ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ

ՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Եկեղեցին աստուածային հաստատութիւն է, այսինքն՝ խաղաղութեան
նաւահանգիստ, հաւատքի բարձր բերդ, խղճի մաքրութեան ապաւէն,
շնորհքներու ընծայարան,
փրկութեան արդար ճանապարհ, դէպի
երկինք բանուած լուսաճաճանչ ուղի եւ Ս. Երրորդութեան
ներկայութեամբ երկիւղածութեամբ աղօթող եւ Աստուծոյ խօսքը վայելող
ու ունկնդրող հաւատացեալներ:
Եկեղեցին՝ կը հռչակէ Քրիստոսի աւետարանը, կը վկայէ Աստուծոյ
խօսքին ամբողջ ճշմարտութիւնը, կը հսկէ անդամներուն կեանքին վրայ
եւ կը ղրկէ աւետարանիչներ բոլոր ազգերուն: Եկեղեցիին կ՛անդամակցին
այն անդամները, որոնք կ՛ուխտեն իրենց կեանքով աշխատիլ Աստուծոյ
անուան փառքին եւ թագաւորութեան համար, ամենայն բարեպաշտութեամբ,
անձնուրացութեամբ,
կատարեալ
խոնարհութեամբ
ու
համբերութեամբ:
Կիրակի 2 Սեպտեմբեր, 2012-ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիի
կեանքին համար եղաւ այն յատուկ օրը, որուն համար մեր խորին
շնիորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը կը բարձրացնենք առ
Աստուած:
Պաշտամունքի առաջնորդութիւնը կատարեց Տիար Սամուէլ Մնչէրեան
փառաբանութեան երգեցողութեամբ, 26-րդ փոխասաց ընթերցուածը
փոխադարձաբար ընթերցելով եւ աղօթքով: Պաշտամունքին իրենց
մասնակցութիւնը բերին՝ Տիկ. Բալիկ Գալէմքէրեան- Բօբօվա երկու
մեներգներով, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Շողակաթ ԱբարդեանՍելիմեանի, ուր ներկաներ խոր զգացումով հետեւեցան մատուցուած
երգերուն, սահիկներուն վրայ սփռուած երգերուն բառերուն հետեւելով:
Վեր. Համայնքապետը իր հովուական աղօթքի մատուցումէն ետք
կատարեց աստուածաշունչի ընթերցանութիւն հիմնուած՝ Բ. Կորնթ. 10:16, բնաբան ունենալով՝ «Սպառազինութիւն՝ Աստուծոյ գիտութեամբ»
նիւթը: Ան իր պատգամը սկսաւ յիշելով, թէ՝ աշխարհի բոլոր ազգերու
պատմութիւններուն
մէջ
միշտ
ալ
կրօնքի
եւ քաղաքական

գաղափարախօսութիւններ տեղի ունեցած են եւ մարդիկ ընդհանրապէս
այս նիւթին շուրջ իրենց վերլուծողական աշխատասիրութիւններով կը
տարբերին: Ան ըսաւ. «Անոնք չեն կրնար հաւատալ եւ ընդունիլ, որ կարգ
մը մարդոց նենգամտութեամբ, Աստուծոյ խորհուրդներուն դէմ գործող
խորհուրդներ կրնան յառաջանալ»:
Վերապատուելին մէջբերում կատարեց Պօղոս առաքեալի խօսքին, որ
կ՛ըսէ հինգերորդ համարին մէջ. «Մենք խորհուրդներ կը քակենք»,
այսինքն՝ քաղաքական համակարգերը, մարդկային
դրուածքներու
միտքերը՝ Քրիստոսին կը հնազանդեցնենք: Աստուծոյ զօրութեան դէմ այլ
զօրութիւն գոյութիւն չունի, ո՛չ գիտութեան աշխարհի, եւ ոչ ալ
մարդկային մտքի հանճարին մէջ:
Ան ընդգծեց, թէ մենք իբր մարդ արարածներ տեղւոյն վրայ խորհորդներ
քակել կ՛ուզենք, բայց կը մոռնանք Ելից 14:13-ին մէջ յիշուած այն
խորհուրդը, որ կ՛ըսէ. «Եւ Մովսէս կ՛ըսէ ժողովուրդին մի՝ վախնաք,
սպասեցէ՛ք ու տեսէ՛ք Տէրոջը փրկութիւնը...»: Այսինքն՝ երբ խնդիրը
փրկութեան կը հասնի եւ մարդկային իմաստութենէն անդին, տարբեր
բնագաւառի հետ կապուած կ՛ըլլայ՝ «պիտի սպասե՛նք»:
Վերապատուելին շեշտեց այն միտքը, թէ՝ երբ հաւատացեալը
աստուածային զօրութեամբ չսպառազինուի, ոչ մէկ ձեւով կրնայ
խորհուրդներ քակել: Կրնայ ջանալ, ծրագրել, աղօթել, միտքեր եւ
վիճակներ նախապատրաստել, ամբողջ համակարգ մը բարեփոխող եւ
յեղափոխող գործընթաց մշակել ու հրապարակել, սակայն այդ
խորհուրդները չի կրնար քանդել եւ ճիշդ այդ է պատահածը այսօր
Սուրիական հայրենիքին:
Վերապատուելին իր պատգամը աւարտեց հետեւեալ նախադասութիւնով.- «Աստուծոյ պատրաստած ծրագրին դիմաց, աշխարհի
պատրաստած ծրագիրը շատ ճշճիմ է եւ տկար: Աստուծոյ ծրագիրը
մնայուն կերպով, յաղթական դուրս եկած ծրագիր է: Մենք Աստուծոյ
բնութեան
հաղորդակից ըլլալով, եթէ ուզենք մեր կեանքին մէջ
յաղթական դուրս գալ, ուրեմն մեր բնութեան վրայ Աստուծոյ
սպառազինութիւններէն պիտի աւելցնենք, եւ մեր պատերազմները՝ մեր
բնութիւնը բարելաւելու պատերազմը պիտի ըլլայ, եւ ոչ թէ՝ ուրիշ

համակարգերու դէմ պատերազմ հրապարակելը: Ուրեմն, երբ Աստուած
մեր բնութիւնը կը կերպարանափոխէ եւ կը բարելաւէ ու մենք
սրբագործուելու փորձառութիւնը կը ստանանք, այն ժամ զինուած
կ՛ըլլանք՝ օտար եւ տարբեր բնութիւններու դէմ պայքարելու: Պայքարի՛նք
Աստուծոյ խօսքին հրաւէրով եւ Անոր գիտութեամբ, որովհետեւ պայքարը
սուրբ է, աստուածային կոչումի եւ մարդուն բնութիւնը բարելաւելու
պայքար է»:
Աստուծոյ խօսքին պատգամէն ետք Վերապատուելի Համայնքապետը
հրաւիրեց հաղորդական անդամակցութեան պատրաստ տասը
թեկնածուներ,
որոնք
ատենին
հետեւեցան
երեք
ամիսներու
տեւողութեամբ
աստուածաբանական,
եկեղեցաբանական
եւ
հովուական դասընթացքի, Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի առաջնորդութեամբ
ու
մատուցմամբ:
Հաղորդական
նոր
անդամները
հրապարակաւ յայտարարեցին իրենց հաւատամքը եւ ուխտեցին,
միաբերան կարդալով հաղորդական անդամակցութեան ուխտը, որմէ
ետք եկեղեցիի եւ քոյր եկեղեցիներու հաղորդական անդամները
հրաւիրուեցան ոտքի բարձրանալու եւ հանգամանօրէն ողջունելու իրենց
շարքերուն միացած նոր անդամները: Եկեղեցիիս հովիւը մատուց յատուկ
աղօթք
նորընծաներուն
եւ
Աստուծոյ
իմաստութիւնն
ու
առաջնորդութիւնը հայցեց անոնց հաւատքի ու ծառայութեան կեանքի
ընթացքին մէջ:
Պաշտամունքը վերջ գտաւ Տէրունական աղօթք «Հայր Մեր»-ի
երգեցողութեամբ եւ Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի
առաքելական օրհնութեան աղօթքով:
Կը շնորհաւորենք նորընծաները եւ կը մաղթենք բեղուն ծառայութիւն,
եկեղեցիին բարգաւաճման, խաղաղութեան ու ապահովութեան ի խնդիր:

Սեւան Չիրիշեան

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful