You are on page 1of 3

jehL khy midtUF f l af

midtU fngh

midtU canth

mDe

bgWe
khtl l xUizghsf,
midtUF f af,
midJ khtlf.

U.m.KfkJ my, Mg.,


khy l aFe,
midtUF f af
brid 600 006

e. f. v. 936/m2 /Girls/ SSA/2012 eh. 02.11.2012


bghU:

midtUF f af - a mQFKiwyhd
f
bgf lTW (Girls Education) eLiy
g khzfSF tha wf - g mj
rh.
*********

midtUF

af

TWf

mQFKiwyhd f l gf g Y khzfis il
Wj jf itf EhW rjj nrif j mila
gaDs

braghLf

nkbfhsgLtUwd.

mQF

Kiwyhd f l bgf lTWf rhghf eLiy


gf

gY

khzfSF

tha

wf

mf

midtUF f af llgLsJ. nH F lgLs


tfhLjfis g brikahd Kiw gria ell
ntL.
th

wf

vgJ

xbthUtUila

thifY

f Toa uridfis rtu J bfhL mij

njitahd mQFKiwfis nkbfhtJ gajhF.


lkhd kdtik, kjnea, cdj thifF tfhL
mthw Matiw xU nru j Utnj fahF.
tFgiw

jh

KndwF
KobtLf

cUthwJ

vgjh

khzt

eho vfhy
khzafilia

jilahf cs vkiw vzf, btfgLj,

Koahik,

nfhggLj,

gagLj,

fhyij

tf

jtWj, uridia f Koahik nghwti Ftj _y


th Kndwyh.

bgf tsF jilahf cs

r_f

mtyfis

mf

bgf

fia

tW

khzafl cs Mwiy mtf czu


btgL

gadila

Toa

tif

khzt,

jf Mwiy

tha

mikJsJ.
khy ms tha wf Fj g khy, khtl kW
g ms

tHfgl csJ.

khy msyhd gF khtl

thyhf xU Ma gWe kW xU Ma (6,7,8 gWF


Ma) Ut fyJ bfhSj ntL.
t.
v.
1

g ehf

g fyJ bfhgtf

khy ms
(SIEMAT)
DTERT
Building
Chennai-6.
khtl
ms

06.11.2012
kW
07.11.2012

xU Ma gWe kW xU
Ma (6,7,8 gWF

fUjhsf
ejyhyh
fUjhsf

Ma)
09.11.2012
kW
10.11.2012
15.11.2012,
16.11.2012
kW
08.01.2013

tlhu
tsika
ms

xaF xU Ma gWe

khy g
fyJ bfhl
+ U Maf
fUjhsf
50 khzaf (xU khj gF xU
Ma
gWe + U
d L xU eh tYl
Maf
kW kLj)

nH FLs tfhLjfis g

tha wf

gia elJj ntL.


khtl thahf (Girls Education) l TWf rhghf bj br
khzt khza vif. khtlF 75 gf gF
20 khza j (8 tF khzaf) 20 x 75 = 1500 egf
flj

ML

bfhl

eilbgw

khzt,

tha

khzfis

wf

jJ

kw

fyJ

khzafis

g fyJ bfhs brj ntL.


gF gfis nj br nghJ khzf m f
vif cs gf, uhkw gfshf nj brj
ntL.
bj

bragl

vifia

xa

gf
thahf

bga
bgW

kW
khtl

khzf
bgf

xUizghsf itUf nt L. xU ef khy l


mYtyf

bgf

xUizghsUF

mD

itj

ntL.
th wf g eilbgW ehf xa bgf
xUizghsf

eilbgW

gia

ghitL

gia MtzgL g Koj xU thufhyF khy


l mYtyfF mDj ntL.
tlhu tsika ms eilbgW g bryd tuf
(i)
(ii)
(iii)
(iV)
(V)
(vi)

ka cz, fhiy kW khiy njUl Wo (Snacks)


_W ehfSF
(50x3x50)
=
%.7,500/fUjhsfSfhd ka 2x3x100 =
%. 600/g ifnaL 50 X 37.12
=
%. 1856/vGJ bghUf 20 X 50x2
=
%. 2000/khztf gaz bry 18 X 3 X 50 =
%. 2700/ifgl Mtz kW mif
=
%. 344/bkhj
=
%.15000

tlhu tsika ms Uehf g Koj d L


xUehnj

khzfSF

xU

eh

tYl

kW

kLj

mltiz Fl ehf eilbgw ntL.


khtl ms eilbgW gF njitahd bjhifid

10.01.1

DPO/KRP training head UJ gagL bfhsy h.


g
jiy

ms

eilbgW
bryd

gF

20.02

nkbfhs

Girls

ntL.

Education
khtl

vw

ms

bgf l T %.4.50 yrf xJL bragL


mDggLsJ.

Jtiu

vj

brydK

bragliy

jnghJjh Rwif mDggLwJ.


gia lL wghd Kiw el KoFgo midJ
khtl l xUizghsfS nfL bfhsgLwhf.

khy l aFeUfhf