CORNELIU STANCIU

INTRODUCERE ÎN PSIHOFIZIOLOGIE

Integrarea neuroendocrină
EdiŃia a 4-a

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Editură acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior
Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României STANCIU, CORNELIU Introducere în psihofiziologie: integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu. Ed. a 4-a Bucureşti: Editura FundaŃiei România de Mâine,2007 ISBN 978-973-725-975-2 159.91 575.87:611.8+611.4

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii. Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Redactor: Andreea DINU Tehnoredactor: Magdalena ILIE LaurenŃiu Cozma TUDOSE Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 22.10.2007 Coli tipar: 13 Format: 16/61×86 Editura FundaŃiei România de Mâine Bulevardul Timişoara, Nr. 58, Bucureşti, Sector 6, Tel./Fax.: (021) 444 20 91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

CORNELIU STANCIU

INTRODUCERE ÎN PSIHOFIZIOLOGIE
Integrarea neuroendocrină
EdiŃia a 4-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

Reflectarea ca proces universal……………. I.1..2. III.1. III.. Pompa de Ca2+………………………. Celula ca sistem termodinamic………………………………… II.2. II.3.. Integralitatea organismului ca sistem termodinamic…. SECłIUNEA I ORGANISMUL ŞI CELULA I. I.1. Neuronul – celulă excitabilă şi secretorie…………………….1.. II. III.2. 1. 1... 2.3.. III. 2. 9 11 11 11 12 13 14 15 15 17 21 21 21 22 24 25 35 42 43 45 54 54 55 57 57 60 61 61 61 63 5 .. Sistemul adenilatciclazei…. Mecanismul de schimb antiport Na+/ H+………. 2. SECłIUNEA a II-a COMPONENTA NERVOASĂ A SISTEMULUI INTEGRATOR III.2. Alcătuirea şi structura sistemului…………………….3.3. 2. Alcătuirea şi structura neuronului……………………….3.. 1. 2. Organizarea funcŃională a celulei……………………….2.3. Organismul uman ca sistem termodinamic……………………. I..1. Organismul viu ca sistem termodinamic…………………….1. I. Integrarea sistemului viu……………………………. III.. Celula ca sistem deschis………………………… II.3. 2. Organitele celulare şi rolurile lor…………. 1.3. Specializările funcŃionale ale celulelor……. Mecanisme implicate în asigurarea excitabilităŃii neuronului…. 1.1.1. III. I. 1.. 2. 1. Sistemul enzimatic de comunicare…….. 1.3.. 2. 2. I.2. I. 2. Sisteme enzimatice la nivelul membranei neuronale… III. Reglarea metabolismului celular………………. Alcătuirea şi structura celulei…………………. 2.CUPRINS INTRODUCERE…………………………………………………….1.. III..1. II. Sistemul fosfatidilinozitolkinazei………………. Relativitatea tipologiei funcŃionale a celulelor…. Pompa de Na+-K+……………………. III. Pompe ionice……………………………………. 1.. 1. II.. 2. III. ModalităŃi de integrare……………………… II. II.. 2. Sistemul enzimaticenergetic (ATP-azele).1. 2.2.. Tipuri de sisteme…………………………………….2. 1. Conceptul de sistem………………………………………….2.2.2. III.2. 2..3.2.

Codificarea semnalelor la nivelul zonei de intrare…………………………………….1.1. 3. 4. Geneza PA la nivelul receptorului… V.5...1. 3.2. IV. IV.. 3. III. 7. 2.1.1. Sistemul receptor al membranei………………… III.1. III.3. IV. Uzura şi moartea neuronilor………………………………… IV.1.1. Procese electroionice la nivelul membranei neuronale…. IV. Modelul ocluzării…………………….6. 3.1.2.2. Decodificarea semnalelor la nivelul butonului terminal…………………………………… IV. Recodificarea semnalelor la intrarea pe axon…………. III. III. 1..2. V.. III.2.. Deschiderea (activarea) canalului ionic…. Ierarhia arcurilor reflexe………………………………………. 1. Polaritatea funcŃională a neuronului………………………….3. Neuronul . Geneza şi întreŃinerea potenŃialului membranar de repaus (fluxurile ionice active)…………………….3.. IV.1. Propagarea potenŃialului de acŃiune……………….2. Receptorul……………………………………. 3.2.3. 1. 1.4. 3.1. 3. V.5. III.. Organizarea funcŃională a sistemelor receptoare………………………… 6 65 66 66 68 71 73 73 75 75 76 78 80 81 82 83 84 86 87 88 90 90 91 93 95 95 96 97 100 101 102 104 104 104 105 106 . + + III. 5. III... Canalul ionic ca sistem cu mai multe stări posibile…………… IV. 3.………… III. 1. III. 1..1. Mecanismul de funcŃionare a canalului ionic…… III. Fluxurile ionice pasive sau desfăşurarea potenŃialului de acŃiune……………….2.3. Geneza şi desfăşurarea potenŃialului de acŃiune (fluxurile ionice pasive)………………………….III.2. 2. 3. III.1. Pompa de Na -K –mecanism homeostazic cu autoreglaj…… III. 2. Arcul reflex ca sistem cibernetic…………………………………… V. 5. Plasticitatea sinapsei………………………………………….1.2. 1.2. Mecanisme implicate în realizarea secreŃiei neuronale.componentă a sistemului cibernetic elementar………. V.1..2..1. 3. Efluxul pasiv al ionilor K+……. 2. 4.1. Influxul pasiv al ionilor Na+…. Viteza de propagare a potenŃialului de acŃiune………. Excitabilitatea neuronului……. IV. InterfaŃa ieşire-intrare………………………………………. V.…………………..1. III. Numărul critic de canale deschise şi pragul de detonare a PA. Modelul barierelor (porŃilor)…………. III..1. III. 2. 1.. Arcul reflex elementar………………………………….5.1. 1. 2. Mecanismul transmisiei sinaptice (comunicarea la inferfaŃă)… III. Controlul polului de intrare………………………….2.. Controlul polului de ieşire…………………………. IV. 6.

3.1. 2. 2. Activitatea integratoare a organelor nervoase…………………… IX. Caracterul unitar al integrării………………………………… IX. Calea eferentă a arcului reflex supraelementar… V.1. 2.1. Scăderea excitabilităŃii în jurul focarului (concentrarea)…………………………………. Centri nervoşi ca sisteme logice cu mai multe stări posibile.1.2. Centrul nervos al arcului reflex elementar……. 1.……………………………… 108 115 116 116 117 118 121 122 123 125 126 126 129 129 131 132 134 137 139 139 139 141 142 143 144 146 146 147 149 149 152 155 161 161 162 7 . 1.2.1... Adecvarea receptorilor…………….5. IX. RelaŃii interneuronale în cadrul arcurilor reflexe……………… VI.1. 1. VII. VIII.4. 1. Arcul reflex supraelementar……………………………. Mesajul hormonal……. Ganglionii vegetativi……………………………………. NoŃiunea de organ nervos………………………………………. V.………………………………………….4. Creşterea excitabilităŃii în jurul focarului (iradierea)…. InterrelaŃii nonsinaptice între prelungirile neuronale…. Integrarea endocrină……………………………………………… XI. CondiŃionarea reflexă………………………. V. 1. NoŃiunea de centru nervos…………………………………. 2. 2. 2. XI. Calea aferentă inversă a arcului reflex………… V.1. Calea eferentă a arcului reflex elementar……… V. 1. Efectorul……………………………………… V.……………….. 2. VI. VIII.. 1.1. 1..3.2. 2.2.6..2. V. 1. V. X. Calea aferentă a arcului supraelementar……….1. VII. Calea aferentă a arcului reflex elementar………. Modificări de excitabilitate în jurul focarului stimulat……… VII. VII. VII. V. Specializarea receptorilor………….. 1. 2.4. 1.. Iradierea şi concentrarea în suprafaŃă şi în volum…. 1.V.3.5.………………………………… VIII. 2.3. 1. FormaŃiuni ganglionare…………………………………………. SecreŃia de hormoni………….. VII. RelaŃii nonsinaptic între corpii celulari………………. InducŃia simultană şi consecutivă…………………....2.2. Centrii nervoşi……………………………………………………. 1. V. Centrul nervos al arcului reflex supraelementar. VII. RelaŃii sinaptice (circuite neuronale)………………………… VI. Privire generală asupra analizatorilor……………………………. InterrelaŃii nonsinaptice……………………………………… VI. 2. SECłIUNEA a III-a COMPONENTA ENDOCRINĂ A SISTEMULUI INTEGRATOR XI.1. 1.1..1. 2. 2. VII..2. Ganglionii senzitivi……. VI. V.……………………………………. 1.

3..………………………… XI.. 4. Integrarea neuroendocrină în plan energetic……….2.. XII. 4. 3. Integrarea neuroendocrină în plan material………. XII. Integrarea neuroendocrină în plan informaŃional… XIII. 6. 163 164 167 168 171 173 174 177 180 180 183 190 192 193 196 199 207 8 .. Integrarea neuroendocrină în mediul extern………………… XII. Sferele integrării fiinŃei umane…………………………………. 2.2. XI. Integrarea neuroendocrină în plan termic…………. ParticularităŃile integrării neuroendocrine…………………… XII. XII.1.. 3. XII. Integrarea neuroendocrină în plan chimic………….…………………………… SECłIUNEA a IV-a SISTEMUL INTEGRATOR NEUROENDOCRIN XII. 3. 7. Arcul şi actul reflex neuroendocrin………………………….. Structura subsistemului endocrin……………………………. Integrarea neuroendocrină………………………………………. 1. XII. 4. Arcul şi actul reflex endocrin…….. 4.1.. 3. Timpul reflex în integrarea endocrină………………………. XI.XI... Integrarea neuroendocrină a mediului intern………………. Sferele integrării endocrine……. 5.. Bibliografie selectivă………………………………………………….. 4. XII. Nivelurile de organizare a subsistemului endocrin…………… XI.. XII.

cât şi în privinŃa schimburilor. dar nu oricât de redus. specifică lumii vii. Aceste modalităŃi de realizare şi menŃinere a constanŃei. biochimici şi fiziologici. sistemul este viu numai în măsura în care reuşeşte să-şi menŃină entropia la un nivel redus. sunt reprezentate de procesele integratoare ce cad în sarcina sistemului neuroendocrin.INTRODUCERE Organismul viu este un sistem numai în măsura în care deŃine o anumită alcătuire – reprezentată de totalitatea părŃilor sale – şi o anumită structură – reprezentată de totalitatea relaŃiilor semnificative dintre acestea. Or. energie şi informaŃie. condiŃionând în mod egal calitatea acestuia de a fi viu. care devin selective. ambele calităŃi. ceea ce conferă sistemului viu o nouă dimensiune – cea psihologică. Primul este acela al trecerii ei de la forma pasivă la forma activă. Singura soluŃie este acceptarea de către sistemul viu a unei anumite toleranŃe atât în privinŃa constanŃei parametrilor proprii. MenŃinerea toleranŃei între limite relativ apropiate. aflate într-o vădită contradicŃie. în condiŃiile realizării unor permanente schimburi cu ambientul. Întrucât viaŃa însemnează ordine. În baza acestor relaŃii de schimb organismul viu împreună cu ambianŃa sa intimă formează un sistem termodinamic în cadrul căruia el reprezintă componenta cu evoluŃie rapidă. În fine. El este un sistem deschis întrucât realizează cu ambianŃa proprie schimburi de substanŃe. deci. inevitabilitatea abaterilor izvorăşte din calitatea de sistem deschis a acestuia. tocmai limitele acestei toleranŃe exprimă nivelul entropiei sistemului viu: cu cât distanŃa dintre ele este mai redusă. care devine relativă. În timp ce caracterul necesar al corectării izvorăşte din calitatea de sistem antientropic a organismului. chimici. Al doilea este momentul în care reflectarea activă devine şi conştientă. Expresia biologică a entropiei optime este homeostazia sistemului viu. cu atât nivelul entropiei este mai coborât. păstrarea entropiei la un nivel redus. La rândul ei. Între necesitatea invariaŃiei parametrilor de stare (calitatea de sistem antientropic) şi necesitatea realizării schimburilor (calitatea de sistem termodinamic deschis) se naşte astfel o contradicŃie ce nu poate fi rezolvată în favoarea nici uneia dintre părŃi. al treilea 9 . starea de invarianŃă relativă a tuturor parametrilor săi fizici. Integrarea ca proces are la bază principiul universal al reflectării. Faptul că o anume toleranŃă este obligatorie denotă că şi reducerea nivelului entropiei sub o anumită limită este dăunătoare sistemului viu. implică necesitatea existenŃei unor modalităŃi de corectare a abaterilor inevitabile. reflectarea în lumea obiectivă cunoaşte un continuu proces de devenire în cadrul căruia se pot distinge trei momente esenŃiale.

iar organismul dobândeşte şi dimensiunea psihologică. fiinŃa umană devenind cvadridimensională: bio-psiho-socio-culturală. mai puŃin dezvoltat. Acceptarea presupune. La om. ea fiind atât retroactivă – prin învăŃarea mijlocită şi – constatativă – prin învăŃare nemijlocită –. omul devine. cât şi anticipativă – prin intuiŃie creatoare. ci şi creatorul lumii. Aceste organisme deŃin o singură dimensiune – cea biologică. ci ea se raportează acesteia şi şi-o raportează sieşi încât integrarea devine un proces complex şi cu dublu sens: dinspre fiinŃă spre lume şi dinspre lume spre fiinŃă. prin aceasta sistemul viu dobândind alte două dimensiuni: cea socială şi cea culturală. singur a modelat-o. dezvoltarea lor ulterioară implicând integrarea progresivă prin mecanisme neuroendocrine în cele patru sfere ale existenŃei şi devenirii – biologică. fiinŃa umană nu are doar determinare istorică. ci şi autodeterminare. Din acest motiv. ci şi un obiect de acceptare pentru aceasta. Încât. produsul propriei sale creaŃii. Trăind şi evoluând într-o lume pe care. reflectarea presupune o sumă de relaŃii între un reflectant şi un reflectat. 10 . dezvoltarea sistemului neuroendocrin este în măsură să asigure o reflectare nu numai activă şi conştientă. procesul de devenire a reflectării este. fiinŃa umană se dovedeşte a fi nu numai produsul. iar criteriile – judecăŃi de valoare. Încât. integrare bazată pe învăŃarea mijlocită şi nemijlocită şi pe memorie. având atributul de a fi raŃională ea este şi critică. în fapt. în fapt. Prin integrare fiinŃa umană nu se conformează ad-literam unei lumi date. concomitent în cele trei segmente temporale. criterii. Întrucât reflectantul este reprezentat de sistemul viu. De aici şi imensa responsabilitate ce o incumbă integrarea raŃională a fiinŃei umane. psihologică. Ea se pune în acord cu lumea numai în măsura în care aceasta se dovedeşte conformă principiilor şi idealurilor specific umane. celor trei momente enumerate mai sus le corespund anumite stadii evolutive ale sistemului viu. Aflată la capătul unui lung proces evolutiv.este momentul în care reflectarea activă şi conştientă devine şi raŃională. ci şi responsabilă de propria ei existenŃă şi devenire. Capacitatea sistemului neuroendocrin de a achiziŃiona şi stoca informaŃia face posibilă integrarea simultană în trei segmente temporale – prezent. ci şi raŃională. Lumea nu este numai un cadru în care fiinŃa trebuie acceptată. comparativ cu cel al animalelor superioare. integrarea fiinŃei umane ca procesualitate se dezvoltă şi în plan ontologic într-o manieră similară. Cele patru dimensiuni sunt date prin naştere doar ca premise. un rezultat al evoluŃiei organismului. în mare măsură. trecut şi viitor –. Ca proces. Reflectarea este doar activă la toate plantele şi la animalele al căror sistem neuroendocrin este. fiinŃa umană poate fi considerată ca reprezentând acel nivel de evoluŃie al Naturii de la care aceasta devine nu numai conştientă. socială şi culturală –. În dezvoltarea lui ulterioară sistemul neuroendocrin atinge acel nivel de dezvoltare de la care reflectarea devine şi conştientă. Bazată pe formele cunoscute ale reflectării. al cărui punct de pornire s-a aflat în lumea nevoie. însă. Integrarea în cele patru sfere ale existenŃei şi devenirii. în caz contrar fiinŃa umană purcede la schimbarea lumii în sensul umanizării ei.

Aceste raporturi conferă sistemului calitatea de întreg. însă. Deşi sistemul nu poate exista decât în baza unei anumite alcătuiri. la rândul ei. În acest context sistemul nu este decât un model al unei anumite realităŃi creat cu scopul să asigure înŃelegerea corectă atât a ansamblului real şi a părŃilor în cadrul acestuia. Alcătuirea şi structura sistemului Totalitatea părŃilor unui sistem defineşte alcătuirea acestuia. de structură. însuşirile sistemului sunt ireductibile la suma însuşirilor părŃilor componente. Primordialitatea structurii în raport cu alcătuirea nu trebuie înŃeleasă. Întrucât între anumite componente date nu se pot stabili oricâte şi orice fel de relaŃii. în mod simplist. structura sistemului devine. I. au totuşi semnificaŃii (funcŃii) diferite 11 . fie prin înlocuirea unora dintre componente. în primul rând. Fiind rezultatul unei asocieri integrative (şi nu sumative). Raportat la realitatea pe care o defineşte. dependentă de calitatea părŃilor. Pentru ca un sistem să treacă la o formă superioară de structurare sunt necesare şi anumite schimbări în însăşi alcătuirea sa. Conceptul de sistem Sistemul reprezintă o totalitate de părŃi ce coexistă în baza unor raporturi de intercondiŃionare. deşi conŃin aceeaşi alcătuire (aceleaşi litere). sistemul nu este decât o creaŃie teoretică simplificatoare rezultată din sinteza celor mai semnificative cunoştinŃe parŃiale obŃinute prin analiza acelei realităŃi. cât şi a raporturilor sale cu lumea exterioară. exemple din lingvistică unde mai multe cuvinte (sisteme). plusul calitativ astfel dobândit dă conŃinut integralităŃii sistemului. iar totalitatea relaŃiilor semnificative dintre ele defineşte structura sistemului. de entitate distinctă prin însuşirile şi funcŃiile sale. fie prin valorificarea altor însuşiri ale componentelor vechi. 1. 1. totuşi. existenŃa şi funcŃiile sale sunt determinate.1. ORGANISMUL UMAN CA SISTEM TERMODINAMIC I. de regulă. Pentru a convinge asupra primordialităŃii structurii în raport cu alcătuirea se aduc.SECłIUNEA I ORGANISMUL ŞI CELULA I.

În acest exemplu. se apelează la o propoziŃie sau frază şi nu la cuvânt: „Speram să nu te mai văd. derutantă chiar. aceleaşi cuvinte (speram. I. După caracterul evoluŃiei în timp sistemele pot fi entropice şi antientropice. văd). 1.datorită tocmai modului diferit de interrelare (structurare) a părŃilor (literelor) (exemplu: arme. aşa cum este cazul organismului viu. Deşi o asemenea exemplificare este sugestivă. asemenea sisteme se integrează în sistemul închis. obligate la permanente schimburi de substanŃă. utilă chiar unei analize sumare. este o mărime ce caracterizează evoluŃia sistemului şi nu starea lui. aşa cum sunt organismele vii. atunci când se urmăreşte înŃelegerea în profunzime a valorii raportului structură – alcătuire în determinarea calităŃii sistemului. din acelaşi domeniu. care se evaluează numai în plan energetic. atunci situaŃia se modifică profund. dovedindu-se ceea ce nu se putea dovedi în primul caz şi anume că schimbarea structurii în baza aceleiaşi alcătuiri determină modificări calitative nu numai la nivelul întregului (sistemului). asemenea sisteme intră în alcătuirea celui dintâi. După raporturile cu ambianŃa sistemele sunt de trei tipuri: a) sistem izolat care. Tipuri de sisteme Din unghiul de privire al celor ce ne interesează aici sistemele pot fi clasificate după trei criterii: a) raporturile cu ambianŃa. Ca sisteme deschise. b) caracterul evoluŃiei în timp şi c) modul de întreŃinere a funcŃionalităŃii. întrucât nu are frontiere. atât substanŃă şi energie. ci şi la nivelul elementelor componente preexistente cărora schimbarea le pune în valoare alte valenŃe (semnificaŃii) (ceea ce nu era posibil în cazul literelor care nu au decât semnificaŃie grafică). aşa cum este cazul planetei Terra. rame. sunt dependente în existenŃa lor de prezenŃa „partenerului” de schimb numit ambient. ci în valoarea diferită a vitezei de creştere a entropiei. b) sistem închis care schimbă cu exteriorul doar energie. nu realizează schimburi. Dacă. ea este nepotrivită. Antientropice pot fi numai sistemele deschise. primesc alte semnificaŃii (funcŃii). în această situaŃie este Universul. sistemele antientropice intră în competiŃie pentru resursele comune existente în acel sistem închis.2. energie şi informaŃie. c) sistem deschis care schimbă cu ambianŃa. Între cele două tipuri de sisteme – entropice şi antientropice – diferenŃa majoră constă nu în valoarea diferită a entropiei. cât şi informaŃie. împreună cu care formează un sistem termodinamic. inversate ca ordine. componente ale sistemului închis (Terra). mare). 12 . Nu speram să te mai văd”. Sistemele deschise antientropice. Entropia. prin frontierele sale.

un anumit grad de dezordine fiind esenŃial pentru existenŃa şi. cu evoluŃie rapidă şi aceea a ambientului ca sistem deschis entropic. În acest sistem coexistă două tipuri de structuri: aceea a organismului viu ca sistem deschis antientropic. pe baza valorii şi semnificaŃiei răspunsurilor (ieşirilor). pentru devenirea sa. Organismul viu ca sistem termodinamic Ca sistem deschis.După modul de întreŃinere în timp a nivelului funcŃionalităŃii proprii sistemele deschise sunt de două tipuri: sisteme cu reglaj şi sisteme cu autoreglaj. Organismul viu îşi menŃine viteza de creştere a entropiei la un nivel redus cheltuind în acest scop o parte importantă din energia de care dispune. prin scăderea dinamicii sistemului viu. 2. aer. sau şi a intrărilor. ci spre o valoare optimă a acesteia. componenta biotică (celelalte vieŃuitoare) deŃine o pondere superioară componentei abiotice (apă.). Sistemele cu autoreglaj (organismele vii) se caracterizează prin existenŃa unor mecanisme bazate pe conexiunea inversă (feed-back) care permite corectarea comenzilor. cu evoluŃie lentă. atunci când rezervorul se află într-o anumită stare. obligat la permanente schimburi materiale. ExistenŃa celor două tipuri de evoluŃie face ca. Ca sistem antientropic organismul viu nu tinde spre o valoare maximă posibilă a ordinii sale interioare (entropie minimă). DiferenŃa esenŃială dintre aceste două tipuri de sisteme constă în modul de corectare a abaterilor. de tip special numită sistem termodinamic organism-mediu. ea nu este atât de mare ca aceea a sistemelor pur fizice întrucât. I. mai cu seamă. La nivelul ambientului. În cadrul sistemului termodinamic organism-mediu cele două structuri se diferenŃiază şi prin valorile diferite ale entropiei. inerente funcŃionării oricărui sistem. deşi viteza de creştere a entropiei se situează la valori mai ridicate. în alcătuirea mediului extern organismului. mediu intim sau mediu extern. Oricare organism viu 13 . atunci sistemul termodinamic se distruge prin identificarea celor două structuri (moartea organismului). energetice şi informaŃionale. sol etc. componenta cu evoluŃie rapidă să treacă printro succesiune de stări. Împreună cu acesta organismul viu formează o unitate nouă. acest din urmă tip cuprinzând organismele vii. numită şi rezervor. Dacă timpii de evoluŃie a celor două componente devin comparabili. Pentru organismele vii evoluate autoreglajul devine mai complex prin apariŃia posibilităŃii de anticipare a răspunsului (feed-before). organismul viu nu poate exista decât în contact nemijlocit cu o parte a mediului înconjurător numită ambient.

Această interrelare presupune la rândul ei. interne sau / şi externe. Astfel. Aceasta este o condiŃie necesară dar nu şi suficientă funcŃionării sale. lipsa oricăreia dintre componentele specifice făcând imposibilă funcŃionarea lui. 14 . sistemul dobândeşte un plus calitativ ce nu se regăseşte la nivelul nici uneia dintre părŃi. iar o valoare prea ridicată la accentuarea variabilităŃii şi la dispariŃia speciei prin dispersare adaptativă. importanŃa fiecărei componente în raport cu funcŃionarea sistemului este diferită. creându-se astfel o ierarhie a părŃilor. deci. Componenta aflată pe primul loc este aceea la nivelul căreia se realizează secvenŃa specifică a procesualităŃii ce caracterizează funcŃionarea întregului. Una dintre condiŃiile elementare ale existenŃei sistemului este integritatea. componenta aflată pe primul loc în cadrul sistemului circulator este capilarul. conferind astfel sistemului o anumită structură. sistemul circulator nu poate funcŃiona în absenŃa pompei hemodinamice (inima). poartă denumirea de integrare. Toate acestea. o anumită maleabilitate în raport cu circumstanŃele. I. nu au un scop în sine. Integralitatea organismului ca sistem termodinamic Pentru a putea exista sistemul trebuie să deŃină toate componentele necesare. o permanentă adecvare la condiŃiile date. prin care se exprimă gradul adecvat de deschidere a sistemului viu spre ambianŃa proprie. astfel încât sistemul să funcŃioneze adecvat condiŃiilor concrete fără pierderea identităŃii proprii. Procesul prin care se realizează concertarea părŃilor. schimburi ce constituie prima treaptă a metabolismului. Desigur. Încât. sexul şi vârsta organismului individual. nivelul optim al entropiei. ci o mărime variabilă în funcŃie de specia. duce la dispariŃia sistemului viu. Exagerarea pe durate mari a oricărei tendinŃe. în detrimentul celeilalte. 2. Ca urmare a integrării.1.include în el două tendinŃe contrarii: a) de a rămâne mereu ceea ce a fost (conservatorism bazat pe mecanismele eredităŃii) şi b) de a deveni mereu altceva (variabilitate bazată pe mecanismele adaptării). Se impune ca părŃile componente să interreleze în mod coerent. energie şi informaŃie). întrucât funcŃia întregului este aceea de a asigura schimburile celulare. nu reprezintă o constantă pentru organismele vii. ci ele se petrec în vederea asigurării schimburilor celulare la nivelul capilarelor. să aibă integritate. O valoare prea redusă a entropiei duce la accentuarea conservatorismului şi la moartea organismului prin imposibilitatea adaptării la noi condiŃii de mediu. specifică întregului. a vaselor de legătură (artere şi vene) sau a Ńesutului lichid (sângele) ce vehiculează obiectele schimburilor (substanŃă. din care rezultă un anume tip de structură coerentă. Cu toate acestea. Ea se realizează în baza unor mecanisme specifice. însă.

Cum. În ultima analiză. însă. ci şi devenirea lumii întrucât consecinŃele majore ale acesteia sunt: a) reflectarea corpurilor unele în altele şi b) structurarea prin stabilirea unor relaŃii coerente (legice) între ele. ca şi organismul.1. reciproca fiind în egală măsură valabilă. oricare componentă a organismului are la bază metabolismul. 2. Integrarea sistemului viu Integrarea este procesul complex prin care sistemul viu îşi menŃine entropia1 la un nivel optim în circumstanŃe diferite. ca formă superioară. sisteme deschise. în urma cărora aceasta îşi modifică însuşirile fizico-chimice.Ansamblul însuşirilor sistemului ce nu poate fi redus la suma însuşirilor părŃilor poartă denumirea de integralitate. pe tot parcursul lucrării. numai în această măsură este posibilă interrelarea funcŃională şi. dar compatibile cu viaŃa. Încât se poate afirma că la baza integrării. cu înŃelesul de „măsură a dezordinii”. dar de ordin ierarhic inferior. InteracŃiunii universale i se datorează nu numai existenŃa. se află un anumit proces de reflectare a schimbărilor din ambient.2. 2. lumea este formată din „corpuri” aflate în interacŃiune. interrelarea părŃilor (celule) şi. celelalte componente fiind sensibile la asemenea modificări. ca formă elementară. I. Interrelarea este posibilă numai întrucât şi părŃile componente (celulele) sunt. 15 .2. ca urmare. integrarea este rezultatul interrelării în plan funcŃional a părŃilor (celule) ce compun sistemul şi care se poate realiza atât direct. devine funcŃie de capacitatea acestora de a sesiza modificările şi de a reacŃiona în mod specific faŃă de acestea. integrarea sistemului. cât şi prin intermediul unor mecanisme specializate (mecanisme de integrare). I. la rândul lor. directe sau mijlocite. care implică şi schimburi cu ambianŃa intimă. pe această bază. Numai în măsura în care funcŃionarea unei părŃi (celulă) produce modificări în ambianŃa ei intimă. _____________ 1 Utilizarea acestui termen se va face. În raport cu tipul şi calitatea corpurilor implicate interacŃiunile au grade diferite de complexitate şi. deci. Aceeaşi problemă se pune şi în legătură cu modificările apărute în mediul exterior organismului în raport cu care se realizează integrarea în plan extern. atât reflectarea cât şi structurarea se vor situa la niveluri valorice diferite. integrarea în plan intern a organismului. Reflectarea ca proces universal În ansamblul ei.

dar nu ineficientă. el dovedindu-se neadecvat. acesta fiind posibil numai pentru cele dispuse la periferie şi ii) fiecare celulă poate interacŃiona cu un număr foarte limitat de alte celule şi anume. independent de nivelul valoric atins. reflectarea. în aceleaşi circumstanŃe reflectarea este variabilă în funcŃie de starea de moment a reflectantului. modalitate specific umană ce aduce. Astfel apare reflectarea mijlocită de formaŃiuni celulare specializate şi integrarea prin mecanisme neuroendocrine. în toate formele ei concrete. Reflectarea nemijlocită nu mai este suficientă nici integrării externe a sistemului în întregul său. toate formele de reflectare. Când sistemul integrator neuroendocrin atinge un anume nivel de dezvoltare – fără a putea preciza care este acest moment – reflectarea activă şi nestandardizată devine şi anticipativă. Din acest moment integrarea organismului în mediul extern se va realiza nu numai în baza principiului feed-back. deşi complexitatea interacŃiunilor este foarte diferită.În lumea nevie. Pasul următor – fără a putea preciza în ce constă – este acela în urma căruia reflectarea activă şi conştientă devine şi raŃională. au două trăsături comune: sunt pasive şi standardizate. Astfel. În lumea vie. pe lângă cea anterioară. întrucât. bazată pe conştienŃă. întrucât reflectantul (sistemul viu) cheltuieşte energie proprie pentru realizarea procesului de reflectare şi nestandardizată. adică prin cunoaştere – acŃiune – reuşită. este activă şi nestandardizată: activă. întrucât. Creşterea în acest mod a numărului de celule generează două consecinŃe negative în planul integrării: i) cea mai mare parte dintre celulele organismului pierd contactul nemijlocit cu mediul extern. nemijlocită şi acum insuficientă pentru organism. întrucât reflectantul nu consumă energie proprie şi standardizate. În cursul evoluŃiei organismele se complexifică apărând formele pluricelulare. în general. a părŃilor componente în cadrul întregului. pe lângă imense avantaje în planul integrării şi marele 16 . pasive. când potenŃialul este mai ridicat (hiperpolarizare) sau nul (depolarizare) acelaşi stimul nu va mai fi reflectat. nici celei interne. adică prin încercare (acŃiune) – eroare – reuşită. ci şi în baza principiului feed-before (de anticipare). respectiv inoperant. în aceleaşi circumstanŃe reflectarea este reproductibilă. bazată pe conştiinŃă. Este cazul unei bucăŃi de fier care reflectă prezenŃa oxigenului prin formarea oxidului într-o cantitate ce nu se modifică dacă. circumstanŃele rămân neschimbate. doar cu cele din imediata vecinătate. un stimul de intensitate dată va fi reflectat activ de o celulă numai atunci când membrana ei deŃine un potenŃial electric de repaus de o anumită valoare. de fiecare dată.

ca urmare. concentraŃia O2. Dacă o celulă anume dintr-un Ńesut îşi intensifică metabolismul. cea mai mobilă particulă fiind ionul H+. reprezentată de părŃile ce o compun şi o anumită structură. conştiinŃa trebuie considerată ca rezultat al reflectării structurii lumii. I. în sensul negativ al acestui termen. ca sistem. c) neurală şi d) psihică coexistă la nivelul organismului uman. Deşi atât conştienŃa. Asemenea modificări produse de o celulă anumită nu se resimt. a glucozei. lichidul interstiŃial din jurul ei va deveni mai sărac în substanŃe nutritive şi O2 şi mai bogat în substanŃe reziduale şi CO2. Modalitatea umorală este omniprezentă. Dacă o celulă excitabilă este stimulată. invers proporŃionale cu dimensiunile particulelor.2. În timp ce conştienŃa este rezultatul reflectării alcătuirii şi a raporturilor spaŃio-temporale în cadrul acesteia. Întrucât readucerea la valori normale a parametrilor fizico-chimici ai lichidului 17 . decât pe o rază mică în jurul acesteia (1-3µ). nespecifică şi nemijlocită. reprezentată de totalitatea relaŃiilor semnificative dintre acestea. datorită vitezelor de difuzie în general reduse ale particulelor în lichidul interstiŃial. Aceste viteze sunt. Integrarea de acest tip se face în funcŃie de factorii fizico-chimici din lichidul interstiŃial (ambianŃa intimă a celulelor) care au implicaŃii directe în existenŃa celulelor: temperatură. însă. Dar nu numai metabolismul poate genera modificări ale ambianŃei intime. Toate aceste modificări cantitativ-calitative ale ambianŃei intime comune vor fi reflectate de celulele din jur prin modificări în consecinŃă ale schimburilor proprii. pentru aceleaşi valori ale gradienŃilor (electro) chimici. CO2. cataboliŃilor etc. ModalităŃi de integrare Apărute succesiv în evoluŃie cele patru modalităŃi de integrare: a) umorală. osmolaritate. 2. o anumită alcătuire. ne îngăduim o precizare în legătură cu distincŃia ce trebuie făcută între conştienŃă şi conştiinŃă.dezavantaj că aceasta poate fi şi subiectivă. Ca mediu intim de viaŃă. reflectare mijlocită de limbajul raŃional. cât şi conştiinŃa sunt forme superioare de reflectare a lumii. Fără pretenŃia de a oferi definiŃii.2. lichidul interstiŃial suferă modificări cantitativ-calitative permanente ca urmare a metabolismului. metabolismului în general sau /şi ale excitabilităŃii. Lumea ce urmează a fi reflectată deŃine. în timpul realizării potenŃialului de acŃiune au loc importante modificări ale concentraŃiilor ionice în faza lichidă ce o înconjoară ca urmare a influxului de Na+ şi Ca2+ şi a efluxului de K+. în condiŃiile în care reflectantul este integrat acestei structuri. comun mai multor celule. schimburile realizate de ea sporesc pe măsură şi. conŃinutul lor calitativ este net diferit. b) hormonală (endocrină).

purtătoare de mesaje (hormoni).interstiŃial cade în sarcina irigaŃiei sanguine. se înŃelege că tocmai aceste viteze de difuzie reduse determină şi densitatea mare a capilarelor la nivelul oricărui Ńesut.1). prin înalta ei specificitate. în primul rând. Integrarea prin această modalitate este relativ lentă întrucât mesajele (hormonii) sunt purtate de sânge. în sânge. sintetizate de anumite formaŃiuni celulare şi eliberate. la nevoie. prin: a) scurtarea circuitului vascular sub forma sistemului 18 . Modalitatea endocrină este o formă superioară a integrării. a cărui viteză de deplasare în vase este relativ mică (aproximativ 0. II) (fig.1 Modalitate endocrină de integrare Astfel se poate înŃelege că specificitatea integrării endocrine depinde nu numai de tipul mesagerului. Această modalitate de integrare este organizată pe principiul telecomunicaŃiei: un emiŃător (formaŃiunea endocrină) de mesaje (hormonii). Reducerea acestui consum de timp se realizează.5 m /sec. un purtător de mesaje (sângele) şi un receptor al mesajelor (situşii receptori la nivelul celulelor) cu decodificator propriu (eliberarea mesagerului de ord. Fig. Ea este mijlocită de substanŃe active. ci şi de calitatea receptordecodificatorului.). pentru anumite cazuri.

SA –sânge arterial. semnalele pot dobândi o gamă mult mai largă de semnificaŃii fiziologice (prin variate modalităŃi de asociere a semnalelor. În al doilea rând. ceea ce are drept consecinŃă o creştere a promptitudinii răspunsului. 2 Sistemul portal ca modalitate de reducere a consumului de timp în integrarea endocrină. TC – teritorii capilare Modalitatea neurală de integrare. În primul rând. o viteză imens mai mare de circulaŃie a informaŃiilor şi comenzilor pe căile purtătoare (peste 150 m /sec. cum este cazul paratiroidelor (subliniem că oricare altă glandă endocrină eliberează hormoni şi în acest mod. dar la paratiroide acest mecanism autonom este exclusiv).portal.). pe lângă eliberarea sub acŃiunea stimulinelor specifice. aşa cum se întâmplă între nucleii secretori din hipotalamus şi adenohipofiză. aduce două avantaje majore comparativ cu cea endocrină. iar integrarea un imens spor calitativ prin evitarea standardizării răspunsurilor (acestea fiind în mult mai mare măsură dependente de starea de moment a sistemului. decât de specificul 19 . întocmai precum literele în cuvinte). Fig. formă evoluată bazată pe acelaşi principiu al telecomunicaŃiei.sânge venos. mult mai rapidă. precum şi între pancreasul endocrin şi ficat (fig. discrete şi uşor cuantificabile. 2). SV. aşa cum este cazul medulosuprarenalei şi c) declanşarea eliberării hormonului sub acŃiunea directă a variaŃiei parametrului ce urmează a fi reglat. b) declanşarea eliberării hormonului din glandă sub comandă nervoasă. bazându-se pe semnale fizice (variaŃii ale potenŃialelor electrice).

Apărută pe fondul celei endocrine. Ea a preluat de la cea dintâi şi a dezvoltat limbajul chimic pe care îl utilizează. Modalitatea psihică de integrare specifică omului (şi animalele deŃin o asemenea modalitate dar calitativ inferioară). apanaj al organizării difuze. ca şi alte celule. Astfel. la nivel superior. întrucât înŃelegerea ei presupune şi alte cunoştinŃe ce se vor dobândi pe parcurs. al propriei deveniri. Încât modalitatea neurală de integrare este. neuro-chimică). Această nouă şi superioară modalitate de integrare a apărut. evoluŃia sistemului nervos. operând cu alte mijloace. în realitate. desigur. va face obiectul unui alt paragraf. dar bazate pe cele neuroendocrine. în mod uniform şi concomitent pentru toate părŃile sale componente. 20 . suficient de pregnante pentru a constitui o nouă structură a unui sistem unitar – sistemul neuroendocrin. atât în comunicarea neuro-neuronală. necentralizate a primilor neuroni. neuromodulatorii şi chiar hormonii produşi şi eliberaŃi de noile formaŃiuni – neuronii). Este esenŃial eronată concepŃia potrivit căreia evoluŃia sistemului viu ar avea loc „în masă”. cât şi în cea neuroefectorie (neurotransmiŃătorii. desigur. elementele componente ale mecanismelor neurale (neuronii) suportă la rândul lor. De la acest stadiu şi până la om întreaga evoluŃie a lumii animale a însemnat. între cele două modalităŃi de integrare se stabilesc raporturi de intercondiŃionare.stimulilor ce le-au declanşat). într-o formă iniŃială primitivă. Mai mult. ci şi-a internalizat-o asigurându-i un nou ritm. una neuro-endocrină (oricum. modalitatea neurală de integrare nu s-a substituit acesteia. influenŃele generale ale hormonilor. în fond şi în primul rând.

1. Fig. CELULA CA SISTEM TERMODINAMIC II. 3 Celula ca sistem termodinamic. ci două laturi ale aceluiaşi proces unitar – viaŃa – la desfăşurarea căruia contribuie. Celula ca sistem deschis În această calitate celula realizează cu ambianŃa intimă (lichidul interstiŃial) schimburi de substanŃă. Organizarea funcŃională a celulei Celula.II. sunt de două tipuri: 21 . SN – substanŃe necesare. Ei – energia la intrare.1. I0 – informaŃia la ieşire. E0 – energia la ieşire. SR – substanŃe reziduale. Ii – informaŃia la intrare. CSV – jumătatea venoasă a capilarului sanguine SubstanŃa intrată în celulă este supusă unor transformări chimice (biochimice) cu participarea enzimelor care. În ultimă şi succintă analiză. împreună cu ambientul ei.3). toate componentele celulei. ExistenŃa şi devenirea nu sunt însă procese separate care să se realizeze prin structuri diferite. constituie cel mai simplu sistem termodinamic la nivelul căruia se desfăşoară viaŃa. viaŃa înseamnă existenŃă şi devenire. în măsură diferită. 1. CSA – jumătatea arterială a capilarului sanguin. II. la rigoare. energie şi informaŃie (fig.

) şi ca substanŃe toxice (reziduuri metabolice: NH3. concomitent cu sporirea concentraŃiei substanŃelor rezultate la ieşire. proces numit anabolism şi de descompunere. Deşi anabolismul şi catabolismul sunt procese antagonice. CO2). metabolismul celulei se poate desfăşura. prin mecanisme proprii de transport. Întrucât metabolismul celular cuprinde atât schimburile. secreŃia etc. metabolismul nu este o însuşire a celulei. când substanŃe complexe sunt desfăcute în substanŃe mai simple. Refacerea compoziŃiei la nivelul interstiŃiului cade în sarcina capilarului care va asigura. mediatori. Abia de la acest nivel şi pe această bază se pot manifesta însuşirile celulei: excitabilitatea. modulatori etc. noi tipuri şi forme de substanŃă. generând substanŃe mai complexe. astfel încât ambianŃa intimă a celulei să se menŃină cvasiconstantă (homeostazia mediului intern). ele sunt. cu consum de energie. pe lângă cele pentru sine. II. Totalitatea proceselor de schimb cu ambianŃa (intrăriieşiri) şi a transformărilor interne (anabolice şi catabolice) constituie metabolismul. când substanŃe mai simple se leagă între ele. conductibilitatea. Oricare celulă integrată unui organism pluricelular are de îndeplinit şi sarcini în folosul întregului. Aceasta impune ca întregul să poată interveni în reglarea intensităŃii metabolismului fiecărei celule. În urma proceselor de transformare internă suportate de substanŃa. energie şi informaŃie care vor avea o dublă destinaŃie: pentru utilizare intracelulară ca elemente constitutive şi funcŃionale şi pentru eliminare din celulă (ieşiri) ca elemente utile altor celule (exemplu: secreŃiile de hormoni. intensificarea sa va implica sporirea valorică a 22 . cât şi transformările interne. contractilitatea. În mod similar energia şi informaŃia de la intrare sunt supuse unor transformări specifice la nivel celular. energia şi informaŃia de la intrare rezultă. în spaŃiul celular. enzime. în raport cu circumstanŃele. la intensităŃi diferite cuprinse între o valoare minimă admisibilă (bazală) şi una maximă posibilă. Prin urmare. cu eliberare de energie. Reglarea metabolismului celular Prin realizarea schimburilor celula induce modificări cantitativcalitative în ambianŃa sa intimă (lichidul interstiŃial). trecerea din sânge a substanŃelor necesare şi spre sânge a celor rezultate.de combinare. proces numit catabolism. în acelaşi timp. uree. unitare. concentraŃia substanŃelor necesare la intrare reducându-se progresiv. Ca totalitate de procese corelate. condiŃionându-se reciproc. 1. ci însuşi modul ei de a exista într-o ambianŃă determinată: metabolismul este condiŃia sistemului viu – ca sistem termodinamic.2.

creşterea fluxului capilar prin vasodilataŃie în teritoriul de activitate maximă se însoŃeşte de vasoconstricŃie în alte teritorii. nu se poate realiza prin sporirea concentraŃiei acestor substanŃe în sânge decât în foarte mică măsură şi anume. În timpul unei activităŃi intense la nivelul sistemului locomotor (alergare cu viteză maximă) cea mai mare parte din sângele organismului este distribuită. în intervale mari de timp. (Debitul cardiac = frecvenŃa cardiacă × volumul sistolic) (fig.). M – Metabolism. Pentru intensificarea schimburilor trebuie să sporească. S – solicitare. Întrucât cantitatea totală de sânge este cvasiconstantă în organism (aproximativ 8% din greutatea corpului). la acest nivel în detrimentul altor sisteme la nivelul cărora se va produce vasoconstricŃie (sistemul digestiv). 4 Mijloacele reglării metabolismului. precum şi. Sporirea debitului cardiac se realizează prin creşterea frecvenŃei de pulsaŃie a inimii de la valoarea de repaus (75 p/min. 4). prin creşterea volumului sistolic (de la 75-80 ml. în limitele de variaŃie admise de homeostazia organismului. Când schimburile la nivelul capilarelor sunt intensificate prin mecanismele descrise mai sus se ajunge la un moment în care cantitatea de 23 . Din acest motiv metabolismul nu poate atinge valori maxime concomitent în două sectoare funcŃionale mari. însă. până la valoarea maximă fiziologică (180 p/min). De aceea. Se asigură astfel o permanentă redistribuŃie a sângelui între diversele sectoare ale organismului în funcŃie de necesităŃile momentului.). T – timp. aşa cum se întâmplă la marii atleŃi în urma mai multor ani de antrenament. singura modalitate de sporire a intrărilor rămâne creşterea fluxului sanguin prin capilar realizată prin vasodilataŃie şi prin creşterea debitului cardiac. cantitatea de substanŃă necesară la intrare. Aceasta. la peste 100 ml. Fig. MB–metabolism bazal. în primul rând.ambelor procese. prin vasodilataŃie.

II. Fără această din urmă activitate celula îşi pierde calitatea de componentă a organismului şi. ci şi în realizarea vasomotricităŃii. în urma cărora rezultă metabolismul şi. inclusiv la capilare. Cum toate aceste reacŃii sunt catalizate de enzime intensificarea transformărilor interne specifice va putea fi realizată numai prin stimularea activităŃii unora dintre acestea şi inhibarea altora. Dacă cea dintâi face posibilă existenŃa în sine a celulei. Problema nu trebuie privită însă în mod simplist. Organitele sunt scăldate de hialoplasmă – soluŃie apoasă coloidominerală aflată în spaŃiul delimitat de membrana periplasmatică. Alcătuirea şi structura celulei Componentele supramoleculare prin care se asigură realizarea metabolismului şi îndeplinirea funcŃiilor specifice sunt organitele celulare. iar totalitatea relaŃiilor funcŃionale semnificative stabilite între acestea. defineşte structura celulei. Reglarea metabolismului celular trebuie înŃeleasă ca o procesualitate continuă şi unitară. separarea în etape şi faze distincte întreprinsă de noi mai sus având doar un scop didactic. ea fiind prezentă gradual tot timpul şi la toate nivelurile. implicit. Intensificarea acesteia nu este posibilă decât prin creşterea în mod diferenŃiat a vitezelor de reacŃie catabolice şi /sau anabolice. În ultimă şi succintă analiză se poate constata că oricare celulă a unui organism pluricelular are o activitate fiziologică pentru sine şi una pentru întregul în care este integrată. AdmiŃând că o astfel de 24 . raŃiunea de a exista în cadrul acestuia. 1. DistincŃia ce o facem între activitatea organitelor desfăşurată doar în scopul asigurării existenŃei celulei şi aceea în scopul realizării funcŃiilor specifice permite gruparea componentelor celulare în organite ce asigură desfăşurarea metabolismului şi organite (aceleaşi sau altele) care asigură îndeplinirea funcŃiilor specifice fiecărei categorii celulare. precum şi în modificarea ritmului cardiac. Hormonii intervin tot timpul nu numai în reglarea vitezei de realizare a transformărilor intracelulare. a schimburilor transcapilare.3. Asemenea modificări ale activităŃii enzimatice cad în sarcina hormonilor. pe baza acestuia funcŃiile specifice. cea de-a doua face posibilă existenŃa sistemului în care ea este cuprinsă.substanŃe necesare la intrare este superioară capacităŃii de prelucrare a lor în spaŃiul intracelular. Totalitatea organitelor unei celule defineşte alcătuirea. O astfel de grupare deŃine deci o bază reală şi nu urmăreşte doar un scop didactic. IntervenŃia hormonilor nu trebuie considerată o soluŃie de ultimă instanŃă.

II. 1. aceleaşi organite ale celei din urmă vor desfăşura în plus şi activităŃi destinate întregului în care este cuprinsă. este de remarcat faptul că integrarea într-un organism pluricelular duce şi la o accentuată diferenŃiere prin specializarea funcŃională a celulelor. În această situaŃie. ci şi al propriei existenŃe.celulă ar fi eliminată din organism. membrana are o organizare macromoleculară complexă în baza căreia: a) delimitează entitatea vie de mediul ambiant neviu. desigur. De aici decurge o anume îngustare a activităŃii celulei-parte. În timp ce organitele celei dintâi sunt angajate exclusiv în activităŃi destinate existenŃei proprii. b) asigură realizarea schimburilor materiale şi energetice în cadrul metabolismului. însă dintr-un motiv oarecare. Pe de altă parte. cât. mecanismele integratoare ale organismului vor interveni mobilizând la activitate sporită alte celule nu atât în vederea restabilirii normalităŃii pentru celula în cauză. ea a fost nu numai „aservită” intereselor întregului. Departe de a fi o simplă „condensare a citoplasmei”. activitatea pentru întreg va fi prima sacrificată. dintr-o perspectivă general biologică.3. mai cu seamă. Organitele celulare şi rolurile lor Întrucât la capitolul destinat neuronului vom insista mai mult asupra acestor probleme. celula trebuie mai întâi să existe biologic. un fel de „diviziune socială a muncii” în folosul întregului. cât timp a existat în cadrul organismului. comparativ cu celula-organism care este obligată să-şi rezolve singură toate problemele existenŃei. DistincŃia ce trebuie făcută între activitatea pentru sine şi cea pentru întreg poate fi mai uşor înŃeleasă dacă vom compara celulaorganism a unui protozoar cu celula-parte a unui metazoar. viaŃa ei nu ar mai fi posibilă deoarece. întreaga energie internă fiind cheltuită doar în activitatea pentru sine. Dacă. din poziŃia pe care ea o ocupă în cadrul celulei. o celulă ajunge într-o situaŃie limită care îi periclitează existenŃa (starea morbidă). c) stabileşte relaŃii 25 . în vederea suplinirii ei în plan funcŃional. temporar. Membrana periplasmatică are de îndeplinit numeroase roluri ce derivă. în primul rând. aici ne vom rezuma la prezentarea organitelor şi a rolurilor pe care acestea le îndeplinesc. în mod nespecific. Pe de altă parte trebuie reŃinut faptul că activitatea pentru sine este condiŃie esenŃială a activităŃii pentru întreg: înainte de a putea funcŃiona în mod specific. deci.1. ci şi „deservită” la rândul ei de restul celulelor din organism şi aceasta nu numai în interesul funcŃionării.

5 Zona de demarcaŃie (ZD) dintre citoplasmă şi lichidul interstiŃial.mecanice. La majoritatea celulelor. Datorită acestor formaŃiuni proteice complexe. încât. pe o anumită distanŃă lichidul extern este supus influenŃelor celulei. limita dintre spaŃiul celular şi lichidul interstiŃial este mai mult o „zonă” decât o „linie” de demarcaŃie. alături de transformările 26 . Desigur. GCX – glicocalix. MPP – membrana periplasmatică. la cea externă. cât şi citoscheletul îndeplinesc şi alte roluri b) Schimburile material-energetice dintre celulă şi mediul extracelular fac parte integrantă din metabolism. Fig. două formaŃiuni de proteine complexe fibrotubulare cu o organizare ce devine tot mai difuză pe măsura îndepărtării de membrană: citoscheletul. a) Deşi membrana periplasmatică are o delimitare anatomică netă. iar citoplasma influenŃelor mediului extern. porŃiunea de lichid interstiŃial în care se distribuie reŃeaua de glicocalix va avea alte proprietăŃi decât zonele din afara acesteia. CSC – citoschelet Astfel. la faŃa internă şi glicocalixul. produse prin sinteză celulară şi mereu reîmprospătate. membranei propriuzise îi sunt ataşate. metabolice şi informaŃionale bilaterale cu celelalte celule din organism şi relaŃii informaŃionale unilaterale cu mediul ambiant şi d) contribuie la exprimarea identităŃii celulare în raporturile sale posibile cu alte organisme prevenind astfel „omogenizarea biologică” atât de dăunătoare evoluŃiei. de o parte şi de alta. trecerea de la viu la neviu este graduală ea implicând o zonă relativ largă din cele două domenii. atât glicocalixul. 5). după cum şi porŃiunea de citoplasmă în care se distribuie citoscheletul va fi diferită calitativ faŃă de zonele mai profunde (fig.

glucoză) putând fi tranzitată atât pasiv. O particulă transportoare. reluând ciclul. una şi aceeaşi particulă (ionii Na+. pinein = a bea). 6 Transferul activ prin endocitoză: patru faze succesive (1-4) în formarea veziculelor Când compoziŃia lichidului extern este variabilă şi. Ca2+. străină intereselor sale. în ambele sensuri (intrări. 6) (pinocitoză. Când interesele o impun şi compoziŃia mediului extern o permite celula transferă substanŃe spre interior apelând la endocitoză (fig. „înghiŃând” realmente mici picături de lichid extern prin formarea de vezicule la nivelul membranei pe care şi le internalizează utilizându-le conŃinutul. Endocitoza este o modalitate de transfer cu un randament maxim. Ar fi greşit să considerăm existenŃa celor două mecanisme în corelaŃie directă cu două categorii de substanŃe: pasiv – pentru cele difuzibile şi activ pentru cele nedifuzibile. conŃinând şi substanŃe indezirabile. dar cu o selectivitate minimă. în baza unui anume consum de energie matabolică (ATP). cât şi activ. Ar fi de asemenea eronat să considerăm că mecanismul pasiv. Închiderea şi deschiderea canalelor ionice. K+. celula apelând la unul sau altul dintre ele nu numai în funcŃie de interesele proprii. bazat pe legi fizico-chimice. Fig. În fapt. ieşiri) prin mecanisme atât pasive. Transferul transmembranar se realizează. leagă stereospecific molecula de transportat pe care o deplasează la cealaltă faŃă a membranei unde o eliberează. nu poate fi controlat de celulă. existenŃa lor este determinată de interesele celulei. Transportul activ are două modalităŃi de realizare. Formarea complexului transportor – moleculă şi desfacerea lui sunt procese catalizate de enzime 27 . în parte. componentă a membranei.7). ca şi trecerea fosfolipidelor membranare de la o textură compactă la una afânată sunt două din modalităŃile prin care se exercită acest control. în baza difuziunii. celula foloseşte mecanismul de transfer prin transportori specializaŃi (fig. ci şi de circumstanŃele ambientale. cât şi active.chimice şi biochimice interne.

Ea asigură. T – transportorul. unele dintre acestea prelungindu-se în spaŃiile celulare creând aparenŃa unei continuităŃi de la o celulă la alta. Fig. în primul rând. 8 JoncŃiuni intercelulare. A – desmozomi. adeziunea dintre celule vecine în cadrul Ńesutului prin intermediul desmozomilor (fig. M – molecula de transport. E1. Ele se leagă prin proteinele existente la acest nivel în cantitate mai mare. 8). MPP – membrana periplasmatică.2 – enzime c) Integrarea necesară oricărui sistem viu are aspecte particulare la organismul pluricelular. dar de randament scăzut. membranei periplasmatice îi revin roluri multiple în acest sens.specifice situate la faŃa externă. O altă modalitate de legare a celulelor vecine este cea prin 28 . Datorită stereospecificităŃii legăturii dintre transportor şi particula de transportat această modalitate este de înaltă selectivitate. Dispusă la periferia celulei. 7 Transferul activ prin transportor. respectiv internă a membranei. Fig. B – punŃi citoplasmatice (PC) Desmozomii sunt îngroşări alungite ale membranei care proemină la exterior spre altele similare ale celulei vecine.

unele Ńesuturi se specializează în producerea de mesageri chimici (hormoni) care. anumite celule sunt specializate pentru captarea variaŃiilor factorilor fizico-chimici din mediul extern. în unele cazuri). În plan informaŃional celulele organismului trebuie să comunice între ele la distanŃă mai mică (direct prin lichidul interstiŃial) sau mai mare (prin sânge şi lichidul interstiŃial) prin intermediul unor mesageri chimici eliberaŃi la exterior. Pentru ca imixtiunea să nu fie posibilă. De asemenea. Una dintre posibilităŃile de producere a omogenizării indivizilor ar fi aceea a imixtiunii celulare de la un organism la altul. celulele fiecărui organism sunt „marcate prin semne distinctive” astfel încât ele să fie recunoscute ca străine în cazul pătrunderii lor într-un 29 . celulele poartă pe membrana lor receptori specifici pentru acei hormoni al căror rol integrator general este dovedit prin modificările metabolice şi funcŃionale produse la nivelul Ńesuturilor şi organelor. d) CondiŃia minimă a evoluŃiei este variabilitatea individuală. Din acest motiv. Cercetările din ultima vreme au condus la rezultate ce întăresc tot mai mult convingerea că toate celulele organismului (cu foarte puŃine excepŃii) sunt capabile să sintetizeze şi să elibereze în lichidul interstiŃial substanŃe cu rol de mesageri intercelulari. Această necesitate de comunicare presupune existenŃa la nivelul celulelor atât a capacităŃii de a sintetiza şi elibera mesageri chimici proprii. Aceste celule intră în alcătuirea segmentelor periferice ale analizatorilor. joncŃiunea asigurând o integrare nu numai mecanică. Dacă toŃi indivizii unei populaŃii (specii) vor fi identici sub raportul însuşirilor lor evoluŃia ar înceta deoarece selecŃia naturală nu ar mai avea obiect. eliberaŃi în sânge. toate celulele au capacitatea de a-şi produce receptori pentru mesageri pe care îi plasează la faŃa externă a membranei. ci şi funcŃională. cele două celule formează o entitate asociativă supracelulară cu funcŃii unitare. În fine. În acest mod. Pentru o acordare metabolică şi funcŃională la nivelul întregului organism. punându-şi astfel în acord nivelul metabolismului cu starea funcŃională. Un asemenea mijloc de comunicare poate fi considerat ca un microsistem integrator cu efecte pe spaŃii restrânse în cadrul aceluiaşi Ńesut. Legarea stereospecifică a mesagerului de receptorul membranar determină modificări metabolice şi funcŃionale specifice la nivelul celulelor Ńintă. cât şi a celei de a-i recepta pe ai altora (chiar şi a celor proprii. vor fi transportaŃi cu acesta până la organele şi Ńesuturile Ńintă. Ele se caracterizează prin existenŃa la nivelul membranelor proprii a unor adaptări anatomice şi structurale capabile să asigure conversia energiilor fizică şi chimică în semnale electrice specifice (potenŃiale de acŃiune).joncŃiuni cu punŃi citoplasmatice prin care se asigură o comunicare directă a citoplasmei celor două formaŃiuni.

numite antigene. se şi continuă. Dacă matricea endomembranelor este tot fosfolipidică. antigenii membranari nu folosesc organismului purtător. Rolurile majore ale reticulului sunt două: i) distribuŃia uniformă a substanŃelor ce constituie intrările celulare în toată 30 . În cazul pătrunderii într-un alt organism o astfel de celulă este recunoscută de sistemul imunitar al acestuia ca fiind un „non self” şi tratată în consecinŃă.9) este un ansamblu de microtuburi cu diametrul de aproximativ 600 Aº ai căror pereŃi sunt formaŃi de endomembrane cu organizare similară membranei periplasmatice cu care. I – intrări din reticul în citoplasmă. 9 Reticulul endoplasmatic. LI – lichid interstiŃial. microtuburile dau naştere la dilataŃii sau formează mici vezicule independente. MPP – membrana periplasmatică: V – formaŃiune veziculară. Fiecare individ deŃine pe membranele celulelor proprii seturi de astfel de antigeni a căror specificitate pare că nu rezidă atât în natura lor chimică. hormoni şi neuromodulatori. tipul biochimic al fosfolipidelor. Din acest punct de vedere antigenii pot fi asemănaŃi cu receptorii pentru neurotransmiŃători. Pe suprafaŃa externă a membranelor lor toate celulele poartă anumite complexe proteice cu rol de „carte de identitate”. ca şi al proteinelor sunt total diferite de cele din membrana periplasmatică. cu atât mai mult cu cât şi modul lor de comportare biochimică este similar acestora. Fig. ci numai organismului în care s-ar produce imixtiunea celulelor (sau fragmentelor acestora) aparŃinând celui dintâi. de altfel. Reticulul endoplasmatic (fig. Majoritatea proteinelor sunt proteine transportor şi enzime. Din loc în loc. Desigur. N – nucleu.alt organism. O – ieşiri din citoplasmă în reticul. cât în organizarea lor spaŃială (sterică).

” În contact cu membranele cisternale.10) este un ansamblu de cisterne cu pereŃii formaŃi de endomembrane în care sunt depozitaŃi temporar produşii rezultaŃi din sintezele celulare pentru „export. deplasarea dintr-un punct în altul a substanŃei nu se poate realiza decât prin difuziune. i) În citoplasma propriu-zisă. Ribozomii sunt formaŃiuni corpusculare (pline) cu un bogat conŃinut de RNA şi proteine. organit specific celulelor cu o sporită producŃie pentru „export” (producŃia de substanŃă necesară întregului şi nu celulei). legând între ei aminoacizi în ordinea dictată de RNAm (mesager). Aparatul Golgi (fig. respectiv eliminarea uniformă a substanŃelor ce constituie ieşirile din toată citoplasma şi ii) mărirea suprafeŃei de schimb. mai cu seamă. a macromoleculelor de la membrană până la punctul de utilizare. prin asocierea ribozomilor la reticul. ale căror componente nu sunt pasive. de consumul mare de timp necesar materiei prime (aminoacizilor) pentru a difuza de la faŃa citoplasmatică a reticulului până la ribozomi. punându-le. şi ea stă în raport de inversă proporŃionalitate cu mărimea particulei. De asemenea. absenŃa reticulului ar implica un mare consum de timp pentru difuzia. de „înnobilare” calitativă. Cu cât celulei i se solicită (funcŃie pentru întreg) o sinteză proteică mai intensă. Creşterea randamentului sintezei doar pe baza creşterii numărului de ribozomi este limitată. în ambele sensuri. Cum însă. Încât. în special. În consecinŃă. produsul sintetizat suferă transformări calitative majore ce pot fi asimilate unui proces de „maturare”. astfel. cu atât mai mare va fi numărul ribozomilor. Rolul lor este acela de a asigura formarea legăturilor peptidice în cadrul sintezei proteice. în baza unor gradienŃi (electro) chimici. viteza de difuzie este o mărime ce scade proporŃional cu reducerea gradientului. suprafaŃa mare a reticulului. ii) Pe de altă parte. în acord cu intensitatea transformărilor interne. anularea acestei pierderi de timp se va realiza prin apropierea de reticul şi ataşarea de el a ribozomilor. celulele secretorii. reticulul endoplasmatic oferă o mult mai mare suprafaŃă pentru schimburile celulare decât membrana periplasmatică. între citoplasmă şi mediul ambiant (lichidul interstiŃial) care circulă prin microtuburi. aparatul Golgi trebuie considerat ca un 31 . la un moment dat. În acest mod ia naştere. ca şi în lichidul interstiŃial.masa citoplasmei. ca şi distribuŃia sa în toată masa citoplasmei oferă un sediu potrivit pentru fixarea enzimelor ce catalizează sintezele. ergastoplasma. lipidice şi glucidice. trimis în citoplasmă de nucleul celular.

