P. 1
Tamazight Tura U8-U9 Yebrir-Ghuct 2011

Tamazight Tura U8-U9 Yebrir-Ghuct 2011

|Views: 115|Likes:
Published by idlisen

More info:

Published by: idlisen on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

Sections

Ameyyez uqbel aneggez
Zik, sin yegra zedɣen tamduct, yusa-d unebdu teqqur temduct-nni,
ruḥen ad nadin tayeḍ, ufan anu d alqayan. Yenna-as yiwen deg-sen:
- Ad nneggez.
Yerra-as-d winna nniḍen :
- I lemmer ad yeqqar ula d wagi amek ara nexdem akken ad nali ?
Ihi, ssya d asawen ttmeyyiz uqbel ad tneggzeḍ.

Imexluqen-a heddren kan
Ɣef wuccen mi yelluẓ, iteddu yetteqliliḥ, yettnadi ayen ara yečč.
Yewweḍ ddaw yiwen n uxxam yesla i uqcic amecṭuḥ yettru, teqqar-
as yemma-s :
- Susem neɣ ad k-fkeɣ i wuccen.
Uccen yefreḥ, iɣil d ṣṣeḥ, yeqqim yettraǧu. Yerǧa armi d iḍ, yesla i
tyemmat-nni tezzuzun mmi-s teqqar-as :
- Tura mimmi ad yexxuc, ur yettaggad, wellah lemmer ad d-yas
wuccen ar t-nqedder s tqabact.
Uccen yeddez timaddazin-is yenna-as :
- Awah, imexluqen-a heddren kan.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 174 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

Axellal yegrem yekkes a lall-is ur ttayes
Tella yiwet n tmeṭṭut tger axellal, teẓẓad-it weḥd-s, akken twala
mačči d ayen ara tfak, tekker teǧǧa-t terwel. Deg ubrid-is tufa
afellaḥ ikerrez tenṭeq ɣur-s tenna-as :
- Melmi ara tfakeḍ takerza-agi-inek ?
Yenna-as :
- Aḍref ɣer uḍref alamma fukeɣ-tt, ddin n Rebbi s talwit.
Tenna-as :
- Nekk greɣ azeṭṭa, ggummaɣ ad t-kfuɣ ǧǧiɣ-t.
Yerra-as-d :
- Axellal yegrem yekkes a lall-is ur ttayes.

Lǧerḥ yeqqaz iḥellu, yir awal yeqqaz irennu
Yiwen wass, yufa yizem yiwet n temɣart deg teẓgi, tettemqellaɛ d
tqucciṭ n yesɣaren ẓẓayet ur as-tezmir ara. Yekker yizem yefka-as
afus n tallelt, yewwi-as-tt alammi d axxam-is. Tamɣart tefreḥ s
wayen yexdem tenna-as i yizem :
- Tanemmirt.
Mi tekcem s axxam, at uxxam steqsan-tt :
- Acu i tenniḍ deg yizem ?
Terra-asen-d :
- Yettfuḥu yimi-s.
Yuɣ lḥal izem-nni yeffer-as deffir n uxxam, yesla-as-d i temɣart.
Ass deg wussan n Rebbi, tamɣart tuɣal ɣer teẓgi, yenna-as yizem :
- Wwet-iyi-d s tqabact-agi.
Deg tazwara tugi, tuɣal tewwet-it imi twala izem yerfa, iger-d limin,
ufgen-d yidammen seg unyir-is. Asmi yeḥla lǧerḥ, yessawel-as i
temɣart yenna-as :
- Lǧerḥ yeqqaz iḥellu, yir awal yeqqaz irennu.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 175 -

Ay argaz ay ameɣbun yeksan deg lexla am userdun
Yella yiwen n urgaz, yal ass yettruḥu ɣer teẓgi, tameṭṭut-is yettaǧǧa-
tt deg uxxam. Nettat yal mi ara yeffeɣ urgaz-is ad teffeɣ ula d
nettat, tessen lweqt ideg d-yettuɣal s axxam urgaz-is tettnejmaɛ-d
uqbel-is. Argaz-is yal ass anwa ara t-id-iḥebsen ad as-yini anida i d-
yemmuger tameṭṭut-is, mačči d yiwen mačči d sin; yeqqim yewhem,
tameṭṭut-is yettaǧǧa-tt deg uxxam, yettaf-itt-id deg-s tameddit.
Argaz yerkeb-it ccek, yiwen wass yerfed aɛwin-is akken yuɣ
tannumi, yekka tawwurt, tameṭṭut-is daɣen tekka tawwurt ula d
nettat, argaz yuɣ-it lḥal deffir n uxxam i yeffer, yeḍfer-itt, armi d
tameddit yezwar-itt s axxam yeffer-as. Akken i d-tekcem tbeddel
akken ur s-yettfaq ara urgaz-is, cwiṭ kan armi i s-d-yeffeɣ seg
uddaynin, nettat tewhem tenna-as :
- Ay argaz ay ameɣbun yeksan deg lexla am userdun.

Argaz ur nxeddem efk-as taruka ad yellem
Yella yiwen n urgaz yettɣimi deg uxxam, ur ixeddem ara, yal ass rrif
n lkanun. Yal mi ara d-tekcem tḍeggalt-is ad yeffer deg uxxam,
armi d yiwen n wass teṭṭef-it tḍeggalt-is rrif n lkanun, tɛedda tenna-
as i yelli-is :
- Nniɣ-am argaz ur nxeddem efk-as taruka ad yellem.

Tin yebɣan iwzan tečča-ten, tin iqesden ifeggagen tewwi-ten
Tella yiwet n tmeṭṭut zik teqsed taǧaret-is akken ad d-tawi
ifeggagen, tufa-tt tesseww-d iwzan, yewwi-tt ṭṭmeɛ teqqim tečča.
Taǧaret-is nniḍen teqsed-d ula d nettat lall n uxxam akken ad tawi
ifeggagen, tewwi-ten truḥ. Tameṭṭut-nni mi tekfa učči n yiwzan
tessuter ifeggagen maca ifut-itt lḥal. Dɣa tenṭeq ɣur-s lall n uxxam
tenna-as :
- Tin yebɣan iwzan tečča-ten, tin iqesden ifeggagen tewwi-ten.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 176 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

Amaqraman ay argaz
Tella yiwet n tmeṭṭut tɛac aṭas di tmurt n Leqbayel. Asmi tezweǧ
teqqel tezdeɣ di tmurt n Lezzayer, wwḍen-d wussan imuras truḥ-d
ɣer tmurt akked urgaz-is. Mi bdan tikli deg ubrid, twala amagraman
dɣa tenna-as i urgaz-is :
- D wagi i d amaqraman ay argaz ?

Ḥuṭ a tamesḥuṭ ddunit teɛmer s nnuba
Tella yiwet n temɣart tesɛa sebɛa n teslatin, armi d yiwen n wass
tɛedda-d temsutert tessutur tin n Rebbi. Tenṭeq temɣart tenna-as :
- Ur m-ttakeɣ ara tin n Rebbi alamma tceḍḥeḍ-iyi-d i teslatin-iw.
Tdewwer ddunit tuɣal temɣart-nni d tigellilt, ma yella d tamsutert
tuɣal d tamarkantit. Tamɣart tuɣal tettezzi deg yiberdan tessutur,
armi d yiwet n tikkelt tewweḍ s axxam n tmeṭṭut-nni i tt-id-
yessutren yakan. Lall n uxxam teɛqel-itt tenṭeq-d ɣur-s tenna-as :
- Ad am-d-fkeɣ tin n Rebbi maca mebla ccḍeḥ d useqdec...
Tesseggra-as-d inzi tenna-as :
- Ḥuṭ a tamesḥuṭ ddunit teɛmer s nnuba.

Ur yettmettat yiblis alamma yeǧǧa-d mmi-s
Yella zik yiwen n urgaz yewɛer mačči d kra, yettɛici netta, tameṭṭut-
is akked warraw-is. Yal mi ara d-yas tameddit s axxam-is ad d-
yekcem yeṣker, taruẓi n leḥwal, leɛyaḍ ɣef tmeṭṭut-is akked warraw-
is. Iɛeggalen n twacult yessekreh-asen ddunit. Mmi-s amenzu yezga
yettwali yemma-s tettru yeqqar-as :
- Ṣber kan a yemma ad imɣureɣ ad am-sseṛwuɣ lerbaḥ.
Argaz yemmut, tameṭṭut tefreḥ s mmi-s yettimɣuren, ara s-yekksen
lḥif akked lmertat. Asmi yewweḍ d argaz yettu ayen i s-yenna i
yemma-s, ula d netta yedda deg ubrid i d-yewwi baba-s. Tameṭṭut
dayen teɛya, tettwali mmi-s yedda deg yir abrid. Yiwwas terǧa-t
armi i d-yekcem, yeṭṭanez ad isellem fell-as nettat tenna-as-d :
- A mmi, ur yettmettat yiblis alamma yeǧǧa-d mmi-s.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 177 -

Am tasa n uqelmun
Tella yiwet n teslit tekreh tamɣart-is mačči d kra, tekker tenna-as i
urgaz-is :
- Enɣ-itt, ur tt-ttwaliɣ ara deg uxxam.
Yerna i wakken ad tamen yenɣa-tt tessuter deg-s ad d-yawi tasa-s
yid-s mi ara d-yuɣal si teẓgi. Azekka-nni tamɣart truḥ ad tezdem,
mmi-s yetbeɛ-itt seg deffir; yeǧǧa-tt armi tezha deg uzdam n
yisɣaren, yewwet-itt s uqabac yenɣa-tt, yekkes-as-d tasa-s. Deg
ubrid-is s axxam yemlal-d imakaren, mmɣen-d fell-as ad t-nɣen.
Armi walan tasa tneggez-d seg uqelmun n yibidi-s, tenṭeq ɣur-sen
tenna-asen :
- Ur t-neqqet ara i wudem n Rebbi.
Imakaren xelɛen rewlen, ma d argaz yeqqim deg nndama yenna-as :
- Nekk nɣiɣ yemma, tasa-s temneɛ-iyi-d.

Ṭṭhur i teggan Taɛnant, lɛica tettelhi d imensi
Tella yiwet n teqcict n taddart n At Aɛnan tettarra-tt kan i tguni,
yemma-s tezga tnehhu-tt maca ur as-tettaɣ ara awal. Asmi meqqret
tefka-tt yemma-s tezweǧ, tenwa ad tbeddel tikli mi ara tili deg
uxxam-is. Maca nettat tkemmel deg ubrid-is, mi d-yewweḍ ṭṭhur ad
tekcen ad teṭṭes. Argaz-is yal mi ara d-yas ad d-yaf imensi ur ɛad
yewwi, mi tt-yesteqsa ad as-d-taf ssebba. Yiwen wass yuɣal-d s
axxam zik nettat ur as-tfaq ara, yufa-tt-id teṭṭes. Armi tesla i ccix
itedden lɛica tekker-d ad terr i yimensi, tufa-d argaz-is zdat-is
yenṭeq yenna-as :
- Ṭṭhur i teggan Taɛnant, lɛica tettelhi d imensi.

TAèURI

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 181 -

Urigami, taẓuri n uḍeffes nlkaɣeḍ

Smail ABDENBI

ḍris-a d tukkist seg udlis i ttheggiɣ ad t-id-ẓergeɣ.
Ṣeggmeɣ-t akka cwiṭ akken ad yawi talɣa n
umagrad. Mi ara n wali s amezruy n tẓuri, ad naf
ttekkan lejdud-nneɣ deg usemhez n Urigami. Ihi tura yessefk fell-aɣ
ad nfares tagnit akken ad nuɣal s amezruy n tẓuri-a, ula d nekni ad
nettekki deg usemhez-is.

1- D acu i d Urigami ?
Ur cukkeɣ ara yezmer umagrad-a ad yerr s tririt ikemlen ɣef usteqsi
am wa, acku iswi-is d tactelt ɣer tẓuri-a. Tin ɣer-s, taẓuri tesɛa
amezruy yeḥwaǧen anadi, mazal tewwiḍ tafat ɣer tɣemmar-is
merra. Ulac din ccek ma yella-d unadi, aṭas ara iwehmen deg wayen
ara naf. Taneggarut, Urigami d taẓuri ur nesbik ara, tmehhez yal
ass, aṭas n tɣawsiwin i d-yettnulfun. Maca, ad neɛreḍ ad nsukk tiṭ sr
anda tessaweḍ tmuɣli-nneɣ. Ihi, nezmer ad d-nini Urigami d taẓuri
n uḍeffes n lkaɣeḍ. Aḍeffes d abeṭṭen, nettini-as daɣen asnefḍes
neɣ aḍebbeq. S cwiṭ n lkaɣeḍ nezmer ad d-nesnulfu tiɣawsiwin
icebḥen aṭas. Mačči d yiwen n umedya i nezmer ad d-nawi. S
uḍeffes n lkaɣeḍ ad d-nesnulu amdan n lkaɣeḍ, aɣersiw, tasafagt,
imɣan… tiɣawsiwin akk yesɛan talɣa. Mi ara nḍeffes kra, tekfa,
tɣawsa-nni, akken tebɣu tili talɣa-as isem-is udem. Deg wansayen n
tẓuri s umata, ladɣa deg Urigami aqbur ssexdamen agzam akked
usenṭeḍ. Ma d imir-a, deg Urigami atrar, ulac deg-s agzam n lkaɣeḍ

A

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 182 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

neɣ asemlili s usenteḍ. Mi ara yili d udem n Urigami azegriran,
ggten yiḥricen, yessefk fell-aɣ ad nsemlil sin, kraḍ neɣ ugar n
yizegriren, nessekcam imuren-nni wa deg wa.

Iḍeffusen n wudem mi ara yeldi.

Urigami, d taẓuri i d-yuɣen qrib akk timura n umaḍal, ur tessin
tilisa n wakal neɣ tid n usnulfu. Yal amdan, akken yebɣu yili, d
amusnak neɣ d aḥeddad, d ilemẓi neɣ d amɣar, d argaz neɣ d
tameṭṭut… aḍeffes n lkaɣeḍ, d taẓuri ara k-d-yeldin tiwwura ɣer
tiẓeḍt akked lferḥ n usnulfu.
Urigami mačči d taẓuri kan, d urar n wallaɣ, yis-s ara yennecraḥ yal
yiwen deg-neɣ. D urar yesleɣmayen allaɣ i wakken ad nelmed amek
ara nerr takti d taɣawsa gar yifassen-nneɣ. Urigami ur yeḥwaǧ ara
amḍiq n uxeddim am tẓuryin nniḍen, anda teddiḍ tzemreḍ ad
tḍeffseḍ tiferkit-ik.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 183 -

1.2- Tabadut n yisem Urigami
Urigami d awal i d-yekkan seg tutlayt tajapunit. Yesdukel amyag
[oru] = Ḍeffes akked yisem [kami] = Lkaɣeḍ. Seg zik i s-ttinin i
tẓuri-a : [Orikata ] = Taɣara n uḍeffes.
S tmaziɣt nesmuzzeɣ awal ama deg tira ama deg ususru. Nerra kan
[u] deg ubdil n [o]. Ihi, nessumer-as-d isem n tẓuri-a s tmaziɣt :
Urigami. Nessuddem-d daɣen isem n unaẓur : Amurigam. Asget-is
akked wunti-is d ilugnen. Ihi nettaru amalay akka : Amurigam
(imurigamen). Ma d unti-is d wa : Tamurigamt (timurigamin). Ma
nsers ismawen-a deg waddad amaruz ad ten-naru akka : umurigam,
(yimurigamen). Tmurigamt (tmurigamin).

2- Amezruy n tẓuri
2.1- Urigami ansayan
Aḍeffes n lkaɣeḍ ahat ilul-d deg tmurt n Ccin. Ad yili yeḍfer-d
anulfu n lkaɣeḍ i d-ilulen deg taggara n lqern wis III qbel talalit n
Ɛisa Amasiḥ, deg tmurt n Ccin. Kra nniḍen ttinin-ak, ilul-d uḍeffes
n lkaɣeḍ deg Japun. Maca yiwet tban, d ijapuniyen i d-yewwin ugar
i tẓuri n Urigami. Fkan-as isem, gan-as ilugan, rran urar n uḍeffes d
taẓuri.
Deg taggara n lqern wis VI i yekcem lkaɣeḍ ɣer tmurt n Japun.
Wwin-t lexwan n usɣan (Ddin) abudi seg tmurt n Ccin, yedda-d d
unekcum n tbudit ɣer tmurt n Japun. Seg wassen ahat i yebda
umahil n uḍeffes n lkaɣeḍ.
D acu kan deg tallit-nni ɣlay lkaɣeḍ, mačči menwala yezmer ad t-
yekseb. Imi lkaɣeḍ d taɣawsa ɣlayen, ḍeffsen ibudiyen kra n
wudmawen, ttafken-ten d asefk i Uyakuc-nsen Buda. Ttaken daɣen
yemdanen udem d asefk deg umenzu n useggas neɣ deg tmeɣriwin,
i yisli akked teslit.
Zik, teddun wudmawen n Urigami seg yimi s ameẓẓuɣ. Aselmed
yella s wawal kan, tettafk-it yemma-s i yelli-s. D imi kan i d allal n
tẓuri-nni, ur yelli wacu yuran deg lkaɣeḍ.
Aḍris amezwaru i d-yemmeslayen ɣef tẓuri n Urigami d asefru n
Ihara Saikaku deg useggas 1680. Muqlem tawlift uṭṭun 1. Adlis-a d

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 184 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

abdar kan i d-yebder taẓuri n Urikata, yedda-d yisem-is deg yiwen
usefru seg yisefra n wammud-is.

Un 1- Amedyaz: Ihara Saikaku (井原 西鶴), 1642 / 1693.

Armi d aseggas n 1764 i d-yeẓreg udlis nniḍen, tikkelt-a asentel-is
merra yettmeslay-d ɣef uḍeffes n lkaɣeḍ, azwel-is : Hoketsuki
(Ijellilen aked tkerrusin). D adlis n Urikata, deg tallit-nni akka i as-
ttinin i tẓuri n uḍeffes. Sakin tennulfa-d tẓuri nniḍen i umi ttinin
Urigami. Isem-a ur yelli d aqdim, yennulfa-d deg useggas n 1880.
Hoketsuki (Ijellilen d tkerrusin), d adlis yura-t Ise Sadataki, ad naf
deg-s udmawen amedya n ujellel iss ttɣummun tijeɣlin, isefken
tikwal ḍeffsen lkaɣeḍ amellal ideg yella usefru neɣ izen yettwarun
akken ad t-ceyyɛen am tebrat… Muqlem tawlift uṭṭun 2.
Deg tallit ideg tella tẓuri n Urikata ur ḍeffsen ara udmawen n
yiɣersiwen neɣ udmawen nniḍen, ḥala ajellel n usefk neɣ leqlul i
ḍeffsen.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 185 -

Un 2- Adlis amezwaru yura-t Ise Sadataki, azwel-is : Hoketsuki (Ijellilen akked
tkerrusin), iẓreg-d deg useggas n 1764.

Sakin, yeffeɣ-d udlis nniḍen yura Rokoan Gido deg useggas 1797,
azwel-is : Senbazuru Orikata (Aḍeffes n ugim n yiɣernuqen).
Muqlem tiwlifin uṭṭun 3. Yerna yeffeɣ-d deg useggas n 1845 yiwen
n udlis ameqqran i d-yesgerwen akk idles Ajapuni. Ddan-d deg-s
merra yiḍeffusen iqburen i d-yeggran deg yidles Ajapuni.

Un 3- Isebtar n udlis wis sin n tẓuri, Sembazuru Orikata (Aḍeffes n ugim n
yiɣernuqen), yura-t Rokoan iẓreg-d deg useggas 1797.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 186 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

Gar Urigami n tura akked Urikata n zik, mačči kifkif. Zik, llan
ssexdamen yiwen n lkaɣeḍ yettwaxedmen s ufus, sawalen-as watci
(washi). Mi ara ḍeffsen yimurigamen n tallit-nni lkaɣeḍ, ur yewzin
ara uḍeffus-nsen am win n wid n tura. Acku seg tama, lkaɣeḍ ḥala
winna i yellan yernu ttcerrigen yiḍeffusen-is. Seg tama nniḍen, ur
tellugen ara tẓuri am wakka tellugen tura. Rnu i waya, llan gezzmen
lkaɣeḍ, ssenṭaḍen-t daɣen. Armi d-yekcem lqern wis 20 i temhez
tẓuri yennulfa-d Urigami atrar, nniqal tgen.

2.2- Urigami atrar
Deg yiseggasen n 30 n lqern iɛeddan, nniqal taẓuri n Urigami
tesbek am wakken i tt-id-ǧǧan d leqrun aya i teqqim. D amurigam
Uchiyama Koko i d ababat n Urigami atrar. D netta daɣen i d
amezwaru i iḥerzen izerfan-is n umeskar. Sakin ḍefren-t-id
yinaẓuren nniḍen, yal wa d acu i d-yewwi d amaynut i tẓuri n
Urigami. Amedya n Yoshizawa Akira i d-iẓergen deg useggas 1950
idlisen ideg llan wudmawen imaynuten, yesnulfa-d daɣen ddeqs n
yizudar imaynuten akked yizamulen n tɣuri i sseqdacen tura
yimurigamen n umaḍal. Yerna-d umurigam amarikani Sam
Randlett, yesnulfa-d kra n yizamulen nniḍen...

