P. 1
Tamazight Tura U8-U9 Yebrir-Ghuct 2011

Tamazight Tura U8-U9 Yebrir-Ghuct 2011

|Views: 115|Likes:
Published by idlisen

More info:

Published by: idlisen on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

i nerza ɣer At Yanni ussan-a n tefsut nufa
Lmulud At Mɛemmer yettraǧu-aɣ di tejmaɛt n
taddart di tewrirt Mimun,yetturar aparti n diminu
netta akked kra n yimɣaren, nerǧa armi tt-yeɣleq umeddakel-is,
yeḥseb tiḥjurin-nni i d-yeggran deg yifassen n wigad i t-id-iqublen,
yuɣal yezzi-d ɣur-neɣ, yenna-d :
- Mreḥba yis-wen, lliɣ ttraǧuɣ-ken, meɛna imeddukal-iw, bɣan ad d-
nawi aparti n diminu, ihi ddiɣ-asen di lebɣi. Ad ḥebseɣ kan dagi imi
yifat fkiɣ-awen ttiɛad akken ad nemlil ass-a.
Mi nteddu deg ubrid s axxam, nemlal-d yiwet n temɣart i wumi
qqaren Nna Malḥa ɣef uɛrur-is terfed aqecwal n uzemmur, tban-aɣ-
d am tin yeɛyan, yenṭeq ɣur-s Dda Lmulud yenna-as :
- Aseggas-a ad teffɣeḍ axxam si zzit a Malḥa !
- Annaɣ a Lmulud a gma, lxir yefka-d Rebbi, tazmert ulac, ula d
arraw-iw yal yiwen anda t-iḍegger uɣrum amcum.
Dɣa newwet nɛedda, yuɣal yenna-d Dda Lmulud :
- Teẓram a tarwa, Fransa ur teṣṣaweḍ ara ad tenfu leqbayel si
tmurt-a, di ṭṭrad-nni iɛeddan ulac ayen ur xdimen ara ; ɣeḍlen,
gezmen rnan sserɣen ula s tmes tizemrin ula akken aqbayli yeqqim
di tmurt-is, ur yennejla, ur yerwil, ur yuggad. Tazemmur d azamul,
d tudert n uqbayli.
Yewwi-aɣ s axxam-is di taddart, yessuter i temɣart-is ad aɣ-d-
tesseww afenǧal n lqahwa, neqqim deg yiwet n texxamt iqublen

M

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 53 -

adrar n Ǧerǧer, Taleṭṭaṭ tessa s udfel, tuddar n At Wasif akked At
Sedqa ttmecruruqent seg yiṭij-nni n wass-nni, i yefkan ccbaḥa i
tuddar n leqbayel merra.

- S lferḥ d ameqqran i k-nemlal ass-a ! Am wakken teẓriḍ aql-aɣ di
tewwurt n usfuggel n umuli wis 31 n tefsut n yimaziɣen, kečč i yellan
d ssebba n tnekkra n yilemẓiyen isdawanen lawan-nni, acu ara aɣ-d-
tiniḍ ɣef wayen yeḍran ass-nni ?

- Di tazwara ilaq ad teẓrem belli mačči d nekk i yellan d ssebba n
tnekkra n tefsut n yimaziɣen, inelmaden n tesdawit n Tizi-Uzzu
necden-iyi-d akken ad asen-d-awiɣ asarag ɣef Yisefra iqburen n
teqbaylit, d adlis i d-yeffɣen ussan-nni kan, ihi mi d-uliɣ si Lezzayer
tamanaɣt, ḥebsen-iyi yimsulṭa di Mirabu neɣ Draɛ Ben Xedda, tidet
kan, ur fhimeɣ ɣef i wacu, uɣalen ssutren-d deg-i akken ad beddleɣ
ass i usarag-inu, mi nudaɣ ad fehmeɣ, imsulṭa wwin-iyi ɣer lwali i
yellan di Tizi-Uzzu taswaɛt-nni, yessuter deg-i akken ad as-beddleɣ
ass i usarag, imi liḥala ur terkid ara. Maca inelmaden di tallit-nni ur
asen-yeɛǧib ara lḥal imi adabu ur yebɣi ara ad d-tili temlilit gar-i
akked yinelmaden, ihi tagi d ssebba i yeǧǧan isdawanen akked
yilemẓiyen n tmurt n leqbayel ad d-kkren i wakken ad ssutren
amkan i tmeslayt akked yidles-nsen.
Di lweqt-nni, ur ilaq ara ad nettu, Tizi-Uzzu tella d abeḥri i turin,
yella umennuɣ ɣef tutlayt akked yidles amaziɣ, ɣef tugdut, ɣef
yizerfan n umdan akked tsertit s umata, imaziɣen n Lmerruk, wid n
Libya akked wid n Lezzayer ttwalin-tt d Lqebla, ihi awal ad d-nini
fell-as drus, taggara-agi texleḍ akka kra, meɛna melba ccek, ad d-yas
wass ad tuɣal ɣer wakken tella.

- Ma newwi-d awal ɣef yidles akked tutlayt n tmaziɣt tura ?

- Aṭas n leqrun i iɛeddan, mseḍfaren-d wa deffir wa, yal yiwen
yewwi amur-is, yetteggix yidles akked tutlayt-nneɣ am ugadir s asif,
am wakken i as-yenna umedyaz : xas fell-as la nettɛassa, kul aseggas
yečča seg-s. Aṭas ara as-yinin d awal kan, imi lmut mačči ɣur

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 54 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

umdan kan i d-trezzu, maca trezzu-d ula ɣur tɣermiwin, idelsan
akked tutlayin. Nadit deg umezruy mačči d yiwen i wumi teḍra.
Nniɣ-t-id yakan, ur nettmettat, ur nqebbel aḍerref, ur nteddu akked
yiqeffafen, ur nettuɣal d wiyiḍ. Ma ɣef tmeslayt, 3000 n yiseggasen
aya nekni d iskutiyen i ubaɣur n wiyiḍ, ncennu ccnawi n wiyiḍ,
nettmeddiḥ lemdeḥ-nsen, maca nnuba-nneɣ tura tezzi-d, ma yella
neṭṭes mazal lḥal, ass-a d nekni i d-iṣaḥ wawal, yerna d nekni kan i
terza temsalt ɣef tmeslayt-nneɣ, ulac wid i izemren ad aɣ-bnun
tameslayt ma ur as-nefki azal nekni.
Uran s tefniqt, s tlatinit, s tegrigit s taɛrabt s tefranisit, yiwen ur yuri
s tmaziɣt armi teqqim tmeslayt-nneɣ ur d-tufrar ara gar tiyiḍ, tezga
berra n unnar. Maca mazal-itt ara ass-a treṣṣa, tedder, tella !
Aselmed-ines ur yegdil ara am zik neɣ am di lweqt-nneɣ nekni,
asiẓreg n yidlisen s tmaziɣt yebda yettnerni seg useggas ɣer wayeḍ,
imdanen ur qqaren ara idlisen n tmaziɣt ddaw ubernus, tura ɛinani
icebba-iyi Rebbi idlisen n tmaziɣt ttnuzun ugar n wiyaḍ di
tesdelsiyin, annect-a yessefraḥ. Xas akken mazal yella lexsas di kra
n yiḥricen…

- Acu tenniḍ deg unekcum n Tamaziɣt di tmendawt n tmurt-nneɣ ?

- Umneɣ belli ad d-yas wass ad naweḍ ɣer lebɣi-nneɣ, imi akken
yebɣu yiɣzif yiḍ duleqrar ad yali wass, xas akken bdiɣ ttayseɣ.
Acuɣer armi ɣlin 126 n yilemẓiyen n tmurt n leqbayel akken adabu
ad yeqbel ad yessekcem tamaziɣt di tmendawt, annect-a uggadeɣ ad
yili d aɣebbar s allen acku aṭas n wayen nniḍen i iṛeggem udabu-a
ar tura ur d-iban wara, tameslayt akked yidles n tmaziɣt mačči d
tanuṭ neɣ d tarbibt ilaq ad as-yettunefk wazal akked lqima, icebba-
yi Rebbi, asmi ara ttwakksent yir tikta ɣef yidles akked tmeslayt n
tmaziɣt, tamurt-a ad tizmir ad tqerreb ɣer zdat, axaṭer abrid-a i d-
wwin am temcict i yeččan arraw-is, neɣ i ten-inekren. Rnu ɣer waya
Tamaziɣt d tutlayt taɣelnawt drus, ilaq usenṣeb-ines, ad tesɛu
allalen ugar n wayen i yettunefken akka tura.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 55 -

- I uselmed n tmaziɣt deg uɣerbaz azzayri ?

