You are on page 1of 4

RNI: APTEL/2008/26472

Registered: VSP/169/2010-2012

‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£
$XÊK|ü≥ï+, 03`11`2012 X¯ìyês¡+ dü+|ü⁄{Ï: 5 dü+∫ø£: 22 N|òt m&ç≥sY : m.\ø°åàHêsêj·TD ù|J\T: 4, yÓ\: s¡÷bÕsTT

www.manyaseema.com

ù|<ä Á|ü»\ ªyÓÁs¡qïµ Çø£˝Òs¡T!
|òüTÀs¡ s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT <äTs¡às¡D+
≈£î&ç#ÓsTT´ ø√˝ÀŒsTTq≥ºsTT+~: #·+Á<äu≤ãT... dæm+, >∑es¡ïsY ~Á>±“¤+‹
XÀø£dü+Á<ä+˝À $TÁ‘·T\T, n_Ûe÷qT\T... $cÕ<ä+˝À ìe÷à&É Á|ü»\T
bÕغ\≈£î nr‘·+>± H˚‘·\, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ ÁX¯<ë∆+»*
s√»+‘ê _J_J>±...

n_Ûe÷qT\+fÒ |æ∫Ã...

n~Ûø±s¡+‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü m|ü⁄Œ&É÷ Á|ü»\ eT<Ûä´ ‹]π>
mÁs¡Hêïj·TT&ÉT e÷eT÷\T s√E˝À¢ ≈£L&Ü _J>±H˚ ñ+{≤s¡T.
õ˝≤¢˝À ñ+fÒ ‘·qqT ø£\e&ÜìøÏ e#˚à bÕغ Hêj·T≈£î\T,
ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\‘√ >∑&É|ü&ÜìøÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚Ã
Äj·Tq Á|üe÷<ä+ »s¡>∑&ÜìøÏ eTT+<äT s√C…’q >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT
≈£L&Ü _J_J>±H˚ >∑&çbÕs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ eT+<ädü≈£î #Ó+~q
{°&û|” Hêj·T≈£î&ÉT os¡ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n+‘·´ÁøÏj·T˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.
ø£${Ï˝À @sêŒ≥T #˚dæq |ü\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.
kÕj·T+Á‘·+ $XÊK|ü≥ï+˝Àì ˇø£ $yêVü≤ìøÏ |ü\Te⁄s¡T
Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ yÓfi≤¢s¡T. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À <äTs¡È≥q #√≥T
#˚düT≈£î+~. ø±s¡T˝À ñqï eTs√ Ç<ä›s¡T {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT
#Í<ä] u≤;®, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ¬ø.n|üŒ\Hêj·TT&ÉT\≈£î rÁe
>±j·÷\j·÷´sTT. yês¡T ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T.
lø±≈£îfi¯+, ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2: ù|<ä Á|ü»\ ªyÓÁs¡qïµ Çø£˝Òs¡T.
Ä|üqTï\qT Ä<äTø√e&É+˝À eTT+<äT+&˚ Äj·Tq≈£î n_Ûe÷qT\+fÒ ÁbÕD+.
‘·qqT Áù|eT‘√ |æ*ùdÔ m+‘· mø£ÿ&ç¬ø’Hê, <ä÷s¡yÓTÆHê yÓ[¢ yê]ì Äq+~+|ü
CÒùd mÁs¡Hêïj·TT&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#ês¡qï yês¡Ô sêh Á|ü»\qT
~Á>±“¤+‹øÏ >∑T]#˚dæ+~. πø+Á<ä eT+Á‹>±, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ b˛*{Ÿã÷´s√
düuÛÑT´&ç>± Äj·Tq n+~+∫q ùde\T ‘·\T#·T≈£îì sê»ø°j·÷\≈£î
nr‘·+>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Äj·Tìï ø£&ÉkÕ] #·÷&Ü\ì Äsê≥|ü&ÉT‘·THêïs¡T.
56 @fi¯¢ øÏ+»sê|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 3.30
>∑+≥\≈£î eTè‹ #Ó+<ës¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡∆sêÁ‹ (‘Ó\¢yê]‘˚ X¯óÁø£yês¡+)
¬s+&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+˝À lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ s¡Ddüú\+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì
16e q+ãsY C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤q+
Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+~. $XÊK|ü≥ï+ qT+∫ lø±≈£îfi¯+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï mÁs¡Hêï
j·TT&ÉT yêVü≤q+ s√&ÉT¶≈£î n&ɶ+>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï {≤´+ø£sY ˝≤Øì &Ûûø=+~.
á |òüT≥q˝À eTT+<äT d”{À¢ ≈£Ls¡TÃì ñqï mÁs¡Hêïj·TT&ÉTøÏ rÁe >±j·÷\
j·÷´sTT. Äj·TqTï ‘=\T‘· $XÊK|ü≥ï+≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê
s¡T. nsTT‘˚ #ê˝≤ düeTj·T+ |üfÒº neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ lø±≈£îfi¯+˝Àì
øÏyéT‡ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. rÁe >±j·÷\≈£î >∑T¬s’q Äj·TqTï øÏyéT‡
ÄdüT|üÁ‹øÏ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 3.15 >∑+≥\≈£î rdüT≈£îe∫Ãq≥Tº
yÓ’<äT´\T, ÄdüT|üÁ‹ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒ{Ïπø Äj·Tq n#˚‘·q
nedüú˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. Äj·Tq≈£î yÓ+≥H˚ ∫øÏ‘·‡ ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T.
yÓ’<äT´\T nìï Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. ÄK]øÏ yÓ+{Ï˝Ò≥s¡T neT]ÃHê..
düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+‘√ eTè‹ #Ó+~q≥Tº>± X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq
3.30 >∑+≥\≈£î yÓ’<äT´\T <ÛäèMø£]+#ês¡ì ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.
mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ b˛düTºe÷s¡º+ nq+‘·s¡+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î
n|üŒ–+#ês¡T. Äj·Tq bÕØ›e <˚Vü‰ìï ø=~›ùd|ü⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ õ˝≤¢ bÕغ
ø±sê´\j·T+˝À ñ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ lø±≈£îfi¯+˝Àì dü«>∑èVü‰ìøÏ ‘·s¡*+
#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT dü«Á>±eTyÓTÆq ìe÷à&É≈£î ‘·s¡*+#·qT
Hêïs¡T. n+‘·´ÁøÏj·T\T X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Äj·Tq dü«Á>±eTyÓTÆq

mÁs¡Hêïj·TT&ÉT >∑T]+∫ @MT ‘Ó*j·Tìyês¡T ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î
n_Ûe÷qT\+fÒ #ê˝≤ Çwüº+˝≤ ñ+<˚... nì n+≥T+{≤s¡T. m+<äT
ø£+fÒ Äj·Tq ‘·qqT Áù|$T+#˚ ù|<ä\ ø√dü+, ‘·qqT n_Ûe÷ì+#˚
»q+ ø√dü+ @+ #˚j·T&Üì¬ø’Hê yÓqTø±&˚yês¡T ø±<äT. >∑Ts¡Tyês¡+
Hê{Ï Äj·Tq bÕ˝§Zqï ø±s¡´Áø£e÷\qT |ü]o*+∫Hê á $wüj·T+
ns¡∆eTe⁄‘·T+~. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ •yês¡T eT+&É\+ eT+<ädü˝À eTs¡
DÏ+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n+‘·´ÁøÏj·T˝À¢
bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î dü«j·T+>± yÓ[¢q Äj·Tq #ê˝≤ ùd|ü⁄ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô
\‘√ >∑&çbÕs¡T. >∑‘·+ qT+N ‘·q+fÒ n_Ûe÷ì+#˚ yês¡+<ä]˙
ø£\TdüT≈£îì jÓ÷>∑πøåe÷\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>±
eT]ø=+‘· eT+~ì ≈£L&Ü Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£\TdüT≈£îì bÕغ
n_Ûeè~∆ ø√dü+ ø£èwæ#˚j·÷\ì Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚XÊs¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À
$XÊK˝À z $yêVü≤ $+<äT≈£î Vü‰»¬s’ Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T.
ìe÷à&É˝À »s¡>∑qTHêïsTT. Äj·Tq≈£î uÛ≤s¡´ $»j·T\øÏåà, ≈£îe÷¬sÔ
uÛÑyêì, ≈£îe÷s¡T&ÉT sêyÓ÷àVü≤Hé Hêj·TT&ÉT ñHêïs¡T. ‘·+Á&ç eTs¡Dyês¡Ô
$q>±H˚ Äj·Tq VüQ{≤VüQ{Ïq &Ûç©¢ qT+∫ lø±≈£îfi¯+≈£î ãj·T˝Ò›sês¡T.
e÷J myÓTà˝Ò´ n#ÓÃHêïj·TT&ÉT, &çmdt|æ Á|üuÛ≤ø£sY, ø√≥u§e÷à[ |æmdæmdt
n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]es¡Á|ükÕ<é ~e+>∑‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT≈£î k˛<äs¡T\T.
eTs√ ◊<äT>∑T]øÏ rÁe >±j·÷\T...
{≤´+ø£sY˝≤Øì ø±s¡T &Ûûø=qï Á|üe÷<ä+˝À ø±s¡T˝À mÁs¡Hêïj·TT&ÉT‘√ bÕ≥T
ñqï õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] Hêsêj·TDeT÷]Ô (u≤;®), e÷J m+|æ{Ïdæ
_.eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ¬ø.n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, ˝…ø£Ãs¡sY
|æ.d”‘êsêeTHêj·TT&ÉT ñHêïs¡T. yês¡+<ä]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. Á&Ó’es¡T l<ÛäsY≈£î
yÓHÓïeTTø£≈£î rÁe >±j·TyÓTÆ+~. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T.
Ä yêVü≤q+˝À yÓ[‘˚...
øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡+Hêïj·TT&ÉTô|’ >∑‘·+˝À qø£‡˝Ÿ‡ <ë&ç »]–q H˚|ü<∏ë´ìï
<äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt yêVü≤HêH˚ï yê&ÉT‘·THêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+
sêÁ‹ e÷Á‘·+ n+<äT≈£î _Ûqï+>± lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] u≤;®øÏ
#Ó+~q yêVü≤q+˝À Á|üj·÷DÏ+#ês¡T. ‹]– dü«>∑èVü‰ìøÏ edüTÔ+&É>± e÷s¡Z
eT<Ûä´+˝À s¡Ddüú\+ e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡∆sêÁ‹ 2 >∑+≥\ düeTj·T+˝À
{≤´+ø£sY ˝≤Øì Äj·Tq Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤q+ &Ûûø=+~. n<˚ ãT˝…¢{Ÿ
Á|üP|òt yêVü≤q+ nsTT‘˚ n+‘· Á|üe÷<ä+ »]– ñ+&˚~ ø±<äì Äj·Tq
n_Ûe÷qT\T |ü\Te⁄s¡T nqT≈£î+≥÷ s√~düTÔHêïs¡T.
Á>±eTkÕúsTT qT+∫ bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúsTTøÏ...
lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ø√≥u§e÷à[ eT+&É\+ ìe÷à&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T
≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q øÏ+»s¡|ü⁄ <ë*Hêj·TT&ÉT,ø£fi≤e‘·eTà\≈£î q\T>∑Ts¡T
≈£îe÷s¡T\T. yê]˝À ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT. 1957,
|òæÁãe] 23e ‘˚Bq ìe÷à&É˝À »ìà+#ês¡T. f…ø£ÿ*˝À $<ë´uÛ≤´dü+
ø=qkÕ–+~. $XÊK|ü≥ï+˝Àì Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫
Hê´j·TXÊÁdüÔ+˝À |ü{≤º bı+<ës¡T. 1983˝À q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄
kÕú|æ+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+

|ü⁄{Ϻ+~ yÓTT<ä\T... ñ‘·Ôsê+Á<Ûä‘√H˚ eTy˚Tø£+!

lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2: øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT..Jeq Á|üj·÷D+
j·÷e‘·TÔ.. n+fÒ |ü⁄{Ϻ+~ yÓTT<ä\T.. ìÁwüÿeTD es¡≈£î ñ‘·Ôsê+Á<Ûä
õ˝≤¢˝ÀH˚ ø=qkÕ–+<ä+≥÷ ìe÷à&É˝Àì Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T,
ã+<ÛäTe⁄\T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡e⁄‘·THêïs¡T. |ü⁄{Ϻ+~ ìe÷à&É˝À..
$<ë´uÛ≤´dü+.. >±s¡, f…ø£ÿ*, $XÊK|ü≥ï+\˝À.. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢
Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq sê»ø°j·T Á|ükÕúq+
n+#·\+#Ó\T>± Hê\T>∑TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>±.. lø±≈£îfi¯+ m+|”>±

Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ø=qkÕ–.. πø+Á<äeT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T.{°&û|” bı*{Ÿã÷´s√
düuÛÑT´ì>± ø=qkÕ>∑T‘·÷.. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq lø±≈£îfi¯+˝Àì
øÏyéT‡˝À ‘·T~XÊ«dü M&É&É+ô|’.. >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+≥THêïs¡T. Äj·Tq
Á|ü»\ eTìwæ.. Á|ü»\+fÒ n$T‘· Çwüº+.. mes¡T..m|ü⁄Œ&ÉT.. mø£ÿ&çøÏ
|æ*∫Hê ... @ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄVü‰«q+ |ü+|æHê ø£åD≤˝À¢ nø£ÿ&É≈£î
#˚s¡T≈£îì H˚qTHêïq+≥÷.. uÛÑs√kÕ Ç#˚à mÁs¡qï.. #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>±
ì*#˚ øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT Çø£˝Òs¡T.. nqï yês¡Ô‘√ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä
Á|üC≤˙ø£+ ñ*øÏÿ|ü&ç+~. Á|ü<Ûëq+>± lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Á|ü»\T
XÀø£dü+Á<ä+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫
kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ‘·eT‘√ >∑&ç|æq e´øÏÔ Çø£ ˝Òs¡+fÒ ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛‘·T
HêïeTì eT+<ädü, ø£${Ï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T s√~düTÔHêïs¡T. os¡
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n+‘·´ÁøÏj·T\ ø±s¡´Áø£eT+˝ÀH˚ >±ø£ |ü\T n_Ûeè~∆
ø±s¡´Áø£e÷˝À¢qT bÕ\T|ü+#·T≈£îqï Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡>±H˚
Çø£˝Òs¡+fÒ qeTàãT~› ø±e&É+ ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T.
mÁs¡+Hêj·TT&ç J$‘· Á|ü<Ûëq |òüT{≤º\T..
- 1983˝À {°&û|”˝À #˚]ø£.. Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± ¬>\T|ü⁄
- 1983 qT+∫ 1996 es¡≈£î myÓTà˝Ò´>± |üì#˚XÊs¡T.
- 1996, 98, 99, 2004\˝À lø±≈£îfi¯+ m+|”>± ¬>\Tbı+<ës¡T.
- 1995-96˝À N|òt$|t>± |üì#˚XÊs¡T.
- _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+˝À {°&û|” uÛ≤>∑kÕ«eT´|üø£å Á|ü‹ì~Û>±
πø+Á<ä eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T.
--1999-2000 eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T.

qT+∫ ‘=*kÕ]>± 1983˝À mìïø£j·÷´s¡T. 1985˝À ¬s+&√kÕ] Vü≤]X¯Ã+Á<ä
|ü⁄s¡+ qT+#˚ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 1989˝À {°&û|” {Ϭøÿ≥Tº Ç#˚Ã+<äT≈£î
ìsêø£]+∫+~. B+‘√ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. 1994˝À
eT∞¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]∆>±H˚ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« N|òt
$|t>± |üì#˚XÊs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À πø+Á<ä+˝À uÛ≤»bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À
@s¡Œ&ɶ Á|üuÛÑT‘·«+˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø£å Á|ü‹ì~Û>± πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~∆,
ñbÕ~Û XÊK eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ m+|æ>± Hê\T>∑TkÕs¡T¢
¬>\Tbı+<ës¡T. 2009 mìïø£˝À¢ {°&û|” lø±≈£îfi¯+ m+|æ nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚dæ
z&çb˛j·÷s¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Äj·Tq H˚{Ïø° ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ
bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´ì>± ø=qkÕ>∑T‘·TH˚ ñHêïs¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝ÀH˚ >±ø£
sêÁwüºyê´|üÔ+>± ≈£L&Ü bÕغ nÁ>∑H˚‘·˝À¢ ˇø£]>± ù|s¡T>∑&ç+#ês¡T.
≈£î&çuÛÑT»+ ø√˝ÀŒsTTq≥ºsTT+~: #·+Á<äu≤ãT
ìC≤sTTr|üs¡T&ÉT, ìkÕ«s¡∆|üs¡T&ÉT.. nsTTq mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTs¡D+
<äTs¡<äèwüºø£s¡eTì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T.
eTVü≤ã÷uŸq>∑sYõ˝≤¢ ô|<ä∫+‘·≈£î+≥˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ bÕ<äj·÷Á‘·
eTT–dæq ‘·sê«‘· Äj·Tq nø£ÿ&É ãdü #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+
Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq bÕغøÏ ô|<ä› ~≈£îÿ>±
ñ+&˚yês¡T. bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫q nH˚ø£ $wüj·÷˝À¢ #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>±
ñ+&˚yês¡T. mes¡T.. mø£ÿ&çøÏ.. @ düeTj·T+˝À |æ*∫Hê
Vü‰»s¡j˚T´yês¡Hêïs¡T. ùde\+~+#˚yês¡Hêïs¡T. Äj·Tq ˝Òì ˝À≥T
|üP&ÉÃ˝Òì<äHêïs¡T. ‘·q ≈£î&çuÛÑT»+ b˛sTTq+‘· u≤<Ûä>± ñ+<äHêïs¡T. X¯ó
Áø£yês¡+ Hê{Ï bÕ<äj·÷Á‘·qT yêsTT<ë y˚düT≈£îì ø=~›ùd|ü{Ï˝À
X¯+cÕu≤<é≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç qT+∫ $e÷q+˝À $XÊK|ü≥ï+≈£î
#˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç qT+∫ lø±≈£îfi¯+ yÓ[¢ Äj·Tq bÕØ›e <˚Vü‰ìøÏ ÁX¯<ë∆+»*
|òüT{ÏkÕÔqHêïs¡T. X¯ìyês¡+ qT+∫ ‘·q bÕ<äj·÷Á‘· j·T<∏ë$~∏>±
ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT‘√ bÕ≥T bÕغ H˚‘·\T
πse+‘Y¬s&ç¶,sêe⁄\ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶,‘·~‘·s¡T\T mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹ |ü≥¢
dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> bÕغ H˚‘·\T Vü≤]ø£èwüí, u≤\ø£èwüí ≈£L&Ü
mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T.
dæm+, >∑es¡ïsY, Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷ ~Á>±“¤+‹...
¬ø.mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹ |ü≥¢ j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ dü+‘ê|ü+
‘Ó*bÕs¡T. mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹ <˚XÊìøÏ rs¡ì ˝À≥T nì nHêïs¡T. πø+Á<ä
eT+Á‹>± Äj·Tq n+~+∫q ùde\T eTs¡Te˝ÒìeHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>±
Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ≈£L&Ü mÁs¡+Hêj·TT&ÉT ≈£î≥T+ã
düuÛÑT´\≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶,
&ç.|ü⁄s¡+<äπsX¯«] X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T.Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ
kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> d”|”m+ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wt
ø±s¡+‘Y, d”‘êsê+ @#·÷] ≈£L&Ü dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY
¬ø.s√X¯j·T´ kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± πø+Á<ä eT+Á‹
>∑T˝≤+q_ ÄC≤<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >=|üŒ H˚‘·qT ø√˝ÀŒj·÷eTHêïs¡T. Äj·Tq
ùde\T C≤‹ eTs¡Te<äHêïs¡T. n˝≤π> »s¡ï*düTº dü+|òü÷\T ≈£L&Ü dü+‘ê|ü+
‘Ó*bÕsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT bÕØ›e<˚Vü‰ìøÏ X¯óÁø£yês¡+
ñ<äj·T+ πø+Á<ä eT+Á‹ øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ ÁX¯<ë›+»* |òüT{Ï+#ês¡T. n˝≤π>
_C…|æ C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT m+.yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT, Ä bÕغ d”ìj·TsY
H˚‘· ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T ≈£L&Ü ÁX¯<ë∆+»* |òüT{Ï+∫q yê]˝À ñHêïs¡T.
‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹ |ü≥¢
eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq
≈£î≥T+u≤ìøÏ kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé dü+‘ê|ü+
‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+ >=|üŒ Hêj·T≈£î&çï ø√˝ÀŒsTT+<äì, myÓTà˝Ò´>±
bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´ì>±, πø+Á<ä eT+Á‹>± Äj·Tq #˚dæq ùde\T
n|üPs¡«eTì Äj·Tq ‘·q dü+‘ê|ü dü+<˚X¯+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. n+‘˚>±ø£
Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ñ|ü
eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡
dü‘·´Hêsêj·TD, eT+Á‘·T\T u≤\sêE, ø£Hêï \ø°åà Hêsêj·TD,
s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, ø=+Á&ÉT eTTs¡[, u≤\sêE, X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·TsêeTsêE,

dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. {ÏÄsYmdt
n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄, ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD,
dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD, dæ|æm+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ;M sê|òüTe⁄\T,
_C…|æ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶,
d”ìj·TsY H˚‘·\T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, ã<ä›+ u≤˝Ÿ¬s&ç¶, \ø£åàDY, m+|”\T >∑T‘êÔ
düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, $y˚ø˘, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, myÓTà˝Ò´\T
Hê>∑+ »Hês¡›q¬s&ç¶, Vü≤Øwt sêe⁄, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY, yÓ’mdtÄsYdæ|æ >ös¡e
n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà, >∑≥Tº sêeT#·+Á<äsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T
dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. {°&û|” H˚‘·\T <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, ø√&Ó\
•eÁ|ükÕ<äsêe⁄, ñe÷ e÷<Ûäe¬s&ç¶, mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄,
nXÀø˘>∑»|ü‹sêE, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, XÀuÛ≤
ôV’≤e÷e‹, es¡¢ sêeTj·T´, eT+&Ée yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ø£+uÛÑ+bÕ{Ï
sêyÓ÷àVü≤Hé, ø£fi≤ yÓ+ø£Á{≤e⁄, ‘·~‘·s¡T\T kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
$cÕ<ä+˝À lø±≈£îfi¯+, ìe÷à&É...
mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹ |ü≥¢ lø±≈£îfi¯+, ìe÷à&É $cÕ<ä+˝À eTTì–b˛
j·÷sTT. lø±≈£îfi¯+˝Àì mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT dü«>∑èVü≤+˝À Äj·Tq bÕØ›e
<˚Vü‰ìï n_Ûe÷qT\T ñ+#ês¡T. H˚‘·\T, n_Ûe÷qT\T ôd’‘·+ #˚s¡T≈£îì
Äj·Tq bÕØ›e <˚Vü‰ìøÏ ÁX¯<ë∆+»* |òüT{ÏdüTÔHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ õ˝≤¢
yê´|üÔ+>± Äj·Tq eTè‹ |ü≥¢ kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô $<ë´ dü+düú\≈£î,
yêDÏ»´ dü+düú\T dü«#·Ã+<ä+>± eT÷‘·|ü&ܶsTT. n˝≤π> k˛+ù|≥, |ü˝≤dü,
eT+<ädü\˝À ã+<é bÕ{Ïdü÷Ô Äj·Tq≈£î ÁX¯<ë›+»* |òüT{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤
ñ+&É>± mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT nø±\ eTs¡D+‘√ ìe÷à&É Á>±eT+ eT÷>∑
uÀsTT+~. ø£qï_&ɶ #·ìb˛e&É+‘√ Äj·Tq e÷‘·èeT÷]Ô ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡T>±
$\|ædüTÔHêïs¡T. Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄\T ôd’‘·+ XÀø£dü+Á<ä+˝À
eTTì–b˛j·÷s¡T. Á>±eTdüTÔ\T ôd’‘·+ Äj·Tq #˚dæq ùde\qT, Äj·Tq‘√
ø£*dæ ‹]–q düèà‘·T\qT HÓeTs¡Ty˚düT≈£î+≥÷ s√~düTÔHêïs¡T.
H˚&ÉT mÁs¡+Hêj·TT&ÉT n+‘·´ÁøÏj·T\T
‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÁX‚DT\, n_Ûe÷qT\, düìïVæ≤‘·T\ $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î
øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT bÕØ›e<˚Vü‰ìøÏ n+‘·´ÁøÏj·T\T X¯ìyês¡+
ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ìe÷à&É˝À »s¡>∑qTHêïsTT.
Á|üuÛÑT‘·« ˝≤+#Û·Hê\‘√ Äj·Tq n+‘·´ÁøÏj·T\T ø=qkÕ>∑ qTqï≥Tº
Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $T˙ï e÷<∏ä÷´qT Ä<˚•+#ês¡T.
Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À #·+Á<äu≤ãT...
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ô|<ä∫+‘·≈£î+≥ qT+∫ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT
Hêj·TT&ÉT X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.
nø£ÿ&ç qT+∫ $e÷q+˝À $XÊK|ü≥ï+≈£î ãj·T˝Ò›sês¡T. Äj·Tq yÓ+≥
düreTDÏ uÛÑTeH˚X¯«], ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝Àπøwt ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±
mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹ |ü≥¢ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*ù|+<äT≈£î yÓfi‚¢ {°&û|” H˚‘·\
ø√dü+ m+|æ dæm+ s¡y˚Twt $e÷HêÁX¯j·T n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç ˇø£ Á|ü‘˚´ø£
$e÷Hêìï X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº˝À dæ<ä∆+>± ñ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+.
‘·\¢&ç*¢q dæø√ÿ\T...
lø±≈£îfi¯+: {°&û|” d”ìj·TsYH˚‘·, πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT
eTè‹‘√ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ‘·\¢&ç*¢+~. ‘·eT Á|æj·T‘·eT H˚‘·qT ø£&ÉkÕ]>±
dü+<ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ uÛ≤Ø>± Á|ü»\T
‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. CÀs¡Tq yêq ≈£îs¡TdüTÔHêï ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü ~e+>∑‘·
H˚‘·qT #·÷ùd+<äT≈£î ô|<ä› dü+K´˝À n_Ûe÷qT\T u≤s¡T\T rsês¡T.
ìe÷à&É≈£î #˚s¡T≈£îH˚ s¡Vü≤<ës¡T\˙ï »qdü+Á<äeTj·÷´sTT. Ä Á>±eT+
q\TeT÷\˝≤ <ë<ë|ü⁄ 5øÏ˝ÀMT≥s¡¢≈£î ô|’>± yêVü≤Hê\T ì*∫b˛j·÷sTT.
X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 9:30>∑+≥\≈£î ìe÷à&É˝À mÁs¡Hêïj·T&ÉT
n+‘·´ÁøÏj·T\T »s¡>∑qTHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« ˝≤+#Û·Hê\‘√ n+‘·´ÁøÏj·T\T
ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶
n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. {°&û|” d”ìj·TsYH˚‘·, e÷J πø+Á<äeT+Á‹
mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+>± X¯óÁø£yês¡+ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À yê´bÕs¡
düeTT<ëj·÷\T eT÷dæy˚dæ dü«#·Ã¤+<ä+>± ã+<é bÕ{ÏdüTÔHêïs¡T.

. ‘Ó<˚bÕ ø±´&ÉsY |üP]Ô XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛sTT+~. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝ÀH˚ ø±ø£ sêhyê´|üÔ+>± bÕغ nÁ>∑H˚‘·˝À¢ ˇø£s¡T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. 1983˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T. ñbÕ~Û XÊK\ eT+Á‹>± πø_HÓ{Ÿ ¨<ë˝À |üì #˚XÊs¡T. sêh+˝ÀH˚ Á|üeTTK sê»ø°j·Ty˚‘·Ô>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹‘√ bÕغøÏ. n|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT πø+Á<ä+˝À ≈£L&Ü #·Áø£+ ‹ù|Œyês¡T. yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢. n|üŒ{Ïπø #·ìb˛>± . Ä ‘·s¡TD+˝À <˚yÓ>ö&É Á|ü<Ûëì nj·÷´s¡T. {Ï&ç|æ‘√ bÕ≥T mes¡÷ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·q düVü≤#·s¡T&ÉT. ` 1983˝À mHé. Ä ‘·sê«‘· 2002˝À Äø£dæàø£+>± ôV≤*ø±|òüºsY Á|üe÷<ä+˝À u≤\jÓ÷– eTs¡ DÏ+#ês¡T. 2004˝À lø±≈£îfi¯+ qT+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ç>± mìïø£j·÷´s¡T.. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTT+<äT d”{À¢ ≈£Ls√Ã≈£î+&Ü ñ+fÒ u≤>∑T+&˚<äì n_ÛÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± mÁs¡Hêïj·TT&ÉT dü«Á>±eT+ ìe÷à&É Á>±eT+ XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛sTT+~. s¡+>±sêe⁄ rÁe dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT≈£î bÕغ |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· u≤ãT‘√ düìïVæ≤‘·+>± yÓT\T>∑T‘·÷. yê]øÏ n+&É>± ñ+&Ü\qT≈£îH˚ >∑TD+ nì. 1982.ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T »]–q dü+<äs¡“¤+˝À áj·Tq #·+Á<äu≤ãT |üøå±q ì*#ês¡T. #ê‹øÏ ≈£L&Ü <Óã“\T ‘êø±sTT. @ |ü<ä$ nsTTHê. ø±ì á˝À>± u≤\jÓ÷– sêe&É+ ø£wüº+ nì mÁs¡Hêïj·TT&ÉT≈£î nø£ÿ&É ñqï H˚‘·\T n_Ûq+<äq\T #Ó|æŒ Hê$TH˚wüHé y˚sTT+#·uÀj·÷s¡T. j·TTHÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+˝À πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊK eT+Á‹>± Äj·Tq |üì#˚XÊs¡T. n˝≤+{Ï e´øÏÔì ø√˝ÀŒe&É+ bÕغøÏ. <ëì e\¢ ≈£L&Ü Á|üe÷<ä rÁe‘· ô|]–+<äì eT]ø=+<äs¡T n+≥THêïs¡T. j·÷Á‘· s¡<äT› bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·. ` $<ë´]ú <äX¯qT+#˚ #·ø£ÿ{Ï Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ø£fi≤XÊ\. bÕغ ø√dü+. Äj·Tq eTs¡D+ bÕغø° rs¡ì ˝À≥Tµ nì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä qT+∫ Á|ü‘˚´øÏ+∫ ø±´_HÓ{Ÿ kÕúsTT˝À πø+Á<ä eT+Á‹ nsTTq ‘=* e´øÏÔ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#·&É+ #ê˝≤ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT nHêïs¡T. Ç~ ‘êeTT J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïeTì #ÓãT‘·T Hêïs¡T.. 1995`96 eT<Ûä´ ø±\+˝À N|òt $|t>± ùde\+~+ #ês¡T... Á|ü»\ ø√dü+ m+‘· <ä÷s¡yÓTÆq e#˚à Hêj·T≈£î&ÉT mÁs¡Hêïj·TT&Éì #·+Á<äu≤ãT Äj·Tq ùde\qT eTqq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] u≤_®øÏ #Ó+~q eTùV≤+Á<ä C…’˝À˝À yês¡T $XÊK qT+∫ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷DeT j·÷´s¡T. Äj·Tq ¬s+&√ uÛ≤s¡´ \ø°ÎbÕs¡«‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À mHé. Á|ü»\ ø√dü+ ì‘·´+ Äj·Tq ‘·|æ+#˚yês¡Hêïs¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT $XÊK˝À z $yêVü‰ìøÏ Vü‰»¬s’ ‹]– edüTÔ+&É>± s¡Ddüú* düMT|ü+˝À Á|üe÷<ä+ »]–+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ‘·Ôsê+Á<Ûä≈£î #Ó+~q øÏc˛sY #·+Á<ä<˚yé 1979˝À #·s¡DY dæ+>¥ ø±´_HÓ{Ÿ ˝À düVü‰j·T eT+Á‹>± ñ+&˚yês¡T. bÕغøÏ. ‘·q≈£î ≈£î&ç uÛÑT»+ b˛sTT+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ nHêïs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ >∑+≥\ düeTj·T+˝À Äj·Tq eTè‹ #Ó+~q $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=ì ‘·≥Tºø√˝Òø£ b˛j·÷qHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ Áø£eT•ø£åD. $XÊ«dü+‘√ yÓT*π> yês¡Hêïs¡T. 99. mes¡T |æ*∫Hê ø±<äq≈£î+&Ü yÓfi‚¢ eT+∫ >∑TD+ nHêïs¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ç‘√ n‘·´+‘· kÕìïVæ≤‘·´+>± ø£*–q e÷J bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT mÁs¡ Hêsêj·TD kÕ«$T >∑‘· düàè‘·T\qT HÓeTs¡Ty˚düT≈£îì ñ<˚«>±ìøÏ ˝Àqj·÷´s¡T.. |üP&˚Ã~ ø±<äì. ‘êqT m|ü⁄Œ&É÷ yÓfi‚¢ ø±s¡T˝À yÓ[‘˚ Á|üe÷<ä+ rÁe‘· ‘·–Z Äj·Tq ÁbÕD≤\T <äøÏÿ+#·T≈£îH˚ neø±X¯eTT+&˚<äì.{Ï. Ä ‘·sê«‘· mHé.ÄsY. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTs¡D+ bÕغøÏ rs¡ì ˝À≥ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üe÷<ä+ »]>±ø£ Äj·Tq }|æ] |”\TÃø√e&ÜìøÏ Çã“+~|ü&ܶs¡T. nqï>±. Äj·Tq ej·TdüT πøe\+ j·÷uÛ…’ nsTT<˚fi‚¢.ÄsY. Äj·Tq J$‘· $X‚cÕ\qT ˇø£ kÕ] #·÷ùdÔ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ø√≥u§e÷à[ eT+&É\+ ìe÷à&É˝À 1957. b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹#Ó+~q $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T ø£+≥‘·&ç ô|{≤ºs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ÁX‚DT\T XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. bÕغ˝À ≈£L&Ü rÁe $cÕ<ä#Ûêj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. qe+ãsY 3. ` mÁs¡qï>± n_Ûe÷qT\T.1957q »ìà+∫q mÁs¡Hêïj·TT&ÉT dü«j·T+Á|ü‹uÛÑ‘√ n+#Ó\+#Ó \T>± m~>±s¡T. Äj·Tq kÕ«s¡ú+ ˝Òì e´øÏÔ. ‘êqT edüTÔHêï MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·qT |ü$Á‘· ø±s¡´+‘√ ÁbÕs¡+_Û+#êqì. s√&ÉT¶ MT<ä yÓfi¯ó‘·Tqï ˇø£ yêVü≤Hêìï Ä|æ mÁs¡Hêïj·TT&ÉTqT n+<äT˝À møÏÿdüTÔ+&É>±.... ã&ÉT>∑T-ã\V”≤q esêZ\T Äj·Tq eTè‹‘√ <äT'K+˝À eTTì–b˛j·÷j·Tì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ MT&çj·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY . #ê˝≤ $wüj·÷\T #·]Ã+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT Á>±eT+ qT+&ç ñqï‘· kÕúq+˝À ñqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&çì ø√˝ÀŒj·÷eT+≥THêïs¡T. eT+∫ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&çì ø√˝ÀŒj·÷eTHêïs¡T. bÕغ ø√dü+. X¯ìyês¡+. Á|ü»\ ø√dü+ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì #˚dæq e´øÏÔ nHêïs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q @\÷s¡T myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢ Hêì ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ yês¡Ô ‘·qqT XÀø£dü+Á<ä+˝À eTT+∫+<äì ù|<ä Á|ü»\T ô|<ä› ~≈£îÿqT ø=˝ÀŒj·÷s¡ì nHêïs¡T. uÛ≤Ø es¡¸+˝À C…’˝À 80 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+‘√ ñqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. e÷J myÓTà˝Ò´\T n+_ø± ø£èwüí.{Ï. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ìe÷à&É˝À mÁs¡Hêïj·TT&ÉT uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. e÷J eT+Á‹ e÷>∑+{Ï u≤ãTe. 1983˝À Vü≤] X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚XÊs¡T. Á|ü»\‘√ ì‘·´+ eTy˚Tø£eTj˚T´ yês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢‘√ Äj·Tq≈£î düTBs¡ÈyÓTÆq kÕìïVæ≤‘·´+ ñ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 1998˝À πøe\+ |üHÓï+&ÉT kÕúHê\H˚ ¬>\T#·T≈£î+~.ÄsY. ` ∫e]>± 2009 mìïø£˝À¢ bÕغ nuÛÑ´]ú>± lø±≈£îfi¯+ m+|” kÕúHêìøÏ b˛{° #˚dæ z&çb˛j·÷s¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø°\ø£ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ê\+fÒ yÓTT<ä≥ mÁs¡Hêïj·TT&ç ù|πs >∑Ts¡TÔ≈£îe#˚Ã~. õ˝≤¢πø ø±≈£î+&Ü ‘·eT Á>±e÷ìøÏ m+‘√ #˚XÊs¡ì ìe÷à&É Á>±eT Á|ü»\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ f…’yéT #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñ+~. Ä ‘·s¡TD+˝À eT+Á‹es¡Z+˝À #˚s¡&ÜìøÏ#·+Á<äu≤ãT Çwüº|ü&É˝Ò<äT. H˚‘·\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± ù|<ä Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ düŒ+~+#˚ HÓ’»+ mÁs¡Hêïj·TT&ÉTøÏ ñ+&É≥+‘√ Äj·Tq‘√ \_› bı+~q y˚˝≤~eT+~ XÀø£‘·|üÔ Vü≤è<äj·÷\‘√ <äT'K kÕ>∑s¡+˝À eTTì>±s¡T. eT∞¢ ekÕÔ. $<Û˚j·T‘·‘√. ø±s¡´ø£s¡Ô\qT >ös¡$+#ê*. $yêVü≤+ nsTTb˛j·÷ø£ Ä sêÁ‹ düeTj·T+˝À ø±≈£î+&Ü ñ<äj·T+ ãj·T\T<˚]‘˚ ‘·eT≈£î <äπøÿyês¡ì s√~düTÔHêïs¡T.{Ï. Äj·Tq eT+Á‹ es¡Z+˝À mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ø±´_HÓ{Ÿ ¨<ë˝À #˚s¡&É+ $X‚wü+. ‘·qj·TT&ÉT Hêsê ˝Àπøwt\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT bÕ]úe <˚Vü‰ìï #·÷dæ #·+Á<äu≤ãT #·*+∫b˛j·÷s¡T. Á>±MTD≤_Ûeè~› XÊK eT+Á‹>± Äj·Tq Ä ‘·sê«‘· e∫Ãq ◊. n≥º&ÉT>∑T esêZ\ Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd $wüj·T+˝À eTT+<äT+&˚yês¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ qT+∫ ‘=*kÕ] πø+Á<ä eT+Á‹ nsTTq |òüTq‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT≈£î <äøÏÿ+~. ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Ä<˚XÊ\qT ‘·÷#· ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+∫q e´øÏÔ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT nHêïs¡T. y˚T 28q $»j·T≈£îe÷]ì $yêVü≤e÷&Üs¡T. $wüDíe<äqT\j·÷´s¡T. uÛ≤s¡´ $»j·T\øÏÎ.md”‡ #·~yês¡T. f…ø£ÿ© Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À Ç+≥sY $<ä´ nuÛÑ´dæ+#ês¡T. n‘·qT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ‘·q‘√ e÷{≤¢&Üs¡ì. ø£$‘· ø£˙ïs¡T. n+ãT˝…H釽À Äøχ»Hé ñ+fÒ ã‹πøyêsê? ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT mÁs¡Hêïj·TT&ÉT≈£î Äøχ»Hé n+<äT u≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ eTs¡DÏ+#êsê? n+ãT˝…H釽À Äøχ»Hé ø=s¡e&É &É+‘√ Äj·Tq ÁbÕD≤\T e<ä\e\dæ e∫Ã+<äì Á|üe÷<ä+ düeTj·T+˝À ñqï Äj·Tq nqT#·s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£îsê\T. uÛ≤»bÕ Á|üuÛÑT‘·«+˝À |ü<ä$ rdüT≈£î+fÒ bÕغøÏ qwüºeTì #·+Á<äu≤ãT uÛ≤$+∫ Ä |ü<ä$ì e<ä*y˚XÊs¡T. ‘=*kÕ] mìï¬ø’q mÁs¡Hêïj·TT&ÉT≈£î <äø£ÿ&É+ $X‚wü+. ª>√<ëe]µ ø£˙ïs¡T eTT˙ïs¡÷. mÁs¡Hêïj·TT&ç ‘·\≈£î ã\yÓTÆq >±j·TyÓTÆ+ ~. kı+‘· Á|ü»\ ø√dü+ ì‘·´+ ø£èwæ #˚ùd yês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T.. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT uÛÖ‹ø£ø±j·T+ e<ä› u≤ãT ø£+≥‘·&ç ª>∑+≥˝À>± ‹]>=kÕÔqì ≈£î≥T+u düuÛÑT´\≈£î #Ó|æŒ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ‹]–sêì ˝Àø±\≈£î ‘·s¡*b˛j·÷s¡T.m. {Ï&ç|æ. #·+Á<äu≤ãT ‘·q edüTÔHêï MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·qT s¡<äT› #˚düTø=ì eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢ ô|<ä› ∫+‘·≈£î+≥ qT+∫ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î ãj·T\T<˚sês¡T. $XÊK Mmdt ø£ècÕí ø£fi≤XÊ\˝À . d”ìj·TsY H˚‘· øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À <äTs¡às¡D+ bÕ\e&É+ ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì Äj·Tq n_Ûe÷qT\qT rÁe ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T]#˚dæ+~. Á|ü»\ ø√dü+ m|ü⁄Œ&É÷ Ä˝À∫+#˚ yês¡Hêïs¡T. eTT|üŒj˚T´fi¯ó¢ bÕغ ø√dü+ ø£èwæ #˚dæq e´øÏÔ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT nì πse+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä+Á<Ûë j·T÷ìe ]‡{°˝À m˝Ÿm˝Ÿ. sê»ø°j·÷˝À¢ Á|üy˚•+#ês¡T. Äj·Tq≈£î e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·÷\+≥÷ ˝Òe⁄. ` lø±≈£îfi¯+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕúHêìøÏ es¡Tdü>± eT÷&ÉT kÕs¡T¢ $CÒ‘·>± ì*#ês¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT m+‘· ˇ~–Hê nDÏ–eTDÏ– ñ+&˚ e´øÏÔ nHêïs¡T. <ë*Hêj·TT&ÉT Äj·Tq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T.. n˝≤ yÓTT<ä˝…’q Äj·Tq sê»ø°j·T Á|ükÕúq+. uÛ≤»bÕj˚T‘·s¡ |üøå±\T ø£*dæ j·TTHÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚XÊsTT. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ˝Àø˘ düuÛÑ d”Œø£sY nsTT ñ+&˚yês¡T. ‘=*kÕπs uÛ≤Ø $»j·T+ ¬ø’eX¯+ #˚düT≈£îHêïs¡T. mÁs¡+Hêj·TT&ÉT eTè‹‘√ düs¡«Á‘ê ~Á>±“¤+‹ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT. ` 1989˝À bÕغ {Ϭøÿ≥T ìsêø£]+#·>±. ‘·q ≈£î&çuÛÑT»+ b˛sTT+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ ø£s¡Ôyê´\qT Äj·Tq ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ neT\T #˚ùdyês¡ì nHêïs¡T. ≈£îe÷s¡T&ÉT ñHêïs¡T.ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT »j·Tø£èwüí b˛{°#˚XÊs¡T. πø+Á<äeT+Á‹>± ≈£L&Ü |üì #˚XÊs¡T. n+ãT ˝…H釽À ø£qTø£ Äøχ»Hé ñ+&ç ñqï≥¢sTT‘˚ Á|üe÷<ä+ qT+∫ mÁs¡Hêï j·TT&ÉT ãj·T≥|ü&˚yês¡ì Äj·Tq nqT#·s¡T\T yêb˛‘·THêïs¡T. ø±ì Äj·Tq n|üŒ{ÏøÏ ôV’≤<äsêu≤<é ˝ÀH˚ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ á $yêVü‰ìøÏ e÷Á‘·+ Äj·Tq bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤_® ø±s¡T˝À yÓfi≤¢s¡T. kÕj·T+Á‘·+ ‹]– e∫à eT∞¢ ø=qkÕ–kÕÔqì u≤ãT á dü+<äs¡“¤+>± nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î #ÓbÕŒs¡T. u≤\jÓ÷– Ä\dü´+ nsTTb˛‘·+<äì n+‘ê uÛ≤$+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì e÷s¡T eT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+˝ÀHÓ’‘˚H˚MT. mÁs¡Hêïj·TT&ç eTè‹ rs¡ì ˝À≥T nì. Á|üe÷<ä+ $wüj·÷ìï ‘·\TÃ≈£î+≥÷ n˝≤ ø±≈£î+fÒ Áã‹πø yês¡T. ø£wüºyÓTÆHê bÕغ @+ #Ó_‘˚ n<˚ bÕ{Ï+#˚yês¡T. bÕغ ø√dü+.. 98. ø±ì ˇø£ <ä[‘· H˚‘·≈£î ÇùdÔ bÕغøÏ |òüTq‘· edüTÔ+<äì uÛ≤$+∫q ‘Ó<˚bÕ Hêj·Tø£‘·«+ n|üŒ{Ï neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|” >∑+{Ï yÓ÷Vü≤q #·+Á<ä u≤\jÓ÷–ì m+|æø£ #˚dæ+~. bÕغ |ü≥¢ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√.. sê»ø°j·T bÕغ\≈£î nr‘·+>± H˚‘·\+‘ê mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ |ü≥¢ rÁe dü+‘êbÕ\T Á|üø£{Ï+#ês¡T.02. Äj·Tq sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ç>± m<ä>∑ø£eTT+<äT ‘·eTTà&ç>±. dæ˙ q{Ï ø£$‘· X¯óÁø£yês¡+ m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeq+˝À MT&çj·÷‘√ ø£+≥‘·&ç ô|≥Tº≈£î+≥÷ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ø°\ø£+>± ñqï|üŒ{Ïø° ‘·eTqT nbÕ´j·T+>± |ü\ø£]+#˚ yês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ô|’q n_Ûe÷q+‘√ 1982˝À bÕغ˝À #˚]q mÁs¡Hêïj·TT&ÉT m|ü⁄Œ&É÷ bÕغøÏ $XÊ«dü+>±H˚ ñHêïs¡T. Äj·Tq≈£î e÷{≤¢&˚ kÕeTs¡ú´+ ñqï|üŒ{Ïø° |ü\T dü+<äsꓤ\˝À ø=‘·Ô yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘·eT#˚ e÷{≤¢&ç+#˚ yês¡ì neì >∑&ɶ myÓTà˝Ò´ n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ #ÓbÕŒ s¡T.. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ n+<äs¡+ ø£*dæ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±ì &Ûç©¢˝À u≤\jÓ÷– $e÷q+ ~–q ‘·sê«‘· mø£ÿ&Ü Äj·Tq ø±s¡T Ä>∑≈£î+ &Ü @sêŒ≥T¢ #˚dæ dü]>±Z ∫e] ø£åD+˝À Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ #˚s¡T≈£î Hêïs¡T. mø£ÿ&Ü kÕ«s¡ú+ ø√dü+ #·÷&É≈£î+&Ü bÕغ ø√dü+. bÕغ˝À ø±´&ÉsYqT m+ø£πsCŸ #˚ùdyês¡ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTs¡D+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì. n+<äTπø mes¡T |æ*∫Hê mø£ÿ&ɬø’Hê yÓfi‚¢ yês¡Hêïs¡T. Äj·Tq ˝Òì ˝À≥T |üP&ÉÃ˝Òì<äì j·TqeT\ X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À nHêïs¡T. nqï>±H˚ |æ\yê\ì Äj·Tq ‘·eT≈£î dü÷∫+#˚ yês¡ì s√~düTÔHêïs¡T. ≈£îe÷¬sÔ uÛÑyê˙. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·˝Ò ø±<äT. n+øÏ‘· uÛ≤e+ ø£*–q ˇø£ ìC≤sTTr |üs¡T&çì ø√˝ÀŒsTT+<äì nHêïs¡T. 2004˝À qø£‡˝…’≥¢ <ë&ç˝À >±j·T|ü&ܶs¡Hêïs¡T. Á|ü»\ ø√düy˚T |üì #˚XÊs¡ì {Ï&ç|æ H˚‘·\T Äy˚<äq‘√ #ÓãT‘·THêïs¡T.M s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T. ` πø+Á<ä+˝À uÛ≤»bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À @s¡Œ&ɶ Á|üuÛÑT‘·«+˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø£å+ Á|ü‹ì~Û>± πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~∆. ø√≥u§e÷à[ |”@d”mdt n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]es¡Á|ükÕ<é ‘·eTTàfi¯ó¢. πø+Á<ä+˝À Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊK eT+Á‹>± ñqï|üð&ÉT sêÁcÕºìøÏ s¡÷. n<˚ düeTj·T+˝À mÁs¡Hêïj·TT&ÉT d”{Ÿ u…˝Ÿº ô|≥Tºø√˝Ò<˚ yÓ÷qì. ø±ì ∫e] ø£åD+˝À n~ ‘·|æŒb˛sTT+~. yê] uÛÑj·T|ü&çqfÒ¢ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ÄdüŒÁ‹øÏ yÓfi‚¢dü]øÏ >∑T+&Ób˛≥T |òü*‘·+>± eTs¡DÏ+∫ ñ+&Ée#·Ãì #ÓãT‘·THêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ ãj·T\T<˚]q #·+Á<äu≤ãT yÓ+≥ Äj·Tq düreTDÏ Hêsê uÛÑTeH˚X¯«]. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT (1957`2012) lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ø√≥u§e÷à[ eT+&É\+ ìe÷à&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕ<Ûës¡D. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä‘√ bÕ≥T ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢\ n_Ûeè~∆øÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚dæq mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ˝Òì ˝À≥T mes¡÷. Ä düeTj·T+˝À uÛ≤»bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì m˙¶j˚T≈£î |üHÓï+&ÉT kÕúHê\T ‘·≈£îÿe |ü&É&É+‘√ Ä bÕغ H˚‘·\T #·+Á<äu≤ãT‘√ sêj·Tu≤s¡+ #˚dæ ‘·eT≈£î eT<䛑·T e#˚Ã˝≤ #˚düT≈£îHêïs¡T. #˚XÊs¡T. ñqï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îqï ‘·sê«‘· kÕsY nì |æ*ùdÔ e<ä›H˚ yês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.. eTT+<äT yÓfi¯óÔqï ô|Á{À˝Ÿ {≤´+ø£sY m˝≤+{Ï dæ>∑ï˝Ÿ‡ ˝Ò≈£î+&Ü yÓfi¯ó‘·T+&É≥+ ≈£L&Ü Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡D+ nì ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ó¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. . nVü≤]ïX¯\T bÕغ ø√düy˚T m+‘√ ø£wæº+∫ |üì#˚ùdyês¡ì mÁs¡Hêïj·TT&çøÏ #·+Á<äu≤ãT ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT Á|üe÷<ä+e\¢ >±j·T|ü&ܶsê? ˝Òø£ Á|üe÷<ä+ cÕø˘‘√ >∑T+&Ób˛≥T≈£î >∑T] nj·÷´sê? Á|üe÷<ä+ »]–q ‘·sê«‘· mÁs¡Hêï j·TT&ÉT Äøχ»Hé ô|≥º+&Éì ø√sês¡ì n+≥THêïs¡T. ‘·eT Á>±e÷ìøÏ m+‘√ eT+∫ #˚dæq. Äj·Tq düVü≤è<äj·÷ìï ‘·\T#·Tø=ì $cÕ<ä#Ûêj·T˝À¢ eTTì–b˛j·÷s¡T. bÕغ˝À ‘·eT≈£î ì‘·´+ dü÷#·q\T #˚ùdyês¡ì. Äj·Tq sêÅcÕºìøÏ.ÄsY. @ u≤<Ûä´‘· nsTTHê Äj·Tq m+‘√ düeTs¡ú+>± ìs¡«Væ≤+#˚yês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ≈£îe÷s¡T&ÉT sêeTT ñHêïs¡T. ` 2004 mìïø£\ düeTj·T+˝À eTsêï&ÉT b˛*+>¥ nq>±. Äj·Tq eTè‹ $wüj·T+ ‘Ó*dæ ‘êeTT cÕø˘≈£î >∑Ts¡ j·÷´eTì. NÛ|òt $|òt |ü<ä$ e÷Á‘·y˚T <äøÏÿ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ¬ø. ˇø£y˚fi¯ Äj·Tq düø±\+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î #˚s¡Tø√ ˝Òø£b˛‘˚ Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñ+&Ü\ì mÁs¡Hêïj·TT&ÉT≈£î dü÷∫+#ês¡T. e÷J πø+Á<ä eT+Á‹ ãT*¢sêeTj·T´. ø±+Á¬>dt. nsTTHê Ä mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± b˛{° #˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T! ` 1994˝À eT∞¢ ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú>±H˚ $»j·T+ kÕ~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t>± |üì #˚XÊs¡T. ` 1985˝À eT∞¢ ¬s+&√kÕ] ≈£L&Ü mÁs¡qï ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú>± Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+#˚ $»j·T πø‘·q+ m>∑πsXÊs¡T. H˚qT MT‘√H˚ ô|]>±qì. e÷≈£î <äπøÿ yês¡T nì yês¡T ≈£î$T* b˛‘·THêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T eTs√ q\T>∑T¬s’<äT>∑Ts¡T ø±s¡T˝ÀH˚ ñHêïs¡T. Äj·Tq‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ø£*–q {Ï&ç|æ H˚‘·\T ñ<˚«>±ìøÏ >∑T¬s’ ø£˙ïs¡T ø±sêÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç &Ûç©¢ kÕúsTT es¡≈£î mø£ÿ&É @ |üì |ü&çHê <ä>∑Zs¡T+&ç |üì #˚sTT+#˚ yê]>± eTTÁ<ä|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñqï e÷J eT+Á‹ ø√≥–] $<ë´<Ûäs¡sêe⁄ {Ï&ç|æ˝À myÓTà˝Ò´>± e´eVü≤ ]+∫q d”ìj·TsY H˚‘· >±s¡bÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ô|’ cÕø˘ nsTTq≥Tº ø£ì|æ+#ês¡T. Äj·Tq $TÁ‘·T\T. Bìì ‘êqT J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT nø±\ eTs¡D+ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêï+. nsTT‘˚ ‘Ó<˚bÕ d”Œø£sY |ü<ä$ì rdüTø√e&ÜìøÏ Äj·Tq Çwüº|ü&ܶs¡T. @&ÉT>∑Ts¡T |æ\¢\˝À Äj·Tq yÓTT<ä{Ïyês¡T. ˇø£y˚fi¯ #˚] ñ+fÒ. mì$T~kÕs¡T¢ Äj·Tq Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± ¬>\Tbı+~ ñqï‘· kÕúsTTøÏ m~–q|üŒ{Ïø° n+<ä]øÏ <ä>∑Zs¡>±H˚ ñ+&˚yês¡ì ‘·\kÕì lìyêdt j·÷<äyé nHêïs¡T. ‘·+Á&ç eTs¡Dyês¡Ô ‘Ó*j·T>±H˚ \+&ÉHé qT+∫ VüQ{≤VüQ{Ïq ãj·T\T<˚] e#êÃs¡T. Ç˝≤+{Ï <äTsê«s¡Ô $q&É+ #ê˝≤ u≤<Ûëø£s¡+. Äj·Tq≈£î ≈£îe÷¬sÔ.. Ä bÕغ ‘·s¡|ü⁄q mHé. y˚πs n+ãT˝…Hé‡ nì 108 n+ãT˝…Hé‡ esêZ\T #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ø£<∏äHê\T edüTÔHêïsTT. ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝Àπøwt‘√ ø£*dæ ìe÷à&É≈£î #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î $e÷q+˝À $XÊK|ü{≤ïìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+ qT+∫ e∫Ãq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·. 1996. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À u§&˚¶|ü*¢ sê»>√bÕ\sêe⁄ nH˚ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT Äs¡T kÕs¡T¢ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î mìï¬ø’Hê sêì eT+Á‹ |ü<ä$. Ç˝≤+{Ï <äTsê«s¡Ô $q&É+ u≤<Û˚düTÔ+<äHêïs¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ≈£L&Ü yÓTT‘·Ô+ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq 1994˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |üøå±q Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+ qT+∫ XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìïø£j·÷´ø£ eT+Á‹ |ü<ä$ì Ä•ùdÔ. bÕغπø ÁbÕ<Ûëq´+ Ç#˚Ãyês¡T. Ç|üŒ{Ïø° mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ç>± ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. Äj·Tq mH√ï ø°\ø£|ü<äe⁄\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ≈£îe÷s¡T&ÉT sêyÓ÷àVü≤Hé Hêj·TT&ÉT ø√dü+ yês¡T nø£ÿ&˚ ø=+‘·ùd|ü⁄ m<äTs¡T#·÷XÊs¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä qT+∫ ‘=* ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‹ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ì‘·´+ »q+˝À dü+#·]+#˚ eTìwæ. e´øÏÔ>∑‘· kÕ«s¡ú+‘√ m|ü⁄Œ&É÷ |üì #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. Äj·Tq bÕ\eT÷s¡T qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<äT MT<äT>± lø±≈£îfi¯+ yÓfi≤¢s¡T. |òæÁãe] 23q e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#ês¡T. Á|üe÷<ä+ »]>±ø£ kÕúìø£+>± ñqï yês¡T mÁs¡Hêï j·TT&ÉT‘√ düVü‰ |ü\Te⁄]ì s¡øÏå+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eT∞¢ eT+Á‹ nsTT ñ+&˚yês¡T. n+<ä]ø° ‘·\˝À Hê\Tø£>± ñ+&˚yês¡Hêïs¡T. ã+<ÛäTe⁄\T. eTs¡D yês¡ÔqT ‘·≥Tºø√˝Òø£ $\|æ+#ês¡T ≈£L&Ü. Äj·Tq Á|üC≤ Hêj·T≈£î&ÉT. ˇø£ n+ãT ˝…Hé‡ nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T Äj·Tq ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‹ nj·÷´s¡T. ø=&ÉT≈£î>± Ç˝≤ dü+ã+<Ûë \‘√ |ü\ø£]+#˚ yês¡eTì. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆øÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ì<ÛäT\T kÕ~Û+#·&É+˝À Äj·Tq #·÷|æq #=s¡e XÊ¢|òæT+#·<ä–q<äì nHêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+ ‘=* ‘Ó\T>∑T –]»q ~q|üÁ‹ø£ mÁs¡qï m[¢b˛Hê&ÉT! ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·. qqTï ‘·eTTà&ç>±. n|ü⁄Œ&ÉT mes¡T nuÛÑ´]∆ nqï $wüj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT n|üŒ{Ïπø πø+Á<ä eT+Á‹>± |üì#˚dæq mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ù|s¡T |ü]o\q≈£î e∫Ã+~. $X¯«$<ë´\j·T kÕúsTT˝À¢H˚ Hêj·Tø£‘·« |ü{ÏeT n\es¡TÃ≈£îHêïs¡T. bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·.. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ kÕúHêìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]ú>± ã]˝ÀøÏ ~–. ‘·|æŒb˛sTTq d”Œø£sY |ü<ä$. Ç+‘·˝À u≤\jÓ÷– #˚s¡Tø√e&É+‘√ Ä |ü<ä$ u≤\jÓ÷–H˚ e]+∫+~. Äj·TqqT m<äTs¡Tÿì mÁs¡Hêïj·TT&ÉT yÓTT<ä{ÏkÕ] dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. $cÕ<ä+˝À u≤ãT.>∑TÁC≤˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ≈£L&Ü ø=qkÕ>±s¡T.. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢.2. n‘·ìøÏ ¬s+&ÉT Á|üe÷<ë\T »]>±j·Tì. πø+Á<ä eT+Á‹>± õ˝≤¢ n_Ûeè~∆˝À ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚dæ #·÷bÕs¡T. ì‘·´+ ¬>\T#·T≈£î+≥÷ e∫Ãq e´øÏÔ Ä ‘·sê«‘· z&çb˛sTTq|üŒ{Ïø° bÕغ˝À ø£wüº|ü&ç |üì #˚XÊs¡Hêïs¡T. bÕغ˝À @ dü+øå√uÛÑ+ ‘·˝…‹ÔHê |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î eTT+<äT+&˚yês¡T. bÕغ ø±´&ÉsY≈£î rs¡ì ˝À≥TqT $T–*Ã+~.{Ï. Äj·Tq dü÷Œ¤]Ô‘√ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ‘Ó<˚bÕ˝À #˚]. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤q+ C…’˝À Á|üe÷<ëìøÏ >∑T] nsTTq rs¡T #·÷ùdÔ |ü\T Á|üX¯ï\T edüTÔHêïsTT. bÕغ H˚‘·\T ÄbÕ´j·T+>± |æ\T#·T≈£îH˚ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT≈£î e÷J myÓTà˝Ò´ n#ÓÃHêïj·TT&ÉT. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT edüTÔHêï MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ dü\Vü‰\T ÇdüTÔ+&˚yês¡Hêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· 1996 Hê{ÏøÏ ˝Àø˘ düuÛÑ mìïø£\T sêe&É+‘√ lø±≈£îfi¯+ qT+∫ ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]›>± ã\yÓTÆq e´øÏÔ ñ+&Ü\ì áj·TqqT ã]˝À ~+#ês¡T. b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT øÏ+C≤s¡|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. 1983 qT+∫ 1996 es¡≈£î myÓTà˝Ò´>± ñHêïs¡T. ‘·eT u≤>∑TqT ø√s¡T≈£îqï mÁs¡qïqT ø√˝ÀŒj·÷eTì Á>±eT Á|ü»\T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡e⁄ ‘·THêïs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ kÕúsTTøÏ. mHé... bÕغ˝À ø°\ø£e´øÏÔ>± m~>±s¡T. Äj·Tq ùde\T n|üPs¡«+. Äj·Tq sê»ø°j·T J$‘·+˝À ‘=*kÕ] z≥$Tì #·÷dæ+~ 2009˝ÀH˚. Äj·Tq sê>±H˚ n+‘ê ø£*dæ ìe÷à&É≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T. nsTTHê. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì kÕú|æ+#·>±. &ûmd”Œ Á|üuÛ≤ø£sY. #·+Á<äu≤ãT @ Ä<˚XÊ\T Ç∫ÃHê bÕ{Ï+#˚yês¡Hêïs¡T. sêÅcÕºìøÏ rs¡ì ˝À≥T nHêïs¡T. 4000 ø√≥T¢ n<äq+>± ‘Ó∫à Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆˝À Á|ü‘˚´ø£ uÛÑ÷$Tø£qT b˛wæ+∫q eT+∫ $TÁ‘·T&Éì nHêïs¡T. sêÁcÕºìøÏ #˚dæq ùde\T eTs¡Te˝Òìeì ø=ìj·÷&Üs¡T. ø£fi≤e‘·eTà. qwüºyÓTÆHê. mes¡T |æ*∫Hê |ü*πø e´øÏÔ nHêïs¡T. Hê ≈£î&ç uÛÑTC≤ìï ø√˝ÀŒj·÷. nsTT‘˚ u≤\jÓ÷–ì VüQ{≤VüQ {Ïq &Ûç©¢ |ü+|æ+#ês¡T. ø£qï_&ɶ #·ìb˛e&É+‘√ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ‘·*¢ ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡T>± $\|ædüTÔHêïs¡T.{Ï. á eTè‹ì #·+Á<äu≤ãT ‘·≥Tºø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT d”Œø£sY nsTT ñ+&˚yês¡T. n+ãT ˝…Hé‡øÏ bò˛Hé #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü ø£+≥‘·&ç ô|{≤ºs¡T. n+‘·´ÁøÏj·T\T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· H˚s¡T>± ‘êqT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§Z+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T.. #·+Á<äu≤ãTqT #·÷&É>±H˚ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T uÀs¡Tq $\|æ+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ yêdüT\T. <ë<ë|ü⁄ ìs¡íj·T+ »]π> <äX¯˝À >∑T»sê‘Y˝À eT‘· ø£\Vü‰\T »]>±sTT. kÕúì≈£î\T bò˛Hé#˚dæq ns¡>∑+≥≈£î e∫Ãq n+ãT˝…H釽À Äøχ»Hé ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÁbÕD≤\T ì\u…≥º˝Òø£ b˛j·÷s¡ì n+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ {Ï&ç|æ e´eVü‰ sê˝À¢ ÇHé#ÛêØ® Vü≤À<ë˝À $düÔè‘· |üs¡´≥q\T »]bÕs¡T. y˚πs yêVü≤q+˝À Á|üj·÷DÏ+#·&É+ e\¢H˚ Ç+‘· |òüTÀs¡+ »]–+<äì n+≥THêïs¡T. b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT øÏ+C≤s¡|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ≈£î&ç uÛÑT»+>±. mÁs¡Hêïj·TT&ç eTè‹‘√ X¯óÁø£. Äj·Tq ‘·eT˝≤+{Ï pìj·Ts¡¢≈£î eT+∫ eT+∫ dü÷#·q\T Ç#˚à yês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ mÁs¡Hêïj·TT&ÉTqT rdüT≈£îyÓ[¢+~ 108 n+ãT˝…Hé‡ ø±<äì.ÄsY. mH√ï ñqï‘· •Ksê\qT n+<äT≈£îH˚˝≤ nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± eTT+<äT≈£î kÕ–+~. Ç+ø± m+‘√ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+&˚ neø±X¯+ ñqï mÁs¡Hêïj·TT&ÉT Äø£dæàø£+>± eTs¡DÏ+#·&É+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ô|<ä› ˝À≥T>±H˚ #Ó|üŒe#·TÃ. eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï H˚‘·. {°&û|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø H˚‘·>±q÷ |üì#˚XÊs¡T. ãj·T{Ï qT+∫ e÷Á‘·y˚T eT<䛋#êÃs¡T. rsê e÷]Ãq ‘·sê«‘· n+<äT˝À Äøχ»Hé dæ*+&ÉsY ˝Ò<äì ‘Ó*dæ Ms¡+‘ê Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] nj·÷´s¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ì ‘·≥Tºø√˝Òø£ b˛‘·THêïeTHêïs¡T. ¬ø. <ë+‘√ Äj·Tq <äX¯ ‹]–+~. Äj·Tq eTs¡D≤ìï J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêï+. eTT+<äT s√E qø£‡˝Ÿ‡ u≤+ãT ù|*Ãq |òüT≥q˝À rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ‘Ó<˚bÕ Ä$s¡“¤$+∫+~. n+<äT˝ÀøÏ Äj·TqqT e÷sêÃs¡T. ` $XÊK|ü≥ï+ Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ Hê´j·TXÊg+˝À |ü{≤º rdüT≈£îqï mÁs¡Hêïj·TT&ÉT düe÷»+˝Àì ù|<ä. >±s¡ Á>±eT+˝À ñqï‘·$<ä´. Äràj·T $TÁ‘·Tìï ø√˝ÀŒsTTq+<äT e\¢ bÕ<äj·÷Á‘·qT ˇø£ s√E s¡<äT› #˚düT≈£î+≥THêïqì. Vü≤]X¯Ã+Á<ä|ü⁄s¡+ qT+∫ es¡Tdü>± Hê\T>∑TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± mìïø£j·÷´s¡T. n<˚ düeTj·T+˝À πø+Á<ä+˝À nì•Ã‹ |ü]dæú‹ @s¡Œ&É>±.¬ø. n_Ûe÷qT\T Äj·Tq eTs¡D yês¡Ô $qï yÓ+≥H˚ <ä'K kÕ>∑s¡+˝À eTTì–b˛j·÷s¡Hêïs¡T.. eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q øÏ+»sê|ü⁄ <ë*Hê j·TT&ÉT` ø£fi≤e‘·eTà <ä+|ü‘·T\ q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T˝À¢ ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ç>± 23. ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\ ø√dü+ |üì #˚dæq e´øÏÔ nHêïs¡T. B+‘√ }|æ] rdüT≈£îH˚+ <äT≈£î Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. Ä ‘·sê«‘· mHé. 2004˝À qø£‡¢˝Ÿ‡ <ë&ç »]–q H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq #ê˝≤ø±\+>± ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt yêVü≤HêH˚ï yê&ÉT‘·THêïs¡T.. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq Äj·Tq eTs¡D yês¡Ô õ˝≤¢˝Àì Äj·Tq n_Ûe÷qT\qT cÕø˘≈£î >∑T] #˚dæ+~..&ç. ô|<ä›∫+‘·≈£î+≥ qT+∫ ãj·T\T<˚πs düeTj·T+˝À u≤ãT MT&çj·÷‘√ u≤<Ûë‘·|üÔ Vü≤è<äj·T+‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ì Äj·Tq dü«Á>±eT+ ìe÷à&É. 2012 mÁs¡Hêïj·TT&ÉT J$‘· $X‚cÕ\T Hê´j·Tyê~>± J$‘êìï Äs¡+_Û+∫ sê»ø°j·÷\˝À Á|üy˚•+∫ πø+Á<ä eT+Á‹ kÕúsTT es¡≈£î m~–q mÁs¡Hêïj·TT&ÉT #·÷&É&ÜìøÏ ø±düÔ uÛ≤Ø>± ø£qã&É‘ês¡T ø±ì. sêÅcÕºìøÏ #ê˝≤ qwüºeTHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\T ≈£L&Ü J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïsTT. n+‘·≈£îeTT+<äT #·+Á<äu≤ãT ‘·q uÛ≤s¡´ uÛÑTeH˚X¯«].X¯ìyêsê\˝À ‘·q bÕ<äj·÷Á‘·qT s¡<äT› #˚düT≈£îqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Vü≤j·÷+˝À ‘Ó<˚bÕ πø+Á<ä+˝À #˚s¡˝Ò<äT. Ç˝≤ m+‘· m‘·TÔ≈£î m~–Hê ˇ~– ñ+&˚ H˚‘·>± mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTTÁ<ä|ü&ܶs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ì ìe÷à&É Á>±eTdüTÔ\T. Ä ‘·sê«‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT d”Œø£sY ne⁄‘ês¡ì n+‘ê uÛ≤$+ #ês¡T... Ä |ü<äe⁄\πø eHÓï ‘Ó#êÃs¡T. Äj·Tq nø±\ eTs¡D+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T. ‘·+Á&ç eTè‘·<˚Vü‰ìï #·÷dæ kıeTàdæ*¢b˛j·÷s¡T.

edü‘·T\ n_Ûeè~∆ ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á kÕ] ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·q≈£î neø±X¯+ edüTÔ+<äì uÛ≤$+#ês¡T. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±\T düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT eTTeTàs¡+ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁwüº ¬s’‘ê+>∑+ Ç|üŒ{Ïπø rÁe+>± qwüºb˛sTT+~. sê»eT+Á&ç˝À 30. KØ|òt d”»Hé˝À 5\ø£å\ 68y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷. qe+ãsY 2: ∫qT≈£î |ü&Éø£ Nø£{À¢ <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘·Tqï sêÁwüº Á|ü»\≈£î ª˙\+µ eTT|ü⁄Œ eTs√ düyÓTà≥b˛≥T ø£*–+∫+~.81\ø£å\ dü_‡&û‘√ 228 y˚T\T C≤‹ |üX¯óe⁄\qT ¬s’‘·T\≈£î n+~+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· n+<ä]˙ ˇ|æŒ+∫q ‘·sê«‘· Hê\T>∑T s√E\≈£î |ü⁄s¡+<Û˚X¯«]øÏ ‹]– >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üyÓ÷wüHé Ç#êÃs¡T. á ¬s+&ÉT rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü‹ @&Ü~ dü>∑≥Tq |ü~ es¡≈£î ‘·TbÕHé\T edüTÔqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡T.s¡÷. dü«\Œ ø±\+˝À Ç˝≤ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ eTT>∑TZs¡T ø°\ø£H˚‘·\qT ø√˝ÀŒe&É+ bÕغì $cÕ<ä+˝À |ü&˚dæ+~. Ç+<Ûäq $uÛ≤>∑+ dü+Á|ü~+|ü⁄\ ø£$T{°. ì&É<äy√\T. á Ç<ä›s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#·&É+ ‘√ ‘·DT≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغ ÁX‚DT\T ~Á>±“¤+‹øÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. ~j·T´|üŒ‹|üŒ Á>±e÷˝À¢ eT÷&ÉT MT≥s¡¢ y˚Ts¡ ñ|ü⁄ŒeT&ÉT\T düeTTÁ<ä|ü⁄ ø√‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+˝À mH√ï yÓTÆfi¯¢ sêfi¯¢qT n~Û>∑$T+#ê+.125 ø√≥¢ u≤´+≈£î s¡TD≤\ ø£\Œq \øå±´ìøÏ >±q÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2. ôV’≤<äsêu≤<é..38 ø√≥¢ |ü+≥ s¡TD≤\T n+~+#êeTHêïs¡T. ø±˙ Ä~yês¡+ »]–q $düÔs¡D˝À eT∞¢ Äj·Tq≈£î cÕø˘ Ç∫Ã+~ n~ÛcÕºq+. m*$TH˚{Ï e÷<Ûäe¬s&ç¶. nq+‘·s¡+ 2002 e÷]à 3q eTs√ d”ìj·TsY H˚‘· Jm+d” u≤\jÓ÷– ôV≤*ø±|òüºsY Á|üe÷<ä+˝À <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. sêqTqï mìïø£\˝À ‹]– n~Ûø±s¡+ #˚|üfÒº+<äT≈£î {Ï&ç|æ eTTeTàs¡ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï ‘·s¡TD+˝À Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·. s¡÷.336 eT+~ ìs¡Tù|<ä ¬s’‘·T\≈£î #Ó+~q 20.800 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y ø£HÓø£åqT¢ eT+ps¡T #˚XÊeTHêïs¡T.777 dü+|òü÷\≈£î s¡÷.500 j·T÷ì≥¢qT 4.1250\T eT<䛑·T <Ûäs¡qT Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ãT Á|üø£{Ï+∫+<äHêïs¡T. sêh yê´|üÔ+>± 86y˚\ mø£sê\qT uÛÑ÷ |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝ÀH˚ <ë<ë|ü⁄ 13y˚\ mø£sê\T uÛÑ÷ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. @ õ˝≤¢˝À m+‘· y˚Ts¡≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+<√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ ìy˚~ø£qT |ü+bÕ\ì Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.2. yê]<ä›]‘√ bÕ≥T ø±s¡T Á&Ó’esY nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÁbÕD≤\T e~˝≤&ÉT. ‘·qø£+fÒ pìj·Ts¡T¢ nsTTq |ü⁄s¡+<Û˚X¯«]øÏ Á|üyÓ÷wüHé. á |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·÷\+fÒ H˚s¡T>± d”Œø£sY≈£î Çyê«*. $ø£˝≤+>∑T\T. H˚s¡T>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ bÕغ qT+∫ yÓfi‚¢+<äT≈£î dæ<ä∆eTj·÷´s¡qï $eTs¡Ù\T $ì|ækÕÔj·Tì uÛ≤$+∫q ø±eP] n˝≤+{Ï $eTs¡Ù\≈£î neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚+<äTπø sêJHêe÷\qT n~ÛH˚Á‹øÏ |ü+|æ+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. M{Ï˝À 106 πø+Á<ë\T e´ekÕj·T |üs¡|ü‹ dü+|òü÷\T.50 ø√≥¢ e&û¶ì Á|üuÛÑT‘·«y˚T #Ó*¢düTÔ+<äHêïs¡T. Äj·Tq ‘·q ndü+‘·è|æÔì eP´Vü‰‘·àø£+>± Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. Á|üø±X¯+. yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚ùd es¡≈£î eT‘·‡´ø±s¡T\T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓfi¯¢e<ä›ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. .9. B+‘√ bÕ≥T eTs=ø£ nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq rs¡ ÁbÕ+‘·yÓTÆq CÀHé uÒ Ä|òt u…+>±˝Ÿ. yê‘êes¡D XÊK $&ÉT<ä\ #˚ùd ãT*f…q¢ Ä<Ûës¡+>± Vü≤&Üe⁄&ç>± ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT ‘·s¡*+#˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïπs ‘·|üŒ XÊX¯«‘·yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT.10\≈£î $Áø£sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. qsê‡|ü⁄s¡+ düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘·+˝À yÓ÷\|üÁs¡T. ‘·DT≈£î myÓTà˝Ò´ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ á Á|üe÷<ä+ô|’ rÁe ~Á>±“¤+‹ì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+. >∑‘·+˝À ∫s¡+J$øÏ πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$ ÇkÕÔeTqï |ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ø±eP] ‘·eT˝≤+{Ï d”ìj·Ts¡¢qT e~˝Òdæ ø=‘·Ô>± e∫Ãq yê]øÏ Çe«&Éy˚T$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡≥. ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ dü+πøåeT+ ø√dü+ 62 ø√≥¢ ◊m|æ Á>±+{Ÿ. s¡÷.12\T ñ+&É>± Á|ükÕ<ä+ bÕ´¬ø{ŸqT 150 Á>±eTT\≈£î ≈£î~+∫ |ü~ s¡÷bÕj·T\≈£î $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î <˚ekÕúq+ ìs¡ísTT+∫+~. ≈£î&çuÛÑT»+>± ñqï øÏ+»s¡|ü⁄ eTs¡D+ #·+Á<äu≤ãTqT rÁe+>± ≈£î+>∑Bdæ+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. 28 &ÓsTTØ j·T÷ì≥T¢ |ü+|æD° »]–+<äHêïs¡T. Ç+‘·≈£î eTT+<äT ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î õ˝≤¢˝À 75 y˚\ mø£sê˝À¢ |ü+≥\≈£î qwüº+ yÓ*–+~. ìy˚~ø£\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+~+q nq+‘·s¡+ ÁbÕD qwüº+. Á|üø£è‹ eTq≈£î Ç#˚à eqs¡T\T n˙ïÇ˙ï ø±e⁄.253 X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡Tù|<ä\≈£î n+~+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |òüTÀs¡ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T mH√ï »s¡T>∑T‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ MTqy˚TcÕ\T ˝…øÏÿdüTÔ+~. eT]ø=ìï+{Ïì eTT+#Ó‘êÔsTT. ¬sø±ÿ&ç‘˚ø±ì &=ø±ÿ&Éì eT‘·‡´ø±s¡T\T düeTTÁ<ä »˝≤\H˚ qeTTà≈£îì ã‘·T≈£î©&ÉTdüTÔHêïs¡T. VüQ+&ç. qe+ãsY 2: sê»ø°j·÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]düTÔqï Hêj·T≈£î\T Äø£kÕà‘·TÔ>± ø£qTeTs¡T>∑e&É+ yê] nqT#·s¡T\πø ø±ø£. ø£ècÕí õ˝≤¢≈£î #Ó+~q <˚$H˚ì yÓ+ø£≥s¡eTD ø°\ø£yÓTÆq H˚‘·>± bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚yês¡T. sêJyé Äs√>∑´l <ë«sê 325 ø√≥¢ $\TyÓ’q 1. bÕغøÏ yÓHÓïeTTø£˝≤+{Ï H˚‘·\qT ø√˝ÀŒj·÷eTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.980 eT+~ øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡÷. Äj·Tq Vü≤À+eT+Á‹>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. n˝≤π> 200 Á>±eTT\ Á|ükÕ<ä+ bÕ´¬ø≥Tº <Ûäs¡ s¡÷. Ç˝≤+{Ï $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T\T ‘Ó˝…‹Ôq|ü⁄Œ&ÉT n$ eT∞¢ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√yê˝À πø+Á<ä. C≤rj·T kÕúsTT H˚‘·\≈£î ≈£L&Ü Äj·Tq ‘·\˝À Hê\Tø£˝≤ ñ+&˚yês¡T. <Ó+<äT\÷s¡T. Á|üC≤|ü<äT›\ ø£$T{°. esê¸\T rÁe+>± ñqï õ˝≤¢˝À ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+∫q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> esê¸\ ø±s¡D+>± $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. ø±ì ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ kÕ+πø‹ø£ kÕeTsêú´ìï neT\T #˚dæq|ü⁄Œ&˚ rs¡ ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î |ü&ÉT‘·T+<äì @˝Ò yês¡T >∑T]ÔùdÔ eT+∫~. á<äTs¡T >±\T\T Á|üuÛ≤e+ ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq|üŒ{Ïø° esê¸\T e÷Á‘·+ ≈£î+uÛÑeèwæº e÷~]>± ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. 118 u≤´ø˘˝≤>¥ U≤∞\ uÛÑØÔøÏ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. BìøÏ Bs¡È ø±*ø£ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì s¡ø£åD #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ eT+∫~. B+‘√ bÕغ˝À $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~.546 ôV≤ø±ºs¡¢˝À ÄsTT˝ŸbòÕyéT kÕ>∑T »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. |ü~y˚\ eT+~øÏô|’>± á esê¸\ ø±s¡D+>± rÁe+>± qwüºb˛e&Éy˚Tø±≈£î+&Ü y˚˝≤~ eT+~ ìsêÁX¯j·TT\j·÷´s¡T. esê¸\T ˝Òø£ sêÁwüº+˝À esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶj·Tì uÛ≤$düTÔqï ‘·s¡TD+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT. ø=qT>√\T πø+Á<ë\T ìsê«Vü≤ø£ @C…˙‡\≈£î øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î s¡÷. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT |ü⁄≥º|ü]Ô˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚‘·\T MT<äT>± 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì nHêïs¡T. 4. kÕ<Ûës¡D s¡ø±\T s¡÷. 56 n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\≈£î kı+‘· uÛÑeHê\T ì]àdüTÔHêïeTHêïs¡T. s√&ÉT¢ ∫qï_qïyÓTÆj·÷sTT. s¡÷. 700 eT+~ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î 2ø√≥¢ 10\ø£å\ dü_‡&û‘√ 7 ø√≥¢ Ä]∆ø£ düVü‰j·T+ n+~düTÔHêïeTHêïs¡T. mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT XÊ+‹ Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø±\>±\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. u≤\jÓ÷– sêÁwüº. sêh ø±+Á¬>dt bÕغ düeTq«j·T ø£$T{°. qe+ãsY 2 (m|æÇm+mdt): ˙\+ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ sêh+˝À 76y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥ qwüº+ »]–+<äì sêh ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 40 ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ Ç+~s¡»\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ <ë«sê 7. 13e Ä]∆ø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\‘√ 36 s¡øÏå‘· Á‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.935 >∑èVü‰\ ìsêàD+ |üPs¡ÔsTT´+<äHêïs¡T. 2012 eTq´d”eT bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï ø±eP]? ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ø±eP] kÕ+ã•e sêe⁄ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï |ü<äe⁄\T <äø£ÿø£ b˛e&É+‘√ rÁe ndü+‘·è|æÔøÏ ˝ÀHÓ’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø£ècÕí õ˝≤¢˝À ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+<äHêïs¡T.ÛeTes¡+.64 ø√≥¢ s¡TD≤\T n+~+#êeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] Á|üyÓ÷wüHéô|’ n~ÛcÕºq+ yÓqøÏÿ ‘·–Zq≥T¢>± yês¡Ô\T e#êÃsTT. e] |ü+≥\≈£î nbÕs¡ qwüº+ yê{Ï*¢+~.937. sêj·T\d”eT |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yêj·TT>∑T+&É+ dæús¡+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. $<Ûë´XÊKeT+Á‹>± |üì#˚dü÷Ô 1999 pHé˝À ¬s’\T Á|üe÷<ä+˝À Äj·Tq <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. nqïes¡+ e<ä› Äغd” ãdüT‡ &û ø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. sê>∑\ 24>∑+≥˝À¢ sêh+˝À |ü\T#√≥¢ esê¸\T. n\Œdü+U≤´ø£ esêZ\ dü+πøåeT+ øÏ+<ä á @&Ü~ 11. sêJHêe÷ ù|s¡T‘√ s√Eø√ bÕe⁄ ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T.21.50>± ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T. Ms¡T bÕغ˝À m+‘√ #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚dü÷Ô bÕغ n~ÛH˚‘·≈£î düìïVæ≤‘·+>±. á HÓ\ 6q Äj·Tq‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î ~–«»jYT dæ+>¥ dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. 268 ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ sêJyé $<ë´$TwüHé <ë«sê õ˝≤¢˝À $<ë´ Áb˛‘ê‡Vü≤+. bÕغ <ë«sê bı+~q |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT n~ÛcÕºHêìøÏ #Ó_‘˚H˚ ‘·q ndü+‘·è|æÔ yê]øÏ ns¡úeTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq Ç˝≤ #˚XÊs¡ì n+≥THêïs¡T.822 eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î 18 ø√≥¢ e´øÏÔ>∑‘· s¡TD≤\T n+~+#êeTHêïs¡T. n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT düVü‰ H˚‘·\qT rÁe ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T] #˚dæ+~. ø±øÏHê&É 26. ˙\+ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ sêh+˝À 76y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢ |ü+≥ qwüº+ H˚‘·\ nø±\ eTs¡D≤\‘√ {Ï&ç|æ ÁX‚DT˝À¢ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é..45 \ø£å\ dü_‡&û s¡TD≤\qT 21 eT+~øÏ n+~+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À 23. 2004 ˝À e∫Ãq düTHêMT e\¢ ø√kÕÔ Á|üC≤˙ø£+ ø£ø±$ø£\yÓTÆ+~. ¬s’‘·+>±ìï Ä<äTø√e&ÜìøÏ @+ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<√ ì|ü⁄DT\ dü\Vü‰\T rdüTø√yê*.122 >∑èVü‰\qT ì]à+#êeTHêïs¡T. ˙\+‘√ bÕ≥T nÁ>∑sê»´yÓTÆq nyÓT]ø±˝À XÊ+&ç #˚dæq $<Ûä«+dü+ n+‘êÇ+‘ê ø±+<äT. õm+d” u≤\jÓ÷–.25 ñ+&É>± yê{Ï <Ûäs¡qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚düTÔqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì ô|+∫q {Ϭøÿ≥¢ <Ûäs¡qT neT\T˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T.03 ø√≥¢‘√ 8. πø+Á<äeT+Á‹ es¡Z+˝À ‘·q≈£î neø±X¯+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì ø±eP] m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤$dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕqb˛˝Ò<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº\ô|’ ˙\+ $s¡T#·T≈£î|ü&ç uÛ≤Ø qcÕºH˚ï $T–*Ã+~.427 >∑èVü‰\T $$<Ûä <äX¯˝À ñHêïj·THêïs¡T.. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ‘=+&É+– eT+&É\+˝Àì nqïes¡+ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ms¡T eTs¡DÏ+#ês¡T. 8ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ ø±øÏHê&É yÓTsTTHés√&ÉT¶qT 80 n&ÉT>∑T\ s¡Vü≤<ë]>± $düÔ]düTÔHêïeTHêïs¡T. bÕغ |ü≥¢ ‘·q $<Û˚j·T‘· #ê≥T≈£î+≥÷H˚ n~ÛcÕºq+ô|’ |ü<ä$ ø√dü+ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·T qï≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. nsTT‘˚ mø£ÿ&É ≈£L&Ü bÕغøÏ e´‹πsø£+>± ñHêïqH˚ ø±yÓT+{Ÿ $ì|æ+#·≈£î+&Ü $<Û˚j·T‘· #ê≥T≈£î+≥÷H˚ Á|üj·T‘êï\T kÕ–düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. 1. d”Œø£sY>± ñqï düeTj·T+˝ÀH˚ ˇø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’ ‹]– edüTÔ+&É>± |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ ¬ø’ø£\÷s¡T e<ä› ôV≤*ø±|òüºsY Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ Äj·Tq eTs¡DÏ+#ês¡T. 42\ø£å\ Hêu≤s¡T¶ ì<ÛäT\‘√ eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+<ä Hêïs¡T. ≈£î&çuÛÑT»+>± e´eVü≤]+#˚yês¡T. @C…˙‡ eT+&É˝≤˝À¢ 15 ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\T q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. qe+ãsY 2: |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Ç+≥ »s¡T>∑T‘·Tqï ô|[¢øÏ Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î ãj·T\T<˚]q |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T <äTs¡às¡D+ bÕ\ j·÷´s¡T. b˛\es¡+ eT+&É˝≤˝À¢ düTe÷s¡T 30 y˚\ mø£sê˝À¢ e] |ü+≥ <Óã“ ‹+~. $‘·+‘·Te⁄\≈£î Á|ü‹ HÓ˝≤ 12 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T |æ+#Û·qT¢ n+~düTÔHêïeTHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 2\ø£å\ mø£sê˝À¢ |ü+≥\T ˙≥eTTì>±sTT.. $kÕÔs¡yÓTÆq á düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘·+ sêÁcÕºìøÏ Jeø£Ás¡ ˝≤+{Ï+~. s¡÷. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À bÕغì |ü{Ïwüº dæú‹˝À ñ+#·&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q m*$TH˚{Ï e÷<Ûäe¬s&ç¶ ≈£L&Ü nø±\eTs¡D+ bı+<ës¡T. n|üŒ{À¢ e÷<Ûäe¬s&ç¶ì {≤¬sZ{Ÿ>± qø£‡˝Ÿ‡ <ë&ÉT\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T.100\T {Ϭøÿ≥¢ Ks¡Tà ñqï≥Tº+&ç ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚j·T&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì uÛÑ≈£îÔ\T ndü+‘·è|æÔì ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É |üì #˚ùd yÓTÁ{À˝≤õø£˝Ÿ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T.. md”‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê 28 ø√≥¢ 11\ø£å\ dü_‡&û‘√ 4. n\ø£ eVæ≤+∫q ø±eP]ì ãT»®–+#˚+<äT≈£î ô|<ä›\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. Ä#··+≥. @\÷s¡T. nsTT‘˚ 200 Á>±eTT\ Á|ükÕ<ä+ s¡÷. bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À <äTs¡às¡D+ bÕ\e«&É+ bÕغì. ø±˙ Äj·Tq eP´Vü‰‘·àø£+>± k˛ìj·÷≈£î |ü+|æ+#ês¡T.245 ø√≥¢ s¡TD≤\T n+~+#êeTHêïs¡T.254 ôV≤ø±ºs¡¢˝À ñ<ë´qeq |ü+≥\T. ‘êqT m+<äT≈£î ns¡TΩ&ÉTqT ø±<√ #ÓbÕŒ\ì bÕغ ô|<ä›\ e<ä› yêb˛‘·THêïs¡≥. ªs¡‘·ï–]µ˝À {Ϭøÿ≥Tº <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ nqïes¡+: s¡‘·ï–] dü‘·´<˚e⁄ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚ uÛÑ≈£îÔ\ô|’ n<äq+>± uÛ≤s¡+ |ü&˚≥≥Tº <˚ekÕúq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À m+‘√ #=s¡e>± e´eVü≤]+#˚yês¡T. e÷<Ûäe¬s&ç¶ uÛÑTeq–] qT+∫ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>*#ês¡T. e&˚¶ XÀuÛÑHêÁ~ÛX¯«s¡sêe⁄ e+{Ï nqTuÛÑeE„\T ñqï|üŒ{Ïø° j·TTe H˚‘·>± õ˝≤¢˝À bÕغì ñ#·Ã¤dæú‹˝À ñ+#·&É+˝À d”ìj·Ts¡¢‘√ düe÷q+>± ø£èwæ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ á ÄdæÔqcÕºìøÏ Ç#˚à q>∑<äT e÷Á‘·+ y˚fi¯¢ MT<ä ˝…øÏÿ+#·e#·TÃ. $T>∑‘ê kÕúsTT dü+|òüT+ |ü<äe⁄\≈£î. $XÊK|ü≥ï+. eTTK´+>± ‘·TbÕHé\T rs¡+ <ëfÒ≥|ü⁄Œ&ÉT $|üØ‘·yÓTÆq ÄdæÔ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+~.48. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À m≈£îÿe>± rs¡ ÁbÕ+‘·+ ñqï sêÁcÕº\˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˇø£{Ï. 910 ø√≥¢‘√ 2.ÛeTes¡+. ø=qT>√\T #˚dæq <ÛëHê´ìøÏ á πø+Á<ë\ <ë«sê eT÷&ÉT s√E˝À¢ #Ó≈£îÿ\ <ë«sê kıeTTà #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. |üX¯óÁø±+‹ |ü<∏äø£+ <ë«sê s¡÷. 24 πø+Á<ë\T dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTT. eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT+ ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä 11y˚\ eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î 36ø√≥¢ 55\ø£å\ . >√bÕ\|ü⁄s¡+ ñ+>∑T≥÷s¡T.õ˝≤¢ Ä_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷b˛+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü‘·´<˚e⁄ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘=+<äs¡>± yÓfi≤¢\H˚ oÁ|òüT <äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥T¢ rdüT≈£î+{≤s¡T. ì|ü⁄DT\T rs¡ ÁbÕ+‘· s¡ø£åD≈£î rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ dü$es¡yÓTÆq ìy˚~ø£\T n+<äCÒdæHê n$ ã÷E|ü{Ϻ yÓøÏÿ]düTÔHêïsTT. <ë<ë|ü⁄ 30 Çfi¯ó¢ ≈£L*b˛j·÷j·Tì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ dü∫yê\j·T+˝À ‘·q #Ûê+ãsY˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±ì á Á|ü‹bÕ<äq áHê{Ï es¡≈£î ≈£L&Ü ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT.774 eT+~øÏ n+~+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ |ü≥ºD≤˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T »\eTj·TeTj·÷´sTT. neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝À 55. e] |ü+≥ bı˝≤\T ˙≥ eTTì>±sTT. ø√‘·\≈£î dæ<ä∆yÓTÆq e] |ü+≥ es¡¸+ ø±s¡D+>± ˙{Ï bÕ\e«&É+‘√ ¬s’‘·T\T \uÀ~uÀ eT+≥THêïs¡T. ø√&É÷s¡T.125 ø√≥¢‘√ ª‘·÷s¡TŒµ dü«j·T+ dü+|òü÷\≈£î s¡TD ø£\Œq ø√kÕÔ ø£(q)wüº+ rπs<Óqï&√? ôV’≤<äsêu≤<é.Ms¡+‘ê nø±\ eTs¡D+ #Ó+~qyêπs. á $cÕ<ä+ eTs¡Teø£ eTT+<˚ bÕغøÏ eTs√ m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. 60y˚\ dü+|òü÷\T rdüT≈£îqï u≤´+≈£î s¡TD≤\ô|’ s¡÷. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø yês¡¸\‘√ |ü+&É¢ ‘√≥\T <Óã“‹HêïsTT. nsTT‘˚ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT. 3 s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\T eTè‹ nqïes¡+. qe+ãsY 2: ã+>±fi≤U≤‘·+˝À yêj·TT>∑T+&É+ Á|üuÛ≤e+‘√ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢qT uÛ≤Ø esê¸\T eTT+#Ó‘·TÔ‘·THêïsTT. Ç{°e\ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶. Ç˝≤ nìï |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs¡≥.280 mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ñô|Œq\T ˝≤+{Ï$ $s¡T#·T≈£î|ü&çq|ü⁄Œ&ÉT rs¡ ÁbÕ+‘·+ ø√düT≈£îb˛≈£î+&Ü $kÕÔs¡+>± düπs«. 310 ø√≥¢ n+#·Hê‘√ ø±øÏHê&É.254 eT+~ eè<äT›\T. 1478 n<äq|ü⁄ >∑<äT\≈£î ìsêàD+ »s¡T>∑T‘√+ <äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T eTq<˚X¯+˝À m+<äT≈£î rdüTø√e&É+˝Ò<√ bÕ\≈£î\πø ‘Ó*j·÷*.10ø√≥¢ $\TyÓ’q j·T+Á‘ê\qT ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&ûô|’ |ü+|æD° »]–+<äHêïs¡T.37. Ád”Ô ì~Û <ë«sê 12. qe+ãsY 2: sê>∑\ 24>∑+≥˝À¢ |ü\T #√≥¢ esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ $XÊK˝Àì ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+ ‘Ó*|æ+~. ñ|üø£s¡D≤\T |ü+|æD° »]–+<ä Hêïs¡T. 1. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î oÁ|òüT <äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥Tº <Ûäs¡ s¡÷.181 dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î s¡÷. Ç+<Ûäq s¡+>∑+ô|’ @sêŒf…’q ø£$T{°˝À Äj·Tq düuÛÑT´&ç>± ñHêïs¡T. yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T rs¡ ÁbÕ+‘· s¡ø£åD n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+‘√ e´eVü≤]+#˚ <Û√s¡DÏ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ $\TyÓ’q ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. . mÁs¡+Hêïj·TT&ç eTè‹‘√ <˚X¯+ ˇø£ eT+∫ H˚‘·qT ø=˝ÀŒsTT+<äì $#ês¡D e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sê»eT+Á&ç ¬øHê˝Ÿ s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. düTHêMT\T ˝≤+{Ï$ $s¡T#·T≈£î|ü&É≥+ Çø£ÿ&É ì‘·´ø£è‘·´+. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T düeTq«j·T+‘√ e´eVü≤]ùdÔ ¬s’‘·T\ ø£&É>∑+&ÉT¢ ø=+‘· y˚Ts¡≈£î rs¡>∑\e⁄. Äj·÷ sê»ø°j·÷ bÕغ\≈£î ≈£L&Ü rÁe qwüº+ ø£*–düTÔ+~.13. eTTK´+>± HÓ\÷¢s¡T.27 ø√≥¢‘√ 4. s¡+|ü#√&É es¡+ 6 ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.7. ÄdæÔ qwüº+ n+#·Hê y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD°.. ~$ d”eT ñô|Œq $T–*Ãq #˚<äT ìC≤\T Ç+ø± eTq ø£fi¯¢eTT+<äT Ç+ø± düJe+>±H˚ ø£<ä˝≤&ÉT‘·THêïsTT. 26. ø±ì nbÕs¡ dü+|ü<ä≈£î ì\j·TyÓTÆq ø√kÕÔ rs¡ ÁbÕ+‘· |ü]s¡ø£åD≈£î @ y˚Ts¡≈£î s¡ø£åD #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡H˚~ Á|üXÊïs¡úø£+>± á Hê{Ïø° e÷]+~.12 ô|’dü\T ø£MTwüHé #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T.Ûe÷ n+~+#·&É+ »]–+<äì. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À n~ düèwæº+#˚ $\j·T+ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿy˚MTø±<äT. ø±øÏHê&É: dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î s¡÷. {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝À eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. bÕغ˝À #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]dü÷Ô n~ÛH˚‘·≈£î ø=+&É+‘· n+&É>±. n<˚ düeTj·T+˝À bÕغøÏ $<Û˚j·T‘· #ê≥T≈£î+≥Tqï≥T¢>± ≈£L&Ü ñ+≥T+~. ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ∫qï+ sêeTø√fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ø±«*wt yêVü≤q+˝À yÓfi¯ó ‘·T+&É>±. ô|<ä›bÕ&ÉT. m&É‘Ó&É|æ˝Òì uÛ≤Ø esê¸\‘√ Á|üC≤ Jeq+ ndüÔedüÔyÓTÆ+~. Bìì nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq CÀHé>± πø+Á<ä+ mHê&√ Á|üø£{Ï+∫+~.m-Áπ>&é s¡ø±ìøÏ øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î s¡÷. õ˝≤¢qT uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î<äTù|düTÔHêïsTT. ∫s¡+J$øÏ dü«‘·+Á‘· ¨<ë\T |ü<äe⁄\T Çe«&É+ô|’ Äj·Tq ‘·q ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡≥. C≤rj·T sê»ø°j·÷\˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§ZH˚yês¡T. md”‡ es¡Z H˚‘·>± øÏ+~ kÕúsTT qT+∫ sê»ø°j·÷˝À¢ m~– ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY>± |üì#˚XÊs¡T. n˝≤π> sêÁwüº+˝À <ë<ë|ü⁄ 577 eT+&É˝≤˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]dæ ø=ìï |ü+≥\≈£î Je+ b˛j·T>±. ª‘·÷s¡TŒµ˝À <Ûëq´+ ø=qT>√\T ø±øÏHê&É: KØ|òt <ÛëHê´ìøÏ eT<䛑·T <Ûäs¡ n+~+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢˝À 140 Á|ü‘˚´ø£ <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 5. Äj·Tq‘√ »s¡|üuÀj˚T #·s¡Ã˝À¢ ø±eP] bÕغì M&ÉT‘êsê ˝Òø£ ø=qkÕ>∑T‘êsê nH˚ n+X¯+ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ˝À ÁøÏj·÷o\+>± e´eVü≤]düTÔqï Hêj·T≈£î\T nø±\ eTs¡D+ #Ó+<ä&É+ Ä bÕغì m|üŒ{Ïø£|üð&ÉT ≈£î+>∑BdüTÔ+~. kÕ<Ûës¡D s¡ø±\T s¡÷. n<˚ düeTj·T+˝À πø+Á<äeT+Á‹ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«]øÏ Á|üyÓ÷wü Hé Ç∫à Äj·Tq˝À eT]+‘· y˚&çì sêCÒdæq≥T¢>± yês¡Ô\T e#êÃsTT. |ü‹Ô. B+‘√ ø±eP] eT]+‘· ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡ì. yêj·TT>∑T+&É+ ã\V”≤q |ü&ç+<äì yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡ì ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ ‘·>∑TZeTTK+ |ü{ϺqfÒºqì Äj·Tq nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåe÷ìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2ø√≥¢ 43 \ø£å\ $\TyÓ’q Ä]∆ø£ düVü‰j·÷\T. ˙\+ eTT|ü⁄Œ e\¢ 35 @fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î |ü~ y˚\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ <Óã“‹q>± eTTK´+>± áHÓ <äX¯˝À ñqï e] ø£+≈£î\T H˚\ø=]– ¬s’‘·T\qT nbÕs¡ qcÕºìï ø£*–+#êsTT. $TqTeTT.5 πø+Á<ë\T Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏ä+ Á>∑÷|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. qe+ãsY 3. ∫es¡≈£î Äj·Tq 2000 e÷]à 7q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |òüT≥πødüsY e<ä› e÷y√sTTdüTº\T neT]Ãq eT+<äTbÕ‘·s¡≈£î ã* nj·÷´s¡T. H˚&ÉT øÏ+»s¡|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT. ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+. mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT ‘·q≈£î eT+∫ $TÁ‘·T&Éì nHêïs¡T. s¡÷. Ä<ÛësY nqTdü+<Ûë q+‘√ 47 πswüHé cÕ|ü⁄˝À¢ bÂs¡düs¡|òüsê ùde\T n+~düTÔHêïeTì ‘·«s¡˝À eTs√ 500 cÕ|ü⁄\≈£î á ùde\T $düÔ]kÕÔeTHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ yÓTT<ä˝…’q esê¸\T X¯óÁø£yês¡+ ≈£L&Ü õ˝≤¢qT n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚XÊsTT. . ‘·TbÕqT rÁe‘·‘√ sêh yê´|üÔ+>± q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T eTs¡DÏ+#ês¡Hêïs¡T. ÄøÏM&ÉT. Á|üø£è‹ì ˝§+>∑BdüT≈£îH˚+‘· $C≤„q+ dü+bÕ~+#·˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° n~ düèwæº+#˚ qcÕº\qT ìyê]+∫≈£îH˚ kÕeTs¡ú´+ kÕ+πø‹ø£ Á|ü>∑‹ dü+bÕ~+#·>∑*>±+. s¡÷. BìøÏ ‘√&ÉT sêh+˝À áXÊq´ s¡T‘·T|üeHê\T #·Ts¡T>±Z ø£<äT\T‘·THêïsTT. fÒ≈£î #Ó≥T¢ ô|+#ê\ì ì|ü⁄DT\T #˚düTÔqï dü÷#·q\T. ˙\+ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ sêh yê´|üÔ+>± esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïj·THêïs¡T. ø±ì ø√kÕÔ ÁbÕ+‘· Á>±e÷\ Á|ü»\ s¡ø£åD≈£î n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq ø√düº˝Ÿ s√&ÉT¶ ø±]&ÜsY ìsêàD+ m+‘√ neX¯´+. ø=‘·Ô>± eTs√ 2. ˙‹ ìj·Te÷\≈£î ø£≥Tºã&ç ñqï e´øÏÔ mÁs¡+ Hêïj·TT&ÉT nì ø=ìj·÷&Üs¡T.172. <˚$H˚ì yÓ+ø£≥s¡eTD. s¡ø£åD #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ HÓ’|ü⁄D´+>± e´eVü≤]+#·&É+ e\¢ ÁbÕD qcÕºìï ‘·–Z+#·>∑*>±s¡T. ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt bÕغ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ $TqVü‰ nìï |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ düeT]Œ+∫q Äj·Tq yê{Ïì H˚s¡T>± Äj·÷ ø±sê´\j·÷\≈£î ø±≈£î+&Ü bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ |ü+|æ+#ês¡T. mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹øÏ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ dü+‘ê|ü+ eTTK´+>± {Ï&ç|æ d”ìj·TsY H˚‘· mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT eTè‹ô|’ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ rÁe dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ dü‘·´<˚e⁄ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚ uÛÑ≈£îÔ\T rÁe ndü+‘·è|æÔ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ‘·TbÕHé\T. á dü+|òüT≥q\ qT+∫ ‘Ós¡T≈£î+≥T+&É>± bÕغ n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒe&É+ bÕغ esêZ\qT ìsêX¯≈£î >∑T] #˚dæ+~.80 ø√≥¢ e´j·T+‘√ 4 \ø£å\ 97y˚\ eT+~ ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê \_› #˚≈£L]+<äHêïs¡T. <ëìì ≈£L&Ü >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ neT\T˝À ô|{≤ºs¡T.1280. ˝Àø£düuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ. 5 πø+Á<ë\T ¬s’‘·T$TÁ‘· Á>∑÷|ü⁄\T. $XÊK|ü≥ï+. Ç˝≤ es¡Tdü>± bÕغ˝À ñ‘ê‡Vü≤+ |üì#˚ùd Hêj·T≈£î\T nø±\eTs¡D+ #Ó+<ä&É+ Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ n+X¯+. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äT≈£î+≥T+<äì qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø esê¸\T 30 y˚\ mø£sê˝À¢ e] |ü+≥ qwüº+ @\÷s¡T.1704 ø√≥¢ |ü+≥ s¡TD≤\T.X¯ìyês¡+. $&Ée\÷s¡T. Ç~ Áø£eT+>± ã\V”≤q|ü&ç Ä\Œ|”&Éq+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. ‘·DT≈£î |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚DT>√bÕ\ sêe⁄.2. s¡#·Ãã+&É+˝À 39y˚\ >∑èVü‰\T eT+ps¡T ø±>± 7. eTè‘·T\ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T. ã+>±fi≤U≤‘·+˝À yêj·TT>∑T+&É+ nq>±H˚ ø√kÕÔ rs¡ ÁbÕ+‘· yêdüT\ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |üs¡T¬>&ÉT‘êsTT.617 ø√≥¢ n+#·Hê‘√ ~yêHé #Ós¡Te⁄ qT+&ç >∑T+&ÉT>=\qT es¡≈£î C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ì 6 ˝ÒqT¢>± $düÔ]düTÔHêïeTHêïs¡T.098 eT+~øÏ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ <ë«sê ñbÕ~Û ø£*Œ+#êeTHêïs¡T.24. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À 377 eT+&É˝≤˝À¢ áHê{Ï es¡≈£î ∫qT≈£î C≤&É ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+.12≈£î $Áø£sTTdüTÔ+&É>±ô|]–q dæ*+&És¡¢ <Ûäs¡ <äècÕº´ 150 Á>±eTT\ Á|ükÕ<ëìï s¡÷. ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± q\T>∑Ts¡T <äs¡ÙHêìøÏ eùdÔ oÁ|òüT <äs¡Ùq+ <ë«sê s¡÷. q+~>±eT ÁbÕ+‘·+˝À bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. ø±˙ Äj·Tq≈£î Á|ü‹kÕ] #·T¬øÿ<äTs¡T ne⁄‘·T+~. ≈£Ls¡>±j·T\ ‘√≥˝À¢ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.6 ø√≥¢‘√ e÷$T&ç.

y˚s¡TXËq>∑ |ü+≥\≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. qe+ãsY 3. ‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã\T. m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë\T ˝Òeì.C. e] 1200 mø£sê˝À¢ ñqï $$<Ûä |ü+≥\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑+ #˚≈£Ls¡qT+~. >∑Ts¡Tyês¡+.. e÷‘·èuÛ≤wüô|’ eT]+‘· eT≈£îÿe ô|]π> $<Ûä+>± Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#ê\Hêïs¡T. s√X¯j·T´ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.. á |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î Äj·Tq C≤s¡„+&é≈£î yÓfi≤¢s¡T. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ eT+∫˙{ÏuÀs¡T¢ n&ÉT>∑+{Ïb˛e&É+‘√ #·Tø£ÿ˙s¡T sêø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥÷ eT+∫˙{Ïø√dü+ düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[¢ ‘Ó#·TÃø√yê*‡q <äTdæú‹ @s¡Œ&çq |ü]dæú‘·T˝À¢ á ‘·TbòÕqT #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>±ìï Ç∫Ã+<äì Á|ü»\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.. lìyêdüsêe⁄ dü«düú\+. |ü<äàl j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°åàÁ|ükÕ<é. Edited.. »Hês¡∆q ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Complex.C.. n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+&É* ãT<ä∆Á|ükÕ<é. ô|+∫q dü_‡&ûj˚T‘·s¡ >±´dt dæ*+&ÉsY <Ûäs¡\qT yÓq≈£îÿ rdüT≈£î+~. u≤|ü≥¢˝À 500 mø£sê\ e] |ü+≥ ˙{ eTTì–+~. ‘·<äq+‘·s¡+ nyÓT]ø±‘√ eTq<˚X¯+ nDT ˇ|üŒ+<ä+ Ksês¡T #˚düTø√e&É+‘√ düsêÿs¡T e÷≥ ‘·|æŒq≥T¢ nsTT+~. kÕe÷qT´&ç HÓ‹Ôq |ü&Ü*‡q >±´dt ã+&É ‘·è{Ï˝À ‘·|æŒ+~. Mobile: 09989745557. n+‘·sê®rj·T #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ ‘êC≤ e&ɶq≈£î πø+Á<ä+ dæ<ä∆+ nsTT´+~. 20 dü+e‘·‡sê\T>± q\T>∑T‘·Tqï á ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ uÛÑ÷ ùdø£s¡D #˚j·÷\ì m≥ºπø\≈£î düsêÿs¡T Jy√ C≤Ø #˚dæ+~. R. |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì m|üŒ{ÏqT+#√ Ä\j·T ns¡Ã≈£î\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ yêdüT\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì kÕúì≈£î\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. n|üVü≤s¡D≈£î >∑T¬s’q yê] C≤&É\ô|’ ø=+‘· düe÷#ês¡+ ‘Ó\Tk˛Ô+<äì. n#·Ã+ù|≥ eT+&É\+˝À 7y˚\ 112 ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü‹Ô kÕ>∑T‘·T+~. Ph: 09989745556. qe+ãsY 2: ‘Ó\T>∑T uÛ≤c˛<ä´eT+ eT]+‘· ã\|ü&Ü\ì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY ¬ø. #Ós¡Te⁄\T. uÛ≤wüqT eT]+‘· n_Ûeè~∆ #˚j·÷\qï ‘·\+|ü⁄‘√ dæ*ø±Hê+Á<Ûä dü+düú. $XÊK|ü≥ï+˝À düVü‰j·T. ≈£L*q sêeT|üŒ Ä\j·T eTTK<ë«s¡+ es¡+>∑˝Ÿ. qe+ãsY 2 (m|æÇm+mdt): ø=yê«&É˝À nDT$<äT´‘Y bÕs¡Tÿ ì]à+#˚+<äT≈£î düsêÿs¡T yÓTT>∑TZ #·÷|æ+~.120 ø√≥¢ e´j·T+‘√ s√&ÉT¶ ø±+Á{≤≈£îº ìsêàD |üqT\qT #˚düTÔHêïs¡T. kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø±ìøÏ ˇøÏ+‘· Ä≥+ø£+ @s¡Œ&çq|üŒ{Ïø° e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À yÓT≥ºô|’s¡¢≈£î es¡¸+ e\q y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. me¬s’q á n+X¯+ô|’ ‘·eT≈£î ˝ÒK\T sêjÓTT#·Ãì yê´U≤´ì+#ês¡T. $XÊK|ü≥ï+ eTq´d”eT ôd’ãsY Á¬ø’+ô|’ <äèwæº ô|≥º+&ç: wæ+&˚ ôV≤#·Ã]ø£ ‘Ó\+>±DqT ø±\y˚T |ü]wüÿ]+#ê*. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± 15 q÷‘·q ‘Ó\T>∑T K‘·T\ (bòÕ+{Ÿ‡)qT Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. Bì‘√ á Á|üÁøÏj·T eT]+‘· y˚>∑+ ø±uÀ‘·T+~. sêqTqï s√E˝À¢ ôd’ãsY Á¬ø’+ ø°\ø±+X¯+>± e÷s¡qTqï<äì πø+Á<ä Vü≤À+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT nHêïs¡T. ≈£î+&Éb˛‘·>± es¡¸+ |ü&ç‘˚ |üP‘·ø=∫Ãq ø£+~. u§+<ä\bÕ&ÉT.. eT+&É\+˝À m≈£îÿe eT+~ ¬s’‘·T\T X¯q>∑ô|’s¡T y˚ùd+<äT≈£î <äTøÏÿ<äTìï dæ<ä›+ #˚XÊs¡T.n+‘·≈£î eTT+<äT. esê¸≥\T ‘·>∑Zø£b˛‘˚ õ˝≤¢˝À e]‘√bÕ≥T nìï yêDÏ»´ |ü+≥\T qwüºb˛j˚T neø±X¯+ ñ+<äì e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. q\¢e÷&É yê&ÉT.. Á|ü‹HÓ˝≤ yÓTT<ä{Ï ‘êØKTq Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ #·eTTs¡T dü+düú\T <Ûäs¡\ô|’ düMTø£å »s¡T|ü⁄‘êsTT.60MT≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTT+~.d”»Hé≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì B+‘√ ¬s’‘·T\T ñ‘ê‡Vü≤+>± ÄVü‰s¡ |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì e´ekÕj·TXÊU≤~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. $TqTeTT bı˝≤˝À¢ ˙s¡T ì\«e⁄qï#√≥ ñs¡¬ø‘˚Ô neø±X¯+ ñ+<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ õ˝≤¢˝À Äj·Tq≈£î me]‘√qT. á Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Hêqï n+fÒ ÄÁ>∑Væ≤+#˚ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\THêïs¡ì eTMTà. ìsê«dæ‘·T\≈£î kÂø£sê´\T. á es¡¸+ ‘˚eT 70 qT+∫ 80 s√E\ bÕ≥T uÛÑ÷$Tô|’ ñ+&É≥+‘√ s¡. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± eT∞¢ ø£<ä*ø£ e∫Ã+~. k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ ôd’≥¢ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.. Bì˝À ˝Ò‘·|ü‹Ô 30y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢ ô|’>±H˚ kÕe⁄‘·T+~. Äj·Tq‘√ bÕ≥T nøö+f…+{Ÿ qs¡dæ+Vü≤. ø±>±. <äT]Z. e÷#·s¡¢. |ü⁄qsêyêdü+.4. K∫Ñ·yÓTÆq düeTj·÷ìï ìπs›•+#·˝ÒeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ sêÁwüº+˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤c˛<ä´eT+ Á|üdüTÔ‘êìøÏ ˇøÏ+‘· yÓqTø£ã&ç ñ+<äì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. Editor: P. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À mqï&É÷ ≈£îs¡eì $<Ûä+>± es¡¸+ ìqï yÓTTqï rÁekÕúsTT˝À |ü&É≥+‘√ $$<Ûä yêDÏ»´|ü+≥\≈£î es¡+>± e÷]+~. # 60. yÓTqï{Ï<ëø£ dü]|ü&Ü esê¸\T ≈£îs¡eø£ n˝≤¢&çb˛sTTq nqï<ë‘·\T H˚&ÉT á ‘·TbÕqT‘√ eT]+‘· ~>±\T|ü&ܶs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± õ˝≤¢˝À ≈£îs¡T düTÔqï uÛ≤Ø esê¸\≈£î n‹ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq á #ê]Á‘·ø£ ø£≥º&É+ HÓ\≈£î ˇ]–+~. ÇM. $<˚XÊ\≈£î yÓ[¢q|ü⁄&ÉT ôd’‘·+ n<˚ eÁdüÔ<Ûës¡D ø=qkÕ–+#˚yê&çqì ù|s=ÿHêïs¡T. $T]Ã. Á&Ó’esY düyéT ≈£L&Ü n|üVü≤s¡D≈£î >∑T¬s’q≥Tº ‘Ó*dæ+~. C≤s¡â+&é˝Àì kÕôV≤uŸ>∑+CŸ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì ˝≤˝ŸeT{Ϻj·T ÁbÕ+‘·+˝Àì |òü÷{Ÿs√&ÉT¶ e<ä› sêÁ‹ Ms¡T øÏ&Üï|tq≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ˙{Ï m<ä›&ç‘√ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï á ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ˙\+ ‘·TbòÕqT m+‘√ ñ|üjÓ÷>±ìï Ç∫Ã+~. πs&çjÓ÷ <Ûä]àø£‘· ìyês¡D≈£î rdüTø√uÀj˚T #·s¡´\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|üCÒ+fÒwüHé #˚dæ nìï $esê\T n+~+#ês¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\qT yÓ<äT≈£î‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. s¡Ddüú\+ eT+&É\+˝Àì rs¡ ÁbÕ+‘· Á>±eTyÓTÆq ø=yê«&É ÁbÕC…≈£îº≈£î nqTe⁄>± ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T 1992˝ÀH˚ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. Ç+‘·{Ï‘√ es¡¸+ Ä–‘˚ ˇø£ e÷~] qwüº+‘√ b˛j˚T<äì. nœ\|üø£å+ @sêŒ≥T #˚j·÷\qï #·+Á<äu≤ãT ˝ÒKô|’ Á|ü•ï+#·>±. ˙\+ ‘·TbòÕqT‘√ »\ø£fi¯. ‘êeTT #·<äTe⁄ø=H˚ s√E˝À¢ ô|<ä›u≤\•ø£å $<ë´s¡Tú\ $ø±kÕìøÏ m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä|ü&˚<äì. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ |ü~qïs¡ >∑+≥\ düeTj·T+˝À Äj·Tq øÏ&Üï|t nsTTq≥Tº Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+~. dü‘ÓÔq|ü*¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì |ü‹Ô|ü+≥ #˚‹øÏ e#˚à düeTj·T+˝À esê¸\T uÛ≤Ø>± ≈£î]dæ rÁe+>± qwüº|ü]#êsTT. nø£ÿ&É qø£‡˝Ÿ‡ yê]ì n|üVü≤]+#êsê. 2012 nDTbÕs¡Tÿ uÛÑ÷ ùdø£s¡D≈£î Jy√ C≤Ø lø±≈£îfi¯+. >±´dt <Ûäs¡ô|’ yÓqøÏÿ ‘·–Zq πø+Á<ä+. e÷#·s¡¢. Á|ü‹Ô ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T m<äT>∑T<ä\≈£î á es¡¸+ <√Vü≤<ä+ #˚dæ+ <äì n+≥THêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î 100. •esê+|ü⁄s¡+. $T]à #˚\˝À¢ es¡¸|ü⁄˙s¡T ì\ã&ç |ü+≥ HêX¯qeTsTT+~. Printed. n+<ä]‘√ ø£*dæb˛j˚T e´øÏÔ nì #ÓãT‘·THêïs¡T. f…Ás¡]»+. á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·eT≈£î |òæsê´<äT n+~+<äì. á eT+&É\+˝À ≈£L&Ü |ü‹Ô Á|üdüTÔ‘·+ |üP‘· <äX¯˝À ñ+&É>± esê¸\T ≈£î]dæ ‘·&çdæb˛sTT+~.•esê+|ü*¢˝Àì b˛©düT nø±&ÉMT˝À 64e u≤´#Y ◊|æmdt\ bÕdæ+>¥ ne⁄{Ÿ ô|πs&é˝À πø+Á<ä eT+Á‹ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ bÕ˝§ZHêïs¡T. ≈£î+≥\T m+&çb˛e&É+‘√ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ sêì eT+∫˙{Ï uÀs¡T¢ ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT.d”»Hé˝ÀHÓ’Hê |ü+≥kÕ>∑Tø√dü+ s¡TD≤\qT n+~+#ê\ì n˝≤π> $$<Ûä |ü+≥\≈£î dü+ã+~Û+∫q $‘·ÔHê\qT düø±\+˝À n+~+#ê\ì ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T..com. e]>∑ yÓsTT´ mø£sê˝À¢. ôd’ãsY Á¬ø’yéTqT n]ø£fÒº+<äT≈£î <äèwæº kÕ]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.#·+Á<äu≤ãT sêdæq ˝ÒK >∑T]+∫ ‘·q≈£î ‘Ó©<äì nHêïs¡T. |ü+≥\≈£î }|æ] b˛dæq ª˙\+µ ‘·TbòÕqT ‘Ó\T>∑T uÛ≤c˛<ä´eT+ eT]+‘· ã\|ü&Ü*: s√X¯j·T´ X¯ìyês¡+. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\q KØ|òt d”»Hé ø=+‘· Çã“+~ì m<äTs=ÿqï|üŒ{Ïø° e#˚à s¡. MANYASIMA Telugu Daily. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ me] n_ÛÁbÕj·÷\T yês¡T ‘Ó*j·T|üs¡ÃeHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ‘·s¡T¢bÕ&ÉT #Ós¡Te⁄‘√ bÕ≥T #·T≥Tº|üø£ÿ\ Á>±e÷\ #Ós¡Te⁄\T. nø±&ÉMT˝À 140 eT+~ Áf…Æ˙ ◊|æmdt\qT Vü≤À+ eT+Á‹ wæ+&˚ n_Ûq+~+#ês¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î B≥T>± Á|üD≤[ø£\T s¡∫+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 25 qT+∫ ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\qT |òüTq+>± ìs¡« Væ≤+#ê\ì z yÓ’|ü⁄ düHêï\T #˚düTÔqï ‘·s¡TD+˝ÀH˚ 800@fi¯fl #·]Á‘·>∑\ á ø£≥º&É+ ≈£L\&É+ |ü≥¢ Á|ü»\T ìsêÈ+‘·b˛j·÷s¡T.T. dæ˝…+&És¡¢ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄qT ì*|æy˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. #·˝≤¢ øÏ&Üï|tô|’ ñ‘·ÿ+sƒ¡. ne÷à. yê] ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì kÕôV≤uŸ>∑+CŸ b˛©düTdü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ $»j·T\øÏåà ‘Ó*bÕs¡T. ˙\+ <Óã“≈£î ≈£î<˚\sTTq nqï<ë‘· >∑T+≥÷s¡T: ˙\+ ‘·TbÕqT nqï<ë‘·qT rÁe+>± <Óã“ rdæ+~. &Ü&û\ dü+düÿè‘˚ yê]øÏ eTT<äT› nsTTb˛sTT+<äì yêb˛j·÷s¡T. ø±\Twü´ ìyês¡D≈£î rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T. nsTT‘˚ kÕúìø£ Á|ü»\ qT+∫ rÁe e´‹πsø£‘· sêe&É+‘√ ø=Hêïfi¯¢ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqøÏÿ ‘·–Z+~. X¯q>∑ 4 y˚\ mø£sê˝À¢. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø£+<äT≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì z>∑÷s¡T Á>±eT+. Visakhapatnam – 530020. B+‘√ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ düuŸ&ç$»Hé |ü]~Û˝À Ç|üŒ{Ïπø kÕ>∑T˝À ñqï 20 y˚\ mø£sê˝À¢ Á|ü‹Ô. Ä\j·T+ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì. ˝Òø£ Äj·Tq dü«+‘· sêÁwüº+˝À Äj·Tq‘√ $uÛÒ<ë\T ñqï yês¡T me¬s’Hê bÕ\Œ&ܶsê nH˚ $wüj·T+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+~. X¯óÁø£yês¡+ ^‘·+ $X¯« $<ë´\j·T+˝À »]–q ¬s+&√ n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑T Ç+≥sYHÓ{Ÿ dü<ädüT‡qT Äj·Tq CÀ´‹ yÓ*–+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >∑+≥\ e´e~Û˝À <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢˝À »]–q |ü]D≤e÷\T. ôV’≤<äsêu≤<é. <˚X¯+˝À n+‘·s¡Z‘· uÛÑÁ<ä‘· s√E s√E≈£î ô|qTdüyê˝Ÿ>± e÷s¡T ‘√+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.. qe+ãsY 2: rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± y˚dæq |ü+≥\T |ü+&Éø£. á |ü]D≤eT+ »]– >∑+≥\T >∑&Éeø£ eTT+<˚ d”qT ]esY‡ nsTT´+~. |ü~y˚\ mø£sê˝À¢ yÓTTø£ÿC§qï. ¬s+≥∫+‘·\. πø+Á<ä eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sYwæ+&˚qT eTTK´eT+Á‹ mHé. Ç+‘·{Ï‘√ es¡¸+ Ä–‘˚ yÓT≥ºô|’s¡¢≈£î m≥Te+{Ï qwüº+ yê{Ï\¢<äì. R. |ü⁄qsêyêdü ø£$TwüqsY l<˚$ nDT$<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ qT+∫ |üP]Ô düe÷#êsêìï ùdø£]+#ês¡T. u≤|ü≥¢. qe+ãsY 2 (m|æÇm+mdt): Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ Á|üdæ~∆ #Ó+~q ø±ø£rj·TT\ Hê{Ï ø£≥º&É+ sêeT|üŒ <˚yê\j·T+ ‘·÷s¡TŒ eTTK<ë«s¡+ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ≈£L*b˛sTT+~. πø+Á<ä eT+Á‹‘√ dæm+ uÛÒ{° ôV’≤<äsêu≤<é. b˛©düT ô|πs&é˝À bÕ˝§Zqï nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. áj·Tq C≤s¡â+&é˝Àì s¡÷. B+‘√ ndü˝Ò ‘·≈£îÿe <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·Tqï |ü‹Ô <Ûäs¡ Ç+ø± |ü&çb˛j˚T neø±X¯+ñ+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq yê] qT+∫ >ös¡e e+<äq+ d”«ø£]+#ês¡T. ^‘·+ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+MMmdt eT÷]Ô. e]>∑ ô|’s¡T¢ y˚ùd+<äT≈£î ñ|üjÓ÷|ü>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. #Óø˘&Ü´+\T ì+&çb˛j·÷sTT. B+‘√ ¬s’‘·T˝À¢ Äq+<ä+ ì+&ç≈£î+~.. Ph: 09440114786 Printed at Surya Printers. |ü‹Ô |ü–* q\¢>± e÷πs neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+~. Complex.. qe+ãsY 2 (m|æÇm+mdt): Ä<ÛäTìø£ düe÷»+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï kÕ+πø‹ø£ $C≤„q+‘√ bÕ≥T H˚s¡ dü«s¡÷|ü+ ≈£L&Ü e÷s¡T‘√+<äì... Äj·Tq yÓ+≥ sêÁwüº Vü≤À+ XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ≈£L&Ü ñHêïs¡T. eT+&É\+˝À Ç{°e\ y˚dæq bı>∑≈£î. Á|üdüTÔ‘·+ ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\T X¯q>∑. $TqTeTT 200 mø£sê˝À¢. X¯óÁø£yês¡+ ≈£î]dæq esê¸\‘√ ô|’s¡T\T ñ&ɬø‘·TÔ‘·THêïsTT.manyaseema. á n+XÊ\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ø£$TwüqsY $e]+∫ nq+‘·s¡+ uÛÑ÷ ùdø£s¡D≈£î nqTeT‘·T\T e#êÃsTT. u§_“* ˝Àø˘düuÛÑ ñ|ü mìïø£ düeTj·T+˝À n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ø=yê«&É˝À nDT$<äT´‘Y πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·TeTì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ n|üŒ{À¢ Á|ü»˝À¢ }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. e-mail: editor@manyaseema. $T]à 15 y˚\ mø£sê˝À¢. ≈£îs¡TdüTï‘·ï esê¸\‘√ |ü‹Ô..πø+Á<ä eT+Á‹ì eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± dæm+ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. $Ts¡|ü. ø£+~ 10y˚\ mø£sê˝À¢. ø£+~. |ü+≥ø√dü+ ‘Ó∫Ãq n|ü⁄Œ\T rs¡Ã˝Òø£ eTs√yÓ’|ü⁄ rÁe eT+∫˙{Ï ø=s¡‘·qT m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü•ÃeT ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ˙\+ ‘·TbòÕqT es¡+>± e÷]+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥ 150 qT+∫ 200 mø£sê˝À¢ kÕ>∑T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\≈£î eT+∫ neø±X¯+ ñ+~.d”»Hé˝À Ábı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT.T. ns¡∆sêÁ‹ Vü≤&Üe⁄&ç>± ñ‘·Ôs¡T«\T q÷´&Ûç©¢: ˇ‹Ô&ç |òü*+∫+~. n|üŒ{À¢H˚ Bìô|’ düπs« ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. sêsTTr ˝Òì >±´dt dæ*+&És¡¢ <Ûäs¡\T ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q πø+Á<ä+. lìyêdüsêe⁄qT $&ç|æ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ {°&û|” H˚‘·\T ø£s¡D+ ã\sêeTeT÷]Ô. düe÷#ês¡ kÕ+πø‹ø£ XÊK eT+Á‹ bıHêï\ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Lakshmana Rao . ‘·«s¡˝ÀH˚ #˚~kÕÔeTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä+ ~–e∫Ã+~.. n˝≤π> eT+&É\+˝Àì >∑»®\ø=+&É. dæ*ø±Hê+Á<Ûä e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£L∫u§≥¢ Äq+<é. πø+Á<ä eT+Á‹‘√ |ü\T n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. Website: www. e÷y√sTT»+ô|’ ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]+#ê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. dæ_‡&ûj˚T‘·s¡ dæ˝…+&ÉsYô|’ 26 s¡÷bÕj·T\ 50 ô|’dü\T ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫+~. á n+X¯+ô|’ mes¡T dü\Vü‰\T Ç∫ÃHê d”«ø£]+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïeTHêïs¡T. Andhra Pradesh. Dwaraka Bus Station. e÷sêÿ|ü⁄s¡+. yÓs¡dæ kÕe÷qT´\≈£î uÛ≤Ø uÛ≤s¡+ ‘·|æŒq≥T¢ nsTT´+~. B+‘√ e#˚à s¡. ø±˙ dü‘ÓÔq|ü*¢ eT+&É\+˝À 20y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü‹Ô. πø+Á<ä+ yÓq≈£îÿ ‘·>∑Z&ÜìøÏ j·T÷|”@ $TÁ‘· |üøå±\ ˇ‹Ô&˚ ø±s¡D+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘êqT j·TTø£Ôej·TdüT qT+#˚ |ü+#·ø£≥Tº‘√ ‹]π>yê&çqì. |ü‹Ôô|’s¡T˝À ‘˚eT ñ+&É>±H˚ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. M<ÛäT\ìï »\eTj·TeTj·÷´sTT. e]>∑ ‘·~‘·s¡ ô|’s¡T¢ |ü#·Ã<äq+‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·THêïsTT. n˝≤π> $$<Ûä ≈£î+≥˝À¢ ˙s¡T #˚s¡T≈£î+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düe÷#ês¡ kÕ+πø‹ø£ XÊK dü+j·TTø£Ô+>± ø£èwæ #˚j·T&É+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z |ü]D≤eTeTHêïs¡T. Äq+<√‘·‡yê˝À¢ ¬s’‘·T\T n\Œ|”&Éq Á|üuÛ≤e+‘√ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£î]dæq esê¸ìøÏ eT+&É\+˝À »\ø£fi¯ e∫Ã+~. qwüº|ü]Vü‰s¡+. dü+Á|ü~+|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì. ˙\+ es¡¸+ e\q nø£ÿ&Éø£ÿ&É ∫e]<äX¯˝À ñqï Á|ü‹ÔøÏ ø=+‘·y˚Ts¡≈£î qwüº+ »]π> neø±X¯+ ñ+<äì Ç~ ô|<ä›>± Çã“+~ ô|fÒº≥Te+{Ï $wüj·T+ ø±<äì e´ekÕj·TXÊU≤~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï ‘·s¡+ |æ\¢˝À¢ #ê˝≤ eT+~øÏ Ä |ü⁄düÔø£+ ù|πs ‘Ó*j·T<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓTTø£ÿC§qï. >∑Ts¡C≤\eT+&É˝≤˝À¢ |ü‹Ô 36779 ôV≤ø±ºs¡¢˝À ¬s’‘·T\T kÕ>∑T #˚düTÔ+&É>± $T]à ô|’s¡TqT 16048mø£sê˝À¢ kÕ>∑e⁄‘√+~. Á|ü‹Ô |ü+≥\T <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+<äì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Dwaraka Bus Station. uÛÑ÷ ùdø£s¡D Á|üÁøÏj·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ Ç{°e\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |ü\T <äbòÕ\T>± #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î ø±\y˚T |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì. m‘·TÔyê>∑T\T uÛ≤Ø esê¸\‘√ bı+– ñ<Ûäè‘·+>± Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT. # 60. Lakshmana Rao. Published and Owned by P.øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+. qe+ãsY 2 (m|æÇm+mdt): Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ &ÓsTTØ #Ó’s¡àHé #·˝≤¢ lìyêdüsêe⁄ C≤s¡â+&é sêÁwüº+˝À øÏ&Üï|tq≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. á düyêfi¯¢qT düeTs¡∆+>± n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î eP´Vü‰\qT s¡÷bı+~+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq ñ<√“~+#ês¡T. |ü~y˚\ mø£sê˝À¢ $T]à kÕ>∑e⁄‘·T+~.com. y˚eTT\ø√≥ ‘·~‘·s¡ #Ós¡Te⁄\≈£î ˙s¡T Ä•+∫q kÕúsTT˝À #˚s¡T‘·T+~.. yÓ\TŒ]Ô. •esê+|ü*¢˝À wæ+&˚. >∑+≥\ e´e~Û˝À yÓq≈£îÿ ‘·–Z+~. Visakhapatnam – 530020.