Amurigam Yoshizawa Akira (吉澤 章), 14 meɣres 1911 / 14 meɣres 2005.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 187 -

Tameẓla yellan gar Urigami ansayan akked utrar mmalen-ten-id kra
n tɣawsiwin. Amedya amezwaru d aslugen n tẓuri. Yiwen umenzay
seg yimenzayen n uzadur n Urigami atrar yeqqar-d : udmawen akk
ara d-yesnulfu umurigam ilaq ad ilin seg tferkit tamkuẓt. Ad
tettwaḍeffes tferkit war agzam neɣ asenṭeḍ. Asnulfu akked useqdec
n umeskan. Acku aseqdec umeskan yettaǧǧa amurigam ad yales i
wudem akken yella mačči s uwehhi. Yettḍafar umurigam n wass-a
ameskan ideg ara yaf akk isallen iss ara iḍeffes udem. Asnulfu n
wudmawen imaynuten teldi tawwurt i usnulfu n tewsatin nniḍen
amedya n Urigami aẓuran, Urigami adday, Urigami n tusnakt…
Ass-a, Urigami yefrek d ifurkan. Taẓuri, tura tesɛa ilugan ibanen,
yettwassnen. Di tazwara d timziknin tigraɣlanin kan i yessawḍen
taẓuri n Urigami ad tt-issinen ugar n yimdanen. Tura rnan-d wallal
n Internet akked yidlisen, ssawḍen taẓuri ɣer tɣemmar n umaḍal
merra.

2.3- Urigami deg tmurt n Lezzayer
Da ɣur-neɣ, s umata, nessen seg wacḥal aya d acu i d aḍeffes n
lkaɣeḍ. Anwa deg-neɣ ur nḍeffes tasafagt, tasebbaḥrut neɣ ahat
aɣerrabu ? Anwa ur nḍeffes tacacit s lkaɣeḍ n uɣmis deg uzal akken
ad yesdari aqerru-s seg ḥamu n yiṭij ?… Aya akk d taẓuri n urigami,
aya akk yesɛa amezruy ur d-yeɣli seg yigenni am ugeffur.
Di tlemmast n lqern wis XI i skecmen yimaziɣen lkaɣeḍ ɣer tmurt
n Spanya. Yezmer ad yili imir-nni i glan ula s tẓuri n uḍeffes n
lkaɣeḍ. Akken tebɣu tili, d At Umur neɣ Imuren (Les Maures),
imaziɣen n Spanya i yeẓẓan taẓuri-a di tmura n turuft. Deg tallit-
nni, snulfuyen-d s umata udmawen inzegganen. Muqlem tiwlifin
uṭṭun 1. Talɣa-a, anda ma ulac tesɛa azal n VIII n leqrun segmi tt-
id-snulfan Yimuren. Tura, tuɣal d azamul n yimurigamen akk n
turuft.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 188 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

Un 1- Udem anzeggan, d azamul n yimurigamen n Turuft.

Deg tallit tatrat, seg tewwi tmurt-nneɣ azarug-is, truḥ amzun
neqqim kan deg uḍeffes n wudmawen iqburen. Maca, ɣer taggara-
a, s Internet akked unekcum n kra n yidlisen n tẓuri ɣer tmedlisin n
tmurt-nneɣ nezmer ad d-nini tqelleɛ tleslalit n tẓuri n Urigami.
Wali-t ukessar-a tiwlifin uṭṭun 1 akked 2. D timziknin n tẓuri n
Urigami i d-yeḍran deg useggas 2010 akked 2011.

Un 1- Tamzikent n Urigami. Seg 07 ar 12 Yennayer 2010.
Axxam n yilemẓiyen, At Wacif, Tizi Uzzu.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 189 -

Un 2- Tamzikent n Urigami. Gherdaia, ass n 11, 12 Yennayer 2011.

Rnu i waya, bdan kra n yiɣmisen akked tesɣunin, ama wid
yettwarun s tmaziɣ, s taɛrabt neɣ s tafransist, ttmeslayen-d ɣef tẓuri
n uḍeffes n lkaɣeḍ, Urigami. Ulac din ccek, llan ddeqs n
yimurigamen aked tmurigamin deg tmurt-nneɣ, mazal kan
ttwassnen.

Tamawalt n uḍris

Avion :

Tasafagt (tisafagin)

Base :

Azadur (izaduren)

Emballage :

Ajellil (ijellilen)

Europe :

Turuft

Evolution :

Tamhazt (timhazin)

Exposition :

Tamzikent (timziknin)

Diagramme :

Ameskan (imeskanen)

Différance :

Tameẓla (timeẓla)

Figure :

Udem (udmawen)

Géométrique :

Anzeggan (inzegganen)

Grue :

Aɣernuq (iɣernuqen)

Initiation :

Tactelt (tictalin)

Librairie :

Tamedlidt (timedlisin)

Maure :

Imuren

Mille :

Agim (igiman)

Module

Azegrir (izegriren)

Origami

Urigami (d asuf)

Origamiste :

Amurigam (imurigamen)

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 190 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

Pli :

Aḍeffus (iḍeffusen)

Plier :

Ḍeffes

Plieur :

Aḍeffas (iḍeffasen)

Principe :

Amenzay (imenzayen)

Renaissance :

Taleslalit (tileslalin)

Thème :

Asentel (isentalen)

Traditionnelle :

Ansayan (insayanen)

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 191 -

Adriraw

- Mouloud Mammeri, Amawal n Tmaziɣt Tatrart (Lexique du
Berbere moderne), Edité par le CNRPAH (Centre National de
Recherches Préhistoriques Anthropologiques et Historiques) sous

l’égide du Ministère de la Culture. Alger, 2008.
- R. Achab – H. Sadi – M. LAIHEM, Amawal n Tusnakt (Lexique
de Mathématiques, Français-Tamazight). Edité en tant que numéro
spécial hors série de la revue Tafsut, Tizi-Ouzou, 1984.
- Kamal Nait Zerrad, Imagerie Kabyle Français, Edition Fleurus,
Paris, 1999.
- Idres Abdelhafid et Madi Rabah, Dictionnaire Universel Bilingue,
Français Tamaziɣt, Edition Jazz, Alger, 2003.
- Zülal Aytüre Scheele, Encyclopédie de l’Origami, Pliage en papier
pour petits et grands, volume I, II, III, Edition Fleurus idées,
France, juin 1999.
- Hector Rojas, Origami, le monde des animaux, Edition Fleurus,
Paris, octobre1999.
- Sous la direction de Tania Capron, Mini Origami, plantes et
végétaux rigolos, Editions Atlas, France, Mai 2010.
- Tsɣunt Nipponia Un

41,n°15, Yunyu 2007, Tokyo, Japun.

- Adriraw aliktrunan deg Internet.
- dev.origami.com/diagram.cfm
- perso.numericable.fr
- Wikipedia
- Tansa taliktrunant n umyaru : tasghunt.amurigam@yahoo.fr

Tiẓrigin n Usqamu Unnig n Timmuzɣa
Editions du Haut Commissariat à l'Amazighité
-o-O-o-

Collection “Idlisen-nneɣ”
01- Khalfa MAMRI, Abane Ramdane, ar taggara d netta i d bab n timmunent, 2003.
(Tasuqelt : Abdenour HADJ-SAID d Youcef MERAHI )
02- Slimane ZAMOUCHE, Uḍan n tegrest, 2003.
03- Omar DAHMOUNE, Bu tqulhatin, 2003.
04- Mohand Akli HADDADOU, Lexique du corps humain, 2003.
05- Hocine ARBAOUI, Idurar ireqmanen (Sophonisbe), 2004.
06- Slimane ZAMOUCHE, Inigan, 2004.
07- S. HACID & K. FERHOUH, Laṣel ittabaɛ laṣel akk d : Tafunast igujilen, 2004.
08- Y. AHMED ZAYED & R. KAHLOUCHE, Lexique des sciences de la terre et
lexique animal, 2004.
09- Lhadi BELLA, Lunǧa, 2004.
10- Antoine de St EXUPERY, Le Petit Prince, 2004.
(Tasuqelt : Habib Allah MANSOURI, Ageldun amecṭuḥ )
11- Djamel HAMRI, Agerruj n teqbaylit, 2004.
12- Ramdane OUSLIMANI, Akli ungif, 2004.
13- Habib Allah MANSOURI, Amawal n tmaziɣt tatrart, édition revue et augmentée,
2004.
14- Ali KHALFA, Angal n webrid, 2004.
15- Halima AIT ALI TOUDERT, Ayen i ɣ-d-nnan gar yetran, 2004.
16- Mouloud FERAOUN, Le fils du pauvre, 2004.
(Tasuqelt : Moussa OULD TALEB, Mmi-s n yigellil,
Tazwart : Youcef MERAHI)
17- Mohand Akli HADDADOU, Recueil des prénoms amazighs, 2004.
18- Nadia BENMOUHOUB, Tamacahut n Basɣar, 2004.
19- Youcef MERAHI, Taqbaylit ass s wass, 2004.
20- Abdelhafidh KERROUCHE, Teɣzi n yiles, 2004.
21- Ahmed HAMADOUCHE, Tiɣri n umsedrar, 2004.
22- Slimane BELHARET, Awal ɣef wawal, 2005.
23- Madjid SI MOHAMEDI, Afus seg-m, 2005.
24- Abdellah HAMANE, Merwas di lberj n yiṭij - aḥric I, 2005.
25- Collectif, Tibḥirt n yimedyazen, 2005.
26- Mourad ZIMU, Tikli, tullisin nniḍen, 2005.
27- Tayeb DJELLAL, Si tinfusin n umaḍal, 2005.
28- Yahia AIT YAHIATENE, Faḍma n Summer, 2006.
29- Abdellah HAMANE, Merwas di lberj n yiṭij - aḥric II, 2006.
30- Lounes BENREJDAL, Tamacahut n bu yedmim, 2006.
31- Mezyan OU MOH, Tamacahut n umeksa, 2006.
32- Abdellah ARKOUB, Nnig wurfan, 2006.
33- Ali MAKOUR, Ḥmed n ugellid, 2006.

34- Y. BOULMA & S. ABDENBI, Am tmeqqunt n tjeǧǧigin, 2006.
35- Mohand Akli SALHI, Amawal n tsekla, 2006.
36- O. KERDJA & A. MEGHNEM, Amawal amecṭuḥ n ugama, 2006.
37- Ali EL-HADJEN, Tudert d usirem, 2006.
38- Hadjira OUBACHIR, Uzzu n tayri, 2007.
39- Djamel BENAOUF, Di tmurt uɛekki, 2007.
40- Said IAMRACHE, Timenna n Saɛid Iɛemrac, 2007.
41- Mohamed MEDJDOUB, Baba Carlu, 2007.
42- Nadia BENMOUHOUB, Tafunast igujilen, 2007.
43- Ali MOKRANI, Agama s tugniwin, 2007.
44- Fatma ELKOUCHA, Tamedyazt n Yasmin, 2007.
45- Naima HADJOU, Amennuɣ n tudert-iw, 2007.
46- Hocine LAOUES, Gar umqadmu d umnelti, 2007.
47- Omar KHAYAM, Rubaɛiyyat, 2007 (Tasuqelt : Abdellah HAMANE)
48- Ferdinand DUCHENE, Tamilla, 2007(Tasuqelt : Habib Allah MANSOURI)
49- Slimane ZAMOUCHE, Agellil akk d ineffuten yelhan, 2007.
50- Djamel HAMRI, Anadi di tmedyazt, 2007.
51- Khaled FERHOUH, Ḥku-yaɣ-d tamacahut, 2007.
52- Lhadi BELLA, Awal d usefru, 2007.
53- Omar DAHMOUNE, Agu, 2007.
54- SOPHOCLE, Untigun, 2007 (Tasuqelt : Yahia AIT YAHIATENE)
55- Ahmed HAMADOUCHE, Inzan tiqsiḍin, 2007.
56- Ouiza GRAINE, Isefra n tmaziɣt, 2007.
57- Lounès BENREJDAL, Inzan n teqbaylit, 2007.
58- Akli OUTAMAZIRT, Targit, 2008.
59- Mohamed Salah OUNISSI, Tametna n umenzu, 2008.
60- Ramdane ABDENBI, Anagi, 2008.
61- Ramdane LASHEB, Ccna n tlawin ɣef ṭṭrad 54/62, 2008.
62- Said CHEMAKH, Ger zik d tura, 2008.
63- Tiddukla Yusef U Qasi - Si Muḥend U Mḥend, Tafaska n tmedyazt_1, 2008.
64- Sadi DOURMANE, Abrid n tudert-iw, 2008.
65- Dahbia AMOUR, Tudert s tmedyazt, 2009.
66- TANASLIT, Akli n tayri, 2009.
67- Djaffar CHIBANI, Ddeqs-nneɣ, 2009.
68- Belkacem IHIDJATEN, Iṭij asemmaḍ, 2009.
69- Abdellah HAMANE, Tisri n tayri, 2009.
70- Said ABDELLI, Tidwirin, 2009.
71- Said ZANOUN, Bururu yeḥya-d, 2009.
72- U LAMARA, Tullianum, taggara n Yugurten, 2009.
73- Tiddukla Yusef U Qasi - Si Muḥend U Mḥend, Tafaska n tmedyazt_2, 2009.
74- Chabane OULAMARA, Azamul n tmusni, 2010.
75- Mehenna SEHRANE, Awal ɣef yiɣersiwen, 2010.
76- Mohand Ouali KEZZAR, Tibratin, 2010.
77- R. OULHA, M. BOURIDANE, K. HOCINE, Tamellaḥt n Belɛeggal, 2010.
78- Mohamed Zakaria BENRAMDANE, Iɣsan s teqbaylit, 2010.

79- M. DJEGHALI, S. SELLAH, Amawal n yiɣersiwen n yilel, 2010.
80- Abdellah HAMANE, Tawaɣit n tayri, 2011.
82- Rosa CHELLI, Itran, leḥzen, tirga, asirem, 2011.
83- Collectif, Amezgun s tmaziɣt, 2011.
84- Islam BESSACI, Azal n tayri, 2011.

Actes de colloques
01- Actes des journées d'étude sur La connaissance de l'histoire de l'Algérie, mars
1998.
- Actes des journées d'étude sur L'enseignement de Tamazight, mai 1998.
- Actes des journées d'étude sur Tamazight dans le système de la
communication, juin 1998.
02- Actes des journées d’étude sur La réhabilitation de l’environnement culturel
amazigh et sur tamazight dans l’environnement juridique, 2000.
03- Actes des journées d'étude sur Approche et étude sur l'amazighité, 2000/2001.
04- Actes du colloque sur Le mouvement national et la revendication amazighe,
2002.
05- Actes du colloque international sur Tamazight face aux défis de la modernité,
2002.
06- Actes des séminaires sur la formation des enseignants de Tamazight et
l'enseignement de la langue et de l'histoire amazighe, 2003.
07- Actes du colloque : Identité, langue et Etat, 2003.
- Actes du colloque : La permanence de l'architecture amazighe et l'évolution des
cités en Algérie, 2003.
08- Actes des stages de perfectionnement pour les enseignants de tamazight, mars
2004.
09- Actes du stage de perfectionnement des enseignants de la langue amazighe,
30/31 mars 2004.
10- Actes du Colloque : Le passage à l'écrit des langues et cultures de tradition orale,
le cas de Tamazight, 2004. (Voir Timmuzgha N°13)
11- Actes du Colloque : La littérature amazighe : de l'oralité à l'écrit, 2005
(Voir Timmuzgha N°14)
12- Actes du Colloque : Tamazight dans les médias et à l'école : hypofonctionnalité
et usages du lexique, 2006 (Voir Timmuzgha N°15)
13- Actes du colloque sur Le patrimoine culturel immatériel amazigh, 2006.
14- Actes du colloque sur Le libyco-berbère ou le Tifinagh ; de l'authenticité à
l'usage pratique, 2007.
15- Actes du colloque : L’apport des amazighs à la civilisation universelle, 2009.
16- Actes des Journées d'étude sur l’enseignement de Tamazight, Région Est, 2009.
- Actes de la Genèse de l’enseignement de Tamazight depuis le XIXème
siècle, 2009.
- Actes du Stage de perfectionnement pour les enseignants du primaire,
2009.
17- Actes du colloque sur La standardisation de l’écriture amazighe, 2011.

18- Actes du colloque sur Les Royaumes amazighs de la période musulmane, 2011.
- Actes du colloque sur Le Royaume de Koukou, 2011.

Revue « Timmuzgha »
Revue d'études amazighes du Haut Commissariat à l'Amazighité :
N° 1, avril 1999, ----- N°22, janvier 2011.
- N°10, octobre 2004, Spécial Mohya, Entretien.
- N°12, décembre 2006, Tajmilt i Si Muḥend U Mḥend.
- N° spécial en Tamazight :
. N°16, janvier 2008.
. N°17, avril 2008.
. N°19, août 2008.

Revue « Tamazight tura »
Revue en Tamazight du Haut Commissariat à l'Amazighité :
N° 1, janvier 2009, ----- N°7, avril 2011.

Autres publications
01- Chafik MOHAMED, Aperçu sur trente trois siècles de l'histoire des imazighènes,
1997.
02- Annuaire des associations culturelles amazighes, 2000.
03- Idir El-Watani, L'Algérie libre vivra, 2001.
04- Mohand Oulhadj LACEB, La phonologie générative du kabyle : l'emphase et son
harmonie. Tome1, Histoire et fondements d'un débat argumentaire, 2007.
05- Mohand Oulhadj LACEB, La phonologie générative du kabyle : l'emphase et son
harmonie. Tome2, Analyse et représentation phonologique, 2007.
06- Collectif, Mouloud FERAOUN, Evocation, Actes du Colloque, 2008.
07- Catalogue des publications du HCA, 2008.
08- Catalogue des publications du HCA, 2009.
09- Boudjema AZIRI, Néologismes et calques dans les médias amazighs, 2009.
10- Mohand Idir AIT AMRANE, Kker a mmi-s umaziɣ, 2010.

Consultings
01- Kamel BOUAMARA, Nekni d wiyiḍ, 1998.
02- Mouloud FERAOUN, Jours de Kabylie, 1999.
(Tasuqelt : Kamel BOUAMARA, Ussan di tmurt)
03- Nora TIGZIRI - Amar NABTI, Etude sur « L'enseignement de la langue
amazighe : bilan et perspectives », 2004.
04- Iddir AMARA, Les inscriptions alphabétiques amazighes d'Algérie, 2006.
05- Kemal STITI, Fascicule des inscriptions libyques gravées et peintes de la grande
Kabylie, 2006.

06- Mohand Akli HADDADOU, Dictionnaire des racines berbères communes,
2006/2007.
07- Abdellah NOUH, Glossaire du vocabulaire commun au Kabyle et au Mozabite,
2006/2007.
08- Sadaq BENDALI, Awfus amaynut n tutlayt tamaziɣt, 2007.
09- M'hammed DJELLAOUI, Tiwsatin timensayin n tesrit taqbaylit, 2007.
10- Kamel BOUAMARA, Amawal n tunuɣin n tesnukyest, 2007.
11- Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbère, 2007.
12- M'hammed DJELLAOUI, Tiwsatin timensayin n tmedyazt taqbaylit, 2007.
13- Moussa IMARAZENE, Timɛayin n leqbayel, 2007.
14- Nora BELGASMIA, L'expression écrite en tamazight, 2007.
15- Mouloud LOUNAOUCI, Projet de création d’un Centre de terminologie
amazighe, TERAMA, 2007.
16- Zahir MEKSEM, Isuraz n usezdi d tenmeẓla taḍrisant n tmaziɣt : Asnekwu d
tesleḍt, 2008.
17- Mohammed Brahim SALHI, La tariqa Rahmaniya : De l’avènement à
l’insurrection de 1871, 2008.
18- Fakihani TIBERMACINE, Tanast u kajjuf, 2009.
19- Mohand Akli HADDADOU, Introduction à la littérature berbère, 2009.
20- M'hammed DJELLAOUI, هصئاصخ و يلئابقلا رعشلا روطت, Tome1, 2009.
21- M'hammed DJELLAOUI, هصئاصخ و يلئابقلا رعشلا روطت, Tome2, 2010.
22- Zahir MEKSEM, Tisekkiwin n yiḍrisen, tagmert d tesleḍt, 2010.

Conception et PAO
Ramdane Abdenbi

© Tous droits réservés

Widen yebɣan ad ɣ-d-arun
TAMAZIƔT TURA, Tasɣunt s Tmaziɣt

adlisamazigh@yahoo.fr
tamazight_tura@yahoo.fr

www.tamazight-tura.com
www.hcamazighite.org

Achevé d'imprimer sur les presses de

Imprimerie Brise-marine

Villa N°18, Brise-marine, Bordj El-Bahri,Alger
Tel : 0771-11-10-18
Fax : 021-86-50-05

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->