NORA IOIL PALATUL CU POVEªTI

1

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ CONSTANÞA SECÞIA PENTRU COPII Str. Mircea cel Bãtrân nr. 104A

. OFERÃ PENTRU ÎMPRUMUT LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTARE LA SALA DE LECTURÃ CÃRÞI DIN TOATE DOMENIILE DE CUNOªTINÞE: LITERATURÃ ROMÂNÃ ªI UNIVERSALÃ, ISTORIE, GEOGRAFIE, ªTIINÞE EXACTE, ARTÃ, BIBLIOGRAFIE ªCOLARÃ etc. . ORGANIZEAZÃ ÎNTÂLNIRI CU SCRIITORI ªI OAMENI DE CULTURÃ . AUDIÞII MUZICALE, VIZIONÃRI DE FILME VIDEO, CURSURI DE INIÞIERE ÎN LIMBA ENGLEZÃ, SPECTACOLE DE TEATRU DE PÃPUªI.

P R O G R A M zilnic 8oo - 20oo luni 13oo - 20oo sâmbãta 8oo - 15oo duminica închis 2

NORA IOIL

Palatul cu poveºti
CÃLÃTORIE ÎN BIBLIOTECA PENTRU COPII

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ CONSTANÞA 1999 3

Viorel LUNGU 4 .COPERTA ªI ILUSTRAÞIA: Prof.

De cântec ºi rãcoare Deci.. hârtie. Fiecare din ele e scris Cu luminã ºi vis Pretutindeni vom gãsi prieteni (mai vechi sau mai noi) Pe care-i vom numi “eroi”.Prolog Cu o panã de soare-am desenat Un cãluþ înaripat Cuvintele le-am þesut câte douã ªi v-am fãcut o caleaºcã de rouã.. Din palat. Luaþi cu voi un retevei! Hai. S-adunãm în car de rouã Slovã ºi luminã nouã ªi din cãrþi nenumãrate Sã clãdim alte palate Pentru minþi iscoditoare ªi vise cutezãtoare 5 . în alt palat. Dacã vã temeþi de Baba Cloanþa ºi zmei. poftiþi la plimbare! Vom intra într-o împãrãþie Cu palate de. cãluþ înaripat.

În lumea poveºtilor: 6 .Palatul basmelor Ia priviþi ce scrie-aici: “Basme pentru cei mai mici” Sã intrãm. biniºor. deci.

Dereticã ºi coase ºi gãteºte Cãsuþa lor acum strãluceºte Hai. Sã facem cunoºtinþã cu alþi eroi! Rugaþi-i. Ca sã vã legene visele în copilãrie Dacã aþi citit-o ºi vreþi basme mai noi. totuºi. 7 . ªtiþi de ce au încetat sfada? Au zãrit-o pe Albã-ca-Zãpada. Îi întâlniþi pe cei ºapte pitici. luaþi-i pe pitici de mânã ªi intraþi în basmul în care Albã-ca-Zãpada e stãpânã. dragi prieteni voinici.Zãpada Am sã vã deschid o copertã minunatã Care seamãnã cu o poartã.ca . Prin ea de intraþi. S-o spunã fraþilor voºtri mai mici.Albã . Fraþii Grimm au aºternut povestea ei pe hârtie. pe cei ºapte pitici.

nu este cel. “Zbânþuitul” a fãcut-o “de oaie” ºi cu scãldatul ªi cu cireºul mãtuºii Mãrioara ªi.Amintiri din copilãrie Ia. gândind cu drag la copilãrie. a gãjbit. aflaþi cã Nicã cel nãzdrãvan A ajuns mai târziu.. pe hârtie Hâtrul Ion Creangã..fãrã îndoialã . Cum pupãza mândrã. Aflãm pe unde a umblat cu ºcoala. Cum s-a cãptuºit de râie la Irinuca De nu mai ºtia ce sã-i facã biata mãmuca Ce mai. fãrã fricã Al Ninei Cassian. din tei. pentru voi. era un nãzdrãvan ºi jumãtate. Dacã nu ºtiaþi. uite-l ºi pe ºugubãþul Nicã! Nu. 8 . E doar un copil nãzdrãvan Despre care . De s-a mâniat pe el tot satul. dacã mai strãbatem câteva file.voi aþi citit. marele nostru povestitor humuleºtean. Cum apare în acele “Amintiri” minunate Pe care le-a aºternut.

nici sã vadã Cum au intrat într-o nouã poveste De-a lui Ion Creangã. Era isteþ ªi l-a învins pe boierul hrãpãreþ. deºi un biet animal domestic. probabil. De n-ar fi fost cocoºul nãzdrãvan Sfada le-ar fi fost în van. Eroul nostru.Punguþa cu doi bani Ce-i cu bãtrânii ãºtia puºi pe sfadã? N-au timp nici sã audã. Moºneagului i-a umplut inima de bucurie (Dar ºi ograda toatã) ªi astfel a fost scrisã pentru voi “Punguþa minunat㔠9 . cu o astenie. S-ar fi ales. însã. Iar voi c-o panã multicolorã la pãlãrie.

