You are on page 1of 5

Nhm 3:

V Vit Anh
Nguyn Bnh An
Trn Vn Chnh

Ti:
Phn tch vic s dng n by ti chnh ca
Cng Ty C Phn Xi Mng Vicem Bt Sn.

MC LC
Li ni u...
..............................

Chng I: L lun chung v hiu qu s dng


n by ti chnh trong cc doanh nghip..

1.1.

L lun chung v n by ti

chnh...
1.1.1.

Khi nim n by ti chnh..

1.1.2.

Khi nim by ti chnh......

1.2.

Vai tr ca n by ti chnh i vi doanh

nghip
1.3.

Hiu qu s dng n by ti

chnh...
1.3.1.

Cc quan im v hiu qu s dng n by ti chnh.

1.3.2.

Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng n by ti

chnh
1.4. Cc

nhn t nh hng n hiu qu s dng n

by ti chnh
1.4.1.

Cc nhn t ch quan..

...................................
1.4.2.

Cc nhn t khch quan..

.......................

Chng II: Phn tch nh gi tnh hnh s


dng n by ti chnh ti Cng Ty C Phn Xi
Mng Vicem Bt Sn.
2.1.

Gii thiu chung v Cng Ty C Phn Xi

Mng Vicem Bt Sn.


2.1.1.

Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng

ty

2.1.1.1.

Lch s hnh thnh...

..........................
2.1.1.2.

Qu trnh pht trin.

............................
2.1.2.

Chc nng nhim v ca Cng ty...

....................
2.1.3.

B my t chc qun l ca Cng ty...

.....................
2.1.4.

c im kinh t k thut ca Cng

ty.....................................
2.1.4.1.

Sn phm ca Cng Ty C Phn Xi Mng Vicem

Bt Sn.
2.1.4.2.

c im qu trnh sn xut ra sn phm..

..................
2.2.

Phn tch tnh hnh hiu qu s dng n

by ti chnh ti Cng Ty C Phn Xi Mng


Vicem Bt Sn.
2.2.1.

Tnh hnh sn xut kinh doanh ca Cng

ty

2.2.2.

Tnh hnh ti chnh ca Cng

ty.......................
2.2.3.

Phn tch hiu qu s dng n by ti chnh ca

Cng ty.
2.2.3.1.

Tnh ton cc ch tiu nh gi hiu qu s dng n

by ti
chnh.....................................................................................
...............
2.2.3.2.

Tnh hnh ri ro ti chnh ca Cng

ty
2.2.3.3.

Cc im bng

quan...................................
2.3.

nh gi hiu qu s dng n by ti

chnh
2.3.1.

Nhng kt qu t c..

.................................
2.3.2.

Nhng mt cn hn ch v nguyn nhn cn

khc phc
2.3.2.1.

Nhng mt cn hn ch..

................

2.3.2.2.

Nguyn nhn..

...........................
2.3.3. Mt s gii php nhm nng cao hiu qu s
dng n by ti chnh..
..
KT
LUN...............................
.......
TI LIU THAM
KHO.....................................