑´ düeTdü´\T. Ä<ëj·T+ ‘·>∑TZqT. dü+‘êq ˝Ò$T ø£*Zq<ä+|ü‘·T\ dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT.e⁄. e÷]à 2010: á e÷dü+˝À <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. eèwüuÛÑsê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. M.A. á e÷dü+ 9e ‘˚B ‘·<äT|ü] nqT≈£L\ |ü]dæΔ‹ @s¡Œ&ÉTqT. ùdïVæ≤‘·T\‘√ $yê<ä+.ø±ì J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T‘√ e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+. á dü+e‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À <Ûäq MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªªá. »qe] 2010: á e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ø=~›bÕ{Ï düeTdü´\T.4 bÕˆˆ eTè>∑•s¡ 1. >∑èVü≤ uÛ≤>∑´+.com Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 2 14 1 7 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ nø√ºãs¡T HÓ\ es¡≈£î nwüºeT X¯ì Á|üuÛ≤e+ ñ+&ÉTqT. k˛<äs¡. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. yê´bÕs¡. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. |òæÁãe] 2010: #·ø£ÿ{Ï ˝≤uÛ≤\T @s¡Œ&ÉTqT. >∑èVü≤ìsêàD düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. ñ<√´>∑+˝À kÕúq+ e÷s¡TŒ. e´eVü‰s¡ Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡Ãe⁄. q÷‘·q >∑èVü≤ ìsêàD Á|üj·T‘êï\T »j·TÁ|ü<ä+. 26 eT+∫ ‘˚B\Tø±e⁄. á e÷dü+˝À •s¡düT‡ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ø=~›bÕ{Ï düeTdü´.(Eng.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. 9. eT<Ûä´eT uÛ≤>∑+ ‘·<äT|ü] n<ëj·T+˝À eè~Δ. dü+‘êHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+.13. <Ûäq˝≤uÛÑeTT\T ø=qkÕ>∑TqT.|üqT\˝À $|òü÷ï\T @s¡Œ&ÉTqT. 3. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT.oursubhakaryam. <Ûäq<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.15.oursubhakaryam. 6. 10.4 bÕˆˆ ÁbÕs¡+uÛÑ e÷dü+ ‘·<äT] nqT≈£L\‘· @s¡Œ&ÉTqT.2. dü+‘êHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. e´eVü‰sê\T nqT≈£L\ |òü*‘ê\qT ø£*Z+#·TqT. ø=~›bÕ{Ï>± Äs√>∑´ düeTdü´\T á dü+e‘·‡s¡+ pHé ‘·<äT|ü] nqT≈£L\ yê‘êes¡D+. Ä>∑düTº 2009 : á e÷dü+˝À ã+<ÛäT<˚«wü+ ÁbÕ|æÔ+#·TqT. yê´bÕs¡. 12.M.2 bÕˆˆ visit our website : www. 12. <Ûäq düeTdü´\T. e´eVü‰sê\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. 6. 10. 6.

6. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· dü+#ês¡+ ˝≤uÛÑ+. nø√ºãsY 2009: yê´bÕs¡ e´eVü‰sê<äT\˝À ˇø£ qwüº+ ø£\T>∑T dü÷#·q. Ä•+∫q $<ë´ $wüj·TÁbÕ|æÔ. ˝≤uÛÑ+ <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.12.11.oursubhakaryam. <ä÷s¡ ã+<ÛäTe⁄\ ø£\sTTø£.12. |òæÁãe] 2010: á e÷dü+˝À q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT.3. 7. k˛<äs¡T\ düK´‘· ‘·>∑TZqT. ≈£î≥T+ã+˝À dü+‘√wü ø±s¡´Áø£e÷\T.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+.23 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. uÛÑ÷ dü+ã+<ÛäyÓTÆq Ä˝À#·q\T $»j·T+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.4 bÕˆˆ Äs¡TÁ<ä 1. 12. ø√s¡Tº $yê<ë\T »{Ï\+.#êä. »qe] 2010: á e÷dü+˝À düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. $<ë´dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\˝À Ä•+∫q|òü*‘ê\T. q÷‘·q edüTÔe⁄\T.15 ‘˚B\T u≤>∑T+&É<äT. 18. 9.18 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 21 ‘˚B\T u≤>∑T+&ÉTqT. ø£wüº+ ÁbÕ|æÔ+#·T dü÷#·q. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T dæ~Δ+#·TqT.12. yê´bÕs¡. k˛<äs¡ düK´‘· ˝À|æ+#·TqT. $TÁ‘·Tì e\q˝≤uÛÑ+. &çôd+ãsY 2009: $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·Tq.17. 5. á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+>± ñ+&ÉTqT. 4.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±e⁄. 7. ñ<√´>∑ ˝≤uÛÑ+. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· dü+#ês¡+. 10.12. 3. 13 ‘˚B\T u≤>∑T+&Ée⁄. ô|<ä› ej·TdüT yê]ÿ. ôdô|º+ãsY 2009: k˛<äs¡ düK´‘· ˝≤uÛÑ+. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. 20. <Ûäq ˝≤uÛÑeTT\T. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À ˝≤uÛÑ+. nkÂK´+.8.oursubhakaryam. X¯Á‘·T‘ê«\T ‘=\>∑TqT. bÕ]ÁXÊ$Tø£ e´eVü‰sê\T Á|ü‹≈£L\+. q÷‘·q e÷s¡TŒ\T. ‘·+Á&çes¡Z+ yê] e\q qwüº+. Ä>∑düTº 2009: dü+‘êq˝Ò$T <ä+|ü‘·T\ dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T dæ~Δ+#·TqT. $˝≤dü edüTÔe⁄\T \uÛÑ´‘·. ˝Ò<ë ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ yÓ+ø£qï <äs¡Ùq+ e\q <√wü ìyês¡D ÁbÕ|æÔ. düVü‰j·T+. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T. pHé 2009: q$Tàq ùdïVæ≤‘·Tì e\q n|üø±s¡+.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. 2.2008 qT+&ç ns¡Δ nwüºeT X¯ì ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. á e÷dü+˝À |ü+{Ï düeTdü´ ø£\T>∑T dü÷#·q.3 bÕˆˆ (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªªø±.ø√. á e÷dü+˝À q÷‘·q |üqT\T ˝≤_Û+#·e⁄.oursubhakaryam.8. düTÁãVü≤àDÒ´X¯«s¡kÕ«$T <äs¡Ù+. 4.20. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· ˝≤uÛÑ+. 1`5`2009 qT+&ç n‹ #·ø£ÿ{Ï visit our website : www. y˚T 2009: <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑+&ÉTqT.16 ‘˚B\T nqT≈£L\+.17. qe+ãsY 2009: Äs√>∑´ düeTdü´\T . <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· dü+#ês¡+.2009 qT+&ç düs¡Œ<√wü+ ‘=\>∑TqT.. 3. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. yê´bÕs¡ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·e⁄. K+. $<ë´ $wüj·TeTT\˝À »j·T+ 7 ÁbÕ|æÔ+#·TqT.22. X¯Á‘·T‘ê«\T. n$yêVæ≤‘·T\ ìyêdü Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. ø=~›bÕ{Ï nHês√>∑´+ ˝Ò<ë X¯Á‘·T‘ê«\T e÷‘·è dü+ã+<ÛäyÓTÆq Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D+.sêe\dæq <Ûäq Á|üj·T‘êï\T Á|ü‹≈£L\+. $<ë´ ˝≤uÛÑ+. q÷‘·q |üqT\T q÷‘·q Ä˝À#·q\T $»j·T+ bı+<äTqT. ≈£î≥T+ã $yê<ä+ á e÷dü+˝À |ü]cÕÿs¡+ bı+<äTqT. 9e ‘˚B u≤>∑T+&ÉTqT. e÷‘·è dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T.A.22. $<ë´s¡TΔ\T $<ë´ »j·T+ bı+<äTqT. j·÷Á‘·\T. #·s¡à dü+ã+<ÛäyÓTÆq ø=~›bÕ{Ï nHês√>∑´ düeTdü´.4 bÕˆˆ |ü⁄qs¡«düT 1. 17 ‘˚B\T nq≈£L\+.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À <Ûäq Á|üj·T‘êï\T˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. q÷‘·q yêVü≤q ÁbÕ|æÔ.7. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. $TÁ‘·T\ Áb˛‘ê‡Vü≤+. ˝≤uÛÑ+ q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT.Vü‰μμ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ $T<ÛäTqsê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.com ˝≤uÛ≤\TÁbÕ|æÔ+#·TqT. 6. <Ûäq˝≤uÛÑeTT\T u≤>∑T+&ÉTqT.Lit).»„. nqT≈£L\ yê‘êes¡D+.23 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT.πø. ø±\düs¡Œ<√wü Á|üuÛ≤e+. 12. á ø±\+˝À q÷‘·q |üqT\T $»j·Te+‘·eT>∑TqT.2.9. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T düVü≤ø±s¡+. ø=~›bÕ{Ï Äs√>∑´ düeTdü´\T eT]j·TT ∫qï yêVü≤q Á|üe÷<ä dü÷#·q. |æ\¢\≈£î >=+‘·T dü+ã+<ÛäyÓTÆq ø=~›bÕ{Ï düeTdü´. k˛<äs¡ $yê<ä+. Ád”Ô dü+ã+<Ûä $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. yê´bÕs¡. nXÊ+‹. Ä<ëj·T+ kÕe÷q´+.23 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 25 http:\\www.11. k˛<äs¡ es¡Z+ yê] qT+&ç ˝≤uÛÑeTT\T. e´eVü‰sê\T $»j·T+.com $T<ÛäTqsê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 14 11 á dü+e‘·‡s¡+ á sê•yê]øÏ n‹ #·ø£ÿ{Ï 1 $»j·TeTT\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.com . |üqT\T ø£wüº+‘√ ø=qkÕ>∑TqT. 5. 1.29 ‘˚B\T nqTø£≈£L\+. p˝…’ 2009: k˛<äs¡Tìe\q ˝≤uÛÑ+.A. #˚‹øÏ sêe\dæq<Ûäq+ n+<äTqT.2..31 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. e÷]à 2010: á e÷dü+˝À düeTdü´\T Áø£y˚T|” ‘=\>∑TqT.6 ‘˚B\T nqT≈£L\yÓTÆq ‘˚B\T. 16. 13. >=+‘·T ˝Ò<ë ñ<äs¡ dü+ã+<ÛäyÓTÆq nHês√>∑´ dü÷#·q.21 ‘˚B\T nqT≈£L\+>± ñ+&Ée⁄. ˝≤uÛÑ+ »j·T+. <Ûäq ãTTDeTT\T @s¡Œ&ÉTqT. eTè>∑•s¡ 3.13 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. dü+‘√wü+. 13. 20 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. $eTs¡Ù\≈£î >∑T] n>∑T<äTs¡T.14. 10.25 ‘˚B\ nqT≈£L\+. 9.øÏ.19. M. ‘·+Á&ç es¡Z+yê] Áb˛‘ê‡Vü≤+.Äø£dæàø£ qwüº+. 19 ‘˚B\T nqT≈£L\+.15. 20. 6.11.18. ø=~›bÕ{Ï düeTdü´\T.≈£L.(Eng. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT. 30.

6. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT.7. nø√ºãsY 2009: á e÷dü+˝À e÷≥>ös¡e+.11.oursubhakaryam.6. áHÓ\ 12 ‘·<äT|ü] u≤>∑T+&ÉTqT. Vü≤À.com ø£sêÿ≥ø£sê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 8 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À kÕe÷q´ 11 |ò ü * ‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. $<ë´s¡TΔ\ Á|üj·T‘êï\T ø£wüº+‘√ rs¡TqT. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. áHÓ\ 23 ‘·<äT|ü] n+‘· u≤>∑T+&É<äT. »qe] 2010: X¯óÁ‘·T ìyês¡D.26 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.&û.23. <Ûäq˝≤uÛÑ+.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 13. 3 3 yê´bÕs¡. 5. $eTs¡Ù Á|ü‹ $eTs¡Ù\T n~Ûø£+. dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+ J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T nHês√>∑´+ ‘=\>∑TqT. á dü+e‘·‡s¡+ á sê•yês¡T X¯ìyês¡eTT\T #˚dü÷Ô M\jÓÆTq |ü&É˝≤¢ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ yÓ+ø£qï <äs¡Ùq+ #˚düTø√qe˝…qT. e+X¯bÕs¡+>± edüTÔqï ÄdæÔ ø=~›>± qwüº+. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. <Ûäq+ düs¡TZu≤≥T »s¡T>∑TqT.oursubhakaryam.10. e´eVü‰s¡ $»j·T ÁbÕ|æÔ. dü›ãΔ‘· @s¡Œ&ÉT dü÷#·q.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 4. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. 2. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.15. n_Ûq+<äq\T. dü+‘√wü ø±s¡´eTT\T. &çôd+ãsY 2009: á e÷dü+˝À ô|<ä› ej·TdüT‡yê]ÿ yê‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡T>∑à‘·T\T.17. ø±s¡´dæ~Δ. <Ó’e <äs¡Ùq+‘√ düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. 4. ÁbÕs¡+_Û+∫q q÷‘·q |üqT\T kÕe÷q´ |òü*‘ê\T.21.27 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.VüQ. kÕVü≤dü+‘√ ≈£L&çq yê´bÕs¡ visit our website : www. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. düeTkÕ´s¡Væ≤‘·+.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. q÷‘·q Ä<ëj·T e÷sêZ\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT. p˝…’ 2009: |æ‘·èes¡Z+ yê] qT+&ç düeTdü´\T. 19 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 8. ôdô|º+ãsY 2009 : e´eVü‰s¡ $»j·T+. $TÁ‘·Tì düVü‰j·T+ ˝≤_Û+#·TqT.3.&Ü. Bìe\q Á>∑Vü≤ <√wüeTT\T ‘=\– X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T‘·|üŒø£ @s¡Œ&ÉTqT.17. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+. |òæÁãe] 2010: áe÷dü+˝À n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+.8. $<ë´s¡TΔ\≈£î Ä•+∫q $<ë´ $»j·T ÁbÕ|æÔ. 9.&√μμ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ ø£sêÿ≥ø£sê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 26 http:\\www. e÷]à 2010: <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.2. $TÁ‘·T\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T u≤>∑T+&ÉTqT. 14. yê´bÕs¡.4 ‘˚B\T nqT≈£L\+.ñ<√´>∑ ìs¡«Vü≤D ø£wüº+. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À ≈£î≥T+ã dü+‘√wüeTT\.com e´eVü‰sê\T ˝≤_Û+#·e⁄.3. ã+<ÛäTe⁄\‘√ |òüTs¡¸D.. nedüs¡eTT\≈£î <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T.2 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. Áù|‘ê‘·à\ düeTdü´\T.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+.oursubhakaryam.8.12. 1. <Ûäq e´j·TeTT n~Ûø£+>± ñ+&ÉTqT. #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡T>∑à‘·T\T. q÷‘·q |üqT\T ˝≤_Û+#·TqT. q$Tàqyê] e\q qwüº+.10. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ nHês√>∑´ ∫ø±≈£î\T. <Ûäq düeTdü´\T‘=\>∑TqT. 2. 6. ìs¡T<√´>∑T\ düeTdü´\T n‹ ø£wüº+ô|’ rs¡TqT.18.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+. <ÛäHê<ëj·T+. #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡T>∑à‘·T\T.16.&É÷. |ü⁄qs¡«düT 4 bÕˆˆ |ü⁄wü´$T 1.31 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.12. yÓ’<ä´+ ì$T‘·Ô+ <Ûäq e´j·T+. >∑èVü≤+˝À Äq+<ä+. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· dü+#ês¡+. ø±s¡´dæ~Δ ø±s¡´˝≤uÛÑ+ k˛<äs¡ düVü‰ø£s¡+. <ÛäHê<ëj·T+ eè~Δ. <Ûäq e´j·T dü+|òüT≥q\T.2. |ü≥Tº<ä\\T @s¡Œ&ÉTqT.22. M. e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+. |ü]dæú‘·T\˝À ø=~›>± e÷s¡TŒ ø£\TZqT. ã+<ÛäTe⁄\ ø£\sTTø£. nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À düeTdü´\T @s¡Œ&ÉTqT.5. dü+‘êq+ eT+∫ Á|ü>∑‹. |æ‘·è es¡Z+ yê] düVü‰j·T.23.20. 20.19. <ÛäHê<ëj·T+ nqT≈£L\+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. 3.10.10 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 1.4. dü÷ø£åà ÁøÏeTT\ e\q düeTdü´\T.. k˛<äs¡T\ düVü‰ø±s¡+.J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ nHês√>∑´+.10 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 12. á e÷dü+˝À <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. $wüdüsêŒ\T.16. 7.Lit). dü«kÕúq ÁbÕ|æÔ. 2. 8. düVü≤ø±sê\T ˝≤_Û+#·TqT. 5. á e÷dü+˝À düTÁãVü≤àDÒ´X¯«s¡ kÕ«$T <äs¡Ùq+ e\q y˚T\T »s¡T>∑TqT. 3.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+. s¡ø£Ô dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡T>∑à‘·T\T.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.23 ‘˚B\T u≤>∑T+&ÉTqT.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. yê´bÕs¡.09 ‘·<äT|ü]. q$Tàq ùdïVæ≤‘·T\ e\q n|üø±s¡+.12. <Ûäqqwüº+. pHé 2009: á e÷dü+˝À e´eVü‰sê\T kÕqT≈£L\+>± ø=qkÕ>∑TqT. e´eVü≤sê\T Á|ü‹≈£L\+. |ü⁄D´πøåÁ‘· dü+<äs¡Ù ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+. >∑èVü≤ ˝≤uÛÑ+.13. |ü⁄D´πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙD. 11. 2. X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\T |òüTs¡¸D\T ‘=\>∑TqT. 4.12 ‘˚B\T u≤>∑T+&Ée⁄.A.A.com .31 ‘˚B\T nqT≈£L\+.3. á e÷dü+˝À ø£+{Ï #·÷|ü⁄øÏ dü+ã+~Û+∫q ∫qï ∫qï nHês√>∑´ düeTdü´\T. áHÓ\ 9 qT+&ç u≤>∑T+&ÉTqT. á e÷dü+ 21 qT+&ç u≤>∑T+&ÉTqT. 3.(Eng.19. <ä÷s¡ÁbÕ+‘· dü+<äs¡ÙD.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. y˚T 2009: á e÷dü+˝À n‹ #·ø£ÿ{Ï Á>∑Vü≤ |òü*‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. q÷‘·q edüTÔe⁄\ Ä>∑eT+.4 bÕˆˆ (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ V”≤. <Ûäq˝≤uÛÑeTT\T @s¡Œ&ÉTqT. düú\ HêX¯q+. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT.7 ‘˚B\T nqT≈£L\+.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. n‹ ø£wüº+ô|’ yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\T |ü⁄D´πøåÁ‘· dü+<äs¡Ùq ‘·<äT|ü] X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. kÕúq+ e÷s¡TŒ. Ä>∑düTº 2009: á e÷dü+˝À yê´bÕs¡. e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+.&˚. <Ûäq yÓ÷kÕìøÏ >∑T] n>∑T<äTs¡T.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+. <Ûäqe´j·T+ ‘·>∑TZqT.ùV≤.4 bÕˆˆ ÄX‚¢wü 1.

ádü+e‘·‡s¡+˝À q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T kÕe÷q´ |òü*‘ê\qT ø£*Z+#·TqT.4. 8. 7.oursubhakaryam. n‘·T´‘ê‡Vü≤+.2.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. <Ûäq˝≤uÛ≤\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+.13.11. <ä÷s¡ÁbÕ+‘· ˝≤uÛ≤\T nqT≈£L\+.13.23 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.20. Ä]Δø£ |ü]dæú‹ u≤>∑+&ÉTqT. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. n~Ûø£ <Ûäq ˝≤uÛ≤\T. ≥÷.Lit). dü+‘êq+ eT+∫ dæú‹.fÒμμ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ dæ+Vü≤sê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. p˝…’ 2009: á e÷dü+˝À n~Ûø£ <ÛäHêÄj·T+.6.A.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+. X¯ì Á>∑Vü≤ <√wü ìyês¡D |üP»\T #˚sTT+#·Tø=H˚~. 8.31 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. ô|<ä› ej·TdüTyê]ÿ. ì+<ä|ü&ÉT≥ »s¡T>∑T dü÷#·q. 3. q÷‘·q Ä˝À#·q\T. <Ûäq˝≤uÛÑ+.28.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+. y˚T.9. 13. e÷qdæø£ ∫+‘· $#ês¡+.22.{°. 13e ‘˚B nqqT≈£L\+. sêe\dæq <ÛäqeTT #˚‹øÏ e#·TÃqT.21. $wü ÁøÏeTT\ Á|üuÛ≤e+. ‘˚B\T nqT≈£L\+. ≈£î≥T+ã+˝À |òüTs¡¸D\T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 27 http:\\www. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T‘√ ø=~›bÕ{Ï $yê<ä+. visit our website : www. ÁbÕs¡+uÛÑ $|òü÷ï\T @s¡Œ&çq|üŒ{ÏøÏ ø±s¡´eTT\T $»j·T+ bı+<äTqT. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T nqT≈£L\+. yê´bÕs¡.25. dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+.26 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.10.11.9.(Eng. q÷‘·q e÷s¡ZeTT\T $»j·TeTT\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.27 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. eè‹Ô˝À $düj·T+. e÷]à 2010: ≈£î≥T+uÛÑ dü+‘√wüeTT\T. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. 3.21. |üqT\˝À qwüº+ düÔãΔ‘·.24. n~Ûø£ <Ûäq ÁbÕ|æÔ. 6. á e÷dü+˝À ∫e]˝À <äq düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À Ä<ëj·T+.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 25`11`2009 es¡≈£L ñ+&ÉTqT. 9. e´eVü‰s¡ Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT.4.8.15. 4. y˚T 2009: á e÷dü+˝À q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. ø=~›bÕ{Ï düeTdü´\T @s¡Œ&çq|üŒ{ÏøÏ <ÛäHê<ëj·T+ $TÁX¯eTeTT>± ñ+&ÉTqT. á dü+e‘·‡s¡+ Ä<ëj·T+˝À $|üØ‘· |ü]dæú‹ ñ+&É<äT.23. >ös¡e Vü‰ì.12.MT.22 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.2. e´eVü‰sê\T 3.14. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. q÷‘·q yê´bÕsê\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. e´eVü‰sê\T $»j·T+. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À k˛<äs¡T\ ùdïVæ≤‘·T\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\Tø±s¡´eTT\≈£î nqT≈£L\+. ìs¡T<√´>∑T\≈£î n‹ ø£wüº+ô|’ ñ<√´>∑ ÁbÕ|æÔ. dü+‘êq+ e÷Á‘·+ eT+∫ ˝≤uÛÑdæú‹˝À dæΔs¡|ü&ÉT≥ eT]j·TT dü+‘êq ˝Ò$T ø£*Zqj·TTe‘· <ä+|ü‘·T\ dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T ~«rj·T Á|üj·T‘·ïeTT\˝À $»j·TeT>∑T≥. 2. dü+‘√wü+.3.13.eT÷. 2. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.com |üqT\˝À $|òüTïeTT\T @sêŒ&ÉTqT.yÓ÷. yê´bÕs¡. y˚>∑+. 2009 nø√ºãsYHÓ\ ‘·s¡Tyê‘· @*Hê{Ï X¯ì 3 Á|üuÛ≤e+ ø=~›>± ‘·>∑TZqT.2009 qT+&ç ø±\düs¡Œ<√wü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+. ∫qï |æ\¢\≈£î •s¡düT‡ dü+ã+<Ûä+>± düeTdü´\T.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. #·ø£ÿ{Ï <Ûäq ˝≤uÛ≤\T.3.13. &çôd+ãsY 2009: yê´bÕs¡. >∑èVü≤+˝À Äq+<äeTT\T.14.5. e´eVü‰sê\T u≤>∑T+&ÉTqT. 12. Ä]Δø£ e´j·T+.. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq ãTTD≤\T @s¡Œ&ÉT dü÷#·q.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ôdô|º+ãsY 2009: á e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À n‘·´+‘· Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+.24. 7. >∑èVü≤dü+ã+<ÛäyÓTÆq Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT.19.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+ 13. M. q÷‘·q |üqT\T ˝≤_Û+#·TqT. 1. dü+‘êq ˝≤uÛÑ+. ø±s¡´eTT\˝À $»j·T+. ø=~›bÕ{Ï X¯Á‘·T‘ê«\T. Äq+<ä+. pHé 2009: á e÷dü+˝À q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T.oursubhakaryam. q÷‘·q Ä<ëj·T e÷s¡Z+ ˝≤_Û+#·TqT. <Ûäq ˝≤uÛÑ+. 9.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.26 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.oursubhakaryam. eT|òüT 1. ô|<ä› ej·TdüT‡ yê]ÿ #Ûê‹ dü+ã+<Ûä+>± nHês√>∑´+. qwüºeTT\T ‘=\>∑Tq. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+.A. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+. $<ë´s¡TΔ\≈£î dü+e‘·‡s¡+ eT<Ûä´uÛ≤>∑+ qT+&ç $<ë´ $»j·T ÁbÕ|æÔ.20. q÷‘·q |ü]#·j·÷\T. ø√s¡Tº ˝≤yê<˚M\T nqT≈£L\+.12.11. nHês√>∑´ dü÷#·q. Ä>∑düTº 2009: ÁøÏ‘·+ e÷dü+e˝… á e÷dü+˝À ≈£L&Ü <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+.9. <Ûëq<ëj·T+ kÕe÷q´+. e÷≥|ü&ÉT≥.6.31 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. Á|üj·÷D+.14.18.com dæ+Vü≤£sê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 11 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç X¯ìÁ>∑Vü≤ 5 6 Á|üuÛ≤e+ ø£\TZqT.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 2. nø√ºãsY 2009: áe÷dü+˝À k˛<äs¡T\ düK´‘·. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À yÓ’yêVæ≤ø£ Jeq+˝À Ä•∫q eT+∫ |òü*‘ê\T HÓeTà~+#·TqT. #·ø£ÿ{Ï Äs√>∑´+. <Ûäqqwüº+ ø£\T>∑TqT. 8. 5.4 bÕˆˆ ñ‘·Ôs¡ 1e bÕ<äeTT (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªªe÷. 2.13.3. »qe] 2010: á e÷dü+˝À n‘·´+‘· nqT≈£L\yÓTÆq <Ûäq$wüj·÷\T.19. dü+‘√wü ø±s¡´eTT\˝À bÕ˝§ZqT<äTs¡T. ø=~›bÕ{Ï nXÊ+‹ ndü+‘·è|æÔ.. yÓqTï|üPdü ∫e] uÛ≤>∑+˝À düeTdü´.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 9.{≤. dü+‘√wü+.7.1317 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.4 bÕˆˆ |ü⁄ã“ 1. #·ø£ÿ{Ï <ÛäHê<ëj·T+. |òæÁãe] 2010: <Ûäq˝≤uÛÑeTT\T ø=qkÕ>∑TqT.30 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.23. q÷‘·q edüTÔe⁄\T ÁbÕ|æÔ. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. 13. <Ûäq düeTdü´\T ‘=\>∑TqT.com .13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 1.5. nqT≈£L\yÓTÆq yê´bÕs¡. }Væ≤+#·ì <äTwüŒ]D≤eT+.

<Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT.24. Ä]Δø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ˝≤yê<˚M\T Á|ü‹≈£L\+. Á|ür|üì |ü≥Tº<ä\‘√ ø=qkÕ>∑TqT. yê´bÕs¡. 8.6. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À ñ<√´>∑ ˝≤uÛÑ+.11. yê´bÕs¡.2.b˛μμ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ ø£Hê´sê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. kÕúq#·\q+. dü+‘êq˝Ò$T ø£*Zq j·TTe <ä+|ü‘·T\ dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T dæ~Δ+#·TqT. 3.20.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+.com ø£q´sê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ @*Hê{Ï X¯ì Á|üuÛ≤e+ 14 11 ñ+&çq|üŒ{ÏøÏ e´bÕs¡ e´eVü‰sê\T u≤>∑T+&ÉTqT. M. ˝≤uÛÑ+ bı+<äT<äTs¡T. ø£wüº+ô|’ <Ûäq+ düs¡›u≤≥T.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.9. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 28 http:\\www.oursubhakaryam..wü+. bÕ<äeTT\T (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªª{À.4 bÕˆˆ ∫‘·Ô 1.23. yê´bÕs¡. 7. »qe] 2010: á e÷dü+˝À dæÔsêdæú $wüj·÷\T |ü]wüÿ]+|üã&ÉTqT. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T |ü]wüÿ]+|üã&ÉTqT. 10.D≤.12. 13.2.oursubhakaryam. ôdŒ≈£î´˝ÒwüHé e<ä› qeTàø£ Á<√Vü‰ìøÏ >∑T]ø±ø£+&ç. 1. y˚T 2009: Áø=‘·Ô ÁbÕ+‘·+˝À dü+#ês¡+ yê´bÕs¡. q÷‘·q visit our website : www. á e÷dü+˝À }Væ≤+#·ì |ü]D≤e÷\T @s¡Œ&ÉTqT. düVü≤ø±sê\T. $yê<äeTT\T ø£\TZ dü÷#·q. á HÓ\ 14 qT+&ç nqT≈£L\‘· @s¡Œ&ÉTqT.A. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq Ä<ëj·T+ @s¡Œ&ÉTqT.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+. pHé 2009: á e÷dü+˝À |æÁ‘·T es¡Z+yê]‘√ düeTdü´\T. <Ûäq düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. k˛<äs¡ düeTdü´. á e÷dü+˝À ø=~›bÕ{Ï e÷s¡TŒ\T »s¡T>∑TqT.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+.9. ãTTD düeTdü´\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥TºqT.16.14. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· dü+#ês¡+. dü+‘êq+ e\q düeTdü´\T ÁbÕs¡+_Û+∫q q÷‘·q |üqT\T. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· ˝≤uÛÑ+. Ä•+∫q |üqT\T »j·TeT>∑TqT. Ä>∑düTº 2009: á e÷dü+˝À nqT≈£L\ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉTqT.oursubhakaryam. 6. nø√ºãs¡T 2009: á e÷dü+˝À ˇø£ qwüº+ ˝Ò<ë ø£wüº+ ø£\T>∑T Á>∑Vü≤ dü÷#·q. Äø£dæàø£ Á|üe÷<ä dü+|òüT≥q. 13. 4. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ø£wüº+‘√ nqT≈£L*+∫qT. Ä•+∫q <Ûäq+ #˚‹øÏ e#·TÃqT. 5. á e÷dü+˝À düeTdü´\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥TºqT. e´eVü‰sê\T u≤>∑T+&ÉTqT. ‘·<äT|ü] düeTdü´\T Áø£y˚T|” ô|]– 6 ø£wüº. dü«kÕΔq+˝ÀH˚ eT+∫ n_Ûeè~Δ. ô|<ä› ej·TdüT‡ yê]øÏ •s¡düT‡ dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´ ø£\T>∑es¡TÃqT.3. 9. á dü+e‘·‡s¡+ <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq yê´bÕsê\T ˝≤_Û+#·TqT. >ös¡eeTT ÁbÕ|æÔ+#·TqT.bÕ.sê.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. yÓ’yêVæ≤ø£ Jeq+˝À Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. dü+‘êq+ e\q ˝≤uÛÑeTT\T @s¡Œ&ÉTqT. p˝…’ 2009: á e÷dü+˝À düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. 5. düeTdü´\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥TºqT.23 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. Ä–b˛sTTq |üqT\T |ü⁄q' ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT.7 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT.22 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. 6.26 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. qwüºeTT\qT ø£*Z+#·T dü÷#·q. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À <Ûäq $wüj·÷\T nqT≈£L*+#·TqT.24.com .18.5.14. |üP.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+.4 bÕˆˆ Vü≤düÔ 1. ñ‘·Ôs¡ 2. s¡ø£Ô dü+ã+<ÛäyÓTÆq ˝Ò<ë #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq nHês√>∑´ düeTdü´\T. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+.23 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. yêVü≤q Á|üj·÷D+ eT+∫~ ø±<äT. <ä÷s¡ ã+<ÛäT düVü‰j·T+ \_Û+#·TqT. 3.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+.8. 2. ø£fi¯Á‘· $wüj·÷\T nqT≈£L\+. yê´bÕs¡. Ä•+∫q X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. Ä<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. ø£Hê´sê•˝À Á|üy˚X¯+.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. 6. <ÛäHêuÛ≤e |ü]dæú‹.30 ‘˚B\T eT+∫$.23. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. kÕúq #·\qeTT.20.30 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. sêe\dæq <ÛäqeTT #˚‹øÏ e#·TÃqT. e´eVü‰sê\˝À Ä≥+ø£eTT\T düeTdü´\T ø=qkÕ>∑TqT.|”. »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\T düÔãΔ‘· bı+<äTqT. <Ûäq sTTã“+~ ‘=\>∑TqT.19. q÷‘·q Ä<ëj·T e÷s¡Z+ ˝≤_Û+#·TqT.A.13. <Ûäq ÁbÕ|æÔ.3.11. <Ûäq˝≤uÛ≤\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT. <Ûäq˝≤uÛÑeTT\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.13 ‘˚B\T nqTqT≈£L\+. ô|. 2009 nø√ºãsY 2 HÓ\˝À X¯ì. &çôd+ãsY 2009: á e÷dü+˝À düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eT>∑TqT. ôdô|º+ãs¡T 2009: á e÷dü+˝À ≈£L&Ü nqT≈£L\+ yê‘êes¡D+ ø=qkÕ>∑TqT. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT.20. 1. dæúsêdæú dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T nqT≈£L*+#·TqT. áHÓ\ ∫e]˝À eTdü´\T ‘=\>∑TqT. e´eVü‰sê\T u≤>∑T+&ÉTqT. e÷‘·èes¡Z+yê]øÏ düVü‰j·T. Ä]Δø£ e´eVü‰sê\T Áø£y˚T|” kÕqT≈£L\‘· bı+~ ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT.21.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. e´eVü‰sê\T ˝≤uÛÑ+ bı+<äTqT. e´eVü‰sê\T Ä•+∫q $»j·T+ bı+<ä˝Òs¡T. dæúsêdæú düeTdü´\T.5. e÷]à 2010: á e÷dü+ #·ø£ÿ{Ï X¯óuÛÑ|òü*‘ê\T ø£*–+#·TqT. X¯Á‘·T‘ê«\T ‘·>∑TZqT. X¯Á‘·Te⁄ $TÁ‘·T&ÉT>± e÷s¡TqT. $<ë´s¡TΔ\T Ä•+∫q |òü*‘ê\T e#·TÃqT. á dü+e‘·‡s¡+ kÕúq #·\q ÁbÕ|æÔ. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· <Ûäq˝≤uÛÑeTT\T. |æ‘·èes¡Z+yê] düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T. |æÁ‘·T es¡Z+yê] uÛ≤>∑´ dü+|ü<ä ÁbÕ|æÔ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. $<ë´s¡TΔ\≈£î Ä•+∫q $<ä´ \_Û+#·TqT. yê´bÕs¡. 3.20 ‘˚B\T nqT≈£L\+ ø±<äT. 13. e´eVü‰sê<äT\T kÕe÷dü´+.(Eng.. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.10.Lit).com yê´bÕs¡. dü+‘êqeTTq≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. 10. ø£wüº+‘√ Á|üj·T‘êï\T $»j·TeT>∑TqT. 2. á dü+e‘·‡s¡+ e´bÕs¡ e´eVü‰sê\˝À sTT‘·s¡T\ düVü‰j·T+ rdüTø=+<äTs¡T.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. e´eVü‰sê\T u≤>∑T+&ÉTqT. n+<ä] düVü≤ø±s¡+ ˝_Û+#·TqT. n~Ûø£ <Ûäq e´j·T+.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ø£fi¯Á‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. 9. |òæÁãe] 2010: á e÷dü+˝À ÁøÏ‘·+ e÷dü+e˝… X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T ø=qkÕ>∑TqT. Á|üj·T‘êï\T dæ~Δ+#·TqT. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ düeTdü´\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. |æ‘·èes¡Z+yê]øÏ‘√ |òüTs¡¸D. ø±ì @ø±<äX¯ kÕúq>∑‘·yÓTÆq Á>∑Vü≤u\eTT ø±s¡D+>± <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq ˝≤uÛÑeTT\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.

s√.A.23.29 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.r. 9. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 29 http:\\www. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. düeTdü´\T. ø£fi¯Á‘·eTT ‘·s¡|ü⁄yê] düVü‰j·T. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T dæ~Δ+#·TqT.2. $<ä´ ø=qkÕ>∑TqT. <Ûäqeè~Δ @s¡Œ&ÉTqT. kÕúq+˝À e÷s¡TŒ\T.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T. &çôd+ãsY 2009: á e÷dü+˝À <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. ãTTD≤\T @s¡Œ&ÉT dü÷#·q. }Væ≤+#·ì ˝≤uÛ≤\T. 5. 8. 9.2. yê´bÕs¡.17. 5.10. <Ûäq dü+ã+<Ûä+>± nH˚ø£ düeTdü´\T @s¡Œ&ÉT Á>∑Vü≤ dü÷#·q. Js¡í dü+ã+<Ûä+>± düeTdü´\T á e÷dü+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q q÷‘·q e÷s¡TŒ\T Á|ü‹≈£L\ |òü*‘ê\qT ø£*Z+#·TqT. nø√ºãsY 2009: yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\˝À ø=~›bÕ{Ï düeTdü´\T. e´eVü‰sê\T HÓeTà~>± »s¡T>∑TqT.4 bÕˆˆ kÕ«‹ 1. ø±ì düú+_Û+∫q e´bÕs¡ e´eVü‰sê\T 1`1`2010 qT+&ç eT+∫ e÷s¡TŒ˝À |ü⁄q' ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. dü+‘êq+ eT+∫ dæú‹˝À ñ+<äTs¡T.18.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 6.24 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.com ∫‘·Ô 3.22 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. >∑èVü≤ dü+ã+<ÛäyÓTÆq |üqT\T |ü⁄q' ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡>∑TqT.19. e´eVü‰sê\T y˚>∑+ |ü⁄+Eø=qTqT. 9. ôdŒ≈£î´˝ÒwüHé˝À |üP]Ô qwüº+. 1.27 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. p˝…’ 2009: <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· ñ<√´>∑ neø±XÊ\T. <Ûäq ÁbÕ|æÔ. dæúsêdæú ô|s¡T>∑TqT.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+.11. 20. k˛<äs¡ düVü≤ø±s¡+. á dü+e‘·‡s¡+ á sê•yê]ÿ $TÁX¯eT |òü*‘ê\T 9 ÁbÕ|æÔ+#·TqT. ã+<ÛäTe\‘√qT yÓ’s¡+.‘ê.8. <ÛäHê<ëj·T+ eè~Δ. 2. dæúsêdæú e´eVü‰sê\T qwüº+ bı+<äTqT.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+. sTT‘·s¡T\ düVü‰j·T+ @s¡Œ&ÉTqT. n>∑düTº 2009: X¯Á‘·Te⁄\ düeTdü´. <Ûäq˝≤uÛ≤\T @s¡Œ&Ée⁄. Á>∑Vü≤ |ü]dæú‹ nqT≈£L\+>± ˝Òq+<äTq yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\˝À y˚>∑+ ‘·>∑TZqT.4 ‘˚B\TnqT≈£L\+. yê´bÕs¡. ô|<ä› ej·Tdü‡ yê]ÿ ø=~›>± Äs√>∑´ düeTdü´. 20. |òüTs¡¸D\T @s¡Œ&ÉT dü÷#·q. sêe\dæq <Ûäq+ #˚‹øÏ n+<äTqT. |òæÁãe] 2010: á e÷dü+˝À düeTdü´\T ‘·>∑TZqT.30 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. <ÛäHêuÛ≤e |ü]dæú‹ #·ø£ÿã&ÉTqT. 1.com . 23.6 ‘˚B\T nqT≈£L\+. e´eVü‰sê<äT\˝À n‹ #·ø£ÿ{Ï $»j·T+.8. düeTdü´\T @s¡Œ&ÉTqT.11. $eTs¡¸\T m<äTs=ÿ+<äTs¡T.17. ÄdæÔ ‘·>∑e⁄\T nqT≈£L\ |ü]cÕÿs¡eT>∑TqT.15.Lit). dü+‘√wü+. y˚T 2009: á e÷dü+ 1e ‘˚B qT+&ç n‹ #·ø£ÿ{Ï Á>∑Vü≤u\eTT @s¡Œ&ÉTqT.3. 6.20 ‘˚B\T nqT≈£L\+. H˚s¡Œ‘√ e´eVü‰s¡ $»j·T+. <Ûäq e´j·T+. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT.com bı+<äTqT. <Ûäq qwüº+ »s¡T>∑T dü÷#·q. á HÓ\ 17 ‘·<äT|ü] Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D+.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+.22 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.. 7. <Ûäq+ eè<Ûë Ks¡TÃ\T. ãTTDeTT\T ‘·>∑TZqT. q÷‘·q ÁbÕ+‘·+˝À ñ<√´>∑. e´eVü‰sê\T y˚>∑e+‘·+. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À |ü]dæú‹ Á|ü‹≈£L\+>± ñ+&ÉTqT. á dü+e‘·‡s¡+ eT<Ûä´ uÛ≤>∑+ qT+&ç düeTdü´\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT.Ø. yê´bÕs¡.πs. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· <äs¡Ùq+. 12.oursubhakaryam. düeTdü´\T.14.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.4 bÕˆˆ $XÊK 1.21. 2730 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. á e÷dü+˝À X¯Á‘·Te⁄ ùdïVæ≤‘·T&ÉT>± e÷s¡TqT. yê´bÕs¡. yê´bÕs¡. 7. ∫qï |æ\¢\≈£î ‘·\H=|æŒ˝≤+{Ï yÓT<ä&ÉT≈£î dü+ã+<Ûä+>± ø=~›bÕ{Ï nHês√>∑´+.16. <Ûäq düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eT>∑TqT.s¡÷. yê´bÕs¡+.á e÷dü+˝À 15 ‘·<äT|ü] >ös¡eVü‰ì dü÷#·q. $<ë´s¡TΔ\ ÄX¯\T HÓs¡y˚s¡TqT. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq qwüºeTT\T. ô|<ä›ej·TdüT‡yê]ÿ #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡T>∑à‘·\T. e÷]à 2010: á e÷dü+˝À |ü]dæú‹ #ê˝≤ es¡≈£L nqT≈£L\+>± e÷s¡TqT. dü+‘êq+ e\q ˝≤uÛÑ+. 2. C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&˚~. 5. 3. q÷‘·q $<ä´ ÁbÕ|æÔ+#·TqT.oursubhakaryam.13. Ä ‘·<äT|ü] Áø£y˚T|æ nqqT≈£L\‘· (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªªsê.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ñ<√´>∑.13. 4. <Ûäq+ #˚‹øÏ e#·TÃqT. |üqT\T y˚>∑e+‘·+.‘˚μμ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ ‘·T˝≤sê• visit our website : www. @*Hê{Ï X¯ì ÁbÕs¡+uÛÑeTsTTq+<äTqq÷. $TÁ‘·Tees¡Z+yê]‘√ Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D+. düVü≤ø±sê\T @s¡Œ&ÉTqT. pHé 2009: á e÷dü+˝À ø=‘·Ô |ü]#·j·÷\T.oursubhakaryam. ã+<ÛäT$TÁ‘·T\‘√ yÓ’s¡+.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+.. <ÛäHêuÛ≤e |ü]dæú‹ ø=qkÕ>∑TqT.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.á e÷dü+˝À Á|üj·÷Hê\T n~Ûø£+ ã+<ÛäTe⁄\ Ä>∑eT+. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. $<ë´s¡TΔ\≈£î Á|ü‹≈£L\+.3 bÕˆˆ ‘·T˝≤sê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ <Ûäq$wüj·÷\T 11 14 nqqT≈£L\+. dæúsêdæú e´eVü‰sê\T Á|ü‹≈£L\+.12 ‘˚B\T nqT≈£L\+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ n‹ ø=~›bÕ{Ï Äs√>∑´ düeTdü´. sê»ø°j·T $»j·T+. e´eVü‰sê\T »j·TeT>∑TqT. nHês√>∑´ düeTdü´\T #·ø£ÿã&ÉTqT. X¯Á‘·T qwüº+. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À q÷‘·q |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. ôdô|º+ãsY 2009: á e÷dü+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ q÷‘·q Ä˝À#·q n‘·´+‘· $»j·T+. k˛<äs¡ düeTdü´\T $TÁ‘·T\ düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. ñ<√´>∑ e´eVü‰sê\T dü+e‘·‡s¡+ 6 ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À u≤>∑T+&ÉTqT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. Ä•+∫q ˝≤uÛ≤\T. >=+‘·T˝À X‚¢wüà dü+ã+<Ûä ∫qï Äs√>∑´ düeTdü´.14 ‘˚B\T nqT≈£L\+.22 ‘˚B\T nqT≈£L\+ 6.(Eng. yê´bÕs¡ eè~Δ.A. X¯Á‘·T <Óã“.7. q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <Ûä]+#·TqT.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 3.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+.25 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.13. X¯Á‘·T $eTs¡Ù. M. ø£wüº+ô|’ Jeq+ ø=qkÕ>∑TqT. »qe] 2010: k˛<äs¡. ùdïVæ≤‘·T\‘√qT. q÷‘·q ùdïVü‰\T @s¡Œ&ÉTqT. kÕúq#·\q+.14. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T e´‹πsø£+.

11.22 ‘˚B\T nqT≈£L\+.. ∫qï |æ\¢\≈£î s¡ø£Ô dü+ã+<ÛäyÓTÆq »«s¡+ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· <Ûäq˝≤uÛÑ+. <Ûäq qwüº+ »s¡T>∑TqT. 30`8`2009 qT+&ç #ê˝≤ nqT≈£L\ (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªªHê. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· ˝≤uÛÑ+. 5. yÓ’<ä´|üs¡+>± <Ûäqe´j·T+. yê´bÕs¡ e´eVü‰sê<äT\˝À düeTdü´\T ø=qkÕ>∑TqT.20 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. nø√ºãsY 2009: á e÷dü+˝À Äø£dæàø£+>± <Ûäq qwüº+ ˝Ò<ë >ös¡e qwüº+ »s¡T>∑T Á>∑Vü≤ dü÷#·q. á $<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê<äT\‘√ <Ûäqe´j·T+.14. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.20 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.2.31 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ‘√&ÜŒ≥÷ »s¡T>∑TqT. e´eVü‰sê\T Á|ü‹≈£L\+. Js¡í dü+ã+<Ûä+>± düeTdü´\T n$yêVæ≤‘·T\ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT. 1`5`2009 qT+&ç k˛<äs¡T\. yê´bÕs¡. 13.com .3.3. dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. $<ë´s¡TΔ\≈£î Ä•+∫q $<ä´ ÁbÕ|æÔ. ìs¡T<√´>∑T\≈£î Á|ü‹≈£L\+. q÷‘·q |ü]#·j·÷\T. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. $<ë´s¡TΔ\≈£î kÕe÷q´ |òü*‘ê\T. yê´bÕsê<äT\˝À düeTdü´\T ø£\TZqT. M. $<ë´s¡TΔ\≈£î Ä•+∫q $<ä´ \_Û+#·TqT. yê]‘√ $yê<ä+.11.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. e´eVü‰sê<äT\T u≤>∑T+&ÉTqT. ø=~›bÕ{Ï X¯Á‘·T‘ê«\T @s¡Œ&ÉTqT. á e÷kÕ+‘·s¡+˝À z ∫qï $yê<ä+.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. yê´bÕs¡. 8.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. q÷‘·q ÁbÕ+‘· dü+#ês¡+. e´eVü‰s¡ düeTdü´\T ø=qkÕ>∑TqT. dü+‘êq dü+ã+<Ûä+>± <Ûäqe´j·T+.16 ‘˚B\T nqTqT≈£L\+. ø±ì á e÷dü+˝À Ä|ü]∫‘·Tìe\q qwüº+.12.com Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 2 8 1 2 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À $TÁX¯eT |òü*‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT.18. $TÁ‘·T\ düVü‰j·T+‘√ e´eVü‰sê\T |üP]Ô n>∑TqT.4 bÕˆˆ dü+uÛÑ$+#·T Á>∑Vü≤ dü÷#·q. $<ë´s¡TΔ\≈£î ø=~›>± ìsêX¯. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À X¯óuÛÑ ø±s¡´ dü+ã+<ÛäyÓTÆq <Ûäq e´j·T+.5.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+.com ‘·<äT|ü] yê´bÕs¡.(Eng. nXÊ+‹. 13.8. 4.2. 1. yê´bÕs¡ e´eVü‰sê<äT\ u≤>∑T+&ÉTqT. 13. á e÷dü+˝À >ös¡eVü‰ì.A.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. sêe\dæq <Ûäq+ #˚‹øÏ e#·TÃqT.7. 13. eè•Ãø£sê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ñ<√´>∑+˝À ñqï‹ ÁbÕ|æÔ+#·TqT. &çôd+ãsY 2009: >ös¡e Vü‰ì dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T á e÷dü+˝À ‘=\>∑TqT. sT÷. nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. e´eVü‰sê<äT\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£îs¡TÃqT. yê´bÕs¡.11. á e÷dü+˝À ø=~›>± nqT≈£L\+ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉTqT. y˚T 2009: e´eVü‰s¡ ∫≈£îÿ\T.20. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. 8.j·÷. Á|ür|üì n&ɶ+≈£î\‘√ ø=qkÕ>∑TqT. >∑èVü≤+˝À e÷s¡TŒ\T. 8.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. düeTdü´\T.<Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. 4.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 2. ã+<ÛäTe⁄\ ø£\sTTø£. <ÛäHê<ëj·T+ ‘·>∑TZqT.22 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. q÷‘·q |üqT\T $|òü\+. á e÷dü+˝À }|æ] ‹‘·TÔ\≈£î dü+ã+<Ûä+>± ô|<ä› ej·TdüTyê]ÿ düeTdü´. 1. 6.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. ‘·+Á&çes¡Z+ yê]ÿ eT+∫~ ø±<äT. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT.1.9. >=+‘·T dü+ã+<Ûä+>± ∫qï nHês√>∑´ dü÷#·q. »qe] 2010: á e÷dü+˝À dæúsêdæú Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT.17 ‘˚B\T nqT≈£L\+. <Ûäq e´j·T+ ‘·>∑TZqT. q÷‘·q eVü≤q uÛ≤>∑´ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+. n~Ûø±s¡T\ eTqïq\qT bı+<äT<äTs¡T. Ä•+∫q |üP]Ô <Ûäq+ #˚‹øÏ sê<äT. dü+‘êq dü+ã+<ÛäyÓTÆq dü+‘√wü+. q÷‘·q |üqT\T kÕe÷q´+.j·T÷μμ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ÉTqT. sTT‘·s¡T\ $wüj·÷\T nqT≈£L\+. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT.. e÷]à 2010: uÛÑ÷ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ‘·>±<ë\T ø=qkÕ>∑TqT. e´eVü‰sê<äT\T »j·T+. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À ñ<√´>∑. >ös¡e qwüº+ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ eè•Ãø£sê• nq÷.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+. Ä•+∫q |üqT\T HÓs¡y˚s¡e⁄. q$Tàq yê] e\q qwüº+. ùdïVæ≤‘·T\‘√ düeTdü´\T.oursubhakaryam.oursubhakaryam. Ä>∑düTº 2009: ÁøÏ‘·+ e÷dü+e˝… |òü*‘ê\T á e÷dü+˝À≈£L&Ü @s¡Œ&ÉTqT. ñqï‘·T\‘√ ùdïVü≤+ @s¡Œ&ÉTqT. ø=~›bÕ{Ï e÷qdæø£ nXÊ+‹ @s¡Œ&ÉT dü÷#·q.9.14. e´eVü‰sê\T düeTdü´\qT ø£*Z+#·TqT.Lit). |òæÁãe] 2010: e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+. düú\ dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. k˛<äs¡T\T.21 ‘˚B\T nqT≈£L\+. n+‘· es¡≈£L nq>± 30`8`2009 es¡≈£L $XÊK 4 bÕˆˆ yê´bÕ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 30 http:\\www. 4. 5. e´øÏÔ>∑‘· $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝Àñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. Ä•+∫q <Ûäq+ sêe\dæq <Ûäq+ #˚‹øÏ n~Ûø£+>± e#·TÃqT. ø£fi¯Á‘·+ ‘·s¡|ü⁄yê] sêø£. á dü+e‘·‡+s¡ <Ûäq e´j·÷\T n~Ûø£+>± @s¡Œ&ÉTqT. H√. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. q÷‘·q e´≈£îÔ\‘√ ùdïVü≤+ ÁbÕ|æÔ.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+. q$Tàqyê] e\q yÓ÷dü+. 3. e´bÕsê<äT\T kÕe÷q´+. |ü⁄D´πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙD.27 ‘˚B\T nqTqT≈£L\+. á e÷dü+˝À <Ó’e <äs¡Ùq+ X¯óuÛÑ+. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´Vü‰sê<äT\˝À <Ûäq˝≤uÛÑ+ ÁbÕ|æÔ+#·TqT.˙.13.A. 7.7 ‘˚B\T nqT≈£L\+. >∑èVü≤ kÂK´+ ‘·≈£îÿe.oursubhakaryam.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+.20. $yê<ë\T qe+ãsY HÓ\˝À |ü]cÕÿs¡eT>∑TqT.9.26. 2.q÷. á e÷dü+ ∫e] es¡≈£L Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ>∑TqT. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. ø√s¡Tº e´eVü‰sê<äT\T nqT≈£L\+#·TqT. 23.14. >∑èVü≤ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ˝≤uÛÑ+.3.5. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. 2. 5. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. yê´bÕs¡+˝À <Ûäq qwüº+ 30`8`2009 visit our website : www. z≥$T »s¡T>∑T dü÷#·q.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+.20 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. ôdô|º+ãsY 2009: á e÷dü+˝À düeTdüÔ düeTdü´\T ‘=\>∑qT. yêVü≤q dü+ã+<ÛäyÓTÆq z ∫qï Á|üe÷<ä dü÷#·q. p˝…’ 2009: ø£fi¯Á‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. e´eVü‰sê<äT\˝À <Ûäq ˝≤uÛÑ+ @s¡Œ&ÉTqT. pHé 2009: á e÷dü+˝À ø£fi¯Á‘· dü+ã+<Ûä+>± nHês√>∑´+. yÓ+≥H˚ |ü]cÕÿs¡eT>∑TqT. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+.4 bÕˆˆ CÒ´wü˜ 1.20 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. uÛÑ÷ dü+ã+<äyÓTÆq e´eVü‰sê<äT\˝À qwüº+ ø£\T>∑TqT dü÷#·q 3. 2. dü+‘êq+ jÓTTø£ÿ dü+‘√wü ø±s¡´eTT\T #˚j·T<äTs¡T.

2128 ‘˚B\T nqT≈£L\+.5. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. e÷]à 2010: k˛<äs¡T\ $TÁ‘·T\ kÕqTuÛÑ÷‹. 15`4`2009 ‘·<äT|ü] yê´bÕsê<äT\˝À nqT≈£L\‘· @s¡Œ&ÉTqT. á e÷dü+ ∫e]øÏ eT+∫ |òü*‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. nø√ºãsY 2009: á e÷dü+˝À e´eVü‰sê\T y˚>∑+ HÓeTà~+#·TqT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· dæús¡‘·«+ ˝≤_Û+#·TqT.14.A.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 13. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.25 ‘˚<ä\T nqqT≈£L\+.uÛÒμμ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ <ÛäqdüT‡sê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. $<ë´s¡TΔ\ ø√¬sÿ\T rs¡TqT. eè<ë Á|üj·÷D≤\T.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 9e ‘˚B qT+&ç yê´bÕs¡. 27.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. Áb˛‘ê‡Vü≤+. ñ<äs¡ dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T. kÕúq #·\q+. |òæÁãe] 2010: ÁøÏ‘·+ e÷dü+e˝… X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T á e÷dü+˝À ø=qkÕ>∑TqT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. ø=~›>± ãTTDeTT\T @s¡Œ&ÉT dü÷#·q.23 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. e´eVü‰s¡ ˝≤uÛ≤\T.2.11.9 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 4. 3. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À <ÛäHê<ëj·T ÁbÕ|æÔ.oursubhakaryam. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.<Ûë. 1. Ä]Δø£ ˝≤yê<˚M\T ˝≤_Û+#·TqT. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. <Ûäq dü+ã+<ÛäyÓTÆq ãTTD≤\T. »qe] 2010: á e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç nqT≈£L\ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉTqT.oursubhakaryam. Á|üj·÷D≤\T n~Ûø£+..12. y˚T 2009: á e÷dü+˝ÀÄ]Δø£ düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. <Ûäq qwüº+ Äs√>∑´ düeTdü´\T. M.20.jÓ÷. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· ñbÕ~Û ˝Ò<ë ñ<√´>±<äT\˝À ÁX¯eT. $TÁ‘·Tì düVü‰j·T+‘√ Ä]Δø£|ü⁄s√>∑‹. k˛<äs¡.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+. øÏ&ûï dü+ã+<Ûä düeTdü´\T.21. Ä•+∫q ˝≤uÛ≤\T ÁbÕ|æÔ+#·e⁄. <Ûäq e´j·T+.com #˚≈£Ls¡TÃqT.24 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ìs¡T<√´>∑T\ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\ |òü*‘·+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ñ<√´>∑. 2.26 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. á e÷dü+˝À ¬s’\T Á|üj·÷D+ eT+∫~ ø±<äT. ø£fi¯Á‘·es¡Z+ yê] Ä<äs¡D.oursubhakaryam. 9. n‹ø£wüº+‘√ e´eVü‰sê\T ø=qkÕ>∑TqT.30 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 1. 6e ‘˚B ‘·<äT|ü] eT+∫ ˝≤uÛÑø£s¡ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉTqT.28. ø√s¡Tº\ |ü]~Û˝À ñqï $&Ü≈£î\ $wüj·÷\T |ü]wüÿ]+|üã&Ée⁄.4bÕˆˆ ñ. dü+‘êq+ eT+∫ dæú‹˝À dæús¡|ü&ÉT<äTs¡T. dæúsêdæÔ ˝≤yê<˚M\T |ü]cÕÿs¡+. ìs¡T<√´>∑T\ Á|üj·T‘êï\T Á|ür≈£L\ e‘êes¡D+. 8. p˝…’ 2009: á e÷dü+˝À ô|<ä› ej·TdüT yê]ÿ nHês√>∑´ düeTdü´\T.13.3. >∑èVü≤+˝À dü+‘√wü+.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 2. n~Ûø£ <Ûäq e´j·T+ J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T $wüj·÷\T $TÁX¯eT |òü*‘ê\T ø£*–+#·TqT. düeTdü´\T#·ø£ÿã&ÉTqT. eT÷\ 1. q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT Äs√>∑´ düeTdü´\T ‘=\>∑qT._. $TÁ‘·T\ düVü‰j·T düVü≤ø±s¡+.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.23 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. |æ‘·èes¡Z+yê] Ä<äs¡D. &çôd+ãsY 2009: á e÷dü+˝À e´eVü‰s¡ düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À ø£fi¯Á‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. 13. e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+.cÕ. düVü≤ø±s¡+.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. ø√s¡Tº ‘·>±<ë\T b˛©düT düeTdü´\T.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. n>ös¡e |ü]dæú‹. ≈£î≥T+ã e´≈£îÔ\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T.20. qwüºeTT\T ‘=\>∑TqT.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+.u≤. uÛÑ÷. ôdô|º+ãsY 2009: á e÷dü+˝À n‹ #·ø£ÿ{Ï yê´bÕs¡.(Eng. ø£fi¯Á‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T nqT≈£L\+.11. 1. ‘·\ô|{Ϻq ø±s¡´eTT\T »j·TeT>∑TqT.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. düVü≤ø±s¡+.19.A. e´eVü≤sê<äT\˝À eT+∫ |ü⁄s√>∑‹ @s¡Œ&ÉTqT. ø£fi¯Á‘· dü+‘√wü+.20. >∑èVü≤+˝À $yêVü‰~ ø±s¡´eTT\T »s¡T>∑T dü÷#·q. uÛÑ÷ dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T ˝≤uÛÑ+ visit our website : www.&É.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. yê´bÕs¡ e´eVü‰sê<äT\T dü+e‘·‡s¡+ eT<ä´ es¡≈£L u≤>∑T+&ÉTqT.9. |üqT\˝À y˚>∑+ ô|s¡T>∑TqT. yê´bÕsê<äT\˝À <Ûäq ˝≤uÛÑ+ kÕe÷dü´+.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ø£fi¯Á‘·es¡Z+ yê] Ä<äs¡D.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+. q÷‘·q edüTÔe⁄\ ÁbÕ|æÔ. 17.11. 12. 14e ‘˚B qT+&ç |ü]dæú‹ nqT≈£L*+#·TqT. 6. q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT. 22.com <ÛäqdüT‡sê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 5 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ $TÁX¯eT |òü*‘·\T @s¡Œ&ÉTqT. yê´bÕs¡. >∑èVü≤ dü+ã+<ÛäyÓTÆq Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. e´bÕs¡ e´eVü≤sê<äT\T eT+∫ ˝≤uÛÑø£s¡ |ü]dæú‹ <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. ã+<ÛäTes¡Z+ yê] $eTs¡Ù\T.1. q÷‘·q >∑èVü≤ Ä˝À#·q ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT. Ä ‘·<äT|ü] 4 2 <Ûäq ˝≤uÛÑeTT\T ø=~›>± ‘·>∑TZqT. q÷‘·q yêVü≤q Á|üj·T‘êï\T dü|òü\+.uÛ≤. 2. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫q dæúsêdæÔ ÁbÕ|æÔ.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+.2. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À nø±s¡D+>± e÷≥|ü&ÉT≥.3. $wü ÁøÏeTT\T düs¡Œ dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T ø£\T>∑TqT. q÷‘·q e´eVü‰sê\T »j·T+ bı+<äTqT.com . qwüº+. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.18. düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. ø=~›bÕ{Ï e÷qdæø£ nXÊ+‹. Ä>∑düTº 2009: á e÷dü+˝À Ä$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT. 6. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+.12. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 31 http:\\www. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À <Ûäqe´j·T+.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. ì+<ä |ü&ÉT≥ »s¡T>∑TqT. á e÷dü+˝À dü+‘√wü ø±s¡àñ\T.Lit). qeTàø£ Á<√Vü≤+ @s¡Œ&ÉT Á>∑Vü≤ dü÷#·q. q÷‘·q e÷s¡TŒ\T @s¡Œ&ÉTqT. 4.cÕ 1e bÕ<äeTT (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªj˚T. 10. 3. 7. düVü‰j·T+. 14 Ä<ëj· T e÷sêZ\T 1`9`2009 es¡≈£L u≤>∑T+&ÉTqT. <Ûäq ˝≤uÛÑeTT\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT. 5. 13. ã+<ÛäTe⁄\ $eTs¡Ù\T ø=qkÕ>∑TqT. düVü‰j·T+ q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´ s¡÷|ü+ <ë\TÃqT. pHé 2009: á e÷dü+˝À nqT≈£L\ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉTqT.16..4 bÕˆˆ |üP.20.

Ä•+∫q. X¯Á‘·T‘ê«\T @s¡Œ&ÉTqT. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. dü+‘êq+ ø±s¡D+>± e´j·T+. 19. á e÷dü+ eT+∫~ ø±<äT. X¯Á‘·T $»j·T+.2.31 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.^μμ nqT u≤>∑T+&ÉTqT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 32 http:\\www. nwüºeT X¯ì Á|üuÛ≤e+ <Ûäìwü˜ 1. <ÛäHê<ëj·T+ ‘·>∑TZqT. 13.4 bÕˆˆ nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ eTø£s¡sê• ÁX¯eD+ 1.U≤.3.25 ‘˚B\T nqT≈£L\+. |æÁ‘·Tes¡Z+ yê]‘√ |òüTs¡¸D.13. yêVü≤q dü+ã+<ÛäyÓTÆq Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. ø£fi¯Á‘· $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+. dæúsêdæú Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT.26 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. á dü+e‘·‡s¡+ <Ûäq<ëj·T+ (MT ù | s¡ T ˝Àì yÓ T T<ä { Ï nø£ å s ¡ + ªªuÀ. $yê<ë\T |ü]cÕÿs¡+ n>∑TqT. sêe\dæq <Ûäq+ #˚‹øÏ n+<äTqT. 23.3. ø£fi¯Á‘· $wüj·÷\T |ü]cÕÿs¡eT>∑TqT. ãTTDeTT\T rs¡TqT. á e÷dü+˝À kÕúq #·\q+. 12.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. #Ûê‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq nHês√>∑´+. ‘·+Á&çes¡Z+ yê]‘√ düeTdü´\T. yê´bÕs¡. e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+. y˚T 2009: á e÷dü+˝À nqT≈£L\+ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉTqT. e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+. k˛<äs¡.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+. nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘=\>∑TqT.. Ä ‘·<äT] X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T.9 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ø£wüº+ dü+uÛÑ$+#·T dü÷#·q.com ø±s¡D+>± 30`8`2009 es¡≈£L ø=~›bÕ{Ï düeTdü´\T ø£\T>∑TqT.9. CÀ. k˛<ä]e\q Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D+. e÷≥ >ös¡e+ ì\ã&ÉTqT.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À yê´bÕsê<äT\T nqT≈£L*+#·e⁄.A.18 ‘˚B\T nqT≈£L\+.23. Ä ‘·<äT|ü] 30`8`2009 qT+&ç |üP]Ô nqT≈£L\‘· @s¡Œ&ÉTqT.11. bÕ<äeTT\T visit our website : www. 10. ã+<ÛäT<˚«cÕ\T. 2. Hê´j·T+>± sêe\dæq <Ûäq+ n‹ düT\uÛÑ+>± #˚‹øÏ e#·TÃqT. p˝…’ 2009: á e÷dü+˝À |æ‘·è dü+ã+<ÛäyÓTÆq ˝≤uÛÑ+.26.20 ‘˚B\T nqT≈£L\+.A.oursubhakaryam. 5.8. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· qwüº+. dü+‘êq+ ø±s¡D+>± ø=~›bÕ{Ï <Ûäqe´j·T+.com Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 8 8 7 2 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ 1`5`2009 es¡≈£L $TÁX¯ |òü*‘ê\T.6.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+.6 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. q÷‘·q ñ. q÷‘·q >∑èVü≤ Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. 4. CÒ .15 ‘˚B\T nqT≈£L\+. kÕúq+ e÷s¡TŒ. 1.Lit). <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.14 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.9. k˛<äs¡ $yê<äeTT\T @s¡Œ&ÉTqT. düs¡ŒuÛÑj·T+. yê´bÕs¡. nHês√>∑´eTT\T ‘=\>∑TqT.oursubhakaryam. q$Tàq $TÁ‘·Tìe\q qwüº+. M. q÷‘·q |üqT\T qwüº+ ø£*Z+#·TqT.4 bÕˆˆ >∑Vü≤ Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT. pHé 2009: á e÷dü+˝À ø°fi¯fl dü+ã+<ÛäyÓTÆq nHês√>∑´ düeTdü´. 2. e÷]à 2010: á e÷dü+˝À <Ûäq ˝≤uÛÑeTT\T n~Ûø£+>± @s¡Œ&ÉTqT. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. á e÷dü+˝À q÷‘·q |üqT\T ˝≤_Û+#·TqT. dæúsêdæÔ $yê<äeTT\T |ü]wüÿ]+|üã&ÉTqT. 14.C≤.25 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 3. <Ó’e »|ü+ ã\+.12. <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+..sêe\dæq <Ûäq+ #˚‹øÏ e#·TÃqT. |òæÁãe] 2010: á e÷dü+˝À dü+‘êq Á|üj·T‘êï\T dæ~Δ+#·TqT. ø£fi¯Á‘· es¡Z+ yê]‘√ |òüTs¡¸D\T.17.com . qeTàø£ Á<√Vü≤+. &çôd+ãsY 2009: á e÷dü+˝À düeTdü´\˙ï #·ø£ÿã&ÉTqT. 6. nHês√>∑´ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+. qwüº+. dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+. q÷‘·q yêVü≤q Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT. ã+<äT<˚«wü+.2. »qe] 2010: |ü≥Tº<ä\‘√ |òüTs¡¸D\T eè~Δ.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+. eTø£s¡sê• @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À dæúsêdæÔ dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T ˝≤_Û+#·TqT.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. 12.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. e÷‘·è $s√<Ûä+.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+. X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\T ã+<ÛäTe⁄\ ø£\sTTø£. 9. yêVü≤q ˝≤uÛÑ+ ÁbÕ|æÔ+#·TqT. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. <Ûäqe´j·T+ n~Ûø£+.11. ã+<ÛäTe⁄\ düK´‘·˝À|æ+#·TqT.31 ‘˚B\T nqT≈£L\+ 13.cÕ 2.(Eng. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.>±. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T ø£wüº+‘√ HÓs¡y˚s¡TqT. q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT. Js¡í dü+ã+<Ûä+>± ø=~›bÕ{Ï düeTdü´.30 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ |òüTs¡¸D.6 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.20 ‘˚B\T nqT≈£L\+. yê´bÕs¡.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. e´bÕs¡ e´eVü‰sê\T nqT≈£L\+. q$Tàq ùdïVæ≤‘·Tì e\q yÓ÷dü+. e´eVü‰sê\T u≤>∑T+&ÉTqT.oursubhakaryam. 5. á e÷dü+˝À dü+‘êq+ eT+∫ ˝≤uÛÑ+ bı+<äT<äTs¡T. <ä÷s¡+ ÁbÕ+‘· dü+#ês¡+. yê´bÕs¡. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT. <Ó’yêsê<Ûäq X¯óuÛÑ+. 2. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. k˛<äs¡T\ e\q <Ûäq˝≤uÛÑ+. 1. yê´bÕs¡. Ä–b˛sTTq |üqT\T |ü⁄q' ÁbÕs¡+uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. nø√ºãsY 2009: |æÁ‘·Tes¡Z+yê]ÿ á e÷dü+ eT+∫~ø±<äT. 7. dü+‘êq+ eT+∫ dæú‹˝À dæús¡|ü&ÉT<äTs¡T. Ä>∑düTº 2009: e´eVü‰s¡ $»j·T+. ôdô|º+ãsY 2009: dæúsêdæú $wüj·÷\T nqT≈£L\+. ø√s¡Tº ‘·>±<ë\T.17 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.J. Á<√Vü≤+ »s¡T>∑TqT. ã+<ÛäTe⁄\‘√ düK´‘·˝À|æ+∫ $yê<äeTT\T. |æ‘·è es¡Z+yê] düVü‰ø±s¡+. 7. q÷‘·q ø±s¡´eTT\T ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ÉTqT. 2. e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+>± ñ+&ÉTqT. 5. 2. Á|üe÷<ä+ ñ+&É<äT. dæúsêdæÔ ˝≤uÛÑ+.25 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.

e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+. Äø£dæàø£ dü+|òüT≥q\≈£î neø±X¯+ ø£\<äT. »qe] 2010: kÕúq #·\q+. uÛÑ÷ dü+ã+<Ûä e´eVü‰sê\ Ä<Ûës¡+>± <Ûäq+ ÁbÕ|æÔ. nedüsêìøÏ <Ûäq+ düs¡T› u≤≥T »s¡T>∑TqT.oursubhakaryam. |ü]wüÿ]+|üã&ÉTqT.5.25 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 26. Ä]Δø£ ˝≤yê<˚M\T $TøÏÿ* sTTã“+~ø£s¡+>± ñ+&ÉTqT. e´eVü≤sê\T kÕe÷q´+. ¬s’\T Á|üj·÷D≤\T á e÷dü+˝À eT+∫~ ø±<äT. 14.Lit). 13.9 ‘˚B\T nqT≈£L\+. düø£\ ˝≤uÛ≤\T @s¡Œ&ÉTq.12 ‘˚B\T nqT≈£L\+.28 ‘˚B\T nqT≈£L\+.oursubhakaryam.22. Áù|eT e´eVü‰sê\T u…&çdæø=≥TºqT.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 5.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+. &çôd+ãsY 2009: á e÷dü+˝À Ä•+∫q <Ûäq+ #˚‹øÏe#·TÃqT. yêVü≤q dü+ã+<ÛäyÓTÆq ∫qï Á|üe÷<ä dü÷#·q. q÷‘·q e´bÕs¡.6 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.π > .>√. Á|üuÛÑT‘·« düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T. $<ë´s¡TΔ\ $<ä´ ø=qkÕ>∑TqT. 5. dæúsêdæÔ @s¡Œ&ÉTqT. ãTTD≤\T eè~Δ. <Ûäq düeTdü´\T ‘=\>∑TqT. uÛÑ÷ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ˝≤yê<˚M\T nqT≈£L\ |ü]cÕÿs¡+ bı+<äTqT. dü T . dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+.3 bÕˆˆ visit our website : www. |òæÁãe] 2010: ≈£î≥T+ã˝À dü+‘√wü ø±s¡´eTT\T. 27. |üP. CÒ´wüº k˛<äs¡Tì Ä<äs¡D. $<ë´s¡TΔ\ $<ä´ ø=qkÕ>∑TqT. e´eVü‰sê<äT\T kÕe÷q´+. nø√ºãsY 2009: á e÷dü+˝À |æÁ‘·T es¡Z+ yê]ÿ eT+∫~ ø±<äT. 13. e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+. |ü⁄D´πøåÁ‘· dü+<äs¡Ùq. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T ø£\T>∑T dü÷#·q. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT.4 bÕˆˆ nqT nø£ å s ¡ e TT\˝À ˇø£ { Ï nsTTq#√ MT~ ≈£ î +uÛ Ñ s ê• X¯‘·_Ûwü+ 1. 2. q÷‘·q edüTÔe⁄\ @sêŒ≥T. 2. p˝…’ 2009: >∑èVü≤+˝À e÷s¡TŒ\T. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.k˛. 12. kÕ. k˛<äs¡es¡Z+yê] düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À u≤>∑T+&ÉTqT.2. }Væ≤+#·ì Ä•+#·ì <Ûäq ˝≤uÛ≤\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.27 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. kÕúq#·\q+ »s¡T>∑T dü÷#·q. 17. dü+‘êq+ ‘√&ÜŒ≥T.7..A.14 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.20 ‘˚B\T nqT≈£L\+.(Eng. ø£fi¯s¡‘· dü+‘√wü+ e÷Á‘·+ @s¡Œ&ÉTqT. 5.17 ‘˚B\T nqT≈£L\+. pHé 2009: á e÷dü+˝À ∫ø±≈£î\T ø=qkÕ>∑TqT. ô|<ä› ej·TdüT‡ yê]ÿ Äø£dæàø£ nHês√>∑´ dü÷#·q. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T ‘√&ÜŒ&ÉT u≤>∑T+&ÉTqT.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.com Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\e\q düeTdü´\T.11. ø£fi¯Á‘· es¡Z+yê] qT+&ç düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T >ös¡e+ bı+<äT≥.4 bÕˆˆ düeTj·TeTT\˝À Äø£dæàø£ Ä]Δø£ qwüºeTT\T dü+uÛÑ$+#·T dü÷#·q. <Ûäq ˝≤uÛ≤\T. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.A. 1. sTT‘·s¡T\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+.oursubhakaryam. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T $|òü÷ïeTT\‘√ ø=qkÕ>∑TqT. y˚T 2009: á e÷dü+˝À uÛÑ÷ dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T |ü]cÕÿs¡ eT>∑TqT.28. ôdŒ≈£î´˝ÒwüHé qwüº+ ø£*Z+#·TqT. Á|üj·T‘êï\T dæ~Δ+#·TqT. yê´bÕs¡. e÷qdæø£ ~>∑T\T. ôdô|º+ãsY 2009: düeTdü´\T ‘·>∑TZqT. e÷]à 2010: á e÷dü+˝À n‘·´+‘· dü+‘√wü+. <Ûäq˝≤uÛÑeTT\T kÕe÷q´+>± ñ+&ÉTqT.31 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.16 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. sTT∫Ãq e÷≥ >ös¡e+ ø£\TZqT. düeTdü´\T ‘=\>∑T≥ ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+.<ëμμ ø=qkÕ>∑TqT. dæúsêdüTÔ\ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&˚~. e´eVü‰sê<äT\˝À eT+∫ <Ûäq˝≤uÛÑ ÁbÕ|æÔ+#·TqT.com Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 8 8 3 5 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Á|ü‹≈£L\ |òü*‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\T kÕe÷q´+. 3. ø=ìï <Ûäìwü˜ 3. |ü≈£åî\ e\q eT+∫~ ø±<äT. dü+‘êq+ dæús¡|ü&ÉT<äTs¡T.14 ‘˚B\T nqT≈£L\+. Ä>∑düTº 2009: á e÷dü+˝À X¯Á‘·T‘ê«\T @s¡Œ&ÉTqT. ø£wüº+ô|’ <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T e´bÕs¡. ã+<ÛäTe⁄\ ø£\sTTø£. 2.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 29. ãTTD≤\T (MT ù | s¡ T ˝Àì yÓ T T<ä { Ï nø£ å s ¡ + ªª>∑ T . $#ês¡+. dü+‘êq+ ø±s¡D+>± <Ûäq e´j·T+ n~Ûø£+. e´bÕs¡. dü+‘√wü+. n–ï $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&˚~. qe+ãsY 2009: á e÷dü+˝À ø=~›bÕ{Ï Á|üe÷<ä dü÷#·q. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· ˝≤uÛÑ+. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.2. 4.31 nqT≈£L\+. k˛<äs¡Tì e\q >∑èVü≤ ˝≤uÛÑ+.. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+.9. q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TŒqT. >∑èVü≤ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ìsêàD≤\T ø=qkÕ>∑TqT.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+. dü+‘êq ÁbÕ|æÔ.com .ù d . ø£fi¯Á‘·es¡Z+ yê] düVü‰j·T+ ‘·≈£îÿe. e÷≥ HÓ>∑TZqT. <ÛäHêuÛ≤e dæú‹ ø=qkÕ>∑TqT. dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+.31 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. kÕúq #·\Hê\T @s¡Œ&ÉTqT. n–ïe\q Á|üe÷<ä dü÷#·q.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. 14. yê´bÕs¡. <Ûäq+ k˛<äs¡Tìe\q düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT. ˝≤_Û+#·TqT. ≈£î+uÛÑsê• @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+˝À k˛<äs¡T\ düVü‰j·T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 33 http:\\www. >∑èVü≤ ÄdæÔ˝À e÷s¡TŒ\T. düVü≤ø±s¡eTT\T ˝≤_Û+#·TqT. 13. 3. q÷‘·q yêVü≤q Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+.23. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T »s¡T>∑TqT.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 17.30 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.á e÷dü+˝À #Ûê‹ dü+ã+<Ûä+>± Js¡í dü+ã+<Ûä+>± ô|<ä› ej·TdüT yê]ÿ nHês√>∑´ dü÷#·q. Ä]Δø£|üs¡yÓTÆq Vü‰MT\T qwüºô|≥TºqT. 10.uÛ≤ 1.11. >∑èVü≤ ˝≤uÛÑ+. M.26.d” . 2.3. ákÕ] düeTdü´\T #ê˝≤ es¡≈£L ‘=\>∑TqT.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. dü+‘êq+ ø±s¡D+>± <Ûäq˝≤uÛÑ+. düVü‰j·T+.

5.29 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 12. >∑èVü≤+˝À X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\T. y˚T 2009: q÷‘·q |üqT\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT.20 ‘˚B\T nqT≈£L\+. <Ûäqe´j·T+ kÕe÷q´+. 23. $<ë´s¡TΔ\≈£î #·ø£ÿ{Ï $<ä´ ÁbÕ|æÔ+#·TqT. ø£fi¯Á‘· $wüj·÷\T nqT≈£L*+#·TqT.X¯«+.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. pHé 2009: á e÷dü+˝À <ÛäHê<ëj·T+ y˚>∑+ |ü⁄+Eø=qTqT. 22. 9. b˛©dt ùdºwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫q ∫ø±≈£î\T. ã+<ÛäTe⁄\ ø£\sTTø£.A. e´øÏÔ>∑‘· kÂK´+ ‘·≈£îÿe. nq´ |ü]#·j·÷\T.11 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ãj·T{Ï e´≈£îÔ\ düVü‰j·T+ n+<äTqT. e´eVü‰s¡ ˝≤uÛÑ+.26 ‘˚B\T nqT≈£L\+. <ÛäHê<ëj·T+ á e÷dü+˝À u≤>∑T+&ÉTqT.24 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. dü+‘êq+ e\q dü+‘√wü+.com .(Eng. &çôd+ãsY 2009: á e÷dü+˝À <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À#˚ùd Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. dü+‘êq+ e\q ˝≤uÛ≤\T. 20. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT.. ñ<√´>∑ yê´bÕs¡ e´eVü≤sê\T $TÁX¯eT ˝≤uÛÑ+ 6 5 #˚≈£Ls¡TÃqT. Áø=‘·Ô yê] |ü]#·j·÷\T.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+. |üP. dü+‘√wüeTT\T.com MTqsê• Ä<ëj·T+ : e´j·T+ : sê»´|üP»´+ : nee÷q+ : 5 á sê•yê]ÿ á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç $TÁX¯eT 14 |ò ü * ‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. dæúsêdæú dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\T nqT≈£L*+#·e⁄. $eTs¡Ù @s¡Œ&ÉTqT. >∑èVü≤+˝À dü+‘√wüeTT\T.<√.3. e∫Ãq Ä<ëj·T+ nqes¡ Ks¡TÃ\≈£î $ìjÓ÷>∑eT>∑TqT.2.6. n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L*+#·TqT.11. uÛÑ÷ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ˝≤uÛÑeTT\T ÁbÕ|æÔ+#·TqT.4 bÕˆˆ πse‹ 1. q÷‘·q edüTÔe⁄\T bı+<äT<äTs¡T. $<ë´s¡TΔ\≈£î ˝≤uÛÑ+ »s¡T>∑TqT. qe+ãsY 2009: á eTdü+˝À nø±s¡D+>± e÷≥. ‘·\ô|{Ϻq |üqT\T »j·T+ bı+<äTqT. á e÷dü+˝À ø=~›bÕ{Ï ÁX¯eT @s¡Œ&ÉTqT.20 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 13.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. Á|ür|üì Ä≥+ø£eTT\‘√ ø=qkÕ>∑TqT. <Ûäq+ düs¡T›u≤≥T. <Ûäqe´j·T+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. Á|ü‘˚´ø£ Jeq<ës¡T\T.27 ‘˚B\T nqT≈£L\+.22 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 1. e÷]à 2010: á e÷dü+˝À <Ûäqe´j·T+ n~Ûø£+. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TÃqT. yê´bÕs¡.3. ‘·+Á&ç es¡Z+yê]øÏ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. >∑‘·ø±\|ü⁄ ø√s¡Tº πødüT\T nqT≈£L\+>± |ü]cÕÿs¡eT>∑TqT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· Ä<ëj·T Á|üj·T‘êï\T »j·T+ bı+<äTqT. q÷‘·q |üqT\T y˚>∑+ bı+<äe⁄. J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ nHês√>∑´+. 9.4 bÕˆˆ (MT ù|s¡T˝Àì yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªª~. 2. <Ûäq e´j·T+ ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥TºqT.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. á dü+e‘·‡s¡+ Ks¡TÃ\T n~Ûø£+>± ñ+&ÉTqT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ã+<ÛäTe⁄\ e\q düeTdü´\T. ≈£î≥T+ã e´≈£îÔ\T e\q |òüTs¡¸D\T @s¡Œ&ÉTqT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À ˝≤uÛÑ+. nø√ºãsY 2009: ø£fi¯Á‘· $wüj·÷\T nqT≈£L\+>± ñ+&Ée⁄. e´bÕs¡ e´eVü≤sê\T düeTdü´\‘√ ø=qkÕ>∑TqT. Ä•+∫q $wüj·÷\˝À eT+∫ |òü*‘ê\T. dü+‘êq+ e\q e÷Á‘·+ <Ûäqe´j·T+. 6. q÷‘·q Ä˝À#·q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÃqT.18. Á|üj·T‘·ï+ ˝≤_Û+#·TqT. q÷‘·q yêVü≤q. á e÷dü+˝À <Ûäqe´j·TeTT n~Ûø£eTT. 2. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+.uÛ≤ 1. ø±ì ñeTà&ç yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\T n+‘· n~Ûø£+>± sêDÏ+#·e⁄. 4.30 ‘˚B\T nqT≈£L\+. e´eVü‰sê<äT\˝À <Ûäq ˝≤uÛÑ+. yêVü≤q dü+ã+<ÛäyÓTÆq ø√¬sÿ HÓs¡y˚s¡TqT.14 ‘˚B\T nqT≈£L\+. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. ì+<ä. 3. dü+‘êq ˝≤uÛÑ+.∫μμ nqT nø£ås¡eTT\˝À ˇø£{Ï nsTTq#√ MT~ MTqsê• MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.2. Áø=‘·Ô Ä<ëj·T e÷s¡Z+ Á|üj·T‘·ï+‘√ @s¡Œ&ÉTqT. p˝…’ 2009: á e÷dü+˝À q÷‘·q >∑èVü≤ ìsêàD|ü⁄ ø√]ø£ dæ~Δ+∫ $»j·T+ bı+<äTqT.19 ‘˚B\T nqT≈£L\+. ùdïVæ≤‘·T\≈£L <ä÷s¡+. 13. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 34 http:\\www. 5.17 ‘˚B\T nqT≈£L\+. s¡a.Lit). <Ûäqe´j·T+ n~Ûø£+>± ñ+&ÉTqT.13 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. Ä•+∫q <Ûäq+ #˚‹øÏ e#·TÃqT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· Á|üj·T‘êï\T HÓs¡y˚s¡TqT. ìs¡T<√´>∑T\ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘êï\T visit our website : www. @Á|æj·T˝Ÿ 2009: á e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ø£fi¯Á‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T Á|ü‹≈£L\+.25. >∑èVü≤˝≤uÛ≤\T. ãTTDeTT\T ‘·>∑TZqT. $<ë´s¡TΔ\T Ä•+∫q $<ä´qT bı+<äT<äTs¡T. 16. ôdŒ≈£î´˝ÒwüHé ˝≤_Û+#·<äT. ìs¡T<√´>∑T\ Á|üj·T‘êï\T ˝≤_Û+#·TqT.oursubhakaryam. 8. yê´bÕs¡ e´eVü‰sê\T ˝≤_Û+#·TqT. e´bÕs¡ Ä<ëj·÷\Teè~Δ #Ó+<äTqT.26 ‘˚B\T nqT≈£L\+.oursubhakaryam.28 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 13.com $»j·T+ bı+<äTqT.29 ‘˚B\T nqT≈£L\+. M. Äq+<äeTT\T á e÷dü+˝À <ÛäHê<ëj·T+ u≤>∑T+&ÉTqT.16 ‘˚B\T nqT≈£L\+.12. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ø=~›bÕ{Ï düeTdü´\T @s¡Œ&ÉTqT. $TÁ‘·T\ ø£\sTTø£ ‘√&ÜŒ≥T. $<ë´s¡TΔ\T <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝À d”≥T¢ bı+<äT<äTs¡T. 10. <ÛäHê<ëj·T+ kÕe÷q´+. dü+‘√wü Jeq+. ôdô|º+ãsY 2009: á e÷dü+˝À Ä<ëj·T+ ‘·–Z e´j·TeTT n~Ûø£eT>∑TqT.9. e´bÕs¡ e´eVü‰sê\T ˝≤_Û+#·TqT. X¯Á‘·T z≥$T @s¡Œ&ÉTqT.#ê. dü+‘êq+ e\q ÁX¯eT. yê´bÕs¡. <ÛäHê<ëj·T+ Áø£y˚T|æ eè~Δ #Ó+<äTqT.15 ‘˚B\T nqqT≈£L\+.<˚.24 ‘˚B\T nqT≈£L\+. <Ûäqe´j·T+. <ë+|ü‘·´ Jeq+˝À e÷qdæø£ nXÊ+‹. 3.<äT..uÛ≤ 4e bÕˆˆ ñ. s¡ø£Ô dü+ã+<Ûä+>± s¡T>∑à‘·T\T. X¯Á‘·T‘ê«\T ‘·>∑TZqT. $&Ü≈£î\T Ä•+#·Tyê]ÿ ø√s¡Tº\˝À ÄyÓ÷<ä+ \_Û+#·TqT.9.A. 2. ø±ì <ÛäHê<ëj·T+ dü]düe÷q+>± ñ+&ÉTqT. sêe\dæq <ÛäqeTT #˚‹øÏ e#·TÃqT. q÷‘·q Á|üj·T‘êï\T ø±s¡´ s¡÷|ü+ <ë\TÃqT.oursubhakaryam. »qe] 2010: yê´bÕs¡˝≤uÛÑ+. |òæÁãe] 2010: ≈£î≥T+uÛÑ+˝À dü+‘√wü+.11.<ë.5 ‘˚B\T nqT≈£L\+. 9. <Ûäq+ #˚‹øÏ n~Ûø£+>± e#·TÃqT. Ád”Ô dü+ã+<Ûä $wüj·÷\T düeTdü´\qT ø£*Z+#·TqT. e´eVü‰sê<äT\T kÕe÷q´+. Ä>∑düTº 2009: <ÛäHê<ëj·T+ y˚>∑+>± ñ+&ÉTqT.30 ‘˚B\T nqqT≈£L\+. 3.

Lit). X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ‘·*¢˝Òì |æ\¢≈£î ô|+&ç¢ dü+ã+<Ûä+ ≈£î<äT]Ã Ä ‘·<äT|ü] ô|+&ç¢. 7. 4. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.‘·eT bòÕ´ø£ºØ˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\qT n‹|òüTÀs¡+>± Væ≤+dædü÷Ô nH˚ø£ $<Ûë\ u≤<Ûä\T ø£*Z+∫ <Ûäq+ dü+bÕ~+∫ n‘·´+‘· dü+|üqTï&Ó’q ˇø£ j·T»e÷ì <Ó’e <äs¡Ùq+ø√dü+ ø±s¡T˝À yÓfi¯SÔ e÷s¡ZeT<Ûä´˝À n‘·q÷ n‘·ì ≈£î≥T+u+ ø±s¡T Á|üe÷<ä dü+|òüT≥q˝À eTs¡DÏ+#·&ÉyÓTÆq~.com . ej·Tkı∫Ãq ≈£L‘·Ts¡TøÏ ô|+&ç¢#˚ùdÔ ‘êeTT ≈£L&Éu…{Ϻq ÄdæÔì sTTe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·eTqT ô|<ä› ej·TdüT˝À #·÷ùd ~≈£îÿ ñ+&És¡ì ˝Òìb˛ì e+ø£\T ô|≥º e∫Ãq dü+ã+<Ûë\˙ï #Ó&É>={Ϻ ô|[fl Cs¡>∑≈£î+&Ü #˚dæ Ä ≈£L‘·Ts¡T #˚‘· #êøÏ] #˚sTT+#·Tø=ì ‘·+Á&ç eTs¡DÏ+#·>± n<˚ u≤≥˝À »qàì∫Ãq ‘·*¢ e´eVü≤]dü÷Ô |ü+&ÉT eTTdü*‘·q+˝À ôd’‘·+ ≈£L‘·Ts¡T uÛÑ$wü´‘Y >∑T]+∫ m˝≤+{Ï Ä˝À#·q #˚j·T≈£î+&Ü ≈£L‘·Ts¡T #˚‘· #êøÏ] #˚sTT+#·Tø=+≥Tqï Ä eTTdü* ‘·*¢ì $&ç∫ ≈£L‘·Ts¡T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=qï~. C≤‘·q |ü]o\q˝À n‘·&=ø£ Á≈£Ls¡T&ÉT. 5.<=+>∑ ÄdüTÔ\T eTìwæì X¯|ækÕÔsTT. @ #˚‹‘√ nsTT‘˚ n‘·>±&ÉT ì+&ÉT >∑]“¤D°ì Vü≤‘·´#˚XÊ&√ Ä ns¡#˚‹‘√ ø±´q‡sY|ü⁄+&ÉTì Ä düπs«X¯«s¡T&ÉT •e⁄&ÉT y˚dæ •øÏå+#ê&ÉT. ø±ì n<Ûäsêàìï Á|üø£è‹ düVæ≤+#·<äT. $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ n‘·ì dü+‘êq+ n+‘ê n${Ïyêfi¯ófl. n‘·H=ø£ yÓ’<äT´&ÉT. 3. ‘·‘Y |òü*‘·y˚T dü+‘êq+ jÓTTø£ÿ n$yêVü≤‘· dæú‹. á ìÁ<ä˝Ò$T‘√ nHês√>∑´+ ÁbÕ|æÔ+∫q~. dü+‘êq+ nHê<Ûä˝…’b˛j·÷s¡T. M. n‘·>±&çøÏ e∫Ãq yê´~Û ≈£î&ç ns¡#˚‹˝À ø±´q‡sY |ü⁄+&ÉT. Ç~ Á|üø£è‹ n‘·>±&çøÏ∫Ãq •ø£å. n‘·ì dü+‘êq+ n‹ ∫qï ej·TdüT˝À es¡Tdü>± eTè‘·T´yê‘·|ü&ܶs¡T.oursubhakaryam. 6. yÓ÷dü |ü<äΔ‹˝À n~Ûø£yÓTÆq dü+|ü<ä dü+bÕ~+#ê&ÉT. ø£è‘·»„‘· ˝Òø£b˛sTTHê Á|üø£è‹ düVæ≤+#·>∑\<äT. ˇø£ e´øÏÔ ÄdæÔô|’ e´yÓ÷Vü≤+‘√ Ä ÄdæÔ ‘ê\÷≈£î yês¡düT\qT n‹ ‘Ó*$>± Vü≤‘·´#˚dæ ÄdæÔ #˚õøÏÿ+#·Tø=Hêï&ÉT. ì»+ #Ó|æŒ ‘·\u≤<äTø=Hêï&ÉT. 8. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 35 http:\\www. ø±\ Áø£eT+˝À Äj·Tq eTs¡DÏ+#·>± ø=&ÉT≈£î ≈£L&Ü j·÷øχ&Ó+≥T˝À eTs¡DÏ+#·&É+ »]–+~. 9. ˇø£|òü÷{Ÿs√&é˝À s=&ÉT¶øÏ n&ɶ+>± |ü&ÉTø=qï ˇø£ n‹ ô|<ä› >∑]“¤D° Á‘ê#·TbÕeTTô|’ ‘·eT ‘·eT ˝≤Ø\qTb˛ìe«&É+ Á|üe÷<ä+ nì Á>∑Væ≤+∫ ˝≤Ø &Ó’es¡T¢ Ä–b˛e>± ˇø£ ˝≤Ø Á&Ó’esY ‘√{Ïyê] ôV≤#·Ã]ø£\qT ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î&Ü ‘·q ˝≤Øì ÄbÕeTTô|’ qT+&ç b˛ì∫Ãq bÕbÕìøÏ n‘·ì uÛ≤s¡´≈£î >∑s¡“¤ÁkÕyê˝Ò XÊ|ü+>± |ü]D$T+∫ dü+‘êq V”≤qTsê˝…’b˛sTT+~. eTqe&ÉT e´düq|üs¡T&Ó’ ‘ê‘·>±] yÓTT‘·Ô+ ÄdæÔ b˛>=≥Tºø=ì ˇø£ ãC≤s¡T˝À ≈£L© nj·÷´&ÉT. eTqeT&ÉT. πøe\+ ‘·q kÕ«s¡Δ+ ø√dü+ ≈£L‘·Ts¡T Áã‘·T≈£î bÕ&ÉT#˚dæq bÕbÕìøÏ ~≈£îÿ˝Òì #êe⁄ bı+<ä&É+ »]–q~.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. e&û¶ yê´bÕs¡+ ù|s¡T‘√ m+‘√eT+~ ÄdüTÔ\qT kı+‘·+#˚düTø=Hêï&ÉT. 2. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.com Hê<äèwæºøÏ e∫Ãq ø=ìï yêdüÔe dü+|òüT≥q\T ˇø£ e´øÏÔøÏ ‘·qT ìÁ~düTÔqï düeTj·T+˝À Á|ü‹s√E ˇø£ Ád”Ô ø£ì|ædüTÔ+~. eTTìeTTqTeT\T uÛÀ>∑uÛ≤>±´\‘√ J$+#ê\H˚ ÄX¯‘√ ‘ê‘·>±s¡T#˚dæq bÕbÕ\≈£î eTqe&ç Áã‘·T≈£î kÕ<Ûës¡D s√Eyê] Áã‘·T¬ø’b˛sTT+~...A. eTs¡D |òüT&çj·÷\˝À ñqï ‘·*¢øÏ ‘·eT ‘·+Á&çøÏ m˝≤+{Ï ˝À≥T sê≈£î+&Ü ‘·+Á&ç >±] ∫e] s√E\˝À #·÷kÕÔeTì e÷≥ Çe«>± ‘·*¢ ø±\+ #˚dæ+~. eT÷&ÉTeTTfi¯ófl y˚sTT+#·Tø=ì ‘·q‘√ J$düTÔqï j·TTe‹ì ‘Ó*$>± $Vü‰s¡ j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ rdüTø=ì b˛sTT q~˝À C≤]|ü&ç eTs¡DÏ+#˚ dü+|òüTq≥≈£î ø±s¡D uÛÑ÷‘·T&Ó’q ÄyÓT uÛÑs¡Ô dü]>±Z ˇø£ dü+e‘·‡sêìøÏ @ s√C…’‘˚ ‘Ó*$>± #·+bÕ&√ n<˚ ÁbÕ+‘·+˝À yêVü≤q Á|üe÷<ëìøÏ >∑T] n<˚ q~˝À |ü&ç ø=≥Tº≈£îb˛sTT eTs¡DÏ+#ê&ÉT. ø±ì ‘·+Á&ç>±]ì Äj·Tq ∫e] s√E\˝À ˇ+≥]>± e~*y˚dæ e÷≥ ‘·|æŒq ø=&ÉT≈£î\≈£î yê]yê] J$‘ê\˝À ∫e]øÏ ~≈£îÿ˝Òì #êe⁄bı+<˚ $<Ûä+>± <Ó’e+ ‘·q rs¡TŒì neT\T |üs¡∫q~. Bì‘√ n‹ |òüTÀs¡+>± ø£s¡àì nqTuÛÑ–+∫ @ ~≈£îÿ˝Òì <ë]<ä´|ü⁄ #êe⁄ì Ä eTTdü* ‘·*¢ bı+~q~. n‘·>±&ÉT ∫e]øÏ #Ó|æŒ+~ ‘·qT ˇ+{ÏMT<ä ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\≈£î ÄX¯|ü&ç ˇ+{]>± Á|üj·÷DÏdüTÔqï >∑]“˙Ád”Ôì Vü≤‘·´#˚dæ q~˝À bÕs¡y˚kÕ&É≥. @~≈£îÿ ˝Òì nHê<Ûä $<Ûäe Ád”Ô\øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ sTT#˚à kıeTTà\qT s¡Vü≤dü´+>± $T+π>dæq ˇø£ e´øÏÔ ∫e]øÏ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e\∫Ãq |ü]dæú‹ sê>± n‘·ì uÛ≤s¡´. Ä ‘·<äT|ü] ¬s+&ÉT |ü⁄s¡T&ÉT¢ y˚dæq nqï>±]ï <Ûäq >∑s¡«+‘√ nee÷ì+∫q~ z ‘√ãT≥Tºe⁄. ne÷j·Tø£ ø±]à≈£î\ XÊbÕ\˙ï eT÷≥>∑≥Tºø=ì ‘·>∑\&Éy˚T Ä ø±s¡T Á|üe÷<ä dü+|òüT≥q. ø±\>∑eTq+˝À <Ûäq uÛ≤>∑´eTT\T+&ç ≈£L&Ü ‘·q ≈£L‘·Ts¡TøÏ $yêVü≤+ #˚j·T˝Òø£b˛sTT+~. Ä ‘·<äT|ü] n‘·ì. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. 11. eTs¡DÏ+∫q n‘·>±&ç uÛ≤s¡´ Ä‘·à düeTj·T+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷∫ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃø=qï~.(Eng. Bìe\q n‘·ìøÏ ìÁ<ä b˛‘·T+~. C≤‘·ø£ |ü]o\q ø=s¡≈£î sêe&É+ »]–+~.oursubhakaryam.A. n‘·>±&ç ‘ê‘·>±s¡T Äs√E\˝À ˇø£ e&û¶ yê´bÕ]. 10.

19. n~ 1870e dü+e‘·‡s¡+ ‘·*¢>±] eTs¡Dyês¡Ô ‘Ó*dæ ≈£L‘·Ts¡T. 18. <˚Vü≤+ $&ç∫q ø=+‘·eT+~ yÓ’<äT´\T.com . Ä e÷Á‘·\T rdüTø=ì ¬s+&ÉT s√E\T yê&É>± dü<äs¡T øÏ&ûï˝À H=|æŒ |üP]Ô>± ‘·–Zb˛sTTq~. 21. Ä$<Ûä+>± dü<äs¡T e÷Á‘·\T ø=qT≥≈£î dü<äs¡T cÕ|ü⁄øÏ yÓfi¯fl>± nø£ÿ&É ‘·q≈£î sêÁ‹ ø£\˝À ø£ìŒ+∫q ô|<ä› ej·TdüT ‘·\bÕ>∑ <Ûä]+∫q e´øÏÔ bò˛{À ø£ì|æ+∫+~. |ü⁄s¡T{Ï kÕïq+ sTT+ø± ne«˝Ò<äT. ‘·q #·+{Ï|æ\¢yê&çì rdüTø=ì eTs¡Tdü{Ï s√E |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓfi¯fl&É+ »]–+~. dü+e‘·‡s¡+ ‹s¡>∑≈£î+&Ü Ä »$T+<ës¡TøÏ eT‹ÁuÛÑ$T+∫+~. Ä eT‹ÁuÛÑeTD ‘·>∑Z≈£î+&ÜH˚ n‘·&ÉT eTs¡DÏ+#ê&ÉT. yÓ+≥H˚ yê{Ïì rdüTø=ì ‘·q ∫qï|æ\¢yê&ÉT e∫Ãq|üŒ{Ï qT+&ç ‘Ó>∑ ù|N ô|fÒºdüTÔHêï&Éìj·TT. Ç~ <Ó’e Hê´j·TkÕúq+ $~Û+∫q •ø£å. ‘·q≈£î nr‘· Äq+<ä+ @s¡Œ&ÉT#·Tqï<äìj·TT n+<äT#˚‘·H˚ ‘·s¡T#·T Ä kÕ«$T <äs¡Ùq+ ø√dü+ ‹s¡TeT\ edüTÔHêïì #Ó|üŒ&É+ »]–q~. á ø±s¡D+>± á uÛÑ÷$Tô|’ J$+#˚ e´≈£îÔ\≈£î dü«|üï+˝À ø£ìŒ+#·&É+ »s¡T>∑TqT. 17. ÄyÓT≈£î ÁyÓTT≈£îÿ\T ÁyÓTT≈£îÿ≈£îHêïs¡T >∑+&É+ ø±j·TeTì. 15. á $wüj·T+ yê©àøÏ sêe÷j·TD+˝À sêeD dü+Vü‰s¡+ ‘·<äT|ü] |ü⁄D´˝Àø£+ qT+&ç e∫Ã. ≈£îe÷s¡T&Ó’q lsêeTTì m<äT≥ <äX¯s¡<ÛäT&ÉT Á|ü‘·´ø£åyÓTÆHê&Éì yê©àøÏ sêeTDj·T+˝À $e]+#·&É+ »]–q~. n<˚$<Ûä+>± eTs¡DÏ+∫q CÀ´‹wüß´\T dü«|üïeTT\˝À ø£ìŒ+∫ ìyês¡D√bÕj·÷\T. e÷qe #·{≤º\T $~Û+#˚ •ø£å qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø=Hêï&ÉT.A. ∫e]øÏ n$yêVæ≤‘·T&ÉT>± $T–*b˛j·÷&ÉT. yÓ+≥H˚ yÓ’<äT´ì <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£îb˛>± Ä ≈£îÁs¡yê&ÉT Áã‹ø±&ÉT.. X¯e<äVü≤q ø±s¡´eTT\T ÁbÕs¡+_Û+#˚ düeTj·÷ìøÏ #·ìb˛sTTq Ä ≈£îÁsê&ç <˚Vü≤+ ø£<ä\&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ˇø£s√E sêÁ‹ ìÁ<ä˝À e∫Ãq ø£\˝À ˇø£ ô|<ä› ej·TdüT e´øÏÔ ø£ìŒ+∫ MT }s√¢ ñqï ∫+‘·\÷s¡T Äj·TTπs«<ä eT+<äT\ cÕ|ü⁄˝À edü+‘· ≈£îdüTe÷ø£s¡+ nqT eT+<äT Hê\T>∑T e÷Á‘·\T rdüTø=ì yê&ÉeTì #Ó|üŒ>±. Äj·Tq mes¡ì n&É>∑>± á ∫+‘·\÷s¡T Äj·TTπs«<ä yÓ’<ä´ eT+<äT\ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT nì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ‘·q e<ä› ˇø£ Ád”Ô <ë#·Tø=qï ã+>±s¡|ü⁄ >=\TdüTì <=+–*+∫q e´øÏÔ n‘·>±&ÉT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. Ä ‘·<äT|ü] n‘·>±&ç yê´bÕs¡ dü+düú\˝À Ä]Δø£ qcÕº\T @s¡Œ&É&É+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ø√≥¢ yê´bÕs¡ dü+düú\T ~yê˝≤ rj·T&É+. J$‘·+ ∫e]˝À @ ~≈£îÿ ˝Ò≈£î+&Ü $$<Ûä s√>±\‘√ uÛÑj·T+ø£s¡ ø£s¡àì nqTuÛÑ–+#ê&ÉT Ä yÓ÷dü>±&ÉT. yÓ’<äT´*#˚à eT+<äT\T u≤<Ûäì ‘·–Z+#·&É+ ˝Ò<äT. n‘·ì dü+‘êq+ n+‘ê @<√ ˇø£ nHês√>∑´ ø±s¡D+‘√ eTs¡DÏdüTÔHêïs¡T. (sTT~ |ü+#ê+>∑ø£s¡Ô>±] dü« nqTuÛÑe+) ñqï‘·T\T <˚Vü≤+ $&ç∫q ‘·<äT|ü] ñqï‘·˝Àø±\≈£î yÓfi¯ófl<äTs¡T. Äs√E sêÁ‹ dü«|üï+˝À ≈£L‘·Ts¡TøÏ ø£\˝À eTs¡DÏ+∫q ‘·*¢ ø£ìŒ+∫ ªª˙ ø=s¡≈£î bısTT´ ÁøÏ+<ä e+<ä ã+>±s¡T ø±düT\T <ë#êqT <ëìì ˙e⁄ rdüTø√μμ nì #Ó|üŒ&É+ »]–+~.. Äs¡&ÉT>∑T\ bı&É>∑].com 12. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 36 http:\\www.(Eng. Ç~ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À »]–q dü+|òüT≥q. ˇø£s√Eq ‘·q ø±+bÂ+&é˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q ø√‹ì #·+|üe<ä›ì uÛ≤s¡´ ôV≤#·Ã]+∫Hê $q≈£î+&Ü ‘·q ‘·TbÕø°‘√ dü<äs¡T ø√‹ì ø±*à #·+bÕ&ÉT. 16. 13. X¯g ∫øÏ‘ê‡ ì|ü⁄DT\T s√>∑T\ dü«|üï+˝À ø£ìŒ+∫ X¯g ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫ yÓ’<ä´+ #˚dæ s√>±\qT ‘=\–+∫q dü+|òüT≥q\T Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± »]–q$. uÛÑs¡Ô\T dü+‘√wædüTÔHêïs¡T. 14.oursubhakaryam. Áù|eT ù|s¡T‘√ es¡Tdü>± m+‘√eT+~ ne÷j·Tø£ Ä&É|æ\¢*ï yÓ÷dü+ #˚XÊ&ÉT. m&ÉeT Á|üø£ÿ øÏ&ûï˝À H=|æŒ edüTÔ+~. eT>∑|æ\¢yê&ÉT »ìà+#ê&Éì Ä uÛ≤s¡´. Ä ‘·<äT|ü] ø=\~ ø±˝≤ìøÏ n‘·ìøÏ n+‘·T|ü≥ºì yê´~Û ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ nH˚ø£ Vü‰düŒ≥\T¢ ‹]– ‹]– uÛÑj·T+ø£s¡ ø£s¡à n+‘ê nqTuÛÑ–+∫ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. uÛÑ$wü´‘Y ø±˝≤ìï #Ó|æŒq dü+|òüT≥q\T »]–q$.oursubhakaryam. Äj·Tq ˇø£ »$T+<ës¡T. ø=&ÉT≈£î‘√ ‘·q }s¡T yÓ[flb˛sTT+~. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ˇø£e´øÏÔ ˇø£ n&É$˝À |ü⁄*ì ‘·TbÕø°‘√ ø±*Ã#·+bÕ&ÉT.Lit). s¡Vü≤dü´+>± nø£ÿ&É #·÷ùd dü]øÏ ì»+>± e+<ä ã+>±s¡T ø±düT\THêïsTT. Ä |æ\¢yê&çøÏ ‘=$Tà<äe @≥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq eTs¡Tdü{Ïs√E n‘·ìì bı\+˝À bÕeTTø±≥T y˚dæ+~. ˇø£ n+<ÛäT&ç nqTuÛÑe+ : ˙≈£î H˚Á‘ê\T ø£ìŒ+#·e⁄ eT] ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ yÓ+ø£qïqT <ä]Ù+#·Tø√e&É≥+ @$T≥ì ˇø£ n+<ÛäT&Éì n&ÉT>∑>± ‘·q≈£î H˚Á‘ê\T ˝Òø£b˛sTTHê Ä kÕ«$T >∑s¡“¤>∑T&ç˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q yÓ+≥H˚ ‘·q Vü≤è<äj·T H˚Á‘·+˝À Ä kÕ«$T s¡÷|ü+ ø£ìŒdüTÔ+<äìj·TT. uÛÑs¡Ô ˇø£ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq n$˙‹ dü+bÕ<äHê|üs¡T&ÉT. nø£ÿ&É ñqï M]øÏ ªsê>∑ ã+<Ûë\Tμ ñ+{≤sTT. eTs¡˝≤ ô|<ä›~HêìøÏ ekÕÔqì #Ó|æŒ ÄyÓT ‘·q uÛÑs¡Ô. Ä ‘·<äT|ü] ø±\+˝À n‘·>±&ÉT >=+‘·T ø±´q‡sY yê´~ÛøÏ >∑T¬s’Hê&ÉT.A. >∑<äe÷sTT+∫ Ä Ád”Ô e÷≥ HÓ>∑Z≈£î+&Ü #˚XÊ&ÉT. uÛÑs¡Ô n$˙‹ ‘·q dü+‘êHêìï bı≥ºqô|≥Tºø=+≥Tqï<äì Á>∑Væ≤+∫q n‘·>±&ç uÛ≤s¡´ uÛÑs¡ÔøÏ $&Ü≈£î*∫à $T–*q ‘·q Ä&É|æ\¢ì rdüTø=ì |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ #˚] ñ<√´>∑ Jeq+ ÁbÕs¡+_Û+∫q~. 20. m\¢|ü&ÉT #˚‹˝À ‘·TbÕøÏ‘√ ñ+&˚yê&ÉT. n|ü\ u≤<Ûä|ü&É˝Òø£ n‘·>±&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&É+ »]–q~. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ˇø£s√E sêÁ‹ ø£\˝À düeTàø£ÿ <˚e‘· ø£ìŒ+∫ Ä |æ\¢yê&çøÏ ‘=$Tà<äe @≥ ÁbÕD >∑+&ÉeTTqï<äì #Ó|æŒ n+‘·sêΔqyÓTÆq~. M. ø£≥Tºø=qï uÛ≤s¡´ì n‹‘Ó*$>± Vü≤‘·´ #˚XÊ&ÉT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. Ä ø£\ e∫Ãq dü+e‘·‡s¡+ 1986 n|üŒ{ÏøÏ mH√‡ dü+e‘·‡sê\T ÁøÏ‘·+ dü<äs¡T &Üø£ºs¡T eTs¡DÏ+#·&É+ »]–+~. Ä ‘·<äT|ü] ø±\+˝À Ä kıeTTà‘√ yê´bÕs¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫Hês¡T. Ç~ |ü+#ê+>∑ø£s¡Ô ‘ê‘·>±] (‘·+Á&ç>±] ‘·+Á&ç) J$‘·+˝À |ü+<ä\bÕø£˝À »]–qdü+|òüT≥q. ãTø±sTT+∫.

e´øÏÔ düTK|ü&É&Éì HÓ‹Ô. uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yÓTTVü≤e÷≥düTÔ&ÉT.. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç˝≤+{Ï ñbÕ<Ûë´j·T\ |ü≥¢ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü*‡ ñ+~. Ä eTs¡D+ m˝≤ »]–+<äH˚~ ‘Ó*j·T˝Ò<äT. |òü*‘·+ m|üŒ{ÏøÏ n‘·>±&çì e<ä\ ˝Ò<äT. ‘·+Á&ç ˇø£ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±]. á $wüj·T+ uÛÑs¡ÔøÏ #Ó|üŒ˝Ò<äT. Äs√E qT+&ç Ä Ä‘·à ‘·s¡T#·÷ Ä Ád”ÔøÏ e÷Á‘·y˚T ø£ìŒ+#˚+~. Ä ù|ôw+≥TqT Ä#ê]>±s¡T |üØø£å #˚kÕs¡T.oursubhakaryam. ∫qï ø=&ÉT≈£î sTT+{ÏøÏ düMT|ü+˝Àì •yê\j·T+ >∑T&ç˝À sêÁ‹ Á|ü‹s√E |ü⁄sêD+ $q&ÜìøÏ ‘·*¢ yÓfiËfl~. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 37 http:\\www. n‘·&=ø£ $<ë´ Á|üeè‹Ô˝À J$+#˚ ˝…ø£Ãs¡sY. ø=+‘· ø±˝≤ìøÏ n‘·>±&ÉT y˚πs ô|[fl #˚düTø=Hêï&ÉT. Çø£b˛‘˚ ˇø£ Ä&É|æ\¢qT »qà Ç∫Ãq Ä ‘·+Á&ç nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü $yêVü≤+ #˚düTø=+fÒ <ëìì Á|üø£è‹ <Ûäsêà\T n+^ø£]+#·e⁄. @ ˇø£ÿ ˝ÀVü≤+ eTs= sTT‘·s¡ ˝ÀVü≤+˝À |üP]Ô>± ø£\e<äT. n‘·´+‘· ñqï‘·T&ÉT. (<˚Vü≤+ $&ç∫q ø£åD+˝À Ä‘·àøÏ n‘·´+‘· X¯øÏÔ @s¡Œ&ÉTqH˚<ëìøÏ Ç~ #·ø£ÿ{Ï ñ<ëVü≤s¡D) 24. ô|’>± n˝≤+{Ï ô|[fl #˚düTø=qï Ä&É|æ\¢\ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. 23.A.oursubhakaryam. ˇø£ s√Eq uÛÑs¡Ô Ä|ò”düTøÏ. Äø±X¯+˝À m–πs ø=+>∑\ >∑T+|ü⁄˝Àì @ ˇø£ÿ ø=+>∑ ‘·q kı+‘· >∑T+|ü⁄qT e~* m>∑Ts¡<äT. $yêVü≤+ ‘·<äT|ü] ñqï‘· kÕúsTT ≈£î≥T+ã+˝À ø√&É\T>± J$‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+. Ä ˝…ø£Ãs¡sY C≤‘·ø£ |ü]o\q #˚j·T&ÉyÓTÆq~. Ä ‘·<äT|ü] ÄyÓT øÏs¡düHêsTT\‘√ n+{Ï+#·Tø=ì #·ìb˛sTT+~. H√s¡T yÓTT‘·TÔø=+~ Ä ‘·*¢. Ä ø±s¡T˝À+∫ ˇø£ e´øÏÔ ~– ô|<ä› ø=&ÉT≈£î eTs¡DÏ+#ê&Éìj·TT rdüTø=ì s¡eTàì ø±s¡T |ü+bÕs¡ì #Ó|üŒ&É+ »]–+~. Ä ù|ôw+≥T @&ÉT|ü<äT\T <ë{Ïq Ád”Ô. u≤<Ûä\≈£î ndü\T ø±s¡≈£î&ÉT á ˝…ø£Ãs¡sY. n‘·>±&ç C≤‘·ø£+˝À n‘·ì e÷qdæø£. CÀ´‹wü´+ n+fÒ mø˘‡πs. yÓ+≥H˚ ø±s¡T˝À ô|<ä› ø=&ÉT≈£î sTT+{ÏøÏ ãj·T\T<˚sês¡T. ÄyÓT ˇ+≥]>± J$düTÔqï~.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. >∑‘· »qà˝À sTT‘·qT Á‘ê#·TbÕeTT »qà nsTT´+~. yÓ+≥H˚ eTqdüT ø£\‘· #Ó+<ä&É+‘√ |ü⁄sêD+ $q&É+ Ä|æ eT<Ûä´˝À ∫qï ø=&ÉT≈£î sTT+{ÏøÏ yÓ[fl ‘·q≈£î >∑T&ç˝À »]–q dü+|òüT≥qqT ‘·q ø√&É*øÏ #ÓãT‘·T+&É>± >∑TeTà+˝À ø±s¡T Ä–q~. |æ\¢\T dü÷ÿ\TøÏ yÓ[flq ‘·<äT|ü] ÄyÓT≈£î ˇø£ ‘Ó\¢{Ï eT+#·Te˝… ˇø£ Ád”Ô s¡÷|ü+ e+≥ sTT+{Ï >∑≥Tºô|’ ø£ìŒ+∫ e÷j·TyÓTÆb˛sTT+~. ˇø£s√Eq n‘·>±&ç ¬s+&Ée uÛ≤s¡´ bòÕ´ìøÏ }]y˚düTø=ì eTs¡DÏ+∫q~. ô|’øÏ qe⁄«‘·÷ $cÕìï ∫y˚Tà Ç˝≤+{Ï <äTsêàs¡TZ\T Á|ürj·TT>∑+˝ÀqT ñ+≥T+{≤s¡T. Ä <ä+|ü‘·T\≈£î eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T. Á|üø£è‹ ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT |üs¡düŒs¡ <˚Vü≤ Äø£s¡¸D @s¡Œs¡#ê&ÉT Bìì Áù|eT ˝Ò<ë eTs=ø£ ù|s¡T‘√ dü+uÀ~Û+#·e#·TÃ. ø±ì uÛÑs¡Ô m˝≤+{Ï nqTe÷q+ ˝Ò≈£î+&Ü ø±|ü⁄s¡+ #˚düTÔHêï&ÉT. ø±ì n‘·qT HêdæÔ≈£î&ÉT. z s√Eq |ü⁄sêD+ $+≥T+&É>± ªªne÷àμμ nì ô|<ä› ø=&ÉT≈£î |æ\∫q≥T¢ nì|æ+∫ nø£ÿ&É ø=~›bÕ{Ï <ä÷s¡+˝À ñqï <Ûä«»düΔ+uÛÑ+ yÓ’|ü⁄ #·÷&É>±. 25.. ‘·q≈£î ø£*–q ˇπø ˇø£ ≈£îe÷s¡T&çì n‹ Áù|eT>± ô|+∫ ô|<ä›yê&çì #˚dæ+~. eTT≈£îÿ dü÷~>± qT<äTs¡T bÕeTT Äø±s¡+. ø£fi¯ófl ôd’‘·+ bÕeTT #·÷|ü⁄. ø±ì ø£*dæq≥T¢ ô|’øÏ ø£ì|ækÕÔsTT. bıs¡T>∑÷s¡T˝À ñqï ∫qï ø=&ÉT≈£î sTT+≥ |ü~s√E\T+&ç ekÕÔqì ‘·q ô|<ä›ø=&ÉT≈£îøÏ #Ó|æŒ ‘·*¢ yÓ[fl+~.com 22. e÷‘·è<˚y√uÛÑe j·TTπ> j·TTπ> Ä s√E kÕj·T+Á‘·+ ˇø£ e´øÏÔ e∫à ˇø£ ù|ôw+≥T |ü]dæú‹ì Ä#ê] >±]øÏ #Ó|üŒ&É+ »]–q~. |òü*‘·+ Ä $<ë´s¡TΔ\T ª<Ó’e+μ ˝Ò<äT. uÛ≤s¡´øÏ Äø£dæà+>± e÷qdæø£ |ü]dæú‹ <Óã“‹qï~. Ç˝≤+{Ï Áù|eT ô|[flfi¯ófl ì\ã&Éeìj·TT. n‘·>±&ÉT ø±˝ÒJ #·~y˚ s√E˝À¢ Áù|eT e´eVü‰s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq~. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. n~ n‘·ì dü«$wüj·T+ ø±ì ‘·q dæ<ëΔ+‘ê\qT ø=+‘·eT+~ ne÷j·Tø£ $<ë´s¡TΔ\ Vü≤è<äj·÷\˝À eTTÁ~+#ê&ÉT.com . X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. bÕ|ü`|ü⁄D≤´\T ˝ÒeH˚ qeTàø±ìï ô|+#·Tø=ì ô|&Ée÷s¡Z+˝À yê] J$‘ê\H˚ ø±≈£î+&Ü yê]ô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq yê] yê] ≈£î≥+uÛÑ düuÛÑT´\ J$‘ê\qT düs¡«HêX¯q+ #˚ùdkÕs¡T. Ä e´øÏÔøÏ sTT+#·T$T+#·T eTTô|’Œ dü+e‘·‡sê\T. ÄyÓT≈£î ñqï~ eTH√yê´~Û>± >∑T]Ô+#ês¡T. ÄyÓT #Ó+‘·qT mes¡÷ ˝Òs¡T ÄyÓT >∑T]+∫ Á|üø£ÿ yê{≤˝À ñqï yê]ì yêø£ãT #˚kÕs¡T. n‘·>±ìøÏ ¬s+&Ée uÛ≤s¡´>± e∫Ãq j·TTe‹ Á|ües¡Ôq eT+∫~ø±<äT. XÊØs¡ø£.Lit). |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ ˇø£ ñqï‘· ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫q~. eTs¡˝≤ |ü~ ì$TcÕ\ ‘·<äT|ü] n<˚ $<Ûä+>± ø=&ÉT≈£î |æ\T|ü⁄ $qã&ç <Ûä«»düú+uÛÑ+ yÓ’|ü⁄ #·÷&É>± nø£ÿ&É ‘·q ô|<ä› ø=&ÉT≈£î ø£ìŒ+∫ n<äèX¯´yÓTÆb˛j·÷&ÉT. Ä‘·à dæú‹ì mø˘‡ πs e˝… #·÷|æ+∫q~. Ä ≈£îÁsê&ÉT ˇø£ ne÷j·T≈£î&ÉT.A. M] Vü≤è<äj·T+˝À C≤„q+ nH˚ ø±+‹ì yÓ*–+#ê*‡q ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT nC≤„+ nH˚ Nø£{Ïì yê´|æ+|ü#˚kÕ&ÉT. nø£ÿ&É ‘·q ô|<ä› ø=&ÉT≈£î ì\ã&ç ªsê ne÷àμ nì |æ\e&É+ ø£ìŒ+∫ ˇø£ÿkÕ]>± ˝ÒeuÀj˚Tdü]øÏ nø£ÿ&É ø=&ÉT≈£î ˝Ò&ÉT. Ä $<ë´s¡TΔ\ |ü‘·HêìøÏ. yÓ+≥H˚ Äj·Tq ‘·q ¨$TjÓ÷ øÏ≥Tº rdüTø=ì Ä e´øÏÔ yÓ+ã&ç Ä ù|ôw+≥T Ç+{ÏøÏ yÓ[flHês¡T. Ç‘·ìì ø±≥T y˚j·T&É+ ˝Ò<äT. HÓ\≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ sTT‘·ìøÏ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T#·THêïsTT. n‘·ì s¡÷|ü+ nq>± yÓTTVü≤+ ø£fi¯ófl. ¬>&ɶ+. Äø±s¡D+>±H˚ á »qà˝À eTìwæ>± |ü⁄{Ϻq|üŒ{ÏøÏ bÕeTT Äø±s¡+ e<ä\˝Ò<äT eT]j·TT sTT‘·ì bÕeTT C≤‹øÏ #Ó+~q πøe\+ >√<ÛäTeT es¡í|ü⁄ Á‘ê#·TbÕeTT\T e÷Á‘·y˚T n‘·ì e<ä›≈£î e∫Ãb˛‘·THêïsTT.(Eng. bı˝≤\˝À ñqï|ü&ÉT Äø£dæàø£+>± >√<ÛäTeT Á‘êdüTbÕeTT e∫à sTT‘·ìì @<√ ˇø£ $<Ûä+>± eTT≥Tºø=ì b˛‘·T+~. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. M. $yêVü≤+ »]–+~.

ñ˝≤¢dü+ n+‘ê $yêVü≤+ ‘·<äT|ü] e÷j·TyÓTÆb˛sTTq$. ø=&ÉT≈£î ø√dü+ ‘·q Ç+{ÏøÏ e∫Ãq n‘·ÔqT @e–+|ü⁄>± #·÷&É&É+. Ád”Ôì ÄyÓT »qà ø±s¡≈£î&ÉT nsTTq ‘·+Á&ç n+^ø±s¡+‘√ $yêVü≤+ #˚düT≈£î+fÒ e÷Á‘·+ n{Ϻ dü+kÕs¡ J$‘·+˝À m<äT>∑T<ä\ ÁbÕ|æÔdüTÔ+~ nì Ä ‘·*¢ Ä ø=&ÉT≈£îøÏ mìï $<Ûä˝≤ #Ó|æŒq|üŒ{ÏøÏ $q≈£î+&Ü n‘·>±&ÉT Ä ne÷àsTTì ô|+&ç¢ #˚düTø=qT≥ »]–q~.com ‘·+Á&ÉT\T ‘·q ã+<ÛäTe⁄\˝À ≈£L‘·Ts¡T ø±s¡D+>± |üs¡Te⁄ ø√˝ÀŒsTT #·T\ø£q nsTTb˛sTT Ç‘·s¡T\T ‘·qqT #·÷#˚ ‘˚*ø£ <äèwæºøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ ñ]y˚düTø=H√ ˝Ò<ë y˚πs |ü<äΔ‹˝À eTs¡DÏdüTÔ+{≤s¡T. uÛÑs¡Ô |ü≥¢ ø√|ü+. Ä ø±s¡D+>± ‘·q ‘·*¢øÏ Hê´j·T+ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷&ÉT.. yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+ y˚s¡T. bÕ|ü|ü⁄ |üqT\T #˚dæ <Ó’e ÁbÕs¡Δq düú\+˝À ì\ã&ç <Ó’yêìï X¯s¡DT ø√]Hê. ‘√&ÉãT{Ϻq yês¡+‘ê X¯Á‘·Te⁄\T>± e÷]b˛‘·T+{≤s¡T. J$+∫q ‘·*¢ ‘·qø=&ÉT≈£î dæú‹øÏ @$T #˚j·T˝Òø£ ìdü‡Vü‰j·TTsê˝…’ ø=&ÉT≈£î e<ä› ñ+&ç u≤<Ûä\T |ü&˚ ø£Hêï ‘·q uÛÑs¡Ô ‘·q≈£î Ç∫Ãq >∑èVü≤+˝À X‚wü J$‘·+ >∑&ÉbÕ\ì ìs¡ísTT+#·Tø=ì ˇø£ s√Eq ‘·q }s¡T yÓ[flb˛sTTq~. Ä ø£åD+ qT+&ç ÄyÓT˝Àì qe⁄« e÷j·TyÓTÆ Ä kÕúq+˝À rÁeyÓTÆq ø√|ü+ @s¡Œ&çq~. $yêVü≤+ jÓTTø£ÿ ÁbÕX¯düÔ´+. $\Te\qT. ‘·q ø±|ü⁄s¡+ #·T≥÷º $wüe\j·T+>± @s¡Œ&çq ñdüTs¡T¢ ‘·q uÛ≤s¡´ e÷qdæø£ |ü]dæú‹ì |üP]Ô>± e÷]Ãy˚kÕj·Tì n‘·>±&ÉT Á>∑Væ≤+#ê&ÉT. ‘·+Á&ç ‘√&ÉãT{Ϻq yê] Vü≤è<äj·÷\˝À @s¡Œ&çq Vü≤è<äj·T u≤<Ûä ø±\Áø£y˚TD≤ ªªñdüTs¡Tμμ>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~ n{Ϻ j·TTe≈£î&çøÏ Ä ne÷àsTT ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≈£î+&Ü #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ç<ä›] eT<Ûä´ düK´‘·b˛‘·T+~.Lit). n+‘ê j·÷+Á‹ø£+.(Eng. <ëq+ e\q eTìwæøÏ ÁbÕ|æÔ+#˚~ |ü⁄D´+. |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ >ös¡e Á|ü<äyÓTÆq dæú‹˝À »ìà+∫.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. Ä cÕø˘≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ ne÷àsTT ‘·*¢ |üø£åyê‘êìøÏ >∑T] nsTTq~. m+‘√>±sêuÛÑ+>± ô|+∫q ≈£L‘·Ts¡T ‘·q >∑T+&Ó\ô|’ ø={Ϻq <Óã“ì ‘·≥Tºø√˝Òø£ ≈£î$T*. Ç˝≤+{Ï nqsêΔ\T. ÁbÕ]Δ+∫Hê <Ó’e+ ˇø£ÿ n+>∑Tfi¯eTT ≈£L&Ü #·*+#·<äT. á |ü⁄D´+ e\qH˚ Ád”ÔøÏ dü+‘êq+. ‘·*¢. ªªø=&ÉT≈£îμμ nH˚ |ü<ëìøÏ ns¡Δ+ Á>∑Væ≤+#·˝Ò<äT n‘·>±&ÉT.A. ÄyÓTqT ˇø£ |üìeTìwæ>± yê&ÉTø√e&É+ ø£]ƒq e÷≥\T |üs√ø£å+>± nq&É+ »]–q~. ‘·qT Ç|üŒ{ÏøÏ #˚dæ+<˚ eTVü‰bÕ|ü+. á $wüj·T+ Ä\dü´+>± Á>∑Væ≤+∫q <ä+|ü‘·T˝Ò kÕ<Ûës¡DeTT>± ø√s¡Tº >∑Te÷à\ e<ä› ≈£L´˝À ì\ã&ÉT#·T+{≤s¡T.oursubhakaryam. ÄHê&ÉT ‘·q≈£î ‘·*¢ #Ó|æŒq Á|ür ˇø£ÿ e÷≥ nø£ås¡dü‘·´+ nsTTq$ nì Á>∑Væ≤+#ê&ÉT. M. Ä ne÷àsTT #Ó˝…¢\T <äT'œ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·q nø£ÿ #˚dæq |üìøÏ ‘·q≈£î m˝≤>∑÷ $yêVü≤+ ne«<äì uÛ≤e+∫ z s√E Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=qï~. ‘·qT eTVü‰bÕbÕìøÏ ˇ&ç >∑{≤ºqì Á>∑Væ≤+∫q~. ‘·q ˇ&ç˝À #˚]q bÕ|ü+ jÓTTø£ÿ |òü*‘·+ ‘·q dü+‘êq+ô|’ |ü&ÉT‘·T+<äì Á>∑Væ≤+∫q~. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 38 http:\\www.A. düTK|ü&Ü\ì <=+>∑ e÷s¡Z+˝À #˚düTø=qï ô|[fl ∫e]øÏ dü+‘√wü V”≤DyÓTÆb˛sTTq~. Ç‘ê´~Û yê‘êes¡D≤ìøÏ n‘·Ô>±s¡T ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛sTTq~. ø£ì. ‘·*¢ e<ä›≈£î yÓ[flHê n‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=+{≤q+≥÷ uÛ≤s¡´ u…~]dü÷Ô ñ+&˚~. ‘·q ø±s¡D+>± ‘·q neTà. Hêqï ≈£î≥T+u≤ìøÏ rÁeyÓTÆq qwüº+ yê{Ï*¢q<äì n\dü´+>± Á>∑Væ≤+∫q~. ô|+∫ dæú‹ ø£*–+∫q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ÄX¯\T n&çj·÷dü\T #˚kÕ&ÉT. Çìï nqsêΔ\T ÁbÕ|æÔkÕÔj·Tì ‘·qT }Væ≤+#·˝Òø£b˛sTT+~. n‘·Ôyê] Ç+{Ï |ü≥¢ ø√|ü+ @s¡Œ&çq$. Ä ne÷àsTT #˚dæø=ìq ˇπø ˇø£ ªªÁù|eTμμ $yêVü≤+ Ä ≈£î≥T+u≤ìï n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚ùddæ+~. e´øÏÔ‘·«+ ˝Òì ‘·q ø=&ÉT≈£îì ‘·q ø√&É\T ø°\T u§eTàì #˚dæ+~. $yêVü≤+ eTT+<äs¡ ñqï qe⁄«\T. ‘·q ‘·*¢ ‘·s¡|ü⁄q e÷{≤¢&çHê. ‘√ãT≥Tºe⁄\ ñdüTs¡T¢ ˙*y˚T|òü÷\e˝… #·T≥TºeTT{≤ºsTT. n≥T uÛ≤s¡´qT nq˝Òø£ Ç≥T ‘·*¢øÏ dü]Δ #Ó|üŒ˝Òø£ e÷qdæø£ øå√uÛÑ≈£î >∑T]nsTTHê&ÉT n‘·>±&ÉT. ÄyÓT≈£î. ˇ&ç˝À #˚]q eTVü‰bÕ|ü+ e\q n{Ϻ Ád”ÔøÏ dü+‘êq+ X¯Sq´+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. n+‘· es¡≈£î J$‘êìï ‘˚*ø£>± uÛ≤$+∫ ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~+#˚ Ä ne÷àsTT Vü≤è<äj·T+˝À bıs¡bÕ≥T#˚kÕqT.oursubhakaryam. ô|+∫ eT+∫ dæú‹ ø£*–+∫q ‘·q ‘·*¢øÏ ‘·qT #˚dæq Hê´j·T+ @$T{Ï? πøe\+ ‘·T#·Ã¤yÓTÆq XÊØs¡ø£ yê+#Û·\≈£î ªªÁù|eTμμ nH˚ n+<äyÓTÆq ù|s¡T ô|{Ϻ »+‘·Te⁄ ø£+fÒ V”≤q+>± e´eVü≤]+∫ ‘·q ‘·*¢ ÄX¯\T n˙ï ã÷&ç<ä #˚dæq ‘·qqT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT á $<Ûä+>± •øÏå+#·&É+˝À ‘·|ü˝Ò<äì dü]ô|≥Tºø=ì Jeq+ kÕ–düTÔHêï&ÉT. $yêVü≤+ ‘·s¡Tyê‘· n+‘ê ùdïVü≤+˝À kÕ–q yê‘êes¡Dy˚T ñ+≥T+<äì uÛ≤$+∫q yÓÁ]yê&ÉT n‘·>±&ÉT. nqTÁ>∑Væ≤+#·<äT. m+‘√ n+<ä+>± kÕ>∑T‘·Tqï ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ ‘·–*q <Óã“≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ ô|<ä› ‘·eTTà&ÉT |æ∫Ãyê&Ó’b˛j·÷&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <=+–*+∫q edüTÔe⁄ eTìwæøÏ @ $<ÛäeTT>± nsTT‘˚ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É<√ n<˚ $<Ûä+>± n{Ϻ Ád”Ô >∑sꓤq |æ\¢\T »ìà+#·&É+ ø£wüº+.com . ‘·qT #˚dæq ‘·|üøÏ ø±s¡D+ ‘·q uÛÑπsÔ nqï Ä˝À#·q @s¡Œ&çq~. @$T #˚j·T˝Òì ìdü‡Vü‰j·T dæú‹. Á|üjÓ÷»Hê\qT ‘·qT ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. |ü~ eT+~˝À »s¡>∑uÀj˚T neùV≤fi¯qqT }Væ≤+#·Tø=ì mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tºø=ì. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ô|’øÏ ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ø£b˛sTTHê Ä ne÷àsTT dü+kÕsêìï ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T. ‘·qqT ø£ì. yêdüÔe dæú‹ì Á>∑Væ≤+∫q ÄyÓT˝À ‘·q uÛÑs¡Ô |ü≥¢ ø√|ü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq~. düe÷»+ |ü≥¢ ø√|ü+. n˝≤ nì uÛ≤s¡´ |ü≥¢ eTs√ ìs¡íj·T+ rdüTø=ì eTs√ eTVü‰bÕ|ü+ #˚j·T&É+ Çwüº+ ˝Òø£ dü]ô|≥Tºø=ì ÄyÓT‘√ ø±|ü⁄s¡+ #˚dü÷Ô ñHêï&ÉT. n+‘· #·<äTe⁄ #·<äTe⁄ø=ì Ç+‘·{Ï eTVü‰ bÕbÕìï ˇ&ç˝À #˚s¡TÃø=HêïH˚ nH˚ u≤<Ûä‘√ Ä |ü&ÉT#·T ≈£î$T*b˛sTT+~. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.. á düèwæº˝À eTìwæøÏ ì»yÓTÆq dü+|ü<ä n‘·ì dü+‘êqy˚T. ‘·+Á&ç eTs¡D+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ≈£î$T* Ä ‘·+Á&ç z s√Eq bòÕ´ìøÏ }] y˚düTø=ì #·ìb˛j·÷&ÉT. ùdïVü≤+ y˚s¡T. k˛<äs¡T\T |ü>∑‘√ s¡–*b˛j·÷s¡T. ∫e]øÏ Mfi¯fl dü+kÕs¡+ qs¡ø£ÁbÕj·TyÓTÆ Ä ‘·<äT|ü] ø√s¡Tº uÀqT˝À ì\ã&É&ÉyÓ÷ ˝Ò<ë Ä‘·àVü≤‘·´\qT X¯s¡DTø√s¡&ÉyÓ÷ »s¡T>∑TqT. ‘·q ≈£L‘·Ts¡T ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düTø=qï~ nì ‘Ó*dæ.

neTà .oursubhakaryam.com }Væ≤+∫ ñ+&ç ñ+fÒ m{Ϻ |ü]dæú‘·T\˝ÀqT Ç˝≤+{Ï $yêVü≤+ #˚düTø=ì ñ+&˚~ ø±<äT. ñ<äj·T+ qT+&ç neTà Ä˝≤|üq ‘·q eTqdüT˝À yÓT<äT\T‘·T+~. >±¢düT bÕ\T Çe«>± ø=~›>± Á‘ê– ÁbÕD≤\T $&ç∫ô|{≤ºs¡T. ø±|ò” Á‘ê–q n‘·ìøÏ ø=~›>± ≈£îqT≈£î |ü{Ϻq~.5. düHê‘·q Ä#êsê\ n‘·Ô>±]øÏ. ø=&ÉT≈£î>± »ìà+∫ neTàøÏ ‘·qT Hê´j·T+ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ø±dæìï bÕ\T Á‘ê>∑T‘êqì #Ó|üŒ>± Á|üø£ÿ Ç+{Ï XÊÁdæÔ>±] uÛ≤s¡´ >±¢düT˝À bÕ\T ‘Ó∫à Ç∫Ã+~.7. ‘·q Ç+{À¢ ˝…’≥T¢ yÓ\>∑&É+ ˝Ò<äT. ø±ì uÛ≤s¡´‘√ #Ó_‘˚ n+^ø£]+#·<äT. ‘·q ø£s¡àø±+&É≈£î $ìjÓ÷–+#·eTì #Ó|æŒHês¡T. Ç~ #·÷düTÔqï Ä XÊÁdæÔ>±] uÛ≤s¡´ yÓ÷Vü≤Hé uÛÑT»+ô|’ #˚sTT y˚dæ }s¡Tø√ u≤ã÷ <äT'œ+#·≈£î ãTTD+ r]b˛sTT+~ nì düeTT<ësTT+∫+~. Ädæú ˙y˚. ‘·q ‘·*¢ edü+‘·eTà≈£î m˝≤ ñ+<√ nì nqT≈£î+≥÷ u≤<Ûä|ü&ܶ&ÉT. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ø£qTø£ Ä|ò”düT |üìô|’ πs|ü⁄ }]øÏ yÓfi¯ó‘·THêïì #Ó|üŒ>± ‘·qqT ‘·q Ä|ò”düT e<ä› ~+∫ yÓfi¯fleTì uÛ≤s¡´ #Ó|üŒ&É+ »]–q~. ∫s¡+J$ yÓ÷Vü≤Héì BsêÈj·TTwü߸>± B$+∫ ˙ ‘·*¢ edü+‘·eTà Áyêj·TTq~.A. m|ü&É÷ ˙≈£î neTà n˝À#·H˚ n+<äTπø n˝≤ e∫à ñ+≥T+<äì ádü&ç+|ü⁄>± ˝ÀìøÏ yÓ[flb˛sTTq~ n‘·ì uÛ≤s¡´.. Ç∫Ã+~. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. n+<äT˝À ‘·q≈£î neTà Áyêdæq ø£esY rdæ Ä ˝…≥sY #·<äe&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT..000/`\qT ‘·q ø=&ÉT≈£îøÏ n+<äCÒdæ ‘·q ø£s¡àø±+&É ìs¡«]Ô+|ü#˚j·TeTì #Ó|üŒeTì ø√]+~.000/`\T Ç$>√. ˙ Ç+{Ï‘êfi¯+ #Ó$ Ç~>√. d”{À¢ ≈£Ls=Ãì <ä÷s¡+>± ì\ã&ɶ »Hêìï #·÷düTÔqï n‘·ìøÏ ‘·q ‘·*¢ edü+‘·eTà ˇø£ÿkÕ]>± ø£ì|æ+∫s¡eTàì #˚sTT #ê|æ ˇø£ÿkÕ]>± e÷j·TyÓTÆb˛sTT+~. XÊÁdæÔ>±] uÛ≤s¡´ Ç∫Ãq ô|s¡T>∑T nqï+ n˝≤π> ñ+&çb˛sTT+~. ªªnø£kÕà‘·TÔ>± u≤ã÷ yÓ÷Vü≤Héμμ nH˚ ‘·*¢ |æ\T|ü⁄ $ì|æ+∫ #·≥Tº≈£îq ˝Ò∫ #·÷#ê&ÉT.s¡Tyê˝À ñqï s¡÷. ‘·q . Çø£ >∑‘·+ HêdæÔ. }Vü≤ ‘Ó*dæq|üŒ{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£L MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ø±ì ˙e⁄ Hê e÷≥ $q˝Ò<äT. MT Hêqï>±s¡T Ç∫Ãq Ç\T¢. ˇø£ _ÛqïyÓTÆq |ü<äΔ‹˝À ô|]–q ˙ uÛ≤s¡´ e<ä› Hê ô|<ä›]ø£+ ‘·\ e+#·Tø=H˚ |ü]dæú‹ sê≈£L&É<äH˚ H˚qT ˙ Ç+{Ï qT+&ç e#˚ÃkÕqT ‘·|üŒ. uÛ≤s¡´qT|æ*∫ #ÓbÕŒ&ÉT. ãdüT‡ eTs¡˝≤ eTs√ ãdt ùdºwüqT˝À Ä>∑>±H˚ nø£ÿ&ç »q+ >∑T+|ü⁄˝À neTà eTs¡˝≤ ø£ì|æ+∫ sê u≤ãT H˚qT yÓ[flb˛‘·THêïqT nH˚ e÷≥\T düŒwüº+>± yÓ÷Vü≤Hé #Óe⁄\≈£î $ì|æ+∫q$. e÷{Ïe÷{Ïø° yêN #·÷düTø=+≥THêï&ÉT ø±ì f…ÆeTT >∑&Ée&É+ ˝Ò<äT. yÓ+≥H˚ yÓ÷Vü≤Hé ô|’øÏ ˝Ò∫ düàXÊq+ yÓ’|ü⁄ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. eT+#·+ô|’ |ü&ÉTø=ì Ä˝À∫düTÔHêï&ÉT. ‘·q }s¡T e#˚à dü]øÏ Nø£{Ï |ü&ç+~. á &ÉãT“ ˙≈£î ÇeTàì Ç∫Ã+~. ìqï{Ï qT+&ç neTà ø£ì|ædüTÔ+~. Äs√E ù||üs¡Tì #˚‹˝ÀìøÏ rdüTø=ì nq´ eTqdüTÿ&ç>± ù||üs¡T #·<äTe⁄#·THêï&ÉT yÓ÷Vü≤Hé. &Üø£ºs¡TqTrdüTø=ì ekÕÔeTì y˚TeTT m+‘· #Ó|æŒHê ÄyÓT n+^ø£]+#·˝Ò<äT.s¡Tyê rkÕ&ÉT. ˙ sêø£ ‘Ó*j·Tø£ #˚ùd~ ˝Òø£ H˚H˚ ˙ e÷‘·èeT÷]ÔøÏ Ks¡àø±+&É\T #˚dæ e#êÃqT.5. á ˝À|ü\ ‘·\T|ü⁄ e<ä› X¯ã›+ ne«&É+ $ì ‘·\T|ü⁄yÓ’|ü⁄ ‘·\ Á‹|æŒ #·÷kÕ&ÉT yÓ÷Vü≤Hé nø£ÿ&É neTà ì\ã&ç sêu≤ã÷ n+≥÷ #˚sTT #ê|æ+~. ø=~›>± bÕ\T Á‘ê–q edü+‘·eTà ªªôd\yéμμn+≥÷ qeTdüÿ]+∫ ÁbÕD≤\T $&ç∫ eT+#·+ô|’ |ü&çb˛sTT+~. u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé ˙ô|’ Hê≈£î m˝≤+{Ï ø√|ü+ ˝Ò<äT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.30 숈\T ne⁄‘·T+~.com . Äs√E ñ<äj·T+ qT+&ç eTqdüT˝À ‘·*¢ yÓT<äT\T#·Tqï~. Äø£* y˚j·T&É+ ˝Ò<äT. n‘·Ô>±s¡T n+fÒ m|ü&É÷ ÄyÓT≈£î ádü&ç+ù|. ˙ô|’. ˙ uÛ≤s¡´ô|’q ø√|ü+‘√ e÷Á‘·+ ø±<äT. n˝≤ nì ˙ uÛ≤s¡´ô|’ ≈£L&Ü Hê≈£î m˝≤+{Ï ø√|ü+ ˝Ò<äT. M. nø£ÿ&É Ç+ø± ø=~›>± ø±\T‘·÷ ñqï ‘·*¢ X¯yêìï >∑T]Ô+∫ s√~Û+#ê&ÉT. Ä#ê] >±s¡T eTTdü˝≤yÓT≈£î eT+<äT*#êÃs¡T.A. n|ü&˚ Ä|ò”düT qT+&ç Ç+{ÏøÏ e∫Ãq yÓ÷Vü≤Hé ø±|ò” Á‘ê–. <ëì |òü*‘·y˚T á ádü&ç+|ü⁄\T. Ä düŒwüºyÓTÆq e÷≥\≈£î neTà eTs¡Ddæú‹˝À ñ+<äì yÓ÷Vü≤Hé≈£î ns¡ΔyÓTÆb˛sTT+~. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 39 http:\\www. sêÁ‹ düTe÷s¡T >∑+. Ä<ÛäTìø£ |ü<äΔ‘·T\ ø√&É*øÏ eT<Ûä´ ˇø£ n>±<Ûäy˚T. eTs¡THê&ÉTñ<äj·T+ ‘·q }]øÏ yÓ[fl neTàqT #·÷&Ü\ì ìs¡ísTT+#·Tø=Hêï&ÉT. neTà ‘·q Ç+{ÏøÏ sêe&É+ ÄX¯Ãs¡´+ y˚dæ eT+#·+ ~– ‘·\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl #·÷#˚dü]øÏ nø£ÿ&É neTà n<äèX¯´yÓTÆb˛sTT+~. Áù|eTô|[flfi¯ófl e\q »]π> nqsêΔ\T ˙≈£î >∑‘·+˝À nH˚ø£e÷s¡T¢ $e]+#êqT. á˝À|ü\ ãdüT‡ ˇø£ ùdºwüqT˝À Ä–q~.(Eng. n+‘·{Ï <Ísꓤ>∑´|ü⁄ dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ‘·q˝Àì XÊØs¡ø£yê+#Û· ‘·q H˚Á‘ê\qT eT÷ùddæ+~.oursubhakaryam. >∑T+&Ó\T ns¡#˚‹‘√ |ü≥Tºø=ì ‘·q Ç+{Ï yêøÏ{À¢øÏ yÓfi‚fldü]øÏ n+‘ê ìsêàqTwü´+. Á|üø£ÿ yê{≤˝À+∫ XÊÁdæÔ>±s¡T ‘·\ ‘·T&ÉT#·Tø=+≥÷ ãj·T≥≈£î e∫à u≤ã÷ MT neTà>±]øÏ ás√E ñ<äj·T+ »«s¡+ n~Ûø£+>± e∫Ã+~. ‘·q Á|üø£ÿyê{≤ yê]ì |æ*∫ ‘·q ø=&ÉT≈£î ôd˝ŸHÓ+. MT neTà>±s¡T ˙≈£î Çe«eTì Ç∫Ãq s¡÷. nì n+≥÷ Äj·Tq #ÓãT‘·T+&É>± yÓ÷Vü≤Hé H˚\ô|’ $\|ædü÷Ô ≈£Ls¡TÃ+&çb˛j·÷&ÉT. yês¡T Ç∫Ãq ˙ ôd˝Ÿ≈£î mìïkÕs¡T¢ bò˛Hé #˚dæHê HÓ+ãs¡T dü]#·÷düTø√eTì #Ó|æŒ+~. ‘·qqT eTè‘·T´e⁄ rdüTø=ì b˛‘·T+~ nì nì|ædüTÔqï~ Äs√E ñ<äj·T+ qT+&ç. ‘·qT ˇø£Hê&ÉT eTs¡D >∑&çj·T\˝À ñqï ‘·+Á&çøÏ ªªneTà≈£î m˝≤+{Ï ˝À≥T sê≈£î+&Ü #·÷düTø=+{≤qì Ç∫Ãq e÷≥μμ áHê&ÉT |üP]Ô>± u…dæøÏb˛sTTq~. n<˚s√E uÛ≤s¡´qT u…’ø˘ô|’ Ä|ò”düT e<ä› ~+∫ ãkÕº+&ÉT≈£î e∫à ãdüT‡ møÏÿ Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï ‘·ìøÏ eTqdüT˝À Äsê≥+ ô|]–b˛sTT+~.Lit). edü+‘·eTàøÏ ‘·qT #·ìb˛‘êqì ‘Ó*dæb˛sTT+~.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. neTàøÏ @yÓTÆb˛sTT+~ nH˚ uÛÑj·T+ n‘·ìøÏ >∑T+&Ó˝À¢ @s¡Œ&ç+~. qqï ø£å$T+#·e÷à n+≥÷ >∑T+&Ó\T |ü–˝Ò˝≤ $\|ædü÷Ô ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ qeTdüÿ]dü÷Ô Ä X¯e+ |üP]Ô>± <äVü≤q+ nj˚T´es¡≈£î nø£ÿ&˚ ñ+&ç Ä ‘·<äT|ü] kÕïq+ #˚dæ ‘·q ‘·*¢ Ç+{ÏøÏ e#êÃ&ÉT.

n<˚ s√E ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT.Lit). –]sêE dæ<ëΔ+‹ uÛÑ»q |üs¡e÷‘·à X¯øÏÔ˝À ñ<䓤$+∫ e÷qe <˚Vü≤+ bı+~q Ä‘· ànqTì‘·´+ |üs¡e÷‘·à ø=s¡≈£î ‘·|ædüTÔ+~. BìH˚ düú\ eTVæ≤eT. H˚qT ˙ yÓ+≥H˚ ñ+{≤qT u≤ãT. Á|üø£ÿ yê{≤˝À ñqï XÊÁdæÔ>±s¡T. H˚qT ˝Òqì u≤<Ûä|ü&Ée<äT›. q<äT\˙ï düeTTÁ<ä+˝À m˝≤ nsTT‘˚ dü+>∑$TkÕÔjÓ÷ n<˚$<Ûä+>± Ä‘·à\˙ï |üs¡e÷‘·à˝À ©qeTe«ø£ ‘·|üŒ<äT. Ä e÷≥˝Ò n‘·ìøÏ ÁbÕDX¯øÏÔì @s¡Œs¡∫q$. uÛÑ»q #˚ùd uÛÑ≈£îÔ&ÉT eTT+<äT>± Äq+<ëìï bı+<äT‘ê&ÉT Ä ‘·<äT|ü] Äq+<√ÁãVü≤à dæú‹ì bı+~ n˝ÖøÏø£ Äq+<ä+ bı+<ä>∑\T>∑T‘ê&ÉT.. uÛÑ»qøÏ uÛ≤Vü≤´ Áù|s¡D ø£+f… n+‘·' Áù|s¡D eTTK´+. neTà ì‘·´+ ÁbÕs¡Δq˝À #·~y˚ y˚<ä+ ‘·qT H˚s¡TÃø√˝Ò<äT.com . á düú˝≤\˝À q&ç∫q ˝Ò<ë <ä]Ù+∫q e´≈£îÔ\ eTH√yê+#Û·\T HÓs¡y˚s¡&É+. ÄHês√>±´\T ‘=\>∑&É+. ˙e⁄ ˙ uÛ≤s¡´qT ns¡Δ+ #˚düTø=ì dü+‘√wü+>± J$+#·T. dü+‘êq ˝Ò$T ø£*Zq j·TTe <ä+|ü‘·T\T á |ü⁄D´πøåÁ‘ê\qT <ä]Ù+∫q j·T&É\ dü+‘êq ÁbÕ|æÔ @s¡Œ&ÉTqT. ˙e⁄ ≈£L&Ü >ös¡e+>± #·÷kÕe⁄. ˙e⁄ ˙ uÛ≤s¡´ m˝≤+{Ï eTqdüŒs¡Δ\T ˝Ò≈£î+&Ü dü+‘√wü+>± ñ+&Ü\qï<˚ Hê ø√]ø£. ‘·*¢ edü+‘·eTà ndæúø£\qT XÊÁk˛Ôø£Ô+>± >∑+>±q~˝À ìeTs¡®q+ #˚dü÷Ô q~ »\+˝À ì\ã&ç neTàqT ˇø£ÿkÕ]>± Vü≤è<äj·T+‘√|æ*∫ ne÷à qqTï ø£å$T+#·T n+≥÷ qeTdüÿ]dü÷Ô ndæÔø£\qT >∑+>∑˝À ìeT»®q+ #˚XÊ&ÉT. á $<ÛäyÓTÆq Äq+<ä+ nìï{ÏøÏ Är‘·yÓTÆq~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü⁄D´πøåÁ‘· dü+<äs¡Ùq yÓ÷øå±ìï ø£*Z+#·TqT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 40 http:\\www.. Äj·Tq uÛ≤s¡´ yÓ÷Vü≤Hé yê{≤˝ÀøÏ e#êÃs¡T. Ä eTs¡THê&ÉT ñ<äj·T+ X¯àXÊHêìøÏ yÓ[fl ndæÔø£\T ≈£î+&É˝ÀøÏ rdüTø=ì |üdüT|ü⁄ >∑T&ɶ #·T{Ϻ nø£ÿ&É ìs¡«]Ô+#·e\dæq ø£s¡àø±+&É ìs¡«]Ô+#ê&ÉT. Hê ãTTD+ nq>± ‘·*¢ ãTTD+ rs¡TÃø=qïyê&ç$ ne⁄‘êe⁄. ø±ì neTà |üP» ÄKs¡T˝À ì‘·´+ #·~y˚ eT+Á‘· |ü⁄wüŒ+ ‘·qø£ e#·TÃ Ä eT+Á‘· |ü⁄cÕŒìï eTqdüT‡˝À »|æ+#·Tø=+≥÷ Ä eTs¡THê&ÉT ndæÔø£\T rdüTø=ì ø±o ãj·T\T<˚] yÓfi≤fl&ÉT. »qà Ç∫Ãq Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T qqTï m+‘√ >±sêã+>±H˚ ô|+#ês¡T. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT n+^ø£]ùdÔ H˚qT eTs√ »qà m‘˚Ô es¡≈£î ˙≈£î dü«|üï+˝À ø£ì|ækÕÔqT. düú\ eTVæ≤eT nH˚$ ø£\e⁄. Á|ü‹s√E ø£˙dü+ ø=~› ìeTTcÕ\bÕ≥T uÛÑ»q Vü≤è<äj·÷+‘·sê\˝À #˚j·T&É+ eT+∫~. n{Ϻ düeTj·TeTT\˝À M] <äèwæº kÕøÏq uÛÑ≈£îÔ\≈£î düeTdüÔ X¯óuÛ≤\T ø£\TZqT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. |ü⁄{Ϻq J$ eTs¡DÏ+#·ø£ ‘·|üŒ<äT n+<äT#˚‘· Hê≈£î m˝≤+{Ï u≤<Ûä ˝Ò<äT. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. ø£cÕº\T ‘=\>∑&É+ »s¡T>∑TqT. á uÛÑøÏÔ˝À Ä#·]+#˚ $<ÛëHê\˝À ˇø£{Ï uÛÑ»q. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <˚e‘ê˝Àø£+ qT+&ç ãTTwæ˝Àø±\ qT+&ç <Ó’yê+X¯ dü+uÛÑ÷‘·T\T ì‘·´+ á |ü⁄D´πøåÁ‘·\≈£î e∫Ãb˛#·T+<äTs¡T.A. @Hê&Ó’‘˚ ˙≈£î dü«|üï+˝À ˙≈£î ø£ì|æ+#·H√ ÄHê&ÉT H˚qT eTs√˝Àø£+ yÓ[flb˛j·÷qì uÛ≤$+#·T. ñ‘·Ôs¡+ #·~$q yÓ÷Vü≤Hé ˇø£ÿkÕ]>± <äT'K+ Ä|ü⁄ø√˝Òø£ @&˚ÃXÊ&ÉT. M. Ä‘·à ‘·q˝À ‘êqT |üs¡e÷‘·à eTqq+ #˚düTø=+≥T+~. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. uÛÑ»q nq>± |üs¡e÷‘·àqT Vü≤è<äj·T+˝À ñ#·Ã]+#·Tø√e&É+. uÛÑ÷eT+&É\+ô|’ ø=ìï ø=ìï düú˝≤\T Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D X¯øÏÔì ø£*– ñ+{≤sTT. á ‘·|üH˚ uÛÑøÏÔ e÷sêZìï #·÷|ædüTÔ+~. ÁbÕ+‘· eTVæ≤eT. ÄodüT‡\‘√ ˙ ‘·*¢ edü+‘·\øÏåà. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. ã+<ÛäTe⁄\T mes¡÷ sê˝Ò<äT.A. Hê eTs¡D≤q+‘·s¡+ Hê ∫‘êuÛÑkÕàìï ø±o˝Àì >∑+>∑˝À ìeT»®q+ #˚sTT.oursubhakaryam. Ç˝≤+{Ï düú˝≤\qT |ü⁄D´πøåÁ‘ê\ì n+<äTs¡T. ˙ ‘·+Á&ç >ös¡e+>±H˚ #·÷kÕs¡T. ø±o˝À m≥T #·÷∫Hê ø£s¡àø±+&É≈£î rdüTø=ì b˛‘·Tqï X¯yê˝Ò. Hê≈£î J$‘·+˝À rs¡ì ø√]ø£. uÛÑ»q nH˚~ uÛÑøÏÔ˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. á $<ÛäyÓTÆq |ü⁄D´πøåÁ‘ê\˝À <˚e‘·\T ìe•+#·T<äTs¡T. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT n+^ø£]+∫ nqTeT‹ùdÔ ˙≈£î á »qà˝À ≈£L‘·T]>± »ìàkÕÔqT.com >ös¡e+>± Áã‹ø±qT. Bìe\q eT+∫ Äs√>∑´+ ÁbÕ|æÔdüTÔ+~. Jeq ¬s’\T neTà C≤„|üø±\‘√ n˝≤ q&ÉTdü÷ÔH˚ ñqï~. |ü⁄D´πøåÁ‘ê\T dü+<äs¡Ùq |ü⁄D´πøåÁ‘·\ <äs¡ÙD˝À eTTK´ ÄX¯j·T+ <˚e‘·\ ÄodüT‡\T dæ~Δ+#·&É+. ‘·qe˝… ndæÔø£\qT ìeTs¡®q+ #˚ùdyêπs nø£ÿ&É ø£ì|æ+#ês¡T. ` |æ. ÄX¯. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ÄX¯ @MT ˝Òe⁄. ªªu≤ã÷ ˙ yÓ+≥H˚ ñ+{≤qTsê @&Ée≈£îμμ nqï e÷≥\≈£î ‘Ó*$ e∫à #·÷ùd dü]øÏ ¬s’\T y˚>∑+>±H˚ yÓfi¯ófl‘·T+~ Nø£{À¢. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.(Eng. ¬s’fiÀ¢ ìÁ<äb˛‘·Tqï ‘·q≈£î dü«|üï+˝À ‘·*¢ edü+‘·\øÏåà ø£qã&ç ªª<äT'œ+#·e<ä›ì z<ë]Ã. yê]øÏ yÓ÷Vü≤Hé ‘·q ‘·*¢ Áyêdæq ˝…≥s¡T Ç#êÃ&ÉT. dü+‘êq+ dæ~Δ+#·&É+.oursubhakaryam. |üs¡e÷‘·à jÓTTø£ÿ düŒs¡ÙqT Ä‘·à bı+<ä>∑\T>∑T‘·T+~. n~ Hê ∫e] ø√]ø£. Hê≈£î J$‘·+˝À ˇπø ˇø£ ø√]ø£ ñ+~. e+&çq e+≥ø±\qT }]˝À ñqï _#·Ã>±fi¯fl≈£î Ç#˚ÃXÊ&ÉT. düú\ Á|üuÛ≤e+ n+<äTs¡T.

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. n~Ûø±s¡ ÄX¯‘√qT ø±$düTÔqï e÷s¡D ¨eT+ jÓTTø£ÿ |òü*‘ê\T n‘·>±&ç yês¡düT\qT $&ç∫ô|≥ºe⁄.. ø=&ÉT≈£î\qT b˛>=≥Tºø=ì <äT'K+˝À ñqï >±+<Ûë]. <Ûäq+ dü+bÕ~kÕÔ&ÉT. n<Ûäs¡à+. XÊ|ü |òü*‘·+ ‘Ó*dæq ÄHê{Ï sêeDT&ÉT ‘·q ÄBÛq+˝À ñqï d”‘· CÀ*øÏ yÓfi¯fl˝Ò<äT. eTìwæ ‘·qqT @ |ü<äΔ‹˝À dü+bÕ~düTÔHêï&ÉT nH˚<ëìì Ä ªª<ÛäqX¯øÏÔμμ >∑eTìdüTÔ+~. u…qJsY ãT{Àº Vü≤‘·´ì #·÷dæ ªªnjÓ÷´μμ nqTø=HêïeTT. M. m+<ä¬s+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T ndüTe⁄\Tn]Œ+#ês¡T.ÛwüDTìøÏ sêeD≤düTs¡T&ÉT ∫e]˝À X¯|æ+∫q XÊ|ü+ ‘êøÏ+~.com . ªj·TT>∑+ ‘·s¡Tyê‘· j·TT>∑+μ sTT~ ôV’≤+<äeø±\e÷q+˝Àì ˝…ø£ÿ Çs¡yÓ’ @ì$T<äe eTVü‰j·TT>∑+˝À ø£è‘·j·TT>∑+. Ä ‘·<äT|ü] dæ~Δdæú‹ bı+<äT‘ê&ÉT. ªª<Ûäq+μμnH˚~ ªªX¯øÏÔμμ. Çy˚ eTìwæì n‘·ì yês¡düT\qT |ü‘·q+ #˚düTÔqï$. <ë«|üs¡j·TT>∑eTT\T ‘·<äT|ü] ø£*j·TT>∑+ Á|ü<ÛäeTbÕ<ä+ »s¡T>∑T#·Tqï~ H˚&ÉT. Äq+<ë\T ‘ê‘êÿ*ø£+.A. $yêVü‰ìøÏ sTT+ø=s¡≈£î nì uÛ≤$+#˚ H˚{Ï j·TTe‘·˝À ø=+<ä] J$‘ê\T m˝≤ ø£&É‘˚]b˛‘·THêïjÓ÷ #·÷düTÔHêïeTT. eT] á ø±\+˝À eTìwæ ªkÕ«s¡Δ+. yÓ’<ä´eè‹Ô #˚‹˝À ñ+~ø£<ë nì ø=+<äs¡T kÕ«s¡Δ+‘√qT. ìqï{Ï C…’|üPsY. sê»ø°j·÷ìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì. ‘·q eè‹Ôì n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì. ˇø£Hê&ÉT ˙‹øÏ. \+#·+ ù|s¡T‘√ dü+bÕ~+#˚ eT÷≥\ $esê\qT mdæ_ <ë&ÉT˝À¢ #·÷düTÔHêïeTT. ‘·eT‘·eT yês¡düT\qT ôd’‘·+ yê] sê»ø°j·T yês¡düT\qT #˚j·T&É+ >∑eTìdüTÔHêïeTT. <Ûäè‘·sêÁwüߺ\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ bÕ+&Ée⁄\‘√ bÕ≥T yÓ[flq lø£èwüí|üs¡e÷‘·àqT >±+<Ûë] ø£&ÉT|ü⁄ø√‘·‘√ X¯|æ+∫q e÷≥\T Ä ‘·<äT|ü] j·÷<äe e+X¯+ HêX¯q+ nj˚T´≥Tº #˚XÊsTT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 41 http:\\www. nHê´j·T+ e\q ÁbÕ|æÔ+∫q dü+‘√wü. á <Ûäq \ø£åD≤ìï >∑eTì+#·ì yêfi¯ófl nH˚ø£ n<Ûäs¡à e÷sêZ˝À¢ <Ûäq dü+|ü<ä\T dü+bÕ~düTÔ+{≤s¡T. ø±ì á eTs¡D nqTuÛÑyêìï me]øÏ #Ó|üŒ˝Ò&ÉT. Ä‘·à e÷*Hê´\˝À ø=ìï ` yÓ÷dü+ ` Á<√Vü≤+. ˇø£Hê&ÉT uÛ≤s¡‘·e÷‘· ùd«#·Ã¤ kÕ«‘·+Á‘ê´\ ø=s¡≈£î m+<äs√. n<Ûäs¡à+μ nH˚ dü+≈£î∫‘· uÛ≤eq\‘√ >±$düTÔqï s¡ø£ÔbÕ‘ê\≈£î n‘·qT. ªnq´Ád”Ôì ã˝≤‘·ÿ]ùdÔ uÛÑdüàyÓTÆb˛‘êeìμ ˇø£ <˚e‘· sêeD≤düTs¡TìøÏ XÊ|ü$Te«&É+ e\q. n<Ûäs¡à |ü<äΔ‹˝À nHê´j·T kı‘·TÔ. ø±ì Ä u…qJsY ãT{Àº ˇø£Hê&ÉT Á|ü<Ûëì ôVA<ë˝À ñqï|ü&ÉT uÛ≤s¡‘· dü]Vü≤<äT›˝À >±$+∫q Vü≤‘·´\≈£î Á^dt dæ>∑ï˝Ÿ sTT∫Ã+<Óes¡ì ‘Ó*ùdÔ ªªnjÓ÷´μμ nì nqeTT. <Ûäq+ dæú‹ ` ôVA<ë dü+bÕ~+#·&É+ |òüTqø±s¡´+ ø±<äT. ø±ì Ä ‘·<äT|ü] Ä nqTuÛÑyêìï me]øÏ #Ó|üŒ˝Ò&ÉT. Ä >∑‘· »qà ø£s¡à Jeq+ nqTuÛÑ$dü÷Ô eTìwæ <Ó’eC≤„q+. Áù|eTøÏ eTs=ø£s¡T. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. <ëìì nqTdü]+#˚ Ä <Ûäq+ eT+∫ #Ó&É÷ nH˚ |òü*‘ê\qT ø±\>∑eTq+˝À n{Ϻ e´≈£îÔ \≈£î sTTdüTÔ+~..Lit). yêdüÔyêìøÏ á kıeTTà yê] uÛÑ$wü´‘·sê\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É<äT. eTqdüT ñdü÷‡s¡TeTì s√~dü÷Ô ñ+fÒ n~ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ñdüTs¡T>±e÷] Ä ‘·<äT|ü] XÊ|ü+>± s¡÷bı+~ ø±\Hê¬>’ ø±fÒdüTÔ+~. ‘·q y˚T<ÛädüT‡ì n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì |üP]Ô <ÛäHêX¯‘√qT. n‘ê´X¯. n<Ûäsêà\≈£î ø£≥Tºã&çb˛j·÷&ÉT. Çe˙ï >∑‘· ø±\+˝Àì ø=ìï dü+|òüT≥q\T. >∑‘·ø±\+˝Àì ø£s¡à\ Ä<Ûës¡+>± Äj·Tq ‘·q<Ó’q rs¡TŒì #ÓãT‘ê&ÉT. <Ûäs¡à ã<ä›yÓTÆq Jeq $<ÛëHê\‘√ ø=qkÕ>∑T‘ê&ÉT.(Eng. Jeq $<Ûëq+˝À ø±˝≤ìï. <ÛäsêàìøÏ ø£≥Tºã&çq eTìwæ H˚&ÉT n$˙‹. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. n_Û˝≤wü. eTT+u≤sTT\˝À >±$+∫q ne÷j·T≈£î\ e<Ûä jÓTTø£ÿ ªXÊ|ü+`bÕ|ü+μ Äj·÷ e´≈£îÔ\qT $&ç∫ô|≥º<äT. eTø±ÿ eTd”<äT ø±ìe«+&ç. ÄX¯j·÷\T @s¡Œ&ÉT#·Tqï$. ø±ì ∫e]øÏ n~ X¯Sq´+ nsTTb˛‘·T+~. nH˚ø£ ‘ê´>±\T #˚XÊs¡T. ÄVü‰s¡ nH˚«wüD\‘√ ø=qkÕ>∑T‘·T+~.A. á ãTTD+‘√H˚ eTìwæ Jeq+ eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+~. á »qq+ eTs¡D+ eT<Ûä´ ø±\y˚T eTìwæ Jeq+. me] kıeTTà me]øÏ ãTTD+? me] düVü≤#·s¡´+ me]øÏ ãTTD+? nH˚~ ≈£L&Ü >∑‘· »qà Ä<Ûës¡+>± @s¡Œ&ÉT#·Tqï~.oursubhakaryam. j·TT>±ìï nqTdü]+∫ eTìwæ ø√]ø£\T. ªkÕ«s¡Δ+ ` yÓ÷dü+ ` n‘ê´X¯μ nH˚ |ü<ë\ #·T≥÷º |ü]ÁuÛÑ$TdüTÔHêï&ÉT. <Ûäs¡àã<ä›yÓTÆq eTìwæ <Ûäs¡àu<ä›yÓTÆq ª<Ûäq+μ. me] eTs¡D+ me] #˚‘·T\˝À? me] <äT'U≤ìøÏ mes¡T eT÷\+? nH˚~ ≈£L&Ü >∑‘· »qà ø£s¡à‘√H˚eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+~. ùdïVü‰ìøÏ ˇø£s¡T. <Ûäs¡à ìj·T+Á‘·D düèwæº eT÷\ dæ<ëΔ+‘·+. ndü÷j·T. neø±X¯+ ñ+~ø£<ë nì ìsꓤ>∑T´\qT ‘·TbÕø° >∑Tfi¯fløÏ ã* #˚düTÔqï dü+|òüT≥q\T ˝Ò<ë n‘ê´#ês¡+ #˚düTÔqï dü+|òüT≥q\T s√p #·÷düTÔHêïeTT. sTT+{Ï >∑T≥Tº lsêeTTìøÏ #Ó|æŒq sêeD≤düTs¡Tì k˛<äs¡T&ÉT $. eTs¡D+ eTìwæøÏ ∫≥º ∫e] nqTuÛÑe+. ø±ì yê] yês¡TdüT˝…e«s¡÷ H˚{Ï sê»ø°j·÷\˝À ˝Òs¡T ø±ì H˚&ÉT sê»ø°j·÷\qT n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT dü+bÕ~+∫. Á‘˚‘êj·TT>∑+. \T+_˙ bÕs¡Tÿ ø±ìe«+&ç. Ä‘·<äT|ü] Ä‘·àC≤„q+.oursubhakaryam. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. ‘·q sê»´+>∑T≥Tº. <ÛäHêX¯‘√qT >±$düTÔqï nHê´j·÷\T #·÷düTÔHêïeTT. Ä ‘·<äT|ü] ∫e] j·TT>∑yÓTÆq ø£*j·TT>∑+˝À eTìwæ ª<äèwæºμ n+‘ê <Ûäq+ #·T≥÷º |ü]ÁuÛÑ$TdüTÔ+~. uÛ≤s¡‘· dü+Á>±eT+ ‘·<äT|ü] sêC≤´ìï. C≤„|üø£+ #˚düTø√q÷˝Ò&ÉT. á Jeq+ n+‘ê n‘·ì >∑‘· »qà bÕ|ü|ü⁄D≤´\ Ä<Ûës¡+>± <Ó’e+ ìs¡ísTTdüTÔ+~. eTìwæ nqTuÛÑ$+#˚ Á|ü‹ ˇø£ÿ dü+|òüT≥q >∑‘· »qà ø±sê´\‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+~. n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ø±yê\ì me]øÏ n|üø±s¡+ #˚j·T&ÉT. Çø£b˛‘˚ ªãTTD+μ nH˚~ eTìwæøÏ »qà»qà\ qT+&ç yÓ+ã&çdüTÔ+~. uÛÑj·T+ø£s¡ kÕ«s¡Δ+. n‘·ì e+oj·TT\T eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äT. bÕ|ü+ ` |ü⁄D´+ nH˚ |ü<ë\qT Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ $dæπskÕ&ÉT.com ìj·T+Á‘·D »qq+ eTìwæøÏ yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï nqTuÛÑe+. Ä ‘·<äT|ü] eTTøÏÔ C≤„q+. sê‹j·TT>∑+˝À eTìwæ Jeq+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. eTìwæ Ä˝À#·q˝À mH√ï e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$+#êsTT. ù|<ä $<ë´s¡TΔ\ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à <ÛäHêìï <=+>∑*+#˚yê]ì #·÷düTÔHêïeTT.

me]˙ ø±yê\ì •øÏå+#·&ÉT. ôVAe÷\T. eT‘·+ ù|s¡T‘√ ø=+‘·eT+~ áHê&ÉT #˚düTÔqï. ≈£î≥T+u≤\≈£î @ $<Ûä+>±qT ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≈£î+&Ü J$+#˚ <Ísꓤ>∑´ dü+‘êq+ m+‘√eT+~ì #·÷düTÔHêïeTT. n‘·ì e+XÊìï X¯Sq´+ #˚ùdkÕÔ&ÉT. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. eTìwæ dü+‘êH√‘·Œ‹Ô #˚düTÔHêï&ÉT. Áãwüߘ\T. Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝ÀqT »ìà+∫ ‘·eT<Ó’q sêø£ådü ` |æXÊ#· Äq+<ë\T bı+<äT#·THêïs¡T. Ç~ Á|ürj·TT>∑+˝ÀqT»s¡T>∑T#·Tï #·πs´.. |æ\¢\‘√ wæø±s¡T #˚ùd ø=&ÉTø£\qT #·÷düTÔHêïeTT. j·T‘√<Ûäs¡àdü´ ‘·‘√»j·T' ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. KTsêHé Á>∑+<Ûä+˝ÀqT.Lit). m+‘√eT+~ì ñdüTs¡Tô|{Ϻ <Ûäq+ dü+bÕ~+∫q e´øÏÔ yês¡düT\T ∫e]øÏ ø£s¡àJ$‘ê\T bı+<äT‘ês¡T. sêe÷j·TD+. <ÛäHêìï ø±CÒùdÔ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ∫e]øÏ n‘·>±&çøÏ ‘·|ü&ÉT ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ+∫ n‘·ìì. Bì ø±s¡D+>±H˚ á uÛÑ÷$Tô|’ kÕe÷q´ e÷qe⁄\T J$dü÷Ô ñHêïs¡T. ne÷j·T≈£î\qT. |üP»\T. ø£+{ÏøÏ ø£ìŒ+#·ì dæ] dü+|ü<ä\qT eTìwæ @s¡Œs¡#·Tø√yê*. ø±\+ |ü+&˚+‘·es¡≈£L •ø£å neT\Tø±<äT. Ç˝≤+{Ï sêø£ådüT\qT m˝≤ m|ü&ÉT •øÏå+#ê˝À Ä <Ó’yêìøÏ ‘Ó\TdüT. Á|üø£è‹ ñ‘·Œ‹Ôì Áù|πs|ædüTÔ+~. ã\yÓTÆq yêdüTÔì @sêŒ≥T#˚düTø=ì KØ<Ó’q |üP»\qT Ä#·]+∫q+‘· e÷Á‘êq ªñdüTs¡T¢`XÊbÕ\qTμ eTìwæ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Ò&ÉT. n‘ê´X¯. |òü˝≤q KØ<Ó’q |üP»\T. ‘·+Á&çì áHê&ÉT m+‘·eT+~ Ä<äTø=+≥THêïs¡T. ˝Ò<ë ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT nHê<Ûä X¯s¡D≤\j·÷\˝À #˚]Œ+∫ uÛ≤s¡´. <ëHê\T <Ó’eHêeTdüàs¡D ˝Ò$ yê]yê] bÕbÕ\qT ‘=\–+#·e⁄. ø±\+ jÓTTø£ÿ X¯øÏÔì uÛÑ>∑e+‘·Tì jÓTTø£ÿ j·TTøÏÔì Á>∑Væ≤+#·ì nC≤„qT\T ‘·eT <Ó’qXË’*‘√ Jeq+ #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. XÊbÕ\T HêHéôdHé‡ n+‘ê ˇ{Ϻ<˚ nì ÁuÛÑ$T+#˚ <Ísꓤ>∑T´\qT ø±\+ ‘·q <Ó’q XË’*˝À •øÏådüTÔ+~.A. mH√ï ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘ês¡T ø±ì ‘·eT ≈£î≥T+u≤\≈£î @e÷Á‘·+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&És¡T.oursubhakaryam. Ç~ >=|üŒ u≤´+≈£î u≤˝…Hé‡. ø±\+ ≈£L&Ü ‘·q<Ó’q XË’*‘√ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·÷H˚ ñ+≥T+~. n+‘·<ëø± eTìwæ m–] m–] ¬>+‘·T‘·÷H˚ ñ+{≤&ÉT. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. M]øÏ CÒ\T. ny˚ n‘·ìøÏ n‘·ì yês¡düT\≈£î düø£\ dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq J$‘êìï sTTkÕÔsTT. >∑‘·j·TT>±\ dü+|òüT≥q˝Ò BìøÏ ì<äs¡Ùq+. Ä#·]düTÔqï nø£è‘ê´\qT eTq+ s√p #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïeTT. <Ûäsêàìï s¡øÏå+#·&É+ nH˚ ìj·T+Á‘·D »s¡T>∑T#·TH˚ ñqï~.. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 42 http:\\www. n<Ûäs¡à e÷s¡Z+˝À dü+bÕ~+∫q dæ]dü+|ü<ä\T ø£\ø±\+ ì\ã&Ée⁄. n<Ûäs¡à+μμ #√≥T @s¡Œs¡#·Tø=HêïsTT.(Eng.A. kÕ{Ï eTìwæ s¡ø£Ô+ Á‘ê>∑T‘·÷ $ø£≥ n≥ºVü‰dü+ #˚ùd uÛÑj·T+ø£s¡ sêø£ådüT\T >∑‘· j·TT>±\˝À »ìà+#ês¡T. <Ó’e+ ‘·q rs¡TŒì #ÓãT‘·T+~. ø±ì ˇø£ÿ{Ï ì»+. ø£wüº|ü&ç #·~$+∫q ‘·*¢ì. me]ì m˝≤ •øÏå+#ê˝À Ä |üs¡y˚TX¯«s¡TìøÏ ‘Ó\TdüT. |òü˝≤q. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. s√–wæºyêfi¯ófl e÷Á‘·y˚T n‘·ì e+X¯+˝À »ìàkÕÔs¡T. M. ø±ì eTìwæ ì\TyÓ˝≤¢ $wü|ü⁄ Ä˝À#·q\‘√qT. ãT<äTΔì Á|üuÀ<Ûäq\˝ÀqT ø£ìŒ+#˚~ ˇø£ÿ{Ï n<˚ ªªÁù|eTμμ‘·‘·«+. <=+>∑ kıeTTà‘√q÷. eTìwæ Á|üø£è‹˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. nuÛÑ+ X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì ne÷j·T≈£î\qT Vü≤‘·e÷]à |æXÊ#· Äq+<ëìï bı+<˚ bÕe⁄\T yê] #·s¡´\ |òü*‘ê\qT nqT_Û+#·ø£ ‘·|üŒ<äT. Ç$ ¬s+&É÷ ñ‘·Ô‹ÔøÏ ìπs›•+#·ã&çq$.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. ‘·eTqT ñqï‘·T\qT >±$+∫q ‘·+Á&çì @ ˇø£ÿ $wüj·T+˝ÀqT Ä<äTø√e&É+ #˚‘·ø±ì V”≤qT\qT eTq+ #·÷düTÔHêïeTT.com . eTT‘êÔ‘·>±s¡T #˚dæq bÕbÕ\≈£î eTTìeTqTeT\T ã*|üX¯óe⁄\ ne⁄‘ês¡T. CÒCÒ\T. $wü|ü⁄ qe⁄«‘√qT dæs¡T\qT dü+bÕ~+∫ sêuÀj˚T e+<ä ‘·sê\≈£î dü]|ü&ÉT‘·T+<äì ÁuÛÑ$TkÕÔ&ÉT. ˇø£Hê&ÉT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì dü«s¡í<˚yê\j·÷\qT ø=\¢>={Ϻq |òüT»˙eTVü≤à<é yês¡düT\ e+XÊ\T á s√Eq nÁ&ÉdüT˝Òs¡T >∑‘·ø±\+˝À uÛÑs¡‘·uÛÑ÷$T˝Àì dæs¡dü+|ü<ä\qT m+<äs√ $<˚oj·TT\T <√#·Tø=ì <˚XÊìï ø=\¢>={≤ºs¡T. \+#ê\‘√q÷. n<Ûäs¡à kıeTTà XÊX¯«‘· dü+‘√cÕìï. ñdüTs¡T¢. á #·s¡´ >∑&ç∫q Á|ürj·TT>∑+˝ÀqT ªªø±\+μμ #˚dæ #·÷|æ+∫q~. yÓ÷dü+. u…’_˝Ÿ Á|üe#·Hê\˝ÀqT. Á|üø£è‹ kÕ«s¡Δ+ ` yÓ÷dü+ ˝Ò≈£î+&Ü ñ‘·Œ‹Ô ÁøÏj·T #˚düTÔ+~. n~ ˇ{Ϻ ÁuÛÑeT. ‘·|ü&ÉT ˝…ø£ÿ\T #·÷dæ m<äT{Ïyê&ç ÄdæÔì. Ç~ ñqï‘·yÓTÆq <Ó’e #·s¡´ e÷Á‘·+ ø±<äT.oursubhakaryam. u≤´+≈£î u≤˝…qT‡\qT dü+bÕ~+∫ eTT]dæb˛‘·T+{≤s¡T ø=+<äs¡T. eT+<ä ãT<äT›\T. n‘·>±&ç eTs¡D+ ‘·<äT|ü] Ä dæs¡T\˙ï eè<Ûë nsTTb˛‘êsTT. eT‘·+ e÷≥q eTìwæ eTè>∑ \ø£åD≤\T #·÷düTÔHêïeTT. uÛ≤s¡‘·+. <Ó’e•ø£å qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. me]ì m˝≤ s¡øÏå+#ê*. Á^≈£î\ Ç*j·÷&é.com Hê´j·Tã<ä›yÓTÆq dæú‹ bı+<ä&É+ >=|üŒ<Ûäq+. Á|ürj·TT>∑+˝ÀqT n<Ûäsêàìï •øÏå+#·&É+. Äq+<ëìï sTTe«<äT. nHÓï+ |ü⁄D´+ ms¡T>∑ì ne÷j·T≈£î\qT u≤+ã÷<ë&ÉT\‘√ Vü≤‘·e÷]Ãq bÕ|ü+ yê] ‘·s¡Tyê‹ @&ÉT ‘·sê\≈£î ÁbÕ|æÔdüTÔ+~. eT<äsY<∏Ó]kÕ‡ á Áù|eT ‘·‘êÔ«ìï Ä#·]+∫ #·÷|æq <˚e‘·. <Ó’e<äs¡ÙHê\T ˝Ò<ë KØ<Ó’q yêdüTÔì @sêŒ≥T #˚düTø=ì ‘·q<Ó’q ˙#· |ü<äΔ‹˝À eTìwæ ø=qkÕ>∑T‘·T+{≤&ÉT. C…’qT\ $XÊ«dü+˝ÀqT. ˇø£ eTìwæøÏ kÕ{Ï eTìwæô|’ düVü≤»+>± ñ+&Ü*‡q á Áù|eT e÷j·TyÓTÆb˛sTT BìkÕúq+˝À ªªkÕ«s¡Δ+. ø±ì áHê&ÉT Ä e´≈£îÔ\ ‘ê\÷≈£î e+XÊ˝Ò$ ˝Òe⁄. ø±ì ø£˙dü+ kÕ{Ï eTìwæøÏ @s¡Œ&çq ˇø£ ∫qï X¯Øs¡ s¡T>∑à‘·TqT düsTT‘·+ yês¡T ‘·–Z+#·˝Òs¡T. Ä rs¡TŒ jÓTTø£ÿ •ø£åqT+&ç mes¡÷ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T. ‘·+Á&çøÏ nHês√>∑´+ eùdÔ n‘·ìì n‘·ì ø£s¡àøÏ $&ç∫ô|{Ϻq <Ísꓤ>∑T´\T m+‘√eT+~ eTq≈£î ø£ìŒdüTÔHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ kÕ«MTJ\T <Ó’yê+X¯ dü+uÛÑ÷‘·T\T. ∫e]øÏ Ä qe⁄«\˙ï >∑T+&Ó\T u≤<äTø=H˚ @&ÉTŒ\T>± Ä düπs«X¯«s¡T&ÉT e÷πsÃkÕÔ&ÉT. ø£|ü≥+. n<Ûäs¡à e÷sêZ\˝Àq÷ dæúsêdüTÔ\qT. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ªÁù|eTμ dü«s¡÷|ü⁄&ÉT.

Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T ~q|üÁ‹ø£˝Àì dæ<ëΔ+‹>±] s¡#·q Á^≈£î uÛ≤wü˝Àì ªªVæ≤k˛º]j·÷μμ nH˚ |ü<ä+ qT+&ç ñ<䓤$+∫q Ä+>∑¢uÛ≤˝Àì |ü<ä+ ªªVæ≤düºØμμ.350 ôd’ìø£ düeT÷Vü≤eTT.com sêeTùd‘·T ìsêàD+ μÇ+»˙]+>¥μ n<äT“¤‘·+! 2 |òæÁãe] 2008.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. M.. @~ ø±<√ ìs¡ísTT+#·Tø√e&É+ $E„\ \ø£åD+.oursubhakaryam.(Eng. Ä s¡ø£ÔeTqT nø£ÿ{Ï düs¡düT‡˝À 5 eT&ÉT>∑T\T\˝À ì+ô|qT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 43 http:\\www. ÄHê{Ï j·TT<ä› neX‚cÕ\qT ôd’‘·+ l\+ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü|ü+#êìøÏ #·÷|ædüTÔqï~.28. n~ n‘·´+‘· |ü$Á‘· »\+. ÄHê{Ï j·TT<äΔ+˝À ñ|üjÓ÷–+∫q sêfi¯ófl ÄHê{Ï j·TT<äΔ düeTj·÷q s¡ø£Ô+‘√ ‘·&çdæq. Á|üdüTÔ‘·eTT eTq≈£îqï Ä<ÛäTìø£ XÊgkÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„qeTT‘√ n#·{Ï H˚\˝Àì eT{Ϻì k˛j·T˝Ÿ f…dæº+>¥ #˚sTTùdÔ nø£ÿ&ç eT{Ϻ˝Àì s¡kÕj·Tìø£ n+X¯eTT\T ãj·T\T|ü&ç ì»+ ‘Ó\TdüTÔ+~. bÕXÊÑ·T´\T yê] #ê]Á‘·ø£ dü+|òüT≥q\T Væ≤düºØ n+<äTs¡T. 1.610 nX¯«eTT\T. Ä ‘·<äT|ü] ø=+‘· ø±\eTTq≈£î ≈£îs¡T eTVü‰sêE Ä ÁbÕ+‘·eTTqT <äTìï+∫ j·T»„eTT\T #˚sTT+#·>± <ëìøÏ ªª≈£îs¡TπøåÁ‘·+μμ nì ù|s¡T @s¡Œ&çq~. @~ yêdüÔeyÓ÷. eTVü‰ãTTwüß\T Ä düs¡düT‡q+<äT kÕïqe÷#·]+∫ yê]yê] ‘·b˛Bø£å #˚ôd&çyês¡T. Ä ‘·<äT|ü] øös¡e. >±*ø°. BìøÏ ø±s¡D+ nø£ÿ&É nH˚ø£ j·TT>±\T>± s¡ø£Ô+ j˚Ts¡T˝…’ Á|üeVæ≤+#·T≥j˚T. Væ≤düºØ n+fÒ >∑‘·ø±\|ü⁄ dü+|òüT≥q\T düeT÷Vü≤s¡eTT. H˚{Ïø° s¡ø£Ô es¡í+‘√ ì+&ç ÄHê{Ï j·TT<äΔ πøåÁ‘·ìï áHê&ÉT l\+ø£ ≥÷]»+ yês¡T ø£qT>=ì d”&û\ s¡÷|ü+˝À Á|ü|ü+#êìøÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+~. á j·TT<ë›ìï >±$+#·T≥≈£î>±qT ˙\T&ÉT nH˚ ÄHê{Ï yêqs¡ Ç+»˙s¡T sêeTùd‘·T nqã&˚ ø£≥º&Üìï ì]à+#·&É+ »]–+~. 65. Ä ‘·<äT|ü] nø£ÿ&É eTVü≤s¡T¸\T düÁ‘·j·÷>∑eTT\qT #˚j·T ìs¡ísTT+#ês¡T. –]sêE dæ<ëΔ+‹ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. á 28e eTVü‰j·TT>∑+˝À ø£è‘·j·TT>∑+ 17.com . á |ü⁄sêD≤\˝Àì uÛ≤>±˝Ò sêe÷j·TD. 21. y˚<ë\T >∑‘· j·TT>±\ yêdüÔe s¡÷bÕìï ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. ÄHê&ÉT˙\T&ÉT nH˚ yêqs¡ Ç+»˙sY #·~$+~ áHê&ç k˛j·T˝Ÿ yÓTø±ì»yéT ø£+f… ñqï‘·yÓTÆq $<ä´. Ç~ H˚{Ï Ç+»˙]+>¥ XÊK\˝Àì k˛j·T˝Ÿ yÓTø±ì»yéT nH˚ XÊg |ü]~Û˝ÀìøÏ edüTÔ+~. ãTTwüß\T. á eTT&ÉT>∑T\≈£î ªªX¯´eT+‘· |ü+#·ø£eTìμμ ù|s¡T. yêq≈£î @<√ j·÷<äè∫äø£+>± ø=≥Tºø=∫à ˇø£ Áø£eT |ü<äΔ‹˝À yês¡~Û @s¡Œ&ç+<äì yê~Û+#˚ yê] dü+≈£î∫‘· yê<ä+ m+<äTø√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT.870 >∑»eTT\T. Á|ü|ü+#·+˝À ø£\ nH˚ø£ düeTTÁ<ë\˝À mø£ÿ&Ü sêeTùd‘·TqT b˛*q j·÷<äè•Ãø£ yês¡<ÛäT\T yê{Ïø£y˚ @s¡Œ&É˝Ò<äT nH˚ $wüj·÷ìï á dü+≈£î∫‘· yê<äT\T >∑T]Ô+#·&É+ eT+∫~. <ë«|üs¡j·TT>∑+ 8. Ç+‘· n‘·´+‘· düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔqï ôV’≤+<äe #·]Á‘·qT ø±<äq&É+ me]ø° kÕ<Ûä´+ ø±<äT. eTq ôV’≤+<äeC≤rj·TT\ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 27 eTVü‰j·TT>±\T >∑‹+∫ 28e eTVü‰j·TT>∑+ »s¡T>∑T#·Tqï~.000 dü+e‘·‡s¡eTT\T. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ˇø£ nøåöVæ≤DÏ nq>± 21.870 s¡<ÛäeTT\T. ø£è‘·j·TT>∑+ q+<äT s√V”≤‘· q>∑s¡ ÁbÕ+‘·eTsTTq |ü⁄D´»\eTT\T >∑\ ˇø±H=ø£ düs¡düT‡ ø£\<äT. Á‘˚‘êj·TT>∑+ 12. uÛ≤s¡‘·+. eTVü‰uÛ≤s¡‘·y˚T ø±ø£ düeTdüÔ ôV’≤+<äe |ü⁄sêD≤\T.96.A.Lit). á yês¡~Û ìsêàD+˝À ‘·eT ‘·eT n<äT“¤‘· y˚T<Ûë$‘·Hêìï ÄHê{Ï yêqs¡T\T #·÷|æ+#ês¡T. eTq ãTTw”X¯«s¡T\T yês¡yê] ~e´H˚Á‘ê\‘√ MøÏå+∫ s¡÷bı+~+∫ ‘·eT ‘·s¡Tyê‘· ‘·sê\≈£î n+~+#˚qy˚ ªª|ü⁄sêD≤\Tμμ. Ç+<äT˝À ˇø£ uÛ≤>∑+ ˙{Ïô|’ ‘Ó*j·÷&˚ sêfi¯ófl.. n+<äTe\qH˚ ˙{Ïô|’ ‘˚*j·÷&˚ sêfi¯ófl nH˚ $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫ n<˚ $<Ûä+>± ˙{Ï n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+˝À nq>± düeTTÁ<ä+ n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+˝À dæús¡+>± j·TT>±\ bÕ≥T ì*∫ ñ+&˚ sêfi¯flqT Á|ü‘˚´ø£+>± ‘Ó|æŒ+∫ ñ|üjÓ÷–+∫ nH˚ø£ bıs¡T\T>± y˚dæ @ es¡Tdü˝À m˝≤+{Ï sêfi¯ófl ñ|üjÓ÷–+#ê˝À n˝≤+{Ï sêfi¯flqT ‘·q n<äT“¤‘· Ç+»˙Çs¡+>¥ øödü\´+‘√ ì]à+∫q ÄHê{Ï ˙\T&ÉT ˇø£ >=|üŒ Ç+»˙]+>¥ Á|ü‹uÛÑ ø£*–q e´øÏÔ.oursubhakaryam.000 dü+e‘·‡s¡eTT\T.000 >∑‹+∫ Á|üdüTÔ‘·+ ø£*j·TT>∑+ »s¡T>∑T#·Tqï~. bÕ+&É+@\ eT<Ûä´ á ≈£îs¡TπøåÁ‘·+˝À eTVü‰ dü+Á>±eTeTT »]– 18 nøåöVæ≤DT\ ôd’q´+ bÕ˝§ZqT≥#˚ nø£ÿ&É s¡ø£Ô+ j˚Ts¡T˝…’ Á|üeVæ≤+∫q~.64. ˇø£ sêe÷j·TD+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. Ç~ bÕXÊä‘·´ <˚XÊ\ |ü<ä+.09. ` |æ. ‘·q ‘·+Á&çì >√e÷‘· ø±s¡D+>± nee÷ì+∫q yê]ì |üs¡TX¯sêeTT&ÉT ø£åÁ‹j·T dü+Vü‰s¡+ #˚dæ yê] s¡ø£ÔeTT\qT á düs¡düT‡˝À ø£&ç– s¡ø£Ô‘·s¡ŒD #˚ôdqT. n+fÒ Ç~ Ä+π>¢j·TT\ uÛ≤wü˝À #ÓbÕŒ\fÒ ôV’≤+<äe C≤‹ jÓTTø£ÿ Væ≤düºØ. sêe÷j·TD ø±\+˝À nq>± Á‘˚‘êj·TT>∑+˝À sêeDT&ÉT >±$+∫q nHÓ’‹ø£ #·s¡´\ |òü*‘·y˚T ÄHê{Ï uÛÑj·T+ø£s¡ sêe÷j·TD dü+Á>±eT+. Ç|üŒ{Ïø° s√Væ≤‘· (&ç©¢ düMT|ü+˝À) ≈£îs¡TπøåÁ‘· ÁbÕ+‘·+ q+<äT H˚\ s¡ø£Ôesêíìï ø£*–j·TTqï~. Ç˝≤+{Ï ‘·|ü&ÉT yê<äq\‘√ ôV’≤+<äe⁄\ #·]Á‘·qT ‹]– Áyêj·T˝Òs¡T.A.

düs¡«Je⁄\˝ÀqT |üs¡e÷‘·à ñHêï&ÉT. Væ≤+dü \ø£åD+ ˝Òì Væ≤+<ä÷ C≤‹ mH√ï sTT‘·s¡ C≤‘·T\≈£î á uÛ≤s¡‘· uÛÑ÷$Tô|’ ÄÁX¯j·÷ìï. $TqVü‰sTT+|ü⁄\T. á s¡#·sTT‘· ∫e]øÏ #Ó|æŒ+~ e÷qeùdy˚ ` e÷<Ûäe ùde nì. ∫es¡≈£î á uÛ≤s¡‘·uÛÑ÷$T˝À Væ≤+<äTe⁄ yÓTÆHê]{°>± e÷]b˛sTTHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. qø£åÁ‘· dæú‹>∑‘·T\T. |üs√ø£å+>±H√ á <˚XÊìï bÕ*dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. á ôV’≤+<äe⁄\ ÁbÕD Á>∑+<∏ë\˝À ˇø£{Ï sêe÷j·TD+. Bìì {≤˝Ÿ kÕºjYT s¡∫+#ê&ÉT.A. u≤<Ûë‘·|ü⁄Ô\T. yÓTT≥ºyÓTT<ä≥>± ãj·T≥≈£î e∫Ãq >±+<Ûë] |æ+&Üìï ≈£î+&É\˝À uÛÑÁ<ä|üs¡∫ f…dtº≥÷´uŸ uÒ.Lit). n<˚ ~e´X¯øÏÔ‘√ yê©àøÏ sêe÷j·TD≤ìï MøÏå+∫ sêXÊs¡T. ôV’≤+<äe⁄&ÉT n+fÒ Væ≤+dü˝Òìyê&ÉT. dü+|üqTï&çøÏ |ü+#·uÛÑø£å |üsê«D≤í\qT ô|≥º&É+ ø£+fÒ u≤<Ûë ‘·|ü⁄Ô\≈£î kÕ<Ûës¡D uÛÀ»q+ ô|≥º&É+ m+‘√ |ü⁄D´+ eT]j·TT ‘·è|æÔìdüTÔ+~.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M..A. n˝≤+{Ï j·TT>∑+˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq ~e´X¯øÏÔ‘√ ÄHê&ÉT ãTTw”X¯«s¡T\T j·÷e‘Y n+‘·]ø£å XÊÁkÕÔìï nq>± qeÁ>∑Vü‰\ dæú‹>∑‘·T\T. #˚düTø=+≥THêï&ÉT.com @~ø±<äT? 25 ôdô|º+ãsY 2007. &Ûç©¢ <äsꓤs¡Tì ÄÁø£$T+#·Tø=qï ‘·<äT|ü] á <˚X¯+ $<˚oj·TT\ bÕ\q˝ÀøÏ e∫Ã+~. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. mHÓïH√ï. áHê&ÉT #Ó|üø=+≥Tqï ôd’qT‡ jÓTTø£ÿ eT÷˝≤\˙ï eTq y˚<ë\˝Àìy˚ n+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. <äT'K |”&ç‘· Jeq+ kÕ–düTÔqï e÷qe⁄\≈£î ñ|üø±s¡+ #˚j·T&É+ e\q Ä |üs¡e÷‘·à dü+‘√wækÕÔ&ÉT. á <˚XÊìï ˇø£Hê&ÉT bÕ*+∫q Á_{°wt yês¡T ôd’‘·+ uÛ≤s¡rj·TT\ eT‘· uÛ≤yê\qT øÏ+#·|üs¡#·˝Ò<äT. ~e´X¯≈£îÔ\T n+fÒ @$T{À ‘Ó*j·Tì C≤‹ bÕXÊÑ·T´\~. ªsê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉTμ n+fÒ mes√. ñqïyê&çøÏ. y˚<ë\˝Àì kÕsê+XÊìï Á>∑Væ≤+∫ ªX¯ã›μ ‘·s¡+>±\ X¯øÏÔ Á>∑Væ≤+∫ |òæõø˘‡ dæ<ëΔ+‘ê\T>± s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïs¡T bÕXÊÑ·T´\T. n<ÛäeT kÕúsTT e´≈£îÔ\T sêe÷j·TD≤ìï nyêdüÔe+ nq&É+ sêuÀj˚T ø±\+˝À yê] |ü‘·Hêìï dü÷∫düTÔ+~. ôV’≤+<äe C≤‹˝À ñqï á düVü≤q>∑TD≤ìï Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì eTØ Vü≤<äT›\T MT] e´eVü≤]+#·≥+ |ü‘·HêìøÏ Hê+~ ne«ø£ ‘·|üŒ<äT..(Eng. Ç˝≤ #Ó|üø=+≥÷ b˛‘˚ yÓTÆfi¯flø=\B b˛e#·TÃ. ˝Ò<äT nì #Ó|üŒ&É+˝À yê] |ü]C≤„q+ @bÕ{Ï<√ mes¡÷ $&ÉeT]∫ #Ó|üŒqedüs¡+ ˝Ò<äT. á >∑T&ç˝À uÛÑ>∑e+‘·Tì s¡÷bÕìï •\Œ s¡÷|ü+˝À s¡÷bı+~+∫ Äsê~Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.\qT düèwæº+∫q >=|üŒ X¯g ∫øÏ‘·‡ Ms¡T&ÉT yê´düT&ÉT.oursubhakaryam. yÓTT≥ºyÓTT<ä≥>± $e÷Hê\qT ‘·j·÷s¡T#˚düTø=qï C≤‹ ôV’≤+<äe C≤‹. m˝≤+{Ï yê&√ ás√Eq Á|ü‹ ˇø£ÿ uÛ≤s¡rj·TT&ÉT ns¡Δ+ #˚düTø=Hêï&ÉT. Á>∑Vü≤ ø£<ä*ø£\qT düeTdüÔ $wüj·÷\qT e÷qeC≤‹øÏ #ÓbÕŒs¡T. <Ûä]+#˚ <äTdüTÔ\T ôd’‘·+ ªHês¡μ‘√ ‘·j·÷¬s’q$. áyÓT #Ó|æŒ Ä#·]+∫q e÷s¡Z+ ≈£L&Ü e÷qeùdy˚ ` e÷<Ûäeùde. u≤|üPJ ø£*Z+∫q u≤ìdü $eTTøÏÔ á <˚X¯+˝À áHê&ÉT m+‘·es¡≈£L ñqï~. »+‘·Tùde ≈£L&Ü Ç+<äT˝À ˇø£ uÛ≤>∑y˚T. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. eT<∏äsY <ÛÓ]kÕ‡ ˇø£ <˚e‘·. ø±ì yê]øÏ nø£ÿ&É m˝≤+{Ï sêsTTr\T. ¬s+&Ée Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ yê‘·yês¡D Jeq ø√D≤\˙ï sTT+<äT˝À ø£ìŒkÕÔsTT. <äT'K+˝ÀqT eTT+<äT>± düTŒ]+#˚~ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. Ä<äs¡DqT sTT∫Ã+~. Á|ü‘˚´ø£ edü‘·T\T ˝Òe⁄. n+‘˚>±ø£ Á^≈£îMs¡T&ÉT ªd”»sYμ ‘·*¢øÏ yÓTT<ä≥>± dæCÒ]j·THé #˚j·Tã&É˝Ò<äT. nsTTHê ôV’≤+<äe⁄\T Væ≤+düqT uÛÑ]+#ês¡T. ñ|üÁ>∑Vü‰\T˝Òe⁄. Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T ~q|üÁ‹ø£˝Àì dæ<ëΔ+‹>±] s¡#·q n+‘·]ø£å |ü]ø£sê\T ˝Òe⁄. f…*k˛ÿ|t\T ˝Òe⁄. eTq bıs¡T>∑Tq ñqï bÕøÏkÕÔHé˝À Væ≤+<äTe⁄\THêïs¡T. Á<ë$&ÉT\ »qàkÕúq+ á uÛ≤s¡‘·uÛÑ÷$T. yÓTT≥ºyÓTT<ä≥>± X¯g ∫øÏ‘·‡ #˚dæq C≤‹ ôV’≤+<äe C≤‹.oursubhakaryam. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T mH√ï. ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ\T yê]yê] z≥T u≤´+≈£î\ø√dü+ á <˚XÊìï m+‘· HêX¯q+ #˚düTÔHêïs√ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑T]Ô+#ê*. yêdüÔyêìøÏ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT düsê«+‘·sê´$T. u≤<Ûä˝ÀqT. á uÛ≤s¡rj·TT\+‘ê ôV’≤+<äe C≤rj·TT\T. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. Ç˝≤+{Ï <äèXÊ´\T ø√ø=\¢\T. |üs¡e÷à‘· mø£ÿ&ÉTHêï&ÉT? <Ó’yêìï ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ ‘·|üq Hê{Ï Ä~ e÷qe⁄ì qT+&ç H˚{Ï ø£+|üP´≥sY e÷qe⁄ì es¡≈£L yÓ+{≤&˚ Ä‘·à ø√]ø£. Ç|üŒ{Ϭø’Hê j·÷e‘Y ôV’≤+<äeC≤‹ yêdüÔyêìï Á>∑Væ≤+#ê*.com . Ç+‘· |ü$Á‘·yÓTÆq sêe÷j·TD #·]Á‘·qT ø±<äT. 20e X¯‘êã›|ü⁄ ˇø£ n<äT“¤‘· Ä+>∑¢ qe\ ª~yêsY n+&é |”dtμ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 44 http:\\www. sêe÷j·TD j·TT<äΔ+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ÄHê{Ï qT+&ç $<˚oj·TT\T Á|ü‘·´ø£å+>±H√. á nH˚«wüD˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± eTìwæ @s¡Œs¡#·Tø=qï e÷s¡Z+ ªª>∑T&çμμ n+fÒ ø√yÓ\. sêeTT&ÉT \ø£åàDT&ÉT dü«|üï+˝À ø£ì|æ+∫q yÓqTyÓ+≥H˚ düT˝≤ÔqT VüQ{≤VüQ{Ïq >∑TÁs¡+ô|’ ãj·T\T<˚] eTs¡D•ø£åqT neT\T #˚j·Tã&ÉT#·Tqï sêeT<ëdüTì eTs¡D•ø£å qT+&ç $eTT≈£îÔ&çï #˚XÊ&ÉT. eTq Á|üø£ÿq ñqï yÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À #·÷&É+&ç ` nø£ÿ&É ø√≥˝À ñqï •yê\j·T+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿ $Á>∑Vü≤+ ‘·\\T ∫ÛÁ<ä+ #˚j·Tã&çq$. M. eTìwæøÏ ø£wüº+˝ÀqT.Ç˝≤+{Ï n<äT“¤‘· e÷qe X¯≈£îÔ\T ˝Òì bÕXÊÑ·T´\≈£î sêe÷j·TD+ô|’ n_ÛÁbÕj·T+ m+‘·es¡≈£î ñ+<äH˚~ X¯ó<äΔ<ä+&ÉT>∑. n‘·´+‘· KØ<Ó’q |üP»\T #˚j·T≥≈£î ã<äT\T u≤<Ûä‘·|ü⁄Ô\ ø=s¡≈£î Ä <ÛäHêìï ñ|üjÓ÷–+#·&É+ eT+∫~.

BìH˚ |òæõø˘‡ dæ<ëΔ+‘·eTT Á|üø±s¡+ j·÷ø£åHé ` ]j·÷ø£åHé B∏j·T] n+<äTs¡T. s¡ø£s¡ø±\ |üP»\T Ä#·]ùdÔH√ ˝Ò<ë @<√<√ q<äT\˝À kÕïHê\T #˚ùdùdÔH√ #˚dæq bÕbÕ\T ` ø£s¡à\T q•+∫b˛‘êsTT nH˚~ ˇ{Ϻ e÷j·Te÷≥. Á|ürJ$˝ÀqT |üs¡e÷‘·à ñHêï&ÉT. eTìwæ yê<äq\‘√qT. <˚Vü≤$düs¡®q ‘·<äT|ü] Ä‘·à ‘·qT Ä#·]+∫q ø£s¡à\ Ä<Ûës¡+>± eTs¡D≤q+‘·s¡+ ˝Àø±ìøÏ yÓ[flb˛e⁄qT. Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. Vü≤‘ê´ Jeq+. Á|ü‹ bÂs¡í$TøÏ #·+Á<äTìøÏ HÓ’y˚<ä´+ ô|{Ϻ qeTdüÿ]+#·&É+ e\q X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T @s¡Œ&ÉTqT. |üs¡e÷‘·à mø£ÿ&√˝Ò&ÉT. M.. á #·+Á<äT&ÉT ªªeTq'μμ ø±s¡≈£î&ÉT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. düèwæº. ‘·q ndü˝…’q ~e«s¡÷|ü+‘√ ‘·q dü«kÕúq ˝Àø±\≈£î yÓfi¯fl&É+ »]–+~. dæú‹. n+<Ûäø±s¡+‘√ ì+&çb˛e⁄qT. Äj·Tq n‘·T´qï‘· Hê´j·Tìπsí‘·.com . ÁuÛÑeT. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. \j·T\ ìπs›X¯≈£î&ÉT dü÷s¡T´&ÉT. Ä ‘·<äT|ü] bÂs¡í$T n+<äTs¡T.. bÕ|ü|ü⁄ Jeq+. dü÷s¡T´ì qT+&ç X¯øÏÔì Á>∑Væ≤düTÔ+~ á #·+Á<äÁ>∑Vü≤+. dü÷s√´bÕdüq n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq~. á uÛÑ÷eT+&É\+ô|’ J$+#·T Je⁄\ ªÄ‘·àμô|’ á #·+Á<ä Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+. á $<ÛäyÓTÆq ÁøÏj·T n+‘ê #·+Á<äTì Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑TqT. eTìwæ <˚Vü≤+˝Àì Ä‘·à dü÷s¡T´ì qT+&ç ñ<䓤$+∫+~.ÛwüDT&ÉT. e÷qe ˝Àø£+˝À ø±\#·Áø£+˝Àì ø±\+. áj·Tq >∑+<Ûäs¡« ˝Àø£+ qT+&ç á uÛÑ÷$Tô|’øÏ e∫à e÷qe»qàbı+<ä≥+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.A. |üs¡e÷‘·à düsê«+‘·sê´$T. \ø£åàDT&ÉT. n‘·&ÉT |üs¡e÷‘·à‘√ ©qeTe«&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘·&ÉT. ‘·|ü&ÉT kÕøå±´\‘√qT kÕ{Ï eTìwæì q$TàkÕÔ&ÉT. j·TT<ëΔq+‘·s¡eTT lsêeT#·+Á<äT&ÉT dü]>±Z 11 y˚\ dü+e‘·‡sê\T sê»´+ bÕ*+∫q≥T¢ yê©àøÏ sêe÷j·TD+˝À ‘Ó\Œã&çq~. nHês√>∑´e+‘·T\≈£î Äs√>∑´+ #˚≈£Ls¡TqT. á bÂs¡í$T |òüT&çj·T\˝À #·+Á<äTìøÏ ªªbÕ\TμμHÓ’y˚<ä´+ ô|{Ϻ qeTdüÿ]+∫q jÓT&É\ #·+Á<äT&ç ÄodüT‡\T bı+<ä>∑\s¡T. Á|ü‹ ~q+ dü÷s¡´ qeTkÕÿs¡eTT\T #˚j·TT≥. ‘ê´>∑j·T´ >±q >∑+<Ûäs¡T«&ÉT ‘ê´>∑sêE ‹s¡T#êq÷s¡T˝À »ìà+#ês¡T.Lit). yêqs¡T\T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 45 http:\\www. eTìwæ Vü≤è<äj·T+˝À »ì+#˚ Ä˝À#·q\qT dæ~Δ+|üCÒj·TT X¯øÏÔ #·+Á<äTìøÏ ø£\<äT.oursubhakaryam. ôV’≤+<äe⁄\T Bìì ø£s¡à dæ<ëΔ+‘·+>± ìs¡ísTT+#ês¡T.A. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. ÁãVü≤àøÏ ˇø£ |ü>∑\T ˇø£ ø£\Œ+. bÂs¡í$T #·+Á<äT&çøÏ qeTdüÿ]+#·T≥ qeÁ>∑Vü‰\˝À #·+Á<äT&ÉT uÛÑ÷$TøÏ <ä>∑Zs¡>± ñqï Á>∑Vü≤+. eTs¡D≤q+‘·s¡+ Ä‘·à\˙ï #·+Á<äTì ÄBÛq+˝À ñ+&ÉTqT. ø£qTø£H˚ Á|ü‹ J$˝ÀqT |üs¡e÷‘·à ø£\&Éì n+<äTs¡T. Ä $<ÛäeTT>± bÕbÕ\T q•+∫b˛‘˚ ndü\T ø£s¡à dæ<ëΔ+‘·eTT nH˚~ |üP]Ô>± ‘·|ü nì uÛ≤$+#ê*‡ edüTÔ+~. uÛÑs¡‘·T&ÉT dü]j·T÷ q~˝À~–q yÓ+≥H˚ yê]yê] <˚Vü‰\T $&ç∫ Ä‘·às¡÷|ü⁄˝…’ Ä kÕ«$TyÓ+≥ yÓ[flb˛sTT]. áj·TqH˚ yÓ’eX¯«‘· eTqTe⁄ n+<äTs¡T. dü÷s¡T´&˚ |üs¡e÷‘·à. |üs¡e÷‘·à ‘·‘·Ô«+ ˇø£ n<äT“¤‘· ‘·‘·Ô«+. X¯óø£¢|üø£å+˝À #·+Á<äTìøÏ s√Es√EøÏ X¯øÏÔ ô|]– #·‘·Ts¡Δ• e#˚Ãdü]øÏ á #·+Á<äT&ÉT düs¡«X¯øÏÔe+‘·T&ÉT n>∑TqT. Ä‘·à\≈£î ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ˇø£ s√E. n{Ϻyêπs <äTsêàs¡Z Jeq+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.(Eng. Ä düeTj·T+˝À $. ª>∑T&çμ nH˚~ eTìwæ ‘·q˝Àì ªÄ‘·àìμ |üs¡e÷‘·àô|’ πø+ÁBø£]+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. Ä ‘·<äT|ü] d”‘ê<˚$ ø±\+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· dü]j·T÷ q~˝À ~– <˚Vü≤+ $&ç∫.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. á ‘·‘êÔ«ìï Á>∑Væ≤+#·ìyês¡T e÷Á‘·y˚T ªbÕ|ü+μ ªnHê´j·T+μ ªn<Ûäs¡à+μ nH˚ |ü<ë\ nsêΔìï Á>∑Væ≤+#·˝Òs¡T. Ä‘·à\ ˝Àø£+˝Àì ø±\#·Áø£+˝Àì ø±\+ ˇø£{Ï ø±<äT. sTT‘·s¡ eT˙X¯«s¡T¢ ‘·|üŒ #ê˝≤eT+~ njÓ÷<Ûä´yêdüT\T.com ‘·s¡Tyê‘· lsêeTT&ÉT j·÷e‘Y yêqs¡T\ dü+πøåe÷ìï #·÷&É≥+ »]–+~. á sêÁ‹ düeTj·T+˝À j·÷e‘Y düèwæº q•+∫ ìØ®e+>±. eTs¡D+‘√ <˚Vü≤+ $&ç∫q Ä‘·àì ñqï‘· ˝Àø±\≈£î |ü+ù| X¯øÏÔ #·+Á<äT&ç~. ø±ì Ä |üs¡e÷‘·àì e÷Á‘·+ q$Tà+#·˝Ò&ÉT. n+>∑<äT&ÉT. n<˚ $<Ûä+>± ÁãVü≤à #·Áø£+˝Àì düeTj·T+ y˚s¡T.oursubhakaryam. n+<äT#˚‘·H˚ ø±\+ #˚dæq ô|<ä›\≈£î Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ‘·~›q+ ù|s¡T‘√ uÛÀ»q+ @sêŒ≥T #˚düTÔ+{≤s¡T. á #·+Á<äTì ÄodüT‡\e\q n$yêVæ≤‘·T\ $yêVü≤ ø√]ø£ dæ~Δ+#·TqT. J$+∫q eTìwæ JeHêìøÏ ø±s¡≈£î&ÉT dü÷s¡T´&ÉT. á |üs¡e÷‘·à eTìwæ <˚Vü≤+˝À Ä‘·à s¡÷|ü+˝À ñ+&ÉTqT. ˇø£ ne÷yêdü´ s√Eq dü÷s¡T´&ÉT #·+Á<äT&ÉT ˇπø nøå±+X¯πsKô|’øÏ e#·TÃqT. m+<äTø£+fÒ Á|ü‹ #·s¡´ qT+&ç ‘·‘Y düe÷qyÓTÆq |òü*‘·+ ñ<䓤$düTÔ+~. <√|æ&û Jeq+˝À Jeq+ kÕ–düTÔ+{≤s¡T. Á|ür bÂs¡í$THê&ÉT #·+Á<äTìøÏ HÓ’y˚<ä´+ ô|{Ϻ qeTdüÿ]+#·&É+ eT+∫~.

eTìwæ ‘·q˝Àì Ä‘·àqT n]Œ+#·Tø=H˚ |ü$Á‘· kÕúq$T~. Ä<ÛäTìø£ f…ø±ï\J ù|s¡T‘√ Ä<ÛäTìø£ b˛ø£&É\T |òü*‘·+ Ä<ÛäTìø£ ]˝≤ø˘‡ ø£¢uŸ\T. Vü≤‘·´\T. á ø£¢uŸ\ e\q $yêVü≤+ jÓTTø£ÿ nedüs¡+ ˝Ò<äT.com »]–+~. >ös¡e+.A. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. >∑&É∫q ø±\+. ø=ã“]ø±j·T˝À ñqï+‘· |ü$Á‘·+>± ‘·q eTqdüTì ñ+#·Tø=+{≤qì uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~Û˝À Á|ü‹»„ #˚j·T&É+. ø£s¡àD≤ ‘·qT <Ûäs¡àã<äΔ+>± J$kÕÔqì Á|ü‹»„ #˚j·T&É+.oursubhakaryam. ñqï‘·yÓTÆq <Ó’e|üs¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚kÕÔqì Á|ü‹»„ CÒj·T&É+. uÛÑs¡ÔøÏ k˛¢bÕsTT»Hé ˝Ò<ë Vü≤‘·´ #˚sTT+#˚ ø=+‘·eT+~ V”≤qT\ dü+|òüT≥q\qT eTqeTT ‘·s¡T#·T ù||üs¡¢˝À #·Tdü÷ÔH˚ ñHêïeTT. ‘·qT#˚ùd bÕbÕ\ |òü*‘ê\T ‘·q¬øø£ÿ&É ‘·>∑T\T‘êjÓ÷qì uÛÑj·T+‘√ >∑T&çøÏ yÓ[fl f…+ø±j·T\T ø=fÒº uÛÑ≈£îÔ˝Ò m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡|ü‹ yÓ+ø£qï <äs¡Ùq+ ‘·<äT|ü] ‘ê´>∑j·T´ ø£è‘·T\‘√ Ä @&ÉTø=+&É\yê&ÉT Á|ür |ü<ä+˝ÀqT ø£ìŒkÕÔ&ÉT. eTìwæ ‘·q˝Àì Ä‘·à |ü]X¯ó<äΔ+ #˚düTø=H˚ |ü<äΔ‘·T˝Ò |üPC≤~ ø±s¡´Áø£e÷\T. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. Á|ü‹ ø£åD+ |üs¡e÷‘·à ‘·‘ê«ìï >±q+ #˚dæq á >±q >∑+<Ûäs¡T«&ÉT 1847 dü+e‘·‡s¡eTT »qe] 6e ‘˚B nq>± |ü⁄wü´ ãVüQfi¯ |ü+#·$THê&ÉT n+<äs¡÷ #·÷düTÔ+&É>±H˚ <˚Vü≤+ $&ç∫ Ä‘·à s¡÷|ü⁄&Ó’ dü÷s¡´ eT+&É\+yÓ’|ü⁄ yÓ[fl dü÷s¡T´ì‘√ ø£*dæHê&ÉT. >∑&É∫q j·TT>±\˝Àì nqTuÛÑe+ eTìwæì <Ûäs¡à+ jÓTTø£ÿ X¯øÏÔì ‘Ó\TdüTø=H˚≥≥T¢ #˚dæ+~. á <Ûäs¡à |ü<äΔ‹˝À n≥$ø£ düe÷»+˝À ôd’‘·+ Ád”Ô J$‘êìøÏ XÊX¯«‘· uÛÑÁ<ä‘·. XÊ|üeTT eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïs¡T ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. 24y˚\≈£î ô|’>± ø£è‘·T\qT s¡∫+#ê&ÉT. b˛‘˚ Á>±e÷\˝À e÷Á‘·y˚T $yêVü≤ e´edüú $T>∑T\TqT. á $yêVü≤ e´edüú ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‘·<äT|ü] n&Ée⁄\˝À ˇ+≥]>± |ü]¬>‘˚Ô Ád”Ô J$‘·+ ˇø£<ë]˝À |üj·Tì+∫+~. á Ä<ÛäTìø£ b˛ø£&É\T düMT|ü uÛÑ$wü´‘Y˝À eTT~] m+‘√ $\TyÓ’q $yêVü≤ e´edüú ø£qTeTs¡T>∑e«&É+ ‘·<∏ä´+. >∑‘·+˝À ø=+‘·eT+~ ‘ê´>∑j·T´øÏ ˝Òì dü+kÕs¡ J$‘êìï ÄbÕ~+∫ bÕ|üeTT. á |ü<äΔ‹˝À Á|üdüTÔ‘·+ e÷s¡TŒ @s¡Œ&çq~. ÄHê{Ï sêE\qT ø±<äì ‘ê´>∑j·T´ ‘·q |üs¡e÷‘·à sêeTT&çH˚ ø=*#ê&ÉT. n<äT“¤‘·yÓTÆq dü+‘√wü Jeq+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆj˚T´$. uÛÑ≈£îÔ&ÉT ø=ã“]ø±j·T ø=≥º&É+ nH˚~. ø£+<äø±\˝ÀqT. Äj·Tq düsê«+‘·sê´$T. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. ‘·q >±q+‘√ |üs¡e÷‘·Tàì <ä]Ù+#·Tø=qï n<äèwü˜XÊ* áj·Tq. <äTsêàs¡Z|ü⁄ |üqT\T.(Eng. >∑TVü≤\˝ÀqT J$dü÷Ô |ü∫Ãø£+<äeT÷˝≤\qT uÛÑTõdü÷Ô Äø£*ì rs¡TÃø=+≥÷. y˚<äeT+Á‘ê\‘√ ‘ê[ì ø£fÒº $<Ûëq+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq~. Ä‘·à |ü$Á‘·‘·˝Òì |üPC≤~ ø±s¡´Áø£e÷\T X¯ó<ä› <ä+&ÉT>∑. eTqkÕ. uÛÑ≈£îÔ&ÉT eTqdüT˝À #·÷ùd Á|ür<ëì˝ÀqT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉTHêï&ÉT. n{Ϻ |üqT\ e\q ø±\>∑‹˝À e+XÊ\T XÊbÕ\≈£î e÷&çeTôd’b˛e⁄qT. ñqï‘· kÕúq+ kÕ~Û+#·ã&çq$. ◊Væ≤ø£ düTU≤\≈£î m˝≤+{Ï $\Te Çe«˝Ò<äT.oursubhakaryam.A. sê‹ Äj·TT<Ûä+‘√ b˛sê&ÉT#·÷.Lit). Äj·Tq ‘·q ø£è‘·T\˝À #ê˝≤es¡≈£î ªªeTqkÕμμ nì dü+uÛÀ~+#·&É+ »]–+~... yê#ê. lsêeTT&ÉT ‘·q Äsê<Ûä´<Ó’e+>± n‹ ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ ìs¡ísTT+#·Tø=qï Ä‘·à Ms¡T&ÉT áj·Tq. XÊØs¡ø£ nedüsê\≈£î ø£ì|æ+∫q Ád”Ôì m‘·TÔø=ì b˛e&É+ nqã&˚ n‹ uÛÑj·T+ø£s¡ Jeq+ kÕ–düTÔqï Ä j·TT>±\˝À Ád”Ôì s¡øÏå+∫ dü+‘√wüø£s¡yÓTÆ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Z+#˚ Ä˝À#·q\‘√ ÄHê{Ï ãTTw”X¯«s¡T¢ m+‘√ ‘Ó*$>± $yêVü≤+ nqã&˚ e´edüúì s¡÷bı+~+∫ neT\T |ü]#ês¡T.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ‹s¡TeT\ yÓ+ø£qïøÏ ôd’‘·+ ‘ê´>∑j·T´ dü+^‘·+ n+fÒ Çwüº+. ˇø£ ‘ê[‘√ ¬s+&ÉT Vü≤è<äj·÷\ düy˚Tàfi¯q+. <Ûäsêàìï n<Ûäs¡à+>± ìs¡÷|æ+#·&É+. >∑T&ç nH˚~ |ü$Á‘·yÓTÆq <Ó’e düàs¡D kÕúq+. ‘·q dü+^‘êìï n]Œ+#ê&ÉT. ‘ê[ <Ûä]+∫q ªÁd”Ôμ ˇø£ e´øÏÔøÏ |üP]Ô kı+‘·+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. yÓ÷kÕ\T. uÛ≤s¡´ì Vü≤‘·e÷πsà <Ísꓤ>∑T´\T. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. >∑T&ç ôV’≤+<äe dü+düÿè‹ dü+Á|ü<ëj·÷\˝À Á|üÁ|ü<∏äyÓTÆq~ <˚yê\j·T+. n<Ûäs¡à+ ‘ê‘êÿ*ø£ Á|üjÓ÷»Hê\H˚ ø£*ZdüTÔ+~.com . ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 46 http:\\www. M. ø±ì áHê&ÉT eTìwæ Ä˝À#·q˝À uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. Ä ‘·<äT|ü] n~ |üP]Ô HêX¯q+ bı+<äø£ ‘·|üŒ<äT. <Ûäs¡à ìj·T+Á‘·D‘√H˚ e÷qe Jeq+ eTT&ç|ü&çj·TTqï~. Bì˝À uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT •˝Œ s¡÷|ü+˝À ø£ìŒkÕÔ&ÉT. Hê&ÉT`H˚&ÉT`$yêVü≤e´edüú Á≈£Ls¡yÓTÆq eTè>±\‘√. Á|üdüTÔ‘·+ nsTT<ës¡T e+<ä\ ø£è‘·T\T e÷Á‘·y˚T \uÛÑ´+. Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡‘· Hê´j·TkÕúHê\˝À mH√ï mHÓïH√ï $&Ü≈£î\ πødüT\T yê<ä Á|ü‹yê<äq\˝À ñHêïj·T+fÒ |ü]dæú‹ @ dæú‹øÏ #˚]+<√ #Ó|üŒe#·TÃ. n<Ûäsêàìï <Ûäs¡à+>± ìs¡÷|æ+#·&É+ #˚dü÷Ô >∑T&çøÏ b˛sTT f…+ø±j·T\T mìï |ü>∑\Tø={Ϻq |òü*‘·+ X¯Sq´+.

e÷qe Jeq+ eTT–dæq uÛÑ÷eT+&É˝≤\ >∑T]+∫ #Ó|üŒ&É+ »]–+~. yêqs¡T\T lsêeT#·+Á<äTì #·T≥TºeTT{Ϻ yês¡yê] Vü≤sê¸ìï e´ø£Ô |üs¡∫]. XÊg kÕ+πø‹ø£ |üs¡+>± eTq+ eTq uÛÑ÷$T qT+&ç eTq Á|üø£ÿ ñqï nìï Á>∑Vü‰\≈£î yÓfi¯fl>∑*π> kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ Ç+ø± eTq≈£î düeT≈£L&É˝Ò<äT. eTs√ bÕ\|ü⁄+‘·˝Àì dü÷s¡´ ≈£î≥T+u≤\ kÕúsTT. düeTdüÔ <˚e‘·\T dü+‘√wæ+∫]. lsêeTT&ÉT ‘·q n+ãT\bı~ qT+&ç ÁãVü‰àgeTTqT rdüTÔ+&É>± düø£\ <˚e‘·\T Äø±X¯+ qT+&ç MøÏådüTÔ+&É>± j·÷e‘Y Á|üø£è‹ X¯≈£îÔ\T ÁãVü≤àg+yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔ+&É>± lsêeTT&ÉT ÁãVü‰àg+ m≈£îÿô|{Ϻ ÁãVü≤àeT+Á‘·+‘√ $+{Ï Hês¡ì dü+~Û+∫ sêeD≤düTìô|’ $&ç#ÓqT. lsêeT#·+Á<äTìøÏ $<ä´ì uÀ~Û+#˚ dü+<äs¡“¤+˝À e•wü˜ eTVü≤]¸ á nq+‘· $X¯«+˝Àì nH˚ø£ Á>∑Vü≤ eT+&É˝≤\T>∑T]+∫. düTÁ^e⁄&ÉT. |ü>∑ ˝Ò<ë ø£ø£å ˝Ò<ë eTs√. bÕ\|ü⁄+‘·\˝Àì dü÷s¡´ eT+&É˝≤\˝Àì uÛÑ÷eT+&É˝≤˝À¢ ø=qkÕ>∑T#·Tqï e÷qe Jesê• Jeq >∑eTHêìï #Ó|üŒ&É+ »]–+~. Äø±X¯+ ìs¡à\yÓTÆq~.oursubhakaryam. Ä ‘·<äT|ü] $. ˇø=ÿø£ÿ bÕ\|ü⁄+‘·˝À y˚\ dü÷s¡´ Á>∑Vü‰\T. Bìô|’ Jesê•.A. eT] á nq+‘· bÕ\|ü⁄+‘·\˝À eTq ªªuÛÑ÷$Tμμ@bÕ{Ï~? á nq+‘· $X¯«+˝À eTìwæ kÕúsTT @bÕ{Ï<√ me]øÏ me]øÏyêπs Ä˝À∫+#ê*‡q $wüj·T+..oursubhakaryam. j·÷e‘Y Á|üø£è‹ X¯≈£îÔ\T Äq+<ä+‘√ |ü⁄\øÏ+∫ #·\¢{Ï ÁbÕD>±* M#ÓqT. ˇø£ bÕ\|ü⁄+‘·˝À ñqï eTs√ ñqï‘· kÕúsTT ø£*Zq eTs√ ˝Àø£+˝À ñqï‘· JeHêìï eTìwæ bı+<äT#·THêï&ÉT.. yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ Á>∑Vü‰\T. á Jesê•˝À e÷qe Jesê• ˇø£{Ï. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. á ‘=$Tà~ Á>∑Vü‰\˝À uÛÑ÷$T ˇø£{Ï. πøe\+ ø=ìï Á>∑Vü‰\ es¡≈£î yÓfi¯fl>∑\&ÉT áHê{Ï eTìwæ. á X¯øÏÔ n+‘ê <Ûäs¡à ìj·T+Á‘·D˝À ø=qkÕ>∑T#·Tqï~. Ç≥T Vü≤‘·´ >±$+#·ã&çq e´øÏÔ ˝Ò<ë e´≈£îÔ\ Vü≤è<äj·÷\˝À ñ<䓤$+#˚ u≤<Ûä ñdüTs¡T>± |ü]D≤eT+ #Ó+~.Lit).ÛwüqT&ÉT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ø£s¡à nq>± eTìwæ #˚ùd eT+∫ #Ó&ÉT. dæú‹ eTq≈£î @ e÷Á‘·eTT ‘Ó*j·T<äT. Á|ü‹ ˇø£ÿ dü÷s¡´Á>∑Vü‰ìøÏ mì$T~ Á>∑Vü‰\ ≈£L≥$T. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. sêeD≤düTs¡Tì eTs¡D+ ‘·<äT|ü] <˚e‘·\T eTT+<äT>± #Ó|æŒq $<Ûä+>± sêeD≤düTs¡Tì eTs¡D |òüT&çj·T\T ÄdüqïyÓTÆq$. e÷qe Jeq düèwæº ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq uÛÑ÷eT+&É˝≤\ >∑T]+∫ á e•wü˜ eTVü≤]¸ #Ó|üŒ&É+ »]–+~. uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq X¯ã›+‘√ n‹ y˚>∑eTT>∑ uÀsTT sêeD≤düT] s=eTTàì N*à y˚ôdqT.(Eng. j·TT<äΔuÛÑ÷$T˝À ñqï lsêeT+Á<äT&ÉT ‘·q s¡<Ûä+ ~– eTT+<äT>± dü÷s¡´uÛÑ>∑yêqTìøÏ qeTdüÿ]+#ÓqT. Çø£b˛‘˚ ˇø£ bÕ\|ü⁄+‘·˝À ñqï nH˚ø£ uÛÑ÷eT+&É˝≤\˝À Jeq+ kÕ–düTÔqï Je⁄\˝À e÷qeC≤‹ ˇø£{Ï. ÁbÕD+ rùd Vü≤≈£îÿ ÁbÕD+ b˛ùd <Ó’yêì<˚ ‘·|üŒ y˚¬se«]ø° ˝Ò<äT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.com . Vü≤‘·´ #˚dæq e´øÏÔì. Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. n‘·ì yês¡düT\qT. nH˚ø£ dü÷s¡´ ≈£î≥T+u≤\ >∑T]+∫ #Ó|üŒ&É+ »]–+~. n~ bÕ\TZD e÷dü ãVüQfi¯ |üø£å ne÷yêdü´.A. ˇø£ J$ì Vü≤‘·´ #˚j·T&ÉeTq>± <Ó’e+ <ë]øÏ n&ÉT¶ |ü&É&Éy˚T. dæú‹ \j·T nH˚$ @s¡Œ&ÉT#·Tqï$. Á|üdüTÔ‘·+ eTq≈£îqï Ä<ÛäTìø£ f…ø±ï\Jì $T+∫q n<ÛäTìø£ f…ø±ï\J Ç‘·s¡ ˝Àø±\˝Àì Ç‘·s¡ uÛÑ÷eT+&É˝≤˝À¢ ìedæ+#˚ e÷qe⁄\T ø£*–j·TTHêïs¡T. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. yês¡T @sêŒ≥T #˚düTø=qï XÊgkÕ+πø‹ø£ |ü<äΔ‘·T\ <ë«sê eTq á uÛÑ÷$Tô|’ Á|üy˚•+#·T≥≈£î Á|üj·T‘·ïeTT\T #˚düTÔHêïs¡T. n+‘· es¡≈£î $$<Ûä u≤DeTT\qT sêeD≤düTs¡Tìô|’ dü+~Û+∫q lsêeTTq≈£î ‘·fi¯ó≈£îÿq yÓT]dæq Ä˝À#·q ÁãVü‰àg+ dü+~Û+#·&É+. Ç~ eTq+ ñ+≥Tqï $X¯« s¡Vü≤dü´+. \ø£åàDT&ÉT. eT] eTq ñ+≥Tqï bÕ\|ü⁄+‘·˝Àì Ç‘·s¡ dü÷s¡´eT+&É˝≤\ |ü]dæú‹ ø£˙dü+ eTq≈£î ‘Ó*j·T<äT. BìøÏ ì<äs¡Ùqy˚T ‘·s¡#·T uÛÑ÷eT+&É\+ô|’øÏ e∫Ãb˛‘·Tqï ô|ò¢sTT+>¥ kÕdüsY‡. #˚‹qTqï $\T¢ u≤DeTT\‘√ u≤≥T sêeDT&ÉT H˚\ô|’|ü&ç ÁbÕDeTT\T $&ç#ÓqT. M.. Ä‘·<äT|ü] sêeDTì Ä‘·à <˚e‘·˝Àø£eTTq≈£î Á|üj·÷DyÓTÆ yÓ&É˝…qT. ÄX¯j·TeTH√. e+XÊ\qT @&ÉT ‘·sê\bÕ≥T HêX¯q+ #˚ùddüTÔ+~. á nq+‘· $X¯«+˝À ñqï nH˚ø±H˚ø£ bÕ\|ü⁄+‘·\˝Àì düeTdüÔ Á>∑Vü≤eT+&É˝≤\qT á nq+‘·yÓTÆq X¯Sq´+˝Àì düeTdüÔ bÕ\|ü⁄+‘·\qT ìj·T+Á‹+#˚~ z n<äT“¤‘·yÓTÆq ªX¯øÏÔμ. Bìì }s¡Δ« ˝Àø±\+<äTs¡T.com eTq $X¯«s¡Vü≤dü´+ á n<äT“¤‘· nq+‘· $X¯«+˝À mH√ï bÕ\|ü⁄+‘·\T ø£\e⁄.. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 47 http:\\www. á X¯øÏÔe\qH˚ düèwæº. eT+∫ ø£s¡à #˚düTø=qï Ä Ä‘·à »Hêà+‘·s¡+ eTs√ X¯óuÛÑ˝Àø£+ ˝Ò<ë ñqï‘· ˝Àø£+˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|≥ºã&ÉTqT. á <Ûäs¡à ìj·T+Á‘·D˝Àì ˇø£ uÛ≤>∑eTT ªJ$`ø£s¡àμ. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. $$<Ûä uÛÑ÷eT+&É˝≤\˝À Jeq+ kÕ–düTÔqï $$<Ûä e÷qe⁄\T yês¡T. dæ<ëΔ+‘·eTH√ ù|s¡T ô|{Ϻ #˚ùd Vü≤‘·´ ˝Ò<ë Vü≤‘·´\ e\q n≥T<Ó’e XÊbÕìøÏ. eTìwæ @ dü÷s¡´ eT+&É\+˝À #˚düTø=qï #Ó&ÉT ø£s¡àì Ä dü÷s¡´eT+&É\+˝ÀH˚ nqTuÛÑ$kÕÔ&ÉT.

<˚e‘·\T >=|üŒ>± #·÷#·Tø=qT#·THêïs¡T. sêeD≤düTs¡Tì ø=\Te⁄ ø±s¡D+>± yêsê$<Ûä+>± Á|üe]Ô+∫Hês¡ìj·TT. e÷j·T\e÷] sTT+Á<äõ‘·TÔì \ø£åàDT&ÉT #·+|æq düú˝≤ìï #·÷|ædü÷Ô. ‘·qT ≈£î+uÛÑø£s¡Tíì #·+|æq düú˝≤ìï. |ü⁄wüŒø£eTqT ù|s¡T‘√ dü÷s¡´ø±+‹ ø£*Zq $e÷qyÓTTø£{Ï ñqï~. >∑‘·+˝À sêeDe<Ûä ø±s¡´+ ø±s¡D+>± <˚e‘·\T |ü{≤º_Ûùwø£eTTq≈£î $|òüTïeTT\T ø£*Z+∫] nì <äX¯s¡<ÛäT&ÉT |ü˝…ÿqT. Ä+»H˚j·TTì #˚‹˝À eTs¡DÏ+∫q <Ûä÷Áe÷≈£åî&ç eTs¡D düú˝≤ìï. Ä düeTTÁ<äeTTq≈£î ñ‘·Ôs¡eTTq yêqs¡ ùdq\Tñ+&ÉT≥≈£î @sêŒ≥T #˚dæq •_s¡eTT\qT #·÷|æ+#ÓqT.ÛwüD.Lit). sêø£ådüT\≈£î yêqs¡T\≈£î »]–q j·TT<äΔ+˝À s¡ø£Ô+‘√ ‘·&çdæ Ç+ø± Äs¡≈£î+&Ü ñ+&çq j·TT<äΔuÛÑ÷$T H˚\qT lsêeT#·+Á<äT&ÉT d”‘ê<˚$øÏ #·÷|æ+#ÓqT. ø√]q $<ÛäeTT>± ø√]q düú˝≤ìøÏ n‹ y˚>∑eTT>± yÓfi¯fl>∑\<äT Ä |ü⁄wüŒø£ $e÷q+.. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 48 http:\\www. $X¯«ø£s¡à#˚ ì]à+|üã&çq ¬ø’˝≤dü •Ks¡eTTq≈£î düe÷qyÓTÆq Á‹≈£L≥ •Ks¡eTT q+<äT ñqï \+ø±|ü⁄s¡eTTqT.ÛwüqT&ÉT Ä |ü⁄wüŒø£ $e÷Hêìï dæ<äΔ+ #˚ôdqT.com <äX¯s¡<ÛäTì kÕø屑êÿs¡+ eTs¡DÏ+∫q <äX¯s¡<ÛäT&ÉT lsêeT#·+Á<äTì #Ó+‘· Á|ü‘·´ø£åeTjÓT´qT. ñqï‘· ˝Àø±\≈£î #˚]qyê]øÏ qs¡ø£u≤<Ûä\T+&Ée⁄. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. $. J$+∫ ñqï yê]øÏ <˚Vü≤+ $&ç∫q yê]øÏ πøe\+ <äXÊuÛÒ<äeTT ‘·|üŒ eTπs~j·TT ñ+&É<äT. $e÷q+˝À lsêeT#·+Á<äTì Á|ü≈£ÿq ÄqTø=ì ≈£Ls¡TÃqï d”‘· Ä $e÷q+ qT+&ç Á|üø£ÿ\≈£î #·÷&É≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫q~. ‘·q ø=s¡≈£î j·TT<äΔeTT #˚dæ ‘·q≈£î $TøÏÿ* ñ|üjÓ÷>∑|ü&çq j·÷e‘Y yêqs¡T\qT ‘·>∑TØ‹>± dü‘·ÿ]+∫ dü+‘√wü ô|f…ºqT lsêeT#·+Á<äT&ÉT. j·TT<äΔeT+<äT ≈£îuÛÒs¡T&çì »sTT+∫ sêeD≤düTs¡T&ÉT Ä $e÷Hêìï Á>∑Væ≤+#ÓqT. Ä n<äT“¤‘· ùd‘·T yês¡~Ûì q\T&ÉH˚ yêqs¡T&ÉT @ $~Û+>± ì]à+∫q~ $e]+#ÓqT. yê] Á|ües¡Ôq≈£î yês¡T ø±s¡≈£î\T ø±s¡ì ÄyÓT #Óô|ŒqT. ¬ø’ø£øÏ∫Ãq e÷≥ ‘·|üŒì yê&çHÓ’q+<äTq ìqTï n&Ée⁄\≈£î |ü+bÕqH˚ u≤<Ûä $T–* b˛sTTq~. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. Ç~ #Ó’Á‘· X¯óø£¢ |üø£å ‘·~j·T |òüT&çj·T\˝À »]q~.ÛwüDTìøÏ #Ó|üŒ&É+ »]–+~. Ä $e÷q+˝À lsêeT#·+Á<äT&ÉT d”‘ê<˚$. >±j·TeTT\ u≤]q |ü&çq yêqs¡T\ >±j·TeTT\T eT≥Te÷j·T+ #˚j·TeTì lsêeT#·+Á<äT&ÉT sTT+Á<äT&çì es¡eT&É>∑>±. <˚Vü≤+ $&ç∫q ñqï‘·T\ Ä‘·à }s¡Δ«eTTK+>± ñqï ñqï‘· ˝Àø±\˝À ñ+&ÉTqT. Á|üø£è‹ ìs¡“¤+<äeTT n#·Ã≥ ˝Ò<äT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.oursubhakaryam. yÓqTyÓ+≥H˚ Ä sêø£ådüT&ç eTs¡Dyês¡Ôì Ä+»H˚j·TT&ÉT d”‘·≈£î ‘Ó*j·T|üs¡#ÓqT.A. sTT|ü&ÉT u≤<Ûä ‘=\–q~ nì <äX¯s¡<ÛäT&ÉT lsêeT#·+Á<äTì‘√ nHÓqT.. nø£ÿ&ÉTqï sêø£ådüø±+‘·\≈£î Vü‰ì #˚j·Te<ä›ì d”‘ê<˚$ Ä+CH˚j·TTìøÏ C…ô|ŒqT. $. \+ø±q>∑]˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·T≥≈£î ‘êeTT ì]à+∫q n<äT“¤‘· ùd‘·T yês¡~Ûì #·÷|ædü÷Ô Ä düeTTÁ<ä eT<Ûä´˝À ˇø£Hê&ÉT Ä+»H˚j·TT&ÉT \+≈£î yêj·TTe÷sêZq edüTÔqï düeTj·T+˝À ùd<ä rs¡TÃø=qT≥≈£î n+‘·es¡≈£î düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑Tq ñqï yÓTÆHêø£ |üs¡«‘·+ düeTTÁ<ä|ü⁄ ñ|ü]‘·\+ô|’øÏ e∫à ñ+&çq Ä n<äT“¤‘· ã+>±s¡T eHÓï\ B$ì d”‘ê<˚$øÏ #·÷|æ+∫ $e]+#ÓqT.ÛwüDT&çì \+ø±~ÛH˚‘·>± lsêeTT&ÉT >±$+#ÓqT. lsêeT#·+Á<äT&ÉT Ä+»H˚j·TTì |æ\∫ sêeD≤düTs¡Tì eTs¡Dyês¡Ôì d”‘ê<˚$øÏ ‘Ó\|üeTHÓqT.ÛwüDT&ÉT e∫à ‘·qqT ø£*dæq düú\eTTqT #·÷|æ+#ÓqT. uÛÑ$wü´‘Y˝À lsêeTT&ÉT Ä#·]+#·e\dæq ø±s¡´eTT\qT <äX¯s¡<ÛäT&ÉT #Ó|æŒ dü«s¡ZeTTq≈£î yÓ&É*Hê&ÉT. <˚e‘·T\T yÓ&É*] dü+‘√wüeTT‘√. Ä+»H˚j·TT&ç‘√ Á|üj·÷DeTTq≈£î dæ<äΔeTjÓT´qT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. \ø£åàDTì øö–*+#·Tø=ì Äos¡«~+#ÓqT. Ä ‘·<äT|ü] #Ó’Á‘· X¯ø£¢|üø£å $~j·T s√Eq $. düTÁ^e⁄\≈£î yê]yê] dü‘·T\‘√ ‘·eT‘√bÕ≥T Á|üj·÷DeTe«e˝…qì Ä<˚•+#ÓqT. j·TT<ä›eT+<äT ‘·q≈£î ñ|üø±s¡+ #˚j·T<ä\∫ j·TT<äΔ+˝À bÕ˝§Zì eTs¡DÏ+∫q yêqs¡T\≈£î |ü⁄q'J$‘·+ Á|ükÕ~+#·eTì. sTT+Á<äT&ÉT ‘·<ÛëdüTÔ nìq yÓ+≥H˚ j·TT<äΔ+˝À eTs¡DÏ+∫q yêqs¡T\+<äs¡÷ ìÁ<ä qT+&ç y˚T˝§ÿìqyês¡T e˝… |ü⁄q'Jeq+ bı+~].com . ≈£îe÷s¡T&Ó’q lsêeT#·+Á<äT&çì øö–*+#·Tø=ì dü+‘√wü+‘√ Hêj·THê qqTï <˚e˝Àø£eTT˝À eTTqT\T.A. \+ø±q>∑s¡+˝À ø=~› ø±\eTT ùd<äBs¡e\dæ+~>± $. $. ø±ì ìqTï $&ç∫ ñ+&ÉT≥e\q Hê≈£î dü+‘√wü+ ˝Ò<äT.(Eng. ˝Àø£ <Ûäs¡àeTT Ä<Ûës¡+>± d”‘ê<˚$ n+<äs¡÷ #·÷düTÔ+&É>± n–ï Á|üy˚X¯+ #˚dæ n–ï qT+&ç q&É∫ e#ÓÃqT.ÛwüDT&ÉT lsêeTTìï ø√s¡>± ‘·qT ‘·q k˛<äs¡TìøÏ∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ ‘·q ø=s¡≈£î m<äTs¡T #·÷düTÔqï ‘·q k˛<äs¡T&ç #Ó+‘·≈£î @e÷Á‘·+ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü yÓfi¯fl e\dæ ñ+<äìj·TT. M. uÛÑs¡‘·T&çì #·÷&Ü\ì ‘·q eTqdüT‡ ø√s¡Tø=+≥T+<äì lsêeTT&ÉT ‘·q ô|<ä›]ø±ìï yÓ*ãT∫ÃHê&ÉT. eTs¡T»qà X¯Øs¡ <Ûës¡DeTT yê] sTTcÕºqTkÕs¡yÓTÆ ñ+&ÉTqT. ÁãVü≤àdüTÔ&çì #·+|æq düú˝≤ìï. |ü<äTHê\T>∑T dü+e‘·‡s¡eTT\T |üP]Ô nsTTq eTs¡Tdü{Ï s√Eq ‘·qT sêì jÓT&É\ uÛÑs¡‘·T&ÉT n–ï Á|üy˚X¯eTT #˚j·TTqì Á|ü‹»„ #˚dæHê&Éì lsêeTT&ÉT $. k˛<äs¡T&ÉT \ø£åàDT&ÉT. ø£qTø£H˚ ˇø£Hê&ÉT <˚Vü≤+$&ç∫q <äX¯s¡<ÛäT&ÉT <˚Vü≤s¡÷|ü n\+ø£sêeTT\‘√ ø=&É≈£î eTT+<äTs¡ Á|ü‘·´ø£åeTjÓT´qT. lsêeT#·+Á<äT&ÉT Ä»„ sTT∫Ãq yÓ+≥H˚ Ä |ü⁄wüŒø£ $e÷q+ q&ÉT|ü⁄yê&ÉT $e÷qeTTqT Äø±X¯+˝À q&É|ü&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. eT]j·TT uÛÑs¡‘·Tì #·÷∫ #ê˝≤ s√E˝…’q<äì.oursubhakaryam. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.

‹s¡Tqy˚«$ |ü≥íeTT\T.A. »&É\‘√ ˙ bÕ<äT≈£î\qT ‘·q •s¡düT‡ô|’ <Ûä]dü÷Ô ˙sêø£ ø=s¡¬ø’ m<äTs¡T #·÷düTÔHêï&Éì uÛÑs¡<Ûë«» eTVü≤]¸ #Ó|üŒ&É+ »]–+~. ˇø£ÿ $. $.com sêeDTì ‘·+Á&ç ÁãVü≤àDT&ÉT ‘·*¢ ø£åÁ‹j·T Ád”Ô. nÁ‹eTVü≤]¸ì.ÛwüDTì uÛ≤s¡´ eTTqï>∑T Ád”Ô\qT ‘·eT‘√bÕ≥T rdüT¬øfi¯fle˝…qì ø√]ø£ yÓ*ãT#·Ã&É+‘√ sêe÷»„‘√ |ü⁄wüŒø£ $e÷q+ Ä–q~. ø£qTø£ sTT‘·ì ≈£îe÷s¡T&ÉT ÁãVü‰àDT&ÉT ø±<äT. sêeDTì ‘·*¢ $ÁdüedüTì ñ+|ü⁄&ÉT >∑‘ÓÔ. Ä+»H˚j·T |ü]yês¡eTT\‘√ ≈£L&çq |ü⁄wüŒø£ $e÷q+ ùd‘·Tyês¡~Ûô|’øÏ sêuÀj˚T düeTj·T+˝À d”‘ê<˚$ ‘·eT‘√bÕ≥T düTÁ^e⁄ì uÛ≤s¡´ ‘ês¡. n+‘·≥ düMT|ædüTÔqï njÓ÷<Ûä´ì #·÷&Ü\H˚ ‘·|üq ÄÁ‘·T‘·‘√ |ü⁄wüŒø£$e÷qeTT˝À n+‘·es¡≈£î Äd”qT˝…’ ñqï düTÁ^e $. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.ÛwüqT&ç uÛ≤s¡´ njÓ÷<Ûä´≈£î |üj·TqeTe«˝Ò<äT. >∑TÁs¡eTT\‘√ n‘·´+‘· eTH√Vü≤s¡yÓTÆq Ä njÓ÷<Ûä´ q>∑sêìï >±+∫q Ä |ü⁄wüŒø£ $e÷q Á|üj·÷DÏ≈£î\+<äs¡T eTT#·Ã≥ |ü&çHês¡ì yê©àøÏ eTVü≤]¸ ‘·q uÛ≤eqqT ‘Ó*|æ]. $. $e÷q+ ~–q yÓ+≥H˚ Ä uÛÑs¡<ë«» eTT˙X¯«s¡TìøÏ qeTdüÿ]+∫ njÓ÷<Ûä´ q>∑] jÓ÷>∑πøåe÷\T.ÛwüD Ä+»H˚j·TT\T ôd’‘·+ ô|’øÏ ˝Ò∫ <ä÷sêq ø£ì|ædüTÔqï njÓ÷<Ûä´qT m>∑dæ m–dæ #·÷&É≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫]. ø£qTø£ á j·TT<äΔ+˝À Vü≤‘·e÷s¡Ãã&çq M]e\q ÁãVü≤àVü≤‘·´ bÕ‘·ø£+ me]øÏ ÁbÕ|æÔ+#·˝Ò<äT. lsêeTT&ÉT dü+#·s¡+∫q Ä |ü$Á‘· ÁbÕ+‘·+˝À sTT|üŒ{Ï ø=+‘·eT+~ yês¡yê] ø±fi¯fl≈£î #Ó|ü\T <Ûä]+#·s¡T. Ä ø±s¡D+>± yê] njÓ÷<Ûä´ e÷s¡ZeT+‘ê MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. @qT>∑T\T. ø£qTø£ sêeDT&ÉT ø£åÁ‹j·TT&ÉT ø±<äT. ‘·qT X¯ã]ì #·÷∫q düú˝≤ìï. Ä eTT˙X¯«s¡T&ç∫Ãq s¡T∫ø£s¡yÓTÆq $+<äTì d”«ø£]+#·&É+ »]–q~. Ä ùd‘·T yês¡~Û ìsêàD\ düeTj·T+˝Ànq>± ùd‘·T yês¡~Û ì]à+#˚ düeTj·÷ìøÏ.. Ä $<ÛäeTT>± lsêeT#·+Á<äT&ÉT düeTTÁ<äT&çì Á|üdüqï+ #˚düTø=ìHê&ÉT. uÛÑs¡<ë«» eTVü≤]¸ ‘·q ÄÁX¯eT+˝À lsêeT d”‘ê düy˚T‘·+>± e∫Ãq j·÷eqà+~øÏ n<äT“¤‘·yÓTÆq $+<äTqT @sêŒ≥T #˚ôdqT. Á|ü»\ jÓ÷>∑πøåe÷\T Ä ‘·<äT|ü] ‘·q ‘·\T¢\. lsêeT#·+Á<äTì ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î düø£\ ø±\eTT\˝ÀqT njÓ÷<Ûä´≈£î uÀe⁄ e÷s¡Z+˝À düø£\ ‹j·T´ì |ü+&ÉT¢ <ä+&ç>± #Ó≥¢≈£îø±j·TTq≥T¢ uÛÑs¡<ë«» eTVü≤]¸ es¡eTTqT sTT#ÓÃqT. ‘·q k˛<äs¡T&ÉT uÛÑs¡‘·T&ç jÓ÷>∑πøåeTeTT\T ≈£îX¯\ Á|üX¯ï\qT n&É>∑&É+ »]–q~. ø£åÁ‹j·TT&ÉTqT ø±<äT. ùd‘·T yês¡~Û ì]à+∫q ‘·<äT|ü] nø£ÿ&ç düeTTÁ<ä ˙{ÏeT≥º+˝À ‘·–Zq ˙{Ï |”&Éq X¯øÏÔ ø±s¡D+>± j·TT<ëΔq+‘·s¡+ ãj·T≥|ü&çq ÁbÕ+‘ê˝Ò áHê{Ï eT<ÛäT¬s’ |ü≥ºD+.Lit). ‹s¡Tq˝Ò«$ |ü≥ºD≤\T düeTTÁ<ä >∑s¡“¤+˝À ñ+&çq$. sTT‘·&=ø£ #Û·+&Ü\T&ÉT. sTT‘·&ÉT ÁãVü≤àDT&ÉT ≈£L&Ü ø±<äT.ÛwüDT&ÉT. á ùd‘·T ìsêàD+ düe´+>± »s¡>±\ì ÄHê&ÉT lsêeT#·+Á<äT&ÉT ø£&É* rsêq •e*+>±ìï Á|ü‹wæº+#·&É+ »]–q~. sTT‘·>±&ÉT #Û·+&Ü\T&ÉT. ãTTwü´eT÷ø£|üs¡«‘êìï #·÷|ædü÷Ô ‘êqT düTÁ^e⁄&çì ø£*dæq $<ÛëHêìï. e÷Ø#·Tì düeTTVüA+‘√ sêeD≤düTs¡T&ÉT d”‘ê<˚$ n|üVü≤]+#·&É+ Ä ‘·<äT|ü] düTÁ^yê<ÛäT\‘√ ø£\e&É+ ùd‘·Tyês¡~Û ìsêàD+ sêeD≤düTs¡Tì ˙e⁄ Vü≤‘·e÷s¡Ã&É+ düeTdüÔ dü+|òüT≥q\qT H˚qT á ÄÁX¯eT+ qT+&˚ Hê eTH√H˚Á‘·+‘√ MøÏå+#·&É+ »]–+~ n+≥÷ uÛÑs¡<ë«» eTVü≤]¸ lsêeTTìøÏ $e]+#ÓqT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. Hês¡egeTT\T <Ûä]dü÷Ô.oursubhakaryam. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 49 http:\\www. e÷j·T\‘√ e´eVü≤]+∫ J$+∫q dü÷s¡ŒDK Ád”Ôø±<äT n+<äT#˚‘· Ád”Ô Vü≤‘·´ bÕ‘·ø£+ ≈£L&Ü @s¡Œ&É˝Ò<äH˚~ á ø±e´ s¡#·sTT‘· yê©àøÏ ìs¡íj·T+.A. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. áHê{Ï Á|üdæ~Δ eT<ÛäTs¡ MTHêøÏå <˚$ $\dæ*¢q eT<ÛäT¬s’ |ü≥ºD+. sêeD≤düTs¡Tì uÛ≤s¡´ì düeTT<ësTT+#·T≥≈£î ‘√&çø√&É\T ñ+&Ée\dæq q+<äTq $.com . Äø±X¯e÷s¡Z+˝À |üj·TìdüTÔqï n<äT“¤‘· |ü⁄wüŒø£ $e÷q+ njÓ÷<Ûä´qT düMT|ædüTÔ+&É>± ‘·q ‘·+Á&ç bÕ*+∫q ÄjÓ÷<Ûä´≈£î qeTdüÿ]+|üeTì lsêeT#·+Á<äT&ÉT d”‘ê<˚$øÏ dü÷∫+#ÓqT. ø£qTø£H˚ e÷j·T\ $<ä´‘√ J$+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü d”‘ê n|üVü≤s¡DqT e÷j·T\‘√ kÕ~Û+#ê&ÉT. ~e´ uÛÑeqeTT\ düeTT<ëj·T+‘√qT. Äj·Tq uÛ≤s¡´ nqdü÷j·T‘√ e÷{≤¢&çq düú˝≤ìï lsêeT#·+Á<äT&ÉT d”‘ê<˚$øÏ #·÷|æ+#ÓqT. ‘·qT e÷≥ sTT∫Ãq $<ÛëHêìï d”‘ê<˚$øÏ lsêeT#·+Á<äT&ÉT $e]+#ÓqT. |ü<äTHê\T>∑Tdü+e‘·‡sê\T eqyêdü+ |üP]Ô#˚dæ #Ó’Á‘·X¯ó<äΔ |ü+#·$T Hê&ÉT lsêeT#·+Á<äT&ÉT d”‘ê<˚$‘√ uÛÑs¡<ë«» eTVü≤]¸ ÄÁX¯eTeTTq $e÷q+ ~¬>qT. lsêeT#·+Á<äT&ÉT d”‘ê<˚$ düTÁ^e⁄&ÉT. d”‘·<˚$ nVü‰«q+ bı+<ä>± düsê«+>∑ düT+<ä]j·T>∑T ‘ês¡ n‹$qj·TeTT>± yêqs¡ Ád”Ô\qT yÓ+≥u…≥Tºø=ì |ü⁄wüŒø£$e÷q+ #˚¬sqT. áyÓT $yêVæ≤‘·j·TT ø±<äT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. »sƒêj·TTe⁄ sêeD≤düs¡Tì‘√ j·TT<äΔ+ >±$+∫q düú˝≤ìï #·÷|æ+#ÓqT. uÛÑs¡‘·T&ÉT <˚Vü≤ dü+kÕÿs¡eTT\T˝Òø£ H˚\ô|’ |üs¡T+&ÉT#·÷..ÛwüqT&ç uÛ≤s¡´ ‘·|üŒ. <ä+&Éø±s¡D´eTTq ˙e⁄ eTT˙X¯«sê<äT\qT sêø£ådü u≤<Ûä\qT+&ç s¡øÏå+#·&É+. Ç+Á<äTì q>∑s¡+‘√ düe÷qyÓTÆq ~e´ ø±+‘·T\T. Ä ‘·<äT|ü] ∫Á‘·≈£L≥ |üs¡«‘· düeT÷Vü‰ìï #·÷|ædü÷Ô ‘·eTT Ä |üs¡«‘· düeT÷Vü≤eTTô|’ |ü~ dü+e‘·‡s¡eTT\ eTT˙X¯«s¡T\‘√ >∑&ç|æq s√E\qT »„|æÔøÏ ‘Ó∫à #·÷|æ+#ÓqT. ùd‘·T˝À sêeTyês¡~Û ìsêàD+ ‘·<äT|ü] ˙s¡T rdæb˛e&É+ e\q á ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘·eTT\T ãj·T≥≈£î e∫Ãq$. M. ÄHê{Ï •e*+>∑ kÕú|üq #˚dæq |ü⁄D´πøåÁ‘·y˚T sêy˚TX¯«s¡+. ≈£qTø£ ùd‘·T yês¡~Û ìsêàD≤ìøÏ düeTTÁ<äT&ÉT |üP]Ô>± düVü≤ø£]+#ÓqT.(Eng. j·TT<ë›q+‘·s¡+ \+ø£˝Àì sêø£ådüÁd”Ô\+‘ê yÓ’<Ûäe´+ bı+~Hês¡T. njÓ÷<Ûä´≈£îb˛e⁄ e÷s¡ZeT+‘ê ø±\eTT‘√dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ‹j·T´ì |ü+&É¢ì ø£*Z+#·eTì lsêeTT&ÉT n&ç–q es¡eTTq≈£î Ä eTT˙X¯«s¡T&ÉT ‘·<ÛëdüTÔ nHÓqT.oursubhakaryam.

|ü<äTHê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ eqyêdüBø£å |üP]Ô#˚dæ njÓ÷<Ûä´|ü⁄]øÏ ‹]–edüTÔHêï&ÉH˚ Äq+<äø£s¡yÓTÆq yês¡Ô‘√ njÓ÷<Ûä´|ü⁄s¡+ |ü⁄\ø£]+∫q~. d”‘·‘√qT πøåeT+>± ‹]– e#·TÃ#·THêï&Éì #Ó|üŒ&É+ »]–q~. ‘·q eTT>∑TZs¡T n‘·Ô\≈£î d”‘· qeTdüÿ]+#ÓqT. yêqs¡T\≈£î lsêeTT&ÉT <Ûäefi¯ ø±+‘·T\ düTesêíuÛÑs¡eTT\qT ãVüAø£]+#ÓqT. |ü⁄wü´$T qø£åÁ‘·+˝À njÓ÷<Ûä´ |ü⁄s¡+ #˚s¡e˝…qì uÛ≤$+∫ n+‘·es¡≈£L >∑+>± rs¡eTTq ˙ nqï lsêeTT&ÉT y˚∫ eTs¡THê&ÉT |ü⁄wü´$T qø£åÁ‘·+˝À q>∑s¡ Á|üy˚X¯+ #˚j·TTqì Ä+CH˚j·TT&ÉT #Ó|æŒq e÷≥\øÏ uÛÑs¡‘·T&ÉT ÄÁ‘·T‘·|ü≥º˝Òì yê&ÉjÓT´qT.(Eng. |ü<äTHê\T>∑Tdü+e‘·‡s¡eTT\ eqyêdü Bø£åeTT–dæq~. k˛<äs¡ $TÁ‘· düy˚T‘·+>± πøåeT+>± ‹]– e#·TÃ#·THêï&ÉH˚ yês¡Ôì ˙≈£î ‘Ó\T|üeTì ‘·qqT |ü+|æHê&Éì Ä+»H˚j·TT&ÉT #Ó|æŒq yÓqTyÓ+≥H˚ ˇø£ÿkÕ] uÛÑs¡‘·T&ç ø£fi¯fl yÓ+≥ Äq+<ä uÛ≤cÕŒ\Tsê*q$. Vü≤qTeT+‘·T&ÉT qBrs¡eTT\qT rdüTø=ì e∫Ãq »\eTT‘√ lsêeTTìøÏ |ü{≤º_Ûùwø£eTT »]|æ+∫]. ø±cÕj·T egeTT\T <Ûä]+∫. q\T&ÉT yêj·TT >∑s¡T&ÉT y˚>∑eTT‘√ yÓ[fl ñ‘·Ôs¡ düeTTÁ<ä ˙{Ïì rdüTø=#ÓÃqT. $.com n‘·´+‘· s¡T∫ø£s¡yÓTÆq |ü+&É¢‘√qT. kÕ{Ï e÷qe⁄\qT Áù|eT‘√ #·÷&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü e÷qe X¯óuÛÑ ø£fi≤´D+ ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+∫ ‘·eT ‘·eT »qà\qT kÕs¡Δø£+ #˚düTø=+<äTs¡T. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. |üP\‘√qT ì+&çq~. Ä eTs¡THê&ÉT ‘·q k˛<äs¡T&ÉT lsêeT#·+Á<äeT÷]Ô e#·TÃqìj·TT. sTTø£ b˛‘˚ |æXÊ#ê\T..CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. Vü≤qTeT‘·T&ÉT. Ä ‘·<äT|ü] yê] sêC…’q sêeD≤düTs¡T&çì #·+|æ. njÓ÷<Ûä´ sê»kÕ<ÛäTe⁄\+<äs¡T. M. á |ü{≤º_Ûùwø£eTT Çs¡Te~ Hê\Ze eTVü‰j·TT>∑eTTq Á‘˚‘êj·TT>∑eTT˝À <Ûë‘· dü+e‘·‡s¡+˝À #Ó’Á‘· X¯ó<äΔ dü|üÔ$T >∑Ts¡Tyês¡+. Ä >∑TVüQ&ÉT n‘·´+‘· Äq+<ä dü+‘√wü|ü&çHê&ÉT Ä yês¡ÔøÏ. ø£]ƒø£H˚\ô|’ |üs¡T+&É≥ #˚dü÷Ô sê»´bÕ\q #˚j·TT#·T+&ÓqT. njÓ÷<Ûä´ |ü⁄s¡yêdüT\T Äø±X¯+yÓ’|ü⁄#·÷#·T≥ ÁbÕs¡+_Û+∫]. n~ lsêeTTq≈£î »qà‘ês¡ n>∑TqT.oursubhakaryam. lsêeTTì ‘·\T¢\T eTT>∑TZs¡T n$T‘êq+<ëìï bı+~]. ˇø£y˚fi¯ eTs¡Tdü{Ï s√Eq ‘·q nqï sêeT#·+Á<äT&ÉT sêì jÓT&É\ ‘·qT n–ï Á|üy˚X¯+ #˚j·TT<äTqì #Ó|æŒq e÷≥ nqïøÏ C≤„|üeTT+&ÉTqì ‘·\∫ m+‘√ Ä‘·è‘·‘√ uÛÑs¡‘·T&ÉT eTqdüT˝À y˚<äq #Ó+<äT #·T+&É>± Ä+»H˚j·TT&ÉT uÛÑs¡‘·Tì düMT|æ+#ÓqT. |ü⁄wüŒø£ $e÷q+ H˚\ô|’ Áyê˝…qT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.. Ä s√Eq |ü⁄qs¡«düT qø£åÁ‘·eTT ñqï~. øÏHÓïs¡. nqï sêeT#·+Á<äT&ÉT d”‘ê düy˚T‘·+>±. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 50 http:\\www. yÓqT yÓ+≥H˚ uÛÑs¡‘·T&ÉT |ü⁄wüŒø£$e÷q+ ˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ lsêeTTì bÕ<äeTT\≈£î qeTdüÿ]+#ÓqT.oursubhakaryam. ‘·q eTT>∑TZs¡T ‘·\T¢\≈£î lsêeTT&ÉT qeTdüÿ]+#ÓqT. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. j·TT<äΔ+˝À lsêeT#·+Á<ä eT÷]Ô ˇø£ÿ&˚ ˇø£s√Eq n|üsêwüíy˚fi¯ |ü<äTHê\T>∑Ty˚\eT+~ sêø£ådüT\qT #·+|æ. |ü⁄wü´$T qø£åÁ‘·eTTq »]–q~. <˚e‘·\T. e÷qe⁄\T>± »ìà+∫ ˝Àø£ ø£fi≤´D ø±s¡´Áø£eTeTT\qT #˚|ü≥Tº<äTs¡T. ø£qTø£ |ü⁄wü´$T qø£åÁ‘·eTT eTs¡THê&ÉT e#·TÃqT. y˚<ä ÁãVü≤àD |ü+&ç‘·T\T njÓ÷<Ûä´yêdüT\‘√ uÛÑs¡‘·T&ÉT lsêeTTì sêø£¬ø’ m<äTs¡T #·÷&É>± Äø±X¯+˝À <ä÷s¡+>± n<äT“¤‘·yÓTÆq ‘Ó\¢{Ï düTes¡í ø±+‘·T\‘√ lsêeTTì ‘√&É |ü⁄wüŒø£ $e÷q+ ø±qe#ÓÃqT. yÓ+≥H˚ lsêeTT&ÉT ‘·eTTà&çì Áù|eT‘√ <ä>∑Zs¡≈£î rdüTø=HÓqT. ãTTwæ eT+&É˝≤‘·à\T Ç‘ê´~ Ä‘·à\˙ï yê{Ï yê{Ï ø±s¡´+ eT]j·TT >∑‘· ø£s¡à\ nqTdü+<ÛëqeTT‘√ á uÛÑ÷$Tô|’ e÷qe⁄\>± »ìà+#·&É+ »s¡T>∑T#·Tqï~.A. sêø£ådüT\T. >±q >∑+<Ûäs¡T«&ÉT nsTTq nqïeTj·T´ á ø√e≈£î #Ó+~qyê&˚.Lit). lsêeT#·+Á<äT&ÉT πøåeT+>± njÓ÷<Ûä´øÏ e#·TÃ#·THêï&ÉH˚ yês¡Ô n+‘·'|ü⁄s¡+ eT]j·TT njÓ÷<Ûä´|ü⁄s¡yêdüT\≈£î ø£åD≤\˝À #˚]q~. uÛÑs¡‘·Tì rs¡T ` Jeq+ lsêeT#·+Á<äTì bÕ<äTø£\T•s¡düT‡ô|’ <Ûä]+∫q ø£åD+ qT+&ç uÛÑs¡‘·Tì JeqXË’* |üP]Ô>± e÷]b˛sTT+~.com .Ûwü. edæwüº eTVü≤]¸ Ä<Ûä«s¡´+˝À á |ü{≤º_Ûùwø£eTT »]–q~. øÏ+|ü⁄s¡Twü. n‹ düTìï‘·yÓTÆq eTè<äTyÓ’q ø£fi≤ø±s¡T\T>± ‘·eT ‘·eT JeHêìï ø=qkÕ–+#Ó<äs¡T. eqyêdü+ |üP]Ô #˚düTø=ì njÓ÷<Ûä´øÏ edüTÔqï ‘·qsêø£ì X¯è+–uÒs¡ eT+<äT>∑\ uÛÑ≈£îÔ&Ó’q >∑TVüQìøÏ n#·{Ï qT+&ç njÓ÷<Ûä´˝À ‘·q sêø£¬ø’ m<äTs¡T#·÷düTÔqï ‘·q k˛<äs¡T&ÉT uÛÑs¡‘·T&çøÏ ‘Ó*j·T#˚j·Te\dæ+~>± lsêeTT&ÉT Ä+»H˚j·TT\qT |ü⁄s¡e÷sTT+#ÓqT. ne<Ûä÷‘·\T ` eTìwæ ø£s¡à ìyês¡D á uÛÑ÷eT+&É\eTTô|’ e÷qe »qà <Ûä]+#˚ Ä‘·à\T mH√ï Ç‘·s¡ ˝Àø±\ qT+&ç edüTÔqïy˚. sêø£ådü. n+>∑<ä. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.A. lsêeT Ä»„ô|’ ãj·T\T<˚]q Ä+»H˚j·TT&ÉT X¯è+>∑uÒ] Á>±eTeT+<äTqï >∑TVüQì <ä]Ù+∫ ˙ ùdïVü≤‘·T&Ó’q lsêeTT&ÉT eqyêdüBø£å |üP]Ô #˚dæ ‘·eTTà&ç‘√qT. |æXÊ#·. Áù|‘ê‘·à\T á uÛÑ÷eT+&É\eTTô|’ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. n ‘·<äT|ü] ùd<är] Ä+»H˚j·TT&çì øö>∑*+#·Tø=ì sTT+‘·{Ï dü+‘√wüyês¡Ôì ‘Ó*|æq ˙≈£î H˚H˚$T sTT∫à ãTTD+ rs¡TÃø=q>∑\qì dü+uÛ≤wæ+#ÓqT. düø£\ kÂK´eTT\T $dü]®+∫. <˚e‘·\T. øÏ+|ü⁄s¡Twüß\T á uÛÑ÷eT+&É\eTTô|’ e÷qe⁄\T>± »ìà+∫ n‹ ñqï‘·yÓTÆq. øÏHÓïs¡. Ä‘·<äT|ü] lsêeTT&ÉT |ü<äø=+&ÉTy˚\ dü+e‘·‡s¡eTT\T sê»´eTTqT bÕ*+#ÓqT. düTÁ^e. Ä ‘·<äT|ü] $TøÏÿ* dü+‘√wü+‘√ lsêeTTì |ü{≤º_Ûùwø£+ »]–q~. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. Áù|‘ê‘·à\T.

á dü‘·´y˚T |üs¡e÷‘·à dü‘·´+. ô|’>± eT+<äVü‰dü+. uÛÑ$wü´‘Y\T Á|üdüTŒ≥+.com . kÕ{Ï e÷qe⁄\qT yê] yê] ø£s¡à\ qT+&ç s¡øÏå+#·&Éy˚T yê] ÄX¯j·T+. Ç~ kÕe÷qT´\≈£î ns¡ΔeTe«<äT.. <˚e‘·\˝À n‘·´+‘· ñqï‘·T\T <Ó’e Ä»„ô|’ á uÛÑ÷eT+&É\eTTô|’ ne<Ûä÷‘·\T>± »ìà+#Ó<äs¡T.com e÷qe⁄ì>± »ìà+∫ kÕ{Ï eTìwæì |”&ç+∫ kÕ{Ï eTìwæ jÓTTø£ÿ s¡ø£Ô e÷+kÕ\qT Á|ü‘·´ø£å+>±H√ ˝Òø£ |üs√ø£å+>±H√ uÛÑTõ+#Ó<äs¡T. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. düπs«»Hê' düTœH√uÛÑe+‘·T ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. Á|ü‹e÷≥ kÕe÷qT´\≈£î ªªyÓÁ]‘·q+μμ>±qT ªª|æ∫Ñ·q+μμ>±qT ø£ì|ækÕÔsTT >±ì yêdüÔyêìøÏ ˝À|ü\ <Ó’eø±s¡´+. dü«ØZj·T leT‹ Ç+~sê>±+BÛ á ÄJàsY <äsêZqT <ä]Ù+#·Tø=qï ‘·<äT|ü] ÄyÓT uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Á|ü<Ûëì>± mqTïø=qã&çHês¡T. uÛÑ÷$T n+fÒ eTq+ ìedædüTÔqï~ ˇø£fÒø±<äT. <Ó’e Ä»„ì n‹ K∫ä‘·+>± bÕ{ÏkÕÔs¡T. kÕ{Ï e÷qe⁄\qT Ä<Ûë´‹àø£ e÷s¡Z+ yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#Ó<äs¡T.oursubhakaryam. ‘·eT ø±s¡D+>± e÷qe⁄\T s√~ÛdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ <äT'œdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ. sTTø£b˛‘˚ ãTTwæ eT+&É\eTT˝Àì Ä‘·à\T jÓ÷>∑T\T >±qT. e÷≥\ <ë«sê eTìwæ Jeq dü‘ê´ìï Á>∑Væ≤+#·e#·TÃ. ‘·eT ‘·eT kÕ«s¡Δ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î kÕ{Ï e÷qe⁄\qT dü$T<ÛäT\T>± #˚düTø=ì ‘·eT ‘·eT ˝≤uÛ≤\qT bı+<äT<äTs¡T. á ne<Ûä÷‘·\≈£î uÛÑ÷‘·. á nq+‘· $X¯«+˝À ñqï nH˚ø£ e÷qe ˝Àø±\˝À á ne<Ûä÷‘·\T ‘·eT<Ó’q <Ó’eø±s¡´Áø£eTeTT\qT ìs¡«]Ô+#·T<äTs¡T. Ä ‘·<äT|ü] M] eTTì eTqTeT\T ôd’‘·+ M]ì <ä÷wæ+#· <äTs¡T. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ø±oàs¡T qT+&ç ø£Hê´≈£îe÷] es¡≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·˝À á ne<Ûä÷‘·\T düTes¡í nøå±s¡\‘√ qyÓ÷<äT#˚j·Tã&ܶs¡T. á $<ÛäyÓTÆq #·s¡´\˙ï m<äT{Ï yêì Ä‘·à≈£î n+{Ïô|≥Tºø=ì ñqï ø£s¡à ìyês¡D #˚j·TTqT. eTìwæ ‘·q≈£î ñqï. n+‘ê X¯Sq´+. Á|ü‹ ˇø£ÿ dü÷s¡´eT+&É\eTT˝ÀqT ˇø£ e÷qe ìyêdüyÓTÆq uÛÑ÷$T ø£\<äT. M] jÓTTø£ÿ Á|ü‹#·s¡´.(Eng.A. ìC≤ìøÏ düeTdüÔ e÷qeJeq+ ªªHê~`Hê~μμ nH˚ uÛ≤eq‘√ ô|qy˚düTø=ì eTVü‰ eèø£å+>± m~–q uÛ…’‹ø£|üs¡yÓTÆq e÷qdæø£|üs¡yÓTÆq j·÷e‘Y Jeq e´edüú πøe\+ ˇø£ÿ eTs¡D+ nH˚ ˇπø ˇø£ÿ dü+|òüT≥q‘√ eT≥Te÷j·T+ n+‘ê X¯Sq´+. ne<Ûä÷‘·\≈£î m˝≤+{Ï kÕ«s¡Δ+ ñ+&É<äT. ø±ì M] bÕbÕ\qT.oursubhakaryam. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. kÕ{Ï eTìwæøÏ }s¡≥ ø£*Œ+#ês¡T. á ne<Ûä÷‘·øÏ eTs¡D≤q+‘·s¡+ ì]à+∫q <äsêZ H˚&ÉT ÄJàsY <äsêZ>± Á|ü|ü+#·+˝À >=|üŒ ù|s¡T dü+‘·]+#·Tø=qï~.A. yê]øÏ |ü+#·uÛÑ÷‘ê\ qT+&ç ªªX¯øÏÔμμ Á|ükÕs¡eT>∑T‘·T+~. ãTTw”X¯«s¡T\T>±qT á uÛÑ÷ eT+&É\eTT\ô|’ »ìà+∫ <Ó’eC≤„q dü+|ü<äqT yÓ<ä»\T¢<äTs¡T. ne<Ûä÷‘·\ <äèwæº ôd’‘·+ ø£s¡àqT ‘=\–+#·>∑\<äT. ne<Ûä÷‘·\T ô|’øÏ ‹{Ϻq≥T¢ ø£ì|ækÕÔs¡T. me]øÏ mes¡T ñ+&És¡T. <äs¡ŒeTT nVü≤+uÛ≤eeTT\‘√ e´eVü≤]+#Ó<äs¡T. á nq+‘· $X¯«+˝À nH˚ø£ dü÷s¡´ eT+&É˝≤\T ø£\e⁄.. á nJàsY u≤u≤ @&ÉTqïs¡T n&ÉT>∑T\ bı&É>∑]. ne<Ûä÷‘· jÓTTø£ÿ #ÓsTT´ ‘·–*q eTìwæ <˚Vü≤eTT˝Àì ÁbÕDX¯øÏÔ ˇø£ÿkÕ]>± ã\+ |ü⁄+Eø=ì n+‘·es¡≈£î <˚Vü≤+˝À ñ+&çq s√>∑ e´edüú eT≥Te÷j·T+ nsTTb˛‘·Tqï~. n+fÒ á düèwæº˝À eT‘ê\T ˝Òe⁄. Ms¡T ø±\eTT jÓTTø£ÿ •ø£åì ‘·|æŒ+#·Tø=q˝Òs¡T. ne<Ûä÷‘·\≈£î e÷qe⁄\ e˝… ÄVü‰s¡. @s¡Œ&çq qeTàø±\‘√ eT‘ê\T @sêŒ≥T #˚düTø=Hêï&ÉT. ñqï eT‘·+ ˇø£ÿfÒ n<˚ <Ó’e eT‘·+. eTs¡DÏdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ yê]øÏ $ì|æ+#·<äT. ‘·eT ‘·<äT|ü] •ø£å\T ‘·eT≈£î ø±<äì Ms¡T e´eVü≤]+#·T<äTs¡T. ô|’>± |ü_¢dæ{° ø√dü+ >=|üŒ >=|üŒ <Ó’e ø±s¡´Áø£eTeTT\qT ôd’‘·+ ìs¡«]Ô+#·&ÉyÓ÷ ˝Òø£ n{Ϻ yê{Ï\˝À bÕ˝§Zq&ÉyÓ÷ #˚j·TT<äTs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 51 http:\\www. Äø£dæàø£+>± Ä|ü<ä˝À ∫≈£î≈£îï yê]ì ‘·q bı&ÉyÓ’q #˚‘·T\qT #ê|æ s¡øÏå+∫q eTVü‰<Ó’e+ á ne<Ûä÷‘·. ne<Ûä÷‘·\T #·÷|ü⁄. ∫es¡≈£î @~ ñ+&É<äT nH˚~ ne<Ûä÷‘·\ ñyê#·. ø£ì|æ#·+<äT. ãVüQbı&ÉyÓ’q #˚‘·T\T.Lit). ne<Ûä÷‘· Vü≤düÔ düŒs¡Ù‘√ e´øÏÔ jÓTTø£ÿ >∑‘· ø£s¡à X‚wü+ q•+∫ X¯óuÛÑs√E\T ÁbÕs¡+uÛÑeT>∑TqT. >∑s¡“¤eTT˝À ñqï |æ+&ÉeTT #˚‘· ‘·eT ‘·eT ‘·+Á&ç ù|s¡TqT #Ó|æŒ+∫q >=|üŒ ne<Ûä÷‘· áj·Tq. ne<Ûä÷‘·\T ‘·s¡T#·÷ $X¯«+˝ÀìøÏ #·÷dü÷Ô <Ó’e+‘√ e÷{≤¢&ÉT#·T+<äTs¡T. M]øÏ á uÛÑ÷$Tô|’ me«]‘√qT nqTdü+<ÛëqeTT ñ+&Ée⁄. m+‘√eT+~ dü+‘êq˝Ò$T Ád”Ô\T ÄHê&É÷. áHê&É÷ Ä u≤u≤ ÄodüT‡\‘√ dü+‘êq+ bı+<äT#·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ªªø£s¡àuÛÑ÷$Tμμ. ø£s¡àø±s¡´+ eTT&ç|ü&ç ñ+{≤sTT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. yêdüÔyêìøÏ yê] ‹≥T¢ ‹qïyê]øÏ X¯óuÛÑ+ »s¡T>∑TqT. eTTK ø£<ä*ø£\T. á uÛ≤s¡‘· uÛÑ÷$Tô|’ »ìà+∫q @ ˇø£ÿ ne<Ûä÷‘· eT‘·+ >∑T]+∫ Á|ü#ês¡+ #˚j·T˝Ò<äT ø±ì kÕ{Ï eTìwæ ø£s¡àqT ‘·|æŒ+#ês¡T. dü>∑≥T JeHêìøÏ nr‘·T\T. ne<Ûä÷‘·\ n_Ûe÷q+ bı+~q yê]øÏ eTs¡T»qà ñ+&É<äT. uÛÑeã+<Ûë\qã&˚ ªªe÷j·Tμμ˝À eTìwæ ã+BÛ nsTT ∫e]øÏ X¯Sq´+˝À e÷j·TyÓTÆb˛e⁄#·THêï&ÉT. ˇø£kÕ] wæ]&û˝Àì kÕsTTu≤u≤ ‘·q <˚Vü‰ìï H˚\ô|’ $&ç∫ô|{Ϻ Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄&Ó’ yÓ[flb˛sTT Ä ‘·<äT|ü] <˚Vü≤+˝ÀìøÏ Á|üy˚•+∫ ø£\ø£‘êÔ ìyêdæjÓÆTq ˇø£ ne<Ûä÷‘· e<ä›øÏ ‘·qT yÓ[fl e#êÃqì #Ó|üŒ&É+ »]–+~. bÕ˙j·÷\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. ‘·q <˚Vü‰ìï $&ç∫ô|{Ϻ ≈£L&Ü ÄJàsY <äsêZ˝À ‘·q<Ó’q X¯øÏÔì Á|üdü]+|ü#˚düTÔqï Ä ø±«C≤ ne<Ûä÷‘· ∫s¡düàs¡D°j·TT&ÉT. ø£&ÉTu≤<Ûä\˝À ñqïyês¡T eTTe÷às¡T Ä nJàs¡T u≤u≤qT düà]ùdÔ yÓ+≥H˚ Á|ü‘·´ø£åeTT ne⁄‘ê&É+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔø±<äT. ∫s¡Tqe⁄«. ne <Ûä÷‘·\ Á|ües¡ÔHê $<Ûëq+ _Ûqï+. M] <äTsêàs¡Z |ü<äΔ‘·T\ |üP]Ô |òü*‘ê\qT M] ‘·<äT|ü] @&ÉT ‘·sê\ yês¡T nqTuÛÑ$+#·T<äTs¡T. M. nø£“s¡T bÕ<äTcÕ &Ûç©¢ì |ü]bÕ*+#·T ø±\eTT˝À Vü≤»s¡‘Y ø±«C≤ yÓTTVæ≤qTB›Hé ˇø£>=|üŒ ne<Ûä÷‘·. Ms¡T ø√¬sÿ\≈£î Är‘·T\T. s¡$ ndüÔ$T+#·ì Á_{Ïwt bÕ\≈£î\˝À ø=+‘·eT+~ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ á ÄJàsY <äsêZqT dü+<ä]Ù+∫ ‘·eT ‘·eT ø√¬sÿ\qT dæ~Δ+|ü#˚düTø=Hêïs¡T. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. Ä‘·àã+BÛj·TT&Ó’q eTìwæì n‘·ì ø£s¡à #·Áø£eTeTT˝À+∫ $eTT≈£îÔ&ÉTì #˚j·TT≥≈£î á uÛÑ÷$Tô|’ »ìà+#˚ <Ó’eø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò á ne<Ûä÷‘·\T.

eTqwæ jÓTTø£ÿ Á|ür Ä˝À#·q. Ç~ ˇø£Hê{Ï Ä~eT e÷qe⁄ì JeqXË’*. $yêVü≤+ ã+<Ûä+ ˇø£]‘√. ãTTw”X¯«s¡T\T @s¡Œs¡∫q ª$yêVü≤+μ nH˚ #·s¡´‘√ e÷qeJeHêìøÏ >∑èVü≤ Jeq+. eTìwæ #˚ùd eÁø£ |üqT\≈£î. eTìwæ Vü≤è<äj·÷+‘·sê\˝À dü÷Œ¤]+#˚ ˝Ò<ë »ì+#˚ Ä˝À#·q\T ôd’‘·+ Ä <Ó’e+ #·÷&É>∑\T>∑T‘ê&ÉT. dü+kÕs¡ Jeq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+.oursubhakaryam. Ä <Ûäsêàìï Ä#·]+#·ø£b˛‘˚ »]π>~ n<Ûäs¡à+. ÄHê{Ï Ád”ÔøÏ uÛÑÁ<ä‘·. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Hê´j·Tã<äTΔ&ÉT me]øÏ Äj·Tq nHê´j·T+ #˚j·T&ÉT. πøø£\T.A.A. yêdüÔyêìøÏ me] ãTTD≤ìï mes¡T rs¡TÃø√yê*.com eÁø£ãT~Δ ` eÁø£ Ä˝À#·q eTìwæì Á|ü‹ø£åD+ <Ó’e+ >∑eTìdüTÔ+~. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. áHê&ÉT Ç~ ø=+‘·eT+~ Jeq $<Ûëq+. ô|’øÏ $wü|ü⁄qe⁄«\T ∫+~dü÷Ô eTqdüT˝À #˚ùd eÁø£ Ä˝À#·q\qT. ø£cÕº\T. Ä‘·<äT|ü] uÛ≤wü sêe&É+. b˛©dt ùdºwüqT¢. ø±ì ªÄ<Ó’e+μ qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√˝Ò&ÉT. dæús¡‘·«+ ˝Òì J$‘·+. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.. #˚wüº. Äs√Eq >∑T+&Ó\T n$ùd˝≤ @&çŒHê Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äT. n<Ûäs¡à ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝Ò M]øÏ <ÛÓ’yêqTÁ>∑Vü≤+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïsTT.com . ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+∫q Ád”Ôì m‘·TÔ≈£îb˛e&É+. BìH˚ >ö‘·eTT&ÉT ª<Ûäs¡à+ X¯s¡D+ >∑#êä$Tμ nì #ê{ÏHê&ÉT. Á|ür |üìøÏ <Ûäs¡à+ nH˚~ ˇø£{Ï ñ+~. ãT<äT›ì uÀ<Ûäq\T eTìwæøÏ ªø£cÕº\T u≤<Ûä\T <äT'U≤\Tμ m+<äT≈£î m˝≤ edüTÔqïeH˚ Ä˝À#·q‘√H˚ dæ<ëΔs¡TΔ&ÉT >ö‘·eT ãT~›ì>± |ü]D≤eT+ #Ó+<ë&ÉT. <Ó’e ÁbÕs¡Δq\T. >∑T+|ü⁄\ >∑T+|ü⁄\ Jeq+. J$‘êìï |üs¡düŒs¡+ |ü+#·Tø√e\dæq $yêVü≤ J$‘·+˝À |üs¡düŒs¡ yÓ÷dü+. u≤<Ûä\T <äT'U≤\≈£î ø±s¡D+ ªn<Ûäs¡à+μ nì Á>∑Væ≤+#ê&ÉT. Ms¡T #˚dæq bÕbÕ\T. á eT÷&ÉT n‘·>±&çH˚ düs¡«HêX¯q+ #˚ùdkÕÔsTT. <Ûäs¡à+ ‘·|æŒq uÛÑs¡Ô. ‘·<äT|ü] yê<äq ªdü+|òüT+ X¯s¡D+ >∑#êÃ$Tμ nq>± eTìwæ @ düe÷»+˝À nsTT‘˚ J$düTÔHêï&√ Ä düe÷» ø£≥Tºu≤≥¢≈£î ˝Àã&ç J$+#ê*. n<äT“¤‘· yê<äq\T. $eTs¡Ù H˚{Ï düe÷»+˝À ø=+<ä] rs¡T‘ÓqTï\T. düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆq ‘·<äT|ü] <Ó’e+ ‘·q rs¡TŒ #Ó|ü⁄‘ê&ÉT. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·q≈£î nHê´j·T+ #˚kÕ&Éì eT÷s¡â+>± e÷{≤¢&ÉT#·THêïs¡T. ø£cÕº\≈£î. M. ªyÓ÷dü+μ. eÁø£ n˝À#·q\≈£î n‘·>±&ÉT @<√ ˇø£ s√Eq eÁø£ |òü*‘ê\qT bı+<äø£ ‘·|üŒ<äT. <äT'U≤ìøÏ eT÷\ø±s¡D+. J$‘·+ ˇø£]‘√qì |ü+#·uÛÑ÷‘· kÕøÏå>± Á|üe÷D+ ø±ì X¯Øs¡ nq+<ë\T |ü+∫Ç#˚Ã~ y˚s=ø£]‘√ Ç~ bÕ|ü+ nì|æ+#·<äT. n|üVü‰dü´+. ÄVü‰s¡+ ` Ád”Ô Ç$¬s+&˚ Ä~ e÷qe⁄ì nedüsê\T. ≈£î≥T+ã ã+<Ûë\T dæús¡‘·«+ ÄHê{Ï qT+&ç H˚{ÏøÏ n<˚ dæús¡‘·«+. uÛ≤wü <ë«sê uÛ≤e |ü<äC≤\+. me] ãTTD+ me¬ses¡T rs¡TÃø√yê*? uÛÑj·T+ø£s¡ Ä≥$ø£ Jeq+.oursubhakaryam. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À uÛ≤wü˝Ò<äT. Á|üø£è‹ XÊbÕ\qT bı+<äø£ ‘·|üŒ<äT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. $q>∑\T>∑T‘ê&ÉT. ã\eTTqïyê&ç<˚ sê»´+. mes¡T <˚Vü‰\qT. rdüT≈£îqï ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTøÏ eTìwæ m+‘√ ø£è‘·»„‘· #·÷|æ. ª<Ûäs¡à+μ #·T≥÷º ñ+&Ü*. <Ó’e|üP»\T e÷Á‘·+ j·T<ë‘·<Ûä+. q&Ée&çø£. Ä ãTTD+ rs¡TÃø=H˚ neø±X¯+ m|ü&ÉT edüTÔ+<ë nì m<äTs¡T#·÷kÕÔ&ÉT. n<äT“¤‘· q≥Hê#ê‘·Ts¡´ Á|ü<äs¡Ùq. ø=+‘·eT+~ ‘·eT‘·eT J$‘ê\˝À ªn<Ûäs¡àμ e÷sêZ\qT n‹ s¡Vü≤dü´+>± Ä#·]dü÷Ô eTs√ Á|üø£ÿq uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·qqT ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷kÕ&Éìj·TT. ‘·<äT|ü] >ö‘·eTTì uÀ<Ûäq ªuÖ<äΔ+ X¯s¡D+ >∑#êä$Tμ nq>± eTìwæ uÖ<äΔ eT‘êìï Ä#·]+∫ X¯s¡D ø√sê*. kÕ{Ï eTìwæ >∑eTì+#·˝Òø£b˛e#·TÃqT. $$<Ûä X¯u≤Δ\T. ø±ì X¯Øs¡ dü+‘√cÕ\T eTs=ø£]‘√. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Ád”Ô ˇø£ Ädæú.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.Lit). ø±ì Á|üdüTÔ‘· ø£+|üP´≥sY j·TT>∑+˝À ñuÛÑj·TT\øÏ yÓ÷düuÛ≤eq. ªeÁø£+μ. á n<Ûäs¡ày˚T eTìwæ u≤<Ûä\≈£î. n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|üø£è‹ X¯≈£îÔ\T ì‘·´+ eTìwæì >∑eTìdü÷ÔH˚ ñ+&ÉTqT. n˝≤+{Ï~ J$‘êìï |ü+∫ ÇùdÔ ãTTD+ rs¡TÃø√e&É+ ø=+‘· eT+~øÏ #˚‘·ø±<äT. j·TT>∑j·TT>±\T ø=qkÕ>∑T‘·÷ e∫Ãq $yêVü≤+ ‘·q ÁbÕdükÕÔ´ìï ø√˝ÀŒ‘·T+~. Ç~ Á>∑Væ≤+∫ e÷qe⁄&ÉT dü+|òüT+˝À Áã‘·ø£e˝…qì >ö‘·eTT&ÉT ‘Ó*j·T#˚XÊ&ÉT. ì‘·´+ eTè>±\ eT<Ûä´ uÛÑj·Tø£+|æ‘· J$‘·+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. eTìwæ #˚düTø=qï bÕ|ü|ü⁄D≤´˝Ò$ n‘·ìì $&ç∫ô|≥ºe⁄. ` |æ –]sêE dæ<ëΔ+‹. ô|’>± yÓ≥ø±s¡+.. πøe\+ ns¡T|ü⁄\T. >∑T+|ü⁄\ eT<Ûä´ Ád”Ô ø=s¡≈£î b˛sê≥+. eTqdüT‡\qT me¬ses¡T me¬se]øÏ Ç∫à |ü⁄#·TÃø√yê*. me]‘√ m|ü&ÉT m+‘·ø±\+ JeqyÓ÷ ‘Ó*j·T<äT.(Eng. Ä ‘·<äT|ü] ø√s¡Tº\T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 52 http:\\www. <Ûäs¡à+ ‘·|æŒ e´eVü≤]+∫q uÛ≤s¡´ ∫e]øÏ <Ó’eXÊ|ü+. m<äT{Ïyê]ì bı+~q ø±düÔ kÕj·÷ìøÏ. ªkÕ«s¡Δ+μ.

com . X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.. ≈£î+uÛÑ \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. $T<ÛäTq+.<ä>∑Δ \>∑ïeTT\T á ÁøÏ+<ä Áyêdæq ‹<ÛäT\≈£î m<äTs¡T>± Áyêdæq \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔyÓTÆ b˛e⁄qì eTTVüAs¡Ô XÊg ìã+<Ûäq. ø£qTø£ e÷ |ü+#ê>∑+˝À Äj·÷ yêsê\≈£î. ø£Hê´\>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. <ÛäqdüT‡. MTq+. <ÛäqdüT‡. ø£sêÿ≥ø£+.oursubhakaryam. á e÷ |ü+#ê>∑+˝Àì eTTVüAs¡ÔeTT\≈£î á ìã+<ÛäqqT bÕ{Ï+∫HêeTT. MTq \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. ø£Hê´. <ä>∑Δ ‹~Û n>∑TqT <ä>∑Δ ‹~Û n>∑TqT <ä>∑Δ ‹~Û n>∑TqT <ä>∑Δ ‹~Û n>∑TqT <ä>∑Δ ‹~Û n>∑TqT MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. dæ+Vü≤\>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT.A. eè•Ãø£\>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. <ÛäqdüT‡ \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT.(Eng. eè•Ãø£\>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. bÕ&ÛÉ´$T $~j·T ‘·~j·T #·$‹ |ü+#·$T wüwæ˜ dü|üÔ$T nwüº$T qe$T <äX¯$T @ø±<ä• Á‘·jÓ÷<ä• #·‘·Ts¡Δ• bÂs¡í$T ne÷yêdü´ + + + + + + + + + + + + + + + Ä~yês¡+ k˛eTyês¡+ eT+>∑fi¯yês¡+ ãT<Ûäyês¡+ >∑Ts¡Tyês¡+ X¯óÁø£yês¡+ X¯ìyês¡+ ‘·T\. H√{Ÿ : eTTVüAs¡Ô \>∑ïeTTq≈£î >∑Ts¡TÁ>∑Vü≤eTT. Äj·÷ ‹<ÛäT\≈£î m<äTs¡T>± ù|s=ÿìq \>∑ïeTT\˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q X¯óuÛÑø±s¡´eTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT.A. Äj·÷ ‹<ÛäT\qT $&ç∫ô|{Ϻ eTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~. X¯óÁø£ Á>∑Vü≤eTT n‘·´+‘· ã\eTT>± e⁄+&çq|üŒ{ÏøÏ á <ä>∑Δ \>∑ïeTT\ <ä>∑Δ‘·«eTT ‘=\–b˛<äT. dæ+Vü≤. eèwüuÛÑ+. <ÛäqdüT‡\>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. H√{Ÿ : eTTVüAs¡Ô \>∑ïeTT˝À >∑Ts¡T Á>∑Vü≤eTTø±ì.Lit). (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. X¯óÁø£ Á>∑Vü≤eTTø±ì n‘·´+‘· ã\eTT>± e⁄+&çq jÓT&É\ <ä>∑Δ ‹<ÛäT\ <ä>∑Δ‘·«eTT ‘=\–b˛e⁄qì @ eTTVüAs¡Ô Á>∑+<ÛäeTT˝ÀqT Áyêj·Tã&ç ˝Ò<äT. l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡eTT˝À X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\T ‹<ÛäT\T . ãT<Ûä Á>∑Vü≤eTT. eTø£s¡ \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. $T<ÛäTq+. dæ+Vü≤ \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT.oursubhakaryam. dæ+Vü≤+.com yês¡eTT\T <ä>∑Δ ‹<ÛäT\T á ÁøÏ+<ä Áyêdæq yês¡eTT\≈£î m<äTs¡T>± Áyêdæq ‹<ÛäT\T X¯ó uÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. <ä>∑Δ\>∑ïeTT\T ˝Òe⁄.. + + + + + + + <ë«<ä• @ø±<ä• |ü+#·$T ‘·~j·T wüwæº nwüº$T qe$T + + + + + + + <ä>∑Δ ‹~Û n>∑TqT. ø£Hê´ \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. M. eTø£s¡ \>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. dæ+Vü≤+. MTq\>∑ïeTT\T <ä>∑ΔeT>∑TqT. $T<ÛäTq+. <ä>∑Δ ‹~Û n>∑TqT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. eèwüuÛÑ+. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 53 http:\\www. y˚Twü+. <ä>∑Δ\>∑ïeTT\T ˝Òe⁄. ãT<ÛäÁ>∑Vü≤eTTø±ì. m+<äTø£q>± Äj·÷ yês¡eTT\˝À Äj·÷ ‹<ÛäT\T <ä>∑Δ ‹<ÛäT\>∑Tqì XÊg ìã+<Ûäq ø£\<äT.

04. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 54 http:\\www.09 Ä~ @ø±<ä• eTK eè•Ãø£+ dæús¡ 08.04.09 s¡ $yêVü≤+. q÷‘·q yê´bÕs¡+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.36 s¡ $yêVü≤+.A. X¯Sq´ \>±ï\qT $&ç∫ô|{Ϻ X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\T ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~. X¯óø£¢ |üø£å eTTVüAs¡ÔeTT\≈£î #·+Á<ä ã\eTT n~Ûø£eTT. ‘˚~ yês¡+ ‹~Û qø£åÁ‘·+ \>∑ï+ \>∑ï dü«uÛ≤e+ 03.04.04. 9.04.. nqïÁbÕdüq. X¯Sq´\>∑ï+.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.oursubhakaryam.09 Ä~ @ø±<ä• ÄX‚¢wü y˚Twü+ #·s¡ 05.com á $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+˝À ñqï+‘·˝À n‘·´+‘· ã\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\T ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~.A.32 s¡ $yêVü≤+. 7.09 16. nø£åsêuÛ≤´dü+. HêeTø£s¡D. <ä>∑› qø£åÁ‘·eTT\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì eT]j·TT nH˚ø±H˚ø£ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. 7. nø£åsêuÛ≤´dü+.06 s¡ $yêVü≤+. >∑èVü≤ Á|üy˚X¯+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ ñ. <ä>∑› \>∑ïeTT\T.oursubhakaryam.Lit). Á|ür e÷dü+˝Àì X¯Sq´ qø£åÁ‘ê\qT..14 s¡ $yêVü≤+.09 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ ñ.09 ãT<Ûä bÂs¡í$T 09.21 s¡ $yêVü≤+.04. 9. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. nø£åsê uÛ≤dü´+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09 X¯óÁø£ qe$T |ü⁄qs¡«düT y˚Twü ∫s¡ 05. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. <ä>∑› ‹<ÛäT\T. 9. <ä>∑›yês¡eTT\T. á e÷dü+˝À ≈£î+uÛÑ\>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ïeTT\T. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. ñ. á X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\qT MTs¡T ≈£L&Ü |ü]o*+#·ø√>∑\s¡T. n‘·´+‘· u\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~. HêeTø£s¡D. sê.04. s¡ #· ãT X¯ó ≈£î l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` #Ó’Á‘·e÷dü+.09 >∑Ts¡T bÂs¡í$T 10.>∑èVü≤Á|üy˚ X¯+.09 X¯óÁø£ X¯ì >∑Ts¡T Ä~ Vü≤düÔ eè•Ãø£+ dæús¡ Vü≤düÔ eèwüuÛÑ+ dæús¡ bÕ&ÛÉ´$T kÕ«‹ $~j·T kÕ«‹ dü|üÔ$T |üP. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. 8. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. 9.09 ãT<Ûä #·‘·Ts¡Δ• ñ‘·Ôs¡ y˚Twü+ #·s¡ 08. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ ñ.com .16 s¡ q÷‘·q yê´bÕs¡ ÁbÕs¡+uÛÑ+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ ñ. e÷]à 27 qT+&ç @Á|æj·T˝Ÿ 25 es¡≈£L á #Ó’Á‘· e÷dü+˝À nX¯«˙. HêeTø£s¡D sê. nqïÁbÕdüq. HêeTø£s¡D sê 9. 9.>∑èVü‰s¡+uÛÑ+.16 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.04. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+ sê.09 11.cÕ.nø£åsêuÛ≤´dü+.04. 7. s√Væ≤D° qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.09 k˛eT <äX¯$T eè•Ãø£+ eèwüuÛÑ+ eè•Ãø£+ eè•Ãø£+ dæús¡ dæús¡ dæús¡ dæús¡ <Ûäìwüº eèwüuÛÑ+ dæús¡ πø 27`3` >∑T sê 2009 X¯ X¯óuÛÑ s¡/ |òü*‘·+ |òüT&çj·T\T <Ûäè ñ.04. HêeTø£s¡D MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. qe$T ÁX¯eD+ 20. nqï ÁbÕdüq. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ ñ.09 19.22 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.(Eng.04.38 s¡ >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. MTs¡T <ÛäèMø£]+#·Tø=q>∑\s¡T. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉT qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. M. nø£åsêuÛ≤´dü+. 8.>∑èVü‰s¡+uÛÑ+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.

28 s¡ $yêVü≤+. HêeTø£s¡D.A. 7. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09 20.09 06.09 Ä~ qe$T 10.04. <ä>∑›yês¡eTT\T. @Á|æj·T˝Ÿ 26 qT+&ç y˚T 24 es¡≈£L á yÓ’XÊK e÷dü+˝À ∫‘·Ô.12 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.48 s¡ $yêVü≤+.12 sê.20 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ πse‹ y˚Twü+ #·s¡ sê.05. <ä>∑› \>∑ïeTT\T.09 17.09 ãT<Ûä |ü+#·$T 01. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. n‘·´+‘· u\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~.12.(Eng. >∑èVü≤ Á|üˆˆ >∑èVü‰s¡+uÛÑ+ nq÷sê<Ûä ≈£î+uÛÑ+ dæús¡ sê. ‘˚~ yês¡+ ‹~Û 29. <ä>∑› qø£åÁ‘·eTT\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì eT]j·TT X¯ nH˚ø±H˚ø£ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫.09 yês¡+ ‹~Û ãT<Ûä k˛eT X¯ì X¯óÁø£ ãT<Ûä #·$‹ <äX¯$T bÂs¡í$T |ü+#·$T <äX¯$T qø£åÁ‘·+ \>∑ï+ |ü⁄qs¡«düT MTq+ ñ‘·Ôs¡ MTq+ nq÷sê<Ûä MTq+ ÁX¯eD+ MTq+ πse‹ ≈£î+uÛÑ+ \>∑ï dü«uÛ≤e+ #·s¡ #·s¡ #·s¡ #·s¡ dæús¡ X¯óuÛÑ |òüT&çj·T\T sê. ‘˚~ 27.05. y˚T 25 qT+&ç pHé 22 es¡≈£L #· s¡ãT ≈£îX¯ó á CÒ´wü˜ e÷dü+˝À |ü⁄wü´$T.55 CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.cÕ y˚Twü+ #·s¡ ñ.32 s¡ nqïÁbÕdüq. 1.05. s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ s¡ $yêVü≤+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.05.12. X¯Sq´\>∑ï+. n‘·´+‘· u\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ s¡ $yêVü≤+. 4. nø£åsêuÛ≤´dü+. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.09 12.06. 1. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.59 s¡ $yêVü≤+.A. 1. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉTqø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. á e÷dü+˝À eèwüuÛÑ\>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ïeTT\T. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.05.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` yÓ’XÊKe÷dü+. 7. 7. nø£åsêuÛ≤´dü+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.05. <ä>∑› ‹<ÛäT\T. πø 2009 sê X¯Sq´\>∑ï+.31 sê.06.06. l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` CÒ´wü˜ e÷dü+.05. M.Lit). |ü⁄wü´$T eèwüuÛÑ+ dæús¡ ñ. nqïÁbÕdüq. kÕ«r qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.09 Ä~ >∑Ts¡T ãT<Ûä ãT<Ûä $~j·T |ü+#·$T @ø±<ä• <ë«<ä• ãT#· πø s¡ X¯ó≈£î 27`4` >∑T sê 2009 X¯ qø£åÁ‘·+ \>∑ï+ \>∑ï X¯óuÛÑ s¡/ |òü*‘·+ dü«uÛ≤e+ |òüT&çj·T\T <Ûäè Äs¡TÁ<ä eèwüuÛÑ+ dæús¡ ñ. <ä>∑› qø£åÁ‘·eTT\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì eT]j·TT nH˚ø±H˚ø£ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫. 4.com . 2. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.. <ä>∑›yês¡eTT\T.31 >∑T s¡/ |òü*‘·+ <Ûäè s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.52 sê.09 20. eTTVüAs¡Ô 27`5` ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉT qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. <ä>∑› \>∑ïeTT\T.40 s¡ nqïÁbÕdüq. á yÓ’XÊK e÷dü+˝À MTq\>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ï+.09 01.09 14. <ä>∑› ‹<ÛäT\T. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.30 sê.11.06. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. |üP.oursubhakaryam. πse‹ ≈£î+uÛÑ+ dæΔs¡ sê.oursubhakaryam. HêeTø£s¡D+ eTK eèwüuÛÑ+ dæús¡ ñ.09 X¯óÁø£ dü|üÔ$T 03. $yêVü≤+.

09 X¯ì @ø±<ä• 06.A.08. nqïÁbÕdüq.oursubhakaryam.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ÁXÊeD e÷dü+. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. <ä>∑› ‹<ÛäT\T. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.08. 7. HêeTø£s¡D. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. á e÷dü+˝À y˚Twü\>∑ï+ X¯Sq´ s¡ ãT πø 24`7` sê 2009 \>∑ïeTT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. nø£åsêuÛ≤´dü+. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. s√Væ≤DÏ ≈£î+uÛÑ+ dæús¡ sê.09 >∑Ts¡T bÕ&ÛÉ´$T 15.08.(Eng. <ä>∑›yês¡eTT\T. 9. X¯Sq´\>∑ï+.08. <ä>∑› \>∑ïeTT\T. 8. HêeTø£s¡D nq÷sê<Ûä ≈£î+uÛÑ dæús¡ sê. q÷‘·q yê´bÕs¡ ÁbÕs¡+ˆˆ nqïÁbÕdüq. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 56 http:\\www.Lit).09 Ä~ @ø±<ä• ~«#·s¡ ñ. eTè>∑•s¡ ø£q´ ~«#·s¡ ñ.54 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.58 s¡ $yêVü≤+.35 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ CÒ´wü˜ ø£q´ ~«#·s¡ ñ.09 X¯óÁø£ @ø±<ä• 01. n‘·´+‘· u\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~... 9. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.57 s¡ nqïÁbÕdüq. X¯ #· ‘˚~ yês¡+ ‹~Û qø£åÁ‘·+ \>∑ï+ >∑T \>∑ï X¯óuÛÑ s¡/ |òü*‘·+ dü«uÛ≤e+ |òüT&çj·T\T <Ûäè 31. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. nø£åsêuÛ≤´dü+.09 X¯ì <äX¯$T 16. HêeTø£s¡D <Ûäìwü˜ MTq+ ~«#·s¡ sê.57 s¡ $yêVü≤+. 8. nø£åsêuÛ≤´dü+. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉT qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. p˝…’ 22 qT+&ç Ä>∑düTº 20 es¡≈£L ≈£î X¯ó á ÁXÊeD e÷dü+˝À ÁX¯eD+. 9. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+.07.oursubhakaryam.A. M. <ä>∑› qø£åÁ‘·eTT\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì eT]j·TT nH˚ø±H˚ø£ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.com .07. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.40 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09 X¯óÁø£ <äX¯$T nq÷sê<Ûä ø£q´ 31.

nø£åsêuÛ≤dü´+.09 k˛eT #·$‹ 25. nqïÁbÕdüq sê.09. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. sê.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` Äo«j·T » e÷dü+. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. nø£åsêuÛ≤dü´+. ñ. <ä>∑›yês¡eTT\T.09. 9.A. <ä>∑› ‹<ÛäT\T. >∑èVü≤ Á|üy˚X¯+. HêeTø£s¡D. HêeTø£s¡D. 9. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 57 http:\\www. 9. HêeTø£s¡D. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. nqïÁbÕdüq. 9. ‘˚~ yês¡+ ‹~Û qø£åÁ‘·+ \>∑ï+ Vü≤düÔ ‘·T˝≤ #·s¡ 21. nø£åsêuÛ≤dü´+.20 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. X¯Sq´\>∑ï+.10. sê. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. 8.09 >∑Ts¡T <ë«<ä• X¯‘·_Ûwü+ ‘·T\ ≈£î #·s¡ ñ.26 s¡ $yêVü≤+.09. 7.51 s¡ >∑èVü‰s¡+uÛÑ+.09 X¯óÁø£ wüwæ˜ eTè>∑•s¡ eèwüuÛÑ+ dæús¡ ñ.09 >∑Ts¡T |ü+#·$T s√Væ≤DÏ y˚Twü+ #·s¡ 08. q÷‘·q yê´bÕs¡ ÁbÕs¡+uÛÑ+. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. <ä>∑› \>∑ïeTT\T. nqïÁbÕdüq.56 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09. 3. HêeTø£s¡D sê.09 k˛eT <äX¯$T kÕ«‹ y˚Twü+ eT÷\ y˚Twü+ ñ. sê.09. ôdô|º+ãsY 19 qT+&ç nø√ºãsY 18 es¡≈£L á CÒ´wü˜ e÷dü+˝À |üPsê«uÛ≤Á<ä qø£åÁ‘·eTT X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. 8.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.09 Ä~ $~j·T 01.24 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯. 8.09 X¯óÁø£ dü|üÔ$T 28. 7.09 eT+>∑fi¯ @ø±<ä• ÁX¯eD+ y˚Twü+ #·s¡ 29. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. nø£åsêuÛ≤´dü+. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+ (‘ÓˆˆãT<Ûäyês¡+) ñ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. q÷‘·q |üqT\T..09 eT+>∑fi¯ @ø±<ä• <Ûäìwü˜ dæ+Vü≤+ dæús¡ 03.10.14 s¡ $yêVü≤+. <ä>∑› qø£åÁ‘·eTT\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì eT]j·TT nH˚ø±H˚ø£ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫.27 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09 Ä~ bÂs¡í$T πø 19`9` >∑T sê 2009 X¯ó ãT s¡#·X¯ \>∑ï X¯óuÛÑ s¡/ |òü*‘·+ dü«uÛ≤e+ |òüT&çj·T\T <Ûäè 20. 8.44 s¡ nqïÁbÕdüq. n‘·´+‘· u\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~. Ç~ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. sê. ñ. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09 k˛eT ‘·~j·T ∫‘·Ô ‘·T\ #·s¡ 21.(Eng.10.04 s¡ $yêVü≤+.uÛ≤ ‘·T\ #·s¡ 08. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.com .09. sê.32 s¡ $yêVü≤+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ ñ. 8.cÕ ‘·T\ #·s¡ #·s¡ #·s¡ 29.10. nø£åsê uÛ≤´dü+.04 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. 4. HêeTø£s¡D. eèwüuÛÑ+ dæús¡ ñ.. q÷‘·q yê´bÕs¡ ÁbÕs¡+uÛÑ+.Lit). M.oursubhakaryam. sê.09 >∑Ts¡T |ü+#·$T s√Væ≤DÏ dæ+Vü≤+ dæús¡ 09.09. á e÷dü+˝À eè•Ãø£\>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ïeTT. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.10.09 X¯ì bÂs¡í$T 04.26 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.uÛ≤.oursubhakaryam.10.A.48 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.

06 s¡ $yêVü≤+.10 s¡ $yêVü≤+.09 X¯óÁø£ <ë«<ä• |üP. HêeTø£s¡D.10.58 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.A.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.26 s¡ $yêVü≤+. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉT qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT.09 k˛eT $~j·T kÕ«‹ eèwüuÛÑ+ dæús¡ sê. 2. 05.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ø±ØÔø£ e÷dü+.oursubhakaryam.11. 01.10. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. 8.09 X¯óÁø£ #·$‹ eTè>∑•s¡ eè•Ãø£+ dæús¡ ñ. X¯Sq´\>∑ï+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. n‘·´+‘· u\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~.10.09 >∑Ts¡T @ø±<ä• X¯‘·_Ûwü+ eè•Ã¤ø£+ dæús¡ ñ. M. nø£åsêuÛ≤dü´+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. 7. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.11. 7. ‘˚~ yês¡+ ‹~Û qø£åÁ‘·+ \>∑ï+ 19`10 πø≈£î `2009 >∑T sê X¯ó ãT #· s¡X¯ \>∑ï X¯óuÛÑ s¡/ |òü*‘·+ dü«uÛ≤e+ |òüT&çj·T\T <Ûäè 19.(Eng. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 58 http:\\www. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+.25 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ 26. HêeTø£s¡D. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+ dæús¡ 29. 7. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09 >∑Ts¡T @ø±<ä• X¯‘·_Ûwü+ dæ+Vü≤+ ñ. á e÷dü+˝À ‘·T˝≤uÛÑ\>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ïeTT. nqïÁbÕdüq.11. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. 1. $yêVü≤+. eTK qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T. nø√ºãsY 19 qT+&ç qe+ãsY 17 es¡≈£L á ø±ØÔø£ e÷dü+˝À ø£è‹Ôø£.32 s¡ >∑èVü‰s¡+uÛÑ+.11.11.56 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ 28. 07. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.09 X¯ì sê.09 X¯óÁø£ |ü+#·$T Äs¡TÁ<ä dæ+Vü≤+ dæús¡ sê. 06.54 s¡ $yêVü≤+.09 Ä~ bÂs¡í$T nX¯«ì dæ+Vü≤+ dæús¡ sê. <ä>∑› \>∑ïeTT\T. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.10. 29.A.com . >∑èVü‰s¡+uÛÑ+.16 s¡ $yêVü≤+. 7. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. 06. nqïÁbÕdüq.uÛ≤ eè•Ãø£+ dæús¡ ñ. 2.09 ãT<Ûä <äX¯$T <Ûäìwü˜ eèX¯Ãø£+ ñ. <ä>∑› ‹<ÛäT\T. 7.09 ãT<Ûä <äX¯$T eTK eè•Ãø£+ dæús¡ ñ. nqïÁbÕdüq.10. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+. 8. <ä>∑› qø£åÁ‘·eTT\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì eT]j·TT nH˚ø±H˚ø£ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫.56 s¡.Lit).oursubhakaryam.09 k˛eT qe$T ÁX¯eD+ eèwüuÛÑ+ dæús¡ sê. 1. 7. >∑èVü‰s¡+uÛÑ+.11.10. HêeTø£s¡D. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. 30. nø£åsêuÛ≤dü´+.. <ä>∑›yês¡eTT\T. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ wüwæ˜ |ü⁄qs¡«düT eèwüuÛÑ+ dæús¡ 11..09 s¡ $yêVü≤+. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. nø£åsêuÛ≤´dü+.09 >∑Ts¡T #·$‹ eTè>∑•s¡ dæ+Vü≤+ dæús¡ sê.56 s¡ $yêVü≤+.

12. n‘·´+‘· u\yÓTÆq X¯óuÛÑeTTVüAs¡ÔeTT\qT ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~. á e÷dü+˝À <Ûäq÷sY \>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ïeTT. <ä>∑› \>∑ïeTT\T.09 X¯óÁø£ #·$‹ |üPsê«cÕ&ÛÉ dæ+Vü≤+ dæús¡ 21.A. 5.12. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. X¯Sq´\>∑ï+.(Eng.k˛eTyês¡+) dæús¡ sê. ‘˚~ yês¡+ ‹~Û qø£åÁ‘·+ \>∑ï+ 20`11 πø≈£î `2009 >∑T sê s¡ #· X¯ X¯ó ãT \>∑ï X¯óuÛÑ s¡/ |òü*‘·+ dü«uÛ≤e+ |òüT&çj·T\T <Ûäè 20.26 s¡ $yêVü≤+.09 Ä~ wüwæ˜ 03.X¯óÁø£yês¡+) MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î..oursubhakaryam.09 >∑Ts¡T <äX¯$T ÁX¯eD+ ‘·T\ Äs¡TÁ<ä dæ+Vü≤+ Vü≤düÔ MTq+ Vü≤düÔ ‘·T\ sê. ~«#·s¡ eT.02 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ sê.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.09 >∑Ts¡T $~j·T 10.12. <ä>∑› qø£åÁ‘·eTT\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø=ì eT]j·TT nH˚ø±H˚ø£ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫. #·s¡ sê.05 s¡ $yêVü≤+. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T 59 http:\\www.oursubhakaryam. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ (‘Ó. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉT qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.A. 4.19 s¡ $yêVü≤+. (‘Ó. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.38 s¡ nqïÁbÕdüq. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` e÷s¡Zos¡¸ e÷dü+.11.11.11. 1. M.15 s¡ >∑èVü≤Á|üy˚X¯+. qe+ãsY 18 qT+&ç &çôd+ãsY 16 es¡≈£L á e÷s¡Zos¡¸ e÷dü+˝À ∫‘·Ô.Lit).09 X¯ì |ü+#·$T ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ‘·T\ #·s¡ 22. 5. <ä>∑›yês¡eTT\T. $XÊK qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.12.12. <ä>∑› ‹<ÛäT\T. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. >∑èVü≤Á|üy˚X¯+.Ä~yês¡+) #·s¡ sê..09 >∑Ts¡T qe$T 10.com . (‘Ó.

10.03.3.21. neTè‘· kÕ.Lit).30\ kÕ.11.1. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó.15.07.03. ÁãVü≤à ñ.5.7.1. es¡®´+ ñ.6.07 6. sêVüQø±\+ eT..4.eT.14.9. <äT kÕ.04 6.28\ ñ.36. sêVüQø±\+ ñ. eDõ eT.13. y˚<äyê´dü rs¡Δs¡ |ü⁄D´~q+ 29 6. lsêeT»j·T+‹. neTè‘· eT. <äT ñ.19.36. ‘Ó’‘·T\ kÕ.4. &√˝À‘·‡e+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. es¡®´+ ‘Ó.4.24.20.11.04 6.5.12. ø£è‹Ôø£ sê.3.oursubhakaryam.9.9.10. sêVüQø±\+ kÕ.3.7.13.8. eT‘·‡´»j·T+‹.oursubhakaryam. neTè‘· ‘Ó.1. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ÄX‚¢wü kÕ. <äT ñ.56\ eT. øÏ+düÔ|òüTï sê 8. 30 6.42.30. qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. |ü⁄q' neTè‘· sê.8. 31 6.8.48. yÓ’<Ûäè‹ ñ.9.9.5.2.10. |ü⁄wü´$T sê. á ≈£î+uÛÑ \>±ïìï ñ|üjÓ÷–+∫q X¯óuÛÑø±s¡´eTT\T X¯Sq´eT>∑TqT.12. &√˝≤ >öØ Áe‘·+.11.43\ ñ.3.7.09. á #Ó’Á‘·e÷dü+˝À ≈£î+uÛÑsê• X¯Sq´sê• n>∑TqT.5. sêVüQø±\+ ñ. es¡®´+ ñ. ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê~.18.9.7.10 >∑Ts¡T dü|üÔ$T ñ.17 |ü⁄q' <äT eT. es¡®´+ ‘Ó.12. sêVüQø±\+ eT.17.05 6.14.9.1.10.10.30.07 6.01 6. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 60 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.7.10 ãT<Ûä wüwæ˜ ñ.11.4.28\ eT. Äj·TTcÕàHé sê.12. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.com 2009 .11.com .04\ ñ.18\ ñ.7.40.05 6.8.9.43\ kÕ.3. neTè‘· kÕ. 1 6.00\ kÕ. n‹>∑+&É sê. kÂuÛ≤>∑´ sê.39\ ñ. lsêeTqeMT.22\ ñ 5.12.12\ ‘Ó 2.5.12.09. >∑s¡õ ñ.10.20.08 X¯óÁø£ X¯óø£¢ bÕ&ÛÉ´$T sê.6.11. düT.30\ 12.00.7.ñ.52 |ü⁄q' <äT eT.9. ≈£Ls¡à ø£˝≤Œ~.9.3.11.00 dü÷s¡´<äeTHês√Vü≤D+.07. <äT kÕ. neTè‘· sê.52\ eT. u≤\e ñ.20.09\ kÕ.52\ ñ.8.30.12\ es¡®+ ˝Ò<äT. neTè‘· sê.34.19.14\ es¡®´+ ñ.29. <äT ñ. <Ûäs¡à<äX¯MT. u≤\e sê.42. ãe eT. <Ûäè‹ sê.9.1.24.42\.13.53\ eT.10 X¯óÁø£ nwüº$T ñ.9. Ä+<√fi¯q ‘·èrj·T.5.57\ sê. øö\e ñ.42.3.58\.19\ es¡®´+ kÕ.2. <äT ñ. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ñ.2010 ~qdü ] |ü + #ê+>∑ + l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ñ‘·Ôsêj·TD+ ` #Ó’Á‘·e÷dü+ s¡ #· ãT X¯ó ≈£î e÷]à 27 qT+&ç @Á|æj·T˝Ÿ 25 es¡≈£L á #Ó’Á‘· e÷dü+˝À nX¯«ì.30\ eT. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.11.3. M. |ü⁄q' es¡®´+ eT.08 Ä~ ‘·~j·T kÕ.8.08 k˛eT #·$‹ eT.00.A.3.51.29\ ñ.7.4.30.5. Á|”‹ ‘Ó. es¡®´+ eT.31\ kÕ.1.1.32.54.05 6.1.09 eT+>∑fi¯ |ü+#·$T eT. eTè>∑•s¡ sê..11.6. uÛÑÁ<ä ñ.42. neTè‘· eT.00.7. Äs¡TÁ<ä sê.42.1.9.5.7.00\ ñ. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉTqø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. \ø°åà |ü+#·$T.00\ eT.6.55. sêVüQø±\+ ñ. πse‹ ñ.1.3.31\ eT. >∑DÒX¯ <äeTq |üPC≤ ~q+.28. sêVüQø±\+ ñ.16. nX¯«ì ‘Ó.26.25\ kÕ. es¡®´+ ñ.19\.7.3.19. sêVüQø±\+ kÕ. 2 6. neTè‘· sê. düTKs¡à kÕ.(Eng. 4 6.12.7. sêVüQø±\+ ñ.4.6.12.19.10.32\.30\ eT.10 X¯ì qe$T ñ.08.41\ eT. πø 27`3` >∑T sê 2009 X¯ @Á|æj·T˝Ÿ ` 2009 e÷]à ` 2009 düT.5.52\.A.7.5. 3 6.40\ ñ.5. s√Væ≤DÏ. neTè‘· kÕ.09.00.12.3. sêVüQø±\+ eT.15.Ä yês¡+ 27 6.34.09.08 X¯ì $~j·T sê. XÀuÛÑq sê.26.10. s√Væ≤DÏ sê.30\ kÕ. <äT ñ. neTè‘· sê.10.45.04 6.5.1.17 |ü⁄q' <äT sê.41.9.7.10.00\ ñ. |ü⁄qs¡«düT sê.1. uÛÑs¡DÏ sê.9.45.4.06\ ñ.9. 5 6.58. $wüÿ+uÛÑ ‘Ó.45\.44\ es¡®´+ kÕ.3. X‚«‘· esêVü≤ø£˝≤Œ~ 28 6.03.32.18.30\ ñ. <äT eT 12.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. <äT eT.36.16 |ü⁄q' <äT.30 düÿ+<ä <äeTHês√Vü≤D+.10 Ä~ <äX¯$T ‘Ó.00.07 6.7. Ç+Á<ä ñ.8. |ü⁄q' <äT eT.7.5.31\ ñ. <äT ñ.03.56\ sê.3.4.29\ eT.41.54. Hê>∑|üPC≤~q+.54.

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A.,(Eng.Lit), M.A., (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 61
>∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê]
l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï
MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T
http:\\www.oursubhakaryam.com
6
7

8
9

@Á|æj·T˝Ÿ ` 2009

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

6.00 6.10 k˛eT @ø±<ä• ‘Ó.1.23, <ë«<ä• sê.12.51, eTK kÕ.5.04, X¯S\ kÕ.4.31, eDõ ‘Ó.1.23, ãe
sê.12.51, neTè‘· eT.3.47\, es¡®´+ ñ.6.11\ ñ.7.47, <äT eT.12.24\ eT.1.12, |ü⁄q' <äT
eT.2.48\ eT 3.36, sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00, yêeTq <ë«<ä•
5.55 6.10 eT+>∑fi¯ Á‘·jÓ÷<ä• sê.10.14, |ü⁄ã“ kÕ.4.24, >∑+&É ñ.11.34, øö\e sê.10.14, neTè‘·
ñ.10.41\ es¡®´+ ‘Ó.1.05\ ‘Ó.2.41, |ü⁄q' es¡®´+ sê.11.37\ sê.1.13, <äT ñ.8.19\
ñ.9.07, |ü⁄q' <äT sê.10.58\ sê.11.40, sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30, nq+>∑
Á‘·jÓ÷<ä•, dü‘·´Áe‘· rs¡Δs¡ |ü⁄D´~q+.
5.55 6.11 ãT<Ûä #·‘·Ts¡›• sê.9.11, ñ‘·Ôs¡ eT.3.56, eè~Δ ñ.5.34, >∑s¡õ sê.9.11, neTè‘· ñ.9.13\, es¡®´+
sê.11.57\ sê.1.33, <äT eT.11.31\ eT.12.19, sêVüQø±\+ eT.12.00\ eT.1.30.
5.54 6.12 >∑Ts¡T bÂs¡í$T sê.8.27, Vü≤düÔ eT.3.50, <Ûäèe ‘Ó.1.38, e´|òüT‘· sê.2.11, uÛÑÁ<ä sê.8.27, neTè‘·
ñ.9.57\, |ü⁄q' neTè‘· sê.9.27\, es¡®´+ s¡ê..11.51\ sê.1.27, <äT ñ.9.54\ ñ.10.42,
|ü⁄q' <äT eT.2.42\ eT.3.30, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00 eT<äq bÂ]íeT,
<äeH√‘·‡eeTT
5.54 6.12 X¯óÁø£ ø£èwüí bÕ&ÛÉ´$T sê.8.11, ∫‘·Ô kÕ.4.14, Vü≤s¡¸D sê.12.24, u≤\e sê.8.11, neTè‘· ˝Òe⁄.
es¡®´+ sê.9.51\ sê.11.27, <äT ñ.8.18\ ñ.9.06, |ü⁄q' <äT.eT.12.18\ eT.1.06,
sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00
5.53 6.12 X¯ì $~j·T sê.8.28, kÕ«‹ kÕ.4.38, eÁ» sê.10.12, ‘Ó’‘·T\ sê.8.28, neTè‘· ñ.7.27\,
es¡®´+ sê.10.15\ sê.11.51, <äT ñ.7.29\ ñ.9.04, sêVüQø±\+ ñ.9.00\ ñ.10.30.
5.49 6.13 Ä~ ‘·~j·T sê.9.21, $XÊK kÕ.6.23, dæ~Δ sê.9.25, eDõ sê.9.21, neTè‘· ñ.7.51\, es¡®´+
sê.10.24\ sê.12.00, <äT kÕ.4.13\ kÕ.5.01, sêVüQø±\+ kÕ.4.30\ kÕ.6.00,
yê^X¯ rs¡Δs¡ |ü⁄D´~q+.
5.49 6.13 k˛eT #·$‹ sê.10.50, nq÷sê<Ûä sê.8.24, e´‹|ü‘Y kÕ.6.32, ãe sê.10.50, neTè‘·
ñ.8.00\, es¡®´+ ˝Ò<äT. <äT eT.12.13\ eT.1.01, |ü⁄q' <äT eT.2.37\ eT.3.25,
sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00, dü+ø£wüº Vü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+.
5.49 6.13 eT+>∑fi¯ |ü+#·$T |üP]Ô, CÒ´wü˜ sê.10.55, e]j·T kÕ.4.28, øö\e |üP]Ô, neTè‘· ñ.11.37\, es¡®´+
‘Ó.2.25\ ‘Ó.4.01, <äT ñ.8.13\ ñ.9.01, |ü⁄q' <äT sê.11.01\ sê.11.49, sêVüQø±\+
eT.3.00\ kÕ.4.30.
5.49 6.13 ãT<Ûä |ü+#·$T ‘Ó.1.00, eT÷\ sê.1.46, |ü]|òüT kÕ.4.12, øö\e ‘Ó.1.00, neTè‘· kÕ.4.32, es¡®´+
sê.9.20\ sê.10.56, <äT eT.11.25\ eT.12.13, sêVüQø±\+ eT.12.00\ eT.1.30.
5.49 6.13 >∑Ts¡T wüwæ˜ ‘Ó.3.16, |üPsê«cÕ&ÛÉ |üP]Ô, •e eT.2.37, >∑s¡õ ‘Ó.3.16, neTè‘· sê.8.59\, es¡®´+
ñ.11.23\ eT.12.59, <äT ñ.9.49\ ñ.10.37, |ü⁄q' <äT eT.2.37\ eT.3.25,
sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00
5.49 6.13 X¯óÁø£ dü|üÔ$T ñ.5.51, |üPsê«cÕ&ÛÉ ‘Ó.4.48, dæ<äΔ eT.1.37, uÛÑÁ<ä ñ.5.51, neTè‘· sê.10.25\,
es¡®´+ eT.12.49\ eT.2.25, <äT ñ.8.13\ ñ.9.01, |ü⁄q' <äT eT.12.13\ eT.1.01,
sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00
5.49 6.13 X¯ì nwüº$T ñ.8.21, ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ñ.7.51, kÕ<Ûä´ ñ.12.14, u≤\e. ñ.8.21, neTè‘· sê.9.28\,
es¡®´+ ñ.11.52\ eT.1.28, <äT ñ.7.25\ ñ.9.00, sêVüQø±\+ ñ.9.00\ ñ.10.30
5.49 6.13 Ä~ qe$T ñ.10.29, ÁX¯eD+ ñ.10.35, X¯óuÛÑ ñ.10.19, ‘Ó’‘·T\ ñ.10.29, neTè‘·
sê.12.12\, es¡®´+ eT.2.36\ kÕ.4.12, <äT kÕ.4.13\ kÕ.5.01 sêVüQø±\+ kÕ.4.30\
kÕ.6.00
5.45 6.14 k˛eT <äX¯$T eT.12.03, <Ûäìwü˜ eT.12.38, X¯óø£¢ 11.48, eDõ eT.12.03, neTè‘· ˝Òe⁄. es¡®´+

MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î, X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç
http:\\www.oursubhakaryam.com

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A.,(Eng.Lit), M.A., (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 62
>∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê]
l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï
MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T
http:\\www.oursubhakaryam.com

@Á|æj·T˝Ÿ ` 2009

21 5.45 6.14 eT+>∑fi¯
22 5.45 6.14 ãT<Ûä
23 5.45 6.14 >∑Ts¡T
24 5.45 6.14 X¯óÁø£

25 5.45 6.14 X¯ì

sê.7.51\ sê.9.27, <äT eT.12.09\ eT.12.57 |ü⁄q' <äT.eT.2.33\ eT.3.21,
sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00
@ø±<ä• eT.12.53, X¯‘·_Ûwü+ eT.2.12, ÁãVü≤à|üP]Ô, ãe eT.12.53, neTè‘· ñ.5.27\,
es¡®´+ sê.8.37\ sê.10.13, <äT ñ.8.09\ ñ.8.57, |ü⁄q' <äT sê.11.02\ sê.11.50,
sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30.
<ë«<ä• eT.12.57, |üPsê«uÛ≤Á<ä eT.2.54, ÁãVü≤à ‘Ó.2.36, øö\e eT.12.57, neTè‘·
ñ.6.13\, es¡®´+ sê.12.31\ sê.2.07, <äT eT.11.21\ eT.12.09, sêVüQø£\+
eT.12.00\ eT.1.30
Á‘·jÓ÷<ä• eT.12.15, ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä eT.2.47, Ç+Á<ä ‘Ó.1.12, yÓ’<äè‹ sê.12.11, >∑s¡õ
eT.12.15, neTè‘· ñ.10.00\, es¡®´+ ˝Ò<äT, <äT ñ.9.45\ eT.10.33 |ü⁄q' <äT eT.2.33\
eT.3.21, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00, dü‘·´$»j·T rs¡Δs¡ |ü⁄D´~q+.
#·‘·Ts¡›• ñ.10.51, πse‹ eT.1.58, $wüÿ+uÛÑ sê.10.18, uÛÑÁ<ä ñ.10.51, neTè‘·
ñ.10.35\, es¡®´+ ‘Ó.2.48\ ‘Ó.4.24, <äT ñ.8.09\ ñ.8.57 |ü⁄q' <äT eT.12.09\
eT.12.57, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00, •edüìï<Ûä kÕïq |ü⁄D´~q+
ne÷yêdü´ ñ.8.55, nX¯«ì eT.12.38, Á|”‹ sê.10.27, #·‘·TcÕŒ<é ñ.8.55, neTè‘·
ñ.6.47\, es¡®´+ ñ.9.59\ ñ.11.25, |ü⁄q' es¡®´+ sê.10.15\ sê.11.51, <äT ñ.7.21\
ñ.8.56, sêVüQø±\+ ñ.9.00\ ñ.10.30

l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ñ‘·Ôsêj·TD+ ` yÓ’XÊKe÷dü+

ãT#·

@Á|æj·T˝Ÿ 26 qT+&ç y˚T 24 es¡≈£L

á yÓ’XÊK e÷dü+˝À ∫‘·Ô, kÕ«r qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.
eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉTqø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. á yÓ’XÊK e÷dü+˝À
MTq\>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ï+. Bìì eTTVüAs¡Ô \>∑ïeTT>± ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.

πø

X¯ó≈£î

27`4` >∑T sê
2009

@Á|æj·T˝Ÿ ` 2009

düT.ñ. düT.Ä yês¡+
26 5.45 6.14 Ä~ X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T ñ.6.32, uÛÑs¡DÏ eT.11.12, Äj·TTcÕàHé kÕ.6.14, øÏ+düÔ|òüTï ñ.6.32,
neTè‘· ñ.7.51\, es¡®´+ sê.11.13\ sê.12.49, <äT kÕ.4.09\ kÕ.4.57,
sêVüQø±\+ kÕ.4.30\ kÕ.6.00
27 5.45 6.14 k˛eT $~j·T ‘Ó.3.54, ø£è‹Ôø£ ñ.9.05, kÂuÛ≤>∑´ kÕ.5.12, u≤\e ‘Ó.3.54, neTè‘·
ñ.6.25\, es¡®´+ ˝Ò<äT. <äT eT.12.09\ eT.12.57, |ü⁄q' <äT. eT.2.33\
eT.3.21, sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00, Á‘˚‘êj·TT>±~, nø£åj·T ‘·èrj·T,
|üs¡TX¯sêeT»j·T+‹, &√˝≤>öØÁe‘·+
28 5.45 6.14 eT+>∑fi¯ ‘·~j·T ‘Ó.1.21, #·$‹ sê.10.24, s√Væ≤DÏ ñ.7.10, XÀuÛÑq kÕ.4.48, ‘Ó’‘·T\
‘Ó.1.21, eDõ sê.10.24, neTè‘· ñ.5.06\, es¡®´+ ‘Ó.1.06\ ‘Ó.2.42,
|ü⁄q'es¡®´+ eT.12.47\ eT.2.23, <äT ñ.8.09\ ñ.8.57, |ü⁄q' <äT sê.11.02\
sê.11.50, sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30.
29 5.45 6.14 ãT<Ûä |ü+#·$T sê.7.47, eTè>∑•s¡ ñ.5.07, Äs¡TÁ<ä sê.3.24, n‹>∑+&É eT.12.38, ãe
sê.7.47, neTè‘· sê.10.23\ |ü⁄q' neTè‘· sê.11.08\ es¡®´+ eT.1.32\
eT.3.08, <äT eT.11.21\ eT.12.09, sêVüQø±\+ eT.12.00\ eT.1.30 l
X¯+ø£s¡ »j·T+‹

MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î, X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç
http:\\www.oursubhakaryam.com

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A.,(Eng.Lit), M.A., (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 63
>∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê]
l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï
MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T
http:\\www.oursubhakaryam.com

y˚T ` 2009

30 5.45 6.14 >∑Ts¡T wüwæ˜ kÕ.5.23, |ü⁄qs¡«düT sê.1.58, düTKs¡à ñ.10.12, øö\e kÕ.5.23, neTè‘·
sê.1.25\ es¡®´+ eT.3.25\ kÕ.5.01, <äT ñ.9.45\ ñ.10.33, |ü⁄q' <äT
eT.2.33\ eT.3.21, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00
1 5.36 6.14 X¯óÁø£ dü|üÔ$T eT.3.13, |ü⁄wü´$T sê.11.58, <Ûäè‹ ñ.5.37, >∑s¡õ eT.3.13, neTè‘·
kÕ.7.35\, es¡®´+ ñ.9.59\ ñ.11.35, <äT ñ.8.00\ ñ.8.48 |ü⁄q'
<äT.eT.12.00\ eT.12.48, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00, y˚T&˚, Á|ü|ü+#·
ø±]àø£ ~H√‘·‡e+.
2 5.36 6.14 X¯ì nwüº$T eT.1.22, nX‚¢wü sê.11.41, X¯S\ ‘Ó.2.39, uÛÑÁ<ä eT.1.22, neTè‘·
sê.10.23, es¡®´+ eT.12.47\ eT.2.23, <äT ñ.7.12\ ñ.8.47, sêVüQø±\+
ñ.9.00\ ñ.10.30
3 5.36 6.14 Ä~ qe$T ñ.11.48, eT|òüT sê.10.48, >∑+&É ‘Ó.1.10, eè~Δ sê.11.31, u≤\e
ñ.11.48, neTè‘· sê.9.18\, es¡®´+ ñ.11.42 eT.1.18, <äT kÕ.4.00\
kÕ.4.48, sêVüQø±\+ kÕ.4.30\ kÕ.6.00
4 5.36 6.14 k˛eT <äX¯$T ñ.10.23, |ü⁄ã“ sê.10.32, Á<ÛäTe sê.10.24, ‘Ó’‘·T\ ñ.10.33, neTè‘·
kÕ.4.25\, es¡®´+ ñ.6.49\ ñ.8.25, <äT eT.12.00\ eT.12.48 |ü⁄q' <äT
eT.2.24\ eT.3.12, sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00
5 5.36 6.14 eT+>∑fi¯ @ø±<ä• ñ.9.38, ñ‘·Ôs¡ sê.10.41, e´|òæT‘· sê.8.12, eDõ ñ.9.38, neTè‘·
eT.3.21\, es¡®´+ ñ.5.43\ ñ.7.21, <äT ñ.8.00\ ñ.8.48, |ü⁄q' <äT
sê.11.02\ sê.11.50, sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30, nqïes¡+ l
Ms¡y˚+ø£≥ dü‘·´Hêsêj·TDkÕ«$Tyê] ø£fi≤´D√‘·‡e+
6 5.36 6.14 ãT<Ûä <ë«<ä• ñ.9.02, Vü≤düÔ sê.10.58, Vü≤s¡¸D eT.2.42, ãe ñ.9.02, neTè‘·
kÕ.4.42\, es¡®´+ ñ.6.42\ ñ.8.18, <äT eT.11.12\ eT.12.00, sêVüQø±\+
eT.12.00\ eT.1.30, |üs¡TX¯sêeT <ë«<ä•
7 5.36 6.14 >∑Ts¡T Á‘·jÓ÷<ä• ñ.8.48, ∫‘·Ô sê.11.34, eÁ» eT.12.14, øö\e ñ.8.48, neTè‘·
kÕ.4.35\, es¡®´+ ñ.6.59\ ñ.8.35, <äT ñ.9.36\ ñ.10.24, |ü⁄q' <äT
eT.2.24\ eT.3.12, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00
8 5.36 6.14 X¯óÁø£ #·‘·Ts¡Δ• ñ.8.57, kÕ«‹ sê.12.34, dæ~Δ ñ.11.33, >∑s¡õ ñ.8.57, neTè‘·
eT.2.47\, es¡®´+ ñ.5.11\ ñ.6.47, <äT ñ.8.00\ ñ.8.48 |ü⁄q' <äT
eT.12.00\ eT.12.48, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00, qè•+Vü≤ »j·T+‹.
bÂs¡í$T ñ.9.33, $XÊK sê.2.02, e´‹|ü‘Y ñ.9.51, uÛÑÁ<ä ñ.9.33, neTè‘·
9 5.36 6.14 X¯ì
eT.3.47\, es¡®´+ ñ.6.11\ ñ.7.47, <äT ñ.7.12\ ñ.8.47, sêVüQø±\+
ñ.9.00\ ñ.10.30, yê´dübÂ]íeT, ns¡ΔHêØX¯«s¡ Áe‘·+, dü+|ü‘Y>öØ Áe‘·+.
10 5.36 6.18 Ä~ ø£èwüíbÕ&ÛÉ´$T ñ.10.37, nq÷sê<Ûä |üP]Ô, e]j·T ñ.7.51, u≤\e ñ.10.37,
neTè‘· eT.3.39\, es¡®´+ ñ.6.02\ ñ.7.38, <äT kÕ.4.00\ kÕ.4.48,
sêVüQø±\+ kÕ.4.30\ kÕ.6.00, l nqïe÷#ês¡´ »j·T+‹.
11 5.36 6.18 k˛eT $~j·T eT.12.10, nq÷sê<Ûä ‘Ó.4.12, |ü]|òüT ‘Ó.4.06, •e sê.11.07, ‘Ó’‘·T\
eT.12.10, neTè‘· kÕ.7.25\, es¡®´+ ñ.10.13\ ñ.11.49, <äT eT.12.00\
eT.12.48, |ü⁄q' <äT eT.2.24\ eT.3.12, sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00
12 5.36 6.18 eT+>∑fi¯ ‘·~j·T eT.2.11, CÒ´wü˜ ñ.6.31, dæ<äΔ sê.8.27, eDõ eT.2.11, neTè‘·

MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î, X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç
http:\\www.oursubhakaryam.com

<Ûäìwü˜ sê.47.9. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. es¡®´+ sê.12.8.3.33.5.41\ sê.59.Lit).34\.7.7.48\ sê.27\.00\ ñ.04.30.6.18 k˛eT 19 5.59.43.35 6.04\ es¡®´+ eT. |ü⁄q' es¡®´+ sê.4. Á|”‹ ‘Ó.9.57\ eT.4.37..37.54.7. <äT ñ.00\ eT. es¡®´+ ñ. πse‹ sê.10.42.35 6. ãe eT.nX¯«ì sê. es¡®´+ sê. sêVüQø±\+ eT.59\. |üPsê«uÛ≤Á<ä sê.8. X¯‘·_Ûwü+ sê.21 ãT<Ûä 21 5.14.00 #·‘·Ts¡›• sê.54\ sê.07.8.21 >∑Ts¡T 22 5.1.45.47 |ü⁄q' <äT eT.23.8.34 6.12.33 6. neTè‘· ñ.3.00\ eT.10.2. kÕ<Ûä´ kÕ.47.30\ eT.33. sêVüQø±\+ kÕ.27.06\ sê. X¯óuÛÑ eT. l Vü≤qTeT»®j·T+‹ <äX¯$T ‘Ó.15. <äT eT.59.36\ sê.24. XÀuÛÑq kÕ. sêVüQø±\+ ñ. øö\e kÕ.23 X¯ì 24 5. es¡®´+ kÕ.41. <äT eT. es¡®´+ kÕ.1. sêVüQø±\+ eT.13. nwüº$T ‘Ó.com 13 5.44.7.54.3.47 |ü⁄q' <äT sê.11.34. |ü⁄q' <äT eT.2.12.44.23 Ä~ sê. neTè‘· kÕ.14.10\ eT.12.4. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.8.9.4.4. yÓ’<Ûäè‹ ‘Ó. ÁX¯eD+ kÕ.33.23\ eT.11.07.13\ ñ.9. |ü⁄q' <äT eT.00 wüwæ˜ sê. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www. nj·TTcÕàHé sê. #·$‹ eT.30. |ü+#·$T kÕ.7.11.30\ eT.51\ ñ. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä sê.8. neTè‘· ˝Òe⁄.7.oursubhakaryam.47\ ñ.1.10.9.34 6.8.12. n‹>∑+&É kÕ. dü|üÔ$T sê.(Eng.47.14\ ñ. eT÷\ ñ.4.7.00.12.54.59\ eT.22.9. sêVüQø±\+ eT.8.11.ø£è‹Ôø£ kÕ.15.1.1.5.59\ ñ.35 6.50.4. ãe ‘Ó.58.10. es¡®´+ ñ.06\ sê.23\ eT.9. uÛÑs¡DÏ sê. ñ. es¡®´+ ˝Ò<äT.6.1.44. u≤\e ‘Ó. bÕØΔe ø£˝≤Œ~. neTè‘· sê. <äT ñ.44.11.1.1. >∑s¡õ sê. dü+ø£wüº Vü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+.3.00.7.16\ ñ.11.7.18 ãT<Ûä 14 5.52.3.59. es¡®´+ ˝Ò<äT.00\ ñ.6.7. sêVüQø±\+ ñ.06. neTè‘· sê.A.56\ kÕ.2.11. sêVüQø±\+ eT.2.8.5.08\. ne÷yêdü´ kÕ.32.9. neTè‘· eT.30. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ eT.1.1. |üPsê«cÕ&ÛÉ eT.12. sêVüQø±\+ ñ.00\ kÕ.30\ 9.36.12.35\ ñ.30 nwüº$T |üP]Ô.24\.35.47.30. kÂuÛ≤>∑´ sê. neTè‘· sê. <äT ñ.5.40. <äT ñ. #·‘·TcÕŒ<é kÕ.6.3.6.34\ ñ. neTè‘· ñ.1.30 @ø±<ä• ‘Ó.18 eT+>∑fi¯ 20 5.4.00\ kÕ.22 X¯óÁø£ 23 5.12.11\ ñ.47 |ü⁄q' <äT eT.14\.56\ ñ.48. sêVüQø±\+ eT.8. <äT ñ.32.12.3. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 64 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. uÛÑÁ<ä sê.47.10.2.45 |ü⁄q' <äT eT.3.3.09\ ñ.17.1.54.9.52\ es¡®´+ ñ.30\ kÕ. sêVüQø±\+ eT.A. sêVüQø±\+ ñ. sêVüQø±\+ kÕ.6.11.12. neTè‘· sê. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó.11.30\ kÕ.12.18 X¯ì y˚T ` 2009 17 5.59\ eT.10.8. øö\e ‘Ó.3.3.35 6.2. neTè‘· kÕ.58\ sê.40.27.5.12. eDõ ‘Ó.4.32 6.44. X¯óø£¢ ñ.30\ eT.4.7.21.18 >∑Ts¡T 15 5.11\ eT 11.7.00.1. sêVüQø±\+ ñ.4.10.37. Ç+Á<ä ‘Ó.11.37.8.10.24.10.5.6.30\ eT. uÛÑÁ<ä sê.5.35 6.1.3.12\.3. ÁãVü≤à ‘Ó.59.11.00\ ñ.37.14.55.57\.12. Á‘·jÓ÷<ä• sê.42.35 6.21.00 <ë«<ä• ‘Ó.4.58.11.3.8.12. $wüÿ+uÛÑ ‘Ó.oursubhakaryam. <äT ñ. neTè‘· kÕ. Ç+Á<ä |üP]Ô.neTè‘· eT.8.03.7.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.47.3.59\ kÕ.18\.55.com .11. es¡®´+ ñ.12.<äT eT.9. <äT eT.18 Ä~ 18 5. |ü⁄q' <äT sê.21. >∑s¡õ sê.10.4.11.00 qe$T ‘Ó.59\ ñ.10. <äT ñ.43\.23.8.6.11.24. es¡®´+ ñ. u≤\e |üP]Ô.28\ eT.2.10. <äT ñ.7..30. <äT eT.3.8.18 X¯óÁø£ 16 5.10.22\ eT.35 6.9.33 6.11. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. es¡®´+ ñ. M.50\.11.46.

12.00\ eT.04. >∑s¡õ sê. neTè‘· ˝Òe⁄. >∑+&É ñ.56\ ñ. X¯S\ ñ. <äT ñ. es¡®´+ eT.19\. <äT eT.5. <äT ñ.21.20\ eT.32 6.11. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.00 2 5.12.41\. e´|òüT‘· ‘Ó.12.03.11.00 29 5..8.30\ eT3.4.12.<äT ñ. neTè‘· sê.20 |ü⁄q' <äT MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.10. 31 5.08\ ñ.4.7.56\.com .9.56\ eT.00\ ñ.6.5. ue ‘Ó.9. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉTqø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT.37.12\ es¡®+ eT. |ü⁄q' <äT eT.1.10. sêVüQø±\+ ñ. 12. neTè‘· ñ.45\ eT.2. neTè‘· sê.8.9.41.30\ ñ.44 |ü⁄q' <äT sê. ∫‘·Ô ñ.7.oursubhakaryam. 3 5. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 65 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.7. ìs¡®\ @ø±<ä• 4 5.47.32 6.7. sêVüQø±\+ eT.41.11.34 X¯ì dü|üÔ$T sê.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ñ‘·Ôsêj·TD+ ` CÒ´wü˜e÷dü+ y˚T 25 qT+&ç pHé 22 es¡≈£L á CÒ´wü˜ e÷dü+˝À |ü⁄wü´MT.11.10.20\ kÕ.21.8. sêVüQø±\+ ñ.7. eTè>∑•s¡ eT.32 6.56.2. sêVüQø±\+ eT.55.26 k˛eT qe$T sê. |ü⁄q'es¡®´+ sê.11. |ü⁄wü´$T ñ.(Eng.28.32 6.08\ eT. ‘Ó’‘·T\ kÕ.08. |ü⁄q' <äT eT2. |ü⁄q'<äT sê.7.ÄX‚¢wü ñ.9. dæ~Δ sê. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www. sêVüQø±\+ eT.56\ ñ.00.9.34 Ä~ nwüº$T sê.21\.3.20\ eT. Vü≤düÔ ‘Ó. uÛÑÁ<ä sê. |ü⁄q' <äT eT.5.32 6.12.30.20. u≤\e sê.24 >∑Ts¡T #·$‹ ‘Ó. 27 5.4.21.44.55.26 >∑Ts¡T <ë«<ä• kÕ. neTè‘· eT.1. ‘Ó’‘·T\ ñ. ãe kÕ. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.13\ es¡®´+ eT12. <äT ñ.oursubhakaryam.11.7.6.08.19.10.24 X¯óÁø£ |ü+#·$T ‘Ó.12.48.21.45\ eT.48.9.2.ñ.00\ eT. |ü⁄qs¡«düT ñ.12\ eT.A. eè~Δ ñ. sêVüQø±\+ eT.2.06.44.9.19\ sê.55. Äs¡TÁ<ä ñ.31. <äT eT.33\ es¡®´+ ñ.32 6.32.26 ãT<Ûä @ø±<ä• kÕ.21.34.09. øö\e sê.30\ ñ.37.12\ sê 12.1.56. á CÒ´wü˜ e÷dü+˝À eèwüuÛÑ\>∑ï+ X¯Sq´ \>∑ï+.58.7.9.9.34.4.11.51\ sê.41. <äT eT.27 es¡®´+ sê.7.04.52.58.05\ eT.10.44.26 eT+>∑fi¯ <äX¯$T kÕ.10.30.7.12.56\. wüwæº sê.56.24 eT+>∑fi¯ $~j·T ñ.32 6.9. Vü≤s¡¸D sê.11. sêVüQø±\+ ñ.7.7.14. uÛÖ<äΔ ø£*ÿ»j·T+‹.4.44.3.2.8. e]j·THé eT. es¡®´+ kÕ. es¡®´+ kÕ. eq>öØÁe‘· |ü⁄D´~q+ 30 5.8.44.6.12.23.10.3. Á<ÛäTe ñ. s¡+uÛ≤‘·èrj·T 28 5.2.12. neTè‘· ñ.52.4.1.43. es¡®´+ eT.00\ kÕ.A. es¡®´+ sê.12. |ü⁄q' neTè‘· sê.7. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.30.42.2.19. 3.7.8. s√Væ≤DÏ kÕ.12\ sê. neTè‘· ñ.15.44.4. <Ûäè‹ eT. eè‹|ü‘Y kÕ.Ä yês¡+ 25 5.11. <äT eT.30.56. M.11.11.23\.00 1 5. ñ‘·Ôs¡ ‘Ó.02.11.30\ eT 12.12.32 6.46.08. düTKs¡à eT.00.11.11.21.11. eDõ ‘Ó.30\ kÕ. neTè‘· sê.3.24 ãT<Ûä ‘·~j·T ñ.00.47\ sê. ø£s¡eØÁe‘·+ 26 5.39\ eT.46. <äT ñ.58. <äT ñ.8.7.5.32\ ñ. sêVüQø±\+ ñ.15 neTè‘· ‘Ó.30.3.11.08\ eT.8.2.35.4. eÁ» sê.41.56\ kÕ. sêVüQø±\+ eT.10.10.34.19\.18. düT.32 6. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.4.56\ eT. 2.12.20\ eT 3.es¡®´+ kÕ.56\ ñ. øÏ+düÔ>∑ï eT.12.15. es¡®´+ eT. eTK ‘Ó.7.6. neTè‘· sê.11.7. |ü⁄q' <äT eT. #· s¡ãT ≈£îX¯ó πø >∑T 27`5` sê 2009 X¯ pHé ` 2009 y˚T ` 2009 düT.11. |ü⁄q' neTè‘· sê.42.27.4.3.6.24 k˛eT X¯óø£¢ bÕ&ÛÉ´$T eT.32 6.35.03.8.56\ eT. eDõ kÕ.00\ kÕ.38.11.11.32 6.4.10..07.10. neTè‘· ñ.7.Lit).CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. u≤\e ñ.27.6.1.9.9. sêVüQø±\+ kÕ.12.4. <äTñ.20\ 3.|ü⁄ã“ ‘Ó.32\ ñ.43\ kÕ.6. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.44.10.1.11.48\.14\ sê.1.

44 |ü⁄q' <äT sê.44.00\ ñ.10.05\.00.26 X¯óÁø£ 6 5.34.7.4.44.2.05\.8.39\ ñ. neTè‘· eT.8. sêVüQø±\+ ñ.52. ≈£Ls¡à»j·T+‹ Á‘·jÓ÷<ä• sê.08.41. $XÊK ñ.42. >∑s¡õ sê.17. |ü+#·$T ñ.6.31. u≤\e ‘Ó.32 6. es¡®´+ ˝Ò<äT.38.1.30\ eT.29 >∑Ts¡T 12 5.1.Lit). Á‹˝À#·q |üPC≤ |ü⁄D´~q+.29 eT+>∑fi¯ 10 5. sêVüQø±\+ eT.00\ eT.12.17. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.18.33 6. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. yÓ’<Ûäè‹ ñ.18\ sê.32 6.41\.3.. sêVüQø±\+ eT.6.43. es¡®´+ eT.37. es¡®´+ ‘Ó.56\ kÕ.10.8.32 6.8.33 6.30\ ñ.06.05\ ‘Ó.32\ ‘Ó4.3.30\ kÕ. <äT ñ.9.A.7.02.3.11.7. neTè‘· sê. eDõ ñ.20\ eT.4.03.1.11.08 <äT ñ.09.57.7.12. ãe ñ.8.11.4.21\ eT.00.30\ ñ.30\ eT 2.12.6.49.com .12. neTè‘· sê.11.37.51.39\ eT.2.3.6.28.eT.4. øö\e ñ.43.6.neTè‘· ñ.32 6.12.9.56\ eT.3.17\ sê.4. neTè‘· ˝Òe⁄.30 X¯ì 14 5. es¡®´+ kÕ. |ü⁄q' <äT eT. uÛÑÁ<ä eT.3.52. @s¡Tyêø£|üP]íeT ø£èwüíbÕ&ÛÉ´$T |üP]Ô.28. <Ûäìwü˜ ‘Ó. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó. es¡®´+ eT.55\.2.7.10.24. ‘·~j·T ñ.7.10.08.12.42.12.5.19. sêVüQø±\+ kÕ.30.42.28 X¯ì 7 5. neTè‘· ˝Òe⁄.11. kÂuÛ≤>∑´ eT.00.44.00 #·$‹ ñ.1.4.11. ÁX¯eD+ sê.48.12. X¯‘·_Ûwü+ ñ.56\ ñ. es¡®´+ ‘Ó. sêVüQø±\+ ñ. sêVüQø±\+ ñ.1. neTè‘· ‘Ó.10.53\ eT. sêeT\ø£åàD <ë«<ä•.12.02.10.12.1.14.4.53\ kÕ.08\.7.14.11.24.00 #·‘·Ts¡›• sê.7.00\ kÕ.30.08\ ñ. bÂs¡í$T sê.44. kÕ<ä´ ‘Ó.7.10.1.1. •e ‘Ó.29.29.3.9.3.19\.1. X¯óø£¢ ñ.11.06\ eT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www. es¡®´+ ‘Ó.8.6.3. sêVüQø±\+ eT. |ü]|òüT ñ.3.43.32 6.57.05.47. es¡®´+ kÕ.51.4.12. eT÷\ kÕ.4.01\ kÕ. nwüº$T kÕ. <äT eT.30. <äT ñ.11.7.30\ eT.12.56\ eT.08.56\ ñ.A.55.30. sêVüQø±\+ ñ.7. |üPsê«uÛ≤Á<ä ñ. es¡®´+ eT.1.2.1.32 6.10. sêVüQø±\+ ñ.30 Ä~ 15 5.42\ es¡®´+ eT.20\ eT.11.32 6.9.4.31 ãT<Ûä eT.4.06\.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.11. neTè‘· sê.4.44.32 6.4.30 eT+>∑fi¯ 17 5.2. sêVüQø±\+ ñ.00\ kÕ.57\ eT.05\.53.4. <äT eT.8. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 66 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. wüwæ˜ eT.8.47.6.oursubhakaryam.56\ eT. kÕ«‹ ñ.49.2.3. <äT eT.30\ kÕ.11..10.3.56\ ñ.28 k˛eT pHé ` 2009 9 5.08.3.2.11.10.44.oursubhakaryam. qe$T kÕ. <äT ñ.43.9.00\ ñ. CÒ´wü˜ eT. sêVüQø±\+ eT. dæ<äΔ ‘Ó.7.10.32 6.7. neTè‘· eT.11. <äT.8.30 $~j·T ‘Ó.44. |ü⁄q' <äT eT.9.11.28 Ä~ 8 5..8.11..30\ eT.2. ‘Ó’‘·T\ kÕ.08\ eT.3.12. >∑s¡õ eT.6.30 k˛eT 16 5.43\ eT2.56\ kÕ.44 |ü⁄q' <äT sê.9.9. <äT ñ.32 6.15. øö\e sê. <äT ñ. <äT eT.00.3. ÁãVü≤à ñ.00. sêVüQø±\+ eT.1.4.32\ ñ.20 |ü⁄q' <äT eT.48.41.8.15\. |ü⁄q' <äT eT. Ç+Á<ä ñ.4. <äT ñ.9. uÛÑÁ<ä sê. neTè‘· sê. |ü⁄q' <äT eT.20\ eT.33 6.34. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.42. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ sê.00 dü|üÔ$T eT.56.6. neTè‘· eT.00 ø£èwüíbÕ&ÛÉ´$T ‘Ó.29 X¯óÁø£ 13 5. sêVüQø±\+ kÕ.12.30.16. Äj·TTcÕàHé eT. M.com 5 5. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ñ. es¡®´+ eT.9. u≤\e kÕ.11. <Ûäìwü˜ |üP]Ô.1.03.15.00.06. nq÷sê<Ûä ñ.16.19\ ‘Ó.08\ ñ. Á|”‹ eT.4. X¯óuÛÑ ‘Ó.12.57\ ñ.41.30\ eT.11.11.45. es¡®´+ ñ. neTè‘· eT.1.24. u≤\e |üP]Ô.8.26.5.9.29 ãT<Ûä 11 5.(Eng.12. |üPsê«cÕ&ÛÉ kÕ. dü+ø£wüº Vü≤s¡ #·‘·TØú Áe‘·+. $wüÿ+uÛÑ ñ.

44 s√Væ≤DÏ ‘Ó. <äT ñ.24.33 >∑Ts¡T ‘·~j·T eT. es¡®´+ sê.01. neTè‘· eT.56\. |ü⁄wü´$T eT.com .11. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.1.6. M.11. sêVüQø±\+ eT.57.00 #·‘·Ts¡›• ‘Ó.55..32.04.53\ ñ.55\.59\ eT. #·s¡ πø ãT ≈£î X¯ó >∑T 23`6` sê 2009 X¯ pHé ` 2009 düT.3.(Eng.1.24\ ñ.33 6.44. neTè‘· ‘Ó.1.47. 27 5.11. <äT ñ.7.08.37\. <äT eT. 25 5.09\ eT.6.11.10.21. düT.8.2. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.33 6.8.7.9.6.4.3.11.1.1.47.34 6. neTè‘· ‘Ó.8.23. eDõ kÕ. es¡®´+ sê.3.31 k˛eT neTè‘· ‘Ó. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 67 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.9.11.45.9.1.03.57\.30\ kÕ.33 X¯ì |ü+#·$T ñ. ãe eT.59\.12.4.4.9.05\.20\ kÕ.28. sêVüQø±\+ eT.7. eè~Δ kÕ7. sêVüQø±\+ ñ.1.10.2. es¡®´+ ˝Ò<äT.4.12.09\ ñ.30.34 6. |üPØ»>∑Hêï<Ûä s¡<Ûäj·÷Á‘·.4. |ü⁄q' <äT sê.11.3.14.4. <äTñ.11.2.27\ ‘Ó. u≤\e kÕ.12. sêVüQø±\+ ñ.03\.12. <äT eT.42 eTè>∑•s¡ sê.21\ ñ. <Ûäè‹ ‘Ó.A.11.47.00. sêVüQø±\+ eT.07.12. es¡®´+ ñ.01.03.33 X¯óÁø£ #·$‹ ñ. <äT ñ.2.25\ ‘Ó. #·‘·TcÕŒ<é sê.oursubhakaryam. >∑+&É sê. uÛÑÁ<ä ‘Ó.8. neTè‘· ‘Ó. |ü⁄q' <äT eT2.35\ ñ.00 <ë«<ä• ñ. <äT ñ.9.1.21\ eT.8.58.45.9.11. es¡®´+ ñ.10. neTè‘· ñ.46.4.12.37.30\ eT.44. Äs¡TÁ<ä sê.10.24.12.00 @ø±<ä• eT1.35 6. ÄX‚¢wü eT.25.2.31.31 >∑Ts¡T 19 5.25.44. eDõ ñ. ãe ñ.52.30 <äX¯$T kÕ.44.9.30\ eT.19\ ñ.10. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.9.36. |ü⁄q' es¡®´+ kÕ.1.29.56.32 eT+>∑fi¯ X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T sê.10.9.57.6. neTè‘· ‘Ó.43. πse‹ ñ.00\ eT.01\.10.24. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.05. es¡®´+ sê. neTè‘· eT. sêVüQø±\+ ñ. X¯S\ sê.3. øö\e ñ. <Ûäèe kÕ.11. neTè‘· eT.39.9. es¡®´+ ‘Ó.7.02.9. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. sêVüQø±\+ eT.oursubhakaryam.8. neTè‘· kÕ.22\ eT. ø£è‹Ôø£ ñ.33 6.06.7.23\ eT.5. á ÄcÕ&ÛÉ e÷dü+˝À $T<ÛäTq\>∑ï+ X¯Sq´\>∑ï+.31 X¯óÁø£ 20 5.58\ ñ. |ü⁄q' neTè‘· kÕ.47.20.2. eT÷VüQs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{ÏøÏ á ¬s+&ÉT qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ |òü*‘ê*#·TÃqT. neTè‘· kÕ.11.44\.3. nX¯«ì ñ.30\ eT.11.19.46. es¡®´+ ñ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.53\. 26 5.29\ ‘Ó.34.9.7.5.30.8.9.2.10\ ñ.31 Ä~ 22 5.00.1. øÏ+düÔ|òüTï sê.34 6.7.00\ ñ.35 6.6. es¡®´+ ñ.10.18.3.12\. |ü⁄q' <äT ñ.45.36. Á‘·jÓ÷<ä• ñ. eT|òüT ñ.1..23.12.7.11.59\ ñ.01.38 \ sê.com pHé ` 2009 18 5.36.A. |ü⁄qs¡«düT kÕ.3. |ü⁄q' <äT eT.09. 24 5.Ä yês¡+ 23 5.57\ eT.31 X¯ì 21 5.34 6.11.8.18. ‘Ó’‘·T\ eT. l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ñ‘·Ôs¡/<äøÏåD≤j·TD+ ` ÄcÕ&ÛÉe÷dü+ pHé 23 qT+&ç p˝…’ 21 es¡≈£L á ÄcÕ&ÛÉe÷dü+˝À |ü⁄ã“.09. sêVüQø±\+ kÕ.12.7. <äTeT. uÛÑs¡DÏ ñ. |ü⁄q' es¡®´+ kÕ. <äT ñ. sêVüQø±\+ eT. |ü⁄q' <äT eT.11\ sê.4. es¡®´+ ‘Ó.44.8.30\ eT.47.58\ eT.11.5.30\ ñ. e´|òüT‘· eT.11.10.11. es¡®´+ ‘Ó. düTKs¡à ñ.6. <äìwü˜ qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.06.08\ sê.8.2. |ü⁄q' <äT eT.5.10.ñ.00\ eT.11\ sê.3.33\ ñ.8.32 ãT<Ûä $~j·T kÕ. eÁ» ñ.5.46. >∑s¡õ ñ.18 ne÷yêdü´ sê.00. sêVüQø±\+ ñ.8.30.3.2.21. Vü≤s¡¸D ñ.03.8.58\ kÕ.1.11.38. <äT MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.00. XÀuÛÑq eT.5.00\ kÕ.20\ sê.5. <äT ñ.56.10.4.Lit).8. e≥kÕ˙Áe‘·+.10.35 6.18.11.45.57\ ñ.3.7. n‹>∑+&É ñ.

8. sêVüQø±\+ ñ.15\.38. ÁãVü≤à kÕ.5.34 >∑Ts¡T 10 5.25. kÕ<Ûä´ sê.6.8.00.4.00\ ñ.30\ eT. ø£èwüí bÕ&ÛÉ´$T kÕ.10\.53 \ kÕ.3.00\ eT.11.7. dæ<äΔ sê.02. #·‘·Tsêàdü $~j·T. neTè‘· ˝Òe⁄.00.12.30.3.48.3.12.03.16.00 bÂs¡í$T eT. øö\e ñ.23\ eT.22\ sê.06.18.35 6. nqTsê<Ûä kÕ.02\ eT.12.8.00\ ñ. yêdüT<˚e <ë«<ä• Á‘·jÓ÷<ä• ñ.7.10.4.2.46. e´‹|ü‘Y ‘Ó.45.12.5.12. <äT ñ.00\ kÕ. sêVüQø±\+ ñ.5.27\ sê.3. neTè‘· kÕ.10. u≤\e kÕ. #·‘·Ts¡›• eT.2. sêVüQø±\+ eT. sêVüQø±\+ kÕ.7.3.35 6.11. yÓ’<Ûäè‹ sê.7.17.30. sêVüQø±\+ eT.37 6.09.1.33 ãT<Ûä 2 5. <äT ñ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T pHé ` 2009 http:\\www. >∑s¡õ ñ.38 6.00 nwüº$T ‘Ó. $XÊK eT.3. uÛÑÁ<ä ‘Ó.25. sêVüQø±\+ eT.A.02\ ñ.7.9.7.53.8.00. |ü]|òüT sê.49 |ü⁄q' <äT eT.39 6.12.23.49\ sê.com .23\.4.51. es¡®´+ kÕ.59\ ñ.17\. <äT ñ.23\ eT.4.10.00\ eT 1.12.11.6.5.12.9.30.37. ñ‘·Ôs¡ ñ.9. eDõ ñ. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ |üP]Ô.38 6.3. Ç+Á<ä sê.6.13\ ñ. neTè‘· MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.6. neTè‘· ñ.30\ kÕ.15\.57.49. <äX¯$T ñ.10.33 >∑Ts¡T 3 5. es¡®´+ ˝Ò<äT.43.01\ eT.12.2.30.4.49.06. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. <äT ñ.39\ ñ.52.10. ‘·~j·T sê.15.8.12.10. CÒ´wü˜ kÕ. kÕ.29\ es¡®´+ kÕ.38.1.25. ‘Ó’‘·T\ kÕ.12.24.8.47.10.9.14\ es¡®´+ kÕ. >∑s¡õ eT.eT.34. es¡®´+ kÕ.10.33 X¯óÁø£ p˝…’ ` 2009 4 5. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ‘Ó. sêVüQø±\+ kÕ.10.com 28 5.19.30\ ñ. |ü⁄q' <äT eT.1.33 k˛eT 30 5. ‘Ó’‘·T\ ñ.26.7.4.7.8.15\. <äT eT.10.1.00\ kÕ.7.8.14.24. uÛÑÁ<ä eT.12.6.36 6.3. Vü≤düÔ ñ.38 6.9.01.29.47\ kÕ.12\ eT.9.6.44.12.18. es¡®´+ ñ. <äT ñ.7. neTè‘· kÕ.8.9.oursubhakaryam.26.44.2.6.23.6.12.43.10. øö\e ñ.01\ ñ.12.4.27.04\ kÕ. Á|”‹ sê. X¯óø£¢ kÕ.8.21\ sê.55\ ñ.4. sêVüQø±\+ eT.03\ es¡®´+ sê.07.27\ eT.30\ eT.5.47.11.8. •e sê.3.45. ãe ñ.(Eng.47 |ü⁄q' <äT.4.34 eT+>∑fi¯ 8 5.7.37 6.Lit).14\ eT.3.8. eDõ sê.6. X¯óuÛÑ kÕ.19.11. dæ~Δ ñ.35\ ñ. ≈£îe÷s¡ wüwæ˜ dü|üÔ$T ñ.10\ kÕ.50 |ü⁄q' <äT sê.30.37. $wüÿ+uÛÑ sê.00 <ë«<ä• ñ.33 eT+>∑fi¯ 1 5.25.21.00. e]j·THé ‘Ó.4. M.9.34 k˛eT 7 5.4.7.9.12.53.1.8. |ü⁄q' <äT sê.39\ ñ.4.2. es¡®´+ ñ.10.7. neTè‘· eT.30\ kÕ.26. <äT kÕ. <äT ñ. X¯j·THÓ’ø±<ä•.30\ ñ.30\ eT.34 X¯ì 5 5.7. neTè‘· ‘Ó. neTè‘· kÕ.31\. <äT ñ. neTè‘· ‘Ó.8.39\ ñ.11.28. sêVüQø±\+ ñ.34 X¯óÁø£ ñ.5.00.01\ kÕ.14. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 68 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.3.10.9.8.27 |ü⁄q' <äT eT.10. qe$T ‘Ó.5.43. sêVüQø±\+ ñ. |ü⁄sê«cÕ&ÛÉ sê. neTè‘· ‘Ó.46.10.19. neTè‘· ñ.26\ eT.2.1.7.oursubhakaryam.30.48.11.31.12.29.15.39 6.10.59\ kÕ.57. @ø±<ä• ñ.10.2. <äT ñ.14\ es¡®´+ kÕ. es¡®´+ ñ.4.07.41\ kÕ. |ü⁄ã“ ñ. $~j·T kÕ.10.4. <äT eT. es¡®´+ kÕ.26.37 6.5.35 6.48. sêVüQø±\+ eT.29. sêVüQø±\+ ñ.4.50.5.40. düÿ+<ä |ü+#·$T wüwæº ñ.33 Ä~ 29 5.7.11.51. eT÷\ sê. |ü⁄q' <äT eT. sêVüQø±\+ eT.11. u≤\e ‘Ó.34 ãT<Ûä 9 5.59\ eT.12.12.58.6.10.10.09. es¡®´+ eT. nX¯Sq´X¯j·Tq Áe‘·+. yê´dü|üPC≤ |ü⁄D´~q+.11. neTè‘· ‘Ó.5. neTè‘· ‘Ó.11\ ñ.34 Ä~ 6 5.35 6.49. ÁX¯eD+ ñ. ‘=* @ø±<ä•.19. <äT ñ. ∫‘·Ô ñ.1.15..CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.3.5. kÕ«‹ eT.A. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. 6..8.7.1.

36. Vü≤s¡¸D ñ. dü÷s¡´Á>∑Vü≤D ÁbÕs¡+uÛÑ düeTj·T+ ñ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.4.1. <äT kÕ.33 Ä~ 20 5.01.4.23.9.34 Ä~ 13 5.35\ kÕ.18.09. |ü⁄qs¡«düT ‘Ó.05\ ñ. øö\e |üP]Ô. es¡®´+ eT.3.com 11 5.03\ es¡®´+ ‘Ó.7.29.32.30\ eT.00\ kÕ.12.44\ |ü⁄q' neTè‘· sê.11.4.04. øö\e ‘Ó. |ü+#·$T ‘Ó.4.41 6.17.33 >∑Ts¡T 17 5.04\ ñ.15. kÂuÛ≤>∑´ sê.8.12.42.7. sêVüQø±\+ eT.10.30 |ü+#·$T |üP]Ô.51. |ü⁄q' <äT eT2.44\ sê.6. X¯S\ kÕ. neTè‘· ñ.42 6.00\ ñ.53. >∑s¡õ ‘Ó.6. sêVüQø±\+ ñ.2.5. øö\e ‘Ó.2. düTKs¡à sê.54.8.54.8.03\ eT.53 |ü⁄q' <äT eT.4.12.30\ eT.53.12. ue sê.6.6..7. ø£è‹Ôø£ eT. <äT eT.51.6.17.1. es¡®´+ kÕ.1.3. πse‹ kÕ.33.33 X¯ì 19 5.6.10.42 6.21\ sê.30\ kÕ. sêVüQø±\+ ñ. eDõ eT.00 Á‘·jÓ÷<ä• eT.29\ eT. Äs¡TÁ<ä ñ.4. <äT ñ.12. <äT ñ. >∑s¡õ ‘Ó.16\ ñ.06\ ñ.00 #·‘·Ts¡›• eT.8.54 |ü⁄q' <äT sê.9. sêVüQø±\+ ñ.11\. |üPsê«uÛ≤Á<ä eT.4.30\ eT.28\ eT.29.12. <äT ñ.43.52.12.8. es¡®´+ kÕ.11.7.22\ sê.41\ ñ. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä kÕ.05.4. sêVüQø±\+ eT. M.29.1. eè~Δ eT.53.A. <äT ñ. neTè‘· ñ.35.4.53\ ñ.29 |ü⁄q' <äT eT.12.8.com .7.42\ eT. sêVüQø±\+ kÕ.05\. sêVüQø±\+ ñ.51.23. u≤\e sê.12.1.40 6.30\ es¡®´+ kÕ.8. Á<ÛäTe ñ.41.28.2.12.2. dü|üÔ$T ‘Ó. neTè‘· ˝Òe⁄. <äT ñ..12.16\ eT.09.12.8.34 X¯ì 12 5.51 |ü⁄q' <äT eT.10. es¡®´+ ‘Ó.05.52\ sê.00.12.14.8. Hê>∑e ñ. <äX¯$T sê.2.9. <Ûäìwü˜ ñ.53\.00 @ø±<ä• sê.11.4.21.29.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.10. >∑+&É kÕ. neTè‘· ñ.41.33 X¯óÁø£ 18 5.5. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.41\ es¡®´+ ñ.52. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.12. <Ûäè‹ sê.34.29.4.30\ kÕ.07.4.40 6.04.05\ eT.30 ne÷yêdü´ ñ.8.18. es¡®´+ ‘Ó.32 ãT<Ûä sê.8.04.11.7.10.30.29.10. neTè‘· ‘Ó.27. sêVüQø±\+ eT.12.12.00 l »j·Trs¡Δs¡ |ü⁄D´~q+. |ü⁄wü´$T sê.52 |ü⁄q' <äT sê.29.51.5.3.3.1.30\ ñ.oursubhakaryam.12.25.10. |ü⁄q'es¡®´+ kÕ.10. sêVüQø±\+ ñ. X¯‘·_Ûwü+ eT.4.6.46\ ‘Ó.00\ ñ.43 6. sêVüQø±\+ ñ.05\ eT.29\ ñ. es¡®´+ kÕ.2. <äT ñ. ‘Ó’‘·T\ kÕ.4.11.1.41 6. neTè‘· ñ9.11.30.6.12. X¯≈£îì eT. <äT ñ.9.12.12.7.19\ eT. neTè‘· kÕ.4.04\ kÕ.33 eT+>∑fi¯ 22 5.26.22.7.18\.5.A.00 qe$T ‘Ó.09.12.03.10.10.27.12.40 6. es¡®´+ sê.17.11.3.3.01.10.4.16.>∑+. es¡®´+ eT.28.9.04\ eT. es¡®´+ eT.5.11.9.3.2. neTè‘· ‘Ó.06\ eT.3. <äT eT.11.00\ kÕ.12.7.00\ eT.6. <äT kÕ. sêVüQø±\+ eT.5.10. uÛÑÁ<ä sê. es¡®´+ ˝Ò<äT. #·$‹ sê.05.2.49.33 k˛eT 21 5.9. sêVüQø±\+ kÕ.4.42.9. <äT ñ.12.28\ sê.42 6.06.6.28. neTè‘· kÕ.33 ãT<Ûä 16 5.3.8.04 숈 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.3.35\.04\.12.1.11. eTè>∑•s¡ ñ. neTè‘· ñ.27\ ñ.(Eng.54.3.35\ eT.30\ ñ.9.52. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 69 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. neTè‘· ‘Ó. uÛÑÁ<ä ‘Ó.4.09.30. n‹>∑+&É sê.2.30 nwüº$T ‘Ó.17\ ñ.49\ sê.06.3.06\ kÕ.3.00\ eT.8.30\ eT. sêVüQø±\+ eT.3.3.00 wüwæ˜ ‘Ó.8.10.34 k˛eT 14 5. |ü⁄q' <äT eT2. <äT ñ. nX¯«ì kÕ.40 6. e´|òüT‘· ñ.41 6. neTè‘· eT.22\.40 6.3.11.55\ kÕ.9.oursubhakaryam. <ë«<ä• kÕ. uÛÑs¡DÏ kÕ.05.12.8.51.9.03\ ñ. XÀuÛÑq sê. s√Væ≤DÏ eT.12.3.57.20.4.6.52.Lit). Äj·TTcÕàHé sê.05.3.2.11\.34 eT+>∑fi¯ p˝…’ ` 2009 15 5.

51. kÕ«‹ kÕ.30.10.32 X¯ì #·$‹ kÕ. es¡®´+ sê.12.10.46 6.58 |ü⁄q' <äT eT.28.12.4.28.10.A.00.56 |ü⁄q' <äT eT.4.6.11.31. øö\e sê. $XÊK sê.25\ ‘Ó.8. dü÷s¡´wüwæ˜ Áe‘·eTT 28 5.12.9. u≤\e MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.3.3.55.07\ ñ. <äT ñ. á ÁXÊeDe÷dü+˝À y˚Twü\>∑ï+ X¯Sq´\>∑ï+.1.33. |ü⁄q' es¡®´+ sê.45. es¡®´+ ‘Ó.21. ãe ‘Ó.9.7.28.46.4.12.8.12.37\.2. eDõ eT.9.37. sêVüQø±\+ ñ.9.Lit). sêVüQø±\+ ñ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.30\ kÕ. <äT ñ.57. ‘Ó’‘·T\ eT.28 X¯óÁø£ <äX¯$T kÕ.08\ eT.47.10. nqTsê<Ûä sê.2.7.11. neTè‘· eT.46\. qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.29.10.7. 29 5.30\ eT.28\ eT..46 6.14\. |ü⁄ã“ kÕ.2.34.5.00\ kÕ.1.43 6.12.46. neTè‘· eT.2.20.3. |ü]|òüT eT.57\.|ü⁄q' <äT eT.31.38\ ‘Ó. CÒ´wü˜ sê.6. es¡®´+ ‘Ó.1.28 eT+>∑fi¯ dü|üÔ$T eT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.00 25 5.45\ ñ. sêVüQø±\+ ñ. <äT ñ. øö\e kÕ. es¡®´+ ‘Ó.6.8.42.8.30.(Eng.55.34\ eT.57. >∑s¡õ kÕ.oursubhakaryam.10\ ñ.30. <äT ñ.42.6.3.27.2.9.4. <äT kÕ.46 6. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ.47. M.10\ eT. es¡®´+ eT. 26 5.55.10.8. neTè‘· ñ. •e eT.2.22\ ñ.8.46 6.7. yÓ’<Ûäè‹ sê. neTè‘· ñ.1.4.00\ ñ.6.10\ ñ. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.53. 30 5.31\ eT.11. <äT ñ. |ü⁄q' <äT eT.3.3.7.27 X¯ì @ø±<ä• sê.12.04\.7. neTè‘· ñ.16\ sê. sêVüQø±\+ eT.22.11.8.1.01\. Hê>∑|ü+#·MT 27 5.36.1. dæ~Δ sê.28.12.8.08.22.12.00 24 5. ÁãVü≤à ‘Ó. Vü≤düÔ kÕ.10.11.5.1.ñ.11.04.12.45.25\ sê.43 6. |ü⁄q' <äT eT. sêVüQø±\+ ñ.10.46\ ñ.19\ ñ.28.24.06.4. düT.11. sêVüQø±\+ ñ.12.8. ÄX‚¢wü sê.32\ eT.30\ eT.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` <äøÏåD≤j·TD+ ` ÁXÊeDe÷dü+ ≈£î X¯ó á ÁXÊeD e÷dü+˝À ÁX¯eD+.4. neTè‘· sê. ñ‘·Ôs¡ kÕ.12.58.3.5.9.57.58 |ü⁄q' <äT sê. sêVüQø±\+ eT.44.44 6.07\ eT. neTè‘· ñ.6. u≤\e kÕ.com .4.12. neTè‘· sê.5. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 70 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.3. eT÷\ |üP]Ô.14. es¡®´+ eT.04\.22\ eT. sêVüQø±\+ eT.20. 2 5.3.27 Ä~ <ë«<ä• sê.11.30\ eT.28 ãT<Ûä nwüº$T kÕ. Ç$ X¯óuÛÑø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.46\ ‘Ó.45. sêVüQø±\+ eT.21\ ‘Ó.12. X¯óø£¢ ñ.12.8.00\ eT.04.30\ eT.12.11.00.1.07.58.1.30\ ñ.00\ ñ.3.46 6.4.32 X¯óÁø£ ‘·~j·T sê.29.32 Ä~ |ü+#·$T kÕ.57\.19.5.01.4.9.12.04.56.3.44.51\ ñ.8.8. ãe kÕ.54.30.4. uÛÑÁ<ä sê.Ä yês¡+ 23 5.43\ ñ.12.00 31 5..28.3. ∫‘·Ô kÕ. es¡®´+ ‘Ó.55.46 6.28 >∑Ts¡T qe$T kÕ.9.12.3.10.10.8. es¡®´+ sê.5. X¯óuÛÑ ñ.24 dæ<äΔ ñ.00.4. es¡®´+ ‘Ó.10.06. eTVüAs¡Ô ã\+m˝≤ ñqï|üŒ{ÏøÏ á ¬s+&ÉT qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ |òü*‘ê*#·TÃqT.2. eÁ» ‘Ó.1.9.27. sêVüQø±\+ kÕ.A.43 6. es¡\ø°åàÁe‘·+ 1 5.oursubhakaryam. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. >∑s¡õ sê. $~j·T sê.32 k˛eT wüwæ˜ eT.2.4.01.3. uÛÑÁ<ä kÕ.01\ sê.6. s¡ ãT πø 2009 X¯ #· p˝…’ 23 qT+∫ Ä>∑düTº 20 es¡≈£L >∑T 24`7` sê p˝…’ ` 2009 düT.21\.8.8.08\ kÕ. neTè‘· eT.11.27.57.20. eTK sê. <äT ñ. neTè‘· eT.12.44 6. e]j·THé kÕ. <äT ñ. <äT eT. es¡®´+ ˝Ò<äT. kÕ<Ûä´ ñ.45.1.7.36.01.12.2.37.32 >∑Ts¡T X¯óø£¢ bÕ&ÛÉ´$T ‘Ó.21\ sê. <äT ñ. á \>±ï–ï X¯óuÛÑ ø±sê´\eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT. e´‹|ü‘Y sê. Ç+Á<ä ‘Ó.

10. |ü⁄q' <äT eT.55\. es¡®´+ ñ.46.34.13\ sê.34. eDõ ‘Ó.8. »+<Ûë´\ bÂs¡í$T.com .8. |üPsê«uÛ≤Á<ä sê.00 |ü⁄q' <äT sê.8.11.10.13\.12. es¡®´+ ñ.01.11\ ñ. esêVü≤»j·T+‹ #·‘·Ts¡›• ‘Ó.11\ eT.2. ñ.26.1.3. neTè‘· eT.12.01.7.1. sêVüQø±\+ eT.30\ eT.37.12.4.11. <äT kÕ.37.22.58.47 6.10\ eT. X¯S\ ‘Ó. Á|”‹ |üP]Ô.48 6.48 6.00.45. neTè‘· ñ. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. |ü⁄q' <äT eT.32. es¡®´+ ˝Ò<äT <äT.23\ ñ.12.2.00\ kÕ.11. uÛÑÁ<ä eT. nX¯Sq´ X¯j·Tq Áe‘·eTT.30.neTè‘· kÕ.00 ø£èwüí bÕ&ÛÉ´$T ñ.3.35. $wüÿ+uÛÑ sê.8.. sêVüQø±\+ ñ.30\ ñ.6.1.00. |ü⁄q' <äT sê.10.47 6. <äT eT.36.30. M.30\ eT.31.11.26 k˛eT 11 5.57\.41\ sê. es¡®´+ kÕ.03.14.06\.2.47 6. ‘Ó’‘·T\ |üP]Ô.39. neTè‘· sê. XÀuÛÑq ñ.11.11.26 X¯ì 9 5.11\ kÕ.00.27 eT+>∑fi¯ 5 5.4.21. neTè‘· kÕ.4. <äT eT.01. <ëyÓ÷<äs¡ <ë«<ä• Á‘·jÓ÷<ä• |üP]Ô. sêVüQø±\+ eT.56.03.47 6. neTè‘· sê.oursubhakaryam.22 X¯ì sê.11. es¡®´+ eT.12.1.36\ eT.17\.01.8.34\ eT.12.4.600. ÁX¯eD+ eT.7.8.36.4.27 X¯óÁø£ 8 5. sêVüQø±\+ ñ.10. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www. <äT ñ.00 $~j·T ñ.6. <äT ñ.45\ eT.27.00 neTè‘· sê.2. sêVüQø±\+ eT.12.7.23\ eT. |ü⁄q' <äT eT. sêVüQø±\+ kÕ.59.10.20.30..7. |ü⁄q' <äT eT.00 Á‘·jÓ÷<ä• ‘Ó. Á<ÛäTe sê.48\ ñ. sêVüQø±\+ ñ.5. es¡®´+ sê.11.47\ ñ.47\.1.35.25 eT+>∑fi¯ 12 5.10. neTè‘· ñ.7.33.34\ kÕ.9.55.3. lø£èwüí »j·T+‹. düTKs¡à ñ.11.41.7.11\ ñ.3. sêF bÂs¡í$T. es¡®´+ eT.11. ‘Ó’‘·T\ eT.12\ ñ.48 6. sêVüQø±\+ ñ.3.35. πse‹ sê.1. eT÷\ ‘Ó.55\.09\ ñ.31.00.7.13\ ñ.36.49 6. neTè‘· ‘Ó.3.4. n‹>∑+&É ñ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.12.26. øö\e ñ.9. neTè‘· kÕ.27 Ä~ 10 5.58.9.12.57.1.9. kÂuÛ≤>∑´ ñ.15\ sê.24 >∑Ts¡T 14 5.30.00.A.23.10.24\ eT.19\ ‘Ó.12. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä sê.35.12\ eT.10.45.8. øö\e ñ.1.36\ kÕ. sêVüQø±\+ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. nX¯«ì sê.03.27 >∑Ts¡T Ä>∑düTº ` 2009 7 5. |ü+#·$T eT. <äX¯|òü\Áe‘·+. ø£è‹Ôø£ sê. uÛÑs¡DÏ sê.11.2.35.00\ kÕ.22 X¯óÁø£ 15 5.12. neTè‘· sê.27 ãT<Ûä 6 5.1.51. es¡®´+ sê. |üPsê«cÕ&ÛÉ ñ.27 k˛eT 4 5.00.28.02.12.12.3.9.30. es¡®´+ eT.4.54\ sê.12.(Eng.3.2. <äT ñ.oursubhakaryam. es¡®´+ ñ.8.33.00\ eT.30\ kÕ.12.1.Äj·TTcÕàHé ‘Ó. <äT ñ.11. <Ûäè‹ ñ.13\ eT.11. sêVüQø±\+ eT. >∑+&É sê.2.59.8.9.7.1.38\ kÕ.30\ eT.9.8.9. ãe eT.10. sêVüQø±\+ kÕ.33\.19\ eT.54.30\ eT. <äT ñ.7. dü+ø£wüº Vü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+.9.34.38. neTè‘· sê.1.2.3.46.9.47 6.6.53. es¡®´+ kÕ.58.1.25\ ñ.6.4.42.59.27. neTè‘· sê.17.26.3.21\.20. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó.8. bÂs¡í$T ñ.9. dü|üÔ$T eT.10. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ñ.31.46 6.49 6. es¡®´+ ñ.8.44\ sê. neTè‘· ˝Òe⁄.8.24.4.4. es¡®´+ ‘Ó. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 71 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.9.47.00.4.58.1.38.10. <äT ñ.8.58.3. eè~Δ sê.7.59 |ü⁄q' <äT eT.55.21\ 11.5.3.10.12. <Ûäìwü˜ kÕ.30\ ñ.3.10.35. wüwæ˜ eT.4.12.24 ãT<Ûä 13 5. <äT ñ.35\ eT.Lit).6.44.9.3. <äT ñ.00 nwüº$T ñ.6.com 3 5. ãe ñ.10\. sêVüQø±\+ eT.11\ ñ.00\ kÕ.9.6. e´|òüT‘· sê.1.10.11.11.10.00\ eT.44. >∑s¡õ ñ.4. X¯‘·_Ûwü+ kÕ. sêVüQø±\+ ñ.4.00\ ñ. s√Væ≤DÏ sê.12.1.10\ kÕ.30.1.30\ kÕ. sêVüQø±\+ eT.24.12. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.59.12.7.1. >∑s¡õ ñ.12.48\ es¡®´+ eT.00 #·$‹ eT.36\ eT.1.12\.4.2. Á|”‹ ‘Ó. qe$T ñ.12.10. u≤\e eT.10. lø£ècÕíwüº$T. eDõ eT.34.12.54. <äT kÕ.A.47 6.1. #ê‘·sêàdü $~j·T ‘·~j·T eT. <äT ñ.48 6.12.01 |ü⁄q' <äT eT.

10\. <äT kÕ. neTè‘· sê. <äT eT. es¡®´+ ñ. |ü]|òüT ‘Ó. kÕ<Ûä´ sê.38\ es¡®´+ ñ.14\ kÕ.5.50 6.55. >∑s¡õ ñ.11.7.18 X¯óÁø£ X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T eT. e´‹|ü‘Y ñ.18.6.1.59. ÄX‚¢wü ñ. ñq' <äT eT.13. Äs¡TÁ<ä kÕ.ñ.3.5.32. u≤\e ‘Ó.50 6.10.30\ ñ.30..7.9.50 6.43.17 Ä~ ‘·~j·T ñ. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www..6.01.9. |ü⁄ã“ ñ.28 neTè‘· eT.6. kÕ«‹ sê.00 @ø±<ä• ñ. |ü⁄q' <äT eT. sêVüQø±\+ ñ.8.9.55.58.10.30\ eT. |ü⁄q' es¡®´+ sê.37. |ü⁄wü´$T eT. es¡®´+ eT.8.50 6.02.22 Ä~ Ä>∑düTº ` 2009 17 5.18 X¯ì $~j·T ñ.2. u≤\e ñ.49 6.19\ sê.30\ ñ.56.00.12.12.47.00\ ñ.30.oursubhakaryam.22.08\ sê.57. uÛÑÁ<ä ñ.6.12.09.20 ãT<Ûä 20 5. ∫‘·Ô sê.01.1.4.12.3.10. <äT ñ.4.10.11.com .34. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.14\ ñ. sêVüQø±\+ ñ.07.02.29\ eT. øö\e ñ.3.1.2.20 eT+>∑fi¯ 19 5. <äT ñ.3.3.00.27.9.5. ne÷yêdü´ eT.46. neTè‘· ñ.50\ ñ.12.21 k˛eT 18 5.52\.12.01. M.51.28 |ü⁄qs¡«düT eT. sêVüQø±\+ eT.50 6.02. ≈£î πø X¯ó 21`8`2 >∑T sê 009 X¯s¡ #· ãT Ä>∑düTº ` 2009 düT. es¡®´+ ‘Ó.16\. ñ‘·Ôs¡ sê. neTè‘· ‘Ó. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.18\ ‘Ó.00\ kÕ.13\ kÕ. <äT kÕ. sêVüQø±\+ eT.42.05.8.19\ eT.5.4.1.10.18 >∑Ts¡T ñ.31\ ‘Ó. ‘Ó’‘·T\ sê.43.5.4. $Hêj·Tø£ #·$‹.36. eDõ sê.58.10.12.00\ eT. es¡®´+ ‘Ó.17 eT+>∑fi¯ |ü+#·$T ‘Ó.08.34\. neTè‘· ñ.11.12.7.12. b˛˝≤\ ne÷yêdü´ l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` <äøÏåD≤j·TD+ ` uÛ≤Á<ä|ü<äe÷dü+ Ä>∑düTº 21 qT+∫ ôdô|º+ãsY 18 es¡≈£L á uÛ≤Á<ä|ü<äe÷dü+˝À πse‹.3.12. #·‘·Ts¡›• kÕ.55\ es¡®´+ ˝Ò<äT.14\ eT.13\ eT. dæ<äΔ sê. |ü⁄q' <äT eT. dæ~Δ kÕ.7.4. <äT eT. sêVüQø±\+ eT.58.1. es¡®´+ ‘Ó.8.11.4.22.45.39.58\ sê.9.00.11.4.Ä yês¡+ 21 5.00\ ñ.5. XË’eeTÚq Áe‘·+ 22 5.3. neTè‘· sê.11.06.38\ eT.01.24.00 Á‘·jÓ÷<ä• sê.12. ñ5. sêVüQø±\+ ñ. eÁ» kÕ.4. |ü⁄q' es¡®´+ sê.17. düT.54.50 6.13\ ñ.37\ eT. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. eTè>∑•s¡ kÕ.A.9. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 72 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.3.4.31.8. |ü⁄q' <äT sê. es¡®´+ eT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.17 k˛eT #·$‹ ñ.58. •e ‘Ó.9.57. <äT ñ. <äT ñ.55\. X¯óuÛÑ sê.12.57.10.17.30\ kÕ.32. ãe eT.12. |ü⁄q' neTè‘· sê.10.3. neTè‘· eT.38\ eT. e]j·THé ñ. Vü≤s¡¸D sê.6.30\ kÕ.37. neTè‘· eT.26. l dæ~Δ $Hêj·Tø£ Áe‘·|ü⁄D´~q+.Lit).49 6.25\ eT. es¡®´+ eT.54.52.6.9.2.9.12.2.7.11. neTè‘· eT.14.49 6.04.30 23 5.9.30\ eT.5.(Eng.26 sêVüQø±\+ ñ.3. X¯‘·_ÛcÕ qø£åÁ‘·eTT X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT. uÛÑÁ<ä ñ.1.10\ eT.6.1.01.7.5.9. 25 5. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.59.9. sêVüQø±\+ kÕ.A. 24 5.12.11.43.05\.26\ ñ.10. sêVüQø±\+ kÕ.3. <äT ñ.12.6.7.Hê>∑e eT. eTK ñ. Vü≤düÔ sê.32. X¯óø£¢ kÕ.30.9.10.38\ 7.12.1.07\.9.01\ .25.25\ kÕ.3.11.02 |ü⁄q' <äT eT.oursubhakaryam.00.14\ eT.5.11.1.9. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.2.3.9. á uÛ≤Á<ä|ü<äe÷dü+˝À ø£Hê´\>∑ï+ <ä>∑Δ \>∑ï+.4. uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡eeTT.6. X¯≈£îì kÕ.1.5. ãTTwæ |ü+#·MT Áe‘·+.7. <äX¯$T ñ.3.1. neTè‘· MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.38. <ë«<ä• sê.49 6.28.com 16 5.12.

9.00\ ñ.48.12.3.00\ kÕ.08 X¯ì 6 5.15\ eT.00. |üPsê«uÛ≤Á<ä sê. neTè‘· ˝Òe⁄.51 6. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.8. qe$T ñ. <äT ñ.22. |üPsê«cÕ&ÛÉ eT.4.12.40.12.11.52.10. >∑s¡õ sê.53.7. $XÊK ‘Ó.6. ÁX¯eD+ kÕ.3. ñe÷eTùV≤X¯«s¡ Áe‘· |ü⁄D´~q+.5.11.39\ eT.14 ãT<Ûä Ä>∑düTº ` 2009 27 5.30.10.27\ ñ. Äj·TTcÕàHé ñ.6.27\ eT. uÛÑÁ<ä eT12.51\ ñ.8.7.52 6.32.2.11.00.9.30.49.22\ ñ.10.15\ eT. |ü⁄q' <äT eT.21. eDõ ‘Ó. neTè‘· kÕ.4.52 6.56. <äT ñ.5. øö\e sê.8.55\. sêVüQø±\+ ñ. q+<äqqeMT Áe‘· |ü⁄D´~q+.52\ ñ.30\ eT.52\.51 6.00.11.37.6.1.11.15.58.5.3.30.10. es¡®´+ ˝Ò<äT..7.16\ kÕ. es¡®´+ sê.4.04. |ü]es¡Ôq @ø±<ä•.4. neTè‘· ñ. |ü⁄q' <äT eT.9.12 k˛eT ôdô|º+ãsY ` 2009 1 5.19\ ñ.40\ ñ.5.1. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ kÕ.16\ ñ. es¡®´+ sê. eT÷\ ñ. XÀuÛÑq eT.04.00.43.4.12.51 6.00\ eT.14 X¯óÁø£ 29 5.10.14\ ñ.00. es¡®´+ eT.11. <äTsê«wüºMT Áe‘· |ü⁄D´~q+ nwüº$T ñ.12.9.11.09.15\ ñ. <äT ñ.8. neTè‘· kÕ. <äT kÕ.4.2.03 |ü⁄q' <äT sê.11.oursubhakaryam..44\. sêVüQø±\+ eT. es¡®´+ ñ. ÁãVü≤à kÕ.47.53.7.33. neTè‘· ‘Ó.16\ eT.5.18.1.11.7.43. neTè‘· eT. es¡®´+ eT.58.9.54.00.18.11.28\ ñ.10. ñ+Á&Üfi¯fl ‘·~Δ MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä |üP]Ô .7.Lit). sêVüQø±\+ ñ.30\ eT.10.10.39.1.2.23.16\ eT.2. es¡®´+ ñ.3.07 Ä~ kÕ.58.1. sêVüQø±\+ eT. ãT<Ûä ñ. nqTsê<Ûä ñ.2.32\ ñ.30. ø£èwüíbÕ&ÛÉ´$T sê. X¯‘·_Ûwü+ sê.9.30.46.39.03.27.6. #·‘·Ts¡›• kÕ. <äT ñ.00.8.00\ ñ. $XÊK |üP]Ô.12.30\ eT.29.42\ eT.7.16\ ñ.12.1. dü÷s¡´wüw”˜ Áe‘·+.05\ sê.8. neTè‘· ñ. <äT ñ.25.4.2. |ü⁄q' es¡®´+ sê.oursubhakaryam.7.12.7.5. <äT kÕ.9.10.06.com 26 5.9.9.30. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.27.11.8.11 ãT<Ûä 3 5.9.12.00\ kÕ.51 6.09 >∑Ts¡T 4 5.1.3. $~j·T sê.03 |ü⁄q' <äT eT.5.15\ ñ. neTè‘· sê. >∑»\øÏåà Áe‘·|ü⁄D´~q+.12 Ä~ 31 5.03.28.52 6.1. sêVüQø±\+ eT.7.54.14.37.8.7.29\.9.1.06\ ñ. ø£*ÿ<ë«<ä• Á‘·jÓ÷<ä• kÕ.9. $wüÿ+uÛÑ eT. M.07.00.9. es¡®´+ ñ. es¡®´+ sê. <äT ñ.46\.4.5.4.59\ sê.1.04.5.10\ sê.10. neTè‘· ñ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.14 >∑Ts¡T 28 5.51 6.27.53\ sê.04.3.52.9.11.03 |ü⁄q' <äT eT.30\ eT.27\ eT. <Ûäìwü˜ sê. <äT ñ.neTè‘· sê.12. ãe sê. sêVüQø±\+ eT.52.51\ sê. es¡®´+ ñ.24\ sê.58.6. ÄeTTø±ÔuÛÑs¡D dü|üÔ$T.7.43.9.58.30\ kÕ. es¡®´+ ñ.com .59.CÒ´wü˜ ñ.33.27\. sêVüQø±\+ ñ.3.51 6.39\ eT.51 6. øö\e ñ.12. Ç+Á<ä eT.42\. sêVüQø±\+ eT.10.9.00 bÂs¡í$T sê.A.(Eng.52.30\ kÕ.4. <ë«<ä• eT. yêeTq »j·T+‹. dü|üÔ$T ‘Ó.10.15\ kÕ.3.41. neTè‘· kÕ.39 |ü⁄q' <äT eT.58.1.52\. X¯S\ kÕ. <äT eT. kÂuÛ≤>∑´ ñ.32.22. <äT ñ.1. |ü⁄q' <äT sê.4. @ø±<ä• eT12.16\. eDõ kÕ. >∑Ts¡T|üPCÀ‘·‡eeTT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.00\.3. sêVüQø±\+ eT.00.7.16.8.10. sêVüQø±\+ kÕ.25.12.11.3.12.1.42. düTKs¡à eT.6. <äX¯$T ñ. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó. es¡®´+ ñ. ‘Ó’‘·T\ kÕ.54.8.13 X¯ì 30 5. es¡®´+ ˝Òe⁄.56.3. <äT ñ. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 73 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.40\ eT. >∑s¡õ ñ. neTè‘· sê.11 eT+>∑fi¯ 2 5.54\..47.10.15. u≤\e eT.51 6. <Ûäè‹ eT.12.02. wüwæ˜ ‘Ó.00\ eT.31.4. sêVüQø±\+ kÕ.09 X¯óÁø£ 5 5. sêVüQø±\+ ñ. Á|”‹ eT.12.10.2.9.A.8.55.7.8. yÓ’<Ûäè‹ eT. <äT ñ.03. sêVüQø±\+ ñ.02.5.3.52 6.30\ 9.22.59.10. n‹ >∑+&É eT.

neTè‘· kÕ. nX¯«ì ñ.04. 10 5.10.07\ eT. es¡®´+ eT.12.44\.4.1.30\ eT.36.11.11.5.10. <äT ñ.12.31.53 6. ‘Ó’‘·T\ ñ.9.52 6. neTè‘· sê.16\ eT.9. eTè>∑•s¡ sê.50\ sê.7.14.2.1.52.5. 11 5. dæ<äΔ eT. neTè‘· kÕ.A.05.41\ eT.12. <äT eT.1.10. |ü⁄q' <äT eT.39\ ñ.11. <äT eT.26.8.12.15.08.2.41\ eT.47\. |ü⁄q' neTè‘· sê. ‘Ó’‘·T\ sê.8.37\ ñ. <äT ñ.com .29.2.57.44\ kÕ. eT<Ûë´wüº$T. sêVüQø±\+ ñ.13.06 eT+>∑fi¯ #·$‹ sê.9. neTè‘· sê.2. |ü⁄wü´$T sê.11. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 74 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.1.41.41.3. Äs¡TÁ<ä sê.10. es¡®´+ sê. πse‹ ‘Ó. <äT ñ.34\ sê.8.11. eÁ» ‘Ó.07.21. neTè‘· ˝Òe⁄. sêVüQø±\+ ñ.04.30.32.7.2.6.2.20\.05 |ü⁄q' <äT eT.12.47.9.12. eDõ sê.58.52 6.8. eè~Δ eT.49.5. ø£è‹Ôø£ ‘Ó. ne÷yêdü´ sê. |ü]|òüT kÕ.48\ sê.1.10.13\.12.9.2. øö\e kÕ.53\ ñ.12.52.40\ eT.1.00. >∑s¡õ kÕ.12. sêVüQø±\+ kÕ.4. |ü⁄ã“ eT.8.00 12 5.04.29\ eT.30\ ñ.5. es¡®´+ ñ.1.5.15\.30\ eT.4.04\ |ü⁄q' neTè‘· sê. dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘· |ü⁄D´~q+.17\ kÕ.1.8.42\ sê. |ü⁄q' es¡®´+ sê.15.52 6.5.4. e´‹|ü‘Y sê. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. es¡®´+ ñ.9.17\ ñ.11.10.3.11.36.01 Ä~ qe$T kÕ.10. >∑+&É eT.58.9.52\ ñ. •e kÕ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.10.27.11.4.8.53 6.9.10. ãe sê.38.30\ eT.12.28.49.9. sêVüQø±\+ eT.53 5.com ôdô|º+ãsY ` 2009 7 5. 13 5.58. sêVüQø±\+ eT.12.31.11.17.1. kÕ<Ûä´ ñ.16\ ñ.12.00 14 5. es¡®´+ ‘Ó. sêVüQø±\+ eT.00 15 5. |ü⁄qs¡«düT sê.40.53 5. <äT kÕ.30.58 X¯óÁø£ #·‘·Ts¡›• ‘Ó. <äT ñ.01.00\ kÕ.9.00. u≤\e eT.54\ sê. eTK kÕ.06 k˛eT ‘·~j·T sê.11\ ‘Ó.21.6. uÛÑÁ<ä sê.12. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. X¯≈£îì ‘Ó.30\ kÕ.58.46.12.3.Lit). eDõ ñ.01.03\.01 k˛eT <äX¯$T eT.2.38.12. <äT ñ. neTè‘· ‘Ó.3.49\.3.1.12.34.00\ ñ.11.7. es¡®´+ ñ.4.1. <äT ñ. sêVüQø±\+ eT.7. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.04.2. neTè‘· ˝Òe⁄. s√Væ≤DÏ ‘Ó. dæ~Δ ‘Ó.3.52 6. uÛÑs¡DÏ ñ.10. sêVüQø±\+ ñ.28\ kÕ.5.oursubhakaryam.16.12.9.11. ÄX‚¢wü kÕ. Hê>∑e sê.12.05 ãT<Ûä |ü+#·$T sê.40\ eT.53 5. neTè‘· ‘Ó.2. e´|òüT‘· ñ.3.9.52 6. sêVüQø±\+ eT.21.7. #·+Á<äwüw”˜ Áe‘· |ü⁄D´~q+.40.03 X¯ì nwüº$T kÕ. e]j·THé sê.30\ es¡®´+ sê. uÛÑÁ<ä eT.3. |ü⁄q' <äT sê.16\ ñ.52.9. es¡®´+ eT.4.3.3.41.oursubhakaryam.20.20.24.10.9.00 18 5. <äT ñ.11.12.00\ eT. es¡®´+ eT.9.7.8.52.04 >∑Ts¡T wüwæ˜ sê. u≤\e sê.44\ eT.17. neTè‘· ñ.12.28\ eT.52.8.41 |ü⁄q' <äT eT.32.3.00 8 5.10. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ‘Ó. neTè‘· ‘Ó. neTè‘· sê.18.22.48.2.00\ eT.12.6. |ü⁄q' <äT eT.10.30.1.05.53 6. <äT ñ.05 |ü⁄q' <äT sê.42.4. sêVüQø±\+ ñ.40..8.10.03 X¯óÁø£ dü|üÔ$T sê. sêVüQø±\+ ñ.59 ãT<Ûä <ë«<ä• ñ.(Eng.12.29.29\ eT. Á<ÛäTe eT.5.05.52 6. M.17\ eT.11.36.57.11.25\ kÕ.36.4. neTè‘· sê.04.29\ eT.9. 9 5.43.10.3.4.17\ eT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.05. Vü≤s¡¸D ñ. <äT ñ.1.05.28\ ñ.10.00 eT+>∑fi¯ @ø±<ä• eT.2.4.41.05\.3.8.03.A.10.11.8.46.30\ eT.04 |ü⁄q' <äT eT.10.03.15.00\ kÕ.28.1.5.43.30 17 5.41.16\ eT.17\ ñ. es¡®´+ kÕ.6.. 16 5.30.9.14.5.49.10. es¡®´+ eT. |ü⁄q' <äT eT. sêVüQø±\+ eT.7.58 >∑Ts¡T Á‘·jÓ÷<ä• ñ.3.1.30\ ñ. es¡®´+ ñ.

8.54 eT+>∑fi¯ #·$‹ kÕ.21.5.1.11.30\ eT. neTè‘· ñ.53. yÓ’<Ûäè‹ sê.50 Ä~ qe$T |üP]Ô.5.42\ eT.30\ ñ. >∑s¡õ kÕ.54\ ñ. $wüÿ+uÛÑ sê.15.42\ sê.54 5.3.06. es¡®´+ kÕ.9.4.00\ ñ.10. neTè‘· ‘Ó. sêVüQø±\+ ñ. es¡®´+sê.9.17\ ñ.10.8. |ü⁄q' <äT sê.58.com . neTè‘· ñ.9. eDõ sê. sêVüQø±\+ ñ. es¡®´+ sê. M.3.4.6.53 5.26.00 25 5.5.10. es¡®´+ sê.54 5. |üPsê«cÕ&ÛÉ sê9.30. øö\e kÕ.10.11.52. XÀuÛÑq kÕ. <äT eT.4.9.7.53 >∑Ts¡T wüwæ˜ kÕ.29.52.42. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. ∫‘·Ô ñ. ÁãVü≤à ‘Ó.55\ es¡®´+ ‘Ó.53.ñ.9.53 5. Á|”‹ sê. ñ‘·Ôs¡ eT.2.1. kÂuÛ≤>∑´ sê.19\ ñ.7.7. <äT ñ. neTè‘· ‘Ó.8. Ç+Á<ä sê. <äT ñ.4.05.33\.17\ kÕ.05.18.7.5.41\ eT.2.8. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. <äTsêZwüº$T. qø£åÁ‘·eTT X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT.12.12.12.47. sêVüQø±\+ kÕ.4.9.12.6.23. es¡®´+ kÕ. Äj·TTcÕàHé sê.23\ eT.12.12. u≤\e kÕ. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT.54 5. ãe sê. sêVüQø±\+ eT. <˚MqesêÁ‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ 20 5. ‘Ó’‘·T\ kÕ.00 Á|”‹ $~j·T 21 5.00\ ñ.58.38.05\.9.04.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.30.7.53 ãT<Ûä |ü+#·$T kÕ.3.30\ eT.7.6.7.05.4.3.57 X¯ì X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T sê.21.18\ eT. 2.55.15. eTVü‰qe$T MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 75 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.53 5.04.11. neTè‘· ‘Ó.30\ eT.53 5. neTè‘· ñ. uÛÑÁ<ä kÕ.29\ ñ. $XÊK eT.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` <äøÏåD≤j·TD+ ` Äo«j·TT»e÷dü+ ôdô|º+ãsY 19 qT+∫ nø√ºãsY 18 es¡≈£L á Äo«j·TT» e÷dü+˝À |üPsê«uÛ≤Á<ä.00\ kÕ. á Äo«j·TT»e÷dü+˝À eè•Ãø£\>∑ï+ <ä>∑Δ \>∑ï+.30.1.54 5. øö\e |üP]Ô.1.14.5.12.32.3.54 5.37.6. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. kÕ«‹ eT.1.18\ ñ.26.59. sêVüQø±\+ eT.00.8.9.9. eT÷\ kÕ.6.30.32.30.4.oursubhakaryam.05.17\ kÕ. sêVüQø±\+ ñ.51 X¯ì nwüº$T sê.21.6. <äT ñ. neTè‘· ñ. |ü⁄q' <äT eT.30\ kÕ.58. es¡®´+ eT.5. ãe sê.1. sêVüQø±\+ kÕ.33.8.06 |ü⁄q' <äT eT.oursubhakaryam.1.9.8.. es¡®´+ kÕ. CÒ´wü˜ eT.A.58\.17\ eT. neTè‘· eT. ñbÕ+>∑ \*‘ê >öØ Áe‘· |ü⁄D´~q+.10.7.11.42.9. sêVüQø±\+ ñ. neTè‘· ñ.9.29. 27 5.2.40.00 26 5.30.00\ eT.6.30. es¡®´+ ˝Ò<äT.2.10.00 22 5. <äT ñ. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.6.11. <äT ñ.38\ sê.30\ kÕ. X¯óuÛÑ ñ. ≈£î πø 19`9`2 >∑T sê 009 X¯ó ãT s¡#·X¯ ôdô|º+ãsY ` 2009 düT.9. |ü⁄q' <äT eT.11\ kÕ. X¯óø£¢ ‘Ó.3.18\ kÕ.6.42.30. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.10.4.22\ sê.55 k˛eT ‘·~j·T kÕ.53\.11.4. 23 5.42.12. <äT ñ.10.06.7.10.17.A. nqTsê<Ûä eT. <äT kÕ.38\.9.(Eng.Lit).51 X¯óÁø£ dü|üÔ$T sê.30\ ñ.9.9.06.06.6.56 Ä~ $~j·T kÕ.37.1.47\.6.10.20. Vü≤düÔ eT.57\ kÕ. düT.35\.Ä yês¡+ 19 5.11.5.7.52. <äT kÕ.10\.2. sêVüQø±\+ eT. 24 5..8.59.53\ sê.9.

düTKs¡à sê.31.8. es¡®´+ eT.32. es¡®´+ sê. neTè‘· eT.31\ sê. neTè‘· ñ.7.40\ ñ.19\ eT. sêVüQø±\+ ñ.00 5 5.51.19\ eT.9. Á<ÛäTe sê.17.3. øö\e ñ.7.44\ eT.22\.12.1.11.10.32.9. |ü⁄q' es¡®´+ sê.12.49 eT+>∑fi¯ <äX¯$T ‘Ó.07.3.11.07.10. |ü⁄q' <äT sê.44.7. sêVüQø±\+ kÕ.9. eè~Δ sê.8. ø£è‹Ôø£ ñ. øö\e ‘Ó.00 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.4.3.7.8.06.13.47.39\ sê.9.43\ eT.A. X¯‘·_Ûwü+ ñ.10. sêVüQø±\+ eT.2.00\ eT..39.9.8.8.10.31\ eT.30 1 5. neTè‘· ñ. nX¯«ì ñ.12.3.10.07. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 76 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.10.42 >∑Ts¡T #·$‹ ñ.30\ ñ. sêVüQø±\+ eT.19\ ñ.19\ ñ.9.41. e´|òæT‘· kÕ.28.10.00\ kÕ.10.32.10.5.52\ sê.59. sêVüQø±\+ eT.55 5.4.41.46\ kÕ.12.12. neTè‘· ‘Ó.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.6.54 5.02.56 5.44.1.10. Vü≤s¡¸D kÕ.10. sêVüQø±\+ eT.06 |ü⁄q' <äT sê.46 X¯óÁø£ Á‘·jÓ÷<ä• ñ. neTè‘· ˝Òe⁄. sêVüQø±\+ ñ.12.48.16. n‹>∑+&É sê.36.00.Lit). <äT ñ.10.18\ ñ. u≤\e ñ.7.23. <äT ñ. neTè‘· eT.43\ eT.19\ kÕ.23.55\ ñ. <äT kÕ.59\. 4 5.56\ ñ.2. neTè‘· kÕ. <äT ñ.1.30\ ñ.45 Ä~ bÂs¡í$T ñ. 2 5.07. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ñ. uÛÑs¡DÏ ñ.31.10.28.37\ ñ.11.9.1.4.2.47 >∑Ts¡T <ë«<ä• ñ.29.37.4. ‘Ó’‘·T\ ñ.9. es¡®´+ ‘Ó.10.A.46 X¯ì #·‘·Ts¡›• ñ.28\. neTè‘· ñ. sêVüQø±\+ ñ.5.05.15.43.48 ãT<Ûä @ø±<ä• ñ. |ü⁄q' <äT eT.18.6. X¯MT|üPC≤ ~q+ 29 5.8.2. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T ôdô|º+ãsY ` 2009 http:\\www. eDõ ñ.11. >√<ë«<ä•.16\.55 5.6.55 5.10.23\ sê.07.07 |ü⁄q' <äT eT.7. es¡®´+ sê.47.4.3. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ sê.30.55 5.00. >±+BÛ»j·T+‹ 3 5.28. uÛÑÁ<ä ñ.15\ es¡®´+ ñ.48. ÁX¯eD+ ‘Ó.29. uÛÑÁ<ä ñ. <äT ñ.13\.41\ sê.54 5. >∑s¡õ ‘Ó. <äT eT.1.3.1. n≥¢‘·~› 7 5.38.7.3.05.3.43.9.55 5. |üPsê«uÛ≤Á<ä ñ.21.11. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.30\ kÕ. >∑+&É sê.12.55 5. <äT ñ11. u≤\e ñ.06.8.00. es¡®´+ kÕ.8.18\ eT.11.12.00\ kÕ.2.12. >∑s¡õ ñ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.10.46.12. es¡®´+ eT. dæ~Δ eT.10.23\ eT.7.3.12.5.30. eÁ» kÕ.07\ ñ.07.59.oursubhakaryam.3. ãe ñ. |ü⁄q' <äT eT.30.07. sêVüQø±\+ ñ. sêVüQø±\+ eT.32.44 ãT<Ûä ‘·~j·T ñ.30.5.49 k˛eT qe$T ‘Ó.2. es¡®´+ ˝Ò<äT.07. |ü⁄q' <äT eT.30\ eT.10.8.1.8. |ü⁄q' <äT eT.11.23\. M.15. <äT eT.44.2.19.15. neTè‘· sê.com nø√ºãsY ` 2009 28 5.8. <Ûäìwü˜ ñ.7. ÁX¯eD+ |üP]Ô.11.9. neTè‘· ‘Ó. sêVüQø±\+ eT.7.19.55\ es¡®´+ ñ.com .4. es¡®´+ ˝Ò<äT.9.00\ ñ.37\ sê.9.31\ ñ. $»j·T<äX¯$T. neTè‘· sê.55 5.oursubhakaryam.00\ eT.16.2.30\ eT..2. |ü<äàHêuÛÑ <ë«<ä•.1.10.9.00 6 5.30\ eT.9.11.2. πse‹ ñ.06.22.25. es¡®´+ ñ.19.11. 30 5.3.10. <äT ñ.29.59\.11.11.12.30\ eT.9.39\ ñ.(Eng.8.10.9.11.4.6.30 8 5.05.9.4.43 eT+>∑fi¯ $~j·T ñ. X¯S\ sê.23.44 k˛eT ø£èwüí bÕ&ÛÉ´$T ñ.42\ eT. <äT ñ.09.54 5. <Ûäè‹ sê.7. <äT ñ.9.02.07.4.

4.34\ ñ.11. 18 5. neTè‘· eT. sêVüQø±\+ eT. sêVüQø±\+ eT. es¡®´+ eT2. neTè‘· ñ.28.57 5. M.38.57\.3.7.57 5.12.7.3.09.57\. <äT ñ. Vü≤düÔ sê.2. e´‹|ü‘Y eT. Ç+Á<ä eT12. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.30\ eT.04.07.07. sêVüQø±\+ ñ.00\ kÕ. ‘Ó’‘·T\ ñ.20\ eT. X¯≈£îì eT.6.6.9.2.20.54.08.12.09. BbÕe[ <Ûäq\ø°åà |üPC≤ |ü⁄D´~q+.12.9.9. neTè‘· ñ.09.12.00 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.57.17.20\ ñ.4. <äT kÕ.08.11.35 X¯ì #·‘·Ts¡›• eT.6.32.56 5.8.22\ kÕ.21\ kÕ.10.6. <äT ñ.40 X¯ì wüwæ˜ ñ.21\ eT. |ü⁄wü´$T sê. qe$T sê.11. |ü⁄q' es¡®´+ eT.5.6.10.6.08.6.5.42.7. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.4.05.12. es¡®´+ ñ.5. uÛÑÁ<ä sê.7.57. yÓ’<Ûäè‹ ñ.3.11\.56 5.oursubhakaryam.9.7. es¡®´+ ñ.36 X¯óÁø£ Á‘·jÓ÷<ä• eT.10. eTè>∑•s¡ ñ.9.1.4.11. <äT ñ. X¯óuÛÑ sê.33.7. es¡®´+ ñ.00 13 5.4.3.20.12.9.34. <äT ñ.40. ‘Ó’‘·T\ kÕ.34 Ä~ ne÷yêdü´ ñ.33.Lit).46.10\ kÕ.10.3.32.17.58. ãe ‘Ó. s√Væ≤D° ñ.26.57\ ñ.3.com nø√ºãsY ` 2009 9 5.21.58 5.4.7.50 5. kÕ<Ûä´ sê.A.05.21\ ñ.4.00 17 5.30\ eT.27.7.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.9.11.2.10.11.46.00\ eT.26\ sê.1.4.30 16 5. es¡®´+ eT.11.56. |ü⁄q' <äT sê.6.33\ eT.com . sêVüQø±\+ kÕ.4.26. >∑s¡õ sê. neTè‘· sê.12.37 >∑Ts¡T <ë«<ä• kÕ.08.2.8.9.9.3.9.57 5.42\.32.00 10 5.30 15 5.34. <äT kÕ.5. neTè‘· kÕ.57\ ñ. ÁãVü≤à eT.1.12.(Eng.3. neTè‘· ‘Ó.06\ |ü⁄q' neTè‘· sê.30.1.30 14 5.1.11. es¡®´+ ‘Ó.8.40 Ä~ dü|üÔ$T ‘Ó.32.08.7.2.6.11.08.57\.08 |ü⁄q' <äT eT.1.11.08.08.9.9.4. neTè‘· ˝Òe⁄.6. |ü⁄q' <äT eT2. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 77 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.40.33\ ñ.06\ eT.21.A.4.33.00\ ñ.57 5.45.2. ÄX‚¢wü sê.12.05.56. sêVüQø±\+ ñ.58. e]j·THé ñ.10.12.56 5.08.10.46\.17.20\ ñ.56 5.1.08.5.2.9.41 X¯óÁø£ |ü+#·$T ñ.10\. eTK sê. sêVüQø±\+ ñ.08. X¯óø£¢ kÕ.45\ eT.9. |ü]|òüT ñ. ñ‘·Ôs¡ sê.12.06.10.7.10.8. <äT ñ. <äT ñ. ∫‘·Ô sê. |ü⁄q' <äT eT2. Hê>∑e ñ.14. eDõ ñ.58\ kÕ.8.6.20\ kÕ.oursubhakaryam. eDõ eT.5. sêVüQø±\+ kÕ. neTè‘· ˝Òe⁄.54.4.2.2.4. Äs¡TÁ<ä ñ.21\ ñ.00 12 5. <äT ñ.09 |ü⁄q' <äT eT.12. dæ<äΔ ‘Ó.30\ ñ.4. sêVüQø±\+ ñ.17\ es¡®´+ kÕ.58.es¡®´+ kÕ. |ü⁄ã“ sê. •e ‘Ó. sêVüQø±\+ eT.4.9.3.8.35\ ñ.14. <äT eT. es¡®´+ kÕ.41\ kÕ..38 eT+>∑fi¯ <äX¯$T sê.8. øö\e ‘Ó.32\ ñ. |ü⁄qs¡«düT ñ.39 k˛eT nwüº$T ‘Ó.12.22\ |ü⁄q' neTè‘· sê.21.00\ kÕ. neTè‘· kÕ.27.5.30 11 5.38 ãT<Ûä @ø±<ä• kÕ.04.20\ eT. ue kÕ.3.22\ sê..16.00\ ñ. sêVüQø±\+ ñ.54. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.9. |ü⁄q' neTè‘· sê. es¡®´+ ñ. neTè‘· ‘Ó.30\ kÕ.30\ kÕ.34\.10.18\ ‘Ó.44\ eT.27.3.

14.12. neTè‘· ñ.12. á ø±ØÔø£ e÷dü+˝À ‘·T˝≤\>∑ï+ <ä>∑Δ \>∑ï+.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` <äøÏåD≤j·TD+ ` ø±ØÔø£e÷dü+ nø√ºãsY 19 qT+∫ qe+ãsY 17 es¡≈£L á ø±ØÔø£ e÷dü+˝À ø£è‹Ôø£.6.04. eTK qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 78 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.2.31 X¯ì wüwæ˜ eT. es¡®´+ ‘Ó.21. <äT ñ.4.30 eT+>∑fi¯ qe$T sê. es¡®´+ ‘Ó.oursubhakaryam. Äj·TTcÕàHé ‘Ó.2. XÀuÛÑq ‘Ó.20. es¡®´+ eT.9. sêVüQø±\+ ñ. neTè‘· kÕ. |ü⁄q' <äT sê.21.04.4.9. sêVüQø±\+ ñ.2.9. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ñ.49 uÛÑÁ<ä ñ.01.12. sêVüQø±\+ eT.51\.1.8.39.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.(Eng. es¡®´+ ‘Ó. neTè‘· ˝Òe⁄.58. sêVüQø±\+ eT. >√cÕºwüºMT Áe‘· |ü⁄D´~q+.4.10.03\.53.9.34. neTè‘· eT.10.5. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.39\ eT. düTKs¡à ñ.12. <Ûäè‹ ñ. <äT eT.00.12.58 5. ÁX¯eD+ eT. neTè‘· sê.59\ kÕ. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.9.59 5. düT.12.Lit).9. n‹>∑+&É ñ. 19`10` πø≈£î 2009 >∑T sê X¯ó ãT #· s¡X¯ nø√ºãsY ` 2009 düT.8. øö\e sê.3.22\ eT.26. CÒ´wü˜ sê.00 26 6.10.11.7.4.11.4.23\ eT.58 kÕ«‹ sê.32 X¯óÁø£ |ü+#·$T eT.31 Ä~ dü|üÔ$T kÕ.|ü⁄q' <äT eT. |ü⁄q' <äT sê.9.42.12.9. X¯S\ ñ.51.7.00 5.48\ eT.sêVüQø±\+ ñ. nø£åj·T qeMT Áe‘· |ü⁄D´~q+.5.. 27 6.10.7.35. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.7.00\ ñ. es¡®´+ sê.21.5.3. <äT kÕ.28\ ‘Ó.12.1. <äT eT.9. ‘Ó’‘·T\ eT.1. nqTsê<Ûä sê. ãe kÕ. es¡®´+ eT.10.5.12.11. >∑+&É ñ.2. kÂuÛ≤>∑´ sê. <äT ñ. u≤\e eT.15\.30. neTè‘· eT.07.04.1.43\ eT.22\.00.15.6.12.06.42.34. sêVüQø±\+ eT.32 ãT<Ûä ‘·~j·T ñ.8.3. |üPsê«cÕ&ÛÉ |üP]Ô.3.59 5.22\ ñ.10.35\ eT.30\ ñ.3.47.36.4.9.28.28.8. eDõ kÕ. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. <äT ñ. es¡®´+ eT.53.59\ ñ.8.6.4.07.06.oursubhakaryam.1. Hê>∑T\ #·$‹ 23 5.A. <Ûäq«+‘·Ø $~j·T 21 5.38.22\ ñ.12.36\ ñ.5.09.18\ sê.10.35.sêVüQø±\+ kÕ..17\. øö\e ñ.30\ eT. ã* bÕ&ÛÉ´$T 20 5. M.1. neTè‘· eT.4.11. 22 5.1.03.21\ sê. eT÷\ sê.10.3. neTè‘· sê.2.34 k˛eT X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T ñ. <äT ñ.23\ ñ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.18.15.7.12.11.04\.3.12. <äT ñ. <äT ñ.00 5. Á|”‹ ‘Ó.4.00 24 6.10. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT.09.10.09.9.30\ ñ.10.30 k˛eT nwüº$T kÕ.3.24\ eT. $XÊK sê.32 >∑Ts¡T #·$‹ ñ.12. sêVüQø±\+ eT.33.10.2.12. es¡®´+ eT. $wüÿ+uÛÑ ñ.00\ kÕ.11. neTè‘· sê. >∑s¡õ 9.58.34. |ü⁄q' <äT eT.27\ ‘Ó.4.00\ kÕ.54.31\ eT.23.30.42\ ‘Ó.30\ kÕ.5.30.com .19\.30.47\ eT.58 5.12.10.30\ eT.34\. eTVü‰wüwæ˜ 25 6.10.00 5.10.9.9.24\ kÕ.33.2. |üPsê«cÕ&ÛÉ ñ.4.00 5. Á‹˝À#·Hê >öØ Áe‘·+.58. es¡®´+ ‘Ó.56.2.33 eT+>∑fi¯ $~j·T ñ.1. |ü⁄q' <äT eT.2. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.Ä yês¡+ 19 5.24\ ñ.A.00.12.11. |ü⁄q' <äT eT.ñ.5.39\ sê.11.00\ eT.7.20.2.59 5.11. ãe ñ.9.10.2. sêVüQø±\+ ñ.39.19.46\ eT.12.3.5.10.

u≤\e kÕ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.13.4.4.11. øö\e sê.29 X¯óÁø£ @ø±<ä• ‘Ó.7.16. dæ~Δ sê.12.2.4.7.1.10. |ü⁄q' <äT eT.02 5. neTè‘· eT.6.e]j·THé sê.00 C≤«˝≤‘√s¡D+.16\ sê.30\ eT.26 eT+>∑fi¯ ø£èwüí bÕ&ÛÉ´$T sê.7.4.3.10.51.11.26\ kÕ.57\.04\.1.8.26\ eT.13. u≤\e ‘Ó. sêVüQø±\+ ñ.12. sêVüQø±\+ eT.51.52.5.07.02 5.27 k˛eT #·‘·Ts¡›• ‘Ó.2.00\ eT.12.24\.3.59\ ñ.37.26\.27 Ä~ Á‘·jÓ÷<ä• ‘Ó.1.20.1.04 5.14\ sê.04\ ñ.25\ eT.23.30\ eT. <äT eT.08. es¡®´+ sê.27.2. uÛÑÁ<ä |üP]Ô.A. neTè‘· ‘Ó.7.56.4. ∫\T≈£L <ë«<ä• 31 6.12.35\.16. neTè‘· eT. neTè‘· kÕ.01 5.40.9. <äT ñ. eÁ» sê.57\ es¡®´+ ñ.3.27\ ñ.00.4.13.28\ ñ.9.10. >∑s¡õ sê. e´‹|ü‘Y sê.com qe+ãsY ` 2009 nø√ºãsY ` 2009 28 6.30\ eT.04 5.00\ kÕ.. sêVüQø±\+ eT.6. |ü⁄q' <äT eT. <Ûäìwü˜ eT.37\ eT. neTè‘· ñ.30.3.41. sêVüQø±\+ ñ.42\ kÕ. <äT kÕ. es¡®´+ sê. |ü⁄q' <äT eT.10.15 |ü⁄q' <äT sê.8.9. sêVüQø±\+ eT. 10.5.00\.2.1. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó.37.12.59. >∑s¡õ sê.14.30\ ñ.12.10.10.3.2.29 >∑Ts¡T @ø±<ä• |üP]Ô.14.50\ eT.4. ø£è‹Ôø£ kÕ.11.12.11.1.9.28 X¯ì <ë«<ä• ‘Ó. |ü⁄q' <äT eT. es¡®´+ ñ.1.12.57.1. <äT ñ.00\ ñ.26.00.30 1 6. <äT ñ.48\ ñ. <äT ñ.00\ eT. <äT ñ.(Eng. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 79 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.10. neTè‘· ñ.02.5. yÓ’≈£î+sƒ¡ #·‘·Ts¡›o. uÛÑs¡DÏ kÕ.38. es¡®´+ ‘Ó.9.11.42.28\ eT.12.04. neTè‘· kÕ. es¡®´+ sê. •e kÕ. |ü]|òüT sê.39\ eT.00. eè~Δ |üP]Ô.3.8.08.03 5.52.11.08.9. Á<ÛäTe ‘Ó.03 5. es¡®´+ ‘Ó.28.55.Lit). eDõ ‘Ó.3.2.49\ eT.37.06. 3 6. yê´dübÂ]íeT.11.12.1. 4 6.35.25.08. eè~Δ ‘Ó.1.00.18. nX¯«ì kÕ.37.7.07.26 >∑Ts¡T ‘·~j·T sê. Ä+Á<Ûäsêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ 2 6.7. e´|òüT‘· ‘Ó. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. neTè‘· eT.09\ ñ. |ü⁄q' es¡®´+ sê.4. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.54.49. |ü⁄q' <äT eT.02 5.10. uÛÀ<äq @ø±<ä• 30 6.11.29 πse‹ kÕ.52\ sê.55.4.12. es¡®´+ ñ.52\.2.oursubhakaryam.52\ eT.10.37.26.50\ sê. bÂs¡í$T sê.30\.1. X¯‘·_Ûwü+ kÕ.30 29 6. es¡®´+ eT.1.11.7.oursubhakaryam. neTè‘· ñ. eTè>∑•s¡ eT.01 5.54.45.44.25.01\ ñ.8. ãe sê.14.6. Vü≤s¡¸D ‘Ó.6. neTè‘· eT.52.9..01 5.25\ ñ.10.12.2. <äT ñ.9.10.4.26 X¯óÁø£ #·$‹ kÕ. <äT ñ.37.11.5.30 5. M.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.28\ sê.com . sêVüQø±\+ kÕ. sêVüQø±\+ ñ.09.00. |üPsê«uÛ≤Á<ä kÕ.12. 6.30\ kÕ.14. uÛÑÁ<ä sê.8.22.7.9. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä kÕ.7.07.27.1.12.1.24\ ñ. ø£sê«#·‘Y 6 6.6.2.9.5.A.1.9.8.44.. s√Væ≤DÏ eT.. dü+ø£wüº Vü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·+.12.30\ eT. uÛÑÁ<ä ‘Ó. es¡®´+ ˝Ò<äT.24.26 ãT<Ûä $~j·T sê.7.11.8.29.09.29 ãT<Ûä <äX¯$T sê. sêVüQø±\+ eT.21\ ñ.25.38\ ñ.2. sêVüQø±\+ ñ. jÓ÷^X¯«s¡ <ë«<ä•. <äT ñ.3.00.35\. sêVüQø±\+ eT.3.12.2.3.

53\.46.2.6.1.3. ∫‘·Ô ñ. sêVüQø±\+ eT.5.18.57\ eT.9.41. neTè‘· sê.59\. $XÊK ñ.55\. øö\e ñ.30.1.10.10. Äj·TTcÕàHé eT. |ü⁄q' neTè‘· sê.30.19.36.7.9.3.2.1.52.24 eT+>∑fi¯ nwüº$T ñ.10.9.23\ sê.00. neTè‘· ñ.8.22. <äT ñ.53\ eT.07 5. |ü⁄q' <äT eT.59.9.2.2.00\ kÕ.6. XÀuÛÑq ñ.5.9.7.4. |ü⁄q' <äT eT.33\ ñ.13. |ü⁄q' es¡®´+ kÕ. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.34 >∑Ts¡T <äX¯$T ñ.44. $wüÿ+uÛÑ sê.5.36.30\ kÕ.12. sêVüQø±\+ ñ.5. X¯≈£îì ‘Ó.com .com qe+ãsY ` 2009 7 6.10.32.07. 8 6.A.12.1.00.18. kÕ<ä´ eT. es¡®´+ ˝Ò<äT.1.5.8.17.31\ ñ. kÕ«‹ ñ.3.11.53.12. es¡®´+ eT.00 9 6. es¡®´+ ‘Ó.10. ãe ñ. HÓÁVüA»j·T+‹.4. neTè‘· kÕ.30\ eT.18 |ü⁄q' <äT sê.29. 10 6.27. u≤\e ‘Ó.40.8. sêVüQø±\+ ñ.2.4.10.29\ eT.42.19 |ü⁄q' <äT eT.06 5.06 5.3.7.5. <äT ñ.Lit).30.10.2.22.00.25 X¯ì |ü+#·$T eT. sêVüQø±\+ ñ. sêVüQø±\+ eT.23 eT+>∑fi¯ ne÷yêdü´ ‘Ó.5.9. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.A.15 neTè‘· sê.22.32.09 5.1.23.24 ãT<Ûä qe$T ñ. <äT kÕ. eDõ eT.24.oursubhakaryam. sêVüQø±\+ kÕ.00\ ñ.2.00\ ñ.00 16 6.28.25\ kÕ.8. |ü⁄qs¡«düT ñ.9.09 5.6. Hê>∑e ‘Ó. neTè‘· ñ.9.9.00\ ‘Ó.29.2.00\ kÕ.47\ eT.31.3.00 |ü⁄ã“ 6.25 Ä~ wüwæ˜ eT.02.12.8.4.53\ eT. 14 6. neTè‘· ñ.13\. <äT eT.2.12.30. uÛÑÁ<ä ñ.8.17.32.5. ÄX‚¢wü ñ.10.31.24 X¯ì <ë«<ä• ‘Ó. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.10.1.3.41.9.33.11. eDõ sê.59.8.1.12.33\ eT.10.4.30\ eT.45.1.30.8.18.12.06\ ñ.5.12.7.30\ kÕ. es¡®´+ eT.4.9.10.1.3. <äT eT.19.7.23 k˛eT ne÷yêdü´ |üP]Ô.12. es¡®´+ sê.37\. es¡®´+ ñ. eTK ñ. Á|”‹ eT.40\ ñ.3.10.37. neTè‘· sê.43. Ç+Á<ä sê.1.9. 12 6. ñ‘·Ôs¡ ñ. <äT ñ. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó.05 5.3.19\ eT.29\.55\ ñ.30.1.06 5.5. es¡®´+ ñ.18.1.39.4.1. neTè‘· ñ. >∑s¡õ ñ.8.07 5.04. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 80 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. es¡®´+ eT. |ü⁄q' <äT eT. |ü⁄wü´$T ñ.29\ kÕ.25 k˛eT dü|üÔ$T ñ.1.3. sêVüQø±\+ eT.42\ eT. es¡®´+ eT. Vü≤düÔ ñ.50.10. <äT ñ.17.54.15. 11 6.12.9.55.8. u≤\\ ~H√‘·‡e+ 15 6.8.10.00\.12. <äT ñ.30\ ñ.11.37\ kÕ.40. neTè‘· sê.3.11.24.6. es¡®´+ eT.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.54.12.01\. <äT kÕ.40.11. sêVüQø±\+ eT.30.11.11. neTè‘· ‘Ó. es¡®´+ sê.54.23 Ä~ #·‘·Ts¡›• ‘Ó.5.10.3. kÂuÛ≤>∑´ eT.04 5.57\ eT.27.31.oursubhakaryam. Á‘·jÓ÷<ä• sê.01\ eT.31\ eT.15.(Eng..07 5.10. ÁãVü≤à ‘Ó.54\ eT. yÓ’<Ûäè‹ sê. <äT ñ. |ü⁄q' <äT sê. sêVüQø±\+ ñ.12\ sê.41.01.00 13 6.43\ ñ.11.30\ ñ.00 17 6.31. Äs¡TÁ<ä eT.2. <äT ñ.40.53\ sê.30.11.12.5.7.11\ sê.12.31\ kÕ.1.7. ‘Ó’‘·T\ eT. sêVüQø±\+ kÕ.21.31\.1.24 X¯óÁø£ @ø±<ä• ‘Ó. neTè‘· ñ.5.05 5.30\ ñ.00\ eT.2. sêVüQø±\+ ñ.9.40.12.23\. dæ<äΔ kÕ.00..21. X¯óuÛÑ ñ. X¯óø£¢ ñ. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.36. M.

<äT ñ. X¯‘·_Ûwü+ sê.35\.12. neTè‘· ˝Òe⁄.1.19.24.17\.23. |ü⁄q' es¡®´+ sê.9.30\ ñ.30.10.12. |üPsê«uÛ≤Á<ä |üP]Ô.30. $XÊK qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T. <Ûäìwü˜ sê. neTè‘· ñ.15 5.oursubhakaryam.37\ ñ.54.49\ eT.13. sêVüQø±\+ eT. es¡®´+ eT.9.46.A.12.23 ãT<Ûä X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T ‘Ó. 26 6.10\ ñ. eè~Δ ñ. sêVüQø±\+ eT.17.32. <äT ñ.39\.10.11.4.10. es¡®´+ sê. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.15\ ñ.7.9.58.23 >∑Ts¡T $~j·T ‘Ó.35\ eT. neTè‘· kÕ.1.(Eng.11.9.12.04\ ñ. u≤\e ñ.1.3.9.30.2.7.8.3.23 Ä~ |ü+#·$T ñ.1.11.3. <äT ñ.11.1.7.01.00\ eT. øö\e ‘Ó. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.23.00\ eT.5.4.Ä yês¡+ 18 6.4.13 5. ãe ‘Ó.8.8.41\ sê.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` <äøÏåD≤j·TD+ ` e÷s¡Zos¡¸e÷dü+ qe+ãsY 18 qT+∫ &çôd+ãsY 16 es¡≈£L á e÷s¡Zos¡¸e÷dü+˝À ∫‘êÔ.11 5.8.46..00 21 6.9. 19 6.3.9.48.1.10.1.9. <Ûäè‹ ñ.8.19.35 ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ kÕ. sêVüQø±\+ ñ. neTè‘· sê.35.11. CÒ´wü˜ ñ. nqTsê<Ûä ñ.00\ ñ. es¡®´+ ñ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.11.9.1.A.10. düTKs¡à ñ. Vü≤s¡¸D ñ.10 5.03.6.50.11 5.11.00 23 6.37.45\ ñ. >∑s¡õ ‘Ó.41.10.9.23 X¯ì #·$‹ ñ. es¡®´+ ñ.2. |ü⁄q' <äT eT.51.30.06.24.1.15.8.10.00. <äT eT.30\ eT.7.16.15. neTè‘· ñ.9.01. sêVüQø±\+ ñ.58. düT. 20`11` πø≈£î 2009 >∑T sê s¡ #· X¯ X¯ó ãT qe+ãsY ` 2009 düT.04\ sê.36\ eT.6. 20 6. es¡®´+ sê. øö\e kÕ.30\ eT. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.30\ kÕ.59\ sê.2. |ü⁄q' <äT MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.7.8.48.6.6.Lit).2.59. sêVüQø±\+ kÕ.47\ sê.00. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 81 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.23 >∑Ts¡T qe$T kÕ. neTè‘· ñ.46\ eT.13 5.00 \kÕ. l düTÁãVü≤àD´ wüwæ˜ 24 6.09. <äT ñ. 22 6.2.1.ñ.52. e´|òüT‘· ñ.4.03.12 5. á e÷s¡Zos¡¸e÷dü+˝À <ÛäqTsY\>∑ï+ <ä>∑Δ \>∑ï+. <äT ñ.10.3.03.6. ãe kÕ. es¡®´+ ˝Ò<äT.16.12\ eT. sêVüQø±\+ eT. es¡®´+ ˝Ò<äT.7.5. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.51.1. |ü⁄q' <äT eT. eT÷\ ñ. |ü⁄q' <äT sê.7.58. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT.07. n‹>∑+&É ñ. <äT ñ.oursubhakaryam.4.3.11.13.10.55\ ñ.33.36\ kÕ.11\ sê.12.10 5.40.10.12 5. ‘Ó’‘·T\ ñ.12.40\. es¡®´+ ñ.6.47\ ñ. es¡®´+ sê. <äT ñ.6. ÁX¯eD+ kÕ.23 k˛eT wüwæ˜ ñ.10. Á<ÛäTe ñ.4. uÛÑÁ<ä ñ.58.7.00\ eT.7. <äT kÕ. |üPsê«cÕ&ÛÉ eT.54.8.com .40.25.24\.08.1.22.23. sêVüQø±\+ ñ.23 X¯óÁø£ ‘·~j·T ‘Ó. neTè‘· eT.35.12.3.23 ãT<Ûä nwüº$T kÕ.11.11.34.1.6. |ü⁄q' <äT eT.34\.8.34.8.23\. >∑+&É ñ.58\ eT.27..7.3.23 eT+>∑fi¯ dü|üÔ$T eT. M. sêVüQø±\+ eT. X¯S\ ñ. eDõ eT.58\ ñ.50.40. neTè‘· ‘Ó.34. $TÁ‘· dü|üÔ$T 25 6. neTè‘· ñ.9.27.

39.12.3.36.3.30 <ë«<ä• kÕ. sêVüQø±\+ eT.12.23 ãT<Ûä 3 6. <äT kÕ.com .1. neTè‘· ˝Òe⁄.3. eTè>∑•s¡ sê. |ü⁄q' <äT eT.56 |ü⁄q' es¡®´+ eT.39.3. neTè‘· kÕ. es¡®´+ ˝Ò<äT.39.00 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. neTè‘· eT.9.2.16 5. s√Væ≤DÏ sê.30. sêVüQø±\+ eT.Lit).5.8.19 5.4.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.8.4. e]j·THé ñ.00\ kÕ.4.41\.30\ eT.17 5.27 |ü⁄q' <äT eT.13\. e´‹|ü‘Y ñ.23 X¯ì 29 6.3. uÛÑÁ<ä ‘Ó.3.30\ eT. ãe eT.A.7.3.39\ ñ.6.59\ kÕ.24 X¯ì 6 6.2. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ‘Ó. <äT ñ. sêVüQø±\+ kÕ.53.7. neTè‘· sê.39\ eT.4.1. dæ~Δ ñ.A. πse‹ ñ.03\ eT. sêVüQø±\+ ñ.1. X¯óø£¢ sê.9.6.1.30\ eT.8. es¡®´+ kÕ.4.22\.00. X¯óuÛÑ sê.10.23 eT+>∑fi¯ &çôd+ãsY ` 2009 2 6.18 5. sêVüQø±\+ eT.1.1.4.09.2.21.5. neTè‘· ˝Òe⁄.02.10.1.24 Ä~ eT. sêVüQø±\+ ñ.08\. <äT kÕ.40. uÛÑs¡DÏ sê.00 $~j·T ñ.05.12.4.30\ ñ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.11. neTè‘· ‘Ó.41.25.oursubhakaryam.41.52.9.3.5.17 5.8.26.4. eÁ» ñ.24.6.8. sêVüQø±\+ kÕ. 10. sêVüQø±\+ eT.9.oursubhakaryam. dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘· |ü⁄D´~q+.05\ eT.5.59.39.6. eDõ eT.9.7.42.04. sêVüQø±\+ ñ.6.1.28.3.7.51.4.22\ ñ.28.29. kÕ<Ûä´ sê. <äT ñ.30.15.20\ ‘Ó.10.34.10. |ü⁄wü´$T kÕ.00\ ñ.13\ ñ. es¡®´+ ñ.9.58. #·$‹ sê. ‘·~j·T ‘Ó.11.23 k˛eT 1 6.49.2. es¡®´+ kÕ.3.12.49\.7.15.23 >∑Ts¡T 4 6.26.11.26.31.12.42\ ñ.31\.23 Ä~ 30 6.55.9. |ü]|òüT ñ.com qe+ãsY ` 2009 27 6.00. |ü+#·$T sê.54. es¡®´+ ‘Ó.1.02. •e ‘Ó.. 4. <äT ñ.10. es¡®´+ eT.40\ eT.4. bÂs¡í$T eT.22.4. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www. <äT eT.1. øö\e ñ.7.30. |üPsê«uÛ≤Á<ä ‘Ó.15 5.1. es¡®´+ ñ.16 5.00 @ø±<ä• kÕ.01. neTè‘· sê. |ü⁄q' neTè‘· sê. >∑s¡õ ñ.00.11. |ü⁄q' neTè‘· sê.20.10.25.29.19.00 <äX¯$T kÕ.20 5. ÁãVü≤à kÕ.04\ eT.28.1.9.9.30.1.03\ ñ8.22. ø£è‹Ôø£ sê.16.9.10. es¡®´+ ñ.12.17\ ñ.6.53\ eT.12.00. uÛÑÁ<ä kÕ.07.6.10.11. <äT ñ.3. |ü⁄q' <äT sê.11\ sê. neTè‘· ‘Ó.30.(Eng.30\ eT. sêVüQø±\+ ñ.3. M.4.23 X¯óÁø£ 28 6.55\ ñ..52.5. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.16 5.37. u≤\e sê. X¯ìÁ‘·jÓ÷<ä• #·‘·Ts¡›• eT.27. ‘Ó’‘·T\ sê.10.42\ eT.1.37.6.12.30 |ü⁄q' <äT eT. nX¯«ì ñ.51\ ñ.8. >∑s¡õ kÕ.3. |ü⁄qs¡«düT kÕ.15 5.00. es¡®´+ ‘Ó.2.7. <äT ñ.02.9.4.16\ eT. <äT ñ.38\. neTè‘· ñ.05\ kÕ.00\ eT. |ü⁄q' <äT eT.7.6.9.12. u≤\e kÕ.3.35.4. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 82 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.10.32.39.55\ ‘Ó.7.44\ kÕ.30\ kÕ.25\ sê.44\ kÕ.49. dæ<äΔ ‘Ó.7.7.7. sêVüQø±\+ ñ.52\. Äs¡TÁ<ä sê.46. es¡®´+ kÕ.20\.30\ kÕ. eT‘·‡´ <ë«<ä• yêdüT<˚e <ë«<ä• Á‘·jÓ÷<ä• kÕ.00\ ñ.3.12.02.14.35.5.40.19.40\ kÕ.1.24 X¯óÁø£ 5 6. <äT ñ.07. l <ä‘êÔÁ‘˚j·T »j·T+‹ ø£èwüí bÕ&É´$T ñ. ‘Ó’‘·T\ kÕ.11.58.8.11.6.38.40\ ñ.10.19. neTè‘· kÕ.6.

6.34.26. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 83 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.02\ eT.25 k˛eT wüwæ˜ sê.12.30. es¡®´+ kÕ. Á|”‹ ‘Ó.27 ãT<Ûä ne÷yêdü´ kÕ. sêVüQø±\+ ñ. sêVüQø±\+ ñ.3.45.03\. neTè‘· eT. es¡®´+ kÕ.23\ sê. Äj·TTcÕàHé ‘Ó. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.04.26 5.3.08.20 5.4.40\.Lit).30.57. es¡®´+ ‘Ó.30.5.9. es¡®´+ kÕ.00.37.10.4.59\.9. <äT ñ.10 |ü⁄q' <äT eT.1.49\ ñ.1. <äT ñ.23. >∑s¡õ eT.oursubhakaryam.26 >∑Ts¡T qe$T eT..06. Hê>∑e kÕ.23 5.3.59. ø±\uÛ…’s¡e nwüº$T.7.31.30\ kÕ. u≤\e eT. 10 6.50.8. eDõ sê.9.08.12.30\ sê.40.29.11. neTè‘· ‘Ó.00\ eT.11.23\.7.2.4.1.3.30. neTè‘· ñ. |ü⁄q' <äT sê. øö\e kÕ.8.11.2.6. sêVüQø±\+ eT.47\ ñ.3.00\ kÕ. X¯S\ eT.53. |ü⁄ã“ eT.11.25 5.A.59\ ñ9.51\ kÕ.12.46.4. 16 6.1.59.27. eDõ eT.7.12.4.03.25 eT+>∑fi¯ dü|üÔ$T kÕ.5.11.22\ ñ. sêVüQø±\+ kÕ.2. ‘Ó’‘·T\ eT.08\ eT.22 5.32\.1.4. neTè‘· ‘Ó. neTè‘· ñ.11.30\. |ü⁄q' <äT eT. <äT eT.23 5.12.13\ sê.34.02.00.10\ eT.|ü⁄q' <äT sê. <Ûäè‹ eT.4.57.3.7.30\ eT.6.00\ eT.3.2.58. ÄX‚¢wü eT.28\ sê.06.7.2.06.00\ kÕ. sêVüQø±\+ eT.4.00\ ñ.27 eT+>∑fi¯ #·‘·Ts¡›• kÕ. yÓ’<Ûäè‹ ñ.27. $XÊK eT.30\ sê. es¡®´+ kÕ. sêVüQø±\+ eT.7.4. kÂuÛ≤>∑´ sê.59.10. neTè‘· ‘Ó.06\.30\ kÕ.26 X¯ì @ø±<ä• eT.58\ eT.10.3.1.12.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.32.12.8. <äT ñ. es¡®´+ kÕ. kÕ«‹ eT.11.24 5.24.25 5.8.34.45.10. es¡®´+ sê.01.49\ eT.12.9.12. |ü⁄q' es¡®´+ sê.35.37.10. eTK eT.2.3.00 11 6.03.48\ kÕ. es¡®´+ ˝Ò<äT.4.7.oursubhakaryam.1.38. neTè‘· ñ.37. nqTsê<Ûä eT.15\ sê.45\ ñ.21 5.1.26 X¯óÁø£ <äX¯$T eT.06.5. neTè‘· ‘Ó.8.08.38.27 Ä~ <ë«<ä• eT.2.06\.30. sêVüQø±\+ eT. <äT ñ.4.00 15 6. ñ‘·Ôs¡ eT.5.34. 14 6.4.01.38. $wüÿ+uÛÑ ñ. n‹>∑+&É kÕ.22 5. M.27\. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.6.(Eng. uÛÑÁ<ä eT.2.14.46.12\ sê. Ç+Á<ä eT.34.48. ãe kÕ. Vü≤düÔ ñ.4. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.2.13\ eT.7.9. X¯≈£îì kÕ.2.12.11.11. sêVüQø±\+ eT.4.6.56\ ñ.2.2. |ü⁄q' <äT eT.42. <äT ñ.3. 12 6. CÒ´wü˜ kÕ.9.1. sêVüQø±\+ ñ.30\ ñ. XÀuÛÑq sê.34.10.8. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.2.10. es¡®´+ ‘Ó. neTè‘· eT.12.01.4.33.3.25 ãT<Ûä nwüº$T kÕ.32. neTè‘· ‘Ó.5.27\ ‘Ó. sêVüQø±\+ ñ.7.3.10. <äT eT.9.47\ kÕ.5.30\ eT.56.9.44\ eT.48\. |ü⁄q' <äT eT.11.00 8 6.4. <äT ñ.38.35.4.8..12.37.47\ eT.14. <äT kÕ.8.3.36.27 k˛eT Á‘·jÓ÷<ä• eT. ∫‘·Ô ñ.6. es¡®´+ kÕ.2.12.A. 13 6.com &çôd+ãsY ` 2009 7 6.29.4.11. 9 6.09.com . <äT eT.11.30\ ñ.09. düTKs¡à kÕ.6.57.

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A.,(Eng.Lit), M.A., (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 84
>∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê]
l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï
MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T
http:\\www.oursubhakaryam.com

l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ñ‘·Ôs¡/<äøÏåD≤j·TD+ ` |ü⁄wü´e÷dü+
&çôd+ãsY 17 qT+∫ »qe] 15 es¡≈£L

á |ü⁄wü´ e÷dü+˝À Äs¡TÁ<ä, |ü⁄wü´$T qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.
eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. á |ü⁄wü´e÷dü+˝À ø£sêÿ≥ø£\>∑ï+
<ä>∑Δ \>∑ï+. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.

>∑T

πø
≈£î

17`12`
2009
s¡#·
X¯ó ãT

&çôd+ãsY ` 2009

düT.ñ. düT.Ä yês¡+
17 6.26 5.28 >∑Ts¡T X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T sê.7.27, eT÷\ kÕ.6.41, >∑+&É eT.2.27, ãe sê.7.27, neTè‘·
ñ.9.38\, es¡®´+ eT.2.26\ kÕ.4.02, <äT ñ.10.26\ ñ.11.14, |ü⁄q' <äT
eT.3.14\ eT.4.02, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00
18 6.27 5.29 X¯óÁø£ $~j·T sê.9.43, |üPsê«cÕ&ÛÉ sê.9.18, eè~Δ eT.12.14, øö\e sê.9.43, neTè‘·
eT.1.54, es¡®´+ ‘Ó.4.18\ ñ.5.54, <äT ñ.8.51\ ñ.9.39, |ü⁄q' <äT
eT.12.51\ eT.1.39, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00
19 6.27 5.29 X¯ì ‘·~j·T sê.12.18, ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ sê.12.36, Á<ÛäTe eT.11.37, >∑s¡õ sê.12.18,
neTè‘· eT.2.55\, es¡®´+ ñ.5.19\ ñ.6.55, <äT ñ.8.03\ ñ.9.38 sêVüQø±\+
ñ.9.00\ ñ.10.30. dæ+<Ûä÷ qB |ü⁄wüÿs¡ |ü⁄D´ø±\ ÁbÕs¡+uÛÑ+
20 6.28 5.30 Ä~ #·$‹ |üP]Ô, ÁX¯eD+ |üP]Ô, e´|òüT‘· eT.2.36, uÛÑÁ<ä |üP]Ô, neTè‘· eT.2.13\, es¡®´+
‘Ó.4.37\ ñ.6.13, <äT kÕ.4.52\ kÕ.5.40, sêVüQø±\+ kÕ.4.30\ kÕ.6.00
21 6.29 5.30 k˛eT #·$‹ ‘Ó.3.03, ÁX¯eD+ ‘Ó.3.23, Vü≤s¡¸D eT.3.47, uÛÑÁ<ä ‘Ó.3.03, neTè‘·
kÕ.5.00\, es¡®´+ ñ.7.24\ ñ.9.00, <äT eT.12.53\ eT1.41 |ü⁄q' <äT
eT.3.17\ eT.4.05, sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ 9.00
22 6.29 5.31 eT+>∑fi¯ |ü+#·$T ñ.5.47,<Ûäìwü˜ ñ.6.38, eÁ» eT.3.39, u≤\e ñ.5.47, neTè‘·
sê.11.27\, es¡®´+ eT.1.51\ eT.3.27, <äT ñ.8.53\ ñ.9.41 |ü⁄q' <äT
sê.10.19\ sê.11.07, sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30. ‘·Tfi¯e wüwæ˜
23 6.29 5.32 ãT<Ûä wüwæ˜ ñ.8.17, X¯‘·_Ûwü+ ñ.9.23, dæ~Δ eT.3.31, ‘Ó’‘·T\ ñ.8.17, neTè‘· ˝Òe⁄.
es¡®´+ eT.3.48\ kÕ.5.24, <äT eT.12.05\ eT.12.53, sêVüQø±\+
eT.12.00\ eT.1.30.
24 6.30 5.32 >∑Ts¡T dü|üÔ$T ñ.10.19, |üPsê«uÛ≤Á<ä eT.11.58, e´‹|ü‘Y kÕ.4.43, eDõ ñ.10.19,
neTè‘· ‘Ó.1.24\, es¡®´+ sê.9.35\ sê.11.11, <äT ñ.10.30\ ñ.11.18, |ü⁄q'
<äT eT.3.18\ eT.4.06, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00
25 6.30 5.32 X¯óÁø£ nwüº$T ñ.11.44, ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä eT.1.52, e]j·THé eT.2.46, ãe ñ.11.44,
neTè‘· ñ.7.11, es¡®´+ ˝Ò<äT. <äT ñ.8.54\ ñ.9.42, |ü⁄q' <äT eT.12.54\
eT.1.42, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00
26 6.31 5.33 X¯ì qe$T eT.12.23, πse‹ eT.2.58, |ü]|òüT eT.3.09, øö\e eT.12.23, neTè‘·
ñ.11.29\, es¡®´+ ‘Ó.1.53\ ‘Ó.3.29, <äT ñ.8.07\ ñ.9.42, sêVüQø±\+

MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î, X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç
http:\\www.oursubhakaryam.com

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A.,(Eng.Lit), M.A., (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 85
>∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê]
l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï
MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T
http:\\www.oursubhakaryam.com

&çôd+ãsY ` 2009

27 6.31 5.33 Ä~

28 6.31 5.34 k˛eT

29 6.32 5.24 eT+>∑fi¯

30 6.30 5.35 ãT<Ûä

31 6.33 5.36 >∑Ts¡T

»qe] ` 2010

1 6.33 5.35 X¯óÁø£

2 6.33 5.35 X¯ì

3 6.33 5.35 Ä~

4 6.34 5.35 k˛eT

5 6.34 5.37 eT+>∑fi¯

ñ.9.00\ ñ.10.30
<äX¯$T eT.12.11, nX¯«ì eT.3.11, •e eT1.29, >∑s¡õ eT.12.11, neTè‘·
ñ.7.47\, es¡®´+ ñ.10.59\ eT.12.35, |ü⁄q' es¡®´+ sê.12.48\ sê.2.24, <äT
kÕ.4.55\ kÕ5.43, sêVüQø±\+ kÕ.4.30\ kÕ.6.00,
@ø±<ä• ñ.11.11, uÛÑs¡DÏ eT.2.44, dæ<äΔ eT.12.16, uÛÑÁ<ä ñ.11.11, neTè‘·
ñ.10.23\, neTè‘· eT.12.21\, es¡®´+ ˝Ò<äT. <äT eT.12.55\ eT.1.43, |ü⁄q'<äT
eT.3.19\ eT.4.07, sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00, eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä•
<ë«<ä• ñ.9.24, ø£è‹Ôø£ eT.1.44,kÕ<Ûä´ ñ.10.46, u≤\e ñ.9.24, neTè‘·˝Òe⁄,
es¡®´+ ‘Ó.2.45\ ‘Ó.4.21, <äT ñ.8.56\ ñ.9.44, |ü⁄q <äT sê.10.12\
sê.11.00, sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30, ≈£Ls¡à <ë«<ä•
Á‘·jÓ÷<ä• ñ.6.59, #·‘·Ts¡Δ• sê.4.02, s√Væ≤DÏ eT.11.38, X¯óuÛÑ ñ.8.09, ‘Ó’‘·T\
ñ.6.59, eDõ sê.4.02, neTè‘· ñ.10.33\, es¡®´+ ñ.5.45\ ñ.7.21, |ü⁄q'
es¡®´+ kÕ.5.15\ kÕ.6.51, <äT eT.12.06\ eT.12.54, sêVüQø±\+
eT.12.00\ eT.1.30.
bÂs¡í$T sê.12.38, eTè>∑•s¡ ñ.9.27, X¯óø£¢ ñ.5.06, ãe sê.12.38, neTè‘·
‘Ó.2.51\, es¡®´+ kÕ.5.52\ sê.7.28, <äT ñ.10.33\ ñ.11.21, |ü⁄q' <äT
eT.3.31\ eT.4.09, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00, #·+Á<ä>∑Vü≤D ÁbÕs¡+uÛÑ
düeTj·T+ sê.>∑+.12.45 숈\≈£î
ø£èwüíbÕ&ÛÉ´$T sê.9.16, Äs¡TÁ<ä ñ.6.42, |ü⁄qs¡«düT sê.3.52, ÁãVü≤à‘Ó.4.06, øö\e
sê.9.16, neTè‘· ‘Ó.3.28\, es¡®´+ kÕ.6.43\ kÕ.8.19, <äT ñ.8.57\ ñ.9.45,
|ü⁄q' <äT eT.12.57\ eT.1.45, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00,
n+>∑¢e‘·‡sê~.
$~j·T kÕ.5.45, |ü⁄wü´$T sê.1.09, Ç+Á<ä ‘Ó.2.06, yÓ’<Ûäè‹ sê.10.36, >∑s¡õ
kÕ.5.45, neTè‘· ‘Ó.4.43\, |ü⁄q' neTè‘· sê.9.29\, es¡®´+ eT.11.53\
eT.1.29, <äT ñ.8.09\ ñ.9.44, sêVüQø±\+ ñ.9.00\ ñ.10.30
‘·~j·T eT.2.22, ÄX‚¢wü sê.10.37, $wüÿ+uÛÑ sê.8.24, uÛÑÁ<ä eT.2.22, neTè‘·
sê.11.34\, es¡®´+ eT.1.58\ eT.3.34, <äT kÕ.4.57\ kÕ.5.45, sêVüQø±\+
kÕ.4.30\ kÕ.6.00
#·$‹ ñ.11.16, eTK sê.8.22, Á|”‹ kÕ.5.07, u≤\e ñ.11.16, neTè‘·
sê.8.13\, es¡®´+ ñ.10.28\ eT.12.14, <äT eT.12.58\ eT.1.46, |ü⁄q' <äT
eT.3.22\ eT.4.10, sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00, dü+ø£wüºVü≤s¡ #·‘·TØΔ Áe‘·
|ü⁄D´~q+.
|ü+#·$T ñ.8.33, |ü⁄ã“ kÕ.6.41, Äj·TTcÕàHé eT.1.08, ‘Ó’‘·T\ ñ.8.33, neTè‘·
eT.1.59\, es¡®´+ ‘Ó.4.23\ ‘Ó.5.59, <äT ñ.8.58\ ñ.9.46, |ü⁄q' <äT

MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î, X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç
http:\\www.oursubhakaryam.com

CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.A.,(Eng.Lit), M.A., (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 86
>∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê]
l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï
MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T
http:\\www.oursubhakaryam.com
6 6.35 5.39 ãT<Ûä

7 6.35 5.39 >∑Ts¡T

8 6.35 5.39 X¯óÁø£

»qe] ` 2010

9 6.22 5.25 X¯ì

10 6.22 5.26 Ä~

11 6.23 5.26 k˛eT

12 6.23 5.26 eT+>∑fi¯

13 6.24 5.27 ãT<Ûä

14 6.25 5.27 >∑Ts¡T

15 6.36 5.43 X¯óÁø£

sê.10.25\ sê.11.13, sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30.
wüwæ˜ ñ.6.21, ñ‘·Ôs¡ kÕ.5.26, kÂuÛ≤>∑´ ñ.10.07, eDõ ñ.6.21, neTè‘·
ñ.11.31\, es¡®´+ ‘Ó.1.54\ ‘Ó.3.30, <äT eT.12.11\ eT.12.59, sêVüQø±\+
eT.12.00\ eT.1.30
dü|üÔ$T ‘Ó.4.45, Vü≤düÔ kÕ.4.32, XÀuÛÑq 5.51, ãe ‘Ó.4.45, neTè‘· ñ.11.27\
es¡®´+ ‘Ó.1.27\ ‘Ó.3.03, |ü⁄q' es¡®´+ sê.12.33\ sê.2.09, <äT ñ.10.35\
ñ.11.23, |ü⁄q' <äT eT.3.23\ eT.4.11, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00
nwüº$T ‘Ó.3.47, ∫‘·Ô kÕ.4.28, n‹>∑+&É ‘Ó.2.27, øö\e ‘Ó.3.47, neTè‘·
ñ.10.09\, es¡®´+ sê.10.05\ sê.11.41, <äT ñ.8.59\ ñ.9.47 |ü⁄q' <äT
eT.12.59\ eT.1.47, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00
qe$T ‘Ó.3.29, kÕ«‹ kÕ.5.26, düTKs¡à ‘Ó.1.01, <Ûäè‹ sê.11.09, >∑s¡õ ‘Ó.3.29,
neTè‘· ñ.7.41\, es¡®´+ sê.11.03\ sê.12.39, <äT ñ.7.58\ ñ.9.33,
sêVüQø±\+ ñ.9.00\ ñ.10.30.
<äX¯$T ‘Ó.3.48, $XÊK kÕ.6.33, X¯S\ sê.10.03, uÛÑÁ<ä ‘Ó.3.48, neTè‘·
ñ.8.39\, es¡®´+ sê.10.34\ sê.12.10, <äT kÕ.4.46\ kÕ.5.34, sêVüQø±\+
kÕ.4.30\ kÕ.6.00
@ø±<ä• ‘Ó.4.43, nqTsê<Ûä sê.8.24, >∑+&É kÕ.8.24, u≤\e ‘Ó.4.43, neTè‘·
ñ.8.10\, es¡®´+ ˝Ò<äT. <äT eT.12.47\ eT.1.35, |ü⁄q' <äT eT.3.11\ eT.3.59,
sêVüQø±\+ ñ.7.30\ ñ.9.00.
<ë«<ä• ñ.6.09, CÒ´wü˜ sê.10.31, eè~Δ kÕ.7.49,‘Ó’‘·T\ ñ.6.09, neTè‘·
ñ.11.37\, es¡®´+ ‘Ó.2.25\ ‘Ó.4.01, <äT ñ.8.47\ ñ.9.35 |ü⁄q' <äT
sê.10.14\ sê.11.02, sêVüQø±\+ eT.3.00\ kÕ.4.30.
Á‘·jÓ÷<ä• ñ.8.01, eT÷\ sê.1.12, Á<ÛäTe kÕ.6.41, eDõ ñ.8.01, neTè‘·
kÕ.4.08\, es¡®´+ sê.8.56\ sê.10.32, <äT eT.12.00\ eT.12.48,
sêVüQø±\+ eT.12.00\ eT.1.30, uÛÀ–|ü+&ÉT>∑
#·‘·s¡›• ñ.10.14, |üPsê«cÕ&ÛÉ |üP]Ô e´|òüT‘· kÕ.6.33, uÛÑÁ<ä ñ.10.14, neTè‘·
sê.8.25\, es¡®´+ ñ.10.49\ eT.12.25, <äT ñ.10.25\ ñ.11.13, |ü⁄q' <äT
eT.3.13\, eT.4.01, sêVüQø±\+ eT.1.30\ eT.3.00, eTø£s¡ dü+Áø±+‹,
ñ‘·Ôsêj·TD |ü⁄D´ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+
ne÷yêdü´ eT.12.43, |üPsê«cÕ&ÛÉ ‘Ó.3.42, Vü≤s¡¸D kÕ.5.54, #·‘·TcÕŒ<é
eT.12.43, neTè‘· sê.9.19\, es¡®´+ ñ.11.43\ eT.1.19, <äT ñ.9.00\
ñ.9.48, |ü⁄q' <äT eT1.00\ eT.1.48, sêVüQø±\+ ñ.10.30\ eT.12.00,
#=\¢+– ne÷yêdü´, ≈£qTeT |ü+&ÉT>∑, dü÷s¡´Á>∑Vü≤D ÁbÕs¡+uÛÑ düeTj·T+
eT.>∑+.12.42 숈

MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î, X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç
http:\\www.oursubhakaryam.com

dæ~Δ kÕ.36 5. øÏ+düÔ|òüTï eT.8.3.11.11.12.24. X¯óuÛÑ kÕ.26.10.06.45 Ä~ $~j·T kÕ.(Eng.12.08.6. eT<äq |ü+#·$T. >∑s¡õ ‘Ó.12.9.oursubhakaryam. πse‹ sê.3.6.52\ sê. dü÷s¡´#·+Á<äT\ Áe‘·+ 23 6. á e÷|òüTe÷dü+˝À eTø£s¡\>∑ï+ <ä>∑Δ \>∑ï+.22\ sê.2. <äT ñ.1.28.1.00. ‘Ó’‘·T\ sê. neTè‘· eT.39.10.42\.4.6. u≤\e kÕ. neTè‘· ˝Òe⁄.4.00.8.1.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ñ‘·Ôsêj·TD+ ` e÷|òüTe÷dü+ »qe] 16 qT+∫ |òæÁãe] 14 es¡≈£L á e÷|òüT e÷dü+˝À eT÷˝≤.47. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT.06.9. eT<Ûä« qe$T 25 6.9.51.52.2.00\ eT. .11.48 X¯ì dü|üÔ$T ‘Ó.05.12\ eT.12. <äT eT.11.2.6.11.7. ø£è‹Ôø£ sê.Ä yês¡+ 16 6.4.23.Lit). M. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä sê.1.8.09\ eT.com . neTè‘· ñ. >∑T πø ≈£î X¯ 16`1`2 #·X¯ósê 010 ãT sê »qe] ` 2010 düT.4. 17 6.3.8.30\ kÕ. ãe ‘Ó.30\ kÕ.10.00.ñ.8.48.48 |ü⁄q' <äT sê.56.6..00\ kÕ. ‹\#·‘·T]Δ. |ü⁄q' <äT eT.21.9.1.00\ eT.12. sêVüQø±\+ ñ.28.00\ kÕ.5. e]j·THé sê.30\ eT. <äT kÕ.5.07.9.00\ ñ.48.36. kÕ<Ûä´ sê.7.30\ ñ.9.10.06.12.47.9. u≤\e ‘Ó. sêVüQø±\+ ñ.4.9.28\. <Ûäìwü˜ eT.1. ÁX¯eD+ ñ.12. düT. ÁX¯eD≤ qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.1.05. e´‹|ü‘Y sê.11.58. <äT ñ.36\ sê.10.29. neTè‘· MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. es¡®´+ ‘Ó.6.34\ eT.29.03.06\.36 6.00.48. 21 6.09.3. <äT ñ.00\ ñ.12.36\ ñ.48.45\. es¡®´+ ñ.52\ eT.8.12.06.48 X¯óÁø£ wüwæ˜ ‘Ó.4.09.30\ eT.11.1.4.16.11. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. neTè‘· kÕ.30. X¯óø£¢ kÕ.36 5.49 k˛eT qe$T ‘Ó.36 5.5.8. nX¯«ì sê.1. |üPsê«uÛ≤Á<ä kÕ.39\.|ü⁄q' <äT eT.30.23. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT.4.9. 22 6.46 ãT<Ûä |ü+#·$T |üP]Ô.36.00 18 6. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ ñ. sêVüQø±\+ kÕ.12\ ñ.6.3.ÛcÕàwüºMT Áe‘· |ü⁄D´~q+.8.30.45 k˛eT ‘·~j·T sê.10.oursubhakaryam.46 >∑Ts¡T |ü+#·$T ‘Ó.10.. sêVüQø±\+ eT.12. es¡®´+ eT.53.00\ ñ.12. es¡®´+ ˝Ò<äT. eÁ» kÕ.00\ kÕ.09.4.12\.34.35.36 5.45. neTè‘· kÕ.6. es¡®´+ ñ.3.10. uÛÑs¡DÏ sê. neTè‘· sê.12\ ñ.47 X¯ì X¯óø£¢bÕ&ÛÉ´$T eT.6.02.4.4.30.00\ eT. 24 6.9. neTè‘· eT.3.36\ ñ.14.18.A. dæ<äΔ sê.3.36 5.9.8. 20 6.37. øö\e ‘Ó.3. sêVüQø±\+ eT.00 19 6.36 5.48 Ä~ nwüº$T ‘Ó.10. |ü⁄q' <äT eT. <äT ñ. X¯‘·_Ûwü+ kÕ. uÛÑÁ<ä ‘Ó.7.00\ ñ. <äT ñ. neTè‘· sê.58\ es¡®´+ sê.8.03.9. es¡®´+ kÕ.58. <äT eT. neTè‘· kÕ. <äT kÕ. es¡®´+ ñ.48. sêVüQø±\+ ñ.36 5.11.36 5.16. ãe |üP]Ô. s¡<Ûädü|üÔ$T.5.03\ ñ.7.51. sêVüQø±\+ ñ. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.47.7.9.A. es¡®´+ sê.4.47.33\ sê. sêVüQø±\+ eT.5.1.9.26.9.12.4. eDõ sê.8.24 \ eT. |ü]|òüT sê. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 87 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄.8.30\ ñ. •e sê.10.45 eT+>∑fi¯ #·$‹ sê.36 5. sêVüQø±\+ kÕ. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.6.

34.3.34 5.34\.8.10.11.05.11.11.5.11\.11.9.2.40.5.com .7.47.17\ ‘Ó.48. sêVüQø±\+ eT.10. <äT ñ.1.1.1.06.53 k˛eT 2 6.36\ ñ.30\ kÕ. es¡®´+ ‘Ó. ñ‘·Ôs¡ sê.8.4.com 26 6.4. |ü⁄q' <äT eT.00\ ñ.9.48.01.36 5.14.28.10.14.12.4.11.30. sêVüQø±\+ eT.38\ kÕ.23\ eT.11\ eT.9.00 #·$‹ sê.30.03\.12. es¡®´+ ‘Ó.6.59\ eT. <Ûäè‹ eT. neTè‘· sê.00 $~j·T ‘Ó. yÓ’<Ûäè‹ eT. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 88 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.53. |ü⁄q' <äT sê.8.36 5.55.3. Á|”‹ ‘Ó. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó. sêVüQø±\+ ñ. |ü⁄q' es¡®´+ sê.35.00 #·‘·Ts¡›• eT. neTè‘· ñ.11.12. es¡®´+ ñ.14.59\ ñ.12.46. eDõ sê.12.7.8. M.10.45.59.12. neTè‘· kÕ.36 5..4.10. |ü⁄q' <äT sê.59.1. es¡®´+ eT. sêVüQø±\+ eT. n+‘·πs«~ rs¡Δ+.3.46.03.18.48.8.00 <äX¯$T ‘Ó. ]|ü_¢ø˘&˚.00\ ñ.00.24.10.12.00\ eT.1.12\ eT.1. øö\e kÕ.6.00\ eT. es¡®´+ ‘Ó.36 5.oursubhakaryam.4.6. |ü⁄wü´$T eT. s√Væ≤DÏ sê.4.7.2.10.4.12.3. es¡®´+ eT. sêVüQø±\+ eT.00\ eT. øö\e kÕ.04. ÄX‚¢wü ñ. >∑s¡õ kÕ.<äT kÕ.12.36 5.9.58. ‘·~j·T sê.12.26. Äs¡TÁ<ä kÕ.30.12. sêVüQø±\+ ñ.10. .59\ ñ.29.12\ ñ.7.11.6.34. <äT ñ. neTè‘· kÕ.52 Ä~ |òæÁãe] ` 2010 1 6.50 ãT<Ûä 28 6.3.38\ sê.1.59\. XÀuÛÑq sê.41\ sê.9.58\ eT.54 ãT<Ûä 4 6.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.22.1.10.59\ ñ.. sêVüQø±\+ eT.30.Ûwüà<ë«<ä• Á‘·jÓ÷<ä• kÕ.34\. eTK ñ.53 eT+>∑fi¯ 3 6.5.24\ eT.10.7.51.12. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.11. sêVüQø±\+ ñ. eTè>∑•s¡ sê. neTè‘· sê. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.11.37.7.27. <äT ñ.59.3.11. . eTVü‰‘·à>±+BÛ es¡Δ+‹.4.33.8. wüwæ˜ kÕ.3.9.00\ ñ.15.4. es¡®´+ ˝Ò<äT.11. <äT eT.26.4. neTè‘· ñ.27.19\ |ü⁄q' neTè‘· sê.53. ãe sê. <äT eT.21. neTè‘· eT. |ü⁄q' <äT eT. ∫‘·Ô sê.36.11. |ü⁄qs¡«düT eT.32. es¡®´+ ñ.33.35 5.(Eng.23\ sê. u≤\e ñ.12. <äT eT.35. |ü⁄q' <äT eT.51.6. ø£èwüí bÕ&ÛÉ´$T ñ.00 bÂs¡í$T ñ.12.05.42.7. |ü⁄q' es¡®´+ sê. ãe sê.9.8. |ü+#·$T kÕ.1.9. Äj·TTcÕàHé ‘Ó.30.59.1.35 5.52 X¯ì 31 6.35 5.51. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.9.4.A.47. >∑s¡õ eT.7.00\ kÕ.12.10.19.2. uÛÑÁ<ä ñ. @ø±<ä• sê.00\ eT.1.1.2. dü+ø£wüº Vü≤s¡ #·‘·TØú Áe‘· |ü⁄D´~q+.01.59.19\ eT.9.30\ eT.4.47.48.54 >∑Ts¡T sê.47.9.30.27\ sê.36 5.12.04.12. neTè‘· MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.00\ kÕ.Lit).24\ eT.3.10.59. neTè‘· ñ. sêVüQø±\+ kÕ.3.30.30\ ñ.50 eT+>∑fi¯ »qe] ` 2010 27 6.46.30\ eT.30\ ñ.9.12.43. es¡®´+ eT.8. eDõ sê. |ü⁄ã“ sê.6.6.59\. n‹>∑+&É kÕ.10.4. düTø£s¡à kÕ. kÂuÛ≤>∑´ sê.1. Ç+Á<ä eT.Ûwüà@ø±<ä•.12 . Vü≤düÔ sê. <äT ñ.1. <ë«<ä• sê.11.A.21.2.12.00\ kÕ. sêVüQø±\+ ñ.5.9. <äT ñ.26\.39\.48.12.52 X¯óÁø£ 30 6.2.7. |ü⁄q' <äT eT.10.3.oursubhakaryam. ‘Ó’‘·T\ ‘Ó. neTè‘· eT. ÁãVü≤à kÕ.51 >∑Ts¡T 29 6.43\ kÕ. es¡®´+ ñ. $wüÿ+uÛÑ ñ.3. <äT eT.7.24.4.04\ ñ.24.11\ ñ.6.3.24.55\.

CÒ´wü˜ |üP]Ô.30\ ñ.45.4.6.25. dæ~Δ sê.12.2.55\ es¡®´+ ñ.1. nq÷sê<Ûä sê.4.9.56 k˛eT 9 6.2.04\. <äT ñ.7.09.57 eT+>∑fi¯ 10 6.(Eng.26.1. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ eT.12. neTè‘· eT. eÁ» sê.00\ kÕ.00 <äX¯$T kÕ.32 5.09\ kÕ.8.8.49.39 Ä~ kÕ. <äT ñ8.7. es¡®´+ sê.23. sêVüQø±\+ ñ.34 5.20.8. |ü⁄q' es¡®´+ kÕ.8.08.5. ãe sê.34\ ñ.33 5.10.47.12.50.30\ kÕ. neTè‘· ˝Òe⁄. sêVüQø±\+ ñ. es¡®´+ kÕ.12. neTè‘· eT.53.59\ eT.1. e´‹|ü‘Y sê.6.9. sêVüQø±\+ kÕ.6.53.28.04\.41.10.28.4.47.12.com . |ü⁄q' <äT eT. >∑s¡õ |üP]Ô.3. Vü≤s¡¸D sê.36.2.5.7. CÒ´wü˜ ‘Ó.57 >∑Ts¡T 12 6. es¡®´+ ñ.7.45..9.45\ sê.45.32\ ñ.1.1.08.8.com 5 6.5. sêVüQø±\+ ñ. ÁX¯eD+ kÕ.00.08.10\ ñ.58 X¯ì 14 6.1. es¡®´+ ˝Ò<äT.10. u≤\e kÕ.32 5.57\ eT.56\ ñ.00\ ñ.11.33 5.2.4.5.Lit).45.5.4.12.8. |üPsê«cÕ&ÛÉ ñ. X¯S\ ñ. es¡®´+ ñ.12.2. øö\e sê.20\ ñ.3.9.57.8.22. kÕ«‹ sê.31 5. sêVüQø±\+ ñ. es¡®´+ kÕ.58 X¯óÁø£ 13 6.4.33 5.00 dü|üÔ$T kÕ.6.32 5.10\ ñ. ‘Ó’‘·T\ kÕ.27.45.25.2.00\ ñ.2.5. e]j·THé ‘Ó.11.56.3.4.4.08.08\ ñ.07.55\ kÕ.7.09.18.56\ eT.57\ ñ.6. neTè‘· sê.58 ãT<Ûä 11 6. qe$T kÕ.43\. #·‘·TcÕŒ<é ñ.00 @ø±<ä• sê.28\ ñ.18.00\ eT. es¡®´+ ˝Ò<äT.8. >∑s¡õ ‘Ó. eDõkÕ.28\ kÕ.9.44 |ü⁄q' <äT eT.42\ ñ. sêVüQø±\+ kÕ.6.41. eè~› ‘Ó.2.36.30\ eT.04. sêVüQø±\+ eT.9.9. neTè‘· sê.5. neTè‘· eT.3. e]j·THé |üP]Ô. >∑+&É ‘Ó.30.A. <äT eT. neTè‘· sê.55 X¯óÁø£ 6 6.6.07.5.4.5.51.4. es¡®´+ ‘Ó.00 eTVü‰•esêÁ‹ #·‘·Ts¡›• ñ.26.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. |ü⁄q' <äT eT.1. M.10.9.11.8.4.10.37. <äT ñ.44.50\ ‘Ó.55 X¯ì 7 6. <äT eT.11.50\ es¡®´+ ñ. sêVüQø±\+ eT.2.5.30\ eT.43.33 5.. uÛÑÁ<ä ñ.3. <ë«<ä• sêÁ‹ 12.18\.12.08\ sê.41.11. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www. sêVüQø±\+ eT.43.12. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 89 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.04.2.18.45\.32.20. sêVüQø±\+ eT.14\ ñ.59\ ñ.3.5.6. |ü⁄q' <äT eT.12. <äT kÕ.5.33.9.43.6.59. $XÊK sê. <äT ñ. neTè‘· kÕ.3.18\.33.4.30\ kÕ.5.30.10.09\ eT. <äT ñ.22\.44. <äT ñ. Á<ÛäTe sê. es¡®´+ ‘Ó.00 nwüº$T kÕ.42\ kÕ.20. Á‘·jÓ÷<ä• |üP]Ô. <Ûäìwü˜ kÕ.2.30\ eT.30 <ë«|üs¡ j·TT>±~ ne÷yêdü´ ñ.43.oursubhakaryam.11.10.7. eT÷\ ñ.10.1.55 Ä~ |òæÁãe] ` 2010 8 6.6.07\.46.A. <äT kÕ.25.59.9.4.57\ kÕ. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.9.00 Á‘·jÓ÷<ä• ‘Ó.10. |ü⁄q' <äT sê.20\ eT.4.18.12. uÛÑÁ<ä kÕ.35 5.9.21\ eT.30.oursubhakaryam. e´|òüT‘· sê. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.9.9.22\ eT.49.10. <äT ñ. |ü⁄q' <äT eT. neTè‘· ñ. sêVüQø±\+ ñ.6.12.10.23. neTè‘· sê.00 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.30\ eT.

30.30\ eT.42\.12.03.28.14\ kÕ. |üPsê«uÛ≤Á<ä sê. neTè‘· sê.3.00\ kÕ.09. es¡®´+ sê.57. neTè‘· ‘Ó.06\ eT.5.27.8.ñ.31.1.12. |ü⁄q' neTè‘· sê.12.10.3. uÛÑs¡DÏ ñ.30.12.3. neTè‘· ñ.06\ sê.12.35.oursubhakaryam. |ü⁄q' <äT sê.49. <äT ñ.59\ sê.52\.1.5. neTè‘· ‘Ó.29\ ñ.4.28. sêVüQø±\+ kÕ.1. sêVüQø±\+ ñ.. øö\e kÕ.4.6. ø£è‹Ôø£ ñ.8.00\ eT.05. <äT ñ.03\ ñ.7.40\.3.4.28.11. neTè‘· sê. |ü⁄q' <äT eT.16\. <äT eT.27 6.3.52\ eT. 21 6.5.28\ sê.1.50\ ñ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.com .12.58.6. 18 6.30\ ñ.1.7.com l $s√~Û HêeT dü+e‘·‡s¡+ ` ñ‘·Ôsêj·TD+ ` bòÕ\TZDe÷dü+ |òæÁãe] 15 qT+∫ e÷]à 16 es¡≈£L á bÕ\TZD e÷dü+˝À uÛÑs¡DÏ. sêVüQø±\+ ñ. ÁãVü≤à sê.4.30 6.01 X¯ì wüwæº kÕ. eDõ kÕ.1.36.3. düT. neTè‘· eT.12.7.4.42. πse‹ ‘Ó. es¡®´+ ‘Ó.12.00 >∑Ts¡T #·$‹ kÕ. |ü]|òüT ‘Ó.6.6. es¡®´+ ‘Ó.9.1.57\.A.10.12.38.44. ‘Ó’‘·T\ eT.7. M.00 ãT<Ûä ‘·~j·T eT.3. |ü⁄q' <äT eT.9.50.52.10.12.35.46.42. sêVüQø±\+ eT. á \>±ïìï X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·sê<äT. X¯óuÛÑ sê.00.7.4.11.16\ eT.33.50.44.27 6.47.4.54.39.04. sêVüQø±\+ eT.8.10.17.10.10.35.12..5.40.00 X¯óÁø£ |ü+#·$T kÕ.00 \ kÕ.18\ eT. sêVüQø±\+ eT.54.29 6. X¯óø£¢ sê.oursubhakaryam.49\ eT.27 6. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä |üP]Ô.2. u≤\e kÕ.39 |ü⁄q' <äT eT3.8.Lit). <äT eT.09.10.59 k˛eT X¯óø£¢ bÕ&É´$T ñ.44\ es¡®´+ eT.12. <äT eT. yÓ’<Ûäè‹ sê. uÛÑÁ<ä kÕ.00 eT+>∑fi¯ $~j·T eT. ñ‘·ÔsêuÛ≤Á<ä ‘Ó.12.11.8.4. MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.1. $wüÿ+uÛÑ sê.6.30 5.11. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 90 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.50. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.08\ kÕ.51\ kÕ.9. es¡®´+ ñ. neTè‘· kÕ.4.2. kÕ<Ûä´ sê. u≤\e eT.52.30 6. Ç$ X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\≈£î |üìøÏsêe⁄. á bÕ\TZDe÷dü+˝À dæ+Vü≤\>∑ï+ <ä>∑Δ \>∑ï+.4.07.1.2.12.08. <äT kÕ.9.4. >∑s¡õ kÕ.27.54\ ñ. XÊ+‘· #·‘·TØΔ 19 6. X¯‘·_Ûwü+ sê.06. es¡®´+ kÕ.36.15\ eT.00 23 6.00 20 6.02 eT+>∑fi¯ qe$T kÕ.9.00 22 6. •e sê.21\ ‘Ó.11. s√Væ≤DÏ ñ. sêVüQø±\+ ñ. es¡®´+ kÕ.02 k˛eT nwüº$T kÕ.9.4.50\ sê. #· s¡X¯ó>∑T πø ≈£î 15`2` ãT 2010 sê X¯ó |òæÁãe] ` 2010 düT.4.5.12.01 Ä~ dü|üÔ$T kÕ.30.1. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.28 6.30\ kÕ. ãe kÕ.10.11.25\.48\ sê.51\ eT.5.00\ ñ.29.36\ ñ.10. neTè‘· ˝Òe⁄. neTè‘· sê. 17 6.7. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.A.4.05.2.44.9.31.6. dæ<äΔ sê.(Eng.17\ eT.42.11.2. \ eT.00 16 6.11.54.4.11.6.28.12.9.40. sêVüQø±\+ eT.47\ es¡®´+ sê.3.9. eTTVüAs¡Ô ã\+ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° á qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´|òü*‘ê*#·TÃqT. CÒ´wü˜ qø£åÁ‘·eTT\T X¯Sq´ qø£åÁ‘·eTT\T.30\ eT.4.09. <äT ñ.3. <äT ñ.54.10.38.11. Ç+Á<ä sê.26 6.30.38 |ü⁄q' <äT sê 10.11\.30\ ñ.7.4. |ü⁄q' <äT eT.39. nX¯«ì ñ. <äT ñ.10. øÏ+düÔ|òüTï ñ. es¡®´+ eT12. sêVüQø±\+ ñ.Ä yês¡+ 15 6.4.52\ ñ.52.3.

11.38.6.10.1. <äT kÕ.09. kÂuÛ≤>∑´ ñ.8.07. <äT ñ.3.12. Äj·TTcÕàHé eT. n‹>∑+&É ñ. M.1.30\ kÕ. neTè‘· ‘Ó.31.22 6.20\ ñ.22 6.8.22 6.58. es¡®´+ ñ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M.00\ eT.4.44\ kÕ. <Ûäè‹ ‘Ó.24.8.41. øö\e ñ. neTè‘· ñ.31.3.56. <äT eT.07.53.48. <äT eT.42.10.12.05\ |ü⁄q' neTè‘· sê.10.04.8.3.10.33. Á|”‹ kÕ.20 6.12.46\ ñ.00 \ kÕ.00 5 6.8. neTè‘· ˝Òe⁄. neTè‘· ‘Ó. 2 6.8.12.30. u≤\e kÕ.5. eDõ eT.11.3.04.7.17. |ü⁄q' <äT eT.04 X¯ì Á‘·jÓ÷<ä• ñ.1. sêVüQø±\eTT ñ.00.46\ ñ.1. neTè‘· sê. ‘Ó’‘·T\ eT.6.29\ sê.00\ ñ. <äT ñ.23\ ñ.03\. sêVüQø±\+ kÕ.34 |ü⁄q' <äT eT.2.08\ eT.30\ eT.38\ es¡®´+ ‘Ó..58.30.46\ eT.12.3. 28 6.oursubhakaryam.7. >∑+&É sê.12.3.51. neTè‘· kÕ.19.Lit).8.1.11.11.9.30\ ñ.04 >∑Ts¡T #·$‹ ñ.8.35.29\ eT.10.12.33.9.03.27\ kÕ. es¡®´+ kÕ.24 6.43\ ñ.1.8.10.17\.31.59\ ‘Ó.2. #ê‘·Tsêàdü $~j·T 3 6.11.4.com e÷]à ` 2010 |òæÁãe] ` 2010 24 6.12. eT.00 MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î.10.9. eè~Δ kÕ.03 ãT<Ûä <äX¯$T eT.51. sêVüQø±\+ ñ.00.27.42.10.8.1.05.4. sêVüQø±\+ ñ. ôVA[ 1 6.3. düTKs¡à ‘Ó. es¡®´+ sê.10.28\ kÕ.27.30.1.59. qè•+Vü≤ <ë«<ä• 27 6.11\ eT.2.32.48\ eT. |ü⁄q' es¡®´+ sê. |ü⁄q' neTè‘· sê.11. eTK kÕ.04 k˛eT ø£èwüí bÕ&ÛÉ´$T kÕ.04 X¯óÁø£ <ë«<ä• ñ. <äT ñ..11.30.10.6.1.A.10.43\. eDõ eT.4. <äT ñ.2.9. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î.17.53\ ñ. |ü⁄q' <äT eT12. eTè>∑•s¡ ñ. |ü⁄q' <äT eT.09.07.6.26.47.4.4. bÂs¡í$T sê.2.6. øö\e ñ.10.27. <äT ñ. <äT ñ. es¡®´+ eT.2.11.44.44.34\.2.43\ eT. |ü⁄wü´$T sê. es¡®´+ eT.05 X¯óÁø£ |ü+#·$T ñ.1. XÀuÛÑq ñ.02.12.04\.11.57.5.8.6.2.00.56.34.9.com .20 6.10\ eT. es¡®´+ ñ. neTè‘· sê.43\ sê.18.(Eng.08.oursubhakaryam.33.30\ eT. 25 6. ñ‘·Ôs¡ eT. |ü⁄q' <äT sê. Vü≤düÔ ñ.22 6.56\ eT.3.51.8.00.40.12.52\ sê.8. neTè‘· ñ.20\ sê.19 6. Äs¡TÁ<ä sê.12. neTè‘· sê. es¡®´+ kÕ. ãe ñ. sêVüQø±\+ eT.3.00 26 6.6.12.31.20 6. ∫‘·Ô ñ. uÛÑÁ<ä sê. sêVüQø±\+ eT.8. <äT ñ. sêVüQø±\+ eT.42.00 eT<äq bÂs¡í$T.15.23 6. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 91 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.10. neTè‘· ñ.05\.3.9. es¡®´+ eT. es¡®´+ eT.28.33.4.9. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.4.05.57.15.56.42\ kÕ.00.00\ eT.46\ eT.30\ eT.10.7.52.3. X¯S\ sê.12.41\ eT.8.1.1.34. ÄX‚¢wü sê.04 ãT<Ûä ‘·~j·T eT.12. ãe ñ.03 >∑Ts¡T @ø±<ä• eT12.58\ ñ.30\ eT.52.33. >∑s¡õ ‘Ó.12.A.10.29. Á<ÛäTe kÕ.10.1.11. |ü⁄qs¡«düT sê. kÕ«‹ ñ.3.04 eT+>∑fi¯ $~j·T eT.3.28. sêVüQø±\+ eT. sêVüQø±\+ eT.17.6.53. 4 6.6.8.11.34 |ü⁄q' <äT eT.29\.10.12. |ü⁄ã“ eT. ‘Ó’‘·T\ eT.3.11.04 Ä~ #·‘·Ts¡›• ‘Ó.12.4.6. edü+‘√‘·‡eeTT.4. sêVüQø±\+ ñ.5.07.

8.29.11. ô|<ë›|ü⁄s¡+ yê] l $s√~ÛHêeT dü+e‘·‡s¡ 2009`2010 Ä<Ûë´‹àø£ >∑+≥\ |ü+#ê+>±ìï MT≈£î düeT]ŒdüTÔqïyês¡T http:\\www.00\ eT.1.8.11.4.36. CÒ´wüº ñ.9.12.7.6.A.4.7.27. sêVüQø±\+ ñ.7.10. es¡®´+ ‘Ó.49\ ñ. sêVüQø±\+ ñ.54.05\ eT.13 6.03\ sê.12.24.18.44\.27\ es¡®´+ ñ.11.24.1. nqTsê<Ûä ñ.54\ ñ.CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ l |æ#·TÃø£ –]sêEdæ<ëΔ+‹ M. M.7.2.40.4.9.30\ eT.10. es¡®´+ sê.29. ne÷yêdü´ sê.40\ ñ.00 15 6.7.4.03\ eT.12.8. sêVüQø±\+ kÕ.22.35\ ‘Ó.36\ eT.11.1.00\ ñ.9.05 X¯ì wüwæ˜ ñ.16 6.40.6.06 eT+>∑fi¯ qe$T eT.30\ kÕ. es¡®´+ eT.6.41\ eT.4.29\. neTè‘· ñ.9.10. <äT ñ.08.7.28\ sê. <äT kÕ. neTè‘· sê.1.. sêVüQø±\+ kÕ.oursubhakaryam.44.00 U MT düeTdüÔ CÀ´‹wü´ nedüsê\≈£î. >∑s¡õ ñ.1. |ü⁄q' <äT eT.1.40.6.51\ eT.05 Ä~ dü|üÔ$T ñ. eDõ eT.03. <äT ñ. e´‹|ü‘Y ñ.2.11\.15 6.01. neTè‘· ˝Òe⁄.10. es¡®´+ sê.45. neTè‘· sê.6.4.9. ñ‘·ÔsêcÕ&ÛÉ kÕ. neTè‘· ñ.52\ eT.2.12.08\ eT.3.12.30\ ñ.54.44.0\ eT. #·‘·TcÕŒ<é sê. <äT ñ.2. <äT kÕ.A. ‘Ó’‘·T\ eT.12. 8 6.35\ ‘Ó.9. |ü⁄q' es¡®´+ sê.8. <Ûäìwü˜ sê.53.30.00.04.Lit). |ü⁄q' <äT eT. sêVüQø±\+ eT. neTè‘· eT.45.17 6.7.56.12.25. e]j·THé ñ.4.40\.3.13 6.49\ ñ.17\ ñ. e´|òüT‘· ñ.24..1.4.7.3.10.11. u≤\e ñ.4. 11 6. uÛÑÁ<ä |üP]Ô.00 9 6.22\.8.12. X¯óuÛÑeTTVüAsêÔ\≈£î dü+<ä]Ù+#·+&ç http:\\www.28 |ü⁄q' <äT sê.30 14 6.56.12.05.34.(Eng.37.52.oursubhakaryam.9.29.9.53.26.7.53.37\ kÕ.24.8.4.9. es¡®´+ ñ.2.42. X¯‘·_Ûwü+ ‘Ó.1. <äT eT.18 6.11.12.5.12.24. øö\e kÕ. Vü≤s¡¸D ñ.3.11.10.4.30.07 Ä~ #·‘·Ts¡›• |üP]Ô. sêVüQø±\+ ñ.23. dæ~Δ ñ.09.48.00\ kÕ. $XÊK ñ.8. dæ<äΔ ñ. uÛÑÁ<ä ñ.30.4.56. <äT ñ. uÛÑÁ<ä ‘Ó.10. sêVüQø±\+ eT.12.54. ÁX¯eD+ sê. neTè‘· sê. es¡®´+ eT.10.54.. <äT eT12.11\. sêVüQø±\+ ñ.2.05 k˛eT nwüº$T ñ.8.16 6. 13 6.9.3.30\ kÕ.22.3.1.00 12 6.40.06 ãT<Ûä <äX¯$T eT.10.51. |ü⁄q' <äT eT.8.7.14 6.2.24.00\ ñ.04\ sê.07 k˛eT #·‘·Ts¡›• ‘Ó. es¡®´+ ˝Òe⁄.06 X¯ì Á‘·jÓ÷<ä• sê.42. sêVüQø±\+ ñ.9.06 >∑Ts¡T @ø±<ä• kÕ.00\ ñ.10.39\.12 6.01.40.10.42.06 X¯óÁø£ <ë«<ä• kÕ.10.03. es¡®´+ ñ.1. (CÀ´‹wü´+) >±]#˚ 92 >∑DÏ+#·ã&çq z+ l |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü´ yêdüTÔì\j·T+.41.8. 10 6.5.39.11.4.10.3. Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\≈£î. ãe kÕ.1.30\ ñ.com .25.49\ ñ.30.5.9.26.41\ kÕ.3. eT÷\ eT. neTè‘· kÕ. <äT ñ.9.15\ ñ. 7 6.3.11. X¯‘·_Ûwü+ |üP]Ô. neTè‘· ‘Ó.17 6.12. <äT ñ. |ü]|òüT ñ. neTè‘· eT. |üPsê«cÕ&ÛÉ kÕ.com e÷]à ` 2010 6 6.27.9.06\ kÕ.9. kÕ<Ûä´ ñ.23. eÁ» ñ. sêVüQø±\+ eT.8. >∑s¡õ sê.9.54\ sê. •e ‘Ó. es¡®´+ ‘Ó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful