You are on page 1of 28

k©ly«k©ly«-1

th®L
k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr«
v©.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÂUkÂ. v.vêyuÁ,
v©.48, 4tJ bjU, be£LF¥g‹,
v©û®, br‹id – 600 057.
ÂU. Á.bršt«,
34, všiya«k‹ nfhæš bjU,
v©û®, br‹id – 600 057.
ÂU. Ã.jäHur‹,
v©.59, 5tJ bjU,
m‹id Átfhä ef®,
br‹id – 600 057.
ÂU. v°.rutz‹,
v©.3, ÂUÅÂa«k‹ nfhæš bjU,
v®zhñ®, br‹id –57.
ÂU. nf.Ã.r§f®,
v©.186, fhÁ é°tehj® nfhæš
F¥g«, ÂUbth‰¿ô®,
br‹id – 600 019.
ÂU. v°.é‹br‹£
v©.28/14, 1tJ bjU,
Âah» r¤Âa _¤Â ef®,
ÂUbth‰¿ô®, br‹id – 600 019.
ÂU. o.v‹.fiyaur‹,
v©.8, »sh° ng¡lç nuhL,
ÂUbth‰¿ô®, br‹id – 600 019.
ÂUkÂ. v°.ehf«khŸ,
v©.3, k°jh‹ nfhæš bjU,
f¡f‹ ef®, ÂUbth‰¿ô®,
br‹id – 600 019.
ÂU. K.jdunkZ,
v©.23, r‹d bjU,
ÂUbth‰¿ô®, br‹id – 600 019.
ÂU. v°.Nçaghò,
v©.8v/1/26, m«rh njh£l« 4tJ
bjU, ÂUbth‰¿ô®,
br‹id – 600 019.

rh®ªJŸs f£Á

m.Â.K.f

m.Â.K.f

Â.K.f

m.Â.K.f

Â.K.f

m.Â.K.f

m.Â.K.f

m.Â.K.f

m.Â.K.f

m.Â.K.f

11

12

13

14

ÂUkÂ. Ã.b#guhâ,
v©.18, fz¡f® bjU,
ÂUbth‰¿ô®, br‹id – 600 019.
ÂU. M®.é.j‹uh{,
v©.43v, #h‹£uht® bjU,
fhyo¥ng£il, br‹id -600 019.
ÂU. v«. Ãughfu‹
v©.24Ã/12v, mŒah¥ÃŸis
njh£l¤bjU, ÂUbth‰¿ô®,
br‹id – 600 019.
ÂUkÂ. Á.nguuÁ
v©.14/77Ã, òJ¤bjU,
uh#hfil, ÂUbth‰¿ô®,
br‹id – 600 019.

m.Â.K.f

m.Â.K.f

m.Â.K.f

m.Â.K.f

K. br‹id –103. br‹id – 600 103.f nj.f m. rh®ªJŸs f£Á gh. br‹id – 600 068.Phdnrf®.Jiu. kzè.MWKf«.65.v©.f . fhkuh{rhiy. fhkuh#® rhiy. nfh. br‹id – 600 068. ò. bgça kh¤ö®. kzè.f Â. v©. ÂU. v©. kzè.t. ÂUkÂ. ÂU. f‹åa«k‹ nfhæš bjU.Â. v©. bgça <¢r§Fê. br‹id – 600 060. br‹id. ÂU. tlbgU«gh¡f«.gh®¤Âg‹.2/89v. F. J. òu£Á¡fé ghuÂjhrdh® bjU. bgça njh¥ò.2/21.f m. g.K.féjh.Â. bgUkhŸ nfhæš bjU. Óåthr bgUkhŸ nfhæš bjU. uh.K.j§fÁt«. v©. kzè.v©.2V.63.Â. V. M©lh®F¥g«.K. f‹åa«k‹ ng£il.f m.1/97.48/2. MKšiythaš. ÂU.tåjh. 15 16 17 18 19 20 21 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂUkÂ. v©. v©. br‹id – 600 68.108.f Â. F.k©ly«k©ly«-2 th®L v©. ÂU. kzè. bgUkhŸ nfhæš bjU.K. eh.k. òJef®.K.Â.

o. u¤Âd« bjU. ÂU.27.ntyhÍj«.8/6 f©zÃuh‹ nfhéš bjU. v©.m»yh.3 $ nyhf«ghŸ ef®. o. rh®ªJŸs f£Á mÂKf ÂKf mÂKf fh§»u° mÂKf mÂKf ÂKf ÂKf mÂKf mÂKf . v©.19.9. ÂU. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂUkÂ. v©. ÂU. br‹id-600 051 ÂU. $uh« ef®. v©. v©. br‹id-600 099 ÂUkÂ. khjtu« ghšg©iz. ò¤jfu«. j.o. br‹id-600 066. ÂUkÂ. Ã. v. fhkuh#® bjU. o.536.fçfhynrhH‹. v©. v«.R¥Ãukâ. v©. khjtu« ghš g©iz. fhªÂ bkæ‹ nuhL. m©zh bjU.f©zjhr‹. Á‹dnr¡fhL. br‹id-600 066.j£rzh_®¤Â.rªÂunrfu‹.8.2. Ï. kzè. v©.tjdh. br‹id-600 060 ÂU. òHš. khjtu«.10.1. br‹id-600 066. éehafòu«. v°. br‹id-600 051. br‹id-600 009 ÂU.ukâ. v©. y£Rä m«k‹ nfhæš bjU. v©. khjtu«. ÂUkÂ. òHš. br‹id.k©ly«k©ly«-3 th®L v©. f®ntL. ng§¡ fhyå 3tJ bjU. ckhknf°tç. é. br‹id-600 060. neU bjU.

à Ãsh¡. mÂKf mÂKf . Ï. jâ¡fhry« ef®. v©. v©. ghuÂah® bjU. 5tJ bkæ‹ nuhL. Ã.32 33 ÂU. br‹id-600 110.r§f®.2 rÕ® mt‹ô. br‹id-600 099. bgh‹åa«k‹nkL. Ïy£Räòu«.39.rhªÂ. ÂUkÂ.

v©.12. 41 42 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂUkÂ.yèjh.v. ÂU. Phdnrf®. ó©o j§f«khŸ bjU.53v.mŠRy£Rä.unkZ.y£Rä ehuhaz‹. Ï. bf‹do ef®.-600 081. v‹. v©. tñÁ ef®. b#aguŠn#h bjU. v©. fhkuh{ rhiy. ÂUkÂ. b#. ÂUkÂ. oiut®° fhyå. v©. br. 34 35 36 37 38 39 40.555. bfhL§ifô®.74/64-1. v. neU ef®. br‹id-600 081. v‹. br‹id-600 039. b#. ÂUkÂ. v©.rªjhd«. j©ilah®ng£il. ÂU. ÂU. br‹id-600 118 ÂU. rh®ªJŸs f£Á mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf . br‹id-600 021.271.661/20. fhyå. v©.k©ly«k©ly«-4 th®L v©. bfhU¡Fng£il. br‹id-600 081. v©. gh°fu‹. njÁa ef®. bfhL§ifô®. R. uh.19/9. 12tJ bjU. lh¡l® m«ng¤fh® bjU. 5tJ bjU. òJt©iz. éahr®gho. br‹id-600 118. v°.rÁnufh. j©lilah®ng£il.rÁfyh. òJ t©zhu¥ng£il.30/33. nr. br‹id-600 118.49. ÂUkÂ. br‹id-600 081. v©. v©.nf.v«.

16.43 44 45 46 47 48 ÂU. v«. br‹id-600 021. Kåuh« gh©oa‹ bjU. v©. éahr®gho. v©. br‹id-600 039. RjªÂuòu« 1tJ bjU.20.à bgh‹d¥g‹ bjU. br‹id-600 021.10/59. ÂUkÂ.ÏUjauhâ. 1tJ bjU.kJiu Åu‹. b#. bt. ÂUbt‰¿ô® beLŠrhiy.312/126. giHa v©. br‹id-600 021. v©. fnzròu«.fh®¤Ânfa‹. gh. u. giHa t©zhu¥ng£il. ÂU. v©. ÂU. br‹id-600 039. éahr®gho.nf. o. uh. v«. v©.rutz‹.264. ÂUkÂ. uh#$ bt‰¿ntªj‹.ó§bfho. ÂUkÂ. mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf . br‹id-600 039.v«. éahr®gho. giHa t©zhu¥ng£il.fh®l‹. òÂa v©.10. I Ãsh¡ kšè¥ó fhyå.811/263.

Ïuh. v©.nfhéš bjU. br‹id-600 079.2. ngÁ‹ ghy«.k©ly«k©ly«-5 th®L v©. v©. mUŸntš (v) Mé‹ mUŸ.172.»UZzhbu£o. Ï¥uhï« rhæ¥ bjU.Ãujh¥ Fkh®.1/1. bgUkhŸ nfhéš njh£l«.16/154. ÂU. RªjuKjè bjU. ÂUkÂ. 2tJ bjU.m«k‹ nfhæš nk‰F bjU. v°. br‹id-600 079.v¢.rªÂukÂ. 49 50 51 52 53 54 55 56 57 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU. ÂU. 6tJ bjU.rhiy. Ã. br‹id-600 021.RghZ rªÂungh°. br‹id-600 013. M®. v©. br‹id-600 021.29/15.4/1. v©. br‹id-600 013.185/603. br‹id-81. ÂU. brsfh®ng£il. v©. Áj«gu« ef®. Ïuhaòu«.ué. j©ilah®ng£il.32. Ã.é#aFkhç. Ã. m©zh ßis bjU. v©. v. br‹id-600 001. o. ÂU. Ïuhaòu«. v©. v©. _y¡bfh¤js«. ÂUkÂ. br‹id-600 001.é. v°.ehf«kh. ÂUkÂ. ÂU. rh®ªJŸs f£Á mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf ÂKf mÂKf .31.Ã.é. v‹. Mj« rh»¥ bjU. o. bfh©onjh¥ò. v©.gHå.

J.Â. k.ehfkâ. mèfh‹gõ]® v©. kh.fsçK¤J v©.Â. Â.58 59 60 61 62 63 ÂU. oé.f mÂKf k. br‹id – 600 002. br‹id – 600 001. v©.1/1.Kf«kJ Ï«Âah° 46/56. ÓkhgÊ®.Â. Á§f©z br£o bjU. 17/11-1. r¤Âathâ K¤J ef®. k‹do. ÂU. òJ¥ng£il. ÂU.gh©oa‹ v©. Ïur¥g‹ bjU. M¤jdh® rhiy òJ¥ng£il.44.K. br‹id –2. ÂU. 92/2.K.K. br‹id .f m.f .2.f m.v‹.bjU. ÁªjhÂç¥ng£il. v‹. kiu¡fha® bjU.40/103. v¢. br‹id-600 002.K. ÂU. br‹id – 600 003.Â. ÂU. bgçankL. gšyt‹ rhiy.K.f m.

í. v©. bgu«ó®. njt#tf®. v©. nynfh X®¡° 2tJ bjU.30/7. br‹id-600 082.cõh. Vfh§»òu«.ÁtFkh®.kânkfiy. euÁ«kh ef®.4.33/Á 429. ÂUkÂ. òëaªnjh¥ò. ÂUkÂ.nf. nf. br‹id-600 012. br‹id-600 023. ÂUkÂ.òZguh{. v©. mfu«. v©. ÂUkÂ. ÂUkÂ. nf. v©. v°. ÂU. bgçah® ef®. 38tJ bjU. 1tJ bjU. 1tJ bjU. br‹id-600 082. br‹id-600 082. tontš bjU. v©. ÂU. v©. ÂU.32/43.k©ly«k©ly«-6 th®L v©. njt» m«khŸ bjU. bt‰¿ef®. fhyå. é. madhtu«. v°. m«ng¤fh® bjU.v«. br‹id-600 082. br‹id-600 011.45/1.Rgy£Rä. br‹id-600 023. br‹id-600 011. bgu«ó®. O£° fh®l‹ 7tJ bjU. Rªj® (v) bt‰¿ef® K.50/20.b#a$. rªÂunrfu‹ rhiy. v«.49. v©. g§fhU bu£o bjU.fha¤Âç.21. K. madhtu«. v©. Rªj®.M®. rh®ªJŸs f£Á mÂKf ÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf ÂKf mÂKf . Ã. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU.4/34.

òëaªnjh¥ò. ÂU. j. Kjš bjU.Fkhç. e«khŸth®ng£il. nf. AhíbkhŒÔ‹.4/13.103.fh®l‹. 10. v°. òëaªnjh¥ò. uh#h njh£l« Kjš bjU. br‹id – 600 012.nAkhkhèå. 32/48.k»H‹g‹. Ã. ÂUkÂ.RFkh®. ÂU. Á‹dghò bjU. o¡fh°l® nuhL.6/11. Ã. ÂUkÂ. v©.47. 7tJ bjU. v©.v«. FUrhä ef®.73 74 75 76 77 78 ÂU. br‹id – 600 012. ÂUkÂ. é. v©. òëaªnjh¥ò.rªjhd»UZz‹. br‹id – 600 012. mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf . v©. v«. m¥gh° rh»¥ bjU. Fa¥ng£il. br‹id – 12. br‹id – 12. br‹id-600 012.rnuh#h.

v«. v«. bfhu£^®. M®. MWKf«.K. o. br‹id. ÂU. 603/1Ã.Â. mZly£Rä Ãsh£°. Ïué (v) R.f . m«g¤Jh®. MÁça® fhyå.5. 15. é#ay£Räòu«. Kjš js«. í. bj‰F khl ÅÂ. br‹id – 600 050. br‹id – 600 050. xufl«. rh®ªJŸs f£Á m. br‹id.K. gho. Fkhç. _®¤Ârhä fhyå. m«g¤Jh®. nyhifŒaa ehÍL bjU.Â. njt® bjU. vêšnjé. FU. ÂUkÂ. m«g¤Jh®.Â. br‹id – 600 053. v©.600 053. fhªÂ bkæ‹ nuhL. br‹id-600 053.f. ÂUkÂ. Â.K. 3. v«.K.f m.f Â. br‹id – 600 080.K.v‹. 10/13. bt§flhòu«.f Â.Â.f m. 14.k©ly«k©ly«-7 th®L v©. 14Ã/86. ÂU. Óåthr‹. Ïuhn#ªÂu‹. MWKf ef®.Ã. fªj¥g‹. rhto bjU. ÂU. é#afhªj‹ 19. k©Qh®ng£il.f m. bfhu£^®. giHa lÎ‹î¥ bjU.v¢. ÂU. brfu£çna£ fhyå. fhyå.K. ÂU.M®. 79 80 81 82 83 84 85 86 87 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU.K.Â.Â. kâ bjU.f m. m.f m.K. kh. neU bjU. fhªÂ ef®. v¢. nkdh«ngL br‹id. n#hr¥ rhKntš. 16. br‹id – 600 080.K. ÂU.Â. 27tJ bjU. m«g¤Jh®.600 053.

20/79. br‹id . gho. gho¡F¥g« rhiy.600 037. br‹id mL¡ff«. M®. Ét‹ Õkh ef®. m.600 101.3/313.Â. v©. 10/188. br‹id – 600 050. jäœbršt‹. ghoF¥g«. M©%°. ÂU. Kf¥ng® nk‰F .K. br‹id – 600 037.Â.K.f . m©zhef® nk‰F éçÎ.600 107. br‹id . br‹id – 600 040. v©.K. nf. mby¡rh©l®. é. Úyf©l‹.K. ÂU. ÂU. 21/45.f m. ghu¤Ff‹.88 89 90 91 92 93 ÂU.Â. Ã.é. 180/1. ntyhÍj«. gh©Lu§fòu«. 9/3.f. fh§»u° Â. br. m. br‹id . ÂU. ÂU. Kf¥ng® »H¡F.K.f Â. ßisah® nfhéš bjU.f. nf.

v©.f m. ÂUkÂ.Â.ef®.24. é. g£lh¢rhç bjU.20. Éth. nf. br‹id .Â. v©.K.Â.K. v©. ÂU.600 030. ÂUkÂ. v«.K. ghèa«k‹ nfhæš rªJ.Â. v©.guâ.40.K. ÂU.Á.ÏuhR. g. v°.21/9.K. Íidbl£ ϪÂah ef®. v©. ef®. br‹id – 600 023. F«khs«k‹ nfhéš bjU. thR». brdhŒ ef®. v©. v©. br‹id – 600 040. m©zh ef®.k©ly«k©ly«-8 th®L v©. ÂUkâa«khŸ nfhæš bjU.Â.Â.trªjh.Â. g. Étu¤Âd« v‹»w Ô. br‹id-10 rh®ªJŸs f£Á m. br‹id – 600 023. éšèth¡f«. f.f m.16/29/1. bgça Tlš. Ñœgh¡f«. ÂUkÂ. v©. 6tJ FW¡F bjU.19/7.c.f m.K. bj‰F b#fehj ef®.kšèfh.K. bršé. br‹id – 600 023.f m. br‹id . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂUkÂ. 6tJ bjU.thR. ÂUkÂ.Â.600 102. ÂUkÂ. br‹id – 600 049.Â. éšèth¡f«. ÂUk§fy«.f m. ÂU. v©.gh¤Âkh. ÂU.114/102.f m. ma‹òu«. br‹id – 600 040.f m. 2tJ mbt‹ô. F. t.5/2. v. ma‹òu«.nf. br‹id – 600 049. nt.f Â.K.50/6.85.òZgyjh.f m. Kjš bjU. ma‹òu«.K.f . g#id nfhæš bjU.K. v©.

nf. v©. v°. fhænj äšy¤ bjU. 84/34. òuirth¡f«.f m.f m. t. 32/23V.K.K.K. br‹id 600 002 ÂU.f m. V. ukâ v©.104 105 106 107 108 ÂUkÂ. mikªjfiu.K. ÂUnt§fl« bjU. #hd»uhk‹ fhyå.Â.f m. o.1. Mrh¤ ef®.62/53. f°Jhç. v©. v©.600 084 ÂU. br‹id 29 ÂU.Â. 28/14/5. ÂUkÂ.f . RFkh®ghò. f§fhÔ°tu® nfhæš bjU.Â. mŒahÎ fhyå. mÛ®ghõh. bt§fnlr‹. òJ¥ng£il. br‹id . b#a«khŸ bjU.Ï. br‹id 600 106.Â. mU«gh¡f«. mikªjfiu.K. br‹id 600 029 m.Â.

g. ÂU. ÂUkÂ. ÂU.60. rh®ªJŸs f£Á m.47/16. v©. òZgh ef®. v©.K.MWKf«.ef®. nfhl«gh¡f«.K.KfkJ mè í‹dh.MWKf«. ò. 2tJ bjU.rhªÂ. br‹id-600 014. K¤ijah bjU. Âahfuha ef®. ÂUtšè¡nfâ. v‹.38/336.f m. v°. ÂU.80/28v.f m.Â.K. ÂUk Í.f m. Âahfuha ef®. Ã. Ïuha¥ng£il. v©. 32/2. guÔ°tu® fhyå.Ãsh¡.3/1. ÂUkÂ.Â.f m. 109 110 111 112 113 114 115 116 117 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU.Â. Fs¡fiu rhiy. Â. br‹id – 600 005.K. v©. v©.v©.Â.63. E§f«gh¡f«. br‹id-600 005.rªÂunrfu‹. lh¡l® enlr‹ rhiy.Â.f m. nf.73.22.v«. fhænjäšy¤ beLŠrhiy. kh«gy« beLŠrhiy. br‹id – 600 017.Â.nf. ÂU.f . òZgh ef®.15/7.f m.181.é#auhk»UZzh. o. »ça¥gh nuhL. ÂU. Ã. br‹id – 600 034.K.r¡Â.Â. v©. br‹id – 600 024. E§f«gh¡f«. br‹id – 600 034.k©ly«k©ly«-9 th®L v©.v©.Â. Á‹d¥gh rhiy.K.f‰gf«. v©. v°. éntfhdªj® Ïšy«.K.K. br‹id – 600 017. Foir kh‰W thça FoæU¥ò.Â. v©. br‹id-600 017. í.f m.Óåthr‹. Ã.K.f m.

Â. br‹id – 600 004. v©. ÂUkÂ. br‹id-600 014.f m. ãÍ rhiy.f m. v©. v©. 3. ÂUkÂ.K.K. 76/11. òJgh¡f«. br‹id – 600 004.f . br‹id-600 014. b#. o. Óåthr bgUkhŸ r‹d 3tJ bjU. v©.Â.Ã. K¤ijah bjU.K.Â. ÂUkÂ. v©.K. ÂUkÂ. kæyh¥ó®. v. v©. br‹id – 600 018. kæyh¥ó®. Q/4. t‹åa njdh«ng£il. v©.é.K.f m. ig»uh¥° 2tJ FW¡F bjU. fh®l‹.K.Átuh{. v©.Â. òu«.khyh. ÂUÅ m«k‹ nfhéš bjU. kæyh¥ó®. br‹id-600 014. o. kæyh¥ó®.Â. ÂUkÂ. M®.Â. o. ÂUtŸSt® rhiy.f m. br‹id – 600 028. ÂUkÂ. 271/233. cõh.f m. é#ay£Rä. rªÂçfh. Ïuha¥ng£il.f m.K. ÂUkÂ. Ã. v©. o. Ïuha¥ng£il. mgh®bk©£. br‹id – 600 004. bgh«ä. ÂUkÂ.Â.Â. #h‹Áuhâ.f m. 105/38.f m.Â. nf.7/4. Ã. í.30/34. m. M®. érhyh£Á njh£l«.K.118 119 120 121 122 123 124 125 126 ÂU.trªjh. 70/1.14.Ã. Ã. ü®#fh‹. br‹id – 600 004.V.K. beh¢Á ef®.

nk‰F nf. é#auhftòu«.14/42. Fku‹ mbt‹ô.nf. br‹id – 600 083. éUf«gh¡f«. rhè»uhk«. v©. khâ¡f« v©. br‹id – 600 024.K.f m. òÂa g§fhU fhyå.I. ÂU. v©. m.Â.K. br‹id – 600 024.f m.K. ÂU.f m. nfhl«gh¡f«. jh§fš Vç¡fiu rhiy. r¤Âa ehuhaz‹ (v) g. v©. br‹id – 600 092. v©.Â. tsruth¡f«.Â.27. Ñjhy£Rä (v) Ñjhy£Rä vGkiy Ãsh¡-13. mnrh¡ ef®. rhè»uhk«. gunk°tç fhyå nfhl«gh¡f«.b#aªÂ. g¤kå (v) g¤kå Rªju«.ef®. 5tJ bjU.f m. v©.11/16.K.Á.brªÂšgh©o. nf.K.f m. éUf«gh¡f«.f m. nk‰F kh«gy«. ÂUkÂ.K. ÂUkÂ. v©. br‹id – 600 093.15v.Â.31.kiyuh#‹. 52tJ bjU.25. 127 128 129 130 131 132 133 134 135 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU. v«. k. v©. ÂUkÂ. rh®ªJŸs f£Á m. í.k©ly«k©ly«-10 th®L v©. KDrhä bjU. br‹id – 600 024.Â.f ehÍL ÂU. vš.f .Fznrfu‹. ÂUkÂ.Â. lh¡l® R¥Ãukâa ef®. m. br‹id – 600 078. r¤Âah v©. ÂU.Â. br‹id – 600 093.Â.K.f m.Â.mynkY.41-20 v.42/38.16 ÃUªjhtd« bjU. é. 82tJ bjU.K.K. br‹id – 600 033.

49. ÂU. g. v‹. v©. rutz‹. Á. MWKf«. g¢ira¥g‹ bjU. nf.Â.K. br‹id – 600 015 ÂU. é. v©.f m.21. v‹. 73/1.K. eªjd«. fh.I.K.M®. v©.o. irjh¥ng£il.K. br‹id – 600 035 ÂU.f m.Â.f m.136 137 138 139 140 141 142 ÂU.f m. 15/6. gh°fu‹. fhntç ef®. ntQnfhghš bjU. v©. M®.í. v©.Â.Â. t£ryh. nfhl«gh¡f« nuhL. nk‰F n#h‹° bjU.f m. fhkuh#® bjU.ef®. #hg®fh‹ng£il. br‹id – 600 078. irjh¥ng£il. rh°Âç 3tJ bjU. irjh¥ng£il.R¥Ãukâ. br‹id – 600 015 ÂU.K. ef®.f .Â.Â. ghò. v«.v©. 108. ò. br‹id – 600 015 m. Á.K. ÂU. v«. 5/4 bt§Ñ°tu® ef®. br‹id – 83. tlgHå.Á. v©. 56/87 nfdhš gh§¡ nuhL. ÂUkÂ.éJghy‹.f m. v«. Åonah. 1tJ bkæ‹ bjU.K. 26.v©.Â. br‹id – 600 026.

I.Â. v‹. 143 144 145 146 147 148 149 150 151 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂUkÂ. v«. kJuthaš.K.Fkh®. br‹id – 600 095. Ãuhkd® bjU. ÂU. v°. be‰F‹w«. 1/91.1.jhnkhju‹. br‹id. nt«òèa«k‹ nfhæš bjU. br‹id.K. v.f m.Â.2.bg‹#ä‹.X. ÂU.Â. kJuthaš.f m. ÂU.Ã.K.njtjh°. fhu«gh¡f«. 11/65. br‹id – 600 095.K. Ï.í.K. v©.rhiy. ÂU. ÂU.ghu¤ 72.Éthdªj«. ÂU.ghuÂah® ÅÂ.1.f m.f Â.Â. My¥gh¡f«. f.f .f m. 131. rh®ªJŸs f£Á m.bjU. br‹id – 600 087. br‹id. tsruth¡f«.fh®l‹. 171.Á.Â.M®.K.f m.K. My¥gh¡f« Ãujhd rhiy. M®. 27. br‹id – 600 087.f m. behs«ó®. v©. ó¤j¥ngL. v«. lh¡l®. fht®¤jd‹ ef®. gh.nf.fzgÂ.k©ly«k©ly«-11 th®L v©.K. v©.Â.K. V.f m. br‹id. f. nrJ uhk® #a® bjU.j§f«. br‹id.Â. if¡fh‹ F¥g«. ÂU. ÂU.Â. #hd» ef® Kjš FW¡F bjU. behs«ó®.eëå.

bt§fnl°tuh ef®. ÂUkÂ.yjh. ÂU. 22.K. ngh%®.152 153 154 155 ÂU.bgçah® bjU. m¥ghJiu bjU. nf. br‹id. 1/6. nf.f m.K. ÂU. br‹id.f . bjUÅÂa«k‹ 2tJ bjU. uŠrå uhn#ªÂu‹. Ïuhkhòu«. m.fhÁ.Â.nrf® 2/12.Â. br‹id – 600 087.f m. é. fhªÂef®. tsruth¡f«. br‹id. 10tJ FW¡F¤bjU.Â. Ïuhkhòu«.K.f Â.K. 39.

ÂU. br‹id-600 061.3/7. òu£Ájiyé bjU.Fzhs‹. rÎç bjU.f.nt«gur‹.1/117. bj. v©.uh#nrf®.b#aªÂ. e§fešYh®. br‹id-600 125 ÂU.Rg$ef®. br‹id-600 125. bjU. v°. v©. v‹.17-1/13. v©. kz¥gh¡f«. br‹id-600 088. v©. 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU.k©ly«k©ly«-12 th®L v©.1. Mj«gh¡f«. v©. Ïs§nfh bjU. br‹id-600 088. g. ÂU. br‹id-600 016. Á.gçksh. Ã. ÂU. rh®ªJŸs f£Á mÂKf mÂKf mÂKf ÂKf ÂKf mÂKf ÂKf mÂKf mÂKf mÂKf . ÂU. ntj»ç bjU. v©. ãyk§if ef®. eªj«gh¡f«.13. Mj«gh¡f«. nfhghy»UZz‹.K¤J. ÂU. v«. ÂU. v©.4. MyªJh®. ÂUkÂ.M®.gh©oa‹. v©. br‹id-600 016. gthå bjU.10.enuZFkh®. br‹id-600 061. ghu¤ ef®. MyªJh®. Ûd«gh¡f«. e§fešYh®.nfhéªjuh{. 9tJ bjU. Kfëth¡f«. v©.47/28. Rthä fhyå. br‹id-600 027. šiy f§fh ef®. v©. g. K.5. ÂU. ÂU.é. br‹id-600 089. fšYhç rhiy.1/41.

e§fešYh®.166 167 ÂU. v©. fhkuh{ bjU. Ã. é. bt§f£uhk‹. ko¥gh¡f«.4/7. <°tu‹ fhyå. v©.Ã. ÂUkÂ. br‹id-600 061. br‹id-600 091. r®tk§fs« ef®.5.nAkh.v‹. mÂKf mÂKf .

13. vš.f m.f m. v©. ÂU. . Á. v©.Â. ò. ÂUkÂ. g.K®¤Â. v«.K.tŸëa«khŸ.K.K.38/95. br‹id – 600 041.K. b#fehjòu«.K. f.Ãsh¡. v©.uh#y£Rä. »H¡F khlÅÂ. v‹.rutz‹.Â.f m.nfh»yh.26/52.30.Â. bfdhš ng§¡ nuhL.nuhL. v«.107/3.f m.o. t©zhªJiw. ÂUkÂ. v©.v.v°. br‹id – 15. M°Ã£lš rhiy.f m. Ã.f m.14.ef®. M®. ÂU. irjh¥ng£il. br‹id – 600 042. br‹id – 600 083. v°. br‹id – 600 042.K.I. ÂUth‹äô®.55.f m.nkhf‹. nyhfehj‹ br£o njh£l«.K. v©.Â. v. ÂU. br‹id – 600 035.Â.M®. v©.f . v°.fªj‹. ÂU. nts¢nrç.18/12.Â.kLé‹fiu.gHå.Â. 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU.18/32. nfh£^®òu«. í.í. v©. br‹id – 600 020. M®.12/D.v©. milahW. Ïuh#y£Rä ef® 1tJ bkæ‹ nuhL. všiya«k‹ nfhæš bjU.v©.K.90.r§f®.f m. milahW. v©. nts¢nrç. br‹id – 600 020. 2tJ Ãujhd rhiy. ÂUth‹Ûô®.k©ly«k©ly«-13 th®L v©.Ã. ÂU. br§nfåa«k‹ nfhæš 2tJ bjU.K.K. »©o br‹id – 600 032.Â. ÂU. rh®ªJŸs f£Á m.ef® 4tJ bkæ‹ nuhL.Â.KUf‹.Â. br‹id – 600 041. ÂUkÂ. v°. fhkuh{ ef® nk‰F.f m. v©.

jukâ.180 181 182 ÂUkÂ. br‹id – 600 113. b#. nfhéªj¥ÃŸis nfhæš bjU. m. ÂUkÂ.K.f . y£Räòu«.í. br‹id – 600 113.f m.cõhFkh®.Â.K.84. v©. v«.K.Â. ÂUth‹äô® br‹id – 600 041. nf.94.ef®.Â. Á. v©. fhkuh{ rhiy.f m. v©.gh®tÂ. éisah£L éehaf® nfhæš bjU.12.ϪÂuhâ. ÂUkÂ. jukâ.

2 n#¡f¥ bjU. Ã. 1tJ FW¡F bjU. Cik¤Jiu bjU.uh#huh«. 1tJ bjU. fªj‹rhto. òGÂth¡f«. ÂUkÂ. bgU§Fo.k©ly«k©ly«-14 th®L v©.bgh‹Drhä. f¡f‹ bjU. bfh£oth¡f«.352. ÂU. M®.kâf©l‹. ko¥gh¡f«. j. br‹id-600 096. gšfiy ef®. í. v©. lh¡l® itnj» bjU. gŸë¡fuiz. v©.#hd»uhk‹. br‹id-41. Á£oghò ef®. fh®¤Ânfaòu«.b#a¢rªÂu‹.263V. Á.é°tehj‹. ÂU. v©. br‹id-600 100. br‹id-600 091. o.Ã.nf ef® tl¡F.ckh. v©. Vç¡fiu bjU. ÂU. nf.2 n#¡f¥ bjU. ÂU. ÂU.6.mKjh. ÂU.g‹Ü®jh°. Ã. v©. v©. br‹id-600 091. ko¥gh¡f«.366. ÂU.1. 8tJ bjU. v©. ghyth¡f«. br‹id-600 096. gŸë¡fuid. 168 169 183 184 185 186 187 188 189 190 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU. b#. ÂUkÂ. br‹id-600 041. Ï. é. v©.bu§f‹.V.5/11. v©.v«. rh®ªJŸs f£Á mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf ÂKf mÂKf mÂKf mÂKf ÂKf éLjiy ÁW¤ijfŸ f£Á .27. br‹id-600 100. v©.801/2. òGÂth¡f«. br‹id-600 091. br‹id-600 091.

br‹id-600 100.1/822. mÂKf . v©.kndhfu‹. 1tJ bjU. y£Rä ef®.191 ÂU. b#šyhilah‹ng£il. M®.

m©zhbjU. ÂU.v©.f Rna£ir mÂKf . Jiu¥gh¡f«. eh. t. bt.mu骤unkZ. nk£L¡F¥g«. fhu¥gh¡f«. r. ÂU. bgça Úyh§fiu F¥g«.15. br‹id – 600 119. ϪÂuh fhªÂ bjU. v©. g. rh®ªJŸs f£Á mÂKf mÂKf mÂKf mÂKf Rna£ir mÂKf Â. c¤j©o.K. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 k‹w cW¥Ãd® bga® k‰W« éyhr« ÂU. r. f§ifa«k‹ nfhæš bjU. Úyh§fiu. br‹id – 600 119. br‹id – 600 094.Rªju«.k©ly«k©ly«-15 th®L v©.KDrhä.ó®âkh 2/5. R.182. nrhê§fešÿ®. ÂU. 119.v©. br‹id.nfhéªjrhä. ÂU. ÂU. br‹id – 600 097. br‹id – 600 0115. f§ifa«k‹ nfhæš bjU. 2/14. x¡»a« Jiu¥gh¡f«. 2/12. é. 1/387.gh°fu‹ 3/903.ehuhaz‹. br‹id – 600 115. 2tJ bjU. r. Á. br‹id – 600 097. ÂU. br«kŠnrç. br‹id – 600 097.f©z‹. ÂU. Jiu¥gh¡f«. ò. všiya«k‹ rhiy. ßisah® nfhæš bjU.m©zhkiy 2/36. <Šr«gh¡f«. ÂUkÂ.8. br§nfâa«k‹ nfhæš bjU. bgh‹åa«k‹ nfhæš bjU.