You are on page 1of 9

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

2012-2015

IPG KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

UNIT KOKURIKULUM

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar 1.0 PENGENALAN

2012-2015

Kegiatan kokurikulum meliputi semua kegiatan di luar bilik darjah termasuk kegiatan lanjutan daripada kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah. Namun begitu ia juga boleh diadakan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu gerak kerja itu. Kegiatan kokurikulum merupakan satu cara pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci dalam tempoh masa yang lebih panjang. Kepentingan kokurikulum sebagai pelengkap kepada kurikulum khususnya proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah untuk melahirkan pelajar yang seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara . Justeru , kursus seumpama ini bermatlamat untuk memantap dan memperkasa pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah demi merealisasikan hasrat tersebut diadakan.

2.0

LATAR BELAKANG

Tujuan utama Kementerian Pelajaran ialah untuk menghasilkan guru-guru yang cekap dan berkebolehan dalam semua bidang pembelajaran, sama ada bidang akademik mahupun bukan akademik. Selaras dengan tujuan ini, aspek kokurikulum telah dijadikan salah satu unsur penting dalam sistem pendidikan perguruan di Malaysia. Justeru, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta melahirkan guru yang sihat dan berkeupayaan melalui konsep 'Malaysia Cergas', peluang diberi kepada pelajar dan pensyarah dalam aktiviti penyuburan diri serta sebagai persediaan menjadi seorang guru yang berkesan dalam pengendalian aktiviti kokurikulum di sekolah mahupun di Institut Pendidikan Guru (IPG ). Program Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) di IPG terdiri daripada 4 bidang utama, iaitu:

Sukan/Permainan dan Olahraga 2

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar


2012-2015

Unit Beruniform Persatuan Pengurusan Kokurikulum (Kuliah) OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM

3.0
1.

Melaksanakan 100% proses pengurusan, perancangan dan pelaksanaan kokurikulum secara terkawal dan sistematik berpandukan standard kualiti yang ditetapkan oleh IPGM serta arahan Pekeliling Ikhtisas, PKPA dan Arahan Perbendaharaan. Pada akhir setiap semester 100% pelajar yang mengikuti bidang-bidang gerak kerja kokurikulum mengambil peperiksaan dan sekurang-kurangnya 99% lulus dengan unjuran 5% mendapat pangkat cemerlang, 75% pangkat kepujian dan 20% pangkat lulus.

2.

4.0

FUNGSI UNIT KOKURIKULUM

1. Menentukan semua urusan Unit Kokurikulum mengikut Prosedur Kerja yang telah ditetapkan dalam MS ISO. 2. Melaksanakan tugas berpandukan dokumen-dokumen yang ditetapkan dan yang bersesuaian. 3. Menyelaras segala program/aktiviti/kursus/latihan yang berkaitan dengan kokurikulum dan BIG seperti yang ditetapkan oleh IPGM. 4. Menentukan jenis kokurikulum yang sesuai berdasarkan bilangan guru pelatih, kemudahan peralatan, tempat dan kepakaran pensyarah/jurulatih yang ada. 5. Menyediakan perancangan tahunan bagi program/aktiviti wajib yang terdapat dalam sukatan pelajaran dan program/aktiviti pengayaan untuk guru-guru pelatih. 6. Memastikan pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan BIG dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

2012-2015

7. Memastikan penilaian terhadap pencapaian guru pelatih dalam bidang kokurikulum dan BIG dilaksanakan oleh pensyarah. 8. Mengenalpasti pensyarah yang mempunyai kemahiran/kepakaran/pengalaman dalam bidang kokurikulum untuk diagihkan kepada bidang kokurikulum tertentu (sukan, permainan, olahraga, unit beruniform dan persatuan). 9. Mengenalpasti, merancang dan melaksanakan kursus/latihan/bengkel untuk pensyarah bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang kokurikulum dan BIG. 10. Memperkasa pensyarah kokurikulum dengan melaksanakan kursus/bengkel/latihan dan lawatan penanda aras di institusi berkenaan. 11. Menyediakan pasukan-pasukan yang mewakili IPG Kampus Raja Melewar ke pertandingan antara Institut-Institut Pendidikan Guru iaitu KAGUM. En. Mohd Zin CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2012
Ketua Unit Kokurikulum

En. Zulkifli

Pembantu Am Pejabat

SUB UNIT SUB UNIT SUB UNIT SUB UNIT BERUNIFORM

Pembantu Am

Tn. Hj. Affandi


Pn. Azibah Baharom Penyelaras Unit Uniform Dr. Tam Yeow Kwai Jurulatuh Pandu Puteri Jurulatih Pengakap

En. Wan Mohamad KELAB / PERSATUAN Saad


Penyelaras

Tn. Hj. PERMAINAN SUKAN & Samsudin


Penyelaras

Dr. Suthanthiradevi GERKO


Penyelaras

En. Rohaizad En. Amran


Jurulatih Permainan

Pn. Maznah
Pen. Penyelaras

En. Tamilchelvan
Jurulatih Permainan Jurulatih Permainan

En. Rahim
Jurulatih Kadet Remaja Sekolah

En. Awang

Jurulatih Permainan

Cik Maznah

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

2012-2015

HALA TUJU

KECEMERLANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KRA 1: Mempertingkatkan Kualiti Akademik SASARAN PENCAPAIAN TOV 201 201 201 201 2 3 4 5 90% 90% 92% 94% 95% PELAKSANA INISIATIF

Bidang Keberhasilan Utama (KRA) : OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI 1.1.1 Kehadiran pelajar mencapai 90% ke atas setiap bulan 1.1 Meningkatkan kualiti akademik pelajar

Semua pensyarah jabatan

1.1.2 Peratus pelajar lulus peperiksaan semester 1.2 Meningkatkan kompetensi pensyarah 1.2.1 Skor min penilaian pelajar terhadap pensyarah

99%

99.5 %

99.5 %

99.5 %

99.5 %

Semua pensyarah jabatan

4.50

4.60

4.70

4.80

4.80

Semua pensyarah jabatan

1.2.2 Bilangan kursus yang dihadiri setiap pensyarah

Semua pensyarah jabatan

1. Memastikan pelajar mematuhi jam interaksi kuliah seperti yang ditetapkan dalam proforma melalui daftar kehadiran 1. Memastikan pelajar bermotivasi tinggi dan berminat untuk belajar. 1. Melaksanakan pelbagai kursus (LPS/LDP) 2. Pendedahan kepada P&P yang kreatif dan inovatif 1. Melaksanakan pelbagai kursus (LPS/LDP) 2. Memberi peluang kepada pensyarah 5

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

2012-2015

mengikuti kursus yang dianjurkan oleh pelbagai pihak.

HALA TUJU

KECEMERLANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : KRA 2: Mempertingkatkan Kualiti Kokurikulum SASARAN PENCAPAIAN 201 2 14 201 4 16 201 5 17 PELAKSAN A Pensyarah kursus kemahira n spesifik mengikut bidang Pensyarah kursus kemahira n spesifik mengikut bidang Pensyarah kursus permaina n

Bidang Keberhasilan Utama (KRA)

OBJEKTIF 2.1 Meningkatkan kualiti keilmuan/kepakaran pelajar dalam bidang kokurikulum (sukan, permainan, unit uniform, kelab / persatuan)

PETUNJUK PRESTASI 2.1.1 Bilangan jurulatih sukan, unit uniform, kelab dan persatuan bertauliah dalam bidang masingmasing. 2.1.2 Bilangan pegawai sukan, unit uniform, kelab dan persatuan bertauliah dalam bidang masing-masing. 2.1.3 Peratus pengambilan kejurulatihan sukan

TOV 14

2013 15

INISIATIF 1. Merancang dan melaksanakan kursus kejurulatihan sukan spesifik

14

14

15

16

17

1. Merancang dan melaksanakan kursus kepegawaian sukan spesifik 1. Mengendalikan proses kejurulatihan yang diiktiraf mengikut persatuan permainan. 6

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar 2.1.4.Bilangan pembentangan penyelidikan dan inovasi di peringkat institut, kebangsaan dan antarabangsa. Semua pensyarah jabatan

2012-2015

10

15

1. Memilih penyelidikan yang sesuai untuk pembentangan. 2. Memberi insentif yang sesuai kepada pensyarah.

HALA TUJU

KECEMERLANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : KRA 2: Mempertingkatkan Kualiti Kokurikulum SASARAN PENCAPAIAN 201 201 201 TOV 2013 2 4 5 1 2 3 4 5

Bidang Keberhasilan Utama (KRA)

OBJEKTIF 2.2 Meningkatkan keupayaan khidmat runding kepakaran profesionalisme kokurikulum 2.3 Menjalankan penyelidikan dan penulisan untuk meningkatkan kualiti P&P

PETUNJUK PRESTASI 2.2.1 Bilangan program pembangunan profesionalisme kokurikulum anjuran jabatan 2.3.1 Bilangan kajian yang dijalankan oleh pensyarah jabatan

PELAKSA NA Semua pensyarah jabatan

INISIATIF Menyediakan peluang pembangunan profesionalisme kokurikulum (LPS) Menjalankan analisis dan penulisan secara persendirian atau berkumpulan Menubuhkan KIK

Semua pensyarah jabatan

2.3.2 Bilangan Kumpulan Inovasi dan Kreatif

Semua pensyarah

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar jabatan Semua pensyarah jabatan

2012-2015

2.3.3 Bilangan Inovasi yang dihasilkan

Setiap KIK menghasilkan satu inovasi yang boleh dipertandingkan

HALA TUJU

KECEMERLANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KRA 4: Membudayakan Penyelidikan dan Inovasi SASARAN PENCAPAIAN TO 201 201 201 201 V 2 3 4 5 2 2 3 4 5 PELAKSANA INISIATIF

Bidang Keberhasilan Utama (KRA) : OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI 4.1.1 Bilangan pensyarah Jabatan yang terlibat dalam penyelidikan dan inovasi 4.1.2 Bilangan penyertaan dalam petandingan inovasi peringkat IPGK 4.1.3 Bilangan penyertaan dalam petandingan inovasi

4.1 Meningkatkan penglibatan pensyarah dalam penyelidikan dan inovasi

Semua pensyarah jabatan

Semua pensyarah jabatan Semua pensyarah jabatan

1. Mengadakan pertandingan tahunan penyelidikan dan inovasi 2. Memberi peluang kepada pensyarah menyertai pertandingan Penyelidikan dan Inovasi di peringkat IPGK, zon, dan kebangsaan 8

Pelan Strategik Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar peringkat Zon dan IPGM 4.1.4 Bilangan penyelidkan yang dijalankan oleh pensyarah Jabatan 3 3 6 9 12 Semua pensyarah jabatan

2012-2015

4.1.5 Bilangan Seminar Penyelidikan (Kokurikulum) yang dianjurkan

Semua pensyarah jabatan

1. Menyediakan JK Penyelidikan bagi membantu pensyarah yang menjalankan penyelidikan 2. Mengadakan seminar penyelidikan 1. Menyediakan peluang bagi pensyarah mebentangkan kertas cadangan dan hasil penyelidikan