BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

INFORMACIJA O MIKROKREDITNOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 30.06.2012. GODINE

Sarajevo, august 2012. godine

Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.06.2012. godine

Sadržaj

1.

UVOD .............................................................................................................................3 1.1. Podzakonski akti Agencije za poslovanje MKO........................................................4 1.2. Trend poslovanja MKO u Federaciji BiH u šest mjeseci 2012. godine .......................4 1.3. Potrebne mjere na nivou sektora s ciljem otklanjanja negativnih efekata poslovanja..6 2. STRUKTURA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA .................................................7 2.1. Kadrovi ....................................................................................................................7 3. ANALIZA FINANSIJSKOG STANJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA MKO ............8 3.1. Bilans stanja .............................................................................................................8 3.2. Kapital ...................................................................................................................12 3.3. Kreditni portfolio ...................................................................................................13 3.4. Ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope na mikrokredite .........................18 3.5. Bilans uspjeha ........................................................................................................21 4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE .......................................................................................23
PRILOZI: Prilog 1. Prilog 2. Prilog 3. Prilog 4. Prilog 5. Prilog 6. Osnovni podaci o MKO Bilans stanja MKF Bilans stanja MKD Bilans uspjeha MKF Bilans uspjeha MKD Pregled doniranog kapitala MKF

GRAFIKONI: Grafikon 1. Grafikon 2. Grafikon 3. Grafikon 4. Grafikon 5. Grafikon 6. Grafikon 7. Grafikon 8. Grafikon 9. Grafikon 10. Iznos aktive MKO na dan 30.06.2012. godine u 000 KM Iznos bruto portfolija MKO na dan 30.06.2012. godine u 000 KM Iznos kapitala MKO na dan 30.06.2012. godine u 000 KM Višak/manjak prihoda nad rashodima MKF, odnosno neto dobit/gubitak MKD za period 01.01. - 30.06.2012. godine u 000 KM Prosječne ponderisane EKS na kratkoročne kredite prema izvještajima MKO u II kvartalu 2012. godine Prosječne ponderisane EKS na dugoročne kredite prema izvještajima MKO u II kvartalu 2012. godine Broj zaposlenih MKO na dan 30.06.2012. godine Fiksna aktiva i kapital u odnosu na ukupnu aktivu na dan 30.06.2012. godine Ukupna potraživanja po otpisanim kreditima u odnosu na bruto portfolio MKO na dan 30.06.2012. godine Portfolio u riziku preko 30 dana na dan 30.06.2012. godine

Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija

2

Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.06.2012. godine

1.

UVOD

Zakonom o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/06) (ZoMKO) ure uje se osnivanje, registriranje, djelatnost, oblik organizovanja, poslovanje, način upravljanja, prestanak rada i nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija (MKO, odnosno mikrokreditnih fondacija (MKF) i mikrokreditnih društava (MKD) u Federaciji BiH. Nadležnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH (Agencija) nad ovim poslovima propisane su Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06, 59/06, 48/08 i 34/12) i internim aktima Agencije, a svi navedeni poslovi obavljaju se u okviru Sektora za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija. Funkciju nadzora MKO, Agencija obavlja kontrolom na licu mjesta (on-site) i analizom izvještaja koje MKO dostavljaju Agenciji (off-site), shodno ZoMKO i podzakonskim aktima Agencije. Izvještajnu osnovu čine kvartalni izvještaji o bilansu stanja, kapitalu, kreditima, rezervama za kreditne gubitke, rezultatima poslovanja i drugi izvještaji o pojedinim segmentima poslovanja, te mjesečni izvještaj o kamatnim stopama. U toku šest mjeseci 2012. godine, Agencija je nastavila redovan nadzor MKO, a u on-site kontrolama je kontrolisala 50,1% aktive cjelokupnog mikrokreditnog sistema u Federaciji BiH. Kontrole na licu mjesta (on-site) obavljene su prema utvr enom planu kontrola ili prioritetu, u slučajevima bitno poremećenog poslovanja MKO. U ovom periodu, Agencija je posebno nadzirala kreditno poslovanje, odnosno upravljanje kreditnim rizikom i rizikom likvidnosti, vanbilansnu evidenciju, rad odjela za prigovore i žalbe klijenata i jamaca, obračun i način iskazivanja efektivne kamatne stope, kapital i poslovanje s doniranim sredstvima MKO, uskla enost sa standardima poslovanja definiranim podzakonskim aktima Agencije, te uskla enosti sa ZoMKO, Zakonom o udruženjima i fondacijama (ZUF) i drugim propisima. Nepravilnosti utvr ene neposrednim nadzorom MKO obavljenim u šest mjeseci 2012. godine, uglavnom su se odnosile na nepridržavanje odredaba ZoMKO i provedbenih akata Agencije, specifično u pogledu formiranja i održavanja rezervi za kreditne gubitke, a posebno u slučajevima ponovnog ugovaranja kredita, neadekvatno uspostavljene i vo enja vanbilansne evidencije, neadekvatnog obračuna dospjelih i nedospjelih kamata i dr. Dodatne nepravilnosti utvr ene on-site kontrolama MKO, odnosile su se na kršenje Odluke o ostalim općim uslovima za poslovanje MKO u pogledu propisanih standarda Agencije za poslovanje MKO. Posebno je zabilježena pojava prijevremenih otplata velikog broja kredita nakon čega su u vrlo kratkom vremenskom periodu istim klijentima odobravani novi krediti za iznos koji je potreban da se zatvore dospjele neplaćene rate prethodnih kredita, s uključenom provizijom za prijevremenu otplatu kredita, zateznom kamatom obračunatom za kašnjenja po prethodnim kreditima i provizijom za obradu novog kredita. Navedeno postupanje, s obzirom da se isplate i uplate kredita obavljaju u gotovini putem blagajne, predstavlja jedan od načina da se ovakvi krediti prikazuju zdravim, iako su prethodni (koji su bili predmet prijevremene otplate) bili u kašnjenju, a što bi u slučaju ponovnog ugovaranja kredita dovelo do toga da i takvi krediti budu dodatno rezervisani još jedan izvještajni period. Na ovaj način se tako er izbjegava otpis kredita i dodatni troškovi za MKO, a problematični krediti se prikazuju kvalitetnom aktivom, dok istovremeno klijenti postaju prezaduženi što vodi produbljivanju dužničke krize.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija

3

Većina MKO izložena je pritisku konkurencije kako od većih MKO tako i od banaka. 9.38% od ukupnih bruto kredita. godine U odnosu na kraj prethodne godine. 6.2. koji su u odnosu na isti period prethodne godine veći za 12%. te su mnoge manje MKO suočene s nedostatkom sredstava za finansiranje kreditnog portfolija.1. što je 1. Odluke Agencije za poslovanje MKO 1. što je evidentno iz iskazanih vanrednih prihoda na kraju drugog kvartala 2012. 4. Mikrokreditne organizacije ulažu više napora u naplatu potraživanja po otpisanim kreditima. 2.06. Odluka o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za rad mikrokreditnoj fondaciji nastaloj promjenom oblika mikrokreditne organizacije Odluka o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i drugih saglasnosti mikrokreditnim organizacijama Odluka o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za rad i saglasnosti za sticanje vlasničkih udjela ulaganjem i prijenosom imovine mikrokreditne fondacije Odluka o nadzoru poslovanja mikrokreditnih organizacija Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje mikrokreditne organizacije dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i rokovima izvještavanja Odluka o visini i načinu formiranja i održavanju rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite Odluka o ostalim općim uslovima za poslovanje mikrokreditne organizacije Službene novine Federacije BiH 27/07 27/07 i 46/11 27/07 27/07 27/07 27/07 27/07. 1.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Uputstvo za izračunavanje prilago enog povrata na aktivu. odnosno odlukama usvojenim od Upravnog odbora Agencije i uputstvima za poslovanje MKO usvojenim od direktora Agencije. 2. godine. 8. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 4 . Uputstvo za izračunavanje ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope.2012. U toku šest mjeseci 2012. godine otpisano je 5. 5. 5.7 miliona KM glavnice. Odluka o naknadama koje se za rad mikrokreditne organizacije plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH Uputstva Agencije za poslovanje MKO 1. godine 1. Uputstvo za izračunavanje pokazatelja operativne efikasnosti i Uputstvo za izradu izvještaja mikrokreditnih organizacija. 46/09 i 46/11 27/07 32/10 46/11 Odluka o uslovima i načinu postupanja mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta 10. 4. 3. 3. godine zabilježen je blagi rast bruto portfolija MKO. Podzakonski akti Agencije za poslovanje MKO Poslovanje MKO bliže se ure uje podzakonskim aktima Agencije. 7. Uputstvo za primjenu Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite. Trend poslovanja MKO u Federaciji BiH u šest mjeseci 2012. krajem drugog kvartala 2012.

uslijed negativnog trenda poslovanja.06.godine Promjene u 2012. te posebno doniranih sredstava.199 24. Pokazatelji kvaliteta aktivnog portfolija MKO Uprkos blagom rastu mikrokreditnog portfolija za 1% u odnosu na kraj prethodne godine.2012.877 25.550 20 25.06.322 1.633 5. pregovarati o spajanju ili pripajanju što predstavlja važan korak u očuvanju sektora. U cilju preveniranja i prevladavanja problema prezaduženosti. Suprotno stavovima MKO u Federaciji BiH. te opće raspoloženje javnog mnijenja prema sektoru.678 466 8 14 0 460 141.848 1. te kojima je uskraćeno povjerenje kreditora.607 Za MKO koje i dalje bilježe pad kreditnog portfolija. godini: novi otpis (u tekućoj godini) naplaćeno u tekućoj godini trajni otpis Saldo na datum 30. bez multipliciranja subjekata što predstavlja najslabiju kariku u većini institucija.536 20 25.671 4. važno je. ekonomski ambijent.655 101 75 3 2. u smislu održavanja supstance poslovanja. nalaže sintezu u okviru sektora putem zajedničkog osnivanja mikrokreditnih društava od strane više mikrokreditnih fondacija.975 130 139.856 1. prezaduženost i preklapanje klijenta. posljedice kreditne ekspanzije.856 1.148 2.050 133 141. Vanbilansna evidencija: Potraživanja po otpisanoj glavnici i kamati u 000 KM FIZIČKA LICA OPIS 1 PRAVNA LICA Otpisana glavnica 4 UKUPNO Otpisana glavnica 6=2+4 Otpisana glavnica 2 Otpisana kamata 3 Otpisana kamata 5 Otpisana kamata 7=3+5 Početno stanje na datum 01. te naprotiv.2012. rezultati većih MKO prema izvještajima o rezervama iskazuju pogoršanje kvalitete aktivnog Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 5 . U proteklom periodu. a većina MKO svoju šansu vide u osnivanju društva od strane jedne fondacije čime bi se multiplicirao broj pravnih subjekata koji se bave mikrokreditiranjem u Federaciji BiH. godine 138. ne predstavlja ambijent za multipliciranje MKO. Na taj način bi se olakšao proces ulaganja u mikrokreditna društva. zasićenje lokalnih tržišta na kojima posluje nekolicina mikrokreditnih organizacija.289 5. godine Tabela 1. Agencija je naložila MKO punu primjenu propisa o obaveznoj razmjeni informacija na nivou sektora i Centralnog registra kredita CBBiH. Dosadašnji pregovori većih MKO u Federaciji BiH o osnivanju zajedničkog društva prijenosom imovine iz mikrokreditne fondacije nisu dali rezultate.01.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. većina MKO je uložila dodatne napore na primjeni praksi odgovornog kreditiranja i ostvarivanja misije i ciljeva mikrokreditnog sektora.772 5. Grafikon 1. nemogućnosti dostizanja postavljenih standarda. te poboljšao segment korporativnog upravljanja. gubitak tržišnog segmenta.2012.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 6 .3 miliona KM što je 41% od ukupnog kreditnog portfolija.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Portfolio u riziku preko jednog dana kašnjenja bilježi značajan rast (za 4.81%. dok od 16 MKO. dok su tri MKO iskazale ukupne otpise ispod 15% ukupnog bruto portfolija.42 procentna poena).3. menadžmenta i ostalog osoblja MKO. kao i povećanja kompetentnosti upravnih odbora. godine. neophodna je za stabilizaciju mikrokreditnog sektora. 7 MKF ne zadovoljava standard Agencije u pogledu rizičnosti portfolija koji mora biti ispod 5%. Grafikon 2. godine kreditnog portfolija u pore enju sa krajem prethodne godine. omogućiti efikasnije korigiranje uočenih problema u poslovanju MKO.74%. omogućiti adekvatni instrumenti za nadzor poslovanja MKO. na 3. Agencija očekuje da će se izmjenama ZoMKO otkloniti nedorečenost zakonskih propisa. te u odsustvu podrške kreditora. poboljšanja efikasnosti poslovanja MKF kroz značajne uštede troškova i smanjenje kamatnih stopa.16% na 3. Ukupan rezultat sektora po pitanju rizičnosti portfolija nalazi se u okvirima standarda propisanog od Agencije. što je direktna posljedica kreditne ekspanzije u prošlosti. godine.47%.2012.51%. koliko je iznosila na 31. posebno MKO srednje veličine. organizacije mogu biti izložene problemu likvidnosti. došlo uslijed dodatnih značajnih rezerviranja jedne od najvećih MKO u Federaciji BiH. značajan iznos kredita u pasivi mikrokreditnih organizacija dospijeva u ovoj godini. Analizom izvještaja MKO. te je sa 6. ukupna potraživanja po otpisanim kreditima MKO iznosila 169. Portfolio u riziku preko 30 dana kašnjenja tako er je povećan sa 3. za 23% je veći od iznosa aktive).2011. Pogoršanje kvalitete aktivnog portfolija iskazano je povećanjem stope rezervi za kreditne gubitke sa 2.2012. Konsolidacijom bi se omogućilo osnaživanje kapitalne baze manjeg broja jačih i zdravijih MKO. u cilju povećanja ekonomije obima. utvr eno je da je do pogoršanja sektorskih pokazatelja kvalitete aktivnog portfolija na 30. povećan na 10. koji se nalaze u vanbilansu.12. 1. te otkloniti eventualne zloupotrebe. Potraživanja po otpisanim kreditima i bruto portfolio MKO Zabrinjava me utim činjenica da vanbilansna evidencija ukupno otpisanih kredita nastavlja rasti.09% koliko je iznosio na kraju prethodne godine. Tako er. Postoje značajna odstupanja u kvalitetu portfolija izme u različitih MKO. pa su tako na kraju drugog kvartala 2012. Potrebne mjere na nivou sektora s ciljem otklanjanja negativnih efekata poslovanja Konsolidacija na nivou MKO. Očekivanim izmjenama ZoMKO kreirat će se prostor za dodatno poboljšanje podzakonskih akata Agencije u cilju zaštite doniranih sredstva kojim je direktno omogućeno kreditiranje velikog broja klijenta koji nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja.06.06. koja su evidentna iz podatka da četiri MKO ima preko 80% ukupno otpisanih kredita u odnosu na ukupni bruto portfolio (kod jedne MKO ukupan iznos potraživanja po otpisanim kreditima. godine.

a MKD 7 radnika ili 0.86 100. godine. Sve MKF koje su dobile dozvolu za rad Agencije. Trend zatvaranja organizacionih dijelova MKO u prvih šest mjeseci 2012. MKF zapošljavaju 1. MKF MKD 3 4 Tabela 2.35 0. 2. nalaze se osnovni podaci o MKF i MKD kojima je Agencija izdala dozvolu za rad za obavljanje poslova davanja mikrokredita.99 1. Agencija je izdala 7 saglasnosti za osnivanje organizacionih dijelova.552 radnika. Učešće zaposlenih sa srednjom stručnom spremom je u porastu (za 2%).00 2 1 15 834 167 508 18 1. 7. Organizacione dijelove izvan Federacije BiH ima 9 MKF.20 0.2011. godine. 3.2012.93%. Kadrovi Kvalifikaciona struktura zaposlenih 31. a koje u Federaciji BiH posluje putem 27 filijala i terenskih ureda. te 27 organizacionih dijelova MKD čije je sjedište u Republici Srpskoj.13 0.99% i VŠS od 10. broj: 24/00). sve MKF zakonski su pravni slijednik imovine. U Prilogu 1. odnosno za 1% u odnosu na kraj prethodne godine.06. godine. čime je ukupan broj organizacionih dijelova MKO sa sjedištem u Federaciji BiH veći za 3 organizaciona dijela.76%. godine 2. STRUKTURA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA U Federaciji BiH sa 30.12. 4. 7 saglasnosti za promjenu adrese organizacionih dijelova i 4 saglasnosti za zatvaranje organizacionih dijelova MKO.2011. Agencija je dala dozvole za rad organizacionih dijelova jednog MKD koje ima sjedište u Republici Srpskoj. što je za 43 radnika više u odnosu na 31.501 0 0 0 4 0 4 0 8 3 1 15 821 183 473 13 1. NS KV VKV SSS VŠS VSS MR 3 1 15 817 183 469 13 1. od čega u Federaciji BiH 228.552 0. pa tako MKO sa sjedištem u Federaciji BiH na dan 30. Ukupno 187 organizacionih dijelova MKO sa sjedištem u Federaciji BiH ima ovlaštenja za dodjelu mikrokredita. godine ili 3%.41 12. Republici Srpskoj 113 i Distriktu Brčko 3.2012.06 0.06. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 7 . godine imaju ukupno 344 organizaciona dijela.07 0. 1 Kvalifikacija 2 Ukupno 5=(3+4) Učešće (%) 6 30.1. dok je procent učešća zaposlenih sa višom stručnom spremom u padu (za 9%) i nižom stručnom spremom (za 33%) u odnosu na 31.06.12. mikrokreditni sektor zapošljava ukupno 1.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. 6.5%.06. Agencija trenutno vodi postupak prestanka rada jedne MKF. U strukturi zaposlenih najveće je učešće SSS od 53. 2.06. stoga su upisani u nadležni registar. godine usporen je. od toga 15 MKF (neprofitne organizacije) i 1 MKD (profitna organizacija). Stoga.2012.97 53. sa visokom stručnom spremom (za 8%) i magistara (za 38%). odnosno nastale su promjenom oblika MKO osnovanih shodno Zakonu o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH. godine.00 67 100 100 102 91 108 138 103 UKUPNO Sa 30.99 54. 5.2012. Rb.545 radnika ili 99. prava i obaveza MKO osnovanih u skladu sa ZoMKO iz 2000.93 10.5%. VSS od 32. U toku šest mjeseci 2012. izvršile su preregistraciju u skladu sa ZoMKO.76 32. MKF MKD 7 8 Ukupno 9=(7+8) Učešće (%) 10 Indeks 11=9/5 1.2012.545 0 0 0 3 0 4 0 7 2 1 15 837 167 512 18 1.13 31. dozvolu za rad Agencije ima 16 MKO. godine.509 0.2011.12.16 100.

odnosno 31%. Grafikon 4. dok je pad zabilježilo 10 MKF i 1 MKD.2011. godine iznosi 493.1 miliona KM ili 92%. Posmatrajući ova dva perioda. najveći broj zaposlenih zabilježen je na kraju 2009. dvije MKF su zabilježile najveće smanjenje broja zaposlenih. 3.790 radnika.06. godine. ANALIZA FINANSIJSKOG STANJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA MKO Bilans stanja Bilansna suma MKO sa 30. godine Posmatrajući broj zaposlenih kroz godine rada MKO. predstavlja smanjenje od 13%. kod kojih je isti manji za 36%. što u usporedbi sa stanjem na dan 30.2012.1. Pad bilansne sume do 10% u odnosu na 31.8 miliona KM i za 8. bilježi 5 MKF. godine zabilježilo je 8 MKF i 1 MKD.7 miliona KM ili 2% je manja u odnosu na stanje sa 31.12. godine Grafikon 3. kod pojedinačnih MKO.2012. te pad bilansne sume preko 30% tako er 1 MKF.12.2012. pad preko 20% zabilježila je 1 MKF. Najveće učešće u ukupnom bilansu MKO ima šest MKF sa aktivom u iznosu od 453. godine kada su MKO zapošljavale 1.06.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Broj zaposlenih u MKO po godinama 3. Rast bilansne sume u odnosu na kraj prethodne godine. godine. dok je pad bilansne sume preko 10% u odnosu na kraj prethodne godine zabilježila 1 MKF.2012.2011. Kvalifikacijska struktura zaposlenih u MKO na dan 30. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 8 .06.06.

Ostala aktiva 9.122 150.694 4.2011.571 500.398 500. na ost.441 401. godine UKUPNO 6=(2+4) OPIS Stanje za MKF 2 % 3 Stanje za MKD 4 % 5 Stanje za MKF 7 % 8 Stanje za MKD 9 % 10 UKUPNO 11=(7+9) Indeks 1 12 AKTIVA 1. novčana sredstva iznose 28.12. Neto krediti 6.358 492.229 1.681 65 4 31 100 909 149 707 1. godine.156 20. Plasmani bankama iznose 4. gubitke 5.981 20. Obaveze po uzet.2012.740 417. što uz lošu naplatu kredita može dovesti do nelikvidnosti.175 69 729 1.838 15 9. Novčana sredstva 2. Minus: rezerv.975 412.383 14. što u usporedbi sa stanjem na dan 30.467 402. Posl.739 96 110 101 98 101 Posmatrajući bilansnu sumu MKO kroz godine rada MKO.144 152. aktive.222 66 4 30 100 1.766 57 51 8 40 100 319.766 100 493.658 402.282 318. godine kada je iznosila 902 miliona KM.593 22. najveći iznos iste zabilježen je na kraju 2008. osim kredita UKUPNO AKTIVA PASIVA 10.684 21.536 26 1.606 168. kod pojedinačnih MKO.2011. Plasmani bankama 3.048 1.06.400 502.037 169.973 60 60 3 37 100 332. dvije MKF su zabilježile najveći pad bilansne sume. fik.802 11.847 14.06.916 47. Krediti 4. prostor i ost. investicije 8.037 6 1 82 10 0 2 119 0 1. godine i većinom se odnose na novčana sredstva MKF.727 47.2012.579 28. Neke MKF mogu se suočiti sa rizikom likvidnosti. čime se fondacijama ograničava pristup novim kreditima kojim bi zadovoljili kratkoročne obaveze.546 15 11. Minus: rezer.8 miliona KM ili 6% sa stopom pada od 1% u odnosu na 31.740 415.803 330.301 502.06.054 149.510 101 0 38 2 7 0 85 6 0 2 28.406 47. kreditima 11. st.556 99 32 101 124 100 99 100 123 111 98 100 1. godine Tabela 3. Posmatrajući ova dva perioda.384 11.12.579 168.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.066 493. Bilans stanja MKO u 000 KM 31. Dugor.190 1. Ostale obaveze 12. a kreditori generalno pokazuju visok stepen opreza uslijed iskazanih rezultata poslovanja odnosno trenda koji iskazuje sektor.554 492. Kapital UKUPNO PASIVA Vanbilansna evidencija 28.803 169. Iznos aktive MKO (u 000 KM) U strukturi aktive MKO.975 414.973 14.7 miliona KM ili 1%. kod kojih je ista pala za čak 75%. za kred. Grafikon 5. godine 30. odnosno 68%.2012.582 11 1.243 14.572 75 0 57 2 1.105 1. Agencija za bankarstvo Federacije BiH 9 Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija . predstavlja pad od čak 45%.973 14 0 80 4 0 3 0 100 29.913 15 9.995 151.155 47.606 6 3 80 10 0 2 0 100 270 0 1.813 4. aktiva 7.647 401.647 15 11.

6 miliona KM ili 10% ukupne aktive i za 266 hiljada KM ili 1%. godine. pad neto kredita do 10% zabilježile su 4 MKF i 1 MKD.7 miliona KM ili 99. dugoročni krediti (kojih nemaju 4 MKF) iznose 248. odnosno bruto krediti umanjeni za rezervisanja za kreditne gubitke iznose 403 miliona KM ili 81% ukupne aktive i veći su za 189 hiljada KM ili 0.2011.207 318. dok je pad preko 10% zabilježila 1 MKF.673 hiljada KM umanjenu za rezervisanja na ostale stavke aktive osim kredita).634 330.070 249. kreditima 2.2012.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. godine. Grafikon 6.477 248.935 248. U odnosu na 31.17% u odnosu na kraj prethodne godine.156 25 75 100 70. Dugoročne investicije odnose se na jednu MKF. odnosno 0. Obaveze po uzetim dugoroč. koju čine obračunate kamate. kreditima 31. godine Neto krediti. Obaveze po uzetim kratkor.6 miliona KM ili 78% i manji su za 428 hiljada KM.981 723 452 1. zabilježilo je 7 MKF i 1 MKD.7 miliona KM ili 2% odnosi se na dugoročne investicije (15 hiljada KM) i ostalu aktivu (9.086 332.2011. Tako er jedna MKF zabilježila je pad neto kredita preko 30% i 1 MKF koja je zabilježila pad od čak preko 60%. Pad neto kredita u odnosu na kraj prethodne godine. godine. Ročna struktura uzetih kredita u 000 KM OPIS 1 1. avansi.06. dok je procent ostale aktive kod svih MKO ispod 10% u odnosu na ukupnu aktivu.04% u odnosu na 31.6 miliona KM ili 65% ukupne pasive i manje su za 4% u odnosu na 31.658 319. Iznos od 9.2011.684 458 451 909 70.12. Procent fiksne aktive u odnosu na ukupnu aktivu (umanjenu za donirani kapital) na nivou sektora iznosi 10.71% što je neznatno više od dozvoljenog iznosa. Od ukupnih obaveza po uzetim kreditima.2011.175 83. Tabela 4.12.06. šest je MKF koje krše ovaj standard. obaveze po uzetim kreditima osnovni su izvor sredstava i iznose 319. Na obaveze po uzetim kreditima na MKF odnosi se 318. dok je rast zabilježilo 8 MKF. a gledano pojedinačno. Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva iznose 47. kratkoročni krediti (kojih nema 5 MKF) iznose 71 milion KM ili 22% i imaju stopu pada od 15% u odnosu na kraj prethodne godine. godine MKF 2 30. godine % 5 MKD 3 UKUPNO 4=(2+3) MKF 6 MKD 7 UKUPNO 8=(6+7) % 9 Indeks 10=8/4 82. ova bilansna pozicija manja je u odnosu na kraj prethodne godine.2012. aktivna vremenska razgraničenja i drugo.593 22 78 100 85 100 96 UKUPNO Od ukupnih obaveza po uzetim kreditima. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 10 .12.7% od ukupnih obaveza po uzetim kreditima. Struktura aktive i pasive MKO U strukturi pasive MKO.347 248.12.

) Sparkasse Bank d.4 miliona KM).8 miliona KM). Grafikon 7. godine kada su iznosile 679. 3.3 miliona KM).) Razvojna banka Federacije BiH1 (19. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 11 . što u usporedbi sa stanjem na dan 30. kod pojedinačnih MKO. Velika Britanija (21. odnosno 88%. Iznos obaveza MKO po uzetim kreditima po godinama (u 000 KM) Najznačajniji kreditori MKO na koje se odnosi 72% od ukupnih kreditnih obaveza su: 1.d. najveći iznos istih zabilježen je na kraju 2008. dvije MKF su zabilježile najveći pad iznosa ukupnih obaveza po uzetim kreditima. isto predstavlja opasnost za ovu MKF.) ICO – Instituto de Credito Oficial.) AECI – Agencija za me unarodnu saradnju Kraljevine Španije (47 miliona KM). 10. godine. godine Posmatrajući iznos ukupnih obaveza MKO po uzetim kreditima kroz godine rada MKO. 8.2012.6 miliona KM) i 13. 1 Sredstva su plasirana u okviru Projekta lokalnih inicijativa LIP I i LIP II koja su Odlukom Vlade Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“. 9.5 miliona KM. kod kojih su iste pale za čak 90%. 7. 12. Jedna MKF kod prvog kreditora ima izloženost 42%. Holandija (8.) DWM – Developing World Markets.5 miliona KM).) Mercy Corps.) World Vision International. 11.) Oikokredit.) Responsability SICAV. 6. SAD (9. a kod četvrtog čak 63%. BiH (7.5 miliona KM).6 miliona KM). 4. predstavlja pad od 53%.) UniCredit Bank d. 2.8 milion KM).2012. 5.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Luksemburg (29. Mostar.6 miliona KM). njezina budućnost može biti značajno ugrožena.) Triodos – Doen.06. SAD (21 milion KM). BiH (7. Švicarska (14.06.6 milion KM). Sarajevo. br: 78/06 i 34/07) na upravljanje prenesena Razvojnoj banci Federacije BiH. Posmatrajući ova dva perioda. jer u slučaju povlačenja sredstava. Španija (20.d. USA (13.) EFSE – Evropski fond za Jugoistočnu Evropu. Holandija (9.9 miliona KM). a obzirom da se radi o velikoj koncentraciji u izvorima sredstava.) EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj.

godine (u mil. Ukupno 7 MKF ima procent ostalih obaveza veći od 10% u odnosu na ukupne obaveze. Pet MKF ima procent iznosa kapitala (umanjenog za donirani kapital) u odnosu na ukupnu aktivu manji od dozvoljenog iznosa.687 91. 3.942 149.358 32 6 60 0 0 0 2 100 0 600 0 0 7 101 0 708 0 85 0 0 1 14 0 100 48. godine.910 152. Struktura kapitala MKO u 000 KM 31.358 0 0 0 2.087 91. godine kada je iznosio 193. godine.301 48.06.5%.1 miliona KM ili 31% ukupne pasive i veći je za 1.06. a kapital jednog MKD 0.8 miliona KM ili 1% u odnosu na kraj 2011. odnosno 73%. godine % 8 Stanje za MKD 9 % 10 UKUPNO 11=7+9 Indeks 12=11/6 1 Donirani kapital Osnovni kapital Višak/manjak pr. a čine ih obaveze prema zaposlenim.411 0 29 100 2. nad ras.06. Tabela 5.12. predstavlja pad od 21%. Posmatrajući ova dva perioda. godine OPIS Stanje za MKF 2 % 3 Stanje za MKD 4 % 5 UKUPNO 6=2+4 Stanje za MKF 7 30.2011.4 miliona MKF ili 99. kod kojih je isti pao za čak 76%.12.2 miliona KM) i komisioni poslovi (0.358 0 7 101 2.2. godine iznosi 152.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.2011.003 9.757 93. Vanbilansna evidencija iznosi 169.2012. dvije MKF su zabilježile najveći pad iznosa kapitala. pasivna vremenska razgraničenja i drugo.4 miliona KM.2012. što u usporedbi sa stanjem na dan 30. Kapital MKF iznosi 151.942 150. dobavljačima.06. Izvori sredstava MKO na dan 30. najveći iznos istog zabilježen je na kraju 2008.5 miliona KM koje imaju dvije MKF) i za 1% je veća od stanja sa 31. kod pojedinačnih MKO.5%. godine.2012.066 111 90 98 0 24 101 99 101 Posmatrajući iznos kapitala MKO kroz godine rada MKO.571 29 7 62 0 0 0 2 100 0 600 0 0 29 100 0 729 0 82 0 0 4 14 0 100 43. Kapital Ukupni kapital MKO na dan 30. KM) Ostale obaveze iznose 22.157 93.7 miliona KM ili 0.003 9.061 10. koju čine otpisana kreditna potraživanja (169.2012.06. Agencija za bankarstvo Federacije BiH 12 Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija .411 0 0 0 2.2012. godine Grafikon 8.061 10.1 miliona KM ili 4% ukupne pasive.910 151.7 miliona KM. Emisiona ažia Neraspore ena dobit Zakonske rezerve Ostale rezerve UKUPNO KAPITAL 43.

godine ostvarilo je 5 MKF. ostvarilo pozitivan rezultat.06. Višak prihoda nad rashodima od redovnog poslovanja. Osnovni kapital MKO na dan 30.2012.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.7 miliona KM ili 6% ukupnog kapitala.6% od ukupnih kredita.053 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj prethodne godine. godine iznosi 9. dok je 1 MKD ostvarilo dobit od redovnog poslovanja.4 miliona KM ili 99. Iznos kapitala MKO po godinama (u 000 KM) U strukturi kapitala najznačajniji je višak prihoda nad rashodima koji iznosi 91. odnosno 11%. koje čine ukupni krediti umanjeni za rezerve za kreditne gubitke prikazani su u Tabeli 6.9 miliona KM. dok se na MKD odnosi 1. godine.01.4% od ukupnih kredita. Donirani kapital u odnosu na kraj prethodne godine povećan je za 4. Ostale rezerve iznose 3 miliona KM. Manjak prihoda nad rashodima za period od 01. Neraspore ena dobit i rezerve jednog MKD iznose 108 hiljada KM ili 15% ukupnog kapitala MKD. 8 ih je zahvaljujući vanrednim prihodima koji su veći od iznosa ostvarenog manjka prihoda nad rashodima od redovnog poslovanja. Kreditni portfolio Osnovna djelatnost MKO je mikrokreditiranje na koje se odnosi iznos od 417.2012. i odnosi na povećanje doniranog kapitala kod tri MKF za koje je kontrolom utvr eno da su o stanju istog pogrešno izvještavale Agenciju u prethodnim periodima. a 13 MKF ostvarilo je manjak prihoda nad rashodima. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 13 . ostvarile su samo 2 MKF.3 miliona KM.5 miliona KM ili 0.3. Neto krediti.4 miliona KM ili 84% ukupne aktive mikrokreditnog sektora. Značajan izvor kapitala MKF čini donirani kapital koji iznosi 48 miliona KM ili 32% ukupnog kapitala. godine Grafikon 9. dok je jedno MKD ostvarilo neto dobit. Nivo ukupnih kredita sektora zavisi od stanja kredita MKF na koje se odnosi 401. 3. Vanredni prihodi direktan su rezultat povećane naplate potraživanja po otpisanim kreditima.06. do 30. ili 2% ukupnog kapitala i odnose se na 3 MKF. a višak prihoda nad rashodima 10 MKF. Od tih 13 MKF. dok jedno MKD nema doniranog kapitala. na kraju drugog kvartala 2012.2012.06. te čini 60% ukupnog kapitala MKF i manji je za 2.

04% su veći u odnosu na 31.454 143 788 364 7.06.06. Broj 1 Sektorska i ročna struktura mikrokredita MKO na dan 30. a.546 2.441 401.017 3.) 412. godine.582 11 1.) d.847 14. što je rezultat dodatnih značajnih rezervisanja kod jedne od najvećih MKF u Federaciji BiH.467 402. Omjer rezervi za kreditne gubitke u odnosu na ukupan kreditni portfolio iznosi 3.872 178 1.) Pravnim licima Uslužne djelatnosti Trgovina Poljoprivreda Proizvodnja Ostalo UKUPNO 1: 1.2012. 2.12. Grafikon 10.802 11. Red.382 33 561 133 3.06.2011.295 46 37 2 13 4 102 5.) c. dvije MKF su zabilježile najveći pad bruto portfolija. godine Tabela 6.47%. Posmatrajući ova dva perioda.12. što u usporedbi sa stanjem na dan 30.406 1.06. bilježi pogoršanje od 0. godine.) b. najveći iznos istog zabilježen je na kraju 2008. godine.2012. kod kojih je isti pao za čak 75%. godine MKF 3 30.12.155 1.-2.362 501 10. Iznos bruto portfolija MKO po godinama (u 000 KM) Tabela 7.2012.) e.384 11. Red. predstavlja pad od čak 50%. godine MKF 6 MKD 4 Ukupno 5=(3+4) MKD 7 Ukupno 8=(6+7) Indeks 9=8/5 1. godine.2011.534 3.2012. dok su krediti na bruto osnovi tako er veći za 1% u odnosu na kraj prethodne godine.2011. Rezerve za kreditne gubitke iznose 14. godine kada je iznosio 830.916 101 124 100 Neto krediti iznose 403 miliona KM i za 189 hiljada KM ili 0.2 miliona KM.727 415. Krediti Rezerve za kreditne gubitke Neto krediti (1.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.426 1.510 417.12.536 26 1.4 miliona KM i veće su za 24% u odnosu na 31.66 procentnih poena.383 14. godine u 000 KM Mikrokrediti 2 Kratkoročni krediti 3 Dugoročni krediti 4 Dospjela potraživanja 5 UKUPNO 6=(3+4+5) % 7 1. 3.647 401.931 46% 35% 2% 12% 5% 100% Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 14 . kod pojedinačnih MKO.658 402. Broj 1 Neto krediti u 000 KM OPIS 2 31. odnosno 72%.572 414. te u odnosu na omjer sa 31.2011. Posmatrajući bruto portfolio MKO kroz godine rada MKO.

2012.990 46. dok je za poljoprivredu dato 0.) e. Sama dospjela potraživanja iznose ukupno iznose 5.224 93.8 miliona KM ili 12 %.4 miliona KM ili 12% od ukupnog iznosa mikrokredita datih pravnim licima.207 1.723 51. Grafikon 12.868 3.524 82.972 43.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. a.9 miliona KM ili 35%. a za ostale namjene 0.) d.2 miliona KM ili 2%.010 12.556 44.2 miliona KM ili 1% od ukupnih kredita i gotovo u cijelosti se odnose na kredite fizičkim licima.112 144.496 46. a na dugoročne kredite 365. plasiran je za uslužne djelatnosti i trgovinu – uslužne djelatnosti 5 miliona KM ili 46%.383 23% 13% 35% 6% 12% 11% 100% Prema sektorskoj strukturi mikrokredita 406.193 31.424 916 1.) b.340 365. Sektorska struktura mikrokredita plasiranih fizičkim licima Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 15 .882 132. godine 2. U ročnoj strukturi mikrokredita na kratkoročne kredite.5 miliona KM ili 5%.123 5.6 miliona KM ili 88%.) c. a 11 miliona ili 3% pravnim licima. Grafikon 11. u koje se uključuju i dospjela potraživanja odnosi se 51.748 49.253 358.302 406.452 417. Za proizvodnju dato je 1.545 21.634 1.4 miliona KM ili 97% od ukupnih kredita plasirano je fizičkim licima.) Fizičkim licima Uslužne djelatnosti Trgovina Poljoprivreda Proizvodnja Stambene potrebe Ostalo UKUPNO 2: UKUPNO (1+2): 9. od ukupnog iznosa mikrokredita datih pravnim licima. odnosno trgovina 3.011 23.315 10.328 6.) f. Sektorska struktura mikrokredita plasiranih pravnim licima Prema granskoj strukturi najveći iznos.06.259 384 354 786 5.262 42.

893 14. godine u 000 KM Dospjela kamata Rb. godini iznosila je 10.885 2. preko 180 Otpis 5.1 milion KM ili 13%. Procent kredita koji se daju za uslužne djelatnosti fizičkim osobama u porastu je.856 Kašnjenje u otplati duže od jednog dana imaju krediti u iznosu 43. za trgovinu je plasirano 51.2012. godine vide se iz slijedeće tabele: Tabela 8. te za ostalo 44. odnosno poslovnog neuspjeha.762 16.7 miliona KM ili 23% za uslužne djelatnosti.623 2.06.2012.7 miliona KM ili 6%. Stopa kredita u kašnjenju preko jednog dana na kraju drugog kvartala 2012. za proizvodnju 23.803 5.498 7.6 miliona KM ili 12%.383 0% 2% 100% 100% 100% 100% 48 222 264 262 156 865 1. za stambene potrebe 49. 4.736 16. Dani kašnjenja Stope rezervisanja 3 Iznos kredita Stopa rezervisanja 5 Iznos kamate 6 Iznos ostalih stavki aktive 7 Rezervisanja Po kreditima 8=(4x3)/100 Po dospjelim kamatama 9=(5x6)/100 Po ostalim stavkama aktive 10=(7x3)/100 Ukupna rezervisanja 11=(8+9+10) 1 2 4 1.06. što znači da je fokus sektora usmjeren na podršku mikropoduzetništva. MKO su dužne sva kreditna sredstva i druga potraživanja raspore ivati u odre ene grupe primjenom kriterija broja dana kašnjenja u otplati na način da za svaku grupu izdvaja rezerve za kreditne i druge gubitke na teret troškova poslovanja. te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima iz čega proističe da se krediti u najvećem broju slučajeva odobravaju licima koja nemaju pristup tradicionalnim izvorima financiranja kako zbog rizičnosti posla kojeg obavljaju.739 3.42 procentna poena). dospjele kamate i naknade i sve druge stavke kod kojih je MKO izložena riziku nemogućnosti naplate. Izvještaj o visini i načinu formiranja rezervi za kreditne gubitke na dan 30. 6. tako i zbog nedostatka adekvatnih kolaterala.816 287 0 0 0 0 0 287 0 234 2.467 0 5 264 262 156 869 1.8 miliona KM.06. 5.571 417.2012. Iznosi potraživanja razvrstanih u zadane grupe i obračunate rezerve po tim grupama sa stanjem na dan 30. 7. dok su krediti dati za stambene potrebe i ostale namjene u padu. Odlukom o visini i načinu formiranja i održavanja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija („Službene novine Federacije BiH“.475 3.528 11.772 100% 1. 3.556 0 0 0 0 0 0 0 0 239 2. Na osnovu analize granske strukture zaključuje se da je mikrokreditiranje najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede i uslužnih djelatnosti. broj: 27/07).398 6.247 2.023 2. 0 1 – 15 16 – 30 31 – 60 61 – 90 91 – 180 UKUPNO 0% 2% 15% 50% 80% 100% 373.3 miliona KM ili 11%. godine Što se tiče kredita fizičkim licima.242 5.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Osnovicu za obračun visine rezervi čini iznos neotplaćenog kredita. 144 miliona KM ili 35% plasirano je za poljoprivredu.51% i bilježi značajan porast u odnosu na kraj prethodne godine (za 4. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 16 . zatim 93.

42 procentna poena). U šest mjeseci 2012.16% na 3.7 miliona KM po glavnici i 1.2012. godine Ukupan iznos dospjelih kamata po aktivnim kreditima koji imaju kašnjenje u otplati duže od jednog dana iznosi 1.06.06. Portfolio u riziku preko jednog dana kašnjenja bilježi značajan rast (za 4.godine iskazuje pogoršanje pokazatelja kvalitete aktivnog kreditnog portfolija. dok je otpis za šest mjeseci 2012.2012. godine. odnosno 1.2012. Grafikon 13.8 miliona KM po kamati.7 miliona KM glavnice. godine.09% koliko je iznosio na kraju prethodne godine. povećan na 10. godine. 7 MKF ne zadovoljava standard Agencije u pogledu rizičnosti portfolija koji mora biti ispod 5%. Portfolio u riziku preko 30 dana kašnjenja tako er je povećan sa 3.12. godine iznosio 5.81%.2011.51%.12.06. Klasifikacija bruto portfolija MKO po godinama Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 17 . na 3.2011. mikrokreditni sektor na dan 30.47%. Analizom izvještaja MKO. Ukupan iznos obračunatih rezervi po svim osnovama je 16 miliona KM i u odnosu na 31.7 miliona KM. dok od 16 MKO. došlo uslijed dodatnih značajnih rezerviranja jedne od najvećih MKO u Federaciji BiH. veće su za 23%. godine MKO su otpisale 5.06. koliko je iznosila na 31. godine U pore enju s prethodnom godinom.2012. Ukupan rezultat sektora po pitanju rizičnosti portfolija nalazi se u okvirima standarda propisanog od Agencije. uprkos blagom rastu mikrokreditnog portfolija. Pogoršanje kvalitete aktivnog portfolija iskazano je povećanjem stope rezervi za kreditne gubitke sa 2. Grafikon 14.38% ukupnih bruto kredita.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. te je sa 6. Kvalitet portfolija MKO na dan 30.74%. utvr eno je da je do pogoršanja sektorskih pokazatelja kvalitete aktivnog kreditnog portfolija na 30.

godine Negativan uticaj i posljedice globalne ekonomske krize na finansijski sektor.34% i 6. Agencija je od 31.06. godine propisala novi izvještajni obrazac OKJ .4.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. posebno su izraženi kod poslovanja MKO kroz segment kreditiranja i kvalitet kreditnog portfolija. došlo je do aktiviranja jamstava kod jednog broja kredita u kašnjenju. godine. Prema izvještajima MKO u Federaciji BiH sa 30.4 miliona KM bruto portfolija). 46/09 i 46/11). što čini 2. a obračunava se i iskazuje u skladu sa Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite („Službene novine Federacije BiH“.34 procentna poena.2012.8 miliona KM (7.12. Ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope na mikrokredite Efektivna kamatna stopa na mikrokredite je ukupna cijena tih kredita.53% bruto kredita MKO i u odnosu na 31. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 18 .805 kreditnih partija). što je za 0. Od 16 MKO. i u odnosu na kraj 2011. odnosno kašnjenja klijenata u plaćanju dospjelih kreditnih obaveza. koji su imali ovakvu vrstu osiguranja. godine (4. 8.759 kreditnih partija).2011.2009.12. 3. tako da je teret otplate tih kredita pao na jamce.12. koje MKO izračunava klijentu tokom realizovanja ugovora o kreditu.2 miliona KM otplatilo je 8. odnosno žirante. (31.2012.43%). U obračun efektivne kamatne stope uključuju se podaci o visini nominalne kamatne stope na kredite. 3. Od ukupnog broja kreditnih partija. učešće kreditnih partija koje otplaćuju jamci u ukupnom broju kreditnih partija u neznatnom je porastu. Ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope računaju se na novoodobrene kredite u izvještajnom mjesecu.otplata kredita na teret jamaca. dvije MKF nemaju evidentiranih otplata na teret jamaca.597 jamaca otplatilo je 4.7 miliona KM od ukupno odobrenih kredita koje otplaćuju jamci u iznosu od 44.9 miliona KM u odnosu na 414. iznosu naknada i provizija koje MKO izračunavaju klijentu u postupku odobravanja kredita i iznos naknada i provizija poznatih na dan izračuna.6 miliona KM – 7.5% više jamaca koji otplaćuju tu e kredite u pore enju sa 31.06. za 0. godine. praćenja i analize podataka o kreditima koje otplaćuju jamci. br: 27/07. Zbog trenda rasta nenaplativih potraživanja iz ranijeg perioda. dok je kod dvije MKF zabilježeno najveće učešće kreditnih partija koje otplaćuju jamci u odnosu na ukupan broj kreditnih partija (15.553 jamca.12. S ciljem prikupljanja. dok je iznos ukupno odobrenih kredita koje otplaćuju jamci bio 45.06. godine iznosi 10.2011.04 procentna poena.2011.2012.5 miliona KM. godine stanje preostalog duga po kreditima koje su otplaćivali jamci iznosilo je: 11.66% kreditnih partija otplaćuju jamci. udio preostalog duga u bruto portfoliju manji je za 0. godine. Stanje preostalog duga po kreditima koje otplaćuju jamci sa 30.

2012.75% 24. OPIS Kratkoročni mikrokrediti za: Uslužne djelatnosti Trgovinu Poljoprivredu Proizvodnju Stambene potrebe Nenamjenski-osnovne potrebe Ostalo Dugoročni mikrokrediti za: Uslužne djelatnosti Trgovinu Poljoprivredu Proizvodnju Stambene potrebe Nenamjenski-osnovne potrebe Ostalo 25. 30. 2.03.06.6.79 % za nenamjenske kredite.94% 31.07% 24.03.5.06.20 29. a efektivna kamatna stopa u rasponu 26.00 33. 1.46% 32.5. prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa kreće se u rasponu od 20. 31. PROSJEČNA EKS u % na Kratkoročne mikrokredite Dugoročne mikrokredite 31. 2.4. Prosječne ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope na mikrokredite za II kvartal 2012. dok su najskuplji nenamjenski.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. 2. Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa na dugoročne kredite kreće se u rasponu 21.7.55 28.54 35.12.09.48 % za nenamjenske kredite.81% Za kratkoročne kredite.24% 20.4.58 35.30 31. 2011. odnosno krediti za osnovne potrebe. 2. godine – po proizvodima Ponderisana nominalna kamatna stopa (prosječna) Ponderisana efektivna kamatna stopa (prosječna) Rb.14 31.12.90% 23.15 32. 31.47% 31.52 35.24 % za nenamjenske kredite.36 31. 2.36% 29. 30. 31.97% 29. godine Tabela 9.02% 23. 1.1.85% 40.09% 20.04 28.56 29. 1. 2. Prosječne efektivne kamatne stope na kratkoročne i dugoročne mikrokredite u Federaciji BiH po kvartalima prikazane su u Tabeli 10.60 32. 30.24 % za nenamjenske kredite. 31.86% 32.79% 33.73 31.48% 32. 1.04 28.00 28.09.63 28.7. 2. 1. Prosječne efektivne kamatne stope (EKS) na mikrokredite po kvartalima 2009.1. a efektivna kamatna stopa u rasponu od 24.39 28. 30.52 % za poljoprivredu do 33. 1. 2010.40% 24.75 28.52% 27.95% 33. 31. Tabela 10.02 % za poljoprivredu do 27.79% 25.3. Analizirajući kamatne stope MKO po kreditnim proizvodima zaključuje se da su najjeftiniji krediti plasirani za poljoprivredne djelatnosti.75% 21. 1.2.93% 25.2.43% 26.3.76% 26.12. 2.03.95 Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 19 . 1.06.6. 30. 31.24% 31.06.93 % za ostalo do 33.46% 21.85 % za stambene potrebe do 40.2012.40 28.54% 27.54 32.30% 24.

Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. održivost organizacija. u odnosu na 31.2011. godine Grafikon 15. bilježe neznatan porast (0. Kako za formiranje kamatnih stopa na mikrokredite najznačajniju stavku čine visoki administrativni troškovi mikrokreditnih organizacija. Agencija u kontrolama MKO posebnu pažnju posvećuje i opravdanosti odre enih troškova u smislu člana 38. ZoMKO koje na kraju utiču na formiranje kamatnih stopa mikrokreditnih organizacija.99 procentnih poena). prosječne efektivne kamatne stope u mikrokreditnom sektoru na dugoročne kredite.2012. reklamnim oglašavanjima. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 20 . kako se klijenti MKO ne bi dovodili u zabludu.06. godine. te zaštitu doniranih sredstava. Trend kretanja prosječnih efektivnih kamatnih stopa na mikrokredite po kvartalima (u %) Na kraju drugog kvartala 2012.12.35 procentnih poena). tako i u ugovorima o kreditu. U cilju povećanja transparentnog kreditiranja i zaštite potrošača-klijenta mikrokreditnih organizacija. godine. Agencija očekuje da će primjena navedenog propisa rezultirati dodatnim smanjenjem kamatnih stopa kod mikrokreditnih organizacija s obzirom da će klijenti biti bolje informisani o jedinstveno iskazanim kamatnim stopama na mikrokredite kako u sredstvima javnog informisanja. Agencija je spriječila iskazivanje kamatnih stopa na mjesečnoj osnovi čak i kada se iskazuju efektivne kamatne stope na kredite. dok su prosječne efektivne kamatne stope na kratkoročne kredite tako er u porastu (0.

11. 9. Broj 1 Bilans uspjeha MKO u 000 KM OPIS 2 Za period 01. 10. Bilans uspjeha Struktura bilansa uspjeha mikrokreditnog sektora Federacije BiH je prikazana u Tabeli 11. 3.144 8.2. .272 41 158 26 225 15 1 7 9. godine iznose 49. rezer.885 161 30 191 46.) RASHODI Rashodi po kamatama i sl. 3.152 638 1.9 miliona KM ili 2%. 9.3. 1. MKF 5 MKD 2 Ukupno 3=(1+2) % 4 MKD 6 Ukupno 7=(5+6) % 8 Indeks 9=(7/3) 1.1 milion KM.167 639 1.3 miliona KM od kojih se 55.434 32 146 5 183 22 0 30 11. i dr.1 milion ili 99.01. ukupni prihodi su manji za 0.901 191 28 219 43.3 miliona KM ili 5%.7 miliona KM Agencija za bankarstvo Federacije BiH 21 Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija . g. 1.01. za kred.2 miliona KM ili 0.823 32. 6. g.06.2012. 8.629 9. REZULTAT 30 3 27 30 3 27 4.+3. 12.280 294 4.30. dok operativni prihodi iznose 5.202 48. veći su za 1.2012. 3.06.01. odnosi se na prihode od kamata koji iznose 43.464 4. 3. Ukupni rashodi iznose 55.258 294 4.876 35. a 0. Najveći dio prihoda.997 52.773 8.873 49.272 1. . rashodi Operativni rashodi Trošk. .+1. U strukturi rashoda.1.6% odnosi na prihode MKF.06.173 3.787 9.9 miliona KM ili 18% od ukupnih rashoda odnosi se na rashode po kamatama na uzete kredite i ostale slične rashode i u odnosu na isti period prethodne godine manji su za 1. Operativni rashodi iznose 35.2 miliona KM ili 11% ukupnih prihoda i u odnosu na isti period prethodne godine.680 55.434 22 62 15 100 9.369 8. MKF 1 Za period 01.279 1.1.) 46.9 miliona KM ili 99. 2. U odnosu na isti period prethodne godine. 4.1.598 7.3. godine 3.461 7 1 6 7 1 6 1. odnosno za 34%. PRIHODI PO KAMATAMA I SLIČNI PRIHODI Prihodi od kamata i slični prihodi Operativni prihodi UKUPNI PRIHODI (1.3 miliona KM.30.791 32. od čega se 48.5. gubitke UKUPNI RASHODI (3. Tabela 11.9 miliona KM ili 89% ukupnih prihoda i u odnosu na isti period prethodne godine.06.7 miliona KM ili 5%.7 miliona KM ili 65% ukupnih rashoda i u odnosu na isti period prethodne godine.076 92 8 100 43.2011.415 7.6% odnosi na rashode MKF.2 miliona KM ili 0. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni rashodi su veći za 2. veći su za 3 miliona KM ili 9%.4% na rashode jednog MKD.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.890 5.434 4.835 35.30. Operativni rashodi sastoje se od troškova plaća i doprinosa u iznosu od 19.2.2.272 18 65 17 100 84 109 121 105 112 217 29 29 VANREDNI PRIHODI VANREDNI RASHODI UKUPNO PRIHODI -RASHODI (2+5-4-6) VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA POREZI NETO DOBIT/GUBITAK UKUPAN FIN.002 52.627 7.1.120 89 11 100 95 134 98 11.9 miliona KM ili 16%.903 50.012 3.2012. 7. manji su za 2.4% na prihode jednog MKD. 5.278 Ukupni prihodi MKO za period 01.+3.699 5. a 0. Red.2.230 49.706 55.

što je za 3.5 miliona KM (01.2012.01.7 miliona KM).01.: 9 miliona KM).01. Vanredni rashodi MKO ostvareni u šest mjeseci 2012.: 5.2012.1 milion KM i u odnosu na isti period prethodne godine. ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1. Troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke iznose 9. MKF ostvarile višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 4.-30.06.01. U ovom periodu MKF su ostvarile višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 1. neto dobit jednog MKD iznosila je 6 hiljada KM (01. te ostalih operativnih troškova u iznosu od 7.7 miliona KM ili 17% od ukupnih rashoda i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za 1.06. odnosno za 12%.01.06.: 27 hiljada KM). veći su za 887 hiljada KM. i u odnosu na isti period prethodne godine.1 milion KM).5 miliona KM (01. Jedna od najvećih MKF u Federaciji BiH ostvarila je za šest mjeseci 2012. – 30. manjak prihoda nad rashodima imalo je 5 MKF i to u ukupnom iznosu od 4. a višak prihoda nad rashodima ostvarilo je 10 MKF u ukupnom iznosu od 5.7 miliona KM ili 21%.434 hiljade KM. odnosi na 4 MKF manjeg obima.2011.-30.01.2011.2012.-30. – 30. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 22 . godine iznose 639 hiljada KM. Preko 90% vanrednih prihoda.184 hiljade KM ili 71% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Vanredni prihodi MKO ostvareni u periodu od 01.272 hiljade KM.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Grafikon 16. do 30.06.06.06.2012.-30. godine (01. ostale fiksne aktive i režija u iznosu od 8. veći su za 345 hiljada KM odnosno za 117%. od ukupno 15 MKF. godine 4 miliona KM manjka prihoda nad rashodima. U periodu 01. dok su u istom periodu prethodne godine. Za period 01.2011. godine.01.174 hiljade KM.06.2011.446 hiljada KM.: 18. odnosi se na naplatu potraživanja po otpisanim kreditima. troškova poslovnog prostora. dok se preostalih 175 hiljada KM manjka. godine iznose 8.278 hiljada KM. Ukupan finansijski rezultat MKO po kvartalima (u 000 KM) Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH.06. godine.

2012. Broj: U.43-3/12 Sarajevo.4% od ukupnog bilansa MKO.2011. ZAKLJUČCI I PREPORUKE Analizirajući izvještaje MKO sa 30.1 milion KM ili 31% ukupne pasive MKO.3 miliona KM koji čini 60% ukupnog kapitala MKF. povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju poduzetništva. te • Potpunoj primjeni važećih propisa i povećanju transparentnosti poslovanja.2011.06.06.174 hiljade KM.2011.272 hiljadu KM. • Punoj primjeni člana 2. • Poboljšanju institucionalnih kapaciteta.01.2012. U narednom razdoblju MKO trebaju intenzivno raditi na: • Iznalaženju partnera za konsolidaciju pri čemu MKF koje imaju manji iznos kapitala.06.O.278 hiljadu KM. • Bilansna suma MKO sa 30. • Ukupni bruto krediti MKO sa 30. što znači da su MKF sa 30. dok je manjak prihoda nad rashodima ostvarilo 5 MKF u iznosu od 4. od čega se na MKF odnosi 492 miliona KM ili 99.12.7 miliona KM ili 2% u odnosu na stanje sa 31. godine.06.30. ZoMKO što podrazumijeva obavljanje djelatnosti s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita.godine možemo konstatovati slijedeće: • MKO sa 30. poboljšanju efikasnosti poslovanja i optimiziranju resursa MKO kroz spajanje sa sličnim MKO a u cilju smanjenja kamatnih stopa.6 miliona KM ili 65% ukupne pasive MKO i manje su za 4% u odnosu na stanje sa 31.2012. • Usvajanju i punoj primjeni principa odgovornog kreditiranja. godine poslovale s viškom prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 1.8 miliona KM ili 0. Najznačajnije stavke kapitala MKF su višak prihoda nad rashodima u iznosu od 91. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 6 hiljada KM.06.2011.2012. dok neto krediti iznose 403 miliona KM. Neraspore ena dobit i rezerve jednog MKD iznose 107 hiljada KM ili 15% ukupnog kapitala MKD.4 miliona KM i čine 84% ukupne aktive MKO.09.2012.8 miliona KM.2012. godine iznosi 152.552 radnika što je za 43 radnika ili 3% više u odnosu na 31. • Unapre enju funkcije interne revizije i daljem poboljšanju sistema internih kontrola. dok osnovni kapital MKD iznosi 600 hiljada KM ili 85% ukupnog kapitala MKD.2012.2012.12.godine Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 23 . od čega kapital MKF iznosi 151.7 miliona KM. uključujući poboljšanje funkcija upravljanja i rukovo enja. . a na MKD 1. godine..06. godine. Krediti na bruto osnovi veći su za 1% u odnosu na stanje sa 31. trebaju donijeti jasnu strategiju o pripajanju većim i snažnijim MKF kako bi se optimizirali resursi.2012. primjeni principa domaćinskog poslovanja sredstvima fondacije i primjeni principa dobrih korporativnih praksi.446 hiljada KM.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. godine iznose 319. • Poboljšanju saradnje sa Centrom za finansijsko savjetovanje u cilju rješavanja problema prezaduženih klijenata i žiranata.06.4 miliona KM. 10 MKF ostvarilo je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5. te visok stepen otpisanih zajmova.12. godine iznosi 493. 04.2012. godine bila je manja za 8. • Ukupni kapital MKO na dan 30.6%. • Bilansna suma MKO na kraju drugog kvartala 2012. godine zapošljavaju ukupno 1. te osigurala budućnost zaposlenih u MKO.12. • Smanjenju troškova poslovanja. • U periodu 01. godine. • Osnovni izvor sredstava MKO su obaveze po uzetim kreditima koje na dan 30. što znači da je na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH. godine iznose 417.06.2012. osigurala potpora stranih kreditora.06. ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1. Jedno MKD je sa 30. godine. • Obaveznoj razmjeni informacija na nivou sektora i Centralnog registra kredita. očuvala donirana sredstva.06. godine 4. a kapital jednog MKD 0.

godine Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 24 .06.2012.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.

godine PRILOZI Prilog 1.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Osnovni podaci o MKO Bilans stanja MKF Bilans stanja MKD Bilans uspjeha MKF Bilans uspjeha MKD Pregled doniranog kapitala MKF Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 25 . Prilog 5.2012.06. Prilog 2. Prilog 6. Prilog 4. Prilog 3.

770-012 fax adria.2012.529 109.o.552 .mikroaldi.ba www.ba sbina@mkoeki.ba miba@vesta. 15.431 3.partner. 16. 11.net.ba info@mfi.393 270 10. 9.913 233 4.org mikra@mikra.ba hq@prizma.ba www.ba www.783 152. maja bb 75 000 TUZLA ul. 6. 3.o. 564-201 fax 033/ 205-737 tel/fax 035/ 277-455 tel/fax 035/ 270-283.ba mka.597 493.org partner@partner.293 1. 221-004 fax 035/ 300-250.com general@zenezazene.office@lok.miba.550 979 283 29.ba www. 2.net. 278-032 fax 033/720-949. Panorama bb 73 000 GORAŽDE ul.438 2. Turhanija 2 71 000 SARAJEVO ul.548 4.ba www.com sunrise@microsunrise. Mostar MKF "EKI" Sarajevo MKF "LIDER" Sarajevo "LOK MKF" Sarajevo MKF "MELAHA" Sarajevo MKF "MIBA" Tuzla MKF "MI-BOSPO" Tuzla MKF "MIKRA" Sarajevo MKF "MIKRO ALDI" Goražde "PARTNER MKF" Tuzla MKF "PRIZMA" Sarajevo "PRVA ISLAMSKA MKF" Sarajevo MKF "SANI" Zenica MKF "SUNRISE" Sarajevo MKF "VORTT-INVEST" Sarajevo MKF "ŽENE ZA ŽENE International" Sarajevo ul.lok. 754-388 fax 033/ 250-580.Prilog 1. 717-141 fax 038/ 226-456.lider.803 708 37.066 7 276 47 195 3 3 142 98 22 279 270 10 4 146 2 48 1. Hamdije Kreševljakovića 59 71 000 SARAJEVO ul. 720-941 fax 033/ 770-010.387 111.prizma. Skenderija 13 71 000 SARAJEVO ul. 13.mi-bospo.523 65.microsunrise.com dzavids@lider.mkoeki.943 42.mikro@tel. 666-224 fax 032/ 405-606 tel/fax 033/ 278-020. 5. 446-583 fax 033/ 666-233. Marka Marulića 2/VI 71 000 SARAJEVO ul.581 11. 252-448 fax 033/ 616-162. 300-269 fax 033/ 573-320. 348-890 fax 033/ 754-370. Azize Šaćirbegović 128 71 000 SARAJEVO ul. 8. Kneza Višeslava 14 88 000 MOSTAR ul. 10.ba www.975 1.ba iso@melaha.274 149 2.womenforwomen.org www. Džemala Bijedića 130 71 000 SARAJEVO Sena Martina Topić Sadina Bina Džavid Sejfović Nusret Čaušević Iso Abinun Mirsad Bahić Nejira Nalić Sanin Čampara Ferida Softić Senad Sinanović Jure Žigo Edina Hadžimurtezić Sulejman Haračić Zoran Dučić Mustafa Kapić Seida Sarić UKUPNO 036/ 348-891. 4.ba www.946 214 270 15. Džemala Bijedića bb 71 000 SARAJEVO ul.ba mikrosanizenica@yahoo. 12.ba mi-bospo@mi-bospo.mikra. 14. MKD "ADRIA mikro" d. Mehmedalije Tarabara 10 72 000 ZENICA ul. Bistrik Medresa 43 71 000 SARAJEVO ul. 7. Jukićeva 75 71 000 SARAJEVO ul.com www.ba www.814 18. or a Mihajlovića 4/III 75 000 TUZLA ul.592 10. 15. Bosne srebrene bb 75 000 TUZLA ul. OSNOVNI PODACI O MKO 30. godine Rb . Naziv mikrokreditne organizacije Adresa i sjedište Direktor Tel/Fax E-mail i Web Iznos aktive u 000 KM Iznos kapitala u 000 KM Broj zaposlenih 1.ba central.719 15.org 1.766 102. Hamdije Kreševljakovića 51 71 000 SARAJEVO ul.ba vorttdoo@yahoo.725 3.06.ba www. 250-581 fax 033/ 564-200.621 422 33.aldi@bih.

Obaveze po uzetim kratkoročnim kreditima Obaveze po uzetim dugoročnim kreditima Ostale obaveze UKUPNO OBAVEZE Donirani kapital Osnovni kapital Višak prihoda nad rashodima za prethodne godine za tekuću godinu Manjak prihoda nad rashodima za prethodne godine za tekuću godinu Ostale rezerve UKUPNO KAPITAL UKUPNO PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA .477 248. 15.Prilog 2.847 14. 12.038 14.199 482 101 88 82.037 100 82 10 0 2 6 5 1 1 99 111 68 32 101 124 100 99 100 124 111 98 . 3.2012. 8.441 401.236 20.571 500. godine 3 % 4 30. 3a) 3b) 4.061 10.925 4.157 114. 1a) 1b) 2.2011.674 548 169.554 492.330 906 2. godine 5 % 6 Indeks 7=5/3 AKTIVA 1.458 111.099 20. broj 1 OPIS 2 31. BILANS STANJA MKF u 000 KM Red.174 2.802 11.226 5.694 23.973 20.975 412. 10. 16a) 16b) 17.035 43.054 351.546 15 11.087 116. 6.910 151. stavke aktive.679 48.647 401.445 25. 7. 5.06. 14.406 47.komisioni poslovi 167.935 8.037 31 100 14 50 4 69 86 100 110 97 111 89 102 108 45 118 0 461 99 101 98 28. Novčana sredstva (1a+1b) Gotov novac i nekamatonosni računi depozita Kamatonosni računi depozita Plasmani bankama Krediti Rezerve za kreditne gubitke Neto krediti (3-3a) Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva Dugoročne investicije Ostala aktiva Minus: rezerv.838 15 9.942 149.12.358 492.207 21.577 12.155 47. 13.013 5. na ost. 19. 15a) 15b) 16.995 340.740 415.347 248.634 20.otpisani krediti .398 500.070 21.190 1.606 100 80 10 0 2 6 4 2 3 28.003 9.647 102. osim kredita UKUPNO AKTIVA PASIVA 9. 18.468 4. 11.048 1.606 30 100 16 50 4 70 70.

2011.536 26 1. 19. 18.06.766 40 100 0 97 90 26 26 8 60 217 85 0 100 0 24 0 24 63 270 270 0 0 1. 16. 12. Novčana sredstva (1a+1b) Gotov novac i nekamatonosni računi depozita Kamatonosni računi depozita Plasmani bankama Krediti Rezerve za kreditne gubitke Neto krediti (3-3a) Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva Dugoročne investicije Ostala aktiva Minus: rezervir. godine 3 % 4 30. 10.otpisani krediti .12.572 75 0 57 2 1. 20.510 101 0 38 2 1. 15.973 37 100 37 23 3 63 458 451 149 1.2012. 1a) 1b) 2. 13. 16a) 16b) 17. 11. 14. Obaveze po uzetim kratkoročnim kreditima Obaveze po uzetim dugoročnim kreditima Ostale obaveze UKUPNO OBAVEZE Donirani kapital Osnovni kapital Emisiona ažia Neraspore ena dobit (16a+16b) prethodnih godina tekuće godine Zakonske rezerve Ostale rezerve UKUPNO KAPITAL UKUPNO PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA . na ost.973 100 80 4 0 3 14 14 0 0 119 119 0 0 1.2012.766 100 86 6 0 2 7 7 0 0 44 44 0 0 97 247 96 134 0 0 0 90 Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 28 .582 11 1. godine Prilog 3. 8. 7.komisioni poslovi 60 0 57 0 95 0 723 452 69 1. 3a) 3b) 4. stavke aktive. osim kredita UKUPNO AKTIVA PASIVA 9. 6.058 0 600 0 7 0 7 101 0 708 1.244 0 600 0 29 0 29 100 0 729 1. broj 1 OPIS 2 31. 3.06. BILANS STANJA MKD u 000 KM Red.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. 5. godine 5 % 6 Indeks 7=5/3 AKTIVA 1.

) Neto finansijski prihodi (1. 1.461 742 5.1.+8. g.2.1. 5. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI Prihodi od kamata i slični prihodi Kamata po kamatonosnim računima depozita kod depozitnih institucija Kamate na plasmane bankama Kamate na kredite Ostali finansijski prihod Ukupno prihodi od kamata i slični prihodi (1.434 55 27 17 100 19.1.012 1 1 97 1 100 59 165 43. do 2. 4.2.242 8.3.3.+4.873 91 9 100 4. g.835 33.01.915 5. 10. 2.272 55 24 21 100 109 95 132 109 121 247 112 217 29 3.3.) Operativni rashodi Troškovi plaća i doprinosa Troškovi poslovnog prostora. 6.1.1.2.016 459 43.3.3.495 7. 5.) Troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke Višak/manjak prihoda nad rashodima od redovnog poslovanja (3. 5.765 406 46.864 95 5 100 83 103 83 99 333 508 44.2011.5. 4.298 537 9.530 7.629 9. 2.-6. 30. broj 1 OPIS 2 Za period 01.06.4.2012. 4.2012. do 1.202 86 14 100 127 213 134 11. 3 % 4 Za period 01.4. 30.699 0 0 98 1 100 18 32 96 113 95 Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 29 . 3.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.637 8. 9.) Vanredni prihodi Vanredni rashodi Višak/manjak prihoda nad rashodima (7.524 349 3. do 4. .3.) OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI Operativni prihodi Naknade za izvršene usluge Ostali operativni prihodi Ukupno operativni prihodi (4. 1.2. 2. 2.221 96 4 100 9.2.2. godine Prilog 4.4.497 35. II 4. 1. 5 % 6 Indeks 7=(5/3) I 1.3.688 32.997 -2.258 294 4.4. do 5. 1.1.627 7.) 18.06.791 34.268 523 11.680 -6. 5. BILANS USPJEHA MKF u 000 KM Red.01. 7.06. 5.-5.024 8. 8.) Rashodi po kamatama i slični rashodi Kamate na pozajmljena sredstva Ostali finansijski rashodi Ukupno rashodi po kamatama i slični rashodi (2.1.1.152 638 1.-9. ostale fiksne aktive i režije Ostali operativni troškovi Ukupno operativni rashodi (5.5. 1.2.

4. 30.2. 5. 8. 30. 3 % 4 Za period 01.3. do 1.1. 5. OPIS 2 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI Prihodi od kamata i slični prihodi Kamata po kamatonosnim računima depozita kod depozitnih institucija Kamate na plasmane bankama Kamate na kredite Ostali finansijski prihod Ukupno prihodi od kamata i slični prihodi (1.3.4. 4.2. 5 % 6 Indeks 7=(5/3) 0 0 159 2 161 31 1 32 129 0 0 99 1 100 97 3 100 0 0 190 1 191 38 3 42 149 0 0 100 0 100 92 8 100 N/A N/A 119 46 118 123 326 130 116 Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 30 .+4.1.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. 11.06. BILANS USPJEHA MKD u 000 KM Red. do 5.3.2.5.1. do 4. godine Prilog 5.2011.4.01.1.1.1.) Vanredni prihodi Vanredni rashodi DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA POREZ NETO DOBIT/GUBITAK 10 20 30 52 49 46 147 5 7 22 0 30 3 27 33 67 100 35 33 31 100 28 0 28 94 38 26 158 26 -7 15 1 7 1 6 100 0 100 59 24 16 100 276 0 92 181 78 56 107 524 -106 69 N/A 22 22 22 Za period 01.2. 5.5.-5.) Neto finansijski prihodi (1. 5.01.3.3. 2.2012. 1.) Troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke DOBIT/GUBITAK OD REDOVNOG POSLOVANJA (3.2. 1. . 6. 2.4. 2. 4.) OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI Operativni prihodi Naknade za izvršene usluge Ostali operativni prihodi Ukupno operativni prihodi (4. ostale fiksne aktive i režije Ostali operativni troškovi Ukupno operativni rashodi (5.4. 9.3. 2. 3. g. 1. 12. 5. 1.-6. 7.06.1.2012. 10. do 2.1. II 4.2.) Rashodi po kamatama i slični rashodi Kamate na pozajmljena sredstva Ostali finansijski rashodi Ukupno rashodi po kamatama i slični rashodi (2.2.3.) Operativni rashodi Troškovi plaća i doprinosa Troškovi poslovnog prostora. 1. broj 1 I 1.06. g.

21.420 1. 12.828 104 2.104 3. godine Prilog 6. HILP) UNHCR CRS LIP (sredstva Vlade FBiH) PRM/USA State Department UNDP UMCOR Islamic Relief WW.583 2.420 1. 24.891 2.087 0 709 0 61 0 10 0 637 1. 37.175 5. PHARE Donacije za operativne troškove 27. PREGLED DONIRANOG KAPITALA MKF stanje na dan 30. 28.490 3. 40. 13.214 577 200 1.034 226 805 697 500 237 146 104 98 52 31 16 8 0 0 0 65 0 228 228 65 53 10 8 8 2.661 2. Predstavništvo Sarajevo Women's World Banking IRC Mercy Corps OXSFAM USDA Know-How Project Church World Service Udruga gra ana "ALDI" DK spajanje s "LORI" Orašje Women for Women Int. 14.942 2. 22. 8.259 34 150 840 709 864 0 0 0 0 1.707 Donacije za osnovna sredstva Mercy Corps CRS ICMC SOLIDARITES WORLD Vision Int.293 6.06.639 3.047 969 910 864 725 195 105 65 192 46 43 21 62 49. 30. 18.964 4. 11. 2. 34. 3. 31.891 298 2.532 17 10. 7.420 1. 41.046 5.891 5.031 697 500 237 146 104 98 52 31 16 373 228 65 53 10 8 8 8.891 5. godine u 000 KM MKF EKI Sarajevo MKF LIDER Sarajevo MKF MIBA Tuzla MKF MIBOSPO Tuzla MKF MIKRA Sarajevo MKF MIKRO ALDI Goražde PARTNER MKF Tuzla MKF PRIZMA Sarajevo PRVA ISLAMSKA MKF Sarajevo MKF SUNRISE Sarajevo MKF ŽENE ZA ŽENE Sarajevo Rb Naziv donatora UKUPNO Donacije za kreditni fond 1. 6. 4.420 2.755 298 2.06. 15.911 4. 29.246 3.070 804 6.070 947 675 2.681 5. 10.911 4.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. 39. 35.046 7.932 298 79 59 316 672 774 3.259 543 41.039 1.034 1. 26.229 992 614 450 3. 20.836 2. 33. 5.159 9. USAID CHF-(SIDA. 36. 17.891 479 4. 16.828 3. 19. 9. 32.2012.006 1. CRIC SOLIDARITES 5. 38.2012. 25.135 804 44 8.046 3. 23.047 129 201 864 725 45 105 65 192 12 43 21 2 7.663 2.476 3.070 2. SIDA Housing IFC PRM UNHCR LIP (sredstva Vlade FBiH) CHF Mercy Corps CGAP EBRD WORLD BANK USAID MFC UNDP ADA ASBL (RATING) Ostalo UKUPNO DONIRANI KAPITAL Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 31 . MEDI.

30. godine Grafikon 10.2012.06.2012.2012.06. Prosječne ponderisane EKS na dugoročne kredite prema izvještajima MKO u II kvartalu 2012.06. godine Grafikon 8. Grafikon 4. godine GRAFIKONI Iznos aktive MKO na dan 30. Grafikon 3. Broj zaposlenih MKO na dan 30.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.. godine Grafikon 9.06. godine u 000 KM Iznos bruto portfolija MKO na dan 30.06. odnosno neto dobit/gubitak MKD za period 01.2012. Prosječne ponderisane EKS na kratkoročne kredite prema izvještajima MKO u II kvartalu 2012. Fiksna aktiva i kapital u odnosu na ukupnu aktivu na dan 30.2012. godine u 000 KM Višak/manjak prihoda nad rashodima MKF. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 32 .06. Grafikon 2.2012.2012.06. godine Grafikon 1.06. godine Grafikon 6. godine Grafikon 7. Ukupna potraživanja po otpisanim kreditima u odnosu na bruto portfolio MKO na dan 30. Portfolio u riziku preko 30 dana na dan 30.01. godine u 000 KM Grafikon 5.2012. godine u 000 KM Iznos kapitala MKO na dan 30.2012.06.

06. godine Grafikon 1.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Grafikon 2. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 33 .2012.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 34 .06. Grafikon 4.2012. godine Grafikon 3.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.

2012.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30. Grafikon 6.06. godine Grafikon 5. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 35 .

godine Grafikon 7. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 36 .2012.06. Grafikon 8.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.

godine Grafikon 9. Grafikon 10.Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.2012.06. Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija 37 .