You are on page 1of 23

Dansk indfødsretsprøve

200 øvespørgsmål

© indfødsretsprøve.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt - 2011

1 Den første kendte danske konge var a Melchor b Angantyr c Thor 2 Danskerne blev præsenteret for kristendommen af a Kong Harald b Kong Agantyr c Kong Thornson 3 Kalmarunionen er a Forening mellem krike og stat b grænsen mellem Sverige og Norge c sammenslutningen mellem Sverige, Danmark og Norge 4 Den andenstørste by er a Odense b Århus c København 5 Grundlæggeren af Danmarks hovedstad, København, var a Biskop Absalon b Oluf den store c Kalmar 2 6 Den nuværende tronarving er a Kronprins Frederik b Kronprinsesse Mary c Prins Christian 7 Kvinder kan vælge at få abort hvis a graviditeten er resultat af en voldtægt b fosteret endnu ikke er 12 uger gammelt c faren til barnet er enig 8 Nobelprisen som blev uddelt i 1922 gik til en dansk fysiker ved navn a Robert Plank b Niels Bohr c Albert Einstein 9 Asatro er a navnet på den oprindelige nordiske religion b navnet på Danmarkshistoriens betydeligste præst c en fest som holdes den 23. oktober 10 I 1940 blev Færøerne besat af a USA b Tyskland c England

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

© indfødsretsprøve.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt - 2010

lovgivende og dømmende 18 Hvis en borger bliver anholdt skal han eller hun stilles for en dommer inden for a 12 timer b 24 timer c 48 timer 19 Progressiv beskatning betyder a jo mere den enkelte borger tjener. folkelig og religiøs b lokal.2011 . mens Ombudsmandens service skal betales 17 De tre statsmagter er a kongelig. statslig. c Domstolene er gratis. og europæisk c udøvende. og resten fordeles mellem de resterende partier 16 Hvad er forskellen på Ombudsmand og domstolene? a Ombudsmanden kan ikke ændre regeringens beslutninger.11 Gesta Danorum er a den første lovsamling i Danmark b det første episke danske digt c den første samlede historie om Danmark 12 En af Danmarkshistoriens mest fremtrædende astronomer var a Tycho Brahe b Niels Bohr c Chrstian Hauss 13 Danmark er a en republik b et monarki c en republik med en dronning som statsoverhoved 14 Et mistillidsvotum er a når folk ikke må udtale sig frit b når pressen ikke må bringe det de vil c når Folketinget udtaler sin mistillid til Statsministeren 15 Hvad er forholdstalsmetoden? a et politisk parti får den samme andel af pladserne i Folketinget som partiets andel af de gyldige stemmer b kun de store partier kan få mandater i Folketinget c 90% af mandaterne gives til det førende parti. men det kan domstolene derimod b Der er ingen forskel.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . desto højere er hans eller hendes skatteprocent b folk betaler mere i skat jo ældre de bliver c alle betaler det samme i skat 20 Edinburgh-afgørelsen er kendt som a De fem forbehold b De tre betingelser c De fire forbehold 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 © indfødsretsprøve.

. som boede i det danske område b krigernes vildskab c velstand og evne til at handle 30 Første gang.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . man ser navnet Danmark brugt var a i en gammel rejselogbog fra 1022 b på en runesten fra 955 c i skriften på væggen i en gammel hytte fra 1271 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 © indfødsretsprøve. er.21 Hvilken krig fandt sted i 1709-1720? a Skånske Krig b Den Store Nordiske Krig c Den Skandinaviske Krig 22 Der er et yndigt land.2010 .Eller b en Afrikanske Farm c Cassiopeia 24 Danmark er porten til a Østersøen b Adriaterhavet c Det Arktiske Hav 25 Danmarks monarki er i regeringssystemet a et indskrænket monarki b et totalitært monarki c et enevældigt monarki 26 Styreformen hvor kongen har den totale kontrol kaldes a et absolut monarki b et totalitært monarki c et indskrænket monarki 27 I dag er Danmarks regering a en totalitær regering b et enevælde c et parlamentarisk demokrati 28 Den kristne danske kirke blev grundlagt i/under a vikingetiden b landboreformen c den første konstitutionelle regering 29 Danmark er et ord som består af to forskellige ord der beskriver a det folkeslag. a Denmarks mest solgte bog b Danmarks nationalsang c Danmarks mest populære TV-udsendelse 23 Hvad er titlen på Søren Kirkegårds betydeligste værk? a Enten ..

2011 . århundrede c Konge af Danmark under den protestantiske borgerkrig 35 Under regering af hvilken konge mistede Danmark sin stormagtsstatus over norden på grund af en tabt krig i Sverige? a Valdemar 2.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . enevældige monarki som blev indført i 1660 b den ed som kongen skulle afgive når han overtog tronen c en lov som kun omfattede konger 37 Skånske Krig fandt sted i a 1675-1679 b 1709-1720 c 1658-1668 38 Slaget på Reden var a Den interne kamp mellem to arvinger om den danske trone b Konflikten som startede krigen mellem Danmark og Sverige i 1800-tallet c Søslaget som tvang Danmark ud af sin neutralitet 39 Under Slaget på Reden angreb britiske skibe danske skibe a rigtigt b forkert 40 Under Napoleonskrigen var Danmark a i begyndelsen neutral. der havde tilhørt dem.31 Den sorte død hærgede Danmark i a 1224 b 1350 c 1626 32 Mens pesten stod på styrkede kongen sin magt ved at inddrage meget af den jord. 36 Kongeloven var a grundlaget for at det arvelige. som var døde pest a rigtigt b forkert 33 Den religiøse reformation i Danmark betød at a Kongen fik overdraget kirkens politiske magt b Kirken herskede alene over Danmark c Kirken skulle forlade Danmark 34 Christian 4. var a Konge under Renæssancen. b Kirkeligt overhoved i det 16. derefter på Frankrigs side b Altid på britisk side c Forblev neutral under hele konflikten 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 © indfødsretsprøve. b Erik af Pommern c Christian 4.

og blev medlem af NATO i 1949 c Danmark forblev neutral 50 Denmark blev medlem af den Europæiske Union den a 7 marts 1984 b 1 januar 1973 c 12 april 1977 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 © indfødsretsprøve.41 Den 5. Verdenskrig. underskrev Danmarks første frie forfatning c Danmark gik ind i Napoleonskrigen 42 Den Slesvigske krig var a en krig mellem Danmark og Tysksindede oprørere fra Schleswig og Holstens hertugdømmer b krigen mellem Tyskland og Danmark c den sidste krig mellem Danmark og Sverige 43 Septemberforliget er a En aftale som betød at DA og LO anerkendte hinandens medlemmers rettigheder b Aftalen om at kongen stadig kunne godkende love c aftalen mellem Danmark og Tyskland for at undgå at der opstod krig i efterfølgende 50 år 44 Under 1. Verdenskrig var Danmark a med glæde på Tysklands side b under pres fra Tyskland til at lægge miner ud for at lukke af til Østersøen c forblev fuldstændig neutral 45 USA købte Danmarks øer i Vestindien i 1917 a rigtigt b forkert 46 Da Tyskland tabte 1.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . Verdenskrig a Gik Danmark på Ruslands side i 1946 b Danmark var på de vestlige nationers side. blev Danmark a straffet med af handelsblokader og afgifter b I stand til at genvinde magten over Nord.2010 .og Mellemslesvig c overtog hele Slesvigregionen 47 Danmark blev invaderet af Tyskland under a 1 Verdenskrig b 2 Verdenskrig c 1 Slesvigske Krig 48 Tyskland invaderede Danmark den a 9 april 1940 b 5 september 1945 c 7 oktober 1942 49 Under 2. juni 1849 a lykkedes det den første danske revolution at afsætte kongen b kong Frederik 7.

a Olie b naturgas c Begge dele 57 Færøerne er.2011 .eks. i modsætning til Grønland og Danmark. ikke en del af den Europæiske Union a rigtigt b forkert 58 De første indbyggere på Færøerne var a Vikinger b Keltere c Irske munke 59 Det grønlandske samfunds hovedindkomst er baseret på a rejer b olie c træ 60 Grønland ophørte med at være en dansk koloni i a 1953 b 1967 c 1896 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 © indfødsretsprøve.51 Danmark gik med USA i Irakkrigen ved en beslutning i Folketinget i 2002 a rigtigt b forkert 52 Danmark består af en halvø (Jylland) og a 406 øer b 642 øer c 143 øer 53 Dannebrog er a Danmarks flag b Danmarks nationalblomst c Danmarks nationalsang 54 Danmarks aktuelle monark er a Kong Harald 4 b Kong Valdemar 3 c Dronning Margrethe 2 55 Den anden største religion i Danmark er a Kristendommen b Islam c Jødedommen 56 Danmark eksporterer energikilder som f.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .

2010 . hvilket betyder: a den efterlevede reformationen b den accepterede ikke den religiøse reformation i 1500-tallet c Paven er den øverste leder 68 Asatro er koncentreret omkring skikkelsen a Odin b Zeus c Jupiter 69 Johannes Døberens fødselsdag fejres den a 12 oktober b 24 juni c 8 maj 70 1 maj er dagen hvor Danmark fejrer a Arbejderbevægelsens internationale kampdag b Påske c Johannes Døberens fødselsdag 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 © indfødsretsprøve. Verdenskrig 65 Shakespeares “Hamlet” er baseret på prinsen af Jyllands liv a rigtigt b forkert 66 Monarken skal a tilhøre Den evangelisk-lutherske kirke b aflægge besøg hos paven mindst én gang i sit liv c offentligt acceptere reformationsprincipperne 67 Den danske kirke er evangelisk-luthersk.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .61 Grønlands hovedstad var oprindeligt en dansk koloni kaldt a Odense b Thule c Godthåb 62 Grønland er a verdens største ø b verdens koldeste ø c verdens største olieproducent 63 Færøerne og Grønland har ret til at vælge a 4 medlemmer af Folketinget b 10 medlemmer af Folketinget c 2 medlemmer af Folketinget 64 Færøerne og Grønland a eksisterer i statsforbund med Danmark b er fuldstændigt uafhængige af den danske regering c blev erobret af Danmark under 2.

Eckersberg 78 Operahuset i Sydney blev opført i 1957 og designet af den danske arkitekt Jørn Utzon. blev det designet i stilarten kendt som a Nordisk ekspressionisme b Nordisk kubisme c Nordisk modernisme.2011 .71 I tilfælde af skilsmisse siger de danske love at moren får den fulde forældremyndighed over børnene a rigtigt b forkert 72 Hvad er myndighedsalderen for danske børn a 21 b 15 c 18 73 Et registreret partnerskab mellem homoseksuelle er a juridisk bindende på samme måde som et ægteskab mellem en mand og en kvinde b har færre privilegier end et ægteskab mellem en mand og en kvinde c indebærer flere forpligtelser end et ægteskab mellem en mand og en kvinde 74 Hans Christian Andersen er en berømt dansk a fortæller b politiker c skuespiller 75 Nobelprisen i litteratur gik i 1944 til a Adam Oehlenschläger b Johannes V. 79 Da stumfilmene begyndte at komme frem. var den første danske filmstjerne a Asta Nielsen b Greta Garbo c Helena Petrova 80 Søren Kierkegaard er berømt for han udgivne værker inden for a filosofi b fysik c fysiologi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 © indfødsretsprøve.W.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . Jensen c Klaus Rifbjerg 76 Sylfiden er a En flyvemaskine udformet af danske ingeniører b Et lokalt folkeeventyr c En verdenskendt ballet 77 Denmarsk mest kendte billedhugger er a Bertel Thorvaldsen b William Hammershøj c C.

som var det sket ved et jordskred c der var et oprør fordi valget blev opfattet som urigtigt 90 Island opnåede fuld uafhængighed af Danmark i a 1984 b 1944 c 1964 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 © indfødsretsprøve.2010 .dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . en Oscarvinder c et teaterstykke af Herman Bang 84 Den Lille Havfrue er a et eventyr af Hans Christian Andersen b en film af Tycho Brahe c en ballet af Harald Landers 85 Efter reformationen kunne kirkens mænd kun blive udpeget af a Paven b Kongen c Ærkebiskoppen 86 Stavnsbåndet var a et system indført af kongen som medførte en ekstrem inskrænkelse af bøndernes frihed b et system som betød i tvungen værnepligt for at udvide den danske hær c en lov som drev kirken ud af Danmark 87 Landboreformerne tillod bønderne at a købe deres egen landjord b frihed til at rejse fra og til landet c valgret 88 Det militære nederlag i 1807 førte slutteligt til at Danmark måtte a Sælge noget af sit landområde i 1813 b Gå bankerot i 1813 c Smugleri 89 Jordskredsvalget i 1973 fik dette navn på grund af a Et tragedisk jordskred det samme år som resulterede i mange dødsfald b Det danske politiske landskab blev ændret drastisk.81 Hvilken dansk videnskabsmand blev belønnet med en Nobelpris for sine studier? a Niels Bohr b Jens Christian Skou c Begge dele 82 En af de mest betydningsfulde danske filminstruktører er a Lars von Trier b Tycho Brahe c Ole Rømer 83 Den Afrikanske Farm er a Karen Blixens mest berømte roman b Lars von Triers kendte film.

men du kan ikke afstå fra at vælge en religion c du kan vælge en religion eller vælge den fra.91 Det færøske samfunds indtægtskilde er a fiskeri b olie c turisme 92 Den første som forsøgte at skrive en udførlig Danmarkshistorie var a Kong Harald b Biskop Absalon c Dronning Margrethe 93 Religionsfrihed betyder at a du kan dyrke den religion. frit skifte religion eller slet ikke dyrke nogen religion b du kan vælge hvilken religion du vil dyrke. C. du ønsker.2011 . Andersen 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 © indfødsretsprøve.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . men dit første valg er bindende 94 Flere navne på ugedagene stammer fra nordiske gudenavne a rigtigt b forkert 95 Den 23 juni er dagen hvor der fejres sankthans a rigtigt b forkert 96 Pinse er fejren af a Jesu død og genopstandelse b Helligånden og dens komme til jorden c Forårets komme 97 Fastelavn er en tradition som stammer fra a vikingerne b romerriget c kelterne 98 Et par som ønsker skilsmisse skal a først være separeret i et år b anmode om parterapi c Begge dele 99 Siden 1970-erne har der været et stødt fald i antallet af par som vælger at gifte sig a rigtigt b forkert 100 Nævn en dansk designer a Knud Valdemar Engelhardt b Niels Bohr c H.

dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .101 Nævn en dansk arkitekt a Christian Frederik Hansen b Asta Nielsen c Carl Th.2010 . Dreyer 102 Dogme 95-manifestet handler om a film b arkitektur c ballet 103 Lene Vestergaard Hau arbejder inden for a fysik b astronomi c journalistik 104 En af de betydeligste politiske journalister i nyhedernes første tid var a Henry Cavling b Ernest Menville c Jeanne D´Arc 105 Berlingske Tidende er a Den første danske avis b En lovmæssig forordning som giver kvinder stemmeret c Danmarks mest berømte bar 106 Det danske demokrati er baseret på a en nedskrevet forfatning b et sæt uskrevne regler c kongelige dekreter 107 Den aktuelle forfatning er fra a 1953 b 1745 c 2003 108 Danmark fejrer grundlovsdag den a 1 juni b 4 juli c 5 juni 109 Danmarks øverste lov er? a Kriminalloven b Civilretsloven c Grundloven 110 Ytringsfrihed betyder at folk kan a tale det sprog de ønsker b udtrykke deres meninger frit c udtrykke deres meninger når regeringen tillader det 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 © indfødsretsprøve.

111 Hvad er forskellen på retten til forsamlingsfrihed og foreningsfriheden? a Forsamling betyder at danne grupper.Forening at mødes med andre b Forening betyder at danne grupper.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .2011 . Forsamling at mødes med andre c Der er ingen forskel. det er to forskellige betegnelser for den samme grundlæggende rettighed 112 Danmark er a et repræsentativt demokrati b et direkte demokrati c et repræsentativt plutokrati 113 Hvilken magtenhed løser konflikter mellem borgerne og staten? a Udøvende b Lovgivende c Dømmende 114 Magtens tredeling har til formål at a sikre at magten i samfundet ikke bliver centraliseret eller misbrugt b udvide borgernes muligheder for at henvende sig til staten c beskytte dronningen fra borgerne 115 Dronningen udfører a særdeles vigtige juridiske opgaver b en række formelle opgaver c overhovedet ingen statslige opgaver 116 Folketinget samles på a Frederiksborg Slot b Christiansborg c Hendriksborg Slot 117 Hvem udpeger formelt regeringen? a Folketingets formand b Kongen eller dronningen c Den som vinder valget 118 Siden 2 Verdenskrig har de fleste danske regeringer været a flertalsregeringer b mindretalsregeringer c tvunget af Folketinget til at træde tilbage ved mistillidsvotum 119 Den øverste politiske leder i Danmark er a Statsministeren b Kongen eller dronningen c Folketingets formand 120 Hvem udnævnes normalt til statsminister? a formanden for et af de største politiske partier b den person som dronningen mener kan lede landet c den person som Folketinget bestemmer har fortjent posten 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 © indfødsretsprøve.

medmindre de ikke bor i Danmark c Forkert 127 Hvor gammel skal man være for at stemme ved Folketingsvalget? a 18 år b 21 år c 16 år 128 Ved valget er din stemme a offentlig b hemmelig c hemmelig hvis du stemmer på regeringspartiet 129 Hvis man ikke tilhører noget parti kan man ikke opstilles som kadidat ved valget a Rigtigt b Rigtigt. men du kan nemt selv starte et parti op c Forkert. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 © indfødsretsprøve. er at anke til a Folketingets Ombudsmand b Dronningen c Generalsekretæren for de Forenede Nationer 125 Den sidste retsinstans i Danmark er a Landsretten b Højesteret c Grundlovsretten 126 I Danmark har borgerne pligt til at stemme a Rigtigt b Rigtigt.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . men de har lov til at blive 122 Det danske Folketing vælges for en maksimal tidsperiode på a 4 år b 5 år c 3 år 123 De danske domstole er a uafhængige b kontrolleret af Folketinget c kontrolleret af Regeringen 124 En af mulighederne for en borger som vil anke en administrativ afgørelse.121 Når der kommer en ny regering.2010 . a udskiftes alle embedsmændene da de tilhører et parti som ikke længere er ved magten b embedsmændene beholder deres job da de er neutrale c embedsmændene bliver bedt om at gå. b Mindst 4% af de afgivne gyldige stemmer. c Mindst 5% af de afgivne gyldige stemmer. Alle med mindst 150 underskrifter fra sin opstillingskreds kan stille op 130 Hvad er spærregrænsen for at et parti kan komme i Folketinget? a Mindst 2% af de afgivne gyldige stemmer.

2011 . medmindre du er relateret til Regeringen c Forkert 133 I 2000 blev projektet om indførelse af euroen i Danmark a afvist i Folketinget og ved folkeafstemning b godkendt i Folketinget men afvist ved folkeafstemning c afvist i Folketinget men godkendt ved folkeafstemning 134 Ved reformen i 2007 a blev 14 amter erstattet af 5 regioner b blev 5 regioner erstattet af 14 amter c blev 14 regioner erstattet af 5 amter 135 Hvor mange kommuner er der i Danmark? a 97 b 98 c 99 136 Kun danskere kan stemme ved kommunevalget a Rigtigt b Rigtigt.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .131 Hvem fremsætter hovedparten af lovforslagene? a Folketinget b Regeringen c Kongen eller dronningen 132 Lovforslagene kan ikke komme fra enkeltindivider a Rigtigt b Rigtigt. men de skal desuden være permanent bosiddende i kommunen c Forkert 137 Indtil 1973 var det danske politiske landskab karakteriseret ved a 2 partier b 4 partier c 6 partier 138 Danmarks betydeligste fagforening hedder a LO b LB c LT 139 En forening kan dømmes ulovlig og kræves opløst a hvis regeringen er utilfreds med den b hvis dronningen er utilfreds med den c hvis den virker ved eller søger at opnå sit mål ved vold eller ved anden ulovlighed 140 Skatten opkræves i Danmark af a regeringen b kirken c hæren 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 © indfødsretsprøve.

eks. Enhver kan komme og overvære møderne 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 © indfødsretsprøve. men i nogle tilfælde kan den almindelige borger opnå adgang c Forkert.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . et museum eller et hospital a Forkert b Rigtigt c Kun kvinder har ret til at blive militærnægter 145 Den kriminelle lavalder er i Danmark a 18 år b 21 år c 15 år 146 Dødsstraf sker i Danmark ved a hængning b elektrisk stol c dødsstraf eksisterer ikke i Danmark 147 Politibetjentene a har lov til at benytte tvang under forhør b har lov til sommetider at benytte tvang under forhør c må aldrig benytte tvang under forhør 148 Sverige. en myndighed ligger inde med om ham/hende b borgerne skal sige hvem de har stemt på hvis de bliver spurgt at regeringen c borgerne har ret til at deltage i Folketingets debatter 143 Hvem har værnepligt? a Alle egnede danske mænd over 18 år b Alle danske borgere over 18 år c Alle egnede danske borgere over 18 år 144 Personer som ikke ønsker at aftjene værnepligt er ret til at nægte og i stedet arbejde på f. Norge og Storbritannien a er alle medlemmer af EU b er alle monarkier c er alle demokratiske republikker 149 Dansk indfødsret kan kun tildeles a ved lov b ved dronningens afgørelse c af politiet 150 Adgang til Folketinget er begrænset a Rigtigt.141 Regeringen kontrolleres af a kirken b hæren c den uafhængige lovgivende magt 142 Offentlighedsloven bestemmer at a enhver borger har ret til at se de dokumenter. kun medlemmer af Folketinget kan deltage i møderne b Rigtigt.2010 .

medmindre de er blevet direkte udpeget af dronningen 154 Højesterets afgørelser er endelige og a kan ikke ankes b kan ankes men kun i meget betydelige sager c kan ankes med statsministerens accept 155 Hvem underskriver lovene når de er blevet vedtaget af Folketinget? a En minister og dronningen b Folketingets formand c Statsministeren 156 I sammenligning med andre lande lægger Danmark flere opgaver hos a centralstyret b lokale selvstyre c privatpersoner 157 Selvom du ikke har dansk indfødsret kan du alligevel stemme ved de lokale valg. hvis du har boet i Danmark a i de sidste tre år inden valgdagen b i de sidste 5 år inden valgdagen c Kun danskere kan stemme ved de lokale valg 158 Et folketingsmedlem kan ikke stemme imod hans eller hendes partis politik a Rigtigt b Forkert c Kun i meget betydningsfulde sager 159 De danske medier er a kontrolleret af Regeringen b uafhængige af Regeringen c kontrolleret af de partier som de tilhører 160 Hvad ligger til grund for den høje valgdeltagelse i Danmark? a Det at det er lovpligtigt at stemme b Læren om demokrati og tradition for demokratisk deltagelse c Bødestraf til dem som ikke stemmer 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 © indfødsretsprøve.151 Intet enkeltstående parti har haft flertal i Folketinget siden a 1909 b 1989 c 1952 152 Traditionen for bred enighed og samarbejde i Folketinget kaldes a Flertalsdemokrati b Samarbejdende folkestyre c Uafhængigt demokrati 153 Ministrene skal være medlemmer af folketinget a Rigtigt b Forkert c Rigtigt.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .2011 .

er a Wienerkonventionen b Kyoto-aftalen c Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 164 Folketingets Ombudsmand er a valgt og kontrolleret af Folketinget b valgt af men ikke kontrolleret af Folketinget hverken c valgt eller kontrolleret af Folketinget 165 Alle retssager er hemmelige a Forkert.2010 . race. alder.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . hvad beskytter desuden borgernes grundlæggende rettigheder? a Internationale konventioner som Danmark har tilsluttet sig b Militærmagt c Kongen eller dronningen 162 I Danmark er de ulovligt at forskelsbehandle på grund af a køn. etnisk oprindelse b køn og alder c etnisk oprindelse og alder 163 En af de internationale konventioner som underbygger rettighederne som allerede er beskyttet af Grundloven. men nogle retssager er offentlige 166 At være Ombudsmand er en hverv a som kan udføres af enhver borger b som kun kan udføres af mænd c som kun kan udføres af borgere med en vis minimumsindtægt 167 Den øverste retsmyndighed i Danmark er a Justitsministeriet b Folketinget c Folketingets Juridiske Udvalg 168 De grundlæggende principper for den moderne danske velfærdsstat blev fastsat i a 1920-erne og 1930-erne b 1950-erne og 1960-erne c 1970-erne og 1980-erne 169 Det danske velfærdssamfund er baseret på principper som a enhver borger har både rettigheder og ansvar b folk kan modtage ligeså megen hjælp som de bidrager med i skat c alle har ret til hjælp 170 Ansvaret for børnepasningen ligger hos a Staten b Kommunerne c Kirken 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 © indfødsretsprøve.161 Udover Grundloven. borgerne har i princippet lov til at overvære alle retssager b Rigtigt c Rigtigt.

2011 .171 Staten varetager opgaver som a Ældreomsorg b Politi. ret. forsvar c Vuggestuer og børnehaver 172 Et af de sidste tiltag inden for velfærdssystemet er at a nogle opgaver bliver nu outsourcet til private virksomheder b mængden af goder en person modtager afhænger direkte hvor maget han eller hun bidrager med c det er nu frivilligt at bidrage 173 Den danske indkomstskat er baseret på princippet om a progressive beskatning b skattemæssig frihed c frivillige bidrag 174 Dansk økonomi er nu hovedsagligt baseret på a landbrug b industri c service 175 Danmark er specialiseret i produktionen af a vindmøller og høreapparater b nukleare ubåde og computere c mobiltelefoner og papir 176 Foreningen af danske arbejdsgivere hedder a DA b LO c DG 177 Mindstelønnen er i Danmark a 100 Kr/timen b 120 Kr/timen c Ingen 178 Den Økonomiske og Monetære Union opstod på baggrund af a en traktat som ligger til grund for Det Europæiske Fællesskab b Romtraktaten c Maastricht-traktaten 179 EU-samarbejdet er i dag baseret på to aftaler som er a Traktat om Den Europæiske Union og Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab b Traktat om Det Europæiske Indre Marked og Traktat om Den Europæiske Fællesvaluta c Kyoto-aftalen og Maastricht-traktaten 180 Den Europæiske Union har a 27 medlemsstater b 25 medlemsstater c 29 medlemsstater 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 © indfødsretsprøve.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .

nåede man frem til en speciel aftale. EU-beslutniger er aldrig bindende 184 Da Danmark afviste Mastrichttraktaten. udpeget for en periode på seks år c 3 dommere 190 Europa-Parlamentet er en udvalgt forsamling som bestå af a 875 medlemmer b 785 medlemmer c 787 medlemmer 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 © indfødsretsprøve.181 Den Europæiske Unions forfatning blev implementeret i a 2001 b 2004 c Er ikke implementeret endnu 182 I den Europæiske Union kan de love vedtages. Den er kendt som a Københavner-aftalen b Edinburgh-aftalen c Mastricht-aftalen 185 Edinburgh-aftalen betyder at a der er dele af EU-samarbejdet som Danmark ikke deltager i b Denmark deltager kun i det europæiske samarbejde når det er hensigtsmæssigt c Denmark deltager ikke i EU medmindre det er væsentligt for landets interesser 186 I Europa-Kommissionen bliver beslutningerne taget ved/af a Almindelig enighed b Simpelt flertal c Kommissionens præsident 187 Hvert EU-land har fået tildelt et bestemt antal stemmer i Europa-Kommissionen a Antallet afhænger af antallet af indbyggere i landet b landets størrelse c størrelsen på landets økonomi 188 Europa-Kommissionen har sit hovedsæde i a Berlin b Bruxelles c Strasbourg 189 EF-Domstolen består af a 27 dommere. en fra hvert medlemsland b 12 dommere.2010 . som a direkte gælder for borgerne i alle EU-landene b først er blevet ratifiseret af de nationale parlamenter c gælder først når de nationale regeringer udtrykkeligt godkender dem 183 Det der gør at EU virkelig adskiller sig fra et traditionelt samarbejde er a institutioner som fungerer uafhængigt af medlemsstaterne b den har udelukkende militært formål c opfyldelse er fuldstændig frivillig.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .

Frankring. USA c USA. Japan b Rusland. Tyskland 197 Den Nordatlantiske Traktatorganisation (NATO) er en alliance hvis hovedformål er a international handel b forsvar c immigrationskontrol 198 Hvilken trussel lå til grund for oprettelsen af NATO? a Den kommunistiske stormagt Sovjetunionen b Det Arabiske Forbund c Nordkorea 199 FN’s målsætning i 2015 er a en række målsætninger bestemt af FN for at forbedre dets egen funktionsmåde b række ambitiøse målsætninger for det internationale udviklingssamarbejde c en liste over lande som kan udgøre et mål for terrorister i 2015 200 En af målsætningerne for 2015 er a at sikre miljømæssig bæredygtig udvikling b reducere børnefødsler på grund af overbefolkning c at halvere ekstrem fattigdom i Vesteuropa 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 © indfødsretsprøve. Kina. Litauen og Estland c Rusland og Canada 194 Det nordiske samarbejde bliver somemtider repræsenteret med et symbol. Grønland og Åland b de tre baltiske lande: Letland. Frankrig. Det er en a Ørn b Svane c Vikingebåd 195 De Forenede Nationers hovedsæde ligger i a New York b London c Helsinki 196 FN´s Sikkerhedsråd har følgende permanente medlemmer: a Rusland. Kina. Storbritannien.191 I Europa-Parlamentet. USA. Storbritannien.2011 . Storbritannien. Rusland. har Danmark i øjeblikket a 14 medlemmer b 17 medlemmer c 22 medlemmer 192 Europa-Rådet har det samme antal medlemmer som den Europæiske Union a Rigtigt b Rigtigt.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt . men nogle få lande derudover har observatørstatus c Forkert 193 Det nordiske samarbejde omfatter de fem nordiske lande og a de tre selvstyrende områder: Færøerne.

Korrekte Svar 1 .100 1 B 11 C 21 B 31 B 41 B 51 A 61 C 71 B 81 C 91 A B A C A A A A B A A 2 C 12 B 22 A 32 A 42 A 52 A 62 C 72 A 82 A 92 A 3 B 13 C 23 A 33 A 43 B 53 C 63 A 73 A 83 A 93 A 4 A 14 A 24 A 34 C 44 A 54 B 64 A 74 B 84 B 94 A 5 A 15 A 25 A 35 A 45 B 55 C 65 A 75 C 85 A 95 B 6 B 16 C 26 C 36 A 46 B 56 A 66 A 76 A 86 A 96 B 7 B 17 B 27 A 37 C 47 A 57 C 67 A 77 C 87 B 97 A 8 A 18 A 28 A 38 A 48 B 58 A 68 B 78 A 88 B 98 A 9 C 19 C 29 B 39 A 49 B 59 A 69 A 79 A 89 B 99 A 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 © indfødsretsprøve.dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .2010 .

dk: Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt .2011 .200 101 A 111 B 121 B 131 B 141 C 151 A 161 A 171 B 181 C 191 A C A A A B A C A A A 102 A 112 C 122 A 132 B 142 A 152 B 162 C 172 A 182 A 192 A 103 A 113 A 123 A 133 A 143 B 153 A 163 B 173 C 183 B 193 B 104 A 114 B 124 B 134 B 144 C 154 A 164 A 174 A 184 A 194 A 105 A 115 B 125 C 135 C 145 C 155 B 165 A 175 A 185 A 195 B 106 A 116 B 126 A 136 B 146 C 156 A 166 A 176 C 186 A 196 B 107 C 117 B 127 B 137 A 147 B 157 B 167 B 177 C 187 B 197 A 108 C 118 A 128 C 138 C 148 A 158 B 168 A 178 A 188 A 198 B 109 B 119 A 129 A 139 A 149 C 159 B 169 B 179 A 189 B 199 A 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 © indfødsretsprøve.Korrekte svar 101.