- Asmi bdiɣ aselmed-ines (n tmaziɣt) di tesdawit n Lezzayer aṭas n
yinelmaden i d-yettasen ad ḥeḍren i temsirin i d-ttawiɣ, ama ɣef
tjerrumt, taseftit akked tira s umata, walaɣ lebɣi meqqren ɣer
yinelmaden-a, imiren qqareɣ-asen ass-a 20 n yinelmaden azekka ad
ilin ugar, awal-a qqareɣ-t-id deg yiseggasen-nni n sebɛin, yerna nella
nesselmad s tuffra, mačči s wudem unṣib am wass-a acku
imḍebbren lawan-nni ur staɛrfen ara s tmaziɣt, cfiɣ nreggel si
tzeqqa ɣer tayeḍ akken ad xedmeɣ tamsirt-inu.
Ass-a la ttwaliɣ tamaziɣt d tilawt deg uɣerbaz, yeffeɣ leɛtab ɣer
tafat, meɛna annect-a ur d-yusi ara kan akka, d agdud s lekmal-is i
d-yerran tiɣri i uneḥbus ɣef leqraya deg useggas-nni n 1994.
Tisdawiyin ama n Tizi-Uzzu, Bgayet neɣ Tubiret tura suffuɣent-d
iselmaden n tmaziɣt, ihi llan wid yeččan aɣrum s tmeslayt-a am tid
nniḍen, maca mazal lxir ɣer zdat. Akka ar tura llant temnaḍin di
tmurt n leqbayel neɣ n timmuzɣa s umata ur qqaren ara tamaziɣt,
ad d-fkeɣ amedya; icenwiyen di Tipaza; ur tt-qqaren ara, imẓabiyen
di Tɣerdayt ternuḍ-d itergiyen di tneẓruft wama tura icawiyen, d
imexḍa wid tt-yeqqaren, ihi ɣef wannect-a i d-nniɣ yella lexsas, rnu
leḥrara ur nelli ara ɣer yimḍebbren teɛna temsalt, ihi ur ilaq ara ad
d-nini newweḍ maca asurif mazal-it ɣezzif, ur ilaq ara ad nebru i
ṭṭbel deg waman, akken qqaren at zik.
Imi iselmaden dɣa ttunemren ɣef waya, ṣawḍen ad sḥemmlen
tameslayt i warrac (yinelmaden) deg yiɣerbazen, ass-a ilaq tajmilt ad
asen-tuɣal akken ma llan, di lawan anida ilemẓiyen i irebḥen akayad
n lbak fernen ad ɣren tangiwin nniḍen di tesdawiyin n tmurt-nneɣ
la nettwali ass-a aṭas deg-sen ttextirin ad ɣren tamaziɣt akken ad
uɣalen d iselmaden n tutlayt-nsen, d aya i la iḍerrun di tmura i
yebɣan ad d-sbeggnen tameslayt-nsen, timeslayin n yigduden akken
ma llant banent-d acku arraw-nsent fkan-asent azal, akken yeqqar
umusanw n tesnilsit Ferdinand DE SAUSSURE : Tameslayt i tt-
irefden d wid i tt-yettmeslayen (La langue appartient à ses
locuteurs).

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 56 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- Iseggasen-agi ineggura, ladɣa seg umussu n tefsut taberkant ɣer da,
nuɣal nefreq yal yiwen acu n taɣect i d-yettawi, acu i yettwali Lmulud
At Mɛemmer yezmer ad aɣ-yezdi neɣ ad aɣ-yesdukel ?

- Urǧin xedmeɣ tasertit i wakken ad d-afeɣ ayen ilaqen ass-a, nekk
d amyaru d amnadi ɣef yidles akked tmeslayt-iw, ayagi ur yemniɛ
ara wiyaḍ akken ad xedmen tasertit, yal wa d aẓru i yezmer ad d-
yernu, acukan mačči s teɛdawt, mačči s lkerh, leḥsed, neɣ ad
trekḍeḍ gma-k akken ad tawḍeḍ s ayen tebɣiḍ, lameɛna ayagi yal ass
qqareɣ-t-id, akken yebɣu nili, ḥala idles akked tmeslayt-nneɣ, d wigi
kan ur ilaq ara ad nferreṭ deg-sen, imi d wi i d nekni, neɣ d wigi i d
nekk d kečč, d aya kan i izemren ad aɣ-yeǧǧ neddukel, ma d tasertit
a tarwa ilaq kan ad tebnu mačči ad tessedrem kra i aɣ-d-ǧǧan
yimezwura-nneɣ.

- Aṭas n warrazen i yewwin isem-ik. Tiddukla n yiselmaden n
tmaziɣt n ugezdu n Tizi-Uzzu tettheggi-d yal aseggas « Arraz n
Lmulud At Mɛemmer i Tzabut s tmaziɣt » i yinelmaden yeqqaren
tamaziɣt, acu tenniḍ ?

- Ayagi d ayen yelhan, yewweḍ-iyi-d lexbaṛ ɣef wayen txeddmem,
tessefraḥem inelmaden, ad ken-yessefreḥ Rebbi, ilaq ad teẓrem
belli terram-d asirem, tessawḍem ad ten-id-tessemlilem (igerdan)
deg yiwen wass ɣer yiwet n tzeqqa, yal yiwen tamnaḍt iseg d-yerza,
annect-a yessefraḥ igerdan-agi, uqbel ad ferḥen yimawlan-nsen,
tajmilt meqqret i wid i ken-yettɛawanen akken ad d-theggim ccɣel
yecban wagi. Ihi ssarameɣ-awen afud igerrzen, teɣzi n leɛmer i
temsizzelt-a. Di lweqt-iw, tamaziɣt tessekcam ɣer leḥbas, tura, ass-a
tamaziɣt tesseččay aɣrum, tettak arrazen i warrac, anwa ara s-yinin
ad d-yaweḍ wass-a !
Ur tettut ara llan aṭas n yirgazen nniḍen i yuklalen tijmilin am tigi, a
wi yufan ad ten-id-nemmekti ula d nutni acku yal yiwen deg-sen
acu i d-yerna i tmeslayt akked yidles-nneɣ.

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

- 57 -

- Deg usteqsi aneggaru, amek i tettwaliḍ imal n tmeslayt-nneɣ, ma
newweḍ ɣer tizi n lemnaɛ neɣ mazal amecwar ɣezzif ?

- Kullec deg ufus-nneɣ i yella, ass yecban ass-a timeslayin d ṭṭrad i
yettnekkaren gar-asent akken ad d-rebḥent kra n umḍiq deg
umaḍal-agi, ur ǧǧin kra akken ad aɣ-d-kecmen ɣer daxel n
yixxamen-nneɣ ama s tiliẓri-nsen neɣ s Internet i uɣalen ass-a
ibeddel timuɣliwin n medden, amaḍal yuɣal d taddart, da kečč,
tzemreḍ, ad teẓreḍ ayen yeḍran di Marikan di lawan anda yezmer
ad yili unejmeɛ di tejmaɛt n taddart-ik, kečč ur d-tewwiḍ s lexbar,
mačči akken ad sɣezfeɣ awal meɛna d allus ara d-alseɣ i wayen d-
nniɣ yakan, tameslayt akked yidles i ten-irefden d arraw-nsen, ass-a
yiwen ur yezmir ad ak-d-yawi lqut i warraw-ik, a bnadem ma ur
tekkireḍ ara ad txemmleḍ i yiɣallen-ik.
Ayen zemreɣ ad t-id-iniɣ di taggara, yerna ttuqenɛeɣ yis-s, ayen ara
rnuɣ di ddunit-a, ur ẓriɣ ara acḥal i yi-d-yeqqimen, agdud-inu,
akken tebɣu tiwɛir fell-as taluft, ad yizmir ad tt-yefru, i tebɣuḍ
tiɣzifeḍ a yiḍ duleqrar ad yali wass neɣ i yebɣu yesɛedda lbaṭel, tidet
am zzit, yiwen n wass ad d-tifrir.

Tagi d tadiwennit i d-ssugneɣ weḥd-i, yezmer ad yili yella
wanda maleɣ acku ulac yiwen i izemren ad yebḍu netta akked tikta-
ines, ihi yal yiwen deg-wen yezmer ad d-yessugen ayen yebɣa neɣ
akken yessen, nekk d tagi i d tamusni-w, ssarmeɣ kan ad tili d tin
ara yebnun mačči d tin ara ihudden. Ssebba tameqqrant n
tdiwennit-agi tella-d mi ttmeslayeɣ nekk akked umeddakel-iw
Abdenour Hadj-Said, nniɣ-as ttxemmimeɣ ad d-aruɣ tikkelt-a
yiwen uḍris ideg ara d-smeslayeɣ akk irgazen-nni n yiseggasen n
sebɛin akked tmanyin ad ten-steqsiɣ ɣef umussu n 80 « tafsut n
yimaziɣen », ihi seg wakken ad yiwɛir lḥal akken ad ten-id-sneṭqeɣ
akken ma llan, neɣ ahat ad ttuɣ yiwen deg-sen, teɣli-d tikti-agi n
« tdiwennit akked Lmulud At Mɛemmer ».

- 58 -

Tamaziɣt tura – Un 8-9 – H.C.A / yebrir-ɣuct 2011

Ddqiqa n tsusmi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->