You are on page 1of 2

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE

LA 31.12.200___

Comisia de inventariere constituita din:

....................... in calitate de .....


............................... in calitate de .
........................... in calitate de .............

in baza deciziei nr ../ a efectuat inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar,


marfa si materialele din depozit in zilele de ........................ .

Au fost constatate urmatoarele: / Nu au fost constate plusuri sau minusuri de inventar.

Rezultatele inventarierii cuprinse in listele de inventar prin efectuarea inventarierii faptice se vor
inregistra in contabilitate.

Comisia de inventariere declara incheiata inventarierea patrimoniului la 31.12.200___.

Comisia de inventariere

Nume: ... Semnatura: ________________


Nume: Semnatura: ________________

Nume: .... Semnatura:

________________