Întrucât produsul sintetizat este destinat „exportului”. sinteză etc. eliberarea sa din depozit trebuie făcută numai la solicitare (comandă). Rolul lor este de a asigura transformarea proteinelor în aminoacizi. guanozinei (GTP) şi creatinei (CP). a trigliceridelor în acizi graşi şi glicerol şi a polizaharidelor în monozaharide. prin exocitoză. toŃi produşii rezultaŃi fiind utilizaŃi în alte scopuri. rupere) sunt organite veziculare (0. Pentru a se exclude riscul unor eliberări intempestive.5µ diametru). 10 SecŃiune prin aparatul Golgi din celula secretorie. celule conjunctive.) nu poate fi realizat decât prin 32 . implicate în catabolism). prin fosforilare oxidativă. care include în ele enzime hidrolitice (de descompunere. deci. celulele Kupffer din endoteliul sinusoidelor hepatice). monozaharide) în macrocuante din compuşii fosforilaŃi ai adenozinei (ATP). aparatul Golgi este dispus mai în profunzimea citoplasmei.20. Cu cât „digestia” intracelulară trebuie să fie mai intensă. Pentru eliberarea. În fapt. se realizează transformarea şi înmagazinarea microcuantelor energetice din substanŃele nutritive (aminoacizi. a produsului depozitat relaŃia aparatului Golgi cu reticulul endoplasmatic este esenŃială. AG – aparat Golgi. Fig. glicerol. celule gliale. acizi graşi. MPP – membrana periplasmatică. mărginite de endomembrană. osteoclaste. 11) este organitul la nivelul căruia. N – nucleu Lizozomii (liză = desfacere. Mitocondria (fig. De aceea. transport activ. SS – suprafeŃe de secŃiune. sub acŃiunea unor factori externi nespecifici. mai aproape de nucleul celulei. cu atât numărul lizozomilor este mai mare.„depozit” activ în raport cu produsul înmagazinat. numărul lor maxim este specific celulelor fagocitare (leucocite. oricare proces fiziologic (contracŃie.

ovală cu dimensiuni de 1-3 µ lungime şi 0. Mitocondria se prezintă astfel ca o „bancă” în care „valuta energetică ordinară” (cuantele microergice) este transformată (nu schimbată!) în „valută energetică forte” (cuante macroergice). energia eliberată prin arderea hidrogenului adus de substanŃele organice alimentare (acidul piruvic. „hardul” fiind reprezentat de restul celulei. Forma mitocondriilor este. lipide şi protide) cu oxigenul adus de respiraŃie. se dovedeşte a fi un „motor cu hidrogen”. Nucleul este organitul celular aflat pe primul loc în ierarhia componentelor celulare. În conversia energetică membranele mitocondriate joacă un rol esenŃial ele fiind sediul unor importante enzime fixate şi al unor foarte active mecanisme de transport activ. deoarece microcuantele din substanŃele nutritive sunt insuficiente amorsării lui.3-0. Fig. total nepoluant. generat 33 . însă. astfel. Prezintă o membrană dublă.utilizarea unor cuante mari de energie eliberate prin scindarea enzimatică a ATP-ului. Aceasta întrucât la nivelul lui se găsesc depozitate informaŃiile genetice prin care se asigură continuitatea în timp a speciei. eliberând prin scindare energia metabolică necesară activităŃilor fiziologice şi consumând. în special pentru H+. MF – membrana externă El nu reprezintă. De la nivelul nucleului mesajul genetic este trimis în citoplasmă prin intermediul RNAm (mesager). Din punct de vedere cibernetic el poate fi considerat un „soft” complex.6 µ grosime. deci şi organismul. Adenozintrifosfatul se instituie. ca o „valută forte” în plan energetic. 11 Mitocondria (parŃial secŃionată). în general. Din punct de vedere energetic celula. pentru refacere. decât un intermediar de conversie. cea internă fiind pliată din cauza suprafeŃei mult mai mari. ca termen intermediar comun pentru glucide. MI – membrana internă cu suprafaŃa mare.

ME – membrana externă. printre care şi neuronul. Când celula are dimensiuni mai mari şi un metabolism mai intens. pentru asigurarea uniformizării activităŃii celulare nucleul se poate fragmenta în două sau mai multe părŃi. MN – material nuclear Centrozomul este o formaŃiune bicorpusculară (doi centrioli) înconjurată de o porŃiune de citoplasmă cu altă densitate decât cea a masei celulare (fig. calea de trecere a RNAm (fig. se reface în procese anabolice specifice).prin fragmentarea DNA (care. Este cel mai mare organit situat. apoi. Rolul funcŃional este acela de centru cinetic al celulei. în primul rând. este dublă. Membrana nucleului. de mişcările cromozomilor din timpul diviziunii celulei. nucleul poate ocupa şi poziŃii periferice situându-se de partea polului celular care deŃine cea mai ridicată intensitate funcŃională. termenul de celulă bi sau polinucleată nu este corespunzător. De aceea. el lipseşte la celulele care nu se mai divid. 13). responsabil. spaŃiul dintre membranele sale aflându-se în comunicare directă cu reticulul endoplasmatic. MI – membrana internă. În cazurile de fragmentare. Fiind esenŃial pentru transformările biochimice din citoplasmă. Carioplasma (plasma nucleului) comunică direct cu citoplasma prin pori largi ce străbat ambele membrane şi care reprezintă. Fig. cel mai probabil. de regulă. 12). în centrul geometric al celulei. 34 . el trebuind înlocuit cu acela de celulă cu nucleu fragmentat. unic sau fragmentat. 12 Membrana dublă a nucleului. De aceea. materialul genetic este acelaşi în toate formaŃiunile rezultate. REP – reticul endoplasmatic.

în fapt el este mereu altul. În timp ce la hematie şi limfocit pierderea capacităŃii de diviziune se asociază cu o durată de viaŃă a celulei foarte limitată (de ordinul câtorva. Acest proces este mai accentuat la nivelul formaŃiunilor sinaptice unde turnoverul poate dura. dintr-un anumit unghi de privire. ca formă de organizare supracelulară. CS – centrozom. oricare celulă integrată organismului beneficiind de activitatea specifică a celorlalte. Facem precizarea că.Fig. Încât.2. 13 Centrozomul. ci ca o reală „asistenŃă mutuală” (relaŃie cu dublu sens). ele specializându-se într-o anumită direcŃie funcŃională imperios necesară existenŃei întregului. Specializările funcŃionale ale celulelor Celulele sunt supuse în organism unei reale „diviziuni sociale a muncii”.3. 1. un proces de reîmprospătare şi revigorare permanentă a celulei prin înlocuirea macromoleculelor vechi din organitele sale cu altele noi. II. în aceeaşi măsură planurile valorice ale acestor relaŃii nu sunt întrutotul şi întotdeauna echivalente. cât şi dezvoltarea diferenŃiată şi reorganizarea unora dintre cele ce îi asigură existenŃa. până la câteva zeci de zile). deşi neuronul este aparent acelaşi. există şi două excepŃii: celula nervoasă şi gametul. mai puŃin de o oră. Pentru a putea surprinde toate modificările de alcătuire şi structură determinate de specializarea funcŃională vom descrie 35 . MPP – membrana periplasmatică. N – nucleu În legătură cu această problemă trebuie remarcată diferenŃa dintre neuron şi celelalte celule care nu se mai divid (limfocitul. Specializarea funcŃională a celulei determină atât apariŃia unor organite noi. eritrocitul). în anumite circumstanŃe. Celulele având aceeaşi specializare funcŃională alcătuiesc un anumit tip de Ńesut. la neuron ea este asociată cu un turnover foarte dinamic. Obligativitatea oricărei celule de a îndeplini o activitate în folosul întregului nu trebuie însă interpretată ca o formă de „aservire” (relaŃie cu un singur sens).

sporirea producŃiei de substanŃă necesară „exportului” va implica o creştere corespunzătoare a cantităŃii de materie primă. De asemenea. una şi aceeaşi celulă poate avea o dublă sau triplă specializare. AdmiŃând ipotetic că toate acestea au sporit cantitativ de 20 de ori faŃă de nivelul necesar activităŃii pentru sine vom constata că. A. un număr sporit de ribozomi. cât şi dimensiunilor apreciabile ale particulelor ce difuzează. Considerând celula ca o mică uzină chimică. datorită atât vâscozităŃii sporite a mediului de difuzie (coloidul citoplasmatic). producŃia va creşte corespunzător. Ergastoplasma este. Ca urmare. în multe cazuri. a numărului de „lucrători”. – ca „lucrători” direcŃi în sinteze –. multe mitocondrii furnizoare de energie (ATP) şi o producŃie corespunzătoare de RNAm la nivelul nucleului. necesare organismului în ansamblu sau unuia dintre sectoarele sale. depozitarea şi eliberarea unor substanŃe. un organit care ia naştere prin reorganizarea unei părŃi din organitele preexistente şi nu o formaŃiune nouă. Încât celula secretorie va avea un reticul endoplasmatic bine dezvoltat. Singura soluŃie este anularea acestei distanŃe prin apropierea ribozomilor de reticul şi fixarea lor pe faŃa citoplasmatică a membranei acestuia. Asocierea ribozomilor se face numai pe anumite porŃiuni ale reticulului. de regulă proteice. – asigurând un volum mai mare de schimburi (intrări-ieşiri) –. cu cât sarcinile de producŃie ale celulei sunt mai mari. Tipologia funcŃională a celulelor nu respectă întrutotul tipologia cunoscută a Ńesuturilor întrucât. cu atât mai extinse. deci. totuşi. cu un mare consum de timp. a surselor de energie şi desigur a „matriŃelor” specifice în care se va turna produsul. Analizând situaŃia în detaliu vom constata că decalajul se datorează unei „deficienŃe” de organizare internă: distanŃa mare de la locul de intrare (membrana reticulului endoplasmatic) şi până la locul de utilizare (ribozomii dispersaŃi în citoplasmă) este parcursă de materia primă (aminoacizi şi alte substanŃe necesare) prin difuzie. deosebit de cel lipsit de ribozomi numit reticul neted.dezvoltarea organitelor în contextul mai general al tipologiei funcŃionale a celulelor. Celule de tip secretor FuncŃia specifică a acestor celule – secreŃia – constă în sinteza. doar creşterea numerică nu duce la creşterea producŃiei (activitatea pentru întreg) de acelaşi număr de ori. uzina trebuie să dispună şi de un „spaŃiu de depozitare” a produsului destinat livrărilor. ergaster = muncitor) sau reticul rugos. 36 . Asemenea porŃiuni cu ribozomi ataşaŃi ca nişte rugozităŃi (asperităŃi sferoidale) poartă denumirea de ergastoplasmă (gr. în baza gradienŃilor.

pe de altă parte. Neuronul. mucus. prin diviziune. la organismele pluricelulare. de reproducere. în cel de-al doilea. anticorpi. iar organitele ce îl deservesc sunt cele bazale. creşterii şi dezvoltării sistemului biologic individual. constituie o dovadă a rolului său primordial în funcŃia secretorie. pe de o parte şi asigurarea existenŃei şi devenirii sistemului supraindividual – specia. în corelaŃie directă cu dezvoltarea ergastoplasmei. produsul secretat fiind extrem de diferit: hormoni. B. Aparatul Golgi pare să fie implicat şi în formarea endoşi exomembranelor. neuromodulatori şi hormoni. La acest tip de celule metabolismul este intensificat în latura lui anabolică. prin producŃia sa de neurotransmiŃători. Aparatul Golgi este o componentă a celulei secretorii la nivelul căreia produsul de sinteză suferă un proces de maturare. similare lor. deci şi la om. În tipul germinativ se includ însă. numai acele celule care au funcŃie specifică pentru întreg formarea permanentă de noi celule (nu numai în perioada de creştere a organismului). condrină. Faptul că el este dezvoltat cu precădere la nivelul celulelor secretorii. Sintezele sunt destinate asigurării creşterii şi dezvoltării celulei până la nivelul de la care aceasta poate da naştere. În ultimă şi succintă analiză. oseină etc. cât şi de ribozomii ataşaŃi ei. cu toate componentele caracteristice. fără de care calitatea lui are de suferit. să negăm noua valoare dobândită atât de membrana reticulului. însă.Prin aceasta nu trebuie. deci pot germina. Celule de tip secretor întâlnim în mai multe tipuri de Ńesuturi. constructivă. Celule de tip germinativ Cu câteva excepŃii. enzime. neurotransmiŃători şi neuromodulatori. Cele mai importante procese au loc la nivelul nucleului şi centrozomului. Aceasta poate fi una din explicaŃiile sindromului de suprasolicitare în plan endocrin. unei noi celule. colagen. de înnobilare. diviziunea celulelor se realizează cu o dublă finalitate: asigurarea existenŃei. face parte integrantă din tipul secretor. feromoni. dar dezvoltate pe măsură. Este de remarcat că la acest tip aparatul Golgi nu urmează aceeaşi linie de dezvoltare el fiind implicat doar în geneza membranelor nu şi stocarea 37 . când anumiŃi hormoni (în special catecolaminele) sunt eliberaŃi fără a-şi fi încheiat stagiul de maturare la nivelul depozitului. proprii oricărei celule. În primul caz vorbim de multiplicare. toate celulele organismului se divid dând naştere unor celule noi.

Abia în al doilea rând ecarisajul prin fagocitoză are şi o justificare externă (pătrunderea unor agenŃi patogeni). 38 . cu o densitate de 5 milioane celule pe mmc. deşi acestea au serioase avantaje pe plan nutritiv. Celule de tip fagocitar Fagocitoza este procesul de înglobare în citoplasmă. ajunse în această stare din cauza îndepărtării lor faŃă de sursa de hrană şi oxigen (vasele de sânge din Ńesutul subepitelial). în asemenea situaŃii. cât şi din cauza uzurii sau / şi a stărilor morbide. Dacă în formă de scuame ele cântăresc aproape 20 kg. ci formării de organite. ne putem imagina că masa lor iniŃială. de numărul mare de celule proprii ce mor zilnic atât din cauza duratei reduse de viaŃă (elementele figurate ale sângelui). În această categorie se includ celulele epiteliilor unistratificate şi cele ale stratului generator al celor pluristratificate. aproximativ 18-20 kg de strat cornos sub formă de celule moarte. produsă de stratul generator este cu mult mai mare. celulele hemato-şi limfopoetice şi cele generatoare de gameŃi. în aproximativ 5. creşte doar temporar numărul celulelor fagocitare specializate (leucocitele).5 l sânge. preîntâmpină accesul deranjant al leucocitelor printre corpii celulari ai neuronilor. aceasta fiind dovedită şi din faptul că.produşilor de sinteză care nu mai sunt destinaŃi exportului. în 70 ani de viaŃă a unui individ asigură succesiunea a peste 210 generaŃii de hematii. reală. prin intermediul formării de vezicule. Necesitatea unui sistem de ecarisaj în organism este reclamată. unele celule gliale care. Se apreciază că de pe suprafaŃa corpului uman se înlătură. Dar ele au fost produse de stratul generator ca celule vii. C. Capacitatea germinativă este considerabilă (mai puŃin pentru cele generatoare de ovule). În această categorie sunt cuprinse: anumite leucocite. lipsite de citoplasmă şi încărcate de cheratină. În mod similar poate fi evaluată capacitatea germinativă a celulelor hematopoetice care. în 70 de ani de viaŃă. fragmente de celule şi chiar celule întregi). Rolul fiziologic al acestui proces este ecarisajul organismului şi nu hrănirea în sine a celulelor fagocitare. în primul rând. a unor particule semisolide din mediu (agregate macromoleculare. astfel. celulele aparŃinând acestui tip funcŃional au o sporită producŃie enzimatică (enzime hidrolitice) şi un număr mare de lizozomi. Pe lângă unele proprietăŃi particulare ale membranei periplasmatice care asigură formarea veziculelor de fagocitoză. celulele Kupffer din endoteliul sinusoidelor hepatice şi multe celule conjunctive. bogate în citoplasmă şi organite.

E. sunt categorii specializate care. FuncŃionarea automată. Celulele de tip excitabil. Celule de tip „transport” Deşi oricare celulă realizează schimburi în cadrul metabolismului propriu. ci este consecinŃa firească a unor procese biofizice desfăşurate la nivelul membranei periplasmatice. Asupra acestor procese vom insista într-un alt paragraf. în organism există celule specializate în direcŃia asigurării transportului de substanŃă (şi energie) în interesul întregului şi nu în interes propriu. Este cazul Ńesutului nodal din miocard.D. prin eliberarea unor produşi specifici de sinteză (neuronii şi celulele secretorii) şi prin declanşarea unor procese mecanice active (fibrele musculare). Excitabilitatea este doar o condiŃie şi o primă treaptă a procesului de reflectare care. electrici şi chimici. Alcătuirea şi structura acesteia sunt de o înaltă complexitate şi specificitate. Excitabilitatea nu reprezintă o însuşire difuză a acestui tip celular. între anumite limite. celule numite autoexcitabile. Celule de tip excitabil Excitabilitatea fiind o proprietate ce se evidenŃiază doar la impactul cu o variaŃie a factorilor din mediu. Ele se dovedesc capabile de a răspunde unor modificări ritmice interne legate. fotonici. după ce vor fi analizate mecanismele intime ale excitabilităŃii. în primul rând. însă. Acest tip celular se caracterizează printr-o înaltă dezvoltare şi specializare a mecanismelor de transport transcelular localizate exclusiv la nivelul 39 . Acestei probleme îi este rezervat un spaŃiu mai mare la studiul celulei nervoase. răspund în mod specific: printr-o variaŃie mai mult sau mai puŃin promptă a potenŃialului membranar (celulele epiteliilor senzoriale). Asemenea celule se asociază în formaŃiuni epiteliale ce constituie adevărate bariere între diverse compartimente lichidiene ale organismului. de membrana periplasmatică şi pompa ionică electrogenă. al neuronilor autoexcitabili din centrul inspirator bulbar şi al fibrelor musculare netede din pereŃii unor organe cavitare. ci o particularitate structural-funcŃională proprie. organitul implicat cel mai profund în realizarea ei este membrana periplasmatică. este propriu oricărei celule. ci ea este remarcabil profilată pe anumite tipuri energetice de stimuli: mecanici. ritmică a acestor celule nu are nimic comun cu bioritmurile. Tot în categoria celulelor excitabile sunt cuprinse şi acele celule care nu reflectă apariŃia unei modificări din mediul ambiant. termici. pe baza capacităŃii de a sesiza rapid prezenŃa unei variaŃii adecvate din mediu.

Fig. 14). SN – substanŃe nutritive Mecanismele de transport care se dezvoltă la acest tip celular sunt cele active. CGT – celulă glială (astrocit) cu rol trofic. Celule specializate în transportul dintre compartimente întâlnim la nivelul tuturor capilarelor. N – neuron. interpuse între conŃinutul tubului şi lichidul interstiŃial şi la tubii renali unde epiteliile pereŃilor se interpun între interstiŃiu şi lichidul de excreŃie (urina). mecanismul prin transportor este cel mai indicat fiind foarte selectiv. care se interpune între pelicula surfactantă alveolară şi sânge. consumatoare de energie: prin transportori – cu înaltă specificitate dar cu randament scăzut – şi prin vezicule de pinocitoză – cu specificitate redusă dar cu randament ridicat. Când lichidele din compartimentele între care se realizează schimburile sunt net diferite calitativ (aşa cum este cazul epiteliului de transport din intestin). formată din endoteliul capilar şi epiteliul alveolar. aşa cum este cazul transportului pentru nevoi proprii.membranei periplasmatice şi nu la nivelul celei reticulare. la epiteliile digestive. sporirea randamentului asigurându-se prin mărirea corespunzătoare a suprafeŃei membranei periplasmatice de la polul apical al fiecărei celule (microvili). Când lichidele din cele două compartimente diferă puŃin între ele. CS – capilar sanguin. la bariera pulmonară. contribuind în cea mai mare parte la realizarea barierei hematoencefalice (fig. 14 Celulă glială cu rol trofic. bariera interpusă 40 . O categorie aparte a acestui tip funcŃional o reprezintă celulele gliale cu rol trofic (astrocitele) care mediază selectiv schimburile dintre sânge şi neuroni. al căror perete epitelial (endoteliu) se interpune între sânge şi lichidul interstiŃial. aşa cum este cazul plasmei sanguine şi lichidului interstiŃial.

41 . Creşterea forŃei se realizează atât prin sacrificarea independenŃei celulare (miocard) cât şi chiar al individualităŃii (m. Mecanismul de conversie a energiei chimice în lucru mecanic se bazează. Celule de tip contractil Organitul specific acestui tip celular este specializat în transformarea energiei chimice (din ATP) în lucru mecanic. ACT – filament de actină. MZ – filament de miozină. E – energie chimică eliberată din ATP.(endoteliul capilar) utilizează mai cu seamă mecanismul activ prin endocitoză al cărui randament este net superior. PI – punte încrucişată. sau în mănunchiuri (miofibrile) cu funcŃionare concomitentă. ceea ce duce la sporirea apreciabilă a forŃei. b – contracŃie În funcŃie de mărimea forŃei ce trebuie dezvoltată ansamblurile liniare de miofilamente se dispun şi funcŃionează izolat. 15). aşa cum este cazul fibrelor musculare striate scheletice şi cardiace. Fig. 15 Mecanismul glisant al contracŃiei. independente unele de altele. El este reprezentat de două tipuri de miofilamente proteice – actina şi miozina – asociate în grupaje discontinue ce se dispun seriat în lungul celulei. potrivit ipotezei glisării miofilamentelor de actină printre cele de miozină. a – relaxare. scheletic). iar în prezenŃa energiei (din ATP) acesta se închide (aproape de 90º) trăgând miofilamentele de actină între cele de miozină (fig. pe realizarea unei tranziŃii conformaŃionale a punŃilor încrucişate cu ajutorul energiei chimice eliberată enzimatic din ATP. În absenŃa energiei unghiul format de punte cu microfilamentul de miozină este larg deschis (peste 90º). aşa cum este cazul majorităŃii fibrelor musculare netede. F.

renunŃând temporar la activitatea pentru întreg. în timp ce hepatocitul din cea de-a doua. respectiv prin valorificarea sprijinului dat de mecanismele integratoare ale organismului. nu există nici o celulă care să aibă o activitate doar pentru sine. tipului excitabil. întrucât acestea derivă tocmai din ceea ce este comun unui număr mare de cazuri particulare. însă. în general. de transport (între sângele venos portal şi cel sistemic pentru substanŃele absorbite în tubul digestiv) sau germinativă (însuşire ce stă la baza marii puteri de regenerare a ficatului). cât şi a celei destinată întregului. unitar şi divers în egală măsură. nu cumva activitatea pentru sine apare şi se dezvoltă tocmai cu finalitatea de a face posibilă activitatea pentru întreg. a priorităŃii activităŃii pentru sine sau pentru întreg. De asemenea. Perfect adevărat! Dar. oare. neuronul aparŃine.3. 42 . tot aşa diversitatea funcŃională a celulelor organismului nu se supune unei clasificări date. adică formale. Toate tipurile funcŃionale sunt strâns reunite. prin modul comun de existenŃă – metabolismul. o falsă problemă întrucât ele nu reprezintă procese cu scop în sine. durata lor fiind scurtată prin intervenŃia sistemului de „ecarisaj” care înlătură (prin fagocitare) acele celule ce se dovedesc incapabile de a se salva prin mijloace proprii. prin specializările membranei periplasmatice în generarea şi propagarea potenŃialelor electrice şi tipului secretor. Aceasta se poate întâmpla doar în starea morbidă când celula angajează toată energia de care dispune în direcŃia salvării propriei existenŃe. adică existenŃa sistemului supraiacent? O primordialitate a uneia din cele două tipuri de activităŃi este un non sens. La o primă şi superficială privire lucrurile par simple: activitatea pentru întreg este secundară întrucât ea nu poate să se desfăşoare. orice tentativă de clasificare izbindu-se de insolubila problemă. după cum am constatat. Dar. ci doar laturile unui proces unitar şi universal – devenirea. adică dintr-o prelucrare statistică. Relativitatea tipologiei funcŃionale a celulelor Dacă anumite celule pot fi încadrate strict într-un anumit tip funcŃional. decât prin şi pe baza activităŃii pentru sine.3. asemenea situaŃii reprezintă stări-limită în viaŃa unei celule. neuromodulatorilor şi neurohormonilor. ci ea se pretează doar la categorisiri pe baza unor criterii convenŃionale. Aşa cum realitatea. în egală măsură. această celulă putând fi secretorie (sinteza unor substanŃe specifice necesare altor celule). altele pot aparŃine în egală măsură la două sau trei tipuri. Celula este un univers al acŃiunilor. prin sinteza şi eliberarea neurotransmiŃătorilor. nu ascultă de legităŃi preexistente. pur teoretică.1.II. bază unică de realizare atât a activităŃii pentru sine. În organism. Celula de tip germinativ poate fi un exemplu din prima categorie.

ceea ce ar putea explica numărul redus al mitocondriilor neuronale în raport cu cheltuiala energetică totală a acestuia. Ori acest lucru nu este posibil. preluând o parte din sarcinile acestuia şi asigurându-i condiŃiile optime pentru îndeplinirea funcŃiilor sale specifice. abia acesta din urmă având valoare de unitate structural-funcŃională a sistemului integrator (sistemul nervos). asigură nu numai o selectare a substanŃelor la intrare. precum şi nivelul sporit al metabolismului. principal. cale eferentă. deopotrivă. Dacă prin unitate structural funcŃională trebuie să înŃelegem cea mai mică parte dintr-un întreg la nivelul căreia se realizează. Celula glială. pun în faŃa neuronului sarcini ce depăşesc posibilităŃile funcŃionale ale unei singure celule. făcând astfel posibilă propagarea independentă şi cu viteză mare a PA pe fiecare prelungire neuronală. ci şi o preliminară prelucrare a acestora. la stocarea informaŃiei. cale aferentă. efector şi aferentaŃia inversă. celula glială formează învelişul mielinic. este avansată ipoteza că aceasta ar furniza neuronului chiar ATP. desigur. Celulele gliale 43 . neuronul este un element component. centru de prelucrare a informaŃiilor şi elaborare a comenzii. în plan elementar.SECłIUNEA a II-a COMPONENTA NERVOASĂ A SISTEMULUI INTEGRATOR III. Neuronul este o celulă cu dublă specializare funcŃională aparŃinând. o altă categorie celulară – nevroglia – vine în sprijinul neuronului. actul reflex presupunând o anumită structură realizată între cel puŃin şase componente (dintre care patru neuroni): receptor. funcŃia acestuia. prin rularea propriei membrane în jurul axonului sau dendritei. Înalta sa specializare. tipului excitabil şi tipului secretor. celula glială poate contribui. În consecinŃă. al arcului reflex. NEURONUL –CELULĂ EXCITABILĂ ŞI SECRETORIE În mod cu totul eronat se consideră neuronul ca fiind unitatea structural-funcŃională a sistemului nervos. derivată din complexitatea procesului integrării la care participă în mod esenŃial. interpusă între capilar şi neuron. cel puŃin în parte. Prin urmare. derivat din implicarea permanentă a mecanismelor integratoare. toate acestea formând arcul reflex. atunci neuronul ar trebui să poată realiza integrarea cel puŃin în forma ei cea mai simplă care este actul reflex elementar (cu implicarea unui singur nivel de decizie).

prin extensie. cu caracter mai general. cu sens de propagare celulipet şi axonice. Ca elemente componente ale arcului reflex neuronii prezintă două particularităŃi: emit prelungiri şi au polaritate funcŃională. Această polaritate este determinată de modul de comunicare interneuronală la nivelul sinapsei.Prin toate acestea se justifică numărul mult mai mare al celulelor glialei decât al neuronilor (raportul estimat: 8-10/1). restul neuronilor interpuşi între acesta şi cel efector având valoare reală asociativă. După locul ocupat în cadrul arcului reflex. aplicarea unui stimul direct pe una din prelungiri dă naştere la un potenŃial de acŃiune ce se propagă de-a lungul acestora în ambele sensuri. prin care se evită pătrunderea la acest nivel a leucocitelor ce ar perturba activitatea neuronilor. PorŃiunea terminală a axonului – butonul – reprezintă polul de ieşire a semnalelor sub forma cuantelor de neurotransmiŃător. Din acest unghi de privire. însă. cu sens de propagare celulifug. neuronii pot fi de trei tipuri: senzitivi (receptori). oricare arc reflex are un singur neuron senzitiv – protoneuronul –. Cu toate acestea. de asociaŃie (intercalari) şi efectori (motori şi secretori). se consideră ca fiind senzitivi toŃi neuronii ce se interpun între receptor şi centrul nervos.îndeplinesc şi alte roluri. iar membrana postsinaptică a neuronului următor pe care se găsesc receptorii specifici pentru mesagerul chimic constituie polul de intrare a semnalelor sub forma potenŃialelor de acŃiune declanşate de cuantele de neurotransmiŃător. În acelaşi sens. valoare efectorie reală are doar acel neuron al cărui axon intră în contact cu o formaŃiune efectoare (secretorie sau contractilă). UnidirecŃionarea propagării. Şi în acest caz. Valoare senzitivă reală are doar acel neuron ale cărui dendrite intră în. tot prin extensie. Prelungirile pot fi dendritice (la mulŃi neuroni ele lipsesc). dar nu poate traversa sinapsa decât în conformitate cu polaritatea funcŃională – de la axon la dendrită sau la corpul celular. Oricare neuron prezintă doi poli funcŃionali – un pol de intrare şi unul de ieşire – în raport cu circulaŃia unidirecŃională a semnalelor. Din această perspectivă. respectiv după raporturile stabilite cu celelalte elemente componente ale acestuia. constituind calea aferentă (respectiv ascendentă) a arcului reflex. cum ar fi „ecarisajul” prin fagocitare. este determinată de prezenŃa sinapselor şi ea reprezintă o proprietate a arcului reflex şi nu a prelungirilor. oricare arc reflex are un singur neuron efector – ultimul din cadrul arcului reflex – restul neuronilor interpuşi între centrul de comandă şi acesta din urmă având valoare asociativă. se 44 . sau „cicatrizarea” Ńesutului nervos care constă în multiplicarea celulelor gliale în spaŃiile interstiŃiale rămase libere prin fagocitarea neuronilor nefuncŃionali şi prin care se asigură menŃinerea quasiconstantă a spaŃiilor cu lichid dintre celule (200-300 Aº). sau participă la alcătuirea receptorului.

16 Membrana – modelul mozaicului fluid Deosebirile faŃă de membranele altor celule Ńin de calitatea şi cantitatea componentelor ce formează acest ansamblu trilaminat şi. Valoare asociativă reală au toŃi neuronii interpuşi între cel real senzitiv (protoneuron) şi cel real efector (ultimul neuron din arc). decât alte membrane. valoare asociativă se atribuie numai neuronilor care. cât dezvoltarea diferenŃiată şi organizarea specifică a celor comune tipului excitabil şi tipului secretor. Membrana neuronală are un conŃinut mai mare de fosfolipide (60%). mai cu seamă. în cele ce urmează vom folosi termenii de senzitiv.consideră ca fiind efectori toŃi neuronii ce se interpun între centrul nervos şi efector.). de interrelaŃiile ce se stabilesc între ele. doar la nivelul centrilor. Alcătuirea şi structura neuronului Specializarea funcŃională a neuronului nu are la bază atât apariŃia de organite celulare noi. ExplicaŃia 45 . 1. Prin reducŃie. Fig. Întrucât realitatea nu poate fi cunoscută decât prin intermediul simplificărilor (modelări. 16). fac joncŃiunea între calea aferentă şi cea eferentă. iar fluiditatea lor este mai sensibilă la acŃiunea factorilor de influenŃă (temperatură. de asociaŃie şi efectori în înŃelesul lor formal şi nu în cel real. substanŃe liposolubile etc. Membrana periplasmatică a neuronului respectă planul general de organizare descris anterior (fig. formalizări). însă. constituind calea descendentă (respectiv calea eferentă) a arcului reflex. respectiv între calea ascendentă şi cea descendentă a arcului reflex. III.

chiar dacă nu de aceeaşi amploare. există şi între fosfolipidele diverşilor neuroni. 46 . Adenozintrifosfataza (ATP-aza) este implicată în mecanismele de transport ionic activ prin eliberarea din ATP a energiei chimice necesară mişcării ionilor împotriva gradienŃilor chimic şi electric şi / sau în sensul acestora dar cu viteză mult sporită.şi tripeptide. 17 Macromolecula de fosfolipid. ele vizând atât latura calitativă (componenta organică a grupării hidrofile. Există mai multe forme de ATP-ază în funcŃie de ionul care le activează şi al cărui transport transmembranar îl asigură: ATP-aza Na+-K+ dependentă (fig. Fig. 18). cât şi cea hidrofobă (acizi graşi) (fig.17) diferă calitativ de alte fosfolipide. adenilatciclaza şi fosfati dilinozitolkinaza. proteine-transportor. HFB – pol hidrofob Anumite diferenŃe. până la polipeptide complexe (glicoproteine şi lipoproteine) şi metal-proteine (unele enzime). HFL – pol hidrofil. lungimea lanŃurilor de acizi graşi). de la di. fiecare tip funcŃional prezentând o gamă largă de variante pentru acelaşi neuron.acestor diferenŃe constă în faptul că atât gruparea hidrofilă (fosfatidil). cât şi pe cea cantitativă (conŃinutul se colesterol sau de acizi graşi nesaturaŃi). Toate aceste aspecte particulare îşi pun amprenta asupra parametrilor funcŃionali ai membranei fiecărui neuron. Sub aspect funcŃional ele pot fi: proteine-enzime. Varietatea biochimică a proteinelor membranare este extrem de mare. Dintre proteinele-enzime unele prezintă interes special în fiziologia integrării neuro-endocrine: adenozintrifosfataza ionodependentă. proteine-receptor şi proteine-canal.

19) etc. Adenilatciclaza are ca acŃiune finală formarea adenozinmonofosfatului ciclic (AMPc) implicat ca al doilea mesager ce modifică activitatea enzimelor (fig.20) 47 . precum şi a potenŃialului electric de membrană. ATP-aza Ca2+ dependentă (fig. Prin activitatea lor ATP-azele ionodependente asigură refacerea şi întreŃinerea în timp a homeostazei ionice. specificitatea enzimei asigură specificitatea de transport şi se evită interferenŃa enzimatică. 19 Efectele variaŃiei concentraŃiei interne a ionilor Ca2+ asupra ATP-azei specifice În acest mod. Fig. 18 Efectele variaŃiei concentraŃiilor interne ale ionilor Na+ şi K+ asupra ATP-azei specifice ATP-aza Mg2+ dependentă.Fig.

21 Activarea fosfatidilinozitolki nazei la nivelul membranei Proteinele-transportor sunt în mai mică măsură cunoscute. Fig. 20 Activitatea adenilatciclazei la nivelul membranei În mod similar funcŃionează şi fosfatidilinozitolkinaza care produce din fosfolipide membranare diacilglicerol ca mesager de ordin secund implicat în acŃiunea anumitor enzime citoplasmatice (fig. Independent de faptul că transportorul este o subunitate a ATP-azei sau o moleculă separată el are o specificitate remarcabilă (dar nu exclusivă) pentru transportul unui anumit ion. 21). Se admite că însăşi ATP-aza ionodependentă ar fi formată din două subunităŃi: una cu rol catalitic şi una cu rol de vehicul.Fig. Legarea ionului de molecula transportoare formează un complex a cărui stabilitate 48 .

molecula transportoare se reîntoarce la faŃa iniŃială fie neîncărcată (vezi fig. mulŃi dintre ei fiind dispuşi în zonele sinaptice şi pe soma neuronală. efecte antagonice. Pentru o aceeaşi clasă de substanŃe pot exista receptori diferiŃi. Aceeaşi substanŃă activă poate genera. Pentru fiecare mesager există un receptor congruent ca geometrie (organizare spaŃială) şi adecvat ca posibilităŃi chimice interactive. Deşi – principial – neurotransmiŃătorii şi hormonii interacŃionează în acelaşi mod cu receptorii proprii. Rămasă liberă. legarea hormonului de receptorul propriu determină eliberarea unui al doilea mesager (AMPc. PoziŃia acestora pe membrană este cvasistabilă. în general. se vorbeşte de receptori membranari numai în legătură cu fixarea stereospecifică temporară a neurotransmiŃătorilor şi hormonilor. Din aceste motive membranele neuronilor prezintă receptori specializaŃi în legarea calciului. de regulă glicoproteine. Proteinele receptor. cât şi în determinarea excitabilităŃii. DistribuŃia acestor receptori este diferită la diverşi neuroni. cât şi mişcarea acestuia de la o faŃă la alta a membranei se realizează cu consum de energie. în timp ce legarea de alŃii are efecte emoŃionale sau analgezice. ocuparea fiecăruia fiind însoŃită de efecte remarcabil diferite. fie încărcată cu alt ion (sau moleculă) pe care îl transportă în sens invers (transport cuplat. reprezintă locurile de captare a mesajelor chimice sosite de la alte celule.este diferită în funcŃie de specificul fiecărei componente: organică (glicoproteina) şi minerală (ionul transportat) Complexul organomineral format la una din feŃele membranei (în anumite circumstanŃe enzimatice) se deplasează la faŃa opusă a acesteia (în alte circumstanŃe enzimatice) unde se desface eliberând ionul transportat. Atât formarea complexului transportor-ion. aceştia determină consecinŃe diferite la nivelul neuronului Ńintă (purtător de receptori). aşa cum este cazul pompei de Na+-K+). Ca2+ etc. acesta fiind implicat atât în eliberarea neurotransmiŃătorilor. prin legarea opioidelor de anumiŃi receptori sunt determinate efecte sedative. aşa cum sunt multe peptide cerebrale. Deşi. În acest mod se exclude posibilitatea apariŃiei erorilor de acŃiune. numeroşi alŃi receptori sunt specializaŃi în legarea altor substanŃe active.) în interiorul celulei care modifică activitatea catalitică a enzimelor. în funcŃie de receptor. La nivelul sistemului nervos un rol important revine ionului Ca2+. respectiv inactivarea unora dintre canalele ionice. sau chiar a unor medicamente. În timp ce legarea neurotransmiŃătorului de receptorul adecvat are drept consecinŃă activarea. Astfel. Legarea mesagerului chimic (neurotransmiŃător sau hormon) de receptor se realizează cu o înaltă specificitate stereo-chimică. Multe medicamente ca şi unele 49 . uneori chiar opuse.7).

cel mai probabil. Prezumtiva interferenŃă dintre cofeină şi aceşti receptori. numărul canalelor pe unitatea de suprafaŃă este determinat genetic pentru fiecare categorie de celule. prin care sar împiedica legarea adenozinei. ceea ce uşurează înŃelegerea consecinŃelor acŃiunii acestora de activare sau inactivare a canalelor ionice. canalele „uzate” fiind internalizate prin endocitoză şi digerate de enzimele lizozomale. Cel mai cunoscut efect produs de legarea adenozinei la receptorii membranelor presinaptice este acela de a inhiba eliberarea neurotransmiŃătorilor excitatori. ea fiind determinată de planul funcŃional general al celulei. cel mai probabil. Ca2+. remarcabil crescută în asemenea stări. DistribuŃia pe membrană a diverselor tipuri de canale (pentru Na+. De asemenea. numit canal ionic (fig. Capetele subunităŃilor proteice ale canalului care predomină spre citoplasmă sunt diferite ca natură chimică şi proprietăŃi de cele care predomină spre spaŃiul interstiŃial. posibil şi pe porŃiunea bazală a dendritelor. în locul lor fiind sintetizate altele noi. Vom accepta ipoteza că receptorii specifici pentru neurotransmiŃători sunt tocmai capetele externe ale proteinelor-canal. somei neuronale. Mg2+ etc.22). Aceste porŃiuni membranare cu proteine-receptor specifice neurotransmiŃătorilor intră în alcătuirea joncŃiunilor interneuronale formând membrana postsinaptică. Neuronii deŃin receptori chiar şi pentru adenozină care poate îndeplini şi rolul de mesager chimic cu efecte diferite în funcŃie de tipul receptorului.droguri acŃionează prin intermediul receptorilor de Ca2+ situaŃi. reprezentat de porŃiunile membranare ale butonilor dendritici. Receptorii pentru neurotransmiŃători sunt prezenŃi doar la polul de intrare al neuronului. chiar la nivelul canalelor specifice acestui ion. În legătură cu aceasta trebuie amintită ipoteza potrivit căreia starea de oboseală nervoasă în urma unor solicitări prelungite ar putea fi generată tocmai de acŃiunea adenozinei.) nu este întâmplătoare. În privinŃa densităŃii canalelor de sodiu se estimează că. respectiv pe conul de emergenŃă al axonului. Densitatea şi distribuŃia proteinelor receptor pe suprafaŃa membranei neuronale sunt neuniforme. conului de emergenŃă a axonului şi a porŃiunii preterminale a butonului axonic. Receptorii pentru anumiŃi hormoni au o distribuŃie cvasiuniformă pe membrana somei neuronale. ar putea fi o explicaŃie a efectului reconfortant al cafelei. Proteinele-canal sunt ansambluri macromoleculare alungite ce străbat grosimea membranei de la o faŃă la alta fiind formate. K+. la fibrele 50 . din patru subunităŃi astfel dispuse încât delimitează între ele un spaŃiu canalicular cu diametrul mediu de 8 Aº. Nu se cunosc prea multe detalii cu privire la organizarea moleculară a receptorilor.

Fig. Prin aceste canale se realizează o comunicare episodică directă între citoplasmă şi lichidul interstiŃial pentru componentele cu dimensiuni sub 8 Aº (apă. canalele ionice se pot deplasa prin translare modificând astfel distribuŃia în suprafaŃă. direct sau indirect. iar la cele mielinizate ele sunt prezente numai la nivelul strangulaŃiilor Ranvier (1 /µm lungime) cu o densitate mult mai mare – 2000 /µm2. Asocierea dintre ribozomi şi o parte a reticulului endoplasmatic neted este determinată de nevoia reducerii consumului de timp în sinteza neurotransmiŃătorilor. substanŃe organice cu moleculă mică). dar asupra mecanismelor intime de realizare pluteşte încă aburul ipotezelor. neuromodulatorilor şi neurohormonilor. 22 Canalul ionic şi cele patru subunităŃi proteice ale sale La nivelul corpului celular densitatea pare a fi în medie de 50-100 /µm2 cu o distribuŃie. corpii Nissl nu sunt decât formaŃiuni ergastoplasmice (reticul endoplasmatic rugos) pe care le întâlnim. ioni minerali. în fenomenele electrice de membrană. acestea ar fi de 1110 /µm2. Importantă este mişcarea prin aceste canale a ionilor minerali implicaŃi. cel mai probabil. aşa cum o dovedeşte realitatea. Din cauza fluidităŃii fosfolipidelor membranare. cu o distribuŃie uniformă pe toată suprafaŃa membranei. Asemenea modalităŃi există.nemielinizate. ExistenŃa acestor comunicări libere între interiorul şi exteriorul celulei ar duce la instalarea unui echilibru termodinamic pentru componentele de mici dimensiuni. în realitate. Calitatea chimică a produsului sintetizat este determinată genetic prin intermediul 51 . neuniformă. Asupra a două dintre acestea vom oferi detalii într-un alt paragraf. după cum s-a văzut. fapt ce ar impieta grav asupra existenŃei (metabolismului) şi funcŃionării (excitabilităŃii) neuronului. Deşi consideraŃi a fi organite specifice neuronului. Se impune astfel necesitatea existenŃei unor modalităŃi de închidere (inactivare) şi deschidere (activare) a lor în funcŃie de anumite circumstanŃe. la oricare celulă de tip secretor.

dar cele mai multe prin efectele lor secundare produse asupra centrilor nervoşi şi glandelor endocrine. Însă. Cei mai mulŃi mesageri chimici sunt peptide active din punct de vedere biologic a căror sinteză este determinată genetic. Deşi rolurile lor sunt multiple. unii având şi rol de cofactori. cei mai mulŃi neuroni produc atât neurotransmiŃători clasici (catecolamine. „matriŃa” eliberată de nucleul neuronului. putem avea o explicaŃie convenabilă a diversităŃii consecinŃelor determinate de acŃiunile lor. Neurofibrilele sunt elemente fibrilare şi microtubulare care au. În funcŃie de tipul „matriŃei” (RNAm) unii neuroni vor sintetiza pentru export mediatori excitatori (acetilcolină. peptidele din SN sunt în mare măsură implicate în determinarea comportamentului. alŃii – mediatori inhibitori (GABA – acid gamaaminobutiric. deşi încă insuficient demonstrate. precum şi marea varietate biochimică a acestora (sunt cunoscute peste 100 de peptide active). acŃiunile pozitive ale unor peptide asupra capacităŃii de memorare la voluntari. serotonină. dopamină. Deci. Multe peptide sunt implicate în comportament în mod direct. SecreŃia mesagerilor chimici este un proces diferit de la o regiune la alta a sistemului nervos. adrenalină). ci şi particularităŃile individuale şi circumstanŃiale ale acestora. Chiar şi în reglarea comportamentului alimentar sunt implicate mai multe peptide. peptide. Din jocul acŃiunilor celor trei categorii de mesageri: neurotransmiŃători. Există numeroase studii în acest sens pe animale şi multe observaŃii pe omul bolnav. modulator. iar alŃii – modulatori (endorfine) sau hormoni (ADH. acidul gamaaminobutiric). noradrenalină). şi nu una specifică celor ce produc hormoni sau modulatori. secreŃia este o proprietate comună tuturor neuronilor. acetilcolina. RH.RNAm. în primul rând. glicină). altele (opioidele) în analgezie. un rol mecanic pasiv şi. rezultă nu numai reacŃiile fiziologice şi acŃiunile comportamentale. Unele peptide sunt implicate în medierea durerii. de reglare a diverselor funcŃii. un rol de suport şi mijloc de transport pe distanŃe lungi a veziculelor cu mediator de la locul de sinteză majoră (corpul celular) la locul de eliberare (butonii terminali ai 52 . În numeroase mecanisme homeostazice. cu excepŃia celor ce dau sinapse electrice. adrenalină. neuromodulatori şi neurohormoni. în al doilea rând. peptidele neuromodulatoare au un rol decisiv alături de neurotransmiŃători şi neurohormoni (unii dintre ei fiind tot peptide). astfel încât se poate admite existenŃa unei „anatomii chimice” a acestuia. sunt invocate în destul de multe cercetări. mai cu seamă. Având în vedere condiŃionarea reciprocă la nivelul celulelor „Ńintă” (asupra cărora acŃionează) a celor trei categorii de mesageri. cât şi neuropeptide active cu rol . legătura lor cu „centrul foamei” fiind demonstrată în unele experimente pe animal. sau a revenirii după amnezia retrogradă la unii bolnavi.

Prin acest mecanism electrostatic se pot explica atât viteza relativ mare de transport. produşii de neurosecreŃie se vor depozita într-o zonă cât mai apropiată de locul de eliberare. FaŃă de capacitatea de sinteză pentu export (neurotransmiŃători. prin ea asigurându-se şi protecŃia axoplasmei. în lungul căreia se realizează propagarea PA. Se ştie că. O asemenea protecŃie. Însumând capacităŃile de depozitare reprezentate de aparatul Golgi (mai puŃin dezvoltat) şi de veziculele din butonii terminali ai axonilor (foarte numeroase). celula cheltuieşte cu atât mai multă energie cu cât ea este mai departe de forma sferică. Prin urmare. hormoni) pe care o dovedeşte neuronul ca celulă secretorie. în unele cazuri. Procesul ar putea fi bazat pe forŃele electrostatice exercitate între încărcătura electronegativă a suprafeŃei citoplasmatice a membranei veziculare şi anumite puncte de pe neurofibrile încărcate electropozitiv. la distanŃă de membrană. evită consumul de energie pentru menŃinerea formei prin dispunerea internă a neurofibrilelor în mănunchiuri ce converg spre baza prelungirilor dendritice şi diverg în citoplasma somei spre diverse puncte de sprijin situate pe faŃa internă a membranei. o realizează cu mai multă eficienŃă formaŃiunea citoscheletică submembranară şi învelişul glial şi conjunctiv şi nu un mănunchi de neurofibrile dispus în axoplasmă. În corpii celulari de formă ovală (celulele Purkinje) asemenea dispuneri ale neurofibrilelor nu se întâlnesc. acesteia. ExplicaŃia acestui decalaj constă în faptul că în majoritatea cazurilor. protecŃia mecanică trebuie asigurată în primul rând. modulatori. Cum pentru axon importantă este membrana (axolema). dar nici confirmată. neurofibrilele au şi un anume rol mecanic reprezintă o chestiune ce nu poate fi nici negată. La nivelul axonilor neurofibrilele formează mănunchiuri (dispunere paralelă) în lungul cărora veziculele cu mediator se deplasează prin alunecare facilitată dinspre corpul celular spre butonii terminali unde se acumulează temporar (ca un „transport pe cablu”). totalitatea veziculelor din 53 . de regulă.axonilor). Rolul mecanic pasiv al neurofibrilelor (ca elemente aparŃinând citoscheletului) vizează planul energetic al neuronului. adică în butonii terminali ai axonilor. sensul antigravitaŃional al acestuia. însă. pentru menŃinerea formei sale. la nivelul axonului. la distanŃă foarte mare la locul sintezei. aparatul Golgi – al cărui rol principal este de depozitare a produsului de secreŃie – ar trebui să fie mult mai dezvoltat decât este în realitate. neurosecreŃia este produsă în corpul celular şi este eliminată la polul de ieşire al neuronului (butonul terminal al axonului) situat. cât şi. Încât. Neuronii stelaŃi cu multe buchete dendritice. Că. numiŃi şi multipolari. se ajunge la o capacitate totală de stocare corespunzătoare raportului valoric dintre ritmul de sinteză şi de eliberare a neurotransmiŃătorilor.

Ca organit celular implicat în mişcările cromozomiale din timpul diviziunii.1. aceasta însemnând menŃinerea în citoplasmă a unor concentraŃii reduse pentru Na+ şi Ca2+ şi crescute pentru K+. Această asimetrie necesară vieŃii generează gradienŃi electrochimici ce devin efectivi în momentele în care se deschid canalele ionice. pe lângă cel propriu-zis existent în corpul celular al neuronului. Mecanisme implicate în asigurarea excitabilităŃii neuronului Specificitatea acestor mecanisme nu trebuie înŃeleasă în sensul existenŃei lor exclusiv la nivelul neuronului. deci. Deducem de aici că însuşirea de a se divide este pierdută de neuron pe parcursul evoluŃiei. III. Cum prima soluŃie este exclusă de însăşi calitatea de sistem deschis a celulei. Există pompe şi pentru alŃi ioni dar acestea nu au o implicaŃie directă în integrarea neurală 54 . conŃinând produşii de neurosecreŃie. III. Mg2+. Nu se mai divide nu pentru că este neuron – la multe organisme adulte aparŃinând speciei animale din clase diferite. Pierderea capacităŃii de diviziune este compensată de un permanent şi rapid turnover al tuturor componentelor neuronale. MenŃinerea în timp a homeostaziei ionice nu este posibilă decât fie renunŃând la canalele ionice. neuronii se divid –. 2. centrozomul lipseşte din neuronul omului adult întrucât acesta nu se mai divide. neuromodulatorilor şi neurohormonilor. rămâne operantă cea de-a doua.butonii terminali. ci în acela al dezvoltării şi diversificării lor la acest nivel. mecanisme a căror finalitate este homeostazia ionică. fie refăcând asimetria prin pomparea ionilor împotriva propriilor gradienŃi electrochimici. Pompe ionice Pentru existenŃa oricărei celule ca sistem termodinamic deschis este necesară întreŃinerea în timp a asimetriei de distribuŃie a ionilor de o parte şi de alta a membranei periplasmatice prin păstrarea la valori cvasiconstante a concentraŃiilor acestora în interior (homeostazie). ca şi la om până la o anumită vârstă în dezvoltarea ontogenetică. în funcŃionarea căruia diviziunea – ca fenomen grav pentru celulă – ar produce numeroase şi profunde consecinŃe negative în planul funcŃional general al organismului. progresiv şi paralel cu complexificarea modalităŃilor de integrare neurală şi în paralel cu taxonomia filogenetică a organismelor.2. ci pentru că este neuron integrat într-un sistem de mare complexitate. Pompele ionice sunt. poate fi considerată ca o formă particulară de organizare a aparatului Golgi. al ponderii ce o deŃin în realizarea excitabilităŃii celei mai ridicate şi a sintezei şi eliberării cuantificate a neurotransmiŃătorilor.

24 Mecanismul pompei de Na+-K+ 55 . Fig.III.1. transportorul complexează doi ioni K+. 23 ConfiguraŃia ipotetică a transportorului comun pentru Na+ şi K+ La faŃa externă a membranei. Complexul organometalic astfel format se deplasează la faŃa internă a membranei unde. Deplasând cei doi ioni împotriva gradienŃilor electrochimici acest mecanism a primit numele de pompă de Na+ . 2. 23). în prezenŃa unei enzime specifice (E1).1. în prezenŃa unei alte enzime (E2). 24). Fig. după care ciclul se reia (fig. Pompa de Na+-K+ Transportorul deŃine cinci situsuri de complexare a ionilor: două pentru K+ şi trei pentru Na+ (fig. pierde afinitatea pentru ionul K+ pe care îl eliberează în citoplasmă.K+. Sub influenŃa aceleiaşi enzime (E2) transportorul formează un alt complex organometalic prin legarea a trei ioni Na+ din citoplasmă pe care îi va deplasa la faŃa externă eliberându-i în lichidul interstiŃial.

Pompa de Na+-K+ are o activitate unimodală. în sensul existenŃei unei disjuncŃii între trei roluri diferite. ea fiind diferită calitativ de ATP-azele activate de alŃi ioni (Ca2. se realizează progresiv şi relativ lent. sub influenŃa creşterii concentraŃiei citoplasmatice a Na+. De altfel. Din acest motiv enzima responsabilă de transportul activ al celor doi ioni se numeşte ATP-aza Na+-K+ dependentă. enzimă a cărei activitate este intensificată atunci când. cât şi al descreşterii intensităŃii de transport. necesară proceselor metabolice. în fapt. Pompa de Na+-K+ fiind un mecanism în care sunt implicate procese enzimatice. implică un anume consum de timp. Asupra acestor probleme vom reveni la analiza mecanismului excitabilităŃii. Mg2+ etc. dar în măsură diferită. latura homeostazică întrucât de ea depinde în mod direct metabolismul ca bază a existenŃei şi funcŃionării celulei. lăsând în citoplasmă o sarcină negativă liberă – purtată de macromoleculele amfolite şi c) acumularea unei importante energii potenŃiale reprezentate de gradientul chimic al Na+ orientat spre interior [Na+]e= 440 mM/[Na+]i = 50 mM). această inerŃie a pompei se dovedeşte a fi de mare utilitate în planul excitabilităŃii (a se vedea paragraful respectiv). Tripla finalitate a pompei nu trebuie să ducă la concluzia greşită că activitatea în sine a acestui mecanism ar fi trimodală. Deşi apare ca un dezavantaj pentru celulă. cu expulzarea unei sarcini pozitive la fiecare ciclu de transport. totuşi. Toate trei laturile condiŃionează viaŃa neuronului ca element component al sistemului integrator. Transportul activ de Na+ şi K+ se realizează cu consum de energie chimică eliberată de ATP sub acŃiunea adenozintrifosfatazei. şi redusă de modificările în sens invers ale concentraŃiilor aceloraşi ioni. b) încărcarea electrică a „condensatorului” membranar ca urmare a faptului că scoaterea din citoplasmă a trei sarcini electrice pozitive – purtate de Na+ – şi readucerea în citoplasmă a două sarcini electropozitive – purtate de K+ – echivalează. ceea ce şi este în plan metabolic. Aceasta este inerŃia metabolică a oricărei pompe. comparativ cu nivelul de repaus. la normal.Pompajul ionic cu stoichiometria de 3 Na+ pentru 2 K+ generează trei consecinŃe majore: a) reface şi menŃine homeostazia ionică.). macromolecule şi transferuri energetice. primordială fiind. prezintă o activitate a cărei desfăşurare se caracterizează printr-o anumită inerŃie. faŃă de valorile normale. caracterizată de concentraŃii citoplasmatice sporită pentru K+ şi redusă pentru Na+ (asimetria ionică). intensificarea activităŃii pompei. Ca urmare. ca şi reducerea ei atunci când concentraŃia Na+ scade. cele trei tipuri de laturi nu sunt echivalente pentru celula nervoasă. creşte concentraŃia Na+ şi/sau cade concentraŃia K+ în citoplasmă. în sensul că trecerea de la un nivel funcŃional la altul atât în sensul creşterii. ca urmare a pompajului. activitatea enzimei principale a acestui mecanism – 56 . ci ele se ierarhizează pe baza criteriului importanŃei.

beneficiază de cele mai prompte şi eficiente mecanisme de întreŃinere. Din acest motiv pompa de Ca2+ este un mecanism activ de extruzie a acestui ion. 19). contracŃie etc. 2. III. Homeostazia calciului la nivel celular rezultă din armonizarea transportului activ spre exterior. în cele mai diverse procese fiziologice.ATP-aza – este dependentă de concentraŃiile citoplasmatice ale Na+ şi K+ şi nu de voltajul membranar sau gradientul de Na+. realizat de pompă şi mişcarea pasivă spre interior realizată la nivelul canalelor specifice atunci când acestea sunt active (deschise). Principial. Toate celelalte substanŃe eliberează. însuşi voltajul şi gradientul de Na+ sunt. celula este.2.1. Mecanismul de schimb antiport Na+/H+ În ultima analiză. 2. într-un mod sau altul.2. Pe de altă parte. cât şi plasmatic şi interstiŃial. Din acest motiv homeostazia calciului atât la nivel citoplasmatic. conform reacŃiei globale: aza ATP ATP → ADP + P + E → proces activ  − [1] 57 . homeostazia calciului la nivel celular este controlată nu numai de activitatea pompei specifice. are aceeaşi schemă de funcŃionare cu cea de Na+-K+ (vezi fig. pompa de Ca2+. cuante mici de energie (legături microergice). Transportorul prezintă situsuri doar pentru calciu. în ultimă analiză. insuficiente activităŃii celulei. transport activ. două aspecte particulare ale aceleiaşi homeostazii generale a celulei. pompe ionice. Utilizarea energiei eliberată din ATP. Adenozintrifosfataza este dependentă de concentraŃia internă a Ca2+. el fiind implicat. chiar dacă unul indirect activ. – celula dispune de o singură sursă directă: ATP. după cum vom vedea. Cum însă închiderea canalelor este un proces activ. activitatea ei fiind intensificată de creşterea acesteia şi invers. Aceasta întrucât prin ruperea enzimatică a unei legături fosfat din ATP se eliberează o cuantă de energie chimică de valoare mare (legături fosfat macroergice) necesară şi suficientă amorsării proceselor active din celulă. III. un „motor cu hidrogen”! Pentru oricare dintre activităŃile sale consumatoare de energie – sinteze. ci şi de mecanismul ce asigură închiderea (inactivarea) canalelor proprii. în plan energetic. Pompa de Ca2+ ImportanŃa ionului de Ca2+ în organism este deosebită. În spaŃiul citoplasmatic al neuronului concentraŃia ionului Ca2+ trebuie menŃinută la un nivel redus în condiŃiile în care din exterior el pătrunde pasiv prin canale proprii.

numită dehidrogeneză. Întrucât legarea fosfatului de adenozindifosfat este. Sub acŃiunea enzimei. insuficientă ca atare pentru refacerea ATP-ului. Prin procese enzimatice complexe acestea ajung la un termen final comun – acidul piruvic – a cărui moleculă conŃine carbon. 58 ( − ) . întrucât adenozindifosfatul (ADP) şi fosfatul (P) sunt reutilizabili. un proces de fosforilare şi întrucât energia necesară acestui proces se obŃine dintr-un proces de oxidare (a hidrogenului) se spune că refacerea adenozintrifosfatului (ATP) este rezultatul unei fosforilări oxidative. în fapt. la nivelul căreia au loc fosforilări oxidative. Această sursă este reprezentată de substanŃele organice exogene (luate din mediu sub formă de hrană): proteine. lipide şi glucide care. Această energie reprezintă însă o cuantă mică. la nivelul mitocondriei se „sumează” mai multe asemenea cuante mici până când suma lor atinge valoarea optimă (E1 cuantă mare) necesară şi suficientă legării fosfatului de adenozindifosfat (reacŃia (2)). Rezultatul oxidării hidrogenului (proces numit ardere) este eliberarea de energie şi formarea unei molecule de apă. iar enzima (fosforlaza) poate fi sintetizată de celulă. oxigen şi hidrogen. din acest unghi de privire. conform reacŃiei: ADP + P Fosforilază → ATP + E1 [2] Resinteza ATP-ului ridică doar problema sursei pentru energia E1. nu sunt decât decât „rezervoare de hidrogen”. Pe aceasta se bazează caracterizarea mitocondriei ca „microcentrală energetică” a celulei. Problema acestei necesităŃi este ceva mai complexă decât pare la o primă şi succintă analiză. De aceea. acidul piruvic pune în libertate hidrogenul şi un rest molecular conform reacŃiei simplificate: Acid piruvic → CO2 + H [3] Atomul de hidrogen este activat la forma ionică prin pierderea electronului unic H − e → H + şi combinat cu oxigenul venit din interstiŃiu (oxigen respirator) şi el activat la rândul lui. De vreme ce prezenŃa mecanismului de extruzie a protonului este o necesitate pentru celulă. prin procese complexe. Acest excurs în problema energeticii celulare a fost obligatoriu pentru a putea înŃelege necesitatea existenŃei unui mecanism de scoatere din celulă a ionilor H+. consumator de energie. De aceea ATP-ul trebuie resintetizat printr-un proces invers.duce progresiv la epuizarea sursei şi la moartea celulei prin colaps energetic.

a radicalilor liberi ai oxigenului (care au un orbital ocupat de un singur electron). cauza acestui fenomen trebuie căutată prin abordarea problemei dintr-un unghi. Acidifierea produsă prin creşterea peste limită a concentraŃiei ionilor H+ ar duce la inhibarea unor enzime şi la stimularea altora. Dar care este motivul pentru care evoluŃia nu a dus la apariŃia unei modalităŃi de echilibrare între „producerea” ionilor H+. în endo. Punerea în mişcare a roŃii este posibilă numai prin acŃiunea concomitentă şi în sensuri opuse a două forŃe asupra paletelor situate diametral simetric (fig. poate fi considerată o modalitate eficientă de apărare împotriva pericolului reprezentat de apariŃia radicalilor liberi ai oxigenului. iar cea de-a doua. cu tot cortegiul ei de consecinŃe.şi exomembrane. în diferite moduri. ci sub formă de ion hidroniu H3O+ . = 440 mM. Pentru a înŃelege acest mecanism vom compara antiportul cu o roată cu palete al cărei ax este paralel cu suprafaŃa membranei celulare. = 50 mM) care astfel dinamizează antiportul. înclinată în favoarea celei dintâi. în carioplasmă etc. gradientul ionilor H+ care tind să iasă din celulă.). iar Na+ int. aparenta imperfecŃiune a balanŃei hidrogen – oxigen. la accentuarea caracterului bazic al substanŃelor amfolite (proteinele) şi schimbarea reactivităŃii lor biochimice. Oxigenul aflat în exces sporeşte posibilitatea generării. prin dehidrogenare enzimatică şi „consumul” acestora prin oxidare? Este. Radicalii liberi ai oxigenului sunt extrem de periculoşi pentru sistemul viu întrucât declanşează reacŃii în lanŃ de formare de noi radicali liberi (inclusiv organici) din chiar formaŃiunile celulare. atunci s-ar naşte un pericol mult mai mare: acumularea în exces a oxigenului la nivelul celulei (în apa citoplasmei. Prin mobilizarea „roŃii cu _____________ 1 Protonul este extrem de activ şi de aceea el nu poate exista liber în soluŃii apoase. ForŃa principală o reprezintă gradientul ionilor Na+ care tind să intre în celulă. Finalitatea generării protonului este combinarea lui cu oxigenul respirator în scopul obŃinerii energiei. Astfel. ducând la distrugerea completă a acestora într-un interval de timp foarte scurt (minute). o imperfecŃiune a Naturii? Credem că nu! Cel mai probabil. Dacă producŃia de protoni ar fi mai redusă. FaŃă de toate aceste consecinŃe negative celula se apără prin antiportul Na+/H+. Pericolul reprezentat de acumularea ionilor H+ vizează homeostazia acido-bazică. Pentru ca ionii H+1 să poată fi expulzaŃi din celulă se foloseşte energia potenŃială reprezentată de gradientul de concentraŃie al Na+ (Na+ ext. oare. 59 .înseamnă că există o cauză care determină generarea lui în exces.25). la schimbarea gradului de disociere chimică a compuşilor solvaŃi în apa plasmatică etc.

În extruzia protonului se cheltuieşte direct energia gradientului de concentraŃie al Na+ şi nu energia metabolică (ATP). În realitate însă. ataşaŃi electrostatic de faŃa externă a membranei (forŃa electrostatică ce îi reŃine provine atât de la grupările hidrofile externe ale membranei. formând un ansamblu catalitic unitar pe întreaga celulă. expulzaŃi din celulă. Pe lângă acŃiunile individuale asupra anumitor substanŃe. Ionii Na+ pătrunşi în celulă vor fi expulzaŃi din nou la exterior de pompa Na+-K+ activată de prezenŃa lor în exces faŃă de cerinŃele homeostazice. iar ionii H+ ies la exterior. Sisteme enzimatice la nivelul membranei neuronale La nivelul membranei periplasmatice există un bogat echipament enzimatic cu diverse roluri în metabolismul şi funcŃionarea specifică a neuronului. întrucât gradientul de Na+ a fost realizat de pompa de Na+-K+ cu consum de ATP.palete” ionii de Na+ pătrund în celulă. cât şi cu enzimele citoplasmatice. În cadrul acestuia se pot distinge sisteme enzimatice ca entităŃi catalitice legate de un aspect sau altul al metabolismului sau funcŃiilor specifice îndeplinite de neuron. cât şi de la electronegativitatea internă a celulei polarizate).3. iar ionii H+. în cea mai mare parte. 25 Mecanismul antiport Na+/H+ Soarta celor doi ioni transferaŃi prin mecanismul antiport este diferită. 2. vor rămâne. antiportul este un mecanism indirect activ (transport activ de ordinul II) Fig. motiv pentru care antiportul Na+/H+ este un mecanism pasiv. III. enzimele membranale au largi diponibilităŃi de interacŃiune atât reciprocă. 60 .

Sistemul enzimatic energetic (ATP-azele) Există. asupra a două dintre ele.3. III. nu şi pe cele ce asigură eliberarea energiei necesare acestora. acizi graşi. aşa cum sunt ATP-azele Na+K+ şi Ca2+ dependente. inclusiv ale celor neuronale (sau în intimitatea lor) există proteine contractile (de tip actomiozinic) care necesită energie în procesul scurtării (contracŃie localizată. toate schimburile celulare active având această finalitate. III. Ceea ce le diversifică.3. a H+ precum şi concentraŃiile nutrienŃilor (aminoacizi. în interiorul ansamblului unitar. concentraŃia Ca2+. monozaharide) sau ale unor cataboliŃi cu moleculă mare. în acest sistem vom introduce doar acele enzime care catalizează procese implicate direct în comunicare. curentul electric. slabă cu destinaŃie multiplă). Deducem astfel că sistemul ATP-azelor poate fi considerat şi ca un sistem enzimatic de întreŃinere a homeostaziei. Deşi sunt mai multe sisteme de enzime de acest tip ne vom opri.1. a Mg2+. Toate aceste enzime sunt unitare atât prin substratul lor comun ATP-ul. Este vorba de sistemele adenilatciclazei şi fosfatidilinozitolkinazei de la nivelul membranei neuronale şi a altor celule implicate în comunicare atât prin intermediul neurotransmiŃătorilor şi stimulilor electrici. păstrând acelaşi criteriu al acŃiunii principale. cât şi prin rezultatul lor comun – eliberarea de energie. pot fi încadrate şi în sistemul enzimatic de comunicare.III. a căror importanŃă o considerăm a fi mai mare. este destinaŃia diferită a energiei eliberate din ATP în raport de care activitatea catalitică a fiecărei adenozintrifosfataze este dependentă de un alt parametru citoplasmatic: concentraŃia Na+ şi a K+. participând la realizarea potenŃialului electric de membrană – în baza căruia se asigură excitabilitatea –.2.2. Sistemul enzimatic de comunicare InterrelaŃiile enzimatice la nivelul membranei periplasmatice fac dificilă departajarea între diversele categorii doar în baza acŃiunii lor principale. Totuşi. un sistem enzimatic implicat în asigurarea energiei la nivelul membranei aşa cum este sistemul adenozintrifosfatazelor. după cum am văzut. cel puŃin o parte din cele ce compun sistemul energetic. 2. Dar mai corectă este considerarea ATP-azelor în sistemul enzimatic energetic deoarece în membranele multor celule. 2.3. pe scurt. neuromodulatorii şi hormonii) 61 . Astfel. cât şi al neuromodoulatorilor şi al hormonilor.Sistemul adenilatciclazei La polul de intrare al neuronului mesagerii de ordinul I (neurotransmiŃătorii. 2.1.

NT – neurotransmiŃător. AcŃiunea unor mesageri de ordinul I constă în stimularea fosforilării. R – receptor Sub acŃiunea adenilatciclazei ATP-ul este transformat în AMPc (adenozinmonofosfatul ciclic). Legarea mesagerului chimic de receptorul specific. va lua naştere GMPc (guanozinmonofosfatul ciclic). Fig. mg II – mesageri de ordinul al doilea. a unui important proces enzimatic: fosforilarea şi defosforilarea anumitor proteine specifice. mg I – mesageri de ordinul întâi. ori acŃiunea curentului electric. din jocul cantitativ-calitativ al lor rezultând procesul adecvării acŃiunii fiziologice. În alte cazuri (sau paralel cu 62 . Dacă este implicat GTP-ul. H – hormon. iar a altora în stimularea defosforilării.determină reglarea. 26. SecvenŃele acestor procese sunt redate sumar în fig. determină activarea adenilatciclazei ca primă şi majoră secvenŃă a lanŃului de reacŃii ce vor urma. 26 Sistemul adenilatciclazei şi activitatea fiziologică. direct sau indirect.

serotonină. Chiar şi eliberarea neurotransmiŃătorilor (sau a altor mesageri) este reglată prin fosforilarea şi desfosforilarea proteinelor specifice care asigură ataşarea veziculelor de faŃa internă a membranei butonale.3. ei activând una din cele două enzime. pentru unii. activează direct proteinkinaza fără participarea mesagerului de ordinul II. fiecare categorie cuprinzând mai multe tipuri. încât se poate considera că acest proces mijloceşte cvasitotalitatea activităŃilor fiziologice de la nivelul neuronilor. 2. prin care sunt activaŃi. 63 . adrenalină. Sistemul fosfatidilinozitolkinazei Acest al doilea mare sistem enzimatic cu origine membranară determină. În aceste modalităŃi celula răspunde prin activităŃi fiziologice specifice la acŃiunea stimulilor. III. pare să existe un singur tip de proteinkinază stimulată de AMPc. Ele pot fi proteine-canal.producerea AMPc şi GMPc) mesagerul de ordinul I determină (şi) eliberarea ionului Ca2+ de la faŃa internă a membranei. în cele din urmă. în cele mai multe cazuri.2.) tocmai întrucât fosforilarea lor. fie proteinfosfataza – care catalizează defosforilarea acestora. proteine-transportor sau proteine-enzime. Sunt atât de numeroase implicaŃiile fosforilării proteinelor specifice. este produsă. tot fosforilarea proteinelor specifice. Fosforilarea unora sau altora dintre receptori conduce la efecte diferite. În neuroni. GMPc şi Ca2+ sunt foarte diferite şi numeroase (peste 70 la nivelul neuronilor). pentru alŃii de cea dependentă de Ca2+ sau GMPc. receptorii nicotinici ai acetilcolinei sunt de mai multe tipuri (alfa. În unele cazuri mesagerul de ordinul I. de proteinkinaza dependentă de AMPc. În mod similar trebuie gândită şi diversitatea canalelor ionice care. gama etc. aşa cum este insulina. ca o cale finală comună angajată în moduri diferite şi determinând consecinŃe diferite. Schema sistemului este redată în fig. însă altul decât cel ce a stimulat proteinkinaza. beta. AMPc. Proteinfosfatazele neuronale – care catalizează defosforilarea – sunt mai numeroase şi activitatea lor este stimulată sau inhibată tot de unul dintre mesagerii de ordinul II. 27. GMPc şi Ca2+ îndeplinesc rolul de mesageri de ordinul II.2. par a fi ele însele şi receptori pentru anumiŃi mesageri de ordinul I: acetilcolină. în general. un singur tip de proteinkinază stimulată de GMPc şi mai multe proteikinaze stimulate de Ca2+. însă altele decât cele din sistemul adenilatciclazei. ceea ce explică marea varietate a efectelor în plan funcŃional. Proteinele specifice (masă de 20 000 daltoni) ce pot fi fosforilate de proteinkinazele A dependente de AMPc. fie proteinkinaza A – care catalizează reacŃia de fosforilare a proteinelor specifice. dopamină etc. proteine-receptor. Pentru exemplificare.

R – receptor. activează o altă categorie de enzime de fosforilare a proteinelor specifice şi anume. cu masa de 40 000 daltoni. Atât Ca2+. stimuli electrici. modulatori şi hormoni) determină activarea enzimei fosfatidilinozitolkinazei care degradează fosfolipidul (fosforilat) din membrană. H – hormon. proteinkinazele C. Astfel apare o relaŃie antagonică între cele două sisteme enzimatice. Acestea din urmă vor cataliza reacŃia de fosforilare a unui alt tip de proteine specifice decât cele din sistemul adenilatciclazei. Defosforilarea este produsă de proteinfosfataze ce pot fi activate. cel mai probabil. dar pe căi şi modalităŃi separate şi paralele. în unele cazuri. Cei mai mulŃi neuroni par să deŃină proteine-receptor din ambele categorii. deşi. Cele două proteinkinaze – A şi C – declanşează activităŃi fiziologice diferite prin fosforilarea unor proteine diferite (20 şi 40 K). ele se pot manifesta ca sinergice. Proteinele substrat asupra cărora acŃionează proteinkinazele C sunt mai puŃin cunoscute la nivelul neuronilor decât cele fosforilate de proteinkinaza A. Multe dintre proteinele acestea (40 K) par a fi localizate la nivelul membranelor presinaptice. în special). degradare în urma căreia rezultă două consecinŃe : eliberarea de Ca2+ din stocul membranar şi formarea de diacilglicerol. 27 Sistemul fosfatidilinozitolkinazei şi activitatea fiziologică. pe feŃele lor citoplasmatice. de mesagerii de ordinul II din sistemul adenilatciclazei (AMPc.Numeroase semnale extracelulare (neurotransmiŃători. activarea 64 . cât şi diacilglicerolul. Fig. NT – neurotransmiŃător.

de fapt. cele două sisteme sunt agoniste. în timp ce semnalul ce induce sistemul adenilatciclazei le antagonizează. în general.unora antagonizând activarea celorlalte. ci şi o configuraŃie spaŃială caracteristică. Încât. Sunt şi cazuri în care. ca şi aceea a altor celule. chiar de porŃiunile externe ale proteinelor canal sau de formaŃiuni ataşate acestora. Nu poate fi exclusă o cooperare – sinergică sau antagonică – între enzimele de fosforilare: proteinkinazele A şi C. ConsecinŃele principale ale legării neurotransmiŃătorului de receptorul specific sunt: a) deschiderea 65 . III. funcŃiile celulare. Receptorii pentru neurotransmiŃători. sunt reprezentaŃi. trei categorii de receptori: a) pentru neurotransmiŃători. ci şi o configuraŃie sterică adecvată acestuia (fig. situaŃi la polul de intrare al neuronilor. b) pentru hormoni şi c) pentru neuromodulatori. fiecare categorie fiind formată din mai multe variante. Ele sunt. ea trebuie să aibă nu numai o afinitate chimică. Membrana neuronală deŃine. cele cu rol de receptor sunt deosebit de importante atât pentru existenŃa. semnalul extern (mesagerul de ordinul I) care induce sistemul fosfatidilinozitolkinazei promovează. cât şi pentru funcŃionarea neuronului. la unele celule (hepatice de exemplu). Independent de modul concret al acŃiunilor secvenŃiale sistemul fosfatidilinozitolkinazei. Sistemul receptor al membranei Între proteinele ataşate feŃei externe a membranei. se pare. Încât. 2.4. Fig. glicoproteine şi lipoproteine speciale sintetizate în cadrul metabolismului celular şi amplasate în stratul extern al membranei. asigură elaborarea răspunsului fiziologic specific la acŃiunea mesagerilor extracelulari permiŃând stabilirea între diversele celule a unor relaŃii acŃionale şi nu pur informaŃionale. potenŃându-se unilateral. ca şi cel al adenilatciclazei. pentru ca o substanŃă activă să se poată lega de receptorul membranar.28). PorŃiunea externă a receptorului prezintă nu numai situsuri de o înaltă specificitate biochimică. 28 Schema diverselor tipuri sterice de receptori (R) membranari Tocmai această specificitate stereochimică determină marea varietate a receptorilor membranari.

III. în cazul celor inhibitori. Modelul barierelor (porŃilor) Pornind de la constatarea că o schimbare în sens pozitiv a voltajului membranar iniŃiază mişcări transmembranare pasive ale ionilor Na+ (şi K+). Mecanismul de funcŃionare a canalului ionic Această problemă se reduce. Receptorii pentru neuromodulatori. Faptul că unele din aceste ipoteze conŃin elemente străine logicii biologice se datorează. se deosebesc fundamental de aceştia prin faptul că. personalitatea chiar (a se vedea mai sus paragraful despre proteinele-receptor ale membranei neuronului şi cel despre neuropeptide). s-a admis (1952) că activitatea canalelor este controlată de structuri de 66 . distribuiŃi cvasiuniform pe membrana somei neuronale. motivaŃia. pentru că este mai larg acceptat printre specialişti. deşi similari cu precedenŃii ca organizare şi principiu interactiv. existenŃa unuia dintre aceştia fără un receptor adecvat fiind lipsită de sens. se asigură procese ca memoria.1. Există numeroase detalii biochimice cu privire la componentele moleculare ale canalelor ionice. lucrurile sunt încă departe de a fi cunoscute. Varietatea stereochimică a receptorilor membranari este identică cu aceea a mesagerilor chimici. în realitate. Din numeroasele modele explicative vom prezenta doar două: unul.unui anumit tip de canale ionice (de Na+. K+ sau Ca2+) în cazul neurotransmiŃătorilor excitatori.5. influenŃând pozitiv sau negativ anumite echipamente enzimatice (proteinkinazele A şi C). modul cum aceste componente interacŃionează asigurând funcŃionarea ansamblului. afectivitatea. Receptorii pentru hormoni. în general neuropeptide. determină una sau alta din activităŃile fiziologice.5. sau închiderea mai fermă a acestora. sunt organizaŃi în mod similar cu precedenŃii şi respectă aceleaşi principii interacŃionale. b) declanşarea uneia sau a ambelor sisteme enzimatice: al adenilatciclazei sau / şi al fosfatidilinozitolkinazei. de fapt. apoi şi la celelalte canale. în ceea ce priveşte structura lor. toate explicaŃiile oferite de membranologi fiind bazate pe ipoteze. ei nu servesc declanşării proceselor fiziologice. 2. ConsecinŃa principală a legării hormonului de receptorul specific este eliberarea unui mesager de ordin secund care. Uneori această modulare este atât de complexă încât procesul însuşi este proiectat din sfera fiziologicului în aceea a psihologicului. abordării pluridisciplinare şi nu interdisciplinare a acestei probleme situată în domeniul microcosmosului celular. Prin activarea lor sub acŃiunea substanŃelor modulatoare. III. ci modulării acestora. în mare măsură. 2. dar. la mecanismul închiderii şi deschiderii canalelor de Na+ extrapolându-se. celălalt. pentru că este mai aproape de logica fiziologică.

„poartă” încărcate electric care îşi modifică poziŃia ca răspuns la anumite schimbări în câmpul electric al membranei. Dezvoltările ulterioare ale acestei ipoteze au impus cu necesitate elaborarea unui model al canalului care să corespundă postulatelor acesteia. În lumenul canalului (fig. 29) ar exista o zonă de selectivitate, reprezentată printr-o „strâmtoare” încărcată electronegativ, care ar admite trecerea ionilor în funcŃie de sarcină (numai cationi) şi de dimensiuni numai Na+, în unele canale şi numai K+, în altele, cei doi ioni având dimensiuni diferite). În partea inferioară a canalului se dispun două bariere care asigură funcŃionarea propriu-zisă a canalului, una de inactivare şi alta de activare.

Fig. 29 Modelul barierelor (porŃilor) în funcŃionarea canalului ionic

Schimbările în poziŃiile barierelor sunt determinate de mişcările intramembranare ale unor purtători de sarcină, mişcări declanşate de schimbările voltajului membranar. În starea de repaus purtătorii de sarcină intramembranari sunt situaŃi în zona internă a membranei, bariera de inactivare este deschisă, iar cea de activare închisă. Când voltajul membranar devine mai pozitiv, sub influenŃa stimulului, purtătorii de sarcină intramembranari se deplasează spre faŃa externă a membranei, generând mici curenŃi intramembranari spre exterior şi, ca urmare, se deschide bariera de activare, canalul trece în stare deschisă şi devine accesibil ionilor Na+ admişi de filtrul de selectivitate. Influxul ionilor Na+ prin canal generează un curent spre exterior descris de o curbă sigmoidă datorită închiderii progresive a barierei de inactivare, cea de activare rămânând în continuare deschisă. În această fază orice altă variaŃie în sens pozitiv (depolarizant) a voltajului membranar nu se însoŃeşte de un nou flux ionic prin canal, acesta fiind inactivat. Când voltajul membranar se reface (repolarizare), la o anumită valoare a acestuia, purtătorii intramembranari
67

de sarcină se deplasează spre faŃa internă a membranei, generând mici curenŃi intramembranari spre interior şi, ca urmare, se deschide bariera de inactivare şi se închide cea de activare, canalul trecând în stare închisă, specifică fazei de repaus. Remarcăm că cele trei stări ale canalului: închisă, deschisă şi inactivă sunt deduse din mişcările ionice de la nivelul canalului. Este considerat în stare deschisă acel canal prin care curge efectiv un curent ionic. Canalele care nu sunt deschise mişcărilor ionice, dar sunt capabile să se deschidă, sunt numite canale închise. Canalele prin care, deşi nu sunt închise, nu se petrec mişcări ionice sunt în stare inactivată (de exemplu, un canal de Na+ este deschis de o variaŃie în sens depolarizant produsă din exterior şi prin el se scurg ioni specifici; dacă depolarizarea se prelungeşte în timp atunci, deşi canalul încă nu s-a închis, tocmai datorită depolarizării menŃinute, prin el nu se mai scurg ioni, canalul fiind inactivat). Toate canalele trec din starea deschisă în starea inactivă înainte de a se întoarce la starea închisă. În funcŃie de natura stimulului care determină deschiderea canalelor de Na+ acestea sunt de două categorii: i) voltaj-dependente şi ii) ligand-dependente. Canalele voltaj dependente trec dintr-o stare în alta ca răspuns la variaŃiile căderii de potenŃial dintre cele două feŃe ale membranei neuronului: reducerea acesteia (depolarizare) determină deschiderea, iar creşterea (repolarizarea) – închiderea canalelor de Na+. Cele ligand-dependente trec în starea deschisă ca urmare a legării unui ligand particular – în mod normal un neurotransmiŃător, – şi în starea închisă ca urmare a îndepărtării ligandului. Această modalitate presupune existenŃa unor receptori specifici. Deşi cele două modalităŃi – voltaj şi ligand-dependente – nu se exclud reciproc, – cele mai multe canale folosesc numai una dintre acestea. III. 2.5.2. Modelul ocluzării (fig. 30) Acest model are la bază două proprietăŃi ale proteinelor: amfifilia şi capacitatea de a forma complecşi organometalici. Pompa de Na+-K+, în calitate de mecanism homeostazic, asigură atât încărcarea electrică a membranei – prin raportul de schimb 3 Na+/ 2K+ –, cât şi energia (potenŃială) necesară ejectării ionilor H+ – prin mecanismul antiport Na+ /H+. Ionii H+ expulzaŃi din celulă rămân la interfaŃa membrană – interstiŃiu din două motive: sunt atraşi la membrană de electronegativitatea zonei (dată atât de capetele hidrofile ale fosfolipidelor, cât şi de câmpul anionilor organici – A din citoplasmă) şi respinşi, tot spre membrană, de
68

electropozitivitatea ionilor Na+ cantonaŃi în zona interstiŃială adiacentă, întrucât protonii sunt ejectaŃi numai după scoaterea ionilor de Na+ şi cu concurenŃa acesteia.

Fig. 30 Modelul ocluzării în funcŃionarea canalului ionic

Capetele externe ale proteinei canal (gura externă a canalului), din cauza densităŃii mari a ionilor de H+ (pH – acid), vor dobândi un comportament bazic şi, în această stare, vor manifesta o puternică afinitate pentru ionul Ca2+ din exterior, ion metalic cu un pronunŃat caracter acid. Ionul Ca2+ poate oferi spre ligandare cu proteinele două până la şase legături coordinative. Punctele active ale subunităŃilor proteice oferite spre ligandare fiind dispuse pe marginea internă a gurii canalului, legarea ionului Ca2+ va duce la ocluzarea acesteia, întocmai ca aşezarea pe ea a unui „capac”. Tăria legăturilor dintre Ca2+ şi liganzii proteici, prin care se decide stabilitatea complexului organometalic format, depinde, în primul rând, de tăria cu care se manifestă caracterul bazic al proteinei canal. Cum, însă, caracterul bazic al proteinei este funcŃie de densitatea ionilor H+ de la faŃa externă a membranei, iar densitatea acestora este determinată de gradientul de Na+ generat de pompă, se poate afirma că nu numai formarea, ci şi stabilitatea complecşilor organometalici formaŃi la gura canalului depind de activitatea pompei de Na+-K+. Dacă închiderea canalului ionic prin ocluzare este condiŃionată de caracterul bazic al proteinelor, atunci deschiderea lui va fi posibilă, în primul rând, prin anularea acestui caracter care se poate realiza fie direct prin înlăturarea cauzei care l-a determinat ( a ionilor H+), fie indirect prin
69

mascarea chimică a punctelor de ligandare (acŃiunea unor substanŃe active cum sunt neurotransmiŃătorii). Atât timp cât proteina va avea un caracter neutru sau acid (pH bazic la exterior), complexarea Ca2+ nu este posibilă, canalul rămânând neocluzat, indiferent dacă prin el se scurg curenŃi ionici (canal deschis) sau nu (canal aşa-zis inactivat), scurgerea acestora datorându-se exclusiv gradienŃilor electrochimici şi nu unor restricŃii impuse de canalul în sine. Redăm secvenŃial întreaga această procesualitate: – pompa de Na+-K+ generează gradientul de Na+ şi asigură funcŃionarea antiportului Na+ /H+; – Tapetând faŃa externă a membranei ionii H+ determină caracterul bazic al proteinelor; – ionul Ca2+ din exterior se leagă de 2-6 liganzi proteici şi astfel ocluzează gura externă a canalului ionic (canal în stare închisă); – în funcŃie de tăria caracterului bazic al proteinei canalul poate fi închis mai mult sau mai puŃin ferm (mai multe stări închise); – stimulul – electric sau chimic – anulează caracterul bazic al proteinelor ducând la desfacerea complexului şi degajarea gurii canalului (canal în stare deschisă); – câtă vreme proteina nu revine la comportamentul ei bazic de o anumită tărie complexarea Ca2+ nu este posibilă, canalul rămânând deschis chiar dacă prin el nu mai trec curenŃi ionici (canal în stare aşa-zisă inactivă); – revenirea caracterului bazic la normal asigură refacerea complexului organometalic şi reînchiderea canalului prin ocluzare. Observăm că, în conformitate cu acest model, canalul ionic nu funcŃionează ca un sistem binar, ci el poate avea o stare deschisă şi, practic, o infinitate de stări închise, în funcŃie de cât este de stabil complexul organometalic deci, în funcŃie de gradul de fermitate a închiderii. Pe această bază poate fi mai bine înŃeleasă acŃiunea extrem de nuanŃată a diverşilor neuromodulatori, ca şi a altor factori de influenŃă. În ceea ce priveşte aşazisa stare inactivă, definită de absenŃa curentului ionic la nivelul unui canal deschis, considerăm că denumirea este nu numai improprie, ci şi derutantă. Există, într-adevăr etape în desfăşurarea potenŃialului de acŃiune în care printr-un canal încă deschis nu trec curenŃi ionici, dar acest fapt nu este datorat vreunei proprietăŃi a canalului, ci gradienŃilor electrochimici care generează fluxurile ionice şi a căror valoare s-a anulat tocmai datorită realizării acestor fluxuri.1
_____________ 1 În cele ce urmează din materialul de faŃă ne vom folosi în explicaŃii de modelul ocluzării. 70

SecreŃia ca funcŃie celulară este destinată întregului. conducerii rapide. La apariŃia lor în procesul evoluŃiei neuronii găsesc în organism modalitatea chimică de integrare cu care sunt obligaŃi nu doar să convieŃuiască. Faptul că neuronul are polul de ieşire a mesagerilor la distanŃă mare de locul de sinteză (uneori peste 1 m). Întrucât depolarizarea s-a realizat ca urmare a 71 . depozitarea nu se poate face în corpul celular decât parŃial. În momentul depolarizării membranei butonale. motiv pentru care dezvoltarea aparatului Golgi nu este pe măsura capacităŃii de sinteză. nu cunoşteau decât limbajul chimic încât. Transportul produsului de la corpul celular la butonul terminal este facilitat de neurofibrilele axonale în lungul cărora acestea sunt purtate cu o viteză superioară altor modalităŃi (difuzia). proces în care rolul membranei este esenŃial. stocării şi prelucrării eficiente ale semnalelor. Mecanisme implicate în realizarea secreŃiei neuronale SecreŃia este o funcŃie comună tuturor neuronilor întrucât ei reprezintă elemente componente ale unui sistem de integrare în care comunicarea interelementară se face prin mesageri chimici. energia electrostatică. pentru a putea comunica cu ei. secreŃia cuprinde trei faze: a) sinteza produsului. 31A). este încărcată electronegativ pe faŃa internă. faŃa citoplasmatică a acesteia devine. 31 B). superioară celei chimice. neuronii au fost obligaŃi să şi-l însuşească şi să îl utilizeze chiar şi în relaŃiile dintre ei. Ca proces. a fost îmbunătăŃită atât printr-o largă diversificare moleculară a mesagerilor. 2. similar unui transport „pe cablu” la nivelul căruia se utilizează. neuron-efector). Modalitatea electrică. la acel moment. Ca urmare. rezervată strict comunicării la interfeŃe (neuron-neuron. Eliberarea neurotransmiŃătorului din vezicule se face prin exocitoză. sunt sintetizaŃi la nivelul ergastoplasmei care este bine dezvoltată în neuroni (corpii Nissl).6. la nivelul butonului terminal se curbează formând o buclă. cât şi printr-o accentuată cuantificare a eliberării lor. pentru scurt timp. trădând o productivitate ridicată. Membrana veziculelor cu neurotransmiŃători este şi ea încărcată electronegativ pe faŃa dinspre citoplasmă. NeurotransmiŃătorii. cel mai probabil. veziculele vor fi Ńinute la distanŃă de membrana butonului. sau mesagerii chimici de comunicare la interfeŃe. b) stocarea temporară şi c) eliberarea. În starea de repaus membrana butonului terminal. prin respingere electrostatică (fig. ci să şi conlucreze. a rămas să asigure procesele fine şi complexe ale receptării discrete. electropozitivă şi atrage electrostatic veziculele electronegative (fig. Efectorii din organism. Neurofibrilele dispuse în mănunchi în lungul axonului. dispus chiar la locul de eliberare. rolul acestuia fiind luat de ansamblul vezicular butonal. Modalitatea chimică. având canalele ionice închise.III.

31 C şi D). precum şi modificări corelate cu vârsta individului. NeurotransmiŃătorii secretaŃi şi eliberaŃi de neuroni prezintă o mare diversitate biochimică. B. C. PrezenŃa aici a ionului de Ca2+ determină două consecinŃe majore: i) activarea proteinkinazei C care va produce fosforilarea a două proteine aflate pe feŃele citoplasmatice ale membranei butonale (proteina F) respectiv membranei veziculare (sinapsina I) şi ii) ligandarea celor două proteine şi fixarea astfel a veziculei la membrana presinaptică. diversele regiuni ale axului cerebrospinal având un anume specific secretor. Fig. serotoninergici etc. selenar. unul sau mau mulŃi produşi secundari. adrenalina.deschiderii tuturor canalelor ionice. clasificarea neuronilor în adrenergici. serotonina). în funcŃie de anumite circumstanŃe. D) Mecanismul exocitozei în eliberarea neurotransmiŃătorilor În planul funcŃiei secretorii neuronii manifestă o mare plasticitate. astfel încât se poate vorbi de o topografie biochimică a sistemului în ansamblul său. Plasticitatea secretorie se manifestă şi în spaŃiu. colinergici. 72 . circadian. pe lângă influxul de Na+ va avea loc şi un flux de Ca2+. Pe lângă cei „tradiŃionali” (acetilcolina. În toate aceste modificări sunt implicate relaŃiile specifice dintre echipamentele enzimatice şi dintre mecanismele lor de activare-inactivare. 31 (A. Plasticitatea în planul secreŃiei se manifestă mai pregnant prin modificări periodice ale sintezei şi eliberării. Din acest motiv. Majoritatea neuronilor sintetizează şi eliberează un mesager principal şi. au fost identificaŃi peste 50 de neurotransmiŃători: amine. este relativă ea vizând doar mesagerul principal. constituind ritmurile nictemeral. nu numai în timp. sezonier. permiŃând deschiderea spre fantă a veziculei prin reorganizarea fosfolipidelor membranare (fig. de regulă neuropeptide (chiar şi unii dintre mesagerii principali sunt de natură peptidică).

implicit. (A) neutralizându-se reciproc (C+A-) (fig. lăsând în citoplasmă un anion organic (A-). trecerea în stare de activitate a neuronului devine obligatorie. Prin canalele astfel deschise vor avea loc fluxurile ionice în baza gradienŃilor chimic şi electric. neuronul poate răspunde la acŃiunea stimulilor şi prin schimbarea expresiei biochimice. Pompa de Na+-K+. mult mai numeroşi. în această fază. În acelaşi timp. Pare a nu fi exclusă posibilitatea ca un neuron (în special din cortexul cerebral) să îşi schimbe neurotransmiŃătorul excitator în unul inhibitor. deci calitativ şi nu numai prin modificarea cantitativă a unui singur neurotransmiŃător. deci un transport de sarcină (curenŃi electroionici). Având capacitatea de a produce mai mulŃi mesageri chimici. la faŃa externă a membranei se acumulează sarcini pozitive (Na+) iar la faŃa internă sarcini negative (A-). În acest mod neuronul trece din starea sa de repaus în stare de activitate electroionică. Ionii pozitivi (cationi) de Na+ şi K+ prezenŃi în citoplasmă se cuplează electrostatic cu anionii organici. Prin gravitatea afectării homeostaziei intracelulare. 3. însă.32). În consecinŃă. Procese electroionice la nivelul membranei neuronale În starea de repaus a neuronului. 3. elimină o particulă pozitivă (Na+). prin distribuirea asimetrică cu consum energetic a ionilor Na+ şi K+. nulă din punct de vedere electric. închiderea canalelor prin complexarea Ca2+ la gura lor externă (ocluzare). aminoacizi. prin aceasta. pompa asigură activitatea antiportului Na+/H+ şi. Anionii organici (A-) sunt. III. Geneza şi întreŃinerea potenŃialului membranar de repaus (fluxurile ionice active) La nivelul citoplasmei neuronilor substanŃele amfoilite (proteinele) sunt încărcate electric negativ (anioni) din cauza valorii ph-ului. Ionii K+ introduşi în citoplasmă sunt anulaŃi electrostatic de alŃi anioni organici. la fiecare ciclu. III. ca urmare a acestor fluxuri. prin stoichiometria ei de schimb de 3 Na+ pentru + 2 K . în actualizarea energiei potenŃiale în energie cinetică (difuzională).1. astfel încât contribuŃia lor este.purine. întrucât ştergerea asimetriei de distribuŃie a ionilor de Na+ şi K+ are semnificaŃia unui prim pas spre moartea celulei. se acumulează o importantă energie potenŃială în forma gradienŃilor electrochimici. AcŃiunea oricărui excitant constă în deschiderea canalelor ionice şi. faŃa internă fiind negativă (A-) iar cea externă 73 . În această stare membrana are o cădere de potenŃial pe cele două feŃe de 60-80 mv. peptide.

iar zona acizilor graşi dintre ele valoare de dielectric. semnul sarcinii aflată în acel moment la interior: -60. nici la nivelul canalelor de Na+. chiar dacă ar fi deschise. datorită hidrofobicităŃii ei. ca un „zgomot de fond”. pompa de sodiu este obligată la o corectare continuă a concentraŃiei interne a acestui ion. datorită ocluzării lor (stare închisă). Această activitate bazală a pompei. trebuie considerată ca având valoarea unui „tonus funcŃional de repaus” prin care se evită 74 . în această stare. dar permanentă. Valoarea specifică a potenŃialului de repaus odată realizată. ele fiind prea strâmte pentru particule atât de mari. cu mici oscilaŃii. din acelaşi motiv. întotdeauna. direct sau indirect. Încât membrana are. în oricare punct al membranei. Anionii organici (A-) hidrofili nu pot nici ei traversa membrana spre exterior nici la nivelul matricei. se pot întruni condiŃii capabile să determine. redus dar permanent şi. din acest motiv. deschiderea cel puŃin a unui canal ionic. activitatea pompei de Na+-K+ nu încetează din cel puŃin două motive: a) deschiderea aleatorie a unui număr redus de canale şi b) permanenta funcŃionare a antiportului Na+/H+. feŃele hidrofile având valoare de armături. In orice moment. valoarea unui condensator electric încărcat. -80 mV). Influxul de Na+ prin puŃinele canale deschise aleatoriu şi prin antiport este. dar nici prin canale. 32 Geneza şi menŃinerea potenŃialului membranar de repaus Sarcinile de semn contrar aflate de o parte şi de alta a membranei se atrag reciproc. Fig. tinzând să se deplaseze prin membrană.pozitivă (Na+) (în faŃa valorii voltajului membranar se trece. desigur. Ionii Na+ nu pot traversa membrana spre interior nici la nivelul matricei fosfolipidice.

75 . capetele externe ale proteinei canal pierd caracterul bazic şi complexul organometalic se desface degajând gura canalului.1. Deci. uşor superior valoric celui dintâi.consecinŃele negative ale intrării ei în inerŃie de repaus. 3. 3. III. III.33) protonii situaŃi pe faŃa externă vor fi supuşi acŃiunii a două forŃe de sens contrar: F1. energia potenŃială a gradienŃilor devine actuală (energie cinetică) şi determină influxul ionilor Na+.întrucât ionii K+ sunt supuşi acŃiunii a două forŃe de sens contrar care se anulează reciproc: gradientul chimic orientat spre exterior şi gradientul electric.2.câmpul catodului. orientat spre interior. c) determină. În această fază acest influx este singurul eveniment posibil deoarece gradienŃii electric şi chimic ai acestuia sunt orientaŃi în acelaşi sens. energia potenŃială trecând în energie cinetică. Când canalele sunt deschise de acŃiunea – stimulului extern (chimic sau electric). Din cest moment mişcarea transmembranară a ionilor devine posibilă. Când F2 este mai mare decât F1 ionii H+ migrează la catod şi. Dacă în locul câmpului catodic (excitant electric) se acŃionează cu o substanŃă chimică adecvată consecinŃa finală va fi aceeaşi: deschiderea canalului ionic. Deschiderea (activarea) canalului ionic Dacă în preajma membranei aflată în repaus este plasat catodul unei surse (fig. Geneza şi desfăşurarea potenŃialului de acŃiune (fluxurile ionice pasive) În timpul fazei de repaus energia (potenŃială creată de pompă vizează numai ionii Na+ şi A. b) generează condiŃii (gradientul de Na+) pentru realizarea schimbului antiport Na+/H+. în consecinŃă. pompa de Na+-K+ îndeplineşte următoarele roluri: a) asigură homeostazia ionică a citoplasmei (mult K+ şi puŃin Na+). d) încarcă condensatorul electric membrana prin stoichiometria de schimb 3 Na+/2 K+ şi e) generează energia potenŃială pentru realizarea fluxurilor ionice la nivelul canalelor prin distribuirea asimetrică a ionilor Na+ (mult afară şi puŃin înăuntru) şi K+ (puŃin afară şi mult înăuntru). numai modalitatea de realizare va fi diferită (chimică şi nu fizică).câmpul sarcinilor negative de la faŃa internă şi F2 . închiderea canalelor ionice prin complexarea Ca2+ la gura externă a acestora. indirect. iar efluxul anionilor organici (A-) nu este posibil întrucât dimensiunile lor exced diametrul canalului.2.

De asemenea. dar şi axonice) este în măsură să provoace ruperea legăturilor dintre ionul Ca2+ şi punctele de ligandare ale proteinelor. 33 Activarea (deschiderea) canalului ionic prin stimul electric. substanŃele liposolubile (alcoolul. e) să anuleze electronegativitatea citoplasmei la faŃa internă a membranei (A-). o forŃă mecanică ce poate deforma membrana (de regulă a prelungirilor dendritice. numeroase aneste-zice. d) să poată substitui Ca2+ din complexul organometalic pentru a se combina cu proteina-canal (fără ocluzarea canalului). c) să aibă forŃa chimică necesară şi suficientă de a scoate Ca2+ din complexul organometalic pentru a se combina cu el. marea majoritate a drogurilor etc. canalul ionic poate fi deschis şi prin alte modalităŃi care vizează zona mijlocie hidrofobă a membranei (dielectricul condensatorului membranar). eliberând gura externă a canalului. În afara modalităŃilor electrică şi chimică ce vizau zonele hidrofile ale membranei (armăturile condensatorului membranar). F1 – forŃa electrostatică prin care ionii H+ sunt reŃinuŃi la suprafaŃa externă a membranei.) şi temperatura ridicată măresc fluiditatea fosfolipidelor (textura lor devine afânată) permiŃând protonilor să traverseze matricea membranei în sensul dictat de electronegativitatea citoplasmei (A-). F2 – forŃa câmpului catodic (intensitatea stimulului electric) Pentru ca o substanŃă chimică să fie capabilă să deschidă canalul ionic ea trebuie să deŃină cel puŃin una din următoarele însuşiri: a) să aibă caracter bazic (OH-) suficient de pronunŃat pentru a neutraliza ionii H+.Fig. fără a se lega de ele. De menŃionat că printr-o asemenea modalitate se pot induce modificări funcŃionale şi la nivelul somei neuronilor aflaŃi în imediata vecinătate a unor zone traumatizate sau în promixitatea unor tumori. Astfel. b) să poată masca chimic situsurile de ligandare ale proteinei-canal. 76 .

pentru a deschide numărul critic de canale când pompa este în activitate bazală este suficient un stimul de intensitate redusă. cantonată la locul acŃiunii factorului de influenŃă. este necesar ca mărimea influxului de Na+ să fie superioară capacităŃii pompei de a o corecta.K+ la momentul acŃiunii stimulului. Încât.2. pentru a produce un eveniment capabil să se propage în jur este necesar ca excitantul să deschidă un anumit număr de canale ionice. de mică amplitudine şi nepropagabil. în primul rând. atunci numărul critic de canale va fi mai mic comparativ cu situaŃia în care acelaşi stimul surprinde pompa la un nivel mai ridicat de activitate. Cum mărimea influxului de Na+ printr-un singur canal este.III. o constantă.2. de intensitatea activităŃii pompei de Na+. se poate deduce că. la rândul lui.3. Dacă un stimul de o anumită intensitate acŃionează asupra membranei la un moment când viteza pompei este redusă. Altfel spus. deschiderea unui număr mai mare de canale decât cel critic nu va putea genera nici altceva. variaŃia potenŃialului membranar de repaus rămâne un eveniment local. adică să se propage. incapabil de influenŃare a zonelor din jur. Aceasta este baza explicativă a legii „tot sau nimic”. dacă deschiderea unui număr mai mic de canale generează doar un efect local. Se înŃelege că. să fie în măsură să deschidă alte canale în jur. deşi se produce. Aceasta din două motive: a) variaŃia în sens pozitiv a potenŃialului de repaus (scăderea pozitivităŃii la faŃa externă produsă de deschiderea unui număr mic de canale) este prea slabă pentru a putea disloca protonii din preajma canalelor vecine şi b) cantitatea de Na+ pătrunsă în celulă printr-un număr redus de canale astfel deschise este suficient de mică pentru a putea fi rapid şi cu uşurinŃă expulzată de activitatea bazală a pompei. iar când pompa este la un nivel ridicat de activitate stimulul trebuie să aibă o intensitate sporită întrucât urmează ca el să deschidă 77 . Pentru ca un factor de influenŃă cu acŃiune de scurtă durată să poată genera direct un eveniment electroionic suficient de amplu încât acesta. incapabil de propagare. produce o modificare locală a potenŃialului de repaus. Numărul critic de canale deschise şi pragul de detonare a PA Deschiderea unuia sau a câtorva canale ionice. deci. Pentru oricare neuron valoarea numărului critic de canale este o variabilă în funcŃie. indiferent prin ce modalitate. în condiŃii determinate. Numărul critic de canale care asigură iniŃierea sau detonarea (firing level) potenŃialului de acŃiune nu reprezintă o constantă neuronală. Acesta este numărul critic sau numărul minim de canale prin care influxul de Na+ depăşeşte capacitatea momentană a pompei şi generează potenŃialul de acŃiune. nici ceva în plus decât un potenŃial ca acŃiune.

acestea fiind date de gradele de fermitate a închiderii. atunci valoarea numărului critic de canale va creşte progresiv. După cum se cunoaşte. Cu cât stabilitatea complexului este mai mică. cu atât mai mare va fi excitabilitatea deoarece. este suficient un stimul de intensitate mică. adică stimulul să fie aplicat cu bruscheŃe. c) densitatea ionilor 78 . La acest punct al discuŃiei nu putem rezista tentaŃiei de a observa că în baza modelului barierelor care explică funcŃionarea canalelor ionice nu se poate oferi un fundament raŃional înŃelegerii acestor fenomene. dacă potenŃialul de repaus al neuronului este de – 75 mV atunci variaŃia de sens pozitiv. excitabilitatea neuronului nu este o măsură a vulnerabilităŃii unui singur canal ionic. capabilă să atingă pragul de detonare (firing level) va fi de aproximativ 10 mV. de nivelul stabilităŃii complexului organometalic de la gura canalului (tăria legăturii coordinative dintre ionul Ca2+ şi proteinele canal). pentru o membrană neuronală cu un potenŃial de repaus de aproximativ – 80 mV. Se estimează că.1. în realitate. ci ca o stare a acestuia. În acelaşi timp. Dacă stimulul este aplicat la început cu intensitate redusă şi aceasta creşte progresiv într-un interval de timp suficient de lung pentru a permite pompei să-şi sporească corespunzător viteza.2. pentru deschiderea unui asemenea canal. numărul critic de canale deschise trebuie să asigure un influx de Na+ care să determine o reducere a potenŃialului de repaus cu aproximativ 15 mV. ci a unui anumit număr critic de canale prin care influxul de Na+ depăşeşte capacitatea momentană a pompei de a-i expulza. Desigur. 3. disponibilă pentru ocluzare. variabilă în timp tocmai întrucât este determinată de cauze multiple. ceea ce înseamnă că la – 65 mV (80-15=65 mV) se situează pragul de detonare a potenŃialului de acŃiune.2. în aparenŃă complicate dar.un număr critic de canale mai mare. foarte simple şi logice dacă sunt abordate de pe poziŃiile modelului ocluzării canalelor. Din toate acestea deducem determinările multiple ale stării de excitabilitate (vulnerabilitate) a neuronului: a) cantitatea de Ca2+ din mediul pericelular. deci în ultimă instanŃă. b) densitatea canalelor ionice (numărul lor pe unitatea de suprafaŃă membrană). Excitabilitatea neuronului Este de remarcat. De aceea este necesar ca intensitatea stimulului să fie dată integral de la început. însă. că excitabilitatea nu trebuie considerată ca o însuşire propriu-zisă a neuronului. Toate acestea explică marea variabilitate a răspunsului neuronului la acŃiunea unui stimul de aceeaşi intensitate. III. de la început. canalele ionice au o singură stare deschisă şi mai multe stări închise.

) şi g) nivelul stării de excitabilitate (vulnerabilitate) a neuronilor (sau altor celule)vecini.H+ (valoarea pH-ului) la faŃa externă a membranei. fizici (temperatură. într-adevăr. hormoni. ele fiind doar stări paralele. ii) în timpul unui potenŃial de acŃiune membrana unui neuron are. prin aceasta. Că. substanŃe liposolubile. tot ea determină şi valoarea potenŃialului de repaus dar prin realizarea asimetriei electrice. Este de remarcat faptul că generarea acestei condiŃii energetice este datorată exclusiv realizării gradientului de sodiu orientat spre interior. d) valoarea metabolismului energetic (sinteza de ATP) al neuronului la momentul considerat. În fapt. cât şi a stării electrice de repaus se află acelaşi mecanism: pompa de Na+. care este electroneutră. Încât. ioni de K+ etc. aceeaşi valoare a potenŃialului de repaus. pe lângă asimetria chimică.80 mV) pot avea excitabilităŃi diferite întrucât densitatea canalelor ionice este diferită. Se constată că între factorii de care depinde excitabilitatea nu este inclusă valoarea potenŃialului electric de repaus al membranei în ciuda faptului că o asemenea dependenŃă este nu numai afirmată. 34 a şi b). sau de 1/1. cu o anumită vulnerabilitate faŃă de stimul. o activitate mai intensă a pompei de Na+-K+ va duce nu numai la o creştere a stabilităŃii complecşilor organometalici ai Ca2+ la gura externă a canalelor ionice – deci la o excitabilitate (vulnerabilitate) mai redusă –. ori că acest schimb se face cu o stoichimetrie de 3/2. ci dovedită experimental în multe circumstanŃe. pompa generează condiŃia energetică pentru ejectarea protonilor şi. în două momente distincte (fig. graŃie prezenŃei anionilor organici care nu pot părăsi citoplasma. funcŃionarea pompei cu stoichiometria de 3Na+/2K+ generează şi o distribuŃie asimetrică a sarcinilor electrice. f) prezenŃa anumitor factori de influenŃă externi. starea electrică nu condiŃionează direct starea de excitabilitate.K+. independent de faptul că extruzia sodiului se realizează sau nu în schimbul introducerii în celulă a potasiului. În acelaşi timp. care este electrogenă. 79 . câmp electric) sau chimici (neuromodulatori. însă. Dacă pompa determină excitabilitatea prin realizarea asimetriei chimice. i) doi neuroni având acelaşi potenŃial de repaus (. este vorba doar de o aparenŃă generată de împrejurarea că atât la baza excitabilităŃii. Realizând distribuŃia asimetrică a sodiului de o parte şi de alta a membranei (asimetrie chimică). pentru închiderea canalelor cu un anumit grad de fermitate. se poate deduce din analiza unor situaŃii reale în care valoarea excitabilităŃii este diferită deşi valoarea potenŃialului membranar de repaus este aceeaşi. dar excitabilităŃi diferite. ci şi la o accentuare a asimetriei electrice – deci la un potenŃial de repaus mai ridicat. reunite printr-un mecanism comun.

întrucât faza citoplasmatică este electronegativă. dar excitabilitatea este diferită III. până se atinge numărul critic. existând o valoare a stimulului dincolo de care deschiderea lor este concomitentă. iar cel electric spre interior întrucât el este reŃinut de sarcinile electronegative aflate la acest nivel (A-). o dublă forŃă: una reprezentată de gradienŃii chimici (de concentraŃie) – datorată sensului de transport: sodiu spre exterior. Fluxurile ionice pasive sau desfăşurarea potenŃialului de acŃiune Odată cu deschiderea canalelor. Pentru Na+ gradientul de concentraŃie este orientat spre interior. Deschiderea numărului critic de canale nu se face instantaneu. potasiu spre interior şi alta de gradienŃii electrici. în realitate. următorul eveniment va fi influxul ionilor Na+. după deschiderea canalelor. Cu cât intensitatea stimulului va fi mai mare.Fig. energia potenŃială a gradienŃilor trece în energia cinetică mobilizând ionii Na+-K+ în sensul echilibrării termodinamice a fazelor lichide aflate de o parte şi de alta a membranei. Pentru K+ gradientul chimic este orientat spre exterior. Încât. prepotenŃialul dispărând. ci cu un anume consum de timp deoarece canalele se deschid în salvă. concentraŃia lui fiind mai mare în faza citoplasmatică.datorată stoichiometriei transportului: 3 Na+ pentru 2 K+. cel puŃin la valoarea numărului lor critic. 36 PP) care apare la stimuli cu intensitate optimă. Aceasta este faza de prepotenŃial (fig. b) IndependenŃa excitabilităŃii faŃă de valoarea potenŃialului membranar: în momentele a şi b potenŃialul electric are aceeaşi valoare. ca şi cel electric.2.3. unul după altul. încât concentraŃia lui este mai mare în faza interstiŃială. 80 . 34 (a. cu atât durata salvei (prepotenŃială) va fi mai scurtă. dar nu din cauza unei permeabilităŃi mai mari a membranei. Considerate pentru fiecare ion în parte forŃele celor doi gradienŃi nu au sensuri identice. Prin activitatea sa pompa de Na+-K+ generează. 3.

când în interior numărul sarcinilor pozitive excede pe cel al sarcinilor negative. Astfel. căderea de potenŃial pe cele două feŃe ale membranei scade rapid până la zero (fig. Purtând sarcini pozitive spre interior. exteriorul fiind negativ datorită prezenŃei aici a ionilor Cl (proveniŃi din disocierea clorurilor. Dacă intensitatea. în special a NaCl şi KCl).2.III. când în interior numărul sarcinilor pozitive este egal cu cel al sarcinilor negative -. Aceasta este faza ascendentă a potenŃialului de acŃiune sau faza de depolarizare. nu are nici o legătură cu intensitatea stimulului. C. Fig. uşor de corectat prin activitatea bazală a pompei. Deci amplitudinea PA este 81 . în faŃa valorii potenŃialului se trece semnul acestora: + 20 mV). În momentul terminării ei (fig. 35A-B). B. Când stimulul are valori supraliminale numărul de canale deschise va fi superior numărului critic. este în acelaşi timp şi purtător de sarcină electrică.1. deschiderea cel puŃin a numărului critic de canale la un potenŃial de repaus de – 90 mV va genera un influx de Na+ superior deschiderii aceluiaşi număr de canale la un potenŃial de repaus de numai – 80mV. căderea de potenŃial pe cele două feŃe ale membranei este de numai 20 mV (întrucât acum la faŃa internă sunt sarcini pozitive. Sub această valoare (subliminală) stimulul va deschide un număr subcritic de canale şi va permite un influx redus de Na+. 3. acŃiunea acestuia reducându-se la deschiderea canalelor ionice. 35 (A. D) Trei faze electrice succesive (A. Influxul pasiv al ionilor Na+ Influxul ionilor Na+ se realizează cu viteză mare datorită sumării forŃelor celor doi gradienŃi care acŃionează în acelaşi sens. B. durata şi bruscheŃea stimulului sunt în măsură să determine deschiderea numărului critic de canale. atunci va fi generat un PA. Aceasta este valoarea-prag a stimulului.3. considerat ca particulă chimică. 35 C). C) ale influxului pasiv de Na+ prin canalul deschis (D) Mărimea influxului ionilor Na+. 35 C). apoi se inversează crescând în sens pozitiv până la aproximativ + 20 mV (fig. dar mărimea influxului de Na+ va rămâne aceeaşi deoarece el se realizează în baza gradienŃilor chimic şi electric determinaŃi de activitatea anterioară a pompei şi corelaŃi valoric întrucât sodiul. deci amplitudinea potenŃialului de acŃiune.

B. 3.3. 36 (A. C). Ca urmare a efluxului ionilor K+ potenŃialul membranar scade de la +20mV la zero şi apoi creşte în sens negativ până la aproximativ –60mV (fig. Aceasta este repolarizarea electrică pasivă a membranei ca primă parte a fazei descendente a potenŃialului de acŃiune. moment în care forŃa celor doi gradienŃi devine nulă. Efluxul pasiv al ionilor K+ Ca urmare a negativării fazei externe gradientul electric al ionilor K+ se inversează faŃă de starea de repaus. Anomalia de distribuŃie a început să se producă încă în prima parte a fazei ascendente când influxul ionilor Na+ a dus la 82 . D) Două faze electrice succesive (A. poate conduce cu uşurinŃă la concluzia greşită că amplitudinea PA ar depinde de valoarea stimulului. B. Faptul că la – 90mV canalele sunt mai ferm închise decât la –80mV şi că pentru deschiderea lor este necesară o valoare sporită a stimulului.2. Din acest motiv faza descendentă este mai lentă. C. B) ale efluxului pasiv de K+(D) şi faza electrochimică activă de repolarizare (C) a membranei Anomalia de distribuŃie a celor doi ioni. 36 A.Efluxul ionilor K+ se realizează cu viteză mai mică decât influxul ionilor Na+ . iar cel electric – pentru că valoarea căderii de potenŃial la membrană este acum de numai 20mV faŃă de 80mV cât corespundea influxului de Na+. va fi corectată prin intervenŃia pompei de Na+-K+. Deşi din punct de vedere electric acest moment este apropiat de starea de repaus.2. care atinge maximul în acest moment. în calitatea ei de mecanism homeostazic. III. Fig. încât el are acum acelaşi sens cu gradientul chimic cu care sumându-se constituie o forŃă capabilă să determine efluxul acestui ion . din punct de vedere chimic distribuŃia celor doi ioni este foarte departe de aceasta fiind mult Na+ la interior şi mult K+ la exterior. deoarece ambii gradienŃi au valori inferioare: cel chimic – pentru că pompa scoate la exterior 3 ioni Na+ şi aduce la interior numai 2 ioni K+.determinată de valoarea PR şi nu de valoarea stimulului.

Or. ca urmare. însă. datorită creşterii progresive a gradientului Na+ orientat spre interior. Pompa de Na+-K+mecanism homeostazic cu autoreglaj Pompa de Na+-K+ este un mecanism cu autoreglaj întrucât nivelul de activare a ATP-azei specifice este dependent tocmai de concentraŃiile citoplasmatice ale ionilor transportaŃi: creşterea Na+ sau/şi reducerea K+ stimulează activitatea enzimei. InerŃia metabolică se manifestă însă şi în acest caz şi. de fond a pompei ionice. modificările de sens invers inhibând-o. activitatea pompei nu se opreşte brusc în momentul atingerii valorilor de repaus ale homeostaziei iono-electrice (la –80mV). trecerea pompei la o viteză superioară de activitate.21 C). Din acest moment (-60 mV) şi până la atingerea vechii valori a potenŃialului de repaus (-80mV) se derulează cea de-a doua parte a fazei descendente a potenŃialului de acŃiune numită repolarizare electrică activă. ca urmare. MenŃinerea quasiconstantă a acesteia. adică a activării pompei de Na+-K+ în calitatea ei de mecanism de refacere şi întreŃinere a homeostaziei ionice. datorită inerŃiei metabolice. cu mici oscilaŃii locale. întrucât tocmai acest interval a fost necesar şi suficient pentru a atinge noul regim de viteză. corespunzătoare noilor condiŃii. Cum în timpul fazei de repolarizare electrică activă pompa reduce progresiv concentraŃia citoplasmatică a Na+ şi o sporeşte pe cea a K+. se face cu un anume consum de timp. Pe tot acest interval de timp pompa a activat „în gol” deoarece mişcarea activă a ionilor într-un sens era anulată de mişcarea lor pasivă în sens opus prin canalele deschise. a transportului ionic. efectele ei specifice se vor face simŃite abia din momentul în care mişcările pasive ale celor doi ioni prin canalele încă deschise vor fi terminate (epuizarea gradienŃilor). potenŃialul revine încet la valoarea normală. ea îşi autodetermină în acest mod reducerea propriei activităŃi şi.creşterea concentraŃiei sale interne. 4. –90mV) (fig. Cum. prin aceasta. dar nu a activat în zadar. devine posibilă ejectarea protonilor la faŃa externă a membranei prin antiportul Na+/H+ şi. datorat deschiderii spontane a unor canale şi aceea a efluxului activ al Na+. realizarea condiŃiilor pentru reînchiderea progresivă a canalelor ionice prin ocluzare sterică cu Ca2+. datorat activităŃii bazale. Când canalele sunt deschise sub acŃiunea 83 . asociată cu o distribuŃie normală a celor doi ioni: mult Na+ la exterior şi mult K+ la interior. ci ea continuă în timp – desigur cu o viteză ce scade progresiv – ducând potenŃialul de repaus la valori mai negative (aprox. III. este expresia echilibrării valorice dintre mărimea influxului pasiv al Na+. Abia din acest moment. tocmai această creştere a Na+ intern reprezintă factorul principal de stimulare a ATP-azei specifice. Prin deschiderea aleatorie a canalelor ionice. dincolo de limita admisă de homeostazie. pe fondul unei activităŃi reduse a pompei.

C) Trei faze succesive (A. B. electromigrarea purtătorilor de sarcină este strict determinată de mobilitatea lor în soluŃii apoase. 37 A).stimulului adecvat şi începe influxul de Na+. dând o viteză globală apreciabilă. ionii Na+ şi H+ la faŃa externă şi ionii A-(anionii organici) la faŃa internă. iar în zonele vecine.B. b. deşi fiecare ion H+ se deplasează doar între două noduri vecine. c) În momentul terminării fazei ascendente a potenŃialului de acŃiune (fig. Dintre toŃi purtătorii de sarcină cea mai mare mobilitate o au ionii H+ care pot transla dintr-un nod în altul în cadrul reŃelei formată de moleculele apei.C) ale depolarizării pe o porŃiune plană de membrană şi valorile corespunzătoare ale potenŃialelor membranare (a. 37 (A. încărcată la valoarea potenŃialului de repaus (-80mV). 5.37). tocmai creşterea concentraŃiei sale constituie factorul care produce activarea ATP-azei şi trecerea pompajului la un nou regim de viteză de lucru. Fig.la exterior şi ionii Na+ la interior. porŃiunea membranei afectată de stimul va fi electronegativă la faŃa externă (datorată prezenŃei ionilor Cl-) şi electropozitivă la faŃa internă (datorată excesului ionilor Na+) (+20mV). 84 . Propagarea potenŃialului de acŃiune Să considerăm un fragment de membrană neuronală cu geometrie plană. invers decât porŃiunile învecinate. Deşi sarcinile de semn contrar se atrag reciproc cu forŃe egale. aflate la potenŃialul de repaus. asupra căreia a acŃionat un stimul de valoare suficientă pentru a deschide cel puŃin numărul critic de canale (fig. III. aflate încă în stare de repaus (80mV). Purtătorii de sarcină aflaŃi pe cele două feŃe ale membranei sunt: în zona depolarizată ionii Cl. determinată de influxul ionilor Na+.

Ca urmare ionii H+ sunt singurii în măsură să se deplaseze în câmpul sarcinilor negative. deci de amplitudinea potenŃialului de acŃiune (de depolarizare). după realizarea primului pas al propagării (fig. înconjurată de una electropozitivă. la faŃa externă a membranei. 37 A) ia naştere. 36. C). 37 A). atunci potenŃialul zonei posterioare devine egal sau inferior celui din zona frontală şi propagarea se realizează şi în sens retrograd ducând la consecinŃe deosebit de grave în planul integrării neuronale. vezi fig. care determină nu numai închiderea canalului. b) ionii H+. aici nu au loc mişcări ale sarcinilor electrice 85 . Procesul continuă afectând radiar zonele mai îndepărtate. Atraşi de electronegativitatea zonei depolarizate (ionii Cl-) ionii H+ vor migra din zonele vecine acesteia. 37. Aceasta deoarece: a) mecanismul biochimic (complexarea organometalică a Ca2+) care controlează accesul prin canal este situat la gura externă a acestuia. DistanŃa maximă de la care pot fi atraşi protonii este dependentă de căderea de potenŃial dintre zona negativă şi cea pozitivă. ia naştere o zonă electronegativă circulară mărginită de ambele părŃi de zone electropozitive. Din cele de până aici rezultă o concluzie deosebit de importantă. Deşi electronegativitatea acestei zone va exercita o forŃă de atracŃie egală asupra sarcinilor pozitive aflate de ambele părŃi.a). Dacă prin depolarizarea iniŃială provocată de stimul (fig. cu toate acestea. că propagarea potenŃialului de acŃiune este un fenomen bazat pe procese de electromigrare ce au loc exclusiv la faŃa externă a membranei. ExplicaŃia constă în faptul că. cele două zone nu au aceleaşi valori ale potenŃialului de repaus: zona frontală (periferică) are potenŃialul la valoarea de repaus (-80mV). zona electropozitivă fiind înconjurată de o zonă electronegativă (fig. iar cea posterioară (centrală) la o valoare mai negativă (-90mV. sunt cantonaŃi la faŃa externă a membranei şi iii) tot la această faŃă. sub acŃiunea stimulului. dacă din diverse motive (acŃiunea unor medicamente. 37 B). Desigur. ia naştere forŃa (electronegativitatea) capabilă să disloce din zonele învecinate purtătorii de sarcină (ionii H+)cu cea mai mare mobilitate în soluŃii apoase. între ele exercitându-se forŃe de atracŃie electrostatică de aceleaşi valori ca şi la exterior. şi anume. propagarea se va produce numai într-un sens (centrifugal). activitatea pompei este deficitară sau dacă nu toate valenŃele ei funcŃionale devin actuale. ca urmare a repolarizării zonei iniŃiale. Cu toate că şi la faŃa internă a membranei depolarizate se creează o situaŃie similară. o zonă electronegativă centrală. ci şi gradul ei de fermitate. deşi ambele sunt electropozitive. determinând aici deschiderea altor canale ionice (fig. totuşi. determinată de inerŃia metabolică a pompei care nu se poate opri brusc la atingerea stării iniŃiale. droguri sau în anumite neuropatii).

viteza de propagare a PA creşte odată cu creşterea electronegativităŃii zonei depolarizate. mielinizate sau nu. III. deci paralel cu creşterea valorii amplitudinii PA iniŃial (la rândul ei. 37) propagarea se realiza prin deplasarea din aproape în aproape a ionilor H+ de pe suprafaŃa membranei aflată în repaus spre cea aflată în acŃiune. ele fiind determinate de geometria suprafeŃelor. 38 Viteza de propagare creşte odată cu creşterea diametrului fibrei: sporeşte cantitatea totală de sarcină pe aceeaşi lungime la fibrei Pentru a satisface nevoile concrete ale unei existenŃe complexe. viteza de propagare poate creşte odată cu creşterea diametrului acestora deoarece cantitatea totală de sarcină negativă pe aceeaşi lungime a porŃiunii depolarizate va fi mai mare (fig. 5. mai mică decât viteza de electromigrare a ionilor H+ deoarece se adaugă şi timpul necesar deschiderii canalelor şi realizării influxului Na+. 38). fără mielină.întrucât particulele purtătoare (Na+ şi A-) au o mobilitate în soluŃie apoasă nulă comparativ cu aceea a ionului H+. este redusă (sub 30 m/sec. ea realizându-se în baza aceleiaşi legităŃi. Viteza de propagare a potenŃialului de acŃiune În exemplul de mai sus (fig. evoluŃia a selectat o modalitate de 86 . în care viaŃa este condiŃionată şi de rapiditatea circulaŃiei informaŃiei şi comenzii în circuitele de integrare. ci doar de nuanŃă. de distanŃele reale dintre zonele electronegative şi electropozitive de la suprafaŃa externă a membranei şi de valoarea reală a amplitudinii potenŃialului de acŃiune. În ceea ce priveşte propagarea pe soma neuronului sau pe prelungirile sale. datorită geometriei lor (cilindru). Dacă ne referim strict la prelungirile neuronale nemielinizate.1. Fig.). deosebirile nu sunt de esenŃă. aflată în raport de directă proporŃionalitate cu valoarea potenŃialului de repaus de la care se porneşte). În consecinŃă viteza propagării potenŃialului de acŃiune. Pe o suprafaŃă membranară liberă.

PorŃiuni bine delimitate ale prelungirilor sunt izolate electroionic de lichidul interstiŃial. a unui potenŃial de acŃiune. formează nodurile Ranvier. Întreruperile acesteia.propagare mult mai eficientă sub acest aspect. Mecanismul transmisiei sinaptice (comunicarea la interfaŃă) La nivelul butonului terminal al axonului. canalele ionice de pe porŃiunile acoperite cu „izolator” dispar. Nemaiavând nici un rol funcŃional. Depolarizarea unui nod (electronegativarea externă) va determina electromigrarea ionilor H+ de la nodurile vecine. unde membrana prelungirii rămâne în contact cu lichidul electroionic extracelular. şi în acest caz. deschiderea canalelor ionice ale acestor porŃiuni membranare şi generarea. Izolarea axonului sau dendritei se realizează prin înfăşurarea repetată a mebranei celulei gliale (Schwann sau oligodendroglie) în jurul prelungirii formând un înveliş izolator (mielina). axonală sau dendritică. creşterea diametrului fibrei propriu-zise (diametrul axonului sau dendritei. Prin salturi de la un nod la altul potenŃialul de acŃiune se poate propaga cu viteze de patru-şase ori mai mari (120-180m/s) decât pe porŃiunile neacoperite de izolator (fig. în contact nemijlocit cu acesta. reprezentând polul de ieşire al neuronului. fără a include şi învelişul mielinic) va determina o sporire corespunzătoare a vitezei de propagare. în consecinŃă. 39). anume propagarea saltatorie. 6. rămânând doar în porŃiunile neizolate. lăsând între ele mici porŃiuni de membrană. Întrucât eliberarea acesteia în spaŃiul sinaptic implică 87 . 39 Propagarea saltatorie Desigur. se găsesc vezicule pline cu substanŃă neorotransmiŃătoare. Fig. III.

declanşarea contracŃiei (sinapse neuromotorii) sau eliberarea unor produşi de sinteză (sinapse neurosecretorii). neuronul nu şi-l poate îngădui. În acest mod neuronul este menŃinut pentru multă vreme la 88 . pe feŃele citoplasmatice ale acestora se găsesc proteine speciale (proteina F şi sinapsina I) care. După traversarea fantei sinaptice. Pierderea capacităŃii de a se divide este un tribut plătit de neuron înaltei sale specializări funcŃionale. asigură contactul strâns (mai puternic decât atracŃia electrostatică) pe durata necesară reaşezării fosfolipidelor într-un bistrat ce se continuă între cele două membrane (vezi fig. neurotransmiŃătorul ajunge la faŃa externă a membranei postsinaptice (dendritică. prin complexarea cu ionii Ca2+. Diviziunea este un proces grav a cărui desfăşurare impune întreruperea oricărei alte activităŃi. ContradicŃia ce apare între uzura relativ rapidă şi incapacitatea neuronului de a se reînnoi prin diviziune este rezolvată prin accentuarea turnover-ului componentelor celulare. necesar multiplicării. 31 C şi D). ar fi generat şi dezavantajul unor permanente oscilaŃii valorice ale capacităŃii funcŃionale determinate de uzura progresivă în intervalul dintre două diviziuni succesive. cele vechi fiind distruse prin catabolizare. respectiv la membrana formaŃiunii efectoare pentru sinapsele neuro-motorii şi neuro-secretorii) unde intră în contact şi interacŃionează cu proteina-receptor adecvată. 7. Or.reorganizarea fosfolipidelor din membrana veziculei şi cea a butonului. Uzura şi moartea neuronilor Solicitarea funcŃională a neuronilor este apreciabilă. Toate organitele celulare sunt supuse unui proces de reînnoire care se desfăşoară tot timpul: macromoleculele ce le compun sunt înlocuite cu altele noi. Deschiderea veziculei spre faŃa sinaptică este asigurată de reorganizarea fosfolipidelor din cele două membrane venite în contact. ei fiind implicaŃi în procese permanente de integrare. somatică sau axonală pentru sinapsele neuro-neurale. pe lângă dezavantajul întreruperii periodice a activităŃii specifice. Ca urmare a legării neurotransmiŃătorului de proteina-receptor a formaŃiunii postsinaptice. reînnoirea în forma unui proces continuu – turnover-ul – aduce avantajul păstrării pe acelaşi palier valoric şi pentru vreme îndelungată a capacităŃii funcŃionale a neuronului. Încât. în timp ce reînnoirea în forma unui proces discontinuu – diviziunea –. la nivelul acesteia apar consecinŃe finale ce depind de tipul sinapsei şi de specificul funcŃional al efectorului: depolarizarea (sinapsa neuro-neurală excitatoare) sau hiperpolarizarea (sinapse neuro-neurale inhibitorii). III. Cu toate acestea neuronii uzaŃi nu pot fi înlocuiŃi prin diviziune. Cantitatea de neurotransmiŃător eliberată prin exocitoză va fi dependentă de durata totală a depolarizării membranei butonului terminal. un asemenea repaus funcŃional.

Încât. moartea însemnează afectarea unor reacŃii reflexe întrucât nici un neuron nu poate exista decât integrat unui arc reflex. sfârşind prin moarte. Sistemul viu nu este. în finalul vieŃii organismului. evoluŃia a reŃinut ca modalitate compensatoare formarea mai multor circuite neuronale paralele pentru una şi aceeaşi activitate reflexă. în sens pur anatomic. tocmai întrucât se reînnoieşte permanent. Independent de cauza care o determină.aproximativ aceeaşi „vârstă” nu numai funcŃional. Acesta considerăm a fi motivul principal al renunŃării la diviziune în cazul neuronului. în scopul eliminării purtătorilor de erori genetice sau al reorganizării în interiorul unei formaŃiuni nervoase. „urmele” uzurii sale în timp fiind mereu „şterse” de procesul reînnoirii permanente. trunchi. Este necesar să facem distincŃie între moartea „naturală” a neuronilor. moartea unui neuron pe un circuit determină. Pentru ca şi în aceste condiŃii capacitatea integratoare a sistemului nervos să nu fie (prea mult) afectată. La nivelul sistemului viu. intrarea în funcŃie a unuia dintre circuitele de „rezervă”. Independent de locul în care sunt situaŃi – scoarŃă. ganglioni – neuronii mor odată cu epuizarea programului genetic. locul lor fiind ocupat. „vârsta” nu este o simplă şi pasivă trecere prin timpul fizic. prin mecanisme încă necunoscute. însă. pe lângă alte procese de reorganizare. numai în situaŃii deosebite se ajunge la epuizarea. se pare. se va apropia implacabil de momentul epuizării numărului maxim de cicluri biochimice. datorată epuizării programului genetic şi moartea „determinată”. programat genetic să „existe” un anumit interval de timp. dat prin programul său genetic. a tuturor circuitelor paralele. este vorba de o formă redundantă întrucât. deci. ci ea îşi află adevărata măsură în numărul de cicluri metabolice realizate efectiv. de celulele gliale care se divid (fenomenul de cicatrizare). Desigur. Ca urmare şi neuronul. ci să „realizeze” un anumit număr de reacŃii biochimice în cadrul metabolismului. 89 . ci şi anatomic.

IV. a extremităŃilor dendritice. a elaborării comenzilor şi controlului executării acestora. unitate structural-funcŃională a sistemului integrator). la nivelul căreia se realizează prima treaptă a integrării. de aceea. Componenta de bază a arcului reflex este neuronul. Fig. INP – intrări. deşi nu este capabil de a realiza singur integrarea (motiv pentru care nu poate avea valoare de unitate structuralfuncŃională a sistemului nervos). NEURONUL – COMPONENTĂ A SISTEMULUI CIBERNETIC ELEMENTAR Sistemul nervos este un sistem cibernetic întrucât participă la realizarea integrării organismului în baza culegerii. stocării şi prelucrării informaŃiei. deŃine o sumă de însuşiri specifice care o fac posibilă. OUTP – ieşiri 90 . chiar proteinele-canal sau formaŃiuni ataşate acestora. este arcul reflex (numit. cel mai probabil. la nivelul polului de intrare se realizează transferul mesajului de pe suportul chimic (neorotransmiŃătorul) pe un suport electric (potenŃialele locale şi/sau de acŃiune). În baza acestora neuronul are calitatea de element component al sistemului cibernetic elementar – arcul reflex. Aceste porŃiuni pot fi reprezentate de membrana somei neuronale. Polaritatea funcŃională a neuronului PorŃiunile membranei neuronului care poartă pe ele proteine-receptor pentru neurotransmiŃători (membrana postsinaptică) constituie polul de intrare. De ceea consecinŃa legării neotransmiŃătorului de receptorul specific este deschiderea canalelor ionice şi iniŃierea potenŃialelor locale şi/sau de acŃiune. Polaritatea funcŃională a neuronului. IV. Componenta elementară a sistemului nervos. Acesta. 1. Receptorii specifici pentru neurotransmiŃători sunt. Încât. a conului de emergenŃă şi de porŃiunea extrasinaptică a butonului terminal (fig. 40. 40).

41 B) întrucât aplicarea acum a unui nou stimul surprinde canalele în stare deschisă. în legătură cu care trebuie pusă prezenŃa sinapsinei I pe faŃa citoplasmatică şi recaptarea excesului de neurotransmiŃător care scapă lizei enzimatice. IV. 91 . transportori şi enzime). pe câteva mii de căi distincte (sinapse). duce la modificări grave. 1.Acest pol al neuronului este o adevărată „zonă a intrărilor” deoarece mesajele vin. determinând astfel legarea Ca2+ la gurile externe ale canalelor şi trecerea acestora în starea închisă. constând în generarea potenŃialelor de acŃiune. 41 A) până în momentul în care au fost deschise toate canalele numărului critic. Polul de ieşire al neuronului este reprezentat de acele zone membranare la nivelul cărora se eliberează neurotransmiŃătorul (membrana presinaptică). ParticularităŃile acestei porŃiuni membranare sunt determinate de funcŃiile îndeplinite – eliberarea prin exocitoză a neurotransmiŃătorului. în cele mai multe cazuri. ale excitabilităŃii prin însăşi dinamica stărilor închise şi a celei deschise ale canalelor. prin turnover-ul componentelor membranare. în legătură cu care trebuie pusă existenŃa în membrană a unor transportori specializaŃi în acest sens. Controlul se realizează la două niveluri: a) elementar. În acest moment excitabilitatea devine nulă (fig. local sau neuronal. general sau neuroendocrin. În timpul fazei de prepotenŃial excitabilitatea creşte progresiv (fig.1. reprezentând reglajul (integrarea neuronului în suprasistem). dar de scurtă durată. reprezentând tot atâtea intrări. Indiferent însă de numărul intrărilor. 41). Controlul elementar rezidă în modificări ale excitabilităŃii membranei din zonele de intrare produse de a) metabolism şi de b) funcŃionarea însăşi a neuronului. Controlul polului de intrare Necesitatea unui asemenea control este impusă de însuşi calitatea de microsistem cibernetic a neuronului. la nivelul somei neuronale şi conului de emergenŃă al axonului toate mesajele sosite concomitent sunt prelucrate într-un singur proces. FuncŃionarea neuronului. reprezentând autoreglajul şi b) sistemic. Nivelul de desfăşurare a metabolismului condiŃionează excitabilitatea atât în plan energetic. cât şi în plan material. astfel încât întreaga zonă a intrărilor dobândeşte un caracter unitar. în special cel al proteinelor (receptori. prin furnizarea de ATP necesar pompei de Na+-K+. În timpul potenŃialului de acŃiune se disting patru faze în care excitabilitatea are valori diferite (fig. Este faza refractară absolută ce durează până în momentul în care activitatea intensificată a pompei realizează gradientul de Na+ necesar funcŃionării antiportului Na+/H+ .

progresiv pe măsură ce se închid canalele. Controlul la nivel sistemic se realizează prin modificarea excitabilităŃii sub acŃiunea unor substanŃe active: neuromodulatori. 41 D) datorită funcŃionării inerŃiale a pompei care sporeşte astfel gradul de fermitate a închiderii acestora. Neuromodulatorii modifică excitabilitatea polului de intrare prin mecanisme ce diferă în funcŃie de natura chimică a acestora: creşterea sau reducerea fluidităŃii fosfolipidelor. B. valoarea excitabilităŃii excede nivelul iniŃial atingând din nou valoarea maximă (fig. când va atinge nivelul iniŃial. neurotransmiŃători inhibitori şi hormoni. În continuare excitabilitatea se va reduce pe seama activităŃii încă sporită a pompei până la închiderea tuturor canalelor. a activităŃii pompei Na+-K+. – excitabilitate. C. 41 C) pe care a avut-o la sfârşitul fazei de prepotenŃial. modificarea zonală a densităŃii canalelor ionice 92 . N – valoare normală a excitabilităŃii Din acest moment excitabilitatea revine spre valoarea normală. când numărul canalelor rămase încă neînchise este mai mic cu unu decât numărul critic. modificarea reactivităŃii liganzilor proteici ai canalelor faŃă de ionii Ca2+. D) VariaŃiile excitabilităŃii în timpul potenŃialului de acŃiune. 41 (A. a reactivităŃii receptorilor celulari. Deşi toate canalele au fost închise excitabilitatea continuă să scadă chiar sub nivelul iniŃial (fig. produse de alte formaŃiuni celulare. Ex.Fig.

situată în poziŃie simetrică faŃă de conul de emergenŃă al axonului (fig. Dacă pe soma unui neuron ar descărca neurotransmiŃător o singură sinapsă. amplitudinea PA va fi aceeaşi în orice punct al undei propagate. deci o blocare a intrării semnalelor. dar interesând – cel mai probabil – creşterea remarcabilă a stabilităŃii complecşilor organometalici ai Ca2+ cu proteinele-canal.etc. prin mecanisme mai puŃin cunoscute. unii poluanŃi chimici) acŃionează prin interferenŃa cu aceste mecanisme. Fig. În realitate. Codificarea semnalelor la nivelul zonei de intrare Membrana somei neuronale nu funcŃionează doar ca un sumator. ci şi ca un integrator de semnale. 93 . determinând deschiderea canalelor ionice şi la acest nivel. Un rol important în realizarea controlului sistemic îl au cele două sisteme enzimatice de la nivelul membranei – cel al adenilatciclazei şi al fosfatidilinozitolkinazei (vezi fig. cu excitabilităŃi diferite (fig.1. În consecinŃă. 1. droguri. electronegativitatea zonei de depolarizare (PA) va disloca ionii H+ de la primul nod. cu atât mai mult cu cât ele aparŃin unor circuite neuronale distincte (convergente pe acelaşi neuron).1. în acest caz. IV. nulă. membrana somei are aceeaşi valoare a potenŃialului de repaus pe toată suprafaŃa sa. atunci propagarea PA s-ar realiza ca o undă circumferenŃială neîntreruptă în spatele căreia potenŃialul revine la valorile de repaus. 26 şi 27). NeurotransmiŃătorii inhibitori determină. o „anulare” temporară a excitabilităŃii membranei. indiferent de poziŃia acesteia. în majoritatea cazurilor. 42 Propagarea pe o somă neuronală cu o singură intrare Deoarece. practic. Este dovedit faptul că toate substanŃele neurotrope de origine exogenă (medicamente. pe soma neuronală descarcă. câteva mii de sinapse. în fiecare moment membrana somei neuronale se prezintă ca un mozaic de zone cu potenŃiale şi deci. pe canalul purtător (axon) va pătrunde un singur potenŃial de acŃiune. însă. 43). Ajunsă la conul de emergenŃă. Încât. 42). Probabilitatea ca toate acestea să se afle în aceeaşi fază de activitate este.

Codificarea în modalitate continuu analogă (A. Deci membrana somei neuronale realizează o codificare a mesajelor într-o modalitate continuu analogă (fig. cu atât mai multe direcŃii de propagare sinuoasă vor avea şansa să ajungă la conul de emergenŃă al axonului cu o amplitudine suficientă pentru a putea fi admise pe canalul purtător. InformaŃia în acest caz este purtată de amplitudinea potenŃialelor întrucât. potenŃialul unic de la intrare va fi multiplicat în numeroase alte potenŃiale cu amplitudini variabile. 44 A). a) la conul de emergenŃă a axonului şi discret analogă (B. corespunzând unei cantităŃi mai mari de neurotransmiŃător. În acest mod. unic şi de amplitudine dată. potenŃialul de acŃiune intrat. Datorită mozaicului de excitabilitate creşte şansa propagării şi a potenŃialelor de mai mică amplitudine. b) la primul nod axonal. 44 a-A). întreruptă acolo unde ea a întâlnit o zonă aflată în perioada refractară şi având amplitudini şi viteze variabile de la un punct la altul. nu se va mai propaga sub forma unei unde circumferenŃiale neîntrerupte. însă. Fig. 43 Propagarea pe o somă neuronală cu mai multe intrări În această situaŃie descărcarea neurotransmiŃătorului la una din sinapse va determina apariŃia în acel punct a unui singur potenŃial de acŃiune care. cu amplitudine şi viteză constante. ci sub forma unei unde sinuoase. propagat în aceste condiŃii va ajunge la conul de emergenŃă al axonului sub forma unui tren de potenŃiale cu amplitudine diferită ce se succed la intervale de timp diferite (fig. IS – intensitatea stimulului 94 . Astfel. datorită mozaicului de excitabilitate. cu cât amplitudinea potenŃialului iniŃial a fost mai mare.Fig. 44. PIC – pragul de amplitudine pentru intrarea pe canal (axon).

aici fiind o modulare în perioadă. unde are loc eliberarea neurotransmiŃătorului (membrana presinaptică). 1. prin sporirea stabilităŃii complecşilor organometalici ai Ca2+ cu proteinele-canal.IV. Din acest motiv rolul lui este acela al unui convertor care asigură transferul informaŃiei de pe amplitudine pe perioadă. cel mai probabil. restul fiind inoperante. Rezultă că ansamblul format din conul de emergenŃă şi primul nod Ranvier realizează o nouă codificare într-o modalitate discret analogă (fig.). amplitudinea potenŃialelor de acŃiune intrate pe canal va fi aceeaşi pe toată lungimea acestuia. atunci când sunt produse. deci transferarea codificării din modalitatea continuu-analogă în una discret-analogă. subliniem faptul că informaŃia este purtată pe axon de intervalele dintre potenŃiale şi nu de frecvenŃa lor. 44 A) numai 5 îndeplinesc această condiŃie. De remarcat că potenŃialele cu amplitudini foarte mari pot atrage protonii de la primul nod încă înainte ca ele să ajungă la conul de emergenŃă. Canalele ionice pot fi blocate de neurotransmiŃătorii inhibitori (exemplu GABA). Din grupul de 10 potenŃiale ajunse succesiv la conul de emergenŃă (fig. Controlul polului de ieşire Polul de ieşire al neuronului este reprezentat de membrana butonului terminal al axonului. Fiind o mărime invariabilă amplitudinea nu mai poate fi purtătoare de informaŃie. Excitabilitatea pare a fi modulată de la nivel sistemic prin substanŃe ce acŃionează. O anumită 95 . 1. Şi aici controlul se realizează prin intermediul excitabilităŃii care poate fi modificată sub influenŃa unor cauze cu originea la nivel elementar şi/sau la nivel sistemic. ceea ce nu există în cazul neuronului. Ceea ce diferenŃiază butonul terminal de soma neuronală este faptul că modificările excitabilităŃii. Recodificarea semnalelor la intrarea pe axon Pentru ca un potenŃial de acŃiune să poată intra pe canalul purtător el trebuie să aibă o amplitudine minimă necesară dislocării protonilor de la nivelul primului nod Ranvier situat la o distanŃă relativ mare faŃă de conul de emergenŃă (1-2 mm. Întrucât membrana axonală are aceeaşi valoare a potenŃialului de repaus la toate nodurile. Întrucât se fac deseori confuzii. interesează membrana butonului în întregul ei şi nu anumite porŃiuni (nu apare mozaicul de excitabilităŃi diferite).3.2. prin influenŃarea vitezei de lucru a pompei de Na+-K+ şi a activităŃii principalelor echipamente enzimatice conexe (sistemele adenilatciclazei şi fosfatidilinozitolkinazei). deşi chiar şi la acest nivel (în porŃiunea extrasinaptică) există sinapse axo-axonale cu rol modulator sau inhibitor. acest rol fiind transferat intervalelor dintre potenŃiale. IV. modularea în frecvenŃă presupunând existenŃa şi a unei frecvenŃe purtătoare. mai cu seamă. 44 b-B).

Decodificarea semnalelor la nivelul butonului terminal La nivelul porŃiunii incipiente a butonului terminal. pătrunşi din fantă.influenŃă asupra excitabilităŃii membranei presinaptice poate fi exercitată. prin posibila difuzie transsinaptică a ionilor. şi de starea electrică a membranei postsinaptice. ele au fost aduse în contact cu faŃa internă a membranei presinapatice prin atracŃie electrostatică. 45 A). Fig. depolarizarea va atrage electrostatic veziculele la faŃa internă a acesteia iar ionii Ca2+ . acolo unde se termină învelişul mielinic. IV. În cazul de faŃă acest interval de timp este egal cu durata unicului potenŃial de acŃiune sosit aici.1. dar părtaşe la realizarea unui proces unitar – integrarea. cât şi succesiunea (intervalele) avute pe axon. cu aceeaşi amplitudine în oricare punct al ei. va fi direct dependentă de timpul cât membrana rămâne electropozitivă la faŃa ei internă. Să considerăm un buton terminal la porŃiunea incipientă a căruia a ajuns un singur potenŃial de acŃiune (fig. Ajunsă la porŃiunea presinaptică a membranei. Cum însă veziculele se pot deschide spre fantă numai dacă.3. 45 (A. B) Propagarea discretă (A) şi asociată (B) a potenŃialelor de acŃiune la nivelul polului de ieşire (butonul terminal) Propagarea lui pe membrana butonală se va realiza sub forma unei unde circumferenŃiale neîntrerupte. vom înŃelege că mărimea şi/sau numărul veziculelor care au şansa reală de a se deschide. şi deschiderea veziculelor urmată de eliberarea neurotransmiŃătorului (a se vedea paragraful despre membrana sinaptică). vor asigura ancorarea lor un timp suficient pentru reorganizarea fosfolipidelor. deci cantitatea totală de neurotransmiŃător eliberat. de asemenea. potenŃialele de acŃiune îşi păstrează atât amplitudinea. Interpretăm această posibilă influenŃă retrogradă ca o modalitate de acordare funcŃională între entităŃi celulare distincte. în prealabil.1. fanta sinaptică având lărgimea de numai 250Ao. care nu depăşeşte 96 .

reprezentaŃi de proteinele-canal sau de formaŃiuni proteice ataşate acestora. Faptul că membrana presinaptică asigură eliberarea prin exocitoză a neurotransmiŃătorului. Limita inferioară a valorii semnalului chimic la intrare este determinată de numărul critic de canale. fanta sinaptică şi membrana postsinaptică.2 ms. polii de intrare şi ieşire sunt reprezentaŃi de zone restrânse. 2. Cele două limite nu reprezintă însă parametrii invariabili. Rolul de filtru revine membranei postsinaptice care deŃine un număr determinat de receptori pentru neurotransmiŃători. ci ele se pot modifica în timp. IV. conferă sinapsei rolul unei adevărate diode prin care semnalul nu poate trece decât într-un singur sens (ieşire-intrare). pe un purtător chimic (neurotransmiŃătorul). atunci timpul cât membrana presinaptică se menŃine electropozitivă la interior se dublează (4 ms) şi cantitatea de neurotransmiŃător eliberată creşte corespunzător (fig. iar cea postsinaptică asigură captarea acestuia prin fixarea stereospecifică temporară pe proteinele-receptor. prin deschiderea cărora ia naştere un potenŃial propagabil. informaŃia este purtată de amplitudine. ale membranei şi nu de toată membrana regiunii respective. Dacă această distanŃă în timp creşte. Dacă intervalul de timp dintre două potenŃiale de acŃiune succesive este suficient de redus pentru a permite alăturarea lor (dar nu sumarea amplitudinii). Într-un interval de timp atât de scurt vor putea fi aduse în contact cu membrana presinaptică doar veziculele cele mai mici (mai mobile) şi aflate mai aproape de aceasta. După cum s-a constatat. Astfel. cantitatea de neurotransmiŃător eliberată este redusă şi ea poate fi considerată ca având valoare unitară. numărul critic de canale este mare când semnalul chimic surprinde pompa la un nivel ridicat de activitate şi mic atunci când 97 . În acest mod semnalul electric este decodificat şi informaŃia transferată echivalent de pe un purtător fizic (potenŃialul de acŃiune). Acest dispozitiv asigură nu numai unidirecŃionarea circulaŃiei semnalelor. ci şi filtrarea în funcŃie de intensitatea lor la intrare. Sinapsa deŃine trei elemente componente din relaŃiile cărora ia naştere un ansamblu funcŃional cu valoare de interfaŃă ieşireintrare. strict delimitate. InterfaŃa ieşire-intrare Adevărata polaritate funcŃională a neuronilor se manifestă la nivelul sinapsei. Ca urmare. Despre particularităŃile celor două formaŃiuni membranare s-a discutat deja. fiind eliberată sub influenŃa unui singur potenŃial de acŃiune. la acest nivel. potenŃialele de acŃiune determină consecinŃe separate. Aceste elemente componente sunt: membrana presinaptică. iar limita superioară de numărul maxim de canale deschise întrucât. 45 B) prin creşterea numărului şi mărimii veziculelor aduse electrostatic în contact cu ea.

În aceste condiŃii periculoasă ar fi orice eroare.5-0. Evaluarea acesteia la o medie de aproximativ 250 A° este de natură să genereze impresia falsă că abaterile de la aceasta sunt simple şi exclusive consecinŃe ale variabilităŃii biologice.7 ms. Dacă receptarea s-ar face difuz. la durata de 2 ms a potenŃialului de acŃiune. evaluat – în medie – la 0. atunci cuantificarea la intrare ar fi dependentă. evită deşi nu exclude. Dintre acestea esenŃială este aducerea veziculelor în contact cu membrana presinaptică. Ca urmare. Receptarea punctiformă. Întrucât. Acesta poate creşte prin sinteza de noi proteine specifice şi plasarea lor în membrana postsinaptică. Eliberarea presupune trei faze corelate: a) atragerea electrostatică a veziculelor şi fixarea prin calciu la membrana presinpatică: b) reorganizarea fosfolipidelor şi deschiderea veziculelor spre fantă şi c) difuzia neurotransmiŃătorului prin fantă (eliberarea propriu-zisă). şansa cea mai mare de a elibera neurotransmiŃătorul o au veziculele cele mai apropiate de membrană. pe toată suprafaŃa membranei postsinaptice. cea în sensul excesului de neurotransmiŃător. mai cu seamă. cât şi prin existenŃa numărului maxim al acestora. putem constata 98 . prin lărgimea ei. poziŃia veziculelor faŃă de membrana presinaptică (distanŃa lor faŃă de aceasta) este întâmplătoare. hazardul deŃine o pondere importantă în determinarea cantităŃii de neurotransmiŃător eliberat. orice variaŃie dobândeşte o valoare considerabilă. Fanta sinaptică determină. în intervale de timp mai lungi şi numai în anumite condiŃii.activitatea ei este redusă. la momentul depolarizării butonului terminal. a neurotransmiŃătorului este o necesitate imperioasă pentru funcŃionarea corectă a interfeŃei. tocmai această cantitate nu poate fi reglată cu precizie din cauza mecanismului de eliberare a neurotransmiŃătorului. ea fiind determinată de curenŃii citoplasmatici şi de agitaŃia termică. asemenea erori atât prin existenŃa numărului critic de canale (receptor) – controlat la nivel elementar şi sistemic -. pentru o suprafaŃă dată. Deşi asemenea modificări ale numărului critic de canale nu sunt spectaculoase. aşa cum este ea în realitate. consecinŃele sunt deosebit de importante pentru funcŃionarea interfeŃei ieşire-intrare. Or. la asemenea unităŃi de spaŃiu şi timp. mai mari sau mai mici. dar. durata funcŃionării interfeŃelor. De asemenea. Receptarea punctiformă. Raportând timpul necesar neurotransmiŃătorului pentru a traversa fanta. În realitate. numai de cantitatea de neurotransmiŃător eliberată (numărul cuantelor chimice). numărul total al receptorilor se poate modifica. desigur. întrucât numai astfel ele pot elibera neurotransmiŃătorul. acestea putând fi mai mult sau mai puŃin numeroase. discretă. sau poate să scadă prin internalizare citoplasmatică şi liză enzimatică. Dacă eliberarea şi receptarea neurotransmiŃătorului sunt procese realizate cu un consum de timp cvasiconstant. însă. durata difuziei lui de la o faŃă la alta este dependentă exclusiv de lărgimea fantei.

a lărgimii fantei sinaptice Fără a considera durata de timp în care aceasta se produce. dovedite până acum numai în sensul reducerii ei. astfel. ci cu o anumită ritmicitate. unitare prin modul de funcŃionare. cel puŃin o parte din membrana veziculelor care se deschid să fie integrată în membrana presinaptică. Din aceste motive modificările lărgimii fantei sinaptice. este în măsură să modifice profund consecinŃa interferenŃei pe soma neuronală a două potenŃiale succesive.că o reducere a lărgimii fantei cu numai 2. Aceasta este o sinapsă electrică prin care se asigură avantajul propagării undei de depolarizare fără nici o întârziere. Diversificarea lor este consecinŃa de ordin adaptativ rezultată din relaŃiile ce se stabilesc între formaŃiunile 99 .5 A° – reprezentând doar 1% din medie -. însă nu oricum. membranele pre. depolarizarea putându-se propaga acum în ambele sensuri.şi postsinaptică intrând în contact nemijlocit. S-a demonstrat experimental că lărgimea fantei se reduce dacă sinapsa este solicitată un timp mai lung. avantaj plătit însă cu preŃul pierderii funcŃiei de diodă. nu sunt întâmplătoare. Fig. 46 Integrarea membranei veziculare în membrana butonului şi reducerea. O solicitare îndelungată la un ritm redus nu duce la acelaşi efect. îngustarea fantei sinaptice poate merge până la totala ei dispariŃie. încât depolarizarea se va propaga direct de la una la alta. Este posibil ca prin solicitarea la un anumit ritm a sinapsei. deci la reducerea lărgimii fantei (fig. fără intervenŃia neurotransmiŃătorului. cum s-ar fi întâmplat dacă lărgimea fantei ar fi rămas nemodificată. a cărei suprafaŃă totală creşte ducând astfel la o apropiere de cea postsinaptică. în loc de perioada de hiperexcitbilitate (postpotenŃial pozitiv). sunt foarte diferite prin modul de organizare şi calitatea neurotransmiŃătorului sau neuromodulatorului. InterfeŃele ieşire-intrare (sinapse). cel de-al doilea potenŃial survenind acum în perioada refractară a celui dintâi. 46).

ea fiind posibilă nu numai prin modalităŃi diferite (fizice sau chimice). monoaminoxidaza – . prin intermediul celor două niveluri de integrare – elementar şi sistemic (vezi controlul polilor de intrare şi ieşire ai neuronului). ambele sisteme putând admite (poziŃia deschis) sau interzice (poziŃia închis) curgerea unor curenŃi (electronici în cazul circuitului bistabil şi ionici în cazul canalului). cu toate mecanismele ce îl deservesc. gabaergice etc. determinarea apariŃiei ei este multiplă. fie sporită. între limite valorice admisibile. Inactivarea neurotransmiŃătorului se face mai mult enzimatic la efectorii somatici şi mai mult metabolic la cei vegetativi. revenirea canalului la starea închisă. modulatoare. 3. spre deosebire de circuitul bistabil. canalul ionic. colinergice. ci unul analogic având o stare deschisă şi o mulŃime de stări închise (grade diferite de fermitate a închiderii. axo-somatice. Mai mult chiar. axo-axonice. glande). scheletici). sinapse cu inactivare metabolică – după internalizarea moleculei active. IV. mică sau fără întârziere la sinapsa electrică: e) după modul de inactivare a neurotransmiŃătorului: sinapse cu inactivare enzimatică – exemplu. în cazul celor vegetativi (m. d) după lărgimea fantei sinaptice: sinapse cu întârziere mare. InterfeŃele neuroneurale sunt mai variate decât cele neuroefectoare şi ele se pot clasifica în baza mai multor criterii: a) după calitatea membranei postsinaptice: sinapse axo-dendritice. şi-i reorganizează permanent.pre. ci şi prin valori diferite ale aceleiaşi modalităŃi (praguri).. indiferent de gradul ei de fermitate. netezi. de cele mai multe ori. total diferite. Însă. c) după natura chimică a neurotransmiŃătorului: sinapse adrenergice. Dacă starea deschisă este unică. În fine. serotoninergice. în cazul efectorilor somatici (m. se face prin modalităŃi şi mecanisme de cu totul altă natură decât cele ce 100 . inhibitoare. nu este un sistem binar. InterfeŃele neuroefectoare sunt mai puŃin variate. iar distanŃa dintre membranele pre. Canalul ionic ca sistem cu mai multe stări posibile Analogiile ce pot fi făcute între sistemele fizice şi cele biologice nu trebuie să depăşească planul funcŃional al neuronului deoarece modalităŃile şi mijloacele din cele două domenii sunt. medie.şi postsinaptică.şi postsinaptică este fie de valoare redusă. în timp ce un circuit bistabil are parametri de lucru predeterminaŃi şi stabili. neurotransmiŃătorul lor fiind întotdeauna de tip excitator. acetilcolinesteraza. desigur. Respectând această condiŃie putem face o comparaŃie între canalul ionic (de Na+-K+) şi circuitul bistabil. b) după tipul intermediarului chimic: sinapse excitatoare. canalul ionic. determinate de nivelurile de stabilitate a complecşilor organometalici ai Ca2+ la gura externă a canalului).

Plasticitatea sinapsei Sinapsele nu sunt formaŃiuni statice. lărgimea fantei sinaptice se poate reduce ca urmare a solicitărilor repetate cu un anumit ritm şi pe o anumită durată a sinapsei. Primenirea naturală la adult. nu trebuie considerată doar ca un simplu proces de înlocuire a unor macromolecule vechi cu altele noi. deşi nu complet. mai accentuată în anumite condiŃii.4. După leziuni sinapsa este refăcută într-un interval de aproximativ 60 zile. plasticitatea se manifestă nu numai prin înmulŃirea numărului lor. plasticitatea secretorie a neuronului este accentuată el producând. ea este prezentă şi la adult ca o permanentă „primenire”. superioritatea sistemului cibernetic de tip biologic faŃă de cel fizic. Există trei unghiuri sub care trebuie privită plasticitatea sinaptică: a) calitatea şi cantitatea emisiei de mesageri chimici: b) calitatea şi mărimea recepŃiei mesagerilor şi c) lărgimea fantei sinaptice. rigide. pe lângă mesagerul principal şi mulŃi alŃi secundari. inclusiv prin creşterea totală a suprafeŃei dendritice (formarea de noi spini). de a fi înlocuite şi de a spori sau reduce numeric atunci când circumstanŃele o cer. mai cu seamă. ca un proces de remodelare funcŃională. De asemenea. Sporirea complexităŃii mediului ambiant şi îmbogăŃirea experienŃei individuale de viaŃă duc la creşteri cu peste 10% a numărului de spini dendritici. Deşi plasticitatea sinapselor se manifestă mai pregnant în timpul dezvoltării organismului. nelezională. cât şi adecvarea permanentă a acesteia la solicitările mereu crescânde ale integrării însăşi. ci şi prin schimbarea calitativă a acestora prin care. Înlocuirea şi remodelarea naturale la adult se petrec în aproximativ 35-40 zile. În privinŃa receptorilor de la polul de intrare. După cum s-a arătat mai sus. prin aceste procese fiind asigurate atât ştergerea urmelor de uzură funcŃională relativ rapidă a sinapsei. ci. neuronul îşi poate schimba chiar profilul secretor transformându-se din excitator în inhibitor. de regulă. IV. ci ele prezintă o mare plasticitate care constă în capacitatea de a-şi modifica permanent planul funcŃional. În fine. 101 . se răspunde plasticităŃii secretorii a neuronului presinaptic.i-au determinat deschiderea. Dacă la toate acestea adăugăm şi faptul că densitatea canalelor ionice pe membrana neuronului este cu mult mai mare decât aceea a circuitelor bistabile pe elementele unitare ale unui computer vom putea argumenta. în fapt. Din acest motiv şi constantele de timp ale închiderii şi deschiderii canalelor ionice sunt foarte diferite.

La rândul său. integrarea organismului. pe plan elementar. care. CA – cale aferentă directă. transmiterea. CN – centru nervos. 47). CE – cale eferentă. un canal purtător de informaŃii (calea aferentă). un dispozitiv de prelucrare. de stocare a informaŃiei şi de elaborare a comenzii (centrul nervos). un canal purtător de mesaje-comandă (cale eferentă). constituie ceea ce numim în mod curent – actul reflex. desfăşurate la nivelul arcului reflex.V. precum şi elaborarea. prin însuşirile sale. ci doar să o facă posibilă. ARCUL REFLEX CA SISTEM CIBERNETIC Captarea. nu este în stare să realizeze integrarea. Arcul reflex reprezintă unitatea de alcătuire şi structură a sistemului nervos întrucât la nivelul său se realizează. un executant al comenzii (efector) şi un dispozitiv de autocontrol format dintr-o componentă de sesizare a eroilor execuŃiei (receptor de origine al retroinformării) şi un canal purtător de retroinformaŃii cu privire la existenŃa acestor erori (calea aferentaŃiei inverse) (fig. E – efector. Fig. următoarele elemente: o formaŃiune specializată în captarea stimulului (receptorul). în mod obligatoriu. desigur. transmiterea comenzii şi controlul execuŃiei acesteia sunt procese ce caracterizează funcŃionarea arcului reflex ca sistem cibernetic destinat integrării. prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. Analizând procesualitatea actului reflex deducem că arcul reflex trebuie să cuprindă. R – receptor. Totalitatea acestor procese. 47 Arcul reflex ca sistem cibernetic (cu autoreglaj). CAI – cale aferentă inversă 102 . arcul reflex are ca unitate elementară neuronul.

R – receptor. NSI – neuron senzitiv primar. MS – măduva spinării. primite pe alte căi sau existente în stocul de memorie. arc reflex monosinaptic este. NS II – neuron senzitiv secundar. prin polul său de intrare. Fig. integrând-o altor informaŃii. NA – neuron de asociaŃie. neuronul efector care asigură elaborarea şi transmiterea comenzii spre efector şi neuronul senzitiv secundar care asigură retroinformarea sau informarea cu privire la apariŃia erorilor în executarea comenzii. 48): neuronul senzitiv primar care realizează atât captarea semnalului direct sau indirect. cât şi transmiterea informaŃiei la centru. 48 ComponenŃa neuronală minimă a unui arc reflex elementar. Ceea ce se denumeşte. ci numai polisinaptic: minimum trei sinapse neuro-neuronale şi una neuroefectoare în cazul arcului reflex elementar. nu putem vorbi de un arc reflex. iar ceea ce se obŃine la 103 . în această situaŃie. neuronul intercalar sau de asociaŃie care asigură prelucrarea informaŃiei. E – efector Cum prezenŃa celor patru tipuri de neuroni şi joncŃionarea lor prin interfeŃe (ieşire-intrare) sunt condiŃii elementare.Dacă una din aceste componente lipseşte integrarea nu este posibilă şi deci. în mod curent. doar o parte a arcului reflex real (stimularea făcându-se direct asupra receptorului de origine a aferentaŃiei inverse). în realitate. Făcând referire doar la componentele neuronale ale unui arc reflex constatăm că numărul acestora este de cel puŃin patru (fig. obligatorii în realizarea actului reflex se poate afirma că arcul reflex nu poate fi niciodată monosinaptic. NE – neuron efector.

pe de altă parte. Receptorul Este formaŃiunea componentă a arcului reflex specializată în captarea semnalelor privitoare la modificarea semnificativă a unui parametru fizicochimic al mediului extern sau intern (exteroceptori şi interoceptori). se asociază într-o formaŃiune unică numită nerv mixt (spinal sau cranian) care. Arcul reflex elementar În general. ambele având aceeaşi finalitate – integrarea. alcătuirea căii aferente din prelungirile unui singur neuron (cel senzitiv) şi a căii eferente din prelungirile unuia singur (neuronul motor somatic) sau. experimental. organizarea acestuia respectă principiul teritorialităŃii. Deşi 104 . în mai mică măsură adecvat circumstanŃelor ambientale în ansamblul lor. 1.1. care leagă receptorii şi efectorii de centru. căile de conducere – aferentă şi retroaferentă –. reproductibil la aceeaşi parametri şi. unul senzitiv şi altul efector (doar la nervii cranieni). informaŃiile culese la nivelul unui anumit câmp receptor fiind conduse la cel mai apropiat centru subcortical. Din aceleaşi motive răspunsul dat de efectori va fi standardizat. 1. o reacŃie de tip reflex dar nu un act reflex. care implică şi un centru cortical. receptorii şi efectorii asociaŃi lor se găsesc în apropiere. se desparte în ramuri senzitive. Dacă receptorii şi efectorii asociaŃi sunt situaŃi la distanŃă unii de alŃii atunci căile senzitive se asociază separat de cele efectorii formând doi nervi. Din aceste motive actul reflex desfăşurat la nivel elementar va fi restrâns ca arie şi va implica un consum minim de timp (puŃine întârzieri sinaptice). desigur. V.1.nivelul acestei părŃi este ceva ceea ce am putea numi. a doi neuroni (efectori vegetativi). În scop didactic însă.1. unitară în cadrul organismului. pe de o parte. pe lângă alŃi centri subiacenŃi. care implică doar centrul proxim situat subcortical şi unul supraelementar. prin aceasta. cu o anumită îngăduinŃă. V. Cum. Ierarhia arcurilor reflexe Oricare arc reflex este organizat pe două niveluri: unul elementar. de regulă. Arcul reflex elementar este un sistem cibernetic cu un singur nivel de decizie. ele pot fi separate nu numai teoretic. 1. cel mult. respectiv efectorii. Ceea ce caracterizează arcul reflex elementar este. numărul redus de receptori cu care este conectat centrul subcortical şi. FuncŃionarea celor două niveluri ale aceluiaşi arc reflex este. deoarece nivelul al doilea este continuare a celui dintâi. V. ci şi practic. spre periferie.

Aceste diferenŃe sunt graduale. difuzia particulelor vectoare prin aer. Comparativ cu excitabilitatea neuronilor centrali aceea a formaŃiunilor receptoare este mult mai redusă. termo-şi mecano-electrici întrucât toŃi parametrii care îi stimulează nu se pot modifica cu bruscheŃe. duce. a cărei activitate este intensificată în consecinŃă. 1. Datorită acestui mod în care acŃionează stimulii în condiŃii naturale deschiderea numărului critic de canale se va face şi ea cu un consum de timp relativ mare.1. V. dar mult mai mare decât a neuronilor ce realizează recepŃia directă a stimulilor din mediul extern (tactili. de asemenea.funcŃionarea tuturor receptorilor are la bază excitabilitatea membranei celulelor componente. datorită deschiderii progresive a canalelor. în calitatea ei de mecanism homeostazic. Intensificarea pompei. pompa de Na+ . ci progresive. receptor. nu intervine decât rareori cu bruscheŃea necesară.K+. cât şi – mai cu seamă – prin reducerea densităŃii canalelor de NA+ .1. canal). Tot aşa un stimul gustativ.1. Stimularea în condiŃii naturale face ca această condiŃie să fie îndeplinită în mică măsură şi în puŃine cazuri. de la sursă la receptor. Acest consum este sporit şi prin faptul că. vizuali). dendritele neuronilor ce intră în alcătuirea zonelor reflexogene având o excitabilitate mai redusă decât aceea a neuronilor centrali. de exemplu. Excitabilitatea mai redusă a formaŃiunilor receptoare poate fi realizată atât prin modificarea naturii fosfolipidelor din matricea membranei şi a reactivităŃii proteinelor acesteia (enzime. fără a influenŃa desfăşurarea lui în restul fazelor (ascendentă şi descendentă pasive). implicit.K+. întrucât dizolvarea şi difuzia în salivă a moleculelor de substanŃă sapidă nu sunt instantanee. făcându-se progresiv după o curbă sigmoidă. şi modul în care intervine stimulul asupra formaŃiunii receptoare în condiŃii naturale. O situaŃie similară întâlnim şi la interoceptorii chemo-. Acest specific al excitabilităŃii îşi pune amprenta asupra genezei potenŃialului de acŃiune. la creşterea pragului de detonare a 105 . olfactivi. Se ştie că una din condiŃiile de bază ale deschiderii numărului critic de canale (geneza PA) este bruscheŃea cu care intervine excitantul. Geneza PA la nivelul receptorului Captarea semnalului la nivelul receptorului sau recepŃia propriu-zisă se realizează prin deschiderea numărului critic de canale şi generarea PA sub impactul variaŃiei parametrului fizic sau chimic adecvat din mediul intern sau extern. fiecare este specializat în captarea unei anumite categorii de stimuli. Un stimul olfactiv. chiar şi în cazul în care recepŃia este realizată direct de dendritele neuronilor. Asupra genezei potenŃialului de acŃiune grevează. reuşeşte să contracareze acŃiunea stimulului reînchizând în acel interval de timp o parte din canale.

de la o stare fiziologică la alta. reglând în acest mod nivelul intrărilor în sistemul cibernetic neuronal (arcul reflex). Nivelul de sensibilitate (excitabilitatea) a unei formaŃiuni receptoare poate să se modifice în timp atât din cauze locale. 49). fig. numit „potenŃial de receptor”. 1. Datorită acestor cauze geneza potenŃialului de acŃiune la nivelul receptorului este lentă. ca şi valoarea nivelului de explozie (punctul b. potenŃialul de acŃiune propriu-zis fiind precedat de un prepotenŃial lung (a-b fig. PR – potenŃial de repaus Dacă sporirea progresivă a intensităŃii stimulului nu atinge valoarea necesară deschiderii numărului critic de canale (nivelul de explozie). efectul lui în plan senzorial fiind nul întrucât pe canalul purtător (calea aferentă) nu pot pătrunde decât potenŃiale de acŃiune. sistemele receptoare prezintă forme de organizare mai simple sau mai complexe. Fig. Există chiar posibilitatea realizării unui control nervos direct asupra formaŃiunii receptoare la care pot veni axonii unor neuroni centrali care eliberează substanŃe neuromodulatoare (exemplu: la celulele auditive). elementare. 1. 49). ambele mărimi fiind mai scăzute la receptorii cu sensibilitate ridicată şi. Durata prepotenŃialului. 2. diferă de la o formaŃiune receptoare la alta. Organizarea cea mai complexă o întâlnim în acele cazuri în care stimulii. cât şi prin intervenŃia unora mai generale. deplasându-l spre valori mai puŃin negative. 49 Geneza potenŃialului de acŃiune la nivelul formaŃiunii receptoare. inclusiv datorită intensificării activităŃii pompei. prepotenŃialul se stinge fără a genera un potenŃial de acŃiune (linia punctată în fig. 49). V. la aceeaşi formaŃiune. cu origine sistemică. 1. nu sunt în măsură să determine prin acŃiune directă 106 . Organizarea funcŃională a sistemelor receptoare În funcŃie de natura şi nivelul de semnificaŃie ale stimulilor specifici. 49). aşa cum o confirmă înregistrarea grafică (fig.potenŃialului de acŃiune. prin natura lor.

cu privire la modul în care comanda dată de ei a fost executată (autocontrol prin feed-back) şi. inclusiv gravitaŃionale. după cum sunt acŃionate câteva. abia în al doilea rând şi implicit. receptorii proprii organului muscular vor fi specializaŃi şi adecvaŃi în aceste două direcŃii: sesizarea mărimii forŃei şi sesizarea vitezei mişcării.deschiderea canalelor ionice. întrucât acesta trebuie să asigure integrarea locomotorie în raport cu o finalitate dată: schimbarea raporturilor spaŃiale faŃă de un referenŃial. care poate fi de valori diferite. Întrucât. nemijlocită a fotonilor. Receptorii specializaŃi doar în direcŃia sesizării mişcării şi a vitezei de realizare a acesteia – am numit fusurile neuromusculare (receptori kinestezici) – prezintă o organizare mult mai complexă decât a celor pentru forŃă. ambele categorii de receptori fiind de tip mecanoelectric. Este cazul sistemelor receptoare vizual. Complexitatea sporită a fusului neuromuscular este determinată nu atât de modalitatea în sine de a recepta mişcarea. auditiv şi vestibular a căror complexitate sporită este determinată de imposibilitatea deschiderii canalelor ionice prin acŃiunea directă. formaŃiunile receptoare specializate în această direcŃie vor avea şi ele grade diferite de complexitate a organizării. În asemenea situaŃii se adaugă o serie de formaŃiuni auxiliare capabile să mijlocească acŃiunea stimulului şi/sau să îi asigure dobândirea semnificaŃiei specifice. respectiv a acceleraŃiei. vibraŃiilor aerului. cât de faptul că acest receptor trebuie să retroinformeze centrul de comandă în primul rând despre modul de realizare a mişcării care poate fi continuu (cursiv) sau discontinuu (cu întreruperi pe parcurs). Cel mai elocvent exemplu în acest sens ne este oferit de receptorii proprii sistemului locomotor (proprioceptori) Rolul primordial al acestora este de a asigura retroinformarea centrilor nervoşi. O retroinformare doar despre realizarea sau nerealizarea ei este lipsită de relevanŃă pentru centrul nervos. Pentru restul sistemelor de recepŃie. cu privire la faptul dacă ea a fost sau nu executată. de la terminaŃiile nervoase libere (dendrite) şi corpusculii Vater-Pacini (cu un număr de învelişuri direct proporŃional cu valoarea forŃei) până la fusurile neurotendinoase Golgi. Răspunsul specific al organului muscular este contracŃia. gradul de complexitate anatomică este mult mai redus decât al celor enumerate. 107 . sistemul de recepŃie propriu organului muscular va fi specializat şi adecvat sesizării acestora. la care deschiderea canalelor ionice este posibilă prin acŃiunea directă a stimulului. ci consecinŃele ei sunt esenŃiale. mai multe sau toate unităŃile motorii. cu viteză mai mare sau mai mică. din acest unghi de privire. două consecinŃe posibile: dezvoltarea forŃei (fără mişcare) şi producerea mişcării (sub acŃiunea forŃei). în primul rând. ContracŃia musculară având. pentru integrarea în acest plan funcŃional nu realizarea contracŃiei. Pentru forŃa dezvoltată de contracŃie.

în afara celor specifici şi adecvaŃi.1. dar ştim extrem de puŃine despre mecanismul intim prin care se realizează aceasta şi aproape nimic despre legităŃile ce guvernează conversia în grupaje de semnale electrice cu structuri definite şi inteligibile (limbaj). membrane elastice. Prin aceste specializări celulele receptoare convertesc diversele tipuri energetice ale stimulilor într-o mărime electrică reprezentată de variaŃiile. constituind asambluri funcŃionale (segment periferic) mai mult sau mai puŃin complicate (cavităŃi cu umori de densităŃi diferite.3. 1. dar aceasta reprezintă o activare nespecifică.V. mai mult sau mai puŃin rapide. ci şi în baza faptului că receptorul generează o anumită structurare a semnalelor electrice numai sub acŃiunea stimulului specific şi adecvat. Mecanismele celulare ale recepŃiei specifice sunt foarte puŃin cunoscute. bastonaşe). codificate corespunzător unui anumit limbaj.K+. fie direct celulei receptoare (cili. Specializarea receptorilor Se realizează atât prin modificări cantitativ-calitative la nivelul membranei excitabile – interesând. cât şi/sau adăugarea unor formaŃiuni auxiliare. direct sau indirect. numeroase supoziŃii fragmentare şi ipoteze mai 108 . fie zonei vecine acesteia.1. formaŃiuni colagenice cu rol optic sau mecanic etc. ea nefiind codificată (o lovitură la nivelul globului ocular generează senzaŃii luminoase – „stele verzi”). pot determina deschiderea numărului critic de canale la nivelul celulei receptoare. desigur. deschiderea numărului critic al canalelor de Na+ . nulă din perspectivă informaŃională. nu sunt deci. Activitatea receptorilor este bazată pe proprietatea membranei lor de a fi excitabilă într-un anumit grad. MulŃi alŃi stimuli. Există. Specializarea funcŃională este cel mai obiectiv criteriu de clasificare a receptorilor: fotoelectrici. Simpla deschidere a numărului critic de canale generează potenŃiale de acŃiune izolate lipsite de semnificaŃie la nivelul centrilor nervoşi tocmai întrucât acestea nu sunt structurate într-o modalitate adecvată. constituit şi dezvoltat în timp. mai cu seamă proteinele (receptor şi canale ionice) dar şi fosfolipidele. direct sau indirect. termoelectrici şi chemoelectrici. conuri.). O asemenea activare o numim specifică nu numai în baza existenŃei specializării receptorului la sesizarea variaŃiei anumitor factori din mediu – de natură şi valoare determinate -. Această structură a grupajelor de semnale electrice este singura purtătoare de informaŃii. Ştim multe despre modul cum stimulul ajunge să determine. se realizează prin deschiderea numărului de canale la impactul cu excitantul specific şi adecvat. Ca urmare. ale voltajului membranar. activarea lor.

Aceste frecvenŃe sunt cele ce corespund culorilor albastru. Este ceea ce şi facem în continuare. A. ei nu pot să interfereze nemijlocit nici cu procesul complexării organometalice a Ca²+ la gura canalelor. În acest mod devine posibilă nu numai decelarea prezenŃei sau absenŃei luminii. orice discuŃie asupra acestor probleme trebuie să se păstreze la nivel de principiu. AB – substanŃă complexă cu fotosensibilitate redusă. 50 Mecanismul fotorecepŃiei la nivelul conului (A) şi bastonaşului (B). prin natura lor. fie separat – una sau alta –. singura soluŃie optimă. ft – fotoni 109 . SubstanŃele A şi B fie împreună. determină deschiderea canalelor ionice la nivelul membranei celulei receptoare. nici infirmate.cuprinzătoare. A' B' – substanŃă complexă cu fotosensibilitate sporită. B' – produşi de fotoliză capabili să determine. dacă nu pot fi confirmate. ci şi a variaŃiilor intensităŃii ei. din interior. nu pot fi. B. Multe dintre acestea. EvoluŃia ulterioară a mecanismului fotorecepŃiei a mers în direcŃia selectării din grupul substanŃelor fotosensibile a acelora care manifestau sensibilitatea maximă la fotoliză pentru anumite lungimi de undă şi anume. verde şi roşu numite. Din aceste motive. din acest motiv şi culori fundamentale. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. dar nici unele nu au un suport obiectiv suficient de consolidat. C C – corpi celulari. De aceea. pentru acelea din suprapunerea în timp a cărora în proporŃii diferite puteau rezulta toate celelalte frecvenŃe componente ale luminii albe. a constituit-o interpunerea unui proces de fotoliză a unei substanŃe primare (AB) capabil să dea naştere unor substanŃe secundare (A şi B) active în raport cu canalele (fig. nici cu factorii ce o fac posibilă. FotorecepŃia Fotonii nu au capacitatea de a determina deschiderea canalelor ionice prin acŃiune directă întrucât. Fig. A. 50A) pe care le deschid din interior (singurul caz printre receptori). reŃinută şi dezvoltată în procesul evoluŃiei. A'. deschiderea canalelor ionice. însă.

Ca urmare. în ceea ce priveşte modul lor de distribuŃie – discretă. B. dar şi a purităŃii acestora (nuanŃe). atraşi fiind de electronegativitatea din această zonă. 110 . motiv pentru care substanŃa A'B' nu „percepe” frecvenŃele fotonilor. cea de-a doua imagine ne apare. Impactul acesteia cu un singur foton duce la fotoliză. singurul aflat în contact cu realitatea. cel puŃin aparent. 50 B). Acesta este motivul pentru care bastonaşele nu disting culorile. TermorecepŃia VariaŃiile termice pot influenŃa starea canalelor ionice în cel puŃin două moduri: prin modificarea fluidităŃii matricei fosfolipidice a membranei (termodependentă) şi prin influenŃarea activităŃii enzimatice (termodependentă). prin suprapunerea lor în timp şi spaŃiu. se pune întrebarea: poate realiza centrul cortical singur o codificare conformă realităŃii pe o altă bază decât aceea oferită de informaŃiile culese de receptor. astfel. şi trimise ca grupaje structurate (modulate în perioadă) ale potenŃialelor de acŃiune? Pentru variaŃiile naturale ale intensităŃii luminii se dezvoltă şi o a doua categorie neuronală care diferă de prima numai prin aceea că ea conŃine o substanŃă (A'B') cu o fotosensibilitate mult mai mare (fig. rigiditatea lor dielectrică scade. 51) şi. nu însă şi pentru elucidarea mecanismului de codificare a lor în baza structurării grupajelor de potenŃiale de acŃiune. ExistenŃa prezumtivă a celor trei tipuri de frecvenŃe. ci numai prezenŃa lor. Datorită creşterii temperaturii fosfolipidele membranare trec din textură compactă în textură afânată (fig. ionii H+ de la faŃa externă vor putea migra direct printre macromoleculele fosfolipidice în spaŃiul intracelular. mutând privirea de pe o suprafaŃă colorată. mai fiziologică o dovedeşte şi faptul că. ca şi posibilitatea obŃinerii. totuşi continuă.Deşi asupra existenŃei celor trei tipuri de substanŃe selectiv fotosensibile nu mai există dubii – fotografia policromă reprezentând o dovadă în acest sens indirectă –. inclusiv a amestecului tuturor în obŃinerea senzaŃiei de lumină albă. putem invoca o codificare de ordin superior la nivelul centrului cortical – ceea ce se practică în mod curent –. a oricărei alte frecvenŃe. Ele funcŃionează într-o modalitate binară. fiecare într-o celulă – controversele nu sunt încă încheiate. spre exemplu. Că distribuŃia difuză este. pot reprezenta condiŃiile necesare şi suficiente pentru înŃelegerea discriminării nu numai a culorilor. în roşu. Desigur. pe una colorată în verde. în acest caz. dar.

După câteva minute de submersie. care duce la închiderea acestora. odată cu creşterea temperaturii. Dacă se introduc mâinile în două vase cu apă aflată la temperaturi diferite: pentru stânga 12ºC. senzaŃiile ce apar sunt de rece şi respectiv de cald. variaŃiile termice fiind mai uşor şi mai rapid reflectate de fluiditatea fosfolipidelor decât de activitatea enzimelor. ci despre starea lui termică în raport cu aceea a corpului la acel moment. În acest caz. în realizarea „adaptării” receptorului termic: la contactul cu apa încălzită la o temperatură superioară celei corporale avem la început senzaŃia de „fierbinte”. problema este ceva mai complexă şi. se inversează poziŃiile mâinilor: stânga la 40ºC şi dreapta la 12ºC. între anumite limite. În ceea ce priveşte influenŃarea activităŃii enzimatice. În acest moment. aceasta să treacă într-o senzaŃie de „cald”. prin creşterea temperaturii în limite convenabile excitabilitatea nu ar trebui să se modifice întrucât ea generează două efecte antagonice: sporirea fluidităŃii fosfolipidelor. atunci când numărul acestora a atins valoarea critică. ele se petrec la valori diferite. care duce la deschiderea canalelor ionice şi stimularea activităŃii ATP-azei. Termoreceptorii informează centrii nervoşi nu despre temperatura mediului. pentru dreapta 40ºC. contradictorie. la scurt timp. Acest fenomen poate fi implicat. prin creşterea temperaturii (Tº). Se ştie că activitatea enzimatică sporeşte. Deşi ambele influenŃe sunt realizabile. 51 Mecanismul termorecepŃiei Fosfolipidele cu textură compactă (TC) trec. timp în care senzaŃiile se estompează (adaptare). senzaŃiile ce apar sunt de „foarte rece” şi. întrucâtva. deşi nu este singurul responsabil. permiŃând migrarea la interior a ionilor H+ şi. prin aceasta. deşi temperatura în cele două vase nu s-a modificat. pentru ca. respectiv 111 . la o textură afânată (TA). determinând deschiderea canalului ConsecinŃa este deschiderea canalelor ionice şi generarea potenŃialului de acŃiune.Fig.

Aceasta întrucât fosfolipidele au. sistemului locomotor. Şi în acest caz sistemul viu exploatează în folos propriu legea fizico-chimică a dependenŃei sensibilităŃii la lumină de structura chimică a substanŃelor fotosensibile. el fiind prezent la nivelul retinei. 112 . în perioadele de tranziŃie de la sezonul cald la cel rece şi invers. de regulă concomitente şi cu finalitatea comună: a) modificarea raporturilor spaŃiale dintre macromoleculele fosfolipidice sau/şi dintre acestea şi proteinele intrinseci generând spaŃii prin care ionii H+ migrează la interior şi b) deformarea canalului prin îngustarea sau lărgirea gurii sale externe. Şi lumina. cazul analizat nu este singurul în organism. dar de sens invers. o importanŃă teoretică deosebită demonstrând că sistemul viu nu numai că se sustrage legităŃilor fizico-chimice ale domeniului neviu. C. Asemenea deformări pot duce la. O dovadă în acest sens o poate constitui cazul animalelor hibernante la care. MecanorecepŃia Câtă vreme în toate cazurile mecanismul recepŃiei este bazat pe deschiderea canalelor ionice şi generarea de grupaje structurate de potenŃiale de acŃiune modulate în perioadă. existenŃa a cel puŃin două categorii de receptori pentru sesizarea variaŃiilor termice mari ale mediului extern are. să existe formaŃiuni termoreceptoare distincte pentru cel puŃin două intervale de variaŃii nu poate fi negată. ceea ce duce la tensionarea mecanică până la rupere a legăturilor dintre Ca²+ şi liganzii proteici. creşterea temperaturii dincolo de punctul de tranziŃie modifică prea puŃin fluiditatea fiziologică eficientă a fosfolipidelor. pe lângă valoarea ei de modalitate adaptivă. valori caracteristice ale temperaturii de tranziŃie de la starea compactă (fluiditate redusă) la cea afânată (fluiditate sporită). Încât. fosfolipidele membranei sunt înlocuite cu altele (schimbarea acizilor graşi) a căror temperatură specifică de tranziŃie se situează la o valoare adecvată fiziologic temperaturii sezonului care urmează. în cazul în care organismul pierde căldură. în funcŃie de tipul acizilor graşi ce le compun. impune cu necesitate existenŃa a două tipuri de fotoreceptori: unii pentru receptarea intensităŃilor reduse (celulele cu bastonaşe) şi alŃii pentru receptarea intensităŃilor sporite (celulele cu conuri). Posibilitatea ca la nivelul tegumentului. a cărei intensitate variază în limite largi. De altfel. două categorii de consecinŃe.de „fierbinte”. etc. care vine în contact cu oscilaŃii foarte mari ale temperaturii mediului. cel puŃin. este corect să admitem că stimulii mecanici realizează această deschidere prin deformarea membranei celulei receptoare pe porŃiuni mai mult sau mai puŃin extinse. SituaŃia este similară. Astfel. ci şi le integrează speculându-le consecinŃele în folos propriu. tegumentului.

întâlnim acelaşi fenomen de diversificare a formaŃiunilor mecanoreceptoare în raport cu anumite intervale valorice ale intensităŃii stimulilor. 113 . dar similar acŃiunii prin intermediul cililor. prin care substanŃele chimice. desigur. Un caz aparte. D. prin preluarea ei de către Ńesuturile şi lichidele interpuse –. aşa încât le vom enumera doar. În grupul mecanoreceptorilor orientaŃi spre mediul extern. dar numai în ceea ce priveşte excitabilitatea membranei. cel mai greu de înŃeles. prin mişcarea căruia se produc deformări mecanice ale membranei dendritelor aflate la baza lui. terminaŃiile nervoase libere sunt cele mai sensibile formaŃiuni nu atât din cauza unei excitabilităŃi mai ridicate decât a altora. al organelor cavitare (preso şi voloreceptori) iar al doilea la nivelul urechii interne (celulele receptoare din organul lui Corti. ci vom enumera modalităŃile teoretic posibile. ei nefiind supuşi unor variaŃii atât de mari ale stimulilor specifici. separate de lichid de disipare a forŃei. respectiv membranele succesive. atât de diverse. este acela al firului de păr de pe zonele pubescente ale tegumentului. Pe această bază se explică diversitatea relativ mare de organizare a mecanoreceptorilor tegumentari şi propriceptivi. Nu ne vom opri asupra nici uneia dintre ele. Primul caz îl întâlnim la nivelul tegumentului (receptori tactili şi de presiune). fie indirect când forŃa se aplică cililor celulei şi deformarea are loc ca urmare a mişcării acestora. ChemorecepŃia Mecanismul recepŃiei chimice. pentru corpusculii Vater-Pacini). nu numai sub aspectul intensităŃii. crestele ampulare şi maculele senzitive). În cazul celor încapsulate (corpusculii Meisner. al sistemului locomotor (proprioreceptori). Vater-Pacini). dată fiind variaŃia mare a stimulilor mecanici. precum şi cu modalităŃile lor specifice de acŃiune. diferenŃele mici de intensitate a stimulilor de la o zonă la alta determină. O parte dintre acestea sunt deja cunoscute. La nivelul tegumentului şi sistemului locomotor. Mecanoreceptorii orientaŃi spre mediul intern din pereŃii organelor cavitare sunt mai unitari din acest punct de vedere. cât pentru faptul că ele sunt lipsite de învelişuri adiacente. pot determina deschiderea canalelor ionice şi generarea potenŃialelor de acŃiune. totuşi şi aici o anumită diversificare. pentru a produce deformarea membranei dendritice stimulul mecanic trebuie mai întâi să deformeze suficient învelişul acesteia („grilajul” de colagen al corpusculului Meisner. ritmic sau prelungit). ci şi sub acela al modului de aplicare (sporadic.Deformarea membranei celulei receptoare poate fi produsă de stimulul mecanic fie direct – când forŃa se aplică acesteia. constituie o problemă asupra căreia s-au emis numeroase ipoteze. aşa cum sunt supuşi cei exteroceptivi.

cărora le pot determina tranziŃia la starea afânată. modificându-le nivelul de activitate. În modalitatea difuză de acŃiune pot fi implicate interferenŃele posibile ale substanŃei chimice stimulatoare cu ionii H+. la nivelul căruia homeostazia asigură o constanŃă chimică nu numai cantitativă (concentraŃie). Pentru cei exteroceptivi. Modalitatea de acŃiune prin intermediul unor substanŃe specializate în acest sens ar determina o îngustare drastică a formaŃiunii receptoare care. cu ionii Ca²+ pe care îi pot lega în complecşi organometalici mai stabili. Numeroase observaŃii au condus la concluzia că diversele substanŃe chimice stimulatoare necesită intervale de timp diferite pentru a determina deschiderea numărului critic de canale. Nu poate fi exclusă coexistenŃa celor două modalităŃi la nivelul membranei aceleaşi celule receptoare. De regulă se ia ca exemplu chemorecepŃia gustativă.Principial vorbind. modificarea densităŃii lor pe zone restrânse ale membranei. receptorul poate suporta şi una nespecifică. astfel. cu proteinele-canal. cu enzimele membranare. neexistente în condiŃii naturale. modalitatea difuză (sau combinată cu cea discretă) ar asigura organismului posibilităŃi mai largi de exploatare chimică a mediului extern. pe lângă o modalitate de activare specifică. Această constatare nu-şi pierde valoarea de argument în sprijinul celor de mai sus dacă vom admite că mirosul nou al unei substanŃe de sinteză a rezultat prin amestecul unor mirosuri naturale elementare. Acest interval poate fi numit latenŃă. cu fosfolipidele. sau asupra matricei membranare. aşa cum este celula olfactivă. LatenŃa măsoară deci. cărora le pot masca punctele de ligandare sau cu zonele de legătură hidrofobă dintre proteinele-canal şi fosfolipide. O asemenea modalitate ar putea fi admisă doar în cazul chemoreceptorilor spre mediul intern. determinând translarea canalelor în întregime şi. mai cu seamă dacă Ńinem cont de faptul că. durata prepotenŃialului sau a aşa-numitului potenŃial de receptor. La nivelul cavităŃii bucale mugurii 114 . cu consecinŃe benefice în planul integrării. astfel. aceste modalităŃi se pot grupa în două categorii după cum acŃiunea stimulului chimic se exercită asupra unei molecule cu rol de receptor membranar specializat. pe care îi pot neutraliza sau disloca. întrucât şi în acest caz se pune. nu ar mai fi capabilă să recepteze decât acei stimuli chimici pentru care deŃine situsuri adecvate. ci şi de faptul că el poate sesiza mirosurile noi ale unor substanŃe de sinteză. Larga deschidere spre mediu a receptorului olfactiv este probată nu numai de cele câteva mii de mirosuri cunoscute de om. având semnificaŃia timpului scurs între momentul impactului şi acela al deschiderii numărului critic de canale. totuşi problema codificării acestui amestec la nivelul receptorului. ci şi calitativă (compoziŃie).

mai puŃin frecvente în alimente şi. atunci când ele există. V. Această dispoziŃie reflectă existenŃa unei latenŃe mici pentru mugurii situaŃi pe papilele proeminente. Deşi o 115 . să considerăm receptorii analizatorilor gustativ şi olfactiv. Încât. Tot în cadrul adecvării funcŃionale se include şi capacitatea receptorului de a-şi reduce sensibilitatea faŃă de stimulii cu acŃiune prelungită în timp (semnificaŃie redusă prin iterare). dar prin adecvare funcŃională ei aparŃin unor categorii diferite: cei olfactivi categoriei cu acuitate medie. În fapt.gustativi (ansambluri de celule receptoare) sunt dispuşi pe papile de două categorii: proeminente la suprafaŃa mucoasei (fungiforme) şi inclavate în mucoasă (caliciforme) sau între pliuri ale acesteia (foliate). ExplicaŃia este plauzibilă dar nu şi singura posibilă. ci de toleranŃa sistemului viu faŃă de mărimea variaŃiei parametrului fizico – chimic ce deŃine valoarea de stimul. însă. receptorii prezintă şi o adecvare funcŃională în raport cu importanŃa sau nivelul de semnificaŃie biologică. sensibilitatea sau acuitatea receptorului specific trebuie să fie mare. Prin specializarea lor funcŃională ei aparŃin aceleiaşi categorii fiind receptori chemoelectrici. SubstanŃele cu gust amar. terminaŃiile nervoase libere (sensibilitatea mare) şi corpusculii Vater-Pacini (cu sensibilitatea redusă) la mecanoreceptori.1. substanŃa sapidă continuând să acŃioneze un timp şi după deglutiŃie (saliva din asemenea adâncituri este antrenată mai greu de deglutiŃie).1. Din această perspectivă am putea interpreta latenŃa mai mare a receptorilor pentru gustul amar ca o consecinŃă a concentraŃiei reduse a substanŃelor care îl generează (între intensitatea excitantului şi durata minimă de acŃiune există o relaŃie de inversă proporŃionalitate). adecvarea funcŃională vizează gradul de sensibilitate sau acuitatea receptorului. Pentru exemplificare. receptate de mugurii inclavaŃi sunt.4. pentru variaŃiile faŃă de care toleranŃa organismului este redusă. ImportanŃa sau nivelul de semnificaŃie biologică a unui stimul nu Ńine. iar cei gustativi celei cu acuitate redusă. concentraŃia lor este foarte redusă. fără modificarea intensităŃii acestora (fenomen numit obişnuire sau adaptare). 1. contactul cu substanŃa sapidă limitându-se la timpul de masticaŃie după care substanŃa este antrenată de deglutiŃie odată cu saliva şi a unei latenŃe mari pentru cei dispuşi pe papilele inclavate. de natura sa energetică – fizică sau chimică –. La fel se pune problema şi în cazul receptorilor cu alte specializări: conurile (cu sensibilitate mică) şi bastonaşele (cu sensibilitate mare) la fotoreceptori. în general. Adecvarea receptorilor În afara specializării funcŃionale în raport cu natura energetică a stimulilor.

clasificare a receptorilor în baza acestui criteriu este posibilă, nu insistăm asupra ei fiind extrem de relativă. Subliniem, totuşi, faptul că marea majoritate a chemoreceptorilor din zonele reflexogene (interoceptori), a căror contribuŃie la menŃinerea homeostaziei mediului intern este esenŃială, sunt receptori ce nu prezintă fenomenul de obişnuire (adaptare). V. 1.1.2. Calea aferentă a arcului reflex elementar Grupajele potenŃialelor de acŃiune, structurate la nivelul receptorului, sunt preluate de calea de conducere aferentă, şi transmise la un centru proxim situat în segmentele subcorticale (medulare sau tronculare). Anatomic calea aferentă este segmentul arcului reflex interpus între receptor şi proximul centru nervos. Calea de conducere începe cu dendrita neuronului senzitiv care contactează celula receptoare, sau formează ea însăşi receptorul, şi se continuă până la corpul celular, situat în toate cazurile în afara axului cerebrospinal, de unde se continuă cu axonul acestuia până la proximul centru nervos, unde face sinapsă cu neuronul de asociaŃie (intercalar). Particularitatea funcŃională esenŃială a căii de conducere este fidelitatea propagării. Dacă grupajele preluate de la receptor ar suferi modificări la nivelul căii de conducere, atunci ar apărea distorsiuni şi comenzile date de centru ar fi incorecte întrucât ar rezulta din prelucrarea unor informaŃii falsificate. Din acest motiv calea de conducere nu poate primi sinapse în lungul ei, sau influenŃe de altă natură nici la nivelul corpului celular, nici la nivelul prelungirilor sale. Acesta poate fi unul dintre motivele ce determină poziŃia extranervaxială a corpului celular al neuronului senzitiv (dar nu şi singurul). Faptul că pe membrana extrasinaptică a butonului axonal pot descărca anumite sinapse nu contravine afirmaŃiei anterioare deoarece aceasta nu descarcă neurotransmiŃători excitatori capabili de distorsiuni, ci fie neuromodulatori – care nu modifică structura grupajelor de potenŃiale –, fie neurotransmiŃători inhibitori – care blochează trecerea acestora prin sinapsă. V. 1.1.3. Centrul nervos al arcului reflex elementar Acesta reprezintă „dispozitivul” de prelucrare, stocare a informaŃiei şi elaborare a comenzii. Pentru arcul reflex elementar (subcortical) centrul este reprezentat de neuronii de asociaŃie şi de corpii celulari ai neuronilor efectori. Spunând aceasta comitem, după cum bine s-a intuit, o eroare, dar aceasta nu este întâmplătoare, ci deliberată. Acest centru, deşi elementar,
116

are o organizare mult mai complexă. La nivelul neuronului de asociaŃie nu descarcă doar sinapsa cu axonul neuronului senzitiv al arcului reflex considerat, ci numeroase alte sinapse provenind, direct sau indirect (prin mijlocirea altor neuroni asociativi), de la alte arcuri reflexe vecine, mai mult sau mai puŃin apropiate, dar corelate funcŃional cu cel dintâi. Încât, neuronul de asociaŃie nu are numai rolul de a stabili legătura între cel senzitiv şi cel efector. Reducându-l doar la aceasta, existenŃa însăşi a neuronului de asociaŃie îşi pierde orice justificare, legătura directă dintre ceilalŃi doi neuroni fiind mult mai simplă şi mai puŃin costisitoare pentru organism. În realitate, rolul principal al neuronului de asociaŃie este acela de prim integrator pentru informaŃiile ce vin la el prin mai multe sinapse, inclusiv cea de la neuronul senzitiv al arcului reflex pe care îl analizăm (vezi codificarea la nivelul somei neuronale). SituaŃia este similară şi pentru corpul celular al neuronului efector care, de asemenea, primeşte mai multe sinapse, pe lângă cea de la neuronul de asociaŃie. Rolul lui, în cadrul centrului arcului reflex considerat, este dublu: de ultim integrator pentru toate semnalele primite şi, pe această bază, de generator al comenzii finale. Se foloseşte adesea termenul de „sumator” pentru corpul celular al neuronului. Deşi utilizarea lui nu este greşită, întrucât la acest nivel au loc şi procese de sumare, totuşi, considerăm mai potrivită folosirea termenului de „integrator” întrucât aici au loc şi alte tipuri de interferenŃe între potenŃiale, cum sunt facilitarea, prin creşterea prealabilă a excitabilităŃii zonale şi ocluzia, prin blocarea unei direcŃii de propagare fie datorită perioadei refractare, când canalele sunt încă deschise, fie datorită intervenŃiei neurotransmiŃătorului inhibitor, când canalele sunt blocate în poziŃia închis. V. 1.1.4. Calea eferentă a arcului reflex elementar În ordine funcŃională, calea eferentă are aceleaşi caracteristici cu cea aferentă, fidelitatea propagării fiind şi aici esenŃială. Anatomic, calea eferentă este reprezentată de segmentul arcului reflex cuprins între centrul nervos elementar (subcortical) şi efector. În cazul în care calea eferentă merge la un efector (muşchi scheletic) ea este formată de axonul neuronului somatomotor (alfa, beta sau gama) al cărui corp celular intră în alcătuirea unui „centru” motor somatic subcortical. Ajuns la nivelul organului efector axonul dă naştere la scurte ramificaŃii terminate în butoni, al căror număr este adecvat tipului de activitate musculară, fiind cuprins între 3-15 pentru muşchi de precizie (exemplu muşchii extrinseci ai globului ocular) şi aproximativ 500 pentru muşchii de forŃă (exemplu muşchiul marele fesier). Fiecare terminaŃie butonală formează o sinapsă nauroefectoare (placă motorie) cu o fibră
117

musculară. La nivelul acestei sinapse există enzimă de inactivare a neurotransmiŃătorului (acetilcolinesteraza). Neuronul somatomor, împreună cu ramificaŃiile sale şi cu fibrele musculare la care acestea se distribuie, formează o unitate motorie terminală. În cazul în care calea eferentă se adresează efectorilor vegetativi (muşchi netezi, Ńesut nodal şi glande) ea este formată de doi axoni: cel al neuronului efector al cărui corp celular se află în unul din „centrii” vegetativi subcortical din axul cerebrospinal şi cel al neuronului efector propriu-zis al cărui corp celular se află la nivelul unei formaŃiuni ganglionare extranevraxiale situată pe traiectul căii. Axonul celui de-al doilea neuron se ramifică şi el la nivelul efectorului vegetativ dând naştere la terminaŃii butonale dar, spre deosebire de calea eferentă somatică, butonii terminali nu formează sinapse autentice cu celulele efectoare, ci mai degrabă un fel de „joncŃiuni lejere”. Fiecare buton terminal eliberează de la distanŃă neurotransmiŃătorul care ajunge lent şi progresiv la nivelul mai multor celule efectoare. AcŃiunea prelungită în timp a neurotransmiŃătorului este posibilă deoarece, la acest nivel, lipsesc enzimele de inactivare sau activitatea lor este redusă. Complexitatea căii eferente a arcului reflex vegetativ îşi găseşte justificarea în însuşi specificul funcŃional al efectorilor din această categorie. În vreme ce efectorul somatic (muşchiul scheletic) trebuie să răspundă prin contracŃie rapid şi strict localizat (pe unităŃi motorii terminale), efectorii vegetativi trebuie să dea răspunsuri contractile sau secretorii lente şi generalizate pe zone mai mult sau mai puŃin extinse. Pentru ca acestea să se poată realiza este necesar ca neurotransmiŃătorul să se elibereze lent, progresiv şi nu cuantificat. Aceasta se asigură prin viteza de propagare redusă, motiv pentru care axonul celui de-al doilea neuron al căii este nemielinizat. În acelaşi timp, existenŃa unui al doilea neuron pe calea eferentă vegetativă face posibilă sinteza şi eliberarea unui alt neurotransmiŃător (adrenalina) pentru antrenarea efectorului decât cel din sinapsele de pe restul căii (acetilcolina), în cazul fibrelor simpatice. V. 1.1.5. Efectorul ExistenŃa relaŃiei de directă proporŃionalitate între intensitatea stimulului aplicat la receptor şi mărimea răspunsului obŃinut la nivelul efectorului generează, adesea, părerea greşită potrivit căreia la nivelul arcului reflex ar avea loc o dublă conversie energetică: la receptor – transformarea energiei fizice sau chimice a stimulului în energie electrică (a potenŃialelor de acŃiune), respectiv la efector – a energiei electrice a potenŃialelor de acŃiune în energie mecanică (pentru efectori musculari) sau
118

chimică (pentru efectori secretori). O simplă privire, chiar şi neavizată, poate pune în evidenŃă decalajul dintre imensa energie mecanică dezvoltată de contracŃia unui muşchi scheletic, de exemplu şi infima cantitate de energie electrică dezvoltată de potenŃialele de acŃiune ce o determină. Nici una dintre interferenŃele arcului reflex nu realizează conversia energiei dintr-o formă în alta, ci asigură doar declanşarea unor procese ce duc la actualizarea unei anumite forme de energie potenŃială preexistentă la acel nivel. În cazul receptorului stimulul determină, prin valoarea lui, doar deschiderea numărului critic de canale, restul evenimentelor depinzând de valoarea energiei potenŃiale a gradienŃilor electrochimici realizaŃi în fazele anterioare prin activitatea pompei de Na+ - K+. În acelaşi mod, la nivelul efectorilor muscular sau secretor depolarizarea membranei se însoŃeşte şi de o creştere a concentraŃiei ionilor Ca2+ în spaŃiul citoplasmatic care fie activează o ATP – ază specifică (miozina) ce duce la eliberarea energiei chimice din stocuri preexistente (ATP), energie ce va fi convertită în lucru mecanic, fie asigură eliminarea prin exocitoză a produsului de secreŃie în spaŃiul extracelular (la glande). Dar nici mărimea contracŃiei musculare, nici cantitatea de produs chimic eliberat nu sunt determinate în mod direct de factorii declanşatori, ci de valoarea metabolismului din fazele precedente în care s-a realizat o anumită rezervă de ATP, respectiv un anumit stoc de produs de sinteză. La nivelul efectorilor proporŃionalitatea directă dintre valoarea semnalului electric (grupajele de potenŃiale de acŃiune) şi mărimea răspunsului este asigurată prin intermediul duratei depolarizării care determină valoarea creşterii concentraŃiei de Ca2+ , esenŃial atât pentru contracŃie, cât şi pentru exocitoză. La aceste niveluri, corelaŃia valorică este una mediată, nu directă. Procesele declanşate de comenzile aduse pe calea eferentă sunt specifice tipului funcŃional al efectorului: contracŃia sau eliberarea produsului de sinteză. În ambele tipuri de procese cuplarea evenimentului electric de membrană cu cel mecanic sau secretor este realizată de ionul Ca2+. La efectorii musculari depolarizarea sarcolemiei determină creşterea Ca2+ sarcoplasmatic fie prin influx din exterior (la fibrele musculare netede), fie prin eliberarea din stocurile interne (la fibrele musculare striate). Creşterea concentraŃiei Ca2+ cu aproximativ un ordin de mărime (de la 10-7 M la 10-6 M) activează o ATP-ază specifică (miozina) ce va duce la eliberarea energiei chimice necesară contracŃiei. Dacă mecanismul cuplării electromecanice este comun celor trei tipuri de fibre musculare – scheletică, miocardică şi netedă, modul lor de joncŃionare cu butonii terminali ai căii aferente este diferit. În timp ce la musculatura scheletică fiecare buton axonal joncŃionează cu o fibră
119

Sinapsa neuromusculară reflectă. cu care nu formează o sinapsă propriu-zisă. pentru a asigura sensul unic al circulaŃiei sanguine. Fig. ponderea lor fiind diferită de la un organ la altul. S1. de valoarea căderii de potenŃial dintre porŃiunea postsinaptică depolarizată (placa motorie) şi restul sarcolemei aflată încă în repaus. ci o joncŃiune neuromusculară lejeră. B) Sinapsa neuromusculară la o fibră musculară scheletică rapidă (A) şi la una lentă (B). ci mijlocite de formaŃiunile nodale cu care formează joncŃiuni specifice. 52 (A. în cadrul aceluiaşi muşchi există fibre rapide şi fibre lente. Viteza de contracŃie a unei fibre scheletice este direct dependentă de viteza cu care potenŃialul de acŃiune se propagă de la placa motorie pe restul sarcolemei. deşi dimensiunile sinapsei sunt egale. d – diametrul sinapsei Întrucât specificul activităŃii musculaturii scheletici impune nu numai o viteză mare de intrare în acŃiune a fibrelor. 52 A şi B).musculară formând o sinapsă. La rândul ei. care trebuie să se contracte succesiv în atrii şi ventricule. la musculatura netedă fiecare buton terminal al axonului nemielinizat (postganglionar) deserveşte un grup de fibre. Pentru a asigura o cădere de potenŃial sporită formaŃiunea postsinaptică va fi puternic pliată formând o suprafaŃă mare la fibrele cu viteză mare de contracŃie şi netedă. la musculatura striată de tip scheletic. tot direct. Astfel. întrucât eficienŃa scurtării este mai mare dacă fibrele ce compun organul muscular se contractă cu viteze diferite. butonii terminali ai axonilor amielinici (simpatici şi parasimpatici) nu stabilesc relaŃii directe cu fibrele contractile. realizând o suprafaŃă redusă. ci şi o revenire rapidă la starea 120 . viteza de propagare este dependentă. la cele cu viteză mică (fig.2 – suprafeŃele membranelor postsinaptice. prin modul de organizare funcŃională. La miocard. specificul fiziologic al efectorului.

cu receptori proprii care sunt dispuşi în locuri strategice şi anume. nu însă şi unul cu autoreglaj. Pentru realizarea controlului sunt necesare două formaŃiuni: a) un receptor specializat în sesizarea cel puŃin a unuia din efectele produse prin executarea comenzii şi b) o cale de conducere interpusă între acest receptor şi centrul de comandă. prelungirea acŃiunii contractile. Pentru centrul nervos implicat în controlul pancreasului cantitatea în sine a unei enzime eliberate (proteo-. Din acest motiv se impune cu necesitate intervenŃia corectoare a centrului. V. pancreasul exocrin. informând centrul atât despre apariŃia variaŃiei unui factor de mediu. În plus. AferentaŃia inversă poate fi realizată fie prin intermediul unei căi de conducere special constituită. acolo unde consecinŃele activităŃii efectorului sunt maxime. Calea aferentă inversă a arcului reflex Din cauza mulŃimii factorilor ce pot influenŃa procesul de declanşare a răspunsului pot apărea discordanŃe între intensitatea stimulului şi mărimea răspunsului contractil sau secretor. pe care neurotransmiŃătorul trebuie să o străbată. aici manifestându-se la maxim consecinŃele contracŃiei. respectiv 121 . lipo. în cazul efectorilor musculari (somatici şi vegetativi) receptorii retroaferentaŃiei. Fără un control riguros asupra modului şi calităŃii executării comenzii. alŃii decât cei ai aferentaŃiei directe. Pentru aceasta este. acest sistem enzimatic lipseşte. necesar ca centrul să fie permanent informat asupra modului de execuŃie a comenzii. ca şi progresiva ei dezvoltare. unde acŃiunea declanşată trebuie să fie prelungită în timp. Astfel. 1. însă. fie prin intermediul căii aferente directe care astfel îndeplineşte. actul reflex ar reprezenta doar un proces cu reglaj. lipide. receptorii retroaferentaŃiei nu se mai dispun la nivelul glandei efectoare. Cele mai multe arcuri reflexe au căi retroaferente special constituite. reprezentând aferentaŃia în sens invers. ci la nivelul intestinului întrucât aici se exercită acŃiunea sucului pancreatic. sunt asigurate şi de distanŃa mare dintre butonul terminal al axonului amielinic şi elementele efectorii. aşa cum este.sau glicolitică) nu are nici o relevanŃă.de repaus. În cazul unui efector secretor. ambele roluri.6. cât şi despre eficienŃa efectorului în direcŃia corectării ei. sunt dispuşi chiar în interiorul organelor respective. contractile sau secretorii. aşa cum pretinde organismul. în momente diferite. importantă fiind doar adecvarea calitativ-cantitativă a acesteia la conŃinutul intestinal în care pot fi mai multe sau mai puŃine protide. La formaŃiunile neuro-efectorii vegetative. de exemplu. la nivelul sinapselor neuroefectorii de acest tip operează un sistem enzimatic (acetilcolinesteraza) capabil să anuleze rapid activitatea neurotransmiŃătorului (acetilcolina). numită şi cale retroaferentă.1.

prin creşterea numărului de căi retroaferente. elementar. De la centrul proxim. vestibulari şi auditivi prin intermediul cărora centrii corticali evaluează şi corectează activitatea efectorilor într-un context mult mai larg. De la nivelul centrului cortical. lipide. Calea retroaferentă a fost considerată aici doar ca o componentă a arcului reflex elementar al cărui centru este situat subcortical. aflat în relaŃie directă cu efectorul. 53).glucide. informează centrul despre modul cum se modifică în timp substanŃele nutritive sub acŃiunea enzimelor pancreatice. ci de un alt nivel.2. cu valoare de eferenŃă. V. Arcul reflex supraelementar Schema de principiu a organizării arcului reflex supraelementar este identică cu aceea a arcului elementar. 122 . Astfel. RetroaferentaŃia. ci şi prin altele. activitatea unui lanŃ de muşchi scheletici este controlată de „centrii” (inclusiv şi mai cu seamă corticali) nu numai prin căile retroaferente specifice cu originea în proprioceptorii osteo-musculari şi articulari. superior. cum ar fi cele cu originea în receptorii vizuali. realizată prin acelaşi receptor şi aceeaşi cale ca şi cea directă. Această cale poate avea pe parcursul ei una sau mai multe staŃii sinaptice la nivelul cărora se stabilesc relaŃii cu alte arcuri reflexe elementare şi supraelementare. 1. până la nivelul centrului elementar. acest ansamblu funcŃional trebuie considerat ca o prelungire şi o dezvoltare a nivelului elementar (fig. glucide) venite aici din compartimentul gastric. cât şi retroaferenŃa. aflat în relaŃia directă cu receptorul. Unul şi acelaşi act reflex realizat în contextul general al organismului devine mult mai complex şi mai eficient. în primul rând. coboară calea descendentă. cu specific diferit. În acest caz receptorul intestinal (chemoreceptorul) şi calea de conducere spre centru asigură atât aferenŃa (directă). se continuă o cale ascendentă cu valoare de aferenŃă până la nivelul cortexului cerebral. de organizare al aceluiaşi arc reflex. AferentaŃia directă de la nivelul intestinului informează centrul nervos cu privire la calitatea şi cantitatea substanŃelor nutritive (proteine. tegumentari. informaŃii în baza cărora elaborează comanda spre pancreasul exocrin ca organ efector. unde au loc prelucrarea şi stocarea informaŃiilor precum şi elaborarea comenzilor. informaŃii în baza cărora se asigură corectarea efectorului secretor. Fiind vorba nu de un alt arc reflex. deosebirile fiind legate de complexitatea sporită a căilor de conducere şi a centrului.

neconforme cu realitatea. Asupra acesteia centrul cortical este informat pe căi ale aferenŃei inverse (feedback). cu acelaşi rol ca şi la ascendentă. Altfel.Fig. Orice intervenŃie a staŃiilor sinaptice de pe parcursul căii de conducere Ńine de sfera patologiei. În asemenea condiŃii. Calea aferentă a arcului supraelementar Ea este formată de calea aferentă a arcului elementar (extranevraxială) şi de calea ascendentă corticală (intranevraxială). erori în comandă. Pe traseul ei calea aferentă a arcului reflex supraelementar. CSC – centru subcortical.2. StaŃiile sinaptice de pe parcursul ei nu au decât rolul de a asigura joncŃiunea cu alte arcuri reflexe elementare sau supraelementare. implicit. CA – cale ascendentă. ci alimentarea cu informaŃii (aberante). CEF – cale eferentă. calea ascendentă ar informa centrul cortical despre activitatea centrilor subiacenŃi. care caracterizează activitatea corticală în primul rând. Faptul că pe traseul ei se interpun unul sau mai mulŃi centri subcorticali nu schimbă calitatea (semnificaŃia) semnalelor generate de receptor. Orice intervenŃie în planul calităŃii informaŃiei pe parcursul căii de conducere (la nivelul staŃiilor) ar avea darul să introducă distorsiuni şi. CC – centru cortical. face o primă staŃie sinaptică la nivelul centrului elementar. Este greşită opinia. R – receptor. nu prelucrarea corticală este aberantă. potrivit căreia. interpunându-se între receptor şi scoarŃă. Aşa se explică faptul real că electroencefalograma. 1. E – efector Această cale poate să fie neîntreruptă. CAF – cale aferentă.1. poate apărea normală la unii bolnavi psihic. sau poate avea una sau mai multe staŃii sinaptice pe traseul ei. o ultimă staŃie la nivelul centrului cortical (supraelementar) şi una sau mai multe staŃii intermediare situate la diverse niveluri ale axului cerebrospinal. 53 Schema arcului reflex supraelementar (cortical). centrul cortical ar primi semnale distorsionate. 123 . CD – cale descendentă. V.

supremaŃia scoarŃei cerebrale în procesul integrării rezidă. Atât excepŃia. o trecere pe un plan superior a alcătuirii şi structurii întregului sistem nervos. scoarŃa preia acest rol ea primind informaŃiile de la talamus prin axonii ultimilor neuroni ce intră în alcătuirea căii ascendente. pe stimulări sau/şi distrucŃii locale sau generale la nivelul talamusului. provenind de la intero. care sunt noile sale funcŃii în aceste condiŃii este greu de precizat. ponderea scoarŃei sporind mereu în detrimentul talamusului. Ce şi cât îi rămâne talamusului din vechiul rol. ci mai cu seamă unul de dezvoltare cantitativ-calitativă. La organismele la care nu există scoarŃă (aşa cum sunt peştii) acest rol este îndeplinit de centrii talamici. ExistenŃa unui asemenea centru reprezintă o necesitate în ordine general-cibernetică şi nu una în ordine specific-biologică. fac o staŃie sinaptică intermediară la nivelul regiunii talamice. se face lent şi progresiv. Cercetările întreprinse în acest scop pe animale. înainte de a se proiecta pe scoarŃă. fără nici o excepŃie. cum apariŃia scoarŃei cerebrale nu este un proces spontan. ci unul evolutiv. ca şi coerenŃa raporturilor sale cu ambientul nu sunt posibile decât în prezenŃa unui centru de analiză şi sinteza concomitentă a tuturor informaŃiilor privitoare la realitatea actual trăită şi deja trăită (experienŃa acumulată). Integralitatea sistemului viu. Preluarea integrală a funcŃiei supreme de către scoarŃa cerebrală bine dezvoltată nu este un simplu proces de transfer de la o formaŃiune la alta. Oricum. de-a lungul timpului. în faptul că ea reprezintă unicul centru la nivelul căruia converg informaŃiile provenite de la toŃi receptorii. de la talamus la scoarŃă. în asemenea condiŃii el ar fi dispărut de mult. printre altele. toate căile aferente corticale. bazate pe extirpări parŃiale sau totale ale scoarŃei. Dacă scoarŃa cerebrală este un asemenea centru aceasta nu trebuie să conducă la concluzia greşită că în cursul evoluŃiei prelucrarea centralizată a tuturor informaŃiilor a devenit posibilă numai o dată cu apariŃia acestei formaŃiuni. 124 . Odată apărută. la nivelul cărora converg informaŃiile provenite de la toŃi receptorii. rămasă ca un vestigiu al unei etape trecute a evoluŃiei. ci o foarte lungă perioadă de timp. cele două formaŃiuni conlucrează. nu pot fi concludente atâta vreme cât însăşi relaŃiile dintre aceste două formaŃiuni sunt încă necunoscute. rolul talamusului nu trebuie coborât la acela al unei simple formaŃiuni de releu. singura valabilă fiind aceea bazată pe considerente filogenetice. cât şi regula au primit. ca parte a căii aferente a arcului reflex supraelementar. în absenŃa unui rol anume el aducând doar dezavantajul unei întârzieri sinaptice în plus. explicaŃii foarte diferite. transferul funcŃiei de integrare supremă a organismului. Însă.Cu excepŃia celei cu originea la nivelul receptorului olfactiv. După cum se ştie.şi exteroceptori. astfel încât talamusul nu este eliminat.

Întrucât simŃul olfactiv este legat direct de respiraŃia aeriană. neîntâlnite la ceilalŃi centrii. noua cale cu originea la nivelul receptorilor olfactivi şi-a constituit un centru propriu în afara celui existent.2. Centrul nervos al arcului reflex supraelementar Dacă la nivelul centrului nervos al arcului reflex elementar (subcortical) prelucrarea unui număr redus de informaŃii asigură elaborarea unor comenzi standardizate şi limitate. coincidenŃa spaŃio-temporală a tuturor informaŃiilor. în activitatea oricărui efector conferă caracter coerent. posibilitatea intervenŃiei. b) poate interveni. Superioritatea funcŃională a scoarŃei cerebrale în raport cu ceilalŃi centri nervoşi rezidă. generatoare de răspunsuri la nivelul oricărui efector (sau grup de efectori). Astfel. explicaŃia este acum simplă. generatoare de răspunsuri la nivelul unui anumit efector (sau grup de efectori). în drumul ei spre scoarŃă. în modul ei de organizare şi. el apare mai târziu şi anume la speciile ce părăsesc mediul acvatic. informând centrii integratori despre posibila incompatibilitate a aerului pentru schimbul de gaze la nivel pulmonar. ca centru suprem de integrare al acestor specii. În fine. abia în al doilea rând. nu face staŃie talamică. 1. face posibilă integrarea organismului mai mult în baza semnificaŃiei stimulilor. la nivelul celui supraelementar acesta este adecvat şi circumstanŃelor în care acŃionează stimulul. în diferenŃele calitative ale neuronilor componenŃi. în primul rând. direct sau indirect. dacă în primul caz obŃinerea răspunsului necesită un consum minim şi constant de timp. Fiecare din aceste particularităŃi asigură avantaje în plan funcŃional. în activitatea tuturor efectorilor din organism. Cum la acest moment al evoluŃiei talamusul. numărul maxim de neuroni asociativi. la nivelul centrului nervos al arcului reflex supraelementar (cortical) prelucrarea unui număr maxim de informaŃii – actuale şi/sau memorate – duce la elaborarea unor comenzi nestandardizate şi extinse. unitar răspunsurilor şi actelor comportamentale. în cel de-al doilea consumul de timp este variabil şi întotdeauna superior celui de la nivelul arcului elementar. În planul organizării specifice scoarŃa a) primeşte informaŃii de la toŃi receptorii organismului. Tocmai aceasta este primordiul scoarŃei cerebrale.În privinŃa căii olfactive care constituie o excepŃie în sensul că. actuale şi/sau memorate. V. asigură realizarea unei totalităŃi de 125 .2. decât în aceea a intensităŃii lor. destinaŃi stabilirii de legături complexe şi multiple nu numai între neuronii receptori (senzitivi) şi cei efectori. era deja constituit. c) deŃine numărul cel mai mare de neuroni de asociaŃie şi d) are neuronii dispuşi în suprafaŃă şi nu în volum. Dacă la nivelul arcului reflex elementar răspunsul este adecvat exclusiv stimulului care l-a generat. directe sau mediate. ci şi între neuronii de acelaşi tip funcŃional.

V. atunci când vorbim de segmentul central al unui reflex supraelementar. pentru căile eferente vegetative şi cerebelul. Dispuse între centri corticali şi efectori ele se compun dintr-o porŃiune intranevraxială. V. Aceasta nu trebuie interpretată însă în mod îngust. sunt trimise spre efectori prin căi eferente directe (fără staŃii sinaptice pe traseu) sau indirecte. În baza modului ei de structurare scoarŃa acŃionează întotdeauna ca o totalitate. devenită astfel o cale finală comună celor două tipuri de arcuri. Comenzile ce vin pe căi eferente indirecte (cu staŃii sinaptice pe parcurs) pot suferi modificări cantitative determinate de intervenŃia unor centri inferiori aflaŃi pe traseu în baza unor informaŃii pe care aceştia le obŃin de la nivelul efectorilor destinatari ai comenzilor. 2. Ca entitate anatomică organul este delimitat în spaŃiu prin propria sa alcătuire. dispunerea neuronilor în suprafaŃă şi nu în volum conferă scoarŃei posibilitatea realizării şi a unor relaŃii nonsinaptice între diversele zone de pe întreaga ei suprafaŃă în baza proceselor de iradiere şi concentrare. Ca exemple de asemenea centri subcorticali sunt hipotalamusul. numită cale descendentă. pentru cele somatice (extrapiramidale). prin consecinŃă. calea eferentă corticală se supune aceleiaşi reguli a fidelităŃii de propagare. independent de intensitatea sau semnificaŃia stimulilor. nu trebuie să ne gândim la porŃiuni distincte ale unei totalităŃi. ci la totalitatea însăşi. fidelitatea propagării având semnificaŃie doar în planul calitativ al răspunsului.relaŃii interneuronale cu un pronunŃat caracter dinamic adică realizarea unei structuri modulare cu toate consecinŃele funcŃionale ce decurg din aceasta. 126 . şi una extranevraxială reprezentată de calea eferentă a arcului reflex elementar. Fiind un canal purtător de mesaje. considerată ca totalitate. ea nu are valoare de organ întrucât nu constituie o entitate integrată în sine şi nici integrabilă într-un sistem. La rândul său. Din acest motiv. iar ca entitate funcŃională este delimitat în spaŃiu şi timp prin propria sa structură.3. O simplă grupare de Ńesuturi lipsită de frontiere anatomice nu poate îndeplini o funcŃie distinctă şi. Calea eferentă a arcului reflex supraelementar Comenzile elaborate la nivelul scoarŃei cerebrale. 1.2. NoŃiunea de organ nervos Organul reprezintă o entitate anatomo-funcŃională în cadrul sistemului în care intră ca parte componentă. organul este un sistem cu o alcătuire (totalitatea Ńesuturilor ce îl compun) şi o structură (totalitatea relaŃiilor semnificative dintre Ńesături) bine definite.

cât şi fiecare în raport cu acesta (întregul). deci acauzală. de integrarea organismului în raport cu stimulii termici. pe anumite direcŃii. Încât integrarea organismului se realizează. nu sunt decât regiuni anatomice ale axului cerebrospinal. ele nu pot fi delimitate anatomic. bulbul. formată din căi ascendente şi descendente. luminoasă. dar nu organe ale sistemului nervos. nu putem spune decât că. pentru ca în baza prelucrării lor. deja analizate. Dar integrarea organismului nu este un proces difuz. mezencefalul etc. Despre fiecare în parte. luminoşi. puntea. Totalitatea componentelor anatomice de origine nervoasă care participă la realizarea integrării organismului în raport cu o anumită categorie de stimul formează un ansamblu funcŃional cu valoare de organ nervos. să poată elabora comenzile cele mai potrivite ce vor fi adresate acelor efectori care pot satisface în cel mai înalt grad interesele momentane şi de perspectivă ale organismului. fiecare prezentând variante funcŃionale. în interiorul sistemului nervos. astfel. organele sistemului nervos sunt de patru categorii. decise de starea de moment a organismului şi de circumstanŃele în care acesta se află. mediul însuşi (intern sau extern) caracterizându-se prin existenŃa mai multor parametri fizico-chimici distincŃi. În al doilea rând ele sunt indistincte pe plan funcŃional atât între ele. Astfel. decise de natura şi semnificaŃia stimulului şi în anumite modalităŃi. nu au valoare de organe componente ale sistemului nervos. în plan funcŃional. succesiv sau concomitent. substanŃa albă a măduvei. cortical). ca şi despre întreg. Din acest unghi de privire. supramedular. la unul sau la mai multe niveluri calitative (medular. informaŃii cu privire la multiplele modificări ale mediului prin mijlocirea unor receptori adecvaŃi naturii energetice a acestora şi a unor căi de conducere distincte. chimici sau mecanici. toate formaŃiunile de origine nervoasă care participă la integrarea chimică a organismului constituie un organ nervos aparŃinând 127 .Din acest unghi de privire măduva spinării. Măduva. continuându-se în toate celelalte formaŃiuni. Toate organele sistemului nervos au o alcătuire unitară. după natura energetică a variaŃilor din mediu (stimul) în raport cu care se realizează integrarea organismului: termică. ale căror variaŃii în timp şi spaŃiu sunt quasiin dependente şi quasialeatorii. la nivelul unor centri specializaŃi. Sistemul integrator primeşte.. de exemplu. puntea etc. realizează (sau participă la) integrarea organismului. Putem vorbi. cea mai mare parte din substanŃa albă a telencefalului este formată din fibre cu provenienŃă şi destinaŃie din şi spre alte zone şi numai o mică parte din fibre ce îi aparŃin (fibrele de asociaŃie şi cele comisurale). chimică şi mecanică. În mod similar. bulbul. dar nu de o integrare în general. ele nefiind altceva decât arcurile reflexe supraelementare. ci unul discret. În primul rând.

componenta aferentă a unui arc reflex. organele nervoase sunt modulare. într-o experienŃă anterioară şi recentă. şi prin el organismului. Dacă apariŃia unei surse luminoase în câmpul vizual declanşează. digestivi sau olfactiv. Numai aşa se explică realitatea că organismul viu răspunde stimulilor. sau în mediul intern (sânge). Caracterul modular al organelor nervoase este conferit de scoarŃa cerebrală întrucât toate acestea converg la nivelul ei unde. aminoacizi. Multiplele sale variante. în primul rând. Integrarea chimică este un proces unitar pentru organism.). 128 . ele putându-se reorganiza permanent atât funcŃional. mirosul sau vederea alimentului. calitatea substanŃei chimice ce se instituie ca excitant specific – substanŃă organică sau anorganică etc. de unde sunt sesizate de chemoreceptorii zonelor reflexogene (specializaŃi pentru glucoză. în circumstanŃe diferite un anumit stimul poate declanşa apariŃia unor răspunsuri diferite. aparŃinând altui organ nervos. În celălalt plan. H+ etc. care au funcŃie definită şi previzibilă în ceea ce priveşte finalitatea. la nivel cortical. de unde sunt sesizate de receptorii gustativi. Interpelarea organelor nervoase la nivel cortical nu este un proces întâmplător. Spre deosebire de organele aparŃinând altor sisteme. cu toate consecinŃele ce decurg din acestea. Organizarea şi reorganizarea lor este funcŃie de factori ce Ńin de interioritatea sistemului viu. Astfel. nu alterează cu nimic esenŃa funcŃională unitară a acestui organ. acelaşi stimulul poate declanşa o reacŃie salivară sau de apărare. secreŃia salivară poate fi răspunsul comun dat succesiv sau concomitent unor stimuli legaŃi de gustul. cât şi de cei ce îi preced apariŃia: zgomotul preparării. în mod necondiŃionat. în raport cu natura şi intensitatea lor. datorită numărului mare al neuronilor de asociaŃie şi prezenŃei proceselor inductive pe distanŃe mari. determinate de considerente neesenŃiale în raport cu integrarea organismului ca proces (locul variaŃiei receptate – mediul intern sau extern –. un răspuns muscular de orientare a capului în vederea localizării acesteia în spaŃiu. cu condiŃia ca stimul luminos să fi precedat. Na+. Caracterul temporar al unor astfel de relaŃii conferă sistemului integrator. independent de faptul că variaŃiile în acest plan îşi au originea în plan extern. aparŃinând unui anumit organ nervos. Încât.). cele mai largi posibilităŃi de integrare. oricum. în raport cu semnificaŃia acestora şi. poate joncŃiona temporar cu componenta eferentă şi efectorul unui alt arc reflex. acizi graşi. tot aşa cum diverşi stimuli pot declanşa în alte circumstanŃe. ele pot să stabilească relaŃii reciproce practic nelimitate.categoriei chemointegratoare. K+. timpul administrării sau oricare factor cu valoare de semnalizare a apariŃiei acestuia. cât şi anatomic. în mai mare măsură decât de cei ce Ńin de variaŃiile mediului. abia în al doilea rând. apariŃia unui aliment sau a unui agent nociv. unul şi acelaşi răspuns.

majoritatea neuronilor intră în alcătuirea mai multor arcuri reflexe. RELAłII INTERNEURONALE ÎN CADRUL ARCURILOR REFLEXE De vreme ce unitatea de alcătuire şi structură a sistemului nervos este arcul reflex. Întrucât viteza de propagare pe axoni şi dendrite este foarte mare (aproximativ 160 m/s). ci şi subcortical. unde majoritatea neuronilor sunt asociativi. RelaŃii sinaptice (circuite neuronale) La nivelul sistemului nervos neuronii se înlănŃuie prin sinapse formând circuite de complexitate şi utilitate diferite. Cu atât mai mult în cazul scoarŃei cerebrale. se poate conchide că existenŃa solitară nu este posibilă pentru nici un neuron. din răspunsurile acestora în timp vom putea deduce importanŃa acestor circuite. 54 A) efectorul va răspunde după 2. pentru distanŃele reduse din organism o vom neglija în aceste estimări. vom întâlni numeroase puncte nodale în care un singur neuron se instituie ca o placă turnantă pentru mai multe arcuri reflexe. fiecare cu o întârziere de 0. Având în vedere convergenŃa arcurilor reflexe nu numai la nivel cortical. însă. iar organul nervos este reprezentat de totalitatea arcurilor reflexe ce asigură integrarea organismului în raport cu o anumită categorie de stimuli din mediu (intern sau extern). Considerând că fiecare circuit are la ieşirile sale efectori musculari. 1. într-un arc reflex. cel puŃin. calitatea lor şi modul de funcŃionare. VI.VI. luând în considerare doar întârzierile sinaptice. 129 .5 ms) de la intrarea potenŃialului de acŃiune pe circuit. nu epuizează complexitatea reală a relaŃiilor interneuronale din sistem. ExistenŃa oricărui neuron dobândeşte justificare numai în măsura în care el este cuprins. Pe circuitul linear (fig. În cadrul fiecărui tip de circuit importante sunt: numărul sinapselor. 54) care. durata totală a întârzierii poate să scadă dacă circuitul este solicitat sistematic într-o anumită succesiune. Există câteva tipuri de circuite neuronale (fig.5 ms (cinci sinapse. Deşi numărul sinapselor din acest circuit rămâne constant în timp.

Y. E) Tipuri de circuite neuronale A – linear. 54 B) procesele sunt identice. ceea ce conferă posibilitatea intrării în acŃiune a efectorilor într-o ordine şi la intervale de timp diferite. a cărui suprafaŃă creşte reducând lărgimea fantei sinaptice şi. deci. Pe circuitul divergent (fig. având o cale finală comună pentru mai multe circuite. D. E – reverberant. B. C – convergent. D – paralele.Fig. Z – subcircuite paralele. În acest caz se pot imagina variante cu un număr diferit de sinapse. C. Circuitul convergent (fig. 54 C).ieşiri spre efectori sau spre alŃi neuroni. B – divergent. asigură mai largi posibilităŃi de intercondiŃionare spaŃio – temporală între acestea. NI – neuron inhibitor Aceasta întrucât o parte din membranele veziculelor cu mediator ce se deschid spre sinapsă sunt integrate membranei butonului terminal. 54 (A. În funcŃie de concomitenŃa sau succesiunea în 130 . X. întârzierea transmiterii (vezi interfaŃa intrare-ieşire). 1-3. S – semnate (stimul).

2. unul de altul. Cum. NI). cât şi al prelungirilor acestora. valoarea semnalului S creşte până la atingerea pragului specific acestuia. semnalul unic de la intrare va determina apariŃia a trei răspunsuri succesive la nivelul efectorului 1 în ordinea y. Dacă prin legăturile sinaptice neuronii îşi transmit uni direcŃionat mesaje codificate într-un limbaj specific. se pot intercala şi neuroni inhibitori (fig. dar remarcabilă la trecerea succesivă prin mai multe. În circuitele de acest tip. însă. x.timp a celor trei semnale de intrare (S1-S2) pot apărea efecte foarte diferite. comun pentru toŃi neuronii. InterrelaŃiile nonsinaptice au loc atât la nivelul corpilor celulari. Se poate observa că. 54 D). Când intensitatea semnalului S la intrare este inferioară pragului de excitabilitate al neuronului inhibitor acesta nu va fi depolarizat şi circuitul va funcŃiona în mod normal. de la facilitare până la ocluzie. prin cele nonsinaptice ei se influenŃează reciproc şi nespecific în planul excitabilităŃii. 54 E) este capabil să asigure recircularea multiplă a potenŃialului unic de la intrare. la ieşire. astfel încât. z. el va fi depolarizat şi va elibera mediatorul inhibitor (exemplu GABA) blocând transmiterea la nivelul sinapsei şi astfel în întregul circuit. Circuitul reverberant (fig. EsenŃial într-o asemenea buclă este faptul că neuronul inhibitor are o excitabilitate mai redusă decât toŃi neuronii excitatori din circuit. insensibilă la o singură transmitere transinaptică. bucla în care este integrat neuronul inhibitor funcŃionează ca un subcircuit de protecŃie pentru întregul ansamblu. blocând trecerea semnalelor ce depăşesc o anumită intensitate şi frecvenŃă. ci şi diminuate progresiv în amplitudine până la o valoare ce devine ineficientă (subluminată). 131 .5 ms. Mijlocitorul unor astfel de relaŃii este electrolitul extracelular. număr dependent atât de bucle. să se obŃină un număr mare de semnale. datorită numărului diferit de sinapse pe cele trei subcircuite. poate asigura multiplicarea răspunsului la acŃiunea unui semnal unic la intrare. trecerea prin sinapsă se realizează cu o anumită pierdere. 54 E. pe lângă cele ce-i pot fi extrapolate din analiza celorlalte tipuri. potenŃialele la ieşire vor fi nu numai multiplicate. Dacă. Circuitul paralel (fig. VI. separate de 0. În acest mod. cât şi de sinapsele străbătute. InterrelaŃii nonsinaptice Caracterul unitar al sistemului nervos rezidă şi în legăturile nonsinaptice realizate la diferite niveluri ale axului cerebrospinal între neuronii circuitelor vecine aparŃinând unor arcuri reflexe diferite. însă.

În acest din urmă caz se va produce un influx corespunzător al ionilor Na+. Fig. deci creşterea excitabilităŃii şi îi) creşterea concentraŃiei interne a Na+. mai puŃin pozitiv) asupra sarcinilor pozitive de pe suprafaŃa neuronului vecin. Sarcinile pozitive sunt menŃinute în proximitatea feŃei externe a membranei fiecărui neuron de forŃa electronegativă internă. Ca urmare. întrucât ATP-aza specifică este stimulată de însăşi creşterea concentraŃiei Na+ intern. deci afectarea homeostazei ionice a citoplasmei.VI. o parte din canalele ionice ale neuronului b îşi vor reduce din fermitatea închiderii sau se vor deschide. 55). forŃă a cărei mărime este exprimată de valoarea potenŃialului membranar de repaus. electro negativitatea internă a neuronului se reduce. Deşi nu intervine în consecinŃa creşterii excitabilităŃii. va acŃiona ca un câmp negativ (în realitate.b) Câtă vreme ambii neuroni se vor afla în stare de repaus încărcătura lor externă va fi aceeaşi ca semn – electropozitivă –. pompa reface concomitent şi valoarea potenŃialului de repaus şi realizează. 55 InterrelaŃii non-sinaptice între doi corpi celulari vecini (a. 2.1. o parte dintre protonii aflaŃi la suprafaŃa acestuia vor migra în sensul câmpului. în consecinŃa căruia la nivelul neuronului b se produc: i) reducerea potenŃialului de repaus. suprafaŃa externă a acestuia. Dacă. 132 . ci a afectării homeostaziei. dar nu întotdeauna de aceeaşi valoare. în calitatea ei principală de mecanism homeostazic. deşi rămâne tot pozitivă. Această a doua consecinŃă determină o intensificare corespunzătoare a pompei ionice. Fenomenul se accentuează atunci când neuronul a este depolarizat. RelaŃii nonsinaptice între corpii celulari Să considerăm corpii celularii a doi neuroni vecini (fig. dintr-un motiv oarecare.

Ceea ce decide asupra uneia sau alteia dintre modalităŃi este nu atât căderea de potenŃial dintre suprafeŃele externe ale neuronilor a şi b. Pompa de Na+-K+ este însă un mecanism prin care celula reacŃionează activ doar faŃă de modificările homeostaziei în plan ionic. ci şi. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. viteza ei de lucru fiind determinată de 133 . În cadrul relaŃiei nonsinaptice dintre neuronii vecini aflaŃi la potenŃiale diferite rolul principal revine electromigrării ionului H+ la faŃa externă a membranei care. aceste evenimente în procesualitatea lor. Este demn de remarcat faptul că reducerea în acest mod a concentraŃiei ionilor H+ la suprafaŃa unei membrane sporeşte valoarea excitabilităŃii acestuia nu numai –oricum. Dacă impactul stimulului surprinde pompa la o viteză redusă de lucru atunci numărul critic de canale va fi mai mic (excitabilitatea mai mare). pentru neuronul afectat. însă. ci va continua încă un timp mărind astfel valoarea potenŃialului membranar de repaus şi. nu şi modalitatea în care aceasta a fost produsă. condiŃionează starea canalelor ionice. dar total diferite în plan funcŃional. Valoarea prag a unui stimul este dată de capacitatea acestuia de a determina deschiderea numărului critic de canale ionice. Considerând. importantă este doar consecinŃa – creşterea excitabilităŃii –. prin concentraŃia lui. În situaŃia în care neuronul a nu îşi reduce. ci o mărime dependentă de viteza de lucru a pompei de Na+-K+ la momentul impactului cu stimulul.Iată reînchiderea canalelor ionice prin angajarea antiportului Na+/H+. Datorită inerŃiei sale metabolice pompa nu-şi va reduce brusc activitatea în momentul restabilirii concentraŃiei interne a Na+. cât modul producerii ei în timp. invers faŃă de situaŃia când pompa este surprinsă la o viteză sporită (excitabilitatea mai mică). vom putea constata că ne aflăm în faŃa a două tipuri de excitabilitate identică în plan valoric. Potrivit unei logici lineare am fi tentaŃi să considerăm că. iar pompa este un mecanism ce duce la refacerea şi întreŃinerea ei. cunoscut fiind faptul că stabilitatea complexului organometalic format de ionul Ca2+ cu proteinele canal este strict dependentă de pH. reducând excitabilitatea faŃă de starea iniŃială. Acest număr critic nu reprezintă o constantă neuronală. ci îşi măreşte valoarea potenŃialului membranar de repaus (hiperpolarizare) fenomenul rămâne identic schimbându-se doar sensul de electromigrare a ionilor H+. nu şi ale excitabilităŃii ca stare. precum şi faptul că – la nivelul sistemului viu (neuronul) – reflectarea este activă. nu în primul rând – prin determinarea deschiderii canalelor ionice. mai cu seamă. prin reducerea fermităŃii închiderii acestora. prin aceasta. Aceasta întrucât stimulul este un factor ce duce la afectarea homeostazei ionice a citoplasmei.

refacerea şi chiar coborârea excitabilităŃii sub nivelul iniŃial (datorită inerŃiei metabolice a pompei).2. vecinătatea a doi corpi celulari sau a doi centri ar putea trăda conlucrarea lor în planul funcŃiilor specifice şi pe baza interrelaŃiilor nonsinaptice. exercitată la infinit. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. precum şi a interpunerii între aceştia a unui număr mai mare sau mai mic de celule gliale cu rol de amortizare a efectului prin propriul lor potenŃial de membrană. 56). Încât. dispunerea corpilor celulari în suprafaŃă şi nu în volum. Şi aici 134 . Dimpotrivă. deci. Nu poate fi exclusă implicarea ei nici în determinarea topografiei „centrilor” pe formaŃiunile corticale unde. scade cu pătratul distanŃei. Să considerăm două prelungiri neuronale vecine cuprinse într-un nerv (fig. dar şi valoarea potenŃialului de repaus şi va obliga neuronul la o reacŃie de răspuns ce constă în sporirea corespunzătoare a vitezei de lucru a pompei. O problemă aparte o constituie distanŃa până la care se pot stabili asemenea relaŃii nonsinaptice între neuroni. în primul rând. persistenŃa în timp a excitabilităŃii ridicate până în momentul impactului cu un alt stimul. InterrelaŃii nonsinaptice între prelungirile neuronale Acest tip de relaŃii mai este cunoscut şi sub numele de transmitere efaptică. VI. Încât. influxul de Na+ prin acestea va afecta homeostazia. valoarea potenŃialului de repaus nu se vor modifica şi neuronul nu va reacŃiona. pompa de Na+-K+ rămânând la aceeaşi valoare a vitezei de lucru. dacă electromigrarea ionilor H+ este subcritică şi determină creşterea excitabilităŃii nu prin deschiderea canalelor ionice. Întrucât neuronii cei mai afectaŃi sunt cei mai apropiaŃi de focarul considerat. ca mecanism homeostazic. ApariŃia unei zone mai electronegative prin reducerea potenŃialului de repaus ori prin inversarea acestuia la nivelul unuia sau mai multor corpi celulari dă naştere unui câmp electrostatic a cărui forŃă. nu ar fi lipsită de sens implicarea relaŃiei nonsinaptice în distribuŃia spaŃială a corpilor celulari neuronali aparŃinând anumitor arcuri reflexe în cadrul aceluiaşi centru nervos. InfluenŃa exercitată reciproc la nivelul nodurilor vecine se bazează pe acelaşi mecanism descris la relaŃiile dintre corpii celulari.dependenŃa ATP-azei specifice exclusiv de concentraŃiile citoplasmatice ale ionilor Na+ şi K+. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. dacă în cadrul relaŃiilor nonsinaptice. electromigrarea ionilor H+ determină creşterea excitabilităŃii prin deschiderea unui număr subcritic de canale. 2. în primul rând. ci numai prin reducerea fermităŃii închiderii acestora. asigură realizarea unor asemenea relaŃii nonsinaptice pe distanŃe mult mai mari. homeostazia ionică şi.

b) Spre deosebire de cazul corpilor celulari.excitabilitatea nodului b poate să crească. În acest mod se asigură o propagare localizată strict la nivelul fibrei iniŃiale. în timp ce prelungirile situate mai departe. Fig. 56 InterrelaŃii nonsinaptice între două prelungiri neuronale vecine (a. în al doilea rând. datorită inerŃiei sale metabolice. datorită electromigrării ionilor H+ de la acest nivel în sensul gradientului. deosebit de importante. el modificându-se doar în consecinŃa propagării şi atunci numai în forma potenŃialului de acŃiune cu amplitudine şi desfăşurare în timp constante. Durata celei dintâi va fi dependentă de viteza de reacŃie a pompei. fie prin reducerea fermităŃii închiderii canalelor. dendrite) cele mai apropiate de cea care conduce potenŃiale de acŃiune excitabilitatea crescută prin deschiderea unui număr subcritic de canale va determina reacŃia compensatoare a pompei care. iar a celei de-a doua de durata propagării în fibra iniŃială. potenŃialele de acŃiune vor fi influenŃate prin deschiderea canalelor ionice. 135 . datorită estompării cu pătratul distanŃei a efectelor generate de potenŃialele de acŃiune. la prelungirile neuronale modalitatea este decisă exclusiv de distanŃele dintre acestea întrucât. va produce o hiperpolarizare. fie prin deschiderea acestora într-un număr subcritic. De aici decurg consecinŃe funcŃionale diferite. neexistând sinapse. în primul rând. deci o excitabilitate redusă. Deci fibrele apropiate celei stimulate trec prin două faze succesive: una de hiperexcitabilitate şi alta de hipoexcitabilitate. pe oricare prelungire neuronală potenŃialul de repaus este constant în timp. În fibrele (axoni. la care modalitatea de creştere a excitabilităŃii era decisă. de viteza de producere a căderii de potenŃial şi. de valoarea absolută a acesteia. vor fi influenŃate prin reducerea fermităŃii de închidere a canalelor.

precum şi modul de grupare a fibrelor în cadrul subunităŃilor unui nerv. la care excitabilitatea a crescut prin reducerea fermităŃii de închidere a canalelor. 136 . Încât. fără tulburarea homeostazei. pompa nu are motive să reacŃioneze şi.În cazul fibrelor situate la distanŃă. la nivelul nervilor – mai cu seamă a celor micşti – grosimea tecilor Henlle şi a lamelor conjunctive ale perinervului. nu pot fi străine de consecinŃele relaŃiilor nonsinaptice dintre fibre. În baza acestor două tipuri de influenŃă fibrele ce compun nervii sau fasciculele de substanŃă albă intranevraxială vor fi astfel dispuse încât distanŃele dintre ele să corespundă nevoilor funcŃionale specifice. în consecinŃă. aceste fibre trec printr-o singură fază – cea de hiperexcitabilitate – a cărei durată se va extinde pe toată durata de propagare pe fibra stimulată.

ci doar arcuri concrete alcătuite din formaŃiuni strict localizate şi bine definite. atunci chiar în timpul realizării acŃiunii locomotorii activitatea de integrare devine şi mai complexă atât în planul somatic al coordonării şi reglării acŃiunii în sine. Descrierea este la nivel de principiu de organizare a unui arc reflex în general. Retragerea membrului superior la contactul cu un obiect fierbinte este doar o latură a integrării în acest sens. oxigen. nu orice aglomerare de corpi celulari are valoare de centru. cât şi în planul vegetativ al asigurării condiŃiilor necesare acesteia. InformaŃiile de la receptor sunt trimise prin canalele purtătoare la segmentul central unde. în care cel elementar este parte. CENTRII NERVOŞI Deşi centrul nervos este definit ca un ansamblu de corpi celulari – ceea ce este parŃial adevărat –. Din acest unghi de privire. O asemenea grupare unitară a segmentelor centrale ale arcurilor reflexe are valoare de centru nervos.VII. Asemenea acŃiuni de o mare complexitate. Ea a fost precedată de procese vegetative (activitatea cardiovasculară. Dar arc reflex „în general” nu există. Integrarea realizată la nivelul unui arc reflex real din organism este un proces mult mai complex decât simpla reacŃie de răspuns la acŃiunea unui stimul. implicând participarea concomitentă şi succesivă într-o anumită ordine a numeroase ansambluri de arcuri reflexe somatice şi vegetative impun cu necesitate localizarea grupată a segmentelor centrale ale tuturor acestora pentru a se putea asigura prelucrarea centralizată a informaŃiilor şi. cât şi al structurii sale. Dacă sustragerea din faŃa unui pericol sau alte motive impune intrarea în acŃiune a mai multor lanŃuri musculare pe durată mai lungă (alergare). ca urmare.) şi va fi urmată de altele de tip similar prin care se înlătură efectele produse. nu însă şi identitate. între termenul de centru nervos şi acela de segment central al arcului reflex este o evidentă similitudine. Pentru a putea fi definit este necesară raportarea acestuia la schema cibernetică a arcului reflex atât în planul alcătuirii. elaborarea comenzilor celor mai potrivite din mai multe posibile. endocrină etc. ca urmare a prelucrării lor specifice. catecolamine etc. organizate în ceea ce mai sus am numit „arc reflex supraelementar”.) ce fac posibilă contracŃia musculară în oricare moment (glucoză. se elaborează comanda destinată efectorului. Dacă privim acum problema din perspectiva întregului organism şi avem în vedere toate acŃiunile de orice tip pe care acesta le poate îndeplini 137 . inclusiv refacerea ATP-ului. respiratorie.

Deducem de aici că arcul reflex supraelementar (cortical) şi arcul reflex elementar (subcortical) nu reprezintă două formaŃiuni anatomice diferite. de altfel. ele având. întrucât nu sunt puŃine situaŃiile în care pentru organism este mai importantă promptitudinea decât calitatea răspunsului. Desigur. Cum aceste procese complexe implică un consum relativ mare de timp. Fiind în această ipostază scoarŃa. pe lângă centrul cortical. care asigură calitatea maximă a răspunsurilor să existe – pentru aceeaşi acŃiune integratoare. calea aferentă. Dacă scoarŃa cerebrală este centrul nervos unic la nivelul căruia sunt prezente segmentele centrale ale tuturor arcurilor reflexe supraelementare ale organismului atunci. care să asigure promptitudinea maximă a răspunsurilor. nici de acelaşi centru. pentru asigurarea prelucrării centralizate a tuturor informaŃiilor şi elaborării comenzilor optime în oricare zonă efectoare. şi părŃi comune (receptorul. ar surveni cu o întârziere ce ar putea reduce sau chiar anula eficienŃa integrării. cele două atribute nu pot fi conferite răspunsului la stimuli nici în acelaşi timp. 138 . răspunsurile efectorilor la acŃiunile stimulilor. va elabora orice comandă numai în baza prelucrării tuturor informaŃiilor ajunse într-un moment dat la nivelul ei. ceea ce duce la pierderi în planul promptitudinii. datorat numărului sporit de sinapse. termică. a unei entităŃi ale cărei activităŃi nu pot fi decât coerente şi unitare. deci să se grupeze într-un singur centru nervos. calea eferentă şi efectorul) ci niveluri de organizare ierarhică ale aceluiaşi arc reflex complex şi unitar. mecanică) a stimulilor din mediu (intern sau extern). între aceste atribute ale răspunsului există o contradicŃie: promptitudinea nu poate fi asigurată decât de arcuri reflexe cu un număr minim posibil de neuroni (sinapse puŃine). precum şi faptul că suntem în faŃa unui sistem unitar. la nivelul căruia se realizează integrarea organismului în raport cu o anumită categorie energetică (luminoasă. Este exact ceea ce găsim în organism! Acest centru este scoarŃa cerebrală. segmentelor centrale ale tuturor arcurilor reflexe din organism să se dispună la acelaşi nivel.în diverse împrejurări. chimică. ca centru nervos unic. din acest motiv. ea deŃine supremaŃia în procesul general al integrării. De aici necesitatea ca. ceea ce duce la pierderi în planul calităŃii. deci pentru acelaşi arc reflex – şi un centru subcortical. eficienŃa maximă a integrării rezultă numai din răspunsuri prompte şi de calitate. Dar. indiferent dacă acestea provin din realitatea trăită (actuală) sau deja trăită (memorată ca experienŃă). Ca urmare. pornind de la toate acestea ar trebui ca. deşi superioare calitativ. iar calitatea de arcuri reflexe cu un număr maxim de neuroni (sinapse numeroase).

1. sau la oricare categorie de stimuli. 1. 2. ca şi arcurile reflexe. fie în elaborarea. corectarea şi modularea comenzilor. de asociaŃie şi efector (coarne. direct sau indirect. centri nervoşi. Cu toate acestea activitatea centrilor nu este rezultatul simplei asocieri sumative a celor două categorii de procese. Ganglionii senzitivi. VII. ceea ce denotă existenŃa unei asocieri integrative a acestora. Din acelaşi motive nu oricare ansamblu de corpi celulari are valoare de centru nervos. sau oricărei categorii de efectori constituie un centru nervos. VII. la prelucrarea şi stocarea informaŃiilor privitoare la o anumită. prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. cât şi relaŃiile dintre corpii celulari ai acestora. spinali sau cranieri. modularea şi corectarea comenzilor destinate unei anumite. Din motivele mai sus expuse este greşit să vorbim de centri nervoşi senzitivi. în cele ce urmează vom aborda doar câteva aspecte ale activităŃii centrilor în care acestea sunt implicate.VII. Creşterea excitabilităŃii în jurul focarului (iradierea) Dacă un grup de corpi celulari din interiorul unui centru sunt stimulaŃi (depolarizaŃi). Modificări de excitabilitate în jurul focarului stimulat Rezultând din asocierea corpilor celulari aparŃinând anumitor tipuri funcŃionale de neuroni. elaborarea. Ansamblul unitar de corpi celulari care participă. de asociaŃie sau efectori în general. la elaborarea. Întrucât cele două categorii de procese au fost deja analizate. corectă fiind doar denumirea de centru nervos al unei anumite activităŃi reflexe în care se includ formaŃiunile cu rol receptor. corectarea şi modularea comenzilor fiind doar laturi ale unui proces unitar – integrarea organismului într-un anumit plan funcŃional –. În cadrul acestui ansamblu corpii celulari se grupează unitar în formaŃiuni cu rol preponderent fie în receptarea. În plan calitativ această activitate dobândeşte valenŃe noi ce nu pot fi reduse la suma valenŃelor specifice proceselor ce-i stau la bază. excitabilitatea corpilor celulari din jur creşte pentru 139 . valoarea de centru nervos a unui ansamblu de corpi celulari se judecă numai din această perspectivă şi nu fragmentar. deşi sunt asocieri de corpi celulari nu au valoare de centri întrucât la nivelul lor nu se realizează toate procesele ce dau conŃinut integrării. Prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. vor funcŃiona în baza proceselor ce caracterizează atât activitatea fiecărui neuron în parte. nuclei sau arii). NoŃiunea de centru nervos De pe această nouă bază poate fi mai corect definită noŃiunea de centru nervos. În aceeaşi situaŃie se află ganglionii vegetativi simpatici şi parasimpatici. 2.

valoarea iniŃială a potenŃialului membranar de repaus (-80 mV) se va reduce. deschiderea canalelor ionice în număr subcritic şi un influx corespunzător de Na+. Deşi viteza de electromigrare a ionilor H+ este mare. desfăşurarea în timp a fenomenului are loc ca o iradiere efectivă în jurul focarului excitat. 57 Modificarea excitabilităŃii în jurul focarului de excitaŃie (iradierea şi concentrarea) Să considerăm doi neuroni în momentul depolarizării lor prin aferenŃele proprii (fig. Ca urmare. 57). iar excitabilitatea va creşte. cât şi de distanŃa la care el este dispus faŃă de acesta. La realizarea unei asemenea relaŃii participă şi celulele gliale interpuse. în consecinŃă. Cum forŃa câmpului electronegativ al focarului de excitaŃie scade cu pătratul distanŃei. Ceea ce iradiază însă nu este excitaŃia. totuşi afectarea excitabilităŃii neuronilor din jur nu este concomitentă. La analiza relaŃiilor nonsinaptice dintre corpii celulari s-a făcut precizarea că excitabilitatea poate să crească atât prin deschiderea canalelor ionice în 140 . Câmpul electronegativ apărut astfel la suprafaŃa lor externă va determina electromigrarea ionilor H+ de pe suprafeŃele corpilor celulari din jur şi. Fenomenul are la bază relaŃiile de tip nonsinaptic dintre corpii celulari. excitabilitatea cea mai ridicată o vor avea neuronii cei mai apropiaŃi. Fig. ci excitabilitatea. neuronii din jurul focarului suferind doar o reducere a valorii potenŃialului de repaus şi nu o inversare a lui. ci succesivă.scurt timp. ultimul afectat în acest plan fiind neuronul cel mai îndepărtat. Din acest motiv. Valoarea acestei creşteri pentru un corp celular dat este dependentă atât de nivelul stimulării în focar.

tocmai datorită acestei a doua modalităŃi. influenŃând atât activitatea fiecărui neuron în parte. în primul rând. în calitatea ei de mecanism homeostazic. primii neuroni care vor reacŃiona prin intensificarea pompajului vor fi cei situaŃi mai aproape de focar. întrucât ei au fost cei dintâi şi cel mai grav afectaŃi în planul homeostaziei. pentru cazul afectării excitabilităŃii prin deschiderea canalelor ionice. Starea de excitabilitate crescută indusă prin iradiere este una progresivă. întrucât faŃă de aceasta neuronul nu reacŃionează prin pompaj. 2.2. Scăderea excitabilităŃii în jurul focarului (concentrarea) Pentru corpii celulari a căror excitabilitate a fost sporită prin deschiderea canalelor în număr subcritic. fiind mai mare pentru neuronii afectaŃi prin reducerea fermităŃii închiderii canalelor. de modalitatea în care a fost produsă. de promptitudinea intervenŃiei pompei de Na+-K+.număr subcritic. Ca mecanism cu o anumită inerŃie metabolică. Dacă afectarea homeostazei ionice este mare şi refacerea ei va presupune un consum de timp mult mai mare. Creşterea concentraŃiei interne a ionilor Na+ determină activitatea ATP-azei specifice şi. această durată depinde. În cazul acum analizat este necesară precizarea că. datorită naturii metabolice a pompajului care se caracterizează prin inerŃie şi viteză de lucru relativ redusă. cât şi prin reducerea fermităŃii închiderii acestora. VII. readucerea potenŃialului la valori mai 141 . 57). al căror potenŃial de repaus nu îşi modifică valoarea. ci şi voltajul membranar prin inactivarea (închiderea) canalelor ionice. În al doilea rând. influxul Na+ a afectat homeostazia celulelor în plan ionic. În exemplul de mai sus (fig. în acest mod. Independent de modalitatea prin care s-a produs. Durata menŃinerii ei depinde. pompa prezintă variaŃii de amplitudine şi randament în funcŃie atât de specificul neuronului. inerŃie determinată de sensibilitatea ATP-azei faŃă de variaŃiile concentraŃiilor ionilor Na+ şi K+ şi de rezistenŃa opusă de membrană la traversare. cât şi de anumite circumstanŃe. În acest mod se reface nu numai homeostazia. cât şi relaŃiile sinaptice şi nonsinaptice dintre aceştia. creşterea vitezei de lucru a pompei. creşterea excitabilităŃii în jurul focarului de excitaŃie are serioase consecinŃe asupra funcŃionalităŃii zonei. Deşi neuronii cei mai îndepărtaŃi sunt ultimii care reacŃionează prin pompaj ei îşi vor reface cei dintâi homeostazia întrucât consumul de timp necesar pompelor pentru a reface un decalaj de numai 2 mV este inferior celui necesar pentru a reface 10 mV. distanŃa până la care se produce creşterea excitabilităŃii se extinde şi asupra neuronilor mai îndepărtaŃi. Încât.

specificul funcŃional ori nivelul la care se dispune în axul cerebrospinal sau pe traiectul formaŃiunilor extranevraxiale. independent de faptul că aceasta constituie sau nu un centru nervos. Fiind un mecanism inerŃial pompa de Na+-K+ are nevoie de un anumit timp pentru a trece de la o valoare la alta a vitezei de lucru. ca modalitate de restabilire a homeostazei ionice. În consecinŃă. iar concentrarea la nivelul focarului. Din aceste motive ambele procese vor fi prezente la nivelul oricărei asocieri de corpi celulari. privind natura diferită a celor două procese. Astfel. ca o concentrare. După cum bine s-a înŃeles. pompajul va continua şi după atingerea homeostaziei în plan ionic ducând astfel potenŃialul la valori mai negative. 2. Iradierea şi concentrarea în suprafaŃă şi în volum Iradierea excitabilităŃii. 58 A). Aceasta întrucât ATP-aza specifică este inhibată progresiv de reducerea în aceeaşi manieră a concentraŃiei interne de Na+. Faptul că în această fază excitaŃia rămâne concentrată la nivelul focarului nu trebuie să conducă la concluzia greşită că relaŃiile nonsinaptice dintre neuroni au încetat. cu atât viteza de lucru a pompei a crescut mai mult şi cu atât mai mare va fi inerŃia ei metabolică. efectele focarului asupra neuronilor din jur vor fi aproape nule. întrucât forŃa cu care aceste sarcini pozitive sunt reŃinute în preajma corpilor celulari din jur este mult mai mare şi viteza pompei este superioară faŃă de starea de repaus. Desigur. Încât. 142 . dar. ca formă a relaŃiilor interneuronale nonsinaptice. VII. din focar. decât pentru cele dispuse în volum (fig. concentrarea în focar este urmarea firească a iradierii. Din motivele arătate. 58 B). neuronii cei mai apropiaŃi de focar vor atinge potenŃialul cel mai negativ şi excitabilitatea cea mai redusă dintre toŃi cei afectaŃi în faza de iradiere. excitabilitatea neuronilor celor mai apropiaŃi lui fiind mult diminuată comparativ cu momentul iniŃial al iradierii. se înŃelege că distanŃa până la care electronegativitatea focarului va fi eficientă este mai mare pentru formaŃiunile cenuşii dispuse în suprafaŃă (fig. Electronegativitatea focarului atrage şi acum sarcinile pozitive din zonele învecinate.3. sau de morfologia. este un proces datorat mecanismului biochimicmetabolic al pompei active. viteza revenirii este mult mai mică. deşi aferenŃele stimulează în continuare neuroni. invers decât iradierea. unii ioni H+ suferă chiar electromigrarea. este un proces datorat jocului forŃelor fizico-chimice pasive. cu cât afectarea homeostaziei a fost mai gravă. excitaŃia va rămâne în continuare cantonată la nivelul acestuia. Întrucât asocierile de corpi celulari pot da naştere la formaŃiuni cenuşii dispuse în suprafaŃă sau în volum.negative este un proces care înaintează dinspre periferie spre focar.

pe lângă aceea a asigurării unor mai largi posibilităŃi de interconectare sinaptică a corpilor celulari.4. valoarea acestuia se va accentua devenind mai negativ (postpotenŃial de hiperpolarizare). 58 (A. 2. cu certitudine. respectiv al neuronilor din focar după 143 . Chestiunea poate fi uşor demonstrată prin aceea că elaborarea reflexelor condiŃionate. una dintre modalităŃile de asigurare a supremaŃiei funcŃionale a formaŃiunilor corticale. InducŃia simultană şi consecutivă Stimularea unui focar induce în neuronii din jur modificări de excitabilitate ce constau într-o creştere a acesteia într-o primă fază şi pentru un scurt timp. urmată de o scădere a ei într-o fază ulterioară şi.Fig. după încetarea stimulării. Aceasta reprezintă inducŃia simultană care este bifazică şi nu monofazică cum uneori se mai susŃine. egal de regulă cu durata stimulării focarului. În intimitatea lor procesuală fenomenele inductive au la bază variaŃia potenŃialului membranar de repaus al neuronilor din jurul unui focar stimulat (inducŃia simultană). B) Iradierea în suprafaŃă (A) şi în volum (B) Din acest motiv inducŃia este mai evidentă şi mai operantă pe formaŃiunile corticale decât pe cele nucleare. VII. Aceasta este. se va instala o fază de excitabilitate redusă (hiperpolarizare). pentru un interval mai lung de timp. în calitatea ei de mecanism electrogen inerŃial. Astfel încât. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. presupune un număr mult mai mic de asocieri la organismele care au scoarŃă decât la cele la care aceasta încă nu a apărut. la nivelul focarului. InducŃia consecutivă este rezultatul logic al desfăşurării potenŃialului de acŃiune la nivelul oricărui corp celular. nu poate să-şi reducă brusc activitatea în momentul refacerii stării iniŃiale a potenŃialului membranar. bazată şi pe asemenea procese. Întrucât pompa.

diversele zone ale centrilor nervoşi. însă. Tot cu acel prilej s-a putut constata că şi stimulii subliminali determină consecinŃe la nivelul potenŃialului membranar. va putea să se propage pe acele direcŃii pe care aceasta va prezenta o excitabilitate sporită. Centri nervoşi ca sisteme logice cu mai multe stări posibile Din analiza mecanismelor ce stau la baza fenomenelor inductive se poate deduce că la nivelul oricărei asocieri de corpi celulari coexistă sau se succed multiple şi variate stări funcŃionale. este cert că o variaŃie de potenŃial cu amplitudine mică. membrana somei neuronale este un mozaic cu excitabilităŃi diferite. a unor variaŃii de potenŃial de valori cuprinse între una minimă. Ar fi cel puŃin simplificator să mai considerăm că activitatea centrilor nervoşi se bazează pe modalitatea binară – excitaŃie-inhibiŃie. Dacă. aşa cum este ea în realitate la quasitotalitatea neuronilor. toate determinate de starea deschisă a canalelor ionice. fără şanse de propagare pe o membrană cu potenŃial uniform. VII. ci şi consecinŃele relaŃiilor sinaptice şi nonsinaptice dintre aceştia. dar nu îndeajuns de intense pentru a se putea propaga. în puncte diferite. Ca urmare. însemnând valori diferite ale excitabilităŃii (fără contribuŃia compensatoare a pompei). în alta mai puŃin ferm. atunci când canalele se află în stare închisă ele nu prezintă aceeaşi susceptibilitate la deschidere întrucât într-o anumită zonă a membranei ele pot fi mai ferm închise.încetarea stimulării (inducŃie consecutivă).5. Atunci când s-a discutat despre geneza potenŃialului de acŃiune s-a făcut precizarea că aceasta este condiŃionată de activarea numărului critic de canale ionice de către stimulul cu valoare liminală. inducŃia simultană negativă din timpul concentrării. sunt determinate de inerŃia mecanismului homeostazic activ reprezentat de pompă. ca şi inducŃia consecutivă negativă. Ca urmare. determină şanse de propagare diferite pentru variaŃii diferite ale potenŃialului membranar. Gradele diferite de fermitate a închiderii canalelor. Pe baza excitabilităŃii în mozaic a membranei somei neuronale. diversele sinapse pot determina apariŃia. Pe de altă parte. dată de deschiderea numărului critic în condiŃiile date. variaŃie ce se repercutează asupra excitabilităŃii acestora în baza unei relaŃii de inversă proporŃionalitate. se vor putea 144 . dată de deschiderea unui singur canal ionic şi una maximă. dar diferenŃiate între ele prin numărul acestora. la nivelul cărora se manifestă nu numai proprietăŃile intrinseci ale neuronilor individuali. la nivelul somei neuronale putem vorbi de mai multe stări active. 2. Dacă inducŃia simultană pozitivă din timpul iradierii este determinată de electromigrarea pasivă a ionilor H+.

cu toate consecinŃele în plan funcŃional ce decurg din aceasta. numărul sinapselor sporind. el fiind cu atât mai mare cu cât sinapsele ce descarcă la nivelul fiecăruia sunt mai numeroase. Din aceste motive centri nervoşi nu funcŃionează ca sisteme binare. determinate atât de numărul canalelor deschise. de la cei medulari la cei tronculari şi diencefalici. 145 . De pe această nouă bază putem înŃelege mai bine de ce nu orice asociere de corpi celulari constituie un centru nervos. cât şi de gradul de fermitate al închiderii acestora. ci ca sisteme logice cu mai multe stări posibile.afla într-una din multiplele stări funcŃionale posibile. centri celor din urmă (corticali) fiind formaŃi din corpi celulari ce primesc un număr maxim de sinapse. De aici şi diferenŃele cantitativ-calitative ale integrării realizate la nivelul arcurilor elementare şi supraelementare. iar ganglionii nervilor vegetativi efectori conŃin corpi celulari cu un număr minim de sinapse constituind formaŃiuni ce nu participă la prelucrarea informaŃiilor şi elaborarea comenzilor şi nu au valoare de centri nervoşi. de regulă. Găsim în aceasta încă un mod de a argumenta superioritatea scoarŃei cerebrale faŃă de ceilalŃi centri. Ganglionii senzitivi ai nervilor omonimi (spinali şi cranieni) sunt asocieri de corpi celulari pe care nu descarcă sinapse. În acelaşi timp trebuie remarcat faptul că şi între centri subcorticali există asemenea diferenŃe. Numărul stărilor posibile ale diverşilor neuroni este diferit.

Astfel. în cadrul unui circuit. Produşii rezultaŃi din liza enzimatică vor fi încorporaŃi. Revenirea sinapsei la starea de repaus implică înlăturarea mesagerului de la acest nivel. Sinteza acetilcolinei la acest nivel bazându-se exclusiv pe aportul sanguin de materie primă. cât şi rosturile lor fiziologice nu pot fi înŃelese decât în contextul arcurilor reflexe din care fac parte. fiecare neuron primeşte de la precedentul o importantă cantitate de materie primă pentru sinteza propriului mediator (acetilcolina)1. 146 . Rolurile lor funcŃionale sunt diferite. cel mai probabil activ. în neuronul postsinaptic unde vor fi utilizaŃi de acesta ca materie primă pentru sinteza propriului mediator. VIII. 1. fie prin liză enzimatică. Ganglionii senzitivi Aceşti ganglioni reprezintă asociaŃii ale corpilor celulari aparŃinând protoneuronilor. Singurul neuron care nu poate beneficia de un asemenea aport este protoneuronul aflat la capătul iniŃial al circuitului. fie prin recaptarea activă în butonul axonal sau prin difuziune în interstiŃii. FORMAłIUNI GANGLIONARE FormaŃiunile ganglionare sunt asocieri de corpi celulari dispuse pe traiectul nervilor senzitivi (sau al ramurilor omonime ale nervilor micşti) şi al nervilor efectori vegetativi. Atât dispunerea lor în afara axului cerebrospinal. Aceasta poate fi asigurată în condiŃii optime numai prin dispunerea corpilor celulari în afara axului cerebrospinal unde formează ganglioni senzitivi sau asocieri neuronale omoloage acestora (neuronii olfactivi şi neuronii fotosensibili). participarea la procesele de integrare vizând alte calităŃi decât aceea de centri nervoşi.VIII. Există dovezi indirecte că eliberarea neurotransmiŃătorului în fanta sinaptică este redundantă. Faptul că aceşti corpi celulari se dispun în afara axului cerebrospinal îşi poate afla explicaŃia într-un anume proces de reciclare a neurotransmiŃătorului la nivelul lanŃurilor neuronale. independent de apartenenŃa acestora la arcurile reflexe somatice sau vegetative. vascularizaŃia corpilor celulari ai protoneuronilor trebuie să fie net superioară vascularizaŃiei celorlalŃi neuroni.

Ganglionii vegetativi O particularitate a căilor eferente vegetative este alcătuirea lor din prelungirile axonice a doi neuroni: primul având corpul celular situat intranevraxial. Asocierea corpilor celulari ai acestora din urmă formează ganglioni situaŃi pe traiectul nervilor efectori vegetativi. Astfel. capabile să asigure atât prelungirea în timp cât şi extinderea în spaŃiu a acŃiunii neurotransmiŃătorului. existenŃa ganglionilor vegetativi aduce serioase avantaje şi în alte direcŃii. unele formaŃiuni secretorii şi Ńesutul nodal al inimii) au un alt specific funcŃional decât cei somatici (muşchi scheletici). Toate acestea impun particularităŃi de organizare a căii de conducere. De aici deducem că. Problema principală. În primul rând se asigură disiparea comenzii unice. răspunde necesităŃii de adecvare a comenzii la specificul funcŃional al efectorului. elaborată de centru. prin aceasta asigurându-se o eliberare prelungită în timp a neurotransmiŃătorului. existenŃa celui de-al doilea neuron al căii eferente vegetative. astfel încât un singur buton terminal axonal deserveşte mai multe fibre musculare netede. prin aceasta asigurându-se extinderea spaŃială a acŃiunii şi c) lipsa enzimelor de inactivare a neurotransmiŃătorilor la nivelul joncŃiunii. ci însuşi raŃiunea existenŃei lor. spre mai mulŃi efectori prin aceea că axonul unui singur neuron central face sinapsa la nivelul ganglionilor cu mai mulŃi neuroni terminali (circuite divergente)1. în acest caz. căror necesităŃi răspunde existenŃa celui de-al doilea neuron în cadrul căii eferente vegetative? Întrucât efectorii vegetativi (muşchi netezi. al cărui axon este lipsit de mielină. Aceste parcularităŃi constau în: a) lipsa mielinei la nivelul axonului care se distribuie fibrelor netede. Cu alte cuvinte. nu este situarea lor extranevraxială. prin aceasta sporind durata acŃiunii acestora. de exemplu. organelor cavitare şi conductelor trebuie să dezvolte contracŃii lente. la nivelul arcurilor _____________ 1 Gradul de divergenŃă este mai ridicat pentru ganglionii simpatici comparativ cu cei parasimpatici 147 . În cazul arcului reflex somatic. musculatura netedă de la nivelul vaselor. iar al doilea în afara axului. În al doilea rând. căile eferente ce le aduc comenzi trebuie adecvate acestuia. 2. b) prezenŃa joncŃiunilor neuromusculare lejere (în locul sinapselor tipice) caracterizate prin eliberarea de la distanŃă a neurotransmiŃătorului. de forŃă redusă şi de durată mare. În afară de aceasta. Rolul trofic al inervaŃiei motorii s-ar putea să nu fie străin de acest aport material.VIII. ultimul beneficiar este fibra musculară scheletică la nivelul căreia colina şi acetilul sunt folosite în alte scopuri în cadrul metabolismului.

se poate asigura adecvarea timpului de latenŃă2 la specificul funcŃiei integrate de acestea prin amplasarea ganglionului la o distanŃă mai mare sau mai mică de efector deci. cât şi la distanŃă mică (ganglionii celiac. În al treilea rând dispunerea extranevraxială a ganglionilor simpatici asigură şi posibilitatea unei mai bune vascularizaŃii a corpilor celulari ai neuronilor ganglionari care nu pot recicla acetilcolina întrucât mediaŃia asigurată de ei este adrenergică.reflexe vegetative sau somato-vegetative. _____________ 2 Timpul scurs de la stimularea receptorului până la apariŃia răspunsului la nivelul efectorului 148 . aportul material pentru reciclare este redus. sau chiar la nivelul simpaticului care are ganglionii dispuşi atât la distanŃă mare de efectori (ganglionii paravertebrali). Găsim în aceasta o explicaŃie plauzibilă a diferenŃelor de lungime ale fibrelor postganglionare simpatice (mai lungi) şi parasimpatice (mai scurte). mezenterici). dată fiind divergenŃa circuitelor la nivelul lor. prin lungimea diferită a porŃiunii postganglionare amielinice care conduce impulsul cu viteză redusă. insuficient pentru producŃia mai mare de mediator. Nu poate fi exclusă nici ipoteza că o mai bună vascularizaŃie ar servi şi ganglionilor parasimpatici întrucât.

Cele două niveluri de integrare se realizează cu participarea unor centri diferiŃi: subcorticali – care asigură promptitudinea răspunsului – şi corticali – care asigură calitatea acestuia. Caracterul unitar al integrării nu este. organele nervoase prezintă două planuri structurale şi. conlucrare ce devine posibilă graŃie existenŃei mai multor niveluri de interconectare neuronală sinaptică şi non-sinaptică. fiecare implicând un organ nervos adecvat. 1. deci. fără ca prin aceasta să fie afectat caracterul unitar al ansamblului.IX. şi vom atribui sintagmei „integrarea organismului” înŃelesul de rezultantă procesuală a acestora. astfel. două niveluri de integrare: subcortical şi cortical. 149 . implicând totalitatea organelor nervoase din componenŃa sistemului integrator. ci rezultatul conlucrării unor subunităŃi (organe) discrete ale acestuia. Încât integrarea organismului nu trebuie concepută ca un proces de adecvare a acestuia la o ambianŃă globală şi nedefinibilă. de integrare termică. concomitente şi/sau succesive ale organismului la variaŃiile semnificative ale anumitor parametrii energetici ce definesc o ambianŃă dată. mecanică. fotonică şi chimică. De aici rezultă că întregul sistem nervos este format doar din patru tipuri de organe nervoase care asigură integrarea organismului în raport cu variaŃiile principalelor forme energetice din ambianŃă. IX. iar cea externă de coexistenŃă a mai multor tipuri energetice în acelaşi segment al ambianŃei. ci ca unul complex şi unitar constituit din adecvări distincte. Vom vorbi. Organizate pe baza arcurilor reflexe. expresia unei organizări difuze a sistemului nervos. DiferenŃele dintre centrii subcorticali şi corticali. organele nervoase diferă între ele tocmai prin aceea că fiecare este specializat în realizarea integrării organismului în raport cu variaŃiile unui anumit tip de energie din ambianŃă (internă sau externă). Cea internă este reprezentată de existenŃa aceluiaşi plan de alcătuire (arcul reflex) şi funcŃionare (actul reflex) pentru toate organele nervoase. Caracterul unitar al integrării Acesta are o dublă determinare: internă şi externă. deci. ACTIVITATEA INTEGRATOARE A ORGANELOR NERVOASE Deşi integrarea organismului este un proces unitar ea se realizează prin mijlocirea unor organe nervoase distincte atât în ordinea anatomică. Unitare în alcătuire şi funcŃie. cel mai complex şi eficient fiind nivelul cortical. cât şi fiziologică.

mereu aceeaşi. Momentul şi modul realizării unor astfel de restructurări modulare sunt determinate de: a) circumstanŃe. integrarea subcorticală asigură. el poate fi considerat nelimitat. AE – arii efectorii Numărul relaŃiilor interioare centrului cortical este atât de mare încât. promptitudinea răspunsului. integrarea subcorticală este înnăscută. în sensul că. pe de altă parte –. AR – arii receptoare. în primul rând. standardizată şi predictibilă. A – arii asociative.între care două sunt esenŃiale – numărul şi calitatea aferenŃelor şi eferenŃelor. Din aceste motive. la nivel cortical organele nervoase primesc calitatea de organe cu structură modulară. Deci. 59). b) condiŃionările reflexe prealabile şi 150 . aria receptoare aparŃinând unei căi aferente date poate intra în relaŃie cu aria efectorie aflată la originea oricărei căi eferente. Din acest ultim motiv. la toŃi efectorii (fig. De asemenea. numărul relaŃiilor din interiorul centrului este redus şi prestabilit. practic. pe căi eferente directe şi/sau indirecte. Fig 59 ScoarŃa cerebrală – sediul structurării modulare a organelor nervoase. La nivelul centrului cortical se primesc aferenŃe de la toate formaŃiunile receptoare şi de la acest nivel pot fi trimise comenzi. conferă celor două niveluri ale integrării valenŃe diferite. pe de o parte şi numărul şi calitatea interrelaŃiilor (sinaptice şi non-sinaptice) dintre componentele lor neuronale. Prin numărul minim de neuroni ce se interpun între receptor şi efector. pentru o cale aferentă dată există o anumită cale eferentă. La nivelul centrului subcortical se primesc aferenŃe de la un număr redus şi limitat de receptori şi de la acest nivel pot fi transmise comenzi pe căi eferente directe la un număr corespunzător (dar nu egal) de unităŃi efectoare.

diferenŃele de ordin cantitativ şi calitativ rezultate din „profunzimea” urmelor lăsate de trecerea unui potenŃial de acŃiune prin fiecare tip de neuron. se stabilesc relaŃii sinaptice şi non-sinaptice în număr. toate acestea însumând un număr maxim de legături sinaptice. practic. grade diferite de exprimare. cea condiŃionată reflexă vizează trecutul. nelimitat. superioritatea funcŃională a acestui centru nervos. dispunerea neuronilor într-o geometrie plană (în suprafaŃă) face posibilă iradierea excitabilităŃii pe distanŃe mult mai mari decât în cazul în care dispunerea acestora este în volum (formaŃiunile nucleare subcorticale). prin aceasta.c) factori voliŃionali (ce nu Ńin de circumstanŃe). ca existenŃă deja trăită. la rigoare. ca existenŃă trăită. ca loc comun al tuturor aferenŃelor şi eferenŃelor. Este de remarcat că determinarea circumstanŃială vizează prezentul. prin care devine posibilă modularea activităŃii efectorilor (Fig. întrucât stocarea reprezintă procesul general de remanenŃă a efectelor determinate de trecerea printr-un neuron chiar a unui singur potenŃial de acŃiune. stocarea nu este un proces specific ariilor receptoare. aici se găseşte cel mai mare număr de neuroni de asociaŃie. stocarea sau memorarea nu reprezintă apanajul exclusiv al neuronilor receptori. respectiv din „durabilitatea” acestora în timp. prin care se realizează sinteza informaŃiilor şi c) între diversele arii efectoare. b) între diversele arii receptoare. ci şi experienŃa acŃională. iar determinarea voliŃională (în sens exclusiv) vizează viitorul. În acest sens trebuie înŃeles rolul major în memorare al zonei temporale şi hipocampului. numărul şi calitatea acestora sunt diferite. Pe de altă parte. pe lângă faptul că la acest nivel sunt reprezentaŃi toŃi receptorii (ariile receptoare) şi toŃi efectorii (ariile efectoare). Ca urmare. Deducem din toate acestea că. Asemenea relaŃii sunt de cel puŃin trei categorii: a) între ariile receptoare şi efectoare. ci unul comun tuturor ariilor corticale şi oricărui centru subcortical. întrucât. În toate cele trei categorii de relaŃii un rol esenŃial revine capacităŃii centrului nervos de a stoca nu numai informaŃia. prin care se asigură restructurarea permanentă a organelor nervoase. 59). desigur. cât şi prin gradul de 151 . Deşi terminologia nu satisface pe deplin realitatea. Superioritatea o deŃine centrul cortical. La nivelul scoarŃei cerebrale. Rămân de considerat. ea va fi totuşi păstrată din raŃiuni didactice. existenŃă ce urmează a fi trăită. Deşi cele două categorii de relaŃii interneuronale – sinaptice şi nonsinaptice – diferă atât prin natura mecanismelor ce le stau la bază. ConcomitenŃa şi/sau succesiunea unor astfel de relaŃii determină complexitatea şi. Deşi relaŃii interneuronale – sinaptice şi non-sinaptice – au loc la nivelul oricărui centru nervos. ci o însuşire comună tuturor neuronilor având. desigur.

la un interval mai scurt decât cel necesar realizării fenomenului de concentrare a excitaŃiei (scăderea excitabilităŃii). Astfel. stimularea doar a ariei auditive va determina. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta (răspuns prin salivaŃie). după mai multe asemenea asocieri între excitantul sonor şi cel alimentar. cu condiŃia păstrării relaŃiei temporale dintre aceştia. în acest mod. însă. vor fi mai uşor de dislocat de către câmpul electronegativ generat de aria auditivă depolarizată. Ca urmare a procesului de stocare. În consecinŃă. se presupun reciproc. stimularea oricăreia dintre ele va determina în jur o iradiere a excitabilităŃii fără nici o consecinŃă preferenŃială. va favoriza stabilirea unor relaŃii sinaptice între neuronii situaŃi pe drumul cel mai scurt dintre cele două arii. Încât. ele se desfăşoară totuşi într-un mod ordonat. Dovadă în acest sens stă mecanismul condiŃionării reflexe. independent de ordinea sau numărul stimulărilor. dar orientată prin iradierea preferenŃială a excitabilităŃii. Dacă. Dacă în timpul stimulării ariei auditive. un caracter întâmplător. cât şi posibilitatea facilitării transmisiei sinaptice. În acest mod între cele două arii corticale a luat naştere o legătură funcŃională utilă 152 . 2. ea petrecându-se concomitent din ambele direcŃii. IX. O asemenea relaŃie nespecifică.specificitate. în timp ce depolarizarea într-un punct al scoarŃei. CondiŃionarea reflexă Considerând două arii corticale receptoare – auditivă şi gustativă – ai căror neuroni au potenŃialele de repaus egale (acelaşi nivel al excitabilităŃii). o stimulare a ariei gustative. neuronii interpuşi între cele două arii vor păstra pentru un timp atât un nivel mai crescut al excitabilităŃii lor. prin aplicarea repetată în acelaşi mod a celor doi stimuli se va accentua efectul favorabil asupra realizării relaŃiilor sinaptice dintre neuronii dispuşi pe linia dreaptă dintre cele două arii receptoare. iradierea favorizează realizarea altor legături sinaptice. se va aplica şi un stimul alimentar atunci iradierea preferenŃială va fi accentuată. Cu toate că asemenea relaŃii au. reŃinuŃi acum de un potenŃial de repaus mai mic. prin iradiere şi facilitare sinaptică preferenŃiale. determinată de o relaŃie sinaptică generează un proces de iradiere a excitabilităŃii. accentuat prin repetări succesive ale stimulări. în aparenŃă. ele se intercondiŃionează şi. excitabilitatea ariei gustative este sporită (potenŃialele membranale de repaus reduse) prin mijlocul natural al înfometării (fără însă a o exagera) atunci stimularea ariei auditive va duce la o iradiere preferenŃială a excitabilităŃii spre aceasta pe calea cea mai scurtă (în linie dreaptă). ExplicaŃia fenomenului constă în faptul că protonii aflaŃi la faŃa externă a neuronilor din aria gustativă.

dând posibilitatea realizării fenomenului de concentrare (excitabilitatea redusă în jur). fenomenele şi procesele lumii obiective. DispariŃia acestei legături este ea însăşi o reflectare a realităŃii: dispariŃia relaŃiei temporo-spaŃiale dintre excitantul sonor şi aliment. ci ca obiect al satisfacerii unei necesităŃi a organismului. este de remarcat efectul cunoaşterii în plan psihic: sentimentul de securitate. în absenŃa căruia (nelinişte. reducerea facilitării relaŃiilor sinaptice. fenomenale şi procesele din realitatea obiectivă. Este ca şi cum neuronul ar dobândi o anume „experienŃă” funcŃională cu efecte pozitive asupra noilor legături la care acesta va participa. pe de altă parte. Dacă după formarea unei astfel de legături. finalitatea ei vizând extinderea adaptării în alt spaŃiu ambiental şi/sau adâncirea adaptării în cel existent.organismului întrucât excitantul sonor dobândeşte calitatea de semnal ce anunŃă posibila satisfacere a necesităŃii alimentare. 153 . o reflectare a caracterului temporar al relaŃiilor dintre obiectele. are la bază tot satisfacerea unei necesităŃi. deci. DisjuncŃia este. În fapt. formală întrucât însăşi reflectarea relaŃiilor dintre obiectele. fără cel alimentar. existentă şi la animale în formă primară a reflexului de investigare a ambianŃei. condiŃii în care legătura funcŃională dispare (se stinge). se aplică repetat doar excitantul sonor. De asemenea. teamă) integrarea însăşi este compromisă prin afectarea gravă a libertăŃii de acŃiune. caracterul temporar al legăturilor dintre ariile corticale aduce avantajul formării lor în număr nelimitat în timp. Aceasta face ca la o nouă participare comportamentul lui să fie diferit de cel iniŃial. aceasta lăsând „urme” cu o anumită persistenŃă în timp. Dacă timpul scurs între momentul aplicării excitantului sonor şi cel al aplicării excitantului alimentar este mai lung. Caracterul temporar al unor astfel de relaŃii între ariile corticale este. desigur. în anumite condiŃii. acesta considerat nu ca stimul. prin aceasta. consecinŃa va fi estomparea progresivă a iradierii preferenŃiale şi. cunoaştere ce nu are un scop în sine. Pe de altă parte. o asemenea legătură funcŃională nu poate fi realizată. Judecând lucrurile la nivelul scoarŃei cerebrale în ansamblul ei vom putea conchide afirmând că sporirea calitativă a activităŃii acesteia este posibilă tocmai prin solicitarea ei optimă la formarea de noi legături între ariile sale. nu mai este identic cu el însuşi. stingerea unora făcând posibilă realizarea altora. anume aceea de cunoaştere. stingerea nu înseamnă o ştergere totală a legăturii. pe de o parte şi dintre acestea şi necesităŃile organismului. ce nu par a avea vreo legătură cu interesele biologice ale organismului. după stingerea acesteia nu revine integral la starea iniŃială. legături care. Un neuron care a participat o singură dată la realizarea unei legături temporare.

Cum dintre cele două condiŃionări – internă (semnificaŃia pentru organism) şi externă (relaŃia temporo-spaŃială dintre stimuli) – rolul esenŃial îl deŃine cea dintâi. un grupaj de semnale actuale dobândeşte calitatea de semnal condiŃional pentru semnalele ce vor urma). ci ele se „suprapun” peste engramările neşterse ale acestora. dintre care unul are o semnificaŃie majoră pentru organism în momentul respectiv. dar şi la nivelul ariilor corticale. deci. expresia fiziologică la nivel cortical a motivaŃiei este reprezentată de nivelul ridicat al excitabilităŃii unei anumite arii. în aceste cazuri nu este implicată condiŃionarea. numai atunci când există o motivaŃie. ci doar relaŃia de tip nonsinaptic dintre corpii celulari (modificări ale excitabilităŃii provocate de iradierea şi concentrarea în centri nervoşi). După cum bine s-a intuit. Astfel. ca o formă a condiŃionării reflexe. Noile legături ce se formează nu se substituie celor ce s-au stins. Realizarea unei astfel de legături temporare între două sau mai multe arii corticale este. prin asocierea unui stimul sonor cu unul luminos a fost obŃinută modificarea sensibilităŃii vizuale. din nefericire. tendinŃa de a confunda procesele inductive cu legătura temporară condiŃionată motivaŃional. Astfel. În pofida existenŃei acestor delimitări obiective şi precise persistă încă. Întrucât caracterul temporar al legăturilor vizează numai planul fenomenologic.se pot stinge ca manifestări. se vorbeşte încă despre posibilitatea elaborării unor reflexe senzorio-senzoriale. ca forme ale unei condiŃionări intermodale (între un stimul auditiv şi unul luminos. Sunt aduse în sprijin chiar şi dovezi experimentale. În mod similar. dar nu se pot şterge ca engramări. cu efecte asupra receptării celui din urmă) sau intramodale (în lungul căilor aferente. condiŃionată de existenŃa unei anumite relaŃii temporo-spaŃiale între doi sau mai mulŃi stimuli din realitatea obiectivă. respectiv dintre fibrele nervoase vecine (transmiterea efaptică). deci. se înŃelege că formarea oricărei legături temporare la nivel cortical este posibilă numai atunci când orgasismul reclamă satisfacerea unei anumite necesităŃi. După cum s-a văzut mai sus. stimularea unui număr redus de celule dintr-un câmp receptor dat modifică pragul de sensibilitate al celorlalte celule din acelaşi câmp dacă acestea sunt stimulate la un anumit interval de timp după stimularea celor dintâi. formarea de noi legături are semnificaŃia unei îmbogăŃiri a scoarŃei cu noi şi superioare posibilităŃi funcŃionale şi nicidecum pe aceea a unor simple substituiri fără nici un profit. 154 .

în grade şi modalităŃi diferite. nici nu există o relaŃie lineară între numărul variantelor de receptori cu excitabilităŃi diferite şi întreaga gamă a intensităŃilor reale ale stimulilor din mediu. Două exemple în acest sens vor fi edificatoare. termici. Expresia „adecvarea în raport cu intensitatea” este nepotrivită adevărului pe care trebuie să îl definească. De altfel. alcătuită dintr-o anumită categorie de formaŃiuni receptoare (segment periferic). Deşi toŃi analizatorii au acelaşi plan de organizare şi finalitate comună.X. aşa cum există ei în realitatea ambientală. În cadrul fiecărei categorii se disting două sau mai multe variante de receptori departajate prin nivelul excitabilităŃii. diferenŃele dintre ei sunt remarcabile. În cadrul categoriei chemoreceptive există mai multe variante: a) care „extrag” şi convertesc în potenŃiale de acŃiune doar o mică parte din plaja intensităŃilor reale ale stimulului. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ANALIZATORILOR Organele nervoase modulare au două părŃi componente – de informare şi de comandă – care interrelează în mod nestandardizat la nivel cortical. în acest scop formaŃiunea receptoare având excitabilitatea 155 . Specializarea vizează toate cele trei segmente ale analizatorului. Acestea îşi au originea în gradul înalt de specializare şi adecvare a fiecăruia în raport cu natura energetică. Segmentele periferice – implicând formaŃiunea receptoare şi formaŃiunile auxiliare – sunt de patru categorii după specializarea lor în recepŃia stimulilor luminoşi. măsurate cu instrumente speciale. desigur. mecanici şi chimici. utilizarea şi în continuare fiind doar o consecinŃă a inerŃiei limbajului ştiinŃific. Adecvarea în raport cu intensitatea stimulilor nu trebuie considerată ca un răspuns adaptativ linear al organismului la acŃiunea unor stimuli de intensităŃi diferite. intensitatea şi semnificaŃia stimulilor specifici. deci. prin adecvarea la sesizarea unor intensităŃi mai mari sau mai mici ale stimulilor. din totalitatea căilor de conducere în sens aferent (segment intermediar) şi din aria corticală pe care acestea se proiectează (segment central) poartă numele de analizator. Componenta de informare. FormaŃiunile receptoare ale analizatorilor sunt astfel structurate încât să „extragă” din plaja intensităŃilor reale un domeniu mai extins ori mai restrâns în strânsă dependenŃă de semnificaŃia (importanŃa) acestuia pentru viaŃa organismului.

cum este cazul celulelor olfactive (neuroni). acesta nu are valoare informaŃională în sine. diferă de la o fibră la alta. excitabilitatea lor fiind mai ridicată. Deşi în categoria mecano-receptorilor se întâlnesc mult mai multe variante. ştiinŃa este încă departe de momentul descifrării sintaxei şi semanticii acestor modalităŃi de comunicare. din gama largă de valori ale anumitor unde electromagnetice receptorul vizual „extrage” doar frecvenŃele cuprinse între 397 mµ şi 723mµ. pe lângă toate acestea. ci pe cea reflectată de stratul pigmentar. Analizatorii se disting unii de alŃii şi prin codificarea diferită a mesajelor specifice. Un alt element de diferenŃiere poate fi amplitudinea potenŃialului de acŃiune care. cât prin nivelul diferit al fotosensibilităŃii pigmenŃilor proprii. Pentru un interval arbitrar de 20ms. c) care convertesc integral intensitatea reală a anumitor stimuli chimici (exceptând pierderile inerente). iar cel auditiv din gama largă a sunetelor doar pe cele cu frecvenŃe cuprinse între 16 şi 20. Pe lângă existenŃa a două variante de celule receptoare – cele cu conuri pentru intensităŃi mari ale luminii şi cele cu bastonaşe pentru intensităŃi mici –. separate prin intervale a căror durată este un multiplu al duratei unui singur potenŃial de acŃiune. Deşi unitatea elementară cu care se operează în procesul codificării este potenŃialul de acŃiune. deşi constantă pentru o prelungire dată. Dacă vom considera că o fibră nervoasă are labilitatea de 500c/s. Încât conurile şi bastonaşele nu primesc lumina incidentă. 156 . 60). SituaŃia este similară şi în privinŃa calităŃii stimulului. segmentul periferic este astfel organizat încât să producă o masivă reducere a intensităŃii stimulului luminos înainte de impactul cu celula receptoare. excitabilitatea lor fiind maximă. Cu toate că există numeroase date experimentale care confirmă acest lucru. transpuse în sistemul binar. aşa cum este cazul multor chemoreceptori din zonele reflexogene (interoceptori). Cum labilitatea este o caracteristică ce diferă de la un neuron la altul ea poate fi considerată ca unul dintre elementele ce contribuie la diferenŃierea codurilor transmise pe canalele purtătoare. atunci durata fiecărui potenŃial de acŃiune va fi de 2ms.redusă. al doilea exemplu pe care îl oferim este al categoriei fotoreceptorilor. deosebite între ele nu atât prin excitabilitatea membranelor.000 Hz. Aceasta se dobândeşte numai prin gruparea a două sau mai multe potenŃiale. b) care „extrag” şi convertesc o parte mai mare din plaja de intensităŃi. mult diminuată în intensitate. Astfel. două sau mai multe potenŃiale de acŃiune se pot grupa într-o gamă foarte largă de modalităŃi care. aşa cum este cazul mugurilor gustativi. pot sugera diferite informaŃii (fig.

cantitatea şi modul de eliberare ale acestuia. În al doilea caz. cât şi de ansamblul format de conul de emergenŃă şi primul nod care deŃine rolul de convertor. 60 ModalităŃi de codificare pe canalul purtător La nivelul dendritei gruparea (codificarea) se face în două moduri. Pe axon gruparea este decisă atât de membrana somei. aşa cum este cel dispus între formaŃiunea receptoare şi segmentul cortical – cu una sau mai multe staŃii sinaptice pe parcurs –. grupând potenŃialele în raport cu două categorii de factori: a) intrinseci. sau intrând în alcătuirea acestuia. după cum aceasta se află sau nu în relaŃie sinaptică cu un alt neuron. de fapt un filtru de amplitudini. În primul caz. iar cel superior de valoarea potenŃialului de repaus al axolemei. reprezentaŃi de excitabilitatea specifică (densitatea canalelor ionice) şi de moment (gradul de fermitate a închiderii canalelor ionice şi nivelul activităŃii pompei de Na+ . constantă pe toată lungimea axonului. predeterminate de neuronul situat anterior. pragul inferior fiind determinat de lungimea segmentului cuprins între conul de emergenŃă şi primul nod. Fig.K+) a membranei şi b) extrinseci. formând ea însăşi receptorul. întrun circuit neuronal. Încât. care funcŃionează ca sumator-integrator. reprezentaŃi de modul de aplicare (brusc sau lent) şi durata acŃiunii stimulului specific. 157 . dendrita receptează neurotransmiŃătorul eliberat de un buton axonal presinaptic se recodifică (regrupează) în raport cu tipul chimic. dendrita va realiza o codificare primară.ModalităŃile de grupare (codificare) a potenŃialelor de acŃiune la nivelul prelungirilor neuronale sunt diferite.

Încât. iar cei corticali un număr maxim de sinapse. formaŃiunea receptoare a unui anumit analizator nu este omogen constituită.codificarea (gruparea) se realizează la cel puŃin trei niveluri valorice: a) primar. Din aceste motive. cei intermediari deŃin un număr mic de sinapse. în cadrul ariei corticale. 61) şi calitativă (fig. variază pentru fiecare categorie de receptori în limite atât de largi încât unul şi acelaşi senzor celular nu le poate acoperi în întregime. corpusculi Vater-Pacini 158 . semnificative pentru organism. 3. Fig. Atât intensităŃile. iar alŃii numai de încetarea acesteia. 2. Valorile diferite ale celor trei niveluri de codificare (recodificare) sunt determinate de numărul intrărilor pe fiecare corp celular: cei ai protoneuronilor nu deŃin alte sinapse (intrări). 1. terminaŃii nervoase libere. ci subsisteme cu mai multe stări posibile. fiecare fiind capabil să extragă un anumit domeniu din plaja largă a intensităŃilor şi nuanŃelor proprii stimulilor semnificativi. cât şi nuanŃele. care sunt „extrase ”ca utile din cele reale. la staŃiile sinaptice intermediare şi c) final. unii senzori individuali sunt activaŃi numai de începerea acŃiuni stimulului. în cadrul receptorului. FormaŃiunile receptoare nu sunt însă componente binare capabile să informeze doar despre prezenŃa sau absenŃa stimulilor. 62). 61 Heterogenitatea în plan cantitativ a formaŃiunii mecanoreceptoare din tegument. Necesitatea unei codificări la nivelul formaŃiunilor receptoare este în afara oricărui dubiu. formaŃiunea receptoare a majorităŃii segmentelor periferice este alcătuită din mai multe tipuri de senzori celulari. Mai mult chiar. în măsură să ofere informaŃii şi despre aspectele cantitative (intensităŃii) şi calitative (nuanŃe ale stimulilor). ci ea reprezintă un ansamblu unitar de mai multe tipuri de senzori celulari care se disting prin limitele discrete ale capacităŃii lor de recepŃie cantitativă (fig. corpusculi Meisner. b) secundar. 4. discuri Merkel.

că tot aici. astfel.Fig. Având în vedere că la nivelul centrului cortical se găsesc ariile de protecŃie ale tuturor formaŃiunilor receptoare. deoarece la nivel 159 . Dacă secvenŃele informaŃionale provenite de la senzorii celulari periferici se pot structura în mesaje prin integrare temporo-spaŃială la nivelul centrului cortical. fiecare generând o anumită informaŃie. unde fac staŃie sinaptică segmentele de conducere. vor fi integrate tot aici în structuri semantice de ordin superior. Întrucât. Însă. ca zone în care se constituie mesajele şi. respectiv de conducere neavând valoare integrativă în sine). atunci şi la nivelul centrilor subcorticali. cât şi căile lor de conducere sunt formaŃiuni separate (influenŃele reciproce dintre acestea la nivelul segmentului periferic. prin integrare spaŃio-temporală şi nu prin simplă sumare. atât senzorii celulari. 62 Heterogenitatea în plan calitativ a formaŃiunii mecanoreceptoare din urechea internă Se poate afirma. Pentru ca aceste secvenŃe informaŃionale să alcătuiască un mesaj este necesar ca ele să dobândească. inclusiv cu depozitele de engramare. integrarea spaŃio-temporală nu este posibilă decât la nivelul segmentelor centrale. putem conchide afirmând că aceste mesaje. că procesul de codificare la nivelul unei anumite formaŃiuni receptoare este realizat secvenŃial prin contribuŃia separată a mai multor tipuri de senzori celulari. Abia la aceste niveluri şi în acest mod codificarea secvenŃială de la periferie dobândeşte valoarea de mesaj. sunt posibile cele mai numeroase şi mai variate relaŃii sinaptice şi non-sinaptice. calitatea de structură unitară. la rândul lor. pot avea loc structurări ale informaŃiilor întrucât şi aici există integrare pe baza aceloraşi relaŃii sinaptice şi non-sinaptice între corpii celulari.

care ia naştere la nivel cortical prin integrare superioară. adică modularea organelor nervoase. Tocmai în legătură cu acest ultim aspect are loc la nivel cortical cuplarea unei arii receptoare cu una sau alta dintre ariile efectoare. în ultimă analiză. mai multe posibilităŃi de corectare. natura şi valoarea abaterii unui parametru fizic sau chimic din mediu (intern sau extern). evoluŃia lui în timp. limitată în potenŃialităŃile sale privitoare la integrarea organismului. 160 . Desigur. pentru abaterea unui anumit parametru există. în funcŃie de circumstanŃe.subcortical nu ajung decât o parte din secvenŃele informaŃionale actuale şi probabil. abia în mod indirect şi prin aceasta. analizatorii sunt formaŃiuni ce deservesc în mod direct starea organismului şi. structura constituită aici va fi mai săracă în conŃinutul ei specific şi. conŃine în ea nu numai informaŃii privitoare la locul. un semnal prin care centri nervoşi corticali sunt avertizaŃi asupra pericolului de afectare a homeostaziei organismului pe o direcŃie sau alta. Abordată din acest unghi de privire. Cum la originea senzaŃiilor se află stimulii din mediu (extern sau intern). Spunem „indicii” şi nu „indicaŃii” întrucât. se poate spune că orice senzaŃie reprezintă. deci. directe sau indirecte. Mesajele constituite prin integrarea la nivel cortical se traduc pe plan subiectiv prin senzaŃii conştientizate discret (când este implicat neocortexul receptor) sau conştientizate difuz. ci şi „indicii” privitoare la locul. iar conŃinutul acestora din urmă este dat de abaterile de la valorile optime ale parametrilor fizici şi chimici ai ambientului. prin aceasta. senzaŃia. engramate. De la început trebuie subliniată diferenŃa dintre homeostazie şi entropie. natura şi valoarea răspunsului prin care aceasta poate să fie corectată (dobândite prin experienŃă şi stocate în memorie). asupra pericolului creşterii nivelului entropiei sale. în forma unor stări generalizate (când este implicat paleocortexul). În vreme ce homeostazia este o mărime ce caracterizează starea sistemului. entropia este o mărime ce caracterizează evoluŃia lui. ca expresie a posibilităŃilor de autoorganizare.

1. valoarea semantică a acestuia nu este predeterminată ca atare în purtător. dar nu găsim încă un sistem endocrin organizat pe bază de glande constituite şi interrelate. ci ca o consecinŃă a creşterii gradului de complexitate a organismului care „pretinde” un sistem integrator unic – neuroendocrin – dezvoltat pe măsură. reprezintă o Ńintă. La celenterate. ci ea rezultă ca o formă de „descifrare” numai în urma interacŃiunii dintre acel hormon şi receptorul celular care este în acelaşi timp şi iniŃiatorul unui 161 . cu centri şi circuite constituite. ci o evoluŃie unitară. INTEGRAREA ENDOCRINĂ Faptul că modalitatea neurală de integrare a organismului a apărut în cursul evoluŃiei după cea endocrină nu trebuie să conducă la concluzia greşită că şi subsistemele nervos şi endocrin au apărut şi s-au dezvoltat în aceeaşi succesiune. ca două entităŃi distincte şi interrelate. dar aceasta nu ca o determinare în baza intereselor celui dintâi. Dacă oricare celulă din organism. ca prime organisme pluricelulare. cu eficienŃă redusă. la care apare pentru prima oră celula nervoasă – până aici ea nefiind necesară – găsim un sistem nervos în plină organizare care evoluează rapid de la forma de reŃea difuză de neuroni la forma superioară ganglionară. aceasta nu înseamnă nici că fiecare celulă este un loc comun pentru toŃi hormonii. ca două componente ale unei singure entităŃi: sistemul integrator. Abia dezvoltarea în continuare a subsistemului nervos se va însoŃi şi de o dezvoltare corespunzătoare a celui endocrin. nici că fiecare celulă răspunde la acŃiunea unui singur hormon. Dacă fiecare hormon este un purtător de mesaj. XI. Mesajul hormonal Unul din aspectele majore ce diferenŃiază subsistemul endocrin de cel nervos este insinuarea purtătorului de mesaj – hormonul – la nivelul fiecărei celule. Modalitatea endocrină de integrare se realizează însă la un nivel inferior în forma sistemului difuz de organizare. Încât cele două subsisteme nu au o evoluŃie paralelă.a COMPONENTA ENDOCRINĂ A SISTEMULUI INTEGRATOR XI. un „efector” în cadrul unui „arc reflex hormonal”. inclusiv cea nervoasă şi endocrină.SECłIUNEA a III.

mai degrabă. toŃi având stereospecificitate pentru acelaşi hormon şi diferiŃi la nivelul polului de ieşire. mai mulŃi receptori aflaŃi pe celule diferite (sau chiar pe aceeaşi celulă) pot fi identici la nivelul polului de intrare. obŃinându-se acelaşi răspuns celular la acŃiunea unor hormoni diferiŃi. precum şi receptori cu un singur pol de intrare (sau ieşire) şi mai mulŃi poli de ieşire (sau intrare). din anumite motive. o determinare unilaterală. SecreŃia de hormoni Procesul de secreŃie cuprinde două faze: a) sinteza produsului şi b) eliberarea produsului sintetizat. 162 . Pentru simplificare. Desigur. cu diferenŃele cantitativ-calitative de rigoare. modalitatea endocrină de integrare este unanim acceptată într-o formă atât organizată (glandulară). Subliniem însă faptul că. Nu insistăm asupra unor dovezi indirecte ce ar putea fi aduse în sprijinul celor de mai sus. o formaŃiune secretorie este suprasolicitată ea îşi va intensifica sinteza şi eliberarea scurtând însă până la anulare timpul necesar maturării. Între natura şi specificul celor doi poli ai aceluiaşi receptor nu este justificată o relaŃie de determinare uni-sau biunivocă în interiorul macromoleculei. În aceste condiŃii se va elibera un produs de calitate inferioară. de iniŃiere a unui anumit răspuns celular. Principial. ci. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. identici prin polul de ieşire şi diferiŃi prin cel de intrare. putem considera macromolecula receptoare ca având doi poli funcŃionali: unul de intrare. oricare celulă se poate dovedi capabilă de secreŃie „hormonală”. În cele mai multe cazuri este intercalată şi o fază de stocare. Aceasta nu exclude însă posibilitatea ca şi celelalte tipuri celulare să deŃină asemenea determinanŃi într-o exprimare cantitativcalitativă mai modestă chiar dacă numai ca forme genetice ancestrale ale etapelor preneuronale ale evoluŃiei când integrarea era realizată difuz. De altfel. din această perspectivă. trebuie reconsiderate atât natura. S-ar putea invoca împotriva acestei ipoteze lipsa unei determinări genetice în acest sens la majoritatea celulelor. ele fiind prea numeroase. dar complexă. Când. de îmbunătăŃire calitativă. la care se leagă stereospecific un anumit hormon şi unul de ieşire. desigur. la celulele specializate în producerea de hormoni genomul conŃine factori determinanŃi atât biochimic cât şi funcŃional. în timpul căreia produsul abia sintetizat suferă un proces necesar de „maturare”. cât şi difuză (tisulară). 2. Încât. de primire a mesajului. dinspre interesele sistemului integrat în ansamblul său.anumit tip de răspuns din partea celulei. exclusiv prin această modalitate. XI. cât şi finalitatea raporturilor dintre integrat şi integrator şi aceasta nu numai în sfera endocrină. fiecare declanşând un alt răspuns.

Practic, capacitatea de a secreta hormoni sau produşi cu acŃiuni similare a fost dovedită pentru quasitotalitatea tipurilor celulare, de la cele epiteliale (endotelinele) şi fibrele musculare cardiace (factorul natriuretic) şi până la limfocite (interleukine) şi neuroni (cibernine). XI. 3. Nivelurile de organizare a subsistemului endocrin Există două niveluri de organizare a acestui subsistem: a) nespecific, difuz, cuprinzând quasitotalitatea tipurilor celulare din organism care nu au ca funcŃie principală producŃia de hormoni şi care nu se asociază în formaŃiuni glandulare delimitabile anatomic şi b) specific, cuprinzând celulele de diverse origini care au ca funcŃie principală producŃia de hormoni şi care se asociază în formaŃiuni delimitabile anatomic şi funcŃional. Nivelul difuz sau nespecific de organizare, considerat în ansamblu, nu poate fi subdivizat nici după criteriul calităŃii produşilor de secreŃie, nici după acela al distribuŃiei topografice. Întrucât aceşti hormoni, sau produşii similari lor, nu sunt eliberaŃi în sânge sau limfă, ci reprezintă mijloace celulare de comunicare şi intercondiŃionare funcŃională la nivel local, realizate pe arii şi în domenii foarte restrânse, diversitatea lor biochimică este redusă şi foarte puŃin variabilă de la un teritoriu la altul. În primul rând, aceşti hormoni locali cu acŃiune pe distanŃe mici, permit celulelor să-şi condiŃioneze reciproc valoarea metabolismului, cel mai probabil, prin influenŃarea nivelului intrărilor şi ieşirilor prin membrana periplasmatică. Necesitatea unei asemenea condiŃionări este imperioasă pentru populaŃiile celulare aparŃinând aceluiaşi Ńesut deoarece toate celulele realizează schimburi aproape identice cu un partener comun, lichidul interstiŃial. În al doilea rând, prin hormonii locali sau substanŃe omoloage acestora, celulele vecine îşi limitează expansiunea prin diviziune asigurând Ńesutului o creştere şi o dezvoltare unitare şi optime. Acest proces poate fi influenŃat, în mare măsură, de hormonii nivelului specializat, dar nu poate fi determinat de aceştia. În fine, într-o modalitate mai complexă, prin hormonii locali celulele se „alertează” reciproc atunci când ajung în anumite stări limită. O altă particularitate a acestui nivel de organizare este autonomia funcŃională, în sensul că secreŃia hormonală difuză nu este supusă nici unui control exterior zonei considerate, ci ea este autoreglată chiar prin intermediul şi în cadrul raporturilor reciproce dintre celulele vecine. Această autonomie vizează doar controlul secreŃiei (reglajul) şi ea nu înseamnă nicidecum o izolare faŃă de posibilele influenŃe exterioare zonei. Pe lângă utilitatea practică a acestei autonomii în procesele de reglare locală este de remarcat semnificaŃia ei teoretică. Integrarea organismului nu este, deci, rezultatul dirijării pas cu pas a unor componente „ignorante” şi, din acest motiv, total
163

nelibere, ci consecinŃa armonizării algoritmilor de funcŃionare a unor subsisteme „iniŃiate” şi, din acest motiv, gradual libere în raport cu întregul. Nivelul specific de organizare a subsistemului endocrin este unitar, în primul rând prin finalitatea comună a tuturor produşilor secretaŃi – integrarea în plan superior a organismului –, deşi una de interes general şi nu local şi în al doilea rând prin alcătuirea lui din formaŃiuni glandulare distincte care au ca funcŃie principală secreŃia de hormoni. Din aceste motive toŃi hormonii acestui nivel sunt eliberaŃi în sânge prin intermediul căruia sunt distribuiŃi unui număr mare de beneficiari celulari. Hormonii nivelului specific sunt produşi şi eliberaŃi în cantităŃi superioare celor ai nivelului difuz care au beneficiari puŃini şi apropiaŃi şi care nu se diluează în întreaga masă sanguină. Pe de altă parte, alcătuirea din mai multe şi diverse formaŃiuni glandulare impune cu necesitate o structurare şi o integrare perfecte în interesul nivelului, întrucât responsabilitatea armonizării părŃilor în cadrul organismului şi a acestuia în ambient nu poate fi asumată decât de un sistem cu o ordine interioară corespunzătoare. Structurarea ca sistem a acestui nivel de organizare generează o anume ierarhizare a formaŃiunilor secretorii, una dintre ele dobândind rol primordial nu numai în raport cu celelalte, ci şi în raport cu întregul (subsistemul endocrin). După cum bine s-a intuit, acest rol revine hipofizei şi tot prin intermediul ei se va realiza joncŃiunea esenŃială dintre componentele nervoasă şi endocrină ale sistemului integrator unitar. Unitatea dintre cele două niveluri de organizare a subsistemului endocrin – difuz (nespecific) şi organizat (specific) – se bazează, în primul rând pe comunitatea finalităŃii – integrarea – şi a mijloacelor – hormonii sau produşii similari acestora – şi, abia în al doilea rând, pe relaŃii funcŃionale reciproce. S-a subliniat mai sus că nivelul difuz este autonom dar nu şi izolat. Lipsa unui control direct şi permanent din partea hipofizei nu conferă independenŃă funcŃională sistemului difuz, ci doar libertate de acŃiune, şi aceasta limitată; limitată însă nu de hipofiză, ci de interesele generale ale organismului privind integrarea. În ultimă analiză, hormonii produşi de cele două niveluri de organizare sunt mesageri diferiŃi care au aceeaşi destinatari – celulele organismului –, reuniŃi în jurul unui interes comun – integrarea. RelaŃia celor două niveluri este mai mult una de complinire funcŃională. XI. 4. Structura subsistemului endocrin RelaŃiile semnificative dintre părŃile (glandele) ce compun sistemul endocrin, a căror totalitate dă conŃinut structurii acestuia, se Ńes în două planuri: unul direct, prin acŃiunile anumitor hormoni asupra anumitor
164

glande endocrine şi unul indirect, mediat de efectele produse de hormoni asupra Ńesuturilor şi organelor efectoare. În cadrul relaŃiilor directe, care au caracter selectiv – deci organizat –, vom menŃiona, în primul rând, datorită importanŃei, influenŃa hormonilor hipofizari asupra tuturor glandelor endocrine, inclusiv asupra hipofizei. Întrucât afirmaŃia, raportată la ceea ce se susŃine în prezent poate şoca, suntem obligaŃi la o detaliere. Deşi secreŃia, ca funcŃie specifică pentru glandele endocrine, este unitară în conŃinut şi finalitate, totuşi, cele două procese care o compun – sinteza şi eliberarea produşilor sintetizaŃi – se bucură de o anumită autonomie, fără ca, prin aceasta, caracterul unitar să dispară. Sinteza hormonului, pentru oricare glandă, este un proces anabolic, dependent de catabolism doar sub aspect energetic. Ca urmare, ea este condiŃionată, în primul rând, de aportul sanguin de materie primă şi energie, deci, de starea vascularizaŃiei şi frecvenŃa cardiacă prin care se asigură un anumit debit circulator local. Ori, atât vasomotricitatea cât şi ritmul cardiac sunt supuse controlului direct al hipofizei şi, prin consecinŃă, nici o glandă nu se poate sustrage acestui control, nici chiar hipofiza. De aici concluzia că secreŃia oricărei glande este controlată sub aspectul sintezei hormonale de hipofiză. Alta este problema eliberării produşilor sintetizaŃi. Hormonii, fiind substanŃe extrem de active, eliberarea lor din stocuri este oportună numai în anumite momente şi circumstanŃe şi, prin urmare, ea nu are nici o legătură pe acest plan cu procesul sintezei lor, doar în măsura în care aceasta limitează disponibilitatea la eliberare. Ca urmare, eliberarea hormonilor este decisă de alŃi factori decât cei care decid asupra sintezei lor. Din acest punct de vedere independenŃa eliberării este totală, atâta vreme cât sinteza îi poate face faŃă. Din acest motiv şi mecanismele care controlează eliberarea sunt total diferite de cele care controlează sinteza. Când se vorbeşte de independenŃa unor glande endocrine faŃă de controlul hipofizar se are în vedere, de fapt, doar eliberarea, nu însă şi sinteza. Că între eliberare şi sinteză există o relaŃie metrabolică, în sensul că golirea stocurilor stimulează sinteza, aceasta este o altă chestiune care nu schimbă esenŃa problemei. Deci, toate glandele endocrine sunt subordonate hipofizei în planul sintezei hormonilor, dar nu toate i se subordonează în planul eliberării acestora. Chestiunea, deşi aparent neimportantă, este esenŃială pentru înŃelegerea problemei integrării organismului, întrucât pentru aceasta este importantă eliberarea hormonilor în cantitate potrivită şi la momentul oportun şi mai puŃin importantă modalitatea prin care glanda îşi rezolvă problema stocurilor. Pentru a încheia, vom remarca faptul că mirarea în
165

legătură cu afirmaŃia de mai sus, potrivit căreia hipofiza controlează activitatea oricărei glande endocrine, este de sorginte terminologică, majoritatea dintre noi neglijând faptul că secreŃia este un proces dual: sinteză şi eliberare. Tot în cadrul relaŃiilor directe dintre glande se includ şi influenŃele exercitate de cei mai mulŃi hormoni asupra hipofizei, în primul rând, de hormonii a căror eliberare este controlată de stimulinele hipofizare. Deşi mecanismele intime prin care se realizează influenŃa hipofizei nu sunt bine cunoscute, este cert rolul retroaferent al acestor hormoni faŃă de hipofiză ca glandă coordonatoare. Dacă, în circumstanŃe ce nu interesează la acest moment, hipofiza comandă printr-o stimulină eliberarea unui hormon dintro anumită glandă, concentraŃia realizată de acesta în sânge va permite hipofizei „să afle” dacă şi în ce măsură comanda a fost executată, pentru ca astfel să poată interveni corector în caz de abateri. Când în sângele venit la hipofiză concentraŃia hormonului este inferioară celei comandate, hipofiza va elibera o nouă cantitate de stimulină (feed-back pozitiv), iar când aceasta este superioară comenzii hipofiza va opri eliberarea stimulinei respective (feed-back negativ) şi, dacă abaterea este majoră, va pune în libertate o altă stimulină destinată unei glande ce va elibera, la rândul ei, un hormon cu acŃiune antagonică celui dintâi. În fine, Ńinând tot de relaŃiile directe, sunt de considerat influenŃele hormonale exercitate între anumite glande periferice. Acestea nu sunt întâmplătoare şi nici facultative, ci ele se integrează în structura specifică subsistemului. Unele dintre ele au la bază acŃiunile a doi hormoni asupra laturilor opuse ale unui proces unitar – aşa cum este cazul insulinei (hipoglicemiant) şi cortizolului (hiperglicemiant) –, altele, acŃiuni hormonale unilaterale mai greu de analizat în esenŃa lor, fiind prea puŃin cunoscute – aşa cum este cazul influenŃei hormonilor epifizari asupra secreŃiei endocrine a gonadelor. În cadrul relaŃiilor indirecte, mult mai generale şi, uneori, mult mai subtile, se includ influenŃele reciproce sau unilaterale exercitate nu prin intermediul hormonilor, ci al consecinŃelor determinate de acŃiunile acestora. Asemenea relaŃii sunt valabile pentru toate formaŃiunile secretorii, desigur, cu particularizările de rigoare. Ele constituie fondul general pe care se grefează relaŃiile directe dintre glande, ambele categorii contribuind la realizarea unităŃii structurale a subsistemului endocrin, a sistemului integrator neuroendocrin şi a organismului în ansamblul său. Din numeroasele exemple selectăm pe cel mai cunoscut. Provocată de un exces temporar de insulină hipoglicemia ca atare exercită un efect stimulator atât asupra celulelor secretoare de glucagon şi a corticosuprarenalei, care vor
166

multiplă. nu se adresează direct efectorului. hipofiza. în calitate de centru endocrin de rang superior. CEF – cale eferentă. la nivel de principiu organizarea şi funcŃionarea subsistemului endocrin sunt identice cu organizarea şi funcŃionarea subsistemului nervos. 63). Şi aici suntem în faŃa unor autentice arcuri şi acte reflexe (fig. faŃă de care hipofiza manifestă sensibilitate directă. de regulă. hipofiza – în calitate de centru endocrin superior – emite o comandă adecvată prin eliberarea în sângele eferent a unei stimuline care. După executarea comenzii de către efector. HF – hipofiză. cât şi efectorul – prin gradul de corectare a abaterii parametrului implicat. După cum uşor se 167 . ci unei anumite glande periferice cu valoare de centru subordonat şi abia aceasta va transmite comanda finală prin eliberarea unui hormon propriu în sângele ce o părăseşte şi care are destinaŃie. 5. EF – efector. retroinformaŃii în baza cărora „constată” dacă şi în ce măsură şi-au făcut datoria atât glanda periferică – prin concentraŃia hormonului acesteia în sânge -. însă. GP – glandă periferică. totuşi. CH – concentraŃia plasmatică a hormonului eliberat de glanda periferică. CAFI – cale aferentă inversă. Fig. cât şi asupra adenohipofiziei care va elibera stimulinele specifice cu acŃiune sinergică acestora. spre mai mulŃi efectori tisulari. dar la a doua trecere a sângelui prin glandă. În conformitate cu natura şi mărimea abaterii (variaŃiei). Arcul şi actul reflex endocrin Deşi extrapolarea terminologică poate părea forŃată.elibera hormoni cu acŃiune hiperglicemiantă. PSM – parametru sanguin modificat prin acŃiunea efectorului Hipofiza îndeplineşte un dublu rol: de receptor şi de centru. prin acelaşi vas aferent. XI. 63 Schema arcului reflex endocrin. primeşte. Stimulii sunt aduşi aici de sângele aferent şi sunt reprezentaŃi de variaŃiile semnificative ale anumitor parametri ce caracterizează mediul intern. CAF – cale aferentă.

poate constata. aceasta nu trebuie să conducă la concluzia greşită ca cele două tipuri de activitate reflexă se află pe paliere evolutive diferite. ca în sfera de activitate a subsistemului endocrin procesele să decurgă altfel. acest consum de timp se dovedeşte adecvat majorităŃii sarcinilor îndeplinite de subsistemul endocrin. atunci şi acesta din urmă este inferior celui dintâi din acelaşi motiv şi în egală măsură. Dacă subsistemul endocrin este inferior întrucât nu poate realiza ceea ce i se cere subsistemului neural. ExistenŃa unor modalităŃi de lucru identice în principiu nu reprezintă un argument în susŃinerea strânsei colaborări dintre cele două subsisteme. cât şi neuronul sunt. evoluŃia celor două subsisteme nu a fost succesivă. Ea dispare însă atunci când cele două subsisteme sunt judecate din perspectiva intereselor generale ale organismului. ci dovada clară a unicităŃii sistemului integrator neuroendocrin. exact ceea ce trebuie şi cum trebuie. XI. un drum lung: hipofiză – inimă – plămâni – inimă – glandă periferică. subsistemul neural nefiind o alternativă a celui endocrin. în domeniul propriu de activitate. După cum s-a precizat mai sus. ne aflăm în faŃa unui autentic arc reflex. util organismului. Fiecare este la fel de eficient în procesul integrării întrucât fiecare realizează. evoluŃia ar fi făcut în timp corecŃia necesară. Astfel. Un aspect funcŃional care a înclinat serios balanŃa în favoarea superiorităŃii subsistemului neural a fost acela al consumului mult mai mare de timp în desfăşurarea actului reflex endocrin. Consumul relativ mare de timp este determinat de modul de realizare (parcursul) a circulaŃiei şi de viteza redusă cu care sângele poartă mesagerii hormonali la locurile de acŃiune. Timpul reflex în integrarea endocrină Dacă o serie întreagă de aspecte specifice desfăşurării unui „act reflex endocrin” sunt situate valoric mult sub cele specifice actului reflex nervos. În cazul în care 168 . ci ea exprimă gradul înalt de evoluŃie prin specializare a laturii endocrine a sistemului integrator unitar. cu toată procesualitatea lui specifică. Este greşită opinia potrivit căreia subsistemul neural ar fi mai eficient în integrarea organismului decât cel endocrin. ci concomitentă. Superioritatea în plan funcŃional a subsistemului nervos este reală şi evidentă numai ca rezultat al comparării sale cu subsistemul endocrin. ca răspuns dat unor necesităŃi specifice organismului. Această realitate nu are însă valoarea unui criteriu de ierarhizare. în fond. Dacă ar fi fost necesar. Nu trebuie uitat nici faptul că atât celula endocrină. odată cu sângele şi în parte cu limfa. Deşi mare. celule secretorii. Un drum similar va parcurge şi hormonul glandei periferice pentru a ajunge la Ńesuturile Ńintă. 6. pentru ca o stimulină hipofizară să ajungă la o glandă periferică ea trebuie să parcurgă.

Altfel. ci în proprietatea fizico-chimică a acesteia de a genera o mare forŃă osmolară. nu reprezintă decât dovada că organismul încearcă. un parametru biochimic al mediului intern ale cărui variaŃii trebuie menŃinute în limite mult mai strânse (oscilaŃii mici în timp) decât ale lipemiei sau proteinemiei. Şi aceasta se realizează prin scurtarea drumului dintre glanda periferică (insulele pancreatice) şi efector (ficatul) între care se realizează un circuit sanguin de tip portal: sângele venos al glandei. IntoleranŃa organismului faŃă de variaŃiile mari ale glicemiei nu îşi are explicaŃia în anumite proprietăŃi speciale în plan biochimic ale glucozei. Din acest motiv. un parametru fizico-chimic al mediului intern ale cărui variaŃii trebuie menŃinute în limite şi mai strânse decât glicemia 169 . atunci forŃa osmolară apreciabilă pe care ea o dezvoltă sau nu determină mişcări compensatorii ale apei din celulă spre exterior. respectiv din afară spre celulă. căruia interesele organismului îi „cer” o mai mare promptitudine în acŃiune. timpul reflex ar fi aproape dublu întrucât la timpul necesar ajungerii stimulinei hipofizare la pancreas s-ar adăuga şi acela necesar unei duble treceri prin inimă a sângelui încărcat cu insulină sau glucagon în drumul său de la pancreas la ficat. ambele variaŃii ducând. este cazul arcului endocrin prin care se reglează valoarea glicemiei. şi Ca2+ de o parte şi de alta a membranei celulare. În primul rând. Când concentraŃia glucozei în lichidul pericelular este mai mare sau mai mică decât cea optimă. încărcat cu hormoni. Faptul că în hiperglicemie apar produşi de degradare parŃială a glucozei. În aceste condiŃii organismul este „dispus” să facă orice cu glucoza – să o transforme prin neogeneză în lipide şi proteine. ceea ce are ca primă şi importantă consecinŃă schimbări corespunzătoare în concentraŃiile ionilor Na+.glanda face parte dintr-un arc reflex endocrin. Din acest motiv neuronii se dovedesc a fi primele celule afectate de hiper – şi hipoglicemie. prin orice modalitate. atunci acest consum de timp este scurtat în trei moduri şi la tot atâtea niveluri valorice diferite. În al doilea rând. este cazul arcului reflex endocrin prin care se reglează valoarea calcemiei. să o degradeze parŃial în corpi cetonici şi chiar să o elimine ca atare – numai să evite efectele negative asupra celulelor excitabile provocate de forŃa osmolară pe care aceasta o dezvoltă. dincolo de anumite limite. K+. la comă. să scape de pericolul mai mare pe care-l reprezintă tocmai osmolaritatea. cu un pronunŃat potenŃial toxic. concentraŃii de care depinde excitabilitatea celulelor. se redistribuie direct efectorului. înainte de a ajunge în vasele de reîntoarcere la inimă. reducerea timpului reflex în reglarea glicemiei este imperios necesară.

Aceasta întrucât. altfel răspunsul – de care ar putea depinde chiar existenŃa – poate fi tardiv sau imposibil. nu şi ca modalitate. în al treilea rând. mijlocirea acŃiunilor hormonale ca al doilea mesager etc. ceea ce. dar insuficient definită în conŃinut. scurtarea timpului reflex trebuie realizată la nivelul importanŃei parametrului implicat. catecolaminele produc două efecte majore: sporirea excitabilităŃii neuromusculare – prin care se asigură starea de alertă – şi sporirea glicemiei (prin blocarea eliberării insulinei) – prin care se asigură starea de potenŃă acŃională. De aceea organismul trebuie să se dovedească gata de orice acŃiune şi această stare trebuie obŃinută în cel mai scurt interval de timp. acŃiunea de răspuns nu poate fi anticipată (sau nu în întregime) decât ca iminenŃă. ci şi imposibil de realizat. În consecinŃă. el fiind implicat în cele mai importante mecanisme fiziologice: excitabilitatea celulară. este cazul arcului reflex endocrin prin care organismul în general trebuie pus în starea „gata de acŃiune” atunci când intervine o schimbare în mediu (intern sau extern). în acelaşi limbaj. Cum nici o modalitate din cele analizate nu poate realiza acest lucru. glanda periferică (medulosuprarenala) implicată în acest arc reflex trebuie să elibereze aproape instantaneu hormonii săi specifici (catecolamine). semnificativă ca valoare. Având în vedere numărul mare şi distribuŃia difuză a efectorilor acestui reflex. adoptarea circulaŃiei portale se dovedeşte nu numai inoperantă. eliberarea prin exocitoză a produşilor de sinteză. Încât singurele soluŃii eficiente se dovedesc a fi scoaterea glandei periferice – paratiroida – de sub controlul hipofizei în privinŃa eliberării hormonilor. specifici şi creşterea sensibilităŃii paratiroidei faŃă de cele mai mici variaŃii ale calcemiei. Odată eliberate. importanŃa ionului Ca2+ este imensă pentru organism. 170 . în primul rând). însă. ceea ce în limbaj fiziologic se traduce printr-o excitabilitate neuromusculară ridicată. se traduce printr-o disponibilitate momentană de resurse energetice (glucoză şi oxigen. după cum s-a constatat. Întrucât conŃinutul semnalului este necunoscut (sau doar parŃial cunoscut). În fine.(comparaŃia este neadecvată esenŃei problemei). singura soluŃie optimă s-a dovedit aceea ca glanda medulosuprarenală să elibereze hormonii săi sub comandă nervoasă directă. ci şi o stare de „potenŃă acŃională”. Paratiroida devine astfel independentă faŃă de hipofiză în privinŃa eliberării hormonilor care se va realiza sub acŃiunea directă a concentraŃiei Ca2+ în sângele aferent glandei: parathormonul pentru scăderea Ca2+ şi calcitonina pentru creşterea acestuia. nu însemnează numai o stare de alertă. Gata de acŃiune. Din toate aceste motive.

Cel puŃin din aceste două motive nu este posibilă demarcaŃia netă. Sferele integrării endocrine În cadrul procesului unitar al integrării organismului latura endocrină reprezintă continuitatea. difuz şi uniform pentru toate componentele. cât şi pe plan filogenetic – asigurând un raport optim între conservatismul şi variabilitatea caracterelor specifice. Întrucât fiecare subsistem este o formaŃiune heterogenă. decât iniŃierea proceselor de integrare. fiecare cu anumite particularităŃi funcŃionale. 7. prin însăşi activitatea celulelor. AfirmaŃia nu are un sens exclusivist. cât şi în plan biologic (genetic). viteza de lucru specifică acestora nu deŃine o valoare discretă. Cum în organism nu poate exista.XI. unică. cât şi din interior. realizează mai mult întreŃinerea în timp. Faptul că în planul existenŃei sunt implicate cele mai multe dintre glandele endocrine nu înseamnă că hormonii acestora au un rol mai mic în planul devenirii. iar latura neurală – discontinuitatea. aceasta fiind apanajul (deşi nu exclusiv) sistemului neural. în interiorul procesului integrator unitar. prin fluctuaŃiile din ambient. în condiŃiile în care asupra acesteia se exercită permanente presiuni destabilizatoare atât din exterior. În sfera devenirii integrarea endocrină este implicată atât pe plan ontogenetic – controlând dezvoltarea etapizată a organismului individual –. evoluŃia oricărui sistem nu reprezintă un proces general. într-o anumită măsură. dar nici măcar o singură celulă care să se sustragă integrării şi cum integrarea este un proces unitar realizat de un sistem unic. se înŃelege că atât existenŃa. între latura endocrină – reprezentând continuitatea – şi cea neurală – reprezentând discontinuitatea. În plan fiziologic subsistemul endocrin. Este o dovadă în plus că sistemul integrator al organismului sistemul neuroendocrin – nu are caracter dual. prin viteza de lucru mult mai redusă. nu un organ sau un Ńesut. Încât sferele integrării endocrine trebuie să acopere atât sincronismul existenŃial. Din acest motiv vitezele de lucru ale subsistemelor se apropie prin extremele lor. caracterizat de o viteză de lucru net superioară. deoarece devenirea nu poate avea caracter de masă. situată valoric la distanŃă egală de limitele minimă şi maximă specifice unora dintre componentele sale. cât şi devenirea organismului sunt condiŃionate de integrarea neuroendocrină. cele două planuri neputând fi separate. SituaŃia este similară şi în plan biologic (genetic). valabilă pentru tot ansamblul. O importanŃă aparte 171 . În sfera existenŃei integrarea endocrină este implicată în menŃinerea homeostaziei. trăsături caracteristice celeilalte. fiecare latură deŃinând. cât şi diacronismul evolutiv. Continuitatea şi discontinuitatea se disting prin vitezele diferite cu care ele evoluează atât în plan fiziologic (funcŃional). În totalitatea sa subsistemul are o viteză medie de lucru. în sensul că este alcătuită din mai multe componente.

la integrarea organismului în dubla sa calitate: de sistem individual.în această sferă a integrării endocrine o deŃin glandele implicate mai direct în creşterea şi dezvoltarea organismului: hipofiza. tiroida. desigur. epifiza. sau entitate genetică. Toate glandele contribuie. în măsură diferită. timusul şi gonadele. ori că celelalte nu au rol în planul devenirii. sau entitate fiziologică şi de element component al speciei. 172 . De aici nu trebuie să se înŃeleagă că aceste glande nu au implicaŃii în sfera existenŃei.

revenind episodic doar în momentele în care se impune schimbarea sensului acŃiunii endocrine. va intra primul în acŃiune şi va iniŃia atât activarea într-un anumit sens a subsistemului endocrin. fiecare parte se dovedeşte capabilă şi de acŃiune solitară fie în interiorul limitelor libertăŃii funcŃionale de care se bucură. având sensibilitate mai mare şi latenŃă mai mică. datorită inversării abaterii (fig.şi filogenetică. 64) 173 . modul de intrare în acŃiune şi desfăşurarea în timp a contribuŃiei celor două subsisteme în cadrul aceluiaşi act reflex neuroendocrin sunt diferite. cel neural îşi reduce (încetează) intervenŃia. fie – pentru scurt timp – în afara acestora.SECłIUNEA a IV-a SISTEMUL INTEGRATOR NEUROENDOCRIN XII. După intrarea în acŃiune. o bază onto. cele două componente – neurală şi endocrină – având o dezvoltare şi o evoluŃie concomitente şi. În plus. Analiza în plan fiziologic s-a făcut până aici separat pentru cele două subsisteme numai cu scopul de a asigura o mai corectă şi profundă înŃelegere a unităŃii lor. caracterul unitar al sistemului neuroendocrin are şi o bază funcŃională. cât şi – în multe cazuri – procesul în sine de corectare a abaterii. Integrarea organismului realizată cu participarea întregului sistem are la bază arcul şi actul reflex neuroendocrin. caracterizat de dezvoltarea mai mare a aceloraşi organite. 64 ∆P). în primul rând. fără a afecta caracterul unitar al întregului. Ceea ce am comis prin aceasta nu este însă un sacrilegiu întrucât. a subsistemului endocrin. capacitatea de acŃiune solitară poate fi demonstrată experimental pentru fiecare dintre părŃi. INTEGRAREA NEUROENDOCRINĂ Integrarea organismului este un proces unitar ce nu poate fi realizat decât de un sistem de organe unitar. În fine. Ca urmare a variaŃiei semnificative a unui parametru (fig. celulele ambelor subsisteme – neuronul şi celula endocrină – aparŃinând tipului excitabil – secretor. în al doilea rând. subsistemul neural. ambele componente având acelaşi mecanism funcŃional – actul reflex – şi aceeaşi finalitate – integrarea organismului în toată complexitatea sa. Caracterul unitar al sistemului neuroendocrin are. Datorită specificului funcŃional al fiecăruia – specific determinat de însele necesităŃile ale organismului şi nu de grade diferite de evoluŃie –. o bază anatomică (histologică). cu latenŃă mai mare.

64 Desfăşurarea în timp a intervenŃiilor celor două componente – endocrină şi neurală – în corectarea abaterilor (∆P) unui parametru (P) XII. ci şi condiŃionarea lor reciprocă prin care se accentuează caracterul unitar al însuşi sistemului integrator. ParticularităŃile integrării neuroendocrine Dacă în planul alcătuirii arcul reflex neuroendocrin poate fi considerat ca rezultat al conectării celor două arcuri componente – neural şi endocrin –. Este necesar. la alte cote valorice. se impune considerarea receptorilor şi din unghiul calităŃii cibernetice a informaŃiilor receptate la un moment dat.Fig. în planul structurii actul reflex neuroendocrin nu poate fi redus la suma actelor reflexe ce au loc la nivelul acestora. Spre exemplu. ca pe lângă capacitatea formaŃiunilor receptoare de a detecta în mod specific anumite variaŃii din mediul intern. glande. calitatea de informaŃie iniŃială. este reprezentată de existenŃa unui mediu intern comun pentru toate componentele arcului neuroendocrin (receptori. Pentru înŃelegerea corectă a arcului şi actului reflex neuroendocrin sunt necesare câteva precizări. iar la un alt moment calitatea de retroinformaŃie. de asemenea. centri. 1. Unicitatea mediului intern asigură nu numai conlucrarea mai eficientă a componentelor neurale şi endocrine în realizarea integrării organismului. iar dacă este determinată de acŃiunea insulinei. ea este receptată ca retroinformaŃie. variaŃiile glicemiei sunt detectate nu numai de glucoreceptorii specializaŃi 174 . la un moment anume. Spre exemplu. În primul rând. dacă reducerea glicemiei este determinată de creşterea consumului la nivel tisular ea este receptată ca informaŃie iniŃială. Una şi aceeaşi informaŃie captată la nivelul aceluiaşi receptor poate avea. să se considere şi capacitatea quasitotalităŃii Ńesuturilor de a detecta în mod nespecific aceleaşi variaŃii. desigur. eliberată în procesele de reglare. efectori şi căi de conducere). În acest sens un rol esenŃial îi revine sângelui. Cauza principală. dar nu şi unică. componenta cea mai dinamică a mediului intern.

Primele trei fiind analizate şi cu alte prilejuri. însă. ci şi influenŃat de ea. Întrucât. neuronale etc. oricare Ńesut (organ) este nu numai informat cu privire la starea funcŃională a tuturor celorlalte. pe de o parte. musculare. Astfel. deci în însăşi capacitatea de a interveni prompt şi eficient în chiar procesul 175 . prin vascularizaŃie toate Ńin de sfera vegetativă. produse de însăşi funcŃionarea Ńesuturilor. ci şi cu vascularizaŃia care o face posibilă. b) vehicul pentru mesagerii hormonali (rolul de canal purtător). sângele previne accentuarea unor modificări fizico-chimice în anumite teritorii ale organismului. glandele endocrine nu sunt considerate organe efectoare. de semnificaŃia şi valoarea modificării produse într-un teritoriu al organismului şi. Prin unicitatea şi dinamica sa. Dacă prin Ńesutul specific organele efectoare pot aparŃine sferei somatice sau vegetative. Încât. De exemplu. În al doilea rând. vom face doar câteva remarci cu privire la ultimul rol jucat de sânge în integrare. prin care îi este condiŃionată realizarea funcŃiei. c) purtător de retroinformaŃii şi d) omogenizator al mediului extracelular prin dinamica lui sporită şi prin unicitatea sa. În al treilea rând. organul deŃine şi o vascularizaŃie proprie. pe lângă calitatea de a fi „obiect al integrării” (menŃinerea homeostaziei parametrilor săi fizici şi chimici). se impune a preciza că sângele. pe de altă parte.din zonele reflexogene şi hipotalamus. contribuind chiar şi în acest mod la integrare. În analiza arcului şi actului reflex neuroendocrin. deşi ele au această valoare (cele periferice în raport cu hipofiza şi aceasta din urmă în raport cu nucleii secretori ai hipotalamusului). activitatea unui organ efector trebuie pusă întotdeauna în legătură nu numai cu Ńesutul specific care o realizează. prin care îi este definită funcŃia. îndeplinind mai multe roluri în acest sens: a) sursă de informare pentru receptori (informaŃie iniŃială). cu dispoziŃie terminală în cadrul arcului. sistemul nervos ar putea fi grav afectat în funcŃionalitatea sa. de sensibilitatea proprie a fiecărui Ńesut faŃă de acea modificare. consecinŃele produse de modificarea natremiei vor fi mai puŃin spectaculoase decât cele produse de modificarea glicemiei. se impune ca în cadrul arcului reflex neuroendocrin să fie considerat drept efector organul în întregul său şi nu doar unul din Ńesuturile ce îl compun. în ambele cazuri ele vor fi mult mai pronunŃate la nivelul Ńesutului neural decât la nivelul Ńesutului conjunctiv. Aceasta este o regulă generală căreia nu i se poate sustrage nici una dintre componentele organismului. Pe lângă Ńesutul specific. participă el însuşi la realizarea integrării organismului. prin sensibilitatea foarte pronunŃată faŃă de asemenea modificări ale mediului intern. ci şi de celulele hepatice. ci un fel de „centri” endocrini intermediari cu rol de comandă asupra efectorilor finali. Asemenea influenŃe generalizate au consecinŃe ce depind.

diferenŃele dintre ele sunt remarcabile atât în ceea ce priveşte tipul şi numărul formaŃiunilor neuroendocrine implicate. în sensul că. sistemul neuroendocrin şi. stare cu pronunŃate efecte negative asupra întregii structuri bio-psiho-socioculturale a individului uman. în primul rând. implicit. a destrucŃiilor posibile (uzurii) şi a costurilor energetice. a unor succesive şi costisitoare (prin uzură şi consum energetic) procese de coordonare lipsite de rezultate imediate sau de perspectivă apropiată. În al patrulea şi ultimul rând. fără a împiedica schimburile. exercitate prin intermediul modificărilor produse în sânge de însăşi activitatea lor. prin el întreg organismul. iar pentru întreŃinerea ei în noile condiŃii este necesar reglajul. O astfel de situaŃie generează starea de stres. aceasta fiind funcŃie atât de natură şi amploarea modificării. trebuie remarcat că acestea pot afecta celulele atât în planul funcŃiei lor specifice sau în cel al metabolismului propriu. este suprasolicitat în direcŃia unor repetate încercări de restabilire a homeostaziei fără a o putea face integral. cât şi în ambele planuri. în cazul apariŃiei unei modificări semnificative în mediu. În împrejurarea în care modificările din mediu se succed la intervale scurte de timp şi în mod aleatoriu şi această situaŃie se extinde ca durată. În fine. perturbată de o modificare semnificativă din mediu (intern sau extern). doar valoare informaŃională şi numai în mică măsură şi dincolo de anumite limite şi valoare de factor de influenŃă asupra metabolismului Ńesutului neuronal. şi. sistemul neuroendocrin trebuie să decidă. pentru restabilirea homeostaziei. în privinŃa intensităŃii funcŃionale a acestora. mai cu seamă. în legătură cu influenŃele reciproce dintre Ńesuturi. direcŃia funcŃională optimă pe care va fi angajat organismul şi. abia în al doilea rând. nivelul de intensitate optimă a mecanismelor implicate în materializarea acesteia. încât la nivelul lichidului cefalorahidian ele au. „amortizează” efectul modificărilor sanguine într-atât. se impune cu necesitate. Din unghiul celor acum şi aici discutate se poate observa că. este necesară coordonarea. în ultimă analiză. sub forma unei estompări a influenŃelor posibil negative. Acest rol revine barierei hematoencefalice. în coordonare şi reglaj. Într-un paragraf anterior s-a făcut precizarea că integrarea constă.corectării acelor modificări. Deşi cele două faze au aceeaşi finalitate. se cuvine a preciza că activitatea de integrare neuroendocrină a organismului cuprinde două faze succesive: a) restabilirea homeostaziei şi b) întreŃinerea ei în timp. cât şi de gradul de sensibilitate a celulei şi de posibilităŃile de care ea dispune pentru a se proteja în faŃa lor. o anume protejare a sa faŃă de acestea. un ansamblu format din capilare (specifice) şi anumite celule gliale care. cât şi. Întrucât faza de restabilire survine în urma 176 . în cea mai mare măsură.

II – faze de stabilitate. a entropiei crescute a sistemului. La nivelul centrilor neuroendocrini ( care includ şi hipofiza) informaŃiile purtate de căile aferente sunt supuse unor procese de prelucrare bazate 177 . mecanismele integratoare sunt scăpate de sub control. Fig. ordinea sistemului fiind grav compromisă. circumstanŃe în care se include ca prezenŃă permanentă şi factorul de mediu care a produs afectarea. – factorul de mediu (solicitare) modificat şi cu acŃiune persistentă în timp XII. ea – faza de restabilire – trebuie considerată ca o fază de tranziŃie a sistemului între două stări posibile. starea de stres nu este altceva decât consecinŃa generalizată a prelungirii exagerate a fazei de tranziŃie. specifică noilor circumstanŃe ambientale. 65 Fazele integrării neuroendocrine ∆ P – variaŃia parametrilor ambientali. 65) şi sfârşeşte în momentul restabilirii homeostaziei. tocmai datorită disperării. Încât. specifică anumitor circumstanŃe ambientale (fig. FR – faza de restabilire a homeostaziei. necoordonată a mecanismelor integratoare în căutarea unei noi stări stabile. 2. Starea de stres devine astfel o stare de disperare funcŃională a organismului în care.afectării homeostaziei. F I. Arcul şi actul reflex neuroendocrin Orice modificare semnificativă din mediul extern sau intern este sesizată de un câmp receptor specializat (Fig. caracterizată de funcŃionarea alertată. 66). Încât starea de stres nu este altceva decât expresia fiziologică a unei nepermise prelungiri în timp a dezordinii funcŃionale.

Fig. vor avea niveluri calitative diferite. la nivelul diencefalului. MIM – mediul intern modificat de acŃiunea efectorului. 5 – cale eferentă endocrină spre efectori somatici sau vegetativi. 2 – cale eferentă nervoasă ce comandă direct eliberarea hormonului din glanda endocrină periferică ( este cazul medulosuprarenalei). însă. cele două laturi funcŃionale ale neuronilor fiind plenar exploatate. el fiind maxim pentru centrul cortical (scoarŃa în totalitatea ei). 6 – cale aferentă inversă nervoasă de la efectori somatici sau vegetativi. ca centru subcortical de cea mai mare complexitate. 4 – cale endocrină (stimuline hipofizare). 7 – cale aferentă inversă nervoasă de la exteroceptori. respectând aceeaşi ierarhie.sau interoceptor. 3 – cale eferentă nervoasă ce comandă efectorii musculari somatici sau vegetativi. Rezultatul prelucrării informaŃiilor este comanda. ca şi rezultatele lor. deducem că şi procesele de prelucrare. CNE – centru neuroendocrin (în care este cuprinsă şi hipofiza): GP – glandă endocrină periferică.atât pe funcŃia de sumator-integrator a fiecărui corp celular implicat. ci şi de o dublă natură: electrică (potenŃiale de acŃiune) şi chimică (hormoni). Mai mult chiar. 178 . R – extero. 8 – cale aferentă inversă nervoasă de la interoceptori şi visceroceptori. gradul de complexitate anatomo-funcŃională a centrilor este diferit. cât şi pe capacitatea neuronilor de a stabili între ei relaŃii sinaptice şi nonsinaptice. Cum. 1 – cale aferentă nervoasă. E – efectorul somatic sau vegetativ. 9 – care aferentă inversă umoral-hormonală. RAI – receptorul aferentaŃiei inverse extero – sau interoceptoare. MEM – mediul extern modificat de acŃiunea efectorului. MEI – mediul extern iniŃial. 66 Schema arcului reflex neuroendocrin S – stimul din mediul extern sau intern. sunt elaborate comenzi nu numai de un înalt nivel calitativ.

şi interoceptorilor (RAI). el fiind mai redus la nivelul centrilor nervoşi şi al căilor intranevraxiale prin protecŃia oferită de bariera hematoencefalică. Prin acŃiunea lor specifică efectorii produc modificări în mediul extern (MEM) şi /sau intern (MIM). Dată fiind existenŃa necesară a unui anumit grad de libertate funcŃională a efectorilor. prin mijlocirea extero. fie indirect (4) prin intermediul hipofizei (stimuline hipofizare). în cantitate mai mare sau mai mică. 66. ca mecanism şi efect local. 2) prin comenzi nervoase (medulosuprarenala). cât şi una indirectă prin valoarea glicemiei pe care o sporesc. cât şi receptorii. 3) respectiv sanguine (fig. 66. medulosuprarenalei şi hipofizei) prin reglarea calibrului vaselor de sânge care le irigă. 179 . răspunsurile date de fiecare dintre componentele arcului neuroendocrin sunt profund diferite. a cărui stare fizico-chimică este nu numai un rezultat. hormonii astfel eliberaŃi ajung cu sângele şi la centri (fig. 7. 66. dar unitare prin consecinŃa lor ultimă – integrarea. Asupra gradului de adecvare a răspunsului efectorilor centrii neuroendocrini sunt informaŃi pe căi aferente inverse (fig. La rândul lor. catecolaminele descărcate de medulosuprarenală vor exercita atât o influenŃă directă ca hormoni. un anumit hormon. 9) prin acŃiunea directă a hormonilor şi parametrilor plasmatici. 5). 9) pe care nu numai că îi informează cu privire la modul în care glandele au răspuns la comenzi (feed-back). ci şi o condiŃie – aici informaŃională – a funcŃionării acestora. pe lângă cele ale hormonilor înşişi. În acelaşi timp trebuie considerate şi influenŃele unitare exercitate asupra componentelor arcului prin intermediul consecinŃelor generale determinate de hormoni. centrii neuroendocrini controlează activitatea metabolică (sinteza hormonilor) a tuturor glandelor endocrine (inclusiv a paratiroidei. controlează eliberarea hormonilor din cvasitotalitatea glandelor periferice fie direct. 66. Comenzile nervoase şi endocrine ajung la efectori (E) pe căi neuronale (fig. Dacă. 8) atât nervoase. ci îi influenŃează. În baza acestor retroinformaŃii (feedback) centrii neuroendocrini pot interveni corector în activitatea efectorilor.Între centrii neuroendocrini şi glandele endocrine periferice se realizează legături complexe ce asigură intercondiŃionarea lor funcŃională. Atât centrii nervoşi şi glandele. Subliniem şi cu acest prilej importanŃa faptului că toate componentele arcului reflex neuroendocrin se află sub influenŃa unui mediu intern comun. 66. modificarea produsă în mediu de acŃiunea de răspuns a acestora poate fi conformă cu comanda primită sau poate să se abată de la aceasta. prin natura şi mărimea lor. influenŃele modificărilor din mediul intern sunt unitare. Spre exemplu. doar gradul de influenŃare va fi diferit. (fig. căile de conducere şi efectorii vor suferi acelaşi tip de influenŃe atunci când în sânge va fi prezent. În al doilea rând. cât şi sanguine (fig. direct sau indirect. În primul rând. în activitatea lor. 66.

XII. între acestea şi celulele beneficiare transportul fiind asigurat de un alt sistem specializat în acest sens (sistemul circulator).1. Desigur. dar refacerea şi întreŃinerea ei se realizează. a organismului şi a homeostaziei sale. Această contradicŃie îşi are originea în calitatea de sistem deschis a oricărei celule şi în faptul că lichidul interstiŃial. tocmai realizarea lui. la oricare dintre valorile cuprinse între o limită minimă (în condiŃii bazale) şi una maximă (în condiŃii de activitate intensă) se impune cu necesitate adecvarea cantitativ-calitativă a intrărilor şi ieşirilor la aceste oscilaŃii ale metabolismului. unele asigurând intrări în mediul intern (sistemul digestiv şi respirator). ci el se situează.Deşi în limbaj curent termenul de homeostazie este utilizat şi în legătură cu parametrii individuali ai mediului intern. În această ipostază homeostazia reprezintă rezultatul final al activităŃii integratoare a sistemului neuroendocrin. unic şi indivizibil. în funcŃie de anumiŃi factori – interni şi / sau externi –. în realitate homeostazia este o stare ce caracterizează organismul ca întreg şi nu părŃile componente. centri şi efectori aceasta nu dă dreptul la considerarea fragmentară a sistemului neuroendocrin. Permanenta adecvare este asigurată de mecanismele integratoare neuroendocrine. a glucozei etc. vorbindu-se frecvent de homeostazia calciului. Dacă perturbarea homeostaziei pe o anumită cale implică în mai mare măsură anumiŃi receptori. fiecare purtând amprenta unei anumite specializări în plan fizic sau chimic. 3. 3. Integrarea neuroendocrină în plan termic Homeostazia organismului poate fi perturbată şi pe calea variaŃiilor termice. o distruge. 180 . altele – ieşiri din acesta (sistemul excretor şi respirator). XII. ea fiind măsura nivelului redus al entropiei sale. homeostazia mediului intern este o stare pe care metabolismul celular o pretinde şi pe care. homeostazia poate fi perturbată pe diverse căi. Cauzele acestor variaŃii pot fi exogene sau endogene. este un bun comun şi limitat cantitativ. Mijloacele fiziologice prin care se asigură constanŃa fizico-chimică a mediului intern (homeostazia) sunt reprezentate de sisteme de organe specializate în realizarea schimburilor dintre acesta şi mediul extern organismului. ca partener în realizarea schimburilor. Integrarea neuroendocrină a mediului intern Exprimând o condiŃie a existenŃei sistemului viu. în toate cazurile. iar sensul lor negativ sau pozitiv.. prin intervenŃia aceluiaşi sistem integrator neuroendocrin. Întrucât nivelul metabolismului nu este constant în timp. Pentru ilustrarea acestei realităŃi vom face o analiză sumară a integrării neuroendocrine a organismului în condiŃiile perturbării homeostaziei pe câteva dintre multiplele căi posibile.

chiar dacă pentru aceasta se plăteşte un important tribut energetic. În legătură cu recepŃia termică de la nivelul musculaturii scheletice trebuie reŃinut faptul că. Când temperatura suprafeŃei externe a corpului scade sub o anumită limită. şi contractură în zone mai profunde (frisonul). iar disiparea căldurii astfel produse – prin vasodilataŃie în alte zone decât cele superficiale. mucoase etc. ambele categorii având o finalitate comună: restabilirea şi întreŃinerea homeostaziei afectată în plan termic. iar cele cu origine internă formaŃiunile receptoare specializate din zonele reflexogene. sistemul integrator determină generarea unor efecte de mai mică sau de mai mare amploare. prin răspunsul lor specific. Căile neuronale ce conduc aceste informaŃii se distribuie atât la centri subcorticali. pe de o parte. Totuşi. la nivelul căruia se închid arcuri reflexe mai puŃin rapide şi modulare. mecanisme comportamentale. la o nouă 181 . dincolo de care este periclitată însăşi existenŃa Ńesuturilor ce o formează şi în condiŃiile în care termogeneza internă s-a accentuat. pe de alta. datorită rolului ei primordial de retroinformare a centrilor nervoşi cu privire la activitatea acestor efectori. mult mai complexe. Pentru o variaŃie exogenă în sens negativ centrii subcorticali elaborează comenzi ce vor fi transmise direct pe căi neuronale şi / sau indirect pe căi hormonale la acei efectori care. ea este specializată numai pentru variaŃiile în sens pozitiv.VariaŃiile termice negative sau pozitive cu origine externă angajează formaŃiunile receptoare dispuse la interfaŃa organism-mediu extern. respectiv efecte pasagere sau durabile în timp. reducerea pierderilor de căldură se asigură prin vasoconstricŃie în zonele de contact cu mediul extern. reprezentată de tegument. acoperirea corpului etc. reducerea pierderilor de căldură spre exterior şi. generarea de căldură şi disiparea ei în mediul intern. dar mai cu seamă de durata ei. aflate în contact cu mediul intern şi pe cele din muşchii scheletici. atunci sistemul neuroendocrin declanşează vasodilataŃie periferică restabilind starea termică a învelişului corporal. Nivelul vasodilataŃiei periferice este astfel stabilit încât să se asigure un raport optim pentru organism între cantitatea de căldură generată la interior şi cea pierdută la exterior. când acest tribut depăşeşte o anumită limită sistemul neuroendocrin declanşează. la nivelul cărora se închid arcuri reflexe rapide şi standardizate.. Asemenea acte comportamentale se însuşesc prin condiŃionare reflexă încât. pentru scăderi mai mari. Când durata variaŃiei negative este mică. generarea de căldură prin contractură musculară în aceleaşi zone superficiale (piloerecŃie).). în prelungirea mecanismelor fiziologice simple. dar şi mult mai eficiente (adăpostirea. sunt capabili să determine. cât şi la centrul cortical. În funcŃie de mărimea variaŃiei negative. pentru scăderi mici ale temperaturii externe sau în prima fază a celor mai mari. cele în sens negativ (sub limita optimă) nefiind posibile din cauza permanenŃei tonusului muscular.

prin aceea că ea ar influenŃa un centru hipotalamic responsabil de instalarea stării de „saŃietate”. oricum. va inhiba actul alimentaŃiei mai târziu decât în condiŃii termice normale. Încât. asigurat printr-o accentuare a apetitului culinar tocmai ca o consecinŃă a temperaturii scăzute. aşa cum se întâmplă în timpul somnului. comportamentele sunt declanşate de la prima fază fiziologică sau chiar anticipat. Presupunerea nu este absurdă. dar care anunŃă posibila pierdere de căldură. pierderea de căldură spre exterior se face prin iradiere asigurată de 182 . Într-o primă fază. selectează soluŃiile cele mai simple şi mai eficiente din mai multe posibile. În timpul somnului un rol esenŃial revine actelor comportamentale atât la om. în scopul compensării. măreşte rata catabolizării în direcŃie energetică a glucidelor. lipidelor şi chiar a protidelor. dar ea vizează o soluŃie prea complicată pentru natura vie care. Întrucât centrul saŃietăŃii funcŃionează şi în condiŃii de temperatură optimă a organismului. În cazul hipertermiei de origine externă sistemul neuroendocrin determină intrarea în acŃiune a unor efectori prin care se asigură creşterea pierderii de căldură şi reducerea generării ei în interior. ceea ce determină un aport alimentar crescut. ar trebui să-i recunoaştem acestuia capacitatea de a primi şi prelucra două categorii de informaŃii: chimice şi termice. este fapt dovedit. Datorită pierderii prelungite de căldură întreg metabolismul energetic se stabilizează la valori mai ridicate şi se orientează spre lipogeneză. nu cea mai probabilă. fie prin acŃiunea directă asupra lui a temperaturii mai reduse a sângelui. al anesteziei generale şi în unele stări patologice. abia din acest motiv. În condiŃiile în care organismul pierde în exterior căldură şi. totuşi. creşterea aportului culinar este mai mult o consecinŃă indirectă decât directă a scăderii temperaturii pe perioade mai lungi. Când variaŃia termică negativă rămâne durabilă atunci sistemul neuroendocrin declanşează efecte fiziologice şi comportamentale mai profunde şi persistente (adaptări). fie prin intermediul unor căi nervoase aferente acestuia. De asemenea. Deşi se susŃine că însăşi scăderea temperaturii ar fi cauza creşterii apetitului culinar. pe lângă acŃiunile deja amintite şi altele cu acelaşi sens. nu există dovezi experimentale certe în acest sens. în plan comportamental. tocmai reducerea concentraŃiilor acestora în sânge reprezintă un semnal major şi suficient pentru centrul saŃietăŃii care. orientate în direcŃia reducerii pierderilor. Fără a exclude această modalitate de răspuns a centrului hipotalamic se impune a sublinia că ea nu este unica posibilă şi. aşa cum sunt grăsimile de origine animală. în baza unor informaŃii de altă natură. VariaŃiile în sens negativ cu origine internă pot să apară numai în condiŃiile scăderii metabolismului sub nivelul bazal. organismul este orientat preferenŃial spre alimente mai puternic calorigene.experienŃă de acelaşi tip. cât şi la animale.

ei informând centrii cu privire doar la creşterea temperaturii mediului intern. prin alte căi aferente cu privire la creşterea temperaturii locale din muşchi. Eliminarea apei plasmatice nu are un scop în sine. dar toate având aceeaşi finalitate. Integrarea neuroendocrină în plan chimic Homeostazia mediului intern poate fi afectată şi prin variaŃiile în sens pozitiv sau negativ ale concentraŃiilor sanguine ale componentelor chimice: oxigen. deşi fac parte din aceeaşi categorie. reducerea efortului fizic etc. În funcŃie de calitatea (semnificaŃia) componentei chimice şi de valoarea abaterii sale în mediu sunt angajate arcuri reflexe distincte. Integrarea internă a organismului în plan chimic este mult mai complexă şi mai nuanŃată decât cea în plan termic. Hipertermia de origine internă se produce. fie şi a unei acŃiuni directe a temperaturii ridicate asupra centrului saŃietăŃii. prin evaporarea lichidului de transpiraŃie. În acest caz însă. în primul rând. 183 . 3. pe reducerea reacŃiilor metabolice exergone şi. în al doilea rând. ioni minerali. Cauzele acestor variaŃii pot fi exogene sau endogene. în condiŃii fiziologice. Modalitatea chimică. În fine. Cei situaŃi în zonele reflexogene fac parte din aceleaşi arcuri implicate în hipertermia de origine externă. generând grave modificări de excitabilitate. lichidul eliminat are temperatura normală a sângelui din vasele periferice (transpiraŃie „rece”). Precizarea este necesară întrucât există şi o eliminare de apă cu scop în sine: când presiunea sângelui creşte brusc peste o anumită valoare (starea hipertensivă). cât şi spre mediul intern (interoceptori chimici). Facilitarea pierderilor de căldură prin iradiere şi evaporare este asigurată prin declanşarea unor acte comportamentale adecvate: vestimentaŃie uşoară şi de culori deschise. dioxid de carbon. eliminarea unei cantităŃi de apă plasmatică devine benefică prin reducerea volemiei. pe scăderea aportului alimentar ca urmare fie a reducerii catabolismului. ci ea se realizează pentru a transporta la exterior căldura aflată în exces. numai în consecinŃa unui efort muscular intens şi de durată.2. cât şi din sarcolemă. situaŃie ce trebuie evitată întrucât prin aceasta poate spori fluiditatea fosfolipidelor atât din membranele dendritelor şi axonilor aparŃinând inervaŃiei muşchiului. Receptorii implicaŃi. diminuarea generării interne de căldură se bazează. nu şi cu privire la cauza ce a provocat-o. substanŃe organice. în faza următoare. sunt nu numai dispuşi în zone corporale diferite. evitarea surselor de căldură. XII. cât şi procesul contractil în sine. în urma cărora au de suferit atât coordonarea şi reglarea mişcărilor.vasodilataŃia periferică şi. ci şi integraŃi în arcuri reflexe distincte. Cei dispuşi la nivelul musculaturii scheletice intră în grupa proprioceptorilor şi ei informează alŃi centri (cu excepŃia celui cortical). provenit din plasmă. motiv pentru care senzorii chimici sunt orientaŃi atât spre mediul extern (exteroceptori chimici).

Cei doi receptori sunt implicaŃi şi în numeroase alte reflexe ce asigură integrarea organismului pe alte planuri decât cel ce vizează constanŃa chimică a mediului intern. AlŃi chemoreceptori orientaŃi tot spre mediul extern. Aceste intrări de substanŃă sunt necesare menŃinerii compoziŃiei chimice constante a mediului intern în condiŃiile în care aceasta este permanent afectată de consumurile celulare. actele reflexe exteroceptive au ca finalitate prevenirea modificării chimice a mediului intern (sunt anticipative). receptorii olfactiv şi gustativ nu participă la îndeplinirea acestui rol. centri declanşând reflexe de oprire a accesului la zonele de schimb atunci când sunt prezente în concentraŃii decelabile substanŃe străine intereselor organismului. Este de remarcat faptul că la nivelul tubului 184 . căi ce reprezintă principalele porŃi de intrare spre mediul intern a componentelor chimice de bază: oxigen. De asemenea. sunt localizaŃi în zona submucoasă a pereŃilor stomacului. Dispuşi în primul compartiment al căilor respiratorie şi digestivă cei doi receptori informează centri neuroendocrini cu privire la compatibilitatea aerului şi alimentului sub raportul purităŃii. duodenului şi intestinului. cât şi indirect. În baza acestor informaŃii centri nervoşi pot executa un control eficient asupra tuturor organelor implicate atât direct. spre deosebire de cele interoceptive care au ca finalitate corectarea modificării chimice deja produsă în mediul intern (sunt constatative). multe dintre acestea servind integrarea organismului şi în alte planuri decât cel pur chimic. deşi mai rar consideraŃi ca atare. Receptorul olfactiv nu este specializat în detectarea concentraŃiei O2 (şi a CO2) din aer. Deşi menŃinerea constanŃei chimice interne necesită corelarea valorică între intrări şi ieşiri. iar aceasta nu este posibilă fără un control al celor dintâi. Ca şi în cazul modalităŃii termice şi aici receptorii orientaŃi spre exterior vor asigura declanşarea unor acte reflexe mai complexe. prin comenzi hormonale adresate aceloraşi efectori şi celulelor secretorii. atunci când sunt implicate în integrarea chimică internă. substanŃe minerale şi substanŃe organice. Cei mai cunoscuŃi dintre chemoreceptorii orientaŃi spre mediul extern sunt localizaŃi la nivelul primului compartiment al căilor respiratorii (receptorii olfactivi) şi digestivă (receptorii gustativi). asigură o mare diversitate de răspunsuri reflexe. apă. prin comenzi nervoase adresate musculaturii netede din vasele sanguine şi pereŃii organului cavitar. după cum nici cel gustativ în decelarea conŃinutului de proteine. de eliminările necesare şi de unele pierderi inevitabile spre exterior. lipide.deŃinând o gamă foarte largă de specializări la nivelul câmpurilor receptoare. totuşi. conŃinut rezultat din transformările fizico-chimice ale alimentului (parte a mediului extern) produse de secreŃia specifică din fiecare zonă. Ei informează centri nervoşi cu privire la compoziŃia chimică a conŃinutului acestor organe cavitare. glucide sau substanŃe minerale din alimente.

nu şi anatomică. Apa exogenă este de provenienŃă alimentară şi. alături de mecano. una de intrare şi alta de ieşire. Când capacitatea sistemului local este depăşită de realitate. deci eficienŃă în integrarea chimică.digestiv. degrevând astfel centrii axuluicerebrospinal de o mare parte din sarcinile integrării acestora şi asigurând o mai mare promptitudine a răspunsurilor.) asigură un control local al activităŃii tuturor organelor implicate în activitatea digestivă. dată fiind complexitatea sporită a proceselor ce au loc aici. cât şi la ieşirea din mediul intern. Deşi unitară prin aspectele ei generale. are o dublă provenienŃă: exogenă şi endogenă. în fapt. din acest motiv. la nivelul zonelor reflexogene din pereŃii arteriali. Chemoreceptorii orientaŃi spre mediul intern. Cea endogenă este de provenienŃă metabolică rezultând la nivel celular din 185 . În aceste condiŃii. Plexurile intramurale (Meisner şi Auerbach) şi celulele proprii secretoare de hormoni digestivi (gastrina. ea face obiectul schimburilor cu ambientul atât la intrarea. nu numai declanşate. Pentru a înŃelege acest aspect esenŃial este necesar să recurgem la o simplificare ce nu denaturează fondul problemei aflată în discuŃie. în grupa componentelor anorganice ale mediului intern apa ocupă un loc aparte întrucât ea. În acest mod se câştigă timp. care scaldă celulele şi care se află în relaŃii de schimb cu mediul extern. subordonat celui general al organismului. Prin poziŃia pe care o ocupă în arborele circulator chemoreceptorii interni sunt în măsură să informeze centrii neuroendocrini cu privire la modificările apărute imediat ce sângele a părăsit inima. Vom considera mediul intern ca pe un spaŃiu lichid închis – cum şi este în realitate –. mediate de două bariere de transfer. prin transformare într-o altă componentă. Spre exemplu. spre componenta cea mai dinamică a acestuia – sângele. se realizează în cea mai mare măsură tot prin mijlocirea celui dintâi. atunci când acesta a ajuns la Ńesuturile beneficiare. abia atunci se impune intervenŃia centrilor nevraxiali care. sunt localizaŃi. prin depozitare în spaŃiile intracelulare. indiferent dacă aceasta se produce prin eliminare la exterior. astfel încât. sau când apar modificări majore în starea organismului sau în circumstanŃele ambientale. intervenŃiile corectoare sunt deja în curs de derulare. integrarea în plan chimic a mediului intern prezintă unele particularităŃi legate de natura anorganică sau organică a componentelor implicate. colecistokinina. sau prin consum ca atare la nivel celular. însă. s-a impus cu necesitate realizarea unui subsitem neuroendocrin propriu. DistincŃia între acestea este doar funcŃională.şi termoreceptori. homeostazia devine o consecinŃă a echilibrării cantitativ-calitative dintre intrare şi ieşire. una şi aceeaşi barieră putând îndeplini ambele roluri. VIP etc. O asemenea considerare a homeostaziei este valabilă însă numai dacă dăm termenului de ieşire înŃelesul mai larg de reducere a concentraŃiei sanguine a unui component. spre deosebire de toate celelalte.

de exemplu cel de K+. În aceste circumstanŃe hormonale şi ionice se va reduce şi afinitatea proteinelor plasmatice pentru calciu. ci doar în funcŃionarea lui. pentru cea de-a doua. mecanismele neuroendocrine. care vor opera exclusiv la nivelul intrărilor şi eliminărilor. Pentru ilustrarea mecanismelor generale de integrare în plan chimic şi a diferenŃelor ce apar între reglarea concentraŃiilor componentelor anorganice şi ale celor organice ne vom opri asupra calciului – pentru prima categorie – şi asupra aminoacizilor. menŃinerea ei la valori normale beneficiind de cele mai prompte şi eficiente mecanisme de reglare. Nu trebuie neglijat faptul că anumite modificări hormonale. Când variaŃia calcemiei este de sens pozitiv. ea face obiectul schimburilor doar la ieşirea din mediul intern. poate şi din acest motiv. prin scăderea absorbŃiei intestinale şi a sporirii ieşirii lui din mediul intern prin creşterea eliminării urinare şi – dacă procesul de osificare nu este încheiat – prin sporirea. a cărui concentraŃie în forma liberă (ionică) este astfel diminuată. În cazul în care ar fi vorba de un alt ion. a reŃinerii lui la nivelul oaselor. acŃionează în direcŃia reducerii intrării acestui ion din mediul extern. Legarea de proteinele plasmatice este operantă şi în acest caz. insuficient probată. Dimpotrivă. din acest motiv. acizilor graşi şi monozaharidelor. ca şi creşterea în sine a acesteia. De aici şi rolul redus pe care l-ar putea juca receptorii specializaŃi din zonele reflexogene. când variaŃia este de sens negativ acŃiunile neuroendocrine vor spori intrările. Sporirea eficienŃei reglajului în acest caz se realizează prin autonomizarea paratiroidei faŃă de hipotalamus şi hipofiză în ceea ce priveşte eliberarea parathormonului şi calcitoninei. IniŃierea mecanismelor neurohormonale însă se bazează aici pe existenŃa receptorilor specifici situaŃi în zonele reflexogene. alături de cea exogenă. a căror existenŃă este. valoarea normală a concentraŃiei sale în sânge (kaliemia) va fi menŃinută prin mecanisme neuroendocrine. care nu are implicaŃii majore în constituŃia organismului. generale şi locale. Fiind vorba de 186 . lipemiei şi glicemiei mecanismele neuroendocrine operează într-o modalitate cu totul diferită şi la alte niveluri decât barierele de intrare-ieşire. produse în consecinŃa creşterii calcemiei. generale şi locale. între anumite limite. vor reduce eliminările şi. Pentru menŃinerea la valori constante a proteinemiei.arderea în scop energetic a hidrogenului şi. eliberarea lui de la acest nivel contribuind la restabilirea valorii normale a calcemiei. pot determina sporirea afinităŃii unor proteine plasmatice şi chiar celulare (calmodulina) faŃă de ionul de calciu. la nevoie vor mobiliza o parte din calciul existent în oase. Datorită implicării ionului Ca2+ în numeroase şi importante procese fiziologice calcemia reprezintă unul dintre parametrii chimici cei mai importanŃi. În acelaşi sens operează şi sensibilitatea sporită a Ńesuturilor excitabile – în special a celui nervos şi endocrin – faŃă de variaŃiile calcemiei.

ceea ce nici nu ar fi fost posibil. reŃinută şi dezvoltată în evoluŃie. Când necesităŃile o impun şi circumstanŃele o permit. deloc neglijabil. fiecare specie heterotrofă prezintă un anumit profil nutriŃional. organ ce are valoarea unei „uzine chimice” pentru organism şi nu pe aceea de glandă digestivă anexă. 187 . Este. singura sursă din care acestea pot fi obŃinute este reprezentată de alimentele de origine animală şi / sau vegetală. cuprins în vasele venoase ce părăsesc tubul digestiv şi care se adună într-un vas unic ce merge la ficat (vena porthepatică) unde se recapilarizează. constă în armonizarea ofertei cu cererea prin adecvarea celei dintâi la cea din urmă. în interiorul cărora se dezvoltă adevărate lanŃuri trofice. însă. SoluŃia optimă. ci şi de cele ale „metabolismului” ecosistemelor. în fond. adecvare ce se realizează însă nu prin modificarea cantitativ-calitativă a mediului extern. reclamată de homeostazia mediului intern cu stringenŃă şi oferta discontinuă şi în cantităŃi variabile. La nivelul barierei intestinale (intrare) acestea sunt transferate din mediul extern (fig. Contrarietatea este accentuată în plan calitativ întrucât alimentele nu conŃin proteine. disponibilizată de mediul extern cu zgârcenie. la toate acestea adăugându-se discontinuitatea distribuŃiei spaŃio-temporale a componentelor (plante şi animale) fiecărui profil. lipide. fără a depăşi însă capacitatea maximă de prelucrare. organismul manifestă tendinŃa naturală de a încărca tubul digestiv cu cât mai multă hrană. este oferită de ficat. în ultimă analiză. acizi graşi. are loc hrănirea organismului (la om alimentaŃia). ca unii indivizi să piardă parŃial (slăbire prin subnutriŃie) sau total (moarte prin inaniŃie).substanŃe organice pe care organismele heterotrofe (om şi animale) nu sunt capabile să le sintetizeze din substanŃe anorganice. raŃiunea ultimă a apariŃiei şi dezvoltării sale. lipide şi glucide în proporŃiile reclamate de homeostazie. Din motivele arătate mai sus. monozaharide). ci prin interpunerea ficatului între cele două medii – extern şi intern – şi preluarea de la cel dintâi a rolului de ofertant direct de substanŃă organică pentru cel de-al doilea. Cum. polizaharide) sunt aduse la forme mai simple cu moleculă mică şi absorbabile (aminoacizi. substanŃele nutritive complexe (proteine. impus nu numai de necesităŃile metabolismului individual. EsenŃa funcŃională a acestui organ. În urma proceselor de digestie. 67) într-un compartiment limitat al mediului intern. în aceste condiŃii procurarea hranei devine. sau total pentru indivizii aceleiaşi specii. ca în orice luptă. şi cum aceste profiluri se pot suprapune parŃial pentru specii diferite. fără pierderea proprietăŃilor esenŃiale ale substanŃelor din care au provenit. o adevărată luptă pentru existenŃă. semnalizată prin apariŃia senzaŃiei de saŃietate. Apare astfel o situaŃie contradictorie între cererea continuă şi în cantităŃi cvasiconstante de substanŃă organică. o luptă pentru resurse organice şi. există şi aici riscul.

dar ea ar fi contraindicată deoarece ar împiedica absorbŃia integrală şi rapidă a substanŃelor atât de necesare şi greu de procurat. CompoziŃia lui este astfel decisă exclusiv de procesele de absorbŃie. cantitatea totală a acestora. AH – artera hepatică. ca şi proporŃia dintre ele. VPH – vena porthepatică cu origine digestivă. reflectând doar valoarea nutritivă a alimentului. b) stabilirea proporŃiilor specifice dintre proteine. lipide şi glucide prin interconversia lor metabolică (acidul piruvic fiind nu numai un termen final comun în catabolizarea aminoacizilor. Prin activitatea lor specifică hepatocitele realizează: a) transformarea unor aminoacizi (dar şi a unor acizi graşi) nonself în aminoacizi (acizi graşi) specifici organismului individual. Unele dintre ele vor fi analizate pe parcurs.Fig. La nivelul capilarelor portale substanŃele organice sunt transferate din sânge la hepatocite în forma în care au fost absorbite. ME – mediu extern Pentru sângele portal homeostazia nu numai că nu este necesară.F – ficat. VSH – vena suprahepatică. Ficatul îndeplineşte şi numeroase alte roluri. ci şi un termen iniŃial în anabolismul acestora) şi c) transformarea excedentului de substanŃă organică în substanŃă de rezervă depusă pe termen scurt (glicogenul hepatic) sau pe termen lung (lipidele adipoasei). acizilor graşi şi monozaharidelor. TD – tub digestiv. 1. punctat cu detalii doar în măsura în care ele s-au dovedit strict necesare înŃelegerii mecanismelor de care ne ocupăm aici. el fiind cuprins într-un compartiment limitat. dar acestea sunt subsidiare în raport cu cele analizate aici din perspectiva integrării în plan chimic. să 188 . După acest excurs. 67 Rolul esenŃial al ficatului în menŃinerea constantă a concentraŃiilor substanŃelor organice. AI – artera intestinală.

Prin analogie se poate stabili mersul proceselor şi pentru cazurile în care modificarea iniŃială vizează glicemia sau lipemia. Sunt necesare informaŃii concomitente şi cu privire la concentraŃiile celorlalte substanŃe organice.revenim la problema integrării în plan chimic în care sunt implicaŃi interoceptorii pentru substanŃele organice. aşa cum se întâmpla în cazul celor anorganice. Numeroase specii de animale. ficatul este obligat să-şi asigure rezerve de materii prime. a determinat şi apariŃia unor acte comportamentale ale organismului îndreptate în acelaşi sens. sporirea proteinemiei se asociază cu hipoglicemie sau hipolipemie. caz în care Ńesuturile adipoase sunt implicate ca efectori finali. însă. Interpus ca mijlocitor activ între cele două medii – cel extern. Integrarea neuroendocrină. Ca efector principal în asemenea cazuri ficatul va da curs comenzilor primite restabilind concentraŃiile şi raporturile normale dintre substanŃele organice. respectiv în acizi graşi plasmatici (liponeogeneză). la vasele de sânge şi celulele regiunii efectoare). că centrii nervoşi sunt informaŃi de receptorii zonei reflexogene cu privire la sporirea concentraŃiei aminoacizilor în sânge. pe căi hormonale prin intermediul hipofizei (la glandele periferice care pot fi implicate. comenzile neuroendocrine vor indica transformarea în aminoacizi (proteoneogeneză) a uneia dintre celelalte două substanŃe. Adevăratul şi unicul ofertant de substanŃă organică pentru mediul intern este ficatul în calitatea sa de uzină chimică a organismului. atunci excesul de aminoacizi va fi convertit parŃial în glucoză (gluconeogeneză). atunci comenzile nervoase şi endocrine vor cuprinde indicaŃia reducerii concentraŃiei aminoacizilor prin transformarea lor în grăsimi de rezervă. centrii nervoşi. Când concentraŃia uneia dintre substanŃe creşte în sânge. Din cele de până aici rezultă că pentru substanŃele organice menŃinerea constantă a concentraŃiilor şi raporturilor dintre acestea nu implică echilibrarea între intrările digestive şi ieşirile renale. care îl aprovizionează discontinuu cu materii prime şi cel intern. pe căi neurale (în special la vasele de sânge ale regiunii). Să admitem. dimpotrivă. care îi solicită continuu materii finite. informaŃi de chemoreceptorii din zonele reflexogene. prin care se realizează în timpul evoluŃiei această acordare cantitativ-calitativă. Doar în baza acestei singure informaŃii centrii nu pot elabora o comandă completă întrucât efectorului trebuie să i se indice şi calea metabolică prin care să se realizeze corecŃia. trimit comenzi la regiunile efectoare atât direct. Dacă. depuse în adipocite. cât şi indirect. mobilizată fie din plasmă – dacă concentraŃia ei o permite –. fie din depozitele temporare (glicogenul hepatic) sau permanente (trigliceridele adipoase). proteinemia se reduce. independent de poziŃia ocupată în scara 189 . cu titlu de exemplu. Când. Dacă sporirea proteinemiei se asociază cu valori normale ale lipemiei şi glicemiei. restul luând calea depozitelor lipidice.

evolutivă. Cu atât mai mult cu cât metabolismul. bazate pe cunoaştere. deci. În această ipostază celulele nu pot fi generatoare de homeostazie. Sângele portal care vine de la tubul digestiv şi scaldă hepatocitele nu este homeostazat. dependentă de constanŃa fizico-chimică a partenerului extern. să fie degrevate în cât mai mare măsură de sarcina interconversiei substanŃelor organice. în fond. altcineva trebuie să le-o ofere. o cerinŃă reclamată de celule care. de menŃinerea unei „homeostazii” a ambientului. cel puŃin nu în aceeaşi măsură ca restul celulelor. Or. De aici se naşte concluzia: ca generator de homeostazie. conŃinutul lui în proteine. La acest punct al discuŃiei se impune o ultimă precizare. În fapt. Homeostazia mediului intern nu numai în plan chimic. Încât. menŃinerea homeostaziei sale devine. Ea este o condiŃie necesară desfăşurării metabolismului. deci să se bucure de homeostazie proprie. lipide şi glucide fluctuând între limite extrem de largi. dar cu o organizare superioară a sistemului neuroendocrin. Ele o pretind. la restabilirea şi întreŃinerea homeostaziei mediului intern în plan chimic vizând substanŃele organice Ńesuturile beneficiare nu pot contribui. astfel. ci în general. tocmai acesta este adevărul. Considerată ca o condiŃie a vieŃii homeostazia este o stare necesară spaŃiului intracelular. prin care se urmăreşte. desfăşoară în acest sens acŃiuni raŃionale complexe. este necesar ca şi acesta din urmă să fie constant în plan fizico-chimic. energie şi informaŃie cu mediul intim extracelular (mediul intern al organismului). fiinŃă bio-psiho-socio-culturală. nu deŃine un scop în sine. în general şi ficatul. care o reclamă în mod imperios. la transformarea mediului extern într-un ofertant cât mai apropiat valoric de calitatea de ofertant direct deŃinută de ficat. Toate acestea ducând. homeostazia 190 . la rândul ei. Singurul generator de homeostazie organo-chimică este ficatul. tocmai prin desfăşurarea lui o distruge în mod necesar. Cum şi mediul intern realizează schimburi cu cel extern. ficatul (hepatocitele) nu poate fi şi beneficiarul ei. Omul. Integrarea neuroendocrină în mediul extern Cele două planuri – intern şi extern – nu constituie obiective distincte ale integrării. astfel încât organismul. prin aceasta. pe lângă realizarea de rezerve alimentare. deŃin calitatea de beneficiari ai homeostaziei. Optimul entropic este exprimat în plan fiziologic de homeostazie. Pentru ca ea să se menŃină în condiŃiile realizării schimburilor de substanŃă. fie neprelucrate (veveriŃă). 4. desfăşoară instinctiv acte comportamentale de stocare în exterior a alimentelor fie după o prealabilă prelucrare (albine). a sistemului viu supraunitar – organismul. şi o structurare a profilurilor alimentare şi a comportamentelor. XII. în special. ci doar fazele unui proces unitar menit să asigure nivelul optim scăzut al entropiei sistemului viu elementar – celula – şi.

interior şi intracelular – variaŃiile parametrilor fizico-chimici se petrec între limite valorice ce se restrâng progresiv în aceeaşi ordine. şi integrarea organismului în ambient vizează aceleaşi planuri. prin variaŃiile ei calitativ-cantitative. după cum s-a demonstrat. Deşi. Dacă faŃă de unele dintre acestea celula se poate apăra. valoarea intrinsecă a acestuia nu poate fi redusă la suma 191 . şi substanŃe care. în fond de grade diferite de structurare pornind de la componentele subcelulare şi ajungând până la sistemele de organe ce compun organismul. şi un rol preventiv. determinând reacŃii de evitare a unor asemenea impacte. energetic şi informaŃional. Numai sub acest ultim aspect suntem îndreptăŃiŃi să vorbim de niveluri de integrare diferite. integrarea este un proces unitar. RelaŃiile de schimb dintre mediul extern şi mediul intern nu au scop în sine. ci şi de informaŃie. RelaŃiile organismului pluricelular cu mediul extern se desfăşoară în trei planuri: material (substanŃă). faŃă de altele – aşa cum sunt substanŃele cu dublă solubilitate (în apă şi lipide) – ea este total vulnerabilă. iar acestea prin mijloace biochimicbiofizice. ci ca modalităŃi de asigurare a homeostaziei propriu-zise din spaŃiul intracelular. Pentru situaŃiile în care reacŃiile de evitare nu au fost eficiente organismul în ansamblul său şi celulele dispun de mecanisme interne de neutralizare şi /sau de estompare a efectelor produse de asemenea impacte. Ca urmare. dar diferite în formele de realizare. prin natura lor chimică pot accede în mod ilicit la nivelul mediului intern şi de aici în spaŃiul intracelular. mijloacele prin care se realizează şi se menŃine homeostazia în cele trei spaŃii sunt de complexitate diferită: biochimice şi biofizice în spaŃiul celular. Tocmai din acest motiv mecanismele ce integrează organismul în mediu au. iar prevalenŃa. în mare măsură. fără ca prin aceasta să se înŃeleagă că este vorba de etape diferite ce s-ar succeda într-o ordine anume. cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. ceea ce denotă o creştere în acelaşi sens a eficienŃei mecanismelor integratoare. SubstanŃa ce pătrunde din exterior în mediul intern este purtătoare. deşi nu fac obiectul schimburilor celulare. RelaŃiile între cele trei planuri sunt concomitente. ci ele sunt aservite exclusiv schimburilor dintre mediul intern şi spaŃiul intracelular. Aceste mecanisme sunt comune în esenŃa lor ultimă. Deşi actul comportamental se realizează prin mijloace fiziologice. în acelaşi timp. nu numai de energie potenŃială la nivelul legăturilor chimice. În mediul extern există. Subliniem faptul că nu este vorba de categorii procesuale disjuncte. La nivelul celor trei compartimente – exterior. a unora sau altora dintre ele nu poate conduce la disjuncŃii. ci de niveluri crescânde de complexitate ale unor procesualităŃi unitare.mediului intern (extracelular) şi cea a mediului extern organismului sunt necesare nu ca scopuri în sine. – fiziologice – în spaŃiul extracelular (mediul intern) – şi comportamentale – în spaŃiul ambiental al organismului. în anumite momente. însă.

a unei stări generale de disconfort (ameŃeli. ambele desfăşurându-se cu intensitate ce se reduce progresiv până la instalarea senzaŃiei de saŃietate. sau a consumului intern excesiv. În baza mesajelor primite sistemul nervos declanşează. Astfel. sistemul nervos fiind astfel nu numai încunoştinŃat de afectarea homeostaziei. XII. însă. nu şi calitativ. a senzaŃiei de foame. acŃiunile conjugate ale cărora se manifestă sub forma comportamentului alimentar. ci direct o anumită stare generală de disconfort (în funcŃie de gradul reducerii concentraŃiei şi de calitatea ionului implicat). conştientizată difuz. Întrucât valoarea întregului rezultă dintr-o asociere integrativă şi nu sumativă a valorilor parŃiale. senzaŃia de saŃietate va semnaliza satisfacerea acesteia. excitantul fiind însuşi timpul. direct pe căi neuronale sau indirect pe căi hormonale. astfel încât comenzile date efectorilor vor purta şi o amprentă calitativă. ei informează centrii neuroendocrini despre reducerea sau creşterea concentraŃiei fiecăreia dintre substanŃele organice sau anorganice. Privit din acest unghi. leşin) determinată cu precădere de scăderea glicemiei. conştientizată discret şi starea de disconfort. receptorii din zona reflexogenă sunt discriminativi şi nu globali. reacŃii de răspuns în plan comportamental menite să asigure satisfacerea necesităŃilor celulare.1. determină apariŃia. reducerea concentraŃiilor de substanŃe organice în mediul intern. deşi aceasta poate fi datorată tot scăderii aportului alimentar. el constând în acŃiuni de căutare (procurare) a hranei şi de hrănire propriu-zisă (alimentaŃie). Dacă senzaŃia de foame a semnalizat apariŃia unei necesităŃi. Pe această bază comportamentul alimentar va consta 192 .însuşirilor lor. În esenŃa sa ultimă comportamentul alimentar este identic la toate speciile. comportamentul alimentar îşi dezvăluie finalitatea doar în plan cantitativ. Găsim în aceasta încă o dovadă a rolului anticipativ al senzaŃiilor. ca urmare a scăderii aportului alimentar. determină la nivelul centrilor neuroendocrini elaborarea unor comenzi complexe ce se adresează unui număr sporit de efectori somatici şi vegetativi. Integrarea neuroendocrină în plan material NecesităŃile de substanŃă reclamate de celule şi anunŃate de senzori interni specializaŃi sunt resimŃite la nivelul scoarŃei sub forma senzaŃiilor – ca mesaje conştientizate discret – şi /sau a stărilor generale – ca mesaje conştientizate difuz. 4. apoi în faza următoare. mesajele generate prin intermediul interoceptorilor nu determină apariŃia senzaŃiei de foame. într-o primă fază. În cazul în care hrănirea (alimentaŃia la om) se face la intervale regulate senzaŃia de foame poate fi declanşată înainte de afectarea homeostaziei prin condiŃionare reflexă. Dacă homeostazia este afectată prin scăderea concentraŃiilor substanŃelor anorganice (în special a ionilor minerali). SenzaŃia de foame. Întrucât. ci şi avertizat cu privire la iminenta producere a acesteia.

reducerea valorii raportului ATP /ADP s-a 193 . Dacă ambientul este sărac în oferte şi organismul nu are din ce selecta. Asemenea informaŃii stau la baza unor procese neuroendocrine prin care sunt determinate preferinŃele alimentare. Aceasta nu trebuie să conducă la concluzia că variaŃiile stocurilor energetice intracelulare nu au şi un ecou extracelular. implicit. Când efortul fizic şi /sau intelectual se prelungeşte în timp sau atinge o intensitate mare într-un interval scurt. atât utilizarea. chiar dacă prin aceasta este obligat uneori să-şi învingă anumite înclinaŃii determinate mai mult subiectiv pe baze organoleptice. ni se pare logic să subscriem ideii potrivit căreia variaŃiile energetice în acest plan nu necesită analizatori specializaŃi la nivelul mediului intern. Omul. constând întro reducere a reactivităŃii lor faŃă de stimuli. însă. Cum. PreferinŃele alimentare resimŃite în mod obiectiv asigură restabilirea raporturilor optime dintre proteine. 4. cât şi refacerea energiei din stocuri sunt procese ce se desfăşoară exclusiv la nivelul spaŃiului intracelular. ci a unui anumit fel de hrană. concentraŃia ADP creşte peste o anumită valoare prag şi. Aceştia poartă pe membrana lor situsuri (receptori membranari) la care s-ar putea lega stereospecific adenozindifosfatul. echilibrarea raporturilor dintre substanŃele organice rămânând în sarcina exclusivă a ficatului. Un consum sporit de ATP la nivelul celulelor duce la creşterea concentraŃiei ADP şi a PO43+ şi în mediul intern al organismului (extracelular). în al doilea rând. lipide şi glucide la nivelul mediului intern fără efortul hepatic de interconversie a lor. XII. situsurile specifice de pe membrana neuronală încep să fie ocupate progresiv de acesta. Legarea ADP-ului la membrana neuronilor corticali determină apariŃia stării de oboseală (uneori numită senzaŃie). informat asupra unor astfel de realităŃi. starea de oboseală semnalează afectarea homeostaziei organismului. Integrarea neuroendocrină în plan energetic În toate acŃiunile fizice. în primul rând la nivelul neuronilor corticali.nu în căutarea hranei în general. Ca şi senzaŃiile. ca şi în procesele psihice. îşi dirijează comportamentul alimentar pe baze raŃionale. în plan energetic în acest caz şi. ci în hrănirea selectivă. chiar dacă nu există asemenea analizatori interni. nu în hrănirea (alimentaŃia) fără discernământ. necesitatea imperioasă a refacerii resurselor de ATP. prezenŃa lor în lichidul interstiŃial nu poate rămâne fără consecinŃe. Această latură calitativă a finalităŃii comportamentului alimentar poate fi privită şi ca o modalitate de cruŃare a ficatului. toate Ńinând de raporturile sale cu mediul extern. în primul rând. a tuturor celulelor.2. ca urmare. Cum însă. Încât. atunci comportamentul alimentar se rezumă doar la latura cantitativă a finalităŃii sale. specializaŃi pentru sesizarea acestor produşi de degradare a ATP-ului. organismul cheltuieşte energie metabolică stocată în ATP.

rămâne de considerat că starea de oboseală este determinată doar. Ne grăbim să adăugăm că. oboseala ce apare la un moment dat. ca urmare a solicitării mai mari a neuronilor atât în timpul eforturilor fizice. Prin administrarea unor substanŃe (exemplu cofeina). din plasmă în lichidul cefalorahidian şi. poate avea loc în oricare zonă a organismului. performanŃa contractilă a altor segmente corporale nefiind afectată. în cazul de mai sus. cu participarea mai multor lanŃuri musculare. timp în care consumul lui este redus la minim. respectiv difuz senzaŃiile şi stările generale ale organismului. apariŃia stării de oboseală este legată exclusiv de acŃiunea ADP –ului asupra neuronilor corticali. Dacă reducerea raportului ATP /ADP în spaŃiul celular. sau în cea mai mare măsură de creşterea locală la nivelul interstiŃiului cortical a concentraŃiei de ADP. reflectată şi în spaŃiul extracelular. Astfel. instalarea stării de oboseală poate fi amânată pentru un anumit interval de timp. scoarŃa fiind singurul centru la nivelul căruia sunt conştientizate discret. Dacă în realizarea efortului sunt implicate zone corticale mai largi. atunci oboseala este generalizată. interesează doar zona corticală implicată. capabile să împiedice legarea ADP-ului de situsurile de pe membranele neuronale. chiar dacă aceasta s-ar produce. respectiv generalizată. dacă se execută ritmic mai multe tracŃiuni la un ergograf prin flectarea degetelor de la membrul superior. satisfacerea acestei necesităŃi nu va reclama aport de substanŃă organică din exterior.produs în acest caz ca urmare a faptului că viteza de utilizare a ATP-ului a depăşit viteza de refacere a lui şi nu ca o consecinŃă a epuizării materiale (substanŃe organice furnizoare de H). deşi reducerea valorii raportului ATP /ADP este implicată în instalarea somnului. sistemul neuroendocrin va iniŃia şi întreŃine un comportament adecvat acestui scop: odihna. activitatea contractilă a flexorilor degetelor mai poate continua încă un timp destul de lung. Întrucât este puŃin probabilă trecerea ADP-ului prin bariera hematoencefalică. prin aplicarea unor stimuli electrici direct pe nervul motor sau pe organul muscular. manifestată prin scăderea amplitudinii contracŃiilor sau chiar prin oprirea lor. În consecinŃă. Că în ambele cazuri este vorba de oboseală corticală şi nu musculară o dovedeşte faptul că. este greu de admis o difuzie rapidă a acestuia spre cortex. ea nu epuizează mecanismele acestuia. Efectul unor astfel de substanŃe este dependent de specificul 194 . cât şi intelectuale. inclusiv somnul. Din aceste motive consumul sporit al ATP-ului în arii corticale mai restrânse sau mai extinse duce la creşterea aici a concentraŃiei ADP-ului şi la instalarea stării de oboseală zonală. Prin intervalul de odihnă se acordă timpul necesar pentru ca celulele să îşi refacă ATP-ul. determinând creşterea concentraŃiei ADP în tot mediul intern. ci doar un interval de timp în care să aibă loc refacerea raportului ATP /ADP.

care va fi utilizată la refacerea ATP-ului şi astfel acumulată întro cuantă de valoare superioară ce va putea fi eliberată la nevoie (ieşire) în contracŃie. e – cuantă microergică. E – cuantă macroergică De aici se poate deduce că valoarea raportului ATP /ADP poate să scadă atât prin creşterea utilizării (în ritmul refacerii sau mai rapid) produsului macroergic la ieşirea din lanŃ. ceea ce se consumă cu adevărat fiind acidul piruvic provenit din degradarea parŃială a substanŃelor organice. lipide. Capătul iniŃial al lanŃului constituie polul de intrare a substanŃelor nutritive (glucide. trecând prin faza de acid piruvic. În condiŃii fiziologice de viaŃă consumurile energetice ale organismului în raporturile cu lumea exterioară sunt mult mai mari.metabolic individual. Rolul compuşilor macroergici este acela de acumulatori ai energiei chimice cuantificată la valori superioare. sau prin reducerea aportului de 195 . creşterea şi scăderea valorii raportului ATP / ADP. compuşii macroergici nu sunt supuşi unui consum propriu-zis. Arderea hidrogenului cu oxigenul respirator va pune în libertate energia chimică.RESP – respiraŃie. În fapt. DisponibilităŃile energetice ale organismului. de particularităŃile neuronale şi de anumite circumstanŃe. independent de implicarea acestora în integrarea pe plan intern sau în aceea pe plan extern. ci ei doar se desfac şi se refac permanent. 68). decât cele ce vizează întreŃinerea homeostaziei în plan intern. sinteze şi transporturi transmembranare. concretizate în stocurile celulare de compuşi macroergici (ATP şi CP) sunt afectate prin desfăşurarea oricăror procese fiziologice active. Fig. Procesele energetice pot fi imaginate sub forma unui lanŃ deschis de etape ce se succed mereu în aceeaşi ordine (fig. cuantificată la valori inferioare. 68 LanŃul proceselor energetice la nivel celular. Tocmai din acest motiv integrarea în plan energetic a fost tratată doar din perspectiva raporturilor organismului cu mediul extern. protide) în calitatea lor de furnizoare de hidrogen. chiar dacă ele sunt episodice.

să refacă. 196 . ci şi trecutului şi viitorului mai mult sau mai puŃin îndepărtat. deci. conştienŃa este o stare graduală al cărei nivel este determinat atât de cantitatea şi calitatea informaŃiilor receptate actual şi a celor stocate. Ca urmare. Integrarea neuroendocrină în plan informaŃional Adevărata existenŃă a organismului (euribioza). 69). Ulterior. indiferent dacă aceasta a fost sau nu adecvată (corectă). respectiv în situaŃii patologice.produşi microergici la intrare. orice acŃiune întreprinsă cu participarea scoarŃei cerebrale nu se circumscrie exclusiv prezentului. ci şi cu privire la acŃiunea însăşi. 4. orice informaŃie externă receptată la momentul prezent va declanşa la nivel cortical. celelalte fiind prezente în situaŃii fiziologice nenormale (subnutriŃie. Când un stimul extern acŃionează asupra unui câmp receptor organismul răspunde în mod specific acestuia. XII. Dintre acestea prima modalitate este dominantă la organismul aflat în condiŃii fiziologice normale. nu poate fi concepută în afara capacităŃii acestuia de a se orienta în raport cu circumstanŃele favorabile şi defavorabile şi de a selecta din mulŃimea de oferte material-energetice pe cele adecvate intereselor sale de moment. în memorie vor fi stocate informaŃii nu numai cu privire la stimulul declanşator de acŃiune. cât şi al unora privitoare la răspunsul dat în trecut unui stimul identic sau similar (fig. malnutriŃie. Rolul informaŃiilor stocate în timp este esenŃial. nu reprezintă decât expresia nevoii de prelucrare a tuturor mesajelor utile la un moment dat. de calitatea şi rapiditatea prelucrării lor din care rezultă calitatea şi distanŃa în timp a anticipării. cât şi prin ambele modalităŃi. iar coexistenŃa segmentelor terminale ale acestora la nivelul aceluiaşi centru (neocortexul cerebral). creşterea utilizării ATP-ului este datorată angajării unui număr mare de mecanisme active prin care sistemul integrator încearcă să readucă entropia organismului la nivel optim. Ca urmare. şi un proces de „căutare” în stocul preexistent (memorie) atât a unor informaŃii corespondente cu stimulul actual. implicând relaŃii obligatorii cu lumea înconjurătoare. Extinderea temporală în ambele sensuri faŃă de prezent dă conŃinut stării conştiente. Însăşi existenŃa analizatorilor exteroceptivi este determinată de o asemenea necesitate. În acest din urmă caz. starea patologică nu este altceva decât expresia unui nivel crescut al entropiei. starea de sănătate întrucât. la care au acces şi informaŃiile stocate în memorie. Prin permanenta raportare a informaŃiilor actuale la cele stocate într-o experienŃă anterioară sistemul nervos dobândeşte şi capacitatea de anticipare încât. pe lângă procesele specifice producătoare de senzaŃii şi stări generale. mai cu seamă. inaniŃie).3. cât şi.

E – efector. stimulului actual nu i se găsesc elemente corespondente la nivelul lui. cât şi glicemia). R – receptor. stocul informaŃional este mai sărac şi. atunci se solicită informaŃii cu privire la circumstanŃele în care a apărut şi acŃionează stimulul actual sau. atunci sistemul integrator „solicită” culegerea unor informaŃii suplimentare cu privire la detaliile acestuia. însă. 197 . În aceste condiŃii. din acest motiv. pe lângă determinări actuale şi predeterminări izvorâte dintr-o experienŃă similară. dacă şi acestea au aceeaşi soartă. a unui nou stimul ce poate fi corelat în timp şi spaŃiu cu cel dintâi. Dacă nici lor nu li se găseşte în memorie o corespondenŃă directă sau apropiată. Dacă. include. ci şi de alertă generală. atunci sistemul trece în „aşteptarea” unei noi schimbări. împreună cu elementele informaŃionale aparŃinând experienŃei anterioare de acelaşi tip. de pregătire pentru întreprinderea oricărei acŃiuni posibile (descărcările de catecolamine măresc atât excitabilitatea neuromusculară. S – stimul actual. 69 AcŃiunile şi comportamentele actuale se bazează pe experienŃă şi sunt proiective. Costul energetic foarte ridicat în această fază nu conduce însă la o îmbunătăŃire a calităŃii comportamentului de răspuns la stimuli. informaŃia actuală va fi considerată ca re-cunoscută şi ea va fi supusă unei prelucrări de complexitate sporită. 1-4 – ordinea desfăşurării proceselor în timp. comportamentul declanşat ca răspuns la acŃiunea unui stimul actual va avea un grad sporit de adecvare şi un cost energetic redus. Această fază se concretizează în adoptarea de către organism a unei atitudini (comportament) ce trădează nu numai o stare de maximă concentrare a atenŃiei. în cazul în care răspunsul va fi declanşat. ci dimpotrivă. Dacă o asemenea corespondenŃă este găsită în stoc.Fig.

în interiorul acestor limite. ea caracterizând intervale de timp tot mai scurte. ea este educabilă. conŃinutul stocului informaŃional se restructurează cu fiecare nouă achiziŃie. în al doilea rând. însă şi aceasta îşi are excepŃiile ei. Dacă apariŃia necesităŃii genera starea de insecuritate. dobândind noi valenŃe în planul integrării. în fapt. ca o simplă adăugare de informaŃii noi peste cele vechi. şi – deci – apariŃia unei necesităŃi specifice: necesitatea de îmbogăŃire a stocului informaŃional (experienŃei). de nelinişte. astfel încât. Starea de insecuritate anunŃă. pentru că acŃiunea de răspuns va avea doar o determinare actuală nu şi o pre-determinare. 198 . mai cu seamă. dinamica restructurării stocului informaŃional scade sensibil cu vârsta. un proces calitativ întrucât orice nouă achiziŃie presupune o anume selecŃie realizată în etape succesive şi la niveluri diferite ale sistemului nervos. precum şi de curiozitate la om. satisfacerea plenară şi de durată a acestei necesităŃi rămâne mai mult un deziderat în zilele noastre. afectarea homeostaziei organismului în plan informaŃional. Deşi este determinată genetic şi. precaritatea în conŃinut a depozitului de engrame. pentru că maxima concentrare a atenŃiei duce la generarea pe scoarŃă a unui puternic focar de excitaŃie care induce în jur o stare de inhibiŃie. generează o stare de insecuritate. de disconfort general prin incertitudine.Aceasta din cel puŃin două motive. nu reprezintă decât modalităŃi prin care o astfel de necesitate poate fi satisfăcută. Pe de altă parte. starea de siguranŃă este pasageră. Comportamentele reflexe de investigare a ambianŃei. satisfacerea ei va fi anunŃată prin apariŃia stării de siguranŃă. în memorie nefiind găsite corespondenŃele necesare şi. Ea este. de aşa-numita „foame” de stimuli observate la animale. ConsecinŃele determinate de „căutarea” febrilă în memorie a unor corespondenŃe şi de aşteptare a unor stimuli noi ce ar putea să apară. Cum însă lumea exterioară este din ce în ce mai dinamică şi fiinŃa umană însăşi într-o permanentă transformare bio-psihosocio-culturală. ÎmbogăŃirea stocului informaŃional nu trebuie înŃeleasă ca un proces cantitativ. În primul rând. de linişte. Ca orice regulă.

modalităŃi hedonice de evaluare a acŃiunii. Determinările genetice. pe lângă cele pur praxiologice şi. ci componentele lor intrinseci. orice acŃiune întreprinsă în scop integrator (de reducere a entropiei sistemului) în sferele biologică. din perspectiva generală a fiinŃei umane ea nu poate fi redusă la simpla sumă a rezultatelor integrării în cele patru sfere ale existenŃei şi devenirii. pe de o parte. Acestea din urmă. psihologică. Încât. la rândul lor. cât şi de aceea a subsistemului endocrin – a informaŃiilor provenind din cele trei segmente temporale: prezent – cele receptate actual –. trecut – cele stocate în memorie – şi viitor – cele anticipate ( prevăzute). SFERELE INTEGRĂRII FIINłEI UMANE Cele patru dimensiuni ale fiinŃei umane – biologică. din perspectivă fiziologică. În conescinŃa unei astfel de prelucrări sunt elaborate comenzi ce se concretizează nu numai în acte comportamentale reci. însăşi 199 . pe lângă cele exterioare. ci şi în efecte de natură psiho-afectivă. dezvoltarea lor progresivă are loc prin procese unitare de integrare a fiinŃei umane în sferele vieŃuirii (biologică). În fapt. socială şi culturală – se dezvoltă în ontogenie în baza tot atâtor determinări omonime. cele patru dimensiuni cunosc o dezvoltare cu accentuate diferenŃieri individuale. reflectării raŃional-afective (psihologică). Cu toate că învăŃarea poate fi considerată. Deşi comune tuturor fiinŃelor umane. mijloace interioare de întreŃinere şi dezvoltare a motivaŃiilor. reprezentând doar potenŃialităŃi pentru devenirea fiinŃei umane.XIII. drept un rezultat al integrării în planuri multiple – integrare bazată pe mecanisme de tip reflex –. AchiziŃia şi stocarea informaŃiilor nu sunt decât premise ale învăŃării. pe de altă parte. socială sau culturală deŃine şi o componentă psihologică-afectivă. sunt puse în valoare în cadrul procesului de instruire şi educare (învăŃare). coexistenŃei pe bază de norme (socială) şi a valorizării prin creaŃie (culturală). nu sunt o simplă „coloratură” a comportamentelor. cauzele fiind de natură atât genetică. Ele constituie. În fapt. cât şi educaŃională. procesul în sine constând în prelucrarea specifică la nivel cortical – nivel condiŃionat atât de activitatea centrilor subiacenŃi.

integrarea fiinŃei umane în cele patru sfere ale existenŃei şi devenirii dobândeşte un pronunŃat caracter subiectiv şi aceasta nu numai în ceea ce priveşte modul de realizare. Odată cu satisfacerea necesităŃii entropia este readusă la valoarea ei optimă şi aceasta este sesizată. realizată nemijlocit prin mecanisme neuroendocrine. tot la nivel cortical. de o anume împăcare resimŃită în timpul şi după satisfacerea necesităŃii este expresia în acelaşi plan a revenirii entropiei la nivel optim. între anumite limite. se instituie ca motivaŃie ultimă a actelor comportamentale declanşate şi întreŃinute prin mecanisme neuroendocrine. fiecare anunŃând. integrarea fiinŃei umane în oricare dintre cele patru sfere. ce îşi impun normele prin care se asigură satisfacerea necesităŃilor coexistenŃei şi valorizării prin creaŃie. ce îşi revendică dreptul la satisfacerea necesităŃilor sale specifice de vieŃuire şi dimensiunile socială şi culturală (de origine externă). în mare măsură. Integrarea fiinŃei umane în oricare dintre cele patru sfere ale existenŃei şi devenirii se realizează în baza aceluiaşi principiu cibernetic – actul de tip reflex – şi urmăreşte aceeaşi finalitate – optimul entropic –. Dezvoltarea dimensiunii psihologice a fiinŃei umane. Homeostazia ca stare generală ce exprimă nivelul optim al entropiei poate fi afectată pe numeroase căi aparŃinând uneia sau alteia dintre cele patru sfere. Încât. sub forma altor senzaŃii şi stări. poate fi împărŃită în trei etape în funcŃie de 200 . Starea de disconfort. Satisfacerea necesităŃii apărute. Independent de calea afectării şi de sfera din care provine. de nelinişte şi împăcare. amânarea. abstinenŃa). prin care nivelul entropiei este readus la valoarea optimă. în fapt. deşi este un proces unitar şi fluent. Cum însă trăirile sunt puternic individualizate. apariŃia unei anumite necesităŃi într-una dintre cele patru sfere. ci şi. De aici şi marea variabilitate individuală şi de grup în această direcŃie. creşterea entropiei este sesizată la nivel cortical (cu participarea centrilor subiacenŃi şi a subsistemului endocrin) sub forma unor senzaŃii specifice sau a unor stări mai mult sau mai puŃin generalizate. dirijată şi modulată de planul psihic tocmai în raport cu aceste trăiri. de o anume nelinişte resimŃită la apariŃia necesităŃii nu reprezintă decât expresia în plan psihic a creşterii entropiei. o consecinŃă a desfăşurării raporturilor dintre dimensiunea sa biologică (de origine internă). este nu numai reflectată sub forma trăirii sentimentelor de insatisfacŃie şi satisfacŃie. aşa cum starea de confort. în privinŃa realizării în sine a integrării (excesul. opuse ca semnificaŃii celor dintâi.dezvoltarea dimensiunii psihologice a fiinŃei umane este. chiar dacă modalităŃile şi mijloacele concrete sunt diferite. ci şi controlată.

Respectarea normei devine astfel din impusă. Din aceleaşi motive. Dezvoltarea dimensiunii psihologice prin traversarea celor trei etape şi împlinirea integrală a conŃinutului fiecăreia reprezintă cazul cel mai fericit. deja apărută. liber consimŃită şi intensitatea sentimentului de frustrare se estompează. Într-o primă etapă ea se datorează exclusiv raporturilor dintre cerinŃele biologice (ale Sinelui dat genetic) şi normele socio-culturale. ci şi cu bucurie consimŃită. astfel. sociale şi culturale) şi normele socio-culturale interiorizate şi. Respectarea normei devine o problemă de necesitate interioară deoarece numai astfel se asigură. În fine. pe măsură ce îşi dezvăluie bogăŃia de semnificaŃii şi caracterul raŃional. Valoarea forŃei cu care se revendică satisfacerea cerinŃelor biologice fiind o particularitate individuală determinată genetic. FiinŃa umană devine astfel fiinŃă morală. aproape de idealul fiinŃei umane. În etapa a doua. pe acest plan. lăuntrică. în mai mare măsură. ele devenind elemente constitutive proprii şi operaŃionale pentru individ. indivizii umani se situează la distanŃe diferite de acesta. În această etapă respectarea normei devine o chestiune nu numai liber. o autodezvoltare în baza raporturilor interne specifice dintre cerinŃe în general (biologice. intensitatea sentimentului de frustrare la impactul cu norma socio-culturală va fi direct proporŃională cu aceasta. a sentimentului de frustrare. în plan psihic. transformate în „bunuri” proprii (constituirea Supraeului). 201 . are loc preponderent în baza raporturilor specifice dintre cerinŃele acesteia (ale Eului constituit) şi normele socio-culturale care. întrucât norma acŃionează acum din interior. psihologice. În realitate. decât de forŃa cu care se revendică cerinŃele. în a treia etapă. respectarea normei. Întrucât normele au un pronunŃat caracter restrictiv faŃă de cerinŃe. care în prima etapă genera un vădit sentiment de frustrare. dar nu exclusiv. deci. valorizarea Eului în ochii proprii şi ai celorlalŃi. întrucât dezvoltarea dimensiunii psihologice este în mai mare măsură dependentă de calitatea normelor şi de modul în care ele sunt aplicate. În această etapă norma este respectată numai întrucât îşi dovedeşte raŃional utilitatea (necesitatea). Într-o asemenea etapă norma este respectată numai întrucât ea este impusă. dezvoltarea dimensiunii psihologice. unde ea a fost integrată în structurile specifice ale nivelului psihologic.prevalenŃa uneia sau alteia dintre determinările sale. aceste raporturi au o pregnantă tentă conflictuală generatoare. sunt integrate progresiv acestei dimensiuni. dezvoltarea în continuare a dimensiunii psihologice devine o dezvoltare exclusiv intrinsecă. va genera acum un sentiment de împlinire.

Că aceste forme. au reuşit să străbată toate cele trei etape. unor forme simple de trăire a stărilor de confort şi disconfort cu origine în planul biologic. Unor astfel de realităŃi este greu să le stabilim determinările şi mecanismele de apariŃie. aceste arhetipuri trebuie considerate exclusiv ca potenŃialităŃi şi nu ca forme ale unei „eredităŃi” sociale şi culturale cu un conŃinut de norme concrete. Oricum. chiar dacă acestea sunt mai puŃin discrete decât cele din perioada postnatală. de asemenea. cum sunt respiraŃia şi digestia. încep 202 . după cum există indivizi tineri. Există indivizi maturi. Nu poate fi exclusă în această etapă nici contribuŃia unor senzaŃii (proprioceptive. al cărui nivel entropic poate fi situat la o valoare optimă sau uşor crescută. aceasta nu schimbă esenŃa problemei întrucât toate au încă un drum lung de străbătut până la desăvârşire. concretizate în premise materiale (de alcătuire) şi relaŃionale (de structură). Geneza în perioada intrauterină se datorează. Ca urmare. de start pentru dezvoltarea lor ulterioară. posibil. ele formând primul sistem de referinŃă la care vor fi raportate apoi primele informaŃii externe din timpul parturiŃiei şi imediat după aceasta.Tocmai din acest motiv subliniam mai sus că nu este posibilă o corelare a fiecărei etape de dezvoltare a Eului cu anumite etape de vârstă biologică. În plan pur biologic unele funcŃii. cel mult. cea pur biologică. chiar adolescenŃi care. se poate spune că fiinŃa umană nu vine pe lume doar cu o singură dimensiune. Este posibil. ei nu numai să le împlinească integral conŃinutul. în continuare. la naştere scoarŃa cerebrală are preformate anumite arhetipuri de gândire ca primordii pentru dezvoltarea ulterioară în această direcŃie. Ar fi însă greşit să considerăm că fiinŃa umană vine pe lume ca entitate biologică desăvârşită şi că dezvoltarea ei ulterioară ar interesa doar celelalte trei dimensiuni date prin naştere ca potenŃialităŃi. În fapt. fiinŃa umană deŃine la naştere toate cele patru dimensiuni în formele lor incipiente. chiar vârstnici care au rămas doar la nivelul de dezvoltare specific primei sau. la un moment în care sistemul nervos atinge un anumit nivel de structurare (nu numai de alcătuire!). rămânând ca. în precocitatea lor ce s-a întâlnit în mod fericit cu un cadru sociocultural adecvat. gustative). Mai mult chiar. sunt în mai mare sau mai mică măsură constituite la naştere. Dacă dezvoltarea dimensiunii psihologice este un proces complex ce se desfăşoară postnatal. cel mai probabil. tactile şi. ci şi să-l îmbogăŃească (premise ale genialităŃii). celei de-a doua etape. ca unele elemente constitutive ale acestor trăiri să fie stocate ca atare în memorie. labirintice. geneza acesteia are loc încă în viaŃa intrauterină.

abia imediat după actul parturiŃiei, în timp ce o alta – funcŃia de reproducere – devine actuală mult mai târziu. Însăşi funcŃia de integrare în sfera biologică este precară în plan intern şi aproape exclusiv potenŃială în plan extern (totala neajutorare a noului născut). Faptul că fiinŃa umană vine cu cele patru dimensiuni doar în formele lor incipiente şi potenŃiale şi, din acest motiv, inoperante la parametrii valorici specifici, constituie, desigur, un mare dezavantaj. Nu de puŃine ori se afirmă, cu real temei, că fiinŃa umană este la naştere cea mai neajutorată şi, din acest motiv, considerată, fără temei real, ca involuată în acest stadiu comparativ cu speciile de animale superior organizate. În realitate, acest dezavantaj nu este altceva pentru fiinŃa umană decât tributul plătit pentru propria sa superioritate. RaŃiunea specific umană, dezvoltată, prin mecanisme încă necunoscute, din inteligenŃa proprie şi animalelor superioare, a transformat lumea înconjurătoare dintr-un ambient limitat într-un univers nemărginit. Cât este ea – raŃiunea – un rezultat al reflectării acestui univers şi cât este ea un dat pentru reflectarea acestuia, reprezintă o chestiune ce nu trebuie gândită unilateral şi în sincronism, ci contextual şi în diacronism, devenirea lumii însăşi fiind rezultatul unei evoluŃii teleonomice. Universul existenŃial al fiinŃei umane este nu numai nemărginit în spaŃiu, ci şi infinit variabil în conŃinut, el aflându-se dintotdeauna, dar mai cu seamă după apariŃia omului într-o permanentă transformare. În aceste condiŃii, integrarea raŃională a fiinŃei umane devine un proces nu numai cu o complexitate maximă, ci şi cu o dinamică accentuată. Încât, realizarea ei exclusiv în mod nemijlocit, doar în baza experienŃei proprii nu ar fi posibilă, aceasta însemnând, în fapt, o retrăire directă la nivel individual a istoriei, cu un maxim consum de timp şi cu un minim câştig de progres. De aceea, în dezvoltarea postnatală a fiinŃei umane se impune cu necesitate parcurgerea unei prime etape în care ponderea majoră să o deŃină integrarea mijlocită de experienŃa generaŃiilor anterioare, experienŃă concentrată într-o asociere integrativă de reguli, norme şi legi ce trebuie însuşite (şi respectate). Încât, integrarea mijlocită se bazează pe învăŃarea prin educaŃie şi instruire, spre deosebire de integrarea nemijlocită care are la bază învăŃarea prin experienŃă proprie. Cu cât universul existenŃial este mai complex şi mai dinamic, cu atât etapa integrării mijlocite va fi mai lungă şi mai bogată în conŃinut. Astfel, „copilăria prelungită” a omului dobândeşte justificarea necesară. Desigur, complexificarea crescândă a universului existenŃial impune, la un moment dat, o prelungire a etapei de integrare mijlocită până la
203

limita dincolo de care ea s-ar transforma într-un dezavantaj atât în plan individual, cât şi social. Un astfel de impas nu poate fi depăşit decât prin modificarea calitativă a conŃinutului ei şi prin adoptarea unei alte tehnologii a însuşirii acestuia (reformarea procesului de învăŃare). Copilăria prelungită a fiinŃei umane, ca tribut plătit pentru propria sa superioritate, aduce şi un imens avantaj. Anume acela că, venind pe lume cu cele patru dimensiuni doar în stadiile lor incipiente, fiinŃa umană şi le va putea dezvolta în această etapă nu numai concomitent şi unitar, ci şi în deplină concordanŃă cu un univers existenŃial în mişcare: cel care a fost – prin integrare mijlocită şi retroactivă –, cel care este – prin integrare nemijlocită – şi cel care va fi – prin integrare anticipativă bazată pe imaginare proiectivă. Încât fiinŃa umană ca entitate constituită trebuie considerată ca fiind un „produs” ce închide în el determinări bio-psiho-socio-culturale cu extensie temporală atât dincoace, cât şi dincolo de timpul trăit. În conformitate cu mecanismul unic – actul reflex –, integrarea fiinŃei umane reprezintă o procesualitate informaŃională interactivă desfăşurată la nivelul unor ansambluri organale unitare, alcătuite şi structurate pe un principiu comun – acela al reflectării. Un asemenea ansamblu unitar prezintă o intrare, la nivelul căreia pătrund informaŃiile actuale din mediul extern sau intern, un centru, la nivelul căruia există şi se dezvoltă un stoc informaŃional de referinŃă, constituit prin învăŃare mijlocită (educaŃie şi instruire) şi nemijlocită (experienŃă proprie) şi unde au loc prelucrarea informaŃiilor şi elaborarea comenzilor şi o ieşire, la nivelul căreia comenzile sunt materializate în reacŃii de răspuns şi acte comportamentale. În acelaşi timp, stocul informaŃional de referinŃă poate constitui şi în sine o sursă de comenzi, fără participarea informaŃiilor actuale, elaborarea lor având, în acest caz, o motivaŃie interioară cu originea în acelaşi stoc întrucât permanenta restructurare a informaŃiilor depozitate în memorie generează efecte cu caracter nu numai retroactiv, ci şi anticipativ (proiectiv). Încât, prin prelucrarea raŃional-afectivă a informaŃiilor din stoc se poate ajunge la structuri sui-generis fără un corespondent direct în realitatea trecută, trăită mijlocit sau nemijlocit. Acest proces dă conŃinut ideatic celor ce va să vină, realităŃii dorite, adică imaginaŃiei. Forma concretă în care acest conŃinut se exprimă diferă de la un individ la altul funcŃie, în primul rând, de determinările genetice şi, în al doilea rând, de cele formative. Exprimările în forme concrete sau mediat-concrete, ori cele în forme abstracte sau mediatabstracte sunt apanajul spiritului narativ din domeniile artei, ştiinŃei şi
204

filosofiei, respectiv al spiritului creator din aceleaşi domenii. Desigur, între spiritul pur narativ şi cel pur creator există o arie largă în care extremele se amestecă în proporŃii diferite, în interiorul acesteia fiind cuprinşi cei mai mulŃi dintre indivizii umani. Este vorba aici nu de o distribuŃie trimodală, ci de una unimodală. Având dimensiunea biologică deja constituită pentru un nivel optim de existenŃă şi pe celelalte trei în formele incipiente, individul uman vine, prin naştere, într-o lume în care cele patru sfere – biologică, psihologică, socială şi culturală – sunt reconstituite şi cu un anume nivel de dezvoltare condiŃionată istoric. Integrarea în această lume, ce stă la baza dezvoltării postnatale şi care se bazează pe principiul reflectării, va duce la dezvoltarea celor patru dimensiuni ale fiinŃei umane individuale, astfel încât aceasta devine un produs al lumii căreia îi aparŃine, un produs ale cărui dimensiuni poartă amprenta gradului de complexitate – determinat istoric – al sferelor lumii în care a avut loc integrarea. Însă, integrarea nu este un simplu proces de reflectare actuală, ci unul doar bazat pe principiul reflectării. Constituirea şi dezvoltarea depozitului de informaŃii conferă fiinŃei umane posibilitatea integrării în prezentul trăit prin permanenta raportare la trecut şi prin permanenta anticipare a viitorului. Imaginea viitorului astfel construită poate revela fiinŃei umane nu numai aspecte concordante cu lumea reală, ci şi aspecte discordante cu aceasta. Pe lângă faptul că această discordanŃă devine o sursă de nemulŃumiri interioare, ea se instituie şi ca o sursă de motivaŃii pentru unele atitudini critice, precum şi ale unor acŃiuni de corectare a lumii, de transformare a ei în sensul unei mai mari apropieri de specificul uman. În acest mod fiinŃa umană se dovedeşte a fi nu numai un produs al lumii în care trăieşte, ci şi un creator al ei. La rândul ei, lumea schimbată influenŃează dezvoltarea fiinŃei prin integrarea în noile circumstanŃe, acest dinamism accentuându-se progresiv. Totul este ca viteza cu care se schimbă lumea să nu depăşească viteza cu care se pot realiza procesele integratoare, adaptative ale fiinŃei umane, altfel, preŃul plătit de aceasta, mai cu seamă la nivelul dimensiunii sale psihologice, se dovedeşte prea mare în comparaŃie cu avantajele dobândite prin schimbarea lumii. MenŃinerea echilibrului în această direcŃie nu se poate realiza pe baza bunului simŃ, ci numai pe baza raŃiunii. Schimbând lumea, prin îmbogăŃirea sferelor ce o compun, fiinŃa umană se schimbă, în fapt, pe sine şi, prin aceasta, ea devine produsul propriei sale creaŃii. Cum, însă, schimbarea lumii este rodul raŃiunii, fiinŃa umană se dovedeşte a fi produsul complex rezultat din
205

îmbinarea a două valori majore: aceea a istoriei lumii în care s-a format şi aceea a gândirii proiective prin care s-a transformat. Întrucât însăşi istoria lumii este rodul gândirii predecesorilor, fiinŃa umană poate fi considerată ca un produs raŃional al Naturii. Doar din această perspectivă şi în acest mod se poate afirma că omul nu reprezintă altceva decât acea parte a Naturii prin care aceasta devine conştientă şi responsabilă de propria sa existenŃă.

206

1985. Kandel. C. W. HRWLTE. Esential Endocrinology. 1974. H. R. 3rd edition San Diego. Textbook of Physiology. E. Birren. 207 . J. T. Physiology of the Nervous System. D. K. Physiologie de l’homme. Carpenter. H. P. Neurophysiology. N. N. Scratcherd. Wolman (ed. London. B. Edinburgh. Arnold. Macmillan. Oxford. Emslie-Smith. Paterson. London. New York.). Read. J. 2nd edition Elsevier. Ottoson. 1983. Principles of Neural Science. D. Churchill Livingstone. Handbook of General Psychology. Press. 1988. 1983. Montreal. Schwartz. Wise. E. Melbourne.. Laycock. 2nd edition Univ. Toronto. A. Gayton. Ca: Academic Press. New York. London. Prentice-Hall.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ J. C. Handbook of the Psychology of Aging. B. 1990. 1973.J. Schaie (eds). R. 1984. Eleventh edition. Englewood Cliffs.

ABREVIERI ÎN TEXT A – anion organic (în special substanŃe proteice) ADP – adenozin-di-fosfat (rezultat prin ruperea unei legături fosfat-macroergice din ATP) AMPc – adenozin monofosfatul ciclic (rezultat prin rupere a două legături fosfat-macroergice din ATP şi ciclizare. Are rol de mesager intracelular de ordin secund) GTP – guanozin-trifosfat (compus macroergic de stocare a energiei chimice) P – ionul fosfat (Po43+) PA – potenŃial de acŃiune (variaŃie rapidă a potenŃialului electric al membranei produsă sub acŃiunea stimulului) PR – potenŃial electric de repaus al membranei RNAm – acid ribonucleic mesager (transportă mesajul genetic de la nucleu la ribozomi) VIP – Vasoactive Intestinal Polypeptid (hormon cu acŃiune digestivă produs de intestin) 208 . transport activ etc.) CP – creatin-fosfat (compus macroergic din desfacerea căruia rezultă energia chimică necesară refacerii rapide a ATP) DNA – acid dezoxiribonucleic (suport al informaŃiei genetice stocat în nucleul celulei) GABA – acid gama-amino-butiric (neurotransmiŃător inhibitor) GMPc – guanozin-monofosfatul ciclic (rezultat prin ruperea a două legături fosfat-macroergice din GTP şi ciclizare. Are rol de mesager intracelular de ordin secund) ATP – adenozin-tri-fosfat (compus macroergic de stocare a energiei chimice obŃinută din oxidarea hidrogenului) ATP-ază – adenozin-tri-fosfatază (enzimă ce catalizează reacŃia de descompunere a ATP în scopul eliberării unei cuante mari de energie necesară proceselor active: contracŃie. sinteze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful