You are on page 1of 8

Exemplu practic de calcul si declarare al impozitului pe profit In trimestrul I al exercitiului financiar 2012 s-au inregistrat in contabilitatea contribuabilului SC EVI SRL

urmatoarele cheltuieli si venituri: cheltuieli privind marfurile: 8.000 lei; cheltuieli de sponsorizare: 400 lei; cheltuieli privind penalitatile de intarziere: 100 lei; venituri din vanzarea marfurilor: 13.000 lei; venituri din titluri de participare: 300 lei;

La sfarsitul exercitiului financiar precedent respectiv 31.12.2011, societatea a inregistrat o pierdere fiscala de 30 lei, asa cum rezulta si din formularul 101 care reprezinta’’ Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2011’’, depusa de contribuabil la organul fiscal competent pana la data de 25 martie 2012. a) Determinarea profitului impozabil: profitul impozabil = profitul contabil + cheltuieli nedeductibile - deduceri fiscale * profitul contabil = venituri - cheltuieli = 13.300-8.500 = 4.800 lei; * cheltuieli nedeductibile totale: 400 + 100 = 500 lei; * deduceri fiscale: 300 + 30 = 330 lei; * profitul impozabil = 4.800 + 500 - 330 = 4.970 lei. b) Calcularea impozitului pe profit datorat pe trimestrul I 2012: 4.970 X 16% = 795 lei c) Reducerea de impozit aferenta cheltuielilor de sponsorizare: * cifra de afaceri X 3‰ = 13.000 X 3‰ = 39 lei; * impozit pe profit datorat X 20% = 795 X 20% = 159 lei; Prin urmare cheltuielile de sponsorizare indeplinesc conditiile pentru a fii deduse din impozitul pe profit datorat pe trimestrul I 2012. * impozit pe profit datorat pe trim. I 2010: 795 - 39 = 756 lei. Prin urmare societatea va avea obligatia de a platii pentru trimestrul I 2012 un impozit pe profit in suma de 756 lei.

procedează la acţiuni de executare silită.04. În titlul executoriu emis. cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare. Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care. * Virarea cu foaie de varsamant. potrivit legii. stabilite în condiţiile legii. organele fiscale competente. constituie titlu executoriu. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu. taxe.2012: 4411 Impozitul pe profit = 5311 Contul casa in lei 756 = 756 Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate. reprezentând impozite. precum şi accesoriile aferente acestora. la trezoreria Administratiei Finantelor Publice a municipiului Tg-Jiu a impozitului pe profit pana la data de 25. de organul de executare se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă. niciun titlu executoriu nu se . iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor. pentru stingerea acestora. contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat. potrivit legii.* Inregistrarea impozitului pe profit datorat pe trimestrul I: 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 4411 Impozitul pe profit 756 = 756 Impozitul pe profit aferent trimestrului I a fost declarat de contribuabil la organul fiscal competent pana la data de 25 aprilie 2012 prin depunerea formularului 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”.

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul. (2). în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale. Somaţia Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 43 alin. 158. de leasing şi altele. urmăribile potrivit legii. f) produse finite. precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia. întreruperea sau încetarea executării silite Executarea silită se poate suspenda. întrerupe sau poate înceta în cazurile prevăzute de prezentul cod. pe lângă elementele prevăzute la art. d) ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. suma pentru care se începe executarea silită. termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu. precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit. Reguli privind executarea silită Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului. materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile. se continuă măsurile de executare silită. de regulă. creanţe fiscale principale sau accesorii. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu. urmăribile potrivit legii. Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din următoarea categorie din cele prevăzute mai sus ori de câte ori valorificarea nu este posibilă. Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului. Somaţia cuprinde. de concesiune. prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare. utilaje.poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc. inclusiv a cheltuielilor de executare. b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit. se efectuează. în următoarea ordine: a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit. următoarele: numărul dosarului de executare. de închiriere. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului. e) maşini-unelte. de împrumut. c) bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă. Suspendarea. . în condiţiile legii.

se depune o cerere de restituire/rambursare. Executarea silită prin poprire Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută. Sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte 1. inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor. Pe perioada suspendării executării silite. cu orice titlu. în cazuri excepţionale. potrivit legii. prin hotărâre a Guvernului.Executarea silită se suspendă: a) când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor. debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. executarea silită se suspendă la data depunerii cererii. în condiţiile legii. În acest caz. începând cu data şi ora comunicării către instituţiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire. şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor. ulterior începerii executării silite. c) în cazul prevăzut la art. iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală pentru care s-a început executarea silită. c) în alte cazuri prevăzute de lege. actele de executare efectuate anterior. Executarea silită încetează dacă: a) s-au stins integral obligaţiile fiscale prevăzute în titlul executoriu. cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului. titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale. Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil este declarat insolvabil. precum şi orice alte măsuri de executare. Executarea silită se suspendă şi în cazul în care. în condiţiile legii. rămân în fiinţă. inclusiv obligaţiile de plată accesorii. veniturilor ori sumelor din conturile bancare. b) a fost desfiinţat titlul executoriu. d) pe o perioadă de cel mult 6 luni. 156. b) la data comunicării aprobării înlesnirii la plată. e) în alte cazuri prevăzute de lege. deţinute şi/sau datorate. Suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută. .

Totodată. dispoziţiile art.nu sunt supuse executării silite prin poprire. ca măsură asigurătorie. terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua. în contul indicat de organul de executare. sumele existente. În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută. (10) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori. la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectivă. Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare. Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare. şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. astfel cum aceasta rezultă din . odată cu transmiterea somaţiei şi a titlului executoriu. va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi. Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică. Poprirea înfiinţată anterior. realizate ca angajat. Despre această măsură va fi înştiinţat şi debitorul. se transmite băncii la care se află deschis contul debitorului adresa de înfiinţare a popririi. În măsura în care este necesar. 44 cu privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător. #M27 Pentru stingerea creanţelor fiscale. în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite. băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută. În acest sens. fără consimţământul titularului de cont. devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu. organului fiscal. terţul poprit este obligat: a) să plătească. În acest caz. pensiile de orice fel. printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit. pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii. 170. de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă. b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite. înştiinţând despre aceasta organul de executare. cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. terţul poprit îi va anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. suma reţinută şi cuvenită. După înfiinţarea popririi. făcută debitorului. făcută terţului poprit. precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit.

băncile nu procedează la decontarea documentelor de plată primite. (12). totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. . (12). după caz. în scris. a autorizaţiei de antrepozitar. În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi. instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit. cu excepţia: a) sumelor necesare plăţii drepturilor salariale. de către cumpărătorii de produse energetice. în numele antrepozitarilor autorizaţi. inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora. conform cu originalul.adresa de înfiinţare a popririi. a documentului prin care s-a aprobat înlesnirea la plată. la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate. terţul poprit pentru sistarea. pe baza probelor administrate. precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea. rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti. În acest caz. Pe perioada popririi asigurătorii. În acest caz. respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. reţinute la sursă. dacă. Din momentul indisponibilizării. debitorul va prezenta unităţii bancare odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată. taxelor şi contribuţiilor de care depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii. potrivit legii. c) sumelor necesare plăţii accizelor. conform cu originalul. va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi. Executarea silită a terţului poprit Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit. respectiv la debitarea conturilor debitorilor. şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi. debitorul va prezenta unităţii bancare odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată. băncile ori. organul de executare înştiinţează de îndată. În caz contrar banca este obligată să procedeze potrivit dispoziţiilor alin. În cazul în care executarea silită este suspendată ori încetează. temporară. 2. potrivit declaraţiei pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său legal. precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi. băncile acceptă plăţi din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la alin. d) sumelor necesare plăţii impozitelor. băncile vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului. b) sumelor necesare plăţii accizelor de către antrepozitarii autorizaţi.

În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite. organul de executare poate începe executarea silită a terţului poprit. chiar dacă acestea se află la un terţ. cum sunt uneltele. respectiv asupra sultei. fiind necesare vieţii şi muncii debitorului. alimentele strict necesare până la noua recoltă. socotit pentru 3 luni de iarnă. prevăzute de Codul civil. seminţele. cu excepţiile prevăzute de lege. d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea hranei. b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale. inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu caracter permanent. Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii bunului imobil. Executarea silită a bunurilor imobile Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura. Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea şi valorificarea acestora. precum şi familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea profesională. furajele şi animalele de producţie şi de lucru. e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave.Pe baza hotărârii de menţinere a popririi. în condiţiile prezentului cod. executarea silită se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar. Bunurile debitorului persoană fizică necesare desfăşurării activităţii de comerţ nu sunt exceptate de la executare silită. îngrăşămintele. precum şi obiectele de cult religios. care constituie titlu executoriu. În situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane. dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel. . c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni. Executarea silită a bunurilor mobile Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal.

04.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. după care o virează în contul deschis la unitatae de trezorerie indicat în adresă în numele debitorului. Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală.169-170 din Ordonanta Guvernului nr. in termen de 15 zile de la primirea somatiei. vor fi suportate de catre contribuabil. Prin încasarea sumei datorate de debitor. republicata. Exemplul practic in cazul in care SC nu a achitat in termen. executarea silită încetează. in baza prevederilor art. unitatea bancară procedează la indisponibilizarea sumei datorate de debitor timp de 15 zile. organul de executare procedează la continuarea masurilor de executare silita prin indisponibilizarea conturilor deschise de debitor la toate unitatile bancare prin emiterea aunei adrese de infiinţare a popririi. cu modificarile si completarile ulterioare. in conformitate cu prevederile art.(1) din Ordonanta Guvernului nr. stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. 141 alin. iar organul de executare înştiinţează de îndată. Daca. totală a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. respectiv până pe data de 25 aprilie 2012. Deoarece agentul economic nu a achitat suma de 756 lei prevăzută în somaţie. După primirea acestei adrese. băncile pentru sistarea.În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa. in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta.04. titlul executoriu şi somaţia pentru suma de 756 lei. exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta. în scris. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor aratate mai sus. se va proceda la continuarea masurilor de executare silita. organul fiscal teritorial procedează la recuperarea creanţelor fiscale prin modalităţile de executare silită si emite in data de 28. Întrucat agentul economic nu a achitat pana pe data de 25. republicata.92/2003.2012 impozitul pe profit in suma de 756 lei .2012. Impotriva somaţiei se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta. impozitul pe profit aferent trimestrul I 2012 in suma de 756 lei. cu modificarile si completarile ulterioare. . agentul economic nu va achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat sau nu se va face dovada stingerii acestora.