10 . sã nu le trântiþi în noroi! Fiecare cuvânt vã face mai frumoºi ºi mai înþelepþi.Dumbrava minunatã Fiindcã v-aþi uitat acasã pãlãriile de soare Am sã vã duc într-un loc cu rãcoare Nu! sã nu-ncercaþi sã vã faceþi coifuri din file! Cãrþile sunt scrise cu iubire ªi tot aºa se cuvine sã le citiþi ºi voi Sã nu le rupeþi. Mai buni ºi mai drepþi Cu un cuvânt poþi clãdi o lume Ce mai! Poþi înfãptui orice minune: Îl poþi îmblânzi pe uriaº ªi-l transformi în prieten pe vrãjmaº.

frumos. ªi sã ascultãm blânda zicere a graiului sãu melodios. pe care sã-i iubiþi ªi sã-i respectaþi ca pe niºte fraþi. Prieteni dragi. De aceea Lizuca a fugit de acasã. Haideþi sã pornim cu ea printre copaci ªi s-o conducem la cei dragi! Apoi la cartea lui Sadoveanu sã ne-ntoarcem. aveþi grijã cum umblaþi cu ele! Nu le alegeþi pe cele din noroi. poftiþi în dumbrava cu rãcoare ªi alegeþi-vã câte un copac drept umbrelã de soare! Fetiþa care vorbeºte cu “Sora Soarelui” E Lizuca (însã nu Lizuca-uituca. eroina Ninei Cassian). Iar mama vitregã e duºmãnoasã.Deci. Ea cautã drumul cãtre bunici În timp ce Patrocle “discut㔠cu niºte furnici. Iar cãrþile care gãzduiesc cuvinte Sã vã fie cãlãuzã pentru inimã ºi minte. Ci culegeþi-le pe cele din stele. Deci. Fetiþa pe care-o vedeþi e tristã: Mãmica ei nu mai existã. 11 .

El ºi-a presãrat drumul Numai cu fapte bune (Aºa trebuie sã faceþi ºi voi. Ei. Iar noi sã pornim. Acel viteaz pãmântean. Despre nãstruºnicul mãgãruº O sã vã citeascã mãmica. Pornit sã-ºi afle norocul în lume. Acum haideþi s-o ascultãm pe bunica Depãnând basmul lui Fãt-Frumos Mãzãrean.Fãt-Frumos Mãzãrean Tot Sadoveanu a scris ºi povestea Lui Fãt-Frumos Mãzãrean. printre file. ºtiuca ºi furnica. 12 . ªi pe aceea cu mãgãruºul Numit Ianoº Nãzdrãvan. De aceea ºi pe el îl ajutã Sfânta Vineri ªi Sfânta Duminicã. A ajutat vulturul. Sã-ºi afle norocul ºi fecioara iubitã. ºi acum s-o lãsãm pe bunicuþa truditã Sã se odihneascã lângã nepoþei. Chiar dacã nu sunteþi eroi). Pe alte alei.

acesta-i numele sãu. Povestea e plinã de învãþãminte ªi vã aratã cum sã creºteþi Buni. Nici pe greieraºul înþelept. Pinocchio. La sfârºit îl scapã pe Gepetto Din burta lacomei balene. ascultãtori ºi voinici Ca niºte Feþi-Frumoºi mici. Se vindecã de lene ªi devine un copil cuminte. 13 . N-o asculta nici pe zâna Care i-a pus scânteia vieþii în piept. De aceea primeºte o pereche De urechi de mãgar ªi un nas cât o prãjinã în dar. Era un copil rãu. Fuge de acasã ºi de la ºcoalã. Înºirã minciuni ca mãrgelele pe sfoarã.Pinocchio Bãieþelul care ne face semn A fost o pãpuºã de lemn.

sã se fi aprins. Dar ºi Picchiuþa e gata sã-ºi dea viaþa Pentru admiratorul sãu Aflat în luptã cu Barbã-roºie cel rãu. În care micuþa ªi gingaºa pãpuºã e construitã De Gepetto. Destinele celor doi eroi le uneºte. zâna cu pãrul azuriu o însufleþeºte.Pinocchetta În aceastã carte locuieºte Pinoccheta Cea meºteritã de Mama Gepetta E sora lui Pinocchio. oricât m-aþi ruga. N-o sã vã spun ce-a pãþit Ca sã vã puteþi apuca de citit! Doar atât: o fetiþã adevãratã a devenit. E cartea lui Ugo Scotti-Berni. meºterul iscusit Pentru a-l face pe Pinocchio fericit. spre bucuria noastrã. Un personaj de toþi copiii îndrãgit. Nu.numitã Picchiuþa. Pentru gestul ei. 14 . Apoi. de cârpã ºi aþã Trezitã de Emilio Bologna (autorul ei) la viaþã Ea sfatul Zânei îl nesocoteºte ªi-asemeni fratelui sãu. Zãrind-o. Ia priviþi-o ce frumoasã e ªi ce maniere alese a deprins! Era normal ca inima lui Pinocchio. Logodnica lui Pinocchio “Logodnica lui Pinocchio” . multe pãtimeºte.

Ciuboþelele ogarului Ghici. Veþi afla ce-a pãþit iepuraºul în seara unei zile. Care aleargã dupã coperta aceea de carte colilie? Dacã veþi intra pe aleile dintre file. de-atunci. tot aleargã dupã el ªmecherul ogar. cine e iepuraºul cu panã de pãun la pãlãrie. Haideþi. intraþi în povestea Ce-l are pe Cãlin Gruia fãurar! 15 . ªi de ce.

eroina mânatã de dor.Crãiasa zãpezii Cãlare fiecare pe câte un ren. Apoi ies. Priviþi-i cum scriu împreunã Cuvântul “veºnicie”. 16 . din recea Crãiesei împãrãþie. Cãci vom strãbate þinuturi geroase. E o poveste despre prietenia adevãratã Care deschide orice poartã. Sã intrãm în povestea lui Andersen. Pe urmele prietenului Karl ªi a þinutului zãpezilor. Însoþiþi de Gretchen. Îmbrãcaþi-vã cu haine groase. triumfãtori.

Din urzica bãtutã? Cine sunt lebedele Care zboarã peste oceane ªi peste înaltele creste Luminând.Lebedele Neostenitã ca marea. Stârnind în jur mirarea Cine-mpleteºte. Ca dintr-un nordic desen. cu albul penelor. Fermecãtorul Andersen. Cãmaºã dupã cãmaºã. cine începe prima paginã sã citeascã? 17 . Vorbesc despre iubirea de frate. Filele de poveste? Aceste file din care ne zâmbeºte. tãcutã. S-o lãsãm din cap pânã-n tãlpi Sã ne poleiascã! Ei. Despre acele sentimente curate Ce sãlãºuiesc într-o inimã de sorã ªi care ne învãluie cu luminã de aurorã.

Cum au grãit cu suflarea valurilor ªi au vorbit în limba fiarelor Pânã când a ajuns inima pãrinteascã Sã-i recunoascã. cu stea în frunte. De lunã ninsele ªi totuºi în împãrãþia noastrã. E ora când se deapãnã visele..Doi feþi cu stea în frunte S-a înserat ºi printre gene Vi se joacã Moºul Ene. Ah! V-au trezit chiar ºi pe voi! dar nu-i certaþi! Sunt doi eroi. de poveste.. 18 . Aþi adormit cu basmul lui Slavici în gând (Dar nu înainte de a-i asculta ºi ultimul rând). Doi Feþi-Frumoºi. Au sã vã istoriseascã acele crunte Încercãri prin care au trecut. Ceva strãluceºte de mã orbeºte. Pânã-n clipa în care au renãscut: Cum au rãsãrit dintr-o tulpinã ªi s-au fãcut scânteie de luminã.

de catifea. Veþi învãþa din ea. Povestea lui Irimie Strãuþ e un joc de cuvinte Pe care-o sã-l þineþi minte. 19 . Nesecata ºi limpedea noastrã fântânã. Frumos-frumuºel. Cioplit din os. ce-am pãþit. la un capãt ros. Voi nu ºtiþi. Pe care nu ºtiu unde l-am lãsat De teama dulãului care se pornise pe lãtrat. Pe Riþa-Veveriþa ºi pe alþi prieteni Ce-au luat pãdurea pieptiº Pânã mi-au aflat tocul într-un luminiº. Sã-l cunoaºteþi pe Moº Labã-grea. copii.Þupa-þup De sub un brustur uriaº ne face semn un iepuraº: “Pe mine mã cheamã Þupa-þup ªi de la ºcoalã acasã mã duc. Fiindcã povestea nu mi-aþi citit. Poftiþi cu mine în pãdurea verde. Am avut un toc mic-mititel. Câte feluri de “toc” existã în limba românã.

de parcã nici nu mai eºti. veniþi sã vedeþi Palatul în care istoria domneºte. Când foºneºte crângul dulce al lumii cu poveºti Uiþi de tine. El este numai o încãpere.Palatul unde domneºte istoria Palatul cu poveºti e mare Eu v-am invitat la plimbare În Împãrãþia cãrþii pentru copii În care. Ca eroul din poveste-ai sã creºti: Viteaz. destoinic. Unde curajul ºi vitejia devin poveste. multe poþi sã ºtii. Pe Pintea Viteazul ºi pe haiducii lui ªapte Cai Sunt pagini de carte pe care. Pe ªtefan ºi Cuza ºi Mihai. de le citeºti. ne atrage precum pe albinã borcanul cu miere. bun ºi curajos 20 . Dar. E drept. Sã-i cunoaºteþi pe Gruia lui Novac. de citeºti.

Sã ajungem la Pol cu Nansen ºi Amundsen ºi cu alþi exploratori. Pe aripile acestor cãrþi poþi ajunge oriunde doreºti. haideþi sã intrãm frumos În Palatul poveºtilor cu animale. Ori la Ecuator. Cu uimitoarea Uzina Flora Ce ne dã ozon tuturora. Ei. Ca pe un covor fermecat. trebuie numai sã le citeºti! 21 . Vietãþi mai mari. cu gâze ºi flori ªi sã facem cunoºtinþã cu alþi eroi. sã stoarcem ploi torenþiale din nori. Fãrã bani. deºi uni-s pitici. fie ºi-ndepãrtat. ºi-acum sã ne-aºezãm între filele Cãrþii de geografie ªi sã pornim în cãlãtorie. sau mai mici. Pe orice meleag.Palatul poveºtilor cu animale Iar acum. Constructori harnici.

Când ochii v-au obosit ºi vreþi sã vã odihniþi. Sau le puteþi citi aici. Ori vizionaþi Micky Mouse-y drãguþi ªi alte desene animate inspirate de poveºti De nu-þi mai vine sã te opreºti 22 . Le puteþi lua cu voi acasã. ca niºte astronauþi Poveºti pe disc ascultaþi. cu cãºti la ureche. În Sala de lecturã pentru cei mici.Sfârºitul cãlãtoriei O lume întreagã încape În fiecare paginã de carte. În Sala de audiþii ºi proiecþii poftiþi! Aici.

lumina. visarea. Înþelepciunea. Poftiþi în “dumbrava minunat㔠a palatului de hârtie. Adicã tot ce încape Între file de carte.Pentru cã Împãrãþia cãrþii e minunatã ªi n-am vrea sã-i aflãm capãtul niciodatã. istoria. dragii mei. cãlãtoria. Cu fântâna nesecatã a tinereþii ªi cu izvoare de vise! 23 . poezia. Lumea a tot ce înseamn㠓copil” ºi copilãrie! Feþi-Frumoºi ai zilei de mâine. precum albina Casa cãrþii vã aºteaptã mereu cu porþile deschise. Culegeþi-le din pagini de carte. toþi cei care iubiþi Basmul. Deci. Lumea-ntreagã cu munþii ºi marea.

.........................17 Doi feþi cu stea în frunte . ............................................................................................................ 8 Punguþa cu doi bani . 21 Sfârºitul cãlãtoriei .... 15 Crãiasa zãpezii ............................................................... 20 Palatul poveºtilor cu animale ................................ 14 Ciuboþelele ogarului ................................................... 9 Dumbrava minunatã .................................................................... 10 Fãt-Frumos Mãzãrean ....................................CUPRINS Prolog ...................................................... 16 Lebedele .................................................................... 12 Pinocchio ............................. 13 Pinocchetta .............7 Amintiri din copilãrie ..................................................................... 22 24 .............................................................................................. 18 Þupa-þup .... 19 Palatul unde domneºte istoria ................................................. ................................................................ 5 Alba-ca-Zãpada .......................................... 14 Logodnica lui Pinocchio ..........

25 .

BIBLIOGRAFIE ªCOLARÃ etc. OFERÃ PENTRU ÎMPRUMUT LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTARE LA SALA DE LECTURÃ CÃRÞI DIN TOATE DOMENIILE DE CUNOªTINÞE: LITERATURÃ ROMÂNÃ ªI UNIVERSALÃ. TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATÃ Marieta DRAGOMIR BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ 26 CONSTANÞA .BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ CONSTANÞA SECÞIA PENTRU COPII Str. ISTORIE. ARTÃ. . ªTIINÞE EXACTE. 104A . Mircea cel Bãtrân nr. CURSURI DE INIÞIERE ÎN LIMBA ENGLEZÃ. SPECTACOLE DE TEATRU DE PÃPUªI. AUDIÞII MUZICALE. GEOGRAFIE. ORGANIZEAZÃ ÎNTÂLNIRI CU SCRIITORI ªI OAMENI DE CULTURÃ . VIZIONÃRI DE FILME VIDEO.

27 .

28 .

NORA IOIL BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ CONSTANÞA 1999 29 .

30 .

31 .

32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful