ไขประตูสู่ลาว

ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 1

ไขประตูสู่ลาว

2 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว

คำนำ

ไขประตูสู่ลาว

ไทยและลาวมีสายสัมพันธ์ฉันญาติมิตรมาแต่ โบราณกาล
เหมือนดั่งคำกล่าวว่าข้ามโขง “ไปเอาพริกที่บ้านเหนือ ไปเอาเกลือที่
บ้านใต้” ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศครอบคลุม
ความร่วมมือหลากหลายสาขาและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสังคม
ของทั้งสองประเทศ

หนทางหนึ่งที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจประเทศใดประเทศหนึ่ง
ได้ดีที่สุดคือการเดินทางไปเยือนและมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ชื่อ
คู่มือ “ไขประตูสู่ลาว” จึงมีนัยถึงการ “ทำความรู้จัก” ก่อนไปลาว ยิ่ง
ประชาชนไปมาหาสู่กันมากและ “รู้เขา รู้เรา” มากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่ง
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้สึกผูกพันกันเพิ่มขึ้นเท่านั้น อันจะช่วยนำ
มาซึ่งความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกันในที่สุด

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ได้รวบรวมประสบการณ์
และข้อมูลเกี่ยวกับลาวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ไว้ ในหนังสือเล่มนี้
เช่น การเดินทางข้ามแดน วิถีชีวิตและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวลาว
สถานที่สำคัญ และภาษาลาวที่พบในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้คนไทย
ไปลาวได้อย่างเตรียมพร้อมมากขึ้น และเนื่องจากปี 2553 เป็นปีครบ
60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว จึงได้เพิ่มเนื้อหาที่สะท้อนถึง
เหตุการณ์สำคัญในช่วง 60 ปีที่ผ่านมาไว้ในภาคแรกของไขประตูสู่ลาว
(พิมพ์ครั้งที่ 3) ฉบับ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวเล่มนี้ด้วย
รวมทั้งได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแขวงอื่นที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยว
สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้อ่านรู้จักและ
ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 1

ไขประตูสู่ลาว

เข้ า ใจประเทศลาวได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง กว้ า งขวางมากขึ้ น อั น จะนำมาซึ่ ง
รากฐานของมิตรภาพที่ยั่งยืนทั้งในระดับประชาชนและระดับประเทศ
ต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
กันยายน 2553

2 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว

ไขประตูสู่ลาว CONTENT CONTENT 1.ภาพเก่าเล่าสัมพันธ์ . ที่พัก 68 11. ทำบุญไหว้พระ 54 8.สถานที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ไทย-ลาว 2. กองทัพเดินด้วยท้อง 70 12.ลาว 3. ม่วนซื่นกับหมู่ลาว 66 10. การติดต่อสื่อสาร 4. ของฝากจากกงสุล 38 6.ต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ . รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าข้ามโขง : ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปลาว 5. การเดินทางไป สปป. ถ้อยคำที่ใช้ในภาษาไทย-ลาว 42 7. หมายเลขโทรศัพท์ 82 4 4 11 13 20 30 32 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 3 . ฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . เทศกาลงานฉลอง 58 9. จับจ่ายใช้สอย 80 13.

ไขประตูสู่ลาว ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ภาพเก่าเล่าสัมพันธ์ หนังสือจากนายวรการบัญชา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นายโง่น ชนะนิกร ผู้แทน รัฐบาลลาวประจำสำนักข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสได้ทาบทามผ่านกงสุลใหญ่ ณ เมือง ไซ่ง่อน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโฮจิมินห์) เสนอแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตกับ ไทย ซึง่ ฝ่ายไทยได้ตอบรับข้อเสนอสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตัง้ แต่ 19 ธันวาคม 2493 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายประสิทธิ์ นรินทรางกูร กงสุลใหญ่ ณ เมืองไซ่ง่อน เป็นอุปทูตประจำลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง 4 .

ลาว คนแรกที่เยือนไทย และได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงใหม่ ซึ่ง นำมาสู่การขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้ง โครงการพัฒนาชนบทขึ้นแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว ซึ่งก็คือศูนย์พัฒนาและบริการด้าน การเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก 22 ในปัจจุบัน .ไขประตูสู่ลาว 5 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป.ลาว และภริยา เยือน ไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม 2535 โดยเป็นประธานประเทศ สปป.ดอยสะเก็ด จ.

ลาว และภริยา เยือนไทย อย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2538 6 .ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว ฯพณฯ หนูฮกั พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป.

ไขประตูสู่ลาว “วันที่เปิดอาคารศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก 22 นั้นเรียกว่ามีความประทับใจกันทั้ง 2 ฝ่าย เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 3 พระองค์ โดยมีประธานประเทศลาว ท่านหนูฮัก มาต้อนรับ.ท่านหนูฮัก จะมีอายุครบ 80 ปี แล้ว ในวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันเกิดของท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อวยพร Happy Birthday ให้กับท่านหนูฮัก และท่านหนูฮักก็บอกว่า “ขอไปด้วย” ขอตามเสด็จไปบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำ พระองค์จูงมือท่านหนูฮักไปด้วยกัน เป็นภาพที่น่ารักและประทับใจมาก” นายสุพร จันทร์พวง ที่ปรึกษาโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วย ซอน-ห้วยซั้วกล่าวถึงความประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์ ร่วมกับ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป....ลาว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 (คัดลอก จากหนังสือสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 15 ปี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว) 7 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว ภาพตราไปรษณียากรออกโดยรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ลาวในโอกาสฉลอง 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2548 8 .

ลาว และภริยา เยือนไทย อย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 ใน ระหว่างการเยือน ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ได้รบั มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ ั ฑิต กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและโครงการแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร .ไขประตูสู่ลาว 9 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศ สปป.

ลาว ในพิธีเปิดการเดิน รถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ไทย-ลาวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 และพิธีวางศิลาฤกษ์สะพาน มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 10 .ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ร่วมกับ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.

ลาว ปลูกต้น ราชพฤกษ์ เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2537 ทีศ่ นู ย์บริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้ หลัก 22 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นมะยม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 ที่ศูนย์ บริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก 22 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนวัฒนธรรม เด็กกำพร้า แขวงเวียงจันทน์ หลัก 67 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นลีลาวดีร่วมกับ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2552 ที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ 11 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ไขประตูสู่ลาว ต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปลูก ต้นราชพฤกษ์เมือ่ วันที่ 8 เมษายน2537 ทีศ่ นู ย์บริการด้านการเกษตรห้วยซอน -ห้วยซัว้ หลัก 22 นครหลวงเวียงจันทน์ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่ง สปป.

ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นอินทนิล (กากะเลา) ในพิธีเปิดฝายห้วยซั้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ที่ศูนย์บริการด้าน การเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก 22 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นลีลาวดี ในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 12 .

•พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด และ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป. ลาว มีอ่างเก็บน้ำ ห้วยซอน และฝายห้วยซั้ว เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ 9 หมู่บ้านรอบโครงการ .ลาว ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2535 เพื่อเป็นแบบอย่างและสถานที่ถ่ายทอดความรู้วิชาการ และประสบการณ์ด้านการเกษตรให้แก่ชาวบ้าน โดยให้มีลักษณะเช่นเดียว กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จ ในประเทศไทย โครงการได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 ปัจจุบัน เป็นสถานที่ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนลาวด้านวิชาการ เกษตรด้านต่างๆ อย่างครบวงจรแห่งเดียวใน สปป.ลาว เปิดป้ายโครงการ ศูนย์พัฒนาและบริการด้าน การเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 13 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว สถานที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ไทย-ลาว โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว ตั้งอยู่ที่เมืองนาซายทอง ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 22 กิโลเมตร จึงเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “โครงการ หลัก 22” เป็นโครงการ พัฒนาชนบทที่ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป.

ไขประตูสู่ลาว โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า ตั้งอยู่ที่เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ห่างจากนครหลวง เวียงจันทน์ 67 กิโลเมตร จึงเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “โรงเรียน หลัก 67” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2519 เพื่อรองรับเด็กกำพร้าจาก สงคราม เด็กขาดที่พึ่ง และเด็กจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศ แต่ ข้อจำกัดด้านงบประมาณส่งผลให้นักเรียนขาดแคลนที่พัก อาหาร และ น้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค และเป็นโรคขาดสารอาหาร เมื่อวันที่ 15-22 มีนาคม 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือน สปป. ลาว เป็นครั้งแรก และได้มีผู้บริจาคทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงิน 12 ล้านกีบ พระองค์ ได้ โปรดเกล้าฯ ให้นำเงินไป ก่ อ สร้ า งเรื อ นนอนให้ แ ก่ โ รงเรี ย น วัฒนธรรมเด็กกำพร้า ซึ่งได้รับ พระ ราชทานชื่อว่า “อาคารสิรินธร” โดย ได้ พ ระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส่ ว น พระองค์สมทบอีก 10 ล้านกีบ เพื่อ สร้างเรือนนอนดังกล่าวและส่งเสริม •พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าเมื่อ การพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภค วันที่ 9 เมษายน 2537 บริ โภคและการเกษตรด้วย และได้มีพระราชดำริให้ตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันและ โครงการโภชนาการสำหรับเด็ก รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการ ส่งเสริมอาชีพ การเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร และสิ่งก่อสร้างให้ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 14 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

174 เมตร มีรางรถไฟอยู่กลางสะพาน .ไขประตูสู่ลาว 15 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้โครงการความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก มหาวิทยาลัยจำปาสักได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ขอพระราชทานความร่ ว มมื อ ทาง วิ ช าการระหว่ า งมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นากั บ มหาวิ ท ยาลั ย จำปาสั ก ในด้ า น วิชาการเกษตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึง ทรงมีพระราชดำริ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาประสานหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งดำเนิ น งาน “โครงการจั ด ตั้ ง แปลงสาธิ ต การเกษตรแบบ ผสมผสาน” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยจำปาสัก โดยมีการลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการประกอบด้ ว ย 1) งานด้ า นการ พัฒนาที่ดิน 2) งานด้านชลประทาน 3) งานด้านปศุสัตว์ 4) งานด้าน ประมง 5) งานด้านการเกษตร 6) งานด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างอาคาร หอพักนักศึกษา และ 7) งานด้าน การเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการการเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ของโครงการ ได้แก่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะ เขต กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) สะพานข้ า มแม่ น้ ำ โขงแห่ ง แรกที่ เ ชื่ อ มฝั่ ง ไทย-ลาว เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากออสเตรเลี ย มู ล ค่ า 30 ล้ า น ดอลลาร์สหรัฐ ความยาว 1.

ลาว เป็นประธานร่วมในพิธี วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 16 .ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธาน ประเทศ สปป.670 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสะพาน ความยาว 2.050 เมตร สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รอง ประธานประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) สะพานข้ า มแม่ น้ ำ โขงแห่ ง แรกที่ ไ ทยสนั บ สนุ น งบประมาณทั้ ง หมด มู ล ค่ า ประมาณ 1.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) สะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ East-West Economic Corridor ที่ จ ะเชื่ อ มโยงเส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง จากพม่ า ผ่ า นไทยและลาวไป เวียดนาม รัฐบาลไทยและลาวได้ร่วมกันกู้เงินจากญี่ปุ่น จำนวน 2.700 ล้ า นบาท สะพานนี้ จ ะเป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทยกั บ แขวงคำม่ ว นและแขวงบอลิ ค ำไซสู่ เมื อ งท่ า ในเวี ย ดนาม เชิ ง สะพาน แต่ละฝั่งมีอาคารด่านพรมแดนตาม รูปแบบสถาปัตยกรรมของจังหวัดนครพนมและแบบล้านช้างของแขวง คำม่วน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.

75 ล้านบาท เส้นทางนี้สามารถเดินทางต่อไปแขวงหลวงพระบางได้ ระยะทางประมาณ 363 กิโลเมตร .5 ล้านบาท มีพิธีลงนามความตกลงการก่อสร้างสะพาน เมื่อวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 30 เดือน สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว (เลย-ไซยะบูลี) ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าลี่ จ.ลาว จีน และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ร่วมกันดำเนินการภายใต้กรอบความ ร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) งบประมาณก่อสร้างสะพาน 1.เลย ตรงข้ามเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี ความยาว 110 เมตร รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 20.486.ไขประตูสู่ลาว •คาราวานจักรยานมิตรภาพไทย-ลาวข้ามแม่น้ำเหือง 17 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยซาย) เป็นสะพานเชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง R3A สู่นครคุนหมิงในจีนตามแผน พัฒนา North-South Economic Corridor ซึ่งไทย สปป.

ลาว เข้าด้วยกัน จากกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ถึง สถานีท่านาแล้งในฝั่งลาว ทางรถไฟมีระยะทาง 3.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการเดินรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ถนนลาว-ไทย นครหลวงเวียงจันทน์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะ ทาง 4 กิ โลเมตร ตั้งแต่สามแยกหลัก 3 ถนนท่ า เดื่ อ ไปสามแยกน้ ำ ประปา ถนน โพนทั น รั ฐ บาลไทยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ปรับปรุงถนนจำนวน 62 ล้านบาท นาย ชวน หลี ก ภั ย นายกรั ฐ มนตรี และนายสี ส ะหวาด แก้ ว บุ น พั น นายกรัฐมนตรี สปป.ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว ทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมเมืองหลวงของไทยและ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีมอบ-รับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2543 ถนนมิตรภาพลาว-ไทย แขวงหลวงพระบาง เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนน 13 เหนือ กับถนนสังคะโลก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณปรับปรุง 18 ล้านบาท ทำพิธีมอบ-รับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 18 .5 กิโลเมตร วงเงิน ก่อสร้าง 197 ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีและ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.

•ภาพอาคารกีฬาอเนกประสงค์มิตรภาพลาว-ไทย 19 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ไขประตูสู่ลาว อาคารกีฬาอเนกประสงค์มิตรภาพลาว-ไทย (บึงขะหยอง) อาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ที่ ไทยสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้าง 84 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่แข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 .ลาว เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.

เอกสารประจำตัว 1.2 บัตรผ่านแดน หาก ไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถ ใช้บัตรผ่านแดน ซึ่งขอทำได้ที่ ที่ว่าการอำเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.1 หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ น้อยกว่า 6 เดือน สามารถ เดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนัก ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 1.ไขประตูสู่ลาว การเดิ นทางไป สปป.ลาว โดยใช้บัตรประจำตัว ประชาชนและเสียค่าธรรมเนียม 40 บาท สามารถพำนักอยู่ได้ 3 วัน 2 คืน แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนด เช่น หากข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จากจังหวัดหนองคายไปนครหลวง เวียงจันทน์ จะไม่สามารถเดินทางไปนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ เช่น วังเวียง แดนสะหวัน เขื่อนน้ำงึม หรือเมื่อข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 จากจังหวัดมุกดาหารไปแขวงสะหวันนะเขต ก็ไม่สามารถ เดินทางต่อไปแขวงอื่น หากละเมิดจะถูกจับในข้อหาเดินทางออกนอก 20 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ลาว การเดินทางไป สปป.ลาว เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือบัตรผ่าน แดน มิฉะนั้นจะเป็นการลักลอบเข้าเมือง 1.

1 รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้เอกสารดังนี้ .หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (สีม่วง) และ เครื่องหมายแสดงประเทศ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียน ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 21 . การนำยานพาหนะข้ามแดน 2.ลาว รับรอง และต้องมีมัคคุเทศก์ชาวลาวประจำรถ เนื่องจากทางการลาวไม่ อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่มัคคุเทศก์หรือบรรยายตามสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2.ไขประตูสู่ลาว พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์ สหรัฐ •ห้ามพำนักอยู่ใน สปป.000 ดอลลาร์สหรัฐ 2.ลาว เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (กรณีบัตร ผ่านแดนจะถูกปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ/วันที่อยู่เกินกำหนด และ กรณีหนังสือเดินทางจะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ/วันที่อยู่เกิน กำหนด) •ผู้ใช้บัตรผ่านแดนสามารถขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ครัง้ ละ ไม่เกิน 3 วัน โดยติดต่อที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศ กองบัญชาการ ป้องกันรักษาความสงบ (ปกส) ในพื้นที่ •ควรนำเอกสารเดินทางติดตัวตลอดเวลา และถ่ายสำเนาแยกเก็บ ไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอตรวจ •ตามกฎหมายลาว การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะต้องติดต่อ ผ่านบริษัททัวร์ของลาวที่องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ สปป.

ลาว .ลาว ซึ่งจะมีจำหน่ายที่ สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุดผ่านแดนฝั่งลาว 2.รถของบริษัทต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิ .2 รถที่ใช้ขนส่งระหว่างประเทศ . ไขประตูสู่ลาว และภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้น จดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักงานขนส่ง จังหวัดชายแดน .กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ .หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (สีเขียว) และเครื่องหมาย แสดงประเทศ ขอได้ ที่ ส ำนั ก มาตรฐานงานทะเบี ย นและภาษี ร ถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว .หากมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ และติดอากรแสตมป์ 30 บาท .หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ขอได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้น จดทะเบียน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน 22 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) .ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักงานขนส่ง จังหวัดชายแดน .

กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว ซึ่งจะมี จำหน่ายที่สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุดผ่านแดนฝั่งลาว •ควรขับขี่ยานพาหนะในสปป. ไขประตูสู่ลาว .ลาว อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก ระบบการจราจรใน สปป.ลาวให้ขับทางขวาของถนน ต่างจากฝั่งไทย และไม่ควรใช้ความเร็วสูงเนื่องจากทางการลาวจำกัดความเร็วไม่เกิน 50-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถทางโทมักไม่หยุดรอรถทางเอก •เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนจากไฟแดงเป็นไฟเขียว ควรออกรถ อย่างระมัดระวังและดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถฝ่าไฟแดงจากด้านอื่น •ต้องระวังอันตรายจากรถจักรยานยนต์และสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น ฝูงวัวและแพะ ซึ่งอาจตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้ •ห้ามพูดโทรศัพท์ระหว่างขับรถ •หากไม่ตอ้ งการนำรถยนต์ขา้ มไป สปป.ลาว บริเวณใกล้กบั ด่านฝัง่ ไทยทีส่ ะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ที่ จ.หนองคาย มีที่รับฝากรถ ของเอกชน เช่น กาตนาทัวร์ นฤมลทัวร์ เสียค่าบริการวันละ 100 บาท คนไทยอาจไม่คุ้นเคยป้ายจราจรบางป้ายในลาว เช่น (จากซ้ายไปขวา) ห้ามจอดในวันคี่ ห้ามจอด ในวันคู่ และห้ามหยุดรถและจอดรถ ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 23 .

ไขประตูสู่ลาว 3. รถประจำทาง มีรถประจำทางให้บริการระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับ หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น และ นครราชสีมา ระหว่างเมืองปากเซ แขวง จำปาสักกับอุบลราชธานี และระหว่าง เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต กับมุกดาหาร สถานีขนส่งที่นครหลวง เวียงจันทน์สำหรับรถโดยสารไปยัง ประเทศไทยอยู่ที่ถนนหนองบอน หลังตลาดเช้า ดูตารางรถได้ที่เว็บไซต์ บริษัทขนส่ง จำกัด www.หลวงพระบาง และอุดรธานี . เครื่องบิน มีสายการบินให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ กับที่หมายใน สปป.th 4.co.หลวงพระบางด้วย การเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น จากนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ไ ป ประเทศอื่นยังไม่สะดวกมากนัก เพราะมีเส้นทางจำกัด เมืองที่สามารถ เดินทางไปได้โดยตรงจากนครหลวงเวียงจันทน์ ได้แก่ ฮานอย โฮจิมนิ ห์ พนมเปญ เสียมราฐ คุนหมิง และกัวลาลัมเปอร์ 24 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .transport.ลาว 4 แห่ง ได้แก่ (1) นครหลวงเวียงจันทน์ (2) เมืองหลวงพระบาง (3) แขวงสะหวันนะเขต และ (4) เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก หากจะ เดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ อาจนั่งเครื่องบินไปอุดรธานีแล้วนั่งรถ ต่อไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร (มีรถ บริการจากท่าอากาศยานอุดรธานี) นอกจากนี้ การบินลาวยังมีบริการ เส้นทางเชียงใหม่ .

รถไฟ นั่งรถไฟไปลงที่สถานีหนองคาย แล้วนั่งรถสามล้อไปด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หรือนั่ง รถไฟข้ามแม่น้ำโขงไปลงที่สถานีท่านาแล้งในฝั่งลาว จากสถานี ท่านาแล้งต้องนั่งรถยนต์ไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงตัวเมือง เวียงจันทน์ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทำที่สถานีรถไฟ หนองคาย และสถานีท่านาแล้ง ขบวนรถไฟดีเซลรางบริการระหว่างสถานีหนองคายกับสถานีท่านาแล้ง ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 25 .ไขประตูสู่ลาว สนามบินที่นครหลวงเวียงจันทน์คือ สนามบินวัดไต (Wattay Aiport) 5.

เชียงราย-เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว เชื่อมโยงกับเส้นทาง R3 โดยต้องข้ามแม่น้ำโขงโดย แพขนานยนต์ แต่ในอนาคตจะมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 3. จุดผ่านแดนถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงแสน จ.เชียงของ จ.เชียงราย ตรงข้ามด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (ด่านฝั่งลาวยังเป็นด่านท้องถิ่น) 2. จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.จากด่านไปเมืองเงิน แขวงไซยะบูลี ซึ่ง อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไซ และรัฐบาลลาวจะ 26 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ลาว รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างถนนระยะทาง 49.ลาว มีด่านอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าด่านประเพณี ซึ่งให้เข้าออกได้เฉพาะ ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายแดน จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว มีดังนี้ 1.ไขประตูสู่ลาว จุดผ่านแดนไทย-ลาว ตามกฎระเบียบของไทย จุดผ่านแดนที่คนไทย คนลาว และ คนประเทศที่ 3 เดินทางผ่านได้และสามารถขนส่งสินค้าเข้าออกได้ คือ จุดผ่านแดนถาวร ซึ่งชายแดนไทย-ลาวมี 15 แห่ง จุดผ่านแดนประเภท นี้ ฝั่งลาวเรียกว่า ด่านสากล จุดผ่านแดนระดับรองลงมา คือ จุดผ่อนปรนการค้า ซึ่งฝั่งลาวเรียกว่าด่านท้องถิ่น จุดผ่านแดนประเภท นี้ไม่ได้เปิดทุกวันและมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าออก ทั้งนี้ สปป.2 กม.น่าน ด่านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี เป็นเส้นทางสู่เมืองหลวงพระบาง และแขวงภาคเหนือของ สปป. จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงแสน อ.

ด่านสถานีรถไฟหนองคาย-สถานีรถไฟท่านาแล้ง (ณ กันยายน 2553 มีเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร ไม่มีการขนส่งสินค้า เพราะยังไม่มีคลังสินค้า) 10.ไขประตูสู่ลาว สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมกับถนนดังกล่าวโดยกู้เงินจากจีน 4. แต่ถนนยังมีสภาพไม่ดี 5.หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ 8.ปากชม จ.ลาว โดย ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 27 .เมือง จ. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหือง (ลาว-ไทย) ระหว่าง อ. จุดผ่านแดนถาวร อ.เลย ตรงข้าม ด่านบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งยังเป็นด่านท้องถิ่น 7.เชียงคาน จ. จุดผ่านแดนถาวรท่าเสด็จ อ.เมือง จ. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.บึงกาฬ จ.ท่าลี่ จ.หนองคาย . จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ อ.หนองคาย ตรงข้าม ด่านท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์ (เดิมด่านท่าเดื่อเป็นด่านสากล แต่ หลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 เมื่อปี 2537 ด่านสากลได้ ย้ายไปที่สะพาน) 9.เลย ตรงข้ามด่านเมือง ซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งยังเป็นด่านท้องถิ่น 6. จุดผ่านแดนถาวร อ.เลย-เมืองแก่นเท้า แขวงไซยะบูลี สะพานเปิดใช้เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2547 จากด่านไปเมืองหลวงพระบางมีระยะทาง 363 กม.เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 8 ใน สปป.

จุดผ่านแดนถาวร อ. จุ ด ผ่ า นแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ง ที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 9 ตามแนว East-West Economic Corridor ไปสู่ท่าเรือในเวียดนามได้ 13.สิรนิ ธร จ.ลาว และ สามารถเดินทางไปเวียดนามได้ทางด่านพูเกือ แขวงอัดตะปือ 28 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ลาว โดยต้อง ข้ามแม่น้ำโขงโดยแพขนานยนต์ แต่ในอนาคตจะมีสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 3 12. จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง กิง่ อำเภอนาตาล จ.นครพนม-เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 12 ในสปป.วังเต่า แขวงจำปาสั ก เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนสู่แขวงภาคใต้ของ สปป.อุบลราชธานี ตรงข้ามด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 15.มุกดาหาร ตรงข้ามด่าน เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต (เดิมด่านเมืองไกสอน พมวิหานเป็นด่านสากล แต่หลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 เมื่อปี 2549 ด่านสากลได้ย้ายไปที่สะพาน และทางการลาวได้ลด ระดับด่านเป็นด่านท้องถิ่น) 14.เมือง จ. จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ. จุดผ่านแดนถาวร อ.อุบลราชธานี .ไขประตูสู่ลาว ต้องข้ามแม่น้ำโขงโดยแพขนานยนต์ 11.เมือง จ.

ไขประตูสู่ลาว แผนที่แสดงจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว เมืองหลวงพระบางมรดกโลก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หมายเหตุ : ปราสาทวัดพูมรดกโลก = เป็นจุดผ่านแดนถาวรทั้งสองฝั่ง = ฝั่งลาวยังไม่เป็นจุดผ่านแดนถาวร ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 29 .

โทรศัพท์ .หากต้องการโทรศัพท์จากไทยไปลาว ให้กดรหัสสำหรับ โทรต่างประเทศ + 856 + รหัสพื้นที่หรือรหัสมือถือโดยตัด 0 ตัวแรก เช่น ต้องการโทรไปหมายเลขมือถือลาว 020-1234567 ให้กด 001 (หรื อ 00X) 856-20-1234567 ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ มิ ถุ นายน 2553 ผู้ ใ ช้ เครือข่าย M Phone คือ หมายเลขขึ้นต้นด้วย 4.เมื่อเปลี่ยนซิมโทรศัพท์เป็นหมายเลขของลาวแล้ว หาก ต้องการโทรกลับไทยให้กดรหัส 00-66 ตามด้วยหมายเลขในไทยโดย ตัด 0 ตัวแรกออก เช่น จะโทรไปหมายเลข 02-6435000 ให้กด 00-66-2-6435000 หรือโทรไปหมายเลข 081-1234567 ให้กด 00-66-81-1234567 . ไขประตูสู่ลาว การ การติดต่อสื่อสาร 1.สปป.5 และ 6 ต้องเติมเลข 5 อีกหนึ่งตัวที่ด้านหน้าสุด ผู้ใช้เครือข่าย TIGO คือ หมายเลขขึ้นต้น ด้วย 7 ต้องเติมเลข 7 อีกหนึ่งตัวที่ด้านหน้าสุด ส่วนเครือข่าย ETL ใช้ หมายเลข7 หลักตามเดิม 30 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ลาวมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 4 เครือข่าย ได้แก่ (1) M Phone (ลาวเทเลคอม) (2) ETL (3) TIGO (4) ลาวสตาร์ ผู้ที่นำ โทรศัพท์มือถือมาจากไทย สามารถซื้อซิมได้จากร้านสะดวกซื้อหรือร้าน ขายของทั่วไป .

สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือไทยได้ในบางบริเวณที่ ใกล้ชายแดน เช่น ริมแม่น้ำโขงในนครหลวงเวียงจันทน์และที่แขวง สะหวันนะเขต 2. อินเทอร์เน็ต ในเมืองใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวมาก เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง สะหวันนะเขต จะมีรา้ นอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ที่สามารถใช้บริการได้ โรงแรมบางแห่งมีบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 3.ไขประตูสู่ลาว . ไปรษณีย์ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สามารถซื้อตราไปรษณียากรทั้งเพื่อ ส่งจดหมายและการสะสมได้ที่รัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ลาวซึ่งตั้งอยู่ตรง ข้ามตลาดเช้ามอลล์ และไปรษณีย์สาขาที่ท่าอากาศยานวัดไต สำหรับ ต่างแขวงอาจซื้อได้จากร้านขายโปสการ์ด ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 31 .

ไขประตูสู่ลาว รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าข้ามโขง: ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปลาว วัฒนธรรมและประเพณี ไทยและลาวมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันแต่ต่างก็มี พัฒนาการในแบบฉบับของตัวเอง ภาษาไทยและลาวมีความคล้ายคลึง กันและสื่อสารกันเข้าใจได้ ทำให้หลายๆ ท่านที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษ มาเที่ยวลาวได้อย่างสบายใจ ชาวลาวทั่วไปมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีและ ทำให้คนไทยรู้สึกคุ้นเคยได้ไม่ยาก มีคำแนะนำบางประการที่จะช่วยให้ คนไทยผู้ ม าเป็ น แขกรั ก ษาน้ ำ ใจของเจ้ า ภาพและสร้ า งมิ ต รใหม่ ใ น ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงแห่งนี้ เรื่องแรกคือ เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว คำว่า “บ้านใกล้เรือนเคียง” เป็นคำที่เหมาะสมในทุกบริบท ส่วนคำว่า “บ้านพี่เมืองน้อง” แม้จะสื่อถึงความใกล้ชิดฉันญาติ ได้ดีกว่า แต่พึง เข้าใจว่าหมายถึงความเป็นพี่เป็นน้องของประชาชนไทยและลาวที่นับ ญาติ แ ละนั บ ถื อ กั น ตามอาวุ โ ส ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ว่ า เมื อ งใดเป็ น พี่ ห รื อ ประเทศใดเป็นน้อง คำหนึ่งในภาษาลาวที่แสดงถึงสายสัมพันธ์แบบเครือญาติคือ คำว่า “เป็นแก่วเป็นดอง” หมายถึงการเกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน ดังตัวอย่างในสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธาน ประเทศแห่ง สปป.ลาว ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารว่า “ลาวและ ไทยเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีประเพณี วัฒนธรรมและภาษา 32 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ลาว มีมาตรฐานการดำเนิน ชีวิต วัฒนธรรมประเพณีในแบบฉบับของชาวลาว การได้มาเยือน ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 33 .ไขประตูสู่ลาว พูดคล้ายคลึงกัน พร้อมทัง้ มีประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วพันกันมาแต่โบราณกาล นอกจากนี้ ประชาชนไทยและประชาชนลาวยังมีสายสัมพันธ์ฉันญาติ พี่น้องและเป็นแก่วเป็นดองกันมาเนิ่นนาน” หรือคำว่า “ไปพุ้นกินปลา มานี่กินข้าว” ก็แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์คนสองฝั่งโขงที่ใกล้ชิดกัน สามารถไปกินปลาที่โน้นมากินข้าวที่นี่ เรื่องที่สอง ควรระมัดระวังหัวข้อสนทนา การเริ่มสนทนา ด้วยเรื่องดินฟ้าอากาศ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ละครทีวี หรือปรับทุกข์ เรื่องราคาน้ำมัน เป็นเรื่องทั่วไปที่หาคนร่วมวงได้ไม่ยาก แต่บางหัวข้อที่ หมิ่นเหม่ต่อการกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ฟังก็ควรหลีกเลี่ยง อย่างยิ่ง เช่น การนำความแตกต่างทางภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรมมาเปรียบเทียบหรือล้อเลียนในเชิงตลกขบขัน (มีหลายกรณี ที่คนไทยได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากสื่อบันเทิงเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษา ลาวหรือชื่อภาพยนตร์) ในวงสนทนาหรือการสัมภาษณ์บุคคลใดๆ ไม่ควรตั้งคำถาม คาดคั้นให้คู่สนทนาหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องเปรียบเทียบบุคคล สถานที่ สิ่งของของไทยและลาวว่าของใครดีกว่าหรือสวยกว่า รวมทั้งงดเว้นการ แสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยมที่อาจนำไปสู่การโต้เถียงในประเด็น ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เลี่ยงการ สนทนาเกี่ยวกับการเมืองภายในของไทย และไม่ควรซักถามให้คนลาว แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยหรือสถาบัน ยกเว้นเป็นการแสดง ความเห็นโดยสมัครใจของชาวลาวก่อนเอง เรื่องต่อมา ควรเข้าใจว่า สปป.

ลาวกำหนดให้ต้องชำระเป็นเงินกีบเท่านั้น (ประกาศธนาคาร แห่ง สปป. ไขประตูสู่ลาว สปป.ลาว โดยทั่วไปร้านค้าท้องถิ่นรับเงินบาทไทย แต่ตามกฎหมาย ของ สปป.ลาว เป็ น โอกาสดี ที่ จ ะเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ของท้ อ งถิ่ น ของประเทศ เพื่อนบ้านใกล้ชิดของเราเอง การนำมาตรฐานการดำเนินชีวิต ในประเทศไทยมาเป็นข้อเปรียบเทียบ เรียกร้อง จะทำให้เจ้าบ้าน ไม่สบายใจหรืออึดอัดใจได้ เรือ่ งสุดท้าย ควรทราบและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวลาว เช่น ควรแสดงความเคารพและกล่าวถึง บุคคลสำคัญของลาวที่ชาวลาวเคารพยกย่องอย่างเหมาะสม ควรแต่ง กายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนาและ สถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรแต่งเครื่องแบบและพกอาวุธเข้า มาใน สปป.ลาว หากมิใช่เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ควรทราบว่า ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน และการมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็น เรือ่ งผิดกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักตัวจนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับ ขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกส่งกลับประเทศ จึงต้องระวังและ หลีกเลี่ยงหากมีการชักชวนให้ไปท่องเที่ยวและซื้อบริการที่ผิดกฎหมาย และศีลธรรมอันดี การใช้จ่ายและทำธุรกิจ นักท่องเที่ยวไทยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของร้านค้าปลอดภาษีที่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตลาดเช้า ตลาดจีน และอีกหลายตลาดใน สปป.ลาว เลขที่ 92 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550) และร้านค้าต้องติด ป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นเงินกีบ ร้านค้าที่รับบัตรเครดิตยังมีไม่มากนัก 34 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว

และมักให้เจ้าของบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร จึงควร
สอบถามให้ชัดเจนก่อนลงนามในสลิป

การเข้ามาซื้อสินค้าปลอดภาษีที่บริเวณด่านฝั่งลาว อาทิ ไวน์
สุรา และบุหรี่ นั้น ต้องมีเอกสารเข้าเมืองตามปกติ และพึงระลึกไว้
เสมอว่ากฎหมายไทยอนุญาตให้นำสุราและบุหรี่เข้าประเทศไทยได้ ไม่
เกิน 1 ลิตร และไม่เกิน 200 มวน ต่อคน

บัตร ATM ประเภท Domestic (บัตรใช้ภายในประเทศไทย)
ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดได้ใน สปป.ลาว จะสามารถใช้บัตร ATM ได้
เฉพาะบัตรที่มีเครื่องหมาย VISA / MASTER โดยถอนเป็นเงินสกุลกีบ
เท่านั้น และหากจะนำเงินเข้า - ออก สปป.ลาว เกิน 5,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ต้องยื่นสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนใน สปป.ลาว พึงตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของผู้ร่วมลงทุนหรือบริษัทที่ร่วมลงทุนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของ สปป.ลาวก่อน หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ โทร. (007) 856-21 413704
และควรศึกษากฎระเบียบของลาวเพื่อดำเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอน
เช่น การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ

อนึง่ ผู้ไปปฏิบตั งิ านใน สปป.ลาว ชัว่ คราว เช่น ติดตัง้ อุปกรณ์
หรือเป็นวิทยากรฝึกอบรม ควรให้ผู้ว่าจ้างใน สปป.ลาว ตรวจสอบ
ระเบียบในขณะนั้นให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องขอวีซ่าประเภททำงานหรือไม่

ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 35

ไขประตูสู่ลาว

สุขภาพและความปลอดภัย

สปป.ลาว เป็นประเทศที่สุขสงบ แต่ตามเมืองใหญ่อาจมีการ
ฉกชิงวิ่งราวเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลก นักท่องเที่ยวควรระวังตัว
เสมอเพื่อป้องกันการกระชากกระเป๋า การจี้ปล้น ซึ่งเคยปรากฏเป็น
กรณีมาแล้ว เช่น ไม่ควรออกมาเดินเที่ยวเล่นในยามวิกาลตามสถานที่
เปลี่ยว การสะพายกระเป๋าควรสะพายในลักษณะคล้องคอเอาไว้
ด้านหน้า ไม่ควรสะพายคล้องไหล่ และหากถูกจี้ปล้นไม่ควรต่อสู้กับ
คนร้ายเพราะเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ

สำหรับการรักษาสุขภาพ นักท่องเทีย่ วควรเตรียมยารักษาโรค
ที่จำเป็นติดตัวไว้เสมอ รวมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลใน
ไทยไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน (โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ที่อาจเป็นประโยชน์
ได้ทหี่ น้า82) ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและต้องไปรักษาพยาบาลในประเทศไทย
สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเพื่อประสานให้ด่านสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) อำนวย
ความสะดวกในการข้ามแดนทั้งในและนอกเวลาทำการของด่าน
(ด่านเปิดเวลา 6.00-22.00 น.) อนึ่ง ร้านอาหารใน สปป.ลาว นิยม
ปรุงอาหารโดยใส่ผงชูรสปริมาณมาก ผู้ที่แพ้ผงชูรส ควรแจ้งร้านอาหาร
ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง (ภาษาลาวเรียกผงชูรสว่า แป้งนัว)
การกระทำที่ผิดกฎหมาย

สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
สังคม เรื่องที่ทั้ง สปป.ลาว และไทยเข้มงวดอย่างยิ่งคือปัญหายาเสพ
ติด การมียาเสพติดไว้เสพหรือซื้อขาย รวมทั้งการพกพาอาวุธและของ

36 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว

ไขประตูสู่ลาว

ต้องห้ามไว้ในครอบครองเป็นสิ่งผิดกฎหมายขั้นรุนแรงของทั้งสปป.ลาว
และไทย ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีลงโทษตามกฎหมายในขั้นสูงสุด
(โทษประหารชีวติ /จำคุกตลอดชีวติ ) กรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้น คือ
ชาวต่างประเทศหลอกจ้างให้หญิงไทยและหญิงลาวขนของที่ซุกซ่อน
ยาเสพติด หรืออาศัยที่อยู่เป็นที่ส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดจากต่าง
ประเทศ

กิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลาว
ก่อน ได้แก่ การแจกจ่ายใบปลิว หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ การถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร มิวสิควีดิ โอ ข่าว สารคดี หรือ
รายการโทรทัศน์ (ทางการลาวจะจัดเจ้าหน้าที่ติดตามควบคุมการถ่าย
ทำทุกกรณีตลอดเวลาที่พำนักในลาว) และการชุมนุมเพื่อทำกิจกรรม
เช่น การสัมมนา การเผยแผ่ศาสนา การสอนภาษา และการขายสินค้า
หากฝ่าฝืนจะถูกปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งจำทั้งปรับ

กิจกรรมที่ห้ามทำ ได้แก่ ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง เช่น ค่ายทหาร สถานีเรดาร์ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี
โดยมีโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งเคยปรากฏเป็นกรณีมาหลายครั้งแล้ว และ
ห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเดินบริเวณหาดทรายในแม่น้ำโขงหลัง 17.00 น.
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 37

ไขประตูสู่ลาว

ของฝากจากกงสุล
1. ทำอย่างไรเมื่อหนังสือเดินทางหาย

แจ้งความทีส่ ถานีตำรวจ (ภาษาลาวเรียก ปกส. ย่อจาก ป้องกัน
ความสงบ) เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ
(ฝ่ายกงสุล) เพื่อออก Certificate of Identity ใช้เป็นเอกสารประจำ
ตัวแทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ไม่สามารถใช้
เดินทางไปประเทศอื่นได้) โดยใช้รูปถ่ายและต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคล
สัญชาติไทย เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการเดินทางไป
ต่างประเทศ จึงควรถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง
บัตรประจำตัวประชาชน และแยกเก็บไว้หลายที่ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

หากหนังสือเดินทางหายที่ต่างแขวง ควรแจ้งความที่สถานี
ตำรวจท้องถิ่นและติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ หรือ
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
2. การจดทะเบียนสมรส

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1459
บัญญัติว่าการสมรส ในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีสญ
ั ชาติไทยสามารถดำเนินการทีส่ ถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรส
1. บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
38 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว

ใบสำคั ญ การหย่ า (กรณี เ คยจดทะเบี ย นสมรสและได้ จดทะเบียนหย่าแล้ว) ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติตามกฎหมาย ในประเทศนัน้ ๆ จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วย และไม่จำเป็น ต้องจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่อีก (กฎหมายบางประเทศกำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีใบรับรองว่าไม่ เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ซึ่งขอได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงาน เขตที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน) อนึ่งหากต้องการบันทึกสถานะการสมรสดัง กล่าวในประเทศไทย สามารถทำได้โดยนำทะเบียนสมรสไปรับรองและ แปลตามระเบียบนิติกรณ์แล้วนำไปขดจดทะเบียนสถานะแห่งครอบครัว ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 39 . สูตบิ ตั รของบุตร/หรือทะเบียนบ้านบุตร (กรณีมบี ตุ รด้วยกัน มาก่อน) 7.1 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 4.2 สมรสกับคู่สมรสเดิม 4.ไขประตูสู่ลาว 4. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีเคยเปลี่ยน) 6.4 มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้ หมายเหตุ กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติต้องมีหนังสือ รับรองคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเสรีภาพในการสมรสซึ่งออกโดย ทางการของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติ 5.3 มีใบรับรองแพทย์แสดงว่า มิได้ตั้งครรภ์ 4. หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะ สมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อย กว่า 310 วัน เว้นแต่ 4.

ไขประตูสู่ลาว ที่เขต/อำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่ การจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติลาว ผู้ที่จะสมรสกับชาวลาวต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ลาว การแต่งงานตามประเพณีเพียงอย่างเดียวโดยไม่จดทะเบียนสมรส ไม่ถือเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย การลักลอบสร้างครอบครัว มีโทษปรับระหว่าง 500-5. การขอสูติบัตร กฎหมายไทยกำหนดให้บุคคลที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็น ผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ย่อมได้สัญชาติ ไทยโดยการเกิ ด (สำหรั บ บิ ด าต้ อ งจดทะเบี ย นสมรสกั บ ภริ ย าตาม กฎหมาย) ดังนั้น บิดามารดาสามารถแจ้งขอสูติบัตรไทยได้ที่สถาน เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ไทยในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากบิดามารดาและบุตรได้ย้ายกลับมาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการ ถาวรแล้ว ก็สามารถแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยได้ที่กองสัญชาติและ นิติกรณ์ กรมการกงสุล ซึ่งจะส่งเอกสารไปให้สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุตรเกิดออกสูติบัตรไทยให้ เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 1. ใบเกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิดจากทางการลาวที่ผ่าน การรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลาวแล้ว 2.000 ดอลลาร์สหรัฐ 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย) 40 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย) 4. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (หากจดทะเบียนฯ ตาม กฎหมายของประเทศอื่ น ต้ อ งนำเอกสารดั ง กล่ า วไปให้ ส ถาน เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้น รับรองก่อน หากเป็น ภาษาอื่นซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และนำไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้น รับรองด้วย) ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 41 .ไขประตูสู่ลาว 3. หนังสือเดินทางของบิดา/มารดา (กรณีเป็นคนต่างชาติ) 5.

ลาว ได้เรียนรู้ หรือ ทำความเข้าใจภาษาลาวมาก่อนล่วงหน้า ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน การสื่อสารกับคนลาว และทำให้การเดินทางไป สปป.ไขประตูสู่ลาว ถ้อยคำที่ใช้ในภาษาไทย-ลาว โดยทั่วไป ถ้อยคำในภาษาไทยกับลาวมีความหมายใกล้เคียง กัน แต่ก็มีคำในภาษาลาวที่ออกเสียงคล้ายกับคำในภาษาไทยแต่มี ความหมายต่างกัน หากผู้เดินทางมาเยือน สปป.สเปน) • ภาษาลาวบางคำเป็นคำที่มีในภาษาไทยแต่ไม่เป็นที่นิยมใน ภาษาปัจจุบัน เช่น คำว่า “ถ้า” ในภาษาลาวหมายถึงรอ บางครั้งใช้ว่า ลอถ้า หรือ คอยถ้า ซึ่งเป็นคำที่มีในภาษาไทย (คอยท่า) แต่ไม่ใช้ 42 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ออสเตรีย) แอสปาย (Espagne .เบลเยี่ยม) โอตริช (Autriche .ลาว น่าประทับใจ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้น เบื้องต้นควรทราบว่า • ภาษาเขียนของลาวสะกดตรงตัวเหมือนคำอ่านภาษาไทย • ภาษาลาวไม่มีเสียง “ช” หากคำในภาษาไทยสะกดด้วย “ช” ภาษาลาวจะออกเสียงเป็น “ซ” เช่น โชคดี (ภาษาไทย) จะ ออกเสียงในภาษาลาวว่า โซก-ดี • ภาษาลาวจะเรียกผลไม้ว่า “หมาก” และตามด้วยชื่อเรียก ผลไม้นั้น เช่น ก) ผลไม้ (ภาษาไทย) คือ หมากไม้ (ภาษาลาว) ข) ข้าวโพด (ภาษาไทย) คือ หมากสาลีหรือหมากสาลอย (หากเป็น ข้าวโพดฝักเล็ก) • ภาษาลาวหลายคำได้รับอิทธิพลจากภาษาฝรั่งเศส เช่น กะหล่ำปลี ในภาษาลาวเรียกว่า ผักซู (choux) และชื่อบางประเทศ เช่น แบนซิก (Belgique .

ไขประตูสู่ลาว แพร่หลายในภาษาพูดทั่วไป และคำว่า “เคียด” ซึ่งแปลว่า ไม่พอใจ ในภาษาไทยไม่นิยมใช้ แต่มักใช้คู่กับคำว่า แค้น เป็น เคียดแค้น การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย ภาษาไทย ภาษาลาว สวัสดี (ทักทาย) สะบายดี สวัสดี (อำลา) โซกดี คุณ (ผู้ชาย) ท่าน คุณ (ผู้หญิง) ท่านนาง พี่ (ผู้ชาย) อ้าย พี่ (ผู้หญิง) เอื้อย น้อง (ผู้ชาย/ผู้หญิง) น้อง กระผม/ฉัน ข้าพะเจ้า / ข้อย ขอบคุณ (มาก) ขอบใจ (หลาย) ครับ/ค่ะ เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโส น้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า) คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ภาษาไทย ภาษาลาว สวย งาม อยู่ที่ไหน อยู่ไส อยู่บ่อนใด สถานที่ บ่อน ไม่รู้ บ่ฮู้ ไม่เป็นไร บ่เป็นหยัง ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 43 .

.ใน ภาษาลาวใช้ว่า แต่. คำว่า “คำ” ในภาษาลาว คือ ทองคำในภาษาไทย ส่วน คำว่า “ทอง” คือทองแดง ดังนั้น เหรียญคำจึงหมายถึง เหรียญทอง และเหรียญทอง หมายถึงเหรียญทองแดง ดังตัวอย่างในข่าวกีฬานี้ที่แปล ได้ว่า นักกีฬาเทควันโดลาวได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดงจากการ แข่งขันชิงแชมป์นานาชาติที่ ประเทศไทย 3.. “ท่าเอี่ยง” แปลว่าแนวโน้ม คาดคะเน ท่าเอี่ยงสภาพอากาศแต่ วันที่ 25 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2009 คือคาดการณ์แนวโน้มสภาพ อากาศ คำว่าตั้งแต่..เช่น แต่วันที่ 25 มิถุนายน หา 1 กรกฎาคม 2009 1.ไขประตูสู่ลาว 2.หา.. พะยาดในภาษาลาว แปลว่าโรค เช่น พะยาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ การปัวพะยาดคือการรักษาโรค 44 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ...ถึง...

รูปสระเอียในภาษา ลาวไม่มีสระอีข้างบน ทำให้คนไทยอ่านผิด 7. คนลาวเรียกสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ว่าขัวมิดตะพาบลาว-ไทย “ขัว” คือสะพาน กรมขัวทางหมายถึงกรมที่ดูแลรับผิดชอบเรื่อง สะพานและถนน (เทียบเท่ากรมทางหลวง) 5. จองบ่อน ขายปี้ เป็นป้ายที่พบได้ตาม เสมอ เช่น อ่านคำว่า สถานีขนส่งและสนามบิน แสดงว่ารับจอง เบียร์ลาวซึ่งภาษาลาว ที่นั่งและขายตั๋ว บ่อนแปลว่า “ที่” เช่น สะกดว่า“เบยลาว” บ่อนจอดรถ (ที่จอดรถ) บ่อนนั่ง (ที่นั่ง) เป็น “เขยลาว” ส่วนปี้หมายถึง ตั๋ว ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 45 .ไขประตูสู่ลาว 4. ภาษาลาวหลายคำเป็นคำที่รับมาจากภาษาฝรั่งเศส เช่น ผักซู (choux- กะหล่ำปลี) กะแล่ม (creme-ครีม หมายถึงไอศกรีม) ในภาพนี้คือป้ายในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีให้เลือกเติมระหว่างแอ๊ดซัง (เบนซิน) ซึ่งมาจากคำว่า essence หรือกาซวน (ดีเซล) ซึ่งมาจากคำว่า gazole 6.

ไขประตูสู่ลาว 8.การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ภาษาลาวใช้ว่า “สร้างตั้งสาย พัวพันทางการทูต” ส่วนคำว่า “นำกัน” หมายถึงด้วยกันหรือระหว่าง กัน เช่น ข่าวนี้ที่แปลว่า สปป.ลาวและสาธารณรัฐฟิจิสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน 46 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . “ข่ำนับฮับต้อน”(คำนับรับ ต้อน)เป็นคำที่ใช้แสดงความ ยินดีชื่นชมต้อนรับการเกิดขึ้น ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น คำนับรับต้อนวันสร้างตั้ง แนวลาวสร้างชาติครบรอบ 60 ปีอย่างสุดใจ 9.

“ตื้อ”คือ พันล้าน ข่าวนี้จึงแปลว่า บริษัทร่วมหุ้นจะลงทุน 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างโรงเรียนและขุดค้นแร่บ็อกไซต์ในแขวงภาคใต้ แร่บอกไซต์ ซึ่งนำไปถลุง เป็นอลูมิเนียม ในภาษาลาวใช้คำว่า “บกซิด” ตามสำเนียงภาษาฝรั่งเศส (bauxite) ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 47 .“ดน” แปลว่า นาน “โท.ดน ดน “ คือ โทรได้นานๆ บางครั้งอาจมีคนลาว ถามว่า “มาอยู่ลาวดนแล้วบ่” หมายถึงว่ามาอยู่ลาวนานแล้วหรือ ส่วนคำว่า “ตื่ม เงิน” คือ เติมเงิน 11..ไขประตูสู่ลาว 10.

ไขประตูสู่ลาว เท่าไหร่ กี่บาท เรียกว่า เพิ่ม เหมือนกัน เท่ากัน ต่างกัน หวงแหน ยอด/ดี อย่างนั้น ซอย/ตรอก ทองคำ ทองแดง น่าอิจฉา ทุกข์ใจ ยานพาหนะและการเดินทาง รถสามล้อ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน เท่าได๋ จั๊กบาท เอิ้นว่า ตื่ม คือกัน ซำกัน ลื่นกัน แพง คัก จั่งซั่น ฮ่อม คำ ทอง สะออน อุ๊กใจ จัมโบ้/ตุ๊กๆ ลดถีบ ลดจัก ลดเก๋ง/ลดใหญ่/ลดเบา ลดบันทุก/ลดหนัก เฮือ ยน 48 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

) สวย (11..โมง/ แต่..00 น) กางเว็น กางคืน (20..) เทื่อ/คั้ง ทำอิ๊ด ดน ในบ่ดน ม่อ ๆ นี้ ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 49 ..โมง คาบ เซ้า (05.โมง หา.00-04.00-10. บัตรโดยสาร/ตั๋ว บัตรโดยสารเครื่องบิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สะพาน วันและเวลา วัน วันนี้ พรุ่งนี้ เวลาเท่าใด จาก..นาฬิกา มื้อ (อาหาร) เช้า เที่ยง บ่าย/เย็น กลางวัน กลางคืน ครั้ง แรก นาน/ช้า ในไม่ช้า ไม่นานมานี้ ไขประตูสู่ลาว ปี้ ปี้-ยน กาซวน แอ๊ดซัง ขัว มื้อ มื้อนี้ มื้ออื่น จั๊กโมง แต่.โมง ฮอด..00 น.00 น..00 น.00-13.00-17...นาฬิกา ถึง..) แลง (14..

ไขประตูสู่ลาว รีบ สุขภาพ โรงพยาบาล โรค ตัวพยาธิ (เช่น พยาธิตัวตืด) ปวดหัว รักษา อาหาร ไอศกรีม ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ (วัว ไก่ หมู ปลา แพะ) ขนมปัง เนย (หมู) ย่าง มะละกอ/ส้มตำ ขวด แก้ว ชาม ช้อน ตะเกียบ หลอด อร่อย น้ำเปล่า ฟ้าว โฮงหมอ พะยาด แม่กาฝาก เจ็บหัว ปิ่นปัว กะแล่ม เฝอ ซิ้น (งัว ไก่ หมู ปา แบ้) ข้าวจี่ เบอ ปิ้ง (หมู) หมากฮุ่ง/ตำหมากฮุ่ง แก้ว (ขวดพลาสติกใช้ว่าตุ๊ก) จอก ถ้วย บ่วง ไม้ทู่ ท่อดูด แซ่บ น้ำล่า 50 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว น้ำแข็ง น้ำก้อน ของใช้ ของใช้/สิ่งของ เคื่อง หนังสือ/สมุด ปึ้ม/ปึ้มเขียน ปากกา บิ๊ก รองเท้า เกิบ กระดาษชำระ เจี้ยอะนามัย ถุงพลาสติก ถงยาง กระเบื้องปูพื้น กะโล่ กระเบื้องมุงหลังคา กะเบื้อง คำกิริยา ปิด อัด เปิด ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้ว่าเปิด) ดับ (ไฟ) มอด (ไฟ) คิดเงิน/เช็คบิล ไล่เงิน (รถ) ชน (ลด) ตำ ชนแก้ว ตำจอก เดิน ย่าง (ไม่) ชอบ (บ่) มัก (ไม่) กลัว (บ่) ย่าน กีฬา กรีฑา แล่นและลาน ฟุตบอล เตะบาน (balle ในภาษาฝรั่งเศส) ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 51 .

ไขประตูสู่ลาว เปตอง เปตัง/หมากบูน (boules ในภาษาฝรัง่ เศส) ว่ายน้ำ ลอยน้ำ ว่ายกรรเชียง ลอยหงาย วอลเลย์บอล บานส่ง บาสเก็ตบอล บานบ้วง แข่งเรือ ซ่วงเฮือ เหรียญทอง (เหรียญ) คำ เหรียญทองแดง (เหรียญ) ทอง คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ ภาษาไทย ภาษาลาว การประชุม/ที่ประชุม กองปะซุม การประชุมโต๊ะกลม กองปะซุมโต๊ะมน ผลักดัน ซุกยู้ ประเด็น ปันหา ปัญหา ปันหา เนื่องจากว่า/เพราะว่า ย้อนว่า สำคัญเป็นลำดับต้นๆ บุลิมะสิด เยือน เยี่ยมยาม เรียนรู้จากประสบการณ์ ถอดถอนบทเฮียน นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น นับมื้อนับหลาย สาระ/เนื้อหา เนื้อใน มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์ แนใส่/จุดปะสง ขอแสดงความขอบคุณ ขอแสดงความฮู้บุนคุน 52 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว ต้อนรับด้วยความยินดี คำนับฮับต้อน แนวโน้ม ท่าเอ่่ียง จุดแข็ง/จุดเด่น ท่าแฮง หารือ โอ้โลม/ลม เก็บรวบรวม เก็บกำ ข้อเท็จจริง ข้อแท้จริง อุปสรรค/ปัญหา ข้อยุ่งยาก สาขา/ด้าน ขะแหนง ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ขั่นเทิง ท้องถิ่นทุรกันดาร เขตห่างไกซอกหลีก ขอแสดงความยินดี ซมเซย ยืดยาว/เนิ่นนานออกไป แก่ยาว เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า) การสอบ/การแข่งขัน การเส็ง/การสอบเส็ง พักไว้ก่อน โจะ บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เจ้ากาน ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 53 .

17 ตุลาคม 2552 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสมาคม ไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไป ทอดถวายที่วัดสีสะเกด และถวายปัจจัยสมทบทุนการบูรณะวัดเพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของการฉลอง 450 ปีการสถาปนาเวียงจันทน์เป็นนครหลวง 54 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ไขประตูสู่ลาว ทำบุญไหว้พระ นครหลวงเวียงจันทน์มีวัดเก่าแก่และสถานที่สำคัญทางศาสนา หลายแห่ง หากเดินทางมาทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวและเข้าเมือง ทางถนนท่ า เดื่ อ วั ด สำคั ญ วั ด แรกตามเส้ น ทางนี้ คื อ วั ด สี เ มื อ ง (มีอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีสว่างวงศ์เป็นจุดสังเกต) ประชาชนนิยมมา บนบานศาลกล่าวที่วัดนี้ ยกเว้นเรื่องความรักเพราะเชื่อกันว่าจะไม่ ประสบผล จากวัดสีเมืองตรงไปตามถนนสามแสนไทประมาณ 5 นาที จะถึงสี่แยกถนนล้านช้าง เลี้ยวขวาแล้วตรงไปถึงประตูชัย จากนั้นตรง ไปเรื่อยๆ ตามถนน 23 สิงหา จะถึงพระธาตุที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของ ประเทศ ได้แก่ พระธาตุหลวง สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเมื่อปี 2109 องค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหน้าของพระธาตุ หลวงเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จากพระธาตุหลวงย้อนกลับทางเดิมไปจนสุดถนนล้านช้างจะ เป็นวัดสีสะเกด สร้างโดยพระเจ้าโพธิสารราช เมื่อปี 2094 เป็นวัดเดียว ที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงศึกสงคราม เอกลักษณ์ของวัดคือ ผนังโบสถ์และระเบียงคดเจาะเป็นช่องขนาดเล็กเพือ่ ประดิษฐานพระพุทธรูป นับพันองค์ ในวันที่ 16 .

ไขประตูสู่ลาว ฝั่งตรงข้ามวัดสีสะเกดคือ หอพระแก้ว สร้างเมื่อปี 2108 โดยพระเจ้ า ไชยเชษฐาธิ ร าช เพื่ อ ใช้ ป ระดิ ษ ฐานพระแก้ ว มรกตซึ่ ง พระองค์อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษา พระพุทธรูป โบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ หลักศิลาแสดงอาณาเขต ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรล้านช้าง จากหอพระแก้วอาจเดินเข้าเมืองไปตามถนนเซดถาทิลาด (หากขับรถต้องใช้ถนนเส้นอื่นเพราะเดินรถทางเดียวในทิศทางออก เมืองมุ่งหน้าไปด่านสะพานมิตรภาพ) เดินประมาณ 15 นาทีจะถึง วัดมีไซอยู่ทางซ้ายมือ (ติดถนนหน่อแก้วกุมมาน) เดินต่อไปอีกไม่นาน จะเป็นวัดองตื้อและวัดอินแปง แม้นครหลวงเวียงจันทน์จะไม่มีพระเดินบิณฑบาตนับร้อยรูป เหมือนที่หลวงพระบาง แต่ทุกเช้าก็มีพระเดินบิณฑบาตเป็นแถวสั้นๆ ประมาณ 7-10 รู ป ย่ า นที่ มีวัดตั้งอยู่หลายวัดอาจมีพระบิณฑบาต มากกว่าที่อื่น ธรรมเนียมลาวนิยมใส่บาตรข้าวเหนียว ส่วนกับข้าวนำไป ถวายที่วัด เวลาใส่บาตร ผู้หญิงคุกเข่า ผู้ชายอาจยืนได้ ทั้งหญิงและ ชายจะสะพายผ้าเบี่ยงจากบ่าซ้ายเฉียงลงขวา หากได้ไปต่างแขวง ควรหาโอกาสไปนมัสการพระธาตุอิงฮังที่ วัดพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต พระธาตุสี โคดตะบูนที่วัด พระธาตุสีโคดตะบูน แขวงคำม่วน และไปดูตัวอย่างสถาปัตยกรรมสิม (โบสถ์) ล้านช้างทรงหลวงพระบาง ลักษณะหลังคาผายกว้างลาดต่ำ ซ้อนกัน 3 ตับ ที่วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 55 .

ไขประตูสู่ลาว วัดสีสะเกด สร้างโดยพระเจ้าโพธิสารราช เมื่อปี 2094 บูรณะโดยเจ้าอนุวงศ์เมื่อปี 2357 ในปี 2416 วัดเสียหายจากการบุกโจมตีเวียงจันทร์ของพวกฮ่อ และถูกทิ้งร้างไปนาน จนได้รับการบูรณะโดยฝรั่งเศสในช่วงปี 2465-2467 เอกลักษณ์ของวัดคือผนัง โบสถ์และระเบียงคดเจาะเป็นช่องเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนับพันองค์ รัฐบาล ลาวได้ บู ร ณะวั ด สี ส ะเกดครั้ ง ใหญ่ ใ นปี 2553 เพื่ อ ร่ ว มฉลอง 450 ปี ก ารเป็ น เมืองหลวงของเวียงจันทน์ ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมบูรณะวัดจากการ ร่ ว มทำบุ ญ ในโอกาสที่ ส มาคมไทย-ลาวเพื่ อ มิ ต รภาพ สมาคมลาว-ไทยเพื่ อ มิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดสีสะเกด เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2552 56 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว การตักบาตร การตักบาตรเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวลาว ทีเ่ ป็นหนึง่ ในจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยเฉพาะทีห่ ลวงพระบาง โดยทั่วไปคนไทยคุ้นเคยกับประเพณีนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ธรรมเนียม ปฏิบัติลาวที่ต่างออกไป คือ คนลาวนิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียว ข้าวต้มมัด (ภาษาลาวเรียกว่า “ข้าวต้ม”) และขนมหรือลูกอม ส่วน กับข้าวนำไปถวายทีว่ ดั ผูห้ ญิงคุกเข่าใส่บาตร ผูช้ ายอาจยืนได้ ทัง้ หญิง และชายสะพายผ้าเบี่ยงจากบ่าซ้ายเฉียงลงขวา และแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สำหรับผู้ที่ ไม่ ได้ตักบาตร กรุณาชมหรือถ่ายภาพอย่าง สำรวม งดเว้นการใช้แฟลชเพราะอาจรบกวนพระสงฆ์และประชาชนที่ ตักบาตร รวมทั้งควรรักษาระยะห่างที่เหมาะสม และไม่กีดขวางช่อง ทางที่พระภิกษุสงฆ์จะเดินผ่าน หรือบริเวณที่ประชาชนจะเข้าไปทำบุญ ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 57 .

ไขประตูสู่ลาว เทศกาลงานฉลอง ปีใหม่ลาว ปี ใหม่ลาวซึ่งตรงกับสงกรานต์ของไทยเป็นเทศกาลสำคัญ ประจำปีและเป็นวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 14-16 เมษายนประกอบด้วย วันสังขารล่วง วันเนา และวันสังขารขึ้น หากในปีใดมีเดือนแปด 2 ครั้ง วันสังขารล่วงจะเริ่มวันที่ 13 เมษายน และมีวันเนา 2 วันในวันที่ 14 และ 15 เมษายน วันสังขารล่วงเป็นวันทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อปัดกวาด สิ่งไม่ดีในปีที่ผ่านมาออกไปและเตรียมรับสิ่งใหม่เข้ามา วันเนาเป็นวันครอบครัวที่ญาติพี่น้องจะมารวมตัวกันเพื่อ บายศรีสู่ขวัญผู้อาวุโส วันสังขารขึ้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ มีการบายศรีสู่ขวัญและให้พร ซึ่งกันและกัน ผู้คนจะสรงน้ำพระมากกว่าสองวันก่อน เข้าพรรษา ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จะมีงาน บุญสำคัญของลาว 2 งาน ได้แก่ บุญข้าวประดับดินในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เพื่อให้ทานแก่ผีไร้ญาติ โดยนำอาหารใส่กระทงไปวางหน้าบ้าน หรือนำไปถวายพระที่วัด ความเชื่อแต่โบราณนั้นมีว่าการทำบุญทำทาน แก่ผีเร่ร่อนจะป้องกันไม่ให้ผีมาสร้างความเสียหายแก่นาข้าว งานบุญนี้ จึงจัดในช่วงฤดูกาลทำนา ที่หลวงพระบางจะมีการแข่งเรือในแม่น้ำคาน ในวันนี้ด้วย ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นงานบุญข้าวสลาก ซึ่งชาวลาว จะนำอาหารและของใช้ใส่ตะกร้าไปถวายพระที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศล 58 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชาวลาวจะทำบุญ ใส่บาตร ไปวัดฟังธรรม ตอนเย็นจึงเวียนเทียนแล้วไปลอยกระทง คืน วันออกพรรษาจะมีปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค ชาวลาวนิยมไปเฝ้า ชมที่เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ หลังวันออกพรรษา 1 วัน ที่ นครหลวงเวียงจันทน์จะจัดงานซ่วงเฮือหรือแข่งเรือ เป็นกิจกรรมที่ชาว บ้านให้ความสนใจล้นหลามและจะจับจองที่นั่งริมตลิ่งกันแน่นขนัดเพื่อ ให้กำลังใจฝีพาย บุญธาตุหลวง เมือ่ ลมหนาวเริม่ โชยมาก็เป็นสัญญาณว่าใกล้ถงึ งานบุญธาตุหลวง งานบุญทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ จัดในวันขึน้ 15 ค่ำเดือน 12 ประชาชน จากทุกสารทิศจะมุ่งหน้าสู่พระธาตุหลวงเพื่อทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ นับร้อยจะมาร่วมงานและจำวัดรอบระเบียงคด ภาพพุทธศาสนิกชน ชาวลาวแห่ปราสาทผึ้งรอบพระธาตุหลวงในคืนวันเพ็ญอย่างสำรวมและ เปี่ยมด้วยศรัทธาเป็นภาพที่น่าประทับใจ (ปราสาทผึ้งคือดอกไม้ทำจาก ขี้ผึ้งนำไปปักบนต้นกล้วยเพื่อบูชาพระธาตุหลวง) ในช่วงดังกล่าวจะมี การออกร้านขายสินค้าที่ลานหน้าพระธาตุหลวงและที่ศูนย์ลาวไอเทค ด้วย • ประชาชนใส่บาตรที่วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง ในโอกาสที่ สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพและ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอด ถวายเมื่ อ วั น ที่ 6-7 พฤศจิ ก ายน 2551 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 59 .

ไขประตูสู่ลาว สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ บนถนนไกสอน พมวิหาน บริเวณไม่ ไกลนักจากประตูชัย สัญลักษณ์สำคัญของนครหลวงเวียงจันทน์ หากท่านเห็นธงไทยโบก สะบัดอยู่ภายในรั้วที่ดูร่มรื่นครึ้มตาด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แสดงว่าท่านได้ มาถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์แล้ว ยินดีต้อนรับสู่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ กว่าจะถึงวันนี้ ภายหลั ง การสถาปนาความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต อย่ า งเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนมา ประจำการที่เวียงจันทน์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2494 โดยแรก เริ่มมีสถานะเป็นสถานกงสุล จากนั้นในปี 2496 และในปี 2498 จึงได้รับ การยกฐานะเป็ น สถานอั ค รราชทู ต และสถานเอกอั ค รราชทู ต ตามลำดับ โดยมีพลจัตวา สมัย แววประเสริฐ เป็น อัครราชทูต และ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์คนแรก ตั้งแต่แรกเริ่มที่จัดตั้งที่ทำการ รัฐบาลไทยได้พยายามหาทำเลที่เหมาะสม เพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง 60 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว อาคารที่ทำการ และที่พักข้าราชการ จนในที่สุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 สถานเอกอั ค รราชทู ต โดยพลจั ต วา สมั ย แววประเสริ ฐ เอกอัครราชทูตในขณะนั้น ได้ตกลงซื้อที่ดินของ นายบง สุวันนะวง พื้นที่ประมาณ 3.000 บาท และเมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปี 2500 สถานเอกอัครราชทูตก็ได้ใช้บริเวณแห่งนี้เป็นที่ทำการตลอดมา จนถึงปัจจุบัน ในบริเวณสถานเอกอัครราชทูต มีอาคารทั้งหมด 3 หลัง หลั ง แรกเป็ น อาคารทรงไทย 2 ชั้น ใช้เป็นทำเนียบเอกอัครราชทู ต หลังที่สองอยู่ด้านหลังเยื้องไปทางขวาของทำเนียบเอกอัครราชทูตคือ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต และถัดไปด้านในสุดคือเรือน รับรองของสถานเอกอัครราชทูต อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต เรือนรับรองด้านหลัง ร่มรื่นด้วยเงาไม้ ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 61 .75 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนน De Latter de Tassigny บ้านนา ไฮ่ เ ดี ย ว ตาแสงวั ด จั น แขวงเวี ย งจั น ทน์ (ถนนไกสอน พมวิ ห าน บ้ า นสี บุ น เฮื อ ง เมื อ งไซเสดถา นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ในปั จ จุ บั น ) ในราคา 714.286 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น ประมาณ 200.

ไขประตูสู่ลาว เหตุไม่คาดฝัน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2508 ระหว่างเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติใน เวี ย งจั น ทน์ ในสมั ย ก่ อ นเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ น สปป.ลาว ลูกปืนครกขนาด 81 มม. กว่า 15 ลูกไต้ตกลงมาถูกอาคารภายใน สถานเอกอัครราชทูต ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และยังนำไป สู่เหตุน่าสลดใจยิ่ง คือนายโชติ พรโสภณ ข้าราชการซึ่งกำลังปฏิบัติ งานอยู่ ในขณะนั้นได้ถูกสะเก็ดระเบ็ดถึงแก่มรณกรรมภายในที่ทำการ จากความเสียหายครั้งดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต จึงจำเป็นต้อง ซ่ อ มแซมอาคารทั้ ง สามหลั ง ใหม่ โดยฉาบปู น ปิ ด รอยกระสุ น ทาสี อาคาร เปลี่ยนหลังคากระเบื้องที่เสียหายจากระเบิด เป็นต้น หลังจาก นั้น อาคารทั้งสามหลังซึ่งเริ่มทรุดโทรมไปตามกาลเวลาก็ ได้รับการ ซ่อมแซมใหญ่อีกครั้งในปี 2543 ทำเนียบเอกอัครราชทูต บริเวณสวนด้านหน้าใช้เป็นสถานที่จัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย 62 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว พาชมทำเนียบทูต ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์แห่งนี้ นอกจากจะใช้ เป็นที่พำนักของเอกอัครราชทูตแล้ว ยังใช้ในการต้อนรับแขกที่แวะมา เยีย่ มเยือนในทุกระดับตัง้ แต่ระดับพระราชวงศ์ ผูน้ ำรัฐบาล หน่วยราชการ ภาคเอกชน จนถึ ง นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง จากไทยและต่ า งประเทศ ในแต่ละปี รวมแล้วเป็นจำนวนหลายพันคน ประตูทางเข้า มีตราครุฑอยู่ด้านบน ก่อนกลับอย่าลืม แวะถ่ายรูปที่ระลึกกันอีกครั้งที่นี่ เข้าประตูแล้วเลี้ยวซ้าย เชิญนั่งพัก ดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่ห้องรับแขก ห้องจัดเลี้ยงที่ใช้เป็นห้องประชุมและจัดบรรยาย สรุปให้แก่คณะต่าง ๆ ที่มาเยือนด้วย ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 63 .

ไขประตูสู่ลาว สู่ชั้นสอง ขึ้นบันไดมาแล้วจะพบห้องพระ มุมรับแขกที่ชั้นสอง สุดทางเดินคือประตู ห้องรับรองใหญ่ ภายในห้องรับรองใหญ่ ได้ต้อนรับบุคคลสำคัญมาแล้วมากมาย ทำเนียบเอกอัครราชทูตแห่งนี้ ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงมาแล้วหลายครั้ง โดยเอกอัครราชทูตในหลาย ยุคสมัย ครั้งล่าสุดในสมัยเอกอัครราชทูตวิบูลย์ คูสกุล ได้มีการปรับปรุงตกแต่งภายในเพิ่มเติมโดย เฉพาะห้องหับต่าง ๆ บริเวณชั้นบนของอาคาร ซึ่งแล้วเสร็จมีสภาพดังที่เห็นในภาพเมื่อปี 2551 64 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว อีกปีกหนึ่งของอาคารเป็นที่พัก ของเอกอัครราชทูต (ขออภัย ประตูนี้ไม่มีกุญแจไข) ก่อนกลับเชิญแวะลงนามในสมุดเยี่ยม ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือน ที่ทำการฝ่ายกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จึงได้เช่าอาคารของเอกชนใช้ เป็นที่ทำการฝ่ายกงสุลแยกต่างหาก อาคาร ที่ทำการฝ่ายกงสุลปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ บ้าน โพนสีนวน เมืองไซเสดถา นครหลวง เวียงจันทน์ มีอาคารสองหลัง หลังเล็ก สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่า และทำหนังสือ เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารหลังใหญ่ สำหรับผู้มารับวีซ่า และให้คำปรึกษาด้าน กงสุลแก่ผู้มาติดต่อ ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 65 .

ไขประตูสู่ลาว ม่วนซื่นกับหมู่ลาว “หมู่” ในภาษาลาวแปลว่าเพื่อน คนลาวมีนิสัยสนุกสนาน เช่นเดียวกับคนไทย เมื่อมีงานเลี้ยงชาวลาวนิยมชมชอบดื่มสุราและไวน์ เพื่อสร้างบรรยากาศครึกครื้นและจะชวน “ตำจอก” หรือชนแก้วเป็น ระยะๆบางคนอาจจะชนแก้วเฉยๆ บางคนอาจกล่าวว่า “ซมเซยๆ” ด้วย ซึ่งหมายถึงการแสดงความยินดี หากเป็นงานเลี้ยงที่ค่อนข้างเป็นทางการ เจ้าภาพอาจเตรียม การแสดงและบางครั้งอาจเชิญแขกร้องเพลง เพลงยอดนิยมของชาว ลาวที่คนไทยคุ้นหู ได้แก่ ดวงจำปา และกุหลาบปากซัน เพลงที่น่า สนใจหากท่านต้องขึ้นเวทีร้องเพลง ได้แก่ เพลงสองฝั่งของ ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว เมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการรำวง ซึ่งเป็น โอกาสดีที่จะยืดเส้นยืดสายเพื่อย่อยอาหาร การรำวงแบบของลาว ผู้หญิงอยู่วงนอก ผู้ชายอยู่วงใน ตรงข้ามกับแบบไทยที่ผู้ชายอยู่วงนอก คู่รำจะยกมือไหว้กันก่อนรำวง เมื่อรำวงเสร็จแล้วจะยกมือไหว้ขอบคุณ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากรำวงแล้ว การรื่นเริงในแบบของลาวยังมีการ เต้นรำเป็นกลุ่มที่เรียกว่าบัดสะลบ ซึ่งเป็นการเต้นที่เน้นจังหวะเท้าและ ค่อยๆ หมุนตัวไปทางขวาจนครบสี่ทิศ 66 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ไขประตูสู่ลาว เพลงจำปาเมืองลาว โอ้ดวงจำปาเวลาชมน้อง นึกเห็นพันช่องมองเห็นหัวใจ เฮานึกขึ้นได้ในกลิ่นเจ้าหอม เห็นสวนดอกไม้บิดาปลูกไว้ตั้งแต่นานมา เวลาหง่วมเหงา เจ้าช่วยบรรเทาเฮาหายโศกา เจ้าดวงจำปา คู่เคียงเฮามาแต่ยามน้อยเอย กลิ่นเจ้าสำคัญติดพันหัวใจ เป็นหน้ารักใคร่แพงไว้เชยชม ยามเหงาเฮาดมโอจำปาหอม เมือ่ ดมกลิน่ เจ้าปานพบชูเ้ ก่าทีพ่ รากจากไป เจ้าเป็นดอกไม้ที่งามวิไลตั้งแต่ใดมา เจ้าดวงจำปามาลาขวัญรักของเรียมนี้เอย โอ้ดวงจำปาบุปผาเมืองลาว งามดั่งดวงดาวชาวลาวเพิงใจ เกิดอยู่ภายในแดนดินล้านช้าง ถ้าได้พลัดพรากเนรเทศจากบ้านเกิดเมืองนอน เรียมจะเอาเจ้า เป็นเพื่อนร่วมเหงาเท่าสิ้นชีวา เจ้าดวงจำปา มาลางามยิ่ง มิ่งเมืองลาวเอย เพลงสองฝั่งของ สายนทีรินหลั่งจากฟ้า แบ่งพสุธาเป็นซ้ายและขวาสองฝั่ง หากน้ำกั้นขวางก็บ่สำคัญ แต่ความสัมพันธ์ของเรามั่นคงเรื่อยไป ถึงไกลกันคนละฝั่งของ ต่างหมายปรองดองมุ่งหวังทั้งสองจนได้ ด้วยความใฝ่ฝันนั้นสุดหัวใจ ปักฝังทรวงในเหมือนใจเดียวกัน ทั้งสองฝั่งกั้นกลางด้วยสายนที แต่ประเพณีนั้นบ่ต่างกัน ชาติลาวและไทย ก่อนนั้นเคยได้สัมพันธ์ ร่วมสายโลหิตเดียวกัน เพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งกลาง ขอฟ้าดินช่วยเป็นสักขี โปรดคิดปรานีจงอย่าได้มีวันห่าง อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง ปักฝังชีวีเหมือนนทีสองฝั่งเอย ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 67 .

021-241616 6. Asian Pavilion ถนนสามแสนไท โทร. Day Inn ถนนปางคำ โทร. 021-214100 2. ลาวพลาซ่า ถนนสามแสนไท โทร. Ramayana Gallery โทร. 021-213570 3. Sabaidee@Lao ถนนปางคำ โทร. 021-218800 2. โนโวเทล ถนนสามแสนไท โทร. แสงพะจัน ถนนล้านช้าง โทร. ดอนจัน ถนนฟ้างุ่ม อยู่ริมแม่น้ำโขง โทร. ไทปัน ถนนฟลังซัวงิน โทร. 021-214792 • ถนนล้านช้างและประตูชัย 1. คำเปี่ยน ถนนแห่งบุน โทร. 021-244284 7. 021-251761 68 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . 021-241444 3. 021-216906 • ถนนสามแสนไท/น้ำพุ/ย่านสีหอม (ถนนแห่งบุน) 1. 021-213431 8. City Inn ถนนปางคำ โทร. อินเตอร์ ถนนฟ้างุ่ม โทร. 021-242842 3. 021-218333 5. 021-264134 4. 021-265141-2 4. จันทะปันยา (ข้างหอวัฒนธรรมแห่งชาติ) โทร. 021-214455-7 2. Lane Xang Princess โทร.ไขประตูสู่ลาว ที่พัก สปป. ล้านช้าง ถนนฟ้างุ่ม โทร. ลาวออร์คิด ถนนฟ้างุ่ม โทร.ลาวมีที่พักหลากหลายรูปแบบและราคา รายชื่อที่พักในที่นี้เป็น ตัวอย่างบางส่วนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ท่านอาจสืบค้นได้เพิ่มเติมและ สำรองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต หรือหากไม่รีบร้อนก็อาจไปเดินเลือกที่พักด้วย ตนเอง นครหลวงเวียงจันทน์ • ถนนฟ้างุ่ม (ริมแม่น้ำโขง) และบริเวณใกล้เคียง 1. 021-244288 5.

เดอะแกรนด์หลวงพระบาง ถนนสังคะโลก โทร. คอนพะเพ็งรีสอร์ทและสนามกอล์ฟ เมืองโขง โทร. 071-253533 8. ดาวสะหวัน โทร. วิลล่าน้ำเหนือ เยื้องโรงแรม Amantaka แขวงคำม่วน 1. วิลลาสันติ ถนนสักกะลิน โทร. 031-260345-50 2. 031-255111 3. ริเวอร์เรีย เมืองท่าแขก โทร. จำปาสักแกรนด์ เมืองปากเซ โทร. จำปาสักพาเลด เมืองปากเซ โทร. 071-212250 4. มะโนลัก ถนนพูว่าว โทร. 031-212180 4. 030-5160444 สำนักงานที่เมืองปากเซ โทร. 031-212263 5. วังทอง ถนนตลาดโพสี โทร. The Chang Inn โทร. เอราวัณ ริเวอร์ไซด์ เมืองปากเซ โทร. รุ่งทิพย์ โทร. 071-260300 5. พอนปะเสิด ถนนสันติสุก โทร. 071-253381 3. Maison Dalabua โทร. 041-212371 แขวงจำปาสัก 1. 041-252199 2. หนานไห่ โทร. 041-212158 3. 071-255588 6. 071-253851 2. บาเจียงรีสอร์ท (น้ำตกผาส้วม) เมืองบาเจียง ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 69 . The Chang Heritage โทร. 051-250000 แขวงสะหวันนะเขต 1. ไขประตูสู่ลาว แขวงหลวงพระบาง 1. 041-213229 4. 071-255031 7. 041-252188.

ไขประตูสู่ลาว กองทัพเดินด้วยท้อง หลาย ๆ คนอาจจะสงสั ย ว่ า มาเมื อ งลาวแล้ ว มี อ ะไรให้ รับประทานบ้าง มีแต่ส้มตำไก่ย่างหรือเปล่า ซึ่งอันที่จริงแล้วนครหลวง เวียงจันทน์มีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน ทั้งอาหารพื้นเมือง แบบลาวแท้ ๆ อาหารไทยสำหรับคนที่คิดถึงบ้าน อาหารฝรั่งเศส อาหารญี่ปุ่น อาหารเวียดนาม (มีร้าน “เฝอ” หรือก๋วยเตี๋ยวรสเยี่ยม ให้ ท่ า นสามารถลองชิ ม แทบทุ ก หั ว ถนน) รวมทั้ ง ร้ า นเบเกอรี่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ ซึ่ง รับประกันว่าหากได้ชิมแล้วจะ ต้อง “แซบ” (อร่อย) แน่นอน 70 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

ตำหนักลาว ถนน 23 สิงหา (ข้างศูนย์บริการโตโยต้า) สามารถจัดเลี้ยงคณะ ใหญ่โดยจัดอาหารเป็นชุด มีดนตรีพื้นเมืองเล่นสด โทร. สุกวิมาน ข้างธาตุดำ เป็นร้านเก่าแก่ ขึ้นชื่อเรื่องอาหารตำรับโบราณ โทร. อัมพอน (Amphone) ถนนเซดถาทิลาด (เข้าซอยตรงข้ามสำนักข่าวสาร ประเทศลาว) โทร. 312480 มือถือ 020-5516747 6. 217198 4. นครหลวงเวียงจันทน์ ไขประตูสู่ลาว อาหารลาวและไทย 1. ข้าวสวย ซอยสำนักงาน DHL อยู่ทางขวามือของถนนสุพานุวงเมื่อเลยวัดไตน้อย ไปประมาณ 200 เมตร โทร. 243686 8. โซกดี ถนนสุพานุวง มีดนตรีสด และบริการของหวาน ผลไม้ และกาแฟโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย (ใกล้กับโรงแรมโนโวเทล) 12. สวนลาว ถนนท่าเดื่อ ติดแม่น้ำโขง เห็นอำเภอศรีเชียงใหม่ในฝั่งตรงข้าม รับ สัญญาณโทรศัพท์จากฝั่งไทยได้ มีดนตรีเล่นสด โทร. ครัวลาว ถนนสามแสนไท สามารถรับคณะใหญ่ได้ โทร. 020-5619107 9. (มือถือ) 020-7711138 11. ขอบใจเด้อ ข้างวงเวียนน้ำพุ มีบุฟเฟต์กลางวัน อาหารหลากหลายทั้งไทย ลาว ฝรั่ง อินเดีย กลางคืนมีวงดนตรีเล่นสด โทร. 415335 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 71 . 5205220. ลินดาสะถาพอน ถนนโพนสีนวน (หัวมุมสามแยกถนนโพนทัน) โทร. แม่โขง ถนนท่าเดื่อ ติดแม่น้ำโขง สามารถรับคณะใหญ่ได้ มีเวทีสำหรับจัดงาน เลี้ยงได้ รับสัญญาณโทรศัพท์จากฝั่งไทยได้ โทร. 312930 มือถือ 7720888 7. (มือถือ) 020-5502545. 214441 มือถือ 020-5555955 5. 413562 2. 215777 และ 214813 3.(มือถือ) 020-77607969 10. คำบาง ถนนขุนบูลม เป็นร้านเก่าแก่ มีชื่อ โทร. โขงวิว ถนนสุพานุวง (เดิมชื่อถนนหลวงพะบาง) เข้าซอยข้างวัดไตน้อย ติด แม่น้ำโขง เห็นอำเภอศรีเชียงใหม่ฝั่งตรงข้าม รับสัญญาณโทรศัพท์จากฝั่งไทยได้ กลางคืนมีวงดนตรีสดในส่วนที่เป็นผับ โทร.

00-21. 020-77603892 อาหารฝรั่งเศส 1. 217252 อาหารอิตาเลียน 1. West Coast ชั้น 3 สนามบินวัดไต เป็นบุฟเฟต์กลางวัน (11. Nos Sushi ถนนแห่งบุน ใกล้หอวัฒนธรรมแห่งชาติ 5. 243703 3. Sakura ถนนสุพานุวง 72 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . 218550 4.00-14. 215099 2. La Terrasse ถนนหน่อแก้วกุมมาน (ข้างวัดมีไซ) ปิดวันอาทิตย์ โทร. Tokyo Kitchen ถนนเจ้าอะนุ (ข้างโรงแรมแสงลาว) โทร. 214924 3. 219689 2.) และเย็น (18. Aria ถนนฟลังซัวหงิ่น เยื้องวัดมีไซ โทร. 222210 2.00 น. Le Silapa ถนนสีหอม (หลังปั๊มน้ำมัน ML) โทร. Cote-d’Azur ถนนฟ้างุ่ม โทร. 223113 14. Kiku ชั้นใต้ดิน โรงแรมลาวพลาซ่า ถนนสามแสนไท 4. 413122 16. 222589 อาหารญี่ปุ่น 1. Vientiane Seafood ถนนไกสอน พมวิหาน ใกล้สามแยกถนนอาเซียน 18. ก๊อบแก๊บ ถนนหนองบอน (ใกล้พระธาตุหลวง) โทร. กุ้งเผา T2 ถนนอาเซียน (T2) โทร. L’Opera ข้างวงเวียนน้ำพุ โทร.30 น. พาเข้าลาว (หลังวัดอินแปงหรือเข้าทางถนนฟ้างุ่ม) 15.) โทร. ต้นหอม ร้านอาหารไทยรสชาติต้นตำรับ ถนนสามแสนไท โทร. Fujiwara ถนนสุพานุวง โทร. ไขประตูสู่ลาว 13. Le Central ถนนเซดถาทิลาด (ตรงข้ามวัดมีไซ) โทร. 520143 17.

213990 จอดรถหน้าร้าน หรือในโรงแรมลาว สาขา 2 ถนนท่าเดื่อ ติดแม่น้ำโขง ขายสุกี้หม้อร้อนด้วย 2. 216906 3.00 น.00-15. ร้านโพนเค็ง ถนนไกสอน พมวิหาน (ในซอยตรงข้ามกระทรวงป้องกันประเทศ) มีทั้งเนื้อวัวและหมู 5. ร้านยุง ถนนแห่งบุน (ตรงข้ามธนาคารส่งเสริมกสิกรรม) มีเนื้อวัว หมู และไก่ 6. ไขประตูสู่ลาว อาหารเวียดนาม 1. ร้านแซบ ถนนหัดสะดี (เยื้องธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียงจันทน์) มีเนื้อวัว หมู และไก่ พริกป่นของร้านนี้เผ็ดกว่าร้านทั่วไป เปิดทุกวัน 6. คาเฟ่อินโดจีน โรงแรมไทปัน ถนนฟลังซัวหงิ่น โทร. ร้านบ้านพิม ถนนหลวงพะบาง (ทางไปสนามบินวัดไต ตรงข้ามวัดไตน้อย) มีทั้ง เนื้อวัวและหมู จอดรถได้ทั้งด้านในและริมถนนใหญ่ ปิดวันอาทิตย์ โทร. 214700 และ 020-5418824 2. PVO ถนนสักริน ขายอาหารเวียดนาม ประเภทอาหารจานเดียวและอาหารว่าง ขึ้นชื่อเรื่องข้าวจี่ปาเต้ (ขนมปังฝรั่งเศสใส่ไส้ตับบด หมูยอ หมูแดง) เฝอ 1. ร้านดอกไข่ นางมะนีวัน ถนนเนรู (ข้างกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง) มีเฉพาะ เนื้อวัว ขายสุกี้ด้วย ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 73 . แหนมเนืองเวียงสะหวัน สาขา 1 ถนนแห่งบุน โทร. 3. ร้านซานเหอ (ป้ามุ่ย)ถนนแห่งบุน (ตรงข้ามธนาคารส่งเสริมกสิกรรม) ขายเฝอ เนื้อเปื่อย สามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งได้ 7. ร้าน 888 ถนนล้านช้าง (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเวียงจันทน์) มีเฉพาะ เนื้อวัว 4.

ย่านสีหอม ถนนแห่งบุน เป็นบริเวณที่มีร้านอาหารหลายร้านที่เปิดถึงกลางคืน ใกล้กันเป็นบริเวณที่นิยมเรียกว่า Center Point ยามหัวค่ำจะมีรถเข็นขายอาหาร ขนม น้ำเต้าหู้ โรตีและปาท่องโก๋แบบต่าง ๆ 74 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . ร้านข้าวหมูแดง ถนนทาดขาว (อยู่ใกล้สี่แยกที่ตัดกับถนนท่าเดื่อ) ขายข้าว หมูแดง ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ และเย็นตาโฟ 2. ร้านกระเพาะปลา ถนนดงป่าลาน (อยู่เลยสี่แยกที่ตัดกับถนนหนองบอนไป ประมาณ 200 เมตร ทางขวามือ สังเกตป้ายตั้งพื้นสีเหลือง) วันเสาร์และอาทิตย์ ขายก๋วยจั๊บ 3. ร้านข้าวซอยหลวงพระบาง ถนนหนองบอน ใกล้สี่แยกที่ตัดกับถนน 23 สิงหา ตรงข้ามบริษัทซีเมนต์ลาว ปิดวันอาทิตย์ 9. ร้านไก่ทอดคูเวียง ถนนคูเวียง (หน้าร้านมีต้นจามจุรี) 4. ร้านนางจันเทา ถนนคูเวียง (อยู่ในบริเวณเกสท์เฮาส์สายลมเย็น เยื้องกับศาล ประชาชนสูงสุด) 7. ร้านข้าวเปียกแซบ สามแยกถนนสายลม ใกล้แผนกสาธารณสุขนครหลวง จอด รถในลานจอดฝั่งตรงข้ามได้ 10. ไขประตูสู่ลาว อาหารจานเดียวและอาหารว่าง 1. ร้านบะหมี่หมูแดง ถนนแห่งบุน (อยู่ระหว่างร้านเฝอยุงและร้านป้ามุ่ย) 5. ร้านข้าวซอยหลวงพระบาง ซอยสำนักงาน DHL แยกจากถนนสุพานุวงด้านขวา มือเมื่อเลยวัดไตน้อยไปประมาณ 200 เมตร อยู่ตรงข้ามร้านข้าวสวย 8. ร้านบะหมี่อาตู้ ใกล้หัวมุมถนนเจ้าอะนุตัดกับถนนอาเซียน ทำเส้นบะหมี่สด ขายเกี๊ยวนึ่งด้วย 6.

เฝอ ไขประตูสู่ลาว อาหารถิ่นกำเนิดจากเวียดนาม ชนิดนี้มีขายทั่วไปในลาว ส่วน ใหญ่ใช้เนื้อวัว มีไม่กี่ร้านที่มีทั้ง เนื้อวัวและเนื้อหมู เมื่อรับประทาน นิยมใส่ผักสด และอาจปรุงรสโดย บีบมะนาว ใส่กะปิหรือซอสพริก ข้าวเปียก เรียกว่าข้าวแต่ที่จริงเป็นเส้นเหนียว นุ่มทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้ง ข้าวเหนียว คล้ายเส้นก๋วยจั๊บญวน ใส่หมูกรอบและเครื่องใน โรยหอม เจียว และอาจบีบมะนาวเล็กน้อย ตามใจชอบ ข้าวซอยหลวงพระบาง ไม่เหมือนข้าวซอยทางภาคเหนือของไทย ที่ใส่เครื่องแกงและกะทิ ทานกับเครื่อง เคียง แต่ข้าวซอยหลวงพระบางมีหน้าตา คล้ายขนมจีนน้ำเงี้ยวมากกว่า ไม่ใส่กะทิ ใส่ถั่วเน่า เวลารับประทานอาจบีบมะนาว ใส่ถั่วงอกและผักสดลงไป ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว เป็นอาหารพื้นเมืองหลวงพระบาง ใส่เส้นและเครื่องใน ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 75 .

ปิ้งไก่นาป่ง ขายส้มตำและไก่ย่างสูตรแขวงสาละวัน มี 2 สาขาที่ ถ. True Coffee ถนนเซดถาทิลาด หัวมุมที่ตัดกับถนนมันทาตุลาด มีคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตบริการ 76 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . (มือถือ) 020-5104050 7. ไขประตูสู่ลาว ส้มตำไก่ย่าง 1. 021-262004 และ ถ. 217832 9. Sabaidee Coffee หัวมุมถนนฟ้างุ่มกับถนนฟลังซัวงิ่น ติดแม่น้ำโขง ขายอาหาร จานเดียว สลัด เค้ก โทร.โพนเค็ง โทร. Deli Bakery โรงแรมลาวพลาซ่า ถนนสามแสนไท หลัง 19. 217321 2. Croissant d’Or ถนนหน่อแก้วกุมมาน โทร. YuLaLa Cafe’ ถนนแห่งบุน (ห่างจากหอวัฒนธรรมแห่งชาติประมาณ 100 เมตร) โทร. 223741 3.00 น. 215199 4. Le Banneton ถนนหน่อแก้วกุมมาน มีชื่อเสียงในการทำครัวซอง ขนมเค้ก ประเภทต่าง ๆ รสชาติเข้มข้น ขายอาหารประเภท snack ด้วย โทร. Swedish Pizza สาขาที่ 1 ถนนเจ้าอะนุ พิซซ่าแป้งบาง มีหลากหลายหน้าให้เลือก โทร. 021-264226. 020-2225732 ร้านกาแฟและเบเกอรี่ 1.ดงปายนา (โพนทัน) โทร.215705 สาขาที่ 2 ถนน 23 สิงหา ตรงข้ามบริษัทเชฟรอน 5. 412792 6. ส้มตำหอวัฒนธรรม ถนนหน่อแก้วกุมมาน (ข้างหอวัฒนธรรมแห่งชาติ) ขายปลาเผาด้วย ไม่มีไก่ย่าง 2. สามเอือ้ ยน้อง ถนนเจ้าอะนุ (ข้างโรงแรมลาวออร์คดิ ) ขายเฝอและบะหมีผ่ ดั ด้วย ไม่มีไก่ย่าง 3. Scandinavian Bakery ถนนปางคำ (ข้างวงเวียนน้ำพุ) มีไอศกรีม soft cream ขาย โทร. ลดราคาขนม 20% 8. Joma สาขา 1 ถนนเซดถาทิลาด (ใกล้วงเวียนน้ำพุ) สาขา 2 สาขาสวนน้ำ ถนนคูเวียง สาขา 3 ธนาคารพงสะหวัน ถนนสามแสนไท โทร.

Wind West ถ.เซดถาทิลาด ตรงข้ามสำนักข่าวสารประเทศลาว เปิดเพลงแจ๊ซ โทร.สุพานุวง ใกล้สี่แยกวัดอินแปง มีดนตรีเล่นสดและพื้นที่สำหรับ เต้นรำ 3. Martini Lounge ถ. Muzaik ถ. 020-7803788 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 77 . Déjà Vu ใกล้น้ำพุ ข้างร้านอาหาร L’Opera เป็นร้านขนาดเล็กที่เจ้าของ บริการคนเดียว 5. ร้านกาแฟดาวเฮือง ที่ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ด่านสะพาน มิตรภาพลาว-ไทย มี 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณด้านหน้าที่ติดกับถนนทางเข้าด่าน ข้างจุดขายสินค้าพื้นเมืองลาว และบริเวณด้านหลังซึ่งติดกับที่จอดรถ (จัดร้าน สไตล์โมเดิร์น นั่งสบาย) สังสรรค์หลังอาหาร 1. Loft ถ.ขุนบูลม ตรงข้ามวัดอินแปง ร้านโอ่โถง บรรยากาศสงบ เหมาะสำหรับ นั่งคุยกัน 2. Jazzy Brick ถ. 020-7529638 6. ไขประตูสู่ลาว 10. 020-7711138 4.หน่อแก้วกุมมาน มีสอนเต้นซัลซ่า โทร.มันทาตุลาด มีดนตรีเล่นสดและมีอาหารบริการ โทร. 020-7707899.

071-252525 มือถือ 020-5516437 3. จันสุก ถนนพูว่าว ตรงข้ามแผนกการเงินแขวง 3. เฝอนางแอ ข้างตลาดดารา 78 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . 071-212260 2. Blue Lagoon ถนนอุ่นเฮือน บ้านผาสุก ข้างวังหลวง โทร. 071-253698 เฝอ 1. มีไซผน ถนนพูว่าว ข้างโรงแรมมะโนลัก โทร. เฮือนหลวงพระบาง บ้านสังคะโลก ทางเข้าสันติรีสอร์ท โทร. L’Elephant ถนนขุนสัว บ้านวัดหนอง ใกล้วัดหนองสีคูนเมือง โทร. พิซซ่าหลวงพระบาง ถนนสีสะหว่างวง บ้านเซียงม่วน โทร. 071-212888 6.00 น. อินโดไชน่าสปิริต ถนนโพทิสะลาด บ้านวัดทาด ใกล้น้ำพุ โทร. Roots and Leaves ถนนกิ่งกิดสะลาด บ้านวิชุน โทร.ไขประตูสู่ลาว เมืองหลวงพระบาง อาหารไทยและลาว 1. จันทะหนอม ถนนพูว่าว ตรงข้ามธนาคาร 4. 071-252372 4. 071-253858 7. ปากห้วยมีไซ บ้านเซียงม่วน โทร. 071-252482 2. ส้มจัน ตรงข้ามวัดแสนสุขาราม ขายเฝอและข้าวซอยหลวงพระบาง เปิดตั้งแต่ 7. 2. 071-254870 อาหารตะวันตก 1. ตำหนักลาว ถนนสักกะลิน ตรงข้ามโรงแรมวิลล่าสันติ โทร. บ้านโบราณ ถนนสุวันนะบันลัง บ้านวัดทาด โทร. 071-254883 8. 071-260500 โทรสาร 071-260501 5.

Le Banneton ถนนสักกะลิน ตรงข้ามวัดสบสิกขาราม ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 79 . Joma ถนนสีสะหว่างวง เมืองหลวงพระบาง ข้างธนาคารกรุงไทยสาขาหลวงพระบาง ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์ 3. คาเฟ่บ้านวัดแสน ถนนสักกะลิน ตรงข้ามโรงเรียนประถมเมืองหลวงพระบาง โทร.ไขประตูสู่ลาว ร้านกาแฟและอาหารว่าง 1.071-252482 2.

เป็นสถานที่ขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองรูปพรรณ ของใช้ ของที่ระลึก และงานหัตถกรรม เช่น เครื่องเงิน ผ้าทอ ตลาดเช้ามอลล์เป็นอาคารสร้างใหม่ ด้านในเป็น ร้านขายเสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ แผ่นซีดี สินค้าพื้นเมือง รวมทั้งมีศูนย์ อาหารและอาคารจอดรถ ตลาดจีน (เก่า) ถนนอาเซียน เป็นอาคารที่มีร้านขนาดเล็ก จำนวนมาก ขายสินค้าจีน เช่น กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ตลาดซั น เจี ย งหรื อ ตลาดจี น (ใหม่ ) เป็ น แหล่ ง สิ น ค้ า จี น ลักษณะเดียวกันกับตลาดจีน (เก่า) แต่มีหลายอาคาร อาคารใหญ่เป็น ร้านขายสินค้าทั่วไป ร้านโทรศัพท์มือถืออยู่อาคารเล็กด้านหน้า และ ร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ในอาคารด้านหลัง มีทางเข้า 2 ทาง คือ ด้านถนน อาเซียนและด้านถนนหลวงพะบาง (เป็นซอยเยื้องกับวัดไตน้อย สังเกต 80 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .) ร้านพิมพอนมาร์เก็ต ถนนเซดถาทิลาด (ข้างร้าน Joma) และร้านบุนทะวี ถนนอาเซียน ตลาดเช้า ถนนล้านช้าง เปิด 8.00-17.ลาวยังไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด ใหญ่ ร้านค้าทั่วไปเป็นร้านขนาดเล็กที่ขายของชำ สินค้าเฉพาะอย่าง หรือสินค้าในชีวิตประจำวัน สำหรับของสดนิยมไปซื้อที่ตลาด เช่น ตลาดทุ่งขันคำ ถนนอาเซียน ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เคยไปเยี่ยมชมเมื่อครั้งเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2551 และตลาดหนองจัน ถนนคูเวียง ในนครหลวงเวี ยงจันทน์มีร้านสะดวกซื้อที่จำหน่ายสินค้า หลากหลายกว่าร้านทั่วไป เช่น M Point Mart (มีหลายสาขา เปิด 6.00 -24.00 น.ไขประตูสู่ลาว จับจ่ายใช้สอย สปป.00น.

ลาว-ไทย โทร. ลัดวิสาหะกิดฝ้ายลาว มีร้านที่ตลาดเช้ามอลล์ 021-215840 6. แพงไหม แกลเลอรี โทร. 313317 2. 021-540105 เครื่องเงิน ฟ้าวัดทะนา ถ. 021-213467 4. 021-222511.เจ้าอะนุ โทร.00 -17.สามแสนไท โทร. 261979 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 81 . กานจะนา ถ.ไขประตูสู่ลาว ป้ายบอกทางเข้าตลาดซันเจียง) ร้านค้าปลอดภาษี ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปิด 8. นิกอน ถ. ละหา มีชื่อเสียงด้านผ้าฝ้าย โทร.00 น. 021-223056 3. 021-241932 5.ลาว และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างประเทศ มีสาขาที่เมืองหลวงพระบางและสนามบิน ปากเซ แขวงจำปาสักถนนเซดถาทิลาด ตั้งแต่น้ำพุถึงวัดอินแปง และ ถนนฟ้างุ่ม เลียบแม่น้ำโขง เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเดินเล่น และมีร้านสินค้าหัตถกรรม ผ้าไหม และของที่ระลึกหลายร้าน ผ้าไหมและผ้าฝ้าย 1. 021-312275. ไหมคำ ถ. ร้ า น Monument Book ถนนหน่ อ แก้ ว กุ ม มาน (ใกล้ ห อ วัฒนธรรม) ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นร้านหนังสือภาษาอังกฤษและ ภาษาฝรั่งเศส เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ของสปป. 021-212191 7. เสาร์และอาทิตย์เปิดถึง 18. อัมมะลิน โทร.ดงเหมี้ยง โทร.00 น.

251096 กรมตำรวจท่องเที่ยว (021) 251125 แผนกท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ (021) 219711 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ฝั่งหนองคาย) (042) 420243 ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร (042) 611074 สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย (042) 412710 ห้องทำบัตรผ่านแดน จังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอ (042) 426081 ศูนย์ OTOP (042) 414072 สถานีรถไฟหนองคาย (042) 411592 บริษัทการบินไทย (หนองคาย) (042) 411530. 212016 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียงจันทน์ (021) 213562 ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงจันทน์ (021) 213480.212248 กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศ (021) 212520. 222761 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเวียงจันทน์ (021) 214575-6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะหวันนะเขต (041) 252361-6 ธนาคารทหารไทย สาขาเวียงจันทน์ (021) 217174. 415337 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (041) 212373. 216486 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเวียงจันทน์ (021) 213500-2 องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว (021) 212251.ไขประตูสู่ลาว หมายเลขโทรศัพท์ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (021) 214581-3 ที่ทำการฝ่ายกงสุล (021) 453916. 416431 82 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว . 252080 บริษัทการบินไทย จำกัด สาขาเวียงจันทน์ (021) 222527-9 บริษัทการบินลาว (021) 212051-4.

ไขประตูสู่ลาว บริษัทการบินไทย (อุดรธานี) สำนักงานในเมือง (042) 243222. 611285 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล (042) 633301-5 เบอร์ลาว 020-7947561 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 83 . 246697 สำนักงานที่สนามบิน (042) 246567. 246644 บริษัทการบินไทย (อุบลราชธานี) สำนักงานในเมือง (045) 313340-2 สำนักงานที่สนามบิน (045) 263916-7 ท่าอากาศยานอุดรธานี (042) 244426. 246804 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี (045) 244404. 240656 คลินิกสากล (021) 214022 ประชาสัมพันธ์ (021) 214024 โรงพยาบาลเซดถาทิลาด (เวียงจันทน์) (021) 351156-9 โรงพยาบาลหนองคาย (042) 461088 โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา (042) 465201-8 โรงพยาบาลเอกอุดร (042) 342555 โรงพยาบาลมุกดาหาร (042) 612978. 245612-6 กรณีฉุกเฉิน ดับเพลิง (เวียงจันทน์) 190 หรือ (021) 212707 ตำรวจ (เวียงจันทน์) 191 หรือ (021) 212706 รถพยาบาลฉุกเฉิน 195 โรงพยาบาลมะโหสด (เวียงจันทน์) แผนกฉุกเฉิน (021) 214023.

ลาว ในงานสโมสรสันนิบาตจัดโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 “รัฐบาลไทยถือเสมอว่า “ความมั่นคงและมั่งคั่งของลาว คือ ความมั่นคงและมั่งคั่งของไทย”และรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ทำงานร่วมกัน อย่างแข็งขัน ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อผลักดันและพัฒนาความร่วมมือ ในด้านต่างๆ ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ งและนำประโยชน์สขุ มาสูป่ ระชาชนลาว และประชาชนไทยอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน สุนทรพจน์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานสโมสรสันนิบาตเพื่อเป็นเกียรติแด่ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.14 พฤษภาคม 2552 นับเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว “ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหว่างวันที่ 12 .ลาว ครั้งแรกในรอบ 14 ปี 84 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .ลาว และภริยา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.“ ไขประตูสู่ลาว ประชาชนลาวและประชาชนไทยมีความสัมพันธ์ฐานะบ้านใกล้เรือน เคียงที่ดีต่อกันมาแต่โบราณกาล มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภาษา ที่คล้ายคลึงกัน ในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา เคยได้พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในการดำรงชีวิต ซึ่งก็คือในการปกปักรักษาและพัฒนา ประเทศชาติ สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นลำดับต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน” สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.

ไขประตูสู่ลาว ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 85 .

ไขประตูสู่ลาว 86 ฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful