You are on page 1of 1

1) Hng dn vit tiu lun Thc hin theo nhm.

nhm. (cc lp phn cng nhm v gi danh sch qua mail) Mi nhm nn chn 1 ch trong s cc ch cho Np bi trn giy v softcopy Yu cu khi vit: Tm kim cc ngun thng tin t Internet Ni dung cc phn: Mc lc, t vn , hin trng, cc gii php xut, nhng kh khn thch thc, tiu ch t ra, hng v cc bin php gii quyt. Tng kt, nh gi, nhn xt, ( xut nu c). Ti liu tham kho vin dn Phn cng ni dung r cho mi c nhn (s kim tra khi bo co). Bo co bi lun: Mi nhm bo co trong 15-20 pht Hc vin tr li cu hi: 5-10 pht nh gi Bo co bi lun: Hnh thc bi cc phn ni dung trn Bi nu c r vn nghin cu, h thng ha c nh gi cao nu c tng kt, nh gi, xut im c cho bi vit, trnh by Slide, cu hi cho mi hc vin.

2) Cc c nhn c thi gian c th vit thm 01 bi bo Thu thp thng tin: tm kim cc ngun thng tin t Internet Vit bi bo (di dng mt bo co khoa hc): 3- 6 trang (ti a 6 trang) Ni dung bi bo: (Xem mu 1 bi bo ng trn cc tp ch) Tm tt (<200 t) t vn : nu xut x, yu cu, mc tiu Ni dung cc phn: hin trng, cc gii php xut, nhng kh khn thch thc, tiu ch t ra, hng v cc bin php gii quyt Tng kt, nh gi, nhn xt, ( xut nu c) Ti liu tham kho vin dn