You are on page 1of 94

EL LLIBRE VIATGER

,r,,;
,r:lr ''r!.. r'rliilstini ,., r:9.l{fii.,

CURS 2OLL/L2

:il$:r"

rf
ir'

''.

itlti r.li:i

'.

l
1i;iii

...

t1|.

i,'iI
ii,i'1

.:.|

.. I

ii

HOLA FAMILIA!
VULL PROPOSAR-VOS DUR ENDAVANT EL NOSTRE 'LUBRE VIATGER'.

($
f\

q
|
{3
"'."

'$
,6

n,n

ENGUANY PODEU MOSTRAR-NOS FOTOS I COMENTARIS SOBRE UN CAP DE SETMANA DIVERTIT.


SEGUR QUE ELS VOSTRES FILLS

I FILLES VOLDRAN CONTAR A LA


SEUA CLASSE COM S'HO VAU PASSAR DURANT AQUESTES EIXIDES!

rb

I
ffi{btr

ts*g
rS
lnwt
p

6unrn&-

/1. E RAY

,re1u-t-

uI,

vo Q{f

r0,.''ro

lk N'-

{rfl}it

')

nrtrt $u"t"fuowcPuN

1.,.*

aa

.::
I

(,
ta

. q.a
ib 4'P

ke

ll-D a.
aoJ e

'.t

Hr'n

$qoUt

*o&a-

qe \dt
*rr'' l'J'

t*-t*Vr ti'rbLuJ

ct

ts-tn p s

C'

Vn

In/wL

\ ,\'^"

tu

{$tr*t"**

il*r*,

uo!*':
|,,*tt"trhlt

Volh, c;q,

( (

ttl
L
' t'lrF
fl\E

t!

{sr'.

fi

'ffi;nri4

C3 t

t*'S*L*t' '{3 tl ert


tPF
$to,r

\2

r,

r^r.^

sg
Y

lt uNr is\$ C-L! n*:i ',( r t tl\\il). l!,,1 i . t t )' L ll rr \'.',\ \l \1r , l ' (:;,i(- e et 16'-=5T tl:.- c-qfft'iJCrttr rr:5 p(t- $fL.S cc.T1t-s i L(S t l\ l\(,1':\)t'l'\ ltr'll ! I r\ lt \ t'.1 lir -r':L)

.trs:}rs

g. cRi sn'AN

rF
{r

,f

try

a
I

I t

g,\\)l( \ t\ DiNt\tt tt t{
,r\l\

I\\\r'l , (,J't r''

I \ i \lr l1)r\t ,'\ \r( \ 'r'\ f.ii \"


,

r lt

'

\\
'l

rrl tA
(U\ \-

r.-'-'

\ \

\,,

Dci*)r

n"Ni-Tq(?

fir\{l

rJ:
\ '"rGD

It,r<1'f r Res drs;SFlt}\-q:S 3g;q'.r5i

ia{\AanA(\

OE foAr:'J

N'\o *e iFs\r-\f *ott Ct- . crrr$' tlf' .\\t 6r\\CS

q\-LstrsDRo

-4\

nsA

,------.

(o

\*y/

sxq r [N\'i!( Xt Hi) "pt\ir-lt_ An13 ;\ K{J i} 'CSCf\(\).lbr\


.i4

*5i'';.,;{ if
*11'S{;i*.

.ry

@c24@ (pge@ax

a l- "'<Po \ovl Vr:utlvci O'r:LL n"'r [-io \"t t]segnr .t s b

3.Is s

f?4"

ET Dotsg , u Mssset]
'

Pt-ou cor\Q AoussT caP Dg SErvANr\ r\ CfrsF .l_NtVtB TfVS HO Psssen Bd i De-sPRS A uL-s BoLgS

Si

A JuoaR tl
;$f. . =.\
b

ek#

L Dr 'i!" IVLEU FLOOUST @ Ireu I

ra6R

rA

It

,t r. t

l\f.

e Ln

I=o

s-lr D/t trl

t I
r t

I ?
ri +
*

I
h

i t t

rf

O-Lq tra Bc u-rrs ANgM A

LA MutrltAtrl

o "*..113:i

vA

-t-.c..o o tn
Cor-rs

t:bscn ,/

ffi .4s;"ge
(D-trE

d,ue.enr\r
0

\\

:SUJ

U',UiBRF ,'VR
a a a a a

'(glvR
,.., r -

,,ffi$ t'n ffi .' *,. ;: iwgs,',,Hffif,''l


. ':-:...,,,.: :
-::.

);-;

.,... l::..l .1.

',':..

I t

t t

t b
t t t
I rl |l I a
l'
.1

'?t*'r , lF'l

ti

'

l,

s
;.Il

. tt"l

ffiffi

'ii. : :' 1 :.r1; ,r ' ' .; ',.,'"'1,,i' t' ' '|,','i l | .


'

i.

'{)

''

PA9A, ilnild,fYAN,lliDRc
'

,.'] \

iro

':',:,; ,;,i ' ":

:'

\.F

,i

HF
u57

]*t"

ll0Ul[*,

FoNT$.

tr ) t

a a a a a a a a
a,

fl

a a a |r a a a a a , a a' a a
, ,
o:.,

\F\"

rsuru KiMffiqt
''

&ffi,b,ffi

q#

#,

T'onNhs

.-.

r
a a a a a
a a o

ALE

) AIUSR O

rrhum:rur;,
: -lL '(l:[
]

I |r I f''
D D

stiF&

rl

I o I D t I
o
oj td

'"."1

f! ol
at
a
t,

.A
I

,l *l
t{ l, ':' tr ti -.\ \
.

la tr,'Y

*l\

J J
b

II

.44d.

.:jE+rr{&Fffi'#ff

.lliikqr
ilri:flI

rllltsl fSr{rlfr,

'

se,

il i:

'riq

1
ii'lry;
rr

iru

t,
W,

ffi'h""
H'n* g#csylf
.

Dt' Frr?ru
. r- .^. ]-fl

Taio

Ag{D

c[:'

c <L&E

ItUs

Alut

.s

'#'Hh" Fores PG tYmo

D6t {Eucrrm

Egric Cil alg Atkg- ,

twffi

ffiSqic

mg fl'Re

";

rS
"t

-i"l
'b,,

+-*'

ASB -ffiT5

ffi(t

gsrrc Ng

tit'

offi*fn #
r)-* '\w
ft"

g'

I
]j.,.....4r

a a a a a

6. },l^G i
j

{ r

r ! rD |l

F{

,/

j-I

--

l-=_
l1.I

l= i
L
-**

|,'.\,_

){';f',
-,.\

ryn

:.s.* #

fi

;.,:Tq *._.:-

4 t, ',:""1
,

f,,.

f t,*".t'i :,
r,:.-

",,
i i,,.-1;

,'.to),nrl:
:

...

..

..

,"ift

$"]l1
..

;t'

;r'"\

"\\'t

.. I.'-.

Mh

Meueu

tt^u- A@-{\at*eaL' rQ i wrao t^r ?"'col[ -;; A,vz be el e^* u^d"e&

Aqi eoFe* ce\eb*c,- ,,#'*

uswi'

-T c'^"^;Q-! :-) 6at^t e--T-\e'^ce

"

' e -Boa

ffi
Mmd'

h&tll#)

WN

H##*w'e e
M""A*,\i'"o'.
MolcxuquQ'*
Cu/\@/* o= c'I"t"o?a.e-U,elc.-, q,^re bol!

rnoa

t^ .l t-U" C*to P*" "t"tl

tn u l*

lo'.ta,t-J'.'

rrner-

mera ioe

%+

Gatzry.eo

t-

(* '1*qpa'ftn#hb

4,Ft*t- U ,o "!. + 3,*(1. ,nltJ

urft * x)puz-:)

dffils,

ffi teL

d{b.- T-os-:1.

Faern cde.VnP"-

3=3p*K &

o,\

,Wfu

fvtnLowYt-

Xar'^'-l-a'

4, Voier^s-

@d

.ffi"u

a,a,rr,rre (rne,-t hrr- ),)rtl\ e-cad,lt *

cltta:'ll

T>ior]iwr"ot

,\-

;
L
t

TiVWt"\"ryYroa qL

S"Al;

vtoffit coi rn.

'E4,

'*tfu A.;';;|'LL

t ^ )'tr*n 'o-, ^ "r;in^^

v%\ tr%*

ur*A

'fffi

tt bo'it"*
coAn- oeqodoaAlL $;""dt u^ ' it*- A^ qry

a,ltarM

F"-,k,.-Y."

fulkP#'-1"* i
^X"t. i- a-Fo-0,.".
3lr*""Geza'

ffi,

@F|\4eusu

MAMA

8n e\ ffnerl gelw'---{"n^-J &-Ao^ts A?n6>n,-' Jdo

},o""o'" L.
.W\P-L

) /LLv\L

/U/'L A i po

pc,ta*

Qpe %ra*.1

l\\l-'

^fuh
pc^r:r;)w

Uo-rrn -tA'-

d;l- '"*;"1 -

jorpnuccl{ P"* tt"";


Ltt

^un \rr/&
{oeL

(g.acL

te.

r.oafi^- qtLrnrrru-

Gd.\g )va'.x^

ee',\. /'lpo o.gF4dc^

f.^dr"c r% .t-\J

r*"Li-

*Y" ar""o.-Lla tl

Q* &, ua vinre o[ -o* A\"^, ,0. /t*ll,. tAI J. Nsru,


.,-/*
.

ea nebo&]

rroo@

lll

'

'l
.

.''l
. ' :.'1'i,

,1

ii 'r/
l -

il

ll )oc el tete
YY\AAO\. (t

-\

CK

ALA*!l

4* lWu*
o

cilffir/.",5

o"m7vw
F o--'4s-.* ffi H) )

\_=ffi) ,(",

8. keiRn
trl ol^ scc

Yret'ull
^
to mu6\ Jh"t\ta
.
-

Vss ,ese,ie f

Rl.
Q.tt

/e nosfue

L'ftg)en

rnoW

e\;

o-'$

"'o\ui

It

^a*

Q*, f(tCV6' gast6',, dr*"' T i*

3"{, er pauer
LO
F--

qn;;;{"#F

fila"

gor1

fr"rc

-{

cun,

lhlt

c6, fo -

c,

. -(oc vYto' di fuof a"

,*.,k a *htr,* i

yrr/c.J l'".

Ao. q,

An

r R

(' (\ \ c\

'f re/)^reU-Sd

f,qn ,fj* i -(ar ne. 6- uT ia,r l-/

tl

U Li c i ^ la rYa'( "' /,,rten

rn'ag t^45 Cn Vt. ff;ptp

mal,

nJ

I cv 4r

i"

ct'..

(tqr

s$t $*

rt
\,

uf

6or,

no'

G \e-

1.\c"\jo.

*Do'

'

ti

'Pr'n, ,:/rrrl., iqr.

)'- u ' tr"-;? lrv', lafl6',ru

C tj,t 2.,j i'<. r,q \"r-;

?..-

q.

Ai NHOA

A<.,

')

f\U

c r\ r.{r} e [rbJ PADA 9c 5 er-t6u 6 . cAP


G

St

osc+q

e--r
r {?l>--l

J ,\C i Slv: g;L l''trft'.t L b'o gr-) ArZr \DJ,}'


$-ue
UoUir^5

AL

t.to'Lf

T
e e
E
L
S

bR , NDP\

t $ct C (J\tr> Lt\ \'{ev\

iL{

t
I

LJ

CI

g
G

T
A

FT\)e
Ur

i l)-TJ E;

^r

t.1 \\

4P(^ i r.r's R<,.sq

,o

Tu

Y
1-

a)

rJ) ,Z Lnb
L\ y(et tex
\.LeU

\h{e) [>'i'tr 6 b

4
CJ

,t

\9

_<

t
C

.t tlc+-t

NNTi)fLG'b B,l

^) -l\ .{- el-i$ Lo.-LO (o (Fr(L

CAStzt-n AfA b- LGLG

'ri'r 1qle

6l

N66N$6$ rtorT LCs u L'L-ee>

\)G

SCL,

4o.
{"lllrdt

i
e

sesc.

t
s0

Lsrn
7--_J
do

\..

'q
t_

s I

#8"
.4 ':i

.tb\

A,onE

ft c, Ltq VYre

rnrc i ?)o ,

ELS D*ies. Lr+ ria , Ls cofrruts i eLs 1LEv^s


6E
&Vfr rus.

frNftK
r+IYB

-t{

u''ni

vP

fr

VtCt..L
Meu
;

rD

, Yfod \5
4.oo
^S

Ge,v .. .. tt

Gerro

B f ss-a
FFAN c sco

TftIB.

l-(ru cfr

^J^ a rurA

f\)ItvJ

EAr

-T \r fcilJ E y 7
o

Qual s

v-uos

erf

N', |fe

N/

4!:-^.

4'rtc
{lJ

uNR trnrr\u\+ lcoll ftBri

sT. ilU

bJ

ss o

eIE- . ry:E'-

q
AJ'

To'-Tsz lrE ru05

fts Esrelr Le
-.

Ar
AJ.

frftrc, o.uv No Li 6 $-@r4v) lx?

LES ?oTos

e s

ct

llJ'

v(A
lZEu

LN
A't

CO'
R

C KO

se* t*E

fnio,
u ienrrel

vL

CRmvru

rB

Gv

rvs

aOc.uEN

tft;?
*\'tL

Q".t
Q*,,g

i rvtrvtt ftrz-ri sr- e s

Sorll.

ry

lt\I

\Jl\lFl

Fta-aI-tlr

t]a-r-LrluaLa+

YntftLs@vs

Eq

cortENf-vlY
4a

FER Qt Gvruvs

Cos ETes./

Cott EELLER.

5 | fte

Ly',*"*

Urus

AG rz-PpB

ftuaeulu

ALE
Ret,gLLD

REs; bvncio

gh
F7,xr*

iere

?v r.

T fLAu f?g t-'os


M'M'l q#s'
.'x':., *g\

r+ -rofe

GVru &Prlu / DF @u"c sE/Yp@tr ePftE

NE/Y

4GvNt

cesD

t- rer-e
4

FGft\ ttsLO

'RgNE

Unt d., err


*\'*,i-*}*lr"q',.q
\

14.

RoA

14'. q.ffi/'Clgp,* {41 ;*'i':i '.- l !, ;.,., '' ,rir6 'e4, "$%ffi,tt' ,*- ,l "'1

. i3 ,}i l.P" .lF r,ni


,

"S'

fl f

,t ,,r1

/;

7r<

"v
(.

S,,4 JT,CL d\- +A^'i

r'j
1

t_

E!,^^i;',t

eryu:E

qtCI**e

\;.//

ortQ,,

&'osttl

42.. HancOr

4 Mit$

#kANJA

AbA

T#TS

", 4* 'r_:,,, .i'

flir
. *'" !i:':

"

'^ t,ol''

$'"{h
I

';--;'.-*' " " 4

An.}g

',1J\ M i-T

t a 6L

l'L't rttl

:, 'f-fit{')
A I I'
F 1&\

("/) li,.r

tfl
(.

t \,J
1

*'"

..;l

ii

s'l ryl
'
d*l

tuJ

A,-f

lt

-J

H& -1e#s

Mff

qd

c>
,,'.vi

\\

,''-\ \

#ffi

\\
'r .t
.l '

d"t''#

.:'

.* -it
-/,' $.1

:4i

,!F'. fi

"

,.

'.i'

!:,'

r,'

:i,,

.!

'i

, i

S , li :t

fi. ' il s :
tl

.'' !

l ,# .{

l r,,

\, i ,il . ri i
I

:.1!;

;ii
,
,;.

r,i,

i,i

q/
{\

d L

t
q,
.

q
.[*n*Li$SMdi*'{Fqt':M

,lg.
LA CATEDRAL

or

^y

DEsANTrAeooe

i
I

CO^,IPOSTEL.LA i

LA MEUA ruconn RUs 4L RESTAURANT

"Plou poc, perd per ol poc gue plou,

plou prou"

JUoANT AMB EL enel.

OBRI

T]

"A dRUA".1

r-A ToRRH

n'Haculrs

L'TLLA bH

"LA T"CXA'

L'ALQUERTA DEL OU.

L'ULLAL ue

u'esteNy

'd: '.

.r' ;-i ;, i. I ' ..-. ' llr: J^ '

CELEBRANT EL MEU ANIVERSARI

EL DEL PAPI.

,,

eu

urvenrrl )

s pnrrrunnl

\_:
/vl.A6RADA
)

EN6RUNsAR-ME

,lt{

AbRt dr*

Co/v
;1'

&h G<aDA y) R\-/A(


#t

*1

:i

"

a
(

-\

QUJ

Mb^
re
/OAA\C

rt.

Qra Bot//c ,q'pa eoeotr Aeae

:_

b /0/f DC ,gets / ,&

A /t/(a< pG4 *,DAL /

pA ,U%:<
</Q<
56;<

brr3 s ryGl-s /AAS ?ua pscap., < ge t% PC Surs< .g<(S


.

A IJAI>C UA|I AUA4 AL

.
cF! \,
o-

',lr'

::v.

\
i'

HtPa aluta FI;@2r /7S


DPA/.jULT. S,U ACAAT- A

t-6srA ? sz/c 6reJNJ7 C c8(r&,

[ H6t$ fo cr

Llb Ce
fta.J oall/Fazlr/ rnJ (a .

A tA dua 0 q.5 erTtc fu1//Y/r'(I u4/ R9A( e7

DIIJ E A C/J/,?A1AA /rtw4nL vA lS 6f vl R D/5'Fr26BtT brrB G s Ha_g <asl4/S

6 dut rrcs /t'o, aoDD Pe ro7 &g coPs ,2l

gcww\

p/Mnr.ae,

JA efTlc

CaT\/r

&c D/e cl(lG


qr6q4 re< u- HGq // (
'u \t
-.-'t-

A
-

,*+bd +

L) lae\

tA ff' a )Jrhl4

AHG S]6;ex6rETA

3.T

Nwq _//

45. 6AoRit

N,N'"JVf.i \

L"-*5 \* f*"9
-K)-

.,;.' , * Ci,{, --' -trg

1#'-

'(

,ft

/j l-,I

(' ',) ( r- -., I r,


I
r

r I

{ic,

()L\ r'

r!r),
tr
l, i '

lt'*'
\'*'==

q r\ \,,
)r-

\-^.-t \l

. , \-.-5

tre

OosT,A rrN -R\ teeA

v
_ CsTou
)

*I*o-r.
ntl-*J.*
i-u,tn-5

o[tt

c\- ,t;

P."-*

\,', I,{ '} ^{

\"'\''"
( , I I r\
,

, \,

rir rr )

4L. SAr/ruer
D-=..q.t^s'\o
\

e-\

U\e,sno <r.\
(-c-r.rro.s

rcrl

Ccccr rf\ cl(rr

i.:"{d'

-.?;i *Ja

:::

'*5r: 3,.::,:

rt r*

ffi

co4

,)a

i 7'r
5;i
3-.

r', c

,t J

-t)

Cqrrn\S L r.scros \ ..-i


-.1

!o

\q\'\o

'

.--

o f\

ln \
\
q-

\ fr\

q n
\

\ \

N.1,*..

"\

c-s'.\1

les.oo,,:os.\o
rn'..
\rrqs

c.'o..

"t..**.\q.

,l?. floRSA

?p
i

( \V/

N tffi"(?{il}*ttl\\
11

,f,i:i'-yor \ALGY,:*'^uo'=:
+Lw
,

v'

z\)

*'-l.o*:.S t '^- "

r9'

e,

o.ooN

,$t

*{rffen
--t-W

"bY -.Yy' t'

^o (V' \

"D" *rp o

***s

'(
'b
+q

," s.

i:' $F 'tr

fr.ar

i ve
So

Tt)Muo

"ffi

,$

tN o-s

lon Et

ra\ pLo

lw

olvys11rd
ratt48'p

fut MoS A

rrvo

?otts

,
'

,?oQ rurlr'

"'1

,.,..,"*''"

-.lr_ r^t vtrNo H.os esra,o F t, R ^leav1c N u/u g?A I laaa bs ruruo; ;
tp
t2)

VE

i2Ao

e.oAA

-t;

*"---::

.-'-#.i'*=,.-

fll

t- r''\;*e

Nr,^* fr PltsArz e.L D' n n A CtvpAD Dc


LA3 CtEtctAs ^/ /neuer
ffi

o #a
;

).a -'
l. t,

'18.

tGui,

t
) )

4q. icene
---

s qris6 6'15 q'I $,t, nQ Dt gETtnnQ i tnn 6\\bn\ \


(5-E

50c aqe\l

crn rfrReu

LL MCIN $TL \n o\ cv

cnF Ntnwfn

('r, l' \t't\ S r i ,l rn /) f")+)


r--F

;t\l 51O

LL EQ CT

q0lfi

Ft

prM r$E{Gil?.

,ltl

/-"t

_*

CoW La rql QR FAilh \ L j :L -\t nrruS cresli SLnrucB y cnRLP Qvt )t'toC rrRLuc-i4 eN Lg q', scln,R DE n * r*, to cS sA DEs t'RtS e s p o nl
n

sj_

ESl t

11

CURr

Ceyt)Lfr n0?uR. 6-uQ-MDruA t )^ app- Qnsqu ut\ 0iS frs51rlsi i c z Ln ?ln13B \3


5
Dil.\DR-

BSi

lic

Y(

d:'"J

\-

i 65fC (-a Ln T u R R(t, Coul LF) tu F) 6CRm RN H q"t LoT R .*1 nL S-t HCq :\) EL (Lr f R D E R f E eofn QqcS
85
o-)

(.

It ;
D

I I

t
I
a

t I
) )

ftAft r\fr

IEENF
/-@f

,,\., t1",7; \\l ;- .: ;'flr i , fl -., i .i:.:. qo:r{i:.,.l-1,t ,i: f ._.; }:i r.l; tr i ? c,f,,\ \:,' \ ,lr:, f 1 :; i {.; i t:: f'l [i: " f.'" t) li.r- l r:: f,l' i ', .i't ;"i 'i-,:: *;-,;t "n ffi;.t- lu; Ll^l: ; l'rf". 'v ?;; 'i':,',* *'j-- 5 "* . "l r.- t: , ";: ri*'..l |"i \". ? , '' 1 {: ;ii:, ..' \..'\'\-.tr.j:t' : {i ._l i . , :
l

i;1, !' ''.

it': t'- 1 l:
q'l

\1 ,':1" jr:

tr'l'

'l-

, f--

[:

]-

JY^:

' llt

t'-:

.'.t
,l

t.
I i.- -"

rl t .1 ";
I

i
1

\
I,

*1, j r.i r\p"' \


H.

/'

"'-'i'

trt.
':.i --.,

lrl
:t,i

'

o"! i!

( JK

r:ti {n

I \.

i i r.-.!

b''l

r :,:,1*-"

.fa.

:,?

i"

i***r*-,
i

\
\
'-^u)

I
I

\
1

ruP

t,\

lt
) )

.?O. FRANCCS C
ENGUANY HEM YIAJAT POCJA QUE MA MARE ESTAVA EMBARASSADA...

-rr

..ITENIA

QUE CUIDAR-SE trOLt, AlXl HO HEM DEIXAT PER A ALTRES QUE ANYS. ppR ax vos coNTAn rm QUE HAN ESTAT ELS MEUS DTYERTIMENTS AQUEST ANY: A CASA, M' AGRADA PINTAR, VORE TA trrrvtsr,ucAR AMB L'oRDrqanon..l

CUIDARAMAR!!!

tIlT:' \ fr

ql

I'

!r"I$r

L La$-l

,\-l

AIXI DON(]S,

UNS HEM MOGUT PER ACI PELS VOLI'ANTS.

A CASTELL NE NUCT VAIG PER A CELEBRAR ELS ANIVERSARIS DELS MEUS COSINS I EL MEU.
CADA ANY PER A CELEBR.AR NITYELLA ANEM A AGULLENT A CASA DE [A MEUA AMIGA LLUM.

i,

#rAns pER L'AGosr soLEM ANAR A cIurAT REAL.

-.,t.,ALES LAGUNES DE RUIDERA A UNA CASA QUE HI HA k; AT MIG DE AQUELLES PIANURES AMB TOTA LA
a.r44'rt

1,1

,.i

"

AIx Sf, AQuEST ANY VAIG CELEBRAR CARNESTOLTESAC A DAIMTISAMB ELS METIS COMPANYS DE CLASSE. CASI TOTS
.TAMB
DTSFRESSATS DE SPIDERMAN. US ENSENYE FOTOSD'ALTRES

ANys AMB LES MEUES cosrNns A DE RUGAT.

castrrr

_-1

I]I,S CAPS DE SETMANA SOLC A.I.IAR A PASSEJAIT AMB LA BICI PER LA PLATJA AMB ELS MEUS PARES.

\{OLTS DISSABTES ANFM A PORTAR GASOIINA A LA BARCA DHL MEU PARE PER A QUE
DIU,IE{GE VAJA PISCAR. I A L'ESTIU VAIG A LA PI-ATJA I A LA PISCINA A ITIGAR AMB LA MEUA vdlxa OLIVIA DE VALNCIA I AMB EI- MEU PARE AMB QT-II M'HO PASSE MOIJ BEI A MS A MES AMB ELS MEUS COSINS QIAN VENEN A LA pLATlA.

{r:.d.: tl \

#'

i:
{

\.

?r\StsTJ'uAiG
r.

Apft

21. loseP
B, oA Se R-

t,il{o uAio ?fr.sAa- otT


Oir-etflTi'T
"

rr i 4 CqrSftl (llc ;l-t' L d'

+^

.t
,

.1'

i-ic Sntriq^ry flts


stt'

c"o

cc) fi

LS

-"

Lb,1iLA

ffigauvn""

'S]-A 65 ln fte":6

GC.ffiA',QA

t:CA/rS. -

(\
0

l\'ti- ur'LrT ,q unlc+ ffrr+fi ,t /b qhsfiiA o LO ILrn ontie /.tAT / B,ti6.l.r,'rY 06+ 0X I"^ FftpHrTAufA,& ; t-S tlS f1q.lts i' iLrAr/ , uh{-e*r t>:'yLt+,trt A uA} T^)4 E 6e\'(flN4a, tfr #- Jo tt Gltoetb,uAT- , -

/s

sHA,A

0e

tl

ull

J"nL

frrco{

'',,

(s't{

( brP
f,ttv.-v

4* 6- * zttzl -Vnu'A /*;w\f :j---#-('/''s 0r

'\oh%rY \\\trY'ev.a

ftnAL (, nA u'YiL* \ /ola*{ I / tu' "''vt'u' lWte Tl' Ll,1' t i .v// , l' v 4 fl sn /I:tt'/l ll[, AfL sok, trl'fie)
7:uTg tJ

-, X rYtQ f I reJl C*l r) l,l


f

(N
r

, df',UUh,

Pr /)Edri;

.r6"t9i%,t

Frv, / frt{,ffif 5ilt'V5f 6L cf W tfrynt* Pit:* WL t V //,. ,&*'{rt' 5a Ws'( c*uArr 'ToT (. h' {h;Xf ftnl
A7'*u'd

wJ N( lt lb4tli A

&t

A*,

Et,

t\ dt ;
,

h,t-t fifu'y, "k,_Agr.t _fle/y


tr lL'r6f..

c,,'-yg(/

A*G

-2c4fu 0e
kAHifL rrS A^E#. /s gLSA ; Rerre / &., erTX rtr0* a

=ffir\ p\ont, i AtL{ fis*f slary g 6,nA t,$tux4 ?ocP wL A Lb HsdrS tSu6A^rT @ ets 6q$sm'' i 6,nr.f 6.{s o.,e{S F ( e*ttr-nS 0otJbFT Ae ^leqA
CIDArsfi

6i..rSu* Gr-t -(et. oe[s J"tL .tl\3S

bts geecs SLR\['"1 S$bgt (' Bb!",'STt-* A6,lf*LA

OtrJ 6uLu, A("{RA

stb ffi

F,ts.l

a ll

ft

,a-

r-.

trr:L$ *ittI; g[S &i5AW.\ l+ IEtLt.*, ELs {*J-Jf lr A l& f7a';A


Kc

i wsr

l*t; p6n'

-LILDc.-.* /t c*/ (r tefdrlL

U$

th tti| ;-'N C'b;& d frar, /t'' th,A Lr l-flt/\ lA )ta',* @{nA rrF' ers / CFrT-t ./b l x,l.t/ L t\tl t
t ,

6sT6{ CehggRnil
ET. RN UERSRI DE HEu, lB sGRe \10 TRtt l Q.

. AtuDReg Hiln Eoc PfyDRcu

i i

HAL

wtr Q.vo
sail,

y"q

?oR 4u,6, FRI6.


63T115 As

r{6us conPnuys
vnNerRgs.

Jo $oc' uN 654 16r, w


OStoS.

ilE

3,HR Ugtgd T0TS 6tS

quE
UIS

AR

rjR

dt
h:\ 6$rBH 6,
oRoPete 6)t
, RpRRTRN6 uT

RL DrA Sg 6vAVl ENS VRI'I RNRN


UNS

D'urs Ailfcs DE Chsrgto,

R e HUUTH uYH, TETA H6S CH L

'rRES RHf

QvE eL UfR

D' NEAWs.

b
ir
! ! I
It
D

ro

la

ir T T 3

a a t
a a 3
a u

a ?
a a a J

,
,

F gSTi TAHIA ; R
Hu ?RRE
5ERG|,
NL
i

Evp Ril B Ln |48 ', HSUR r{ NR F, AL


uuL

t,

',efln t ttv a?e HatTl

t
)l'

gu6

t I p
I
t

lr-

nei
ts.t
6s

lg

NHB

t{v
Rl,ll

uul

q\

-tb]
"*
;

ES E U\N DE
5ERGi.
6ARo\gS

ESt6 E Ui, DT A l{ot


R

FEr,i6,

co$vNlo',

ou6 GuRPfrs I

HiRn Oui,| ?RStlS D9

. t!

D6 tsnqA

|l
.l!

bieao

i l

a
t
t F IT

IF

a a

't) \ \J

t\

( --F

\4 \ (\ t\)

5'o'/ 9; co RlK av; E>rcY Erll LK F/ r\v G5"r's t/ ucftu

,\) \ .:
\

\)

e \J \i (

\\t^
\

r{N

i\

St

\v
.\\ (----- \

\$ \
,\

VsT q-^v'

)s'i \R-

I I t i i t F E
F

t F I

tJ L/5 TFtcns

or &ry'

4R g RAK

ri
E/[
E

L CutlPGntios

,4e a

LoQ

t V l,' rut

.r0 06,,,'A'| uu
n,

IJ

l'v"

''"')o'
rA,

'o^Z
l$
IF /'
\i

[,u$n

qr