You are on page 1of 29

1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU

Sauuaustallt a:
A|dull| |iu Mu|auuad as-Sala
M All| orlta |ouou. |aus oraldrar oc| uusliu.rua.
O.rsatt a: A| Lsua| al-lalastu
laout: A| Auas Mu|ara| i|u Mariau
.darul|adit|.cou
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
2
lorord....................................................................................................................................................................... 3
iar rautradd. s.|t.u lid|a|........................................................................................................................ 4
\aror uauu,as S|a| sou lid|a|............................................................................................................ 5
iur uc|.t or,r.uar si, s.|t.u lid|a|. ..................................................................................................... 5
\ad iuu.|ar lid|a|s ad-lara. .................................................................................................................... 6
\il|.u trosuppattuiu, |ar lid|a| ou L,.us|ap.rua............................................................................... 6
\il|.u trosuppattuiu, |ar lid|a| ou d.u Adla iorau.u i |ar oc| sou All| loat att |.ara... 7
\il|.u trosuppattuiu, |ar lid|a| ou All|s saud.|uds sall All|u ala|i a sallau`
olj.sla,ar................................................................................................................................................................ 8
\il|a li||.t.r iuus d.t u.llau judarua oc| lid|a|................................................................................... 9
\il|.u trosuppattuiu, |ar lid|a| ou iuau.rua....................................................................................10
\ad iuu.|ar lid|a|s trosuppattuiu, ou ladja| t.ruppstud.ls.u`. ............................................12
\ad iuu.|ar S|a|s trosuppattuiu, ou 1aqia|.......................................................................................12
\ad iuu.|ar lid|a|s trosuppattuiu, ou at-1ua| l.rau`. ..................................................................13
\il|.u ar S|a|s trosuppattuiu, ou A|l-us-Suuua|. ...............................................................................14
\il|.u trosuppattuiu, |ar lid|a| ou Muta| oc| |ur ortrali, aus.r d. d.u ara.....................15
\ad sa,.r lid|a| ou iadja oc| iar|al oc| il|.u ortrali,|.t iuu.|ar |.so|.t dar or d.u.
.................................................................................................................................................................................17
S|illuad.rua u.llau S|a| lid|a| oc| A|l-us-Suuua| ..........................................................................18
lid|a|s trosuppattuiu, oc| As|r- da,.u oc| d.ss ortrali,|.t ...................................................18
lid|a|s trosuppattuiu, ou att loa tro oc| lduad................................................................................19
\il|.u ar dou.u |.traaud. uaruaud.t u.llau uouot.ist.rua A|l-us-Suuua| oc| a,udadr|arua
lid|a|. ...............................................................................................................................................................20
\ad sa,.r Sala oc| i|ala ou lid|a|.......................................................................................................20
l.t pstdda |apitl.t "al-Vila|".................................................................................................................23
l.u pstdda "ltiua|s tala".........................................................................................................................24
ou.u uot Ouras|s a,udar............................................................................................................................26
Slutord....................................................................................................................................................................27
l..r.us.r ..............................................................................................................................................................29
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
3
|1tat1
lo oc| pris till|ouu.r All| all.ua oc| u rid oc| alsi,u.ls.r ara o.r All|s saud.|ud. |aus
auilj oc| |aus olj.sla,ar.. \idar....
Orsa|.u att i s|riit d.uua lilla |o| ar d.u s.uast. tid.us o|ad. a|tiit.t |laud lid|a| i |all.t till
d.ras id.olo,i i d.u islauis|a arld.u. l.uua aalliu,ss.|t |ar |liit .u ara or d.u islauis|a
r.li,iou.u p ,ruud a att uu,a auli,a uusliu.r sluurat till oc| iut. uppattar arau u.d d.u.
l d.ras trosuppattuiu, iu,r: a,udadr|au. ortal uot d.u Adla iorau.u. uot olj.sla,arua ridu
All|u ala|iu` saut o.rdrit i prisaud.t a siua iuau.r.
laror |.slutad. ja, ui, or att s|ria d.uua lilla |o| oc| sara p ti.la|ti,|.t.rua i auu.t p .tt
|ortattat satt. Sou or.|ild |ar ja, r larar.. S|a|| A|dull| |iu A|dir-la|uu al-lji|ru
|aid|a|ull|` u.d |o|.u "at-1alqt al uatu luuat-il-ltiqd". |a, |ar cit.rat lid|a|s
|oc|.r sou ar spridda oc| |auda |laud d.u. li|as |ar ja, cit.rat A|l-us-Suuua|s |oc|.r s|riua a
Salas oc| i|alas iuau.r. dari d. aisar d.u oc| isar d.ras d.stru|tia oc| ilsua
trosuppattuiu,ar sou |,,.r p a,udadr|au. o.rdrit. lo,u. orolaupuiu,ar. s|u. ortal oc|
suad.ls..
l d.uua |ortattad. oc| oduju|a |o| |ar ja, orso|t lua d.t sou str i d.ras |oc|.r oc| s|rit.r
sou d. orlitar si, p. S|a|| l|r|u |iu Sulauu al-lja|a|u |aid|a|ull|` sad.:
"G.uou diua ttraud.u |auu.r ja, till diu r.li,iou. du S|i".
Slutli,.u |.r ja, iars|ar.u djall a al` att u.d d.tta ,. utta till d. sou s.r. ssou iau tal`
sad.:
"$annerligen finns dri en pminnelse till den som har ett hjrta och som lvssnar
uppmrksamt"
J
|a, tac|ar alla sou d.lta,it u.d ui, i ut,iuiu,.u a d.uua |o| oc| |.r All| att |.loua d.u or
d.uua ,aruiu,. All| .t |attr. oc| u All| alsi,ua r pro.t Mu|auuad. |aus auilj oc| |aus
olj.sla,ar..
S|ri.t a: A|dull| |iu Mu|auuad as-Sala
1
Qur'n, 50:37.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
4
\Jt |tsm|tJ11t st||ta KJ||1|s|!
S.|t.u lid|a| upp|ou d .u judis| uau id uauu.t "A|dull| |iu Sa|a'" rautradd. oc|
pstod si, ara uusliu. iau |adad. att |au tc|t. ou pro.t.us sall All|u ala|i a sallau`
auilj. iau o.rdr. i upp|ojuiu,.u a Als rad|ia All|u au|` status oc| u.uad. att |au ar
ialiat.ts ratt. .t.rtradar.. lar.t.r lt. |au upp |ouou till .u ,udouli, ui - oc| d.tta ar u,ot
S|a| sjala u.d,.r i siua |oc|.r.
l |o|.u "al-Maqlt al-liraq"
2
sa,.r al-Ouuu:
"l. .r|auu.r |aus .xist.us oc| aus.r |ouou ara d.u orst. sou sad. att Al ar d.u rattuati,.
luu.u .t.r pro.t.u sall All|u ala|i a sallau` saut att |au s|all |ouua till|a|a .t.r
dod.u. iau |orjad. tala illa ou A| a|r. Luar. Lt|uu oc| r.st.u a olj.sla,arua. l.tta sa,.r
au-ia|i||t i siu |o| "liraq-us|-S|a|"
3
oc| li|as uauu.r al-is| d.t i siu al|auda |o|
"lidjl al-is|"
+
. l.t |asta |.is.t ar .tt .r|auuaud. oc| alla uauuda p.rsou.r aus.s ara stora
lard. |os lid|a|.
al-a,|dd sad.:
"Sa|a'ia| ar A|dull| |iu Sa|a's olj.sla,ar.. l. o.rdr. i upp|ojuiu,.u a Al rad|ia All|u
'au|` oc| pstod att |au ar .u pro.t. larp o.rdr. d. auuu u.r u.d |ouou till d.ss att |au
pstods ara All|".
al-a,|dd sad. a.u:
"l|u-us-Sad'
5
ar urspruu,li,.u .u jud. ru ira|. iau till|auua,a si, sou uusliu oc| ill.
stra oc| l.da ia|s |.ol|uiu,. iau |.rattad. or d.u att |au i 1orau |ad. uuuit att arj. pro.t
|ar .u .t.rtradar. oc| att Al rad|ia All|u au|` ar Mu|auuads sall All|u ala|i a
sallau` .t.rtradar.".
as|-S|a|rastu sad. att l|u Sa|a' ar d.u orst. sou sad. att Al ar d.u rattuati,a orsta iuau.u
rad|ia All|u au|` oc| att as-Sa|a'ia| ar d.u orsta s.|t.u sou ar|.u oru.|ad. .ll.r
acc.pt.rad. d. dolda r,orua oc| t.ruppac|.ls.u. Oas.tt d.ras s|ilja|ti,|.t.r oc| or,r.uiu,ar.
ard. sautli,a S|a| si|t.u att Al |d. s|ritli,t oc| t.stau.ut.rat ar d.u rattuati,a iuau.u
oc| |ali.u. l.tta ar l|u Sa|a's .t.rlauuiu,ar il|a s.uar. l.dd. till att S|a|s s.|t.r oc| si|t.r
uu,aldi,ad.s till .tt tiotal oli|a.
l d.tta satt oljd. d. jud.u l|u Sa|a' oc| s|apad. id.olo,iu ou d.t t.stau.ut.rad. .t.rtradaud.t.
t.r|oust.u oc| d. dolda r,orua. Slutli,.u aus, d. a.u iuau.rua
6
ara ,udouli,a.
2
al-Maqlt wal-Firaq av al-Qumm sid. 10-21.
3
Firaq-ush-Shah av an-Nawbikht sid. 19-20.
+
al-Kshs skildringar av Ibn Saba' och hans trosuppfattningar: 170-174, sid. 106-108.
5
D v s Ibn Saba' (.a.)
6
Usl Itiqd Ahl-is-Sunnah wal-Djamah av al-Llik' (1/22-23).
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
5
\st|1t asmatsts a||s| sam KJ||1|s|!
l.uua uauu,iuiu, uauud. d.ras S|a|| al-Madjlis i |o|.u "al-i|r" oc| |au uauud. ra a
d.ras a|dt|

. l.t sad.s att d. uauu,as sou lid|a| or att d. |ou till Zad |iu Al |iu al-
iusau oc| sad.: "Ou du asar di, ru A| a|r oc| Luar. |ouu.r i att or.ua oss u.d di,".
iau sad.: "l. ar uiu arars auu.r oc| ja, olj.r d.u". l. sad.: "l aisar i di,".
Sl.d.s ic| d. uauu.t lid|a| aisarua` oc| d. sou load. d.u tro oc| lduad oc|
o.r.usstaud. u.d d.u |allad.s Zadia|
8
. l.t sa,s a.u att d. uauu,as sou lid|a| or att
d. aisad. A| a|rs oc| Luars ratt till l.dars|ap
9
. li|al sa,s d.t att orsa|.u till d.tta uauu ar
or att d. aisad. r.li,iou.u
10
.
Bat mtt|t| |1ttttast s|t st||ta KJ||1|s|!
l |o|.u l'irat-ul-Mari str d.t att:
"S|a| |ar u.r or,r.uiu,ar oc| s.|t.r au d. sjuttiotr. |auda"
11
.
lid|u Mr qir ad-lud
12
|.rattar att alla uauuda s.|t.r i |adt|.u ou Sauuud.ts
or,r.uiu, till sjuttiotr. s.|t.r. ar S|a|s s.|t.r oc| att luuia|-s.|t.u ar d.u .uda sou |ouu.r
att raddas. Al-Maqrz sad. att d.ras s.|t.r upputt 600 stc|.u i autal
13
. As|-S|a|rastu sad. att:
"lid|a| d.las iu i .u ,rupp.r:
iasuia|.
Zadia|.
luuia|.
G|lia| oc|
lsulia|
1+
".
Al-a,|dd sad.: "lid|a| .t.r Als tid rad|ia All|u au|` |.str a ra sort.r: Zadia|.
luuia|. iasuia| oc| G|llt .xtr.uist.r`"
15
.
\i pp.|ar att Zadia| iut. ar .u a lid|a|s s.|t.r u.d uudauta, a ,rupp.u ljrdia|.

Sid. 68,96-97 (en av deras senare kllor till hadth).


8
Kommentarer till boken Lumat-ul-Itiqd av vr Shaykh Abdullh al-Djibrn (hafidhahullh tal) sid. 108.
9
Fotnot till Maqlt-ul-Islmiyyn av Muhy-ud-DnAbdul-Hamd 89/1.
10
Maqlt-ul-Islmiyyn (1/89).
11
D'irat-ul-Marif (67/4).
12
Muhammad Bqir bin Muhammad al-Assad, en av Shahs stora lrde.
13
al-Maqrz i "al-Khuttat" (351/2).
1+
al-Milal wan-Nihal av ash-Shahrastn sid. 147.
15
al-Farq bayn al-Firaq av al-Baghdd sid. 41.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
6
\s1 |aat|Jt KJ||1|s|s Ks1J|Jts!
M.d ad as.s d.u sou |ou rau .t.r att iut. |a uuuits .ll.r upp|oust.u a .u u si|t. l.t
iuu.|ar att uau |ar arit o|uuui, or att s.dau .ta. il|.t ouojli,t |au ,alla All|. lid|a| |arror
doc| ad till All|. lau |iu as-Salt sad.: "|a, |ord. lid| sa,a att All| saud. pro.t.u .udast
or att or|juda al|o|ol oc| |.|rata ad till All|"
16
.
A|dull| sad.: "All| |ar iut. dr|ats u.d u,ot sou iau |ar dr|ats u.d ad"
1
.
All| ar |o,t upp|ojd o.r allt d.t dar.
S. uiu |ara uuslius|. |ror |ur d. |arror o|uuui,|.t till iars|ar.u su||ua|u a tal` d iau
ou Si, Sjal sa,.r:
"$g: Ingen i himlarna och jorden knner till det dolda utom Allh."
J8
lstall.t tror lid|a| att iuau.rua iuu.|ar alla |uus|ap.r oc| att iu,.t uud,r d.u. Ar d.tta
islausis|a trosuppattuiu, Mu|auuad sall All|u ala|i a sallau` |ou u.d.
\|||ta |tasaaa|s||a|at |st KJ||1|s| am |ttas|sattas!
lid|a| ar d. orsta sou uauud. or|roppsli,aud.t. S|a||-ul-lslu l|u 1auia| p.|ad. ut
d. stora l.darua i d.uua lid|a|-s.|t sou iis|u |iu al-ia|au
19
. iis|u |iu Sliu al-ljalq.
Yuus |iu A|dir-la|uu al-Ouuu oc| A| ljaar al-A|al
20
. Sautli,a ar stora S|a||.r ru
1ol-luus-s.|t.u sou s.uar. |l. lja|uia| Muattila|. ll.ra a d.ras |.rattar. |.s|r.
arldaruas iars|ar. u.d u.,atia .,.us|ap.r oc| iu|lud.rad. d.u till iaus su||ua|` aststallda
L,.us|ap.r. l|u |a| |ar uauut u.r au sjuttio |.ratt.ls.r sou sa,.r:
iau tal` |au ar|.u |.s|rias u.d tid. ruu. satt. ror.ls.. orlttuiu,. d. |roppsli,as
.,.us|ap.r. |aus.l. |ropp .ll.r a|ild"
21
.
l.ras S|a||.r oljd. d.uua ils.l.daud. u.todi| i il|.u d. upp|a.r d. .,.us|ap.r sou uauuts i
iorau.u oc| Suuua|u. li|as oru.|ar d. All|s djall S|a'uu|` i.dsti,uiu, oc| sa,.r att
iorau.u ar s|apad. l.ssutou oru.|ar d. att uau |ouu.r att s. All| i uasta li. l |o|.u "i|r-
ul-Aur" r,as A| A|dill| ljaar as-Sdiq ou uau |au s. All| ta|ra| a tal` i li.t
.t.r d.tta. iau sarar d att All| ar |o,t upp|ojd o.r d.t. O,ou.u |ar .udast oru,a att s. d.t
sou |ar ar, oc| |.s|a.u|.t oc| d.t ar All| sou |ar s|apat ar,.rua oc| |.s|a.u|.t.rua.
l. sad. till oc| u.d att ou issa .,.us|ap.r tills|ris All| ssou su.u a All|` dous uau sou
aalliu,. l.tta |.rattar d.ras S|a|| ljaar au-iadja i |o|.u "ias|-ul-G|it'" sid. 417. u.d
16
Usl-ul-Kf sid. 40.
1
Usl-ul-Kf av al-Kulayn i "Kitb-ut-Tawhd" (331/1).
18
Qur'n, 27:65.
19
Minhdj-us-Sunnah (20/1) av Shayk-ul-Islm Ibn Taymiyyah (rahimahullh).
20
Itiqdt Firaq-il-Muslimn wal-Mushrikn, sid. 97.
21
at-Tawhd av Ibn Bbyah sid. 57.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
7
.ts|ap ou att su.u ar sauu oc| aststalld i iorau.u oc| Suuua| utau att |.ratta |ur .ll.r p il|.t
satt d.ss |.s|a.u|.t ar. All| tal` sad.:
"Den Dagen skall ansikten lvsas upp av gldje de fr skda sin Herre."
22
Lr Suuua|u |au uau i Sa|| al-u||r oc| Musliu lasa lju|ar |iu A|dull| al-adjals oljaud.
|adt|: \i satt tillsauuaus u.d pro.t.u sall All|u ala|i a sallau` uatt.u d.u jortoud..
iau tittad. d p uu.u oc| sad.: "Sauu.rli,.u |ouu.r ui s. .r i.rr. p sauua satt sou ui s.r
d.uua uu. - iu,a sri,|.t.r |ouu.r ui uppl.a u.d att s. iouou"
23
. \.rs.r oc| a|dt| ou
d.tta iuus d.t ,ott ou oc| alla |au iut. uauuas
2+
.
\|||ta |tasaaa|s||a|at |st KJ||1|s| am 1ta 1|s Katsata t| |st at| sam ||J| |ats| s||
|ttsts!
l. lid|a| sou i r tid |allas or S|a| sa,.r att d.u iorau i |ar iut. ar d.usauua sou All|
upp.u|arad. or Mu|auuad sall All|u ala|i a sallau`. l.t |ar audrats. |tts. la,ts till oc|
ta,its |ort ru d.u. Majorit.t.u a S|a|s iadt|.tar. aus.r att iorau.u |ar orals|ats. Au-ir
at-1a|ars uauud. d.t i siu |o| "lasl-ul-i|it| 1a|r iit| la||-il-Ar||"
25
. Mu|auuad |iu
Yaq| al-iulau sad. i |o|.u "Lsl-ul-i" uud.r |apitl.t "l. .uda sou saular i|op |.la
iorau.u ar iuau.rua" att lj|ir |.rattad.:
"|a, |ord. A| ljaar sa,a att d.u sou sa,.r att |au |ar |.la iorau.u ssou All| upp.u|arad.
d.u ar .u lo,uar.. l. .uda sou |ar |.la iorau.u |.arad ssou d.u upp.u|arad.s a All| ar Al
|iu A| 1li| oc| iuau.rua .t.r |ouou".
A|uad at-1a|ars oc| al-Mall iasau uauud. i "al-l|tidjdj" r.sp.|ti. d.ss tol|uiu, "as-S" att
Luar sad. till Zad |iu 1||it: Al |ou u.d iorau.u oc| i d.u ar s|audal.r ou Mu|djiru
oc| Ausr u.ds|riua. |a, tc|.r att i s|a s|ria ou iorau.u oc| ta |ort d. d.lar sou iuu.|ll.r
s|audal.r oc| oru.driu,ar ou Mu|djiru oc| Ausr. Zad ,ic| u.d p d.t oc| sad.: Ou ja, tar
|ort d. sa|.r sou ui ill ur iorau.u oc| Al |ouu.r rau u.d d.u iorau sou |au |ar s|riit u.d.
|ouu.r d iut. allt ui ,jort att , ou iut.t.. Luar sad.: \il|.u plau s|all i auauda.. Zad
sad.: ii |auu.r till plau.u |attr. au ui,". l sad. Luar: l.u .uda plau.u ar att i dodar
|ouou oc| |lir a u.d |ouou.
l.t arrau,.rad.s s att i|lid |iu al-Vald s|ull. doda |ouou. u.u |au |larad. iut. a d.t. iar
Luar |l. iali |ad d. Al rad|ia All|u au|` att ,. d.u iorau.u s att d. |uud. orals|a
d.u sius.u.llau. Luar sad.: A|l-iasau. |ou u.d d.u iorau.u du |ou u.d till A| a|r s att
i |au |ouua o.r.us ou d.u". l sad. |au: Sauu.rli,.u iut.. l.t ar iut. uiu asi|t. |a, |ou
u.d d.u till A| a|r or att |.isa or |ouou. s att ui p lou.da,.u iut. s|all sa,a: "Ou d.tta
ar i iut. u.d.tua"
26
.ll.r ".t.r att du |ou till oss"
2
. l.uua iorau r .udast d. r.ua rora id
22
Qur'n, 75:22-23.
23
al-Bukhr (554) och (574) och Muslim (633).
2+
Se Ahl-us-Sunnah wal-Djamahs bcker om bekrftandet av synen ssom boken ar-Ru'yah av ad-Draqutn, Imm al-
Llik's bok samt andra frfattares bcker.
25
Fasl-ul-Khitb av Husayn bin Muhammad Taq an-Nr at-Tabars sid. 32.
26
Qur'n, 7:172.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
8
oc| uiu .t.rtradaud. a|ouua. Luar r,ad.: Ar tid.u or d.ss upp|oust |aud. Al sad.:
|a. uar uiu a|ouua |ouu.r s|a |au lta d.u rautrada oc| l.da ol|.t ut.t.r d.u".
iur uc|.t S|a| au asar si, ru au-ir at-1a|arss |o| ,.uou att auauda 1aqia|
28
.
iuu.|ll.r aud |o|.u |uudratals citat ru d.ras lard. i siua |auda |oc|.r. lar aststalls att d. ar
o.rt,ad. ou orals|uiu,.u oc| tror p d.t. lar.uot ill d. iut. att d.t s|a |li .u uassa oas.u
|riu, d.uua trosuppattuiu,.u ou iorau.u. laru.d or.|ouu.r d.t t iorau.r
29
. l.u .ua ar
|aud oc| d.u audra ar sp.ci.ll oc| dold. lari iuus |apitl.t Vila| oc| a.u d.u iorau.rs sou
S|a| lid|a| pstr |a stru|its |ort. uauli,.u:
"Oc| \i ,jord. Al till diu sarsou".
l. pstr att d.u stru|its |ort ru |apitl.t S|ar|. l. s|aus iut. o.r d.tta pst.ud.. astau d.
.t att |apitl.t upp.u|arad.s i Ma||a| oc| i Ma||a| ar Al auuu iut. pro.t.us sall All|u
ala|i a sallau` sarsou.
\|||ta |tasaaa|s||a|at |st KJ||1|s| am ||J|s sJa1t|a1s (ss||J ||J|a s|st|| s
ss||sm) |1||ts|ststt!
lid|a|s trosuppattuiu, |,,.r p att ortala oc| s|ua olj.sla,arua rid|u All| ala|iu`
saut aus. d.u ara otro,ua. Al-iulau sad. i "lur-ul-i" att ljaar ala|is-salu` sad.:
"Lt.r pro.t.u sall All|u ala|i a sallau` |l. alla uauuis|or aalliu,ar. orutou tr.. |a,
r,ad.: \il|a ar d. tr.. iau sad.: al-Miqdd |iu al-Asad. A| l|arr al-G|ir oc| Saluu
al-lris"
30
.
Al-Madjlis uauud. i |o|.u "iaqq-ul-Yaqu" att |au sad. till siu larouastar. Al |iu al-iusau:
"lu ar s|ldi, ui, .u tjaust. s |.ratta or ui, ou A| a|r oc| Luar. l sad. |au: l. ar
otro,ua oc| d.u sou tc|.r ou d.u ar oc|s otro,.u"
31
. l al-Ouuu tol|ad. All|s Ord: "All|
|.all.r .r ratt oc| rattisa s|all rda. att ,ora ,ott oc| att ara ,iuild uot d. uaruast.. oc| iau
or|jud.r alla s|aulosa |audliu,ar oc| allt sou strid.r uot d.t sou ar oratt oc| allt sou iuu.|ar
|rau|uiu, a audras ratt. sad. |au: Alla s|aulosa |audliu,ar ar A| a|r. allt oratt ar Luar oc|
allt sou iuu.|ar |rau|uiu, a audras ratt ar Lt|uu
32
.
l d.ras |o| "Mit|-ul-ljiuu" sa,.r d.: "All|. alsi,ua Mu|auuad oc| Mu|auuads auilj oc|
or|auua Ouras|s a,udar. l.ss trolldou. djaul oc| d.ras dottrar."
33
. M.d d.tta as.r d. A|
a|r. Luar. A'is|a| oc| iasa|. l As|r-da,.u |autar d. .u |uud sou d. uauu,.r Luar
oc| o.ros.r d.u u.d p|sla, oc| st.u|ast till d.ss att d.u dor. lar.t.r |autar d. .tt lauu sou d.
2
Qur'n, 7:129.
28
Att sga en sak men mena ngot annat i hjrtat fr att skydda ens lra. (.a.)
29
D v s enligt Shah (.a.)
30
Sid. 115.
31
Sid. 522. Hr mste ppekas att Al bin al-Husayn och alla i Ahl-ul-Bayt avfrdar alla Rfidhahs lgner om dem. M
Allhs frbannelse drabba dem, fr sannerligen r de verkligen frledda bort frn sanningen.
32
Tafsr al-Qumm, sid. 218.
33
Sid. 114. Se hela bnen mot Qurayshs avgudar i slutet av boken.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
9
uauu,.r A'is|a|. drar loss d.ss ull oc| o.ros.r d.u u.d spar|ar till d.ss att d.t dor
3+
. l. irar
da,.u d Luar |iu al-i|att| dodad.s oc| |allar |aus uordar. A| lu'lu'a| al-Madjs
l.li,iou.us tappr.
35
.
M All| ara uojd u.d sautli,a olj.sla,ar. oc| d. 1ro.ud.s uodrar.
iar. |rod.r! S. |ur as|ard oc| oud d.uua aalliu,ss.|t ar oc| ad d. sa,.r ou d. |asta
uauuis|orua .t.r pro.t.rua ala|iuus-salu`. All| oc| iaus saud.|ud |.roud. oc| |.la
Sauuud.t ar .us. ou d.ras rattisa oc| ortrali,|.t. iistori.u oc| dtid.us |auda |aud.ls.r
|.isar |ur uodaudi,a d.ras ,oda |audliu,ar. straau oc| |aup ar or lslu.
\|||s ||||t|tt ||aas 1t| mt||sa |a1stas at| KJ||1|s|!
S|a||-ul-lslu l|u 1auia| ra|iua|ull|` sad.:
"Olc|au sou dra||ad. lid|a| ar d.usauua sou dra||ad. judarua. l.tta. .t.rsou judarua sad.
att .udast u,ou ur lds auilj |au |li |uu,. u.dau lid|a| sad. att .udast Als a|ouua |au
|li iuau.
|udarua sad.: "l.t iuus iu,.u lji|d or All|s sa| orrau Auti|rist rautrad.r oc| sard.t sauds
u.r". lid|a| sad.: "l.t iuus iu,.u lji|d or All|s sa| orrau al-Ma|d rautrad.r oc| .u
utropar. |allar ru |iul.u.
|udarua ordroj.r orrattaud.t a |ou.u till d.ss att stjaruorua sauuau|iuds oc| li|as ordroj.r
lid|a| |alls|ou.u
36
oc| Ma,|ri| till d.ss stjaruorua sauuau|iuds.
iadt|.u sa,.r: "Mitt sauuud |ouu.r att |.iuua si, i al,u, s lau,. d. iut. ordroj.r
|alls|ou.u tills att stjaruorua sauuau|iuds"
3
.
|udarua orrau,d. 1orau oc| li|as orrau,d. lid|a| iorau.u. |udarua aus.r att uau iut. |au
tor|a
38
o.r siua s|or oc| d.t ,or |.ll.r iut. lid|a|. |udarua |atar lji|rl oc| sa,.r |au ar d.ras
i.ud. |laud au,larua. li|as sa,.r lid|a| att lji|rl ,jord. .l uar |au |ou u.d upp.u|ar.ls.u
till Mu|auuad sall All|u ala|i a sallau`
39
. lid|a| ar o.r.us u.d d. |ristua |.traaud.
|.u,it. l. |ristua |.talar iu,.u |.u,it till siua |iuuor. l. ar .udast .u oruoj.ls. or d.u.
3+
Tabdd-udh-Dhilm wa Tanbih-un-Nim av Shaykhen Ibrhm al-Djabahn (hafidhahullh), sid. 27.
35
al-Kun wal-Alqb (55/2) av Abbs al-Qumm.
36
Salt-ul-Maghrib (.a.)
3
Imm Ahmad (147/4), (417/5) och (422), Ab Dwd (418), Ibn Mdjah (689) i az-Zaw'id. Dess berttarkedja r
autentisk.
38
D v s Mas'h vid tvagning.
39
Det finns en sekt vid namnet Ghurbiyyah. De sger att Djibrl (alayhis-salm) r en frrdare. Han nedsndes med
uppenbarelsen till Muhammad (salla Allhu alayhi wa sallam), d faktum r att Al bin Ab Tlib var lmpligare och mer
berttigad att ta emot Budskapet. Drfr sade de: "Den Trovrdige frrdde och undanhll det fr Lejonet."
Kre muslimska broder! Se hur de anklagar Djibrl (alayhis-salm) fr frrderi samtidigt som Allh (subhnah) beskriver
honom som den Tillfrlitliga. Han (tal) sade: "som den tiIIfrIitIiga 5K har kommit ner med". Likas sade Han: "Iydd
(av ngIarna), tiIIfrIitIig dr (i himIen)". Vad sger du nu kre muslim om denna trosuppfattning Rfidhah har?
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
10
li|as ,it.r si, lid|a| ,.uou Muta| oc| ,or d.t la,li,t. |udarua oc| d. |ristua |ar doc| .u
.,.us|ap sou ar |attr. lid|a|s. Ou uau r,ar .u jud.: \il|a ar d. |asta uauuis|orua i .r
r.li,iou. Sarar |au: Mss olj.sla,ar.. Ou uau r,ar .u |rist.u: \il|a ar d. |asta uauuis|orua i
.r r.li,iou. sarar |au: lss larljuu,ar. lr,ar du dar.uot .u lid|: \il|a ar d. sausta
uauuis|orua i .r r.li,iou. sarar |au: Mu|auuads sall All|u ala|i a sallau` olj.sla,ar.
+0
.
\|||ta |tasaaa|s||a|at |st KJ||1|s| am |msmttas!
lid|a| aus.r att iuau.rua ar o.l|ara oc| att d. |auu.r till d.t dolda. al-iulau sa,.r i "Lsl-ul-
i": luau ljaar as-Sdiq sad.:
"\i |.arar All|s |uus|ap. i tol|ar All|s au,.la,.u|.t.r. i ar .tt .lritt ol| sou alla ar
|.ordrad. att lda. l.t ar or|jud.t att ara oldi, uot oss. oc| i ar All|s |.is or alla uud.r
|iul.u oc| o.r jord.u"
+1
.
Al-iulau |.rattar i "al-i" uud.r |apitl.t "Ou iuau.rua |.|a,ar att .ta. s .t d." att ljaar
sad.: "Ou .u iuau ill .ta u,ot s .t |au d.t. luau.rua .t uar d. |ouu.r att do oc| d. dor
.udast uar d. sjal alj.r att ,ora s"
+2
. Al-i|uuau d.u lorstord.. uauud. i .u a siua s|rit.r att
iuau.rua ar |attr. au pro.t.rua oc| saud.|ud.u. iau u All| auara |ouou` sad.: "\ra
iuau.r |ar .u positiou sou ar|.u |au uppus a .u uara au,.l .ll.r saud pro.t".
S|a||-ul-lslu l|u 1auia| ra|iua|ull|` sad.: "lid|a| pstod att r.li,iou.u o.rlauuats
till prast.r oc| uuu|ar. laror ar d.t d. tilltit tillt.t. d.t d. or|judit or|jud.t oc| r.li,iou.u ar
ad d. sjala |ar la,stad,at"
+3
.
iar. lasar.. ou du ill s. p otro|.t. a,udadr|au oc| o.rdrit. s|all du lasa d.ssa di|t.r d.ras
uutida S|a|| l|r|u al-Aliu sad. ou Al |iu A| 1li| rad|ia All|u au|`:
"A| iasau. du ar d.u .r|li,a ,ud.u
Lu su|ol or iaus upp|ojda oru,a
lu iuu.|ar |uus|ap.u ou d.t dolda
iau u,ou |.uli,|.t ara jarrau ru di,
lu str alla l.aud. or,auisu.r
li, till|or d. ida |a.u
Alla au,.la,.u|.t.r till|or di, oc|
ou du |.|a,ar t.ruppstr du ru d. doda iuor,ou
Oc| ou du |.|a,ar |au du ,ripa u,ou i lu,,.u"
Lu auuau id uauu Al |iu Sulauu al-Mazd sa,.r d |au prisar Al |iu A| 1li|:
"A| iasau du ar .u a |jaltarua
lu ar id sidau a Gud.u oc| saud.|ud.t i si, sjalt
+0
Minhdj-us-Sunnah (1/24) av Shaykh-ul-Islm Ibn Taymiyyah.
+1
Usl-ul-Kf sid. 165.
+2
Usl-ul-Kf i Kitb-il-Hudjdjah 258/1.
+3
Minhdj-us-Sunnah av Shaykh-ul-Islm Ibn Taymiyyah (rahimahullh tal) 482/1.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
11
lu ar d.u ullstaudi,. ulluu.u oc| sol.u i ra siuu.u
1jauar.u |ar .u |.rr. oc| du ar |ars|ar.u
Mau |ouu.r att |alla di, or pro.t p iadr-da,.u
l.t sad.s id sla,.t id loduuuiu,.u
Att du ar d. 1ro.ud.s l.dar.
Oc| att du utuar|t.s till u.dlar.
Alla au,.la,.u|.t.r ut,r ru di,
lu .t ad sou iuus i ra |jartau
lu |ouu.r att t.ruppac|a d. i ,raarua
Oc| du ar uts.dd att doua p dou.da,.u
lu ar d.u all|oraud.. du ar d.u alls..ud.
lu |ar oru,a att utora allt
Ou d.t iut. or. or di,. s|ull. iut. stjaruorua ardas i siu |aua
Oc| iut. s|ull. |iula|ropparua cir|ul.ra
lu |ar |uus|ap ou alla s|ap.ls.r
l.t ar du sou talar till laqus ol|
\or. d.t iut. or di,. s|ull. iut. Ms talat u.d All|
iau talad. oc| upp|ojd ar l.u sou s|apad. di,
Mau |ouu.r att s. ditt |.uli,a uauu i arld.u
liu |arl.| ar sou sol.u o.r ra |uud.u
Oc| ditt |at dra||ar d. |atad.s ausi|t.u
Ssou Oar. |ouu.r d.u sou |ar r.d,at di,. iut. att lc|as
A di, |ar d.t arit oc| a di, |ouu.r d.t att |li
lro.t.rua oc| saud.|ud.u
l.uuau. s|rit.u oc| arldarua
Alla ar d. tjauar. oc| diu .,.udou
A| iasau du str .xist.us.u
lu ar ,rottau till d. utdriua oc| d.u uts.dd. |.s|ddar.u
liu |arl.| ar sou us| p |loust.rda,.u
Oud |lir t.ruppstud.ls.u or d.u sou oru.|ad. di,
A| iasau. O Al. d.u arori|.
liu uar|.t till ui, ar .tt ljus i uiu ,ra
litt uauu ac|.r d. djupast. |auslorua
liu |arl.| or ui, iu i paradis.t
Ou d.u arori|. ,ud.us ord.r iuall.r
Oc| utropar.u ropar |.,. .r. |.,. .r
lu |au ouojli,.u lauua d.u sou aud.r si, till di, or |.s|dd"
iau .u sdau di|t |ouua ru .u uusliu sou tills|ri.r si, lslu. \id All|. iut. .us uauuis|orua
p d.u |.duis|a tid.u dra||ad.s a d.u a,udadr|au. otro|.t.u oc| o.rdrit.u sou d.uu.
or,u,u. lid| |ar dra||ats a.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
12
\s1 |aat|Jt KJ||1|s|s |tasaaa|s||a|at am Ks1|s| (J|ttaaas|Ja1t|sta)!
lid|a| |ar iuort iuuoatiou.u ladja|. al-Mud sa,.r:
"luuia| ar o.r.us ou att uu,a a d. doda |ouu.r att t.ruppst"
++
.
l.t iuu.|ar att d.ras sista iuau |allad "al-O'iu" |ouu.r rau ur sitt ,raal uud.r d. sista
da,arua. iau dodar alla siua politis|a i.ud.r oc| t.r,.r S|a| d. ratti,|.t.r sou ori,a s.|t.r
ruta,it d.u uud.r alla r|uudrad.u
+5
.
as-Said al-Murtad| sad. i siu |o| "al-Mas'il au-isiria|" att A| a|r oc| Luar p d.u
da,.u |ouu.r att |orsastas p .tt trad ru al-Ma|ds tid sou d. |allar al-O'iu Al Mu|auuad.
1rad.t |ouu.r att ara uju|t oc| u|ti,t or. |orsast.ls.u or att s.dau |li torrt
+6
.
al-Madjlis sad. i |o|.u "iaqq-ul-Yaqu" att Mu|auuad al-qir sad.:
"iar al-Ma|d rautrad.r. |ouu.r |au att t.ruppac|a A'is|a|. d. 1ro.ud.s uod.r. till li oc|
straa |.uu."
+
.
S.uar. ut.c|lad.s d.ras uppattuiu, ou t.ruppstud.ls.u oc| d. sad. att alla S|a| oc| d.ras
iuau.r saut alla d.ras i.ud.r oc| d.ras iuau.r s|a t.ruppac|as. l.uua autasiulla
trosuppattuiu, aslojar d.t dolda |at d. iuu.|ar. il|.t uttrc|s i d.ras s|rit.r. l.t ar just d.uua
trosuppattuiu, sou ic| att oru.|a dou.da,.u.
\s1 |aat|Jt a||s|s |tasaaa|s||a|at am !s|ts|
1aqia| |ar |.s|riits a .u a d.ras uutida larda sou sa,.r:
"Att sa,a .ll.r ,ora auuat au ad uau u.uar. or att |ort d.t s|adli,a ru di, sjal. diua p.u,ar
.ll.r or att |.ara diu |.d.r"
+8
.
l. pstr till oc| u.d att saud.|ud.t sall All|u ala|i a sallau` ,jord. d.t d A|dull| |iu
A| Sull. |c|laruas l.dar.. do,. iau s|ull. orratta |.,rauiu,s|ou.u or |ouou oc| d sad.
Luar: "iar iut. All| or|judit di, att ,ora d.t". l sarad. All|s saud.|ud salla All|u 'ala|i
a sallau` |ouou: "\. di,. .t du iut. ad ja, sad.. |a, sad. All| ll |aus ua,. u.d .ld. ll |aus
,ra u.d .ld oc| taud .ld p |ouou"
+9
++
Aw'il-ul-Maqlt av al-Mufd sid. 51.
+5
al-Khutt al-Ardhah av Muhibb-ud-Dn al-Khatb (rahimahullh) sid. 80.
+6
Aw'il-ul-Maqlt av deras Shaykh kallad al-Mufd sid. 95.
+
Haqq-ul-Yaqn av Muhammad al-Bqir al-Madjlis sid. 347.
+8
ash-Shah fl-Mzn av Muhammad Djawd Maghniyyah sid. 48.
+9
Fur-ul-Kf, kapitlet om begravningar, sid. 188.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
13
S.r du uiu uuslius|. |ror |ur d. |arror lo,u till All|s saud.|ud sall All|u ala|i a sallau`.
Ar d.t tau||art att pro.t.us sall All|u ala|i a sallau` olj.sla,ar. |.r ou or|aruaud. o.r
|ouou. u.dau |aru|arti,|.t.us pro.t or|auuar |ouou.!
l "Lsl-ul-i" sad. al-iulau: "A| A|dull| sad.: A| Luar. uio tioud.lar a r.li,iou.u
iuus i 1aqia| oc| d.u sou iut. |ar 1aqia| |ar iu,.u r.li,iou. 1aqia| iuus i allt utou i iu oc|
tor|uiu, p s|orua".
Al-iulau s|r. a.u att A| A|dill| sad.: "\ar radda ou .r r.li,iou oc| s|dda d.u u.d
1aqia|. or d.u sou iut. |ar u,ou 1aqia|. |ar |.ll.r iut. u,ou r.li,iou"
50
.
lid|a| aus.r att 1aqia| ar o|li,atoris| oc| att d.ras ratts|ola iut. |au upp.|llas utau d.u. l.
uttalar d.uua ,ruud i |.uli,|.t oc| o.utli,t oc| d. auaud.r d.u sars|ilt ou d. |auuar i sra
situatiou.r. iara uusliu.r. daror s|a uau a|ta si, aldi,t uc|.t or lid|a|!
\s1 |aat|Jt KJ||1|s|s |tasaaa|s||a|at am s|!|as| (|ttsa)!
M.d l.rau as.r lid|a| l.rau ru al-iusaus rad|ia All|u au|` ,ra. Lu a d.ras ils.
l.dar. id uauu Mu|auuad au-iuuu al-irit|. a.u |allad or "as|-S|a|| al-Mud". |.rattar
i siu |o| "al-Mizr" att A| A|dill| ttrat si, oljaud.:
"l l.rau ru al-iusaus ,ra. iuus d.t |ot.u.d.l till alla sju|douar oc| d.t ar d.u storsta
u.diciu.u".
Gor .ra |aru tli,a u.d al-iusaus ,rus.
l.t saud.s .tt pa|.t u.d |lad.r ru i|urasu till A|l-iasau ar-lid| oc| |laud d.u auus l.ra.:
\ad ar d.tta.! lr,ad. d. saud.|ud.t. iau sad. "l.ra" ru al-iusaus ,ra. \ad sou au s|ic|as.
|lad.r .ll.r u,ot auuat. la,,.r i l.ra i. iau sa,.r att d.t s|ddar u.d All|s tal` ilja.
l.t sad.s att .u uau r,ad. as-Sdiq |.traaud. auaudaud.t a al-iusaus jord. l sad. as-Sdiq
till |ouou: Ou du auaud.r d.u. s|all du sa,a: All|. ja, |.r li, id ri|.t lu Gr.ppat. ja, |.r
li, id pro.t.u sou |.arat d.u oc| id d.u tillorlitli,. i d.u att sauda rid o.r Mu|auuad oc|
o.r Mu|auuads auilj oc| att ,ora d.u till .tt |ot.u.d.l uot arj. sju|dou. .u tr,,|.t uot
arj. radsla oc| .tt s|dd uot allt out.
A| A|dill| r,ad.s ou l.rau ru iauza|s oc| al-iusaus ,raar oc| d.ras ortrali,|.t. l
sad. |au: "Ou uau till.r|ar .tt rad|aud a l.rau ru al-iusaus ,ra prisar d.t i |aud.u utau att
uau sjal prisar"
51
.
lid|a| pstr a.u att S|a| s|apad.s a .u sp.ci.ll l.ra oc| att A|l-us-Suuua| s|apad.s a .u
auuau l.ra oc| att d. |da l.rorua |laudad.s. laror ar alla sud.r oc| |rott |.,u,ua a S|a| .u
p.r|au a Suuua|s l.ra oc| d. ,oda |audliu,arua oc| arli,|.t.u |os A|l-us-Suuua| |.ror p
50
Usl-ul-Kf sid. 482-483.
51
al-Mizr av deras Shaykh vid namnet al-Mufd, sid. 125.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
14
p.r|au a S|a|s l.ra. l dou.da,.u |ouu.r S|a|s sud.r att tillalla A|l-us-Suuua| oc| A|l-
us-Suuua|s ,oda |audliu,ar |ouu.r att ,.s till S|a|
52
.
\|||ta Jt a||s|s |tasaaa|s||a|at am ||asaaaas|!
Luli,t lid|a|s trosuppattuiu, ar A|l-us-Suuua|s .,.udou oc| li tilltua att ta,as. As-Sadq
|.rattar i "al-llal". ru ld |iu larqad att |au sad.: "|a, sad. till A| A|dill|: \ad aus.r du
ou .u isi|. iau sad.: iaus |lod ar tillt.t att ta,as. u.u du ust. ara orsi|ti,. Ou du |au
alta .u uur o.r |ouou .ll.r drau|a |ouou i |a.t utau att u,ou |.ittuar d.t. s|all du ,ora d.t.
|a, sad.: \ad aus.r du ou |aus p.u,ar. iau sad.: 1a ad du |au a d.u.
53
S|a| lid|a| aus.r till oc| u.d att A|l-us-Suuua|s otro|.t ar arr. au judaruas oc| d. |ristuas
otro|.t. p,a. att d. orra ar urspruu,li,.u otro,ua. u.dau d. s.uar. ar aalliu,ar. Luli,t ldju ar
aalliu,.us otro|.t arr.. oc| daror sauar|.tar d. u.d d. otro,ua uot uusliu.rua. il|.t |istori.u
|.ittuat
5+
.
l |o|.u "Vas'il-us|-S|a|" str d.t att lud|al |iu Yasr sad.: |a, r,ad. A| ljaar ou .u
|iuua sou ar lid|a| |au ,ita si, u.d .u isi|. iau sarad.: i.j. or .u isi| ar otro,.u"
55
.
Luli,t A|l-us-Suuua| ar isi| d.u sou |atar Al |iu A| 1li| rad|ia All|u au|`. lid|a|
|allar A|l-us-Suuua| or iasi| or att d. ,.r or.trad. t A| a|rs. Luars oc| Lt|uus
l.dars|ap rauor Als. astau d.t uud.r pro.t.us sall All|u ala|i a sallau` tid aus,s att
A| a|r oc| Luar ar raur. au Al. .is.t ar l|u Luars ord:
"Vi jamtorde manniskorna under sandebudets (sall Allhu alavhi wa sallam) tid och
da toredrog vi Ab Bakr. sedan Lmar och sedan 'Lthmn". Bukhri. I atTabarn i
'alKabr' tinns tillagget.
"Proteten (sall Allhu alavhi wa sallam) tick reda pa det och invande inte mot det".
l|u As|ir sad.: "\i aus, att d. rausta i orduiu,soljd ar A| a|r. Luar. Lt|uu oc| Al".
A|uad oc| audra r.lat.rar att Al |iu A| 1li| sad.:
"l. |asta a d.tta ol| .t.r r pro.t ar A| a|r oc| s.dau Luar oc| ou ja, .lat. |ad. ja,
uauu,.tt d.u tr.dj.". Ad|-l|a|a| sad.: l.u ar rapport.rad ia uu,a a,ar
56
.
52
Alal ash-Shar' sid. 490-491, Bihr-ul-Anwr (5/247-248).
53
Al-Mahsin an-Nafsniyyah sid 166.
5+
Shaykh-ul-Islm Ibn Taymiyyah (rahimahullh) sade:
"Rfidhah samarbetade med tatarerna d de attackerade muslimernas land." Madjm-ul-Fatw (35/151). Se boken: Kayf
dakhala at-Tatr Bild-al-Muslimn av Sulaymn bin Hamd al-Awdah.
55
Was'il-ush-Sh'ah av Harr al-mil (7/431) och at-Tahdhb (7/303).
56
Kommentarer till Matn Lumat-il-Itiqd av vr Shaykh Abdullh al-Djibrn (hafidhahullh), sid. 91.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
15
\|||ta |tasaaa|s||a|at |st KJ||1|s| am Ma|s| at| |at |1t|tJ||||t sastt 1t 1ta tsts!
Muta| |ar .u stor ortrali,|.t |os lid|a| oc| i so|.r |.s|dd |os All|`. l |o|.u
"Mau|adj-us-Sdiqu". a lat|ull| al-is|u. str d.t att as-Sdiq sad.:
Muta| |or till uiu r.li,iou oc| uiua orad.rs r.li,iou. l.u sou olj.r d.t. olj.r r r.li,iou oc|
d.u sou aardar. d.t aardar r r.li,iou oc| olj.r till oc| u.d .u auuau r.li,iou. aru.t ru .u
Muta| ar |attr. au |aru.t ru d.u auli,a ruu oc| d.u sou aardar Muta| ar .u otro,.u. .u
aalliu,
5
.
Al-Ouuu s|r. i siu |o| "Mau l Ya|dar|u l-laq|" att A|dull| |iu Siuu |.rattad. att A|
A|dull| sad.: "All| ta|ra| a tal` or|jod alla |.rusaud. drc|.r or ra au|au,ar. oc|
|oup.us.raud. d.t u.d Muta|". lid|a| satt.r iut. .u or. ,raus or |ur uu,a uau |au |a
,.uou Muta|.
l |oc|.rua "lur-ul-i". "at-1a|d||" oc| "al-lsti|sr" r.lat.rar Zarra| ru A| A|dill| att
|au sad.: "|a, r,ad. ou uau .udast |uud. |a ra Muta| oc| d sad. |au: Git di, u.d tus.u
a d.u t d. ar |rda.
Mu|auuad |iu Musliu sad. att A| ljaar sad. ou Muta|: l. iuu.attas iut. a d. ra
.t.rsou uau s|ilj.r si, iut. ru d.u. d. ar.r iut. oc| d. ar |rda"
58
.
iur |au d. sa,a s uar All| sad.:
"$om hller sina begr i stvr (och inte ger fritt utlopp t sin lust) med ngon annan
n sina hustrur eller dem som de rttmtigt besitter. Inget klander kan d riktas mot
dem. men de som gr lngre r svndare"
59
.
\.rs.u isar att d. tilltua ,it.rul.u ar u.d siu ru oc| u.d d.u uau rattuati,t |.sitt.r u,ar
.ll.r slaar` oc| att allt auuat uto.r d.t ar or|jud.t. l.u uau ,or Muta| u.d ar |rd. iou ar
iu,.u ru oc| |ou ar|.u ar.r .ll.r rus|iljs. il|.t |.td.r att |ou ar .u a|t.us|apsor|rt.rs|a -
i so|.r |.s|dd |os All|.
l.u arad. S|a||.u A|dull| |iu lji|ru sa,.r: "lid|a|s |.is or tillt.ls.u a Muta| ar
.rs.u i |apitl.t au-iis. uauli,.u All|s tal` Ord:
(Ni fr inte nrma er) gifta kvinnor utom sdana som ni rttmtigt besitter - detta
r vad Allh freskrivit fr er. Med dessa undantag fr ni vnda er till varje kvinna.
som ni vill leva samman med i ett regelrtt ktenskap. inte i ett lst frhllande. och
erbjuda henne ngot av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad (er hustru)
sknker er skall ni ge henne den freskrivna brudgvan: men ni kan inte klandras
5
Manhadj-us-Sdiqn av Fathullh al-Kshn, sid. 356.
58
al-Fur min al-Kf (2/43) och at-Tahdhb (2/188).
59
Qur'n, 23:5-7.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
16
om ni efter att ha fullgjort vad som r freskrivet kommer verens om ngot (vi
sidan drom)"
60
.
Sar.t p d.t ar att alla .rs.r talar ou ,it.rul. All| tal` sa,.r:
"Det r inte tilltet fr er att rva era kvinnor"
6J
"Men om ni avser att bvta ut en fru mot en annan"
62
"Och gift er inte med dem era fder gift sig med"
63
"Frbjudet fr er (att gifta) r era mdrar"
64
Lt.r att iau ra|uat upp d.u sou ar or|judua att ,ita si, u.d p,a sla|ts|ap oc| orsa|. sad. iau:
"Alla andra r tilltna"
l.t |.td.r att alla audra ar tilltua att ,ita si, u.d. Oc| ou ui ,it.r .r u.d d.u or att ujuta a
d.u. il|.t ar d.t .uda tilltua satt.t att |a saula,. s|all ui ,. d.u d.ras |rud,a sou ui or.s|riit
t d.u. Ou d. d ,.r upp .u d.l a d.u p,a d.ras ,od|.t. |au ui iut. |laudras or d.t. l d.tta satt
tol|ad. uajorit.t.u a olj.sla,arua oc| d. .t.r d.u d.ssa .rs.r"
65
.
l.t |ar till oc| u.d ,tt s lu,t |os lid|a| att d. tillt.r att |ouua iu i |iuuaus auus. l |o|.u
"al-lsti|sr" str d.t att Al |iu al-ia|au sad.: "|a, |ord. Sau sa,a: |a, sad. till ar-lid|:
Lu a .ra tjauar. |ad ui, att r,a di, .u sa| .t.rsou |au sjal s|aud.s or att r,a. \ad ,all.r
d.t. r,ad. |au. lr |au , iu i |iuuaus auus. sad. ja,. |a. d.t r |au"
66
. sarad. |au
60
Qur'n, 4:24.
61
Qur'n, 4:19.
62
Qur'n, 4:20.
63
Qur'n, 4:22.
6+
Qur'n, 4:23.
65
Frn den dla Shaykhen Ibn Djibrns uttal. Beviset frn Sunnah betrffande frbudet mot Mutah, r hadthen av ar-Rab
bin Saburah al-Djuhan. Hans far berttade fr honom att han var med Allhs sndebud (salla Allhu 'alayhi wa sallam) d
han sade:
Mnniskor, tidigare lt jag er att utfra Mutah med kvinnorna, men Allh har frbjudit det fram till Domedagen. Lt drfr
den som har ngot av det lmna henne och inte ta ngot av det ni gett dem. (Muslim (1406))
66
al-Istibsr (3/ 243).
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
17
\s1 sJttt KJ||1|s| am \s1|s| at| Kst|s|J at| t|||ta |1t|tJ||||t|t| |aat|Jt |ts1|t| 1Jt
|1t 1tm!
S|a| aus.r att plats.u or d.ras pstdda .ll.r sauua iuau.rs ,raar ar |.li,a plats.r. laror ar
ia|. iar|al oc| Ouuu |.li,a. l. |.rattar att as-Sdiq sad. att:
All|s |.li,a plats ar Ma||a|. iaus saud.|uds |.li,a plats ar Madua|. d. 1ro.ud.s l.dar.s |.li,a
plats ar ia| oc| r |.li,a plats ar Ouuu.
Luli,t d.u ar iar|al |attr. au ia|a|. l |o|.u al-i|r str d.t att A| A|dill| sad.: "All|
upp.u|arad. till ia|a| att ou d.t iut. |ad. arit or iar|als uar|. |ad. |a, iut. ,jort di, |attr..
oc| ou d.t iut. |ad. arit or ad iar|al ,iit. |ad. |a, ar|.u s|apat di, .ll.r ius.t du ar stolt
o.r. \ar daror lu,u oc| sta|ilis.rad oc| ar .u oduju| sud uud.r|astad oc| .u|.l. Oc| ar iut.
aisaud. oc| stolt uot iar|als uar|. Ou du iut. ar d.t. |ouu.r Mitt r.d. att dra||a di, oc|
du |ouu.r att alla u.r i |.l.t.s.ld.u"
6
.
l |o|.u "al-Mizr". s|ri.u a Mu|auuad au-iuuu |allad as|-S|a|| al-Mud. str d.t uud.r
|apitl.t "\ad uau s|a sa,a d uau str dar". il|.t iuu.|ar att al-iusaus |.so|ar. p.|ar u.d
|o,.r |aud oc| las.r .u lu, |ou sou |l a ld.r:
"|a, |ou sou .u |.so|ar. till di, oc| so|.r str|a i allard.u till di,. |a, ar o.rt,ad ou att All|
djall t|au'u|` ,.uou .r r sor,.u att orsiuua. ,.uou .r saud.r u.r Siu aru|arti,|.t. ,.uou .r
|iudrar jord.u ru att spotta ut uauuis|orua. ,.uou .r stad,ar All| d.ss |.r,. |a, |ar aut ui, till
uiu i.rr. ,.uou di,. o uiu Mast.r. or att uiua ous|uiu,ar uppllda oc| uiua sud.r
orltua".
Ou ia|s ortrali,|.t str d.t i |o|.u al-Mizr att ljaar as-Sdiq sad.: "l.u |asta plats.u
.t.r All|s |.li,a uos|. oc| .t.r iaus saud.|uds |.li,a uos|. ar ia|. t d.u ar d.u ,oda
r.u|.t.u. lar iuus pro.t.ruas oc| saud.|ud.us ,raar oc| d. arli,as |.s|ddar.. lar |ouu.r
All|s rattisa att rautrada. lar |ouu.r uppstud.ls.u att s|. oc| d.t ar plats.u or pro.t.rua.
|.s|ddarua oc| d. rattardi,a"
68
.
S. p |ar |ara lasar. |ur d. all.r i a,udadr|au d d. |.r audra au All| |laud uauuis|or att
upplla d.ras ous|.ul oc| orlta d.u d.ras sud.r. iur |au d. ,ora s uar iau tal` sad.:
"Vem kan frlta svnderna frutom Allh"
69
\i |.r All| att |.s|dda oss ru a,udadr|au.
6
Kitb-ul-Bihr 107/10.
68
Boken al-Mizr av Muhammad an-Numn sid. 99.
69
Qur'n, 3:135.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
18
a||||as1ttas mt||sa a||s| KJ||1|s| at| ||asaaaas|
iid|u-ud-lu Mu|auuad al-Ad|au sad. i orord.t till |o|.u "as|-S|a| al-Muta|":
"S|illuad.u u.llau oss oc| d.u iuu.attas iut. .udast a s|illuad i or,r.uiu,ar iuou liq|. ssou
Muta|. i.j. a|solut iut.. l.u urspruu,li,a s|illuad.u li,,.r i ,ruud.rua. ja .u s|illuad i
trosuppattuiu, sou iuu.attas a oljaud.:
lid|a| sa,.r att iorau.u ar orals|ad oc| |ristalli, u.dau i aus.r att iorau.u ar All|s Ord.
ullstaudi, oc| utau |rist.r. l.u |ar iut. oc| |ouu.r iut. att |tas ut. uius|as ru .ll.r oraudras
orrau allt p jord.u t.raud.r till All|. ssou iau tal sad.:
"$annerligen. Vi snde ner adhDhikr (dvs Qur'n) och skerligen kommer Vi att
skvdda den"
70
.
lid|a| sa,.r att sautli,a olj.sla,ar.. u.d .tt uudauta, ru issa. aallit .t.r All|s saud.|uds
|ort,u, oc| att d. orrdd. sa|.r|.t.u oc| r.li,iou.u. sar|ilt d. tr. |ali.rua A| a|r. Luar oc|
Lt|uu. laror aus.r d. att d.ssa tr.` ar d. arsta i otro|.t oc| illar.ls.. \i aus.r att All|s
saud.|uds sall All|u ala|i a sallau` olj.sla,ar. ar d. |asta uauuis|orua .t.r pro.t.rua rid
oc| alsi,u.ls. o.r d.u alla`. att d. alla ar |.d.rli,a. att d. iut. lju,.r ou siu pro.t saut ar arli,a i
siua r.lat.riu,ar.
lid|a| aus.r att d.ras tol iuau.r ar .lria. |auu.r till d.t dolda oc| |auu.r till au,laruas.
pro.t.ruas oc| saud.|ud.us |uus|ap. l. sa,.r att d. |auu.r till allt sou arit. allt sou |ouu.r att
s|. oc| att iu,.t uud,r d.u. l. |adar oc|s att d. |au alla spr| i arld.u oc| att |.la jord.u
till|or d.u. \i aus.r att d. ar auli,a uauuis|or sou alla audra oc| att d.t iut. iuus u,ou s|illuad
u.llau d.u. laud d.u iuus |uuui,a. larda oc| |ali.r oc| i tills|ri.r d.u iut. u,ot d. iut.
pstr ou si, sjala. l. till oc| u.d or|jod d.t oc| to, astud ru d.t"
1
.
KJ||1|s|s |tasaaa|s||a|at at| s|1tJ 1stta at| 1tss |1t|tJ||||t|t|
Lud.r d. orsta tio da,arua i uuad.u Mu|arrau arj. r saulas lid|a| |la,aud. i
sor,c.r.uoui.r oc| d.uoustr.rar p ,atorua. tar p si, sarta |lad.r or att sorja oc| uiuuas al-
iusaus rad|ia All|u au|` uartrs|ap. l. aus.r d.tta ara d.t |asta satt.t att uarua si, All|.
l. slr si, u.d |aud.rua p |iud.rua. d. slr siua |rost oc| r,,ar. d. sprattar upp siua |rost. ,rt.r
oc| s|ri|.r O iusau. O iusau. sp.ci.llt d.u tioud. arj. Mu|arrau. l. till oc| u.d slr si,
u.d |.djor oc| sard. il|.t uau orori,t |au s|da i d. laud.r lid|a| l..r. t .x lrau.
l.ras S|a||.r .,,ar d.u till d.uua ars sou ,jort d.u till tloj. iuor ol|. Lu a d.ras r..r.us.r.
Mu|auuad iasau Al is|i-ul-G|it'. r,ad.s ad |au aus, ou s.|tu.dl.uuaruas sla, oc|
suallar uot si, sjala oc| d sarad. |au:
0
Qur'n, 15:9.
1
Nidhm-ud-Dn Muhammad al-Adhams frord till boken "ash-Shah wal-Mutah", sid. 6.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
19
l.t ar |.draud. a All|s su|ol.r oc| "l. sou |ll.r All|s su|ol.r i ara |ar sauu
,udsru|tau i siua |jartau"
2
.
l. utor d.uua ars arj. r. u.d .ts|ap ou att pro.t.u sall All|u ala|i a sallau` i .u
aut.utis| |adt| rapport.rad a Musliu 103` or|judit att sl p |iud.rua oc| ria upp |rost.t.
lid|a|. u All| oru.dra d.u. i,uor.rar doc| saud.|ud.ts sall All|u ala|i a sallau`
|adt|. or d. ar d.u s.|t sou lju,.r u.st ou All|s saud.|ud sall All|u ala|i a sallau`
KJ||1|s|s |tasaaa|s||a|at am s|| |ats |ta at| |t1as1
lid|a| aus.r att arj. stat auuau au d.u tolt. iuau.us ar o,ilti,. l al-Mziudirus tol|uiu, a
al-i oc| al-G||a| a au-iuuu str d.t att A| ljaar sad.:
"luu.|aar.u a arj. aua sou |ojs iuuau d.u uppst.ud.s aua
3
ar .u a,ud"
+
.
l.t ar iut. tillt.t att lda .u |ars|ar. sou iut. |ouu.r ru All| orutou ,.uou 1aqia|. Alla
uusliu.ruas |ars|ar. orutou d.ras iuau.r. oc| d orst oc| raust |ali.rua A| a|r. Luar oc|
Lt|uu ridu All| ala|iu`. r |.uauuiu,ar sou d.u orattisa oc| ortrc|aud. iuau.u. d.u
sou iut. |ar ratt att ara iuau .ll.r li|uaud..
Lu a d. ilsua lid|a| id uauu al-Madjlis. orattar. till |o|.u "i|r-ul-Aur". sad. ou d.
tr. a,l.daud. |ali.rua:
"l. ar .udast utpr.ssar.. trauu.r oc| aalliu,ar ur r.li,iou.u. u All| or|auua d.u oc| d.
tidi,ar. oc| s.uar. sou olj.r d.u i sitt ortrc| uot A|l-ul-at"
5
.
l.tta sa,.r d.ras iuau al-Madjlis ars |o| ar d.ras i|ti,ast. r..r.us ou d.t |asta ol|.t .t.r
All|s saud.|ud oc| iaus pro.t.r. ,,t p d.uua priucip ou uusliu.ruas |ali.r. aus.r d. att ar
oc| .u sou sauar|.tar u.d d.u ar .u a,ud oc| trauu.
Al-iulau |.rattad. i siu |.dja att Luar |iu iaud|ala| sad.: "|a, r,ad. A| A|dill| ou d.t
ar tillt.t or t p.rsou.r sou |ar .u r.li,ious- .ll.r arsdispt att |. |ars|ar.u .ll.r douar.u att
doua i d.ras r,a. l sad. |au: l.u sou |.r d.u doua ar. si, |au |ar ratt .ll.r .l |ar |.tt .u
a,ud att doua. l.t sou dous t |ouou |ar ta,its ola,li,t a.u ou d.t ar |aus aststallda
ratti,|.t. t |au to, d.t ,.uou .u dou a a,ud.u"
6
.
l.u orstord. al-i|uuau u All| ,. |ouou d.t |au ortjauar` |ouu.ut.rad. d.tta uttal oc|
sad.: "Sjalast. iuau.u or|jud.r att auda si, till |ars|arua oc| d.ras douar. oc| aus.r d.t ara
d.tsauua sou att auda si, till a,ud.u"

.
2
Qur'n, 22:32.
3
Mahdi al-Muntathar
+
al-Mzindirns tolkning av "al-Kf'" (12/371). Se ven boken al-Bihr (25/113).
5
al-Bihr av al-Madjlis (4/385).
6
al-Bihr av al-Madjlis 385/4.

al-Hukmt al-Islmiyyah sid. 74.


1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
20
\|||ta Jt 1amta |t|tJ||sa1t aJtmsa1t| mt||sa maaa|t|s|ttas ||asaaaas| at|
stta1s1tt|stas KJ||1|s|!
|a, uoj.r ui, |ar. lasar. u.d att uauua .tt a do|toru isir al-Oars uttalaud.u i |o|.u
"Mas'alat-ut-1aqr|" il|.t ar d.t sjuud. uttalaud.t dar |au sa,.r:
"iur |au uau uarua si, d.u sou talar illa ou All|s o|. tol|ar l.u auuorluuda oc| pstr att d.t
.t.r l.u i.li,a iorau.u sauts u.d ,udouli,a |oc|.r till d.ras iuau.r
8
.
l.u sou aus.r att l.dars|ap.t ar .tt pro.t|all oc| att iuau.rua ar li|ardi,a .ll.r |attr. au
pro.t.rua.
l.u sou tol|ar dr|au a All| l.u Lud.. il|.t ar alla saud.|uds |uds|ap. auuorluuda au d.ss
ratta |.td.ls. oc| pstr att d.t |.td.r lduad t iuau.rua oc| att a,udadr|au uot All|
iuu.|ar lduad t u,ou auuau au d.u.
l.u sou aus.r att d. |asta a All|s saud.|uds olj.sla,ar. ar otro,ua oc| dou.r alla olj.sla,ar.
sou aalliu,ar orutou tr.. ra .ll.r sju stc|.u |.ro.ud. p il|.u a d.ras r.lat.riu, sou oljs.
l.u sou s|ilj.r si, ru uusliu.rua i siua trosuppattuiu,ar ou l.dars|ap.t. o.l|ar|.t. 1aqia|
oc| talar ou t.ruppstud.ls.. dolda r,or oc| al-ad"
9
.
"$annerligen. Vi snde ner adhDhikr (dvs Qur'n) och skerligen kommer Vi att
skvdda den"
80
.
\s1 sJttt as|s| at| K|s|s| am KJ||1|s|
S|a||-ul-lslu l|u 1auia| ra|iua|ull|` sad.: "l. lard. i rauoraud.. rapport.riu, oc|
|.rattar|.djor ar o.r.us ou att lid|a| ar d.u u.st lo,ua|ti,a ,rupp.u. l.ras lo,u ar ,auual
il|.t ,jord. att islaus iuau.r |auu.t.c|uad. d.u .t.r |ur uc|.t d. ljo,".
As||a| |iu A|dil-Azz sad.: "Mli| ra|iua|ull|` |l. tillr,ad ou lid|a| oc| d sad. |au:
1ala iut. u.d d.u oc| r.lat.ra iut. ru d.u or d. lju,.r.
Mli| sad. a.u: l.u sou suadar All|s saud.|uds sall All|u ala|i a sallau` olj.sla,ar.
iuu.r i iu,.t uauu or. .ll.r s sad. |au: |ar iu,.u aud.l i lslau".
All| tal` sa,.r:
8
Se kre lsare i slutet av denna bok ett av de kapitel Rfidhah pstr ha tagits bort ur Koranen, nmligen kapitlet al-
Wilyah. Hmtat ur boken Fasl-ul-Khitb av Rfidhn an-Nr at-Tabars. Detta r en lgn mot Herren (subhnahu wa
tal) som lovat att beskydda Sin Bok. Han (tal) sade: "SannerIigen, Vi snde ner adh-Dhikr (dvs Qur'n) och
skerIigen kommer vi att skydda den". Kan en frnuftig mnniska tvivla p att en Rfidh med denna trosuppfattning r
otrogen?
9
Mas'alat-ut-Taqrb av Shaykh Nsir al-Qafr (2/302).
80
Qur'n, 15:9.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
21
"Muhammad r Allhs sndebud. och de med honom r hrda mot de otrogna och
barmhrtiga sinsemellan. Du ser hur de bjer rvggen och faller ned infr Allh i
tillbedjan och sker Hans gvor och Hans vlbehag. I sina ansikten br de spren av
(de mnga) nedfallen under bnen. Detta r deras beskrivning i Tora. men deras
beskrivning i Evangeliet r likt ett (stt) fr som skjuter skott. varefter (Allh) ger
skottet kraft. sedan blir det tjockt och reser sina raka stjlkar till gldje fr
sningsmnnen. s att Han m frarga de otroende med dem"
8J
Ou d.uua .rs sa,.r l|u iat|r: "Oc| ur d.uua .rs dro, luau Mli| ra|uatull|i ala|i`
slutsats.u att d. lid|a| sou |atar olj.sla,arua rid|u All| ala|iu` ar otro,ua. iau sad.:
l. orar,as p d.u oc| d.u sou |lir orar,ad p olj.sla,arua rad|ia All|u au|uu` ar otro,.u
.uli,t d.uua .rs".
al-Ourtu| sad.: "Mli| sad. ,ott oc| |ad. ratt i siu orst.ls.. l.u sou u.dsatt.r .u a d.u .ll.r
talar illa ou d.u |ar sarat uot All|. arldaruas i.rr. oc| upp|at uusliu.ruas la,ar"
82
.
A| itiu sad.: "iaruala| |.rattad. or oss: |a, |ord. as|-S|i ra|iua|ull|` sa,a: |a, |ar
iut. s.tt u,ou sou ittuar u.r als|t au lid|a|".
Mu'uil |iu A|| sad.: "|a, |ord. Yazd |iu iru sa,a: Mau |au ta |adt| ru il|.u ida|-
p.rsou sou |.lst ou |au iut. |allar till siu |ida|. orutou lid|a| or d. lju,.r".
Mu|auuad |iu Sad al-As|a|u sad.: "|a, |ord. S|ar| sa,a: |a, tar |uus|ap ru alla ja, traar
orutou lid|a|. or d. orals|ar |adt| oc| aus.r d.t ara .u d.l a r.li,iou.u". iau |.tt. S|ar|
|iu A|dull| oc| ar douar. i ia|.
Muia| sad.: "|a, |ord. al-Auas| sa,a: |a, traad. uauuis|orua oc| d. |allad.s or
lo,uarua". iau u.uad. al-Mu,|ra| |iu Sads olj.sla,ar. sou ar .u lid| oc| lo,uar. .uli,t
ad|-l|a|a|
83
.
S|a||-ul-lslu ra|iua|ull|` |ouu.ut.rad. Salas iuau.rs uttalaud.u oc| sad.: "Gallaud.
lid|a|. s li,,.r ,ruud.u till d.ras ida| i uisstro. aall.u|.t oc| asi|t.r. l. lju,.r uc|.t oc|
.r|auu.r d.t uar d. sa,.r: \r r.li,iou ar 1aqia|. l.t |.td.r att d. u.d tuu,au sa,.r auuat au
ad d. u.uar i |jartat. il|.t ar lo,u oc| |c|l.ri. laror ar d. u.d d.t sou ordspr|.t sa,.r: "d.
au|la,ad. ui, or att |a .u sju|dou. u.u ja, dold. d.u oc| au|la,ad. .u auuau"
8+
.
A|dull| |iu A|uad |iu iau|al sad.: "|a, r,ad. uiu ar ou lid|a| oc| d sad. |au: l.t ar
d. sou s|uar A| a|r oc| Luar".
|a, r,ad. a.u iuau A|uad ou A| a|r oc| Luar oc| d sad. |au: ". ou |aru|arti,|.t
o.r d.u oc| ta astud ru d.u sou |atar d.u"
85
.
81
Qur'n, 48:29.
82
Usl Mathab-ish-Shah al-Immiyyah al-Ithn Ashriyyah av Nsir al-Qafr (3/1250).
83
Minhdj-us-Sunnah av Shaykh-ul-Islm Ibn Taymiyyah (rahimahullh) frsta boken 59-60.
8+
Minhdj-us-Sunnah (1/68) av Shaykh-ul-Islm Ibn Taymiyyah (rahimahullh).
85
Mas'il wa Ras'il al-Marwiyyah an al-Imm Ahmad bin Hanbal (2/357) av 'Abdul-Ilh bin Sulaymn al-Ahmad.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
22
Al-i|alll |.rattad. att A| a|r al-Maraz sad.: "|a, r,ad. A| A|dill| ad |au tc|.r ou
d.u sou orolaupar A| a|r. Luar oc| Lt|uu. iau sad.: |a, aus.r att |au iut. ar uusliu"
86
.
Al-i|alll sad. a.u: "iar| |iu lsul al-iaruu |.rattad. or ui, att Ms |iu iru |iu Zid
sad.: |a, |ord. al-lar| tala u.d .u uau sou r,ad. |ouou ad |au aus, ou .u p.rsou sou
orolaupar A| a|r. iau sad.: Otro,.u. Mauu.u r,ad.: S|a uau orratta |.,rauiu,s|ou.u
or |ouou. iau sarad.: i.j"
8
.
iar l|u iazu ra|iua|ull|` ar,uu.ut.rad. u.d d. |ristua. |autad. d. lid|a|s |oc|.r or att
sara uot |ouou. l sad.: "lid|a| ar iut. uusliu.r oc| d.ras uttal |au iut. auaudas sou .tt
ar,uu.ut uot r.li,iou.u. l. ar .u s.|t sou upp|ou tju,o.u r .t.r pro.t.us sall All|u ala|i
a sallau` |ort,u,. l.ras id.olo,i |,,.r p .tt sar ru d.u sou All| o.r,iit oc| d.u ar .tt
|all or d.u sou ill suida plau.r uot islau. l. ar .u ,rupp sou |au li|uas id judarua oc| d.
|ristua i lo,u oc| otro|.t"
88
.
A| Zura| ar-lz sad.: "Ou du s.r .u p.rsou u.dard.ra u,ou a All|s saud.|uds sall All|u
ala|i a sallau` olj.sla,ar.. s|all du .ta att |au ar .u |attar. Ziudq`."
89
l.u l.ruau.uta iouuitt.u or douslut i Saudi-Ara|i.u stalld.s oljaud. r,a a .u uau: |a, oc|
u,ra audra |.iuu.r oss uara lra|s uorra ,raus oc| dar iuus .u ,rupp till|oraud. ljaaria|-
s.|t.u. i,ra a oss a,rad. att ata d.t d. sla|tat oc| .u d.l t a d.t. \i uudrar uu: Ar d.t tillt.t
or oss att ata d i .t att d. |.r till Al. al-iasau. al-iusau oc| d.ras ori,a uastar. i sra oc|
latta tid.r.
Str.ls.u l.dd a d.u adla S|a||.u A|dul-Azz |iu A|dull| |iu z. S|a||.u A|dur-lazzq
A. S|a||.u A|dull| |iu G|udau oc| S|a||.u A|dull| |iu Oud sarad. oljaud.:
lo oc| pris till|ouu.r All|. l.u Lud. oc| u All|s rid oc| alsi,u.ls.r ara o.r iaus
saud.|ud. auilj oc| olj.sla,ar.. \idar.: Ou d.t ar sou d.u r,aud. uauu.r. att p.rsou.rua sou
till|or ljaaria| |.r till Al. al-iasau. al-iusau oc| d.ras uastar.. s ar d. polt.ist.r oc|
aalliu,ar ur islau - i so|.r |.s|dd |os All|. l ar d.t iut. tillt.t att ata d.t d. sla|tat or d.t
ar dott |ott. a.u ou d. sa,.r isuill|
90
.
l.u adla S|a||.u A|dull| |iu A|dir-la|uu al-lji|ru stalld.s oljaud. r,a:
Arad. S|a||. i rt laud iuus d.t .u uau sou ar lid| oc| ar|.tar sou sla|tar.. Mauuis|or
ru A|l-us-Suuua| |ouu.r till |ouou or att siua djur sla|tad. oc| a.u .u d.l r.staurau,.r
sauar|.tar u.d d.uua lid|-p.rsou oc| audra lid|a| u.d sauua r|.. \il|.u ar dou.u or
att sauar|.ta u.d d.uua lid| oc| sdaua sou |ouou. \il|.u dou ,all.r or d.t |au sla|tar: ar
d.t tillt.t .ll.r or|jud.t. G. oss .tt douslut - u All| |.loua .r oc| All| ar d.u sou ,.r
rau,u,.
Va ala|uu-us-salu a ra|uatull| a |ara|tu|. \idar.: lid|a|s sla|t ar iut. tillt.u oc|
d.t ar iut. tillt.t att ata d.t d. sla|tat. p ,ruud a att lid|a| or d.t u.sta ar polt.ist.r d d.
staudi,t |.r till Al |iu A| 1li| i sra oc| i latta tid.r. till oc| u.d p Arat. id 1a oc| id
Sa. l. |.r till |aus sou.r oc| till d.ras iuau.r ssou i uu,a ,u,.r |ort. l.tta ar d.u storsta
a,udadr|au oc| aall ur islau il|.t uau ortjauar att dodas or.
86
as-Sunnah (3/493) av al-Khalll. Detta r ett tydliggrande av Imm Ahmad att Rfidhah r otrogna.
8
as-Sunnah (3/499) av al-Khalll.
88
al-Fisal fil-Milal wan-Nihal (2/78) av Ibn Hazm.
89
al-Khatb al-Baghdds "al-Kifyah", sid. 97
90
(2/264)
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
23
li|as o.rdri.r d. i siu |.s|riuiu, a Al rad|ia All|u au|` oc| |.s|ri.r |ouou u.d sdaut
sou .udast passar All|. sou i |ort ru d.u i Arat. laru.d ar d. aalliu,ar p ,ruud a att d.
,jord. |ouou till |.rr.. s|apar. oc| sa,.r att |au |outroll.rar uui.rsuu. |auu.r till d.t os.dda. |ar
oru,au att s|ada oc| ,ora utta saut audra |.s|riuiu,ar.
l. ortalar a.u d.u Adla iorau.u oc| pstr att olj.sla,arua orals|ad. d.u oc| to, |ort uc|.t
ur d.u sou |ar att ,ora u.d pro.t.us sall All|u ala|i a sallau auilj` oc| d.ras i.ud.r.
laror |ar d. iut. d.u sou or.|ild oc| aus.r d.u iut. ara .tt |.is.
l. |a|talar a.u d. stora olj.sla,arua ssou d. tr. |ali.rua. d. ori,a tio. uusliu.ruas uodrar oc|
d. |auda olj.sla,arua sou Auas. lj|ir. A| iurara| oc| audra. l. acc.pt.rar iut. d.ras a|dt|
or d. pstr att d. ar otro,ua!
l. olj.r iu,a a|dt| i al-u||r oc| Musliu orutou d. sou |.rattats a pro.t.us sall All|u
ala|i a sallau` auilj. l. olj.r p|ittad. a|dt| .ll.r sdaua d.t iut. iuus |.is ou or d.t d.
sa,.r. Aud |c|lar d. oc| sa,.r u.d siua tuu,or sdaut sou iut. iuus i d.ras |jartau. l sitt iur.
iuus sdaut d. iut. isar di, oc| d. sa,.r: "l.u sou iut. |ar 1aqia| |ar iu,.u r.li,iou. laror
s|a ui iut. lta .r luras uar d. |allar till |rod.rs|ap oc| |arl.| till S|ara|.oc| s idar.. ic|l.ri
ar d.ras trosuppattuiu, - u All| |.s|dda oss ru d.ras ouds|a oc| u All| s|au|a rid oc|
alsi,u.ls. o.r Mu|auuad. |aus auilj oc| |aus olj.sla,ar.
91
.
|t| aJs|J11s |sa|||t| s|*||Jts|
Lr |o|.u "lasl-ul-i|it|":
"O. ui sou tror. tro p d. t ljus.u \i saud. u.r or att lasa Miua .rs.r oc| arua .r or stra.t p
.u stor da,.
1 ljus i araudra oc| |a, ar d.u all-ioraud. all-S..ud..
l. sou ar tro,ua oc| iaus saud.|ud i .rs.rua |ouu.r att ara i |.|a,li,a ,rdar. u.u d. sou
|l. otro,ua .t.r att d. trott d d. |rot o.r.us|ouu.ls.u oc| d.t d. loat saud.|ud.t |ouu.r att
|astas iu i |.l.t.s.ld.u.
l. ar orattardi,a uot si, sjal oc| lssuad. iut. p pro.t.us rd.
l. |ouu.r att dric|a |o|aud. arut att.u.
Sauu.rli,.u ar All| l.u sou ,a ljus t |iularua oc| jord.u sou iau |.|a,ar.
iau ald. ut Siua au,lar oc| ,jord. d. tro.ud. i Siu s|ap.ls..
All| ,or d.t iau |.|a,ar. d.t iuus iu,.u ,ud orutou iouou. d.u aru|arti,. lor|aruar.u.
l. or. d.u |.dro, siua pro.t.r. u.u iau to, |aud ou d.u oc| d.ras |.dra,aud. oc| d |a, tar
u,ou s|.r d.t |ratullt oc| suartullt.
All| orstord. Ad oc| 1|aud or d.t d. ,jord. oc| ,jord. d.u till .u puiuu.ls. t .r oc| aud
ru|tar ui iut..
Oc| liru d |au o.rs|r.d siua ,raus.r uot Ms oc| |aus |ror iru.
|a, drau|t. |ouou oc| alla sou oljd. |ouou.
S att d.t u ara .tt t.c|.u u.u d. l.sta a .r ar upproris|a.
All| |ouu.r att saula d.u p Sauliu,sda,.u oc| d |ouu.r d. iut. att |uuua sara uar d. r,as.
i.l.t.s.ld.u ar d.ras ist.ls.plats oc| sauu.rli,.u ar All| All.taud. Allis.
O. du saud.|ud.t. rauor uiu aruiu,. sauu.rli,.u |ouu.r d. att .ta.
91
Denna Fatw framfrdes av den dla Shaykhen nr han frgades om att samarbeta med Rfidhah ret 1414 H. Det sgs
att Shaykhen Abdullah al-Djibrn r den ende som sger att Rfidhah r otrogna, men sanningen r att imamerna frn Salaf
till senare imamer anser att denna sekt r otrogen efter att man bevisat fr dem och de inte kan skylla p okunnighet.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
24
l. sou aud. si, |ort ru uiua t.c|.u oc| uiu dou orlorad..
l. sou |ll.r sitt lot. |ouu.r |a, att |.loua u.d uud.r|ara ,rdar.
Sauu.rli,.u iuu.|ar All| .u .uoru orlt.ls. oc| |.louiu,.
Oc| sauu.rli,.u ar Al .u a d. ,udru|ti,a.
Oc| sauu.rli,.u |ouu.r \i att ,. |ouou |aus ullstaudi,a ratti,|.t p dou.da,.u.
\i |ar iut. ,lout |ort ortrc|.t uot |ouou.
\i |ar |.drat |ouou o.r |.la diu auilj. or sauu.rli,.u ar |au oc| |aus a|ouua tluodi,a oc|
d.ras i.ud. ar d. |riuiu.llas l.dar..
Sa, till d.u sou |l. otro,ua .t.r att d. trott |ar ui |.,art d.t ac|ra i jord.li.t. roat .r dar oc|
,lout d.t All| oc| iaus saud.|ud load. .r oc| |rutit .ra lot.u .t.r att d. |.|ratats astau i
,a .r .x.up.l s att ui u a,l.das.
O du saud.|ud.t \i saud. u.r tdli,a t.c|.u dar d.t str .u sou |ouu.r att do tro.ud. oc| att
d.t |ouu.r rau d. sou aud.r si, |ort .t.r di,.
lauua d.u or d. ar lauuad..
Sauu.rli,.u |ar \i or|.r.tt t d.u. .u da, d iu,.u |ouu.r att |jalpa d.u oc| d. iut. |ouu.r att
or|aruas.
l.ras plats |ouu.r att ara i |.l.t.t sou d. iut. |ouu.r att lauua.
S prisa diu i.rr.s uauu oc| ar .u a d.u sou all.r u.d i till|.djau.
\i saud. Ms oc| iru sou .t.rtradar. u.u d. ar orattardi,a uot iru.
M.u tlauod ar ac|.rt oc| i oraudlad. d.u till apor oc| ,risar oc| or|auuad. d.u tills da,.u
d. |ouu.r att uppac|as.
ia tlauod or sauu.rli,.u |ouu.r d. att s..
\i saud. u.d di, douarua ssou i ,jord. u.d d. tidi,ar. saud.|ud.u.
Oc| i ,jord. di, till .u rd,iar. t d.u s att d. u t.rauda.
l.u sou aud.r si, |ort ru uitt |all |ouu.r |a, att t.rsauda.
l. |au ujuta i siu otro|.t .u lit.u tid. s r,a iut. ou d. s.|ulla.
O. pro.t.u. \i |ar i d. tro.ud.s uac|ar satt .tt lot.. s ta .uot d.t oc| ar .u a d. tac|sauua.
Al ar oduju| p uatt.u oc| u.dall.r i till|.djau. ru|tar dou.da,.u oc| |oppas p siu i.rr.s
|.louiu,. sa,! |au uau jauora |ouou u.d d. sou ortrc|t. oc| |aud. till Mitt stra.
\i |ouu.r att |alla |o|aud. att.u p d.ras uac|ar oc| d. |ouu.r att u,ra siua ,aruiu,ar.
\i |ar ,.tt di, ,lada u|.t.r ou rattardi, a|ouua oc| d. |ouu.r iut. att |rta uot \r
|.alluiu,.
l. |ouu.r a Mi, att rid oc| or|aruaud. l.aud.. doda oc| p dou.da,.u oc| d. sou |atar
d.u .t.r di, |ouu.r att dra||as a Miu \r.d.. or sauu.rli,.u ar d. .tt out oc| orloraud. ol|.
M.u d. sou olj.r d.ras a, |ouu.r att or|aruas a Mi, oc| d. ar sa|ra i ruuu.u. Oc| all
loprisau tillall.r All| arldaruas i.rr."
92
.
|ta aJs|J11s |J||ms|s |st|s
"l.tta ar .u |o| ru All| d.u iratull.. d.u \is. till Mu|auuad iaus pro.t. ljus. saud.|ud.
as|iljar. oc| |.is.
iau saud. u.r d.u tillorlitli,. Aud.u till |ouou ru arldaruas i.rr..
Mu|auuad. or|arli,a uiua iauu. tac|a or uiua ,or oc| oru.|a d.u iut..
Sauu.rli,.u ar |a, All| oc| d.t iuus iu,.u auuau ,ud au ui,. d.u sou ord.lat d. t stor|.t.rua.
spridit ut d. t uor|r.u. dou.da,.us louar..
92
Detta r det pstdda kapilet al-Wilyah hmtat frn boken Fasl-ul-Khitb f Ithbt Tahrf Kitb Rabb-il-Arbb. Hr
terges den tryckta texten s att den lsande kan se hur de svarar mot Allh som lovat att beskydda Sin Bok frn frndring
och frfalskning.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
25
Sauu.rli,.u ar ja, All| oc| d.t iuus iu,.u auuau ,ud au Mi,.
l.u sou ous|ar .u auuau au Miu ortrali,|.t .ll.r ru|tar u,ou auuau rattisa au Miu |ouu.r
|a, att ,. .tt |rdar. stra au ja, ,iit u,ou auuau a s|ap.ls.u.
Mi, s|a ui dr|a oc| ui s|a orlita .r p Mi,.
\arj. ,u, ja, saut .u pro.t. |ar |au ull,jort siua da,ar oc| d |aus tidsrist ta,it slut |ar |a,
tillorsatt .u oruudar..
|a, |ar ,jort di, ortrali,ar. au pro.t.rua oc| ditt oruudars|ap ortrali,ar. au d. audra
oruudars|ap.u.
|a, |ar orarat di, u.d diua l.jouuu,ar oc| |aru|aru iasau oc| iusau.
|a, ,jord. iasau till .u rd,iar. i |uus|ap .t.r att |aus ars tid ta,it slut oc| iusau till .u
|.arar. a upp.u|ar.ls.u oc| |a, orarad. |ouou u.d uartrs|ap.t oc| ,a |ouou .tt lc|li,t
slut.
iau ar d.u |ast. sou dott uartrdod.u oc| |o,st i ,rad.r a alla uartr.r.
Miua ullstaudi,a ord iuus u.d |ouou oc| uiua rauorda |.is |os |ouou.
Lt.r |aus stautrad ,.r |a, |.louiu, oc| straar.
l.u orst. a d.u ar Al. d.u |ast. dr|ar.u oc| d.u ac|rast. a Miua oru.dlar. sou arit.
iaus sou ar li| siu arar d.u prisad. Mu|auuad. iuu.|aar.u a Miu |uus|ap oc| is|.t. l. sou
uisstau|.r u,ot ou ljaar |ouu.r att or,s.
Att sara uot |ouou ar sou att sara uot Al.
l.t sauua ord.t ru ui, att ja, |ouu.r att orara ljaars ,ra oc| ,ora |ouou lc|li, u.d |aus
S|a|. |aus au|au,ar. oc| uara.
S.uar. dra||ad.s Ms a .u sr prouiu, u.u .u a uiua trdar |ouu.r iut. att |rtas. uiua
|.is |ouu.r iut. att ara dolda oc| Miua oru.dlar. |ouu.r att dric|a ur llda |a,ar..
l.u sou oru.|ar .u a d.u |ar oru.|at Miua ,or oc| d.u sou audrar .u .rs ur Miu |o| |ar
|a|talat Mi,.
\. d. |a|talaud. oru.|arua .t.r Ms. Miu tjauar.. als|ad. oc| alsi,uad. oc| Al Miu
oru.dlar.. d.u |a, ,.r s.,.r oc| ...`
93
oc| sou ja, proad. ,.uou att lta |ouou ta o.r
pro.t|all.t.
iau |ouu.r att dodas a .u stolt d.uou oc| |.,raas i stad.u sou |,,d.s a d.u rattardi,a
tjauar.u id sidau a uiu oudast. s|ap.ls..
l.t sauua ord.t ru Mi, att |a, |ouu.r att |.ordra |ouou ,.uou Mu|auuad. |aus sou oc|
.t.rtradar. .t.r |ouou oc| d.u sou ar.r |ouou.
iau iuu.|ar Miu |uus|ap. Miu |.uli,|.t oc| Mitt |.is uot Miu s|ap.ls..
\arj. tjauar. sou tror p |ouou |ouu.r till paradis.t oc| |a, lt.r |ouou oru.dla or sjuttio
p.rsou.r ur siu auilj sou alla ortjauat |.l.t.t.
l. |l. till slut lc|li,a or att |au ar Al Miu oru.dlar. oc| Miu oljar.. d.u sou ittuar i
s|ap.ls.u oc| ar sauuiu,s.uli, i uiu upp.u|ar.ls..
Lr |ouou |ou d.u sou |allad. till Miu a, oc| |.arar.u a Miu |uus|ap. al-iasau oc| |au
ull,jord. d.t u.d siu sou ...`
9+
.
Lu |aru|arti,|.t till s|ap.ls.u sou |ar Mss ullstaudi,|.t. lss s|ou|.t oc| A|s tlauod.
Miua oru.dlar. uud.r |aus tid |ouu.r att sau|a siua |uud.u ssou d. lauuaud. |ouu.r att
sau|a siua |uud.u oc| d. s|a dodas. |rauuas oc| ara radda. s|rac|sla,ua oc| paui|sla,ua.
|ord.u s|a tac|as u.d d.ras |lod oc| olc|a spridas |laud d.ras |iuuor.
l. ar Miua sauua oru.dlar..
G.uou d.u ala,suar ja, arj. prouiu,. ,.uou d.u |ouu.r arj. jord|auiu, rau oc| ,.uou
d.u tar |a, |ort sud.r oc| |at.
O.r d.u ilar rid oc| alsi,u.ls. a d.ras i.rr..
93
Ett otydligt ord som inte kunde faststllas.
9+
Ett otydligt ord som inte kunde faststllas.
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
26
l. ar d. a,l.dda".
A|dur-la|uu |iu Sliu sad.:
A| asr sad.: Ou du uud.r ditt li .udast |or d.tta uttal ar d.t tillrac|li,t or di,
95 96
.
K1ata ma| atsts|s stta1st
97
M.d d.u as.s |ou uot A| a|r oc| Luar rad|ia All|u au|uu`:
l All|s l.u aru|arti,. lor|aruar.us iauu.
O All| ,. rid o.r Mu|auuad oc| Mu|auuads auilj.
O All| or|auua Ouras|s a,udar. d.ss trolldou. djaul. d.ss lo,u oc| dottrar. d. sou |rot uot
liu |.alluiu,.
l. sou oru.|ad. liu upp.u|ar.ls.. a,rad. liua ,or. ar oldi,a uot litt saud.|ud. audrad.
liu r.li,iou. orals|ad. liu o|. als|ad. liua i.ud.r. or|astad. liua ,or. o,ilti,or|larad.
liua la,ar. or|astad. liua pli|t.r. aoll ru liua |.is. to, liua oru.dlar. till i.ud.r oc| liua
i.ud.r till uara oc| |ara. d. str.d i liua laud.r oc| orstord. liua tjauar..
O All| or|auua d.u oc| li|as d.ras olj.sla,ar.. d.ras |ara. d.ras ,rupp.r oc| d.ras auu.r. or
d. orstord. pro.t|all.ts |.u. stau,d. i,.u d.ss dorr oc| r. u.r d.ss ta|.
l. ic| |iul.u att u jord.u. d.t |o,sta u d.t la,sta. d.t ttr. u d.t iur..
l. r. upp |aus auilj. orstord. |aus olj.sla,ar.. uordad. |aus |aru.
l. lauuad. |aus talarstol. rd oc| |uus|ap oc| oru.|ad. |ouou sou iuau.
l. ,jord. a,udadr|au uot siu i.rr. s |au orstorad. d.ras sud.r oc| lat d.u or .i,t or|li i
lauuorua.
\.t du ad lauuorua ar.
l.t ar dar uau ar|.u |au o.rl.a .ll.r so|a s|dd.
O All| or|auua d.u or arj. sud d. |.,tt. sauuiu, d. dolt. talarstol d. |.sti,it. tro.ud. d.
|atat. |c|lar. d. ta,it sou au. oru.dlar. d. s|adat. aisad d. s|ddat. arli, d. aisat. otro,.u
d. |jalpt. iuau d. |atat. pli|t d. audrat. r.lat.riu, d. oru.|at. ouds|a d. spridit. |lod sou lutit i
d.ras dror. ,od|.t d. |tt ut. otro|.t d. iuort. lo,u d. sa,t. ar d. stulit. s|att d. ta,it. or|judua
sa|.r d. ta,it d.l a. .ut.d.l d. ,jort tillt.u. als||.t d. iuort. orattisa d. spridit. |c|l.ri d.
,out. s.| d. ,out. ortrc| d. spridit. lot. d. |rutit. orlit.ls. d. orrtt. o.r.us|ouu.ls. d.
|rutit. tilltua d. ,jort till or|jud.t. or|judua d. ,jort till tilltua. ua,. d. spratt upp. ost.r d.
slau,t ut. |rost|or, d. |rossat. |o| d. riit soud.r. ,rupp d. splittrat. outc|t d. oru.drat.
oru.drad d. lt upp. ratti,|.t d. or|judit. lo,u d. ,out. str. d. stulit oc| iuau d. |rutit uot.
O All| or|auua d.u or arj. .rs d. orals|at. pli|t d. lauuat. suuua| d. audrat. dou d. ta,it
|ort. rd d. |rutit. u.dd.laud. d. audrat. au,.la,.u|.t d. slarat |ort. trolduad d. |rutit.
95
al-Kf av al-Kulayn (1/527), al-Wf av Faydh al-Kshn, frsta boken (72/2), Ikml-ud-Dn av Ibn Bbyah al-Qumm
sid. 301-304, samt Ilm-ul-War av Ab Al at-Tabars sid. 152.
96
Rfidhah pstr att denna Ftimahs tavla sndes ner med Djibrl (alayhis-salm) till Ftimah (radhiya Allhu anh)
efter profetens (salla Allhu alayhi wa sallam) bortgng och att Al bin Ab Tlib (radhiya Allhu anh) var gmd bakom ett
skynke d Djibrl kom ner till Ftimah. Al skrev ner det Djibrl (alayhis-salm) sade till Ftimah (radhiya Allhu anh)
(vilket nmnts av al-Kulayn i boken al-Kf (1/185-186). Detta r lgn och ett oerhrt frtal eftersom uppenbarelsen
avbrts efter sndebudets (salla Allhu 'alayhi wa sallam) bortgngnd anses deras phittade tavla vara lika viktig fr
dem som den Vldiga Koranen r fr Ahl-us-Sunnah.
97
Bnen mot Qurayshs avgudar trycktes s att lsaren kan se vad dr str och vilket avser Ab Bakr, Umar, Uthmn och
Hafsah (radhiya Allhu anhum adjman)
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
27
|.ittu.ls. d. |.uli,|llit. |all d. orals|at. |.is d. oru.|at. list d. iuort. orrd.ls. d. |ouuit
u.d oc| or|iud.r d. upprattat.
O All| or|auua d.u u.d d.t .udast lu |auu.r till oc| ,or or|auu.ls.u ri|li,. .i, oc| staudi,
utau a|rott. lt d.u aldri, upp|ora. .u or|auu.ls. utau |orjau .ll.r slut. At d.u oc| d.ras
u.d|jalpar.. orsarar.. uara oc| |ara. d. sou uud.r|astat si, d.u oc| d. sou |.r or d.u. d. sou
olj.r d.u. d. sou olj.r d.ras ord oc| d. sou tror p d.ras r.,l.r.
Sa, ra ,u,.r: O All| pl,a d.u u.d .tt stra sou |.l.t.ts ol| so|.r |.s|dd ru. Auu.
arldaruas i.rr..
S.dau sa,.r uau ra ,u,.r: O All| or|auua d.u alli|op. O All| rid o.r Mu|auuad oc|
Mu|auuads auilj. .ri|a ui, u.d d.t lu tilltit oc| iut. d.t du or|judit oc| s|dda ui, ru
atti,dou. Miu i.rr. ja, |ar arit dli,. ortrc|t ui, sjal oc| |.|aut uiua sud.r. iar str ja, uu
u.llau liua iaud.r s ,or ad du ill u.d ui,. |a, |.r ou orlt.ls. oc| |ouu.r iut. att t.r, till
d.t oc| ou ja, t.r,r till d.t s sara ui, u.d orlt.ls. a liu lortrali,|.t. liua Gor. liu
lorlt.ls. oc| liu iarli,|.t o lu or|aruaruas lor|aruar..
Oc| rid o.r d.t |asta a saud.|ud.u oc| d.u sista pro.t.u saut |aus ,oda oc| r.ua auilj. u.d
liu |aru|arti,|.t o lu or|aruaruas lor|aruar.
98
a|a|at1
Lt.r d.tta uiu uuslius|. |rod.r. uu ust. du ara o.r.us u.d ui, ou att d.u sou |ar d.uua
orstorda r.li,iou iut. ar .u uusliu a.u ou |au ,.r d.u uauu.t islau. \il|.u ar d diu pli|t du
|ara uouot.istis|a uusliu uot lid|a|. sars|ilt uar d. l..r |laud uusliu.rua oc| |arl.d.r si, till
d.u.
liu pli|t ar att a|ta di, or d.u oc| att iut. |audla u.d d.u. lu s|a a|ta di, or d.ras lous|a
trosuppattuiu, sou |,,.r p i.uds|ap uot arj. uouot.ist sou tror att All| ar i.rr.u. islau
r.li,iou.u oc| Mu|auuad sall All|u ala|i a sallau` pro.t oc| saud.|ud.
S|a||-ul-lslu l|u 1auia| ra|iua|ull|` sad.: "Lu lid|-p.rsou auaud.r |c|l.ri p alla
|au l..r u.d. or r.li,iou.u i |aus |jarta ar .u rutt.u r.li,iou sou r |ouou att lju,a. orrda oc|
|.dra uauuis|or oc| ous|a d.u out. iau ,or sitt |asta or att orstora or d.u oc| utsatta d.u or
d.u ouds|a |au orur. iau as|s a d.u sou iut. |auu.r |ouou. or astau uau iut. .t att |au
ar lid|. |au uau s. |c|l.ri.t i |aus ausi|t. oc| i |aus uju|a tal"
99
.
l. iu|s.r i.uds|ap oc| |at uot oss. All|s or|auu.ls. o.r d.u! iur orirrad. ar iut. d.ras
|.,r.pp. Aud iuu.r uau |laud A|l-us-Suuua|s alluau|.t d. sou ltit si, luras a d.u. l.
|.|laudar si, u.d d.u i siua arda,li,a li oc| litar p d.u. Allt d.tta |.ror p att uau aut si,
|ort ru All|s r.li,iou oc| |auu.dou.u a d.ss r.,l.r sou |.ordrar uusliu.u att a,.ra .uli,t
trosuppattuiu,.u ou |arl.| till arj. uouot.istis| uusliu oc| or|lara si, ri ru arj. otro,.u
.ll.r a,udadr|ar..
M.d d.tta .t i uu il|a pli|t.r i sou uusliu.r |ar. u.u iuus d.t u,ou sou tar .uot d.t.
98
Mafth-ul-Djinn, sid. 114 av Abbs al-Qumm.
99
Minhdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (3/360) av Ibn Taymiyyah (rahimahullh).
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
28
\i |.r All| att lta Siu r.li,iou s.,ra. upp|oja Sitt Ord att o.r,. lid|a| oc| d. sou ,tt u.d
d.u. att ,ora d.u till |ri,s|t. t uusliu.rua.
\i |.r All| att s|au|a rid oc| alsi,u.ls.r t r pro.t Mu|auuad. |aus auilj oc| |aus
olj.sla,ar..
Sauuaustallt a:
l.u atti,. iuor siu i.rr.s orlt.ls.
A|dull| |iu Mu|auuad as-Sala
M All| or|arua |ouou. |aus oraldrar oc| alla uusliu.r
1nJUDDY6KvDKVWURVXSSIDWWQLQJDU
$EGXOOkKELQ0XKDPPDGDV6DODIv
. d a r u l | a d i t | . c o u
29
Kt|tttastt
\i rd.r till oljaud. |oc|.r or att sara uot lid|a|:
S|a||-ul-lslu l|u 1auia|s lat.
Miu|dj-us-Suuua| a S|a||-ul-lslu l|u 1auia|.
al-Milal au-ii|al a as|-S|a|rastu.
al-larq |au al-liraq a al-a,|dd.
Maqlt-ul-lsluiu a al-As|ar.
iutida orattar.:
S|.i||.u l|su lla| 1|a|rs ra|iua|ull|` |oc|.r.
"Mas'alat at-1aqr|" a s|.i||.u isir al-Oar.
"Lsl uat|a| as|-S|a| al-lt|u as|ria|" a s|.i||.u isir al-Oar.
S|.i||.u Mu|auuad Ml Lll|s |oc|.r u All| |.ara |ouou.
"1a|dd at|-1|ilu a tau|| au-iiu al ||atar at-1as|au all-Musliuu al-lslu" a
s|.i||.u Sulauu al-lja||u u All| |.ara |ouou.
l.t iuus uu,a audra |oc|.r au d.u. Att i iut. uauu.r d.u ar or att d.tta ar .u sauuauattuiu,.
iut. or att d. ar |.,rausad..

Related Interests