P. 1
Tamazight Tura U1 Yennayer 2009

Tamazight Tura U1 Yennayer 2009

|Views: 90|Likes:
Published by idlisen

More info:

Published by: idlisen on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

îîan yiwen maca yal wa amek i as-iêulfa, yal wa
amek i as-d-yesseggra ussan. Mi ara $-d-tevru
twa$it, neqqar-as tenger, tekreh-a$ ddunit, iêqer-
a$ Rebbi, zi$ win umi teêkiv ad ak-d-yeêku kter. Ula d win
yeîîfen imi-s, yeqqar-as kan tgerrez êsu-k ar daxel yexnez,
yiwen wass ad d-yeîîerveq s yimeîîi.
Anwa deg-ne$ ur njerreb ara teqseê n waîîan n tayri ? Anwa
ileméi ne$ tileméit iêemmlen ur as-ffi$ent ara tirga mxalfa ?
Drus mavi. Taqsivt n Damya tecba yakk tiqsivin n tayri maca
akken ib$u mcubant, akken ib$u nefhem-itt, ay iêulfan ala win
yettewten, wannag win yewwten $as ma ijerreb ur yezmir ad
iêuss i tyita.
Asmi tella Damya d tanubit, ur tecbi ara timeddukal-is,
temgarad $ef tezzya-s. £as têemmel tavsa d uqeûûer maca
teççur d nniya, ahat aîas n wid i tt-yettkellixen ! Telha-d kan d
leqraya-s, tufrar-d $ef tezzya-s maççi s kra. Ahat d aya i tt-
yeooan tezgel tayri ne$ ahat d tayri i tt-izeglen segmi teêûa belli
baba-s yewâer maççi d kra, yezmer ad tt-yezlu lemmer ad tt-
yaf thedder d uqcic ulamma deg u$erbaz. Acêal d abrid i
tettergigi mi ara tekcem s axxam, teqqar-as : cukke$ iwala-yi-d
mi heddre$ d flan ne$ ahat yella win i s-yennan. Lêaûun ula mi
ara teddu yid-s tettaggad ad tt-yezlu deg ubrid yiwen ur iéerr.
Yu$al-as baba-s d lweêc !
Asmi tekcem tasnawit, tebda tettfiqi, tettwali tizzya-s akk sâant
imeddukal maca ur teêûi ara d acu-ten wafrayen n tayri d

A

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 85 -

leênana i yettilin gar urgaz d tmeîîut. Mi ara s-d-teêku toaret-
is tettwehhim kan d acu-t waya, maca teêûa d ayen yelhan i d-
irennun afud.
Teûber almi d aseggas wis sin, tu$al tekcem-itt tekti s alla$,
teb$a ad tjerreb, ad têemmel, ad telêu am nettat am tiyav. Na$
ula d nettat d taqcict ! Maca aya d amaynut fell-as, ur teéri ara
amek i tezmer ad d-tejbed aqcic i s-iâeoben $ur-s, yerna
tetsetêi aîas, weroin i d-tenni ala ula deg wayen ara tt-ivurren.
Tu$al tettezzi-as i yiwen weqcic iâoeb-as aîas. Tettqeûûir yid-s
maca deg wakken ur tessin ara d acu i d tayri, yu$al ireggel
fell-as, yettnadi tin ara s-yeççaren ul-is, ara yesseêmun
tafekka-s. Damya ur teêzin ur terfi, amzun ur d-yevri wara.
Teqqar i yiman-is : $as yeooa-yi xersum lemde$-d kra seg
udrar-agi umi qqaren tayri, tikkelt nniven ad lemde$ ugar,
akka asmi ara yim$ure$ ad iêmile$ s tidet yerna ad a$e$ win i
b$i$. Deg uqerru-s frant akk, teddez tebrez, mazal kan ad
tim$ur, teêûa akk abrid ara ta$, teéra amek ara tfak teqsivt-is n
tayri.
Asmi d-tewwi lbak, tekcem tasdawit, tebda tettfiqi ugar, tu$al
telêa d Ämer i tt-iêemmlen aîas, yessarem-itt i zzwao. Maca
nettat mazal ur s-tuki ara i tayri wannag tizzya-s ttwaxevbent
yakan, qrib ad gent ixxamen. Nettat $ef 20 iseggasen i tettidir
tudert i ilaq ad tt-tidir $ef 14. £as ma tura twala, tjerreb s
timmad-is maca iruê am wakken ur s-yeâoib wara di tayri-agi
i$ef yezga wawal ne$ ahat ifat-itt lêal. Tu$al tesserked iman-is,
teooa timsal ad ddunt akken i tent-irad win i tent-id-ixelqen.
Yiwen wass, mi d-tu$al seg tesdawit te$li di tedrujin n wexxam
terreé deg ufus azelmav. Mi âeddan 20 wussan, tu$al tettruêu
$er yiwen n umejjay (Nasim) yesselâab afus-is akken ad yu$al
am zik imi aîas i yeqqim ur iêerrek ara. Tu$al Damya tettêiri
melmi ara t-téer imi yettqeûûir yid-s, yettekkes-as $ef wul-is, ula
d nettat tettekkes-as lxiq. Têekku-as akk i$eblan-is, ulac d acu i
tetteffer fell-as. Netta da$en yeêka-yas-d akk tudert-is, yettaf
iman-is yid-s.
Äeddan wussan, Damya tfaq d yiman-is tetthuzzu-tt tayri-nni i
weroin tefhim, teêûa d wagi i tettraju acêal-aya, maca ur teéri
ara ansi ara s-tekk, ur teéri ara ma iêulfa ula d netta s ujajiê
yecban win yekkren deg wul-is nettat. Rnan kra n wussan

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 86 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

yu$al Nasim yessawal-as yal ass, tettâedday $ur-s, ttidiren kra n
lewqat deg yirebbi n tayri d lêamu-s. Damya tefreê aîas mi t-
tessen, ar $ur-s iêemmel-itt ula d netta tili ur telli tmara i t-
yerran ad yili yid-s, maca… ulac lebêer ur nesâi lmujat.
Yiwen wass, teffe$-d Damya zik seg tesdawit, tetteddu ad téer
Nasim akken ad teqqim ugar n wakud yid-s. Deg wayen akk
iâeddan d netta i as-d-yessawalen melmi i yestufa, tikkelt-a ur
as-tessawel nettat ur as-tâeggen, teb$a ad t-tessefreê, ad terzu
$ur-s melba ma yebna fell-as, ahat ad tt-iêemmel ugar.
Tetteddu ur teéri amek iâedda ubrid ur teêûi anwa abrid iseg
tekka. Tettwali kan udem n Nasim amek ara yu$al mi ara tt-id-
iwali ur yebni fell-as. Tettwali amek ara yazzel $ur-s ad tt-
iêennec $er yedmaren-is.
Mi tewwev ar wanda ixeddem, tekcem $ur-s tufa yiwet n
tmeîîut d ta$ezfant, tbedd aîas $er yiman-is maca tban-as-d
tûeêêa, ur tt-yu$ wara, $ef wacu ihi i d-tusa s amejjay ?
Damya tebda keççment-tt tesmin, ur tuksan ara. Ur teêûi ara
anta-tt ne$ d acu i tt-id-yewwin $er Nasim maca terra-d avar
$er deffir, tesmenyaf ad ten-teoo ad kfun ameslay.
Mi la t-tettraju tkuffer, iâreq-as wayen i teb$a ad t-texdem, di
dqiqa-nni tettu belli tusa-d akken ad t-tessefreê. Aîas n
tektiwin i d-yerzan s aqerru-s, ttna$ent deg walla$-is anta i
iûeêêan, anta ara textir Damya… Cwiî akka teffe$-d tmeîîut-
nni, tsellem $ef Nasim, tekka abrid n tewwurt tettecmumuê.
Twehha-yas i Damya ad tekcem terna tedâa-yas s tujjya.
Damya yuli-tt lêamu s aqerru maca tecmumeê-as ula d nettat,
tesnemmer-itt s tmara. S lem$awla tekcem $er Nasim s zzâaf.
Uqbel ad t-id-yali wawal, tserreê-as-d i snesla n tuttriwin, tin
$ef tin, ur t-teooi ara ad as-d-yerr : anta-tt tinna ? D acu i
txeddem dagi ? D acu-yak-tt imi tsellmev fell-as ?…
Nasim ur t-yeffi$ ara leâqel, yerked aîas ula di temsal i izemren
ad huddent amdan, yeéra d acu i ixeddem, ur yettu$al ara $er
deffir, ur inekker ara ayen yexdem ufus-is, ahat d aya i yeooan
Damya têemmel-it ugar. Nasim yeêûa ad d-yas wass-a, d
ulaqrar yiwen wass ad teêûu s tidet. Yekker-d, iqubel-itt udem
s udem, yerfed-d afus-is azelmav, yesken-as-d taxatemt $ef
uvav-is, yenna-yas : mazal ur zwioe$ ara maca xevbe$-tt-id
aggur-agi. Damya tessusem, teqber, awal ur tt-id-yuli. Tewhem

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 87 -

imi deg wayen iâeddan weroin teéri taxatemt-nni. Tcukk deg
yiman-is, ur teêûi ara ma itekk-itt ne$ d nettat i yedre$len s
leêmala, âerqent-as akk.
Yeârev ad as-yessefhem tamsalt maca t$a, truê deg-sent. Ayen
akk i tesâedda yid-s iâedda-d gar wallen-is, ur tesli i wawal seg
wayen i d-yerna. Yu$al yenna-yas : êemmle$ aîas Liza, d nettat
i d tayri n tudert-iw, d awez$i ad tt-ooe$ ne$ ad tt-beddle$ s
tayev, d nettat i yellan $er tama-w ama di lferê ama di lqerê,
maca ur s-qqar ara dir-iyi, ur iyi-tezzem ara, fhem-iyi-d akken
i kem-fehme$ deg wayen yezrin.
Mi d-yekfa imeslayen-is, Damya ççurent-d wallen-is d imeîîi,
têuss i wul-is ye$li-d, tafekka-s tecrew. S tmara, amzun yella
win i tt-ixenqen tenna-yas : ifut-iyi lêal tura, êemmle$-k.
Tusa-d akken ad t-tessefreê, ad tefreê mi ara t-twali yefreê,
taggara tu$al s wul-is yettquddur. Ur yezmir êedd ad iéer d
acu i t-yettrajun $er zdat, ayen akk umi nesseêsab d ilem.
Teffe$-d Damya, teîîef iman-is, terra imeîîawen $er daxel. Mi
tewwev s axxam, teâzel iman-is di texxamt, tebda tessalay
leêsabat i teqsivt-is. Yemlal lkerh d leêmala deg wul-is. Ur
tumin ara kullec yekfa gar-as d Nasim, tevra-yas am lmut i$ef
ur tebni. Ayen akk yekka yiv nettat d imeîîi, cuffent wallen-is.
Azekka-nni ur teéri amek i d-tesâedda ass di tesdawit. Zik,
tettraju kan tameddit akken ad tâeddi ad téer Nasim, tura
xerben-as lec$al, tettawi tettarra.
Tameddit mi d-tetteddu s axxam, teârev akk ad teîîef iman-is
maca ur teûbir ara. Tâedda ad téer Nasim. Mi tewwev $ur-s,
iban-as-d am wakken d ayen yettu kra i d-yevran, amzun ur
tesâiv i d-yellan.
Teârev Damya ad as-tessefhem liêala ideg tella d waîîan i s-d-
yesseggra, tettêellil-it ur tfaq d yiman-is amzun teb$a ad tili
yid-s ulamma yezweo. Xerbent-as akk. Xelvent-as akk, tu$al
thedder kan, tettserriê-d kan…
Ma d netta yewhem amek i tezmer ad teqqim yid-s netta
iêemmel tayev. Yessen-itt d taqcict yetturebban. £as ma yeêûa
yakan uqbel Liza d acu i d azal n tayri d waîîan i as-d-tesseggra
tayri-s tamezwarut maca d awez$i ad iêuss i wayen umi têuss
Damya ass-nni. S taéeyt d teqseê, yessayes-itt, yu$al am
wakken yeâya deg-s, iwehha-yas ar tewwurt, yenna-yas : nekk

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 88 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

zewoe$, êewwes $ef tezzya-m, ur am-b$i$ ara lexûara, amkan-
im yella deg wul-iw ma teb$iv ad neqqim d imeddukal n lebda.
Lemmer teldi lqaâa tili tt-tessebleâ.
Ur tumin ara yezmer ad as-d-yini awalen am wigi. Asmi llan
akken yella ênin aîas $ur-s, ur as-teqqarev ara akk d win.
Teîîef-d ul-is, terra-d s axxam. Tikkelt-a tuyes, teêûa yekfa yakk
wayen i tessaram d Nasim. Temvel-it deg wul-is akken ad
yeqqim lebda.
Iâedda waggur, sin,… aseggas, Damya mazal ur tesskew ara
imeîîawen-is. Nasim yezweo, nettat yedda-d wul-is, tenzef,
teggumma ad t-tettu. Teârev ad tiêmil wayev, ulac. Tettâedday
seg uqcic $er wayev akken kan ad tettu Nasim imi teéra ur
tezmir ara ad têemmel wayev am netta. S kra n win i tt-
yeb$an, $as ur t-ixuûû wara, ad tesâeddi yid-s aggur ne$ sin ad
t-tbeddel s wayev. Tu$al tewwi abrid n lexûara.
Iâedda useggas d wezgen $ef teqsivt-is d Nasim maca ur t-tettu
ara, ur ten$is ara tayri-s $ur-s, ur iêerrek ara wul-is $er wid-
nni i tt-yeb$an. Mi ara temlil yid-s, $as tt$imin am yimeddukal,
mazal têekku-yas i$eblan-is lad$a wid n twacult-is maca ul-is
$er daxel yeêreq. Mi ara tâeîîel ur t-twala ara, tettergigi mi ara
t-tqabel, tteâraqen-as lehdur, amer tufi ad tt-yeîîef gar
yifassen-is…
Aîas n wid d tid i s-yeqqaren tzemrev ad tettuv tayri
tamezwarut ma yella telliv d wayev umi ara teldiv ul-ik maca
cukke$ d awez$i ad tettu Damya Nasim akken ib$u yili win ara
yeîîfen amkan-is. Ahat ad tt-yesserked maca ur t-tettu ara.
Zrin sin yiseggasen $ef Nasim, Damya tessen Rayan, d ileméi
yecbeê aîas. Iêemmel-itt seg wass amezwaru mi tt-iwala. Ula d
netta tâedda fell-as. Yella iêemmel yiwet teqcict n taddart-is,
yelêa yid-s 4 iseggasen, yevmeâ ad tecrek yid-s tudert-is maca
textar ad tidir d umigri ara s-yefken ugar n ttawilat $as ma ad
txaû di tayri. Rayan yeqqim d awêid azal n 4 iseggasen nniven
almi d asmi i iwala Damya deg yiwet rreêba n yisaragen. Ur
yeêûi amek i tekcem s ul-is, ur ifaq ansi i tâedda. Ad as-tiniv d
Rebbi i ten-yessemlalen. Lêaûun iâceq-itt seg wul, yessarem ad
tt-yexveb akken ur as-tverru ara am tmezwarut.
Damya teqbel ad tili yid-s. Tikkelt-a d tikkelt taneggarut i
teârev ad tettu Nasim yerna tessarem seg wul ad taf iman-is

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

- 89 -

yid-s $as ma teéra ur t-tettiêmil ara am wakken têemmel
Nasim. Mbeâd sin wagguren ideg ttemlilin yiwet ar snat n
tikkal i yimalas, Damya têuss i yiman-is texneq, tegguma ad
tettu Nasim, ahat tettiêmil-it ugar, yerna téerr-it aîas n tikkal.
Ur tettaf ara iman-is mi ara tili d wergaz. Ur ten-tekrih ara
maca teêûa ur tezmir ara ad tiêmil wayev. £as ma twala tiyav
âawdent assa$ d yergazen nniven, êemmlent-ten maca yal wa
amek iga, nettat almi d tura i tfaq yemmut wul-is.
Teârev ad as-tessefhem i Rayan maca ifut-it lêal ula d netta,
iêemmel-itt seg wul, ur iûebber ara fell-as aken ur teûbir ara
$ef Nasim. Ifhem-itt akken ur tt-ifehhem yiwen maca tejreê-it
akken i tettwajreê nettat. Wissen kan anta ara ijreê netta imi
ddunit-agi d snesla, win yewwten ad yettwet, win yettewten ad
yewwet.
Teqqim-d Damya i yiman-is, tefka lweqt i loerê-is amer ahat ad
d-yawev wass ad yeêlu ne$ xerûum ad yeqqar. Teb$a ad tekreh
Nasim akken ad d-tâiwed talalit, ad d-yilqiq wul-is $er Rayan
maca ur tuksan ara, têemmel-it nnig leb$i-s yerna ur tesâiv i s-
yexdem n ccer, yezga $er tama-s ama uqbel ne$ mbeâd mi
teêûa $ef Liza. Iêseb-itt am weltma-s maca ulac i yesseqraêen
am win iêemmlen ur yettwaêmel ne$ yettwaêmel akken
nniven.

- 90 -

Tamaziɣt tura - Un 1 - H.C.A. / yennayer 2009

Tayri tamezwarut

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->