You are on page 1of 4

eT+>∑fi¯yês¡+ ô|’&ç‘·*¢ neTàyê]ì

<ä]Ù+#·T≈£î+≥Tqï |”d”d” N|òt
u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD <ä+|ü‘·T\T.

RNI: APTEL/2008/26472

Registered: VSP/169/2010-2012

‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£
$XÊK|ü≥ï+, 31`10`2012 ãT<Ûäyês¡+ dü+|ü⁄{Ï: 5 dü+∫ø£: 19 N|òt m&ç≥sY : m.\ø°åàHêsêj·TD ù|J\T: 4, yÓ\: s¡÷bÕsTT

www.manyaseema.com


T
De÷|ò

ô
|
ò

\

|

H
˚
‘=*

+
‘·
ø
£
+
Ks¡TÃ #˚düTÔHêï+
$<ë´_Ûeè~∆øÏ s¡÷.26 y˚\ ø√≥T¢

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶
yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À ªÇ+~s¡eTàu≤≥µ

yÓT<äø˘, nø√ºãsY 30: sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ $<ä´ô|’ 26y˚\
ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚düTÔHêïeTì sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY
≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ Ç+~s¡eTà u≤≥ ø±s¡´Áø£eT+˝À
uÛ≤>∑+>± ¬s+&Ées√E eT+>∑fi¯yês¡+ yÓT<äø˘ |ü≥ºD+˝À dü+πøåeT u≤*ø£
\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\‘√ eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+ ˝À
eTTK´eT+Á‹ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷
sêÁwüº+˝Àì nìï >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À &ܬsà≥Ø, bÕsƒ¡XÊ\ y˚s¡T
y˚s¡T>± ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑Ts¡T
≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq e+<äeT+~ì m+|æø£ yê]øÏ
◊.◊.{Ï.˝À •ø£åD Çe«>± 18eT+~ ◊.◊.{Ï.øÏ m+|æ¬ø’Hês¡ì Äj·Tq
ù|s=ÿ+≥÷, Á|üuÛÑT‘·«+ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~$q yê]øÏ m≈£îÿe d”≥T¢
edüTÔHêïj·Tì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À
$<ë´ Á|üe÷D≤\qT eT]+‘· ô|+#·&É+ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì Äj·Tq
nHêïs¡T. á >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\≈£î &ܬsà≥Ø, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\>±
n|tÁπ>&é #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ $<ë´s¡Tú\‘√ eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+˝À
e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düT∫s¡‘· nH˚ $<ë´]úì‘√ ˙e⁄ @MT nyê«\ì
ø√s¡T≈£î+≥THêïeì Á|ü•ï+#·>±.. ◊.m.mdt. ne⁄‘êqì ‘Ó*|æ+~.
eTTK´eT+Á‹ ◊.m.mdt nsTT‘˚ @MT #˚kÕÔeì Á|ü•ï+#·>±, ù|<ä
Á|ü»\≈£î ùde\T n+~kÕÔqì »yêãT Ç∫Ã+<ë $<ë´]ú. n+<äT≈£î
eTTK´eT+Á‹ düŒ+~dü÷Ô, ø£wüº|ü&ç #·~$‘˚ kÕ~Û+#·˝Òì~ @~ ˝Ò<äì
Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚XÊs¡T. |ü\¢$ nH˚ $<ë´]úì‘√ ˙e⁄ @MT ø±yê\ì
Á|ü•ï+#·>±... &Üø£ºs¡TqT ø±yê\ì ÄyÓT düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T.
eTTK´eT+Á‹ düŒ+~dü÷Ô, &Üø£ºsY nsTT‘˚ @MT #˚kÕÔy√ ‘Ó\bÕ\ì
dü÷∫+#·>±, ù|<ä Á|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùde\T n+~kÕÔqì
$<ë´]ú ‘Ó*|æ+~. &Üø£ºsY ø±yê\+fÒ @MT #˚j·÷\ì dæ.m+.
Á|ü•ï+#·>±, $<ë´]ú düŒ+~dü÷Ô u…’.|æ.dæ #·<äyê\ì »yêãT Ç∫Ã+~.
m+‘· XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\ì n&ÉT>∑>±, 90 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T
kÕ~Û+#ê\ì $<ë´]ú ‘Ó*|æ+~. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT+<äT eTTK´eT+Á‹
>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úqT\‘√ ø£*dæ kÕeT÷Væ≤ø£ n˝≤ŒVü‰s¡+
#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ yÓT<äø˘ #·]Ãì dü+<ä]Ù+∫ ÁbÕs¡∆q\T
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ #·]à ÁbÕeTTK´‘·qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.
‘·<äq+‘·s¡+ kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ Äes¡D˝À 7.70 ø√≥¢
e´ej·T+‘√ #˚|üfÒº yÓT<äø˘ sêe÷j·TD ù|≥ ÄsY.n+&é._. s√&ÉT¶, 3
ø√≥¢ e´j·T+‘√ #˚|üfÒº yÓT<äø˘ #Ó>∑T+≥ ÄsY. n+&é._. s√&ÉT¶ yÓ&É\TŒ
|üqT\≈£î eTTK´eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 76\ø£å\
e´j·T+‘√ #˚|üfÒº 33/11 ¬ø.$. düuŸ-ùdºwüHé≈£î X¯+KTkÕú|òüq #˚XÊs¡T.

500 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ yÓTÆ\TsêsTT <ë{Ïq #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·

#·s¡Ã\T dü|òü\+...
Áf…»Ø ñ<√´>∑T\ ô|Hé&ÍHé $s¡eTD

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 30: KC≤Hê ñ<√´>∑T\T ‘·eT ô|Hé&ÍHéqT $s¡$T+
#ês¡T. sêÁwüº Ä]úø£eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&綑√ eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT
KC≤Hê ñ<√´>∑T\ Á|ü‹ì<ÛäT\T #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. #·s¡Ã\T
dü|òü\eTe«&É+‘√ ô|Hé&ÍHé $s¡$TdüTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. 12 düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫+~. Áf…»Ø &Ó’¬sø£ºsY
Hê>±s¡T®q¬s&ç¶ ã~© e÷Á‘·+ ‘·|üŒ<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Óπ>dæ #Ó|æŒ+~. n+‘˚>±ø£
ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\qT Á≥»Ø\ <ë«sê eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+
n+^ø£]+∫+~. n+‘˚>±ø£ e÷]Ã HÓ\ qT+∫ 150 s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡
ô|+#·qTqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·s¡Ã\T dü|òü\+ ø±e&É+‘√
á s√E qT+#˚ $<ÛäT˝≈£î Vü‰»s¡T ø±qTqï≥Tº ñ<√´>∑T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T.
Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì á HÓ\ 25e ‘˚B
qT+∫ 13 õ˝≤¢\ Áf…»Ø ñ<√´>∑T\T ô|Hé&ÍHé #˚|ü{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.
eT+Á‹ eTTUÒwt >ö&é ‹s¡TeT\ #˚]ø£...
‹s¡TeT\, nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): sêÁwüº e´ekÕj·T –&ɶ+>∑T\XÊK
eT+Á‹ eTTUÒwt>ö&é ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î
eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 7:30>∑+≥\≈£î ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.
Äj·Tq≈£î ‹s¡TeT\˝Àì |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤+ düeTT<ëj·T+ e<ä›
]ôd|ü¸ìdüTº es¡\øÏåà Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, nø√ºãsY 30: $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Z+~.. Á|üuÛÑT‘·«
#˚‘·>±ì‘·q+ ‘√&Ó’+~.. <ëì e\¢ 3 >∑+≥\ bÕfÒ ø£¬s+≥T ek˛Ô+~.. MT
ø£cÕº\T #·÷düTÔ+fÒ >∑T+&Ó ‘·s¡T≈£îÿb˛‘√+<äì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT
Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯
yês¡+Hê&ÉT Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ eT˝≤¢|üPsY˝Àì Ä+»H˚j·TkÕ«$T Ä\
j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢
&Üs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü»\ qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ
sê>±H˚ ¬s’‘·T\ s¡TD≤\ e÷|ò” ô|ò’\Tô|’ ‘=* dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T.
n|üŒ{Ïes¡≈£î s¡TD≤\T #Ó*¢+#=<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ Á|ü‹s√E 9
>∑+≥\ bÕ≥T ìs¡+‘·sêj·T+>±, HêD´yÓTÆq ø£¬s+≥TqT ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒkÕÔ
qHêïs¡T. n˝≤π> C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ nqT
dü+<Ûëq+ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ≈£L&Ü Ç|æŒkÕÔqHêïs¡T. Çfi¯ó¢
ø£{ϺkÕÔeTì yÓ’mdtÄsY Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ Á|ü»\≈£î Çe«≈£î+&Ü Ä bÕغ

ø±s¡´ø£s¡Ô\πø Ç#·TÃ≈£îHêïs¡T. Ç˝≤ Á|ür~ Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\πø πø{≤sTT+#·T
≈£îHêïs¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. Á|üC≤ dü+|ü<äqT <√#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T
<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq ªedüTÔHêï MT ø√dü+µ
bÕ<äj·÷Á‘· eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷
»ø£es¡Z+˝Àì Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ Ä‘·à≈£Ls¡T Á>±eT+˝À 500.8 øÏ˝À
MT≥s¡¢≈£î #˚]q≥Tº Ä bÕغ eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~.
Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=H˚ ì$T‘·Ô+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻq bÕ<ä j·÷Á‘· nq+‘
·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢\˝À Ç|üŒ{Ïπø 28 s√E\T |üPs¡Ô
sTT+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 29e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. düTe÷s¡T 192
Á>±e÷\˝À y˚˝≤~ eT+~ ù|<ä Á|ü»\qT, ã&ÉT>∑T-ã\V”≤q esêZ\ Á|ü‹ì
<ÛäT\qT ø£*dæ Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\ô|’ #·]Ã+
#ês¡T. ás√E‘√ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À BbÕ¢ Hêj·Tø˘, #·+Á<ëHêj·Tø˘,
‘·÷ø±´ Hêj·Tø˘ ‘·+&Ües¡≈£î 511 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T.

‘·~‘·s¡ j·TTe H˚‘·\≈£î ø°\ø£ kÕúHê\qT ø£≥ºu…{Ϻ j·TTe‘·≈£î ô|<ä›|”≥ y˚sTT+#·>∑*>±s¡T. nø£ÿ&ç |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔHêïs¡T. Á&Ó’H˚J\ qT+∫ es¡¸|ü⁄ ˙s¡T bı+–bıs¡¢&É+‘√ eTT]øÏ ˙s¡T s√&É¢ô|’ Á|üeVæ≤k˛Ô+~. ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£qãs¡TdüTÔqï ÁX¯<ä∆qT |ü]o*ùdÔ 2007 qT+∫ ˙fi¯ó¢ ÇkÕÔeTì düsêÿs¡T #˚ùd }ø£<ä+|ü⁄&ÉT yê>±›q+ e˝… Ç~ ≈£L&Ü $T–*b˛sTT+~. y˚\ø=\~ Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\qT. yÓTÆbÕ&ÉT. Ä|üπswüHé ã÷¢ kÕºsY ù|]≥ >√˝…¶Hé f…+|ü⁄˝Ÿ-Vü≤]à+<äsY kÕôV≤uŸô|’ »]–q ôd’ìø£ <ë&çøÏ ìs¡dü q>±. eTT]øÏ yê&É\ n_Ûeè~›. 1984˝À dü«s¡í <˚yê\j·T+˝ÀøÏ ôd’ì≈£î\qT |ü+|æ Ä|üπswüHé ã÷¢ kÕºsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T... ‘ê‘· yÓ÷r˝≤˝Ÿ HÓÁVüA. Çø£ ns¡{Ï|ü+&˚¢ Á|ü<Ûëq ÄVü‰s¡+. nsTT‘˚ |ü\¢+sêE. n\Vü‰u≤<é˝Àì ÄyÓT ≈£î≥T+ã+ ñ+&˚ Ç\T¢ kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±e÷ìøÏ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+>± ñ+&˚~. ô|ì‡˝Ò«ìj·÷. Á|ü<Ûëì>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºø£ uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt bÕغ j·T+Á‘ê+>±ìï ‘·q >∑T|æŒ{À¢ ô|≥Tº≈£îì q&ç|æ+ #ês¡T. ∫‘·ÔX¯ó~∆ ˝Òì •e|üP»˝Ò\ nqï≥Tº eT<Ûä´+‘·s¡ düMTø£å\T »]|æ ñ|ü dü+|òü÷\T y˚dæq+‘· e÷Á‘êq Äsꓤ≥y˚T ‘·|üŒ ¬s’‘·T\≈£î ˇq≈£L&˚ Á|üjÓ÷»q+ X¯Sq´+. ÁbÕ+rj·T+. yÓTÆHê]{°\ dü+πøåeT+. Çfi¯¢˝À¢+∫ ãj·T≥≈£î sêy=<ä›ì Á|ü»\≈£î kÕúìø£+>± ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø nj·÷´sTT.. düπs«|ü*¢ sê<Ûëø£èwüíHé.671. Ç‘·s¡ ¬syÓq÷´ dæã“+~ì nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊs¡T.. nDTj·TT>∑+˝À. n+¬ø˝À¢ ÁbÕC…≈£îº\T ñ+≥THêïsTT. πøJ uÒdæHé˝À ]\j·THé‡ ô|{Ϻq 1. C≤ø°sY VüQùd‡Hé. ‹s¡TeT\. >∑‘· @&Ü~ p˝…’˝À eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D dü+<äs¡“¤+˝Àq÷ Ç<˚ bÕ≥ bÕ&Üs¡T. 1966. düe÷#ês¡ XÊK\ eT+Á‹>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. 160 dü÷∫ø£\T ñHêïsTT. ø√&É÷s¡T. rs¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* ø√kÕÔ rs¡ ÁbÕ+‘êìï nÁ|üeT‘·Ô+ #˚j·T&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY yêD°yÓ÷Vü≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T. H˚{Ïø° eTVæ≤fi¯\≈£î Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+. $<˚XÊ+>∑.. ÄyÓT eTq Ç+~sê >±+BÛ.. rs¡ eT+&É˝≤˝À¢ì ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T dü«#·Ã+<ä+>±H˚ U≤∞ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ &çe÷+&ÉT >∑qTø£ ‘·˝§–Z‘˚ »\j·T»„+ ÁbÕC…≈£îº\ e´j·T+ ¬s+&ÉT \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚] Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·\≈£î $T+∫q uÛ≤s¡+>± |ü]D$TdüTÔ+~.20 dü÷Á‘ê\ ø±s¡´Áø£eT+˝Àì 20 dü÷Á‘ê\T. nø√ºãsY 31. nsTT‘˚ j·T÷|”˝À $»j·T+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&çq á j·TTeH˚‘· nø£ÿ&É uÛÑ+>∑|ü&É≥+‘√ eT+Á‹es¡Z+ô|’ e&çe&ç>± n&ÉT>∑T\T y˚j·T&É+ eT+∫~ø±<äì. H˚{Ïø° ∫s¡düàs¡D°j·T+. n<˚ $<Ûä+>± >∑‘·+˝À n$˙‹eTj·TyÓTÆq $<˚XÊ+>∑ XÊK qT+∫. >∑‘· @&Ü~ p˝…’ eT+Á‹es¡Z |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D˝À C…’sê+ s¡y˚TXŸqT |ü<√qï‹‘√ |üsê´es¡D n≥M dü+s¡ø£åD u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ ‘·|æŒ+#ês¡T.. n˝≤π> 18 eT+~ myÓTà˝Ò´\‘√ düVü‰ bÕغ yÓTT‘êÔìï ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚dæq ∫s¡+J$øÏ <äøÏÿ+~ ∫qïbÕ{Ï Á|üjÓ÷»qy˚Tqì#Ó|üŒe#·TÃ. kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘·. m≥T e+{Ï $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‹ @s¡Œ&çHê m<äTs√ÿe&ÜìøÏ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ düqï<ä∆+>± ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T.. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕºìøÏ Äs¡T>∑T]øÏ eT+Á‹ |ü<äe⁄\T Ç∫à á sêÁcÕºìøÏ ô|<ä›|”≥ y˚XÊeTì n~ÛcÕºq+ uÛ≤$k˛Ô+~. ÄyÓT #·÷|æq e÷s¡Z<äs¡Ùq+.. 1966 qT+∫ 1977 es¡≈£î eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T Á|ü<Ûëì>± |üì#˚XÊs¡T.. mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± |ü~ eT+~ eTVæ≤fi¯\T πø+Á<äeT+Á‘·T\ |ü<äe⁄˝À¢ ñ+&É≥+ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z $wüj·T+. Ç+{À¢ |üì#˚ùd yês¡+<ä]ø° ñ|üHê´kÕ*e«&É+. q&Éø£ H˚{Ïø° eT<ÛäTs¡ C≤„|üø£+. mdtdæ. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\˝Àì Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T.. ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘·. n&Ée⁄\T. .. á |ü⁄s¡kÕÿsêìï bı+~q ‘=* eTVæ≤fi¯>± ÄyÓT ]ø±s¡T¶ HÓ\ø=˝≤Œs¡T.. ù|<ä]ø£+ ìs¡÷à\q¬ø’ >∑Ø.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ‘·q dü«+‘· n+>∑s¡ø£å≈£î\ ‘·TbÕøÏ >∑Tfi¯¢≈£î H˚\ø=]>±s¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ <äs¡Ùq+ ø£*π> $<Ûä+>± mH√ï $wüj·÷\qT Ç+~sê>±+BÛ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ∫qï |æ\¢\ Ä≥ edüTÔe⁄\T ø±ì. >∑+>±<Ûäs¡. Ä ñ<ä+‘·y˚T ÄyÓT ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü⁄Œ ‘Ó∫Ã+~. e]®ìj·÷. Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ &çe÷+&ÉT\qT #˚wü˜\T&ç– #·÷düTÔqï<ä+fÒ yê] #˚‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ @ $<Ûä+>± ø°\Tu§eTà>± e÷]+<√ #Ó|üŒø£H˚ #ÓbıŒ#·TÃ. Ç~˝≤ ñ+&É>± XÊ+&û <ë{ÏøÏ n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷. 1980˝À Hê˝ÀZkÕ] Á|ü<Ûëì u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T. 2012 ªX¯øÏÔeT+‘·Tsê\T. õ˝≤¢˝Àì |üHÓï+&ÉT rs¡ eT+&É˝≤˝À¢ ‘·TbÕqT ‘êøÏ&ç m≈£îÿe>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ Ä eT+&É˝≤\ me÷às√« \qT.. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|üø£è‹ Á|üø√bÕìøÏ $\$\˝≤&˚ ¬s’‘·qïqT Ä<äTø√yê\H˚ ø±+ø£å ñ+fÒ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ #Óù|Œ ø£*¢u§*¢ ø£ãTs¡¢≈£î ‘·˝≤&ç+#·≈£î+&Ü yêdüÔyê\ô|’ Äsê rdæ n~Ûø±s¡T\qT ìÁ<ä y˚T˝§ÿH˚˝≤ #˚j·÷*. . 2009˝À 37 ÁbÕ<Ûëq´ ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ øÏs¡DY Vü≤j·÷+ e#˚Ãdü]øÏ n~ 43 ÁbÕC…≈£îº\≈£î #˚]+~. _j·÷+‘Ydæ+>¥ »]|æq ø±\TŒ˝À¢ Ç+~sê>±+BÛ Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’ 28 @fi¯ó¢ ì+&ÜsTT. dü+»jYT>±+BÛ ˇø£ ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#·>±.Ûs¡´eTH˚ #Ó|üŒe#·TÃ.Ä~yês¡+ Hê&ÉT Ä≥ $&ÉT|ü⁄>± {°M\ eTT+<äT ≈£Ls¡TÃqï nœ\uÛ≤s¡‘êeìøÏ πø+Á<äeT+Á‘·T\ ≈£îØÃ˝≤≥ ø±düÔ+‘· $H√<ëH˚ï |ü+∫ô|{Ϻ+~. 65 n+XÊ\T. ÄyÓT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì yÓT<äø˘ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ¬>\Tbı+<ës¡T. eTs=ø£f…Æq ø£eTà kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q. mdt{Ï. Ä≥\T ø±ì ÄyÓT≈£î ‘Ó©e⁄. yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆. n+‘·≈£îeTT+<äT ÄyÓT Ä]úø£. 1971˝À bÕøÏkÕÔHé‘√ j·TT<ä∆+˝À Á|ü|ü+#· <äèwæºì Äø£]¸+#ês¡T. nìï bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\qT s¡<äT› #˚XÊs¡T. ‘·TbÕqT ã\+>± ‘·$Tfi¯Hê&ÉT. e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\T n+‘·]+∫b˛‘·THêïj·Tì n&ÉT¶ø√e&É+‘√ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ô|<ä›\T Äj·TqqT Äs√E Ä XÊK qT+∫ ‘·|æŒ+#ês¡T. C≤„ì C…’˝Ÿdæ+>¥ sêÁwüº|ü‘·T\T>± ñqï düeTj·T+˝À ÄyÓT ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä‘√ Á|ü<Ûëì>± bÕ\qqT ø=qkÕ–+#ês¡T. ‹s¡T|ü‹˝Àì ¬s’˝Ò« ùdºwüHé düeTT <ëj·T+ e<ä› >∑\ zesY Á_&ç® øÏ+<ä e<ä› es¡¸|ü⁄ ˙s¡T ì\« ñ+&É&É+‘√ bÕ<ä#ês¡T\T. HÓ\÷¢s¡T eT<Ûä´ rsêìï <ëfÒ neø±X¯+ ñ+<äì ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+ ‘êC≤ ãT˝…{ÏHéqT $&ÉT <ä\ #˚dæq <äècÕº´ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. Ç~ nqTuÛÑe+. eT‘·. ø±ì yê]øÏ ÄXÊuÛÑ+>∑y˚T m<äT¬s’+~.46 $T*j·THé &Ü\s¡¢ Ks¡TÃ≈£î C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ n&ÉT¶‘·>∑\&É+‘√ bÕ≥T >±´dt <Ûäs¡\qT ô|+#·{≤ìï rÁe+>± e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ Äj·TqqT á XÊK qT+∫ ‘·|æŒ+∫ ÁbÕ<Ûëq´‘·˝Òì ôd’Hé‡ n+&é f…ø±ï\JøÏ |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. 1969˝À ø±+Á¬>dt bÕغ N*b˛sTT+~. ÄyÓT es¡ú+‹ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£ yê´dü+. ì+&Ü Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ø=+<ä]øÏ |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+∫ ø±+Á¬>dt ‘·q<Ó’q XË’*˝À ≈£Ls¡TŒ #˚dæ+~. Ä\Œ|”&Éq Á|üuÛ≤e+‘√ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì ‘·÷s¡TŒ eT+&É˝≤˝…’q ∫‘·÷Ôs¡T. 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ |üPs¡Ôj˚T´ ÁbÕC…≈£îº\T #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. |ü]ÁX¯eT\ XÊK πø{≤sTT+#ês¡ì dü«j·T+>± Äy˚T #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï ∫e] ì$Twü+˝À ÄyÓT kÕe÷õø£esêZìøÏ #Ó+~q yêπs n\ø£ |üPq&É+‘√ ∫qïeTà≈£î #Ó+‘·≈£î e∫Ãq neø±X¯+ #˚C≤]b˛sTT+~. ÄyÓT $T–*Ãq >∑Ts¡TÔ\T n»sêeTs¡+>± H˚{Ïø° Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ ñHêïsTT. ÁbÕC…≈£îº\ dü+K´ ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛sTT ø±+Á{≤ø£ºs¡¢‘√ ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£îì ø£$TwüqT¢ <ä+&ÉTø√e&Éy˚T ‘·|üŒ. yê‘êes¡D XÊK ôV≤#·Ã]+∫q <äècÕº´ õ˝≤¢˝Àì ø√kÕÔ rs¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. |üyêsY bÕغøÏ #Ó+~q ø±]‘Y nq«sYqT $TqVü‰sTTùdÔ ‘êC≤ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D n+‘ê ø±+Á¬>dt ÇcÕºsêC≤´+>±H˚ ø=qkÕ–+~.. ≈£î\. á $<Ûä+>± πø+Á<äeT+Á‹ es¡Z+˝À k˛ìj·÷ $<Û˚j·TT\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚dæ ≈£Ls√Ãu…{Ϻ <˚X¯+˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq düeTdü´\ô|’ ø±düÔ+‘· <äèwæº ô|≥º≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+ sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î düe÷j·T‘·Ô+ m˝≤ ne⁄‘·T+<√ n~ÛcÕºHêìπø ms¡Tø£.. n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝Àì ‘·÷s¡TŒ eT+&É˝≤˝À¢ uÛ≤Ø>± esê¸\T ≈|ü&˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ø£˝…ø£ºsY dü˝≤àHé Äs√>∑´sêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. nìï+{Ïø£+fÒ á sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ô|<ë›j·Tq>± uÛ≤$+#˚ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶øÏ nHê´j·Ty˚T »]–+~. eTq Ç+~s¡µ ã©j·TX¯øÏÔ>± m~–q. j·TTe‘· y˚T\T ø£\sTTø£ n+≥÷ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ø=‘·Ô »≥Tº düyêfi¯¢qT BÛ≥T>± m<äTs=ÿ+{≤eTì πø+Á<ä+˝À eTT+<ädüTÔ mìïø£\T e#˚à Á|üX‚ï˝Ò<äì eTH√àVü≤Hé πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ ‘·s¡Tyê‘· BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ y˚Tø£b˛‘·T >±+. ‘·+Á&ç‘√ m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&çbÕ*‡ e∫Ã+~. n~ÛsY s¡+»Hé #Í<ä] e+{Ï yê]øÏ eT+Á‹ |ü<äe⁄\T <äø±ÿsTT. 198384˝À s¡cÕ´ <˚X¯|ü⁄ ˝…ìHé XÊ+‹ ãVüQeT‹ ÄyÓTqT e]+∫+~. bÕ<äj·÷Á‘·\ ù|]≥ ‘·˝≤ ˇø£<ë]q Á|ü»\ eT<Ûä´≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï H˚‘·\T yê] ø£cÕº\T. nsTT‘˚ me]øÏ @ |ü<ä$ edüTÔ+<√ Çø£ÿ&É ø°\ø£+>± ñqï eTTK´eT+Á‹ ôd’‘·+ ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTH√àVü≤Hé Á|üø£{Ï+#·&É+ wüsê e÷eT÷˝Ò. ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á|ü»\qT (eT‘·‡´ø±s¡T\qT) düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ XÊ+&û Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $»j·÷sê~Û‘·´ dæ+~Ûj·÷. πø_H˚{Ÿ Vü≤À<ë eT+Á‹>±ì edüTÔ+<äì Ä•+#ês¡T. ˝Òø£ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ u§ø£ÿkÕ\T ì+|ü&ÉyÓ÷qH˚ dü+<˚Vü‰\T düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄ ‘·THêïsTT.. pHé 25q n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹ $~Û+#ês¡T. 1978˝À Ç+~sê ø±+Á¬>dt bÕغì kÕú|æ+#ês¡T. eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ ø£\¢ es¡¸+ ñ<Ûäè‘·+>± |ü&É&É+‘√ ~«#·Áø£ yêVü≤q <ës¡T\T. 1938˝À uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt˝À #˚]ø£. |ü]X¯ó ÁuÛÑyÓTÆq ‘ê>∑T˙s¡T. H˚{Ïø° dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+. q÷´C…؇ rs¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì nDT$<äT´‘Y πø+Á<ä+ e<ä› n~Ûø±s¡T\T ôV’≤ n\sYº Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ qT+∫ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+&É&É+‘√ õ˝≤¢ n+‘·{≤ eTTdüTs¡T y˚düT≈£îì ñ+&É&É+‘√ Á|üC≤ JeHêìøÏ n+‘·sêj·T+ ø£*π> neø±XÊ\T ñHêïsTT. ø£˙ïfi¯¢≈£î ø±s¡DyÓTÆq ˙fi¯¢+~+#˚ ÁbÕC…≈£îº˝Òqì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü X¯ówüÿ yê>±›Hê\‘√ bı<äT›ãT#·Tà ‘·THêïs¡T. ]|ü_¢ø£Hé nuÛÑ´]∆ $T{Ÿ s√MTï ‘·eT Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT yêsTT<ë y˚düT≈£îqï≥Tº düe÷#ês¡+. n˝≤π> düeTTÁ<ëìøÏ n‹ düMT|ü+˝À ñqï eT‘·‡´ø±s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T ‘·TbÕqT ôw\ºs¡¢˝À ‘·\<ë#·Tø√yê\ì. Ç˝≤ n‘ÓÔdüs¡|ü⁄ ì<ÛäT\T $~*ùdÔ m|üŒ{Ïø° á ÁbÕC…≈£îº\T |üPs¡Ôj˚T´<äqï~ <˚e⁄&ç¬øs¡Tø£..05 ø√≥¢ e´j·T+ ne⁄‘·T+<äì ÄHê&ÉT n+#·Hê y˚XÊs¡T. á $<Ûä+>± n<äq|ü⁄ #Ó*¢+|ü⁄\T »]|æ‘˚ ‘·|üŒ |üqT\T eTT+<äT≈£î kÕ>∑ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~.. 1966˝À s¡÷bÕsTT eT÷\´ q÷´˙eø£s¡D. n–ïÁ|üe÷<ë\T ≈£L&Ü ‘√&Ée«&É+‘√ eTè‘·T\ dü+K´ eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ (uÛ≤s¡‘· ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+) 16øÏ #˚]+~. düe÷»+˝Àì nìï esêZ\qT.. ø±]àø£ dü+πøåeT+. ø±˙ 2004 qT+∫ kÕ>∑T˙{Ï s¡+>±ìøÏ #˚dæq e´j·T+ 78y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T. bÕغ |ü⁄qØ«´ed”úø£s¡DÒ ‘·q <Û˚´j·TeT+≥÷ yÓ\¢&ç+∫ $Tqï≈£î+&çb˛j·÷s¡T. •X¯ó dü+πøåeT+. Çø£ÿ&É bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\≈£î C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ø=s¡ø£sêìø=j·T´>± e÷]b˛j·÷s¡T. Á>±MTD $<äT´B›ø£s¡D. _j·÷+‘Ydæ+>¥qT Ç‘·s¡ u≤&û>±s¡T¶\T dü+|òüT≥q düú\+˝ÀH˚ ø±*à #·+|ü>±. dü÷fi¯S¢s¡T ù|≥. Á|ü|ü+#·+˝À uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï ã©j·T yÓTÆq X¯øÏÔ>± s¡÷bı+~+∫q |òüTq‘· ≈£L&Ü Ç+~s¡<˚. Á|üdüTÔ‘êìøÏ n\Œ |”&Éq+ yêj·TT >∑T+&É+>± e÷] #ÓqïjYT. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ns¡{Ï|ü+&ÉT¢ $T*j·Tq¢ eT+~øÏ Á|ü<Ûëq ÄVü‰s¡+>± e÷s¡e#·Ãì ˇø£ düπs«˝À ‘Ó*dæ+~.. Ç+<Ûäq <√|æ&ûøÏ C…’bÕ˝Ÿ n&ɶ+øÏ>± e÷s¡&É+‘√ Äj·TqqT ‘·|æŒ+∫q≥Tº $ìøÏ&ç. Ç|ü⁄Œ&ÉT »]–q |ü⁄qØ«´ed”úø£ s¡D˝À ˇø£]øÏ πø_HÓ{Ÿ Vü≤À<ë. »\j·T»„+ düMTø£å ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY Ç{°e˝…H˚ eT+Á‹es¡Z ñ|ü dü+|òü÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 31e ‘˚B es¡≈£î ôd\e⁄\T s¡<äT› #˚dü÷Ô nìï XÊK\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T _. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À Äs¡T eT+Á‹es¡Z kÕúHê\T U≤∞ ø±>±. #·+Á<ä–] ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ »&çyêq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·ø£b˛‘˚ KC≤Hê eT]+‘· U≤∞ ne⁄‘·T+<˚ ‘·|üŒ ÁbÕC…≈£îº\T |üPs¡ÔsTT mø£sêìøÏ ≈£L&Ü ˙s¡+<äe⁄. »qe] 24q ‘=*kÕ]>± Á|ü<Ûëì u≤<Ûä´‘·\qT Ç+~sê>±+BÛ #˚|ü{≤ºs¡T. kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\ bÕs¡<äs¡Ùø£‘·. |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD. n+‘˚>±ø£ n+‘·]ø£å+˝À ñqï y√´eT>±$T‘√ e÷{≤¢&çq ‘=* uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì>± Ç+~sê>±+BÛ ‘·q ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<ä∆ ø±\+˝À ¬s&éÁø±dt yê\+{°sY>± #˚] ø=+‘·ø±\+ |üì#˚XÊs¡T. ˙\+ dü+Je¬s&ç¶. lø±fi¯Vü≤dæÔ. sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt ø£qTø£ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$ì #˚|ü{Ϻ n+<äTø√dü+ nedüs¡yÓTÆq j·TTeH˚‘·\qT ‘·q >∑T|æŒ{À¢ ô|≥Tº≈£îH˚+ <äT≈£î sêVüQ˝Ÿ á eT+Á‹es¡Z+˝À‘·q ÁbÕã˝≤´ìï #ê≥T≈£îHêïs¡T. dü‘·«+‘Ydæ+>¥qT. ∫s¡+J$\≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…{Ϻ ø±|ü⁄ esêZìøÏ ø±düÔ+‘· dü+‘·è|æÔì ø£*Œ+#ês¡T. 1983˝À n©q <˚XÊ\ dü<ädüT‡qT &Ûç©¢˝À ìs¡«Væ≤+|üCÒXÊs¡T. á yêj·TT>∑T+&É+ ‘·TbòÕqT>± e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+<äì. πø+Á<äeT+Á‹ es¡Z+˝À sêVüQ˝Ÿ #˚]ø£ô|’ Á|ü‹kÕ] }Vü‰>±Hê\T #Ó\πs>∑&É+ Äj·Tq sêø£ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïeTì. yêwæ+>∑ºHé &ûd”. n+<ä]ø° Ç\T¢. »s¡ï*düTº\qT C…’\T bÕ˝Ò®XÊs¡T. 1955˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´#·s¡D dü+|òüT+˝À Á|üy˚X¯+. Vü≤‘·´≈£î ≈£îÁ≥ |üHêï&Éqï Äs√|üDô|’ πøVü‰sYdæ+>¥\qT eTs√ nsTT<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· rVü‰s¡TC…’\T˝À ñ]rdæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. eT÷&ç+{Ïq e÷Á‘·y˚T uÛÑØÔ #˚j·T>∑*>±s¡T. meT¬s®˙‡ nq+‘·s¡+ z&çq ø±+Á¬>dt bÕغì eTs√ e÷s¡T N˝≤Ãs¡T. m˝Ÿm˝Ÿ_dæ ≥HÓï˝Ÿ. ø±düÔ+‘· }s¡≥ì#˚à n+X¯y˚T$T≥+fÒ eTH√àVü≤Hé πø_HÓ{Ÿ˝À eTVæ≤fi≤ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~.Ûø£s¡ ‘·TbÕqT XÊ+&û‘√ nyÓT]ø± n‘·˝≤≈£î‘·\+ ne⁄‘√+~. es¡<äj·T´bÕ˝…+. ãT<Ûäyês¡+.. k˛$j·T{Ÿ y√´eT HÍø£˝À uÛ≤s¡rj·TT\qT |ü+ù|+<äT≈£î ÄyÓT #=s¡e #·÷bÕs¡T.. n+<ä]ø° Äs√>∑´+. 1977 mìïø£˝À¢ z&çb˛sTTq ‘=* uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì>± ì*#ês¡T. 1969˝À u≤´+≈£î\ C≤rj·Tø£s¡D ˝≤+{Ï ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT+. Á>±MTD s¡Vü≤<ës¡T\T.. $XÊK|ü≥ï+ ‘=* ‘Ó\T>∑T –]»q ~q|üÁ‹ø£ πø+Á<ä+˝À ≈£îØÃ˝≤≥! |æ*¢ bÕ\T ‘ê>∑T‘·÷ ‘·qHÓes¡÷ #·÷&É≥+˝Ò<äì nqT≈£î+≥T+~. 20 dü÷Á‘ê\T. f…©bÕ+&é‘√ bÕ≥T ÁbÕDVæ≤‘·-#˚yÓfi¯¢ ø=q kÕ–+#·&ÜìøÏ 60y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ø±yê\ì ˝…ø£ÿ\T ø£{≤ºs¡T. z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. Äø√ºãs¡T 31e ‘˚B ñ<äj·T+ 11. πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ˝À sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Á|üy˚Tj·T+ düŒwüº+>±H˚ ø£ì|æ+∫+~.M s¡eTD ≈£îe÷sY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. |üqT\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+˝Ò<äT. Ç+<äT˝À |ü\¢+sêE.85. πsDÏ>∑T+≥. düeTTÁ<ä+ n\\T 13 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ m>∑ôd–dæ |ü&ÉT‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Äj·Tq ñqï+‘·es¡≈£î á j·T»„ Áø£‘·Te⁄ô|’ mes¡÷ |ü˝…¢‘·TÔ e÷≥ nq˝Ò<äT. yÓT¬s’Hé b˛©düT \qT düeTTÁ<ä rs¡+ bı&Ée⁄q nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dü÷Ô õ˝≤¢ mdt|æ . _s¡T<äT\T. πøe\+ yê] ÇwüºÁ|üø±s¡y˚T ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº\qT ÁbÕ<Ûëq´‘· C≤_‘ê˝ÀøÏ #˚s¡TdüTÔHêïs¡T. sêJ|ü&Éì eTqdüÔ‘·«+. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ ÁbÕ<Ûëq´‘· Áø£eT+˝À 50 ÁbÕC…≈£îº\T #˚|ü&É‘êeTì Á|üø£{Ï+∫+~. ÄyÓT #·÷|æq BÛs¡‘·«+. Ç<˚ ∫e] $düÔs¡Dn+≥÷. 1984˝À Ä|üπswüHé ã÷¢ kÕºsY≈£î Ä<˚X¯+. ~«#·Áø£yêVü≤q<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫ ˝Àø˘düuÛÑ˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. n+u≤ì #·eTTs¡T <ëVü‰ìøÏ. Ç+~sê>±+BÛ u≤\´eT+‘ê ˇ+≥]‘·q+‘√H˚ >∑&ÉbÕ*‡ e∫Ã+~. ‘·+Á&ç »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA ‘·s¡#·T>± C…’\T¬ø[¢ edüTÔ+&É&É+. 1966-1977. Ç+<äT˝À »\j·TC≤„ìøÏ πø{≤sTT+∫+~ 65. Ç˝≤+{Ï uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº\qT @&Ü~˝ÀH˚ |üP]Ô #˚kÕÔeTì >=|üŒ\T #Ó|æŒ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|≥º&Üìπø. 1959˝À uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê*>± mìïø£j·÷´s¡T. $$–]. BìøÏ ø±s¡D+ ÄHê&ÉT Äj·Tq bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\ yê]øÏ Á|ü|ü+Nø£s¡D e\¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ~>∑ZC≤\T yê‘êes¡D ø±\TcÕ´ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïj·Tì.‹s¡T|ü‹. dü+»jYT>±+BÛ. ø±˙ yê{Ïì ø±<äì y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ #˚|üfÒº ÁbÕC…≈£îº\qT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫à ndü\Tπø mdüs¡T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. _dæ...2. Vü≤sƒêy√. ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛e&É+‘√ düTe÷s¡T>± 60 \ø£å\ eT+~ »HêuÛ≤ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T.. ÄyÓT q&É‘·. nìï+{Ïø£+fÒ $<Û˚j·T‘·≈£î m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫Ãq≥Tº ø={§º∫Ãq≥Tº ø£qã&ÉT‘√+~. es¡¸+ ø±s¡D+>± ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘· Á|ü»\T düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi≤¢\ì Äj·Tq ø√sês¡T.. nìï ÁbÕ+‘ê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ÄyÓT á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T. 1971˝À ny˚T~Û ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À sêCŸHêsêj·TDYô|’ ¬>*∫q|üŒ{Ïø°. dü+øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢qT düeTs¡∆e+‘·yÓTÆq bÕ\q n+~+#·&É+ ÄyÓTπø kı+‘·+. á <äècÕº´ eT‘·‡´ø±s¡T\T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ #˚|ü\ y˚≥≈£î yÓfi¯¢e<ä›ì ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T.500 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T. kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ eT÷‘·|ü&ܶsTT. ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq Ä\Œ|”&Éq Á|üuÛ≤e+‘√ õ˝≤¢˝Àì |ü\T eT+&É˝≤˝À¢ uÛ≤Ø>± esê¸\T ≈£î]ùd neø±XÊ\Tqï≥Tº yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+ #ês¡T. nB≈£L&Ü ø£j·÷´ìøÏ ø±\T<äTyÓ« eTeT‘ê u…qØ®ì H√{ÏøÏ e∫Ãq≥Tº ‹fÒº BbÕ<ëdteTTì‡. sêJyé>±+BÛ. Ä ˇ‹Ô&çì ‘·≥Tºø√˝Òø£ 1975. 21 n+XÊ\≈£î HÓ\yêØ düMTø£å\T. f…+&És¡T¢ Ksês¡T #˚dæ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢‘√ ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£îqï ÁbÕC…≈£îº˝À¢ <äeTTà>∑÷&Ó+-f…©bÕ+&é $TqVü‰ $T–*qe˙ï »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+~. Ç+~sê>±+BÛ eT~˝À ì*∫b˛j·÷sTT. yÓsêà+{Ÿ. yÓ’mdtÄsY Vü≤j·÷+˝À <ë<ë|ü⁄ 86 ÁbÕC…≈£îº\ |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡T... n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ 12 rs¡ eT+&É˝≤˝À¢ düeTTÁ<ä+ n\¢ø£˝À¢\+>± ñ+<äì. 1977˝À n‘·´sTTø£ |ü]dæú‹ì ñ|üdü+Vü≤]+∫ mìïø£\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. |òüÁ≈£îB›Hé Ä© nVü≤à<é. ÇdüTø£bÕ˝…+.l<ÛäsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n+<ä]ø° $<ä´. ◊{Ï Ä<∏ë]‘· ªáµ |ü]bÕ\q. Ç+~sê ø±+Á¬>dt>± HêeTø£s¡D+ #˚dæ ‘·q<Ó’q XË’*˝À r]Ã~<ë›s¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\˝ÀH˚ πø+ÁBø£è‘·+ ø±e&É+ e\¢ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê˝…’q ‘·&É. ÄyÓT J$‘·+˝À Á|ü<Ûëq |òüT{≤º\T. Ä ‘·sê«‘· Ç~ <Ûäq j·T»„+>± #˚düT≈£îì ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT ≈£L&É>∑{≤ºs¡qï $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. q÷´j·÷s¡Tÿ˝À ÄdüŒÁ‘·T\T. |òü*‘·+>± ì<ÛäT\T eT+∫˙fi¯¢ ÁbÕj·T+ e˝… Ks¡Tà #˚düTÔHêïπs >±˙. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+ Á‘·+ es¡≈£î Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ– ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq rsêìï ‘êø£qTqï<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T _.. Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ »\j·T»„+ ù|s¡T‘√ n+¬ø\ >±s¡&û #˚dü÷Ô Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘√+~.l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·s¡Z‘· b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± 1967 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ 60 kÕúHê\qT ø√˝ÀŒsTT+~. Äø˘‡|òüsY¶˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï s√E˝À¢ Á_{Ïwt ˝ÒãsY bÕغ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§ZH˚yês¡T... ˇ|üŒ+<ëìøÏ _Ûqï+>± ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ #˚düTÔqï &çe÷+&ÉT¢ n+^ø£]ùdÔ 8 qT+∫ 10y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î á ÁbÕC…≈£îº\ ô|’H˚ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+~. n+‘·]ø£å j·TT>∑+˝À uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï n&ÉT>∑T ô|{Ϻ+∫q |òüTq‘· Ç+~sê>±+BÛ<˚. n\\T ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT MT≥s¡¢ m‘·TÔ es¡≈£î m–dæ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ düeTTÁ<ëìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñqï eT‘·‡´ø±s¡ Á>±e÷\ô|’q õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ <äèwæº kÕ]+∫+~. ô|<ä› yê¬se«s¡÷ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT e´eVü≤]+#˚yês¡T. ∫e] s¡ø£Ô|ü⁄u§≥Tº es¡≈£î <˚X¯+ ø√düy˚T ‘·q ÁbÕD≤\qT <Ûës¡b˛kÕÔqqï e÷≥\T ÄyÓT 66e @≥ ì»eTj·÷´sTT. bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\≈£î ãVüQ Á|üX¯+dü˙j·TT&ç>± ù|s=+~q eTH√àVü≤Hédæ+>¥ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î ø√|ü+ eùdÔ ‘·q |”sƒê˝Ò ø£~*b˛‘êj·Tì uÛ≤$+∫ C…’bÕ˝Ÿ≈£î kÕúqÁuÛÑ+X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. <=s¡yê] düÁ‘·+ eT+&É ˝≤˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\qT #˚|ü{Ϻ+~. Ç+~sê>±+BÛ mìïø£ #Ó\¢<äì n\Vü‰u≤<äT ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ã+~. ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q. sêJyé>±+BÛ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À e÷qeu≤+ãT #˚‹˝À Vü≤‘·yÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|ür @{≤ qe+ãs¡T HÓ\˝À õ˝≤¢≈£î ‘·TbÕqT\T sêe&É+ >∑‘· e+<ä dü+e‘·‡sê\T>± ÄqyêsTTr>± edüTÔqï+<äTq Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ ‘·TbÕqT *{Ïπ>wüHé MT{Ï+>¥ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+∫+ <äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T.. 1980-1984. n<˚ $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü n~Ûø±sêìï n&ɶ>√\T>± <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæHê Á|ü»\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì uÛ≤$düTÔqï≥Tº Ä~yês¡+ Hê&ÉT »]–q πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ≈£Ls¡TŒ˝À düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ÄyÓT≈£î |òæs√CŸ>±+BÛ‘√ $yêVü≤yÓTÆ+~. Ä ‘·sê«‘· 1980 eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£˝À¢ uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. C…’\T˝À ñqï ‘·+Á&ç »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA ‘·q≈£î sêdæq ñ‘·Ôsê˝À¢ es¡Ôe÷q Á|ü|ü+#· #·]Á‘·‘√ bÕ≥T ÁbÕNq. m~]+ ∫q yê]øÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ eT≈£î≥+ ˝Òì eTVü‰sêDÏ˝≤ <˚XÊìï @˝≤s¡T. n˝≤π> ◊|”m˝Ÿ˝À n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&çq X¯•<ÛäsY <Ûäs¡÷sYqT Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷qe eqs¡T\ düVü‰j·T eT+Á‹ kÕúq+˝À ≈£Ls√Ãu…{Ϻ n$˙‹øÏ n+<ä\+ møÏÿ+#ês¡T. Ç+&çj·÷bÕøÏkÕÔHé j·TT<ä∆+˝À bÕø˘qT |òüTÀs¡+>± z&ç+∫. á ñ|ü dü+|òüT+ Ç#˚à ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>± eT<Ûä´+‘·s¡ düMTø£å »]|æ |üqT\≈£î @ y˚Ts¡≈£î #˚|ü&É‘ês¡H˚~ Á|üXÊïs¡∆ø£y˚T. Vü≤+ÁB ˙yê ‘·~‘·s¡ ¬s+&√ <äX¯ |ü<Ûäø±\T n˝≤+{Ïy˚. Á|üC≤ Á|ükÕúq+ ù|s¡T‘√ ¬s’‘·T\ ø£cÕº\qT ø£fi≤¢sê #·÷dæq yÓ’mdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ »\j·TC≤„ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. ÄyÓT eTs¡DÏ+∫ 28 @fi¯ó¢ >∑&ç∫Hê. dü÷Œ¤]Ô>± ì*∫q BÛXÊ* ÄyÓT $T–*Ãq >∑Ts¡TÔ\T. >∑+>∑|ü≥ï+. n<˚ $<Ûä+>± πøÁJyê˝Ÿ Äs√|üD\‘√ ≈£î&ç‹˝À |ü&ɶ m\Tø£˝≤ $\$˝≤¢&çq dü˝≤àHé KTظ<éqT Hê´j·T XÊK qT+∫ ‘·|æŒ+∫ n+‘·ø£+fÒ ô|<ä›<Ó’q $<˚XÊ+>∑ XÊKqT ø£≥ºu…≥º&É+ XÀ#·˙j·T+. 1975˝À n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. n+>∑s¡ø£å≈£î\T dü‘·«+‘Ydæ+>¥. HÓÁVüA ‘·sê«‘· n‘·´~Ûø£ ø±\+bÕ≥T Á|ü<Ûëì>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq eTVæ≤fi¯>± ì*#ês¡T... 20 dü÷Á‘ê\ Ä]úø£ ø±s¡´Áø£eT+ Ç+~sê>±+BÛ |ü]bÕ\q<äø£å‘·≈£î eT#·TÑ·Tqø£. yê{Ï ìsêàD e´j·T+ ÄHê&ÉT 1. ÄyÓT≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. Ç˝≤ dü+K´\T. ‘·TbÕqT ‘êøÏ&çøÏ. @\÷s¡T˝Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À Á|ü‘˚´ø£ ø£+Á{À\ s¡÷+qT 08812-230617 @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. ã+>±¢<˚XŸ Ä$sꓤyêìøÏ ø±s¡≈£î\j·÷´s¡T. 1996 |”M Vü≤j·÷+ ‘·s¡Tyê‘· |ü+C≤uŸ≈£î #Ó+~q |üeHé≈£îe÷sY ãq‡˝Ÿ≈£î ¬s’˝Ò« XÊK <äøÏÿ+~.. #ÓHêïsêj·TTìbÕ˝…+. n+¬ø\ >±s¡&û! yÓ’mdtÄsY Vü≤j·÷+˝À Äs¡+uÛÑyÓTÆq »\j·T»„+ }ùd H˚&ÉT ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äT. n+<äs¡÷ ∫qïeTà>± |æ\T#·T≈£îH˚ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«]øÏ ‘=\T‘· dü«‘·+Á‘· Vü≤À<ë˝À yêDÏ»´+. Äj·Tq n_Ûe÷qT\T e÷Á‘·+ ‘·eT n_Ûe÷q q≥T&çøÏ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ ø±ì. j·TTe»Hê_Ûeè~∆. ‘·TbÕqT ~X¯>± n\Œ|”&Éq+ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&ɶ n\Œ|”&Éq Á|üuÛ≤e+‘√ õ˝≤¢˝Àì 167 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ rs¡ ÁbÕ+‘·+ bı&Ée⁄q ‘·TbÕqT uÛÑj·T+ bı+∫ ñ+~. ‘·TbÕqT e\¢ nH˚ø£ Çfi¯¢˝À¢øÏ yÓ÷ø±*˝À‘·T y˚Ts¡ ˙fi¯ó¢ #˚sêsTT. eT‘·‡´ø±s¡T\T düeTTÁ<ä+ ˝ÀøÏ yÓfi¯¢ sê<äì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚XÊ\T Ç|üŒ{Ïπø C≤Ø #˚XÊs¡T. ÁbÕC…≈£îº\T |üPs¡ÔsTT ˇø£ÿ mø£sêìøÏ ≈£L&Ü ˙{Ï ‘·&ç n+~q bÕbÕq b˛˝Ò<äT. dæ≈£îÿ Hêj·T≈£î&ÉT dü+‘Y »]ïsTT˝Ÿdæ+>¥ uÛÑ+Á<äHéyê˝ÒqT Vü≤‘·e÷]Ã+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô #˚j·T&É+ eTTK´yÓ÷. yÓ\T>=+&É. 44 n+XÊ\≈£î yê]¸ø£ düMTø£å\T ñ+{≤sTT. ˝…ø£ÿ˝À¢ ÁbÕC…≈£îº\T ñ+&É&ÜìøÏ ø±s¡D+ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä&çdüTÔqï≥Tº>± ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘√+~. dæõ◊mÄsY düπs« Á|üø±s¡+ es¡∆e÷q <˚XÊ\˝À Ä\T>∑&ɶ\ ã<äT\T ns¡{Ï|ü+&É¢qT d”«ø£]+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. HÓÁVüA≈£î ≈£L&Ü ÄyÓT nedüs¡+ ô|]–b˛sTT+~. y˚TØ˝≤´+&é. |ü]bÕ\q |ü{ÏeT. 20 dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ #˚|ü{≤ºs¡T. dü«‘·+Á‘· Vü≤À<ë˝À ñ+&˚ düVü‰j·T eT+Á‹‘·« XÊK ˝≤+{Ï<Ó’Hê ≥÷]»+ XÊKqT ø£≥ºu…{≤ºs¡T. bÕ<ä#ês¡T\T s√&É¢ô|’øÏ yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. 1984. 1971˝À uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«|ü⁄ n‘·T´qï‘· nyês¡T¶ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ïqT d”«ø£]+#ês¡T. m+&ûy√\qT. 1969˝À Ç+~sê ø±+Á¬>dt bÕغì kÕú|æ+#ês¡T. |ü⁄‘·÷Ôs¡T. yê] ÄdüTÔ\≈£î m≥Te+{Ï uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü b˛©düT\ s¡ø£åD @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. dü‹ÔM&ÉT. |ü≥ºD+˝Àì |ü\T Á|ü<˚XÊ\T »\eTj·TyÓTÆ HêsTT. eTT>∑TZ]øÏ düVü‰j·T eT+Á‘·T\ Vü≤À<ë <äøÏÿ+~. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. 1971˝À uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï |ü⁄s¡kÕÿsêìï bı+~q ‘=* eTVæ≤fi¯>± ù|s¡T kÕ~Û+#ês¡T. 100. n˝≤π> n~ÛcÕºq+ |ü≥¢ $<Û˚j·TT\T>± ñ+&É≥y˚Tø±<äT Á|ü‘·´ s¡Tú\qT H√{ÏøÏ e∫Ãq≥Tº ‹fÒºyê]øÏ ≈£L&Ü |ü<äe⁄\T u≤>±H˚ <äø±ÿsTT. yê‘êes¡D e÷s¡TŒ e\¢ ã+>±fi≤<äT+|ü\ kÕúq+˝À ns¡{Ï |ü+&É¢qT n~Ûø£+>± rdüTø√e#·TÃ. ¬s’‘·T\≈£î #˚j·T÷‘·. á<äTs¡T>±\T\‘√ $<äT´‘Y düuŸùdºwüqT¢ ù|*b˛‘·THêïsTT. n<˚ |ü]dæú‹ á s√E C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ø£qã&ç+~. yêdüÔyêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+Á‹es¡Z ñ|ü dü+|òüT+ @sêŒ≥T yÓqTø£ Á|ü<Ûëq ñ<˚›X¯+ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·&Éy˚T. 1966˝À uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì>± |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq ‘=* eTVæ≤fi¯>± ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ês¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø esê¸\T..

$<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï neT\T #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T j·TTe‘·. Væ≤+<ä÷<˚X¯yÓTÆq uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À Væ≤+ <ä÷e⁄\πø s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é. Á|üeTTK $<ë´y˚‘·Ô. myÓTੇ #·Tø±ÿ sêeTj·T´. eTTfi¯¢ø£+#Ó\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Á|ü»\qT q$«dü÷Ô Äj·Tq #˚düTÔqï Á|üdü+>±ìøÏ dü_Û≈£î\T πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·÷ ÄkÕ«~düTÔHêïs¡T. nÁø£eT πødüT\‘√ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ìs√~Û+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹k˛Ô+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T.3900 m|òt-41/ôV≤#Y-777/ C…-34 |ü‹Ôs¡ø£+ ôdº|ü⁄˝Ÿ bı&Ée⁄ 24. |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ó¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+. Ç+<äT˝À ‘Ó\+>±D CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø=<ä+&ÉsêyéT‘√bÕ≥T . bı+<ä÷s¡T˝Àì kÕe÷õø£ ÄdüŒÁ‹˝À øÏ+‘·*. n|üŒ\Hêj·TT&ÉT. d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® düTes¡ísêE nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À 160 øÏ«+{≤fi¯ó¢. {°&û|”.3600 m+mdt|æ \_ÛdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï yê]˝À myÓTà˝Ò´\T nXÀø˘ >∑»|ü‹sêE. Væ≤e÷#·˝Ÿ˝À y˚&ÓøÏÿq mìïø£\ Á|ü#ês¡+ . #˚s¡T≈£îqï eTè‘·Tsê* ã+<ÛäTe⁄\T Ç~ Vü≤‘˚´ q+≥÷ b˛©düT\‘√ $yê<ëìøÏ ~>±s¡T.5-25. Bìô|’ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. kÕe÷õø£ y˚‘·Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. |ü‹Ô ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ãìï. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ Hê´j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú düuÛÑT´\T e÷J |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sY |æ. >=\¢|ü*¢. ‘Ó\+>±D MT&çj·÷≈£î ˇø£ Hê´j·T e÷ nì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. m+|æmdt Á>∑÷|t dü+düú \ø£å \&ÉT¶\qT ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚k˛Ô+~.. Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY. 2012 eTq´d”eT Á|ü<Ûëì kÕøÏå>± {°. {≤´+ø˘ ã+&é qT+∫ e#˚à <ës¡T˝À¢ eTTfi¯¢ ø£+#Ó\qT u≤]πø&É¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À ìs¡dü q\T ‘Ó*ù| Vü≤≈£îÿ ñHêï b˛©düT\T ñÁ>∑yê<äT\T. ø±e* |ü≥ºD+˝Àì #˚eP]yê] ‘√≥˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–q sêj·Ts¡¢ düTeT\‘· (25) nH˚ $yêVæ≤‘· nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ |ü≥ºD+˝À dü+#·\q+ πs¬ø‹Ô+∫+~. ¬s’‘·T\T |ü‹Ô˝À #Ó‘·Ô. Ç~˝≤ ñ+&É>± Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯fle\dæq . ‘Ó\+>±D˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ e÷~]>±H˚ ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\≈£î ≈£L&Ü nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T.CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶.. n$˙‹ì Ábı‘·‡Væ≤düTÔ+~ . ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.¢ m<äTs¡T>± ñqï ‘Ó\+>±D neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ e<ä› ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT dæe÷¢˝À $düÔè‘·+>± mìïø£\ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): ô|’&ç‘·*¢ neTàyê] |ü+&É>∑ dü+<äs¡“¤+>± eT+>∑fi¯yês¡+ sêh s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ kÕøÏå>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ô|’ $eø£å #·÷|æ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ô|<ä›|ü*¢. Äs√>∑´ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ìs¡à\ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T. nø√ºãsY 30: Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£esY #˚ùd+<äT≈£î yÓ[¢q ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷|æq $eø£å≈£î ìs¡düq>± ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº dü+|òü÷\T ‘Ó\+>±Dyê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–düTÔHêïsTT. ø±e* &çmdt|æ ø£\T>∑CÒdüT≈£îì nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ >± πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. $»j·Tq>∑s¡+. .ÛeTes¡bÕŒ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ô|<ä› |üeì ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Äغd” Á&Ó’es¡T e÷kÕì e÷˝≤´Á~ ≈£îe÷¬sÔ‘√ 12 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $yêVü≤yÓTÆ+~. ø£Ø+q>∑sY. $XÊK|ü≥ï+. yÓ+≥H˚ yês¡+<ä]˙ n¬sdüTº #˚dæ Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç{°e\ sê»´düuÛÑ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT n&ÉT¶≈£îqï~ Ä bÕغj˚Tqì $eT]Ù+#ês¡T. dæe÷¢˝À »]–q z ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊<˚fi¯fl .CÒ|”j˚T nì ù|s=ÿ+≥÷. d”|”◊ H˚‘·\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. n‘·&˚ ì+~‘·T&ÉT. ñ∫‘· Hê´j·T düVü‰j·÷ìï ns¡TΩ˝…’q nìï esêZ\ Á|ü»\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü $ìjÓ÷ –+#·Tø√yê\Hêïs¡T. nœ\uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y. ì+~‘·T&çï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. #=|üŒ<ä+&ç‘√ bÕ≥T ‘=$Tà~ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶\˝À ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ø=qT>√fi¯ó¢ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·T+ ø√dü+ yÓTÆHê]{°\ô|’ nqedüs¡ Áù|eT #·÷|ü⁄‘·÷ Væ≤+<ä÷ eT‘êìï <Óã“rùd˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. e#˚à HÓ\ 17q uÛÑ÷ùdø£s¡D #·≥º+ øÏ+<ä $$<Ûä düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ˝Àø˘n<ë\‘YqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. düuÛÑT´\T s¡eTDXÊÁdæÔ. ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´. n+‘·T≈£î eTT+<äT nôd+. md”ºôV≤#Yz #·+Á<ëj·THé n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á dü<ädüT‡˝À ùdyê~Ûø±s¡ dü+düú Á|ü‹ì~Û u≤|æHêj·TT&ÉT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚. <Ûäsêï≈£î ‘Ó\+>±D CÒ@d”. B+‘√ >=&Ée ô|<ä›<äsTT+~.5 m+. ‘ê&çe\dü. n<˚ $<Ûä+>± ◊|æm˝Ÿ˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq X¯•<∏äs¡÷sYô|’ $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô <˚X¯+˝À @ u≤jYTÁô|ò+&é nsTTHê >∑fiŸ Áô|ò+&é≈£î j·÷uÛ…’ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd ãVüQeT‹ ÇkÕÔ&Ü nì Äj·Tq e´+>∑´+>± nHêïs¡T. Ç{°e\ »]–q eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D˝À ≈£L&Ü Äj·Tq e´+>±´ÁkÕÔ\T $dæsês¡T. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. #=|üŒ<ä+&ç‘√ bÕ≥T dæ]dæ\¢. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ó’q n\»&ÉT\T »]– ¬s’fi¯ófl Ä–b˛sTTHê >∑T»sê‘Y˝À e÷Á‘·+ Ä>∑eì. $X¯«Væ≤+<ä÷|ü]wü‘Y. uÛ≤s¡´ o˝≤ìï X¯+øÏ+∫ sêj·Ts¡¢ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ ÄyÓTqT _+<Ó‘√ n~$T }|æ] Ä&É≈£î+&Ü #˚dæ #·+ù|XÊs¡qï Äs√|üD\T düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTj·÷´sTT. d”e÷+Á<Ûä MT&çj·÷≈£î ˇø£ Hê´j·T+. eT+<∏äì. {°ÄsYmdt XÊdüq düuÛ≤|üø£å H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY. eT‹ dæú$T‘·+ ˝Òìyês¡T. Ç+<äT˝ÀuÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À e+<ä\ dü+K´˝À »s¡ï*düTº\T düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+ qT+∫ Ç+<äsê bÕsYÿ es¡≈£î ø£\+ ø£yê‘·T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄsYmdtmdt e+{Ï dü+düú\T eT+>∑fi¯yês¡+ Ç∫Ãq #·˝À b˛©dt ø£$Twüqπs{Ÿ eTT≥º&çøÏ b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt. VüQkÕïu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶\˝À ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ‹«ø˘ nH˚ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ñHêïs¡T.CÒ|”. >∑T»sê‘Y. >∑+>±<Ûäs¡. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚H˚ nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T nHêïs¡T. Á|ü<Ûëì |üs¡´≥qqT ø£esY #˚ùd+<äT≈£î yÓ[¢q »s¡ï*düTº\qT ˝ÀìøÏ m+<äT≈£î nqTeT‹+#·˝Ò<äì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. md”Œ ø±]Ôπøj·T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñHêïe÷? bÕøÏkÕúHé˝À ñHêïe÷? nH˚ nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. <Ûäsêàs¡+. |æ\¢\T. õ. õ˝≤¢˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶\˝À dæ|æ◊ <ë«sê |ü‹Ô ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. M]øÏ s¡T‹«ø˘. {°mHéJy√. ø=+&Ü |üPs¡T eT+&É\+ . düTe÷s¡T 1200 eT+~ Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT\T ã+<√ ãdüTÔ @sêŒ≥T #·÷düTÔHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T yê]¸ø£ Ä<ëj·T+ \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î $T+#·ì yês¡T ñ∫‘· Hê´j·T düVü‰j·T+ bı+<˚+<äT≈£î ns¡TΩ\Hêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY. ‘Ó\+>±D n+‘·sꓤ>∑yÓTÆq ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ »s¡ï*düTº\≈£î nee÷q+ »]–‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº ñ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.5 m+. |üPC≤] kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ‘·q bÕ\qô|’ øÏ‘êãTì#·TÃ≈£î+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. m+|æ u§‘·‡ s¡a≤˙‡\øÏåà. eT]ìï $esê\≈£î 9440901060 q+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): <˚X¯+˝À ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq sêÁcÕº˝…’q Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ. ‘·eT dü+düú HÓ\≈£î ˇø£kÕ] Á|ü‘˚´ø£ ˝Àø˘n<ë\‘YqT ìs¡«Væ≤düTÔqï<äì. sêÁwüº+˝À ñqï~ d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«eTì $eT]Ù+#ês¡T. >∑T»sê‘Y mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ‘·\eTTqø£˝…’q qπs+Á<äyÓ÷&û Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝À ≈£L&Ü k˛eTyês¡+ qT+&ç ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À <˚X¯+ ≈£î+≥T|ü&ç+<äì XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì–+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ ÄdæÔ Vü≤≈£îÿ bı+<˚ n~Ûø±s¡+ eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£L&Ü ñ+<äì. dü+<äs√“¤∫‘·+>± $eTs¡Ù\‘√ #˚düTÔqï Á|üdü+>±ìøÏ uÛ≤Ø düŒ+<äq edüTÔ+~.45 ñqï#√ s¡÷. dæ]e÷qT dü+ãsêìøÏ ‘·s¡*e∫Ãq Á|üeTTKT\T ô|’&ç‘·*¢ neTàyê] ñ‘·‡yê˝À¢ ÁbÕ<ÛäqyÓTÆq dæ]e÷qT dü+ãsêìøÏ |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. nsTTHê ÄsYmdtmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T. n˝≤π> mø£ÿ&Ó’q n+<Ûäø±s¡+ n\TeTT≈£îqï >∑T»sê‘Y˝À e÷Á‘·+ $<äT´‘Y ã\T“ Ä]b˛<äì. md”º\T. ‘˚eT ˝Ò≈£î+&Ü ‘Ó∫Ãq˝À eT<䛑·T <Ûäs¡ \_+#·Tqì ‘Ó*bÕs¡T. me]˙ ≈£L&Ü ø£$Twüqπs{Ÿ yÓ’|ü⁄ sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝Ò mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É n&ÉT¶≈£î+{≤s¡ì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Hê´j·TdüVü‰j·T+ ø√dü+ Hê´j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú\qT dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. KC≤Hê ñ<√´>∑T\ &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê* lø±≈£îfi¯+: KC≤Hê ñ<√´>∑T\ Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢ |ü]cÕÿs¡+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ê‘ê‡s¡+ #˚k˛Ô+<äì |ü+#êj·TrsêCŸ $Tìd”º]j·T˝Ÿ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsêj·TDsêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. JeH√bÕ~Û ì$T‘·Ô+ ø±e* ÁbÕ+‘êìøÏ e\dü e∫Ãq eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ ˇø£ Áô|’y˚≥T Çq÷‡¬sqT‡ ø£+ô|˙˝À @C…+≥T>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. <˚yê\j·÷˝À¢ <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑T‘·THêï Ç+‘· es¡≈£î me]˙ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚j·T˝Ò<äì n¬sdüTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï yê]ô|’ nÁø£eT πødüT\T ô|{Ϻ n¬sdüTº #˚j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ì n+<ä\yÓTøÏÿ+#ês¡ì. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ‘·s¡*e∫Ãq y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\‘√ neTàyê] Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~.CÒ|”. #Ó<ës¡+. {°ÄsYmdt. #=|üŒ<ä+&ç e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À 300 øÏ«+{≤fi¯¢ |ü‹Ô eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á $<Ûä+>± yÓ÷&û düeTj·÷qT≈£L\+>±. nø√ºãsY 31. á H˚|ü<∏ä´+˝À k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ düTeT\‘·qT ~+&ÉT‘√ }|æsê&É≈£î+&Ü #·+ù|dæ ÄyÓT≈£î nHês√ >∑´+>± ñ+<ä+≥÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î bò˛qT #˚XÊ&ÉT.m+ yÓTÆÁø√y˚sY yê\÷´ 35. $ø£˝≤+>∑T\ kıeTTà $T+π>dæq KTظ<é≈£î $<˚XÊ+>∑ XÊK n|üŒ–ùdÔ uÛ≤s¡‘Y |üs¡Te⁄ $<˚XÊ˝À¢ @ e÷Á‘·+ ñ+≥T+<√ ns¡ú+ #˚düTø√+&Éì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. nø√ºãsY 30: ˇø£yÓ’|ü⁄ eTVæ≤fi¯\ s¡ø£åD ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ #·{≤º\T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° eTs√yÓ’|ü⁄ yê] |ü≥¢ $eø£å ø=qkÕ>∑T‘·TH˚ ñ+~.CÒ|” bÕ\q˝À ≈£î+≥T|ü&çq n_Ûeè~∆ : k˛ìj·÷ q÷´&Ûç©¢. sê»ø°j·T bÕغ\T. sêÁwüº+˝À Væ≤+<ä÷<˚yê\j·÷˝À¢ <=+>∑‘·Hê\ dü+K´ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘√+<äì.CÒ|” bÕ\q˝ÀH˚ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. #=|üŒ<ä+&ç e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶\˝À ø±≥Hé ø±s√ŒπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ (dæ|æ◊) @sêŒ≥T #˚dæq |ü‹Ô ø=qT>√\T πø+Á<ë\T eT+>∑fi¯yês¡+ ¬s’‘·T\ qT+∫ ø=qT>√\T¢ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. b˛©dt ø£$Twüqπs{Ÿ≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ô|’&ç‘·*¢ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï u§‘·‡ *+>∑ìsê∆s¡D |üØø£å\T H˚s¡+ d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® düTes¡í sêE lø±≈£îfi¯+. Ç{Ïe* ø±\+˝À uÛ≤s¡´qT nqTe÷ì+∫ |ü≥º D+˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±|ü⁄sê\T e÷s¡Tdü÷Ô e#êÃ&ÉT. nq+‘·s¡+ Ç+~sê bÕsYÿ e<ä› ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº dü+|òü÷\T <Ûäsêï #˚|ü{≤ºsTT. ø±+Á¬>dt e\H˚ sêÁcÕº_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTe⁄‘√+<äì nHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ <ä«+<ä« yÓ’K] e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T Ä\dü´eTe⁄‘√+<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q @ H˚‘Ó’Hê Ç˝≤π> e´eVæ≤kÕÔ&Éì yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.. 3 . Ç|üŒ{Ïπø Äغd” 150 Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘·T+&É>±. ùdyê˝À|ü+ m<äT¬s’‘˚ bò˛s¡+qT ÄÁX¯sTT+#·e#·ÃHêïs¡T. »$Tà≈£î+≥. »s¡ï*düTº\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å ôV’≤<äsêu≤<é. md”‡.5. MTπse¬s’q n˝≤+{Ï ãVüQeT‹ Çe«>∑\sê nì dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#ês¡T.dæ>∑&É+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ dæã“+~‘√ ìs¡«Væ≤+∫q Hê´j·T$C≤„q dü<ädüT‡˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. b˛©dt ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+. 30. nø√ºãsY 30: Væ≤+<ä÷<˚yê\j·÷\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì b˛©düT\T πøe\+ Væ≤+<ä÷eT‘êìøÏ #Ó+~q yê]H˚ nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚j·T&Üìï ìs¡dædü÷Ô . ÁãVü≤ï ùdº|ü⁄˝Ÿ bı&Ée⁄ 29. ‘·eT ≈£îe÷¬sÔ~ Vü≤‘˚´qì eTè‘·Tsê* ‘·+Á&ç ø±e* ¬s+&√ |ü≥ºD b˛©düTùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø° b˛©düT\T πødüT ‘ês¡Te÷s¡T #˚düTÔHêïs¡+≥÷ eTè‘·T\ ã+<ÛäTe⁄\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+‘√ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ |ü≥ºD+˝À ñÁ~ø£Ô‘· #√≥T #˚düT≈£î+~. Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ Áô|dt øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì »s¡ï*düTº dü+|òü÷\ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. rÁe yê<äT\ e÷~] <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡qï≥Tº>± uÛ≤Ø ã+<√ãdtÔ. >∑T»sê‘Y\˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ y˚&ÓøÏÿ+~.ãT<Ûäyês¡+.. y˚eTT\yê&É. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î @e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~∆ ñHêï yÓ+≥H˚ ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T¬ø’ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~ÛùdÔH˚ ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTe⁄ ‘êj·Tì nHêïs¡T.CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé>∑&ÜÿØ Hê´j·T dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê\˝À $es¡D Çyê«*‡ ñqï+<äTq Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT dæe÷¢≈£î yÓfi¯fl˝Òø£b˛j·÷s¡T.CÒ|” sêÁwüº bÕ\q˝À Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À n_Ûeè~∆ n&ÉT>∑+{Ïb˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): õ˝≤¢˝À ø£Ø+q>∑sY. eT*¢u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ s¡ø£åD #·≥º+‘√ mH√ï Á|üjÓ÷»Hê\T ñHêïj·THêïs¡T. øÏ+>¥ ø√]ƒ. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ >∑T»sê‘Y≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕúqeTT+<äì n~ . HÓ\÷¢s¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ neTàyê]ì <ä]Ù+#·Tø=ì neTàyê]øÏ q÷‘·q eÁkÕÔ\qT düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. n¬sdüTº\‘√. ø£Ø+q>∑sY. nø√ºãsY 30: Ä&É|æ\¢ |ü⁄&ÉT‘·T+<ë? ˝Òø£ eT>∑|æ˝≤¢&ÉT |ü⁄&ÉT ‘·T+<ë nH˚ *+>∑ìsê∆s¡D |üØø£å\T #˚j·T&É+ #·≥ºØ‘ê´ H˚s¡eTì õ˝≤¢ Hê´ j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú ø±s¡´<ä]Ù. kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î dæ]e÷qT >∑eTq+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì Ä\j·T ø±s¡´ìs¡«Vü≤D n~Ûø±] XÊ´eT\ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ád”Ô\T. ø±>± Ä\j·T+ e<ä› $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ùde\T n+~düTÔ+&É>±. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ u…~]+|ü⁄\≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ˝§+>∑uÀs¡ì yês¡T nHêïs¡T.. dü+‘·ø£${Ï.m+ yÓTÆÁø√H˚sY yê\÷´ 43-51 ñqï#√ s¡÷. M]øÏ Ä\j·T eTsê´<ä\‘√ ô|’&ç‘·*¢ neTàyê] Ä\j·T ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] XÊ´eT˝≤<˚$.

ø√kÕÔ ÁbÕ+‘ê\˝À ‘·˝…‹Ôq ‘·TbÕHé |ü]dæú‹ì düMTøÏå+∫ düVü‰j·T |ü⁄qsêyêdü ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡+~>± eTTK´eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. bÕغì |ü{Ïwüº+ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ê\ì rsêàì+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ä düuÛÑ˝ÀH˚ ‘·èrj·T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ô|’ ÄdüøÏÔ>∑\ C≤rj·T kÕúsTT Hêj·T≈£î\+<ä]˙ @ø£‘ê{Ïô|’øÏ ‘Ó∫à ˇø£ Á|üø£≥qqT #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q kÕ>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Visakhapatnam – 530020. &çôd+ãsY qT+∫ áø=‘·Ô düT\uÛŸ ø±+ô|¢ø˘‡\qT $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêqTHêïs¡T. m+|”>± ¬>*∫ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ‹s¡T>∑T˝Òì Hêj·T≈£î&ç>± #·˝≤eTì ne⁄‘·Tqï Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ $<ÛëHê\T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT >∑<ë«\˝À Á|üdü+–düTÔ+&É>± y˚~ø£ ≈£L* Äj·Tq øÏ+<ä |ü&É≥+‘√ dü«\Œ+>± >±j·T|ü&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.CÒ|”\≈£î ˇø£ y˚~ø£ @sêŒ&Ü*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì C≤rj·T Hêj·T≈£î\+‘ê n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé. Ä~˝≤u≤<é. CÒ&ûj·T÷ n~ÛH˚‘· X¯s¡<éj·÷<äyé. 40 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ 4 düT\uÛŸ ø±+ô|¢ø˘‡\qT ì]à+#·qTHêïs¡T.800 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·&Üìï ¬s’‘·T\T rÁe+>± |ü]>∑ìdüTÔHêïs¡T. <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ @sêŒ≥Tô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï eTTeTàs¡ Á|üj·T‘êï\˝À uÛ≤>∑+>± düe÷CŸyê~ bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+dæ+>¥‘√ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. H˚wüq˝Ÿ ˝Àø˘<äfiŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤À+Á|üø±XŸ #Í‘ê˝≤. Website: www. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): sêÁwüº+˝À ‘·TbÕHé |ü]dæú‹ô|’ düMTøÏå+∫ düVü‰j·T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. nø√ºãsY 31.CÒ|”\ô|’ b˛sê{≤ìøÏ ~>±\qï<˚ Á|ü<Ûëq \ø£å´eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À |ü‹Ô <Ûäs¡ ìs¡ísTT+∫ ø=qT>√\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘·. dæÄsYÄsY ‘·–Z+|ü⁄ e\¢ 17. Vü≤À+eT+Á‘·T\≈£î Ä<˚XÊ\T ôV’≤<äsêu≤<é. n˝≤π> á Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ Á<äy√´\“D+ 7. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): õ˝≤¢˝À |ü‹Ô ø=qT>√\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq|üŒ{Ïø° |ü‹ÔøÏ ¬s’‘·T\T nqT≈£îqï <Ûäs¡ sêø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·TbÕHé |ü]dæú‹ì düMTøÏådü÷Ô nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\T eTTK´+>± m|òt&û◊\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ b˛sê&Ü\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïeTHêïs¡T. ‘êC≤>± k˛eTyês¡+ Hê&ÉT &ûm+πø n~ÛH˚‘· ø£s¡TD≤ì~Û ≈£L&Ü ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃs¡T.¬sb˛ πs≥T j·T<∏ë‘·<∏ä+ eTT+ãsTT: q>∑<äT ì\«\ ìwüŒ‹Ôì (dæÄsYÄsY) 25uÒdæø˘ bÕsTT+≥T¢ ‘·–ZdüTºqï≥Tº ÄsY_◊ >∑es¡ïsY <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ yÓ\¢&ç+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·˝À ñqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq‘√ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·èrj·T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ @sêŒ≥¢ô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. B+‘√ q>∑<äT ì\«\ ìwüŒ‹Ô 4. # 60.CÒ|”j˚T‘·s¡ X¯≈£îÔ\qT |ü⁄q]ø°ø£s¡D #˚ùd+<äT≈£î eP´Vü≤s¡#·qô|’H˚ á eTT>∑TZs¡T H˚‘·\T <äèwæº kÕ]+∫q≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T.. Á|üdüTÔ‘· πø+Á<ä Ä]úø£ $<ÛëHê\ |ü≥¢ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ d”m+ Äsê ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ◊¬ø¬s&ç¶ bÕ<äj·÷Á‘· ¬syÓq÷´. ø£+|üP´≥¬s’CÒwüHé. e÷¬sÿ{Ÿ˝À ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔqï yê´bÕs¡düTÔ\ô|’ n~Ûø±s¡T\T ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø=ì ¬s’‘·T\≈£î qwüº yê{Ï\¢≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ¬s’‘·T\T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. z≥T ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê] $esê\qT &çôd+ãsY 15e ‘˚Bq Á|üø£{Ï+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. dæÄsYÄsY ‘·–Z+|ü⁄.8XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·eTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.100 <Ûäs¡ ìs¡ísTT+∫ nq+‘·s¡+ |ü‹Ô øÏ«+{≤fi¯ó¢≈£î 3. z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î >∑&ÉTe⁄ bı&É–+|ü⁄. Lakshmana Rao. qe+ãsY˝À »s¡>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝À m|òt&û◊\≈£î e´‹πsø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê&ÉT‘êeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Á|ü‘˚´ø£ |ü˝…¢≈£î b˛<ë+ ø±s¡´Áø£eT+ lø±≈£îfi¯+: õ˝≤¢˝À nìï Á>±e÷\qT ìs¡à˝Ÿ Á>±e÷\T>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ |ü˝…¢≈£î b˛<ë+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫q≥Tº ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. @. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‘·T\qT |ü]o*dü÷Ô XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î m˝≤+{Ï $|òü÷‘·+ ø£\>∑≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $T˙ï e÷<∏ä÷´. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T>± myÓTà˝Ò´>±. j·TTeø£\T z≥s¡T¢>± ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î mìïø£\ dü+|òüT+ eTs√kÕ] >∑&ÉTe⁄qT bı&É–+∫+~. ‘·q uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´#·s¡DqT Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. Á|ü»\ Äø±+ø£å≈£î nqT>∑TD+>± |üì#˚kÕÔqì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #ÛÓ’s¡àHé>±. ‘·s¡Tyê‘· eTs√ <Ûäs¡qT ÇdüTÔqï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. |ü‹Ô øÏ«+{≤\T≈£î 300 s¡÷bÕj·T\T ‘·–Z+#·&Üìï ¬s’‘·T\T ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Andhra Pradesh. dü+πø‹ø£ ø±s¡D≤\T #·÷|æ <Ûäs¡qT ‘·–Z+#êeTì #ÓãT‘·Tqï yê´bÕs¡düTÔ\ô|’ n~Ûø±s¡T\T ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì ¬s’‘·T\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. &Ûç©¢øÏ #Ó+~q Äs¡´uÛÑ{Ÿ ùdyê dü+kÕúHé Ä<Ûä«s¡´+˝À düT\uÛŸ ø±+ô|¢ø˘‡\T ì]à+#˚+<äT≈£î ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+~. e÷sYÿô|ò&é\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑ø£b˛e&É+‘√ Áô|’y˚≥T yê´bÕs¡düTÔ\T ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡πø ¬s’‘·T\T ‘·eT |ü‹Ôì neTTàø√yê*‡ e∫Ã+~. $XÊK|ü≥ï+ eTq´d”eT ãT<Ûäyês¡+. |ü]dæú‘·T\qT düMTøÏå+∫ dü+|òüT≥q\≈£î ø±s¡DyÓTÆq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq Vü≤À+eT+Á‹ì Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düeTø£å+˝À |ü‹Ô øÏ«+{≤\T≈£î 4. Edited. Ph: 09440114786 Printed at Surya Printers. e+<ä XÊ‘·+ bò˛{À\ ùdø£s¡D. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝…’q dædæ◊. #·+Á<äu≤ãT Äs√>∑´+ô|’ yêø£ãT #˚ùd+<äTπøq+≥÷ ô|’øÏ #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° ˝ÀbÕsTTø±]>± Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥¢ô|’H˚ dü+Á|ü~+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”|”◊ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶. Dwaraka Bus Station. ãs¡›Hé e+{Ï C≤rj·T kÕúsTT Hêj·T≈£î\T {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç‘√ eT+‘·Hê\T kÕ–dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T.5XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+<äì n+#·Hê y˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.X¯+ø£sY ù|s=ÿHêïs¡T.T. <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D >∑&ÉTe⁄qT qe+ãsY 15e ‘˚BøÏ bı&ç–dü÷Ô mìïø£\ dü+|òüT+ Á|ü‘˚´ø£+>± Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. Complex. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): õ˝≤¢˝Àì 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTer. e÷¬sÿ{Ÿ˝À ˇø£ <Ûäs¡qT Á|üø£{Ï+∫.500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ u≤´+≈£î\≈£î q>∑<äT ì\« düeT≈£Ls¡qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. # 60. #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· eTT–+|ü⁄˝À »]π> uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î C≤rj·T kÕúsTT Hêj·T≈£î\qT ÄVü‰«ì+#ê\ì jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. Published and Owned by P. |ü‹Ô ø=qT>√\T˝À yÓ÷kÕ\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø=+&ç Ä~˝≤u≤<é. <äs¡U≤düTÔ\ $esê\. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): õ˝≤¢˝Àì ‹s¡T>∑T˝Òì Hêj·T≈£î&ç>± #·Áø£+ ‹|æŒq e÷J m+|” Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔqT ìs¡ísTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T.100 <Ûäs¡ ìs¡ísTT+#ês¡T. R. Mobile: 09989745557. Lakshmana Rao . yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTàu≤≥ ¬s+&√ s√E ø±s¡´Áø£eT+˝À ñqï eTTK´eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&綑√ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT bò˛Hé˝À e÷{≤¢&Üs¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+˝À <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ≈£î ˇø£ s¡÷|ü+ Ç#˚à ~X¯>± eP´Vü‰\T |ü<äTHÓ≈£îÿ‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ eè~› πs≥T 5. õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é.T. Á|ü<Ûëq+>± <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ @sêŒ≥Tô|’H˚ #·s¡Ã\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì Hêe÷ #ÓbÕŒs¡T. ¬sb˛πs≥TqT j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ñ+#·T‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ãs¡›Hé e+{Ï H˚‘·\‘√ &Ûç©¢˝À Hêe÷ á $wüj·TyÓTÆ düe÷y˚X¯yÓTÆ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. nø√ºãsY 30 (m|æÇm+mdt): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘êjÓ÷ düŒwüºyÓTÆq dü+πø‘ê\T ˝Òq|üŒ{Ïø° 2014˝À ø£*dæø£≥Tº>± <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ ù|]≥ mìïø£\ ã]˝À ~π>+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝Àì qs¡düqïù|≥ Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡‘√ bÕ≥T eTs√ eT÷&ÉT #√≥¢ eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·qTHêïs¡T.com.4. e-mail: editor@manyaseema.. yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ìs¡à˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì $X¯«Hê<∏éù|≥ ø±\˙ qT+∫ Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. R. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ C≤|ü´ìï ìs¡dædü÷Ô ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Ç{°e\ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ neø±XÊ\T sêqTqï s√E˝À¢ »s¡>∑uÀj˚T sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ˝≤uÛ≤\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq e÷¬sÿ≥T¢ ÄsY_◊ Á|üø£≥q‘√ qcÕº\ u≤≥ |ü{≤ºsTT.manyaseema. πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt. düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T Ä~˝≤u≤<é: õ˝≤¢˝À Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘êeTì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. á Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>± {°&û|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ |ü\Te⁄s¡T C≤rj·T H˚‘·\‘√ Ç|üŒ{Ïπø düe÷y˚X¯+ ne⁄‘·THêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é.C. á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt. ‘·TbÕHé ÁbÕ+‘ê\˝À nedüs¡yÓTÆq #√≥ düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. <Ûäs¡ $wüj·T+˝À. Complex. Dwaraka Bus Station. . nuÛÑ´+‘·sê\T. ø£˙dü+ ◊<äTy˚\ s¡÷bÕj·T\ <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·T+<äì Ä•+∫q ¬s’‘·T\≈£î ìsêX¯ m<äT¬s’+~. ns¡TΩ˝…’q @ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü z≥T Vü≤≈£îÿqT ø√˝ÀŒ≈£L&É<äH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ nuÛÑ´+‘·sê\T. ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘ $TÁXÊ á y˚Ts¡≈£î qs¡düqïù|≥ Á>±eT |ü+#êj·TrøÏ #˚s¡T≈£îì áz Á|üø±XŸsêe⁄‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. k˛eTyês¡+ |ü‹Ô ø=qT>√\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ |ü‹Ô øÏ«+{≤\T≈£î πøe\+ 4. Á|üC≤ Hêj·T≈£î&ç>± Á|ü»˝À¢ m+‘√ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ á bÕ<äj·÷Á‘· ‘·s¡Tyê‘·. kÕqT≈£L\ <Û√s¡DÏ‘√H˚ ÄsY_◊ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îqï<äHêïs¡T. Bìô|’ ø£s¡TD≤ì~Û #·+Á<äu≤ãT≈£î Äj·Tq Äs√>∑´+ô|’ Äsê rdü÷Ô ˝ÒK sêXÊs¡T. Vü≤À+Á|üø±XŸ #Í‘ê˝≤. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq ]»s¡T« u≤´+≈£î |üs¡|ü‹ $<Ûëq düMTø£å nq+‘·s¡+ ô|’ $<Ûä+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä 2014˝À »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î düeTwæº>± ø±+Á¬>dt. Visakhapatnam – 530020. Printed. MANYASIMA Telugu Daily. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À ‘·q nqT#·s¡T\qT ø£\TdüTø=ì Á|ü»\ ìs¡íj·÷ìøÏ nqT>∑TD+>± ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔqT s¡÷bı+~+#·Tø√qTHêïs¡ì Äj·Tq nqT#·s¡ es¡Z+ ù|s=ÿ+~. Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· @. z≥s¡¢ C≤_‘êqT &çôd+&ÉsY 31 es¡≈£î #˚|ü{≤º\ì mìïø£\ dü+|òüT+ dü÷∫+∫+~. . ‘·÷ø±˝À¢ yÓ÷kÕ\T »s¡>∑≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø=ì ¬s’‘·T\≈£î qwüº+ ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. bÕ‘·ãd”Ô˝ÀXÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü»\ düeTdü´\ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+>± b˛sê&ÉT‘êqì.. ìs¡à˝Ÿ |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤˝À¢ á bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. düe÷CŸyê~ bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+ dæ+>¥. Ç+~s¡eTà u≤≥˝À ñqï eTTK´eT+Á‹ eT+>∑fi¯yês¡+ Vü≤À+eT+Á‹‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ç á Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.25XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£î+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶. 40 \ø£å\‘√ düT\uÛŸ ø±+ô|¢ø˘‡\T lø±≈£îfi¯+: õ˝≤¢˝À ‘=*kÕ]>± düT\uÛŸ ø±+ô|¢≈£î‡\ ìsêàD≤ìøÏ &Ûç©¢øÏ #Ó+~q dü«#·Ã¤+<ä eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. ‘·TbÕHé. á dü+<äs¡“¤+>± ‘êqT bÕغøÏ m+<äT≈£î sêJHêe÷ #˚kÕqT nH˚ $wüj·÷ìï Á|ü»\≈£î $e]+#·qTHêïs¡T. Ä dü+düú ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]X¯Ã+Á<äsƒê>∑÷sY. . á @&Ü~ ms¡Te⁄\T. Ph: 09989745556. ø±>± bÕ‘·ãd”Ô˝À #Ó\πs–q dü+|òüT≥q\ô|’ düMTøÏå+#ê\ì Vü≤À+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T.C.com. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<˚ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îH˚˝≤ eTT˝≤j·T+ dæ+>¥qT ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î rÁe+>± Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. b˛©dtø£$TwüqsY nqTsê<Ûä X¯s¡à\qT eTTK´eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ÄsY_◊ ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À qcÕº\T #√≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. s¡|òüTTMsê¬s&綑√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $T˙ï e÷<∏ä÷´‘√ ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&Üs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À Á|ü»\qT ø£\TdüTø=ì yê] düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ Äj·Tq ø£èwæ #˚j·TqTHêïs¡T. e&û¶ πs≥T¢ j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·T~ C≤_‘êqT e#˚à @&Ü~ »qe] 5e ‘˚Bq Á|üø£{Ï+#ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. X¯s¡<éj·÷<äyé. $‘·ÔHê\T ô|]–q <äèX¯´ |ü‹Ô øÏ«+{≤\T≈£î Äs¡Ty˚\ s¡÷bÕj·T\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔqï|üŒ{Ïø°. u…’+kÕ e÷¬sÿ≥¢˝À |ü‹Ô ø=qT>√\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 2012 <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ @sêŒ≥T≈£î eTTeTàs¡ j·T‘êï\T #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· eTT–+|ü⁄˝À ‘·T~s¡÷|ü+ ôV’≤<äsêu≤<é. á neø±XÊìï õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±] eTH√Vü≤sY ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T. Editor: P.